Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Västervik Miljö & Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Västervik Miljö & Energi AB

2 VD har ordet Innehållsförteckning Ett spännande år med många utmaningar Under 2011 har Västervik Miljö & Energi AB fått ny organisation och utökat sin verksamhet. I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun. Samtidigt övergick all personal samt delar av verksamheten (gatubelysning, stadsnät och kundarbeten) från Västerviks Kraft Elnät AB till Västervik Miljö & Energi AB. Det som kommer att finnas kvar i Västerviks Kraft Elnät AB är ägarskapet av elnätet. VD har ordet...2 Förvaltningsberättelse...4 Stab/Kundservice...6 Hållbar utveckling...7 Fjärrvärme...8 Elnät...10 Vattenförsörjning och avlopp...12 Renhållning...14 Resultaträkning...16 Balansräkning...17 Kassaflödesanalys...19 Noter...20 Revisionsberättelse...25 Granskningsrapport...27 VD har ordet Västervik Miljö & Energi AB 2011 Detta innebär att all kommunägd taxefinansierad infrastruktur så som fjärrvärme, elnät, renhållning samt vatten och avlopp nu finns inom samma bolag. Den nya organisationen har flera fördelar. Styrning och ledning av verksamheten kommer att bli tydligare och effektivare. För våra kunder innebär det möjligheten att erbjuda bättre service, bland annat genom en mer renodlad kundservice samt en samordnad informations- och marknadsavdelning för hela bolaget. Inför 2012 har vi många stora utmaningar framför oss. Det mest uppmärksammade projektet är igångsättningen av en kraftvärmepanna på Stegeholmsverket. Kommunfullmäktige tog under 2011 beslutet att anslå 300 Mkr för en ny kraftvärmepanna i Västervik och satsningen är den klart största enskilda investeringen i bolagets historia. Under 2012 kommer Lucerna avloppsreningsverk att erhålla ett nytt miljötillstånd för sin verksamhet. Förnyade tillstånd föranleder i stort till ökade miljökrav, vilket vi även i det här fallet kan tro. Det skulle i så fall ge upphov till ökade investeringar i form av om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk. VA-utbyggnaden på Hornslandet är ytterligare ett omfattande projekt som startade 2011 och planeras vara avslutat Omkring 400 fastigheter ska anslutas med vatten och avlopp. Projektet är kostnadsberäknat till 110 Mkr och finansieras med anslutningsavgifter från fastighetsägarna. Den beräknade kostnaden för anslutningsavgiften skiljer sig från den ordinarie taxan varvid en särtaxa har antagits. Hornslandet är det första området inom det kommunala verksamhetsområdet där särtaxa har tillämpats. Västervik Miljö & Energi AB bedriver en omfattande och viktig verksamhet. Att få vara med och utveckla samhällets infrastruktur är ett privilegium som vi har som anställda på Västervik Miljö & Energi. Att arbeta i ett företag som innehåller så mycket kunskap är stimulerande. Innehållsförteckning Västervik Miljö & Energi AB 2011 "Detta innebär att all kommunägd taxefinansierad infrastruktur så som fjärrvärme, elnät, renhållning samt vatten och avlopp nu finns inom samma bolag." Per Allerth VD 2 3

3 Förvaltningsberättelse 2011 Vår affärsidé: Västervik Miljö & Energi bidrar till en enklare vardag Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi AB, org nr , får härmed ange nedanstående berättelse över 2011 års verksamhet. Förvaltningsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2011 Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Förvaltnings AB, org nr Moderbolaget upprättar koncernredovisning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, värme och el, samt producera orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation. Bolaget ska tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet. Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen. Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Bo Jonsson (C) ordf, Veikko Kärki (S) v.ordf, Anders Helderud (M), Per Andersson (M), Ingemar Appelquist (FP), Jonas Wikström (VDM), Solveig Thorngren (S), Ulf Lindström (S), Bengt Karlsson (S) Personalrepresentanter i styrelsen har varit Clas Johansson, SEKO och Patrik Thörnblom, Ledarna. Verkställande direktör har varit Per Allerth. Intresseorganisationer som bolaget är ansluten till är Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Svensk Energi. Arbetsgivarorganisationen är Kommunala Företagens Samorganisation, KFS. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgår till tkr (18 980) Koncernbidrag har lämnats med tkr (13 221) Skissbild Kraftvärmepannan Stegeholmsverket Platsbesök - Affärsområde Vatten och Avlopp Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Behandling av vinst Till bolagsstämmans förfogande står kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så att till aktieägare utdela att till reservfond avsätta att i ny räkning överföra 0 kr 0 kr kr Måluppfyllelse Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att resultatkravet och övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Kundkontakt på fältet - Affärsområde Renhållning Pågående arbete - Affärsområde Elnät Vision 2020: Västervik Miljö & Energi är ett hållbart företag Lunnargatan 1 - Kontor och Kundserviceverksamhet 4 5

4 Stab/Kundservice Hållbar utveckling Ledningsstaben Ledningsstaben är en strategisk resurs som direkt underställd VD arbetar övergripande i företaget. Här finns två controllers samt en kvalitets- och miljöansvarig. Arbetet består bland annat av utredningar, utvecklingsfrågor, ekonomifrågor med budget, uppföljningar och bokslut, samt kvalitetsoch miljöfrågor. Västervik Miljö & Energi AB är ett företag som arbetar med hållbar utveckling i fokus. Med ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete strävar vi efter att dra vårt strå till stacken för att på sikt uppnå en hållbar samhällsutveckling. Alla investeringar och verksamhetsförändringar granskas ur hållbarhetsperspektiv och ska följa ägarens styrande dokument så som gällande energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. Stab/Kundservice Västervik Miljö & Energi AB 2011 Under de närmaste åren står vi inför stora utmaningar med att effektivisera ekonomiadministrationen, nya miljötillstånd på VA-sidan med stora investeringar som följd, samt implementering av ett nytt verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kundservice Kundservice är företagets ansikte utåt och består av sju kundservicemedarbetare, en kommunikatör och en kundservicechef. Arbetet består bland annat av information till kunder, insamling av mätvärden, framtagning av statistik, arbete med fakturering och flytthantering. Kundservice fungerar även som en intern resurs till övriga affärsområden inom bolaget. Under 2011 omformades kundserviceenheten från en administrationsenhet till renodlad kundservice. En kundservicechef och en kommunikatör rekryterades. Fokus 2011 har varit att kartlägga och bygga upp den nya organisationen. Detta arbete fortsätter och avslutas under För att utveckla och kvalitetssäkra kundservicen kommer enheten att omstrukturera sig och arbetsfördelning inom enheten och mellan enheten och affärsområdena formaliseras. Under senare delen av 2011, när kommunikatören funnits på plats, har allt större fokus lagts på kommunikationsarbetet, både internt och externt. Det kommunikationsmaterial som lämnat företaget sedan kommunikatören anslöts till organisationen är betydligt mer professionellt än tidigare. Fokusområde under nästkommande år blir att formalisera, strukturera och utveckla kommunikationsarbetet. Ett viktigt beslut och händelse under 2011 var att genomföra en Nöjd-Kund-Indexundersökning på hela företaget. Utvärderingsarbetet kommer att färdigställas under första delen av I samband med utvärderingen kommer också en årtgärdsplan att arbetas fram för de områden där behov för förbättring finns. Viktiga områden att arbeta vidare inom är en förbättrad webbplats, kvalitetssäkring av kundservicearbetet och ett enhetligt profilprogram för företaget. Under 2011 har bland annat förberedelserna för en ny kraftvärmepanna vid Stegeholmsverket med samtidig miljöanpassad el- och fjärrvärmeproduktion dragit igång. Likaså pågår omprövningar av miljötillstånden för avloppsreningsverken i både Västervik och Gamleby. Resultatet blir på något sätt skärpta utsläppsvillkor med stora investeringar som följd. Vidare har ett försök med separat insamling av matavfall startats. Avsikten är att göra biogas som fordonsdrivmedel av det insamlade matavfallet. Under 2012 fortsätter testerna med separat insamling av matavfall för biogasproduktion. Vi ser också fram emot nya miljötillstånd för de största reningsverken, samt byggstarten av den nya pannan på Stegeholmsverket. Arbetet med företagets nya gemensamma verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer att pågå intensivt under året. "Med ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete strävar vi efter att dra vårt strå till stacken för att på sikt uppnå en hållbar samhällsutveckling" Hållbar utveckling Västervik Miljö & Energi AB 2011 " Under 2011 omformades kundserviceenheten från en administrationsenhet till renodlad kundservice. Fokus 2011 har varit att kartlägga och bygga upp den nya organisationen". 6 7

5 Fjärrvärme Producerat samtliga verk: Av totalt Mwh Totalt antala anslutna Fjärrvärmekunder: År Antal Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 2011 Skissbild Kraftvärmepannan Stegeholmsverket Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme. Produktionen bedrivs i Stegeholmsverket i Västervik samt i mindre anläggningar i Gamleby och Ankarsrum. Totalt levererades 209 GWh fjärrvärme under 2011, vilket är något mer än den budgeterade årsförsäljningen. Framförallt berodde detta på att inledningen på året var något kallare än ett normalår. Sammanlagt har 40 nya kunder anslutits till våra tre fjärrvärmenät under året. En större ledningsförläggning som ska försörja fastigheter vid Ljunghedens nya köp- och handelsområde i Västervik avslutades under våren ett antal leveransavtal tecknats, bland annat på ångturbin inklusive generator med M+M Turbinen Technik GmbH Tyskland samt rökgasreningsutrustning från Filterteknik AS, Danmark Genomförandet av kraftvärmeinvesteringen kommer att ske under 2012 och Under 2012 skall anpassningar av befintligt bränslesystem göras, mark- och betongentreprenad för nya pannhuset genomföras och under kommande höst påbörjas pann- och turbinmontaget. Anläggningen skall vara klar för produktion under hösten Med andra ord en mycket spännande och intensiv period. Avfall Mwh 52,5% Olja Mwh 4,2% Flis Mwh 43,3% Affärsområdeschef Bengt Ankarvall vid pressvisningen av Kraftvärmeprojektet "Organisationen har under året haft stort fokus på kraftvärmesatsningen vid Stegeholmsverket." Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 2011 Organisationen har under året haft stort fokus på kraftvärmesatsningen vid Stegeholmsverket. Kraftvärmesatsningen omfattar utbyggnad av Stegeholmsverket med en ny avfallseldad ångpanna med tillhörande turbin för elproduktion samt nödvändiga anpassningar av befintlig anläggning. Satsningen väl ligger i linje med de övergripande målen i kommunens energi- och klimatstrategi att; Västerviks kommun ska ha en säker och trygg energiförsörjning som är fossilbränslefri till år Leverantörer inom branschen har visat stort intresse för kraftvärmeprojekt vilket också har varit positivt ur upphandlingssynpunkt. Under våren tecknades leveransavtal med Metso Power AB på en 20 MW avfallseldad ångpanna inklusive kringutrustning. Avtalets ordervärde uppgår till omkring 100 Mkr. Under hösten har ytterligare Fjärrvärmes servicetekniker Arne Käyhkö Arbete med Fjärrvärme vid Lysingsbadet,Västervik Fjärrvärmes servicetekniker Stefan Karlsson 8 9

6 Elnät Ledningsnät: Mellanspänningsnät Jord och sjökabel 10kV Friledning, hängkabel Friledning BLL Summa Antal km: 185 km 145 km 6 km 336 km Lågspänning Jord och sjökabel 227 km Elnät Västervik Miljö & Energi AB 2011 "Sedan årsskiftet har Västervik Miljö & Energi AB tagit över all personal samt belysningsoch stadsnätsverksamheten i sin helhet från Västerviks Kraft Elnät AB." Bolaget äger kommunens belysningsnät och ansvarar för drift och skötsel av nätet samt för leverans av färdigt ljus. I verksamheten ingår även uthyrning av optiskt fibernät för datakommunikation genom eget stadsnät samt försäljning av entreprenad-, service- och konsulttjänster inom det egna kompetensområdet. Västervik Miljö & Energi AB affärsområde Elnät bevakar nätägarens intresse och svarar för bolagets ägaransvar mot kunder, myndigheter och övriga intressenter. Sedan årsskiftet har Västervik Miljö & Energi AB tagit över all personal samt belysnings- och stadsnätsverksamheten i sin helhet från Västerviks Kraft Elnät AB. Det som är kvar i Västervik Kraft Elnät AB är ägandeskapet av elnätet. Arbete med kvalitets- och ledningssystem har påbörjats under året, ett utvecklingsarbete för att strukturera om och skapa processtyrd verksamhet. Målet är att inom två år genomföra kvalitetssäkring av hela verksamheten och att skapa ett gemensamt ledningssystem. Framtagning av gemensamma mål och vision för verksamheten påbörjades under 2011 och kommer att färdigställas under början av Även gemensamma lönepolitiska riktlinjer har arbetas fram för att strukturera och utveckla personalfrågor. Under året skedde besiktning av belysningsstolparna i kommunen och stolpbyte av dem med akuta behov. Byte av kvicksilverarmaturer prioriterades. På grund av den stränga vintern försenades stadsnätsanslutningarna i början av året. Schaktarbeten fick vänta tills marken blivit tjälfri. Först då kunde flera kunder anslutas efter beställningar från operatörerna och från kommunen. Skötselavtalet att sköta kraftstationerna sades upp med verkan fr. o m av Tekniska Verken i Linköping, som rationaliserade sin verksamhet genom minskning av antal entreprenörer varav Västervik Miljö & Energi var en. Under 2012 kommer affärsområde Elnät att prioritera planenliga drifts- och underhållsåtgärder. Vi kommer att arbeta med att utveckla el-, belysnings- och stadsnätens standard och kvalitet, samt att aktivt följa branschens teknikutveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden. För att säkerställa kärnkompetenserna kommer vi att arbeta med utbildningsfrågor genom branschorganisationen, Svensk Energi, eftersom vi liksom andra inom branschen haft svårigheter att rekrytera ingenjörer. Arbete med att förbättra rutiner kring information till kunderna samt att skapa en kundvänligare hemsida fortsätter under året liksom arbetet att underlätta energieffektiviseringsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål. Friledning och hängkabel 132 km Serviser jord-/sjökabel 219 km Summa 578 km Rasering av högspänningsledning mellan Bråten - Hammaren Reparation av strömtransformator vid mottagningsstation Hästallmänningen Rasering av högspänningsledning mellan Bråten - Hammaren Byte av strömtransformator vid mottagningsstationen Hästallmänningen Underhåll av brytare vid mottagningsstation Hästallmänningen Elnät Västervik Miljö & Energi AB

7 Vattenförsörjning & avlopp Total vattenproduktion per månad: Total vattenproduktion, m^ Tabell total vattenproduktion per månad Vattenförsörjning & avlopp Västervik Miljö & Energi AB 2011 "I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun." Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vårt uppdrag är att förse våra kunder med dricksvatten av hög kvalitet och se till att avloppsvattnet renas. Under året har vi producerat ca 3 milj. m3 dricksvatten av de totalt milj. m3 som producerats i hela landet. I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun. Vi behöver redan nu planera för att framtida generationer ska ha tillgång till bra vatten. Under året har vi tagit fram skyddsområde för ett grundvattenmagasin vid Storsjön och vi letar efter ny vattentäkt i Blankaholm. För att säkerställa kvaliteten har vi påbörjat ett omfattande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för nuvarande vattenproduktion. Att bygga ut VA-nätet där så är lämpligt är ett viktigt miljöarbete. Projekt Hornslandet är äntligen igång efter flera års förberedelser. Viktiga beslut har fattats om verksamhetsområde och särtaxa och entreprenadarbetena påbörjades under senhösten. Utbyggnad kommer att ske etappvis och beräknas vara klara våren Högre krav på säkerhet kring hälsa och miljö kommer att innebära stora framtida investeringar. Våra två största reningsverk, Gamleby och Lucerna, är föremål för juridiska processer med prövningar enligt miljöbalken. Trots att ekonomin inom VA är hårt belastad är det viktigt att fortsätta med ett bra underhåll av VA-anläggningar och ledningsnät för att upprätthålla en god driftsäkerhet. Under året har en stor del av avloppsnätet i Västervik filmats för att ta reda på dess status och för att kunna välja och prioritera åtgärder. Dagvatten har separerats från spillvattennätet i flera områden i Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Den 2,5 km långa, delvis sjöförlagda, råvattenledningen från vattentäkt till vattenverk i Överum har renoverats genom en teknik som kallas relining (rörinfodring) och avloppsledningen från Piperskärr till Västervik har förbättrats för att minska översvämningsrisken och för framtida utbyggnation. Fem regnmätare med möjlighet till direktuppkoppling mot en webbaserad övervakningsfunktion har installerats. Fr.o.m 2012 höjs brukningsavgiften med 9%. För en normalvilla innebär det en höjning från kr till en avgift på kr för VA tjänster. Riksgenomsnittet är kr för 2011 (från kr i Stockholm till kr i Norberg). Under året producerade vi i samarbete med Västervik Biogas AB Nm3 biogas av rötat avloppsslam. Det motsvarar energiinnehållet i ca liter bensin. Målsättning är att öka biogasproduktionen ytterligare och förberedelser pågår för att även kunna ta emot fiskslam och matavfall. Många av våra projekt pågår under lång tid och fortsätter in i Hornslandet är det första området inom det kommunala verksamhetsområdet där särtaxa har tillämpats. Etapp- och entreprenadindelning: E1 innefattar Hästhagssjön (detaljplan 1) och överföringsledning, E2 består av Pepparängen och Bråtviken, Lindödjupet, Horns Udde/Målängen och Grönö. Årlig inplantering av ål i sjön Hjorten månad Statistik 2011: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete med biogasanläggningen april 2011 Vattenverk, st 16 Avloppsreningsverk, st 17 Pumpstationer, st 134 Vattentorn, st 6 Brukningsavgift (normalvilla), kr Producerat vatten, miljoner m3 3,0 Producerad biogas, miljoner Nm Filmning av dag- och spillvattenledningar i Västerviks tätort för att se ledningarnas status påbörjades På bilden: Rotpaket. Råvattenrelining Överum april 2011 Filmning av dag- och spillvattenledningar i Västerviks tätort för att se ledningarnas status påbörjades På bilden: Sediment (och en råtta). Vattenförsörjning & avlopp Västervik Miljö & Energi AB 2011 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 12 13

8 Renhållning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Renhållning "Bolaget har som speciellt uppdrag att ansvara för uppföljning och avrapportering av samtliga fastställda mål i avfallsplanen för Västerviks kommun." Renhållningsverksamheten omfattar insamling av hushålls- och verksamhetsavfall samt drift av avfallsanläggningen vid Målserum och de fyra återvinningscentraler i Ankarsrum, Gamleby, Loftahammar och Överum. På Målserums avfallsanläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar och deponerar verksamhetsavfall och grovavfall från hushåll. Vi tar emot och förbehandlar utsorterat brännbart verksamhets- och hushållsavfall samt tar emot, sorterar och mellanlagrar farligt avfall från både hushåll och småföretag. Bolaget har som speciellt uppdrag att ansvara för uppföljning och avrapportering av samtliga fastställda mål i avfallsplanen för Västerviks kommun. En av åtgärderna är att utreda och införa insamling av matavfall som därefter ska gå till biogasproduktion. Ett förstudieprojekt av insamling av matavfall med försöksområden för villakunder i Västervik, Ankarsrum och Överum samt ytterligare ett antal större verksamhetskunder har därför startats upp under året. projektering, tid- och aktivitetsplaner, fördjupad rapport av avslutningsplanen och arbete med att fastställa fastighetsgränserna. Omkring 144 ton jordmassor har levererats för att kunna användas under tätskiktet som strukturformering och terrassering av den delen av deponin som skall sluttäckas med början under hösten Upphandling av första delen av sluttäckningen ska genomföras under våren 2012 och omfattningen är beräknad till ca 2 ha. I samband med att den sista delen av Lunnargatans förlängning till Målserumsvägen genomförts öppnades möjligheten upp att flytta entrévägen till anläggningen via Lunnargatan. En förprojektering har under året genomförts med avseende på att förbättra och utveckla trafiksituationen inom Målserum. På uppdrag av kommunledningskontoret har bolaget påbörjat en inventering och riskklassning av totalt 44 gamla kommunala eller industrideponier. Inventeringen väntas bli klart under första halvåret kg avfall per kommuninvånare varav: 658 kg avfall i genomsnitt per kommuninvånare och år varav: 69 10% % 1% 38 6% 658 kg avfall per kommuninvånare varav: 69 10% % 1% 38 6% % % Visste du att: På en enda papperspåse matavfall kan man göra biogas som räcker till att köra bil 2,5 km. Deponi/Konstruktion Energiutvinning Materialåtervinning Farligt avfall 45 Elavfall 69 kg per kommuninvånare till materialåtervinn varav kg: 69 kg till materialåtervinning per kommuninvånare och år varav kg: 0,85 0,25 Deponi/Konstruktion Energiutvinning 45 Materialåtervinning 0,85 0,25 Farligt avfall 23 Elavfall Materialåtervinning kg/kommuninv. 23 Kommunplast Matavfall Metallskrot Förpackningar och tidningar Tömning av djupbehållare.. Komm Matavf Metalls Förpac tidning VATTENFÖRSÖRJNING Renhållning Västervik Miljö & OCH Energi AVLOPP AB 2011 Om beslut tas under 2012 kan vi stegvis erbjuda våra kunder en separat insamling av matavfall med start hösten Information och kvalitetsuppföljning är två mycket viktiga delar i införandet som beräknas ta tre år. Efter flera år av förarbete närmar vi oss nu sluttäckningen av första deletappen på Målserums deponi. Under året har en rad olika upphandlingar genomförts, liksom Enbart under de två månader som Samlaren fanns i butik under 2011 samlades det in drygt 500 kg elavfall varav 70 kg småelektronik, 400 kg batterier och 90 kg lampor. Västerviks kommun är till ytan en av Sveriges största. I kommunen finner man: Hushåll i en- och tvåfamiljshus st Hushåll i flerbostadshus st Fritidshus st 14 Antal hushåll och fritidshus (2011) Källa: SCB 15

9 Resultaträkning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Balansräkning Västervik Miljö & Energi AB

10 Balansräkning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Kassaflödesanalys Västervik Miljö & Energi AB

11 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Noter Västervik Miljö & Energi AB

12 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Noter Västervik Miljö & Energi AB

13 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB

14 Granskningsrapport Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2011 Granskningsrapport Västervik Miljö & Energi AB

15

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

På hållbar väg. Tillsammans.

På hållbar väg. Tillsammans. 013 På hållbar väg. Tillsammans. Årsredovisning Karlskoga Energi & Miljö: Koncernen, moderbolaget och dotterbolagen. Elnät, Kraftvärmeverk, Miljö, Stadsnät och Vattenkraft. Karlskoga Energi & Miljö På

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 Året i korthet Flyttar ihop för bättre service Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer