Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012"

Transkript

1 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012

2

3 Sidan 3 av 72 Ärende 1

4 Sidan 4 av 72

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ingela Sydstrand Sandgren Dnr Bygg- och miljönämnden Bygglov för nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten BERGA 3:1 Förslag till beslut Avslå ansökan. Bygg- och miljönämnden är inte med, hänvisning till 8 kap 9, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Berga 3:1. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift Kungörelse Summa Kronor 260 Kronor Kronor Kopia av beslut till: Sökande Sammanfattning Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och ansöker därför om bygglov. Fastighetsägaren vill inte stycka av och bilda nya fastigheter utan söker bara bygglov. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för kulturhistorien och landskapsbilden är skyddad enligt 4 kap miljöbalken. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. Tre nya byggnader uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny vägbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. Tre byggnader uppe på höjdryggen blir påtagliga nya element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll, bland annat från Eriksundsområdet och byggnadsminnet Eriksunds slott som ligger på andra sidan vattnet. Det strider därför mot de bevarandeintressen som finns avseende både kulturhistoria och landskapsbild. Uppfartsvägen anses också vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och tillgängligheten för slamtömning och räddningstjänsten. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara, med hänvisning till 8 kap 9, mycket olämpligt.

6 2(3) Sidan 6 av 72 Beslutsunderlag Ansökan som kom in den 14 februari 2012 Situationsplan, planritningar och fasader som kom in den 14 februari 2012 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Ärendet Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och ansöker därför om bygglov. Fastighetsägaren vill inte stycka av och bilda nya fastigheter utan söker bara bygglov. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. Tre nya byggnader uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny vägbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. Tre byggnader uppe på höjdryggen blir påtagliga nya element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Eriksundsområdet, särskilt mot byggnadsminnet Eriksunds slott som ligger på andra sidan vattnet. Det strider därför mot de bevarandeintressen som finns avseende både kulturhistoria och landskapsbild. Föreslagen placering av byggnaderna bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt, då placeringen på en höjdrygg inte anknyter till uppländsk byggnadstradition. Uppfartsvägen anses också vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och tillgängligheten för slamtömning och räddningstjänsten. Förslaget har tidigare behandlats på Bygg- och miljönämnden den 21 april 2009, med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. BMN beslutade att återremitera ärendet för färre avstyckningar. Förhandsbesked för en byggnad söktes den 8 februari Även där föreslog förvaltningen avslag. BMN beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för detaljplaneläggning. Detta har inte fastighetsägaren varit intresserad av. I dialog med sökanden har förvaltningen tidigare föreslagit tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtaglig vad gäller påverkan på landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen.

7 Sidan 7 av 72 3(3) Fastighetsägaren har försökt att på olika sätt vid olika tillfällen undgå kravet på utredning. Att fastighetsägaren inte söker förhandsbesked för att stycka av tomterna nu, ger inga garantier för att detta inte sker i framtiden. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara, med hänvisning till 8 kap 9, mycket olämpligt. Barnperspektiv Förslaget påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Tillväxtkontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Brev från sökande 3. Flygfoto 4. Ritningar G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120612\Berga 3.1\01.01 Tjänsteskrivelse Berga 3.1 juni.doc /

8 Sidan 8 av 72 Berga 3:1

9 Sidan 9 av 72

10 Sidan 10 av 72

11 Sidan 11 av 72

12 Sidan 12 av 72

13 Sidan 13 av 72

14 Sidan 14 av 72

15 Sidan 15 av 72

16 Sidan 16 av 72

17 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Thorbjörn Eriksson Sidan 17 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 07/412 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten Berga 3:1 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Ansökan avslås med stöd av plan- och bygglagens kap 5 1. Nämnden erinrar om Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Avgift Enligt taxa fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat till sökande. Förhandsbesked: 3 000:- Delges Den sökande med mottagningsbevis. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren, Kåre Wijkander, har ansökt om förhandsbesked för tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten. Avsikten, enligt Wijkander, är att stycka av tre fastigheter och överlåta dem till Wijkanders barn. Förvaltningen har dessutom fått in ytterligare en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus inom samma område, på fastigheten Björkboda 2:1 i anslutning till fritidshusområdet Sjöhagen. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger både Berga 3:1 och Björkboda 2:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görväln-kilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag.

18 Sidan 18 av 72 Sida 2 Området är attraktivt beläget med relativ närhet till det allmänna vägnätet och busstrafiken kombinerat med en mycket god natur- och kulturmiljö. Detta talar också för att de nu aktuella ansökningarna om förhandsbesked för sex permanenthus kan komma att följas av flera inom närtid. Området utvecklas från ett område med spridd bebyggelse till ett område med samlad bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen 5 kap, 1 bör därför såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas om någon av dessa två ansökningar. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet och den känsliga Mälarmiljön Lämpligt antal och inplacering av nya bosättningar ur natur- och kulturlandskapets förutsättningar Lämplig tillåten storlek på fastigheter och byggnader Minsta avstånd till hästhållning i området Möjligheten att bedriva verksamheter i området. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Förvaltningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att avslå båda ansökningarna med hänvisning till kap 5 1 PBL. Om nämnden ändå skulle välja att ställa sig positiv till en eller båda ansökningarna måste ärendet återremitteras till förvaltningen för grannehörande. För att på ett förutsägbart sätt kunna handlägga eventuella nya ansökningar inom området efterfrågar förvaltningen i detta fall även ett vägledande uttalande från nämnden där nämnden anger hur många nya bosättningar som kan inrymmas inom området innan plan- och bygglagens krav på planläggning, enligt nämndens bedömning, behöver uppfyllas. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. 2.

19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Åke Modig Sidan 19 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Bygg- och miljönämnden 1(4) Ansökan om förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Berga 3:1 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet. (Plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 1-2.) Bygg- och miljönämnden är inte, utan föregående planprocess, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Berga 3:1. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006,Kf 103/2006). Förhandsbesked: 3 000:- Faktura skickas separat. Delges Den sökande med mottagningsbevis. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra ett enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning, och ansöker därför om förhandsbesked. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen

20 Sidan 20 av 72 Sida 2 och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. En ny byggnad uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny väggbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. En byggnad uppe på höjdryggen blir ett påtagligt nytt element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Erikssundsområdet och strider mot de bevarandeintressen som finns avseende kulturhistoria och landskapsbild. Har höjdryggen väl godkänts för en exploatering är det dessutom sannolikt att ytterligare exploatering kommer att ske. Föreslagen placering av byggnaden bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt. Förslaget har tidigare varit uppe på Bygg- och miljönämnden för beslut, , men då med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. Bygg- och miljönämnden beslutade då att återremittera ärendet för kommunikation om färre avstyckningar. I dialog med sökanden har förvaltningen föreslaget tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtagliga vad gäller påverkan av landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen. Förvaltningen avstyrker bifall till ansökan då förslaget strider mot uttalade intressen avseende grönstråk, kulturhistoria och landskapsbild. Förslaget bedöms dessutom innehålla så komplexa och omfattande frågeställningar att beslutet inte kan fattas i ett förhandsbesked om bygglov utan kräver ställningstagande i en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprövning. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra ett enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning, och ansöker därför om förhandsbesked. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid.

21 Sidan 21 av 72 Sida 3 Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är attraktivt beläget med relativ närhet till det allmänna vägnätet och busstrafiken kombinerat med en mycket god natur- och kulturmiljö. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. En ny byggnad uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny väggbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. En byggnad uppe på höjdryggen blir ett påtagligt nytt element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Erikssundsområdet och strider mot de bevarandeintressen som finns avseende kulturhistoria och landskapsbild. Har höjdryggen väl godkänts för en exploatering är det dessutom sannolikt att ytterligare exploatering kommer att ske. Föreslagen placering av byggnaden bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt. Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 9 december beslutades att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen för prövning av detaljplaneläggning av området och att ärendet vilandeförklarades av byggoch miljönämnden. Plan- och exploateringschefen var i kontakt med sökanden och de var inte intresserade av en planläggning. Förslaget har därefter varit uppe på Bygg- och miljönämnden för beslut, , men då med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. Bygg- och miljönämnden beslutade då att återremittera ärendet för kommunikation om färre avstyckningar. I dialog med sökanden har förvaltningen föreslaget tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtagliga vad gäller påverkan av landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen. Prövningen bör ske i en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas, för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning, s.k. detaljplanekravet, PBL 5 kap Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet och den känsliga Mälarmiljön

22 Sidan 22 av 72 Sida 4 Lämpligt antal och inplacering av nya bosättningar ur natur- och kulturlandskapets förutsättningar Lämplig tillåten storlek på fastigheter och byggnader Minsta avstånd till hästhållning i området Möjligheten att bedriva verksamheter i området. Förvaltningen avstyrker bifall till ansökan då förslaget strider mot uttalade intressen avseende grönstråk, kulturhistoria och landskapsbild. Förslaget bedöms dessutom innehålla så komplexa och omfattande frågeställningar att beslutet inte kan fattas i ett förhandsbesked om bygglov utan kräver ställningstagande i en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprövning. Sökanden har delgivits denna tjänsteskrivelse för kännedom. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Karta med lägesanvisning 3. Förslag till alternativa placeringar som framförts i dialog med sökande. 4. Brev från sökande,

23 Sidan 23 av 72

24 Sidan 24 av 72

25 Sidan 25 av 72

26 Sidan 26 av 72

27 Sidan 27 av 72 Ärende 2

28 Sidan 28 av 72

29 Tillväxtkontoret Sidan 29 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Linda Svensson, Dnr 12/105 1 Bygg- och miljönämnden Ansökan om strandskyddsdispens för kontorsmodul på fastigheten Granskog 2:7 Förslag till beslut 1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 7 kap. tillstyrks med stöd av MB 7 kap Som tomtplats i miljöbalkens mening får tas i anspråk endast den yta som byggnationen upptar. 3. Bygg- och miljönämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om Länsstyrelsen beviljat strandskyddsdispens. Nämnden informerar om Beslutet innebär ingen rätt att påbörja arbetet utan är endast ett tillstyrkande inför Länsstyrelsens utredning. Frågan om bygglov behandlas som ett separat ärende, efter det att Länsstyrelsen fattat beslut i strandskyddsärendet. Avgift Debiteras i samband med bygglov. Kopia av beslut till: Den sökande Länsstyrelsens miljö- och planavdelning Sammanfattning Ägaren till fastigheten Granskog 2:7 har den 30 april 2012 inkommit med en ansökan om att få permanent lov för kontorsbyggnad på fastigheten samt ändring av tak, från platt tak till sadeltak. Det finns ett tillfälligt lov för kontorsbyggnaden som beviljats till och med Kontorsbyggnaden behövs för att tillgodose ett behov av kontorslokaler för konferensverksamheten. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilket Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd. Dispens kan tillstyrkas med föreskrift att ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats i miljöbalkens mening. Tillväxtkontoret bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Det första särskilda skälet är att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området. Det andra särskilda skälet är att det

30 2(3) Sidan 30 av 72 aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Tillväxtkontoret föreslår att strandskyddsdispens tillstyrks och att nämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om dispens medges från Länsstyrelsen. Beslutsunderlag. Ansökan som inkom den 30 april 2012 Plan- och fasadritning som inkom den 30 april 2012 Situationsplan som inkom den 10 maj 2012 Tillväxtkontoret tjänsteskrivelse den 18 maj 2012 Ärendet Ägaren till fastigheten Granskog 2:7 har den 30 april 2012 inkommit med en ansökan om att få permanent lov för en kontorsbyggnad på fastigheten samt ändring av tak, från platt tak till sadeltak. Det finns ett tillfälligt lov för kontorsbyggnaden som beviljats till och med Kontorsbyggnaden avser att tillgodose behovet av kontorslokaler för konferensverksamheten. Kontorsbyggnaden är placerad i anslutning till befintliga verkstadsbyggnader och bidrar till att en sluten gårdsmiljö skapas. Placeringen medför att insyn från vattnet begränsas och platsen ger ett mer städat intryck. Byggnaden är målad i falurött för att passa väl in i den nuvarande miljön. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilket Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd enligt MB 7 kap. Dispens kan tillstyrkas med föreskrift att ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats i miljöbalkens mening. Tillväxtkontoret bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Det första särskilda skälet är att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området. Det andra särskilda skälet är att det aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Tillväxtkontoret föreslår att strandskyddsdispens tillstyrks och att nämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om dispens medges från Länsstyrelsen. Barnperspektiv Förslag till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Tillväxtkontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef

31 Sidan 31 av 72 3(3) Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Mellankarta 3. Ortofoto 4. Situationsplan 5. Ritning G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120612\Granskog 2_7\02.01 Tjänsteskrivelse_Granskog 2_7.dot /

32 Sidan 32 av 72

33 Sidan 33 av 72

34 Sidan 34 av 72

35 Sidan 35 av 72

36 Sidan 36 av 72

37 Sidan 37 av 72 Ärende 3

38 Sidan 38 av 72

39 Tillväxtkontoret Sidan 39 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ingela Sydstrand Sandgren Dnr Bygg- och miljönämnden Lokaliseringsprövning för nybyggnad av bostadshus på fastigheten KVARNNIBBLE 3:3, lotterna E, F och G, Nedergårdsvägen Förslag till beslut Avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet i 4 kap 2 plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden är inte, utan föregående planprocess, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 3:3 lotterna E, F och G, Nedergårdsvägen. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift kronor Kopia av beslut till: Sökande Sammanfattning Fastighetsägaren önskar att stycka av tre villatomter i Kvarnnibble i den nordvästra delen av kommunen. Sedan 2004 har samma fastighetsägare styckat av sju fastigheter och vill nu stycka av tre till. Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning, enligt det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området. Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet. Placeringen av nya bosättningar utifrån natur- och kulturlandskapets förutsättningar och konsekvenserna av förslaget.

40 2(2) Sidan 40 av 72 Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så omfattande att nu detaljplaneprövning krävs. Beslutsunderlag Ansökan som kom in den 6 februari 2012 Situationsplan som kom in den 6 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Ärendet Fastighetsägaren önskar stycka av tre villatomter i Kvarnnibble i den västra delen av kommunen. Tidigare har samma fastighetsägare styckat av sju fastigheter och vill nu stycka av tre till. Nu krävs en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning, det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området. Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet. Placeringen av nya bosättningar utifrån natur- och kulturlandskapets förutsättningar och konsekvenserna av förslaget. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara så omfattande att detaljplaneprövning nu krävs. Barnperspektiv Förslaget påverkas inte av barnkonsekvensanalysen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Kontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Ansökan 3. Situationsplan

41 Sidan 41 av 72 Kvarnibble 3:3

42 Sidan 42 av 72

43 Sidan 43 av 72

44 Sidan 44 av 72

45 Sidan 45 av 72 Ärende 4

46 Sidan 46 av 72

47 Sidan 47 av 72 Informationsärenden A/ Förvaltningschefens rapporter B/ Anmälningar av delegationsbeslut 71-73, 75-76, Beslut om bygglov, rivningslov, marklov 74, Beslut om bygglov, rivningslov, marklov UTGÅR 27 april 25 maj 2012 Totalt antal 2012 Bygg- och miljöavdelningen 18st 82st Bygg- och miljöavdelningen A 3-4 Anmälan Bygg- och miljöavdelningen 2st 5st Hiss Bygg- och miljöavdelningen 3st 4st K 4 Kontrollplan Bygg- och miljöavdelningen 1st 4st S Startbesked Bygg- och miljöavdelningen 7st 22st SB 7-9 Slutbesked Bygg- och miljöavdelningen 3st 9st Slutbevis Bygg- och miljöavdelningen 3st 13st Beslut i miljö-, hälso-, livsmedelsärenden Bygg- och miljöavdelningen 78st 135st C/ Anmälningar 1. Sakägare Överklagan av beslut i ärende avseende klagomål på problem vid relining av avloppsstammar, HSB Brf Tibble, Dnr:2012/ ,. Kungsängens-Tibble 13:1 2. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende klagomål på problem vid relining av avloppsstammar, HSB Brf Tibble, Dnr:2012/ ,. Kungsängens-Tibble 13:1 3. Kommunledningskontoret Vårprognos och delårsbokslut bygg- och miljönämnden 4. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende avslag av ansökan om dispens för uppehåll i avfallshämtning, Dnr:2012/ , Granhammar 2:5 5. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för miljöskydd Beslut i ärende angående utfyllnad av jordmassor i Lindormsnäs inom skyddsområde för vattentäkt på Leran 3:1 med flera inom Upplands-Bro kommun. En fastighetsägare gjorde Länsstyrelsen uppmärksammade den 23 april 2012 att jordmassor har placerats i den före detta grustäkten i Lindormsnäs. Massorna kommer ifrån schaktningsarbeten i Bro och en viss del av dem var placerade inom skyddsområde för grundvattentäkt.

48 Sidan 48 av 72 Eter ett tillsynsbesök som länsstyrelsen gjorde tillsammans med Upplands-Bro kommun samt markägaren bestämdes att massorna kan bredas ut mot en anslutande sluttning utan negativ påverkan från vattenskydds- och naturvårdssynpunkt Ärendet avslutas därför utan vidare åtgärd. 6. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende avslag av ansökan om dispens för uppehåll i avfallshämtning, Dnr:2012/ , Granhammar 2:5 7. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för miljöskydd Beslut i ärende avseende ansökan om ändring av villkor i befintligt tillstånd för bergtäktsverksamhet med mera på Stäket 1:18 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig i ärendet. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ändrar, med stöd av 24 kap 8 miljöbalken, villkor 5 i Miljöprövningsdelegationens beslut, dnr avseende tillstånd för bergtäktsverksamhet med mera på fastigheten Stäket 1:18. Villkor 5 ska ha följande lydelse: 5. Verksamheten får bedrivas vardagar Transporter och lastning i och ur täkten får ske vardagar och För enstaka tillfällen får tillsynsmyndigheten medge undantag från detta villkor. I övrigt gäller meddelat tillstånd den 28 april 2008, dnr

49 Sidan 49 av 72 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:245, Strömkarlen 7 BYGG Ylva Malm Bygglov för uppförande av plank på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:338, (vattentornet) BYGG Ylva Malm Bygglov för uppförande av plank på fastigheten GRANHAMMAR 2:5, Granhammar Arrendatorn 1 BYGG Jan Lindberg Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten VIBY 19:63, Kraftvägen 42 BYGG Linda Svensson Bygglov för anläggande av återvinningsstation på fastigheten KOCKBACKA 2:1, BEGONIASLINGAN, P-PLATS BYGG Ylva Malm Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten HÄRNEVI 6:99, BYGG Linda Svensson Bygglov för fasadändring av bostadshus på fastigheten BRUNNA 4:560, Schottisvägen 12 BYGG Linda Svensson Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten HÄRNEVI 28:1, Lärarvägen BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten EKEBY 2:81, Ringuddsslingan 45 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av bostadshus, ateljé och garage på fastigheten SYLTA 2:39, Gripens backe 9 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten SYLTA 3:53, SVEN BECKMANS VÄG 79 BYGG Linda Svensson Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av fristående skylt på fastigheten JURSTA 3:5

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer