Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet"

Transkript

1 Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet

2 Hej! Framför dig har du nu ett nytt exemplar av vår populärversion av årsrapporten denna gång för Det är tredje året vi gör en sådan för att du som kund och/eller intressent ska få en förenklad och samlad bild över vad lokalförvaltningen har lyckats åstadkomma under det senaste året. Efter tre års hårt arbete med att få lokalförvaltningens grundläggande byggstenar på plats, har vi under 2014 kunnat rikta mer energi på utveckling, finslipning av våra processer samt att påbörja en mycket intressant kulturresa. Den resan sker med delaktighet från samtliga medarbetare, där vi tillsammans under cirka ett och ett halvt år ska skapa underlag för vår värdegrund i relation till stadens fyra förhållningssätt. Detta är ett långsiktigt arbete som måste ge avtryck i hur vi upplevs av er kunder. Glädjande kan vi konstatera att både medarbetarenkäten och kundenkäten visar på tydliga framsteg i hur vi upplevs som arbetsgivare respektive leverantör/samarbetspartner/stöd. Det känns riktigt bra att vi är på rätt väg och att vi samtidigt har kunnat definiera de områden där ni kunder ännu inte är nöjda. Vi har helt klart en bit kvar innan vi kan säga att vi har uppnått målet LF är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder. Efter detta fjärde år har vi tagit oss an uppgiften att försöka ge en bild av vinsterna med bildandet av lokalförvaltningen. Man kan i korthet konstatera att: Mer medel har kunnat styras över till underhåll under året tack vare effektivt arbete och minskade kostnader för el, värme och vatten. Bedömningen är att förvaltningen, utifrån 2014 års resultat, för första gången riktigt har nått det årliga behovet av underhåll. Det innebär med andra ord att eftersatta underhållsåtgärder inte ökat. Dock måste noteras att den senaste beräkningen av eftersatta åtgärder är cirka 310 miljoner kronor för underhåll och 770 miljoner för reinvesteringar. Lokalnämnden fattade tidigt på året beslut om en energieffektiviseringsplan. Den innebär att planering och utförande av energieffektiviseringsåtgärder sker mer strukturerat och effektivt, samt visar vilka drifts- och investeringsmedel som ska styras till området de närmaste åren. Ett område i planen som tagit fart och redan gett tydliga resultat under året är driftoptimering. Utfasning av fossileldade värmeanläggningar pågår också enligt plan. Det var lite i korthet från mig. Trevlig läsning! Rickard Nilsson förvaltningens effektiviseringar har varje år överträffat kraven i förändringsfaktorn samtidigt som kvaliteten har bibehållits eller ökat medel styrda till planerat underhåll utifrån budgetförutsättningar har ökat varje år det har blivit enklare och tydligare ur ett kundperspektiv med endast en organisation att kontakta i lokalfrågor eftersom LF både bygger och förvaltar verksamhetslokaler det har varit stort fokus på verksamhetsutveckling vilket gett ökad kvalitet och systematik i uppdraget förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och en ökad kundnöjdhet. För övrigt kan vi konstatera att 2014 års ekonomiska resultat blev ett svagt plus 3,3 miljoner kronor. Vi har levererat lokaler och boenden enligt beställningar och prognoser för 2014 förutom inom förskola där vi inte klarade av leveransen fullt ut, främst på grund av svårigheter att hitta inhyrningsobjekt och lämpliga tomter, tidskrävande bygglovs- och planprocesser, överprövade upphandlingar och i övrigt förändrade förutsättningar för projekten. LF:s huvudsakliga uppdrag Säkerställa god fastighetsförvaltning, vilket innebär att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll. Tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service. Utveckla energisparåtgärder. På uppdrag av kommunstyrelsen och kunder planera och bygga/hyra in nya anläggningar eller bygga om. Administrativt samordna kommunens gemensamma byggprocess. BILDER SID. 1: Från renoveringen av Annedalsskolan Foto: Ivan Jara (bild 2, 3, 6) och Nowak Ljungberg (bild 1, 4, 5) 2

3 Om- och nybyggnation efter beslut av kommunstyrelsen Äldreboende 4 % 21 mnkr Bmss 13 % 77 mnkr Den totala investeringsvolymen fördelad på fastighetstyper Övrigt 7 % 45 mnkr Förskola 35 % 208 mnkr Under 2014 skulle lokalförvaltningen enligt prognosen skapa 930 förskoleplatser. 696 av dessa har blivit klara. Avvikelsen beror främst på svårigheter att hitta inhyrningsobjekt och lämpliga tomter, tidskrävande bygglovs- och planprocesser, överprövade upphandlingar och i övrigt förändrade förutsättningar för projekten. Gymnasieskola 0 % 0 mnkr Grundskola 41 % 241 mnkr Platserna har tillgodosetts genom ny- eller ombyggnation, i tillfälliga paviljonger och i inhyrda fastigheter. Under året har 71 bostäder med särskild service färdigställts, varav 32 bostäder i det egna beståndet och 39 i inhyrda fastigheter. I planen för 2014 bedömdes att 72 bostäder skulle kunna färdigställas vilket innebär att en mindre än vad som bedömdes möjligt i planen har levererats. Förvaltningen bidrar därmed till målet om att tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning Sju månader till inflyttning. Här byggs ett boende med särskild service (BmSS) på Lilla Björlandavägen. Byggnaden består av sex lägenheter samt personal- och gemensamhetsytor. Foto: Anna Canestedt Några exempel på projekt som har färdigställts under 2014 Förskolor Landerigatan, Örgryte-Härlanda Södra Sälöfjordsgatan, Lundby Såggatan, Majorna-Linné Tillfälliga förskolor/paviljonger Utbyvägen, Östra Göteborg Grundskolor Inga större skolprojekt var planerade att färdigställas under 2014 men under året har det pågått flera stora om-, till- och nybyggnadsprojekt som beräknas bli klara under perioden Projekt som pågår i olika faser är bland annat: Gamlestadsskolan, Östra Göteborg Annedalsskolan, Majorna-Linné Äldreboende Svaleboskogen, ombyggnad kök Björkekärrshus, ombyggnad kök Gråberget, ombyggnad kök BmSS (Bostäder med särskild service) Lilla Björlandavägen, Västra Hisingen Fjällbruden, Angered Norra Dragspelsgatan, Askim-Frölunda-Högsbo Övrigt Det före detta äldreboendet Kastanjebacken (Örgryte- Härlanda) har under 2014 byggts om till 46 studentlägenheter. Förstudien för nybyggnationen på Lilla Björlandavägen påbörjades i mars 2012 och lokalerna kunde tas i bruk under hösten 2014 Foto: Anna Canestedt HUS E Om- och tillbyggnad av Gamlestadsskolan, Östra Göteborg. I projektet ingår att anpassa skolans nuvarande lokaler till dagens pedagogik samt ersätta befintliga paviljonger med en permanent byggnad, hus E. Projekteringen påbörjades under 2014 och projektet förväntas pågå till 2018 med byggstart för etapp 1 under fjärde kvartalet Bild: Sweco. 3

4 Tillsammans blir vi energieffektivare Lokalnämnden antog i början av året förvaltningens energieffektiviseringsplan I planen ingår många åtgärdsområden och de flesta av lokalförvaltningens medarbetare berörs på ett eller annat sätt. Därför har ett intensivt informationsarbete med bland annat workshops inletts. Inom ramen för planen fortsätter vi vårt arbete med att driftoptimera och bygga för en mycket låg energianvändning. Men inte bara våra egna medarbetare måste bidra för att stadens mål och planen ska efterlevas vi behöver även engagera våra kunder! Klimat och miljö Vi har under 2014 tagit ett stort kliv framåt i det gemensamma arbetet med våra kunder för att minska verksamheternas energianvändning genom ett mer energiklokt beteende. Tillsammans med Västra Hisingen inom ramen för deras arbete med sitt nya miljöledningssystem, Med tanke på miljön har vi testat att genomföra vårt brukarsamverkansprojekt Vi kan påverka i alla kommunala verksamheter i hela stadsdelen. Och energianvändningen minskar tack vare projektet. Södra Sälöfjordsgatan i Lundby en av 2014 års nya energieffektiva förskolor. Foto: Ivan Jara Tillsammans kan vi påverka energianvändningen i stadens fastigheter. Foto: Nina Jacobsson Stålheim Under hösten har vi tagit fram en webbaserad energiutbildning för våra kunder vars syfte är att skapa engagemang och få Göteborgs Stads anställda att vilja bidra till stadens klimatmål och en mer hållbar framtid. Utbildningen varvar film med frågor och ger exempel på enkla saker som var och en kan göra varje dag utan större uppoffring. Och om vi alla inom Göteborgs Stad gör detta gör det verkligen skillnad! I utbildningen får du till exempel lära dig hur många förskolepedagoger pengarna skulle räcka till om vi minskade vår energikostnad genom att ta bort den energi som vi egentligen inte behöver. Energi som till exempel går till belysning som är tänd i tomma rum och diskmaskiner som går halvfulla. Nyfiken? Utbildningen kommer att börja användas under våren 2015 och samordnas av förvaltningarnas utvecklingsledare miljö. Giftfri förskola barnen lägger ribban för miljöarbetet I hela landet pågår arbetet mot en giftfri förskola. Inom lokalförvaltningen har vi sagt att det är barnen som lägger ribban för vårt miljöarbete och att samma krav sedan gäller i alla våra fastigheter. Under året har lokalförvaltningen som delägare aktivt medverkat till att ta fram en ny och betydligt mer användarvändlig version av systemet Byggvarubedömningen. Detta är ett system som underlättar för allt från projektledare till byggentreprenörer att göra miljökloka materialval. Systemet använder vi i alla våra byggprojekt. Genom den nya versionen får vi ännu bättre koll och kan enklare uppfylla stadens mål om en giftfri förskola och stadens nya kemikalieplan. Under våren träffade vi dessutom alla hantverkare som vi anlitar genom våra ramavtal och utbildade dem i våra miljökrav och systemet Byggvarubedömningen. Detta har sedan under hösten följts upp med revisioner och dialog för att kontinuerligt arbeta för att även de vi anlitar följer stadens miljökrav. Här finns mycket kvar att göra, men det finns ett stort engagemang hos alla parter och på sikt tror vi att detta kommer att bli en självklarthet, bara vi är idoga. I upphandlingen av det nya stadengemensamma ramavtalet för färger, lacker och lim har lokalförvaltningen medverkat till att bara miljögodkända produkter kommer att finnas med i Winst. Detta innebär en enorm förenkling för den som ska handla. Nu är det mycket enklare att göra rätt miljöval, vilket i sin tur gynnar de som vistas i våra fastigheter, då vi enklare säkerställer att de produkter som vi använder är bra ur miljösynpunkt. 4

5 Ökad biologisk mångfald Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Trygg och vacker stad har lokalförvaltningen medverkat till en enklare grön vägg-installation på Traktören som blev klar i somras. Den är mycket lyckad och har uppmärksammats av såväl besökare som personal. Under hösten vidareutvecklades projektet och en större anläggning projekterades som uppförs våren Principen för den nya väggen är tänkt att flexibelt kunna användas på många ställen i staden där vi behöver tillföra grönska. Nyckelord för lösningen är enkel och kostnadseffektiv installation och skötsel, ökad biologisk mångfald och delaktighet. Till exempel är väggen utformad så att den kan kompletteras med egenbyggda holkar och bon för fåglar, fladdermöss och insekter. Inhyrning När lokalförvaltningen inte kan erbjuda kunden lokaler i de egna fastigheterna och det inte är aktuellt att bygga nytt hyr förvaltningen in lokaler av andra fastighetsägare. Inhyrningarna har under 2014 sammanlagt gett kvadratmeter nya lokaler till Göteborgs Stads verksamheter. Detta innebär: kvadratmeter nya förskolelokaler motsvarande 27 avdelningar kvadratmeter nya skol- och gymnasielokaler kvadratmeter nya bostäder med särskild service motsvarande 31 bostäder kvadratmeter nya lokaler för kontor, teamlokaler, social omvårdnad och bibliotek. Under 2014 upprättades 33 nya hyresavtal för kvadratmeter som hyrdes in för kommunens olika verksamheter. Lokalförvaltningens inhyrningar för Göteborgs Stads verksamheter har under 2014 bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om full behovstäckning inom förskolan samt kommunfullmäktiges mål om att skapa fler bostäder med särskild service. Förvaltaren Pernilla Rosenhoff från lokalförvaltningen och stadsbyggnadskontorets Jan Aleby vid den gröna väggen på Traktören. Foto Nina Jacobsson Stålheim Många miljöutredningar Under 2014 har vi utfört många miljöutredningar som ger underlag för framtida hantering. Det handlar bland annat om hållbara och gröna utemiljöer med möjlighet till skydd från solen på våra förskolor och skolor samt en giftfri miljö i befintliga förskolor. Baserat på dessa utredningar kommer vi att arbeta vidare för att stärka våra fastigheter inom dessa områden. Bilhall blev skola Hösten 2013 fick jag i uppdrag av UBF att hyra in en anläggning i Högsbo för Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) som behövde lämna dåvarande lokaler på Nymilsgatan på grund av rivning. Men först behövde lokalerna, bestående av en bilhall och en verkstad, byggas om för skolverksamhet. Utmaningarna var många: att få fram bygglov och ritningar i tid, hitta en bra överenskommelse med fastighetsägaren så båda parter blev nöjda samt se till att verksamheten fick de lokaler de ville ha och som kan fungera i många år framöver. Tack vare ett intensivt arbete från projektledarens och entreprenörens sida och ett fantastiskt bra samarbete med utbildningsförvaltningen, blev lokalerna klara i tid. Och frågan är om inte MTG är en av Sveriges fräckaste gymnasieskolor när det gäller design, färg och form. Lennart Ahlkvist Hyresförhandlare 5

6 Underhåll och reinvesteringar Under 2014 har lokalförvaltningen utfört underhåll för 254 miljoner kronor och reinvesteringar för 214 miljoner kronor. Här ger vi några exempel på vad pengarna använts till. Sjumilaskolan, Hvitfeldtska gymnasiet och Rambergsskolan har renoverats under Foto: Lokalförvaltningen Stora Färgen Ombyggnad och modernisering Under 2014 har lokalförvaltningen moderniserat Stora Färgens lägergård, fd Skärsbo som social resursförvaltningen kommer använda som lägergård. Kulvertar har grävts mellan tre av husen för att kunna installera bergvärme. Ventilationskanalerna och ventilationsaggregaten i husen har bytts ut. Brandskyddet har förbättrats med bland annat nya centraler och utrymningstrappor. Ett storkök har byggts. Många elinstallationer var utdömda och har bytts ut. Lokalförvaltningen har även monterat ett sprinklersystem på hela fastigheten. Dessutom har ett nytt teknikhus byggts till där det även finns återvinningsutrymmen. Kostnad: 21 miljoner kronor Sjumilaskolan Utvändigt underhåll av fasader Utvändigt underhåll av hus A, B och C, innefattande omputsning och målning av fasader samt byte av skadade fasadskivor. Byte av hängrännor, stuprör och plåtdetaljer. Kostnad: 2 miljoner kronor Takbyte Byte av papptak. Skärmtak, huvar och plåtbeslag är renoverade och i vissa fall utbytta. Målning av taksprång, vindskivor etc. Kostnad: 3,3 miljoner kronor Relining av avloppsledningar i hus A, B och C Efter en tid av problem med avloppsstopp och luktproblem, valde lokalförvaltningen att utföra en relining på samtliga problemdrabbade skolbyggnader. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att hela rören byts ut. De flesta metoderna bygger på att man lägger ett plastskikt i rören, vilket förlänger livslängden för avloppet väsentligt. Det krävs inte heller samma ingrepp i byggnadskonstruktionen som vid ett stambyte, vilket gör det till en mindre kostsam men ändå långsiktig lösning. Kostnad: 1,5 miljoner kronor Katrinelundsgymnasiet Ombyggnad av kök, nytt ventilationssystem kök och matsal samt byte av fönster mot Skånegatan Köket har byggts om och rustats upp och ett nytt ventilationssystem har installerats i kök och matsal. Konsekvensen är en bättre arbetsmiljö för personal, en attraktivare miljö för elever att äta lunch och frukost i, hälsosammare matvanor för eleverna och bättre innemiljöklimat. Dessutom har tvåglasfönster i trä bytts ut mot ljudisolerade trä/aluminiumfönster med isolerglas. Det medför mindre underhåll och en bättre, mer ljudisolerad innemiljö från den hårt trafikerade Skånegatan. Kostnad: 18 miljoner kronor Hvitfeldtska gymnasiet, norra byggnaden Omläggning av tak samt omfogning av tegelfasader Taket har lagts om, fasaderna har fogats om och impregnerats och fönster har renoverats. Syftet med projektet är att förebygga uppkomst av fukt- och vattenskador som i sin tur skulle kunna påverka arbetsmiljö och innemiljö. Syftet är också att bevara byggnadens tekniska funktion. Projektet startades sent 2013 och beräknas bli klart under december Kostnad: 17, 5 miljoner kronor Rambergsskolan Toalettprojekt Rambergsskolan är byggd 1916, och fyller således snart 100 år. Den har renoverats i omgångar de senaste åren, man har bland annat bytt tak, renoverat fönster, målat korridorer och asfalterat om skolgården. Under hösten 2014 renoverade lokalförvaltningen samtliga 45 toaletter. Allt är utbytt golv, väggar, ytskikt och toalettstolar. Detta har bidragit till en större välbefinnande hos elever och personal på skolan. Kostnad: 4,5 miljoner kronor 6

7 Tillsyn och skötsel Planerad tillsyn och skötsel Genom att utföra tillsyn och skötsel som periodiska besök på samtliga fastigheter under året kan vi säkerställa och kontrollera fastighetens funktioner, hålla rent och snyggt, förebygga driftstörningar och reparationer, samt minska problem för verksamheten och bevara fastigheternas värde. Syftet är även att få detaljerad information om fastigheternas skick och följa myndigheters krav och förordningar. Under 2014 genomfördes cirka olika driftronder, underhålls- och skötselbesiktningar samt myndighetskontroller. De brister som upptäcktes i samband med kontrollerna har åtgärdats så att kvaliteten på fastigheten bevaras. Under 2014 har fokus riktats mot tillsyn och skötsel av mark vilket gett möjlighet till en utökad frekvens av skötsel på fastigheter där behovet varit störst. En synlig effekt är att kunden inte har behövt ringa in om brister och fel på markskötseln i lika stor omfattning. Under 2014 infördes också besiktningar på genomfört markarbete för att säkerställa att markskötseln har en lika hög kvalitetsnivå över hela staden. Lokalförvaltningen ansvarar för skötseln på 5 miljoner kvadratmeter markyta, vilket är lika stort som drygt 700 fotbollsplaner. Förutom grönyta ingår även skötsel av asfalt och vinterväghållning/snöröjning i uppdraget. REBUS I det gröna REBUS I det gröna handlar om barns utemiljö. Foto: Victoria Hofbauer Lokalförvaltningen har under 2014 haft ett samarbetsprojekt REBUS I det gröna med fem stadsdelar, precis som under Syftet är att ge barn inflytande och möjlighet att påverka sin fysiska miljö. Arbetssättet beskrivs i en handbok RE- BUS resan till en bättre skolmiljö som tagits fram i ett EU-projekt mellan Sverige, Danmark och Norge. REBUS I det gröna handlar om förskolans utemiljö och utgår från läroplanen och hur utemiljön kan bli en bättre pedagogisk yta. Lokalförvaltningen och förskolan har en dialog om hur gården används och hur den kan skötas utifrån barnperspektivet. I projektet samarbetar lokalförvaltningen med kulturförvaltningen. Nytt arbetssätt i Västra Hisingen I SDF Västra Hisingen har lokalförvaltningen påbörjat ett nytt arbetsätt under hösten. Vid mindre åtgärder i äldreboenden kontaktar lokalförvaltningens utförare de boende i förväg för att komma överens om när det är lämpligt att utföra åtgården. Den boende medverkar vid åtgärden och får komma med synpunkter. Det nya arbetssättet följs av lokalförvaltningen och SDN Västra Hisingens ledningsgrupp för äldreboenden Under 2014 har skötsel av mark prioriterats. Anders Boström och Emil Elgorchi är fastighetstekniker med inriktning mark. Foto: Jiri Vydra Tillsyn och skötsel i siffror Varje år besiktigar vi och åtgärdar lekredskap. Under 2014 besiktigades ca 600 lekmiljöer för att säkerställa kvaliteten Nästan 800 driftronder gjordes på värme-, luftbehandling- och kylsystem. I driftronden ingår bland annat filterbyte som har betydelse för att ventilationen ska fungera optimalt. Energieffektivisering genom driftoptimering Som ett led i att nå stadens mål att öka energieffektiviteten till 2020 driftoptimeras lokalförvaltningens fastigheter. Under 2014 har två nya tjänster inrättats för att arbeta enbart med driftoptimering. Till och med oktober 2014 har drygt kadratmeter driftoptimerats. Det motsvarar ca 19 procent av det totala fastighetsbeståndets area. En första utvärdering visar en besparing på 6 procent el och 8 procent värme i de fastigheter som driftoptimerats, vilket motsvarar drygt 1,2 miljoner kronor per år i minskad energikostnad. Driftoptimeringen fortsätter enligt planerad takt i energieffektiviseringsplanen som sträcker sig till Flertalet åtgärder har identifierats som ger en snabb återbetalningstid 7

8 Reparationer görs för att avhjälpa oförutsedda händelser i fastigheterna och i huvudsak efter felanmälan från kunderna. Syftet är att återställa och därmed upprätthålla teknik, funktion och säkerhet i fastigheterna. Under 2014 inkom det ca felanmälningar från kunderna. Några av de vanligaste reparationerna 2014 var: dörrar och lås toalettstolar kranar larminstallationer vitvaror värme/ventilation städning utemiljö efter helg Reparationer En viktig händelse under året som påverkar det dagliga arbetet med reparationer är att förvaltningen gått in i det nya beställning till betalningssystemet Winst. En konsekvens av detta är att lokalförvaltningens anställda så långt det är möjligt inte längre köper reservdelar i butik utan gör detta via dator på servicekontoret. Tanken är att lokalförvaltningen ska få en mer effektiv hantering och köra mindre bil. Just nu söks det mest optimala sättet att arbeta på. Fastighetstekniker Kenneth Alvén lagar ett fönster. Foto: Jiri Vydra Lokalförvaltningen har ständigt fokus på hantering av innemiljöproblem. Under 2014 kom det in ca 250 ärenden från kunderna. Majoriteten av dessa kunde avhjälpas med mindre åtgärder. De mest förekommande problemen under 2014 har varit: uttorkade vattenlås som luktar illa fuktskador som luktar källare kli i ögon på grund av en kombination av låg luftfuktighet, hög innetemperatur och dåligt utförd städning. Av de ca 250 inkomna ärendena ledde ca 5 10 procent till djupare undersökning för att utreda orsaken till problem, alternativt till mer omfattande åtgärder felanmälningar kom in från kunder under av felanmälningarna ledde till påminnelse från kunderna då åtgärden blivit försenad 2 miljoner kronor blev kostnaden för skador på grund av åska under Under sommaren åskade det ovanligt mycket under en period. Då inkom det 100 extra felanmälningar. Framför allt var det brandlarm, inbrottslarm och passagesystem som behövde repareras. Elektriker Lars Backström utför ett uppdrag i Majorna-Linnè. Foto: Jiri Vydra Kunduppdrag De lokalanpassningar som våra kunder beställer och betalar för kallar vi för kunduppdrag. Under 2014 utfördes ca kunduppdrag : kunduppdrag på beställning (önskemål om anpassing i lokalen kunduppdrag enligt avtal (fördelningen utifrån krysslistan). Kunduppdragen varierar i omfattning. Ett större kunduppdrag kan exempelvis vara att flytta en vägg. Ett mindre kunduppdrag kan exempelvis vara att byta ljuskällor. Lokalförvaltningen Box Göteborg Tfn: Fax:

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Årskrönika 2012. Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årskrönika 2012. Micasa Fastigheter i Stockholm AB Årskrönika 2012 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Innehåll 3 Innehåll 5 VD har ordet 5 Trygghetsboende och seniorboende 5 Värdegrund och organisation 6 Äldreboenden 6 Kvalitet 6 Framtid 8 Om Micasa Fastigheter

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2014 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE I början av januari invigdes den nya förskolan i Gudö. Byggnaden är den första som Tornberget har byggt med passivhusteknik. Passivhus

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Årsredovisning 2012 Innehåll 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter och hyresgäster 17 Utveckling av fastigheterna 22 Miljö 25 Fastighetsvärdering

Läs mer

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Tryggare och nöjdare kunder Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare Innehåll 2 Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Innehåll VD har ordet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet... 03 Marknad Vill möta kunden där de är... 04 Ekonomi Det här är ekonomifunktionen... 06 Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll...

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer