Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Västervik Miljö & Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Västervik Miljö & Energi AB

2 VD har ordet Innehållsförteckning Ett spännande år med många utmaningar Under 2011 har Västervik Miljö & Energi AB fått ny organisation och utökat sin verksamhet. I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun. Samtidigt övergick all personal samt delar av verksamheten (gatubelysning, stadsnät och kundarbeten) från Västerviks Kraft Elnät AB till Västervik Miljö & Energi AB. Det som kommer att finnas kvar i Västerviks Kraft Elnät AB är ägarskapet av elnätet. VD har ordet...2 Förvaltningsberättelse...4 Stab/Kundservice...6 Hållbar utveckling...7 Fjärrvärme...8 Elnät...10 Vattenförsörjning och avlopp...12 Renhållning...14 Resultaträkning...16 Balansräkning...17 Kassaflödesanalys...19 Noter...20 Revisionsberättelse...25 Granskningsrapport...27 VD har ordet Västervik Miljö & Energi AB 2011 Detta innebär att all kommunägd taxefinansierad infrastruktur så som fjärrvärme, elnät, renhållning samt vatten och avlopp nu finns inom samma bolag. Den nya organisationen har flera fördelar. Styrning och ledning av verksamheten kommer att bli tydligare och effektivare. För våra kunder innebär det möjligheten att erbjuda bättre service, bland annat genom en mer renodlad kundservice samt en samordnad informations- och marknadsavdelning för hela bolaget. Inför 2012 har vi många stora utmaningar framför oss. Det mest uppmärksammade projektet är igångsättningen av en kraftvärmepanna på Stegeholmsverket. Kommunfullmäktige tog under 2011 beslutet att anslå 300 Mkr för en ny kraftvärmepanna i Västervik och satsningen är den klart största enskilda investeringen i bolagets historia. Under 2012 kommer Lucerna avloppsreningsverk att erhålla ett nytt miljötillstånd för sin verksamhet. Förnyade tillstånd föranleder i stort till ökade miljökrav, vilket vi även i det här fallet kan tro. Det skulle i så fall ge upphov till ökade investeringar i form av om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk. VA-utbyggnaden på Hornslandet är ytterligare ett omfattande projekt som startade 2011 och planeras vara avslutat Omkring 400 fastigheter ska anslutas med vatten och avlopp. Projektet är kostnadsberäknat till 110 Mkr och finansieras med anslutningsavgifter från fastighetsägarna. Den beräknade kostnaden för anslutningsavgiften skiljer sig från den ordinarie taxan varvid en särtaxa har antagits. Hornslandet är det första området inom det kommunala verksamhetsområdet där särtaxa har tillämpats. Västervik Miljö & Energi AB bedriver en omfattande och viktig verksamhet. Att få vara med och utveckla samhällets infrastruktur är ett privilegium som vi har som anställda på Västervik Miljö & Energi. Att arbeta i ett företag som innehåller så mycket kunskap är stimulerande. Innehållsförteckning Västervik Miljö & Energi AB 2011 "Detta innebär att all kommunägd taxefinansierad infrastruktur så som fjärrvärme, elnät, renhållning samt vatten och avlopp nu finns inom samma bolag." Per Allerth VD 2 3

3 Förvaltningsberättelse 2011 Vår affärsidé: Västervik Miljö & Energi bidrar till en enklare vardag Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi AB, org nr , får härmed ange nedanstående berättelse över 2011 års verksamhet. Förvaltningsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2011 Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Förvaltnings AB, org nr Moderbolaget upprättar koncernredovisning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, värme och el, samt producera orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation. Bolaget ska tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet. Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen. Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Bo Jonsson (C) ordf, Veikko Kärki (S) v.ordf, Anders Helderud (M), Per Andersson (M), Ingemar Appelquist (FP), Jonas Wikström (VDM), Solveig Thorngren (S), Ulf Lindström (S), Bengt Karlsson (S) Personalrepresentanter i styrelsen har varit Clas Johansson, SEKO och Patrik Thörnblom, Ledarna. Verkställande direktör har varit Per Allerth. Intresseorganisationer som bolaget är ansluten till är Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Svensk Energi. Arbetsgivarorganisationen är Kommunala Företagens Samorganisation, KFS. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgår till tkr (18 980) Koncernbidrag har lämnats med tkr (13 221) Skissbild Kraftvärmepannan Stegeholmsverket Platsbesök - Affärsområde Vatten och Avlopp Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Behandling av vinst Till bolagsstämmans förfogande står kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så att till aktieägare utdela att till reservfond avsätta att i ny räkning överföra 0 kr 0 kr kr Måluppfyllelse Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att resultatkravet och övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Kundkontakt på fältet - Affärsområde Renhållning Pågående arbete - Affärsområde Elnät Vision 2020: Västervik Miljö & Energi är ett hållbart företag Lunnargatan 1 - Kontor och Kundserviceverksamhet 4 5

4 Stab/Kundservice Hållbar utveckling Ledningsstaben Ledningsstaben är en strategisk resurs som direkt underställd VD arbetar övergripande i företaget. Här finns två controllers samt en kvalitets- och miljöansvarig. Arbetet består bland annat av utredningar, utvecklingsfrågor, ekonomifrågor med budget, uppföljningar och bokslut, samt kvalitetsoch miljöfrågor. Västervik Miljö & Energi AB är ett företag som arbetar med hållbar utveckling i fokus. Med ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete strävar vi efter att dra vårt strå till stacken för att på sikt uppnå en hållbar samhällsutveckling. Alla investeringar och verksamhetsförändringar granskas ur hållbarhetsperspektiv och ska följa ägarens styrande dokument så som gällande energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. Stab/Kundservice Västervik Miljö & Energi AB 2011 Under de närmaste åren står vi inför stora utmaningar med att effektivisera ekonomiadministrationen, nya miljötillstånd på VA-sidan med stora investeringar som följd, samt implementering av ett nytt verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kundservice Kundservice är företagets ansikte utåt och består av sju kundservicemedarbetare, en kommunikatör och en kundservicechef. Arbetet består bland annat av information till kunder, insamling av mätvärden, framtagning av statistik, arbete med fakturering och flytthantering. Kundservice fungerar även som en intern resurs till övriga affärsområden inom bolaget. Under 2011 omformades kundserviceenheten från en administrationsenhet till renodlad kundservice. En kundservicechef och en kommunikatör rekryterades. Fokus 2011 har varit att kartlägga och bygga upp den nya organisationen. Detta arbete fortsätter och avslutas under För att utveckla och kvalitetssäkra kundservicen kommer enheten att omstrukturera sig och arbetsfördelning inom enheten och mellan enheten och affärsområdena formaliseras. Under senare delen av 2011, när kommunikatören funnits på plats, har allt större fokus lagts på kommunikationsarbetet, både internt och externt. Det kommunikationsmaterial som lämnat företaget sedan kommunikatören anslöts till organisationen är betydligt mer professionellt än tidigare. Fokusområde under nästkommande år blir att formalisera, strukturera och utveckla kommunikationsarbetet. Ett viktigt beslut och händelse under 2011 var att genomföra en Nöjd-Kund-Indexundersökning på hela företaget. Utvärderingsarbetet kommer att färdigställas under första delen av I samband med utvärderingen kommer också en årtgärdsplan att arbetas fram för de områden där behov för förbättring finns. Viktiga områden att arbeta vidare inom är en förbättrad webbplats, kvalitetssäkring av kundservicearbetet och ett enhetligt profilprogram för företaget. Under 2011 har bland annat förberedelserna för en ny kraftvärmepanna vid Stegeholmsverket med samtidig miljöanpassad el- och fjärrvärmeproduktion dragit igång. Likaså pågår omprövningar av miljötillstånden för avloppsreningsverken i både Västervik och Gamleby. Resultatet blir på något sätt skärpta utsläppsvillkor med stora investeringar som följd. Vidare har ett försök med separat insamling av matavfall startats. Avsikten är att göra biogas som fordonsdrivmedel av det insamlade matavfallet. Under 2012 fortsätter testerna med separat insamling av matavfall för biogasproduktion. Vi ser också fram emot nya miljötillstånd för de största reningsverken, samt byggstarten av den nya pannan på Stegeholmsverket. Arbetet med företagets nya gemensamma verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer att pågå intensivt under året. "Med ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete strävar vi efter att dra vårt strå till stacken för att på sikt uppnå en hållbar samhällsutveckling" Hållbar utveckling Västervik Miljö & Energi AB 2011 " Under 2011 omformades kundserviceenheten från en administrationsenhet till renodlad kundservice. Fokus 2011 har varit att kartlägga och bygga upp den nya organisationen". 6 7

5 Fjärrvärme Producerat samtliga verk: Av totalt Mwh Totalt antala anslutna Fjärrvärmekunder: År Antal Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 2011 Skissbild Kraftvärmepannan Stegeholmsverket Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme. Produktionen bedrivs i Stegeholmsverket i Västervik samt i mindre anläggningar i Gamleby och Ankarsrum. Totalt levererades 209 GWh fjärrvärme under 2011, vilket är något mer än den budgeterade årsförsäljningen. Framförallt berodde detta på att inledningen på året var något kallare än ett normalår. Sammanlagt har 40 nya kunder anslutits till våra tre fjärrvärmenät under året. En större ledningsförläggning som ska försörja fastigheter vid Ljunghedens nya köp- och handelsområde i Västervik avslutades under våren ett antal leveransavtal tecknats, bland annat på ångturbin inklusive generator med M+M Turbinen Technik GmbH Tyskland samt rökgasreningsutrustning från Filterteknik AS, Danmark Genomförandet av kraftvärmeinvesteringen kommer att ske under 2012 och Under 2012 skall anpassningar av befintligt bränslesystem göras, mark- och betongentreprenad för nya pannhuset genomföras och under kommande höst påbörjas pann- och turbinmontaget. Anläggningen skall vara klar för produktion under hösten Med andra ord en mycket spännande och intensiv period. Avfall Mwh 52,5% Olja Mwh 4,2% Flis Mwh 43,3% Affärsområdeschef Bengt Ankarvall vid pressvisningen av Kraftvärmeprojektet "Organisationen har under året haft stort fokus på kraftvärmesatsningen vid Stegeholmsverket." Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 2011 Organisationen har under året haft stort fokus på kraftvärmesatsningen vid Stegeholmsverket. Kraftvärmesatsningen omfattar utbyggnad av Stegeholmsverket med en ny avfallseldad ångpanna med tillhörande turbin för elproduktion samt nödvändiga anpassningar av befintlig anläggning. Satsningen väl ligger i linje med de övergripande målen i kommunens energi- och klimatstrategi att; Västerviks kommun ska ha en säker och trygg energiförsörjning som är fossilbränslefri till år Leverantörer inom branschen har visat stort intresse för kraftvärmeprojekt vilket också har varit positivt ur upphandlingssynpunkt. Under våren tecknades leveransavtal med Metso Power AB på en 20 MW avfallseldad ångpanna inklusive kringutrustning. Avtalets ordervärde uppgår till omkring 100 Mkr. Under hösten har ytterligare Fjärrvärmes servicetekniker Arne Käyhkö Arbete med Fjärrvärme vid Lysingsbadet,Västervik Fjärrvärmes servicetekniker Stefan Karlsson 8 9

6 Elnät Ledningsnät: Mellanspänningsnät Jord och sjökabel 10kV Friledning, hängkabel Friledning BLL Summa Antal km: 185 km 145 km 6 km 336 km Lågspänning Jord och sjökabel 227 km Elnät Västervik Miljö & Energi AB 2011 "Sedan årsskiftet har Västervik Miljö & Energi AB tagit över all personal samt belysningsoch stadsnätsverksamheten i sin helhet från Västerviks Kraft Elnät AB." Bolaget äger kommunens belysningsnät och ansvarar för drift och skötsel av nätet samt för leverans av färdigt ljus. I verksamheten ingår även uthyrning av optiskt fibernät för datakommunikation genom eget stadsnät samt försäljning av entreprenad-, service- och konsulttjänster inom det egna kompetensområdet. Västervik Miljö & Energi AB affärsområde Elnät bevakar nätägarens intresse och svarar för bolagets ägaransvar mot kunder, myndigheter och övriga intressenter. Sedan årsskiftet har Västervik Miljö & Energi AB tagit över all personal samt belysnings- och stadsnätsverksamheten i sin helhet från Västerviks Kraft Elnät AB. Det som är kvar i Västervik Kraft Elnät AB är ägandeskapet av elnätet. Arbete med kvalitets- och ledningssystem har påbörjats under året, ett utvecklingsarbete för att strukturera om och skapa processtyrd verksamhet. Målet är att inom två år genomföra kvalitetssäkring av hela verksamheten och att skapa ett gemensamt ledningssystem. Framtagning av gemensamma mål och vision för verksamheten påbörjades under 2011 och kommer att färdigställas under början av Även gemensamma lönepolitiska riktlinjer har arbetas fram för att strukturera och utveckla personalfrågor. Under året skedde besiktning av belysningsstolparna i kommunen och stolpbyte av dem med akuta behov. Byte av kvicksilverarmaturer prioriterades. På grund av den stränga vintern försenades stadsnätsanslutningarna i början av året. Schaktarbeten fick vänta tills marken blivit tjälfri. Först då kunde flera kunder anslutas efter beställningar från operatörerna och från kommunen. Skötselavtalet att sköta kraftstationerna sades upp med verkan fr. o m av Tekniska Verken i Linköping, som rationaliserade sin verksamhet genom minskning av antal entreprenörer varav Västervik Miljö & Energi var en. Under 2012 kommer affärsområde Elnät att prioritera planenliga drifts- och underhållsåtgärder. Vi kommer att arbeta med att utveckla el-, belysnings- och stadsnätens standard och kvalitet, samt att aktivt följa branschens teknikutveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden. För att säkerställa kärnkompetenserna kommer vi att arbeta med utbildningsfrågor genom branschorganisationen, Svensk Energi, eftersom vi liksom andra inom branschen haft svårigheter att rekrytera ingenjörer. Arbete med att förbättra rutiner kring information till kunderna samt att skapa en kundvänligare hemsida fortsätter under året liksom arbetet att underlätta energieffektiviseringsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål. Friledning och hängkabel 132 km Serviser jord-/sjökabel 219 km Summa 578 km Rasering av högspänningsledning mellan Bråten - Hammaren Reparation av strömtransformator vid mottagningsstation Hästallmänningen Rasering av högspänningsledning mellan Bråten - Hammaren Byte av strömtransformator vid mottagningsstationen Hästallmänningen Underhåll av brytare vid mottagningsstation Hästallmänningen Elnät Västervik Miljö & Energi AB

7 Vattenförsörjning & avlopp Total vattenproduktion per månad: Total vattenproduktion, m^ Tabell total vattenproduktion per månad Vattenförsörjning & avlopp Västervik Miljö & Energi AB 2011 "I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun." Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vårt uppdrag är att förse våra kunder med dricksvatten av hög kvalitet och se till att avloppsvattnet renas. Under året har vi producerat ca 3 milj. m3 dricksvatten av de totalt milj. m3 som producerats i hela landet. I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun. Vi behöver redan nu planera för att framtida generationer ska ha tillgång till bra vatten. Under året har vi tagit fram skyddsområde för ett grundvattenmagasin vid Storsjön och vi letar efter ny vattentäkt i Blankaholm. För att säkerställa kvaliteten har vi påbörjat ett omfattande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för nuvarande vattenproduktion. Att bygga ut VA-nätet där så är lämpligt är ett viktigt miljöarbete. Projekt Hornslandet är äntligen igång efter flera års förberedelser. Viktiga beslut har fattats om verksamhetsområde och särtaxa och entreprenadarbetena påbörjades under senhösten. Utbyggnad kommer att ske etappvis och beräknas vara klara våren Högre krav på säkerhet kring hälsa och miljö kommer att innebära stora framtida investeringar. Våra två största reningsverk, Gamleby och Lucerna, är föremål för juridiska processer med prövningar enligt miljöbalken. Trots att ekonomin inom VA är hårt belastad är det viktigt att fortsätta med ett bra underhåll av VA-anläggningar och ledningsnät för att upprätthålla en god driftsäkerhet. Under året har en stor del av avloppsnätet i Västervik filmats för att ta reda på dess status och för att kunna välja och prioritera åtgärder. Dagvatten har separerats från spillvattennätet i flera områden i Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Den 2,5 km långa, delvis sjöförlagda, råvattenledningen från vattentäkt till vattenverk i Överum har renoverats genom en teknik som kallas relining (rörinfodring) och avloppsledningen från Piperskärr till Västervik har förbättrats för att minska översvämningsrisken och för framtida utbyggnation. Fem regnmätare med möjlighet till direktuppkoppling mot en webbaserad övervakningsfunktion har installerats. Fr.o.m 2012 höjs brukningsavgiften med 9%. För en normalvilla innebär det en höjning från kr till en avgift på kr för VA tjänster. Riksgenomsnittet är kr för 2011 (från kr i Stockholm till kr i Norberg). Under året producerade vi i samarbete med Västervik Biogas AB Nm3 biogas av rötat avloppsslam. Det motsvarar energiinnehållet i ca liter bensin. Målsättning är att öka biogasproduktionen ytterligare och förberedelser pågår för att även kunna ta emot fiskslam och matavfall. Många av våra projekt pågår under lång tid och fortsätter in i Hornslandet är det första området inom det kommunala verksamhetsområdet där särtaxa har tillämpats. Etapp- och entreprenadindelning: E1 innefattar Hästhagssjön (detaljplan 1) och överföringsledning, E2 består av Pepparängen och Bråtviken, Lindödjupet, Horns Udde/Målängen och Grönö. Årlig inplantering av ål i sjön Hjorten månad Statistik 2011: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete med biogasanläggningen april 2011 Vattenverk, st 16 Avloppsreningsverk, st 17 Pumpstationer, st 134 Vattentorn, st 6 Brukningsavgift (normalvilla), kr Producerat vatten, miljoner m3 3,0 Producerad biogas, miljoner Nm Filmning av dag- och spillvattenledningar i Västerviks tätort för att se ledningarnas status påbörjades På bilden: Rotpaket. Råvattenrelining Överum april 2011 Filmning av dag- och spillvattenledningar i Västerviks tätort för att se ledningarnas status påbörjades På bilden: Sediment (och en råtta). Vattenförsörjning & avlopp Västervik Miljö & Energi AB 2011 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 12 13

8 Renhållning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Renhållning "Bolaget har som speciellt uppdrag att ansvara för uppföljning och avrapportering av samtliga fastställda mål i avfallsplanen för Västerviks kommun." Renhållningsverksamheten omfattar insamling av hushålls- och verksamhetsavfall samt drift av avfallsanläggningen vid Målserum och de fyra återvinningscentraler i Ankarsrum, Gamleby, Loftahammar och Överum. På Målserums avfallsanläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar och deponerar verksamhetsavfall och grovavfall från hushåll. Vi tar emot och förbehandlar utsorterat brännbart verksamhets- och hushållsavfall samt tar emot, sorterar och mellanlagrar farligt avfall från både hushåll och småföretag. Bolaget har som speciellt uppdrag att ansvara för uppföljning och avrapportering av samtliga fastställda mål i avfallsplanen för Västerviks kommun. En av åtgärderna är att utreda och införa insamling av matavfall som därefter ska gå till biogasproduktion. Ett förstudieprojekt av insamling av matavfall med försöksområden för villakunder i Västervik, Ankarsrum och Överum samt ytterligare ett antal större verksamhetskunder har därför startats upp under året. projektering, tid- och aktivitetsplaner, fördjupad rapport av avslutningsplanen och arbete med att fastställa fastighetsgränserna. Omkring 144 ton jordmassor har levererats för att kunna användas under tätskiktet som strukturformering och terrassering av den delen av deponin som skall sluttäckas med början under hösten Upphandling av första delen av sluttäckningen ska genomföras under våren 2012 och omfattningen är beräknad till ca 2 ha. I samband med att den sista delen av Lunnargatans förlängning till Målserumsvägen genomförts öppnades möjligheten upp att flytta entrévägen till anläggningen via Lunnargatan. En förprojektering har under året genomförts med avseende på att förbättra och utveckla trafiksituationen inom Målserum. På uppdrag av kommunledningskontoret har bolaget påbörjat en inventering och riskklassning av totalt 44 gamla kommunala eller industrideponier. Inventeringen väntas bli klart under första halvåret kg avfall per kommuninvånare varav: 658 kg avfall i genomsnitt per kommuninvånare och år varav: 69 10% % 1% 38 6% 658 kg avfall per kommuninvånare varav: 69 10% % 1% 38 6% % % Visste du att: På en enda papperspåse matavfall kan man göra biogas som räcker till att köra bil 2,5 km. Deponi/Konstruktion Energiutvinning Materialåtervinning Farligt avfall 45 Elavfall 69 kg per kommuninvånare till materialåtervinn varav kg: 69 kg till materialåtervinning per kommuninvånare och år varav kg: 0,85 0,25 Deponi/Konstruktion Energiutvinning 45 Materialåtervinning 0,85 0,25 Farligt avfall 23 Elavfall Materialåtervinning kg/kommuninv. 23 Kommunplast Matavfall Metallskrot Förpackningar och tidningar Tömning av djupbehållare.. Komm Matavf Metalls Förpac tidning VATTENFÖRSÖRJNING Renhållning Västervik Miljö & OCH Energi AVLOPP AB 2011 Om beslut tas under 2012 kan vi stegvis erbjuda våra kunder en separat insamling av matavfall med start hösten Information och kvalitetsuppföljning är två mycket viktiga delar i införandet som beräknas ta tre år. Efter flera år av förarbete närmar vi oss nu sluttäckningen av första deletappen på Målserums deponi. Under året har en rad olika upphandlingar genomförts, liksom Enbart under de två månader som Samlaren fanns i butik under 2011 samlades det in drygt 500 kg elavfall varav 70 kg småelektronik, 400 kg batterier och 90 kg lampor. Västerviks kommun är till ytan en av Sveriges största. I kommunen finner man: Hushåll i en- och tvåfamiljshus st Hushåll i flerbostadshus st Fritidshus st 14 Antal hushåll och fritidshus (2011) Källa: SCB 15

9 Resultaträkning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Balansräkning Västervik Miljö & Energi AB

10 Balansräkning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Kassaflödesanalys Västervik Miljö & Energi AB

11 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Noter Västervik Miljö & Energi AB

12 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Noter Västervik Miljö & Energi AB

13 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB

14 Granskningsrapport Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2011 Granskningsrapport Västervik Miljö & Energi AB

15

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Västerviks Kraft. Elnät AB. Årsredovisning 2010

Västerviks Kraft. Elnät AB. Årsredovisning 2010 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2010 Styrelse Ordinarie ledamöter Bo Jonsson, ordf Veikko Kärki, vice ordf Anders Helderud Lennart Svensson Joakim Stenholm Åhlin Solveig Thorngren Ulf Lindström

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Sten-Åke Mörk (S), ersättare för Mia Bergkvist (S) Christer Bergkvist (C), ersättare för Lennart

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Nu återupptas VA-utbyggnaden Västervik Miljö & Energi bygger ut allmänt vatten och

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning

Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Ett komplett infrastrukturbolag Västervik Miljö & Energi AB har nu växt till ett komplett infrastrukturbolag. Våra affärsområden omfattar Fjärrvärme,

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Åtgärdsdokument Flen

Åtgärdsdokument Flen Åtgärdsdokument Flen Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Renhållning villa. Prislista 2016

Renhållning villa. Prislista 2016 Renhållning Renhållning villa Prislista 2016 Sorterat Du sorterar ditt avfall i matavfall, brännbart och deponi. Matavfallet lägger du i en påse för matavfall och därefter i det bruna kärlet som alltid

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL Pär Dunge och Agneta Westerberg visar den nya papperspåsen för matavfallsinsamling som har

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB - AFFÄRSOMRÅDE VATTEN Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VA SYD För miljön, nära dig. Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV

VA SYD För miljön, nära dig. Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV VA SYD För miljön, nära dig Benny Wraae Platschef Sjölunda ARV VI ÄR VA SYD VA-organisation i sydvästra Skåne Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö Samlar in hushållsavfall i Burlöv och Malmö Kommunalförbund 352

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer