ÅRSSTÄMMA Kallelse sid Föredragningslista sid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2"

Transkript

1 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård Innehåll ÅRSSTÄMMA Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar 3.4 Personal 3.5 Arbetsgrupper 3.6 Information VA-miljöprojektet 4. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 sid Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 3. Balansräkning 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6. Noter 9. Underskrifter 5. Revisionsberättelse sid Jämförelse mellan utfall och budget 2013 sid Förslag till budget 2014 sid Förslag från styrelsen sid Förslag till avgifter 2014/2015 Övriga förslag från styrelsen 9. Motion sid 34 Bilagor Blankett för fullmakt till årsstämman.

2 2 1. KALLELSE Stadgeenlig årsstämma äger rum lördagen den 26 april 2014 ca kl. 11:00 i Folkets Hus, Gusum. Avprickning i röstlängd startar kl. 08:30. Blankett för fullmakt bifogas. Observera informationen på fullmakten beträffande vem som enligt stadgarna är berättigad att med rösträtt företräda en fastighet på föreningsstämma. 2. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Mötets öppnande. 2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter. 3 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 4 Val av ordförande för mötet. 5 Val av sekreterare för mötet. 6 Godkännande av föredragningslistan. 7 Godkännande av röstlängd. 8 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt tillika vid behov vara rösträknare. 9 Föregående mötesprotokoll. 10 Framläggande av årsredovisning. 11 Revisorernas berättelse. 12 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust. 14 Ekonomisk redovisning av VA/Miljö Ramsdal projektet. 15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 16 Förslag från styrelsen. 17 Beslut om avgifter: - Medlemsavgift och avdrag för medlemsarbete. - Vatten- och Avloppsavgifter Bestämmande av arvoden till styrelsen och valberedningen. 19 Budgetbehandling. 20 Val av: a) Ordinarie styrelseledamöter för två år. b) Tre ersättare. c) Revisorer för ett år. d) Revisorsuppleant för ett år. e) Valberedning, tre personer för ett år, sammankallande i valberedning utses. 21 Av medlemmarna väckta frågor, Motioner. 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar, första omgången. 23 Meddelanden, information. 24 Mötets avslutning.

3 3 3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3.1 Funktionärer Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av sju till nio ledamöter och tre till fem ersättare. Under verksamhetsåret 2013 har följande ledamöter ingått i styrelsen: Vald för verksamhetsår: Ordförande: Lars Gustavsson Kassör: Solweig Lindroth Sekreterare: Pentti Mäkilä Fritid: Wolfgang Kellmann Vatten & Avlopp: Christer Doverhjelm Vatten & Avlopp: Peter Tollwe Skog & Mark: Håkan Danielsson Skog & Mark: Håkan Sandström Ers. Fritid: Gunnel Hässler 2013 Ers. Skog och mark: Peter Forsell 2013 Ers. Skog och mark: Patrik Fridner 2013 Övriga funktionärer: Revisorer: Bo Axelsson 2013 Ulrika Andersson 2013 Revisorsuppleant: Kenneth Svensson 2013 Valberedning: Jan-Gunnar Isberg 2013 Bengt Röken 2013 Leif Ljung Möten Årsmötet hölls lördagen den 27 april 2013 på Folkets Hus, i Gusum, där 86 fastigheter var representerade. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Även ett antal arbetsmöten har hållits under året. 3.3 Medlemmar hade föreningen 349 registrerade medlemmar.

4 4 3.4 Personal Entreprenör Mattias Lindgren har ansvarat för drift och underhåll av föreningens vattenverk och reningsverk med tillhörande yttre anläggningar. Entreprenör Harry Larsson har skött föreningens gräsytor samt anlitats för anläggnings- och grävningsarbeten. 3.4 Arbetsgrupperna Allmänt Året 2013 började med en bister vinter och tjälen satt i ända till slutet av april. Sommaren kan vi däremot minnas som en av de bästa på länge. Ramsdalsdagen genomfördes 13 juli och både försäljare och besökare gladdes åt kommersen och det vackra vädret. Bredband har diskuterats i närområdet och även i styrelsen. Kommunens bredbandsutbyggnad pågår fortfarande norr om Gropviken och man sätter av för en framtida ledning över viken till Ramsdal i det som kallas etapp två och även är tänkt att omfatta Södra Finnö. Inga beslut om etapp två är ännu tagna i kommunen och styrelsen anser att det krävs ett stämmobeslut samt ett tillräckligt antal intresserade innan planering för bredbandsutbyggnad kan påbörjas inom Ramsdal. Villkoren för statsbidrag kan också komma att ändras (SOU 2013:47) varför vi håller fortlöpande kontakt med kommunen och avvaktar resultatet före eventuella beslut. Styrelsen har forskat vidare i möjligheterna att överlåta Ekonomiska föreningens verksamhet till vägföreningen vilket föreslogs i en motion Det är juridiskt möjligt men kräver omfattande juridisk hjälp samt att föreningens tillgångar överförs till vägföreningen och dess medlemmar när föreningen upplöses. I samband med detta har Söderköpings kommun rätt att ta över vatten- och reningsverk samt tillhörande installationer utan kostnad. Styrelsen anser att kostnaderna och riskerna gör en sammanslagning olämplig, vilket även vägföreningens styrelse informerats om. NT Media som distribuerar tidningen i området har haft problem med stölder och vandalisering av de betalstationer som finns vid vissa anslagstavlor, som resultat kommer dessa antagligen att försvinna. Styrelsen diskuterar alternativa lösningar med NT Media. Styrelsen har inhandlat sex lätt begagnade rastplatsmöbler till våra badplatser. Våra anslagstavlor slits hårt av väder och vind och har därför försetts med plåttak under året. Styrelsen har fått avslag på sin begäran om postnummerändring. Då detta avslag baseras på felaktiga grunder har styrelsen skickat en ny skrivelse till kommunen att framföra till posten. En uppgörelse har träffats med Hans Wagner, Ängsborg angående ej återbetalt förskott för markköp. Styrelsen har återbetalt förskottet om :50 kr som inbetalades 2004 samt en godtycklig ränta om kr vilket är mindre än rättspraxis i liknande fall. Föreningens förre ordförande begärde under 2013 via advokat ersättning för utebliven lön i VA/miljö-projektet samt för kränkning. Styrelsen erbjöd efter förhandlingar en avsevärt lägre summa vilket motparten godtog. Den totala kostnaden för föreningen blev kr inklusive juridiska kostnader.

5 5 Vatten Den kalla vintern orsakade en mindre vattenläcka under en fastighet på Sågvägen, som dessbättre snabbt upptäcktes av en uppmärksam granne och kunde åtgärdas inom kort. Under våren 2013 utfördes ett omfattande ledningsbyte i vattenverket, i samband med detta installerades vattenmätare för att styra klordosering samt mäta vattenflöde från källorna. Vattenflödet mättes separat för varje källa under maj-juni månad och visade att flera pumpar var i dåligt skick och behövde bytas, samt att tillflödet i några källor borde förbättras. Under juni-juli gicks de flesta källorna igenom och defekta delar byttes. Vid två källor genomfördes för hydraulisk spräckning för att öka tillflödet, vilket gjordes på ytterligare två källor efter sommaren när markförhållandena förbättrats. Midsommarhelgen med bra väder klarades utan vattenbrist trots att inte alla källor var åtgärdade. Under sommaren inträffade ett fåtal vattenstopp varav ett strax efter midnatt på grund av orimligt hög förbrukning, antagligen fylldes en pool. Vattensystemet i Ramsdal är inte dimensionerat för den typen av stora vattenuttag, något som även gäller för Söderköpings kommunala vattennät vilket även kommunen påtalat i media. Kommunens miljökontor har under året gjort två platsbesök vid våra anläggningar med godkänt resultat men även påpekat en del brister som ska åtgärdas. I slutet av augusti uppstod problem med bakterier i vattnet vilket meddelades på anslagstavlor och på hemsida. Den på årsmötet beslutade UV-reningen höll redan på att installeras och kunde driftsättas några veckor senare. Senare kunde även en förbättrad klordoseringsstyrning tas i drift som möjliggör en noggrannare dosering vilket tidigare varit ett problem. Kloreringsutrustningen har testats några gånger sedan dess och endast enstaka medlemmar har reagerat på klorsmak vid dessa tillfällen. Klorering sker endast när en förhöjd bakterierisk föreligger, exempelvis vid kraftig nederbörd. Det är sedan tidigare ett faktum att ytvatten kan läcka in i vårt grundvatten under ogynnsamma förhållanden och de boende informeras snarast när bakterier förekommer i dricksvattnet, trots att det inte är ett lagkrav. Under sommaren försågs en källa med möjlighet att koppla in ett reservkraftaggregat. Många av oss minns stormen Gudrun då området var utan vatten under en längre tid, men nu finns en möjlighet att tillhandahålla dricksvatten inom området även vid långvariga strömavbrott. Arbetet med att säkra vattentillgång och kvalitet fortgår, men åtgärderna under föregående år förbrukade samtliga medel avsatta för vattenförsörjningen varför styrelsen såg sig tvingad att genomföra den eventuella höjning av vattenavgiften som årsstämman godkänt. Stora delar av systemen är över 40 år gamla och underhållsbehovet ökar snabbt. Många av de centrala avstängningsventilerna fungerar inte varför hela området blir vattenlöst vid en läcka. Avlopp Arbetet med att avloppsreningen har fortsatt under året. Den stora nederbörden under 2012 omöjliggjorde fintrimning av reningsverket men under 2013 har förutsättningarna varit bättre. Under sommaren noterades några brister i programmering och funktion som vår leverantör åtgärdade under hösten och de senaste avloppsproverna visar på bra resultat. Tyvärr har vi alldeles för stor inträngning av dagvatten i avloppssystemet vilket bara för i år kostar ca kr i onödan

6 6 trots att det under sommaren har varit relativt lite nederbörd. Dagvattnet försämrar också reningsprocessen då avloppsvattnet späds ut och passerar för fort genom reningsverket. Den största boven är vårt ålderstigna avloppsnät men det verkar även finnas fastigheter med takavvattning eller dränering kopplad till avloppssystemet. Kartläggning av bristerna pågår fortlöpande, och under början av 2014 har en ledningssträcka på Odlet nära Fiskarhagsvägen bytts ut där otätheter tidigare konstaterats. De gamla cementrören gick i småbitar vid utbytet vilket visar att avloppsnätets skick är dåligt och att vi måste skynda på renoveringsarbetet. Vi har under året driftsatt ytterligare en mindre avloppspumpstation vid Lillskogsvägen, denna inköptes begagnad för att hålla ned kostnaderna och vi har nu två stora pumpstationer och fyra mindre i området. En av de större ska förses med nytt elskåp under 2014 och en annan med åskskydd, men förhoppningsvis inträffar inga dyrbara haverier. Tänk på vad du spolar ner i avloppet så hjälper du till att hålla kostnaderna nere. Använd gärna miljövänliga rengörings- och tvättmedel, det förbättrar reningsverkets funktion och även vårt badvatten. Under inga omständigheter får klorerat vatten från pooler eller liknande släppas ut i avloppet då klor slår ut den biologiska reningen fullständigt och det kan ta månader att återställa. Skog & Mark Avverkning och gallring i enlighet med gällande skogsvårdsplan har utförts av Holmen Skog i samarbete med lokal entreprenör. Arbetet har utförts både maskinellt och manuellt. Områden som berörts är slänten utmed vägen vid båtbryggorna mot Gropviken, områden norr om Hamnvägen mellan Gropviken/Rödmossevägen, Rödmossevägen/Storskogsvägen och Storskogsvägen/Hästhagsvägen. Under våren kördes ris och avverkningsrester ut från skogen och lades på upplag för bortforsling. Då marknaden för avsättning inte var den bästa så fick riset ligga kvar i väntan på bättre tider och priser. Slyröjning har utförts under hösten på de områden som ska avverkas. Avverkningen kom dock inte igång under hösten 2013 p.g.a. blöt och regnig höst och besvärlig vinter utan tjäle, avverkningen

7 7 påbörjades nyligen. Risupplaget vid Hamnvägen är en bra inkomst för föreningen men efter vårens avverkning så var det svårt att få avsättning för ris p.g.a. den milda hösten och vintern så detta kommer att hämtas när marknaden är bättre. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning och slänga riset i högar nära skogsbrynet så att risbilen kommer åt att lasta. Städning och iordningställande kostar extrapengar för föreningen. Vissa träd som stod illa och farligt till har tagits ner på begäran av närliggande fastighetsägare i samband med övrig avverkning. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att en enskild fastighetsägare inte får ta ner träd på eget bevåg utanför sin tomtgräns. Fastighetsägare som skulle vilja ta ner träd utanför tomtgräns skall kontakta Skog och Mark innan åtgärd vidtas. Föreningen har många dagvattendräneringar och öppna diken i skog och mark vilket kräver insatser och underhåll. En översyn har inletts och vissa delar har åtgärdats, bl.a. vid Hästhagsvägens nedre del har dräneringen ut på åkern bytts. Dräneringen av kärret vid Storskogsvägen har dragits om för att ersätta den överbelastade ledningen som går över tomterna på Storskogsvägens nordöstra sida och som regelbundet svämmat över i samband med nederbörd. Dränering vid gångstigar nära Sågvägens västra ände har åtgärdats på utsatta ställen. Vid Fiskarhagsvägens ände mot Odlet har dräneringen förbättrats och ett kompletterande dike anlagts. Även en del övriga dräneringsledningar har spolats rent. På initiativ från en medlem i föreningen så har en träff angående skötsel av föreningens ängsmarker genomförts och i samband med detta anordnades en rundvandring för att se statusen på ängarna. Vi måste diskutera hur vi ska hantera skötseln av dessa ängar, det är ju viktigt att hålla ängarna öppna så att de inte växer igen. Styrelsen har arbetat vidare med den så kallade nödvägen utmed Gropvikens strand mellan Hamnvägens ände och Nyalundsvägen. Styrelsen anser att behovet finns, men kommunen har avslagit vår begäran då den inte medges av nyligen beslutad detaljplan. En del boende har också framfört oro för ökande trafik. Styrelsen anser inte att föreningen har råd att bekosta en detaljplaneändring enbart för att kunna anlägga vägen och bordlägger därför frågan tills det är dags att revidera detaljplanen.

8 8 Då flera medlemmar har tillgång till fyrhjulingar har styrelsen införskaffat en terränggående vagn att koppla till sådan. Denna kan lånas kostnadsfritt vid medlemsarbete. Fritid Vägombudsmötet hölls lördagen den 11 maj 2013 vid tomtkontoret. Valborgsmässo- och midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt och midsommarfesten var som vanligt uppskattad och välbesökt och arrangerades av Hästhagsvägen. Dalahagsvägen står i tur som ansvarig arrangör under Simskola anordnades vid Sandfjärdsbadet i samarbete med Norrköpings kappsimningsklubb (NKK) under veckorna 28, 29 och 30. Många barn deltog och nådde stora färdigheter i simning trots den tidiga starten på dagen. Vår ambition är att fortsätta det lyckade samarbetet med NKK även under sommaren Iläggning och upptagning av badbryggorna och hopptorn vid Sandfjärdsbadet skedde som vanligt på utannonserade datum och badet var välbesökt under sommaren. I Sandfjärdsbadet och Jolleviken har bottnen förändrats genom åren och vi har idag stora dygropar på båda ställena. En renovering skulle behöva göras för att i första hand få Sandfjärdsbadet i bättre skick. Styrelsens Fritidsgrupp tog under året in kostnadsförslag på åtgärder - (borttagning av gammal trasig duk, återställande/utfyllnad av botten, lägga på ny duk och sand). Detta beräknas kosta ca , vilket styrelsen ansåg vara en för hög kostnad. Det saknas idag finansiering för en sådan åtgärd. Styrelsen beslöt att inte vidtaga några större åtgärder under 2014 utan hänskjuta frågan till årsmötet för diskussion och fortsatt utredning. Fotbollsskolan hölls under veckorna och ett stort antal barn deltog. Det var fler ledare som ställde upp, varför vi under de flesta pass kunde ha två grupper. Det blev roligare fotboll då barnen kunde spela efter sin förmåga, oavsett om de var yngre, nybörjare eller lite äldre som hade deltagit under tidigare somrar. Ett stort tack till de ledare som engagerade sig! 3.6 Information om VA/miljöprojektet Planering och genomförande är från början ett Leaderprojekt drivet av Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård med stöd av Kustlandet, Söderköpings kommun och Länsstyrelsen.

9 9 Arbetet i etapp tre, utbyggnad av VA-nätet på Storskogs- Rödmossevägen och FiskarhagsLillskogsvägen, har genomförts av lokala entreprenörer direkt upphandlade av projektledningen som har bestått av en projektledare samt styrelsen för ekonomiska föreningen. Projektledningen togs över av styrelsen under hösten 2012 utan extra ersättning för att reducera lönekostnaden. Anbudspriserna för tredje etappen bedömdes kraftigt överstiga den ursprungliga budgeten och projektledningen beslutade därför att utföra etapp 3 i egen regi. Vidare flyttades ekonomihanteringen över till föreningens anlitade bokföringstjänst till ett lägre pris. Undersökningar som utfördes under år 2005 och ritningar från dessa har varit till grund för budgetarbetet inför etapp 3. Uppgifterna angående bergmängd och redovisning av övriga hinder i rörgravsschakten har dock inte varit helt korrekta. Det har inneburit bland annat att det har sprängts 710 löpmeter mer berg än vad det framgick av dessa ritningar med stora kostnadsökningar som följd. Etapp 3 har varit uppdelat i två deletapper. Deletapp 1 bestod av Storskogsvägen/Rödmossevägen och utfördes under hösten 2012 och vintern Deletapp 2 bestod av Fiskarhagsvägen/Lillskogsvägen och genomfördes under hösten 2013 och vintern Del ett försenades först av den kraftiga nederbörden och sedan av vintern med stora snömängder och sträng kyla vilket gav kraftig tjäle.

10 10 Del två hade en betydligt bättre väderlek, vilket har inverkat positivt på verksamheten. Arbetena vid Lillskogsvägen har genomförts helt efter budget men för Fiskarhagsvägen har läget varit svårare med betydligt större bergmängder än beräknat. Vissa återställningsarbeten kvarstår och kommer att utföras under våren Man beräknar att drygt 70 fastigheter av de 81 berörda kommer att vara anslutna till det nya avloppssystemet redan under Igenfyllning av branddammen har påbörjats, den har fyllts med bergsmassor från sprängningsarbetena vid tomterna till Fiskarhagsvägen. Även uppställningsplatsen har fyllts på med bergsmassor från sprängningsarbetena. Den kommer att fyllas och jämnas ut ytterligare med jordmassor och senare kommer platsen återplanteras med björkplantor. Nu återstår att skicka in en slutrapport till Länsstyrelsen och att få ut den resterande bidragssumman som tidigare har beviljats till projektet. Även utdebitering av den beräknade slutsumman för VA/Miljö etapp tre (81 fastigheter), har genomförts nyligen. Ekonomisk uppföljning etapp 1, etapp 2 och etapp 3 Ekonomisk uppföljning för respektive etapp redovisas på följande tre sidor.

11 11 Etapp TOTALT Reningsverket Markarbete Byggnad Yttre rör Maskinist (Process) Ombyggt. arbete Administra. Projektledn. Lön Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter övriga fakt. Budget Prognos Utfall Bokförda kostnader Följesedlar 0 Följesedlar R.J SUMMA utfall (slutläge) Tillkommande UTFALL Bokföring LRF (sept 2011-aug 2012) Utfall jämfört med budget i kr Utfall jämfört med budget i % 191% 93% 130% 93% 244% 257% 115% 122% 118% 103% Utfall jämfört med prognos i kr Utfall jämfört med prognos i % 97% 101% 94% 100% 141% 201% 97% 82% 110% 103%

12 Etapp TOTALT Relining Maskiner Rörmaterial Grusmaterial Relining Under entrepr Övrigt material Administra. Projektledn. Lön Projektledn Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter 12 Budget Prognos Utfall Bokförda kostnader Följesedlar 0 Följesedlar RJ SUMMA utfall Tillkommande UTFALL Bokföring LRF Utfall jämfört med budget i kr Utfall jämfört med budget i % 136% 83% 120% 94% 310% 76% 165% 122% 47% 94% 104% Utfall jämfört med prognos i kr Utfall jämfört med prognos i % 108% 111% 92% 94% 348% 121% 161% 122% 47% 94% 105%

13 Etapp 3 Mask, Rörmatr. Rörmatr. Pumpstn El Grus Sprängn. Timtid Besiktn. Uts. Provtr. Adm Lön Bilers. Bankk. Soc. Totalt schakt avlopp vatten budget exkl moms Budget inkl. moms dec utfall aug Etapp 3:2 31-dec Etapp Rånteintäkter PÅG. PROJEKT 31/ adm bokf UPPSKATTAD TOTALKOSTNAD FÖR ETAPP

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 6. JÄMFÖRELSE MELLAN BUDGET OCH UTFALL Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Intäkter Medlemsavgifter Avloppsavgifter Vattenavgifter Arbetsplikt Summa intäkter Övriga Intäkter Skogsintäkter Vedförsäljning Ris Arrendeintäkter Hyresintäkter Festintäkter Släpvagnsintäkter Simskolan Summa övriga intäkter Summa intäkter Driftkostnader Soptömning Kemikalier Markarbeten El Analyser Tillsyn Extraarbete/tillsyn Slamtömning/spolning Reparation och underhåll Rep/underhåll vattenverket Rep/underhåll vattenkällor Rep/underhåll avloppsnät Rep/underhåll reningsverket Dagvattenledningar Vintervatten Hästhagsvägen Sandfjärden Gropviken Gräsklippning Skogsavverkning Ris och sly Snöröjning Simskolan Övriga driftkostnader Summa driftkostnader => fortsätter på nästa sida

27 =>fortsättning från föreg. sida 27 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Personalkostnader Advokatkostnader Styrelsearvodet Revisionsarvodet Konsultarvoden Arbetsgivaravgifter Bilersättning Valberedning Summa personalkostnader Kontorskostnader Lokalunderhåll Ekonomitjänster Kontorsmaterial+kopiering Telefon Porto Summa kontorskostnader Övriga kostnader Möteskostnader Festarrangemang Släpkärrans kostnader Företagsförsäkringar Miljöavgifter Övriga kostnader Vägavgift Fastighetsskatt Summa övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat

28 7. FÖRSLAG TILL BUDGET Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Intäkter Medlemsavgifter Avloppsavgifter Vattenavgifter Arbetsplikt Summa intäkter Övriga Intäkter Skogsintäkter Ris Arrendeintäkter Hyresintäkter Festintäkter Släpvagnsintäkter Simskolan Summa övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader Soptömning Kemikalier Markarbeten El Analyser Tillsyn Extraarbete/tillsyn Slamtömning/spolning Reparation och underhåll Gräsklippning Skogsavverkning Slyröjning Snöröjning Summa driftskostnader =>fortsättning på nästa sida

29 =>fortsättning från föreg. sida 29 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Personalkostnader Advokatkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Konsultarvoden Arbetsgivaravgifter Bilersättning Valberedning Summa personalkostnader Kontorskostnader Lokalunderhåll Övriga lokalkostnader Ekonomitjänster Kontorsmaterial Kopieringskostnader Telefon Porto Summa kontorskostnader Övriga adm. kostnader Möteskostnader Simskolan Festarrangemang Släpkärrans kostnader Bryggkostnader Företagsförsäkringar Miljöavgifter Summa övriga adm. kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar

30 30 8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN Styrelsens förslag till avgifter 2014/2015 Beslut om detta tas under punkt 17, Beslut om avgifter. Betalningsmånad Februari Avloppsavgift (2015) 2 600:- Året runt vattenavgift (2015) 1 300:- Sommarvattenavgift (2015) 650:- Betalningsmånad Juli Medlemsavgift (2014) 1 200:- Övriga förslag från styrelsen Styrelsen lämnar här förklaring och motivering till några av de förslag som stämman har att besluta om: Bortforsling av båtar och annan egendom upplagd på föreningens mark På föreningsmark får ingen privat egendom uppläggas eller förvaras med undantag för de strandplatser vid Gropviken respektive Sandfjärden som upplåtits åt medlemmar. Strandplats, båt eller annat tillbehör ska vara tydligt märkt med fastighetsbeteckning. Egendom som saknar märkning och utan medgivande upptar föreningens mark kan därför bortforslas. Vi ber därför stämman besluta om: Att låta styrelsen märka och dokumentera omärkta båtar och annan egendom på föreningens mark, för att efter en tidsperiod om två månader, eller kortare om objektet anses särskilt hindrande, flytta detsamma till annan förvaringsplats om ingen ägare gett sig tillkänna. Omärkt egendom som bedöms sakna värde kan skrotas utan föregående förvaring. Vidtagna åtgärder anslås på föreningens hemsida, ägare som gör anspråk på bortforslad egendom skall göra sin äganderätt trolig samt erlägga en skälig avgift för täckande av föreningens kostnader för bortforsling och förvaring. Egendom som efter två månaders förvaringstid fortfarande saknar ägare kan därefter komma att försäljas eller skrotas. Beslut om detta tas under punkt 16, Förslag från styrelsen. Förbud mot anslutning av dagvatten till föreningens avloppsnät Föreningens reningsverk har problem med inläckande dagvatten i avloppssystemet, vilket innebär helt i onödan förhöjda driftskostnader. En del av vattnet misstänks komma från markdräneringsledningar och stuprör som felaktigt inkopplats till avloppsnätet. Det är förbjudet att ansluta takavvattning, markdränering och liknande till avloppssystemet.

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2015. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Februari 2015 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2015 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-10 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ekonomiska Föreningen 2014-06-14 S:t Anna Skärgård. Stadgar. Organisationsnummer: 725000-5308 Föreningen har F-skattebevis

Ekonomiska Föreningen 2014-06-14 S:t Anna Skärgård. Stadgar. Organisationsnummer: 725000-5308 Föreningen har F-skattebevis 1 Ekonomiska Föreningen 2014-06-14 S:t Anna Skärgård Organisationsnummer: 725000-5308 Föreningen har F-skattebevis Stadgar. 1 Firma Föreningens firma är Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård 2 Ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Hästnäs Tomtägareförening kl vid dansbanan Hästnäs

Protokoll fört vid årsstämma i Hästnäs Tomtägareförening kl vid dansbanan Hästnäs Protokoll fört vid årsstämma i Hästnäs Tomtägareförening -06-13 kl 13.00 14.00 vid dansbanan Hästnäs 1 Föreningens ordförande Ewa Walin-Rydgren hälsade c:a 60 tomtägare välkomna och förklarade års ordinarie

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Snöveltorp byalag inbjuder till

Snöveltorp byalag inbjuder till Snöveltorp byalag inbjuder till Fiber i Snövelstorp Hej kära granne! Vi är nu klara med insamlingen av intresseanmälningar och upphandling! Intresset har varit mycket stort och vi är nu i dagsläget 117

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 1 Organisationen Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsade medlemmarna välkomna varefter han förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber Bredbandsutbyggnad Bråta med omnejd 2017-03-01 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber Datum och tid: tisdagen den 4 april 2017, kl. 18.30 Plats: fullmäktigesalen, kommunhuset i Hova Vi hälsar

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening (antagna första gången 9 april 2014) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Strädelängan Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen är en politiskt

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010.

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Plats: Församlingshemmet vid Dunkers k:a. Närvarande tomtägare: 36 st 1. Föreningens ordförande hälsade samtliga närvarande

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer