ÅRSSTÄMMA Kallelse sid Föredragningslista sid 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2"

Transkript

1 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård Innehåll ÅRSSTÄMMA Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar 3.4 Personal 3.5 Arbetsgrupper 3.6 Information VA-miljöprojektet 4. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 sid Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 3. Balansräkning 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6. Noter 9. Underskrifter 5. Revisionsberättelse sid Jämförelse mellan utfall och budget 2013 sid Förslag till budget 2014 sid Förslag från styrelsen sid Förslag till avgifter 2014/2015 Övriga förslag från styrelsen 9. Motion sid 34 Bilagor Blankett för fullmakt till årsstämman.

2 2 1. KALLELSE Stadgeenlig årsstämma äger rum lördagen den 26 april 2014 ca kl. 11:00 i Folkets Hus, Gusum. Avprickning i röstlängd startar kl. 08:30. Blankett för fullmakt bifogas. Observera informationen på fullmakten beträffande vem som enligt stadgarna är berättigad att med rösträtt företräda en fastighet på föreningsstämma. 2. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Mötets öppnande. 2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter. 3 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 4 Val av ordförande för mötet. 5 Val av sekreterare för mötet. 6 Godkännande av föredragningslistan. 7 Godkännande av röstlängd. 8 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt tillika vid behov vara rösträknare. 9 Föregående mötesprotokoll. 10 Framläggande av årsredovisning. 11 Revisorernas berättelse. 12 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust. 14 Ekonomisk redovisning av VA/Miljö Ramsdal projektet. 15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 16 Förslag från styrelsen. 17 Beslut om avgifter: - Medlemsavgift och avdrag för medlemsarbete. - Vatten- och Avloppsavgifter Bestämmande av arvoden till styrelsen och valberedningen. 19 Budgetbehandling. 20 Val av: a) Ordinarie styrelseledamöter för två år. b) Tre ersättare. c) Revisorer för ett år. d) Revisorsuppleant för ett år. e) Valberedning, tre personer för ett år, sammankallande i valberedning utses. 21 Av medlemmarna väckta frågor, Motioner. 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar, första omgången. 23 Meddelanden, information. 24 Mötets avslutning.

3 3 3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3.1 Funktionärer Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av sju till nio ledamöter och tre till fem ersättare. Under verksamhetsåret 2013 har följande ledamöter ingått i styrelsen: Vald för verksamhetsår: Ordförande: Lars Gustavsson Kassör: Solweig Lindroth Sekreterare: Pentti Mäkilä Fritid: Wolfgang Kellmann Vatten & Avlopp: Christer Doverhjelm Vatten & Avlopp: Peter Tollwe Skog & Mark: Håkan Danielsson Skog & Mark: Håkan Sandström Ers. Fritid: Gunnel Hässler 2013 Ers. Skog och mark: Peter Forsell 2013 Ers. Skog och mark: Patrik Fridner 2013 Övriga funktionärer: Revisorer: Bo Axelsson 2013 Ulrika Andersson 2013 Revisorsuppleant: Kenneth Svensson 2013 Valberedning: Jan-Gunnar Isberg 2013 Bengt Röken 2013 Leif Ljung Möten Årsmötet hölls lördagen den 27 april 2013 på Folkets Hus, i Gusum, där 86 fastigheter var representerade. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Även ett antal arbetsmöten har hållits under året. 3.3 Medlemmar hade föreningen 349 registrerade medlemmar.

4 4 3.4 Personal Entreprenör Mattias Lindgren har ansvarat för drift och underhåll av föreningens vattenverk och reningsverk med tillhörande yttre anläggningar. Entreprenör Harry Larsson har skött föreningens gräsytor samt anlitats för anläggnings- och grävningsarbeten. 3.4 Arbetsgrupperna Allmänt Året 2013 började med en bister vinter och tjälen satt i ända till slutet av april. Sommaren kan vi däremot minnas som en av de bästa på länge. Ramsdalsdagen genomfördes 13 juli och både försäljare och besökare gladdes åt kommersen och det vackra vädret. Bredband har diskuterats i närområdet och även i styrelsen. Kommunens bredbandsutbyggnad pågår fortfarande norr om Gropviken och man sätter av för en framtida ledning över viken till Ramsdal i det som kallas etapp två och även är tänkt att omfatta Södra Finnö. Inga beslut om etapp två är ännu tagna i kommunen och styrelsen anser att det krävs ett stämmobeslut samt ett tillräckligt antal intresserade innan planering för bredbandsutbyggnad kan påbörjas inom Ramsdal. Villkoren för statsbidrag kan också komma att ändras (SOU 2013:47) varför vi håller fortlöpande kontakt med kommunen och avvaktar resultatet före eventuella beslut. Styrelsen har forskat vidare i möjligheterna att överlåta Ekonomiska föreningens verksamhet till vägföreningen vilket föreslogs i en motion Det är juridiskt möjligt men kräver omfattande juridisk hjälp samt att föreningens tillgångar överförs till vägföreningen och dess medlemmar när föreningen upplöses. I samband med detta har Söderköpings kommun rätt att ta över vatten- och reningsverk samt tillhörande installationer utan kostnad. Styrelsen anser att kostnaderna och riskerna gör en sammanslagning olämplig, vilket även vägföreningens styrelse informerats om. NT Media som distribuerar tidningen i området har haft problem med stölder och vandalisering av de betalstationer som finns vid vissa anslagstavlor, som resultat kommer dessa antagligen att försvinna. Styrelsen diskuterar alternativa lösningar med NT Media. Styrelsen har inhandlat sex lätt begagnade rastplatsmöbler till våra badplatser. Våra anslagstavlor slits hårt av väder och vind och har därför försetts med plåttak under året. Styrelsen har fått avslag på sin begäran om postnummerändring. Då detta avslag baseras på felaktiga grunder har styrelsen skickat en ny skrivelse till kommunen att framföra till posten. En uppgörelse har träffats med Hans Wagner, Ängsborg angående ej återbetalt förskott för markköp. Styrelsen har återbetalt förskottet om :50 kr som inbetalades 2004 samt en godtycklig ränta om kr vilket är mindre än rättspraxis i liknande fall. Föreningens förre ordförande begärde under 2013 via advokat ersättning för utebliven lön i VA/miljö-projektet samt för kränkning. Styrelsen erbjöd efter förhandlingar en avsevärt lägre summa vilket motparten godtog. Den totala kostnaden för föreningen blev kr inklusive juridiska kostnader.

5 5 Vatten Den kalla vintern orsakade en mindre vattenläcka under en fastighet på Sågvägen, som dessbättre snabbt upptäcktes av en uppmärksam granne och kunde åtgärdas inom kort. Under våren 2013 utfördes ett omfattande ledningsbyte i vattenverket, i samband med detta installerades vattenmätare för att styra klordosering samt mäta vattenflöde från källorna. Vattenflödet mättes separat för varje källa under maj-juni månad och visade att flera pumpar var i dåligt skick och behövde bytas, samt att tillflödet i några källor borde förbättras. Under juni-juli gicks de flesta källorna igenom och defekta delar byttes. Vid två källor genomfördes för hydraulisk spräckning för att öka tillflödet, vilket gjordes på ytterligare två källor efter sommaren när markförhållandena förbättrats. Midsommarhelgen med bra väder klarades utan vattenbrist trots att inte alla källor var åtgärdade. Under sommaren inträffade ett fåtal vattenstopp varav ett strax efter midnatt på grund av orimligt hög förbrukning, antagligen fylldes en pool. Vattensystemet i Ramsdal är inte dimensionerat för den typen av stora vattenuttag, något som även gäller för Söderköpings kommunala vattennät vilket även kommunen påtalat i media. Kommunens miljökontor har under året gjort två platsbesök vid våra anläggningar med godkänt resultat men även påpekat en del brister som ska åtgärdas. I slutet av augusti uppstod problem med bakterier i vattnet vilket meddelades på anslagstavlor och på hemsida. Den på årsmötet beslutade UV-reningen höll redan på att installeras och kunde driftsättas några veckor senare. Senare kunde även en förbättrad klordoseringsstyrning tas i drift som möjliggör en noggrannare dosering vilket tidigare varit ett problem. Kloreringsutrustningen har testats några gånger sedan dess och endast enstaka medlemmar har reagerat på klorsmak vid dessa tillfällen. Klorering sker endast när en förhöjd bakterierisk föreligger, exempelvis vid kraftig nederbörd. Det är sedan tidigare ett faktum att ytvatten kan läcka in i vårt grundvatten under ogynnsamma förhållanden och de boende informeras snarast när bakterier förekommer i dricksvattnet, trots att det inte är ett lagkrav. Under sommaren försågs en källa med möjlighet att koppla in ett reservkraftaggregat. Många av oss minns stormen Gudrun då området var utan vatten under en längre tid, men nu finns en möjlighet att tillhandahålla dricksvatten inom området även vid långvariga strömavbrott. Arbetet med att säkra vattentillgång och kvalitet fortgår, men åtgärderna under föregående år förbrukade samtliga medel avsatta för vattenförsörjningen varför styrelsen såg sig tvingad att genomföra den eventuella höjning av vattenavgiften som årsstämman godkänt. Stora delar av systemen är över 40 år gamla och underhållsbehovet ökar snabbt. Många av de centrala avstängningsventilerna fungerar inte varför hela området blir vattenlöst vid en läcka. Avlopp Arbetet med att avloppsreningen har fortsatt under året. Den stora nederbörden under 2012 omöjliggjorde fintrimning av reningsverket men under 2013 har förutsättningarna varit bättre. Under sommaren noterades några brister i programmering och funktion som vår leverantör åtgärdade under hösten och de senaste avloppsproverna visar på bra resultat. Tyvärr har vi alldeles för stor inträngning av dagvatten i avloppssystemet vilket bara för i år kostar ca kr i onödan

6 6 trots att det under sommaren har varit relativt lite nederbörd. Dagvattnet försämrar också reningsprocessen då avloppsvattnet späds ut och passerar för fort genom reningsverket. Den största boven är vårt ålderstigna avloppsnät men det verkar även finnas fastigheter med takavvattning eller dränering kopplad till avloppssystemet. Kartläggning av bristerna pågår fortlöpande, och under början av 2014 har en ledningssträcka på Odlet nära Fiskarhagsvägen bytts ut där otätheter tidigare konstaterats. De gamla cementrören gick i småbitar vid utbytet vilket visar att avloppsnätets skick är dåligt och att vi måste skynda på renoveringsarbetet. Vi har under året driftsatt ytterligare en mindre avloppspumpstation vid Lillskogsvägen, denna inköptes begagnad för att hålla ned kostnaderna och vi har nu två stora pumpstationer och fyra mindre i området. En av de större ska förses med nytt elskåp under 2014 och en annan med åskskydd, men förhoppningsvis inträffar inga dyrbara haverier. Tänk på vad du spolar ner i avloppet så hjälper du till att hålla kostnaderna nere. Använd gärna miljövänliga rengörings- och tvättmedel, det förbättrar reningsverkets funktion och även vårt badvatten. Under inga omständigheter får klorerat vatten från pooler eller liknande släppas ut i avloppet då klor slår ut den biologiska reningen fullständigt och det kan ta månader att återställa. Skog & Mark Avverkning och gallring i enlighet med gällande skogsvårdsplan har utförts av Holmen Skog i samarbete med lokal entreprenör. Arbetet har utförts både maskinellt och manuellt. Områden som berörts är slänten utmed vägen vid båtbryggorna mot Gropviken, områden norr om Hamnvägen mellan Gropviken/Rödmossevägen, Rödmossevägen/Storskogsvägen och Storskogsvägen/Hästhagsvägen. Under våren kördes ris och avverkningsrester ut från skogen och lades på upplag för bortforsling. Då marknaden för avsättning inte var den bästa så fick riset ligga kvar i väntan på bättre tider och priser. Slyröjning har utförts under hösten på de områden som ska avverkas. Avverkningen kom dock inte igång under hösten 2013 p.g.a. blöt och regnig höst och besvärlig vinter utan tjäle, avverkningen

7 7 påbörjades nyligen. Risupplaget vid Hamnvägen är en bra inkomst för föreningen men efter vårens avverkning så var det svårt att få avsättning för ris p.g.a. den milda hösten och vintern så detta kommer att hämtas när marknaden är bättre. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning och slänga riset i högar nära skogsbrynet så att risbilen kommer åt att lasta. Städning och iordningställande kostar extrapengar för föreningen. Vissa träd som stod illa och farligt till har tagits ner på begäran av närliggande fastighetsägare i samband med övrig avverkning. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att en enskild fastighetsägare inte får ta ner träd på eget bevåg utanför sin tomtgräns. Fastighetsägare som skulle vilja ta ner träd utanför tomtgräns skall kontakta Skog och Mark innan åtgärd vidtas. Föreningen har många dagvattendräneringar och öppna diken i skog och mark vilket kräver insatser och underhåll. En översyn har inletts och vissa delar har åtgärdats, bl.a. vid Hästhagsvägens nedre del har dräneringen ut på åkern bytts. Dräneringen av kärret vid Storskogsvägen har dragits om för att ersätta den överbelastade ledningen som går över tomterna på Storskogsvägens nordöstra sida och som regelbundet svämmat över i samband med nederbörd. Dränering vid gångstigar nära Sågvägens västra ände har åtgärdats på utsatta ställen. Vid Fiskarhagsvägens ände mot Odlet har dräneringen förbättrats och ett kompletterande dike anlagts. Även en del övriga dräneringsledningar har spolats rent. På initiativ från en medlem i föreningen så har en träff angående skötsel av föreningens ängsmarker genomförts och i samband med detta anordnades en rundvandring för att se statusen på ängarna. Vi måste diskutera hur vi ska hantera skötseln av dessa ängar, det är ju viktigt att hålla ängarna öppna så att de inte växer igen. Styrelsen har arbetat vidare med den så kallade nödvägen utmed Gropvikens strand mellan Hamnvägens ände och Nyalundsvägen. Styrelsen anser att behovet finns, men kommunen har avslagit vår begäran då den inte medges av nyligen beslutad detaljplan. En del boende har också framfört oro för ökande trafik. Styrelsen anser inte att föreningen har råd att bekosta en detaljplaneändring enbart för att kunna anlägga vägen och bordlägger därför frågan tills det är dags att revidera detaljplanen.

8 8 Då flera medlemmar har tillgång till fyrhjulingar har styrelsen införskaffat en terränggående vagn att koppla till sådan. Denna kan lånas kostnadsfritt vid medlemsarbete. Fritid Vägombudsmötet hölls lördagen den 11 maj 2013 vid tomtkontoret. Valborgsmässo- och midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt och midsommarfesten var som vanligt uppskattad och välbesökt och arrangerades av Hästhagsvägen. Dalahagsvägen står i tur som ansvarig arrangör under Simskola anordnades vid Sandfjärdsbadet i samarbete med Norrköpings kappsimningsklubb (NKK) under veckorna 28, 29 och 30. Många barn deltog och nådde stora färdigheter i simning trots den tidiga starten på dagen. Vår ambition är att fortsätta det lyckade samarbetet med NKK även under sommaren Iläggning och upptagning av badbryggorna och hopptorn vid Sandfjärdsbadet skedde som vanligt på utannonserade datum och badet var välbesökt under sommaren. I Sandfjärdsbadet och Jolleviken har bottnen förändrats genom åren och vi har idag stora dygropar på båda ställena. En renovering skulle behöva göras för att i första hand få Sandfjärdsbadet i bättre skick. Styrelsens Fritidsgrupp tog under året in kostnadsförslag på åtgärder - (borttagning av gammal trasig duk, återställande/utfyllnad av botten, lägga på ny duk och sand). Detta beräknas kosta ca , vilket styrelsen ansåg vara en för hög kostnad. Det saknas idag finansiering för en sådan åtgärd. Styrelsen beslöt att inte vidtaga några större åtgärder under 2014 utan hänskjuta frågan till årsmötet för diskussion och fortsatt utredning. Fotbollsskolan hölls under veckorna och ett stort antal barn deltog. Det var fler ledare som ställde upp, varför vi under de flesta pass kunde ha två grupper. Det blev roligare fotboll då barnen kunde spela efter sin förmåga, oavsett om de var yngre, nybörjare eller lite äldre som hade deltagit under tidigare somrar. Ett stort tack till de ledare som engagerade sig! 3.6 Information om VA/miljöprojektet Planering och genomförande är från början ett Leaderprojekt drivet av Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård med stöd av Kustlandet, Söderköpings kommun och Länsstyrelsen.

9 9 Arbetet i etapp tre, utbyggnad av VA-nätet på Storskogs- Rödmossevägen och FiskarhagsLillskogsvägen, har genomförts av lokala entreprenörer direkt upphandlade av projektledningen som har bestått av en projektledare samt styrelsen för ekonomiska föreningen. Projektledningen togs över av styrelsen under hösten 2012 utan extra ersättning för att reducera lönekostnaden. Anbudspriserna för tredje etappen bedömdes kraftigt överstiga den ursprungliga budgeten och projektledningen beslutade därför att utföra etapp 3 i egen regi. Vidare flyttades ekonomihanteringen över till föreningens anlitade bokföringstjänst till ett lägre pris. Undersökningar som utfördes under år 2005 och ritningar från dessa har varit till grund för budgetarbetet inför etapp 3. Uppgifterna angående bergmängd och redovisning av övriga hinder i rörgravsschakten har dock inte varit helt korrekta. Det har inneburit bland annat att det har sprängts 710 löpmeter mer berg än vad det framgick av dessa ritningar med stora kostnadsökningar som följd. Etapp 3 har varit uppdelat i två deletapper. Deletapp 1 bestod av Storskogsvägen/Rödmossevägen och utfördes under hösten 2012 och vintern Deletapp 2 bestod av Fiskarhagsvägen/Lillskogsvägen och genomfördes under hösten 2013 och vintern Del ett försenades först av den kraftiga nederbörden och sedan av vintern med stora snömängder och sträng kyla vilket gav kraftig tjäle.

10 10 Del två hade en betydligt bättre väderlek, vilket har inverkat positivt på verksamheten. Arbetena vid Lillskogsvägen har genomförts helt efter budget men för Fiskarhagsvägen har läget varit svårare med betydligt större bergmängder än beräknat. Vissa återställningsarbeten kvarstår och kommer att utföras under våren Man beräknar att drygt 70 fastigheter av de 81 berörda kommer att vara anslutna till det nya avloppssystemet redan under Igenfyllning av branddammen har påbörjats, den har fyllts med bergsmassor från sprängningsarbetena vid tomterna till Fiskarhagsvägen. Även uppställningsplatsen har fyllts på med bergsmassor från sprängningsarbetena. Den kommer att fyllas och jämnas ut ytterligare med jordmassor och senare kommer platsen återplanteras med björkplantor. Nu återstår att skicka in en slutrapport till Länsstyrelsen och att få ut den resterande bidragssumman som tidigare har beviljats till projektet. Även utdebitering av den beräknade slutsumman för VA/Miljö etapp tre (81 fastigheter), har genomförts nyligen. Ekonomisk uppföljning etapp 1, etapp 2 och etapp 3 Ekonomisk uppföljning för respektive etapp redovisas på följande tre sidor.

11 11 Etapp TOTALT Reningsverket Markarbete Byggnad Yttre rör Maskinist (Process) Ombyggt. arbete Administra. Projektledn. Lön Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter övriga fakt. Budget Prognos Utfall Bokförda kostnader Följesedlar 0 Följesedlar R.J SUMMA utfall (slutläge) Tillkommande UTFALL Bokföring LRF (sept 2011-aug 2012) Utfall jämfört med budget i kr Utfall jämfört med budget i % 191% 93% 130% 93% 244% 257% 115% 122% 118% 103% Utfall jämfört med prognos i kr Utfall jämfört med prognos i % 97% 101% 94% 100% 141% 201% 97% 82% 110% 103%

12 Etapp TOTALT Relining Maskiner Rörmaterial Grusmaterial Relining Under entrepr Övrigt material Administra. Projektledn. Lön Projektledn Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter 12 Budget Prognos Utfall Bokförda kostnader Följesedlar 0 Följesedlar RJ SUMMA utfall Tillkommande UTFALL Bokföring LRF Utfall jämfört med budget i kr Utfall jämfört med budget i % 136% 83% 120% 94% 310% 76% 165% 122% 47% 94% 104% Utfall jämfört med prognos i kr Utfall jämfört med prognos i % 108% 111% 92% 94% 348% 121% 161% 122% 47% 94% 105%

13 Etapp 3 Mask, Rörmatr. Rörmatr. Pumpstn El Grus Sprängn. Timtid Besiktn. Uts. Provtr. Adm Lön Bilers. Bankk. Soc. Totalt schakt avlopp vatten budget exkl moms Budget inkl. moms dec utfall aug Etapp 3:2 31-dec Etapp Rånteintäkter PÅG. PROJEKT 31/ adm bokf UPPSKATTAD TOTALKOSTNAD FÖR ETAPP

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 6. JÄMFÖRELSE MELLAN BUDGET OCH UTFALL Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Intäkter Medlemsavgifter Avloppsavgifter Vattenavgifter Arbetsplikt Summa intäkter Övriga Intäkter Skogsintäkter Vedförsäljning Ris Arrendeintäkter Hyresintäkter Festintäkter Släpvagnsintäkter Simskolan Summa övriga intäkter Summa intäkter Driftkostnader Soptömning Kemikalier Markarbeten El Analyser Tillsyn Extraarbete/tillsyn Slamtömning/spolning Reparation och underhåll Rep/underhåll vattenverket Rep/underhåll vattenkällor Rep/underhåll avloppsnät Rep/underhåll reningsverket Dagvattenledningar Vintervatten Hästhagsvägen Sandfjärden Gropviken Gräsklippning Skogsavverkning Ris och sly Snöröjning Simskolan Övriga driftkostnader Summa driftkostnader => fortsätter på nästa sida

27 =>fortsättning från föreg. sida 27 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Personalkostnader Advokatkostnader Styrelsearvodet Revisionsarvodet Konsultarvoden Arbetsgivaravgifter Bilersättning Valberedning Summa personalkostnader Kontorskostnader Lokalunderhåll Ekonomitjänster Kontorsmaterial+kopiering Telefon Porto Summa kontorskostnader Övriga kostnader Möteskostnader Festarrangemang Släpkärrans kostnader Företagsförsäkringar Miljöavgifter Övriga kostnader Vägavgift Fastighetsskatt Summa övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat

28 7. FÖRSLAG TILL BUDGET Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Intäkter Medlemsavgifter Avloppsavgifter Vattenavgifter Arbetsplikt Summa intäkter Övriga Intäkter Skogsintäkter Ris Arrendeintäkter Hyresintäkter Festintäkter Släpvagnsintäkter Simskolan Summa övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader Soptömning Kemikalier Markarbeten El Analyser Tillsyn Extraarbete/tillsyn Slamtömning/spolning Reparation och underhåll Gräsklippning Skogsavverkning Slyröjning Snöröjning Summa driftskostnader =>fortsättning på nästa sida

29 =>fortsättning från föreg. sida 29 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Personalkostnader Advokatkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Konsultarvoden Arbetsgivaravgifter Bilersättning Valberedning Summa personalkostnader Kontorskostnader Lokalunderhåll Övriga lokalkostnader Ekonomitjänster Kontorsmaterial Kopieringskostnader Telefon Porto Summa kontorskostnader Övriga adm. kostnader Möteskostnader Simskolan Festarrangemang Släpkärrans kostnader Bryggkostnader Företagsförsäkringar Miljöavgifter Summa övriga adm. kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar

30 30 8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN Styrelsens förslag till avgifter 2014/2015 Beslut om detta tas under punkt 17, Beslut om avgifter. Betalningsmånad Februari Avloppsavgift (2015) 2 600:- Året runt vattenavgift (2015) 1 300:- Sommarvattenavgift (2015) 650:- Betalningsmånad Juli Medlemsavgift (2014) 1 200:- Övriga förslag från styrelsen Styrelsen lämnar här förklaring och motivering till några av de förslag som stämman har att besluta om: Bortforsling av båtar och annan egendom upplagd på föreningens mark På föreningsmark får ingen privat egendom uppläggas eller förvaras med undantag för de strandplatser vid Gropviken respektive Sandfjärden som upplåtits åt medlemmar. Strandplats, båt eller annat tillbehör ska vara tydligt märkt med fastighetsbeteckning. Egendom som saknar märkning och utan medgivande upptar föreningens mark kan därför bortforslas. Vi ber därför stämman besluta om: Att låta styrelsen märka och dokumentera omärkta båtar och annan egendom på föreningens mark, för att efter en tidsperiod om två månader, eller kortare om objektet anses särskilt hindrande, flytta detsamma till annan förvaringsplats om ingen ägare gett sig tillkänna. Omärkt egendom som bedöms sakna värde kan skrotas utan föregående förvaring. Vidtagna åtgärder anslås på föreningens hemsida, ägare som gör anspråk på bortforslad egendom skall göra sin äganderätt trolig samt erlägga en skälig avgift för täckande av föreningens kostnader för bortforsling och förvaring. Egendom som efter två månaders förvaringstid fortfarande saknar ägare kan därefter komma att försäljas eller skrotas. Beslut om detta tas under punkt 16, Förslag från styrelsen. Förbud mot anslutning av dagvatten till föreningens avloppsnät Föreningens reningsverk har problem med inläckande dagvatten i avloppssystemet, vilket innebär helt i onödan förhöjda driftskostnader. En del av vattnet misstänks komma från markdräneringsledningar och stuprör som felaktigt inkopplats till avloppsnätet. Det är förbjudet att ansluta takavvattning, markdränering och liknande till avloppssystemet.

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer