PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats ch tid: Årydssalen kl 13:15-19:00. Ajurnering kl. 15:30-15:50 Deltagande: Närvarande ledamt ch ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande sm rdinarie xx x x x x x x Ledamöter Leif Håkanssn, rdförande (S) Mats Dahlbm, l v rdförande (C) Britt Kilsäter, 2 v rdf (M) Anita Martinssn (S) Per Atmander (MP) Stig Jhanssn (S) Stig Nygren (M) Ersättare xxjan-erik Abrahamssn (S) Katrin Jhanssn (S) x Catarina Fld, (M) Patrik Lundberg (FP) Sten Hedlund (MP) x Ry J h anssn x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x EminaKvacic, tffårvaltningschef, ,183 x Susanne Andersen, eknm, x Camilla Bengtssn, eknm, x Jens Clemedtssn,!T-chef, , x Peter Hammarström, utredningsingenjör, x Per Ingströmer, trafikingenjör, 196 x Jnas Jhanssn, gatuingenjör, x Pelle Karlssn, städ- ch tf driftchef, , 183 x Lars Perssn, fastighetsingenjör, x Ida Schyberg, prcessingenjör, x Lars Strandberg, skrstensfejarmästare, , 183 x Lisa Sunessn, eknm, , 183 x Stan Weyns, miljöingenjör, , x Marie Luise Svenssn Wickström, gatu- ch parkchef, , x Jens Vikingssn, måltidschef, , 183, x Gertrud Perssn, sekreterare x x Övriga Ola Odebäck, knsult Anette Ericsn, verksamhetscntrller Tid för justering Vid sammanträdet behandlade ärenden: l

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) Tekniska nämnden Justeringsledamöter, /l«tb ~ ;L Mats Dahlbm Britt Kilsäter Justering av prtkllet har tillkännagivits på kmmunens anslagstavla i Rådhuset ua rtrud Perss~

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Tekniska nämnden Innehållsf6rteckning Ändring i föredragningslistan Kmpass Karlshamn, infrmatin Eknmisk rapprt - januari-nvember Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetundersktt Dataenheten Delårsredvisning augusti 2014 VA-enheten Omfördelning V A 2015 Omfördelning av investeringsmedel inm V A mbyggnad av pumpstatin Strömma Infrmatin från V A-enheten Oznrening Stern ARV, infrmatin Infrmatin m anmälningar Planerat fastighetsunderhåll 2014, slutredvisning Planerat fastighetsunderhåll 2015 strategisk fastighetsplan Förfrågan från msrgsförvaltningen tvårätters inm särskilt bende i Karlshamns kmmun Föreläggande/förbud med vite livsmedelsverksam het Östratycke servicehus Gång- ch cykelväg till Sternö Presidiet infrmerar skrivelser Delegatin Beslutsuppföljning Avslutning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att gdkänna föredragningslistan Sammanfattning Ärendet Förvaltningschefen infrmerar lyfts ur Två ärenden: Tekniska nämndens mål utifrån KF:s mål ch indikatrer samt Internbudget 2015 slås samman till en paragraf med ärendebeteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget Ärendet Budgetundersktt Dataenheten läggs till

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Tekniska nämnden TN Kmpass Karlshamn, infrmatin Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Kmmunfullmäktige beslutade att införa ett prgram för styrning, uppföljning ch kvalite, Kmpass Karlshamn. Under hösten har förvaltningens enheter arbetat med att ta fram förslag till mål ch indikatrer sm ska passa in i de lika mrådena, nämndmål Enhetsledarna arbetar nu med att ta fram åtagande för sina verksamheter ch dessa kmmer att redvisas under januari Till dagens sammanträde har knsult Ola Odebäck ch verksamhetscntrller Anette Ericsn bjudits in för att infannera m Kmpass Karlshamn. Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chefPatrik Helisberg IT-chef Jens Clemedtssn Städchef Pelle Karlssn F as tighetschef Ulf Ohlssn Kstchef Jens Vikingssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Trafikingenjör Per Ingströmer Eknm Susanne Andersen Eknm Camilla Bengtssn Eknm Lisa Sunessn

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Tekniska nämnden TN Eknmisk rapprt- januari-nvember Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Den eknmiska rapprten för periden januari-nvember är inte klar. Rapprten ska lämnas till eknmikntret Pr gnsen visar att det eknmiska läget är förändrat sedan den senaste redvisningen. Prgnstiserad helårsavvikelse för drift- ch investeringsbudget är O. Prtkllet ska skickas till Eknmikntret T f förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Tekniska nämnden TN Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens beslut att anta ny attestrdning från ch med att attestrdning upprättad upphör att gälla Sammanfattning Ny attestrdning krävs från ch med årsskiftet på grund av ny mandatperid samt persnalförändringar inm tekniska nämndens verksamhetsmråde. Se bilaga 182/2014. Beslutsunderlag Ny attestrdning upprättad Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Systemansvarig Jörgen Nilssn Envar attestant Eknmikntret Lönekntret

8 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 För-Valtningsattest Förv.chef Förvaltnledn kansli Förv.chef Eknm Teknisk nämnd övr GP CHSN W +ekaisk AämAEI feftf.vaieia td=4 MQ Teknisk nämnd förtr.valda MD AB Trafik P EIN Förv.chef /246 ParkerinQsövervakning P EIN Förv.chef Trafiksäkerhet P EIN Förv.chef Förråd LN MAWI, Förv.chef ~ ~ l!:!(",;..;,.,,.,,. ~~ ~~~ MA~NI S+P~. dgdgfi GC-väQar MAWI PARLIN, STPE ~ U+ Jd,/1,,.j,,... MAWI S+P~. dgdgfi Huvudgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ l r.l-..,in..,trw MAWI S+P~. dgdgfi Lkalgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ Cn..-L ölrl...,,;..;,.,...,,. dgdgfi MA~All, S+P~ Enskilda väqar JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ ()ffantlirt hahr<:>ninrt dgdgfi MA~NI, S+P~ OffentliQ belysninq JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ l.:;,.n,,.:;rtc:>c:>n&t' dgdgfi MA~NI, S+P~ Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE ~ 1M l r.!..,t,,..,. rlalninl'l ~~ _nao'c-1'\n.-, 1 MAWI S+P~. dgdgfi Gatuavdelning persnal PARLIN MAWI, STPE ~ ~ VeFkstaEI MAV'41 S+P~. dgdgfi Verkstad PARLIN MAWI, STPE ~ +!&l- 1\A-::.c:>lrin tt'ntrnarlal l MAV!JI S+P~. dgdgh Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM AvlppshanterinQ Qemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- persnal LIM O MAGPE, PEHAM Distributin av vatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM VA distributin, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN Avlppspumpstatiner PERKA LIMO, PERAN Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN Prduktin av vatten P ERAN PERKA, LIMO Vattentrn ch tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO Sternöl abratriet Förv.chef Eknm

9 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskntn Eknm ULHL e31gg 713QQ +eleväxel JeGt: E;IBE;, MAWA e31gg 714QQ QatakeAteF JeGt: E;IBE;, MAVJ/-A Kstadministratin JERE DISJ Försklr MARST JERE sklmåltider MARST JERE Pltjänster kstservice MARST JERE Kst msrg MARST JERE Försklr CHRSVEN JERE Sklmåltider CHRSVEN JERE Kst msrg CHRSVEN JERE Försklr DISJ JERE sklmåltider DISJ JERE Kst msrg DISJ JERE Pstvaktmästeri PKN FRWI Kpiering/Lager PKN FR W l Medbrgarkntrets leasingbilar PKN FR W l Kmmunens leasingbilar PKN FR W l Driftservice PKN FR W l e3agg 73~QQ \ 1.-.IA""";.;'"'f.-. ~~ ~~ ~.-.~1..-.~ P-KN ~ Drift arrangemangsgruppen PKN EVAP e3agg 733QQ \/..,lrti'y'i;;<"t..,,.ru nn ') P-KN P E;+ R e dagg 7d4GQ \ 1.-.l,f~ ;.;">t<>rrtrllnn 1 P-KN ~ e dagg ~ ln.-iftc"nr nn P-KN +M T amtskötsel PKN FR W l Drift centrala Karlshamn PKN EVAP edadg 7ddGG l\/..,lrti'y'i;;<"t..,,.nrnn ') P-E-+R PKN, ~RWI Drift yttermråden PETR PKN, FRWI eda4g 7d4GQ l\/..,l.rt""";;... f... ~~... '~"' -1 ~ PKN,PE;+R Drift Fritid FR W l PKN, PETR eda ag 73aGG l=ntr.anr.an<:>~rtr nn.an!at-r Entreprenadgruppen LAIR u edaeg ~ n..;n.. ~..,,,..... ~ "~::l'~... +M Driftgruppen TH u Fastighetsadministratin u Eknm ,81 Externt/internt uth. lkaler, kapkstn u Eknm Skllkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skllkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnmsrgslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO Scialmsrgslkaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Scialmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Kulturlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP

10 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Turismlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggasklan, teknisk service ANN HO LP VäQQasklan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP T mställda lkaler ANN HO LP Tmställda lkaler PEKR ANNHO, LP Kntrs- affärslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kntrs- affärslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Ovriga lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningsij lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP RäddninQstj lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bstadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bstadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP OffentliQa taletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga taletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnmsrgslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP ScialmsrQslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP VäQgasklan, underhåll CHOL ANNHO, LP ,81 Externt/internt uth. lkaler, förs, hyrr LP Allmän markreserv LISK VåtmarkAryd LISK Tätrtsnära mråden LISK Trgplatser LISK Klniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksamhet LISK u Skgar MAWI LN städservice PKN EVAP Städservice, grupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP stningstjänst LS Förv.chef Arbetsrder Prjektansvarig

11 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 6010 ~ 6020 ~ 6020 ~ Ansvar ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Prjekt Prjekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN Förv.chef +W JJQQ J499 Gatl:leAI=leteA MbSI,ö.l S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W 4JQQ 4499 Gatl:leAI=leteA MbSW S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W ejqq e499 Gatl:leAI=leteA MbSI.A.I S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare 1411 Förråd Tubbaryd LN Förv.chef Avräkning KEAB Eknm ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Sfia Olssn Ann-Sfie "Ltta" Jhanssn Gamilla Bengtssn Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver rdinarie beslutsattestant) Förvaltningens eknmer beslutsattestanter inm Tekniska nämndens ansvarsmråde

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Tekniska nämnden TN Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Tekniska nämndens beslut att fastställa verksamhetsplan ch internbudget 2015 Sammanfattning l dkumentet Verksamhetsplan ch budget 2015 finns tekniska nämndens pririterade prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under Eknmiska förutsättningar, nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer samt internkntrll finns med. Se bilaga 183/2014. Nettbudgetramen för 2015 exkl VA-enheten men inkl Dataenheten uppgår till tkr. Dataenheten kmmer från ch med 2015 att tillhöra kmmunledningsforvaltningen ch budgeten för Dataenheten ska till kmmunstyrelsen. Dataenhetens budget är underfinansierad med l 050 tkr. V A-enhetens internbudget 2015 : Intäkter ch kstnader enligt given ram tkr tar ut varandra. Se bilaga 183/2014. Tekniska nämnden tilldelades, enligt KF -beslut , t kr i extra budgetmedel för 2015 ch dessa har fördelats ut till prisjusteringar, drift- ch underhåll samt en ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Semesteranläggningarna Långasjönäs ch Kallevik lyfts ur budgeten eftersm anläggningarna har sålts. strategiska enheten ska anställa en ANDT -strateg, alkhl-narktika-drger-tbak. Med anledning av detta kmmer samtliga nämnders budgetramar att justeras. Licenskstnader fo r Metakatalg kmmer att fördelas ut på kmmunens samtliga verksamheter. I nämndens interna kntrllplan 2015 justeras riskbedömningen när det gäller fastighetsunderhåll ch gatuunderhåll. Beslutsunderlag Dkument Verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetram TN exkl VA-enheten 2015 Budgetram VA-enheten Prtkllet ska skickas till Tf forvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chef Patrik Helisberg S tädchef Pelle Karlssn

13 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL 9(30) TN 183 frts!t-chef Jens Clemedtssn Fastighetschef Ulf Ohlssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Måltidschef J ens Vikingssn Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Eknmikntret

14 Verksamhetsplan ch budget 2015 Nämnd: Tekniska nämnden 1. Sammanfattning Tekniska nämnden kmmer under nästa år att priritera prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under När det gäller VA verksamheten handlar det främst m alla prjekt sm mynnar ut från den kmmunövergripande VA-plan sm tillsammans med kmmunens översiklsplan utgör viktigt samhällsutvecklingsverktyg. Gatuenheten kmmer att arbeta vidare med strategisk belysningsstrategi genm att utarbeta en pririteringsrdning ch tidplan kpplat till utredningen. Trafikenheten kmmer att vara viktigt bllplank vid genmförandet av ideer framtagna i vår parkeringsstrategc sm är en del av den kmmunövergripande översiktsplanen. Inm kstenheten är det den fördjupade kstutredningen sm kmmer att brytas ner till ett antal prjekt sm vi måste tids- ch kstnadsberäkna ch redvisa för KF i början av Det stra underhålls- ch utvecklingsbehvet kmmer att belysas i samband med den strategiska fastighetsutredningen sm måste tas fram i början av Den kmmer att påtala det exakta behvet av underhålt ny-, m- ch tillbyggnad inm kmmunens fastighetsbestånd kpplat till budget samt redgöra för ansvar inm de lika ägarknstellatiner sm idag existerar inm kmmunen. När det gäller kmmunens serviceverksamheter kmmer dessa att frtsätta sitt arbete med utveckling, effektivisering ch kundbemötande. Inm driftservice kmmer man att frtsätta att rendla den nya rganisatin sm nu kmmit på plats. Dataservice övergår frm årsskiftet till kmmunledningen.

15 2. Nämndens analys av egna verksamheten ch viktiga m v ä ridstrender 3. Eknmiska förutsättningar 3.1 Eknmiska förutsättningar samt eventuella förändringar jämfört med tidigare år Enligt beslut i KF tillförs tekniska nämnden tkr 2015 för prisjusteringar, drift- ch underhåll ch ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Gatuenheten tillförs -100 tkr underhåll utökade sträckr GC-vägar, -150 tkr tömning dagvattenbrunnar, ptthålslagningar ch avgifter avfall, tkr vinterväghållning, -250 tkr ffentlig belysning, -800 tkr utbildning, persnal ch licenser samt -100 tkr prisökningar elnät. Gatuenhetens budget för el-leverans minskas med tkr p g a lägre elpriser Fastighetsenheten tillförs tkr fastighetsunderhåll ch arbetsmiljö-åtgärder, -500 tkr prisökningar fjärrvärme, -500 tkr prisökningar elnätsamt ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Fastighetsenhetens budget för el-leverans minskas med tkr p g a lägre elpriser. Dataenheten tillförs -500 tkr fiberanslutningar ch intäktsbrtfall backup. Driftenhetens verksamheter Entreprenadgruppen ch Driftgruppen flyttar över till Fastighetsenheten. VA planerar att höja taxrna från ch med 1 januari 2015, för att täcka nödvändiga kstnader sm verksamheten har. Brukningstaxan föreslås höjas med 5 % på både fast ch rörlig del, ch anslutningstaxan föreslås höjas till Steg 2 enligt den tre-stegsmdell sm WSP tg fram sm underlag inför 2014 års taxerevisin. Tekniska nämnden, ch VA, har fått i uppdrag att starta prjektering av nytt vattenverk vid Långasjön till en beräknad utgift på 10 mnkr. Utgiften kmmer att finansieras inm investeringsramen. VA-utbyggnadsplanen kmmer att starta under 2015 med första mrådet Matvik Hällaryd, för att sedan följa den utbyggnadsplan sm tgs fram av VA-enheten 2013.

16 4. Nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer 4.2 Delaktighet, dialg ch nyskapande präglar Karlshamn VA-enheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Nämndmål: Bibehålla gd kvalitet av vatten ch avlpp för Karlshamns kmmuns invånare ch företagare. Kntinuerligt värderar ch mprövar kmmunens vatten- ch avlppsanläggningar för att säkerställa framtida försörjning. Indikatrer Målnivå: Anmärkning på O anmärkningar vattenkvalitet Bräddning Uppdaterad VA-plan VA-plan ch översiktsplan samt att markförsörjningsstrategi är synkrniserad. Pririterade insatser /aktiviteter Utbyggnadsplanlandsbygd Reservvattentäkt Kmpetensförsörjning Gatuenheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Användare av GC-vägar Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende pririterade gatr j vägar är avhjälpta Snödjup 3 ch 10 cm Genmfört pririterade tillgänglighetsförbättringar utifrån tillgänglighetsutredningen Pririterade insatser /aktiviteter Nämndmål: Vägar ch gatr ska vara säkra ch trygga för kmmuninvånarna Vägar ch gatr sm är tillgängliga för alla Målnivå:

17 Trafikenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Kmmunen ska bibehålla ch utveckla en hög infrastruktur bidrar till ett trafiksäkerhet ch tillgänglighet för alla trafikanter växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal skadr i trafiken på -1% kmmunens gatr ch vägar Pririterade insatser /aktiviteter Fastighetsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig säkerställa ändamålsenliga lkaler utifrån infrastruktur bidrar till ett hyresgästernas behv ch kmmunen sm helhet. växande näringsliv ch en Möta hyresgästernas framtida behv av ändamålsenliga attraktiv ch hållbar lkaler. livsmiljö Indikatrer Målnivå: Anmälda fe l 100 % av de beslutade kntrllerna är utförda Kundundersökning 80 % av kmmuninvånarna upplever att de känner sig Yteffektivitet (BTA) trygga Pririterade insatser /aktiviteter stningsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Utöka dialg med räddningstjänsten i syfte att minimera infrastruktur bidrar till ett risker förknippade med egenstning växande näringsliv ch en Kntrller enligt lagstiftning attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal anmärkningar med egenstning i samband med brandskyddskntrll Pririterade insatser /aktiviteter

18 4.5 En effektiv ch innvativ rganisatin i framkant städenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är en Bedrivs kstnadseffektiv städverksamhet mdern ch attraktiv Kmmunens verksamheter städas med ändamålsenlig arbetsgivare med kvalitet prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Målnivå: Krnrjm2 Egenkntrll 1 gång per år/bjekt Pririterade insatser /aktiviteter Driftenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen är en mdern ch attraktiv arbetsgivare med prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Pririterade insatser /aktiviteter En frtlöpande dialg med Driftservice kunder Nämndmål: Verksamheten bedrivs i enlighet med grunduppdrag ch befintliga resurser. Målnivå: Titta över Driftservice rganisatin ch sätta den på plats Nämndmål: Säker ch kstnadseffektiv drift av kmmunens IT- system IT -system sm möter verksamhetens behv utifrån ett kncernperspektiv Målnivå: Dataenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen mprövar ch utvecklar kntinuerligt verksamheten utifrån uppdraget ch m värld s bevakning Indikatrer Mest kritiska system ha risk- ch sårbarhetsanalys Mer aktiv systemför val t ni ng Fungerande prcess ch priritering för!t-system under2015

19 Kstenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är Näringsrika ch säkra måltider sm uppskattas av långsiktigt hållbar matgästerna eknmiskt, scialt ch Matgästerna erbjuds valfrihet vid måltidssituatinen eklgiskt Öka andelen inköpta eklgiska livsmedel Indikatrer Målnivå: Brukarundersökning Beräkningar Antal valbara måltider (min. 2) Andel inköpta eklgiska livsmedel 25% Pririterade insatser j aktiviteter 5 Nämndens pririterade mråden för samplanering 5.1 Pririterade mråden för samplanering mellan verksamheter inm nämnden ch andra nämnders ansvarsmråden Nämndmål: Utveckla samarbete vid investeringsprjekt Pririterade insatser för samarbete Se till helheten, samförstånd Samarbetspartners inm kmmunen Kmmunens förvaltningar ch blag Nämndmål: Gränsdragning Pririterade insatser för samarbete Tydliga rll- ch resursfördelningar Samarbetspartners inm kmmunen l Kmmunens förvalt ningar ch blag 6 Nämndens servicelöften 6.1 Nämndens frmulerade servicelöften Se bilaga 2 7 Intern kntrll 2015 l bilaga 3 redvisas nämndens Interna kntrllplan för 2015

20 Bilaga 1 Eknmiska förutsättningar Förvaltningsledning, kansli A 6000 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Prgns Av- Budget vikelse Tekniska nämnden A 6001 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Prgns 2014 Av- Budget vikelse Persnalkstnader -533 Övriga kstnader -60 Bruttkstnader -593 Nettkstnader Trafikenheten A 6003 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader 743 Prgns Av- Budget vikelse

21 Gatuenheten A Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Dataenheten A 631 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikels e Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Kstenheten A 634 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikels e Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader

22 Driftenheten A 635 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Fastighetsenheten A Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader s Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader städenheten A 637 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader ss Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader

23 stningsenheten A 639 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Pers nalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader VA-enheten A 65 Utfall Prgns Av- Budget Drift- & 2013* 2014 vikelse 2015 finansredvisning 2014 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnad drift Nettkstnader -54 *2013: exkl. Sternölabratriet

24 Bilaga 2 Nämndens servicelöften OBS! Kmpletterasjanuari 2015 HUVUDRUBRIK: Här anges servicelöftet [Rubriken ger en tydlig beskrivning vad medbrgaren ch/eller företagaren kan förvänta sig, dvs vad det är sm kmmunen lvar. Exempel på rubriker kan vara: Beslut m enklare bygglv inm fyra veckr, Erbjudande m att frtsätta b tillsammans på särskilt bende, Erbjuda plats inm försklan eller sklbarnmsrg inm tre månader, etc.] Direkt under huvudrubriken ges en krt inledning till vad servicelöftet handlar m ch dess sammanhang. Vårt servicelöfte: Här utvecklas servicelöftet sm är angivet i rubriken. Om vi inte håller vad vi lvar: Här beskrivs vad knsekvensen är m servicelöftet inte kan hållas. Den typiska frmuleringen sm vi använder är: "Om vi inte kan uppfylla garantin kmmer vi att undersöka vad sm inträffat, ge en förklaring till varför vi brustit i hanteringen ch snarast åtgärda prblemet.". Kntakt Under denna rubrik redvisas var medbrgaren/företagaren kan vända sig i frågr kpplade till servicelöftet.

25

26

27 Budgetram TN exkl VA Återst Återst löneökn Återst tillf tillf vinterväg- Extra Just Semester- Tekn Budget- Budget jan-mars ansl.minskn anslag hållning anslag kap.kstn ANDT anläggn just ram Ansvar Verksamhet Förv.ledning, kansli Teknisk nämnd Trafik Tubbaryd förråd Gatr, vägar, parkering Dataservice* Kstservice Driftservice** Fastighetsförvaltning** Markförvaltning Prduktinsskg städservice stningstjänst Summa Dataservice * Budgeten för Dataservice ska till KS OBS! Budgeten är underfinansierad med tkr. ** Budgeten för Entreprenadgruppen ch Driftgruppen ska flytta över från Driftservice till Fastighetsförvaltningen 2015.

28 Internbudget 2015 Tekniska nämnden V A-verksam h eten Intäkter enligt given ram tkr varav - Vatten - Spill - Dagvatten.. - Ovrigt tkr tkr tkr tkr Kstnader enligt given ram tkr varav - Persnal tkr - Kapitalkstnader tkr - Fasta fördelningar tkr.. - Ovrigt tkr

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(30) Tekniska nämnden TN Budgetundersktt Dataenheten Tekniska nämndens beslut att i fårsta hand kmmunstyrelsen tar Dataenhetens undersktt, l 050 tkr, eftersm tekniska nämnden inte ser någn möjlighet att klara det uppkmna underskttet inm egen budget att i andra hand underskttet fårdelas ut på kmmunens samtliga verksamheter Sammanfattning Dataenhetens undersktt l 050 tkr berr på flera rsaker. Bland annat ökade persnalkstnader får extra persnal, smmarvikarier ch mer övertid får att bibehålla service ch även klara de ökade krav sm användarna ställer på Dataenheten. Ökade driftkstnader då antalet användare ökar. Egna datrer till sklelever finns idag på högstadiet ch gymnasiet. Under nästa år kmmer även elever i årskurs 1-6 att :fa egna datrer. Knsultkstnaderna har ökat på grund av den stra utbyggnaden av det trådlösa nätet. Flera stra prjekt har startat samtidigt, Ephrte, lntranätet ch standardarbetsplatser. Mbiltelefnin med smarta telefner har ökat markant vilket innehär mer stöd till användarna. Från ch med l ska Dataenheten tillhöra kmmunledningsförvaltningen ch budgeten flyttas till kmmunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från!t-chef Jens Clemedtssn Prtkllet ska skickas till Kmmunstyrelsen TF förvaltningschef Emina Kvacic!T-chef Jens Clemedtssn Eknm Susanne Andersen

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden 2015-01-28 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden 2014-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer