Eda [ned AB AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB. Antagen av styrelsen för Eda Energi AB _n31:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eda [ned AB AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB. Antagen av styrelsen för Eda Energi AB 2013-12-05. - _n31:1"

Transkript

1 Eda [ned AB - _n31:1 AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB Antagen av styrelsen för Eda Energi AB Affärsplan Eda Energi AB 2014

2 1. Syfte med denna affärsplan Syftet med denna affärsplan är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Energi AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten. Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten. Affärsplanen utgår från Eda kommuns motiv för att bilda bolaget som det formulerades av kommunfullmäktige genom bolagsordning och ägardirektiv. Dessa ägardirektiv ligger således till grund för Eda Energi AB affärside, mål och strategier. Vår senaste affärsplan togs fram med aktivt deltagande från styrelsens ledamöter och fastställdes av styrelsen Affärsplanen skall revideras i en årlig process och denna vår fjärde affärsplan har utarbetats av styrelsen under hösten Eda Energi AB Eda Energi AB bildades 2009 med syfte att bedriva inköp, produktion av och handel med fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och leverera miljövänlig fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris. Ägardirektiv För att klargöra syftet med verksamheten utarbetades förslag till ägardirektiv av kommunstyrelsen som godkändes av kommunfullmäktige. Eda Energi AB skall utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven. Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter låg riskexponering. Bolaget skall tillhandahålla fjärrvärme till ett konkurrensmässigt pris. 2

3 3. Omvärld och aktörer på energimarknaden i Eda Inom Eda kommun finns ytterligare ett fjärrvärmebolag, nämligen Solör Bioenergi Charlottenberg AB, som producerar och distribuerar biobränslebaserad fjärrvärme i Charlottenbergs samhälle. 1 Åmotfors finns företaget Åmotfors Energi AB som genom sin avfallspanna producerar och levererar energi till pappersbruket och Antiphon AB. Åmotfors Energi levererar också värmen till Eda Energi AB. En begränsande orsak till utveckling av ett fjärrvärmenät inom hela Åmotfors är det stora antalet fastigheter som för närvarande värms med ved, pellets eller värmepump i form av luftvärme, bergvärme eller ytjordvärme. En annan begränsande faktor är att enligt nuvarande avtal mellan Åmotfors Energi och Eda Energi är vi endast garanterade en leverans av värme upp till en effekt av 4 MW. Med årets utbyggnad närmar vi oss taket för garanterad uttagen effekt, men signaler har kommit från Åmotfors Energi att tillåtet effektuttag för vår del kan ökas. Tilläggsavtal med Åmotfors Energi skall i så fall tecknas. Frågan om vad som gäller beträffande utsläppsrätter är under utredning och hur detta kommer att påverka Eda Energi ekonomiskt måste klarläggas. Befolkningsutveckling Eda kommun har haft en svagt negativ befolkningsutveckling under 2000-talet då man minskat med 213 personer från invånare år 2000 till invånare , därav kvinnor och män. Födelseunderskottet uppvägs delvis av ett motsvarande flyttningsöverskott. Befolkningsförändringen prognostiseras att bli marginell fram till Cirka 18 k av Edas befolkning är norska medborgare. Medelålder i kommunen Medelåldern i Eda uppgår till 44,4 år jämfört med riksgenomsnittet som är 44,1 år. Andelen över 65 år är fler än genomsnittet i riket medan andelen mellan är färre än riksgenomsnittet. Arbetslöshet Arbetslösheten uppgick 2008 till 1,3 % vilket var den lägsta i länet. Under 2009 ökade dock arbetslösheten dramatiskt såväl i länet som inom landet som helhet. Arbetslösheten i Eda är dock för närvarande något lägre än vad som gäller för såväl Värmland som Sverige totalt. I oktober 2013 var den totala arbetslösheten i Eda kommun 5,2 h medan ungdomsarbetslösheten uppgick 2,5 k vilket var lägst i länet. Arbetsmarknaden i Eda är huvudsakligen inriktad mot vård/omsorg, handel, tillverkande industri. Den privata tjänstesektorn är lägre i Eda än i övriga länet. Aktörer på fjärrvärmemarknaden Det finns för närvarande två aktörer på fjärrvärmemarknaden i Eda kommun. Solör Bioenergi Charlottenberg AB i Charlottenberg och Eda Energi AB i Åmotfors. Konkurrerande uppvärmningsformer Alternativa uppvärmningsformer är jordvärme, direktverkande el, värmepumpar i form av bergvärme, ytjordvärme, luftvärmepunnpar, oljeeldning, pelletseldning, vedeldning mm. 3

4 4. Resultatanalys Eda Energi AB Eda Energi AB bildades i juni Under det första året redovisade bolaget ett underskott på 237 tkr på grund av att verksamheten var under uppbyggnad och inga värmeleveranser hade kommit igång. Bolaget övertog fjärrvärmeleveranserna från Eda kommun Det då befintliga fjärrvärmenätet, etapp 1 och 2, två panncentraler för reservvärme samt kommunens del av distributionsanläggningen för fjärrvärme i Amotfors Energis panncentral har förvärvats från Eda kommun under 2010 för 13,5 milj kr. Under 2011 förvärvades ledningsnätet inom etapp 3 från Eda kommun för 10,4 milj kr. Etapp 4 och 5 förvärvades under 2013 från Eda kommun för 9,7 milj kr. Under andra halvåret 2012 har Eda Energi AB byggt ut och tagit i drift etapp 6 för ca 5 milj kr och under 2013 har ledningsnätet utökats ytterligare genom utbyggnad av etapp 7 för cirka 4 milj kr. I panncentralen vid Älvgården har under 2013 investerats 2,5 milj kr i två nya oljepannor som reservkraft med en sammanlagd effekt på 4 MW. Dessa panncentraler och fjärrvärmeledningar utgör nu bolagets anläggningstillgångar. Ovanstående investeringar finansieras till största delen genom lån från Kommuninvest med kommunal borgen. Under 2014 beräknas den totala lånesumman att uppgå till ca 30 miljoner kr. Värmeleveranserna från Annotfors Energi har fungerat bra. Distribution därifrån har skett ut i vårt i fjärrvärmenät och vidare till våra kunder. Som framgår av tabellen nedan gav 2012 ett positivt resultat med värmeleveranser för tkr och anslutningsavgifter på tkr. Anslutningsavgifterna är en engångsintäkt som skall täcka en del av kostnaderna för utbyggnaden av rörnätet, som har lång livslängd. Trots detta får inte anslutningsavgifterna periodiseras. Detta medför att vi redovisar ett bättre resultat för För att kompensera för detta och för att undvika statlig skatt har en överavskrivning skett med tkr. Resultatet reduceras därigenom från tkr till 0 kr. Det egna kapitalet uppgår då till ursprungligt belopp 4,0 miljoner kr. Styrelsens bedömning är att även de närmast kommande åren skall ge ett ekonomiskt överskott. Möjlighet till ytterligare överavskrivningar för att undvika statlig skatt finns ännu. För 2013 prognostiseras ett resultat på ca 1,4 milj kr. Resultatet för 2014 och 2015 prognostiseras till ca 0,6 milj. kr respektive 0,6 milj.kr. Antagen skuldränta till kreditgivarna beräknas till 2,8 k för

5 Tabell över de viktigaste nyckeltalen för Eda Energi AB Resultat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Rörelsens intäkter Fjärrvärmeleverans Anslutningsavgifter fjärrvärme Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Energikostnad Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finans. post. Bokslutsdispositioner Inkomstskatt Årets resultat Eget kapital Eget kapital Tillväxten av eget kapital är normalt en mycket viktig förutsättning för att företaget skall kunna fortsätta investera då kraven på att insatserna av eget kapital i investeringsprojekt snarare torde öka än minska. Om vi skall kunna öka vårt egna kapital måste vi dock betala statlig skatt på deklarerade vinster. Därför har styrelsen tillsvidare prioriterat att göra överavskrivningar för att hålla nere resultatet och i största möjliga utsträckning undvika statlig skatt. 5

6 5. Sammanfattning av nuläget Eda Energi AB har en stabil ekonomi med en resultatnivå som följer affärsplanens målsättningar. Vårt geografiska läge som gränskommun och närheten till Osloregionen är positiva faktorer för sysselsättningen i kommunen. Gränshandels har utvecklats positivt med nya etableringar under Även under 2014 kommer gränshandeln i Eda att öka med nya affärsetableringar och detta kan sannolikt fortsätta även åren framöver. Cirka 50 % av kommunens befolkning bor på landsbygd och resterande 50 % i tätort. Tätorterna är Amotfors, Charlottenberg och Koppom. Småorterna är Eda Glasbruk, Flogned, Adolfsfors och Skillingsfors. I centralorten Charlottenberg bor cirka personer och i Amotfors samhälle bor cirka personer. Kommunalskatten i Eda uppgår för närvarande till 22,25 kr och landstingsskatten till 11,20 kr, d.v.s. sammanlagt 33,45 kr exklusive kyrkoavgift. I tider av finansiell oro och kraftigt vikande konjunktur med ökade arbetslöshetssiffror borde fjärrvärme upplevas som ett tryggt alternativ vilket kan möjliggöra en ökad efterfrågan. 6

7 Sammanfattning av det beskrivna nuläget i form av SWOT-analys Här nedan följer en övergripande beskrivning av de hot och möjligheter, styrkor och svagheter som omger Eda Energi AB. Omvärld Möjligheter Fjärrvärme: enkel, trygg, bekväm, miljöanpassad och ekonomisk värmekälla Billigt boende, bra miljö i Åmotfors Hot Ökad konkurrenssituation från vedeldning och olika typer av värmepumpar eller nya energialternativ På sikt ökad konkurrens om råvaran/sopor Nya skatter Byggs för lite nytt i Åmotfors Beroende av Åmotfors Bruk och Åmotfors Energi Verksamhet Våra starka sidor Stabil ekonomi Våra svaga sidor Gles bebyggelse i Åmotfors Stabil prisnivå både från leverantör och mot kund Stort engagemang i kommunen Säkra kunder Stabil ägare Stor investering av ÅEAB i Panncentral, cirka 500 milj. Genomgående nya anläggningar med hög kvalitet 7

8 6. Affärside, kärnvärden och mål för Eda Energi AB Vision Mål Målet för Eda Energi AB är att på ett tryggt sätt och till ett ekonomiskt fördelaktigt pris tillhandahålla fjärrvärme till så många kunder som möjligt. Affärside Affärsidén är, till att börja med, att långsiktigt och hållbart erbjuda fjärrvärme i Ämotfors och eventuellt senare även i andra tätorter inom Eda kommun. Kärnvärden Kärnvärden är en beskrivning av vad vi vill uppnå och bli förknippade med av våra kunder och vår marknad. Det kan också beskrivas som vårt önskade varumärke. De kärnvärden vi tagit fram är således det vi önskar stå för och det är: 1. Trygghet genom hög driftsäkerhet. 2. Fördelaktig totalkostnad för kunderna. 3. Långsiktighet 4. Miljötänkande 7. Mål för Ekonomi/lönsamhet Strategier Allmänt Budgeterad lönsamhet nås genom förmånlig värmeleverans från Ämotfors Energi AB och dess avfallspanna vid pappersbruket samt genom fleråriga avtal om värmeleveranser till ett antal nya och gamla kunder. Ansluten bebyggelse Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eda Bostads AB:s samtliga fastigheter i Annotfors anslutna till vårt fjärrvärmenät. Under 2012 anslöts avloppsreningsverket och kommunens industrilokal i Strand (nuvarande Coffee Queen). Alla Eda kommuns fastigheter, förutom LSS-bostaden Svanen och förskolan Blåsippan, är anslutna till fjärrvärmenätet då LSSbostäderna Åsen och dagcenter samt Gamla Älvuddsskolan har anslutits under Av privata fastigheter har vi anslutit Ännotfors kyrka, flerbostadshuset Trädgårdsgatan 8, Brf. Nordstugan, Folkets Hus samt Norma projektilfabrik. Utöver detta är cirka 90 villafastigheter anslutna. Målsättningen är att flera fastigheter skall anslutas successivt allt efter som fjärrvärmenätet byggs ut. Den anslutna effekten beräknas uppgå till ca 4 MW vid utgången av år

9 Spets- och reservkraft Spets- och reservkraft kan säkerställas via ÅEAB under förutsättning att deras avfallspanna och/eller oljepanna inte är tagna ur drift. Oljepannan inom ÅEAB har en stämplad effekt av 17 MW. Fjärrvärmenätet kommer att behöva kompletteras med produktionsresurser i det fall att ÅEAB inte förmår försörja fjärrvärmenätet fullt ut. Gjorda bedömningar inom ÅEAB visar att det finns spetseffekt att tillgå vid maximal drift i pappersbruket Nordic Paper AB och dimensionerande utetemperatur om avfallspannan inte är i drift. På grund av olika förhållningssätt till utsläppsrättigheter, avgifter och skatter för ÅEAB:s energiproduktion har inte ÅEAB tidigare kunnat meddela om oljeeldade produktionsresurser kan tillåtas överstiga 20 MW utan inverkan på avtalspart då detta rubriceras som en avgift pålagd av myndighet. Så länge som de skattetekniska effekterna beträffande oljeeldad spets- och reservkraft för Eda Energi AB och Amotfors Energi AB tillsammans inte varit klarlagt har fyra befintliga oljepannor vid Älvgården och vid Patronen använts. Förtätning Arbetet med förtätning inom redan anslutna områden kommer att bedrivas aktivt. Målet är att antalet privata kunder, genom förtätning, skall öka genom aktiv marknadsbearbetning. Leveranssäkerhet Om värmeleveranserna från avfallspannan vid Amotfors Energi AB inte fungerar kan bolaget leverera värme från en oljeeldad panna på 17 MW. För att ytterligare minska sårbarheten avseende värmeleveranser har Eda Energi AB under andra kvartalet 2013 installerat två nya oljepannor vid Älvgårdens panncentral som reserv och beredskap vid driftstopp från Amotfors Energi AB med en sammanlagd effekt på 4 MW. Dessutom finns en transportabel panncentral i form av en containerpanna på 1 MW vid kv Patronen att tillgå vilket innebär att bolagets sammanlagda egna reservkapacitet uppgår till 5 MW. Marknadsföring För marknadsföring har ett reviderat informationsmaterial i form av en broschyr färdigställts och distribuerats under Priser Priset för värmen till våra kunder fastställs årligen i form av en förbrukningstaxa med en fast och en rörlig del. Taxan är indexreglerad enligt konsumentprisindex. Priset 2014 kommer att vara oförändrat, dvs samma som Taxejämförelse för en normalvilla och flerbostadshus mellan aktörer i vårt närområde framgår av bilaga 1. Utbyggnad distributionsnät Bolaget erbjuder fjärrvärnneanslutning till fastigheter inom utbyggda områden i samhället. Vid kommande marknadsundersökning kommer det att utredas om det finns ekonomi i utbyggnad av ytterligare områden inom Ånnotfors. Informationsmöten med fastighetsägarna i aktuella områden kan anordnas. Fram till årsskiftet 2013/2014 är etapperna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 utbyggda. Karta över befintligt ledningsnät redovisas på bilaga 2. Före utbyggnad av nya etapper skall antalet kontrakterade anslutningar inom etappen uppgå till ett så stort antal att det är ekonomiskt motiverat för både företaget och kunderna. 9

10 Ekonomisk plan Bolaget har utarbetat en treårig ekonomisk plan, se ovan under punkt 4. Organisation Bolaget har upprättat en företagsorganisation, där styrning av den löpande administrativa verksamheten i huvudsak kan bedrivas i egen organisation. Den administrativa personalen uppgår till VD på deltid och vice VD på konsultbasis. VD kommer att avgå under 2014 och förhandlingar pågår med Eda Bostads AB om att köpa denna tjänst från bostadsbolaget. Stödfunktioner, såsom beredskap, drift- och underhåll av bolagets anläggningar samt stöd i administration och ekonomifunktion köps i huvudsak från Eda kommun. Teknisk spetskompetens köps från privata konsulter och nybyggnation sker genom årlig upphandling på entreprenad. 10

11 Fjärrvärmestatistik priser öre per kwh inklusive moms Bil. 1 Jämförelse Värmlandskommuner 2013 Kommun Småhus Flerbostadshus Fjärrv.centrslen Platssiffra mindre ägs av kunden Småhus Flerbostadshus Arvika 100,00 87,59 nej 15 9 Eda 92,00 84,93 nej 3 2 Filipstad 95,75 85,03 ja 7 3 Forshaga 99,00 89,83? Grums 96,25 85,64 ja 9 4 Hagfors 94,60 86,43 ja 8 6 Hammarö 101,77 88,71 nej Karlstad 93,30 83,34 nej 4 1 Kil 93,30 90,85 nej 4 14 Kristinehamn 98,35 96,03 ja Munkfors 91,30 89,38 ja 2 11 Storfors 93,73 93,88 ja 6 15 Sunne 98,69 86,56 ja 13 7 Säffle 96,25 87,41 ja 10 8 Torsby 96,50 85,73 nej 11 5 Årjäng 90,90 89,38 ja 1 11 Charlottenbergs Energi 96,25 ja - 17 Taxa Charlottenbergs Energi AB: Fast avgift = 354,19 kr/ansl.kw exkl moms Rörlig avgift = 609,23 kr/kwh exkl moms Den rörliga avgiften regleras genom förändringar i KPI samt pellets-, olje- och el-index med basindex 2003.

12 Bil. 2 Fjärrvärme Ämotfors Översiktskarta Teckenförklaring Eda kommun Fjartvårrno Amotfors (»mil:taka/ta över garrvarmenatet i Ämotforu. Duta ar från Sknpad : MOlOr (Vid litxkr(1).r0u4m filr.kuk.49

Eda Energ i AB. Åmotfors

Eda Energ i AB. Åmotfors Eda Energ i AB Åmotfors 2 Vi bor i ett kallt land och vi behöver en tillförlitlig värmekälla som är både trygg och miljöanpassad. Att välja fjärrvärme är att välja ett enkelt, tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1701 1780069 Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget 1780070 Karlstad: Innerstaden utom Inre centrum söder om Stortorget. 1780072 Karlstad: Tätortens mellersta del (Herrhagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE Platser och sökande 2009-05 Förändr. NYANMÄLDA PLATSER 1 179 743 58,7% KVARSTÅENDE PLATSER 889 538 65,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 2 415 2 042 18,3% KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 24 522 22 698 8,0% ARBETSLÖSA

Läs mer

Lokalt företagsklimat Värmland 2016

Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län Bilaga 3 1(7) Kollektivtrafikstaben Bilaga 3 PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande valde landsting och kommunkollektiv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt. (AU 280) KS

Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt. (AU 280) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-10-11 298 Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt. (AU 280) KS 2016-139 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt. KS

Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 280 Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt. KS 2016-139 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fokus Framtid - Etablering för välfärd

Fokus Framtid - Etablering för välfärd Fokus Framtid - Etablering för välfärd Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund Regeringen FN:s deklaration om de

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bolagsordning fo r La nsfo rsa kringar Va rmland

Bolagsordning fo r La nsfo rsa kringar Va rmland Bolagsordning fo r La nsfo rsa kringar Va rmland Antagen på bolagsstämman 2015-04-17 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Värmland, har till föremål för sin verksamhet att inom

Läs mer

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / f Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 7 Ks 139 Au 135 Dnr 149/2010-045 Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB Kommunfullmäktige

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer