Prenad AB Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prenad AB. 3.17.16 Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre."

Transkript

1 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 1(10) PROTOKOLL BYGGMÖTE 17 Datum: Tid: Plats: Fredblads Närvarande: Christer Wennerholm Byggherre Lars Wennerholm Byggherre Bengt-H Larsson Kontrollant Patric Sjögren ByggSjögren Greger Johansson ByggSjögren Christer Jacobsson Oscar Hanson Mats Tellander Oscar Hanson Christer Roth Prenad AB Viktor Emanuelsson Prenad AB Björn Hoffert Bravida Johan Davidsson KONE Jan Wikström Distribution: Ovan angivna (inklusive överstrukna) samt Mats Axelsson Jörgen Eliasson Hans Green Bo Jihem Martin Bengtsson Fredblads Axro Konsult Elprojektering Bosse Jihem AB ByggSjögren 1 PROTOKOLLSJUSTERING Protokoll skrivs enligt additionsprincipen. Första talet anger punkt enligt dagordningen, andra talet anger det möte då frågan tas upp första gången, tredje talet är löpnummer. Tidigare text kvarstår, tills punkten är åtgärdad. Tillkommande text skrivs med fet stil. Åtgärdad eller klar punkt stryks under. Protokoll justeras vid efterkommande möte genom ändring av berörd text. Så som den uppmärksamme läsaren redan har noterat, lämnas även tidigare text med fet stil kvar med den feta stilen. Detta är i många fall enklare än att gång på gång ange att frågan kvarstår. 2 NÄSTA SAMMANTRÄDE BM 18 tisdag kl 0900 Fredblads kontor BM 19 tisdag kl 0900 Fredblads kontor BM 20 onsdag kl 0900 Fredblads kontor BM 21 tisdag kl 0900 Fredblads kontor???? BM 22 tisdag kl 0900 Fredblads kontor 3 KVARSTÅENDE PUNKTER Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre. 4 ORGANISATION Arbeten med särskild kompetens, övrigt: ej utsedd. Se pkt Underentreprenör för plattsättning och våtrum, Golv och kakel Halmstad.

2 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 2(10) 5 PROJEKTET, upphandling, kontrakt Pågående diskussioner mellan byggherre och ByggSjögren om en tilläggsbeställning av arbeten i anslutning till Duka -lokalen. /15/ Underlag har lämnats från ByggSjögren. /16/ Kvarstår som påminnelse Upphandling av styr och övervakning kvarstår. /16/ Entreprenör för Styr och övervakning är Bravida Väst AB. Kontrakt är ännu inte undertecknat. /17/ Kvarstår Försäkringsbevis har överlämnats. Avstämning mot omfattning i AF görs. /12/ Kvarstår Betalningsplan är ej lämnad. /12/ Betalningsplan (förslag) har lämnats av bygg och rör, kvarstår vent, el och hiss. /13/ Bygg och vent är godkända. /16/ El har lämnat /17/ SoÖ kvarstår I entreprenadavtalen ingår optioner för hyresgästanpassning. Optioner avropas, då avtal med hyresgäst föreligger. I övrigt villkor enligt avtal. /16/ Kostnadsuppgifter för plan 350 har lämnats av V och VS. /17/ el och bygg kvarstår. 6 MYNDIGHETER Myndighetsbesiktningar noteras, då de blir aktuella. (Kvarstår som påminnelse) Avstämningsmöte kommer att hållas med byggnadsinsp i slutet av augusti. Handl JWM. /7/ Byggnadsinsp är informerad om planerna avseende entreprenad 1B (Duka). Dessa arbeten kommer att ingå i den nu beslutade kontrollplanen. /10/ Kvarstår /11/ Byggsamråd kommer att hållas torsdag Detta kommer att dels vara en avstämning av hittills utfört arbete, dels en genomgång av entreprenad 2. Entreprenaderna 1 och 2 kommer att hanteras som två skilda ärenden. Medverkande CW och JWM. /12/ Redovisning ska göras av entreprenad 1, JWM återkommer till berörda. /13/ Kvarstår Kontrollplan PBL ska inlämnas till BN och delges projektörerna och entreprenörerna. /13/ Kvarstår CE-märkning för entreprenad 1 är ej utförd. /16/ HG kommenterar vad som kvarstår för genomförande av CE-märkningen. 7 BESTÄLLAR- OCH BYGGLEDARÄRENDEN Det tänkta programmet för lokalerna är i nuläget kontor. Eventuella förändringar hanteras i samband med avrop av optioner Säkerhet mot intrång från grannfastigheten (P-huset) togs upp av entreprenören. /17/ Kontrolleras och kompletteras fortgående SB1-EL, B1.11, plan 000, Telia ska demontera telekablar som ej längre är i drift. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /15/ Arbetet kan utföras omgående. Bo J lämnar erforderliga anvisningar till Prenad. /16/ Brådskar SB1-EL, B1.12, plan 000, hyresgäst har monterat kompressorer inom teknikutrymmet. Osäkert vad detta får för konsekvenser, bl a värmeavgivning. /13/ Hans G utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.13, plan 000, hyresgäst har kopplat in kat 6 kabel till Telias plint. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.14, plan 000, hyresgästens egna kablar hänger, de är ej klamrade på ett fackmässigt sätt. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.15, plan 000, vattenslang går genom nytt elschakt. /13/ När den nya kylmaskinen tas i bruk, tas slangen bort av OH. Om det behövs tidigare, anmäls detta CW informerade, att kontrakt har skrivits med hyresgäst för plan 350. Arbetena beaktas redan nu i tidplanen. Framtagande av bygghandlingar har påbörjats. Beställning av entreprenadarbeten senare. /15/ Informerades om följande tider för leverans av handlingar för avstämning av budget: A, uppställningsritningar W011 ( ) Levererat A, inredningar A, övrigt W012 ( ) Levererat W013 ( ) Levererat Klar

3 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 3(10) K W013 ( ) Levererat Vent W011 ( ) Levererat VS W011 ( ) Levererat El W011 ( ) Levererat /17/ Leveranser har i några fall skett med senare datum. Några oklarheter utreds Låsschema tas fram av Lars W. /15/Halmstads låsservice har kontaktats angående låsschema. Ett sådant ska tas fram för huset som helhet med enhetligt system. Handläggs av CW, LW och Bo J. /16/ Genomgång är gjord och förslag inväntas. Besked måste därefter lämnas omgående, huruvida valt system kommer att påverka dörruppställningar och därmed även beställningarna. Besked till MA och GJ. /17/Pågående BH informerade om direktiv lämnade vid projekteringsmöte: Vid projektering och utförande av våtutrymmen ska Byggkeramikrådets branschregler för våtrum utgåva 10:1, benämnd BBV 10:1, tillämpas. Se För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna i VVS-företagens branschregler Säker vatteninstallation tillämpas. Se /16/ Kvarstår som info Galler på gaveln till Combi måste tas bort före murningsarbetena. CW kontaktar Trelp Befintliga lokaler, som påverkas av arbetena, måste tömmas t ex inre delen av LW:s rum. 8 ENTREPRENÖRSFRÅGOR, produktion BYGG Om hyresgästanpassningen inte utförs i samband med montering av radiatorerna, ska väggen bakom radiatorerna målas vit. (Kvarstår som påminnelse). /16/ Beslutades att omslutande väggytor i kontorsplan färdigmålas i sin helhet för att möjliggöra montering av installationer utan efterföljande täckning eller demontering SB1, E1.2, garantisedel på fönster är ej utställd på 10 år SB1, E1.3, installationsschakt är ej färdigställt SB1, E1.11, rum , provisorisk cylinder i dörr är ej utbytt SB1, E1.19, Kaféet, karmplugg saknas i skjutglasparti plan SB1, E1.26, vån plan 250, yttervägg mot Hamngatan är ej färdigställd SB1, E1.30, entré kaféet, ej återställd mark efter provisorisk el-anslutning för bodar. /16/ Gropen är igenfylld, ytbeläggning kvarstår SB1-EL, B1.12, plan 000, el-schakt mellan plan 000 och plan 100 håller ej de föreskrivna 600x E anmäler, att måttsättning på A-ritningar bör kompletteras. Nya väggar, dimensionerande mått, trapphus osv /13/ GJ, Johan och Mats A går igenom måttsättningen för att fastställa eventuella kompletteringar. /16/ Utförs vid behov Ytterväggen på plan 350 mot Klammerdammsgatan är inte parallell med befintlig gatufasad. Differensen blir 70 mm i horisontalmått. Takets anslutning till vertikal väggyta kommer att skilja på 7 mm. Accepteras. (Punkten kvarstår till efter utförandet) Takets anslutning till vertikal väggyta på plan 350 mot Hamngatan kommer att variera. Accepteras. (Punkten kvarstår till efter utförandet) De befintliga balkarna (IPE450), som är primärbalkar till bjälklag 350, uppges ligga i lutning och i något fall ha stor nedböjning. Den senast inlagda balken uppges ligga cirka 70 mm för lågt. Åtgärder för pallning eller motsvarande ska fastläggas. GJ och BHL låter utföra en ytavvägning av balkarna som underlag för beslut. Beakta även anslutning till trapphus. Samordning med K. /13/ Avvägning är utförd och bifogas. K återkommer med förslag. /14/ Infästning av bjälklag till förhöjda upplag är redovisad. Komplettering görs med byggdetalj visande inbyggnad av överfläns. /15/ Kvarstår Möjligheten att utföra något, som förhindrar duvor att bygga bon i hängrännor diskuterades. Förslag efterlyses. Även fiskmåsar ska beaktas. 08:or behöver inte beaktas, även om de också skränar och skitar ner. /15/ Kvarstår.

4 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 4(10) En elevation av den murade väggen mot Combi ska redovisas av K. Nivåskillnader och utsträckning mot Hamngatan beaktas. Avstämning av hinder, som är redovisat av A. /15/ Kvarstår Sidoljus vid sidan om entrédörr till kontor är under utredning, handl CW. /15/ Sidoljus ska utföras vid Säkras entré plan 350. /16/ Sidoljus utförs på plan 150, 250 och 350. (Vid kontroll på plats har framförts problem med utrymmet p g a stålpelare). /17/ Glas monteras i dörrblad Betongglas i den murade väggen mot Combi är under utredning, handl CW. /15/ Avser plan 450, redovisning kvarstår. /16/ Två st öppningar med måtten bxh 1500x400. K kontrollerar prefabbalk lättklinker och mått på betongglas klassat för REI90M. /17/ Kontrolleras på plats efter mötet Kondensor på yttertak placeras på uppbyggnad. Mått- och viktuppgifter är lämnade. K redovisar. Troligen stålstativ. /16/ Redovisning av stålstativ kvarstår Anordningar för taksäkerhet kommer att ses över, handl JWM. /15/ Kvarstår Anvisningar för komplettering av stommen för infästning av markis kommer att redovisas. /15/ Komplettering ska göras för tomrör. /16/ Redovisning utskickad per e- post. Komplettering görs av el-handling Kompletterande uppgifter till terrass plan 450 och 350 ska lämnas av K. /16/ Kompletteringen avser bl a eventuell påverkan av byte av tätskikt, gavlar mot de låga taken samt infästningar av räckesståndare. /17/ Kvarstår Entrépartierna har 6 mm glas, i vilket ska göras urtag för insats till entrésystem. Storlek och placering för urtaget i glaset ska fastställas, uppgift ska lämnas till Greger fvb till Berlings. Uppgiften tas fram av Bo J. Akut! De delar av den murade väggen, som blir synliga utanför fasadliv mot Hamngatan bekläs med falsad plåt genom att takplåten dras upp till krönbeslaget. Mursida mot Combi förblir putsad Kanalisation till entréparti mot Klammerdammsgatan anmäldes för översyn. Kontroll görs på plats Kvarvarande trästockar i befintlig takfot accepteras bli kvarlämnade. Sågning görs på plats så mycket som möjligt Vattenavrinning kring uppstickande delar på yttertak kontrolleras av MA. /17/ Kontrolleras på plats av BHL. Även skydd kring uppstigning bedöms Genomgång på plats gjordes för anvisningar av utförandet av tak mellan nytt och befintligt i anslutning till Fredblads terrass. Utformningen ska redovisas av A och K Skiljevägg mellan kontor och schakt studeras ytterligare. Eventuell flyttning av brandavskiljningen Teknikrum. Beslutades efter genomgång på plats att flytta vägg, vilket innebar, att stålkonstruktionen ändrades. Nytt valv under utrymningstrappan. Ritning efterlyses Ytterdörren från utrymningstrappa till innergård flyttas i sidled. Åtgärden innebär, att en öppning med bredden cirka 3,5 m erhålls av dörr plus befintligt fönster. Kontrolleras av K. VENT Ingen notering. RÖR Radiatorerna i Fredblads lokaler förses med extra luftare. LW anvisar. /16/ En förnyad kontroll görs nästa säsong. Expansionskärl byts. (Punkten kvarstår som påminnelse) Byte av befintliga rör påbörjas snarast möjligt. BHL biträder vid planeringen. /15/ Pågående. Frågor om inklädnad eller annan åtgärd för rören diskuteras med HG. /17/ Under utredning Byte av avlopp påbörjas W010. /15/ Ett antal frågor (problem) anmäldes beträffande det praktiska genomförandet. Genomgång kommer att göras med HG. /16/ Avvakta eventuell relining. /17/ Under utredning.

5 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 5(10) Eventuell pumpning av avlopp från befintlig toalett Gina Tricot diskuterades. /16/ Avvakta eventuell relining VS har gjort bedömningen att befintligt expansionskärl med volymen 80 liter är för litet, och att volymen borde ökas till 200 liter. Kontroll görs av HG. /16/ Byte av expansionskärl är beslutat Placering av vattenrör mm i stora schaktet utreds vidare VS anmäler svårigheter att montera rören. Ett förslag är att låta den brandklassade väggen flytta in ett steg i schaktet, så att rören hamnar utanför. Därefter görs separat inklädnad av rören samt tätning av genomgångarna i bjälklagen. Se proj. /17/ Handläggs av BHL Slangar från Gina Tricot, inkopplingar och dragningar i teknikrum förtydligas av HG VS anmäler att styrventiler för plan 350 inte är angivna i handlingarna för VS eller styr. VS levererar ventilerna. Handlingarna kontrolleras av HG. /17/ I entreprenad 1 är monterat avlopp Ø75 i st f Ø100. Ny lösning fordras, tas fram av HG, BHL anvisar på plats för ev anpassning i övrigt Vattenledningar på en sträcka av 6-7 m i befintlig byggnad vid Fredblads kontor får dras i vindsbjälklaget med en sådan placering, att ledningarna förläggs på den varma sidan. Om så fordras, kompletteras värmeisoleringen över rören. Placering i kallt utrymme är inte tillåtet. EL Omläggning av telekabel ej löst. /10/ Kvarstår/13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /14/ Underlag för anmälan till Telia, handl Bo J. /15/ Omläggning kan utföras omgående. BJ lämnar eventuella kompletterande anvisningar Provisorisk dragning av kabel för dat fordras sannolikt. Bosse och Christer R kontaktar Fredblads. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /14/ Kabel till teknikrum, ingen fortsättning? Inget behov idag? /15/ Dragningen kan utföras omgående. BJ lämnar eventuella kompletterande anvisningar. /17/ Information är lämnad. Rätt tillfälle avvaktas. Aktiv utrustning för fiber finns nu provisoriskt i teknikrummet SB1, E1.1, underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselpärmar kontrollerades. Återtogs för kompletteringar. Centralscheman var stämplad bygghandling, ej relationshandling SB1, E1.2, information till driftpersonal var ej klar SB1, E1.4, skyltning var ej klar SB1, E1.5, gruppförteckning var ej klar SB1, E1.6, reservsäkringar, skåp för dito samt greppsäkringshandtag saknades SB1, E1.7, provisorisk datakabel till Fredblads var ej monterad SB1, E1.8, plan 000, demontering av äldre strömbrytare som ej längre används SB1, E1.9, plan 000, brandtätning av kablar för elmätare till kaféet mellan teknikrum och var ej klar SB1, E1.10, plan 000, vissa kablar i plan 000 vid inkommande och övrig plan 000 var ej klamrade resp demonterad. (HEM ska demontera mätare vilka ej längre är i drift) Tomrör dras fram till entrédörrar till kontoren på plan 150, 250 och 350. Placeras i ök på gångjärnssidan, utåtgående vänsterhängda dörrar. Förberedelse till framtida låssystem. /17/ Pågående Kanalisation till entréparti mot Klammerdammsgatan anmäldes för översyn. Kontroll görs på plats. Genomgång och anvisningar lämnade till el. Sammanställning av anvisningarna har utsänts av CW per e-post HISS Krav på ytskikt i hisschakt efterfrågades. Myndighetskravet är att hissgropen av betong ska vara dammbunden. I övrigt inga krav, ej heller från KONE. STYR OCH ÖVERVAKNING Tekniska dat för projektering av styr behövs från V och VS, CJ och MT levererar underlag till Björn. /17/ Även uppdaterad funktionsbeskrivning har översänts.

6 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 6(10) 9 ENTREPRENÖRSFRÅGOR, anmälningar mm Inga frågor beträffande byggvarudeklarationer, redovisning av miljöfarliga ämnen, material- och miljödeklarationer eller intyg och protokoll över föreskrivna provningar för dagen (kvarstår som påminnelse). 10 KVALITETSSÄKRING Sammanställning av kvalitetsplaner, kontrollprogram och egenkontroll: Entreprenad Kvalitetsplan Kontrollprogram Egenkontroll Bygg Lämnad Lämnad Lämnad UE stål Lämnad Lämnad Lämnad Luft Lämnad Lämnad Lämnad Rör Lämnad Lämnad Lämnad El Lämnad Lämnad Lämnad Hiss Lämnad Lämnad Lämnad Styr Ej lämnad Ej lämnad Ej lämnad Kvarstår /14/ BHL kontrollerar innehållet i handlingarna. Gäller fortlöpande Inga avvikelserapporter. 11 AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE ARBETEN Avslutade arbeten: Pallning av bjälklag 350 till våg Pågående arbeten: Rivning bygg. Stålstomme trapphus Takplan, bjl 550 och yttertak. Ytterväggar 450 Hamngathuset Väggar och tak till aggregatrum plan 200 Stålstomme över trapphus. VS-installationer i källaren och teknikrum. V-installationer i teknikrum. 12 ARBETSSTYRKA Arbetsstyrka: Bygg 13 UE smide 2 UE betongsåg - Vent 3 Rör 2 El 1 Summa ARBETSPLATSEN Toaletten i källaren disponeras f n av entreprenörerna. Rummet behöver nu iordningsställas som serverrum. Tid för tillträde? /17/ Ingen åtgärd. Annan lösning kommer att gälla för serverrum Skydd av uteserveringen anordnas i samråd med kaféet. /15/ För undvikande av missförstånd tas kontakt med Luei, handl BHL. /17/ Det har bedömts som nödvändigt, att ta förnyad kontakt med Luei, handl Lars W /17/ Löpande arbete med brandskydd. Anmäldes, att släckningsutrustning finns och att utrymningsväger är kända av personalen BHL gör uppföljning av dagboken. /15/ Löpande arbete Källarlokal ska städas efter utfört arbete och dörrar till t ex Gina Tricot stängas.

7 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 7(10) 14 ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöplan är under upprättande. Samtliga UE ska överlämna sina riskanalyser till Greger. /14/ Riskanalyser från rör och el lämnade. BHL kontrollerar amp. Pågående. /15/ Uppföljning görs av BHL GJ stämmer av med skyddsombud, om hjälmtvång ska gälla för alla, som vistas på arbetsplatsen. Kan ett hjälmtvång vara begränsat tills stomme och tillhörande arbeten är klara? /14/ Vid takgenombrott gäller hjälm på. /15/ Från och med Två hjälmar för besökande finns vid entré Klammerdammsgatan. /17/ Hjälmtvånget är upphävt Skyddsrond nr 4 genomfördes Anmärkningar är åtgärdade. Skyddsrond nr 5 genomfördes Anmärkningar är åtgärdade. 15 KONTROLLER Ingen kontrollantrapport anmäldes. 16 BESIKTNINGAR Förbesiktning brand har genomförts för Gina Tricot. Hanteras i samband med redovisning av kontrollplanen PBL Förbesiktning brand och tillgänglighet har genomförts för Roberts Coffee. Hanteras i samband med redovisning av kontrollplanen PBL Slutbesiktning av entreprenad 2 genomförs torsdag /12/ Tid för besiktningen har begärts bli senarelagd. E återkommer med tidpunkter för samordnad provning och besiktningsdag. /15/ Dag för slutbesiktning beslutas efter erhållen tidplan. Eventuellt plan med förbesiktningar eller huvuddelar. /17/ Syn före inflyttning görs för plan 350, Säkras lokaler, tisdag Härvid görs syn i tillämpliga delar även för hiss och trapphus Brandsyn kommer att utföras av räddningstjänsten hos Roberts Coffee måndag kl /16/ Synen är genomförd och protokoll inväntas. /17/ Protokoll har erhållits. Diskussion förs med Luei om ändring av utrymning från plan 150 för att öka antalet personer på detta plan Datum för första besiktning av hiss ska fastställas. Inflyttning till plan 350 sker W031 och kunder till hyresgästen ska ha tillträde PROJEKTERING Komplettering av brandskyddsdokumention m h t avskiljningar i schakt kompletteras, handl av Peter och Hans. /12/ Efterlyses. /13/ Text ändras senare Måttsättning på A-ritningar bör kompletteras. Nya väggar, dimensionerande mått, trapphus osv. Komplettering kan troligtvis göras i samband med utskick av plan 350. /13/ GJ, Johan och Mats A går igenom måttsättningen för att fastställa eventuella kompletteringar. /16/ Utförs vid behov Projektering av bygghandlingar för hyresgästanpassning tas fram efter anvisningar från CW. /13/ Begäran om preliminär handlingsförteckning kommer att gå ut till konsulterna. /14/ Projekteringsmöte för konsulterna är inbokat enligt separat kallelse. /15/ Projekteringsmöte har hållits. Tider för leverans av handlingar enligt Uppföljning och anvisningar till punkt rörande nivåer för befintliga balkar. /13/ Avvägning är utförd och bifogas. K återkommer med förslag. /14/ Infästning av bjälklag till förhöjda upplag är redovisad. Komplettering görs med byggdetalj visande inbyggnad av överfläns. /15/ Kvarstår En elevation av den murade väggen mot Combi ska redovisas av K. Nivåskillnader och utsträckning mot Hamngatan beaktas. Avstämning av hinder, som är redovisat av A. /15/ Kvarstår.

8 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 8(10) Sidoljus vid sidan om entrédörr till kontor är under utredning, handl CW. /15/ Sidoljus ska utföras vid Säkras entré plan 350. Ändring av A-ritningar. /16/ Sidoljus utförs på plan 150, 250 och 350. (Vid kontroll på plats har framförts problem med utrymmet p g a stålpelare). /17/ Glas monteras i dörrblad Betongglas i den murade väggen mot Combi är under utredning, handl CW. /15/ Avser plan 450, redovisning kvarstår. /16/ Två st öppningar med måtten bxh 1500x400. K kontrollerar prefabbalk lättklinker och mått på betongglas klassat för REI90M. /17/ Kontrolleras på plats efter mötet Kondensor på yttertak placeras på uppbyggnad. Mått- och viktuppgifter är lämnade. K redovisar. Troligen stålstativ. /16/ Redovisning av stålstativ kvarstår Anordningar för taksäkerhet kommer att ses över, handl MA /15/ Kvarstår Kompletterande uppgifter till terrass plan 450 och 350 ska lämnas av K. /16/ Kompletteringen avser bl a eventuell påverkan av byte av tätskikt, gavlar mot de låga taken samt infästningar av räckesståndare. /17/ Kvarstår Redovisning av tomrör för markiser utskickad per e-post. Komplettering görs av elhandling Vattenavrinning kring uppstickande delar på yttertak kontrolleras av MA Placering av vattenrör mm i stora schaktet utreds vidare VS anmäler svårigheter att montera rören. Ett förslag är att låta den brandklassade väggen flytta in ett steg i schaktet, så att rören hamnar utanför. Därefter görs separat inklädnad av rören samt tätning av genomgångarna i bjälklagen. Samordnas mellan A, K och VS. K handlägger. /17/ Handläggs av BHL Genomgång på plats gjordes för anvisningar av utförandet av tak mellan nytt och befintligt i anslutning till Fredblads terrass. Utformningen ska redovisas av A och K Teknikrum. Beslutades efter genomgång på plats att flytta vägg, vilket innebar, att stålkonstruktionen ändrades. Nytt valv under utrymningstrappan. Ritning efterlyses. Redovisa av K Efter ändring i teknikrummet bl a rörande el-skåp och styr-skåp kontrolleras förutsättningarna för CE-märkning. Handl HG Ytterdörren från utrymningstrappa till innergård flyttas i sidled. Åtgärden innebär, att en öppning med bredden cirka 3,5 m erhålls av dörr plus befintligt fönster. Kontrolleras av K. 18 GÄLLANDE HANDLINGAR Sammanställning av gällande bygghandlingar: A Rumsbeskrivning med senaste ändring Byggdelsbeskrivning med senaste ändring Byggbeskrivn (plåt) med senaste ändring Ritningar enligt RF med senaste ändring K Ritningar enligt RF med senaste ändring V Ritningar enligt RF med senaste ändring VS Ritningar enligt RF med senaste ändring E Ritningar enligt RF med senaste ändring Hiss Ritningar enligt RF med senaste ändring Styr Funktionsbeskrivning Sammanställning av Ändrings-PM: Ändrings-PM Datum Entreprenad Kommentar Ändrings-PM A01: Bygg Ändrings-PM A02: Bygg Ändrings-PM A03: Bygg Ändrings-PM A04: Bygg Ändrings-PM A05: Bygg Ändrings-PM A06: Bygg Ändrings-PM K01: Bygg

9 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 9(10) Ändrings-PM K02: Bygg Ändrings-PM K03: Bygg Ändrings-PM K04: Bygg Ändrings-PM K05: Bygg Ändrings-PM K06: Bygg Ändrings-PM K07: Bygg Ändrings-PM K08: Bygg Ändrings-PM K09: Bygg Ändrings-PM K10: Bygg Ändrings-PM K11: Bygg Ändrings-PM K12: Bygg Ändrings-PM K13: Bygg Ändrings-PM K14: Bygg Ändrings-PM K15: Bygg Ändrings-PM K16: Bygg Ändrings-PM V01: Luft Ändrings-PM V02: Luft Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM VS01: Rör Ändrings-PM VS02: Rör Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 01: El Ändrings-PM EL 02: El Ändrings-PM EL 03: El Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 04: El Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 05: El Ändrings-PM H01: Hiss Text saknas OBS!!! 19 TIDPLAN Huvudtidplan visar bland annat - bygg har arbeten med stomme och klimatskydd till början april - installatörerna startar med större arbeten mars-april - fasadarbeten puts och plåt bör förläggas till efter semestern. - fasadarbeten marmor bör utföras i maj. Tidplanen kompletteras med installatörernas aktiviteter, och detaljtidplaner tas fram. /14/ Komplettering med tider från UE kvarstår. /16/ Huvudtidplan med senaste ändring samt detaljtidplan för fläktrummet daterad redovisades. Planerna bifogas. /17/ Detaljtidplan för fläktrummet är ändrad BE anmäler, att arbetena ligger cirka en vecka sent i förhållande till tidplan /16/ Be anmäler, att det fortfarande är mycket pressat BE anmäler svårigheter med färdigställande till , så att Säkra kan flytta in som tänkt. Tid ska fastställas. /16/ Del av juli månad lär nog behöva tas i anspråk. LW och CW kontaktar omgående Säkra för att utröna vilka möjligheter de har att flyta in senare (slutet juli?). /17/ Säkras lokaler ska vara färdigställda så att syn före inflyttning kan ske tisdag Säkra får nyckeln senast på morgonen Vid den första hyresgästens inflyttning ska följande vara färdigställt: Kontor plan 350 Trapphus Hiss Aggregatrum plan 200 Installationer och brand BE anmäler, att plan 450 kan vara färdigt tidigast Tider för egenprovningar och samordnad provning ska fastställas Preliminärt kan kyla levereras HINDER Inga hinder anmäldes.

10 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 10(10) 21 EKONOMI För ändringar och tilläggsarbeten kommer att upprättas separat ÄTA-lista ÄTA BE 01. Plan 250 rivning mur och kompl stålstomme Underlag lämnat ÄTA V 01. Ändring av befintliga kanaler i huvudschakt. Underlag lämnat ÄTA BE 02. Utökning av Roberts Coffee. Underlag lämnat ÄTA BE 03. Ändrings-PM K05:2 Ek uppg saknas ÄTA VS 01. Bygling av befintliga ledningar Underlag lämnat ÄTA VS 02. Glykol ej redovisad samt mängdad i handlingar Underlag lämnat ÄTA VS 03. Mätare ej specificerade med dimension och flöde Underlag lämnat ÄTA VS 04. Ändr PM VS02:2 Hyresgästanpassning plan 350 Underlag saknas ÄTA VS 05. Ändring och förlängning av bef avloppsluftare Ek uppg saknas ÄTA VS 06. Montering av expansionskärl. Ek uppg saknas ÄTA BE 04. Ändrings-PM K07:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 05. Ändrings-PM K08:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 06. Ändrings-PM K09:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 07. Ändrings-PM K10:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 08. Ändrings-PM K11:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 09. Kortling under bärande vägg plan 450 Ek uppg saknas ÄTA BE 10. Insektsnät plan 350, 450, 550 Ek uppg saknas ÄTA BE 11. Ändrings-PM A04:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 12. Ändrings-PM K12:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 13. Ändrings-PM K13:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 14. Byte av tätskikt terrasser till derbigum Underlag lämnat ÄTA BE 15. Sidoljus entré plan 350 Underlag lämnat ÄTA BE 16. Elektrisk styrning brandventilation. Ek uppg saknas ÄTA BE 17. Kortlingar för markiser plan 350 och 450. Ek uppg saknas ÄTA BE 18. Ändring av imkanal från Roberts Coffee Ek uppg saknas ÄTA BE 19. Demontering asbest och PCB Ek uppg saknas ÄTA VS 07. KB-ledningar till Gina Tricot saknas på ritning Ek uppg saknas ÄTA VS 08. Ventiler AV31-80 typ 3601 saknas Underlag lämnat ÄTA VS 09. Avlopp från etapp 1 saknas i Fredblads förråd Ek uppg saknas ÄTA VS 10. Avgående kostnad för avlopp i källare, relining Underlag lämnat ÄTA VS 11. För litet fläktrum, förstoras av bygg. Ek uppg saknas ÄTA VS 12. Ritningar ej klara för omdragning av vatten Ek uppg saknas 22 ÖVRIGA FRÅGOR Bygghandlingar för el, vent och VS för kaféet begärs av POMA, handl BHL. /8/ Kvarstår /14/ Handl av JWM vid handl slutbevis Skyltning på arbetsplatsen diskuterades, inga beslut. /12/ B tar fram förslag på skyltning, där projektet redovisas i marknadsföringssyfte, och där konsulter och entreprenörer har möjlighet att medverka. Handl CW. /13/ Kvarstår. CW kontaktar Trönnér för ev bygglov. /14/ CW redovisade förslag till skylt på segelduk. /15/ Skylten utförs, då Styr och övervakning är upphandlade. /17/ Under produktion Byggherren meddelar, att i stället för taklagsfest kommer något arrangemang att genomföras vid ett senare tillfälle. (Ska den stå kvar som påminnelse?) Vid protokollet Jan Wikström Bilagor: ---

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16

Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16 Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16 Närvarande vid möte: Namn: Sign: Företag/organisation: Magnus Hansen MH Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Protokoll byggmöte nr 3 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-03-31

Protokoll byggmöte nr 3 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-03-31 Protokoll byggmöte nr 3 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-03-31 Närvarande vid möte: Namn: Sign: Företag/organisation: Magnus Hansen MH Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset.

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset. 1(7) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP-

PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- 1(11) Bilaga 2 PROJEKTPLAN UPPFÖRANDE AV NYTT GRUPP- BOENDE FÖR FUNKTIONSNEDSATTA Fastighet: Ekologen Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige/fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108

Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108 Sida 1 av 6 Datum 2015-04-26 Revidering 1 2015-05-02 Revidering 2 2015-05-10 Revidering 3 2015-05-26 Revidering 4 2015-06-01 Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108 Beställare: Samuel Stadell Mobil:

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

Sammanställning Programändringar Tillägg Avvikelser V-huset 105 07 20 V-huset PTA 2014-02-05_A-möte.xlsx * ) Pris Fördelning Sep Nr Datum anmälan Datum beslut Beskrivning engångshyra långsiktig hyra engångshyra

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby SI D. 1/4 BYGGMOTE Tid: 2007-10-17 Plats: NeC plats kontor, Närvarande: namn sign foretag Henrik Svensson HS NGG Gert Österberg GO Vattenfall Göran Buss GB Vattenfall Nils Annas N EL TEL Networks Kennerth

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr BM6 STAMBYTE Lenn Jensen Stockholm 2011-06-06 51401

Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr BM6 STAMBYTE Lenn Jensen Stockholm 2011-06-06 51401 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr BM6 STAMBYTE Lenn Jensen Stockholm 2011-06-06 51401 BRF SYSTERN 6 Protokoll från Byggmöte nr 7 Tid: Onsdag den 25 maj kl 08:00 Plats: Etablerings lägenhet Nästa

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING

BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BC-Provide AB VVS-Teknik Box 75 138 22 ÄLTA Brf. Fullriggaren Kv. Fullriggaren Nyköpings kommun Nybyggnad av flerbostadshus BILAGA GB-VVS 1 till utlåtande över GARANTIBESIKTNING BESIKTNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg 2009-11-03 Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: 031

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Informationsmöte Brf Karlberg 56

Informationsmöte Brf Karlberg 56 121025 Dagordning till informationsmöte, Brf Karlberg 56 1 (12) Informationsmöte Brf Karlberg 56 På uppdrag av styrelsen är ni härmed välkomna till möte med och Titania Bygg & VVS AB Tidpunkt: Plats: torsdagen

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Offertförfrågan för byggande av fritidshus

Offertförfrågan för byggande av fritidshus Offertförfrågan för byggande av fritidshus 1. Inledning 1.1 Förfrågan ställd av Alexander Dufva tfn 0735-39 75 75 Hanna Dufva tfn 0703-09 56 56 Gartzvägen 22 692 33 Kumla 1.2 Svar med offert sänds till

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Startmöte Båthus Lambergsviken

Startmöte Båthus Lambergsviken Startöte Båthus Labergsviken Projektnuer: Projektnan: Upprättad av: Senast ändrad: 5025250 Båthus Labergsviken Bosse Ro 2007-05-11 Entreprenadchef: Platschef: Kund: Signatur: Bosse Ro Bo Johnson Båthusföreningen

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING o ELFAB o INSTALLATIONSPLANERING AB Sidan 1 av 7 HSB:S BRF MORKULAN, BIRGER JARLSGATAN 104, STOCKHOLM UTBYTE AV INSTALLATIONER OCH RENOVERING AV VÅTRUMM MM BILAGA SB RÖR 1 TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

Läs mer

Installationer El Elkanalisation, förläggningsmaterial m m

Installationer El Elkanalisation, förläggningsmaterial m m 86 SB Installationer El Elkanalisation, förläggningsmaterial m m Arbetsberedning för effektiv samordning av elinstallations- och byggnadsarbeten Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Konfidentiell Information

Konfidentiell Information Konfidentiell Information Kenneth Gustafsson Lars Fahlgren Vilka är Gar-Bo? Vi vill att Sverige ska ha världens bästa hus Vi ser till att det blir bra hus byggda Om kunden har gjort rätt och det blir fel

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser Resursplanering 7.1 Mål: Att bestämma erforderliga resurser för projektets genomförande. Indata: Tidplan och arbetskraftsdiagram Utdata: Resursplaner Innehåll 1. Allmänt 2. Arbetskraft 3. Beräkning av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer