JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04"

Transkript

1 JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Vem försäkringen gäller för den försäkrade 1.1 Försäkringen gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande. Fyllt 18 men inte 64 år. Person som fyllt 60 år kan dock inte nyanslutas till försäkringen. Tillsvidareanställd. Anställd med en arbetstid av minst 17 tim per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande. Medlem i svensk a-kassa. Kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE. 2. När försäkringen gäller Försäkringstiden är en månad. Försäkringen förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt 6.3. Ersättningsperioden är 6 eller 12 månader, vilket framgår av försäkringsbeviset. 2.1 Ikraftträdande Den försäkrade omfattas av försäkringen direkt vid ingåendet av avtal om JobbGarant MEDIUM eller LARGE, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien för JobbGarant är betald senast på förfallodagen. Försäkringen gäller så länge premien är betald. 2.2 Kvalifikationstid För att omfattas av försäkringen skall den försäkrade ha varit kund i JobbGarant Medium eller Large de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Detta innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden. Dessutom måste den försäkrade ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa. 2.3 Övergång från annan inkomstförsäkring Den försäkrade får tillgodoräkna sig kvalifikationstid från annan inkomstförsäkring om den försäkrade omfattats av sådan försäkring omedelbart innan den försäkrade blev kund hos JobbGarant. Blir den försäkrade ofrivilligt arbetslös under kvalifikationstiden enligt punkt 2.2 ovan lämnas ersättning om den sammanlagda kvalifikationstiden är minst 12 månader. Ersättning beräknas enligt det lägsta försäkringsbeloppet, det lägsta antalet ersättningsdagar och den längsta karensen som anges i försäkringsvillkoren för denna försäkring jämfört med motsvarande villkor i den tidigare inkomstförsäkringen. Vid arbetslöshet under kvalifikationstiden för denna försäkring måste intjänad kvalifikationstid styrkas med övergångsbevis eller motsvarande. 3. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar nedanstående moment och ersätter, till JobbGarant angiven månadslön, dock högst kronor per månad. För att kunna få ersättning måste den, till JobbGarant angivna inkomsten, vara högre än a-kassans inkomsttak enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 3.1 Ersättningens storlek Ersättningens storlek beräknas på följande sätt: Av arbetslöshetskassan tillämpad procentsats för ersättning (80 %) multipliceras med, till JobbGarant, angiven månadslön vid arbetslöshetens inträde. Därefter görs ett schablonskatteavdrag med 30 %. Ingen hänsyn tas till skattetabell. Ersättningen utgör skillnaden mellan resultatet av denna beräkning och den högsta ersättning efter skatt som kan utbetalas från arbetslöshetskassan. Ersättningen från försäkringen är skattefri. 3.2 Ofrivillig arbetslöshet Om försäkrad efter kvalifikationstid blir ofrivilligt arbetslös betalas ersättning ut efter 7 sammanhängande dagar (karensperiod) av ofrivillig arbetslöshet. En förutsättning för rätten till ersättning är att även uppsägning eller varsel om uppsägning sker efter utgången av kvalifikationstiden. Ersättning betalas från och med den 8:e dagen. Ersättning betalas inte för tid av arbetslöshet under kvalifikationstiden eller karensperioden. Ersättning betalas därefter med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag av hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas under maximalt vald ersättningsperiod, 6 eller 12 månader vilket framgår av försäkringsbeviset. Perioder av hel ofrivillig arbetslöshet som inte åtskiljs av minst 90 sammanhängande dagars anställning skall anses höra till samma period av hel ofrivillig arbetslöshet. När försäkringen utnyttjats krävs en ny kvalifikationstid av 180 dagars sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att försäkrad återigen skall kunna utnyttja försäkringen. Ersättning betalas under vald ersättningsperiod som framgår av försäkringsbeviset, 6 eller 12 månader. Se även punkt 6.2 angående Ändring av försäkringsavtalet.

2 Den försäkrade kan byta omfattning av JobbGarant under försäkringstiden. Detta ska likställas med nyanslutning till försäkring vilket innebär att den nya ersättningsperioden gäller för skada som inträffar efter utgången av ny kvalifikationstid och karensperiod i enlighet med 3.2 första stycket ovan räknat från dagen för ändringen av JobbGarant. 4. Undantag 4.1 Vid ofrivillig arbetslöshet lämnas ersättning inte för: Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som den försäkrade borde ha känt till vid försäkringens beviljande Frivillig arbetslöshet Arbetslöshet när den försäkrade inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet Varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 12 månader som försäkringen varit i kraft Arbetslöshet på grund av naturlig avgång eller tidsbegränsad anställning Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av den försäkrade. 4.2 Allmänna undantag som gäller hela försäkringen Försäkringen gäller inte vid Krig, invasion, aktivitet eller hot av utländska fiender (oavsett krigsförklaring), inbördeskrig, revolution, militärt övertagande eller upplopp Radioaktiv strålning eller kontamination på grund av radioaktivitet från varje form av nukleärt bränsle eller från nukleär deposition som förvarar nukleärt bränsle, använd eller förbrukad. 5. Åtgärder vid skada Anmälan om inträffad ofrivillig arbetslöshet skall snarast möjligt göras till JobbGarants kundtjänst på , dock senast 180 dagar efter den ofrivilliga arbetslöshetens inträffande. Om anmälan görs senare kan det påverka rätten till ersättning. 5.1 Vid ofrivillig arbetslöshet Vid anspråk mot försäkringen orsakat av ofrivillig arbetslöshet skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till JobbGarant Intyg från Arbetsförmedlingen om att den försäkrade är inskriven som arbetssökande. Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning till arbetslösheten samt hur länge den försäkrade arbetat hos denna arbetsgivare. Intyg om utbetalning från a-kassa. Intyg om tidigare inkomstförsäkring hos fackförbund eller försäkringsbolag i de fall försäkrad önskar tillgodoräkna sig tidigare kvalifikationstid. Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Skadeersättning utbetalas vid skadeperiodens slut eller, om skadeperioden överstiger 30 dagar, månadsvis i efterskott. 5.2 Skadereglering JobbGarant samlar in och administrerar skadeanmälningar. JobbGarant ombesörjer att vidarebefordra skadeanmälningar till skadereglerare Crawford & Company, Box 6044, Solna Sweden, i detta villkor kallat Crawford. 6. Allmänna avtalsbestämmelser 6.1 Premiebetalning JobbGarant är betalningsansvarig för försäkringspremien. Försäkringspremien ingår i den försäkrades avgift för JobbGarant. Avgiften debiteras per månad. Betalning av avgiften sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från ingåendet av avtalet om JobbGarant. Betalas inte avgiften i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den försäkrade, och avtalet om JobbGarant och därmed även försäkringen upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte avgiften betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Förnyas avtalet om JobbGarant skall avgiften betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt avgiftsfaktura. 6.2 Ändring av försäkringsavtalet. Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod. 6.3 Annullation av försäkringsavtalet Avtalet kan när som helst sägas upp av JobbGarant med omedelbar verkan eller av försäkringsgivaren med 3 månaders varsel. Då upphör också försäkringsskyddet för samtliga försäkrade Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade när dennes avtal om JobbGarant upphör Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade om denne avlider Försäkringsskyddet upphör, efter premieperiodens utgång, när den försäkrade fyllt 65 år under perioden.

3 6.4 Tillämplig lag och behörig domstol För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 6.5 Om du har frågor Kontakta JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Omprövning Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till Crawford redogöra för ärendet och be om en omprövning av ärendet. Den försäkrade kan även vända sig till: 6.7 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, STOCKHOLM, telefon: Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan den försäkrade vända dig till allmän domstol. Mer information kan fås från närmaste tingsrätt. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. 6.9 Klagomålsansvarig på Lloyd s En försäkrad som inte är nöjd med hanteringen av sitt klagomål kan kontakta representanten för Lloyd s i Sverige (enligt nedan adress) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelningen för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr, Stockholm. Tel , fax , epost: Oavsett ovanstående har kunden alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring skall anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Övrigt Den försäkrade kan kontakta JobbGarant för att få mer information. Den försäkrade kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor Personuppgiftslagen (PUL) Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig Försäkringsgivaren, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya försäkringsprodukter via post, telefon eller e-post. Den försäkrade har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om försäkringsgivarens behandling av relevanta personuppgifter. Den försäkrade kan när som helst kontakta försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 7. Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlare är JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyds Underwriters via Balder Försäkring AB. 9. Definitioner 9.1 Ofrivillig arbetslöshet Med ofrivillig arbetslöshet avses att den försäkrade utan egen förskyllan är helt arbetslös, inte avböjer anvisat arbete, är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samt uppbär ersättning från Arbetslöshetskassan. 9.2 Försäkringsbelopp Det avtalade månatliga beloppet för vilket Inkomstförsäkring har tecknats. Avtalat belopp framgår av försäkringsbeviset. 9.3 Ersättningsperiod Ersättningsperiod är den längsta period som ersättning betalas ut, om rätten till ersättning enligt detta villkor i övrigt är uppfyllt. Ersättningsperioden är 6 eller 12 månader. 9.4 Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller. Försäkringsperioden är tillsvidare månadsvis. Försäkringen förnyas om den ej sägs upp.

4 9.5 Premieperiod Med premieperiod avses den period för vilken varje enskild premie betalats för. Premieperioden är 1 månad. Vald premieperiod framgår av försäkringsbevis. 9.6 Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som den försäkrade måste ha varit kund i JobbGarant Medium eller Large för att försäkringen därefter ska gälla. Kvalifikationstiden är 12 månader. 9.7 Karensperiod De första dagarna av hel arbetslöshet som inträffar efter kvalificeringsperioden. Under dessa dagar betalas ingen ersättning. Karensperioden är 7 sammanhängande dagar.

5 JobbGarant Villkor: Jobbgaranti Vem erbjuds Jobbgaranti 1.1 Jobbgaranti gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Fyllt 18 men inte 64 år. JobbGarant kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. Kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2. När gäller Jobbgarantin Jobbgaranti ingår som en tjänst i JobbGarant SMALL, MEDIUM och LARGE och förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt Ikraftträdande Tjänsten Jobbgaranti träder i kraft direkt vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Tjänsten gäller så länge premien erlagts till JobbGarant. 2.2 Kvalifikationstid För att omfattas av tjänsten Jobbgaranti skall du ha varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Vid direkt övergång från fackförbund/försäkringsbolag kan du tillgodoräkna dig den tid du varit medlem i fackförbund om den överstiger 12 månader. Detta innebär att Jobbgarantin endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden. 3. Vad omfattar Jobbgarantin Du kan få tillgång till en personlig rekryteringsspecialist om du blir ofrivilligt arbetslös och detta inträffat när premien är betald. 3.1 Åtgärdsprogram hos rekryteringsspecialist Rekryteringsspecialist omfattar: Personlig rekryteringsspecialist via vår samarbetspartner Kartläggning nuläge och kompetens Sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål Kunskap om dig själv/dina styrkor Stöd vid kontakt med arbetsgivare och företrädare inom olika branscher Ta fram CV, ansökningsbrev och intresseanmälningar till företag Förbereda dig inför anställningsintervjun 3.2 Jobbgaranti Jobbgaranti omfattar: 5 relevanta jobbförslag inom 3 månader från första mötet med rekryteringsspecialist Garantiersättning på 5000 kr till kund ifall inte 5 relevanta jobbförslag presenterat inom 3 månader 3.3 Ofrivillig arbetslöshet Om kund som uppfyller punkt 1.1 efter kvalifikationstid blir ofrivilligt arbetslös omfattas denne av jobbgarantin. När Jobbgarantin utnyttjats krävs en ny kvalifikationstid av 180 dagars (6 mån) sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att kund återigen skall kunna utnyttja jobbgarantin. Se även punkt 8.2 angående ändring av villkor. 4. Högsta ersättning Högsta garantiersättning är 5000 kr ifall ej 5 relevanta jobbförslag presenterats efter 3 månaders åtgärdsprogram med rekryteringsspecialist 5. Undantag 5.1 Vid ofrivillig arbetslöshet erbjuds Jobbgaranti inte för: Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som kund borde ha känt till vid tecknandet av JobbGarants beviljande Frivillig arbetslöshet Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet Varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 12 månader som JobbGarant varit i kraft Arbetslöshet på grund av naturlig avgång

6 5.1.7 Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av medlemmen. 6. Hur ansöker jag om Jobbgarantin 6.1 Hur ansöker jag om jobbgaranti Vid ofrivillig arbetslöshet som medför att du har möjlighet att få tillgång till rekryteringsspecialist ska du snarast anmäla händelsen till: JobbGarant på telefon eller via e-post på 6.2 Din skyldighet att medverka vid åtgärdsprogram Kund ska aktivt delta och dela mig sig av sina behov i processen för att åtgärdsprogrammet skall bli så meningsfull och effektiv som möjligt. 7. Utbetalning av garantiersättning JobbGarant ska utbetala garantiersättningen senast en månad efter att du har lämnat den information som skäligen kan begäras för att fastställa JobbGarants betalningsskyldighet. Betalar JobbGarant inte ut garantiersättningen i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor utbetalas inte. 8. Allmänna avtalsbestämmelser 8.1 Premiebetalning Jobbgaranti ingår i din premie för JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Premien debiteras per månad. Betalning av premien sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från tecknandet av JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den kunden, och JobbGarant upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Vid förnyelse skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt premiefaktura. 8.2 Ändring av allmänna villkor Jobbgarantins omfattning och villkor, kan ändras av JobbGarant med 3 månaders varsel. 8.3 Personuppgiftslagen (PUL) JobbGarant är personuppgiftsansvarig JobbGarant, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya produkter via post, telefon eller e-post. Kund har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om JobbGarants behandling av relevanta personuppgifter. Kund kan när som helst kontakta JobbGarant för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 9. Definitioner 9.1 Garantiersättning Det avtalade beloppet för vilken garantiersättning kan utgå. 9.2 Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som du varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Kvalifikationstiden är 12 månader. 9.3 Relevanta jobbförslag Rekryteringsspecialisten definierar inledningsvis tillsammans med kund om vad som är relevanta jobbförslag utifrån kundens bakgrund. Detta dokumenteras så att båda parter vet vad som förväntas.

7 JobbGarant Villkor: Karriärhjälp Karriärcoach, Jobbsökarstöd, CV-granskning och Anställningsavtalsgranskning benämns nedan gemensamt med Karriärhjälp. 1. Vem erbjuds Karriärhjälp 1.1 gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Fyllt 18 men inte 64 år. JobbGarant kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. Kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2. När gäller Karriärhjälp För att omfattas av Karriärhjälp skall du ha vara kund JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2.1 Ikraftträdande Karriärhjälp träder i kraft direkt vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Karriärhjälp gäller så länge premien erlagts till JobbGarant. 3. Vad omfattar Karriärhjälp Du kan få tillgång till Karriärhjälp när premien är betald. 3.1 Karriärcoach Karriärcoach omfattar initialt: Diskutera nuläge och komma överens om graden av engagemang enligt nedan: Vad funkar bra/mindre bra i ditt jobbsökande? Behov av stöd. Fokusområden. Rama in deltagarens kompetens- och personlighetsprofil. Hemuppgift: kompetens- och personlighetsinventeringsövningar. Dokumentation: nulägesblankett och kompetensprofil. Diskutera nuläge och komma överens om graden av engagemang. I karriärcoachningen överenskommer kund och coach om fortsatt inriktning och eventuellt möte 2 och 3 utifrån den kundens individuella behov enligt exempelvis nedan. Formulera jobbmål och definiera målmarknaden Utveckla ansökningshandlingar och hitta sökvägar Skapa förutsättningar för matchning Att presentera sig muntligt Fördjupade kunskaper om personlig marknadsföring, urval & matchning Söka utbildning Starta eget 3.2 Jobbsökarstöd Jobbsökarstödet omfattar: Tjänsten riktar sig till de som behöver hjälp att vässa sin ansökan till ett specifikt jobb de vill söka. Tjänsten innebär att kunden ar till JobbGarant annonsen på det jobb denne vill söka tillsammans med sitt CV. JobbGarants samarbetspartner kontaktar den anställde och genomför en telefonintervju i syfte att rama in kundens kompetens och personlighetsprofil för att finna ut vad som ska lyftas fram i en ansökan. Därefter återkopplar JobbGarants samarbetspartner via förslag till eventuella ändringar/justeringar i dennes CV samt ett förslag på vad det personliga brevet (ansökningsbrevet) ska innehålla i punktform. 3.3 CV-granskning via CV-granskning via omfattar: Tjänsten riktar sig till de kunder som behöver hjälp generellt att skapa sig ett gångbart CV. Tjänsten innebär att kunden ar sitt CV till JobbGarant. JobbGarants samarbetspartner granskar CV och återkopplar via förslag till eventuella ändringar/justeringar i syfte att tydligt påvisa kundens ambitioner och kompetens. 3.4 Anställningsavtalsgranskning Anställningsavtalsgranskning omfattar: Tjänsten riktar sig till de kunder som behöver hjälp generellt att säkerställa ett korrekt anställningsavtal. Tjänsten innebär att kunden ar sitt anställningsavtal till JobbGarant.

8 JobbGarants samarbetspartner granskar anställningsavtal och återkopplar via förslag till eventuella ändringar/justeringar i syfte att tydligt påvisa ett korrekt utformat anställningsavtal. 4. Maxgräns 4.1 Karriärcoaching och Jobbsökarstödet Kan tillsammans max utnyttjas vid totalt 3 tillfällen under loppet av 3 år. Fördelningen av antal tillfällen per år är valfri så länge är kund hos JobbGarant över hela tiden och den totala summan inte överstiger 3 tillfällen. 4.2 CV-granskning via Kan max utnyttjas vid totalt 3 tillfällen under loppet av 1 år. 5. Undantag 5.1 Vid Karriärhjälp lämnas ersättning inte för: Karriärhjälp betalas inte vid fler tillfällen än vad ovan beskrivits Karriärhjälp som utnyttjas fyllt ut men JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE avslutats innan tidsgränsen uppnåtts Karriärhjälp där kund direkt kontaktat samarbetspartner utan att först kontakta JobbGarant. 6. Hur ansöker jag om Karriärhjälp Kontakta JobbGarant på telefon eller via e-post på 6.1 Din skyldighet att medverka vid Karriärcoaching Kunden ska aktivt delta och dela mig sig av sina behov och erfarenheter i processen för att coachningen skall bli så meningsfull och effektiv som möjligt. 7. Allmänna avtalsbestämmelser 7.1 Premiebetalning Karriärhjälp ingår i din premie för JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Premien debiteras per månad. Betalning av premien sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från inträde i JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till kunden, och JobbGarant upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Vid förnyelse skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt premiefaktura. 7.2 Ändring av villkor Karriärhjälps omfattning och villkor, kan ändras av JobbGarant med 3 månaders varsel. 7.3 Personuppgiftslagen (PUL) JobbGarant är personuppgiftsansvarig JobbGarant, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för tjänsten. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya produkter via post, telefon eller e-post. Kund har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om JobbGarants behandling av relevanta personuppgifter. Kund kan när som helst kontakta JobbGarant för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 8. Definitioner 8.1 Karriärcoach Med Karriärcoach avses personlig karriärcoaching genom ett fysiskt möte mellan JobbGarants samarbetspartner och kund. 8.2 Jobbsökarstöd Med Jobbsökarstöd avses individuell anpassning av CV utifrån ett specifikt arbete. 8.3 CV-granskning via Med CV-granskning via avses generell granskning av CV med återkoppling om eventuella ändringar/justeringar. 8.4 Anställningsavtalsgranskning Med Anställningsavtalsgranskning avses generell granskning av insänt anställningsavtal med återkoppling via med förslag till eventuella ändringar/justeringar i syfte att tydligt påvisa ett korrekt utformat anställningsavtal.

9 JobbGarant Villkor: Rättsskydd vid arbetstvist Vem försäkringen gäller för den försäkrade 1.1 Försäkringen gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande. Fyllt 18 men inte 64 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. Kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2. När försäkringen gäller Försäkringstiden är en månad. Försäkringen förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt Ikraftträdande Den försäkrade ansluts till försäkringen direkt vid ingåendet av avtal om JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att avgiften är betald senast på förfallodagen. Försäkringen startar med en 3 månaders kvalificeringstid. Försäkringen gäller så länge premien för JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE är betald. 3. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppkommer under försäkringstiden med anledning av Uppsägning/varsel. Omplacering. MBL-frågor. Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats. Arbetstvist avseende MBL-frågor avser tvist som uppkommit när arbetsgivare fattat beslut utan att ta hänsyn till MBL och beslutet medfört negativa konsekvenser för den försäkrade. Försäkringen gäller endast för tvister där den försäkrade fått besked om uppsägning/varsel eller omplacering efter det att den försäkrade varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE i minst tre månader (kvalifikationstid). 3.1 Rådgivning Vid tvist som kan omfattas av försäkringen ingår 3 timmars rådgivning. 3.2 Rättsskyddskostnader Den försäkrade får ersättning för följande skäliga och nödvändiga kostnader som inte betalas av motpart. Ombudsarvode och kostnader. Kostnader för utredning före rättegång som den försäkrades ombud beställt. Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten eller som den försäkrade vid förlikning åtagit sig att betala till motpart om det är uppenbart att den försäkrade skulle dömts att betala högre rättegångskostnader. Kostnad för medling enligt 42 kap 17 rättegångsbalken. Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som. Domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa. 4. Högsta ersättning Högsta ersättning för rättsskyddskostnader vid arbetstvister är kr per tvist. Det anses som en tvist om den försäkrade och annan försäkrad står på samma sida. Flera tvister som väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter räknas också som en tvist. 5. Självrisk Självrisken är 20 % av rättsskyddskostnaden. 6. Undantag Försäkringen gäller inte vid tvist som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare. som omfattas av rättskyddet genom hemförsäkring, företagsförsäkring, medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. om den försäkrade saknar rimlig chans att vinna eller saknar befogat intresse av att få sin sak behandlad. Dessa kostnader ersätts inte Eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader. Merkostnad som uppstår genom att den försäkrade anlitar flera ombud eller byter ombud. Ersättning till skiljemän. Verkställighet av dom, beslut eller avtal.

10 Om skadestånd till den försäkrade får anses innefatta även kompensation för ombudskostnader betalas inte någon ersättning för dessa Ersättning från motparten som den försäkrade i eller utom rättegång avstår ifrån 7. Åtgärder vid skada 7.1 När skadan ska anmälas Vid tvist som medför att den försäkrade har möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska den försäkrade snarast anmäla skadehändelsen till JobbGarant, Försummar den försäkrade att anmäla skadan i tid kan ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 7.2 Den försäkrades skyldighet att medverka vid skaderegleringen Den försäkrade är skyldig att medverka i utredningen av skadehändelsen och lämna Crawford all information av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och Crawfords ansvar. Skadeanmälan måste innehålla en utförlig redogörelse för de händelser och omständigheter som ligger till grund för anspråket samt övrig information som kan vara av betydelse för skaderegleringen. Den försäkrade måste även meddela om denne är momsredovisningsskyldig samt om rättshjälpen kan omfattas av annan försäkring eller medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Det senare gäller oberoende av om den försäkrade ansökt om rättshjälp hos någon annan. Försummar den försäkrade att medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av försäkringsgivarens ansvar får ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning får ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 7.3 Skadereglering JobbGarant samlar in och administrerar skadeanmälningar. JobbGarant ombesörjer att vidarebefordra skadeanmälningar till skadereglerare Crawford & Company, Box 6044, Solna Sweden, i villkoret kallat Crawford. 8. Utbetalning av försäkringsersättning Ersättningen ska betalas till den försäkrade senast en månad efter att denne har lämnat den information som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens betalningsskyldighet. Ersättning som understiger 50 kronor utbetalas inte. Utbetalas ersättningen inte i tid enligt ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor utbetalas inte. 9. Allmänna avtalsbestämmelser 9.1 Premiebetalning JobbGarant är betalningsansvarig för premien. Försäkringspremien ingår i den försäkrades premie. Premien debiteras per månad. Betalning av premie sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från ingående av avtalet om JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den försäkrade, och avtalet om JobbGarant och därmed även försäkringen upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Förnyas avtalet om JobbGarant skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt avgiftsfaktura. 9.2 Ändring av försäkringsavtalet Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av Försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod. 9.3 Annullation av försäkringsavtalet Avtalet kan när som helst sägas upp av JobbGarant eller av försäkringsgivaren med 3 månaders varsel. Då upphör också försäkringsskyddet för samtliga försäkrade Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade när dennes avtal med JobbGarant upphör Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade om denne avlider Försäkringsskyddet upphör, efter premieperiodens utgång, när den försäkrade fyllt 65 år under perioden. 9.4 Tillämplig lag och behörig domstol För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 9.5 Om du har frågor Kontakta JobbGarant, Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till Crawford redogöra för ärendet och be om en omprövning av ärendet. Den försäkrade kan även vända sig till: 9.7 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, STOCKHOLM, telefon:

11 9.8 Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan den försäkrade vända sig till allmän domstol. Mer information kan fås från närmaste tingsrätt. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. 9.9 Klagomålsansvarig på Lloyd s En försäkrad som inte är nöjd med hanteringen av sitt klagomål kan kontakta representanten för Lloyd s i Sverige (enligt nedan adress) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelningen för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på den försäkrades rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr, Stockholm. Tel , fax , epost: Oavsett ovanstående har den försäkrade alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring skall anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Övrigt Den försäkrade kan kontakta försäkringsförmedlaren för att få mer information. Den försäkrade kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor Personuppgiftslagen (PUL) Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig Försäkringsgivaren, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya försäkringsprodukter via post, telefon eller e-post. Den försäkrade har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om försäkringsgivarens behandling av relevanta personuppgifter. Den försäkrade kan när som helst kontakta försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 10. Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlare är JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Tel Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyds Underwriters via Balder Försäkring AB 12. Definitioner 11.1 Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller. Försäkringsperioden är tillsvidare månadsvis med 3 månaders uppsägningstid. Försäkringen förnyas om den ej sägs upp Premieperiod Med premieperiod avses den period för vilken varje enskild premie betalats för. Premieperioden är 1 månad. Vald premieperiod framgår av försäkringsbevis Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som den försäkrade måste ha varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE för att försäkringen därefter ska gälla. Kvalifikationstiden är 3 månader Självrisk Med självrisk avses den del av skadekostnaden som den försäkrade själv står för Tvist Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats.

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring Göta Energi TRIPPELTRYGG Fakturaskydd Villkor Gruppförsäkring Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör och förmedlare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 2 1.1 Gruppavtal 2 1.2

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17 Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, gäller från 2011-10-17 Försäkring mot dubbelboendekostnad 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 2/10 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Försäkringsgivare...3

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Fo rsa kringsvillkor Fo retag

Fo rsa kringsvillkor Fo retag 2013-05-01 Sid 1 (5) MS-SP20130501-01 Fo rsa kringsvillkor Fo retag 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för företag som är ursprunglig ägare av de produkter som omnämns i punkt 2 nedan. Försäkringen

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag.

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag. Låneskydd Spring Finance Villkor frivillig gruppförsäkring Låneskydd vid dödsfall, tillfällig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet Version 2015-02-10 1. Definitioner Anknuten försäkringsförmedlare:

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer