Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan Dialoger och informationsärenden 2014/4 3 2 Information och diskussion om skolpengen kl Ansökan om verksamhetsbidrag Ung företagsamhet 5 - Susan Wahlgren informerar kl Information och dialoger - personalchef Maria Wihlborg, TIAB/Österlenhem - Bo Claëson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen, bredbandsfrågor Beslutsärenden 5 Svar på motion om ändring av reglementen för 2013/ beslut om kurser och konferenser 6 Reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla 2014/ kommun 7 Förslag på taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område Ystad- Österlenregionens miljöförbund 2014/217 1

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 Tertialrapport och revisorernas 2014/ bedömning - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 9 Förslag till VA-taxa för år / Begäran om förtydligande gällande Disponentvillan, 2014/ Slakteriet Anmälningsärenden /5 59 Magnus Björkman (M) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: 2

3 Tomelilla den 22 oktober 2014 Dnr KS 2014/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt Mobil Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden ksau den 29 oktober 2014 Förvaltningens förslag till beslut Skriv beslutsförslag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument Ärendebeskrivning 1. Information och diskussion om skolpengen ( ) 2. Ansökan om verksamhetsbidrag Ung företagsamhet Susan Wahlgren informerar kl Information och dialoger: Personalchef Maria Wihlborg, TIAB/Österlenhem Bo Claeson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen och bredbandsfrågor. Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 3 1 (2)

4 4 2 (2)

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 155 Dnr KS 2013/235 Svar på motion om ändring av reglementen för beslut om kurser och konferenser Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera kommunstyrelsen och nämnderna att fatta följande beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande: Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott fattar var och en beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). Som årlig begränsning gäller ett halvt prisbasbelopp. För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp samt i de fall den årliga begränsningen har överskridits fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Leif Sandberg (C) har inlämnat motion med följande lydelse: I nuläget har ordförandena i styrelser och nämnder möjlighet att ta beslut i egen favör avseende kurser och konferenser. Denna ordning har dock inte alltid varit på detta vis, redan 2009 togs ett enigt beslut i KSAU om att kurser och konferenser skulle tas beslut på vid sammanträde, detta efter att en presidiemedlem åkt på kommunledningsresa på eget bevåg. Att som ordförande ta beslut i egen sak åsidosätter en grundläggande princip om kollegialt primärkommunalt beslutsfattande. Som ordförande har man en Justerandes sign 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 155 särskild roll, men bara vid brådskande ärenden och då arbetsutskott eller styrelse/nämnd sammanträder, då genom bl a utslagsröst. Vi har annars identiska ansvar oavsett om är i opposition eller majoritet. Det här förfaringssättet står i strid med resepolicyn och åsidosätter dessutom attestreglementet den som attesterar landar upp i en utpressningsliknande situation; där ordförandens eget beslut om det sitt eget konferensdeltagande ska godkännas för utbetalning. Detta oetiska förfaringssätt menar jag behöver ändras och det omgående. Jag yrkar därför på att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och dess förvaltning uppdrag att återkomma med förslag till reviderade reglementen som anger att det är arbetsutskott eller styrelse/nämnd som fattar beslut om konferenser och fortbildning vid belopp över 3 % av prisbasbeloppet. Beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande är normalt sett inte att betrakta som egentliga beslut enligt kommunallagen utan är att anse som verkställighet. I delegationsordningen för kommunstyrelsen finns för närvarande, under rubriken V2 Verkställighet, följande skrivning: Ärende Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Beslutande Respektive ordförande i fullmäktige, styrelsen, nämnd, beredning eller utskott Eftersom det är respektive nämnd/styrelse som fattar beslut om vilken delegation som ska gälla så bör kommunfullmäktiges beslut om en eventuell förändring, innehålla en rekommendation till kommunstyrelsen och nämnderna/utskott att förändra sitt regelverk. Ordförande/1vice ordförande/2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott bör själva kunna fatta beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett Justerandes sign 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 155 prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Kommunstyrelsen beslöt 89/2014 att återremittera ärendet till kommunförvaltningen för att i förslaget infoga ett årligt tak. I förvaltningens förslag har detta markerats med kursiv text. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera kommunstyrelsen och nämnderna att fatta följande beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande: Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott fattar var och en beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). Som årlig begränsning gäller ett halvt prisbasbelopp. För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp samt i de fall den årliga begränsningen har överskridits fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 153/2013: Beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 168/2013: Motionen remitteras till förvaltningen med uppdraget att ta fram förslag till ändring i reglemente för beslut om kurser och konferenser utifrån de synpunkter som framförts i motionen. Justerandes sign 13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 155 Kommunstyrelsens arbetsutskott 76/2014: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Kommunstyrelsen 89/2014: Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 153/2014: Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera kommunstyrelsen och nämnderna att fatta följande beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande: Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott fattar var och en beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). Som årlig begränsning gäller ett halvt prisbasbelopp. För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp samt i de fall den årliga begränsningen har överskridits fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Nämnderna Justerandes sign 14

15 Tomelilla den 17 oktober 2014 Dnr KS 2014/303 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Kommunstyrelsen Reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Nämndsekreterare Pamela Lindqvist har den 17 oktober presenterat förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun. Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från mandatperioden Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Fullmäktige ska också besluta om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själv sin granskare, vilken årligen ska lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistöd. Kommunledningskontoret Pamela Lindqvist Nämndsekreterare 1 (2) 15

16 Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret KFS 2 (2) 16

17 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Kf Dnr Reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun Antagna av fullmäktige den XX månad, X I kommunallagen (1990:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Tomelilla kommun ska därutöver gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Tomelilla kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet beräknas till 20 % av prisbasbeloppet per mandat (valår 25 %). Stödet fördelas med - ett grundstöd som uppgår till kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd som utgörs av resterande belopp fördelat per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd utgår till och med sista dagen den månad representationen upphört. 4 Redovisning och granskning 17

18 En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 6 Återbetalning Parti som erhållit partistöd och som saknar vald ledamot fastställd enligt vallagen ska återbetala det mandatstöd som utgått för mandatet för den tid ledamot saknats. Är återbetalning ej kommunen tillhanda senast den 31 december utbetalningsåret får fullmäktige bestämma att inget partistöd ska utgå till partiet nästkommande år. Parti som erhållit partistöd och som saknar vald ledamot fastställd enligt vallagen för samtliga sina mandat ska återbetala även grundstödet för den tid ledamöter helt saknats. Är återbetalning ej kommunen tillhanda senast den 31 december utbetalningsåret får fullmäktige bestämma att inget partistöd ska utgå till partiet nästkommande år. 18

19 ] Ystad-Österienregionen; Dnr Ekonomiuppföijning: Delårsrapport = tertial 2 Direktionen för Ystad-Österlem-egionens miljöförbund godkänner delai'srapporten för perioden Rapporten ska vidarebefordras till förbundets revisorer. Direktionen lägger prognosen för 2014 samt budgetuppföljning i övrigt till handlingarna. Bakgrund Som ansvariga för verksamheten vill direlctionen ha god insyn i miljöförbundets ekonomi och önskai; därför kontinuerlig information om det ekonomiska läget. Ekonom Daniel Hirvonen redovisar budgetuppföljningen per Carina Barthel och Daniel Hirvonen redovisar delårsrapporten för perioden20i ^. Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall på 0,2 mla- vilket är 0,1 mlcr under budget. Detta beror bland annat på att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 mkr- lägre än budgeterat, fördelat 0,1 mlcr på årsavgifter och 0,3 mkr på timavgifter. Detta hänför sig bland annat till att det har varit färte prövningai' än vad som förväntats. En annan större utfallseffekt är avgångsiönen för den handläggai-e som avslutade sin tjänst i maj. Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta personalbudgeten med 0,2 mkr. Miljöförbimdets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfmansieringsgi-ad på 55 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. Prognosen för helår-et 2014 visar- ett positivt utfall på 0,1 mla och en självfniansieringsgrad på 53 %, vilket innebär att det fmansiella målet som helhet förväntas bli delvis uppfyllt. Beslutsunderlag / Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, period Tertiah-apport Resultatsammanställning per Skickas till: Simrishamns, TomeHlla och Ystads kommuner Gunilla Björklund, Ensligheten 65-5, Ystad Bh-gitta Larsson, Stenhuggarevägen 18B, Simrishamn Tomas Leandersson, Box 55, Tomelilla Utdragsbestyikande 19

20 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 1(6) f- Delårsrapport för Ystad-Osterlenregionens Miljöförbund Period

21 Ystad-Österlen regionens 2(6) Verksamhetsöversikt Tillsynsbe5ök och kontroller planerades i slutet av 2013 och årets verksamhet kunde därför påbörjas redan i januan. 1 början av året rapporterades vår tillsyn till andra myndigheter som Livsmedelsverket, länsstyrelsen, naturvårdsverket med flera. Fortfarande pågår arbetet med att anpassa verksamhetens taxa. Riktlinjer för hur handläggarna ska tänka vid avgiftsbeslut och taxa hsr upprättats, Medarbetarsamtal som kommer att hållas under hösten 2014 kommer att beröra frågor för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. Under 2014 har det avsatts en tjänst för att få igång ett kvalitetsarbete. Detta arbete fön/äntas vara slutfört 2014, Det kommer att avsättas timmar även kommande årför att underhålla kvalitetssystemet. Under året har det även varit fokus på utbildning. Det har varit flera olika utbildningar där flera inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom sina olika arbetsområden. Det har varit utbildningar när det gäller förorenad mark, läkemedelsrester i avloppsvatten, iivsmedelstillsyn, skriva lättläst svenska och även en gemensam dag med andra kommuner i Skåne med olika workshops. Teamutbildning utfördes under våren för att sammansvetsa personalen. Även under hösten kommer det att vara ytterligare tillfälle med teamutbildning. Under våren genomfördes en undersökning av arbetsmiljön. Resultatet var blandat men tyder på en positiv utveckling. De frågor som var mest kritiserade kommer att diskuteras vid medarbetarsamtal under hösten för att försöka komma till rätta med vissa irritationsmoment och får en bra arbetsmiljö. I samband med prövningar och tillsyn har frågor tillsänts den sökande eller verksamhetslrtövaren, Detta har gjorts för att föra miljöförbundet framåt och se vad vi behöver bli bättre på. Det har tyvärr inte kommit in så många svar när det gäller prövningar. När det gäller inspektioner har det kommit in flera vykort med mycket positiva svar. (- Miljöförbundet har en aktiv roll när det gäller att bygga en biogasanläggning i Tomeiilia, Det sker kontinuerliga möten mellan Länsstyrelsen, Sjöbo kommun och miljöförbundet för att föra projektet framåt. Det har tagits fram information om vad som galler om biogas både när det gäller förvaring, spridning och vad en ansökan ska innehålla. Informationen kommer att gå på en remissrunda till bland annat LRF, HIR, länsstyrelsen samt olika aktörer som kan var kunniga inom området eller ha någon erfarenhet av biogas. PROEFF-energitillsyn är ett avtal mellan länsstyrelsen. Energimyndigheten och miljöförbundet. I projektet ingår att verksam hets utövarn a ska se över sin energiförbrukning. Verksamhetsutövarna kan få vägledning om energifrågor och vilka förutsättningar som finns för att minska på energiförbrukningen. Avloppsmässa hölls i Tomeli^la i maj för andra året i rad. Årets mässa var mycket välhesökt och hade utökats med energifrågor. På plats fanns bland annat ett företag som förevisade solfångare och energi rådgivarna i respektive ägarkommun. Under året har miljöförbundet haft en Iångtidssjukskriven handläggare samt en handläggare som avslutade sin tjänst. Årets verksamhet Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn och prövning och att verksamhetsplanen för 2014 uppfylls. Avloppsmässan den 15 maj 21

22 Ystad-Österfenregionens mi 3(6) Ekonomi Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall pä 0,2 mkr vilket är 0,1 mkr under budget. Detta beror bland annat pä att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 mkr lägre än budgeterat (fördelat 0,1 mkr på årsavgifter och 0,3 mkr på timavgifter). Detta hänför sig bland annat till att det har varit färre prövningar än vad som förväntats. En annan större utfallseffekt är avgångslönen för den handläggare som avslutade sin tjänst i maj. Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta personalbudgeten med 0,2 mkr. Prognosen för 2014 är ett positivt utfall på 0,1 mkr vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 53 % (verksamhetsmålet är 55 %). Årets investeringar Under året kommer hemsidan att uppdateras med ett kvalitetssystem och ett intränat implementeras för miljöförbundets personal. Framtid Kvalitetsarbete har påbörjats under året och kommer i första hand att beröra vårt uppdrag som är tillsyn och prövning, samt extern kommunikation. Även framöver kommer detta arbete att utvecklas. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt för att se att verksamhetsplanen följs på handläggarnivå. Miljöförbundet arbetar för att hitta ett system då det för närvarande finns tre olika sätt att redovisa på. Systemet med att upprätta kontrollkort kommer att fortsätta att utvecklas. Med detta system kommer antal tillsynsbesök att öka. MÅL MÅLUPPFYLLELSE 1. Finansiella mål Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. o En självfinansieringsgrad på 55 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat Tertialbokslutet visar ett positivt utfall på 0,2 mkr. Även prognosen för helåret visar på ett positivt utfall, varav delmålet förväntas uppfyllas. Självfinansieringsgraden uppgår vid tertialet till 55 %, men prognosen är att den kommer minska till 53 % till årsbokslutet, vilket betyder att det finansiella målet som helhet förväntas blir delvis uppfyllt. 2. Verksamhetsmål ' Tillsynsplanen ska följas avseende planerat antal besök. Under 2014 ska miljöförbundet tillsammans genomföra 1300 inspektioner/kontroller samt inventera 900 enskilda avlopp. För mer information se nedan under respektive verksamhetsområde i kapitlet Planerad tillsyn. Kontroll/ inspektionsverksamhet samt avloppsinventering pågår. Av olika anledningar (sjukdom, uppgörelse) kommer troligtvis inte verksamhetsplanen att uppfyllas till 100%. e Ärenden som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom 6 veckor efter att det att sökanden kommit in med kompletta handlingar. Det kan finnas undantag, bland annat i ärenden där det krävs ett remissförfarande Uppföljning sker som stickprov och för närvarande tyder ingenting på att målet inte kommer att uppfyllas. 22 iw^

23 Ystad-Österienregionens mi 4(6) Resultaträlming (tkr) Not utfall Utfall Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader Avslaivningar Verlisamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat M% 0 %m Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar 2014-{» tm Omsättningstillgångar Kortfi-istiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringai- Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SIOJLDER Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsslailder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER O O %1/lX 23

24 Ystad-Österlenregionens 5 (6) miljöförbund Kassaflödesanalys (tkr) Not ! ^-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 250 Justering för av- och nedskiivningar Medel från verksamheten före förändring av 355 rörelsekapital Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar Ölaiing/Mhiskning av koitftistiga skulder Kassaflöde från den löpande Ö -61 verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anl.tillgångar ^ O 0 Kassaflöde från investeringsverte am heten 9 O Finansieringsverltsaraheten Förändring av låneslaild ' Ö O Kassaflöde från fmansieringsverksam- O Ö heten Årets kassaflöde O -61 Lilivida medel vid årets början O 61 Likvida medel vid årets slut O 0 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper Ystad-Österlera-egionens miljöförhund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisnings lagen (KRL) och tillämpar de rekommendationer som länmats av Rådet för kommunal redovisning. De anställdas fordran Sparade semesterdagar har skuldbokföits som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. Beräkningen är gjord per

25 Ystad-Österlenregionens 6 (6) Anläggningstillgångar Tillgångarna har i balansrälaiingen tagits upp till det väi-de som åsattes inventarierna i samband med försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlem-egionens miljöförbimd, minskat med avslaivningår. Nya investeringar har upptagits till anskaffiiingsvärdet. Avskrivningar Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och avskrivningarna påbörjas innevai-ande år. Nofer (tia) Notl Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunema samt externa intälcter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel oeh Hälsoskydd. ( ^^^^^ Medlemsintäkter: Förbundsmedlem Ystad Simrishamn Tomelilla Summa Ägarandel i % 43,1 33,7 23,2 Myndighetsutövning Övrigt Verksamheteus intäkter Not 2 Avskrivningar: 10 6 tb- utgörs av p lanenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångainas anskaffnhigsvärde. Periodens kostnad grundas på investeringar till och med aiigusti

26 ~^LiJ> ' ::>. t cjtb O <i Budgetuppföljning Resultat (itkr) Utfall Resulta! Utfall 2014 aug {mot budget) 2014 aug Kommentar Medlemsavgifter Medlemsavgifterför de första 3 kvartalen är fakturerade. Miijöoch HälsoskyddsavgifterE Intäkterna under budget, se bilaga Pe; åder Personalkostnader under budget hänförligttill avgångsvederlag som betalas ut i maj. Inräknat sociala -6 22S avgifter och pension uppgår avgångslönen till 597 tkr. 7,5 månader av dessa inkluderas i ordinarie personalbudget för helåret. Övriga kostnader i H: Positivt resultat, se bilaga Sem^erlin es ku I d Avskrivningar Skulden justerad pert2. Prognos är en positiv nettoeffekt vid årsslut. Positivt resultat av avskrivningarna. Stor del av anläggningstillgångarna är fullt avskrivna. Resultat Självfinansieringsgrad 55% 65% Y5t3d-Ostertenregionen5 miljöförbund Presenterad

27 Resultat (itkr) Kommentar Medlemsavgifter Miljö och Häisoskyddsavgifter Personalkostnader Övriga kostnader Semesterlöneskuld ^KSmmå Prognos oförändrad vid tertial 1 och 2 Vid tertial 1 blev det tydligt att vi förmodligen inte skulle nu upp till budgeterade intäkter. Vid tertial 2 har vi sänkt prognosen ytterligare 0,2 mkr. Prognos för personalkostnader justerades ner vid tertiai 1. Tog dock inte hänsyn till avgångslön. Tertial 2 justerar upp personalkostnaderna med 0,2 mkr. Övriga kostnaderfortsätter att vara lägre än budgeterat och prognosen justeras ner med 30 tkr. Semesterlöneskuldens förändring resulterade i en positiv nettoeffekt vid tertial 2. Kommer att försämras vid årsslut men fortfarande bedöms effekten bli positiv sett till helåret på ca 100 tkr. Avskrivningar lavskrivningarnas prognos från tertial 1 behålies. Resultat Utfallet förväntas bli positivt men risk finns att målet av en självfinansieringsgrad på 55 % inte uppnås. Självfinansieringsgrad Ysta.d -Öster len regi on en s miljöförbund s Presenterad I

28 iljöförbundets verksamheter 3115 Avgifter Miljöskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 ÖI/tobak/Läke : medel 2661; Ayiopp:' \ 101 Tillsyn 104 Tillsyn 101 Tillsyn 107 Tillsyn Tobak i^i^li 'M^/iti\ I 102 Anm/Tillst 105 AntTi/TillstiiiO2 Anm/Tillst 108 Anm Tobak j^i^,;%n!ifiri(/'1t^llf;j J 103 Årsavgift 112 Tillsyn Folköl 117 Klagomal 109 Ny Årsavgift 11'3 An;m FollkölU. 111 Uppföljning 11'5 Anm Lake m ed e:! Ystad-Öa:ertenregion ens miljöförbund 116 Arsavg Ol/To'bak/La'k emedel Presenterad

29 Budgetuppföljning Intäkter Fakturerat 2014 aug utfall 2014 aug Resultat mot prognos 2014 aug Resultat mol budget 2014 aug 2611 Miljöskydd 2621 Hälsoskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 Öl/tobak/ läkemedel 2661 Avlopp O d O iVliljöskydd 2621 Hälsoskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 Öl/Tobak/ läkemedel 2661 Avlopp 'TI I hä Isoskydd sa vgiflter Diverse övriga Presenterad Total

30 Budgetuppföljning Övriga Kostnader Annonsering och reklam Befarade/konstaterade kundförlu5t,er Bilar, inventarier, service ; 2014i^F 2014 J^Q14 helår b^'^»" W^^ Utfall 2014 aug Resultat (mot budget) L 2014 aug Kommentar 5 nivå med budget 3 I nivå med budget -1 II nivå nned budget Direktion Diverse övriga inköp Ekonomi och administration Förbrukningsinventarier Försäkring och bevakning it, telefoni och porto Konsultation Lokalhyra och städ Personaladministration Ränteintäkter Räntekostnader Web och diverse tjänster Körersättning och resor Summa 39 HPositivt utfall jmf med budget 9 Hpl nivå med budget -4 ^ B l nivå med budget 6 Hpl nivå med budget 12 ^Bl nivå med budget -10 H l nivå med budget 26 UPositlvt utfall jmf med budget inågot lägre utfall på hyra, städ och rep än 38 [budgeterat I 1 1 I 1271 [Negativt utfall mot budget, personalutbildning [upplupen ränta under budget, lägre nivå på likvida (medel [I nivå med budget [Positivt utfall mot budget I nivå med budget Y5ta.d-Ö:5ter le n reg ion en s miljöförbund presenterad

31 31

32 2J;:>I3.. i366.'^ TERTIALRAPPORT Ystad-österlenregionens mrtjöforbund Ekonomi Resultat Utfall ,3 Utfall ,2 Budget ,5 Prognos ,1 Verksamhetsöversikt Tillsynsbesök och kontroller planerades i slutet av 2013 och årets verksamhet kunde därför påbörjas redan i januari. I början av året rapporterades vår tillsyn till andra myndigheter som Livsmedelsverket, länsstyrelsen, naturvårdsverket med flera. Fortfarande pågår arbetet med att anpassa verksamhetens taxa. Riktlinjer för hur handläggarna ska tänka vid avgiftsbeslut och taxa har upprättats. Medarbetarsamtal som kommer att hållas under hösten 2014 kommer att beröra frågor för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. Under 2014 har det avsatts en tjänst för att få igång ett kvalitetsarbete. Detta arbete förväntas vara slutfört Det kommer att avsättas timmar även kommande år för att underhålla kvalitetssystemet Under året har det även varit fokus på utbildning. Det har varit flera olika utbildningar där flera inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom sina olika arbetsområden. Det har varit utbildningar när det gäller förorenad mark, läkemedelsrester i avloppsvatten, livsmedelstillsyn, skriva lättläst svenska och även en gemensam dag med andrs kommuner i Skåne med olika workshops. Teamutbildning utfördes under våren för att sammansvetsa personalen. Även under hösten kommer det att vara ytterligare tillfälle med teamutbildning. Under våren genomfördes en undersökning av arbetsmiljön. Resultatet var blandat men tyder på en positiv utveckling. De frågor som var mest kritiserade kommer att diskuteras vid medarbeta rsamtal under hösten för att försöka komma till rätta med vissa irritationsmoment och får en bra arbetsmiljö. I samband med prövningar och tillsyn har frågor tillsänts den sökande eller verksamhetsutövaren. Detta har gjorts för att föra miljöförbundet framåt och se vad vi behöver bli bättre på. Det har tyvärr inte kommit in så många svar när det gäller prövningar. När det gäller inspektioner har det kommit in flera vykort med mycket positiva svar. " Miljöförbundet har en aktiv roll när det gäller att bygga en biogasanläggning i Tomelilia. Det sker kontinuerliga möten mellan Länsstyrelsen, Sjöbo kommun och miljöförbundet för att föra projektet framåt. Det har tagits fram information om vad som gäller om biogas både när det gäller förvaring, spridning och vad en ansökan ska innehålla. Informationen kommer att gå på en remissrunda till bland annat LRF, HIR, länsstyrelsen samt olika aktörer som kan var kunniga inom området eller ha någon erfarenhet av biogas. PROEFF-energitillsyn är ett avtal mellan länsstyrelsen, Energimyndigheten och miljöförbundet. I projektet ingår att verksamhetsutövarna ska se över sin energiförbrukning. Verksam hets utövarna kan få vägledning om energifrågor och vilka förutsättningar som finns för att minska på energiförbrukningen. Avloppsmässa hölls i Tomelilia i maj för andra året i rad. Årets mässa var mycket välbesökt och hade utökats med energifrågor. På plats fanns biand annat ett företag som förevisade solfångare och energirådgivarna i respektive ägarkommun. Under året har miljöförbundet haft en långtidssjukskriven handläggare samt en handläggare som avslutade sin tjänst Årets verksamhet Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn och prövning och att verksamhetsplanen för 2014 uppfylls. Ekonomi Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall på 0,2 mkr vilket är 0,1 mkr under budget. Detta beror bland annat på att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 mkr lägre än budgeterat (fördelat 0,1 mkr på årsavgifter och 0,3 mkr på timavgifter), Detta hänför sig bland annat till att det har varit färre prövningar än vad som förväntats. En annan större utfallseffekt är avgångslönen för den handläggare som avslutade sin tjänst i maj. Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta personalbudgeten med 0,2 mkr. Prognosen för 2014 är ett positivt utfall på 0,1 mkr vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 53 % (verksamhetsmålet är 55 %). 32

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalråden har ordet Förvaltningsberättelse Periodens resultat 2 Balanskravet 2 Nyckeltal 3-4 Driftredovisning i sammandrag med prognos 5-6 Investeringsredovisning 7 Antal invånare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer