Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan Dialoger och informationsärenden 2014/4 3 2 Information och diskussion om skolpengen kl Ansökan om verksamhetsbidrag Ung företagsamhet 5 - Susan Wahlgren informerar kl Information och dialoger - personalchef Maria Wihlborg, TIAB/Österlenhem - Bo Claëson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen, bredbandsfrågor Beslutsärenden 5 Svar på motion om ändring av reglementen för 2013/ beslut om kurser och konferenser 6 Reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla 2014/ kommun 7 Förslag på taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område Ystad- Österlenregionens miljöförbund 2014/217 1

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 Tertialrapport och revisorernas 2014/ bedömning - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 9 Förslag till VA-taxa för år / Begäran om förtydligande gällande Disponentvillan, 2014/ Slakteriet Anmälningsärenden /5 59 Magnus Björkman (M) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: 2

3 Tomelilla den 22 oktober 2014 Dnr KS 2014/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt Mobil Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden ksau den 29 oktober 2014 Förvaltningens förslag till beslut Skriv beslutsförslag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument Ärendebeskrivning 1. Information och diskussion om skolpengen ( ) 2. Ansökan om verksamhetsbidrag Ung företagsamhet Susan Wahlgren informerar kl Information och dialoger: Personalchef Maria Wihlborg, TIAB/Österlenhem Bo Claeson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen och bredbandsfrågor. Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 3 1 (2)

4 4 2 (2)

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 155 Dnr KS 2013/235 Svar på motion om ändring av reglementen för beslut om kurser och konferenser Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera kommunstyrelsen och nämnderna att fatta följande beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande: Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott fattar var och en beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). Som årlig begränsning gäller ett halvt prisbasbelopp. För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp samt i de fall den årliga begränsningen har överskridits fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Leif Sandberg (C) har inlämnat motion med följande lydelse: I nuläget har ordförandena i styrelser och nämnder möjlighet att ta beslut i egen favör avseende kurser och konferenser. Denna ordning har dock inte alltid varit på detta vis, redan 2009 togs ett enigt beslut i KSAU om att kurser och konferenser skulle tas beslut på vid sammanträde, detta efter att en presidiemedlem åkt på kommunledningsresa på eget bevåg. Att som ordförande ta beslut i egen sak åsidosätter en grundläggande princip om kollegialt primärkommunalt beslutsfattande. Som ordförande har man en Justerandes sign 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 155 särskild roll, men bara vid brådskande ärenden och då arbetsutskott eller styrelse/nämnd sammanträder, då genom bl a utslagsröst. Vi har annars identiska ansvar oavsett om är i opposition eller majoritet. Det här förfaringssättet står i strid med resepolicyn och åsidosätter dessutom attestreglementet den som attesterar landar upp i en utpressningsliknande situation; där ordförandens eget beslut om det sitt eget konferensdeltagande ska godkännas för utbetalning. Detta oetiska förfaringssätt menar jag behöver ändras och det omgående. Jag yrkar därför på att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och dess förvaltning uppdrag att återkomma med förslag till reviderade reglementen som anger att det är arbetsutskott eller styrelse/nämnd som fattar beslut om konferenser och fortbildning vid belopp över 3 % av prisbasbeloppet. Beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande är normalt sett inte att betrakta som egentliga beslut enligt kommunallagen utan är att anse som verkställighet. I delegationsordningen för kommunstyrelsen finns för närvarande, under rubriken V2 Verkställighet, följande skrivning: Ärende Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Beslutande Respektive ordförande i fullmäktige, styrelsen, nämnd, beredning eller utskott Eftersom det är respektive nämnd/styrelse som fattar beslut om vilken delegation som ska gälla så bör kommunfullmäktiges beslut om en eventuell förändring, innehålla en rekommendation till kommunstyrelsen och nämnderna/utskott att förändra sitt regelverk. Ordförande/1vice ordförande/2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott bör själva kunna fatta beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett Justerandes sign 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 155 prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Kommunstyrelsen beslöt 89/2014 att återremittera ärendet till kommunförvaltningen för att i förslaget infoga ett årligt tak. I förvaltningens förslag har detta markerats med kursiv text. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera kommunstyrelsen och nämnderna att fatta följande beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande: Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott fattar var och en beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). Som årlig begränsning gäller ett halvt prisbasbelopp. För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp samt i de fall den årliga begränsningen har överskridits fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 153/2013: Beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 168/2013: Motionen remitteras till förvaltningen med uppdraget att ta fram förslag till ändring i reglemente för beslut om kurser och konferenser utifrån de synpunkter som framförts i motionen. Justerandes sign 13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 155 Kommunstyrelsens arbetsutskott 76/2014: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Kommunstyrelsen 89/2014: Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 153/2014: Kommunfullmäktige beslutar att rekommendera kommunstyrelsen och nämnderna att fatta följande beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande: Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder och utskott fattar var och en beslut om deltagande i kurser, konferenser och liknande i upp till två dagar och/eller till ett högsta belopp motsvarande 10 % av ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp uppgår för år 2014 till kronor). Som årlig begränsning gäller ett halvt prisbasbelopp. För deltagande i kurser med mera som överstiger två dagar eller 10 % av ett prisbasbelopp samt i de fall den årliga begränsningen har överskridits fattas beslut om deltagande av styrelse, nämnd eller utskott. För övriga förtroendevalda fattar respektive nämnd eller utskott beslut om deltagande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Nämnderna Justerandes sign 14

15 Tomelilla den 17 oktober 2014 Dnr KS 2014/303 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Kommunstyrelsen Reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Nämndsekreterare Pamela Lindqvist har den 17 oktober presenterat förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun. Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från mandatperioden Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Fullmäktige ska också besluta om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själv sin granskare, vilken årligen ska lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistöd. Kommunledningskontoret Pamela Lindqvist Nämndsekreterare 1 (2) 15

16 Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret KFS 2 (2) 16

17 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Kf Dnr Reglemente för kommunalt partistöd i Tomelilla kommun Antagna av fullmäktige den XX månad, X I kommunallagen (1990:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Tomelilla kommun ska därutöver gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Tomelilla kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet beräknas till 20 % av prisbasbeloppet per mandat (valår 25 %). Stödet fördelas med - ett grundstöd som uppgår till kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd som utgörs av resterande belopp fördelat per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd utgår till och med sista dagen den månad representationen upphört. 4 Redovisning och granskning 17

18 En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 6 Återbetalning Parti som erhållit partistöd och som saknar vald ledamot fastställd enligt vallagen ska återbetala det mandatstöd som utgått för mandatet för den tid ledamot saknats. Är återbetalning ej kommunen tillhanda senast den 31 december utbetalningsåret får fullmäktige bestämma att inget partistöd ska utgå till partiet nästkommande år. Parti som erhållit partistöd och som saknar vald ledamot fastställd enligt vallagen för samtliga sina mandat ska återbetala även grundstödet för den tid ledamöter helt saknats. Är återbetalning ej kommunen tillhanda senast den 31 december utbetalningsåret får fullmäktige bestämma att inget partistöd ska utgå till partiet nästkommande år. 18

19 ] Ystad-Österienregionen; Dnr Ekonomiuppföijning: Delårsrapport = tertial 2 Direktionen för Ystad-Österlem-egionens miljöförbund godkänner delai'srapporten för perioden Rapporten ska vidarebefordras till förbundets revisorer. Direktionen lägger prognosen för 2014 samt budgetuppföljning i övrigt till handlingarna. Bakgrund Som ansvariga för verksamheten vill direlctionen ha god insyn i miljöförbundets ekonomi och önskai; därför kontinuerlig information om det ekonomiska läget. Ekonom Daniel Hirvonen redovisar budgetuppföljningen per Carina Barthel och Daniel Hirvonen redovisar delårsrapporten för perioden20i ^. Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall på 0,2 mla- vilket är 0,1 mlcr under budget. Detta beror bland annat på att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 mkr- lägre än budgeterat, fördelat 0,1 mlcr på årsavgifter och 0,3 mkr på timavgifter. Detta hänför sig bland annat till att det har varit färte prövningai' än vad som förväntats. En annan större utfallseffekt är avgångsiönen för den handläggai-e som avslutade sin tjänst i maj. Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta personalbudgeten med 0,2 mkr. Miljöförbimdets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfmansieringsgi-ad på 55 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. Prognosen för helår-et 2014 visar- ett positivt utfall på 0,1 mla och en självfniansieringsgrad på 53 %, vilket innebär att det fmansiella målet som helhet förväntas bli delvis uppfyllt. Beslutsunderlag / Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, period Tertiah-apport Resultatsammanställning per Skickas till: Simrishamns, TomeHlla och Ystads kommuner Gunilla Björklund, Ensligheten 65-5, Ystad Bh-gitta Larsson, Stenhuggarevägen 18B, Simrishamn Tomas Leandersson, Box 55, Tomelilla Utdragsbestyikande 19

20 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 1(6) f- Delårsrapport för Ystad-Osterlenregionens Miljöförbund Period

21 Ystad-Österlen regionens 2(6) Verksamhetsöversikt Tillsynsbe5ök och kontroller planerades i slutet av 2013 och årets verksamhet kunde därför påbörjas redan i januan. 1 början av året rapporterades vår tillsyn till andra myndigheter som Livsmedelsverket, länsstyrelsen, naturvårdsverket med flera. Fortfarande pågår arbetet med att anpassa verksamhetens taxa. Riktlinjer för hur handläggarna ska tänka vid avgiftsbeslut och taxa hsr upprättats, Medarbetarsamtal som kommer att hållas under hösten 2014 kommer att beröra frågor för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. Under 2014 har det avsatts en tjänst för att få igång ett kvalitetsarbete. Detta arbete fön/äntas vara slutfört 2014, Det kommer att avsättas timmar även kommande årför att underhålla kvalitetssystemet. Under året har det även varit fokus på utbildning. Det har varit flera olika utbildningar där flera inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom sina olika arbetsområden. Det har varit utbildningar när det gäller förorenad mark, läkemedelsrester i avloppsvatten, iivsmedelstillsyn, skriva lättläst svenska och även en gemensam dag med andra kommuner i Skåne med olika workshops. Teamutbildning utfördes under våren för att sammansvetsa personalen. Även under hösten kommer det att vara ytterligare tillfälle med teamutbildning. Under våren genomfördes en undersökning av arbetsmiljön. Resultatet var blandat men tyder på en positiv utveckling. De frågor som var mest kritiserade kommer att diskuteras vid medarbetarsamtal under hösten för att försöka komma till rätta med vissa irritationsmoment och får en bra arbetsmiljö. I samband med prövningar och tillsyn har frågor tillsänts den sökande eller verksamhetslrtövaren, Detta har gjorts för att föra miljöförbundet framåt och se vad vi behöver bli bättre på. Det har tyvärr inte kommit in så många svar när det gäller prövningar. När det gäller inspektioner har det kommit in flera vykort med mycket positiva svar. (- Miljöförbundet har en aktiv roll när det gäller att bygga en biogasanläggning i Tomeiilia, Det sker kontinuerliga möten mellan Länsstyrelsen, Sjöbo kommun och miljöförbundet för att föra projektet framåt. Det har tagits fram information om vad som galler om biogas både när det gäller förvaring, spridning och vad en ansökan ska innehålla. Informationen kommer att gå på en remissrunda till bland annat LRF, HIR, länsstyrelsen samt olika aktörer som kan var kunniga inom området eller ha någon erfarenhet av biogas. PROEFF-energitillsyn är ett avtal mellan länsstyrelsen. Energimyndigheten och miljöförbundet. I projektet ingår att verksam hets utövarn a ska se över sin energiförbrukning. Verksamhetsutövarna kan få vägledning om energifrågor och vilka förutsättningar som finns för att minska på energiförbrukningen. Avloppsmässa hölls i Tomeli^la i maj för andra året i rad. Årets mässa var mycket välhesökt och hade utökats med energifrågor. På plats fanns bland annat ett företag som förevisade solfångare och energi rådgivarna i respektive ägarkommun. Under året har miljöförbundet haft en Iångtidssjukskriven handläggare samt en handläggare som avslutade sin tjänst. Årets verksamhet Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn och prövning och att verksamhetsplanen för 2014 uppfylls. Avloppsmässan den 15 maj 21

22 Ystad-Österfenregionens mi 3(6) Ekonomi Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall pä 0,2 mkr vilket är 0,1 mkr under budget. Detta beror bland annat pä att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 mkr lägre än budgeterat (fördelat 0,1 mkr på årsavgifter och 0,3 mkr på timavgifter). Detta hänför sig bland annat till att det har varit färre prövningar än vad som förväntats. En annan större utfallseffekt är avgångslönen för den handläggare som avslutade sin tjänst i maj. Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta personalbudgeten med 0,2 mkr. Prognosen för 2014 är ett positivt utfall på 0,1 mkr vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 53 % (verksamhetsmålet är 55 %). Årets investeringar Under året kommer hemsidan att uppdateras med ett kvalitetssystem och ett intränat implementeras för miljöförbundets personal. Framtid Kvalitetsarbete har påbörjats under året och kommer i första hand att beröra vårt uppdrag som är tillsyn och prövning, samt extern kommunikation. Även framöver kommer detta arbete att utvecklas. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt för att se att verksamhetsplanen följs på handläggarnivå. Miljöförbundet arbetar för att hitta ett system då det för närvarande finns tre olika sätt att redovisa på. Systemet med att upprätta kontrollkort kommer att fortsätta att utvecklas. Med detta system kommer antal tillsynsbesök att öka. MÅL MÅLUPPFYLLELSE 1. Finansiella mål Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. o En självfinansieringsgrad på 55 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat Tertialbokslutet visar ett positivt utfall på 0,2 mkr. Även prognosen för helåret visar på ett positivt utfall, varav delmålet förväntas uppfyllas. Självfinansieringsgraden uppgår vid tertialet till 55 %, men prognosen är att den kommer minska till 53 % till årsbokslutet, vilket betyder att det finansiella målet som helhet förväntas blir delvis uppfyllt. 2. Verksamhetsmål ' Tillsynsplanen ska följas avseende planerat antal besök. Under 2014 ska miljöförbundet tillsammans genomföra 1300 inspektioner/kontroller samt inventera 900 enskilda avlopp. För mer information se nedan under respektive verksamhetsområde i kapitlet Planerad tillsyn. Kontroll/ inspektionsverksamhet samt avloppsinventering pågår. Av olika anledningar (sjukdom, uppgörelse) kommer troligtvis inte verksamhetsplanen att uppfyllas till 100%. e Ärenden som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom 6 veckor efter att det att sökanden kommit in med kompletta handlingar. Det kan finnas undantag, bland annat i ärenden där det krävs ett remissförfarande Uppföljning sker som stickprov och för närvarande tyder ingenting på att målet inte kommer att uppfyllas. 22 iw^

23 Ystad-Österienregionens mi 4(6) Resultaträlming (tkr) Not utfall Utfall Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader Avslaivningar Verlisamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat M% 0 %m Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar 2014-{» tm Omsättningstillgångar Kortfi-istiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringai- Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SIOJLDER Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsslailder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER O O %1/lX 23

24 Ystad-Österlenregionens 5 (6) miljöförbund Kassaflödesanalys (tkr) Not ! ^-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 250 Justering för av- och nedskiivningar Medel från verksamheten före förändring av 355 rörelsekapital Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar Ölaiing/Mhiskning av koitftistiga skulder Kassaflöde från den löpande Ö -61 verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anl.tillgångar ^ O 0 Kassaflöde från investeringsverte am heten 9 O Finansieringsverltsaraheten Förändring av låneslaild ' Ö O Kassaflöde från fmansieringsverksam- O Ö heten Årets kassaflöde O -61 Lilivida medel vid årets början O 61 Likvida medel vid årets slut O 0 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper Ystad-Österlera-egionens miljöförhund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisnings lagen (KRL) och tillämpar de rekommendationer som länmats av Rådet för kommunal redovisning. De anställdas fordran Sparade semesterdagar har skuldbokföits som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. Beräkningen är gjord per

25 Ystad-Österlenregionens 6 (6) Anläggningstillgångar Tillgångarna har i balansrälaiingen tagits upp till det väi-de som åsattes inventarierna i samband med försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlem-egionens miljöförbimd, minskat med avslaivningår. Nya investeringar har upptagits till anskaffiiingsvärdet. Avskrivningar Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och avskrivningarna påbörjas innevai-ande år. Nofer (tia) Notl Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunema samt externa intälcter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel oeh Hälsoskydd. ( ^^^^^ Medlemsintäkter: Förbundsmedlem Ystad Simrishamn Tomelilla Summa Ägarandel i % 43,1 33,7 23,2 Myndighetsutövning Övrigt Verksamheteus intäkter Not 2 Avskrivningar: 10 6 tb- utgörs av p lanenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångainas anskaffnhigsvärde. Periodens kostnad grundas på investeringar till och med aiigusti

26 ~^LiJ> ' ::>. t cjtb O <i Budgetuppföljning Resultat (itkr) Utfall Resulta! Utfall 2014 aug {mot budget) 2014 aug Kommentar Medlemsavgifter Medlemsavgifterför de första 3 kvartalen är fakturerade. Miijöoch HälsoskyddsavgifterE Intäkterna under budget, se bilaga Pe; åder Personalkostnader under budget hänförligttill avgångsvederlag som betalas ut i maj. Inräknat sociala -6 22S avgifter och pension uppgår avgångslönen till 597 tkr. 7,5 månader av dessa inkluderas i ordinarie personalbudget för helåret. Övriga kostnader i H: Positivt resultat, se bilaga Sem^erlin es ku I d Avskrivningar Skulden justerad pert2. Prognos är en positiv nettoeffekt vid årsslut. Positivt resultat av avskrivningarna. Stor del av anläggningstillgångarna är fullt avskrivna. Resultat Självfinansieringsgrad 55% 65% Y5t3d-Ostertenregionen5 miljöförbund Presenterad

27 Resultat (itkr) Kommentar Medlemsavgifter Miljö och Häisoskyddsavgifter Personalkostnader Övriga kostnader Semesterlöneskuld ^KSmmå Prognos oförändrad vid tertial 1 och 2 Vid tertial 1 blev det tydligt att vi förmodligen inte skulle nu upp till budgeterade intäkter. Vid tertial 2 har vi sänkt prognosen ytterligare 0,2 mkr. Prognos för personalkostnader justerades ner vid tertiai 1. Tog dock inte hänsyn till avgångslön. Tertial 2 justerar upp personalkostnaderna med 0,2 mkr. Övriga kostnaderfortsätter att vara lägre än budgeterat och prognosen justeras ner med 30 tkr. Semesterlöneskuldens förändring resulterade i en positiv nettoeffekt vid tertial 2. Kommer att försämras vid årsslut men fortfarande bedöms effekten bli positiv sett till helåret på ca 100 tkr. Avskrivningar lavskrivningarnas prognos från tertial 1 behålies. Resultat Utfallet förväntas bli positivt men risk finns att målet av en självfinansieringsgrad på 55 % inte uppnås. Självfinansieringsgrad Ysta.d -Öster len regi on en s miljöförbund s Presenterad I

28 iljöförbundets verksamheter 3115 Avgifter Miljöskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 ÖI/tobak/Läke : medel 2661; Ayiopp:' \ 101 Tillsyn 104 Tillsyn 101 Tillsyn 107 Tillsyn Tobak i^i^li 'M^/iti\ I 102 Anm/Tillst 105 AntTi/TillstiiiO2 Anm/Tillst 108 Anm Tobak j^i^,;%n!ifiri(/'1t^llf;j J 103 Årsavgift 112 Tillsyn Folköl 117 Klagomal 109 Ny Årsavgift 11'3 An;m FollkölU. 111 Uppföljning 11'5 Anm Lake m ed e:! Ystad-Öa:ertenregion ens miljöförbund 116 Arsavg Ol/To'bak/La'k emedel Presenterad

29 Budgetuppföljning Intäkter Fakturerat 2014 aug utfall 2014 aug Resultat mot prognos 2014 aug Resultat mol budget 2014 aug 2611 Miljöskydd 2621 Hälsoskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 Öl/tobak/ läkemedel 2661 Avlopp O d O iVliljöskydd 2621 Hälsoskydd 2631 Livsmedel 2641 Jordbruk 2651 Öl/Tobak/ läkemedel 2661 Avlopp 'TI I hä Isoskydd sa vgiflter Diverse övriga Presenterad Total

30 Budgetuppföljning Övriga Kostnader Annonsering och reklam Befarade/konstaterade kundförlu5t,er Bilar, inventarier, service ; 2014i^F 2014 J^Q14 helår b^'^»" W^^ Utfall 2014 aug Resultat (mot budget) L 2014 aug Kommentar 5 nivå med budget 3 I nivå med budget -1 II nivå nned budget Direktion Diverse övriga inköp Ekonomi och administration Förbrukningsinventarier Försäkring och bevakning it, telefoni och porto Konsultation Lokalhyra och städ Personaladministration Ränteintäkter Räntekostnader Web och diverse tjänster Körersättning och resor Summa 39 HPositivt utfall jmf med budget 9 Hpl nivå med budget -4 ^ B l nivå med budget 6 Hpl nivå med budget 12 ^Bl nivå med budget -10 H l nivå med budget 26 UPositlvt utfall jmf med budget inågot lägre utfall på hyra, städ och rep än 38 [budgeterat I 1 1 I 1271 [Negativt utfall mot budget, personalutbildning [upplupen ränta under budget, lägre nivå på likvida (medel [I nivå med budget [Positivt utfall mot budget I nivå med budget Y5ta.d-Ö:5ter le n reg ion en s miljöförbund presenterad

31 31

32 2J;:>I3.. i366.'^ TERTIALRAPPORT Ystad-österlenregionens mrtjöforbund Ekonomi Resultat Utfall ,3 Utfall ,2 Budget ,5 Prognos ,1 Verksamhetsöversikt Tillsynsbesök och kontroller planerades i slutet av 2013 och årets verksamhet kunde därför påbörjas redan i januari. I början av året rapporterades vår tillsyn till andra myndigheter som Livsmedelsverket, länsstyrelsen, naturvårdsverket med flera. Fortfarande pågår arbetet med att anpassa verksamhetens taxa. Riktlinjer för hur handläggarna ska tänka vid avgiftsbeslut och taxa har upprättats. Medarbetarsamtal som kommer att hållas under hösten 2014 kommer att beröra frågor för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. Under 2014 har det avsatts en tjänst för att få igång ett kvalitetsarbete. Detta arbete förväntas vara slutfört Det kommer att avsättas timmar även kommande år för att underhålla kvalitetssystemet Under året har det även varit fokus på utbildning. Det har varit flera olika utbildningar där flera inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom sina olika arbetsområden. Det har varit utbildningar när det gäller förorenad mark, läkemedelsrester i avloppsvatten, livsmedelstillsyn, skriva lättläst svenska och även en gemensam dag med andrs kommuner i Skåne med olika workshops. Teamutbildning utfördes under våren för att sammansvetsa personalen. Även under hösten kommer det att vara ytterligare tillfälle med teamutbildning. Under våren genomfördes en undersökning av arbetsmiljön. Resultatet var blandat men tyder på en positiv utveckling. De frågor som var mest kritiserade kommer att diskuteras vid medarbeta rsamtal under hösten för att försöka komma till rätta med vissa irritationsmoment och får en bra arbetsmiljö. I samband med prövningar och tillsyn har frågor tillsänts den sökande eller verksamhetsutövaren. Detta har gjorts för att föra miljöförbundet framåt och se vad vi behöver bli bättre på. Det har tyvärr inte kommit in så många svar när det gäller prövningar. När det gäller inspektioner har det kommit in flera vykort med mycket positiva svar. " Miljöförbundet har en aktiv roll när det gäller att bygga en biogasanläggning i Tomelilia. Det sker kontinuerliga möten mellan Länsstyrelsen, Sjöbo kommun och miljöförbundet för att föra projektet framåt. Det har tagits fram information om vad som gäller om biogas både när det gäller förvaring, spridning och vad en ansökan ska innehålla. Informationen kommer att gå på en remissrunda till bland annat LRF, HIR, länsstyrelsen samt olika aktörer som kan var kunniga inom området eller ha någon erfarenhet av biogas. PROEFF-energitillsyn är ett avtal mellan länsstyrelsen, Energimyndigheten och miljöförbundet. I projektet ingår att verksamhetsutövarna ska se över sin energiförbrukning. Verksam hets utövarna kan få vägledning om energifrågor och vilka förutsättningar som finns för att minska på energiförbrukningen. Avloppsmässa hölls i Tomelilia i maj för andra året i rad. Årets mässa var mycket välbesökt och hade utökats med energifrågor. På plats fanns biand annat ett företag som förevisade solfångare och energirådgivarna i respektive ägarkommun. Under året har miljöförbundet haft en långtidssjukskriven handläggare samt en handläggare som avslutade sin tjänst Årets verksamhet Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn och prövning och att verksamhetsplanen för 2014 uppfylls. Ekonomi Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall på 0,2 mkr vilket är 0,1 mkr under budget. Detta beror bland annat på att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 mkr lägre än budgeterat (fördelat 0,1 mkr på årsavgifter och 0,3 mkr på timavgifter), Detta hänför sig bland annat till att det har varit färre prövningar än vad som förväntats. En annan större utfallseffekt är avgångslönen för den handläggare som avslutade sin tjänst i maj. Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta personalbudgeten med 0,2 mkr. Prognosen för 2014 är ett positivt utfall på 0,1 mkr vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 53 % (verksamhetsmålet är 55 %). 32

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2014-06-27 Christian Nilsson D.nr:2014.24 Regler för partistöd - ärende 2014.24 30 Nuvarande regler Kommunens partistöd har sedan 2007 varit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl. 08.30-13.00 Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande Lotta Hedström (MP), förste vice ordförande Inger Åbonde (M), andre vice ordförande Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 08.30-10.50 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Torgny Larsson (S) Leif Sandberg (C) Övriga närvarande Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg,

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas, ersättare underrättas Presidierna för famn och von kallas kl 08.15 Tid: Onsdagen den 30 september 2015 kl. 08.15 Plats: Äppelkriget, kommunhuset

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer