Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet"

Transkript

1 Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet

2 Hej! Framför dig har du nu ett nytt exemplar av vår populärversion av årsrapporten denna gång för Det är tredje året vi gör en sådan för att du som kund och/eller intressent ska få en förenklad och samlad bild över vad lokalförvaltningen har lyckats åstadkomma under det senaste året. Efter tre års hårt arbete med att få lokalförvaltningens grundläggande byggstenar på plats, har vi under 2014 kunnat rikta mer energi på utveckling, finslipning av våra processer samt att påbörja en mycket intressant kulturresa. Den resan sker med delaktighet från samtliga medarbetare, där vi tillsammans under cirka ett och ett halvt år ska skapa underlag för vår värdegrund i relation till stadens fyra förhållningssätt. Detta är ett långsiktigt arbete som måste ge avtryck i hur vi upplevs av er kunder. Glädjande kan vi konstatera att både medarbetarenkäten och kundenkäten visar på tydliga framsteg i hur vi upplevs som arbetsgivare respektive leverantör/samarbetspartner/stöd. Det känns riktigt bra att vi är på rätt väg och att vi samtidigt har kunnat definiera de områden där ni kunder ännu inte är nöjda. Vi har helt klart en bit kvar innan vi kan säga att vi har uppnått målet LF är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder. Efter detta fjärde år har vi tagit oss an uppgiften att försöka ge en bild av vinsterna med bildandet av lokalförvaltningen. Man kan i korthet konstatera att: Mer medel har kunnat styras över till underhåll under året tack vare effektivt arbete och minskade kostnader för el, värme och vatten. Bedömningen är att förvaltningen, utifrån 2014 års resultat, för första gången riktigt har nått det årliga behovet av underhåll. Det innebär med andra ord att eftersatta underhållsåtgärder inte ökat. Dock måste noteras att den senaste beräkningen av eftersatta åtgärder är cirka 310 miljoner kronor för underhåll och 770 miljoner för reinvesteringar. Lokalnämnden fattade tidigt på året beslut om en energieffektiviseringsplan. Den innebär att planering och utförande av energieffektiviseringsåtgärder sker mer strukturerat och effektivt, samt visar vilka drifts- och investeringsmedel som ska styras till området de närmaste åren. Ett område i planen som tagit fart och redan gett tydliga resultat under året är driftoptimering. Utfasning av fossileldade värmeanläggningar pågår också enligt plan. Det var lite i korthet från mig. Trevlig läsning! Rickard Nilsson förvaltningens effektiviseringar har varje år överträffat kraven i förändringsfaktorn samtidigt som kvaliteten har bibehållits eller ökat medel styrda till planerat underhåll utifrån budgetförutsättningar har ökat varje år det har blivit enklare och tydligare ur ett kundperspektiv med endast en organisation att kontakta i lokalfrågor eftersom LF både bygger och förvaltar verksamhetslokaler det har varit stort fokus på verksamhetsutveckling vilket gett ökad kvalitet och systematik i uppdraget förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och en ökad kundnöjdhet. För övrigt kan vi konstatera att 2014 års ekonomiska resultat blev ett svagt plus 3,3 miljoner kronor. Vi har levererat lokaler och boenden enligt beställningar och prognoser för 2014 förutom inom förskola där vi inte klarade av leveransen fullt ut, främst på grund av svårigheter att hitta inhyrningsobjekt och lämpliga tomter, tidskrävande bygglovs- och planprocesser, överprövade upphandlingar och i övrigt förändrade förutsättningar för projekten. LF:s huvudsakliga uppdrag Säkerställa god fastighetsförvaltning, vilket innebär att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll. Tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service. Utveckla energisparåtgärder. På uppdrag av kommunstyrelsen och kunder planera och bygga/hyra in nya anläggningar eller bygga om. Administrativt samordna kommunens gemensamma byggprocess. BILDER SID. 1: Från renoveringen av Annedalsskolan Foto: Ivan Jara (bild 2, 3, 6) och Nowak Ljungberg (bild 1, 4, 5) 2

3 Om- och nybyggnation efter beslut av kommunstyrelsen Äldreboende 4 % 21 mnkr Bmss 13 % 77 mnkr Den totala investeringsvolymen fördelad på fastighetstyper Övrigt 7 % 45 mnkr Förskola 35 % 208 mnkr Under 2014 skulle lokalförvaltningen enligt prognosen skapa 930 förskoleplatser. 696 av dessa har blivit klara. Avvikelsen beror främst på svårigheter att hitta inhyrningsobjekt och lämpliga tomter, tidskrävande bygglovs- och planprocesser, överprövade upphandlingar och i övrigt förändrade förutsättningar för projekten. Gymnasieskola 0 % 0 mnkr Grundskola 41 % 241 mnkr Platserna har tillgodosetts genom ny- eller ombyggnation, i tillfälliga paviljonger och i inhyrda fastigheter. Under året har 71 bostäder med särskild service färdigställts, varav 32 bostäder i det egna beståndet och 39 i inhyrda fastigheter. I planen för 2014 bedömdes att 72 bostäder skulle kunna färdigställas vilket innebär att en mindre än vad som bedömdes möjligt i planen har levererats. Förvaltningen bidrar därmed till målet om att tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning Sju månader till inflyttning. Här byggs ett boende med särskild service (BmSS) på Lilla Björlandavägen. Byggnaden består av sex lägenheter samt personal- och gemensamhetsytor. Foto: Anna Canestedt Några exempel på projekt som har färdigställts under 2014 Förskolor Landerigatan, Örgryte-Härlanda Södra Sälöfjordsgatan, Lundby Såggatan, Majorna-Linné Tillfälliga förskolor/paviljonger Utbyvägen, Östra Göteborg Grundskolor Inga större skolprojekt var planerade att färdigställas under 2014 men under året har det pågått flera stora om-, till- och nybyggnadsprojekt som beräknas bli klara under perioden Projekt som pågår i olika faser är bland annat: Gamlestadsskolan, Östra Göteborg Annedalsskolan, Majorna-Linné Äldreboende Svaleboskogen, ombyggnad kök Björkekärrshus, ombyggnad kök Gråberget, ombyggnad kök BmSS (Bostäder med särskild service) Lilla Björlandavägen, Västra Hisingen Fjällbruden, Angered Norra Dragspelsgatan, Askim-Frölunda-Högsbo Övrigt Det före detta äldreboendet Kastanjebacken (Örgryte- Härlanda) har under 2014 byggts om till 46 studentlägenheter. Förstudien för nybyggnationen på Lilla Björlandavägen påbörjades i mars 2012 och lokalerna kunde tas i bruk under hösten 2014 Foto: Anna Canestedt HUS E Om- och tillbyggnad av Gamlestadsskolan, Östra Göteborg. I projektet ingår att anpassa skolans nuvarande lokaler till dagens pedagogik samt ersätta befintliga paviljonger med en permanent byggnad, hus E. Projekteringen påbörjades under 2014 och projektet förväntas pågå till 2018 med byggstart för etapp 1 under fjärde kvartalet Bild: Sweco. 3

4 Tillsammans blir vi energieffektivare Lokalnämnden antog i början av året förvaltningens energieffektiviseringsplan I planen ingår många åtgärdsområden och de flesta av lokalförvaltningens medarbetare berörs på ett eller annat sätt. Därför har ett intensivt informationsarbete med bland annat workshops inletts. Inom ramen för planen fortsätter vi vårt arbete med att driftoptimera och bygga för en mycket låg energianvändning. Men inte bara våra egna medarbetare måste bidra för att stadens mål och planen ska efterlevas vi behöver även engagera våra kunder! Klimat och miljö Vi har under 2014 tagit ett stort kliv framåt i det gemensamma arbetet med våra kunder för att minska verksamheternas energianvändning genom ett mer energiklokt beteende. Tillsammans med Västra Hisingen inom ramen för deras arbete med sitt nya miljöledningssystem, Med tanke på miljön har vi testat att genomföra vårt brukarsamverkansprojekt Vi kan påverka i alla kommunala verksamheter i hela stadsdelen. Och energianvändningen minskar tack vare projektet. Södra Sälöfjordsgatan i Lundby en av 2014 års nya energieffektiva förskolor. Foto: Ivan Jara Tillsammans kan vi påverka energianvändningen i stadens fastigheter. Foto: Nina Jacobsson Stålheim Under hösten har vi tagit fram en webbaserad energiutbildning för våra kunder vars syfte är att skapa engagemang och få Göteborgs Stads anställda att vilja bidra till stadens klimatmål och en mer hållbar framtid. Utbildningen varvar film med frågor och ger exempel på enkla saker som var och en kan göra varje dag utan större uppoffring. Och om vi alla inom Göteborgs Stad gör detta gör det verkligen skillnad! I utbildningen får du till exempel lära dig hur många förskolepedagoger pengarna skulle räcka till om vi minskade vår energikostnad genom att ta bort den energi som vi egentligen inte behöver. Energi som till exempel går till belysning som är tänd i tomma rum och diskmaskiner som går halvfulla. Nyfiken? Utbildningen kommer att börja användas under våren 2015 och samordnas av förvaltningarnas utvecklingsledare miljö. Giftfri förskola barnen lägger ribban för miljöarbetet I hela landet pågår arbetet mot en giftfri förskola. Inom lokalförvaltningen har vi sagt att det är barnen som lägger ribban för vårt miljöarbete och att samma krav sedan gäller i alla våra fastigheter. Under året har lokalförvaltningen som delägare aktivt medverkat till att ta fram en ny och betydligt mer användarvändlig version av systemet Byggvarubedömningen. Detta är ett system som underlättar för allt från projektledare till byggentreprenörer att göra miljökloka materialval. Systemet använder vi i alla våra byggprojekt. Genom den nya versionen får vi ännu bättre koll och kan enklare uppfylla stadens mål om en giftfri förskola och stadens nya kemikalieplan. Under våren träffade vi dessutom alla hantverkare som vi anlitar genom våra ramavtal och utbildade dem i våra miljökrav och systemet Byggvarubedömningen. Detta har sedan under hösten följts upp med revisioner och dialog för att kontinuerligt arbeta för att även de vi anlitar följer stadens miljökrav. Här finns mycket kvar att göra, men det finns ett stort engagemang hos alla parter och på sikt tror vi att detta kommer att bli en självklarthet, bara vi är idoga. I upphandlingen av det nya stadengemensamma ramavtalet för färger, lacker och lim har lokalförvaltningen medverkat till att bara miljögodkända produkter kommer att finnas med i Winst. Detta innebär en enorm förenkling för den som ska handla. Nu är det mycket enklare att göra rätt miljöval, vilket i sin tur gynnar de som vistas i våra fastigheter, då vi enklare säkerställer att de produkter som vi använder är bra ur miljösynpunkt. 4

5 Ökad biologisk mångfald Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Trygg och vacker stad har lokalförvaltningen medverkat till en enklare grön vägg-installation på Traktören som blev klar i somras. Den är mycket lyckad och har uppmärksammats av såväl besökare som personal. Under hösten vidareutvecklades projektet och en större anläggning projekterades som uppförs våren Principen för den nya väggen är tänkt att flexibelt kunna användas på många ställen i staden där vi behöver tillföra grönska. Nyckelord för lösningen är enkel och kostnadseffektiv installation och skötsel, ökad biologisk mångfald och delaktighet. Till exempel är väggen utformad så att den kan kompletteras med egenbyggda holkar och bon för fåglar, fladdermöss och insekter. Inhyrning När lokalförvaltningen inte kan erbjuda kunden lokaler i de egna fastigheterna och det inte är aktuellt att bygga nytt hyr förvaltningen in lokaler av andra fastighetsägare. Inhyrningarna har under 2014 sammanlagt gett kvadratmeter nya lokaler till Göteborgs Stads verksamheter. Detta innebär: kvadratmeter nya förskolelokaler motsvarande 27 avdelningar kvadratmeter nya skol- och gymnasielokaler kvadratmeter nya bostäder med särskild service motsvarande 31 bostäder kvadratmeter nya lokaler för kontor, teamlokaler, social omvårdnad och bibliotek. Under 2014 upprättades 33 nya hyresavtal för kvadratmeter som hyrdes in för kommunens olika verksamheter. Lokalförvaltningens inhyrningar för Göteborgs Stads verksamheter har under 2014 bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om full behovstäckning inom förskolan samt kommunfullmäktiges mål om att skapa fler bostäder med särskild service. Förvaltaren Pernilla Rosenhoff från lokalförvaltningen och stadsbyggnadskontorets Jan Aleby vid den gröna väggen på Traktören. Foto Nina Jacobsson Stålheim Många miljöutredningar Under 2014 har vi utfört många miljöutredningar som ger underlag för framtida hantering. Det handlar bland annat om hållbara och gröna utemiljöer med möjlighet till skydd från solen på våra förskolor och skolor samt en giftfri miljö i befintliga förskolor. Baserat på dessa utredningar kommer vi att arbeta vidare för att stärka våra fastigheter inom dessa områden. Bilhall blev skola Hösten 2013 fick jag i uppdrag av UBF att hyra in en anläggning i Högsbo för Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) som behövde lämna dåvarande lokaler på Nymilsgatan på grund av rivning. Men först behövde lokalerna, bestående av en bilhall och en verkstad, byggas om för skolverksamhet. Utmaningarna var många: att få fram bygglov och ritningar i tid, hitta en bra överenskommelse med fastighetsägaren så båda parter blev nöjda samt se till att verksamheten fick de lokaler de ville ha och som kan fungera i många år framöver. Tack vare ett intensivt arbete från projektledarens och entreprenörens sida och ett fantastiskt bra samarbete med utbildningsförvaltningen, blev lokalerna klara i tid. Och frågan är om inte MTG är en av Sveriges fräckaste gymnasieskolor när det gäller design, färg och form. Lennart Ahlkvist Hyresförhandlare 5

6 Underhåll och reinvesteringar Under 2014 har lokalförvaltningen utfört underhåll för 254 miljoner kronor och reinvesteringar för 214 miljoner kronor. Här ger vi några exempel på vad pengarna använts till. Sjumilaskolan, Hvitfeldtska gymnasiet och Rambergsskolan har renoverats under Foto: Lokalförvaltningen Stora Färgen Ombyggnad och modernisering Under 2014 har lokalförvaltningen moderniserat Stora Färgens lägergård, fd Skärsbo som social resursförvaltningen kommer använda som lägergård. Kulvertar har grävts mellan tre av husen för att kunna installera bergvärme. Ventilationskanalerna och ventilationsaggregaten i husen har bytts ut. Brandskyddet har förbättrats med bland annat nya centraler och utrymningstrappor. Ett storkök har byggts. Många elinstallationer var utdömda och har bytts ut. Lokalförvaltningen har även monterat ett sprinklersystem på hela fastigheten. Dessutom har ett nytt teknikhus byggts till där det även finns återvinningsutrymmen. Kostnad: 21 miljoner kronor Sjumilaskolan Utvändigt underhåll av fasader Utvändigt underhåll av hus A, B och C, innefattande omputsning och målning av fasader samt byte av skadade fasadskivor. Byte av hängrännor, stuprör och plåtdetaljer. Kostnad: 2 miljoner kronor Takbyte Byte av papptak. Skärmtak, huvar och plåtbeslag är renoverade och i vissa fall utbytta. Målning av taksprång, vindskivor etc. Kostnad: 3,3 miljoner kronor Relining av avloppsledningar i hus A, B och C Efter en tid av problem med avloppsstopp och luktproblem, valde lokalförvaltningen att utföra en relining på samtliga problemdrabbade skolbyggnader. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att hela rören byts ut. De flesta metoderna bygger på att man lägger ett plastskikt i rören, vilket förlänger livslängden för avloppet väsentligt. Det krävs inte heller samma ingrepp i byggnadskonstruktionen som vid ett stambyte, vilket gör det till en mindre kostsam men ändå långsiktig lösning. Kostnad: 1,5 miljoner kronor Katrinelundsgymnasiet Ombyggnad av kök, nytt ventilationssystem kök och matsal samt byte av fönster mot Skånegatan Köket har byggts om och rustats upp och ett nytt ventilationssystem har installerats i kök och matsal. Konsekvensen är en bättre arbetsmiljö för personal, en attraktivare miljö för elever att äta lunch och frukost i, hälsosammare matvanor för eleverna och bättre innemiljöklimat. Dessutom har tvåglasfönster i trä bytts ut mot ljudisolerade trä/aluminiumfönster med isolerglas. Det medför mindre underhåll och en bättre, mer ljudisolerad innemiljö från den hårt trafikerade Skånegatan. Kostnad: 18 miljoner kronor Hvitfeldtska gymnasiet, norra byggnaden Omläggning av tak samt omfogning av tegelfasader Taket har lagts om, fasaderna har fogats om och impregnerats och fönster har renoverats. Syftet med projektet är att förebygga uppkomst av fukt- och vattenskador som i sin tur skulle kunna påverka arbetsmiljö och innemiljö. Syftet är också att bevara byggnadens tekniska funktion. Projektet startades sent 2013 och beräknas bli klart under december Kostnad: 17, 5 miljoner kronor Rambergsskolan Toalettprojekt Rambergsskolan är byggd 1916, och fyller således snart 100 år. Den har renoverats i omgångar de senaste åren, man har bland annat bytt tak, renoverat fönster, målat korridorer och asfalterat om skolgården. Under hösten 2014 renoverade lokalförvaltningen samtliga 45 toaletter. Allt är utbytt golv, väggar, ytskikt och toalettstolar. Detta har bidragit till en större välbefinnande hos elever och personal på skolan. Kostnad: 4,5 miljoner kronor 6

7 Tillsyn och skötsel Planerad tillsyn och skötsel Genom att utföra tillsyn och skötsel som periodiska besök på samtliga fastigheter under året kan vi säkerställa och kontrollera fastighetens funktioner, hålla rent och snyggt, förebygga driftstörningar och reparationer, samt minska problem för verksamheten och bevara fastigheternas värde. Syftet är även att få detaljerad information om fastigheternas skick och följa myndigheters krav och förordningar. Under 2014 genomfördes cirka olika driftronder, underhålls- och skötselbesiktningar samt myndighetskontroller. De brister som upptäcktes i samband med kontrollerna har åtgärdats så att kvaliteten på fastigheten bevaras. Under 2014 har fokus riktats mot tillsyn och skötsel av mark vilket gett möjlighet till en utökad frekvens av skötsel på fastigheter där behovet varit störst. En synlig effekt är att kunden inte har behövt ringa in om brister och fel på markskötseln i lika stor omfattning. Under 2014 infördes också besiktningar på genomfört markarbete för att säkerställa att markskötseln har en lika hög kvalitetsnivå över hela staden. Lokalförvaltningen ansvarar för skötseln på 5 miljoner kvadratmeter markyta, vilket är lika stort som drygt 700 fotbollsplaner. Förutom grönyta ingår även skötsel av asfalt och vinterväghållning/snöröjning i uppdraget. REBUS I det gröna REBUS I det gröna handlar om barns utemiljö. Foto: Victoria Hofbauer Lokalförvaltningen har under 2014 haft ett samarbetsprojekt REBUS I det gröna med fem stadsdelar, precis som under Syftet är att ge barn inflytande och möjlighet att påverka sin fysiska miljö. Arbetssättet beskrivs i en handbok RE- BUS resan till en bättre skolmiljö som tagits fram i ett EU-projekt mellan Sverige, Danmark och Norge. REBUS I det gröna handlar om förskolans utemiljö och utgår från läroplanen och hur utemiljön kan bli en bättre pedagogisk yta. Lokalförvaltningen och förskolan har en dialog om hur gården används och hur den kan skötas utifrån barnperspektivet. I projektet samarbetar lokalförvaltningen med kulturförvaltningen. Nytt arbetssätt i Västra Hisingen I SDF Västra Hisingen har lokalförvaltningen påbörjat ett nytt arbetsätt under hösten. Vid mindre åtgärder i äldreboenden kontaktar lokalförvaltningens utförare de boende i förväg för att komma överens om när det är lämpligt att utföra åtgården. Den boende medverkar vid åtgärden och får komma med synpunkter. Det nya arbetssättet följs av lokalförvaltningen och SDN Västra Hisingens ledningsgrupp för äldreboenden Under 2014 har skötsel av mark prioriterats. Anders Boström och Emil Elgorchi är fastighetstekniker med inriktning mark. Foto: Jiri Vydra Tillsyn och skötsel i siffror Varje år besiktigar vi och åtgärdar lekredskap. Under 2014 besiktigades ca 600 lekmiljöer för att säkerställa kvaliteten Nästan 800 driftronder gjordes på värme-, luftbehandling- och kylsystem. I driftronden ingår bland annat filterbyte som har betydelse för att ventilationen ska fungera optimalt. Energieffektivisering genom driftoptimering Som ett led i att nå stadens mål att öka energieffektiviteten till 2020 driftoptimeras lokalförvaltningens fastigheter. Under 2014 har två nya tjänster inrättats för att arbeta enbart med driftoptimering. Till och med oktober 2014 har drygt kadratmeter driftoptimerats. Det motsvarar ca 19 procent av det totala fastighetsbeståndets area. En första utvärdering visar en besparing på 6 procent el och 8 procent värme i de fastigheter som driftoptimerats, vilket motsvarar drygt 1,2 miljoner kronor per år i minskad energikostnad. Driftoptimeringen fortsätter enligt planerad takt i energieffektiviseringsplanen som sträcker sig till Flertalet åtgärder har identifierats som ger en snabb återbetalningstid 7

8 Reparationer görs för att avhjälpa oförutsedda händelser i fastigheterna och i huvudsak efter felanmälan från kunderna. Syftet är att återställa och därmed upprätthålla teknik, funktion och säkerhet i fastigheterna. Under 2014 inkom det ca felanmälningar från kunderna. Några av de vanligaste reparationerna 2014 var: dörrar och lås toalettstolar kranar larminstallationer vitvaror värme/ventilation städning utemiljö efter helg Reparationer En viktig händelse under året som påverkar det dagliga arbetet med reparationer är att förvaltningen gått in i det nya beställning till betalningssystemet Winst. En konsekvens av detta är att lokalförvaltningens anställda så långt det är möjligt inte längre köper reservdelar i butik utan gör detta via dator på servicekontoret. Tanken är att lokalförvaltningen ska få en mer effektiv hantering och köra mindre bil. Just nu söks det mest optimala sättet att arbeta på. Fastighetstekniker Kenneth Alvén lagar ett fönster. Foto: Jiri Vydra Lokalförvaltningen har ständigt fokus på hantering av innemiljöproblem. Under 2014 kom det in ca 250 ärenden från kunderna. Majoriteten av dessa kunde avhjälpas med mindre åtgärder. De mest förekommande problemen under 2014 har varit: uttorkade vattenlås som luktar illa fuktskador som luktar källare kli i ögon på grund av en kombination av låg luftfuktighet, hög innetemperatur och dåligt utförd städning. Av de ca 250 inkomna ärendena ledde ca 5 10 procent till djupare undersökning för att utreda orsaken till problem, alternativt till mer omfattande åtgärder felanmälningar kom in från kunder under av felanmälningarna ledde till påminnelse från kunderna då åtgärden blivit försenad 2 miljoner kronor blev kostnaden för skador på grund av åska under Under sommaren åskade det ovanligt mycket under en period. Då inkom det 100 extra felanmälningar. Framför allt var det brandlarm, inbrottslarm och passagesystem som behövde repareras. Elektriker Lars Backström utför ett uppdrag i Majorna-Linnè. Foto: Jiri Vydra Kunduppdrag De lokalanpassningar som våra kunder beställer och betalar för kallar vi för kunduppdrag. Under 2014 utfördes ca kunduppdrag : kunduppdrag på beställning (önskemål om anpassing i lokalen kunduppdrag enligt avtal (fördelningen utifrån krysslistan). Kunduppdragen varierar i omfattning. Ett större kunduppdrag kan exempelvis vara att flytta en vägg. Ett mindre kunduppdrag kan exempelvis vara att byta ljuskällor. Lokalförvaltningen Box Göteborg Tfn: Fax:

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Föreningen Badhytternas Vänner Ljungskogens Strandbad

Föreningen Badhytternas Vänner Ljungskogens Strandbad Föreningen Badhytternas Vänner Ljungskogens Strandbad Besiktning - badhytter söndagen den 8 september 2013 Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Stockholm växer SKOLMILJÖ SISAB BYGGER FÖR BARNEN. Ännu nöjdare kunder BARNEN BYGGER FÖRSKOLA. Aktuellt från Skolfastigheter i Stockholm AB Nr.

Stockholm växer SKOLMILJÖ SISAB BYGGER FÖR BARNEN. Ännu nöjdare kunder BARNEN BYGGER FÖRSKOLA. Aktuellt från Skolfastigheter i Stockholm AB Nr. SKOLMILJÖ Aktuellt från Skolfastigheter i Stockholm AB Nr. 1 2012 Ännu nöjdare kunder BARNEN BYGGER FÖRSKOLA Stockholm växer SISAB BYGGER FÖR BARNEN Den självklara utbildningsvärden S:t Görans är sålt

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan Om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och förutsättningarna att få ta del av det nya statsstödet till skolrenoveringar PM från Astma- och Allergiförbundet och Svensk Ventilation Juni 2015

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Miljoner att spara på energieffektiva storkök KORTARE VÄG FRÅN UGN TILL MUN WIN-WIN FÖR ALLA

Miljoner att spara på energieffektiva storkök KORTARE VÄG FRÅN UGN TILL MUN WIN-WIN FÖR ALLA Miljoner att spara på energieffektiva storkök KORTARE VÄG FRÅN UGN TILL MUN WIN-WIN FÖR ALLA BAKGRUND Storköken en försummad energisparpotential Bilderna i broschyren är tagna av Fanny Nylund Fastigheter

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår 1969-1970 -

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Sprinkler och brandtekniska byten i Järfälla gymnasieskolor Värderingar & erfarenheter

Sprinkler och brandtekniska byten i Järfälla gymnasieskolor Värderingar & erfarenheter Sprinkler och brandtekniska byten i Järfälla gymnasieskolor Värderingar & erfarenheter Staffan Bengtson och Gösta Holmstedt Brandskyddslaget AB & Sprinklerfrämjandet Bakgrund När Järfälla gymnasieskolor

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer