Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8"

Transkript

1 Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Vattnets väg från källan i naturen och tillbaka igen. Så funkar det. sidan 12 Vem bestämmer över vattnet? Vi frågar politikerna i EU, riksdagen och kommunerna. sidan 20 Medföljer SOM bilaga i SVeNSkA dagbladet, SepteMber 2009.

2 2 Planera efter vatten Vatten är en förutsättning för allt liv och bra vatten en förutsättning för ett bra liv. Därför samlar vi nu alla krafter för att skapa ett bättre vatten. I Sverige, med våra stora vattenresurser och relativt goda kvalitet, tar vi vatten för givet. Vattenfrågan ordnar sig, det löser vi sen, är ett vanligt perspektiv inom de flesta sektorer av samhället. Konsekvenserna av det blir ofta sämre vattenkvalitet, betydligt dyrare tekniska lösningar och samhällsbyggande samt ökade risker vid översvämningar och olyckor. Vi vill vända på perspektivet och säger därför Planera vårt samhällsbyggande efter vattnet. Med det menar vi att betydligt större hänsyn ska tas till vattenmiljöer, vattenresurser och vattenkvalitet. Förutsättningar för ett bra vatten ska tas med tidigt i varje planeringsprocess. Kravet på bra vatten skall ge tydliga avtryck i de teknikval och exploateringar som behövs i en samhällsutveckling. De klimatförändringar som förutspås de närmaste seklerna kräver en ännu tydligare fokusering på att samhällsbyggandet är vattensmart. Vi kan konstatera, inte minst inom ramen för EU samarbetets olika vattendirektiv, att vi har ett stort beting för att skapa bra vattenkvalitet och goda vattenmiljöer. För flera av problemen borde planeringen ha varit annorlunda, i annat fall hade det behövts bättre teknikval. Problem som hänger samman med för mycket vatten, för lite vatten och för dålig vattenkvalitet, oavsett om det avser grundvatten, ytvatten eller hav, går att planera och åtgärda bättre än som nu görs. Det ska vi göra tillsammans under de kommande decennierna och skapa ett robustare och långsiktigt mer hållbart samhälle. Det är dags att ta ut rätt kurs för bättre vatten. Vattenmyndigheterna Lars Bäckström Per-Ola Eriksson Bo Källstrand Sven Lindgren Ingemar Skogö Svenskt Vatten Lena Söderberg Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsindustri och ledande miljövårdsföretag de kommunala vattenoch avloppsreningsverken. Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. Tuffa miljömål för VA-branschen god vattenstatus redan 2015 enligt direktiv från EU 2015 ska alla yt- och grundvatten, enligt ett EG-direktiv, hålla god status. Därför krävs det att kraftiga åtgärder genomförs, bland annat inom VA-sektorn. Men de ansvariga där upplever att kraven är alldeles för otydliga. I våras presenterade vattenmyndigheterna förslagen till vattenstatus och åtgärdsprogram för alla svenska vattenområden. Genomgången av Sveriges vatten visar att en stor del av vattendragen, sjöarna och kustområdena inte klarar vattendirektivets krav på miljökvalitetsnormer. Sverige har kommit långt i ett internationellt perspektiv men ändå är det cirka 50 procent av ytvattnet i Sverige som inte håller god status enligt EU:s definition. Därför måste vi nu se till att det görs kraftiga åtgärder, säger Lennart Sorby, vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. VA-verken och andra verksamhetsutövare som ligger i de områden som inte klarar god vattenstatus kommer nu att behöva vidta åtgärder. Mikael Medelberg är vd på Roslagsvatten, ett kommunalägt bolag som distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för personer. Han är överlag positiv till EU:s vattendirektiv. Men åtgärdsprogrammet gör att VA-branschen ensam får bära ansvaret för renare vatten och det är inte rättvist. Även jordbruk, skogsbruk och industrin, som är stora källor till föroreningar, bör omfattas på ett tydligare sätt. Det är lätt att gå på VA-branschen och få förändringar, av rena finansieringsskäl. Vi har ett väloljat maskineri och kan ganska lätt höja VA-taxan för konsumenterna för att finansiera våra investeringar. I stället bör man gå efter polluter-payprincipen, att den som faktiskt förorenar också får betala, anser Mikael. Foto: Magnus Ström/Bildarkivet.se Branschorganisationen Svenskt Vatten upplever också att kraven är för hårda. Vi skulle hellre se miljömål istället för att använda sig av rättsliga krav såsom miljökvalitetsnormer. Det känns inte som förslaget är tillräckligt praktiskt förankrat då det är svårt att genomföra kraven på så kort tid, säger Anders Lind på Svenskt Vatten. Men Lennart Sorby på Vattenmyndigheten menar att det inte finns några andra alternativ. Det är ren matematik. Om Sverige ska nå sina politiska mål för Östersjön och vattendirektivets mål om god vattenstatus, så måste reningsverken bli ännu mer effektiva i att reducera kväve och fosforutsläppen. Nivån på minskningarna varierar mellan olika delar av landet. Men Östersjön är känsligast. Här behöver utsläppen från reningsverken minskas med procent jämfört med dagens nivå, säger han, och det gäller även de andra sektorerna som bidrar till övergödningen. Bilagan ges ut av Svenskt Vatten och Vattenmyndigheterna i Svenska Dagbladet, september Frågor om innehållet besvaras av: Fredrik Vinthagen Tel makes you visible Projektledare: Daniel Steen Redaktör: Johan Andreasson vxl Stålg Uppsala Grafisk form: Omslagsbild: Repro: Tryck: Är du intresserad av bilagor från Marknadsmedia? Kontakta Daniel Steen. Anna Hammarbäck IStock JMS V-tab

3 3 Annons ConDesign CommuniCATions Vattenskydd konflikthärd eller gemensamt projekt Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi är alla överens om att dricksvattnet behöver värnas. Trots detta fungerar vattenskyddsarbetet ofta dåligt. Få av de större dricksvattentäkterna har fått nya skyddsföreskrifter och vi klarar inte miljömålen. LRF efterlyser nya arbetssätt och ökad samverkan. De kommunala vattenskyddsprocesserna är i många fall onödigt konfliktfyllda och förslagen framstår ofta som schablonmässiga och omotiverade för markägarna. De ekonomiska konsekvenserna kan också vara stora. Vattenskyddet upplevs därför ofta som ett hot. En viktig orsak till problemen är myndigheternas schabloniserade synsätt med en och samma mall för olika vatten över hela landet oavsett hur de faktiska förhållandena ser ut. Vi menar att vattentillgångarna kan skyddas bättre genom att involvera markägarna mer och anpassa skyddet efter de lokala förhållandena och behoven. Detta gör man bäst genom samarbete och avtalslösningar. Frivilliga avtal används i många andra länder. LRF önskar att fler kommuner vågar vara konstruktiva och pröva nya modeller för vattenskyddet. Vi är intresserade av samverkanslösningar och avtalsmodeller och inbjuder alla intresserade kommuner att ta kontakt med oss. Det unika är att vi inte slutar prata med varandra Positivt samarbete I Linköping har vattenverket och lantbrukarna träffat ett frivilligt avtal som löper parallellt med ett mer traditionellt vattenskyddsbeslut och på så sätt hittat en mer långsiktig lösning för att skydda kommunens största vattentäkt. Erfarenheterna är goda från båda sidor. Bengt Waldebring, LRF:s regionchef i Sörmland och Östergötland, tog initiativet. En arbetsgrupp bildades med repre sentanter från Tekniska Verken, markägarna, länsstyrelsen och miljökontoren i Linköping och Motala. Diskussionerna ledde till ett avtal mellan markägarna och Tekniska Verken där den primära zonen minskades till 50 meter runt sjön. Det unika är att vi inte slutar prata med varandra efter att vattenskyddsområdet är fastställt, säger Bo Göran Lindqvist, projektledare på Tekniska Verken i Linköping. Erfarenheter från andra länder Många länder i Europa har problem med för höga halter av nitrat och kemiska växtskyddsmedel i dricksvatten. Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har man studerat hur fem länder hanterar skyddet av dricksvatten. I Tyskland finns många exempel på samverkan mellan vattenverk och lantbrukare. I vissa delstater kan privata konsumenter få betala en högre vattenavgift för att finansiera förebyggande åtgärder inom t.ex. jordbruket. I Tyskland och Finland har frivilliga metoder och samarbeten fungerat bättre än lagstiftade vattenskyddsområden. I Storbritannien finns särskilda miljöstöd för odling i vattenskyddsområde. I Danmark ska åtgärder i första hand utföras genom frivilliga avtal mellan lantbrukare och täktinnehavare. Generellt är s.k. cooperative agreements vanligare i de studerade länderna än i Sverige. Framgångsfaktorer för effektivt vattenskyddsarbete Tidig och öppen dialog. Lokalt anpassade lösningar. Skyddet utgår från de problem och risker som faktiskt finns. Skälighetsavvägningar och riskbedömningar baseras på fakta och modern kunskap. Förståelse för att vattenskyddet innebär en intressekonflikt. Ersättningsfrågan diskuteras. Riktade råd om vattenskydd Vattenvårdskampanjen Greppa Näringen har gjort besök hos lantbrukare och diskuterat åtgärder för renare vatten. Nu finns ett särskilt rådgivningspaket, just för kommunala dricksvattentäkter. Lantbrukare erbjuds individuell rådgivning som minskar riskerna för att kemiska växtskyddsmedel hamnar i vattenmiljön. Liknande pilotprojekt har visat att just rådgivning och utbildning gett mycket goda resultat. Läs mer på Telefon

4 4 Troligtvis det godaste kranvattnet i världen Till vardags kanske du inte tänker på hur det smakar. Men när du reser utanför kommungränsen och dricker vattnet, då märker du skillnaden. Det är stora regionala skillnader men rent generellt har vi troligtvis det godaste kranvattnet i världen, säger vinprovaren Håkan Larsson. Visst smakar vattnet. Oftast rent, friskt och gott men på vissa håll även lite jordighet och dy. Vattnet har länge hållit en hög kvalitet i Sverige. Men nu har det också blivit viktigt att det smakar bra. Jag tror att tävlingen är en bidragande orsak till den ökade smakfokuseringen. Håkan Larsson är vinprovare och arbetar till vardags som redaktör för tidningen Allt om vin och 2005 satt han med i juryn och utmanade sina smaklökar när Sveriges UPO_vatten.indd 1 godaste kranvatten skulle tas fram. Vi var lite tveksamma först, om det verkligen gick att provsmaka vatten. Men det visade sig att det gick utmärkt då vi hade en 80 procentig överensstämmelse, precis som när det gäller provning av årgångsvin, säger Håkan. Först och främst ska vattnet vara friskt och kännas rent och det får gärna ha någon framträdande smak. Och det är viktigt att det ska lukta bra, hävdar vinkännaren. Doften ska vara fräsch. Det ska inte lukta dy. Dofterna kommer fram till näsan även bakvägen, när du tagit in vatten i munnen. Hur vattnet smakar beror på en rad olika Håkan Larsson. parametrar. Först och Foto: Claes Löfgren främst källan om vattnet kommer från grundvattnet i berggrunden eller från ytvatten i en insjö eller älv. Generellt smakar vattnet från grundvatten mer kalk och järn och uppfattas många gånger som ett bättre och godare vatten, säger Håkan Larsson. Men hantverket är också viktigt för smaken. Renings- och filtreringsprocesser kan göra underverk vilket tävlingens vinnarkommun Lilla Edet är ett lysande exempel på. Det prisbelönta vattnet tas från den hårt trafikerade Göta älv som rinner från Vänern ner till Göteborg. Reningsmetoden, som en tidigare laboratoriechef lärde sig i Ryssland i slutet av 1960-talet, bygger på en speciell reningsteknik som inte är så vanlig idag. Vattenbryggaren i Lilla Edet är sedan 1974 Bertil Olsson. Det blir som ett grundvatten. Vattnet går genom ett sandfilter och filtreras sedan genom en blandning av aktivt kol och alkaliska filtermassor för att få fram den fina smaken, säger han

5 Smaksätt med måtta Mischa Billing är sommelière och landets första lektor i dryckeskunskap. Hon är även medlem i juryn för Sveriges godaste kranvatten. Hon dricker vatten i alla dess former stilla, kolsyrat och med smak. När hon inte dricker vin till maten går det utmärkt med bara kranvatten, då och då lätt smaksatt. Jag brukar tänka på att inte blanda in för många olika ingredienser och sen brukar jag leka och experimenterar rätt vilt, det ska helt enkelt kännas kul. En tumregel att tänka på vid smaksättning är att vattnet inte får bli för sött. Här kommer några vattenserveringstips från lektorn: Citron och is magnifik klassiker och utmärkt till grillad fisk! Pressa ner en citronsaft och toppa med massor av is Foto: Johan Alp/Bildarkivet.se Vinbärsblad till grillat kött! Hacka en rejäl näve fina frodiga vinbärsblad, låt dra en stund. Fyll på med krossad is och servera Gurka och hackad persilja perfekt till salladen! Hacka persiljan så att smakämnena kommer fram och skär gurkan i tärningar, låt dra och serverar väl kylt. Fakta 178 kommuner deltog Tävlingen arrangeras av Svenskt Vatten och syftar till att visa att det svenska kranvattnet håller hög klass, att vattnet som strömmar i våra ledningar inte bara håller tekniskt hög kvalitet utan att det också smakar gott. När tävlingen arrangerades 2005, för andra gången, deltog 178 kommuner. Mynta friskt och gott till desserter! Krossa myntablad, låt dra en stund. Fyll på med krossad is BRIMER VATTENRESERVOAR BRIMER VATTENRESERVOAR BRIMER VATTENRESERVOAR -UNDERHÅLLSFRI MÖT OSS PÅ: Vid SLU finns erfarenhet och kompetens om vattenfrågor, både på bredden och djupet. Visste du att: det finns närmare svenska sjöar att bada, fiska, paddla eller segla i en sjättedel av sjöarna i sydvästra Sverige fortfarande är försurade hälften av sjöarna i Sverige har halter av kvicksilver i fisk som kan skada människans hälsa människans aktivitet orsakar årligen ett läckage av närmare ton kväve till vattenmiljön på SLU finns en vattendatabas med närmare 7 miljoner uppgifter om Sveriges sjöar och vattendrag Vi utvecklar kunskap om vattenmiljöfrågor På Institutionen för vatten och miljö vid SLU följer vi utvecklingen av till ståndet i Sveriges vattenmiljö. Genom ett nätverk av stationer mäter vi regelbundet vattenkemin och förekomsten av vattenlevande organismer. Vi utvecklar beräk ningsmodeller och verktyg för bedömning av vattenkvalitet och forskar om vattnets ekologi och kemi. Vi utbildar även morgondagens vattenförvaltare och ger centrala myndigheter ett vetenskapligt stöd, både i nationella och interna tionella sammanhang. Läs mer på Vi arbetar för att minska miljöriskerna med växtskyddsmedel Vad kan man göra för att undvika att de bekämpningsmedel som sprids i na turen hamnar i våra vattendrag och i grundvattnet? Det är en vanlig fråga från både allmänhet, myndigheter och journalister till oss på Centrum för Kemiska Bekämpningsmedel. CKB är ett nytt nationellt kompetenscentrum som arbetar för att samla och sprida kunskap kring växtskydd och miljö. CKB samordnar miljöövervakning, analyskompetens, utbildning och informationsspridning inom området. Läs mer på Vi erbjuder kompetens om övergödning Var i landskapet är det bäst att sätta in åtgärder mot övergödning? SLU vatten NAV är en ny enhet för frågor om kväve och fosforbelastning och åtgärder mot övergödning. Vi utvecklar beräkningsmodeller som kan hantera läckage, transport, fastläggning och källfördelning av kväve och fosfor. De kan exempelvis användas för att hitta områden med hög risk för fosforläckage i landskapet. Läs mer på Ett vatten i världsklass med elegant, frisk fjällbäckskänsla. Kort sagt: Livets vatten. Juryns motivering av vinnarvattnet 2005, Lilla Edet VA MÄSSAN 2009 MÖT OSS PÅ: SEPT. STOCKHOLM C 07:21 VAMONTER MÄSSAN 2009 STOCKHOLM SEPT. SLU tar pulsen på Sveriges vattenmiljö -HYGIENISK -UNDERHÅLLSFRI -VIT OCH SLÄT -HYGIENISK -TÄT OCH SLÄT VARIG -VIT OCH -FRAMTIDENS RESERVOAR -TÄT OCH VARIG -FRAMTIDENS RESERVOAR MONTER C 07:21 BRIMER KVAMSØY AS BRIMER KVAMSØY AS NO-6087 KVAMSØY NORWAY TEL: WEB: NO-6087 KVAMSØY NORWAY TEL: WEB: SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys. Läs mer på 5

6 6 Fakta om vatten Dricksvatten är ett livsmedel! Det finns 1,2 miljarder människor i världen som saknar rent dricksvatten. Mindre än en procent av jordens vatten är tillgängligt som dricksvatten för människor. Kretsloppet omfattar flera miljoner år! Inget nytt vatten tillförs! När toaletterna gör uppror lyssnar stockholmarna Kampanjerna i tunnelbanan ska få bort skräpet i toaletterna Toaletter som gör uppror och vägrar ta annat än skit. Eller målarpenslar som tvättas i ett akvarium. Det är några av Stocholm Vattens välkända kampanjer i Stockholm för att minska mängden skräp och farliga ämnen som hamnar i avloppet. För tio år sedan spolades 70 ton skräp ner i toaletterna i Stockholmsområdet varje vecka. Idag är siffran nere på 32 ton per vecka. Många har sett kampanjerna. Idag säger sex av tio stockholmare att de inte alls slänger skräp i toaletten, säger Victoria Henriksson som är kommunikationsansvarig på Stockholm Vatten. Det är så lätt att göra rätt och onödigt att använda toaletten som en papperskorg för allt möjligt skräp. Det enda som ska hamna i toaletten är kiss, bajs och toapapper. Om skräpet istället slängs i papperskorgen kan det förbrännas och ge både värme och el, säger Victoria. Miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel klarar reningsverken bra att rena bort, men man ska inte slänga läkemedelsrester eller hälla kemikalier som exempelvis färg och lösningsmedel i avloppet, berättar Victoria. Ämnena stör reningsprocesserna i avloppsreningsverken. Vissa reningssteg kan slås ut helt, i värsta fall. Sedan fastnar miljögifterna i det slam som separeras ur avloppsvattnet och innebär att slammets kvalitet som rent gödningsmedel försämras. Beslutsunderlag för säker och uthållig vattenhantering I samarbete med Vattenmyndigheten medverkar DHI i arbetet med vattenförvaltningen genom kompetensöverföring av verktyg och metodik för beräkning av närsaltstransporten till havet och värdering och prioritering av åtgärdsalternativ. Med lokal närvaro genom DHI Sverige och med vår globala kompetens i ryggen erbjuder vi helhetslösningar för utredning av vattnets väg från källa till recipient. Vår specialistkompetens finns inom områdena Vattenresurser, Vattenförsörjning, Avloppsteknik och Kust och Hav. Fakta Toaletten tar tacksamt emot kiss och bajs och annat som kommer från kroppen toalettpapper men vill inte ha våtservetter tamponger bindor kondomer cigarettfimpar tops överblivna mediciner färgrester lösningsmedel olja och andra kemikalier Stockholm Vattens kampanjer i tunnelbanan har fått stor uppmärksamhet. Idag säger sex av tio stockholmare att de inte alls slänger skräp i toaletten. i ett föränderligt klimat Översvämningar i vattendrag och i tätorter ger stora konsekvenser. När klimatet är stabilt kan vi ta fram bra beslutsunderlag för att balansera risk och säkerhet. I ett föränderligt klimat ökar svårighetsgraden betydligt. Med våra modellverktyg kan vi ta fram scenarier som visar konsekvenserna för olika framtida klimat. Vi förser politiker och andra beslutsfattare med ett underlag som gör att de kan balansera risk och säkerhet även i ett föränderligt klimat.

7 Det finns ungefär kommunala vattenverk i Sverige 7 Allt du behöver göra för att kunna njuta av ett glas vatten är att vrida på kallvattenkranen. Läkemedel i avloppet Något som det forskas en hel del kring just nu är hur läkemedelsanvändningen påverkar vattenkvaliteten. Orosmoln har tecknats. Det finns internationella exempel där läkemedel gått att spåra i vattnet som i sin tur faktiskt har påverkat enskilda fiskarter. Idag är det möjligt att ange en skjutbana som riksintresse, men inte till exempel Stockholms ytvattentäkt Mälaren, är det rimligt? I regeringens förslag till ändring i 3 kap. miljöbalken kan grundvattentäkter utpekas som riksintressen, men inte ytvattentäkter. Svenskt Vatten, branschorganisation för vatten- och avloppsreningsverken, anser att förslaget inte bör skilja mellan yt- eller grundvattentäkter som riksintressen. Möjligheten att peka ut båda som riksintressen skulle göra att dricksvattenförsörjningen kan avvägas på lika villkor mot andra riksintressen i samhällsplaneringen. I vatten blir kalken guld värd Att använda kalk för rening av avloppsvatten och neutralisering av försurade sjöar och vattendrag är det renaste och mest naturliga sättet att få friskt vatten. Det är kanske mycket sagt att vi kan göra vatten till guld. Men att våra kalkprodukter är en ren investering som skapar förutsättningar för ett rikare liv det vet vi. Läkemedel ska aldrig spolas ner i avloppet; lämna in gammal överbliven medicin på apoteket. BAM54.se Foto: Lucky Look/Alamy Studier i Sverige visar att det går att hitta spår av läkemedel i havet även om mängden är försvinnande liten. Men skulle situationen bli värre finns metoder för att rena bort även dessa ämnen. Det hävdar Cajsa Wahlberg på Stockholm Vatten som lett ett projekt som tittat på möjligheten att rena bort aktiva substanser som kommer från läkemedel. Om halterna ökar i framtiden och det visar sig att växter och djur i vattnet kan ta skada så vet vi att det finns effektiva reningsmetoder, säger hon. Skjutbana viktigare än ytvattentäkten Mälaren Ytvattentäkter bör kunna klassas som riksintresse Tvättar bilen i finaste mineralvatten vattnet i Sundsvall behöver ingen rening I Sundsvall finns enligt många ett av Europas bästa vatten. Om det inte är bubblorna du är ute efter så får du faktiskt ett minst lika fint vatten genom en vanlig kallvattenkran i staden som det du köper på flaska i din matvarubutik. Vattnet är nämligen klassat som ett naturligt mineralvatten enligt Livsmedelsverket. Reglerna är hårda. Så pass hårda att vattnet ska hålla sådan kvalitet att det kan drickas naturligt och obehandlat. Det behövs ingen rening. Här finns också ett lokalt bryggeri, Wasa bryggeri, som buteljerar vattnet svagt kolsyrat och sedan säljer det i butikerna i Sundsvall med omnejd. Men aldrig utanför staden, av rena miljöskäl. LINING AV VATTENTORN - INVÄNDIGT TÄTSKIKT AV ROSTFRITT STÅL Stockholm International Water Institute SIWI SIWI är ett policyinstitut som arbetar med att hitta lösningar på världens globala vattenproblem. SIWI utvecklar och främjar kunskap och policies med fokus på framtida utmaningar; för en hållbar användning av jordens vattenresurser, en hållbar samhällsutveckling och minskad fattigdom. The World Water Week in Stockholm är ett världsledande, årligt återkommande forum för vatten- och utvecklingsfrågor. Varje år samlas tusentals experter och beslutsfattare från hela världen i Stockholm för att utbyta kunskap och erfarenheter, diskutera och bygga nätverk. Läs mer på Swedish Water House är en mötesplats för innovativt tänkande kring vattenrelaterade frågor, kunskapsutbyte och policyutveckling. Genom ett brett nätverk och aktiva klustergrupper samlar Swedish Water House svenska vattenaktörer och kopplar dem till internationella processer. Läs mer på

8 8 Fakta om vatten De flesta med egen brunn dricker grundvatten. Det finns bara ett vatten allt vatten vi använder är en del av vattnets kretslopp! Människokroppen består till 65 procent av vatten, en gurka 96 procent! Det finns ungefär enskilda brunnar i Sverige Produktionen av biogas kan fördubblas stor kapacitet på reningsverken VA-verken producerar idag hälften av all biogas i Sverige och bidrar till att minska effekterna av klimatförändringarna. Produktionen kan dessutom öka kraftigt, bland annat genom att låta reningsverken även ta hand om organiskt material från hushållen. Men först och främst måste det finnas en köpare av gasen. Förr betraktades det som sopor och hamnade på höga avfallsberg. Idag är matrester och trädgårdsavfall energi. Genom kompostering eller rötning av organiskt material kan stora miljövinster göras. Men bara drygt tio procent av avfallet behandlas biologiskt idag. Det nationella målet är att 35 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt Reningsverken är redan en stor aktör inom biogasproduktionen i Sverige. Men dom kan spela ytterligare en viktig roll och minska utsläppen av koldioxid i atmosfären när hushållens avfall istället ska bli energi. Produktionen skulle kunna öka kraftigt. Reningsverken har tekniken och kunskapen eftersom de sedan länge producerat biogas i rötkammare. Men först och främst måste det finnas en efterfrågan, säger Krister Petterson, strategikonsult på Sweco med biogas som expertområde. Men det handlar inte bara om att producera. Någon måste köpa gasen också. I vissa kommuner finns redan infrastrukturen och efterfrågan. I första hand används gasen till fordon, bussar och bilar. Här kan kommunen gå före och se till att det skapas en efterfrågan genom att gå över till fordon som drivs på biogas, säger han. Intresset hos reningsverken är stort. Flera reningsverk tittar på möjligheterna nu. Gryaab i Göteborg driver ett av landets största reningsverk, Ryaverket. Där ser man stora möjligheter att öka produktionen av biogas, från dagens 60 GWh per år till kanske det dubbla. Bättre processer skulle ge en ökning på procent men framför allt är det möjligheten att ta hand om hushållens sopor som står för den största ökningen. Vi har sökt tillstånd för att också ta in organiskt material i vår rötgaskammare. Vi räknar med att kunna fördubbla produktionen av biogas, dels genom att också röta hushållsavfall och dels genom förbättringar av tekniken, säger Ola Fredriksson som är specialist på Biogas på Gryaab. Vatten tur och retur. När det gäller vatten hänger allt samman. Det stora kretsloppet kan ge oss gott dricksvatten men kräver också fungerande avlopp. Att värna om vattnets väg tur och retur är livsnödvändigt. AARSLEFF RÖRTEKNIK förnyar avlopps ledningar i gatumiljö, mark och fastigheter. Från tak till sjö. Vi är marknadsledande i Sverige på relining dvs ickeförstörande, energi- och miljöbesparande ledningsförnyelse med minimal störning för trafi k och människors aktiviteter. Vi vill verka men inte störa. Vi har gott om referenser på lönsamma och uppskattade projekt och vi berättar gärna mera. Eller följ med ut på en arbetsplats och se själv! Du kan förvänta dig ett kvalitetsarbete från början till slut. EXPLICARE Box 7092, Sollentuna Tel ,

9 Hälften av allt dricksvatten kommer från sjöar och vattendrag! Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt och konstgjort grundvatten. FOTO: TORBjÖRN LARSSON Från idékläckning till marknadstester Hammarby Sjöstadsverk erbjuder unika möjligheter inom avloppsreningsteknik Ett eget reningsverk helt för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsbruk. Anläggningen Hammarby Sjöstadsverk är en plattform för utveckling och utbyte av kunskap och teknik inom vattenrening och miljöteknik. Foto: Ulrika Wahlström Biogasproduktion i Sverige Den biogas som i dag framställs i Sverige produceras främst vid vattenreningsverk där avloppsslammet rötas, och vid avfallsdeponier. Totalt produceras 1,2 TWh biogas per år vid 223 biogasanläggningar (2006). Rent vatten vår framtid Foto: Ulrika Wahlström Fakta Här finns unika möjligheter att kunna utveckla, testa och demonstrera nya tekniker och processer i en realistisk miljö till en överkomlig kostnad, säger Östen Ekengren. Han är vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet, tillika en av initiativtagarna till den pånyttfödda testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk i Hammarby Sjöstad strax utanför Stockholms tullar. Det var förra året som ett konsortium lett av KTH och IVL tog över forskningsanläggningen från Stockholm Vatten. Här skapas ypperliga förutsättningar för att knyta ihop universitetens grundforskning med IVL:s tillämpade forskning. Nyligen har ett samarbete inletts även med Mälardalens Högskola, Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Vi bygger upp ett helt nytt centrum där det bedrivs forskning kring framtidens avloppsrening. Sjöstadsverket främjar samarbetet mellan företag, experter och forskare samt VA-verken. Hela kedjan omfattas, från idékläckning över försök och tester till kommersialisering med uppvisningar och demonstrationer. Försöksanläggningen är i huvudsak indelad i fyra olika linjer för så kallad aerob och anaerob behandling av avloppsvatten samt en linje för behandling av slam. Det finns dessutom möjligheter att testa olika typer av kompletterande behandlingar, exempelvis biobäddar, kolfilter, nano- och RO-filtrering, ozonbehandling med mera. Vi har möjlighet att använda oss av olika typer av avloppsvatten tack vare anslutning till hushåll från Hammarby Sjöstad samt ingående och utgående avloppsvatten från Stockholm Vattens Henriksdalsverket. Men allt vatten från försöks- och demonstrationsanläggningen renas sedan i Henriksdalsverket varför det inte finns några risker för miljöpåverkan. Större projekt just nu Större forskningsprojekt bedrivs just nu inom tre områden annamoxteknik, läkemedelsrester och biogas Forskningen kring annamoxtekniken syftar till att utveckla metoder och reningstekniker som leder till en mer kostnadseffektiv och miljömässigt mer fördelaktig kvävereduktion. När det gäller läkemedel handlar det om att minska risken för långsiktig påverkan på naturen. Inom biogasprojektet är målet att kunna öka biogasproduktionen genom att också utnyttja organiskt material i inkommande vatten. Intresset är stort från både nationellt och internationellt håll och Sjöstadsverket tar emot flera hundra besökare varje år. Förutom experter och forskare finns även investerare, företagsrepresentanter, tjänstemän och politiker bland besökarna. Vi ligger väldigt långt framme när det gäller miljöteknik i allmänhet, inte minst inom avloppsrening och biogasproduktion. I Sverige har vi många spetsföretag inom området och vi ser en möjlighet till ännu större exportframgångar. Här spelar Sjöstadsverket en stor roll, säger Östen Ekengren. Hammarby SjöStadSverket Sjöstadsverket byggdes i början av 2000-talet, i samband med utbyggnaden av den starkt miljöprofilerade stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm. KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet tog över driften 2008 av Stockholm Vatten Huvudsamarbetspartners är i dag ITT Flygt, Svenskt Vatten, Stockholm Vatten, SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag), SMTC/SET (Stockholms Miljöteknikcenter) samt Borlänge Energi. Syftet med Sjöstadsverket är att främja samarbetet mellan företag, experter/ forskare och kommunala VA-verk för att möta framtida utmaningar inom VA-sektorn och för att öka exporten av svensk kunskap och teknik. Mer information om Hammarby Sjöstadsverk finns på 9

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Förslag till regional vattenförsörjningsplan

Förslag till regional vattenförsörjningsplan Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Remissupplaga Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-02 Arbetsprocess regional vattenförsörjningsplan En workshop där politiker och

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Hållbar. Borås. Hot kan ena människor. framtid. Visar vägen. Stolt medlem. tar nya krafttag. Gröna nyckeltal. Hållbarhetsgurun Karl-Henrik Robèrt

Hållbar. Borås. Hot kan ena människor. framtid. Visar vägen. Stolt medlem. tar nya krafttag. Gröna nyckeltal. Hållbarhetsgurun Karl-Henrik Robèrt HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN SVERIGES EKOKOMMUNER framtid Hållbar SVERIGES EKOKOMMUNER 88 Ekokommuner Nätverk som gör skillnad sid 2 Borås Stolt medlem tar nya krafttag 4 sid 12 Gröna nyckeltal Visar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer