Eda [ned AB AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB. Antagen av styrelsen för Eda Energi AB _n31:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eda [ned AB AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB. Antagen av styrelsen för Eda Energi AB 2013-12-05. - _n31:1"

Transkript

1 Eda [ned AB - _n31:1 AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB Antagen av styrelsen för Eda Energi AB Affärsplan Eda Energi AB 2014

2 1. Syfte med denna affärsplan Syftet med denna affärsplan är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Energi AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten. Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten. Affärsplanen utgår från Eda kommuns motiv för att bilda bolaget som det formulerades av kommunfullmäktige genom bolagsordning och ägardirektiv. Dessa ägardirektiv ligger således till grund för Eda Energi AB affärside, mål och strategier. Vår senaste affärsplan togs fram med aktivt deltagande från styrelsens ledamöter och fastställdes av styrelsen Affärsplanen skall revideras i en årlig process och denna vår fjärde affärsplan har utarbetats av styrelsen under hösten Eda Energi AB Eda Energi AB bildades 2009 med syfte att bedriva inköp, produktion av och handel med fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och leverera miljövänlig fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris. Ägardirektiv För att klargöra syftet med verksamheten utarbetades förslag till ägardirektiv av kommunstyrelsen som godkändes av kommunfullmäktige. Eda Energi AB skall utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven. Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter låg riskexponering. Bolaget skall tillhandahålla fjärrvärme till ett konkurrensmässigt pris. 2

3 3. Omvärld och aktörer på energimarknaden i Eda Inom Eda kommun finns ytterligare ett fjärrvärmebolag, nämligen Solör Bioenergi Charlottenberg AB, som producerar och distribuerar biobränslebaserad fjärrvärme i Charlottenbergs samhälle. 1 Åmotfors finns företaget Åmotfors Energi AB som genom sin avfallspanna producerar och levererar energi till pappersbruket och Antiphon AB. Åmotfors Energi levererar också värmen till Eda Energi AB. En begränsande orsak till utveckling av ett fjärrvärmenät inom hela Åmotfors är det stora antalet fastigheter som för närvarande värms med ved, pellets eller värmepump i form av luftvärme, bergvärme eller ytjordvärme. En annan begränsande faktor är att enligt nuvarande avtal mellan Åmotfors Energi och Eda Energi är vi endast garanterade en leverans av värme upp till en effekt av 4 MW. Med årets utbyggnad närmar vi oss taket för garanterad uttagen effekt, men signaler har kommit från Åmotfors Energi att tillåtet effektuttag för vår del kan ökas. Tilläggsavtal med Åmotfors Energi skall i så fall tecknas. Frågan om vad som gäller beträffande utsläppsrätter är under utredning och hur detta kommer att påverka Eda Energi ekonomiskt måste klarläggas. Befolkningsutveckling Eda kommun har haft en svagt negativ befolkningsutveckling under 2000-talet då man minskat med 213 personer från invånare år 2000 till invånare , därav kvinnor och män. Födelseunderskottet uppvägs delvis av ett motsvarande flyttningsöverskott. Befolkningsförändringen prognostiseras att bli marginell fram till Cirka 18 k av Edas befolkning är norska medborgare. Medelålder i kommunen Medelåldern i Eda uppgår till 44,4 år jämfört med riksgenomsnittet som är 44,1 år. Andelen över 65 år är fler än genomsnittet i riket medan andelen mellan är färre än riksgenomsnittet. Arbetslöshet Arbetslösheten uppgick 2008 till 1,3 % vilket var den lägsta i länet. Under 2009 ökade dock arbetslösheten dramatiskt såväl i länet som inom landet som helhet. Arbetslösheten i Eda är dock för närvarande något lägre än vad som gäller för såväl Värmland som Sverige totalt. I oktober 2013 var den totala arbetslösheten i Eda kommun 5,2 h medan ungdomsarbetslösheten uppgick 2,5 k vilket var lägst i länet. Arbetsmarknaden i Eda är huvudsakligen inriktad mot vård/omsorg, handel, tillverkande industri. Den privata tjänstesektorn är lägre i Eda än i övriga länet. Aktörer på fjärrvärmemarknaden Det finns för närvarande två aktörer på fjärrvärmemarknaden i Eda kommun. Solör Bioenergi Charlottenberg AB i Charlottenberg och Eda Energi AB i Åmotfors. Konkurrerande uppvärmningsformer Alternativa uppvärmningsformer är jordvärme, direktverkande el, värmepumpar i form av bergvärme, ytjordvärme, luftvärmepunnpar, oljeeldning, pelletseldning, vedeldning mm. 3

4 4. Resultatanalys Eda Energi AB Eda Energi AB bildades i juni Under det första året redovisade bolaget ett underskott på 237 tkr på grund av att verksamheten var under uppbyggnad och inga värmeleveranser hade kommit igång. Bolaget övertog fjärrvärmeleveranserna från Eda kommun Det då befintliga fjärrvärmenätet, etapp 1 och 2, två panncentraler för reservvärme samt kommunens del av distributionsanläggningen för fjärrvärme i Amotfors Energis panncentral har förvärvats från Eda kommun under 2010 för 13,5 milj kr. Under 2011 förvärvades ledningsnätet inom etapp 3 från Eda kommun för 10,4 milj kr. Etapp 4 och 5 förvärvades under 2013 från Eda kommun för 9,7 milj kr. Under andra halvåret 2012 har Eda Energi AB byggt ut och tagit i drift etapp 6 för ca 5 milj kr och under 2013 har ledningsnätet utökats ytterligare genom utbyggnad av etapp 7 för cirka 4 milj kr. I panncentralen vid Älvgården har under 2013 investerats 2,5 milj kr i två nya oljepannor som reservkraft med en sammanlagd effekt på 4 MW. Dessa panncentraler och fjärrvärmeledningar utgör nu bolagets anläggningstillgångar. Ovanstående investeringar finansieras till största delen genom lån från Kommuninvest med kommunal borgen. Under 2014 beräknas den totala lånesumman att uppgå till ca 30 miljoner kr. Värmeleveranserna från Annotfors Energi har fungerat bra. Distribution därifrån har skett ut i vårt i fjärrvärmenät och vidare till våra kunder. Som framgår av tabellen nedan gav 2012 ett positivt resultat med värmeleveranser för tkr och anslutningsavgifter på tkr. Anslutningsavgifterna är en engångsintäkt som skall täcka en del av kostnaderna för utbyggnaden av rörnätet, som har lång livslängd. Trots detta får inte anslutningsavgifterna periodiseras. Detta medför att vi redovisar ett bättre resultat för För att kompensera för detta och för att undvika statlig skatt har en överavskrivning skett med tkr. Resultatet reduceras därigenom från tkr till 0 kr. Det egna kapitalet uppgår då till ursprungligt belopp 4,0 miljoner kr. Styrelsens bedömning är att även de närmast kommande åren skall ge ett ekonomiskt överskott. Möjlighet till ytterligare överavskrivningar för att undvika statlig skatt finns ännu. För 2013 prognostiseras ett resultat på ca 1,4 milj kr. Resultatet för 2014 och 2015 prognostiseras till ca 0,6 milj. kr respektive 0,6 milj.kr. Antagen skuldränta till kreditgivarna beräknas till 2,8 k för

5 Tabell över de viktigaste nyckeltalen för Eda Energi AB Resultat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Rörelsens intäkter Fjärrvärmeleverans Anslutningsavgifter fjärrvärme Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Energikostnad Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finans. post. Bokslutsdispositioner Inkomstskatt Årets resultat Eget kapital Eget kapital Tillväxten av eget kapital är normalt en mycket viktig förutsättning för att företaget skall kunna fortsätta investera då kraven på att insatserna av eget kapital i investeringsprojekt snarare torde öka än minska. Om vi skall kunna öka vårt egna kapital måste vi dock betala statlig skatt på deklarerade vinster. Därför har styrelsen tillsvidare prioriterat att göra överavskrivningar för att hålla nere resultatet och i största möjliga utsträckning undvika statlig skatt. 5

6 5. Sammanfattning av nuläget Eda Energi AB har en stabil ekonomi med en resultatnivå som följer affärsplanens målsättningar. Vårt geografiska läge som gränskommun och närheten till Osloregionen är positiva faktorer för sysselsättningen i kommunen. Gränshandels har utvecklats positivt med nya etableringar under Även under 2014 kommer gränshandeln i Eda att öka med nya affärsetableringar och detta kan sannolikt fortsätta även åren framöver. Cirka 50 % av kommunens befolkning bor på landsbygd och resterande 50 % i tätort. Tätorterna är Amotfors, Charlottenberg och Koppom. Småorterna är Eda Glasbruk, Flogned, Adolfsfors och Skillingsfors. I centralorten Charlottenberg bor cirka personer och i Amotfors samhälle bor cirka personer. Kommunalskatten i Eda uppgår för närvarande till 22,25 kr och landstingsskatten till 11,20 kr, d.v.s. sammanlagt 33,45 kr exklusive kyrkoavgift. I tider av finansiell oro och kraftigt vikande konjunktur med ökade arbetslöshetssiffror borde fjärrvärme upplevas som ett tryggt alternativ vilket kan möjliggöra en ökad efterfrågan. 6

7 Sammanfattning av det beskrivna nuläget i form av SWOT-analys Här nedan följer en övergripande beskrivning av de hot och möjligheter, styrkor och svagheter som omger Eda Energi AB. Omvärld Möjligheter Fjärrvärme: enkel, trygg, bekväm, miljöanpassad och ekonomisk värmekälla Billigt boende, bra miljö i Åmotfors Hot Ökad konkurrenssituation från vedeldning och olika typer av värmepumpar eller nya energialternativ På sikt ökad konkurrens om råvaran/sopor Nya skatter Byggs för lite nytt i Åmotfors Beroende av Åmotfors Bruk och Åmotfors Energi Verksamhet Våra starka sidor Stabil ekonomi Våra svaga sidor Gles bebyggelse i Åmotfors Stabil prisnivå både från leverantör och mot kund Stort engagemang i kommunen Säkra kunder Stabil ägare Stor investering av ÅEAB i Panncentral, cirka 500 milj. Genomgående nya anläggningar med hög kvalitet 7

8 6. Affärside, kärnvärden och mål för Eda Energi AB Vision Mål Målet för Eda Energi AB är att på ett tryggt sätt och till ett ekonomiskt fördelaktigt pris tillhandahålla fjärrvärme till så många kunder som möjligt. Affärside Affärsidén är, till att börja med, att långsiktigt och hållbart erbjuda fjärrvärme i Ämotfors och eventuellt senare även i andra tätorter inom Eda kommun. Kärnvärden Kärnvärden är en beskrivning av vad vi vill uppnå och bli förknippade med av våra kunder och vår marknad. Det kan också beskrivas som vårt önskade varumärke. De kärnvärden vi tagit fram är således det vi önskar stå för och det är: 1. Trygghet genom hög driftsäkerhet. 2. Fördelaktig totalkostnad för kunderna. 3. Långsiktighet 4. Miljötänkande 7. Mål för Ekonomi/lönsamhet Strategier Allmänt Budgeterad lönsamhet nås genom förmånlig värmeleverans från Ämotfors Energi AB och dess avfallspanna vid pappersbruket samt genom fleråriga avtal om värmeleveranser till ett antal nya och gamla kunder. Ansluten bebyggelse Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eda Bostads AB:s samtliga fastigheter i Annotfors anslutna till vårt fjärrvärmenät. Under 2012 anslöts avloppsreningsverket och kommunens industrilokal i Strand (nuvarande Coffee Queen). Alla Eda kommuns fastigheter, förutom LSS-bostaden Svanen och förskolan Blåsippan, är anslutna till fjärrvärmenätet då LSSbostäderna Åsen och dagcenter samt Gamla Älvuddsskolan har anslutits under Av privata fastigheter har vi anslutit Ännotfors kyrka, flerbostadshuset Trädgårdsgatan 8, Brf. Nordstugan, Folkets Hus samt Norma projektilfabrik. Utöver detta är cirka 90 villafastigheter anslutna. Målsättningen är att flera fastigheter skall anslutas successivt allt efter som fjärrvärmenätet byggs ut. Den anslutna effekten beräknas uppgå till ca 4 MW vid utgången av år

9 Spets- och reservkraft Spets- och reservkraft kan säkerställas via ÅEAB under förutsättning att deras avfallspanna och/eller oljepanna inte är tagna ur drift. Oljepannan inom ÅEAB har en stämplad effekt av 17 MW. Fjärrvärmenätet kommer att behöva kompletteras med produktionsresurser i det fall att ÅEAB inte förmår försörja fjärrvärmenätet fullt ut. Gjorda bedömningar inom ÅEAB visar att det finns spetseffekt att tillgå vid maximal drift i pappersbruket Nordic Paper AB och dimensionerande utetemperatur om avfallspannan inte är i drift. På grund av olika förhållningssätt till utsläppsrättigheter, avgifter och skatter för ÅEAB:s energiproduktion har inte ÅEAB tidigare kunnat meddela om oljeeldade produktionsresurser kan tillåtas överstiga 20 MW utan inverkan på avtalspart då detta rubriceras som en avgift pålagd av myndighet. Så länge som de skattetekniska effekterna beträffande oljeeldad spets- och reservkraft för Eda Energi AB och Amotfors Energi AB tillsammans inte varit klarlagt har fyra befintliga oljepannor vid Älvgården och vid Patronen använts. Förtätning Arbetet med förtätning inom redan anslutna områden kommer att bedrivas aktivt. Målet är att antalet privata kunder, genom förtätning, skall öka genom aktiv marknadsbearbetning. Leveranssäkerhet Om värmeleveranserna från avfallspannan vid Amotfors Energi AB inte fungerar kan bolaget leverera värme från en oljeeldad panna på 17 MW. För att ytterligare minska sårbarheten avseende värmeleveranser har Eda Energi AB under andra kvartalet 2013 installerat två nya oljepannor vid Älvgårdens panncentral som reserv och beredskap vid driftstopp från Amotfors Energi AB med en sammanlagd effekt på 4 MW. Dessutom finns en transportabel panncentral i form av en containerpanna på 1 MW vid kv Patronen att tillgå vilket innebär att bolagets sammanlagda egna reservkapacitet uppgår till 5 MW. Marknadsföring För marknadsföring har ett reviderat informationsmaterial i form av en broschyr färdigställts och distribuerats under Priser Priset för värmen till våra kunder fastställs årligen i form av en förbrukningstaxa med en fast och en rörlig del. Taxan är indexreglerad enligt konsumentprisindex. Priset 2014 kommer att vara oförändrat, dvs samma som Taxejämförelse för en normalvilla och flerbostadshus mellan aktörer i vårt närområde framgår av bilaga 1. Utbyggnad distributionsnät Bolaget erbjuder fjärrvärnneanslutning till fastigheter inom utbyggda områden i samhället. Vid kommande marknadsundersökning kommer det att utredas om det finns ekonomi i utbyggnad av ytterligare områden inom Ånnotfors. Informationsmöten med fastighetsägarna i aktuella områden kan anordnas. Fram till årsskiftet 2013/2014 är etapperna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 utbyggda. Karta över befintligt ledningsnät redovisas på bilaga 2. Före utbyggnad av nya etapper skall antalet kontrakterade anslutningar inom etappen uppgå till ett så stort antal att det är ekonomiskt motiverat för både företaget och kunderna. 9

10 Ekonomisk plan Bolaget har utarbetat en treårig ekonomisk plan, se ovan under punkt 4. Organisation Bolaget har upprättat en företagsorganisation, där styrning av den löpande administrativa verksamheten i huvudsak kan bedrivas i egen organisation. Den administrativa personalen uppgår till VD på deltid och vice VD på konsultbasis. VD kommer att avgå under 2014 och förhandlingar pågår med Eda Bostads AB om att köpa denna tjänst från bostadsbolaget. Stödfunktioner, såsom beredskap, drift- och underhåll av bolagets anläggningar samt stöd i administration och ekonomifunktion köps i huvudsak från Eda kommun. Teknisk spetskompetens köps från privata konsulter och nybyggnation sker genom årlig upphandling på entreprenad. 10

11 Fjärrvärmestatistik priser öre per kwh inklusive moms Bil. 1 Jämförelse Värmlandskommuner 2013 Kommun Småhus Flerbostadshus Fjärrv.centrslen Platssiffra mindre ägs av kunden Småhus Flerbostadshus Arvika 100,00 87,59 nej 15 9 Eda 92,00 84,93 nej 3 2 Filipstad 95,75 85,03 ja 7 3 Forshaga 99,00 89,83? Grums 96,25 85,64 ja 9 4 Hagfors 94,60 86,43 ja 8 6 Hammarö 101,77 88,71 nej Karlstad 93,30 83,34 nej 4 1 Kil 93,30 90,85 nej 4 14 Kristinehamn 98,35 96,03 ja Munkfors 91,30 89,38 ja 2 11 Storfors 93,73 93,88 ja 6 15 Sunne 98,69 86,56 ja 13 7 Säffle 96,25 87,41 ja 10 8 Torsby 96,50 85,73 nej 11 5 Årjäng 90,90 89,38 ja 1 11 Charlottenbergs Energi 96,25 ja - 17 Taxa Charlottenbergs Energi AB: Fast avgift = 354,19 kr/ansl.kw exkl moms Rörlig avgift = 609,23 kr/kwh exkl moms Den rörliga avgiften regleras genom förändringar i KPI samt pellets-, olje- och el-index med basindex 2003.

12 Bil. 2 Fjärrvärme Ämotfors Översiktskarta Teckenförklaring Eda kommun Fjartvårrno Amotfors (»mil:taka/ta över garrvarmenatet i Ämotforu. Duta ar från Sknpad : MOlOr (Vid litxkr(1).r0u4m filr.kuk.49

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Årsrapport för Telge 2014

Årsrapport för Telge 2014 Årsrapport för Telge 2014 Detta är årsrapporten för Telgekoncernens tionde verksamhetsår. Godkänd av koncernstyrelsen 2015-03-06. Telges Årsrapport 2014 Sida 1/92 Innehållsförteckning FÖRORD 3 1. EKONOMISK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden format oss som bor här. Skogarna, klipporna och havet ger livskraft och fungerar som inspiration

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Helårsprognos för kommunen...17 Verksamhetsberättelser...19 Redovisningsprinciper...51 Koncernresultaträkning...52 Kommunresultaträkning...54 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Koncernen Karlstads Stadshus AB Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581,7 1 623,0 Rörelsekostnader -1 518,7-1 430,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens

Läs mer