ÅRSSTÄMMA Kallelse sid Föredragningslista sid 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2"

Transkript

1 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård Innehåll ÅRSSTÄMMA Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar 3.4 Personal 3.5 Arbetsgrupper 3.6 Information VA-miljöprojektet 4. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 sid Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 3. Balansräkning 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6. Noter 9. Underskrifter 5. Revisionsberättelse sid Jämförelse mellan utfall och budget 2013 sid Förslag till budget 2014 sid Förslag från styrelsen sid Förslag till avgifter 2014/2015 Övriga förslag från styrelsen 9. Motion sid 34 Bilagor Blankett för fullmakt till årsstämman.

2 2 1. KALLELSE Stadgeenlig årsstämma äger rum lördagen den 26 april 2014 ca kl. 11:00 i Folkets Hus, Gusum. Avprickning i röstlängd startar kl. 08:30. Blankett för fullmakt bifogas. Observera informationen på fullmakten beträffande vem som enligt stadgarna är berättigad att med rösträtt företräda en fastighet på föreningsstämma. 2. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Mötets öppnande. 2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter. 3 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 4 Val av ordförande för mötet. 5 Val av sekreterare för mötet. 6 Godkännande av föredragningslistan. 7 Godkännande av röstlängd. 8 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt tillika vid behov vara rösträknare. 9 Föregående mötesprotokoll. 10 Framläggande av årsredovisning. 11 Revisorernas berättelse. 12 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust. 14 Ekonomisk redovisning av VA/Miljö Ramsdal projektet. 15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 16 Förslag från styrelsen. 17 Beslut om avgifter: - Medlemsavgift och avdrag för medlemsarbete. - Vatten- och Avloppsavgifter Bestämmande av arvoden till styrelsen och valberedningen. 19 Budgetbehandling. 20 Val av: a) Ordinarie styrelseledamöter för två år. b) Tre ersättare. c) Revisorer för ett år. d) Revisorsuppleant för ett år. e) Valberedning, tre personer för ett år, sammankallande i valberedning utses. 21 Av medlemmarna väckta frågor, Motioner. 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar, första omgången. 23 Meddelanden, information. 24 Mötets avslutning.

3 3 3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3.1 Funktionärer Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av sju till nio ledamöter och tre till fem ersättare. Under verksamhetsåret 2013 har följande ledamöter ingått i styrelsen: Vald för verksamhetsår: Ordförande: Lars Gustavsson Kassör: Solweig Lindroth Sekreterare: Pentti Mäkilä Fritid: Wolfgang Kellmann Vatten & Avlopp: Christer Doverhjelm Vatten & Avlopp: Peter Tollwe Skog & Mark: Håkan Danielsson Skog & Mark: Håkan Sandström Ers. Fritid: Gunnel Hässler 2013 Ers. Skog och mark: Peter Forsell 2013 Ers. Skog och mark: Patrik Fridner 2013 Övriga funktionärer: Revisorer: Bo Axelsson 2013 Ulrika Andersson 2013 Revisorsuppleant: Kenneth Svensson 2013 Valberedning: Jan-Gunnar Isberg 2013 Bengt Röken 2013 Leif Ljung Möten Årsmötet hölls lördagen den 27 april 2013 på Folkets Hus, i Gusum, där 86 fastigheter var representerade. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Även ett antal arbetsmöten har hållits under året. 3.3 Medlemmar hade föreningen 349 registrerade medlemmar.

4 4 3.4 Personal Entreprenör Mattias Lindgren har ansvarat för drift och underhåll av föreningens vattenverk och reningsverk med tillhörande yttre anläggningar. Entreprenör Harry Larsson har skött föreningens gräsytor samt anlitats för anläggnings- och grävningsarbeten. 3.4 Arbetsgrupperna Allmänt Året 2013 började med en bister vinter och tjälen satt i ända till slutet av april. Sommaren kan vi däremot minnas som en av de bästa på länge. Ramsdalsdagen genomfördes 13 juli och både försäljare och besökare gladdes åt kommersen och det vackra vädret. Bredband har diskuterats i närområdet och även i styrelsen. Kommunens bredbandsutbyggnad pågår fortfarande norr om Gropviken och man sätter av för en framtida ledning över viken till Ramsdal i det som kallas etapp två och även är tänkt att omfatta Södra Finnö. Inga beslut om etapp två är ännu tagna i kommunen och styrelsen anser att det krävs ett stämmobeslut samt ett tillräckligt antal intresserade innan planering för bredbandsutbyggnad kan påbörjas inom Ramsdal. Villkoren för statsbidrag kan också komma att ändras (SOU 2013:47) varför vi håller fortlöpande kontakt med kommunen och avvaktar resultatet före eventuella beslut. Styrelsen har forskat vidare i möjligheterna att överlåta Ekonomiska föreningens verksamhet till vägföreningen vilket föreslogs i en motion Det är juridiskt möjligt men kräver omfattande juridisk hjälp samt att föreningens tillgångar överförs till vägföreningen och dess medlemmar när föreningen upplöses. I samband med detta har Söderköpings kommun rätt att ta över vatten- och reningsverk samt tillhörande installationer utan kostnad. Styrelsen anser att kostnaderna och riskerna gör en sammanslagning olämplig, vilket även vägföreningens styrelse informerats om. NT Media som distribuerar tidningen i området har haft problem med stölder och vandalisering av de betalstationer som finns vid vissa anslagstavlor, som resultat kommer dessa antagligen att försvinna. Styrelsen diskuterar alternativa lösningar med NT Media. Styrelsen har inhandlat sex lätt begagnade rastplatsmöbler till våra badplatser. Våra anslagstavlor slits hårt av väder och vind och har därför försetts med plåttak under året. Styrelsen har fått avslag på sin begäran om postnummerändring. Då detta avslag baseras på felaktiga grunder har styrelsen skickat en ny skrivelse till kommunen att framföra till posten. En uppgörelse har träffats med Hans Wagner, Ängsborg angående ej återbetalt förskott för markköp. Styrelsen har återbetalt förskottet om :50 kr som inbetalades 2004 samt en godtycklig ränta om kr vilket är mindre än rättspraxis i liknande fall. Föreningens förre ordförande begärde under 2013 via advokat ersättning för utebliven lön i VA/miljö-projektet samt för kränkning. Styrelsen erbjöd efter förhandlingar en avsevärt lägre summa vilket motparten godtog. Den totala kostnaden för föreningen blev kr inklusive juridiska kostnader.

5 5 Vatten Den kalla vintern orsakade en mindre vattenläcka under en fastighet på Sågvägen, som dessbättre snabbt upptäcktes av en uppmärksam granne och kunde åtgärdas inom kort. Under våren 2013 utfördes ett omfattande ledningsbyte i vattenverket, i samband med detta installerades vattenmätare för att styra klordosering samt mäta vattenflöde från källorna. Vattenflödet mättes separat för varje källa under maj-juni månad och visade att flera pumpar var i dåligt skick och behövde bytas, samt att tillflödet i några källor borde förbättras. Under juni-juli gicks de flesta källorna igenom och defekta delar byttes. Vid två källor genomfördes för hydraulisk spräckning för att öka tillflödet, vilket gjordes på ytterligare två källor efter sommaren när markförhållandena förbättrats. Midsommarhelgen med bra väder klarades utan vattenbrist trots att inte alla källor var åtgärdade. Under sommaren inträffade ett fåtal vattenstopp varav ett strax efter midnatt på grund av orimligt hög förbrukning, antagligen fylldes en pool. Vattensystemet i Ramsdal är inte dimensionerat för den typen av stora vattenuttag, något som även gäller för Söderköpings kommunala vattennät vilket även kommunen påtalat i media. Kommunens miljökontor har under året gjort två platsbesök vid våra anläggningar med godkänt resultat men även påpekat en del brister som ska åtgärdas. I slutet av augusti uppstod problem med bakterier i vattnet vilket meddelades på anslagstavlor och på hemsida. Den på årsmötet beslutade UV-reningen höll redan på att installeras och kunde driftsättas några veckor senare. Senare kunde även en förbättrad klordoseringsstyrning tas i drift som möjliggör en noggrannare dosering vilket tidigare varit ett problem. Kloreringsutrustningen har testats några gånger sedan dess och endast enstaka medlemmar har reagerat på klorsmak vid dessa tillfällen. Klorering sker endast när en förhöjd bakterierisk föreligger, exempelvis vid kraftig nederbörd. Det är sedan tidigare ett faktum att ytvatten kan läcka in i vårt grundvatten under ogynnsamma förhållanden och de boende informeras snarast när bakterier förekommer i dricksvattnet, trots att det inte är ett lagkrav. Under sommaren försågs en källa med möjlighet att koppla in ett reservkraftaggregat. Många av oss minns stormen Gudrun då området var utan vatten under en längre tid, men nu finns en möjlighet att tillhandahålla dricksvatten inom området även vid långvariga strömavbrott. Arbetet med att säkra vattentillgång och kvalitet fortgår, men åtgärderna under föregående år förbrukade samtliga medel avsatta för vattenförsörjningen varför styrelsen såg sig tvingad att genomföra den eventuella höjning av vattenavgiften som årsstämman godkänt. Stora delar av systemen är över 40 år gamla och underhållsbehovet ökar snabbt. Många av de centrala avstängningsventilerna fungerar inte varför hela området blir vattenlöst vid en läcka. Avlopp Arbetet med att avloppsreningen har fortsatt under året. Den stora nederbörden under 2012 omöjliggjorde fintrimning av reningsverket men under 2013 har förutsättningarna varit bättre. Under sommaren noterades några brister i programmering och funktion som vår leverantör åtgärdade under hösten och de senaste avloppsproverna visar på bra resultat. Tyvärr har vi alldeles för stor inträngning av dagvatten i avloppssystemet vilket bara för i år kostar ca kr i onödan

6 6 trots att det under sommaren har varit relativt lite nederbörd. Dagvattnet försämrar också reningsprocessen då avloppsvattnet späds ut och passerar för fort genom reningsverket. Den största boven är vårt ålderstigna avloppsnät men det verkar även finnas fastigheter med takavvattning eller dränering kopplad till avloppssystemet. Kartläggning av bristerna pågår fortlöpande, och under början av 2014 har en ledningssträcka på Odlet nära Fiskarhagsvägen bytts ut där otätheter tidigare konstaterats. De gamla cementrören gick i småbitar vid utbytet vilket visar att avloppsnätets skick är dåligt och att vi måste skynda på renoveringsarbetet. Vi har under året driftsatt ytterligare en mindre avloppspumpstation vid Lillskogsvägen, denna inköptes begagnad för att hålla ned kostnaderna och vi har nu två stora pumpstationer och fyra mindre i området. En av de större ska förses med nytt elskåp under 2014 och en annan med åskskydd, men förhoppningsvis inträffar inga dyrbara haverier. Tänk på vad du spolar ner i avloppet så hjälper du till att hålla kostnaderna nere. Använd gärna miljövänliga rengörings- och tvättmedel, det förbättrar reningsverkets funktion och även vårt badvatten. Under inga omständigheter får klorerat vatten från pooler eller liknande släppas ut i avloppet då klor slår ut den biologiska reningen fullständigt och det kan ta månader att återställa. Skog & Mark Avverkning och gallring i enlighet med gällande skogsvårdsplan har utförts av Holmen Skog i samarbete med lokal entreprenör. Arbetet har utförts både maskinellt och manuellt. Områden som berörts är slänten utmed vägen vid båtbryggorna mot Gropviken, områden norr om Hamnvägen mellan Gropviken/Rödmossevägen, Rödmossevägen/Storskogsvägen och Storskogsvägen/Hästhagsvägen. Under våren kördes ris och avverkningsrester ut från skogen och lades på upplag för bortforsling. Då marknaden för avsättning inte var den bästa så fick riset ligga kvar i väntan på bättre tider och priser. Slyröjning har utförts under hösten på de områden som ska avverkas. Avverkningen kom dock inte igång under hösten 2013 p.g.a. blöt och regnig höst och besvärlig vinter utan tjäle, avverkningen

7 7 påbörjades nyligen. Risupplaget vid Hamnvägen är en bra inkomst för föreningen men efter vårens avverkning så var det svårt att få avsättning för ris p.g.a. den milda hösten och vintern så detta kommer att hämtas när marknaden är bättre. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning och slänga riset i högar nära skogsbrynet så att risbilen kommer åt att lasta. Städning och iordningställande kostar extrapengar för föreningen. Vissa träd som stod illa och farligt till har tagits ner på begäran av närliggande fastighetsägare i samband med övrig avverkning. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att en enskild fastighetsägare inte får ta ner träd på eget bevåg utanför sin tomtgräns. Fastighetsägare som skulle vilja ta ner träd utanför tomtgräns skall kontakta Skog och Mark innan åtgärd vidtas. Föreningen har många dagvattendräneringar och öppna diken i skog och mark vilket kräver insatser och underhåll. En översyn har inletts och vissa delar har åtgärdats, bl.a. vid Hästhagsvägens nedre del har dräneringen ut på åkern bytts. Dräneringen av kärret vid Storskogsvägen har dragits om för att ersätta den överbelastade ledningen som går över tomterna på Storskogsvägens nordöstra sida och som regelbundet svämmat över i samband med nederbörd. Dränering vid gångstigar nära Sågvägens västra ände har åtgärdats på utsatta ställen. Vid Fiskarhagsvägens ände mot Odlet har dräneringen förbättrats och ett kompletterande dike anlagts. Även en del övriga dräneringsledningar har spolats rent. På initiativ från en medlem i föreningen så har en träff angående skötsel av föreningens ängsmarker genomförts och i samband med detta anordnades en rundvandring för att se statusen på ängarna. Vi måste diskutera hur vi ska hantera skötseln av dessa ängar, det är ju viktigt att hålla ängarna öppna så att de inte växer igen. Styrelsen har arbetat vidare med den så kallade nödvägen utmed Gropvikens strand mellan Hamnvägens ände och Nyalundsvägen. Styrelsen anser att behovet finns, men kommunen har avslagit vår begäran då den inte medges av nyligen beslutad detaljplan. En del boende har också framfört oro för ökande trafik. Styrelsen anser inte att föreningen har råd att bekosta en detaljplaneändring enbart för att kunna anlägga vägen och bordlägger därför frågan tills det är dags att revidera detaljplanen.

8 8 Då flera medlemmar har tillgång till fyrhjulingar har styrelsen införskaffat en terränggående vagn att koppla till sådan. Denna kan lånas kostnadsfritt vid medlemsarbete. Fritid Vägombudsmötet hölls lördagen den 11 maj 2013 vid tomtkontoret. Valborgsmässo- och midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt och midsommarfesten var som vanligt uppskattad och välbesökt och arrangerades av Hästhagsvägen. Dalahagsvägen står i tur som ansvarig arrangör under Simskola anordnades vid Sandfjärdsbadet i samarbete med Norrköpings kappsimningsklubb (NKK) under veckorna 28, 29 och 30. Många barn deltog och nådde stora färdigheter i simning trots den tidiga starten på dagen. Vår ambition är att fortsätta det lyckade samarbetet med NKK även under sommaren Iläggning och upptagning av badbryggorna och hopptorn vid Sandfjärdsbadet skedde som vanligt på utannonserade datum och badet var välbesökt under sommaren. I Sandfjärdsbadet och Jolleviken har bottnen förändrats genom åren och vi har idag stora dygropar på båda ställena. En renovering skulle behöva göras för att i första hand få Sandfjärdsbadet i bättre skick. Styrelsens Fritidsgrupp tog under året in kostnadsförslag på åtgärder - (borttagning av gammal trasig duk, återställande/utfyllnad av botten, lägga på ny duk och sand). Detta beräknas kosta ca , vilket styrelsen ansåg vara en för hög kostnad. Det saknas idag finansiering för en sådan åtgärd. Styrelsen beslöt att inte vidtaga några större åtgärder under 2014 utan hänskjuta frågan till årsmötet för diskussion och fortsatt utredning. Fotbollsskolan hölls under veckorna och ett stort antal barn deltog. Det var fler ledare som ställde upp, varför vi under de flesta pass kunde ha två grupper. Det blev roligare fotboll då barnen kunde spela efter sin förmåga, oavsett om de var yngre, nybörjare eller lite äldre som hade deltagit under tidigare somrar. Ett stort tack till de ledare som engagerade sig! 3.6 Information om VA/miljöprojektet Planering och genomförande är från början ett Leaderprojekt drivet av Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård med stöd av Kustlandet, Söderköpings kommun och Länsstyrelsen.

9 9 Arbetet i etapp tre, utbyggnad av VA-nätet på Storskogs- Rödmossevägen och FiskarhagsLillskogsvägen, har genomförts av lokala entreprenörer direkt upphandlade av projektledningen som har bestått av en projektledare samt styrelsen för ekonomiska föreningen. Projektledningen togs över av styrelsen under hösten 2012 utan extra ersättning för att reducera lönekostnaden. Anbudspriserna för tredje etappen bedömdes kraftigt överstiga den ursprungliga budgeten och projektledningen beslutade därför att utföra etapp 3 i egen regi. Vidare flyttades ekonomihanteringen över till föreningens anlitade bokföringstjänst till ett lägre pris. Undersökningar som utfördes under år 2005 och ritningar från dessa har varit till grund för budgetarbetet inför etapp 3. Uppgifterna angående bergmängd och redovisning av övriga hinder i rörgravsschakten har dock inte varit helt korrekta. Det har inneburit bland annat att det har sprängts 710 löpmeter mer berg än vad det framgick av dessa ritningar med stora kostnadsökningar som följd. Etapp 3 har varit uppdelat i två deletapper. Deletapp 1 bestod av Storskogsvägen/Rödmossevägen och utfördes under hösten 2012 och vintern Deletapp 2 bestod av Fiskarhagsvägen/Lillskogsvägen och genomfördes under hösten 2013 och vintern Del ett försenades först av den kraftiga nederbörden och sedan av vintern med stora snömängder och sträng kyla vilket gav kraftig tjäle.

10 10 Del två hade en betydligt bättre väderlek, vilket har inverkat positivt på verksamheten. Arbetena vid Lillskogsvägen har genomförts helt efter budget men för Fiskarhagsvägen har läget varit svårare med betydligt större bergmängder än beräknat. Vissa återställningsarbeten kvarstår och kommer att utföras under våren Man beräknar att drygt 70 fastigheter av de 81 berörda kommer att vara anslutna till det nya avloppssystemet redan under Igenfyllning av branddammen har påbörjats, den har fyllts med bergsmassor från sprängningsarbetena vid tomterna till Fiskarhagsvägen. Även uppställningsplatsen har fyllts på med bergsmassor från sprängningsarbetena. Den kommer att fyllas och jämnas ut ytterligare med jordmassor och senare kommer platsen återplanteras med björkplantor. Nu återstår att skicka in en slutrapport till Länsstyrelsen och att få ut den resterande bidragssumman som tidigare har beviljats till projektet. Även utdebitering av den beräknade slutsumman för VA/Miljö etapp tre (81 fastigheter), har genomförts nyligen. Ekonomisk uppföljning etapp 1, etapp 2 och etapp 3 Ekonomisk uppföljning för respektive etapp redovisas på följande tre sidor.

11 11 Etapp TOTALT Reningsverket Markarbete Byggnad Yttre rör Maskinist (Process) Ombyggt. arbete Administra. Projektledn. Lön Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter övriga fakt. Budget Prognos Utfall Bokförda kostnader Följesedlar 0 Följesedlar R.J SUMMA utfall (slutläge) Tillkommande UTFALL Bokföring LRF (sept 2011-aug 2012) Utfall jämfört med budget i kr Utfall jämfört med budget i % 191% 93% 130% 93% 244% 257% 115% 122% 118% 103% Utfall jämfört med prognos i kr Utfall jämfört med prognos i % 97% 101% 94% 100% 141% 201% 97% 82% 110% 103%

12 Etapp TOTALT Relining Maskiner Rörmaterial Grusmaterial Relining Under entrepr Övrigt material Administra. Projektledn. Lön Projektledn Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter 12 Budget Prognos Utfall Bokförda kostnader Följesedlar 0 Följesedlar RJ SUMMA utfall Tillkommande UTFALL Bokföring LRF Utfall jämfört med budget i kr Utfall jämfört med budget i % 136% 83% 120% 94% 310% 76% 165% 122% 47% 94% 104% Utfall jämfört med prognos i kr Utfall jämfört med prognos i % 108% 111% 92% 94% 348% 121% 161% 122% 47% 94% 105%

13 Etapp 3 Mask, Rörmatr. Rörmatr. Pumpstn El Grus Sprängn. Timtid Besiktn. Uts. Provtr. Adm Lön Bilers. Bankk. Soc. Totalt schakt avlopp vatten budget exkl moms Budget inkl. moms dec utfall aug Etapp 3:2 31-dec Etapp Rånteintäkter PÅG. PROJEKT 31/ adm bokf UPPSKATTAD TOTALKOSTNAD FÖR ETAPP

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 6. JÄMFÖRELSE MELLAN BUDGET OCH UTFALL Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Intäkter Medlemsavgifter Avloppsavgifter Vattenavgifter Arbetsplikt Summa intäkter Övriga Intäkter Skogsintäkter Vedförsäljning Ris Arrendeintäkter Hyresintäkter Festintäkter Släpvagnsintäkter Simskolan Summa övriga intäkter Summa intäkter Driftkostnader Soptömning Kemikalier Markarbeten El Analyser Tillsyn Extraarbete/tillsyn Slamtömning/spolning Reparation och underhåll Rep/underhåll vattenverket Rep/underhåll vattenkällor Rep/underhåll avloppsnät Rep/underhåll reningsverket Dagvattenledningar Vintervatten Hästhagsvägen Sandfjärden Gropviken Gräsklippning Skogsavverkning Ris och sly Snöröjning Simskolan Övriga driftkostnader Summa driftkostnader => fortsätter på nästa sida

27 =>fortsättning från föreg. sida 27 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Personalkostnader Advokatkostnader Styrelsearvodet Revisionsarvodet Konsultarvoden Arbetsgivaravgifter Bilersättning Valberedning Summa personalkostnader Kontorskostnader Lokalunderhåll Ekonomitjänster Kontorsmaterial+kopiering Telefon Porto Summa kontorskostnader Övriga kostnader Möteskostnader Festarrangemang Släpkärrans kostnader Företagsförsäkringar Miljöavgifter Övriga kostnader Vägavgift Fastighetsskatt Summa övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat

28 7. FÖRSLAG TILL BUDGET Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Intäkter Medlemsavgifter Avloppsavgifter Vattenavgifter Arbetsplikt Summa intäkter Övriga Intäkter Skogsintäkter Ris Arrendeintäkter Hyresintäkter Festintäkter Släpvagnsintäkter Simskolan Summa övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader Soptömning Kemikalier Markarbeten El Analyser Tillsyn Extraarbete/tillsyn Slamtömning/spolning Reparation och underhåll Gräsklippning Skogsavverkning Slyröjning Snöröjning Summa driftskostnader =>fortsättning på nästa sida

29 =>fortsättning från föreg. sida 29 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Personalkostnader Advokatkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Konsultarvoden Arbetsgivaravgifter Bilersättning Valberedning Summa personalkostnader Kontorskostnader Lokalunderhåll Övriga lokalkostnader Ekonomitjänster Kontorsmaterial Kopieringskostnader Telefon Porto Summa kontorskostnader Övriga adm. kostnader Möteskostnader Simskolan Festarrangemang Släpkärrans kostnader Bryggkostnader Företagsförsäkringar Miljöavgifter Summa övriga adm. kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar

30 30 8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN Styrelsens förslag till avgifter 2014/2015 Beslut om detta tas under punkt 17, Beslut om avgifter. Betalningsmånad Februari Avloppsavgift (2015) 2 600:- Året runt vattenavgift (2015) 1 300:- Sommarvattenavgift (2015) 650:- Betalningsmånad Juli Medlemsavgift (2014) 1 200:- Övriga förslag från styrelsen Styrelsen lämnar här förklaring och motivering till några av de förslag som stämman har att besluta om: Bortforsling av båtar och annan egendom upplagd på föreningens mark På föreningsmark får ingen privat egendom uppläggas eller förvaras med undantag för de strandplatser vid Gropviken respektive Sandfjärden som upplåtits åt medlemmar. Strandplats, båt eller annat tillbehör ska vara tydligt märkt med fastighetsbeteckning. Egendom som saknar märkning och utan medgivande upptar föreningens mark kan därför bortforslas. Vi ber därför stämman besluta om: Att låta styrelsen märka och dokumentera omärkta båtar och annan egendom på föreningens mark, för att efter en tidsperiod om två månader, eller kortare om objektet anses särskilt hindrande, flytta detsamma till annan förvaringsplats om ingen ägare gett sig tillkänna. Omärkt egendom som bedöms sakna värde kan skrotas utan föregående förvaring. Vidtagna åtgärder anslås på föreningens hemsida, ägare som gör anspråk på bortforslad egendom skall göra sin äganderätt trolig samt erlägga en skälig avgift för täckande av föreningens kostnader för bortforsling och förvaring. Egendom som efter två månaders förvaringstid fortfarande saknar ägare kan därefter komma att försäljas eller skrotas. Beslut om detta tas under punkt 16, Förslag från styrelsen. Förbud mot anslutning av dagvatten till föreningens avloppsnät Föreningens reningsverk har problem med inläckande dagvatten i avloppssystemet, vilket innebär helt i onödan förhöjda driftskostnader. En del av vattnet misstänks komma från markdräneringsledningar och stuprör som felaktigt inkopplats till avloppsnätet. Det är förbjudet att ansluta takavvattning, markdränering och liknande till avloppssystemet.

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2015. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Februari 2015 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2015 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-10 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Söndagen den 3 juli 2011 kl 14.00 (registrering från 13.15) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer