Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Västervik Miljö & Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Västervik Miljö & Energi AB

2 VD har ordet Innehållsförteckning Ett spännande år med många utmaningar Under 2011 har Västervik Miljö & Energi AB fått ny organisation och utökat sin verksamhet. I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun. Samtidigt övergick all personal samt delar av verksamheten (gatubelysning, stadsnät och kundarbeten) från Västerviks Kraft Elnät AB till Västervik Miljö & Energi AB. Det som kommer att finnas kvar i Västerviks Kraft Elnät AB är ägarskapet av elnätet. VD har ordet...2 Förvaltningsberättelse...4 Stab/Kundservice...6 Hållbar utveckling...7 Fjärrvärme...8 Elnät...10 Vattenförsörjning och avlopp...12 Renhållning...14 Resultaträkning...16 Balansräkning...17 Kassaflödesanalys...19 Noter...20 Revisionsberättelse...25 Granskningsrapport...27 VD har ordet Västervik Miljö & Energi AB 2011 Detta innebär att all kommunägd taxefinansierad infrastruktur så som fjärrvärme, elnät, renhållning samt vatten och avlopp nu finns inom samma bolag. Den nya organisationen har flera fördelar. Styrning och ledning av verksamheten kommer att bli tydligare och effektivare. För våra kunder innebär det möjligheten att erbjuda bättre service, bland annat genom en mer renodlad kundservice samt en samordnad informations- och marknadsavdelning för hela bolaget. Inför 2012 har vi många stora utmaningar framför oss. Det mest uppmärksammade projektet är igångsättningen av en kraftvärmepanna på Stegeholmsverket. Kommunfullmäktige tog under 2011 beslutet att anslå 300 Mkr för en ny kraftvärmepanna i Västervik och satsningen är den klart största enskilda investeringen i bolagets historia. Under 2012 kommer Lucerna avloppsreningsverk att erhålla ett nytt miljötillstånd för sin verksamhet. Förnyade tillstånd föranleder i stort till ökade miljökrav, vilket vi även i det här fallet kan tro. Det skulle i så fall ge upphov till ökade investeringar i form av om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk. VA-utbyggnaden på Hornslandet är ytterligare ett omfattande projekt som startade 2011 och planeras vara avslutat Omkring 400 fastigheter ska anslutas med vatten och avlopp. Projektet är kostnadsberäknat till 110 Mkr och finansieras med anslutningsavgifter från fastighetsägarna. Den beräknade kostnaden för anslutningsavgiften skiljer sig från den ordinarie taxan varvid en särtaxa har antagits. Hornslandet är det första området inom det kommunala verksamhetsområdet där särtaxa har tillämpats. Västervik Miljö & Energi AB bedriver en omfattande och viktig verksamhet. Att få vara med och utveckla samhällets infrastruktur är ett privilegium som vi har som anställda på Västervik Miljö & Energi. Att arbeta i ett företag som innehåller så mycket kunskap är stimulerande. Innehållsförteckning Västervik Miljö & Energi AB 2011 "Detta innebär att all kommunägd taxefinansierad infrastruktur så som fjärrvärme, elnät, renhållning samt vatten och avlopp nu finns inom samma bolag." Per Allerth VD 2 3

3 Förvaltningsberättelse 2011 Vår affärsidé: Västervik Miljö & Energi bidrar till en enklare vardag Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi AB, org nr , får härmed ange nedanstående berättelse över 2011 års verksamhet. Förvaltningsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2011 Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Förvaltnings AB, org nr Moderbolaget upprättar koncernredovisning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, värme och el, samt producera orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation. Bolaget ska tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet. Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen. Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Bo Jonsson (C) ordf, Veikko Kärki (S) v.ordf, Anders Helderud (M), Per Andersson (M), Ingemar Appelquist (FP), Jonas Wikström (VDM), Solveig Thorngren (S), Ulf Lindström (S), Bengt Karlsson (S) Personalrepresentanter i styrelsen har varit Clas Johansson, SEKO och Patrik Thörnblom, Ledarna. Verkställande direktör har varit Per Allerth. Intresseorganisationer som bolaget är ansluten till är Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Svensk Energi. Arbetsgivarorganisationen är Kommunala Företagens Samorganisation, KFS. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgår till tkr (18 980) Koncernbidrag har lämnats med tkr (13 221) Skissbild Kraftvärmepannan Stegeholmsverket Platsbesök - Affärsområde Vatten och Avlopp Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Behandling av vinst Till bolagsstämmans förfogande står kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så att till aktieägare utdela att till reservfond avsätta att i ny räkning överföra 0 kr 0 kr kr Måluppfyllelse Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att resultatkravet och övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Kundkontakt på fältet - Affärsområde Renhållning Pågående arbete - Affärsområde Elnät Vision 2020: Västervik Miljö & Energi är ett hållbart företag Lunnargatan 1 - Kontor och Kundserviceverksamhet 4 5

4 Stab/Kundservice Hållbar utveckling Ledningsstaben Ledningsstaben är en strategisk resurs som direkt underställd VD arbetar övergripande i företaget. Här finns två controllers samt en kvalitets- och miljöansvarig. Arbetet består bland annat av utredningar, utvecklingsfrågor, ekonomifrågor med budget, uppföljningar och bokslut, samt kvalitetsoch miljöfrågor. Västervik Miljö & Energi AB är ett företag som arbetar med hållbar utveckling i fokus. Med ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete strävar vi efter att dra vårt strå till stacken för att på sikt uppnå en hållbar samhällsutveckling. Alla investeringar och verksamhetsförändringar granskas ur hållbarhetsperspektiv och ska följa ägarens styrande dokument så som gällande energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. Stab/Kundservice Västervik Miljö & Energi AB 2011 Under de närmaste åren står vi inför stora utmaningar med att effektivisera ekonomiadministrationen, nya miljötillstånd på VA-sidan med stora investeringar som följd, samt implementering av ett nytt verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kundservice Kundservice är företagets ansikte utåt och består av sju kundservicemedarbetare, en kommunikatör och en kundservicechef. Arbetet består bland annat av information till kunder, insamling av mätvärden, framtagning av statistik, arbete med fakturering och flytthantering. Kundservice fungerar även som en intern resurs till övriga affärsområden inom bolaget. Under 2011 omformades kundserviceenheten från en administrationsenhet till renodlad kundservice. En kundservicechef och en kommunikatör rekryterades. Fokus 2011 har varit att kartlägga och bygga upp den nya organisationen. Detta arbete fortsätter och avslutas under För att utveckla och kvalitetssäkra kundservicen kommer enheten att omstrukturera sig och arbetsfördelning inom enheten och mellan enheten och affärsområdena formaliseras. Under senare delen av 2011, när kommunikatören funnits på plats, har allt större fokus lagts på kommunikationsarbetet, både internt och externt. Det kommunikationsmaterial som lämnat företaget sedan kommunikatören anslöts till organisationen är betydligt mer professionellt än tidigare. Fokusområde under nästkommande år blir att formalisera, strukturera och utveckla kommunikationsarbetet. Ett viktigt beslut och händelse under 2011 var att genomföra en Nöjd-Kund-Indexundersökning på hela företaget. Utvärderingsarbetet kommer att färdigställas under första delen av I samband med utvärderingen kommer också en årtgärdsplan att arbetas fram för de områden där behov för förbättring finns. Viktiga områden att arbeta vidare inom är en förbättrad webbplats, kvalitetssäkring av kundservicearbetet och ett enhetligt profilprogram för företaget. Under 2011 har bland annat förberedelserna för en ny kraftvärmepanna vid Stegeholmsverket med samtidig miljöanpassad el- och fjärrvärmeproduktion dragit igång. Likaså pågår omprövningar av miljötillstånden för avloppsreningsverken i både Västervik och Gamleby. Resultatet blir på något sätt skärpta utsläppsvillkor med stora investeringar som följd. Vidare har ett försök med separat insamling av matavfall startats. Avsikten är att göra biogas som fordonsdrivmedel av det insamlade matavfallet. Under 2012 fortsätter testerna med separat insamling av matavfall för biogasproduktion. Vi ser också fram emot nya miljötillstånd för de största reningsverken, samt byggstarten av den nya pannan på Stegeholmsverket. Arbetet med företagets nya gemensamma verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer att pågå intensivt under året. "Med ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete strävar vi efter att dra vårt strå till stacken för att på sikt uppnå en hållbar samhällsutveckling" Hållbar utveckling Västervik Miljö & Energi AB 2011 " Under 2011 omformades kundserviceenheten från en administrationsenhet till renodlad kundservice. Fokus 2011 har varit att kartlägga och bygga upp den nya organisationen". 6 7

5 Fjärrvärme Producerat samtliga verk: Av totalt Mwh Totalt antala anslutna Fjärrvärmekunder: År Antal Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 2011 Skissbild Kraftvärmepannan Stegeholmsverket Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme. Produktionen bedrivs i Stegeholmsverket i Västervik samt i mindre anläggningar i Gamleby och Ankarsrum. Totalt levererades 209 GWh fjärrvärme under 2011, vilket är något mer än den budgeterade årsförsäljningen. Framförallt berodde detta på att inledningen på året var något kallare än ett normalår. Sammanlagt har 40 nya kunder anslutits till våra tre fjärrvärmenät under året. En större ledningsförläggning som ska försörja fastigheter vid Ljunghedens nya köp- och handelsområde i Västervik avslutades under våren ett antal leveransavtal tecknats, bland annat på ångturbin inklusive generator med M+M Turbinen Technik GmbH Tyskland samt rökgasreningsutrustning från Filterteknik AS, Danmark Genomförandet av kraftvärmeinvesteringen kommer att ske under 2012 och Under 2012 skall anpassningar av befintligt bränslesystem göras, mark- och betongentreprenad för nya pannhuset genomföras och under kommande höst påbörjas pann- och turbinmontaget. Anläggningen skall vara klar för produktion under hösten Med andra ord en mycket spännande och intensiv period. Avfall Mwh 52,5% Olja Mwh 4,2% Flis Mwh 43,3% Affärsområdeschef Bengt Ankarvall vid pressvisningen av Kraftvärmeprojektet "Organisationen har under året haft stort fokus på kraftvärmesatsningen vid Stegeholmsverket." Fjärrvärme Västervik Miljö & Energi AB 2011 Organisationen har under året haft stort fokus på kraftvärmesatsningen vid Stegeholmsverket. Kraftvärmesatsningen omfattar utbyggnad av Stegeholmsverket med en ny avfallseldad ångpanna med tillhörande turbin för elproduktion samt nödvändiga anpassningar av befintlig anläggning. Satsningen väl ligger i linje med de övergripande målen i kommunens energi- och klimatstrategi att; Västerviks kommun ska ha en säker och trygg energiförsörjning som är fossilbränslefri till år Leverantörer inom branschen har visat stort intresse för kraftvärmeprojekt vilket också har varit positivt ur upphandlingssynpunkt. Under våren tecknades leveransavtal med Metso Power AB på en 20 MW avfallseldad ångpanna inklusive kringutrustning. Avtalets ordervärde uppgår till omkring 100 Mkr. Under hösten har ytterligare Fjärrvärmes servicetekniker Arne Käyhkö Arbete med Fjärrvärme vid Lysingsbadet,Västervik Fjärrvärmes servicetekniker Stefan Karlsson 8 9

6 Elnät Ledningsnät: Mellanspänningsnät Jord och sjökabel 10kV Friledning, hängkabel Friledning BLL Summa Antal km: 185 km 145 km 6 km 336 km Lågspänning Jord och sjökabel 227 km Elnät Västervik Miljö & Energi AB 2011 "Sedan årsskiftet har Västervik Miljö & Energi AB tagit över all personal samt belysningsoch stadsnätsverksamheten i sin helhet från Västerviks Kraft Elnät AB." Bolaget äger kommunens belysningsnät och ansvarar för drift och skötsel av nätet samt för leverans av färdigt ljus. I verksamheten ingår även uthyrning av optiskt fibernät för datakommunikation genom eget stadsnät samt försäljning av entreprenad-, service- och konsulttjänster inom det egna kompetensområdet. Västervik Miljö & Energi AB affärsområde Elnät bevakar nätägarens intresse och svarar för bolagets ägaransvar mot kunder, myndigheter och övriga intressenter. Sedan årsskiftet har Västervik Miljö & Energi AB tagit över all personal samt belysnings- och stadsnätsverksamheten i sin helhet från Västerviks Kraft Elnät AB. Det som är kvar i Västervik Kraft Elnät AB är ägandeskapet av elnätet. Arbete med kvalitets- och ledningssystem har påbörjats under året, ett utvecklingsarbete för att strukturera om och skapa processtyrd verksamhet. Målet är att inom två år genomföra kvalitetssäkring av hela verksamheten och att skapa ett gemensamt ledningssystem. Framtagning av gemensamma mål och vision för verksamheten påbörjades under 2011 och kommer att färdigställas under början av Även gemensamma lönepolitiska riktlinjer har arbetas fram för att strukturera och utveckla personalfrågor. Under året skedde besiktning av belysningsstolparna i kommunen och stolpbyte av dem med akuta behov. Byte av kvicksilverarmaturer prioriterades. På grund av den stränga vintern försenades stadsnätsanslutningarna i början av året. Schaktarbeten fick vänta tills marken blivit tjälfri. Först då kunde flera kunder anslutas efter beställningar från operatörerna och från kommunen. Skötselavtalet att sköta kraftstationerna sades upp med verkan fr. o m av Tekniska Verken i Linköping, som rationaliserade sin verksamhet genom minskning av antal entreprenörer varav Västervik Miljö & Energi var en. Under 2012 kommer affärsområde Elnät att prioritera planenliga drifts- och underhållsåtgärder. Vi kommer att arbeta med att utveckla el-, belysnings- och stadsnätens standard och kvalitet, samt att aktivt följa branschens teknikutveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden. För att säkerställa kärnkompetenserna kommer vi att arbeta med utbildningsfrågor genom branschorganisationen, Svensk Energi, eftersom vi liksom andra inom branschen haft svårigheter att rekrytera ingenjörer. Arbete med att förbättra rutiner kring information till kunderna samt att skapa en kundvänligare hemsida fortsätter under året liksom arbetet att underlätta energieffektiviseringsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål. Friledning och hängkabel 132 km Serviser jord-/sjökabel 219 km Summa 578 km Rasering av högspänningsledning mellan Bråten - Hammaren Reparation av strömtransformator vid mottagningsstation Hästallmänningen Rasering av högspänningsledning mellan Bråten - Hammaren Byte av strömtransformator vid mottagningsstationen Hästallmänningen Underhåll av brytare vid mottagningsstation Hästallmänningen Elnät Västervik Miljö & Energi AB

7 Vattenförsörjning & avlopp Total vattenproduktion per månad: Total vattenproduktion, m^ Tabell total vattenproduktion per månad Vattenförsörjning & avlopp Västervik Miljö & Energi AB 2011 "I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun." Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vårt uppdrag är att förse våra kunder med dricksvatten av hög kvalitet och se till att avloppsvattnet renas. Under året har vi producerat ca 3 milj. m3 dricksvatten av de totalt milj. m3 som producerats i hela landet. I samband med att Tekniska nämnden upphörde tog bolaget över VA-verksamheten från Västerviks kommun. Vi behöver redan nu planera för att framtida generationer ska ha tillgång till bra vatten. Under året har vi tagit fram skyddsområde för ett grundvattenmagasin vid Storsjön och vi letar efter ny vattentäkt i Blankaholm. För att säkerställa kvaliteten har vi påbörjat ett omfattande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för nuvarande vattenproduktion. Att bygga ut VA-nätet där så är lämpligt är ett viktigt miljöarbete. Projekt Hornslandet är äntligen igång efter flera års förberedelser. Viktiga beslut har fattats om verksamhetsområde och särtaxa och entreprenadarbetena påbörjades under senhösten. Utbyggnad kommer att ske etappvis och beräknas vara klara våren Högre krav på säkerhet kring hälsa och miljö kommer att innebära stora framtida investeringar. Våra två största reningsverk, Gamleby och Lucerna, är föremål för juridiska processer med prövningar enligt miljöbalken. Trots att ekonomin inom VA är hårt belastad är det viktigt att fortsätta med ett bra underhåll av VA-anläggningar och ledningsnät för att upprätthålla en god driftsäkerhet. Under året har en stor del av avloppsnätet i Västervik filmats för att ta reda på dess status och för att kunna välja och prioritera åtgärder. Dagvatten har separerats från spillvattennätet i flera områden i Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Den 2,5 km långa, delvis sjöförlagda, råvattenledningen från vattentäkt till vattenverk i Överum har renoverats genom en teknik som kallas relining (rörinfodring) och avloppsledningen från Piperskärr till Västervik har förbättrats för att minska översvämningsrisken och för framtida utbyggnation. Fem regnmätare med möjlighet till direktuppkoppling mot en webbaserad övervakningsfunktion har installerats. Fr.o.m 2012 höjs brukningsavgiften med 9%. För en normalvilla innebär det en höjning från kr till en avgift på kr för VA tjänster. Riksgenomsnittet är kr för 2011 (från kr i Stockholm till kr i Norberg). Under året producerade vi i samarbete med Västervik Biogas AB Nm3 biogas av rötat avloppsslam. Det motsvarar energiinnehållet i ca liter bensin. Målsättning är att öka biogasproduktionen ytterligare och förberedelser pågår för att även kunna ta emot fiskslam och matavfall. Många av våra projekt pågår under lång tid och fortsätter in i Hornslandet är det första området inom det kommunala verksamhetsområdet där särtaxa har tillämpats. Etapp- och entreprenadindelning: E1 innefattar Hästhagssjön (detaljplan 1) och överföringsledning, E2 består av Pepparängen och Bråtviken, Lindödjupet, Horns Udde/Målängen och Grönö. Årlig inplantering av ål i sjön Hjorten månad Statistik 2011: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete med biogasanläggningen april 2011 Vattenverk, st 16 Avloppsreningsverk, st 17 Pumpstationer, st 134 Vattentorn, st 6 Brukningsavgift (normalvilla), kr Producerat vatten, miljoner m3 3,0 Producerad biogas, miljoner Nm Filmning av dag- och spillvattenledningar i Västerviks tätort för att se ledningarnas status påbörjades På bilden: Rotpaket. Råvattenrelining Överum april 2011 Filmning av dag- och spillvattenledningar i Västerviks tätort för att se ledningarnas status påbörjades På bilden: Sediment (och en råtta). Vattenförsörjning & avlopp Västervik Miljö & Energi AB 2011 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 12 13

8 Renhållning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Renhållning "Bolaget har som speciellt uppdrag att ansvara för uppföljning och avrapportering av samtliga fastställda mål i avfallsplanen för Västerviks kommun." Renhållningsverksamheten omfattar insamling av hushålls- och verksamhetsavfall samt drift av avfallsanläggningen vid Målserum och de fyra återvinningscentraler i Ankarsrum, Gamleby, Loftahammar och Överum. På Målserums avfallsanläggning tar vi emot, sorterar, mellanlagrar och deponerar verksamhetsavfall och grovavfall från hushåll. Vi tar emot och förbehandlar utsorterat brännbart verksamhets- och hushållsavfall samt tar emot, sorterar och mellanlagrar farligt avfall från både hushåll och småföretag. Bolaget har som speciellt uppdrag att ansvara för uppföljning och avrapportering av samtliga fastställda mål i avfallsplanen för Västerviks kommun. En av åtgärderna är att utreda och införa insamling av matavfall som därefter ska gå till biogasproduktion. Ett förstudieprojekt av insamling av matavfall med försöksområden för villakunder i Västervik, Ankarsrum och Överum samt ytterligare ett antal större verksamhetskunder har därför startats upp under året. projektering, tid- och aktivitetsplaner, fördjupad rapport av avslutningsplanen och arbete med att fastställa fastighetsgränserna. Omkring 144 ton jordmassor har levererats för att kunna användas under tätskiktet som strukturformering och terrassering av den delen av deponin som skall sluttäckas med början under hösten Upphandling av första delen av sluttäckningen ska genomföras under våren 2012 och omfattningen är beräknad till ca 2 ha. I samband med att den sista delen av Lunnargatans förlängning till Målserumsvägen genomförts öppnades möjligheten upp att flytta entrévägen till anläggningen via Lunnargatan. En förprojektering har under året genomförts med avseende på att förbättra och utveckla trafiksituationen inom Målserum. På uppdrag av kommunledningskontoret har bolaget påbörjat en inventering och riskklassning av totalt 44 gamla kommunala eller industrideponier. Inventeringen väntas bli klart under första halvåret kg avfall per kommuninvånare varav: 658 kg avfall i genomsnitt per kommuninvånare och år varav: 69 10% % 1% 38 6% 658 kg avfall per kommuninvånare varav: 69 10% % 1% 38 6% % % Visste du att: På en enda papperspåse matavfall kan man göra biogas som räcker till att köra bil 2,5 km. Deponi/Konstruktion Energiutvinning Materialåtervinning Farligt avfall 45 Elavfall 69 kg per kommuninvånare till materialåtervinn varav kg: 69 kg till materialåtervinning per kommuninvånare och år varav kg: 0,85 0,25 Deponi/Konstruktion Energiutvinning 45 Materialåtervinning 0,85 0,25 Farligt avfall 23 Elavfall Materialåtervinning kg/kommuninv. 23 Kommunplast Matavfall Metallskrot Förpackningar och tidningar Tömning av djupbehållare.. Komm Matavf Metalls Förpac tidning VATTENFÖRSÖRJNING Renhållning Västervik Miljö & OCH Energi AVLOPP AB 2011 Om beslut tas under 2012 kan vi stegvis erbjuda våra kunder en separat insamling av matavfall med start hösten Information och kvalitetsuppföljning är två mycket viktiga delar i införandet som beräknas ta tre år. Efter flera år av förarbete närmar vi oss nu sluttäckningen av första deletappen på Målserums deponi. Under året har en rad olika upphandlingar genomförts, liksom Enbart under de två månader som Samlaren fanns i butik under 2011 samlades det in drygt 500 kg elavfall varav 70 kg småelektronik, 400 kg batterier och 90 kg lampor. Västerviks kommun är till ytan en av Sveriges största. I kommunen finner man: Hushåll i en- och tvåfamiljshus st Hushåll i flerbostadshus st Fritidshus st 14 Antal hushåll och fritidshus (2011) Källa: SCB 15

9 Resultaträkning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Balansräkning Västervik Miljö & Energi AB

10 Balansräkning Västervik Miljö & Energi AB 2011 Kassaflödesanalys Västervik Miljö & Energi AB

11 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Noter Västervik Miljö & Energi AB

12 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Noter Västervik Miljö & Energi AB

13 Noter Västervik Miljö & Energi AB 2011 Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB

14 Granskningsrapport Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2011 Granskningsrapport Västervik Miljö & Energi AB

15

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

VA Viareds sommarstad

VA Viareds sommarstad VA Viareds sommarstad Presentation Filip Ström, projektledare 033-357464, filip.strom@borasem.se Harry Sörensen, VA-projektör och kontakt 033-357463, 0733-277207 harry.sorensen@borasem.se Carol Jarpa de

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Tynningö Vatten och Avlopp får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningens bildande Den ideella föreningen Tynningö

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

225 Dnr BEAB 2015/69

225 Dnr BEAB 2015/69 2 (7) 224 Val av justerare Birger Palm (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. 225 Dnr BEAB 2015/69 Månadsuppföljning per den sista april 2015 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening Årsredovisning för Kanotens Samfällighetsförening 717913-9204 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kanotens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer