Prenad AB Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prenad AB. 3.17.16 Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre."

Transkript

1 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 1(10) PROTOKOLL BYGGMÖTE 17 Datum: Tid: Plats: Fredblads Närvarande: Christer Wennerholm Byggherre Lars Wennerholm Byggherre Bengt-H Larsson Kontrollant Patric Sjögren ByggSjögren Greger Johansson ByggSjögren Christer Jacobsson Oscar Hanson Mats Tellander Oscar Hanson Christer Roth Prenad AB Viktor Emanuelsson Prenad AB Björn Hoffert Bravida Johan Davidsson KONE Jan Wikström Distribution: Ovan angivna (inklusive överstrukna) samt Mats Axelsson Jörgen Eliasson Hans Green Bo Jihem Martin Bengtsson Fredblads Axro Konsult Elprojektering Bosse Jihem AB ByggSjögren 1 PROTOKOLLSJUSTERING Protokoll skrivs enligt additionsprincipen. Första talet anger punkt enligt dagordningen, andra talet anger det möte då frågan tas upp första gången, tredje talet är löpnummer. Tidigare text kvarstår, tills punkten är åtgärdad. Tillkommande text skrivs med fet stil. Åtgärdad eller klar punkt stryks under. Protokoll justeras vid efterkommande möte genom ändring av berörd text. Så som den uppmärksamme läsaren redan har noterat, lämnas även tidigare text med fet stil kvar med den feta stilen. Detta är i många fall enklare än att gång på gång ange att frågan kvarstår. 2 NÄSTA SAMMANTRÄDE BM 18 tisdag kl 0900 Fredblads kontor BM 19 tisdag kl 0900 Fredblads kontor BM 20 onsdag kl 0900 Fredblads kontor BM 21 tisdag kl 0900 Fredblads kontor???? BM 22 tisdag kl 0900 Fredblads kontor 3 KVARSTÅENDE PUNKTER Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre. 4 ORGANISATION Arbeten med särskild kompetens, övrigt: ej utsedd. Se pkt Underentreprenör för plattsättning och våtrum, Golv och kakel Halmstad.

2 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 2(10) 5 PROJEKTET, upphandling, kontrakt Pågående diskussioner mellan byggherre och ByggSjögren om en tilläggsbeställning av arbeten i anslutning till Duka -lokalen. /15/ Underlag har lämnats från ByggSjögren. /16/ Kvarstår som påminnelse Upphandling av styr och övervakning kvarstår. /16/ Entreprenör för Styr och övervakning är Bravida Väst AB. Kontrakt är ännu inte undertecknat. /17/ Kvarstår Försäkringsbevis har överlämnats. Avstämning mot omfattning i AF görs. /12/ Kvarstår Betalningsplan är ej lämnad. /12/ Betalningsplan (förslag) har lämnats av bygg och rör, kvarstår vent, el och hiss. /13/ Bygg och vent är godkända. /16/ El har lämnat /17/ SoÖ kvarstår I entreprenadavtalen ingår optioner för hyresgästanpassning. Optioner avropas, då avtal med hyresgäst föreligger. I övrigt villkor enligt avtal. /16/ Kostnadsuppgifter för plan 350 har lämnats av V och VS. /17/ el och bygg kvarstår. 6 MYNDIGHETER Myndighetsbesiktningar noteras, då de blir aktuella. (Kvarstår som påminnelse) Avstämningsmöte kommer att hållas med byggnadsinsp i slutet av augusti. Handl JWM. /7/ Byggnadsinsp är informerad om planerna avseende entreprenad 1B (Duka). Dessa arbeten kommer att ingå i den nu beslutade kontrollplanen. /10/ Kvarstår /11/ Byggsamråd kommer att hållas torsdag Detta kommer att dels vara en avstämning av hittills utfört arbete, dels en genomgång av entreprenad 2. Entreprenaderna 1 och 2 kommer att hanteras som två skilda ärenden. Medverkande CW och JWM. /12/ Redovisning ska göras av entreprenad 1, JWM återkommer till berörda. /13/ Kvarstår Kontrollplan PBL ska inlämnas till BN och delges projektörerna och entreprenörerna. /13/ Kvarstår CE-märkning för entreprenad 1 är ej utförd. /16/ HG kommenterar vad som kvarstår för genomförande av CE-märkningen. 7 BESTÄLLAR- OCH BYGGLEDARÄRENDEN Det tänkta programmet för lokalerna är i nuläget kontor. Eventuella förändringar hanteras i samband med avrop av optioner Säkerhet mot intrång från grannfastigheten (P-huset) togs upp av entreprenören. /17/ Kontrolleras och kompletteras fortgående SB1-EL, B1.11, plan 000, Telia ska demontera telekablar som ej längre är i drift. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /15/ Arbetet kan utföras omgående. Bo J lämnar erforderliga anvisningar till Prenad. /16/ Brådskar SB1-EL, B1.12, plan 000, hyresgäst har monterat kompressorer inom teknikutrymmet. Osäkert vad detta får för konsekvenser, bl a värmeavgivning. /13/ Hans G utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.13, plan 000, hyresgäst har kopplat in kat 6 kabel till Telias plint. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.14, plan 000, hyresgästens egna kablar hänger, de är ej klamrade på ett fackmässigt sätt. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.15, plan 000, vattenslang går genom nytt elschakt. /13/ När den nya kylmaskinen tas i bruk, tas slangen bort av OH. Om det behövs tidigare, anmäls detta CW informerade, att kontrakt har skrivits med hyresgäst för plan 350. Arbetena beaktas redan nu i tidplanen. Framtagande av bygghandlingar har påbörjats. Beställning av entreprenadarbeten senare. /15/ Informerades om följande tider för leverans av handlingar för avstämning av budget: A, uppställningsritningar W011 ( ) Levererat A, inredningar A, övrigt W012 ( ) Levererat W013 ( ) Levererat Klar

3 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 3(10) K W013 ( ) Levererat Vent W011 ( ) Levererat VS W011 ( ) Levererat El W011 ( ) Levererat /17/ Leveranser har i några fall skett med senare datum. Några oklarheter utreds Låsschema tas fram av Lars W. /15/Halmstads låsservice har kontaktats angående låsschema. Ett sådant ska tas fram för huset som helhet med enhetligt system. Handläggs av CW, LW och Bo J. /16/ Genomgång är gjord och förslag inväntas. Besked måste därefter lämnas omgående, huruvida valt system kommer att påverka dörruppställningar och därmed även beställningarna. Besked till MA och GJ. /17/Pågående BH informerade om direktiv lämnade vid projekteringsmöte: Vid projektering och utförande av våtutrymmen ska Byggkeramikrådets branschregler för våtrum utgåva 10:1, benämnd BBV 10:1, tillämpas. Se För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna i VVS-företagens branschregler Säker vatteninstallation tillämpas. Se /16/ Kvarstår som info Galler på gaveln till Combi måste tas bort före murningsarbetena. CW kontaktar Trelp Befintliga lokaler, som påverkas av arbetena, måste tömmas t ex inre delen av LW:s rum. 8 ENTREPRENÖRSFRÅGOR, produktion BYGG Om hyresgästanpassningen inte utförs i samband med montering av radiatorerna, ska väggen bakom radiatorerna målas vit. (Kvarstår som påminnelse). /16/ Beslutades att omslutande väggytor i kontorsplan färdigmålas i sin helhet för att möjliggöra montering av installationer utan efterföljande täckning eller demontering SB1, E1.2, garantisedel på fönster är ej utställd på 10 år SB1, E1.3, installationsschakt är ej färdigställt SB1, E1.11, rum , provisorisk cylinder i dörr är ej utbytt SB1, E1.19, Kaféet, karmplugg saknas i skjutglasparti plan SB1, E1.26, vån plan 250, yttervägg mot Hamngatan är ej färdigställd SB1, E1.30, entré kaféet, ej återställd mark efter provisorisk el-anslutning för bodar. /16/ Gropen är igenfylld, ytbeläggning kvarstår SB1-EL, B1.12, plan 000, el-schakt mellan plan 000 och plan 100 håller ej de föreskrivna 600x E anmäler, att måttsättning på A-ritningar bör kompletteras. Nya väggar, dimensionerande mått, trapphus osv /13/ GJ, Johan och Mats A går igenom måttsättningen för att fastställa eventuella kompletteringar. /16/ Utförs vid behov Ytterväggen på plan 350 mot Klammerdammsgatan är inte parallell med befintlig gatufasad. Differensen blir 70 mm i horisontalmått. Takets anslutning till vertikal väggyta kommer att skilja på 7 mm. Accepteras. (Punkten kvarstår till efter utförandet) Takets anslutning till vertikal väggyta på plan 350 mot Hamngatan kommer att variera. Accepteras. (Punkten kvarstår till efter utförandet) De befintliga balkarna (IPE450), som är primärbalkar till bjälklag 350, uppges ligga i lutning och i något fall ha stor nedböjning. Den senast inlagda balken uppges ligga cirka 70 mm för lågt. Åtgärder för pallning eller motsvarande ska fastläggas. GJ och BHL låter utföra en ytavvägning av balkarna som underlag för beslut. Beakta även anslutning till trapphus. Samordning med K. /13/ Avvägning är utförd och bifogas. K återkommer med förslag. /14/ Infästning av bjälklag till förhöjda upplag är redovisad. Komplettering görs med byggdetalj visande inbyggnad av överfläns. /15/ Kvarstår Möjligheten att utföra något, som förhindrar duvor att bygga bon i hängrännor diskuterades. Förslag efterlyses. Även fiskmåsar ska beaktas. 08:or behöver inte beaktas, även om de också skränar och skitar ner. /15/ Kvarstår.

4 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 4(10) En elevation av den murade väggen mot Combi ska redovisas av K. Nivåskillnader och utsträckning mot Hamngatan beaktas. Avstämning av hinder, som är redovisat av A. /15/ Kvarstår Sidoljus vid sidan om entrédörr till kontor är under utredning, handl CW. /15/ Sidoljus ska utföras vid Säkras entré plan 350. /16/ Sidoljus utförs på plan 150, 250 och 350. (Vid kontroll på plats har framförts problem med utrymmet p g a stålpelare). /17/ Glas monteras i dörrblad Betongglas i den murade väggen mot Combi är under utredning, handl CW. /15/ Avser plan 450, redovisning kvarstår. /16/ Två st öppningar med måtten bxh 1500x400. K kontrollerar prefabbalk lättklinker och mått på betongglas klassat för REI90M. /17/ Kontrolleras på plats efter mötet Kondensor på yttertak placeras på uppbyggnad. Mått- och viktuppgifter är lämnade. K redovisar. Troligen stålstativ. /16/ Redovisning av stålstativ kvarstår Anordningar för taksäkerhet kommer att ses över, handl JWM. /15/ Kvarstår Anvisningar för komplettering av stommen för infästning av markis kommer att redovisas. /15/ Komplettering ska göras för tomrör. /16/ Redovisning utskickad per e- post. Komplettering görs av el-handling Kompletterande uppgifter till terrass plan 450 och 350 ska lämnas av K. /16/ Kompletteringen avser bl a eventuell påverkan av byte av tätskikt, gavlar mot de låga taken samt infästningar av räckesståndare. /17/ Kvarstår Entrépartierna har 6 mm glas, i vilket ska göras urtag för insats till entrésystem. Storlek och placering för urtaget i glaset ska fastställas, uppgift ska lämnas till Greger fvb till Berlings. Uppgiften tas fram av Bo J. Akut! De delar av den murade väggen, som blir synliga utanför fasadliv mot Hamngatan bekläs med falsad plåt genom att takplåten dras upp till krönbeslaget. Mursida mot Combi förblir putsad Kanalisation till entréparti mot Klammerdammsgatan anmäldes för översyn. Kontroll görs på plats Kvarvarande trästockar i befintlig takfot accepteras bli kvarlämnade. Sågning görs på plats så mycket som möjligt Vattenavrinning kring uppstickande delar på yttertak kontrolleras av MA. /17/ Kontrolleras på plats av BHL. Även skydd kring uppstigning bedöms Genomgång på plats gjordes för anvisningar av utförandet av tak mellan nytt och befintligt i anslutning till Fredblads terrass. Utformningen ska redovisas av A och K Skiljevägg mellan kontor och schakt studeras ytterligare. Eventuell flyttning av brandavskiljningen Teknikrum. Beslutades efter genomgång på plats att flytta vägg, vilket innebar, att stålkonstruktionen ändrades. Nytt valv under utrymningstrappan. Ritning efterlyses Ytterdörren från utrymningstrappa till innergård flyttas i sidled. Åtgärden innebär, att en öppning med bredden cirka 3,5 m erhålls av dörr plus befintligt fönster. Kontrolleras av K. VENT Ingen notering. RÖR Radiatorerna i Fredblads lokaler förses med extra luftare. LW anvisar. /16/ En förnyad kontroll görs nästa säsong. Expansionskärl byts. (Punkten kvarstår som påminnelse) Byte av befintliga rör påbörjas snarast möjligt. BHL biträder vid planeringen. /15/ Pågående. Frågor om inklädnad eller annan åtgärd för rören diskuteras med HG. /17/ Under utredning Byte av avlopp påbörjas W010. /15/ Ett antal frågor (problem) anmäldes beträffande det praktiska genomförandet. Genomgång kommer att göras med HG. /16/ Avvakta eventuell relining. /17/ Under utredning.

5 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 5(10) Eventuell pumpning av avlopp från befintlig toalett Gina Tricot diskuterades. /16/ Avvakta eventuell relining VS har gjort bedömningen att befintligt expansionskärl med volymen 80 liter är för litet, och att volymen borde ökas till 200 liter. Kontroll görs av HG. /16/ Byte av expansionskärl är beslutat Placering av vattenrör mm i stora schaktet utreds vidare VS anmäler svårigheter att montera rören. Ett förslag är att låta den brandklassade väggen flytta in ett steg i schaktet, så att rören hamnar utanför. Därefter görs separat inklädnad av rören samt tätning av genomgångarna i bjälklagen. Se proj. /17/ Handläggs av BHL Slangar från Gina Tricot, inkopplingar och dragningar i teknikrum förtydligas av HG VS anmäler att styrventiler för plan 350 inte är angivna i handlingarna för VS eller styr. VS levererar ventilerna. Handlingarna kontrolleras av HG. /17/ I entreprenad 1 är monterat avlopp Ø75 i st f Ø100. Ny lösning fordras, tas fram av HG, BHL anvisar på plats för ev anpassning i övrigt Vattenledningar på en sträcka av 6-7 m i befintlig byggnad vid Fredblads kontor får dras i vindsbjälklaget med en sådan placering, att ledningarna förläggs på den varma sidan. Om så fordras, kompletteras värmeisoleringen över rören. Placering i kallt utrymme är inte tillåtet. EL Omläggning av telekabel ej löst. /10/ Kvarstår/13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /14/ Underlag för anmälan till Telia, handl Bo J. /15/ Omläggning kan utföras omgående. BJ lämnar eventuella kompletterande anvisningar Provisorisk dragning av kabel för dat fordras sannolikt. Bosse och Christer R kontaktar Fredblads. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /14/ Kabel till teknikrum, ingen fortsättning? Inget behov idag? /15/ Dragningen kan utföras omgående. BJ lämnar eventuella kompletterande anvisningar. /17/ Information är lämnad. Rätt tillfälle avvaktas. Aktiv utrustning för fiber finns nu provisoriskt i teknikrummet SB1, E1.1, underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselpärmar kontrollerades. Återtogs för kompletteringar. Centralscheman var stämplad bygghandling, ej relationshandling SB1, E1.2, information till driftpersonal var ej klar SB1, E1.4, skyltning var ej klar SB1, E1.5, gruppförteckning var ej klar SB1, E1.6, reservsäkringar, skåp för dito samt greppsäkringshandtag saknades SB1, E1.7, provisorisk datakabel till Fredblads var ej monterad SB1, E1.8, plan 000, demontering av äldre strömbrytare som ej längre används SB1, E1.9, plan 000, brandtätning av kablar för elmätare till kaféet mellan teknikrum och var ej klar SB1, E1.10, plan 000, vissa kablar i plan 000 vid inkommande och övrig plan 000 var ej klamrade resp demonterad. (HEM ska demontera mätare vilka ej längre är i drift) Tomrör dras fram till entrédörrar till kontoren på plan 150, 250 och 350. Placeras i ök på gångjärnssidan, utåtgående vänsterhängda dörrar. Förberedelse till framtida låssystem. /17/ Pågående Kanalisation till entréparti mot Klammerdammsgatan anmäldes för översyn. Kontroll görs på plats. Genomgång och anvisningar lämnade till el. Sammanställning av anvisningarna har utsänts av CW per e-post HISS Krav på ytskikt i hisschakt efterfrågades. Myndighetskravet är att hissgropen av betong ska vara dammbunden. I övrigt inga krav, ej heller från KONE. STYR OCH ÖVERVAKNING Tekniska dat för projektering av styr behövs från V och VS, CJ och MT levererar underlag till Björn. /17/ Även uppdaterad funktionsbeskrivning har översänts.

6 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 6(10) 9 ENTREPRENÖRSFRÅGOR, anmälningar mm Inga frågor beträffande byggvarudeklarationer, redovisning av miljöfarliga ämnen, material- och miljödeklarationer eller intyg och protokoll över föreskrivna provningar för dagen (kvarstår som påminnelse). 10 KVALITETSSÄKRING Sammanställning av kvalitetsplaner, kontrollprogram och egenkontroll: Entreprenad Kvalitetsplan Kontrollprogram Egenkontroll Bygg Lämnad Lämnad Lämnad UE stål Lämnad Lämnad Lämnad Luft Lämnad Lämnad Lämnad Rör Lämnad Lämnad Lämnad El Lämnad Lämnad Lämnad Hiss Lämnad Lämnad Lämnad Styr Ej lämnad Ej lämnad Ej lämnad Kvarstår /14/ BHL kontrollerar innehållet i handlingarna. Gäller fortlöpande Inga avvikelserapporter. 11 AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE ARBETEN Avslutade arbeten: Pallning av bjälklag 350 till våg Pågående arbeten: Rivning bygg. Stålstomme trapphus Takplan, bjl 550 och yttertak. Ytterväggar 450 Hamngathuset Väggar och tak till aggregatrum plan 200 Stålstomme över trapphus. VS-installationer i källaren och teknikrum. V-installationer i teknikrum. 12 ARBETSSTYRKA Arbetsstyrka: Bygg 13 UE smide 2 UE betongsåg - Vent 3 Rör 2 El 1 Summa ARBETSPLATSEN Toaletten i källaren disponeras f n av entreprenörerna. Rummet behöver nu iordningsställas som serverrum. Tid för tillträde? /17/ Ingen åtgärd. Annan lösning kommer att gälla för serverrum Skydd av uteserveringen anordnas i samråd med kaféet. /15/ För undvikande av missförstånd tas kontakt med Luei, handl BHL. /17/ Det har bedömts som nödvändigt, att ta förnyad kontakt med Luei, handl Lars W /17/ Löpande arbete med brandskydd. Anmäldes, att släckningsutrustning finns och att utrymningsväger är kända av personalen BHL gör uppföljning av dagboken. /15/ Löpande arbete Källarlokal ska städas efter utfört arbete och dörrar till t ex Gina Tricot stängas.

7 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 7(10) 14 ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöplan är under upprättande. Samtliga UE ska överlämna sina riskanalyser till Greger. /14/ Riskanalyser från rör och el lämnade. BHL kontrollerar amp. Pågående. /15/ Uppföljning görs av BHL GJ stämmer av med skyddsombud, om hjälmtvång ska gälla för alla, som vistas på arbetsplatsen. Kan ett hjälmtvång vara begränsat tills stomme och tillhörande arbeten är klara? /14/ Vid takgenombrott gäller hjälm på. /15/ Från och med Två hjälmar för besökande finns vid entré Klammerdammsgatan. /17/ Hjälmtvånget är upphävt Skyddsrond nr 4 genomfördes Anmärkningar är åtgärdade. Skyddsrond nr 5 genomfördes Anmärkningar är åtgärdade. 15 KONTROLLER Ingen kontrollantrapport anmäldes. 16 BESIKTNINGAR Förbesiktning brand har genomförts för Gina Tricot. Hanteras i samband med redovisning av kontrollplanen PBL Förbesiktning brand och tillgänglighet har genomförts för Roberts Coffee. Hanteras i samband med redovisning av kontrollplanen PBL Slutbesiktning av entreprenad 2 genomförs torsdag /12/ Tid för besiktningen har begärts bli senarelagd. E återkommer med tidpunkter för samordnad provning och besiktningsdag. /15/ Dag för slutbesiktning beslutas efter erhållen tidplan. Eventuellt plan med förbesiktningar eller huvuddelar. /17/ Syn före inflyttning görs för plan 350, Säkras lokaler, tisdag Härvid görs syn i tillämpliga delar även för hiss och trapphus Brandsyn kommer att utföras av räddningstjänsten hos Roberts Coffee måndag kl /16/ Synen är genomförd och protokoll inväntas. /17/ Protokoll har erhållits. Diskussion förs med Luei om ändring av utrymning från plan 150 för att öka antalet personer på detta plan Datum för första besiktning av hiss ska fastställas. Inflyttning till plan 350 sker W031 och kunder till hyresgästen ska ha tillträde PROJEKTERING Komplettering av brandskyddsdokumention m h t avskiljningar i schakt kompletteras, handl av Peter och Hans. /12/ Efterlyses. /13/ Text ändras senare Måttsättning på A-ritningar bör kompletteras. Nya väggar, dimensionerande mått, trapphus osv. Komplettering kan troligtvis göras i samband med utskick av plan 350. /13/ GJ, Johan och Mats A går igenom måttsättningen för att fastställa eventuella kompletteringar. /16/ Utförs vid behov Projektering av bygghandlingar för hyresgästanpassning tas fram efter anvisningar från CW. /13/ Begäran om preliminär handlingsförteckning kommer att gå ut till konsulterna. /14/ Projekteringsmöte för konsulterna är inbokat enligt separat kallelse. /15/ Projekteringsmöte har hållits. Tider för leverans av handlingar enligt Uppföljning och anvisningar till punkt rörande nivåer för befintliga balkar. /13/ Avvägning är utförd och bifogas. K återkommer med förslag. /14/ Infästning av bjälklag till förhöjda upplag är redovisad. Komplettering görs med byggdetalj visande inbyggnad av överfläns. /15/ Kvarstår En elevation av den murade väggen mot Combi ska redovisas av K. Nivåskillnader och utsträckning mot Hamngatan beaktas. Avstämning av hinder, som är redovisat av A. /15/ Kvarstår.

8 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 8(10) Sidoljus vid sidan om entrédörr till kontor är under utredning, handl CW. /15/ Sidoljus ska utföras vid Säkras entré plan 350. Ändring av A-ritningar. /16/ Sidoljus utförs på plan 150, 250 och 350. (Vid kontroll på plats har framförts problem med utrymmet p g a stålpelare). /17/ Glas monteras i dörrblad Betongglas i den murade väggen mot Combi är under utredning, handl CW. /15/ Avser plan 450, redovisning kvarstår. /16/ Två st öppningar med måtten bxh 1500x400. K kontrollerar prefabbalk lättklinker och mått på betongglas klassat för REI90M. /17/ Kontrolleras på plats efter mötet Kondensor på yttertak placeras på uppbyggnad. Mått- och viktuppgifter är lämnade. K redovisar. Troligen stålstativ. /16/ Redovisning av stålstativ kvarstår Anordningar för taksäkerhet kommer att ses över, handl MA /15/ Kvarstår Kompletterande uppgifter till terrass plan 450 och 350 ska lämnas av K. /16/ Kompletteringen avser bl a eventuell påverkan av byte av tätskikt, gavlar mot de låga taken samt infästningar av räckesståndare. /17/ Kvarstår Redovisning av tomrör för markiser utskickad per e-post. Komplettering görs av elhandling Vattenavrinning kring uppstickande delar på yttertak kontrolleras av MA Placering av vattenrör mm i stora schaktet utreds vidare VS anmäler svårigheter att montera rören. Ett förslag är att låta den brandklassade väggen flytta in ett steg i schaktet, så att rören hamnar utanför. Därefter görs separat inklädnad av rören samt tätning av genomgångarna i bjälklagen. Samordnas mellan A, K och VS. K handlägger. /17/ Handläggs av BHL Genomgång på plats gjordes för anvisningar av utförandet av tak mellan nytt och befintligt i anslutning till Fredblads terrass. Utformningen ska redovisas av A och K Teknikrum. Beslutades efter genomgång på plats att flytta vägg, vilket innebar, att stålkonstruktionen ändrades. Nytt valv under utrymningstrappan. Ritning efterlyses. Redovisa av K Efter ändring i teknikrummet bl a rörande el-skåp och styr-skåp kontrolleras förutsättningarna för CE-märkning. Handl HG Ytterdörren från utrymningstrappa till innergård flyttas i sidled. Åtgärden innebär, att en öppning med bredden cirka 3,5 m erhålls av dörr plus befintligt fönster. Kontrolleras av K. 18 GÄLLANDE HANDLINGAR Sammanställning av gällande bygghandlingar: A Rumsbeskrivning med senaste ändring Byggdelsbeskrivning med senaste ändring Byggbeskrivn (plåt) med senaste ändring Ritningar enligt RF med senaste ändring K Ritningar enligt RF med senaste ändring V Ritningar enligt RF med senaste ändring VS Ritningar enligt RF med senaste ändring E Ritningar enligt RF med senaste ändring Hiss Ritningar enligt RF med senaste ändring Styr Funktionsbeskrivning Sammanställning av Ändrings-PM: Ändrings-PM Datum Entreprenad Kommentar Ändrings-PM A01: Bygg Ändrings-PM A02: Bygg Ändrings-PM A03: Bygg Ändrings-PM A04: Bygg Ändrings-PM A05: Bygg Ändrings-PM A06: Bygg Ändrings-PM K01: Bygg

9 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 9(10) Ändrings-PM K02: Bygg Ändrings-PM K03: Bygg Ändrings-PM K04: Bygg Ändrings-PM K05: Bygg Ändrings-PM K06: Bygg Ändrings-PM K07: Bygg Ändrings-PM K08: Bygg Ändrings-PM K09: Bygg Ändrings-PM K10: Bygg Ändrings-PM K11: Bygg Ändrings-PM K12: Bygg Ändrings-PM K13: Bygg Ändrings-PM K14: Bygg Ändrings-PM K15: Bygg Ändrings-PM K16: Bygg Ändrings-PM V01: Luft Ändrings-PM V02: Luft Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM VS01: Rör Ändrings-PM VS02: Rör Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 01: El Ändrings-PM EL 02: El Ändrings-PM EL 03: El Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 04: El Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 05: El Ändrings-PM H01: Hiss Text saknas OBS!!! 19 TIDPLAN Huvudtidplan visar bland annat - bygg har arbeten med stomme och klimatskydd till början april - installatörerna startar med större arbeten mars-april - fasadarbeten puts och plåt bör förläggas till efter semestern. - fasadarbeten marmor bör utföras i maj. Tidplanen kompletteras med installatörernas aktiviteter, och detaljtidplaner tas fram. /14/ Komplettering med tider från UE kvarstår. /16/ Huvudtidplan med senaste ändring samt detaljtidplan för fläktrummet daterad redovisades. Planerna bifogas. /17/ Detaljtidplan för fläktrummet är ändrad BE anmäler, att arbetena ligger cirka en vecka sent i förhållande till tidplan /16/ Be anmäler, att det fortfarande är mycket pressat BE anmäler svårigheter med färdigställande till , så att Säkra kan flytta in som tänkt. Tid ska fastställas. /16/ Del av juli månad lär nog behöva tas i anspråk. LW och CW kontaktar omgående Säkra för att utröna vilka möjligheter de har att flyta in senare (slutet juli?). /17/ Säkras lokaler ska vara färdigställda så att syn före inflyttning kan ske tisdag Säkra får nyckeln senast på morgonen Vid den första hyresgästens inflyttning ska följande vara färdigställt: Kontor plan 350 Trapphus Hiss Aggregatrum plan 200 Installationer och brand BE anmäler, att plan 450 kan vara färdigt tidigast Tider för egenprovningar och samordnad provning ska fastställas Preliminärt kan kyla levereras HINDER Inga hinder anmäldes.

10 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 10(10) 21 EKONOMI För ändringar och tilläggsarbeten kommer att upprättas separat ÄTA-lista ÄTA BE 01. Plan 250 rivning mur och kompl stålstomme Underlag lämnat ÄTA V 01. Ändring av befintliga kanaler i huvudschakt. Underlag lämnat ÄTA BE 02. Utökning av Roberts Coffee. Underlag lämnat ÄTA BE 03. Ändrings-PM K05:2 Ek uppg saknas ÄTA VS 01. Bygling av befintliga ledningar Underlag lämnat ÄTA VS 02. Glykol ej redovisad samt mängdad i handlingar Underlag lämnat ÄTA VS 03. Mätare ej specificerade med dimension och flöde Underlag lämnat ÄTA VS 04. Ändr PM VS02:2 Hyresgästanpassning plan 350 Underlag saknas ÄTA VS 05. Ändring och förlängning av bef avloppsluftare Ek uppg saknas ÄTA VS 06. Montering av expansionskärl. Ek uppg saknas ÄTA BE 04. Ändrings-PM K07:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 05. Ändrings-PM K08:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 06. Ändrings-PM K09:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 07. Ändrings-PM K10:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 08. Ändrings-PM K11:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 09. Kortling under bärande vägg plan 450 Ek uppg saknas ÄTA BE 10. Insektsnät plan 350, 450, 550 Ek uppg saknas ÄTA BE 11. Ändrings-PM A04:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 12. Ändrings-PM K12:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 13. Ändrings-PM K13:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 14. Byte av tätskikt terrasser till derbigum Underlag lämnat ÄTA BE 15. Sidoljus entré plan 350 Underlag lämnat ÄTA BE 16. Elektrisk styrning brandventilation. Ek uppg saknas ÄTA BE 17. Kortlingar för markiser plan 350 och 450. Ek uppg saknas ÄTA BE 18. Ändring av imkanal från Roberts Coffee Ek uppg saknas ÄTA BE 19. Demontering asbest och PCB Ek uppg saknas ÄTA VS 07. KB-ledningar till Gina Tricot saknas på ritning Ek uppg saknas ÄTA VS 08. Ventiler AV31-80 typ 3601 saknas Underlag lämnat ÄTA VS 09. Avlopp från etapp 1 saknas i Fredblads förråd Ek uppg saknas ÄTA VS 10. Avgående kostnad för avlopp i källare, relining Underlag lämnat ÄTA VS 11. För litet fläktrum, förstoras av bygg. Ek uppg saknas ÄTA VS 12. Ritningar ej klara för omdragning av vatten Ek uppg saknas 22 ÖVRIGA FRÅGOR Bygghandlingar för el, vent och VS för kaféet begärs av POMA, handl BHL. /8/ Kvarstår /14/ Handl av JWM vid handl slutbevis Skyltning på arbetsplatsen diskuterades, inga beslut. /12/ B tar fram förslag på skyltning, där projektet redovisas i marknadsföringssyfte, och där konsulter och entreprenörer har möjlighet att medverka. Handl CW. /13/ Kvarstår. CW kontaktar Trönnér för ev bygglov. /14/ CW redovisade förslag till skylt på segelduk. /15/ Skylten utförs, då Styr och övervakning är upphandlade. /17/ Under produktion Byggherren meddelar, att i stället för taklagsfest kommer något arrangemang att genomföras vid ett senare tillfälle. (Ska den stå kvar som påminnelse?) Vid protokollet Jan Wikström Bilagor: ---

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

_A6IW BYGGSUPPORTEN AB

_A6IW BYGGSUPPORTEN AB _A6IW BYGGSUPPORTEN AB KONTROLLPLAN ENLIGT 10 kap 6 plan & bygglagen Samhai!sby2c,n.'.r4mnden FOUANDE INGAR I TJANSTEN: 2016-02- 0 :3 Uppratta kontrollplan Medverka vid tekniskt samrad Besok pa arbetsplatsen

Läs mer

Informationsmöte Brf Höstfibblan 8

Informationsmöte Brf Höstfibblan 8 2012-11-12 Dagordning till informationsmöte, Brf Höstfibblan 8 1 (11) Informationsmöte Brf Höstfibblan 8 På uppdrag av styrelsen är ni härmed välkomna till möte med och Titania Bygg & VVS AB Tidpunkt:

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16

Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16 Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16 Närvarande vid möte: Namn: Sign: Företag/organisation: Magnus Hansen MH Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

BYGGMÖTE 5 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS

BYGGMÖTE 5 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS 20090506 (16) BYGGMÖTE 5 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS Byggmöte nr 5 Plats : Gårda Brygga/ Ölmanäs Arbetsplats 1:0 Närvarande: AW Derome Mark & Bostad Projektledare Anders Cejie AC Varbergs Anläggnings Service

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Veckoblad nr 124. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 30 juni 2014 1 augusti 2014. Nästa veckoblad kommer igen v31.

Veckoblad nr 124. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 30 juni 2014 1 augusti 2014. Nästa veckoblad kommer igen v31. Veckoblad nr 124 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum under perioden 30 juni 2014 1 augusti 2014 Nästa veckoblad kommer igen v31. Rivning på fasad hus 5032 våning 3,2 & 1 pågår tom v27. v 27-2014 Utförda

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

lägenhet 1302 och 1504 som inte besiktades eftersom lägenheterna inte var tillgängliga för besiktning.

lägenhet 1302 och 1504 som inte besiktades eftersom lägenheterna inte var tillgängliga för besiktning. Brf Jasminen slutbesiktning Brf Jasminen, Inglasning av Balkonger Kv Aklejan 1, Örebro Lertagsgatan 54 Örebro Inglasning av balkonger UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING MED BILAGA. Typ av besiktning (1) Slutbesiktning

Läs mer

Närvarande: Roger Thorstensson (RT) Projektengagemang AB Thomas Sträng (TS)

Närvarande: Roger Thorstensson (RT) Projektengagemang AB Thomas Sträng (TS) 1(5) Handläggare Roger Thorstensson ARBETSPLATSBESÖK NR 4 Projekt: Klippans förskola, Sundbyberg. Tid: 2016-02-18, kl. 12:00 Plats: Byggarbetsplats Närvarande: Roger Thorstensson (RT) Thomas Sträng (TS)

Läs mer

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle 1 Orientering. Beskrivningen avser nybyggnad av 5 st. stadsvillor (radhus) inom

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset.

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset. 1(7) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

MH 11180 BILAGA BYGG EFTERBESIKTNING AV GARANTIAVSTÄMNING & 2-ÅRSBESIKTNING 2014-06-26

MH 11180 BILAGA BYGG EFTERBESIKTNING AV GARANTIAVSTÄMNING & 2-ÅRSBESIKTNING 2014-06-26 BRF SÅNGEN PLATÅN 5 ERIKSBERG o Lägenheter, Trapphus & gemensamma utrymmen samt Tak & Fasad Antal sidor: 75 Bilagan utgör noteringar från efterbesiktning av 2-årsbesiktning och garantiavstämning över fel

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3

Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3 Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3 Pågående Arbeten och kommande Uppdaterad V 1703 ( Etapp indelning enligt Bilaga 1) Etapp 1 Justering för asfalt framför Videobutik och dörr till Garage V 1704 Läggning

Läs mer

Kontrollerat av...datum:... Kontrollerat av...datum:... Projektering Stål/Trä CERTIFIERAD SAKKUNNIG Personnummer.. Kontrollerat av...datum:...

Kontrollerat av...datum:... Kontrollerat av...datum:... Projektering Stål/Trä CERTIFIERAD SAKKUNNIG Personnummer.. Kontrollerat av...datum:... Sidan 1 av 12 Kontrollen utföres som dokumenterad egenkontroll, av entreprenören, där inget annat anges. Fristående sakkunnig skall godtas av byggnadsnämnde före arbetets påbörjande. Namn och personnummer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Protokoll byggmöte nr 3 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-03-31

Protokoll byggmöte nr 3 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-03-31 Protokoll byggmöte nr 3 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-03-31 Närvarande vid möte: Namn: Sign: Företag/organisation: Magnus Hansen MH Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

BYGGMÖTE 2 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS

BYGGMÖTE 2 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS 20090225 (15) BYGGMÖTE 2 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS Byggmöte nr 2 Plats : Gårda Brygga/ Ölmanäs Arbetsplats 1:0 Närvarande: Bengt Widell BW Kungsbacka kommun/byggledare AW Derome Mark & Bostad Projektledare

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

BYGGMÖTE 3 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS

BYGGMÖTE 3 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS 20090325 (15) BYGGMÖTE 3 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS Byggmöte nr 3 Plats : Gårda Brygga/ Ölmanäs Arbetsplats 1:0 Närvarande: Bengt Widell BW Kungsbacka kommun/byggledare AW Derome Mark & Bostad Projektledare

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag KVALITETSPLAN Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- Generai- Under- Utförande- Entreprenad 1 entreprenad j entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud Beställarens Platschef Projektorganisation

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

FÖRSLAG TILL KONTROLLPUNKTER - KONTROLLPLAN Sidan 1 av 14

FÖRSLAG TILL KONTROLLPUNKTER - KONTROLLPLAN Sidan 1 av 14 Sidan 1 av 14 FASTIGHET ORIENTERING OM OBJEKTET PROJEKTBESKRIVNING Beskriv kortfattat projektets omfattning PROJEKTTID Beskriv tider för projektet ORGANISATION Byggherre: Kontaktperson: Kontrollansvarig:

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

BIV, lokalgruppsträff Östergötland. Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21

BIV, lokalgruppsträff Östergötland. Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21 BIV, lokalgruppsträff Östergötland Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21 1 Utförandekontroll brandskydd VARFÖR? PBL (Plan- och bygglagen) 10 kap. Genomförande

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby SI D. 1/4 BYGGMOTE Tid: 2007-10-17 Plats: NeC plats kontor, Närvarande: namn sign foretag Henrik Svensson HS NGG Gert Österberg GO Vattenfall Göran Buss GB Vattenfall Nils Annas N EL TEL Networks Kennerth

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar

Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar sidan 1 (6) Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar Du har som bostadsrättshavare stor frihet att renovera din bostadsrätt, men kom ihåg att en del åtgärder kräver styrelsens tillstånd

Läs mer

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP-

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- 1(11) Bilaga 2 PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- BOENDE FÖR FUNKTIONSNEDSATTA Fastighet: Ekologen Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige/fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

BY Mur/Bygg -- EL El -- BM Betong/Mark Peter Mattsson Delvis. 08 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

BY Mur/Bygg -- EL El -- BM Betong/Mark Peter Mattsson Delvis. 08 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning esiktning ilaga YGG 1 Staffanstorp Gervie 3:32 Remontvägen Staffanstorp ILAGA yggnadsarbete 1 Alla arbeten 01 Tid för besiktningen esiktningen påbörjades esiktningen avslutades 02 Entreprenaden samt parterna

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BC-Provide AB VVS-Teknik Box 75 138 22 ÄLTA Brf. Fullriggaren Kv. Fullriggaren Nyköpings kommun Nybyggnad av flerbostadshus BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BESIKTNINGENS OMFATTNING

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com Sidnummer 1 av 11 Datum 2015-03-26 Vår referens Fredrik Karlsson Fastighetsbeteckning Häradsdomaren 6 Kundnummer 1617 Fastighetsadress Badvägen 6 Beställare Carl-johan Claesson Adress Badvägen 6 Postadress

Läs mer

Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108

Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108 Sida 1 av 6 Datum 2015-04-26 Revidering 1 2015-05-02 Revidering 2 2015-05-10 Revidering 3 2015-05-26 Revidering 4 2015-06-01 Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108 Beställare: Samuel Stadell Mobil:

Läs mer

Kontrollplan enligt PBL 2010

Kontrollplan enligt PBL 2010 Kontrollplan enligt PBL 2010 Kontrollplanens ändamål På ett ändamålsenligt sätt säkerställa att kraven som avses i 8 kap. 4, 13, 17, 18 uppfylls. Kontrollplanens styrning Säkerställandet sker genom 1.

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer