JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04"

Transkript

1 JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Vem försäkringen gäller för den försäkrade 1.1 Försäkringen gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande. Fyllt 18 men inte 64 år. Person som fyllt 60 år kan dock inte nyanslutas till försäkringen. Tillsvidareanställd. Anställd med en arbetstid av minst 17 tim per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande. Medlem i svensk a-kassa. Kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE. 2. När försäkringen gäller Försäkringstiden är en månad. Försäkringen förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt 6.3. Ersättningsperioden är 6 eller 12 månader, vilket framgår av försäkringsbeviset. 2.1 Ikraftträdande Den försäkrade omfattas av försäkringen direkt vid ingåendet av avtal om JobbGarant MEDIUM eller LARGE, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien för JobbGarant är betald senast på förfallodagen. Försäkringen gäller så länge premien är betald. 2.2 Kvalifikationstid För att omfattas av försäkringen skall den försäkrade ha varit kund i JobbGarant Medium eller Large de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Detta innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden. Dessutom måste den försäkrade ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa. 2.3 Övergång från annan inkomstförsäkring Den försäkrade får tillgodoräkna sig kvalifikationstid från annan inkomstförsäkring om den försäkrade omfattats av sådan försäkring omedelbart innan den försäkrade blev kund hos JobbGarant. Blir den försäkrade ofrivilligt arbetslös under kvalifikationstiden enligt punkt 2.2 ovan lämnas ersättning om den sammanlagda kvalifikationstiden är minst 12 månader. Ersättning beräknas enligt det lägsta försäkringsbeloppet, det lägsta antalet ersättningsdagar och den längsta karensen som anges i försäkringsvillkoren för denna försäkring jämfört med motsvarande villkor i den tidigare inkomstförsäkringen. Vid arbetslöshet under kvalifikationstiden för denna försäkring måste intjänad kvalifikationstid styrkas med övergångsbevis eller motsvarande. 3. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar nedanstående moment och ersätter, till JobbGarant angiven månadslön, dock högst kronor per månad. För att kunna få ersättning måste den, till JobbGarant angivna inkomsten, vara högre än a-kassans inkomsttak enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 3.1 Ersättningens storlek Ersättningens storlek beräknas på följande sätt: Av arbetslöshetskassan tillämpad procentsats för ersättning (80 %) multipliceras med, till JobbGarant, angiven månadslön vid arbetslöshetens inträde. Därefter görs ett schablonskatteavdrag med 30 %. Ingen hänsyn tas till skattetabell. Ersättningen utgör skillnaden mellan resultatet av denna beräkning och den högsta ersättning efter skatt som kan utbetalas från arbetslöshetskassan. Ersättningen från försäkringen är skattefri. 3.2 Ofrivillig arbetslöshet Om försäkrad efter kvalifikationstid blir ofrivilligt arbetslös betalas ersättning ut efter 7 sammanhängande dagar (karensperiod) av ofrivillig arbetslöshet. En förutsättning för rätten till ersättning är att även uppsägning eller varsel om uppsägning sker efter utgången av kvalifikationstiden. Ersättning betalas från och med den 8:e dagen. Ersättning betalas inte för tid av arbetslöshet under kvalifikationstiden eller karensperioden. Ersättning betalas därefter med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag av hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas under maximalt vald ersättningsperiod, 6 eller 12 månader vilket framgår av försäkringsbeviset. Perioder av hel ofrivillig arbetslöshet som inte åtskiljs av minst 90 sammanhängande dagars anställning skall anses höra till samma period av hel ofrivillig arbetslöshet. När försäkringen utnyttjats krävs en ny kvalifikationstid av 180 dagars sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att försäkrad återigen skall kunna utnyttja försäkringen. Ersättning betalas under vald ersättningsperiod som framgår av försäkringsbeviset, 6 eller 12 månader. Se även punkt 6.2 angående Ändring av försäkringsavtalet.

2 Den försäkrade kan byta omfattning av JobbGarant under försäkringstiden. Detta ska likställas med nyanslutning till försäkring vilket innebär att den nya ersättningsperioden gäller för skada som inträffar efter utgången av ny kvalifikationstid och karensperiod i enlighet med 3.2 första stycket ovan räknat från dagen för ändringen av JobbGarant. 4. Undantag 4.1 Vid ofrivillig arbetslöshet lämnas ersättning inte för: Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som den försäkrade borde ha känt till vid försäkringens beviljande Frivillig arbetslöshet Arbetslöshet när den försäkrade inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet Varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 12 månader som försäkringen varit i kraft Arbetslöshet på grund av naturlig avgång eller tidsbegränsad anställning Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av den försäkrade. 4.2 Allmänna undantag som gäller hela försäkringen Försäkringen gäller inte vid Krig, invasion, aktivitet eller hot av utländska fiender (oavsett krigsförklaring), inbördeskrig, revolution, militärt övertagande eller upplopp Radioaktiv strålning eller kontamination på grund av radioaktivitet från varje form av nukleärt bränsle eller från nukleär deposition som förvarar nukleärt bränsle, använd eller förbrukad. 5. Åtgärder vid skada Anmälan om inträffad ofrivillig arbetslöshet skall snarast möjligt göras till JobbGarants kundtjänst på , dock senast 180 dagar efter den ofrivilliga arbetslöshetens inträffande. Om anmälan görs senare kan det påverka rätten till ersättning. 5.1 Vid ofrivillig arbetslöshet Vid anspråk mot försäkringen orsakat av ofrivillig arbetslöshet skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till JobbGarant Intyg från Arbetsförmedlingen om att den försäkrade är inskriven som arbetssökande. Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning till arbetslösheten samt hur länge den försäkrade arbetat hos denna arbetsgivare. Intyg om utbetalning från a-kassa. Intyg om tidigare inkomstförsäkring hos fackförbund eller försäkringsbolag i de fall försäkrad önskar tillgodoräkna sig tidigare kvalifikationstid. Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Skadeersättning utbetalas vid skadeperiodens slut eller, om skadeperioden överstiger 30 dagar, månadsvis i efterskott. 5.2 Skadereglering JobbGarant samlar in och administrerar skadeanmälningar. JobbGarant ombesörjer att vidarebefordra skadeanmälningar till skadereglerare Crawford & Company, Box 6044, Solna Sweden, i detta villkor kallat Crawford. 6. Allmänna avtalsbestämmelser 6.1 Premiebetalning JobbGarant är betalningsansvarig för försäkringspremien. Försäkringspremien ingår i den försäkrades avgift för JobbGarant. Avgiften debiteras per månad. Betalning av avgiften sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från ingåendet av avtalet om JobbGarant. Betalas inte avgiften i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den försäkrade, och avtalet om JobbGarant och därmed även försäkringen upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte avgiften betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Förnyas avtalet om JobbGarant skall avgiften betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt avgiftsfaktura. 6.2 Ändring av försäkringsavtalet. Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod. 6.3 Annullation av försäkringsavtalet Avtalet kan när som helst sägas upp av JobbGarant med omedelbar verkan eller av försäkringsgivaren med 3 månaders varsel. Då upphör också försäkringsskyddet för samtliga försäkrade Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade när dennes avtal om JobbGarant upphör Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade om denne avlider Försäkringsskyddet upphör, efter premieperiodens utgång, när den försäkrade fyllt 65 år under perioden.

3 6.4 Tillämplig lag och behörig domstol För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 6.5 Om du har frågor Kontakta JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Omprövning Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till Crawford redogöra för ärendet och be om en omprövning av ärendet. Den försäkrade kan även vända sig till: 6.7 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, STOCKHOLM, telefon: Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan den försäkrade vända dig till allmän domstol. Mer information kan fås från närmaste tingsrätt. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. 6.9 Klagomålsansvarig på Lloyd s En försäkrad som inte är nöjd med hanteringen av sitt klagomål kan kontakta representanten för Lloyd s i Sverige (enligt nedan adress) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelningen för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr, Stockholm. Tel , fax , epost: Oavsett ovanstående har kunden alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring skall anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Övrigt Den försäkrade kan kontakta JobbGarant för att få mer information. Den försäkrade kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor Personuppgiftslagen (PUL) Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig Försäkringsgivaren, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya försäkringsprodukter via post, telefon eller e-post. Den försäkrade har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om försäkringsgivarens behandling av relevanta personuppgifter. Den försäkrade kan när som helst kontakta försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 7. Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlare är JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyds Underwriters via Balder Försäkring AB. 9. Definitioner 9.1 Ofrivillig arbetslöshet Med ofrivillig arbetslöshet avses att den försäkrade utan egen förskyllan är helt arbetslös, inte avböjer anvisat arbete, är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samt uppbär ersättning från Arbetslöshetskassan. 9.2 Försäkringsbelopp Det avtalade månatliga beloppet för vilket Inkomstförsäkring har tecknats. Avtalat belopp framgår av försäkringsbeviset. 9.3 Ersättningsperiod Ersättningsperiod är den längsta period som ersättning betalas ut, om rätten till ersättning enligt detta villkor i övrigt är uppfyllt. Ersättningsperioden är 6 eller 12 månader. 9.4 Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller. Försäkringsperioden är tillsvidare månadsvis. Försäkringen förnyas om den ej sägs upp.

4 9.5 Premieperiod Med premieperiod avses den period för vilken varje enskild premie betalats för. Premieperioden är 1 månad. Vald premieperiod framgår av försäkringsbevis. 9.6 Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som den försäkrade måste ha varit kund i JobbGarant Medium eller Large för att försäkringen därefter ska gälla. Kvalifikationstiden är 12 månader. 9.7 Karensperiod De första dagarna av hel arbetslöshet som inträffar efter kvalificeringsperioden. Under dessa dagar betalas ingen ersättning. Karensperioden är 7 sammanhängande dagar.

5 JobbGarant Villkor: Jobbgaranti Vem erbjuds Jobbgaranti 1.1 Jobbgaranti gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Fyllt 18 men inte 64 år. JobbGarant kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. Kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2. När gäller Jobbgarantin Jobbgaranti ingår som en tjänst i JobbGarant SMALL, MEDIUM och LARGE och förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt Ikraftträdande Tjänsten Jobbgaranti träder i kraft direkt vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Tjänsten gäller så länge premien erlagts till JobbGarant. 2.2 Kvalifikationstid För att omfattas av tjänsten Jobbgaranti skall du ha varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Vid direkt övergång från fackförbund/försäkringsbolag kan du tillgodoräkna dig den tid du varit medlem i fackförbund om den överstiger 12 månader. Detta innebär att Jobbgarantin endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden. 3. Vad omfattar Jobbgarantin Du kan få tillgång till en personlig rekryteringsspecialist om du blir ofrivilligt arbetslös och detta inträffat när premien är betald. 3.1 Åtgärdsprogram hos rekryteringsspecialist Rekryteringsspecialist omfattar: Personlig rekryteringsspecialist via vår samarbetspartner Kartläggning nuläge och kompetens Sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål Kunskap om dig själv/dina styrkor Stöd vid kontakt med arbetsgivare och företrädare inom olika branscher Ta fram CV, ansökningsbrev och intresseanmälningar till företag Förbereda dig inför anställningsintervjun 3.2 Jobbgaranti Jobbgaranti omfattar: 5 relevanta jobbförslag inom 3 månader från första mötet med rekryteringsspecialist Garantiersättning på 5000 kr till kund ifall inte 5 relevanta jobbförslag presenterat inom 3 månader 3.3 Ofrivillig arbetslöshet Om kund som uppfyller punkt 1.1 efter kvalifikationstid blir ofrivilligt arbetslös omfattas denne av jobbgarantin. När Jobbgarantin utnyttjats krävs en ny kvalifikationstid av 180 dagars (6 mån) sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att kund återigen skall kunna utnyttja jobbgarantin. Se även punkt 8.2 angående ändring av villkor. 4. Högsta ersättning Högsta garantiersättning är 5000 kr ifall ej 5 relevanta jobbförslag presenterats efter 3 månaders åtgärdsprogram med rekryteringsspecialist 5. Undantag 5.1 Vid ofrivillig arbetslöshet erbjuds Jobbgaranti inte för: Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som kund borde ha känt till vid tecknandet av JobbGarants beviljande Frivillig arbetslöshet Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet Varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 12 månader som JobbGarant varit i kraft Arbetslöshet på grund av naturlig avgång

6 5.1.7 Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av medlemmen. 6. Hur ansöker jag om Jobbgarantin 6.1 Hur ansöker jag om jobbgaranti Vid ofrivillig arbetslöshet som medför att du har möjlighet att få tillgång till rekryteringsspecialist ska du snarast anmäla händelsen till: JobbGarant på telefon eller via e-post på 6.2 Din skyldighet att medverka vid åtgärdsprogram Kund ska aktivt delta och dela mig sig av sina behov i processen för att åtgärdsprogrammet skall bli så meningsfull och effektiv som möjligt. 7. Utbetalning av garantiersättning JobbGarant ska utbetala garantiersättningen senast en månad efter att du har lämnat den information som skäligen kan begäras för att fastställa JobbGarants betalningsskyldighet. Betalar JobbGarant inte ut garantiersättningen i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor utbetalas inte. 8. Allmänna avtalsbestämmelser 8.1 Premiebetalning Jobbgaranti ingår i din premie för JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Premien debiteras per månad. Betalning av premien sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från tecknandet av JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den kunden, och JobbGarant upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Vid förnyelse skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt premiefaktura. 8.2 Ändring av allmänna villkor Jobbgarantins omfattning och villkor, kan ändras av JobbGarant med 3 månaders varsel. 8.3 Personuppgiftslagen (PUL) JobbGarant är personuppgiftsansvarig JobbGarant, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya produkter via post, telefon eller e-post. Kund har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om JobbGarants behandling av relevanta personuppgifter. Kund kan när som helst kontakta JobbGarant för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 9. Definitioner 9.1 Garantiersättning Det avtalade beloppet för vilken garantiersättning kan utgå. 9.2 Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som du varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Kvalifikationstiden är 12 månader. 9.3 Relevanta jobbförslag Rekryteringsspecialisten definierar inledningsvis tillsammans med kund om vad som är relevanta jobbförslag utifrån kundens bakgrund. Detta dokumenteras så att båda parter vet vad som förväntas.

7 JobbGarant Villkor: Karriärhjälp Karriärcoach, Jobbsökarstöd, CV-granskning och Anställningsavtalsgranskning benämns nedan gemensamt med Karriärhjälp. 1. Vem erbjuds Karriärhjälp 1.1 gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Fyllt 18 men inte 64 år. JobbGarant kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. Kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2. När gäller Karriärhjälp För att omfattas av Karriärhjälp skall du ha vara kund JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2.1 Ikraftträdande Karriärhjälp träder i kraft direkt vid tecknandet av JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Karriärhjälp gäller så länge premien erlagts till JobbGarant. 3. Vad omfattar Karriärhjälp Du kan få tillgång till Karriärhjälp när premien är betald. 3.1 Karriärcoach Karriärcoach omfattar initialt: Diskutera nuläge och komma överens om graden av engagemang enligt nedan: Vad funkar bra/mindre bra i ditt jobbsökande? Behov av stöd. Fokusområden. Rama in deltagarens kompetens- och personlighetsprofil. Hemuppgift: kompetens- och personlighetsinventeringsövningar. Dokumentation: nulägesblankett och kompetensprofil. Diskutera nuläge och komma överens om graden av engagemang. I karriärcoachningen överenskommer kund och coach om fortsatt inriktning och eventuellt möte 2 och 3 utifrån den kundens individuella behov enligt exempelvis nedan. Formulera jobbmål och definiera målmarknaden Utveckla ansökningshandlingar och hitta sökvägar Skapa förutsättningar för matchning Att presentera sig muntligt Fördjupade kunskaper om personlig marknadsföring, urval & matchning Söka utbildning Starta eget 3.2 Jobbsökarstöd Jobbsökarstödet omfattar: Tjänsten riktar sig till de som behöver hjälp att vässa sin ansökan till ett specifikt jobb de vill söka. Tjänsten innebär att kunden ar till JobbGarant annonsen på det jobb denne vill söka tillsammans med sitt CV. JobbGarants samarbetspartner kontaktar den anställde och genomför en telefonintervju i syfte att rama in kundens kompetens och personlighetsprofil för att finna ut vad som ska lyftas fram i en ansökan. Därefter återkopplar JobbGarants samarbetspartner via förslag till eventuella ändringar/justeringar i dennes CV samt ett förslag på vad det personliga brevet (ansökningsbrevet) ska innehålla i punktform. 3.3 CV-granskning via CV-granskning via omfattar: Tjänsten riktar sig till de kunder som behöver hjälp generellt att skapa sig ett gångbart CV. Tjänsten innebär att kunden ar sitt CV till JobbGarant. JobbGarants samarbetspartner granskar CV och återkopplar via förslag till eventuella ändringar/justeringar i syfte att tydligt påvisa kundens ambitioner och kompetens. 3.4 Anställningsavtalsgranskning Anställningsavtalsgranskning omfattar: Tjänsten riktar sig till de kunder som behöver hjälp generellt att säkerställa ett korrekt anställningsavtal. Tjänsten innebär att kunden ar sitt anställningsavtal till JobbGarant.

8 JobbGarants samarbetspartner granskar anställningsavtal och återkopplar via förslag till eventuella ändringar/justeringar i syfte att tydligt påvisa ett korrekt utformat anställningsavtal. 4. Maxgräns 4.1 Karriärcoaching och Jobbsökarstödet Kan tillsammans max utnyttjas vid totalt 3 tillfällen under loppet av 3 år. Fördelningen av antal tillfällen per år är valfri så länge är kund hos JobbGarant över hela tiden och den totala summan inte överstiger 3 tillfällen. 4.2 CV-granskning via Kan max utnyttjas vid totalt 3 tillfällen under loppet av 1 år. 5. Undantag 5.1 Vid Karriärhjälp lämnas ersättning inte för: Karriärhjälp betalas inte vid fler tillfällen än vad ovan beskrivits Karriärhjälp som utnyttjas fyllt ut men JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE avslutats innan tidsgränsen uppnåtts Karriärhjälp där kund direkt kontaktat samarbetspartner utan att först kontakta JobbGarant. 6. Hur ansöker jag om Karriärhjälp Kontakta JobbGarant på telefon eller via e-post på 6.1 Din skyldighet att medverka vid Karriärcoaching Kunden ska aktivt delta och dela mig sig av sina behov och erfarenheter i processen för att coachningen skall bli så meningsfull och effektiv som möjligt. 7. Allmänna avtalsbestämmelser 7.1 Premiebetalning Karriärhjälp ingår i din premie för JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. Premien debiteras per månad. Betalning av premien sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från inträde i JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till kunden, och JobbGarant upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Vid förnyelse skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt premiefaktura. 7.2 Ändring av villkor Karriärhjälps omfattning och villkor, kan ändras av JobbGarant med 3 månaders varsel. 7.3 Personuppgiftslagen (PUL) JobbGarant är personuppgiftsansvarig JobbGarant, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för tjänsten. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya produkter via post, telefon eller e-post. Kund har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om JobbGarants behandling av relevanta personuppgifter. Kund kan när som helst kontakta JobbGarant för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 8. Definitioner 8.1 Karriärcoach Med Karriärcoach avses personlig karriärcoaching genom ett fysiskt möte mellan JobbGarants samarbetspartner och kund. 8.2 Jobbsökarstöd Med Jobbsökarstöd avses individuell anpassning av CV utifrån ett specifikt arbete. 8.3 CV-granskning via Med CV-granskning via avses generell granskning av CV med återkoppling om eventuella ändringar/justeringar. 8.4 Anställningsavtalsgranskning Med Anställningsavtalsgranskning avses generell granskning av insänt anställningsavtal med återkoppling via med förslag till eventuella ändringar/justeringar i syfte att tydligt påvisa ett korrekt utformat anställningsavtal.

9 JobbGarant Villkor: Rättsskydd vid arbetstvist Vem försäkringen gäller för den försäkrade 1.1 Försäkringen gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande. Fyllt 18 men inte 64 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. Kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE. 2. När försäkringen gäller Försäkringstiden är en månad. Försäkringen förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt Ikraftträdande Den försäkrade ansluts till försäkringen direkt vid ingåendet av avtal om JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att avgiften är betald senast på förfallodagen. Försäkringen startar med en 3 månaders kvalificeringstid. Försäkringen gäller så länge premien för JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE är betald. 3. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppkommer under försäkringstiden med anledning av Uppsägning/varsel. Omplacering. MBL-frågor. Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats. Arbetstvist avseende MBL-frågor avser tvist som uppkommit när arbetsgivare fattat beslut utan att ta hänsyn till MBL och beslutet medfört negativa konsekvenser för den försäkrade. Försäkringen gäller endast för tvister där den försäkrade fått besked om uppsägning/varsel eller omplacering efter det att den försäkrade varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE i minst tre månader (kvalifikationstid). 3.1 Rådgivning Vid tvist som kan omfattas av försäkringen ingår 3 timmars rådgivning. 3.2 Rättsskyddskostnader Den försäkrade får ersättning för följande skäliga och nödvändiga kostnader som inte betalas av motpart. Ombudsarvode och kostnader. Kostnader för utredning före rättegång som den försäkrades ombud beställt. Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten eller som den försäkrade vid förlikning åtagit sig att betala till motpart om det är uppenbart att den försäkrade skulle dömts att betala högre rättegångskostnader. Kostnad för medling enligt 42 kap 17 rättegångsbalken. Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som. Domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa. 4. Högsta ersättning Högsta ersättning för rättsskyddskostnader vid arbetstvister är kr per tvist. Det anses som en tvist om den försäkrade och annan försäkrad står på samma sida. Flera tvister som väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter räknas också som en tvist. 5. Självrisk Självrisken är 20 % av rättsskyddskostnaden. 6. Undantag Försäkringen gäller inte vid tvist som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare. som omfattas av rättskyddet genom hemförsäkring, företagsförsäkring, medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. om den försäkrade saknar rimlig chans att vinna eller saknar befogat intresse av att få sin sak behandlad. Dessa kostnader ersätts inte Eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader. Merkostnad som uppstår genom att den försäkrade anlitar flera ombud eller byter ombud. Ersättning till skiljemän. Verkställighet av dom, beslut eller avtal.

10 Om skadestånd till den försäkrade får anses innefatta även kompensation för ombudskostnader betalas inte någon ersättning för dessa Ersättning från motparten som den försäkrade i eller utom rättegång avstår ifrån 7. Åtgärder vid skada 7.1 När skadan ska anmälas Vid tvist som medför att den försäkrade har möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska den försäkrade snarast anmäla skadehändelsen till JobbGarant, Försummar den försäkrade att anmäla skadan i tid kan ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 7.2 Den försäkrades skyldighet att medverka vid skaderegleringen Den försäkrade är skyldig att medverka i utredningen av skadehändelsen och lämna Crawford all information av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och Crawfords ansvar. Skadeanmälan måste innehålla en utförlig redogörelse för de händelser och omständigheter som ligger till grund för anspråket samt övrig information som kan vara av betydelse för skaderegleringen. Den försäkrade måste även meddela om denne är momsredovisningsskyldig samt om rättshjälpen kan omfattas av annan försäkring eller medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Det senare gäller oberoende av om den försäkrade ansökt om rättshjälp hos någon annan. Försummar den försäkrade att medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av försäkringsgivarens ansvar får ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning får ersättningen sättas ned enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 7.3 Skadereglering JobbGarant samlar in och administrerar skadeanmälningar. JobbGarant ombesörjer att vidarebefordra skadeanmälningar till skadereglerare Crawford & Company, Box 6044, Solna Sweden, i villkoret kallat Crawford. 8. Utbetalning av försäkringsersättning Ersättningen ska betalas till den försäkrade senast en månad efter att denne har lämnat den information som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens betalningsskyldighet. Ersättning som understiger 50 kronor utbetalas inte. Utbetalas ersättningen inte i tid enligt ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor utbetalas inte. 9. Allmänna avtalsbestämmelser 9.1 Premiebetalning JobbGarant är betalningsansvarig för premien. Försäkringspremien ingår i den försäkrades premie. Premien debiteras per månad. Betalning av premie sker genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från ingående av avtalet om JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den försäkrade, och avtalet om JobbGarant och därmed även försäkringen upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta, annars är den utan verkan. Förnyas avtalet om JobbGarant skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt avgiftsfaktura. 9.2 Ändring av försäkringsavtalet Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av Försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod. 9.3 Annullation av försäkringsavtalet Avtalet kan när som helst sägas upp av JobbGarant eller av försäkringsgivaren med 3 månaders varsel. Då upphör också försäkringsskyddet för samtliga försäkrade Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade när dennes avtal med JobbGarant upphör Försäkringsskyddet upphör att gälla för den försäkrade om denne avlider Försäkringsskyddet upphör, efter premieperiodens utgång, när den försäkrade fyllt 65 år under perioden. 9.4 Tillämplig lag och behörig domstol För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 9.5 Om du har frågor Kontakta JobbGarant, Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till Crawford redogöra för ärendet och be om en omprövning av ärendet. Den försäkrade kan även vända sig till: 9.7 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, STOCKHOLM, telefon:

11 9.8 Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan den försäkrade vända sig till allmän domstol. Mer information kan fås från närmaste tingsrätt. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. 9.9 Klagomålsansvarig på Lloyd s En försäkrad som inte är nöjd med hanteringen av sitt klagomål kan kontakta representanten för Lloyd s i Sverige (enligt nedan adress) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelningen för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på den försäkrades rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr, Stockholm. Tel , fax , epost: Oavsett ovanstående har den försäkrade alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring skall anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Övrigt Den försäkrade kan kontakta försäkringsförmedlaren för att få mer information. Den försäkrade kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor Personuppgiftslagen (PUL) Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig Försäkringsgivaren, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya försäkringsprodukter via post, telefon eller e-post. Den försäkrade har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om försäkringsgivarens behandling av relevanta personuppgifter. Den försäkrade kan när som helst kontakta försäkringsgivaren för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 10. Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlare är JobbGarant, Taptogatan 6, Stockholm, Tel Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyds Underwriters via Balder Försäkring AB 12. Definitioner 11.1 Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller. Försäkringsperioden är tillsvidare månadsvis med 3 månaders uppsägningstid. Försäkringen förnyas om den ej sägs upp Premieperiod Med premieperiod avses den period för vilken varje enskild premie betalats för. Premieperioden är 1 månad. Vald premieperiod framgår av försäkringsbevis Kvalifikationstid Med kvalifikationstid avses den tid som den försäkrade måste ha varit kund i JobbGarant SMALL, MEDIUM eller LARGE för att försäkringen därefter ska gälla. Kvalifikationstiden är 3 månader Självrisk Med självrisk avses den del av skadekostnaden som den försäkrade själv står för Tvist Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats.

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor

Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor 2015-09-01 Vad är en inkomstförsäkring? Ersättningen från inkomstförsäkringen motsvarar mellanskillnaden mellan a-kassans ersättning och max

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Adekvat Inkomstförsäkring Försäkringsvillkor

Adekvat Inkomstförsäkring Försäkringsvillkor Vad är en inkomstförsäkring? Ersättningen från inkomstförsäkringen motsvarar mellanskillnaden mellan a-kassans ersättning och cirka 80 procent av din genomsnittliga inkomst så som den fastställs av a-kassan

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Accept Försäkringsaktiebolag

Accept Försäkringsaktiebolag Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Villkor 89:7 (20140615) 1.0 Definitioner 1.1 Ofrivillig arbetslöshet Den försäkrade är medlem i svensk a-kassa och har ofrivilligt blivit arbetslös, d.v.s.

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Endast en försäkrings kan vara gällande samtidigt för en och samma person.

Endast en försäkrings kan vara gällande samtidigt för en och samma person. 1. Vem försäkringen gäller för Vem kan anslutas till försäkringen: Du som ingått avtal om kredit med Bynk AB och erhållit utbetalning av krediten från Bynk AB kan anslutas till försäkringen. För anslutning

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17 Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, gäller från 2011-10-17 Försäkring mot dubbelboendekostnad 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A Försäkringsavtal

Läs mer

Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall

Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall Skanska Nya Hem 169 83 Solna Besök: Råsundavägen 2 Telefon: 020-310 310 www.skanska.se/bostad Stockholm, september

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet, vård av nära anhörig och skydd vid ID-stöld

Trygghetsförsäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet, vård av nära anhörig och skydd vid ID-stöld Trygghetsförsäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet, vård av nära anhörig och skydd vid ID-stöld 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen kan tecknas av och gäller för privatperson som uppfyller

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2014 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Försäkringsersättning...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ett samarbete mellan st och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Försäkringsvillkor Juni 2015

Försäkringsvillkor Juni 2015 INKOMSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Juni 2015 Här har vi samlat allt som vår inkomstförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbesked, så ser du vad som gäller

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ett samarbete mellan finansförbundet och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund

Inkomstförsäkring för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund ett samarbete mellan kyrkans akademikerförbund och bliwa Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 1.

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Säljarnas

Inkomstförsäkring för medlemmar i Säljarnas FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Säljarnas ETT SAMARBETE MELLAN SÄLJARNAS RIKSFÖRBUND OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2011 Allmänna försäkringsvillkor 20110101 Innehåll 1 Försäkringsavtalet.................................... 3 1.1 Inledning...................................................

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 Förklaringar

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

HSB BOKVAR EN FÖRSÄKRING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT BO KVAR OM DET OTÄNKBARA INTRÄFFAR

HSB BOKVAR EN FÖRSÄKRING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT BO KVAR OM DET OTÄNKBARA INTRÄFFAR HSB BOKVAR EN FÖRSÄKRING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT BO KVAR OM DET OTÄNKBARA INTRÄFFAR * HSB BOKVAR - FÖR DIN TRYGGHET HSB har tagit fram en försäkring som ger dig möjlighet att bo kvar vid händelse av

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

SVEA DIREKT BETALSKYDD

SVEA DIREKT BETALSKYDD 2011-09 Frivillig gruppförsäkring SVEA DIREKT BETALSKYDD Dessa försäkringsvillkor gäller för dig med kreditavtal hos Svea Direkt, bifirma till Svea Ekonomi AB. I dessa villkor redovisas innehållet i det

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 2/10 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Försäkringsgivare...3

Läs mer