Prenad AB Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prenad AB. 3.17.16 Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre."

Transkript

1 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 1(10) PROTOKOLL BYGGMÖTE 17 Datum: Tid: Plats: Fredblads Närvarande: Christer Wennerholm Byggherre Lars Wennerholm Byggherre Bengt-H Larsson Kontrollant Patric Sjögren ByggSjögren Greger Johansson ByggSjögren Christer Jacobsson Oscar Hanson Mats Tellander Oscar Hanson Christer Roth Prenad AB Viktor Emanuelsson Prenad AB Björn Hoffert Bravida Johan Davidsson KONE Jan Wikström Distribution: Ovan angivna (inklusive överstrukna) samt Mats Axelsson Jörgen Eliasson Hans Green Bo Jihem Martin Bengtsson Fredblads Axro Konsult Elprojektering Bosse Jihem AB ByggSjögren 1 PROTOKOLLSJUSTERING Protokoll skrivs enligt additionsprincipen. Första talet anger punkt enligt dagordningen, andra talet anger det möte då frågan tas upp första gången, tredje talet är löpnummer. Tidigare text kvarstår, tills punkten är åtgärdad. Tillkommande text skrivs med fet stil. Åtgärdad eller klar punkt stryks under. Protokoll justeras vid efterkommande möte genom ändring av berörd text. Så som den uppmärksamme läsaren redan har noterat, lämnas även tidigare text med fet stil kvar med den feta stilen. Detta är i många fall enklare än att gång på gång ange att frågan kvarstår. 2 NÄSTA SAMMANTRÄDE BM 18 tisdag kl 0900 Fredblads kontor BM 19 tisdag kl 0900 Fredblads kontor BM 20 onsdag kl 0900 Fredblads kontor BM 21 tisdag kl 0900 Fredblads kontor???? BM 22 tisdag kl 0900 Fredblads kontor 3 KVARSTÅENDE PUNKTER Kvarstående frågor är ej understrukna punkter med andra talet 16 eller lägre. 4 ORGANISATION Arbeten med särskild kompetens, övrigt: ej utsedd. Se pkt Underentreprenör för plattsättning och våtrum, Golv och kakel Halmstad.

2 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 2(10) 5 PROJEKTET, upphandling, kontrakt Pågående diskussioner mellan byggherre och ByggSjögren om en tilläggsbeställning av arbeten i anslutning till Duka -lokalen. /15/ Underlag har lämnats från ByggSjögren. /16/ Kvarstår som påminnelse Upphandling av styr och övervakning kvarstår. /16/ Entreprenör för Styr och övervakning är Bravida Väst AB. Kontrakt är ännu inte undertecknat. /17/ Kvarstår Försäkringsbevis har överlämnats. Avstämning mot omfattning i AF görs. /12/ Kvarstår Betalningsplan är ej lämnad. /12/ Betalningsplan (förslag) har lämnats av bygg och rör, kvarstår vent, el och hiss. /13/ Bygg och vent är godkända. /16/ El har lämnat /17/ SoÖ kvarstår I entreprenadavtalen ingår optioner för hyresgästanpassning. Optioner avropas, då avtal med hyresgäst föreligger. I övrigt villkor enligt avtal. /16/ Kostnadsuppgifter för plan 350 har lämnats av V och VS. /17/ el och bygg kvarstår. 6 MYNDIGHETER Myndighetsbesiktningar noteras, då de blir aktuella. (Kvarstår som påminnelse) Avstämningsmöte kommer att hållas med byggnadsinsp i slutet av augusti. Handl JWM. /7/ Byggnadsinsp är informerad om planerna avseende entreprenad 1B (Duka). Dessa arbeten kommer att ingå i den nu beslutade kontrollplanen. /10/ Kvarstår /11/ Byggsamråd kommer att hållas torsdag Detta kommer att dels vara en avstämning av hittills utfört arbete, dels en genomgång av entreprenad 2. Entreprenaderna 1 och 2 kommer att hanteras som två skilda ärenden. Medverkande CW och JWM. /12/ Redovisning ska göras av entreprenad 1, JWM återkommer till berörda. /13/ Kvarstår Kontrollplan PBL ska inlämnas till BN och delges projektörerna och entreprenörerna. /13/ Kvarstår CE-märkning för entreprenad 1 är ej utförd. /16/ HG kommenterar vad som kvarstår för genomförande av CE-märkningen. 7 BESTÄLLAR- OCH BYGGLEDARÄRENDEN Det tänkta programmet för lokalerna är i nuläget kontor. Eventuella förändringar hanteras i samband med avrop av optioner Säkerhet mot intrång från grannfastigheten (P-huset) togs upp av entreprenören. /17/ Kontrolleras och kompletteras fortgående SB1-EL, B1.11, plan 000, Telia ska demontera telekablar som ej längre är i drift. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /15/ Arbetet kan utföras omgående. Bo J lämnar erforderliga anvisningar till Prenad. /16/ Brådskar SB1-EL, B1.12, plan 000, hyresgäst har monterat kompressorer inom teknikutrymmet. Osäkert vad detta får för konsekvenser, bl a värmeavgivning. /13/ Hans G utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.13, plan 000, hyresgäst har kopplat in kat 6 kabel till Telias plint. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.14, plan 000, hyresgästens egna kablar hänger, de är ej klamrade på ett fackmässigt sätt. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast) SB1-EL, B1.15, plan 000, vattenslang går genom nytt elschakt. /13/ När den nya kylmaskinen tas i bruk, tas slangen bort av OH. Om det behövs tidigare, anmäls detta CW informerade, att kontrakt har skrivits med hyresgäst för plan 350. Arbetena beaktas redan nu i tidplanen. Framtagande av bygghandlingar har påbörjats. Beställning av entreprenadarbeten senare. /15/ Informerades om följande tider för leverans av handlingar för avstämning av budget: A, uppställningsritningar W011 ( ) Levererat A, inredningar A, övrigt W012 ( ) Levererat W013 ( ) Levererat Klar

3 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 3(10) K W013 ( ) Levererat Vent W011 ( ) Levererat VS W011 ( ) Levererat El W011 ( ) Levererat /17/ Leveranser har i några fall skett med senare datum. Några oklarheter utreds Låsschema tas fram av Lars W. /15/Halmstads låsservice har kontaktats angående låsschema. Ett sådant ska tas fram för huset som helhet med enhetligt system. Handläggs av CW, LW och Bo J. /16/ Genomgång är gjord och förslag inväntas. Besked måste därefter lämnas omgående, huruvida valt system kommer att påverka dörruppställningar och därmed även beställningarna. Besked till MA och GJ. /17/Pågående BH informerade om direktiv lämnade vid projekteringsmöte: Vid projektering och utförande av våtutrymmen ska Byggkeramikrådets branschregler för våtrum utgåva 10:1, benämnd BBV 10:1, tillämpas. Se För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna i VVS-företagens branschregler Säker vatteninstallation tillämpas. Se /16/ Kvarstår som info Galler på gaveln till Combi måste tas bort före murningsarbetena. CW kontaktar Trelp Befintliga lokaler, som påverkas av arbetena, måste tömmas t ex inre delen av LW:s rum. 8 ENTREPRENÖRSFRÅGOR, produktion BYGG Om hyresgästanpassningen inte utförs i samband med montering av radiatorerna, ska väggen bakom radiatorerna målas vit. (Kvarstår som påminnelse). /16/ Beslutades att omslutande väggytor i kontorsplan färdigmålas i sin helhet för att möjliggöra montering av installationer utan efterföljande täckning eller demontering SB1, E1.2, garantisedel på fönster är ej utställd på 10 år SB1, E1.3, installationsschakt är ej färdigställt SB1, E1.11, rum , provisorisk cylinder i dörr är ej utbytt SB1, E1.19, Kaféet, karmplugg saknas i skjutglasparti plan SB1, E1.26, vån plan 250, yttervägg mot Hamngatan är ej färdigställd SB1, E1.30, entré kaféet, ej återställd mark efter provisorisk el-anslutning för bodar. /16/ Gropen är igenfylld, ytbeläggning kvarstår SB1-EL, B1.12, plan 000, el-schakt mellan plan 000 och plan 100 håller ej de föreskrivna 600x E anmäler, att måttsättning på A-ritningar bör kompletteras. Nya väggar, dimensionerande mått, trapphus osv /13/ GJ, Johan och Mats A går igenom måttsättningen för att fastställa eventuella kompletteringar. /16/ Utförs vid behov Ytterväggen på plan 350 mot Klammerdammsgatan är inte parallell med befintlig gatufasad. Differensen blir 70 mm i horisontalmått. Takets anslutning till vertikal väggyta kommer att skilja på 7 mm. Accepteras. (Punkten kvarstår till efter utförandet) Takets anslutning till vertikal väggyta på plan 350 mot Hamngatan kommer att variera. Accepteras. (Punkten kvarstår till efter utförandet) De befintliga balkarna (IPE450), som är primärbalkar till bjälklag 350, uppges ligga i lutning och i något fall ha stor nedböjning. Den senast inlagda balken uppges ligga cirka 70 mm för lågt. Åtgärder för pallning eller motsvarande ska fastläggas. GJ och BHL låter utföra en ytavvägning av balkarna som underlag för beslut. Beakta även anslutning till trapphus. Samordning med K. /13/ Avvägning är utförd och bifogas. K återkommer med förslag. /14/ Infästning av bjälklag till förhöjda upplag är redovisad. Komplettering görs med byggdetalj visande inbyggnad av överfläns. /15/ Kvarstår Möjligheten att utföra något, som förhindrar duvor att bygga bon i hängrännor diskuterades. Förslag efterlyses. Även fiskmåsar ska beaktas. 08:or behöver inte beaktas, även om de också skränar och skitar ner. /15/ Kvarstår.

4 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 4(10) En elevation av den murade väggen mot Combi ska redovisas av K. Nivåskillnader och utsträckning mot Hamngatan beaktas. Avstämning av hinder, som är redovisat av A. /15/ Kvarstår Sidoljus vid sidan om entrédörr till kontor är under utredning, handl CW. /15/ Sidoljus ska utföras vid Säkras entré plan 350. /16/ Sidoljus utförs på plan 150, 250 och 350. (Vid kontroll på plats har framförts problem med utrymmet p g a stålpelare). /17/ Glas monteras i dörrblad Betongglas i den murade väggen mot Combi är under utredning, handl CW. /15/ Avser plan 450, redovisning kvarstår. /16/ Två st öppningar med måtten bxh 1500x400. K kontrollerar prefabbalk lättklinker och mått på betongglas klassat för REI90M. /17/ Kontrolleras på plats efter mötet Kondensor på yttertak placeras på uppbyggnad. Mått- och viktuppgifter är lämnade. K redovisar. Troligen stålstativ. /16/ Redovisning av stålstativ kvarstår Anordningar för taksäkerhet kommer att ses över, handl JWM. /15/ Kvarstår Anvisningar för komplettering av stommen för infästning av markis kommer att redovisas. /15/ Komplettering ska göras för tomrör. /16/ Redovisning utskickad per e- post. Komplettering görs av el-handling Kompletterande uppgifter till terrass plan 450 och 350 ska lämnas av K. /16/ Kompletteringen avser bl a eventuell påverkan av byte av tätskikt, gavlar mot de låga taken samt infästningar av räckesståndare. /17/ Kvarstår Entrépartierna har 6 mm glas, i vilket ska göras urtag för insats till entrésystem. Storlek och placering för urtaget i glaset ska fastställas, uppgift ska lämnas till Greger fvb till Berlings. Uppgiften tas fram av Bo J. Akut! De delar av den murade väggen, som blir synliga utanför fasadliv mot Hamngatan bekläs med falsad plåt genom att takplåten dras upp till krönbeslaget. Mursida mot Combi förblir putsad Kanalisation till entréparti mot Klammerdammsgatan anmäldes för översyn. Kontroll görs på plats Kvarvarande trästockar i befintlig takfot accepteras bli kvarlämnade. Sågning görs på plats så mycket som möjligt Vattenavrinning kring uppstickande delar på yttertak kontrolleras av MA. /17/ Kontrolleras på plats av BHL. Även skydd kring uppstigning bedöms Genomgång på plats gjordes för anvisningar av utförandet av tak mellan nytt och befintligt i anslutning till Fredblads terrass. Utformningen ska redovisas av A och K Skiljevägg mellan kontor och schakt studeras ytterligare. Eventuell flyttning av brandavskiljningen Teknikrum. Beslutades efter genomgång på plats att flytta vägg, vilket innebar, att stålkonstruktionen ändrades. Nytt valv under utrymningstrappan. Ritning efterlyses Ytterdörren från utrymningstrappa till innergård flyttas i sidled. Åtgärden innebär, att en öppning med bredden cirka 3,5 m erhålls av dörr plus befintligt fönster. Kontrolleras av K. VENT Ingen notering. RÖR Radiatorerna i Fredblads lokaler förses med extra luftare. LW anvisar. /16/ En förnyad kontroll görs nästa säsong. Expansionskärl byts. (Punkten kvarstår som påminnelse) Byte av befintliga rör påbörjas snarast möjligt. BHL biträder vid planeringen. /15/ Pågående. Frågor om inklädnad eller annan åtgärd för rören diskuteras med HG. /17/ Under utredning Byte av avlopp påbörjas W010. /15/ Ett antal frågor (problem) anmäldes beträffande det praktiska genomförandet. Genomgång kommer att göras med HG. /16/ Avvakta eventuell relining. /17/ Under utredning.

5 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 5(10) Eventuell pumpning av avlopp från befintlig toalett Gina Tricot diskuterades. /16/ Avvakta eventuell relining VS har gjort bedömningen att befintligt expansionskärl med volymen 80 liter är för litet, och att volymen borde ökas till 200 liter. Kontroll görs av HG. /16/ Byte av expansionskärl är beslutat Placering av vattenrör mm i stora schaktet utreds vidare VS anmäler svårigheter att montera rören. Ett förslag är att låta den brandklassade väggen flytta in ett steg i schaktet, så att rören hamnar utanför. Därefter görs separat inklädnad av rören samt tätning av genomgångarna i bjälklagen. Se proj. /17/ Handläggs av BHL Slangar från Gina Tricot, inkopplingar och dragningar i teknikrum förtydligas av HG VS anmäler att styrventiler för plan 350 inte är angivna i handlingarna för VS eller styr. VS levererar ventilerna. Handlingarna kontrolleras av HG. /17/ I entreprenad 1 är monterat avlopp Ø75 i st f Ø100. Ny lösning fordras, tas fram av HG, BHL anvisar på plats för ev anpassning i övrigt Vattenledningar på en sträcka av 6-7 m i befintlig byggnad vid Fredblads kontor får dras i vindsbjälklaget med en sådan placering, att ledningarna förläggs på den varma sidan. Om så fordras, kompletteras värmeisoleringen över rören. Placering i kallt utrymme är inte tillåtet. EL Omläggning av telekabel ej löst. /10/ Kvarstår/13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /14/ Underlag för anmälan till Telia, handl Bo J. /15/ Omläggning kan utföras omgående. BJ lämnar eventuella kompletterande anvisningar Provisorisk dragning av kabel för dat fordras sannolikt. Bosse och Christer R kontaktar Fredblads. /13/ Bo Jihem utreder och redovisar (snarast). /14/ Kabel till teknikrum, ingen fortsättning? Inget behov idag? /15/ Dragningen kan utföras omgående. BJ lämnar eventuella kompletterande anvisningar. /17/ Information är lämnad. Rätt tillfälle avvaktas. Aktiv utrustning för fiber finns nu provisoriskt i teknikrummet SB1, E1.1, underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselpärmar kontrollerades. Återtogs för kompletteringar. Centralscheman var stämplad bygghandling, ej relationshandling SB1, E1.2, information till driftpersonal var ej klar SB1, E1.4, skyltning var ej klar SB1, E1.5, gruppförteckning var ej klar SB1, E1.6, reservsäkringar, skåp för dito samt greppsäkringshandtag saknades SB1, E1.7, provisorisk datakabel till Fredblads var ej monterad SB1, E1.8, plan 000, demontering av äldre strömbrytare som ej längre används SB1, E1.9, plan 000, brandtätning av kablar för elmätare till kaféet mellan teknikrum och var ej klar SB1, E1.10, plan 000, vissa kablar i plan 000 vid inkommande och övrig plan 000 var ej klamrade resp demonterad. (HEM ska demontera mätare vilka ej längre är i drift) Tomrör dras fram till entrédörrar till kontoren på plan 150, 250 och 350. Placeras i ök på gångjärnssidan, utåtgående vänsterhängda dörrar. Förberedelse till framtida låssystem. /17/ Pågående Kanalisation till entréparti mot Klammerdammsgatan anmäldes för översyn. Kontroll görs på plats. Genomgång och anvisningar lämnade till el. Sammanställning av anvisningarna har utsänts av CW per e-post HISS Krav på ytskikt i hisschakt efterfrågades. Myndighetskravet är att hissgropen av betong ska vara dammbunden. I övrigt inga krav, ej heller från KONE. STYR OCH ÖVERVAKNING Tekniska dat för projektering av styr behövs från V och VS, CJ och MT levererar underlag till Björn. /17/ Även uppdaterad funktionsbeskrivning har översänts.

6 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 6(10) 9 ENTREPRENÖRSFRÅGOR, anmälningar mm Inga frågor beträffande byggvarudeklarationer, redovisning av miljöfarliga ämnen, material- och miljödeklarationer eller intyg och protokoll över föreskrivna provningar för dagen (kvarstår som påminnelse). 10 KVALITETSSÄKRING Sammanställning av kvalitetsplaner, kontrollprogram och egenkontroll: Entreprenad Kvalitetsplan Kontrollprogram Egenkontroll Bygg Lämnad Lämnad Lämnad UE stål Lämnad Lämnad Lämnad Luft Lämnad Lämnad Lämnad Rör Lämnad Lämnad Lämnad El Lämnad Lämnad Lämnad Hiss Lämnad Lämnad Lämnad Styr Ej lämnad Ej lämnad Ej lämnad Kvarstår /14/ BHL kontrollerar innehållet i handlingarna. Gäller fortlöpande Inga avvikelserapporter. 11 AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE ARBETEN Avslutade arbeten: Pallning av bjälklag 350 till våg Pågående arbeten: Rivning bygg. Stålstomme trapphus Takplan, bjl 550 och yttertak. Ytterväggar 450 Hamngathuset Väggar och tak till aggregatrum plan 200 Stålstomme över trapphus. VS-installationer i källaren och teknikrum. V-installationer i teknikrum. 12 ARBETSSTYRKA Arbetsstyrka: Bygg 13 UE smide 2 UE betongsåg - Vent 3 Rör 2 El 1 Summa ARBETSPLATSEN Toaletten i källaren disponeras f n av entreprenörerna. Rummet behöver nu iordningsställas som serverrum. Tid för tillträde? /17/ Ingen åtgärd. Annan lösning kommer att gälla för serverrum Skydd av uteserveringen anordnas i samråd med kaféet. /15/ För undvikande av missförstånd tas kontakt med Luei, handl BHL. /17/ Det har bedömts som nödvändigt, att ta förnyad kontakt med Luei, handl Lars W /17/ Löpande arbete med brandskydd. Anmäldes, att släckningsutrustning finns och att utrymningsväger är kända av personalen BHL gör uppföljning av dagboken. /15/ Löpande arbete Källarlokal ska städas efter utfört arbete och dörrar till t ex Gina Tricot stängas.

7 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 7(10) 14 ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöplan är under upprättande. Samtliga UE ska överlämna sina riskanalyser till Greger. /14/ Riskanalyser från rör och el lämnade. BHL kontrollerar amp. Pågående. /15/ Uppföljning görs av BHL GJ stämmer av med skyddsombud, om hjälmtvång ska gälla för alla, som vistas på arbetsplatsen. Kan ett hjälmtvång vara begränsat tills stomme och tillhörande arbeten är klara? /14/ Vid takgenombrott gäller hjälm på. /15/ Från och med Två hjälmar för besökande finns vid entré Klammerdammsgatan. /17/ Hjälmtvånget är upphävt Skyddsrond nr 4 genomfördes Anmärkningar är åtgärdade. Skyddsrond nr 5 genomfördes Anmärkningar är åtgärdade. 15 KONTROLLER Ingen kontrollantrapport anmäldes. 16 BESIKTNINGAR Förbesiktning brand har genomförts för Gina Tricot. Hanteras i samband med redovisning av kontrollplanen PBL Förbesiktning brand och tillgänglighet har genomförts för Roberts Coffee. Hanteras i samband med redovisning av kontrollplanen PBL Slutbesiktning av entreprenad 2 genomförs torsdag /12/ Tid för besiktningen har begärts bli senarelagd. E återkommer med tidpunkter för samordnad provning och besiktningsdag. /15/ Dag för slutbesiktning beslutas efter erhållen tidplan. Eventuellt plan med förbesiktningar eller huvuddelar. /17/ Syn före inflyttning görs för plan 350, Säkras lokaler, tisdag Härvid görs syn i tillämpliga delar även för hiss och trapphus Brandsyn kommer att utföras av räddningstjänsten hos Roberts Coffee måndag kl /16/ Synen är genomförd och protokoll inväntas. /17/ Protokoll har erhållits. Diskussion förs med Luei om ändring av utrymning från plan 150 för att öka antalet personer på detta plan Datum för första besiktning av hiss ska fastställas. Inflyttning till plan 350 sker W031 och kunder till hyresgästen ska ha tillträde PROJEKTERING Komplettering av brandskyddsdokumention m h t avskiljningar i schakt kompletteras, handl av Peter och Hans. /12/ Efterlyses. /13/ Text ändras senare Måttsättning på A-ritningar bör kompletteras. Nya väggar, dimensionerande mått, trapphus osv. Komplettering kan troligtvis göras i samband med utskick av plan 350. /13/ GJ, Johan och Mats A går igenom måttsättningen för att fastställa eventuella kompletteringar. /16/ Utförs vid behov Projektering av bygghandlingar för hyresgästanpassning tas fram efter anvisningar från CW. /13/ Begäran om preliminär handlingsförteckning kommer att gå ut till konsulterna. /14/ Projekteringsmöte för konsulterna är inbokat enligt separat kallelse. /15/ Projekteringsmöte har hållits. Tider för leverans av handlingar enligt Uppföljning och anvisningar till punkt rörande nivåer för befintliga balkar. /13/ Avvägning är utförd och bifogas. K återkommer med förslag. /14/ Infästning av bjälklag till förhöjda upplag är redovisad. Komplettering görs med byggdetalj visande inbyggnad av överfläns. /15/ Kvarstår En elevation av den murade väggen mot Combi ska redovisas av K. Nivåskillnader och utsträckning mot Hamngatan beaktas. Avstämning av hinder, som är redovisat av A. /15/ Kvarstår.

8 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 8(10) Sidoljus vid sidan om entrédörr till kontor är under utredning, handl CW. /15/ Sidoljus ska utföras vid Säkras entré plan 350. Ändring av A-ritningar. /16/ Sidoljus utförs på plan 150, 250 och 350. (Vid kontroll på plats har framförts problem med utrymmet p g a stålpelare). /17/ Glas monteras i dörrblad Betongglas i den murade väggen mot Combi är under utredning, handl CW. /15/ Avser plan 450, redovisning kvarstår. /16/ Två st öppningar med måtten bxh 1500x400. K kontrollerar prefabbalk lättklinker och mått på betongglas klassat för REI90M. /17/ Kontrolleras på plats efter mötet Kondensor på yttertak placeras på uppbyggnad. Mått- och viktuppgifter är lämnade. K redovisar. Troligen stålstativ. /16/ Redovisning av stålstativ kvarstår Anordningar för taksäkerhet kommer att ses över, handl MA /15/ Kvarstår Kompletterande uppgifter till terrass plan 450 och 350 ska lämnas av K. /16/ Kompletteringen avser bl a eventuell påverkan av byte av tätskikt, gavlar mot de låga taken samt infästningar av räckesståndare. /17/ Kvarstår Redovisning av tomrör för markiser utskickad per e-post. Komplettering görs av elhandling Vattenavrinning kring uppstickande delar på yttertak kontrolleras av MA Placering av vattenrör mm i stora schaktet utreds vidare VS anmäler svårigheter att montera rören. Ett förslag är att låta den brandklassade väggen flytta in ett steg i schaktet, så att rören hamnar utanför. Därefter görs separat inklädnad av rören samt tätning av genomgångarna i bjälklagen. Samordnas mellan A, K och VS. K handlägger. /17/ Handläggs av BHL Genomgång på plats gjordes för anvisningar av utförandet av tak mellan nytt och befintligt i anslutning till Fredblads terrass. Utformningen ska redovisas av A och K Teknikrum. Beslutades efter genomgång på plats att flytta vägg, vilket innebar, att stålkonstruktionen ändrades. Nytt valv under utrymningstrappan. Ritning efterlyses. Redovisa av K Efter ändring i teknikrummet bl a rörande el-skåp och styr-skåp kontrolleras förutsättningarna för CE-märkning. Handl HG Ytterdörren från utrymningstrappa till innergård flyttas i sidled. Åtgärden innebär, att en öppning med bredden cirka 3,5 m erhålls av dörr plus befintligt fönster. Kontrolleras av K. 18 GÄLLANDE HANDLINGAR Sammanställning av gällande bygghandlingar: A Rumsbeskrivning med senaste ändring Byggdelsbeskrivning med senaste ändring Byggbeskrivn (plåt) med senaste ändring Ritningar enligt RF med senaste ändring K Ritningar enligt RF med senaste ändring V Ritningar enligt RF med senaste ändring VS Ritningar enligt RF med senaste ändring E Ritningar enligt RF med senaste ändring Hiss Ritningar enligt RF med senaste ändring Styr Funktionsbeskrivning Sammanställning av Ändrings-PM: Ändrings-PM Datum Entreprenad Kommentar Ändrings-PM A01: Bygg Ändrings-PM A02: Bygg Ändrings-PM A03: Bygg Ändrings-PM A04: Bygg Ändrings-PM A05: Bygg Ändrings-PM A06: Bygg Ändrings-PM K01: Bygg

9 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 9(10) Ändrings-PM K02: Bygg Ändrings-PM K03: Bygg Ändrings-PM K04: Bygg Ändrings-PM K05: Bygg Ändrings-PM K06: Bygg Ändrings-PM K07: Bygg Ändrings-PM K08: Bygg Ändrings-PM K09: Bygg Ändrings-PM K10: Bygg Ändrings-PM K11: Bygg Ändrings-PM K12: Bygg Ändrings-PM K13: Bygg Ändrings-PM K14: Bygg Ändrings-PM K15: Bygg Ändrings-PM K16: Bygg Ändrings-PM V01: Luft Ändrings-PM V02: Luft Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM VS01: Rör Ändrings-PM VS02: Rör Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 01: El Ändrings-PM EL 02: El Ändrings-PM EL 03: El Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 04: El Pl 350 utförs efter avrop Ändrings-PM EL 05: El Ändrings-PM H01: Hiss Text saknas OBS!!! 19 TIDPLAN Huvudtidplan visar bland annat - bygg har arbeten med stomme och klimatskydd till början april - installatörerna startar med större arbeten mars-april - fasadarbeten puts och plåt bör förläggas till efter semestern. - fasadarbeten marmor bör utföras i maj. Tidplanen kompletteras med installatörernas aktiviteter, och detaljtidplaner tas fram. /14/ Komplettering med tider från UE kvarstår. /16/ Huvudtidplan med senaste ändring samt detaljtidplan för fläktrummet daterad redovisades. Planerna bifogas. /17/ Detaljtidplan för fläktrummet är ändrad BE anmäler, att arbetena ligger cirka en vecka sent i förhållande till tidplan /16/ Be anmäler, att det fortfarande är mycket pressat BE anmäler svårigheter med färdigställande till , så att Säkra kan flytta in som tänkt. Tid ska fastställas. /16/ Del av juli månad lär nog behöva tas i anspråk. LW och CW kontaktar omgående Säkra för att utröna vilka möjligheter de har att flyta in senare (slutet juli?). /17/ Säkras lokaler ska vara färdigställda så att syn före inflyttning kan ske tisdag Säkra får nyckeln senast på morgonen Vid den första hyresgästens inflyttning ska följande vara färdigställt: Kontor plan 350 Trapphus Hiss Aggregatrum plan 200 Installationer och brand BE anmäler, att plan 450 kan vara färdigt tidigast Tider för egenprovningar och samordnad provning ska fastställas Preliminärt kan kyla levereras HINDER Inga hinder anmäldes.

10 KIRSTEN MUNCK 6 PROTOKOLL BM 17 Sid 10(10) 21 EKONOMI För ändringar och tilläggsarbeten kommer att upprättas separat ÄTA-lista ÄTA BE 01. Plan 250 rivning mur och kompl stålstomme Underlag lämnat ÄTA V 01. Ändring av befintliga kanaler i huvudschakt. Underlag lämnat ÄTA BE 02. Utökning av Roberts Coffee. Underlag lämnat ÄTA BE 03. Ändrings-PM K05:2 Ek uppg saknas ÄTA VS 01. Bygling av befintliga ledningar Underlag lämnat ÄTA VS 02. Glykol ej redovisad samt mängdad i handlingar Underlag lämnat ÄTA VS 03. Mätare ej specificerade med dimension och flöde Underlag lämnat ÄTA VS 04. Ändr PM VS02:2 Hyresgästanpassning plan 350 Underlag saknas ÄTA VS 05. Ändring och förlängning av bef avloppsluftare Ek uppg saknas ÄTA VS 06. Montering av expansionskärl. Ek uppg saknas ÄTA BE 04. Ändrings-PM K07:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 05. Ändrings-PM K08:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 06. Ändrings-PM K09:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 07. Ändrings-PM K10:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 08. Ändrings-PM K11:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 09. Kortling under bärande vägg plan 450 Ek uppg saknas ÄTA BE 10. Insektsnät plan 350, 450, 550 Ek uppg saknas ÄTA BE 11. Ändrings-PM A04:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 12. Ändrings-PM K12:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 13. Ändrings-PM K13:2 Ek uppg saknas ÄTA BE 14. Byte av tätskikt terrasser till derbigum Underlag lämnat ÄTA BE 15. Sidoljus entré plan 350 Underlag lämnat ÄTA BE 16. Elektrisk styrning brandventilation. Ek uppg saknas ÄTA BE 17. Kortlingar för markiser plan 350 och 450. Ek uppg saknas ÄTA BE 18. Ändring av imkanal från Roberts Coffee Ek uppg saknas ÄTA BE 19. Demontering asbest och PCB Ek uppg saknas ÄTA VS 07. KB-ledningar till Gina Tricot saknas på ritning Ek uppg saknas ÄTA VS 08. Ventiler AV31-80 typ 3601 saknas Underlag lämnat ÄTA VS 09. Avlopp från etapp 1 saknas i Fredblads förråd Ek uppg saknas ÄTA VS 10. Avgående kostnad för avlopp i källare, relining Underlag lämnat ÄTA VS 11. För litet fläktrum, förstoras av bygg. Ek uppg saknas ÄTA VS 12. Ritningar ej klara för omdragning av vatten Ek uppg saknas 22 ÖVRIGA FRÅGOR Bygghandlingar för el, vent och VS för kaféet begärs av POMA, handl BHL. /8/ Kvarstår /14/ Handl av JWM vid handl slutbevis Skyltning på arbetsplatsen diskuterades, inga beslut. /12/ B tar fram förslag på skyltning, där projektet redovisas i marknadsföringssyfte, och där konsulter och entreprenörer har möjlighet att medverka. Handl CW. /13/ Kvarstår. CW kontaktar Trönnér för ev bygglov. /14/ CW redovisade förslag till skylt på segelduk. /15/ Skylten utförs, då Styr och övervakning är upphandlade. /17/ Under produktion Byggherren meddelar, att i stället för taklagsfest kommer något arrangemang att genomföras vid ett senare tillfälle. (Ska den stå kvar som påminnelse?) Vid protokollet Jan Wikström Bilagor: ---

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE CTB ARBETSMATERIAL Dnr CTB 2003/3134 Hans Olsson 2004-02-02 Gilbert Önsten Vägledning om projekteringsansvar, som skall ersätta broschyr ADI 470. Detta är ännu ett arbetsmaterial, men sakinnehållet är

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Dokumentets utgivare: Fortifikationsverket (FORTV) Dokumentbeteckning: Teknisk

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer