Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012"

Transkript

1 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012

2

3 Sidan 3 av 72 Ärende 1

4 Sidan 4 av 72

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ingela Sydstrand Sandgren Dnr Bygg- och miljönämnden Bygglov för nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten BERGA 3:1 Förslag till beslut Avslå ansökan. Bygg- och miljönämnden är inte med, hänvisning till 8 kap 9, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Berga 3:1. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift Kungörelse Summa Kronor 260 Kronor Kronor Kopia av beslut till: Sökande Sammanfattning Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och ansöker därför om bygglov. Fastighetsägaren vill inte stycka av och bilda nya fastigheter utan söker bara bygglov. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för kulturhistorien och landskapsbilden är skyddad enligt 4 kap miljöbalken. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. Tre nya byggnader uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny vägbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. Tre byggnader uppe på höjdryggen blir påtagliga nya element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll, bland annat från Eriksundsområdet och byggnadsminnet Eriksunds slott som ligger på andra sidan vattnet. Det strider därför mot de bevarandeintressen som finns avseende både kulturhistoria och landskapsbild. Uppfartsvägen anses också vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och tillgängligheten för slamtömning och räddningstjänsten. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara, med hänvisning till 8 kap 9, mycket olämpligt.

6 2(3) Sidan 6 av 72 Beslutsunderlag Ansökan som kom in den 14 februari 2012 Situationsplan, planritningar och fasader som kom in den 14 februari 2012 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Ärendet Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och ansöker därför om bygglov. Fastighetsägaren vill inte stycka av och bilda nya fastigheter utan söker bara bygglov. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. Tre nya byggnader uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny vägbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. Tre byggnader uppe på höjdryggen blir påtagliga nya element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Eriksundsområdet, särskilt mot byggnadsminnet Eriksunds slott som ligger på andra sidan vattnet. Det strider därför mot de bevarandeintressen som finns avseende både kulturhistoria och landskapsbild. Föreslagen placering av byggnaderna bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt, då placeringen på en höjdrygg inte anknyter till uppländsk byggnadstradition. Uppfartsvägen anses också vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och tillgängligheten för slamtömning och räddningstjänsten. Förslaget har tidigare behandlats på Bygg- och miljönämnden den 21 april 2009, med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. BMN beslutade att återremitera ärendet för färre avstyckningar. Förhandsbesked för en byggnad söktes den 8 februari Även där föreslog förvaltningen avslag. BMN beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för detaljplaneläggning. Detta har inte fastighetsägaren varit intresserad av. I dialog med sökanden har förvaltningen tidigare föreslagit tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtaglig vad gäller påverkan på landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen.

7 Sidan 7 av 72 3(3) Fastighetsägaren har försökt att på olika sätt vid olika tillfällen undgå kravet på utredning. Att fastighetsägaren inte söker förhandsbesked för att stycka av tomterna nu, ger inga garantier för att detta inte sker i framtiden. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara, med hänvisning till 8 kap 9, mycket olämpligt. Barnperspektiv Förslaget påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Tillväxtkontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Brev från sökande 3. Flygfoto 4. Ritningar G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120612\Berga 3.1\01.01 Tjänsteskrivelse Berga 3.1 juni.doc /

8 Sidan 8 av 72 Berga 3:1

9 Sidan 9 av 72

10 Sidan 10 av 72

11 Sidan 11 av 72

12 Sidan 12 av 72

13 Sidan 13 av 72

14 Sidan 14 av 72

15 Sidan 15 av 72

16 Sidan 16 av 72

17 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Thorbjörn Eriksson Sidan 17 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 07/412 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten Berga 3:1 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Ansökan avslås med stöd av plan- och bygglagens kap 5 1. Nämnden erinrar om Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Avgift Enligt taxa fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat till sökande. Förhandsbesked: 3 000:- Delges Den sökande med mottagningsbevis. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren, Kåre Wijkander, har ansökt om förhandsbesked för tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten. Avsikten, enligt Wijkander, är att stycka av tre fastigheter och överlåta dem till Wijkanders barn. Förvaltningen har dessutom fått in ytterligare en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus inom samma område, på fastigheten Björkboda 2:1 i anslutning till fritidshusområdet Sjöhagen. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger både Berga 3:1 och Björkboda 2:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görväln-kilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag.

18 Sidan 18 av 72 Sida 2 Området är attraktivt beläget med relativ närhet till det allmänna vägnätet och busstrafiken kombinerat med en mycket god natur- och kulturmiljö. Detta talar också för att de nu aktuella ansökningarna om förhandsbesked för sex permanenthus kan komma att följas av flera inom närtid. Området utvecklas från ett område med spridd bebyggelse till ett område med samlad bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen 5 kap, 1 bör därför såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas om någon av dessa två ansökningar. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet och den känsliga Mälarmiljön Lämpligt antal och inplacering av nya bosättningar ur natur- och kulturlandskapets förutsättningar Lämplig tillåten storlek på fastigheter och byggnader Minsta avstånd till hästhållning i området Möjligheten att bedriva verksamheter i området. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Förvaltningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att avslå båda ansökningarna med hänvisning till kap 5 1 PBL. Om nämnden ändå skulle välja att ställa sig positiv till en eller båda ansökningarna måste ärendet återremitteras till förvaltningen för grannehörande. För att på ett förutsägbart sätt kunna handlägga eventuella nya ansökningar inom området efterfrågar förvaltningen i detta fall även ett vägledande uttalande från nämnden där nämnden anger hur många nya bosättningar som kan inrymmas inom området innan plan- och bygglagens krav på planläggning, enligt nämndens bedömning, behöver uppfyllas. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. 2.

19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Åke Modig Sidan 19 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Bygg- och miljönämnden 1(4) Ansökan om förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Berga 3:1 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet. (Plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 1-2.) Bygg- och miljönämnden är inte, utan föregående planprocess, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Berga 3:1. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006,Kf 103/2006). Förhandsbesked: 3 000:- Faktura skickas separat. Delges Den sökande med mottagningsbevis. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra ett enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning, och ansöker därför om förhandsbesked. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen

20 Sidan 20 av 72 Sida 2 och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. En ny byggnad uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny väggbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. En byggnad uppe på höjdryggen blir ett påtagligt nytt element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Erikssundsområdet och strider mot de bevarandeintressen som finns avseende kulturhistoria och landskapsbild. Har höjdryggen väl godkänts för en exploatering är det dessutom sannolikt att ytterligare exploatering kommer att ske. Föreslagen placering av byggnaden bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt. Förslaget har tidigare varit uppe på Bygg- och miljönämnden för beslut, , men då med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. Bygg- och miljönämnden beslutade då att återremittera ärendet för kommunikation om färre avstyckningar. I dialog med sökanden har förvaltningen föreslaget tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtagliga vad gäller påverkan av landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen. Förvaltningen avstyrker bifall till ansökan då förslaget strider mot uttalade intressen avseende grönstråk, kulturhistoria och landskapsbild. Förslaget bedöms dessutom innehålla så komplexa och omfattande frågeställningar att beslutet inte kan fattas i ett förhandsbesked om bygglov utan kräver ställningstagande i en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprövning. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra ett enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning, och ansöker därför om förhandsbesked. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid.

21 Sidan 21 av 72 Sida 3 Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är attraktivt beläget med relativ närhet till det allmänna vägnätet och busstrafiken kombinerat med en mycket god natur- och kulturmiljö. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. En ny byggnad uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny väggbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. En byggnad uppe på höjdryggen blir ett påtagligt nytt element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Erikssundsområdet och strider mot de bevarandeintressen som finns avseende kulturhistoria och landskapsbild. Har höjdryggen väl godkänts för en exploatering är det dessutom sannolikt att ytterligare exploatering kommer att ske. Föreslagen placering av byggnaden bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt. Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 9 december beslutades att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen för prövning av detaljplaneläggning av området och att ärendet vilandeförklarades av byggoch miljönämnden. Plan- och exploateringschefen var i kontakt med sökanden och de var inte intresserade av en planläggning. Förslaget har därefter varit uppe på Bygg- och miljönämnden för beslut, , men då med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. Bygg- och miljönämnden beslutade då att återremittera ärendet för kommunikation om färre avstyckningar. I dialog med sökanden har förvaltningen föreslaget tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtagliga vad gäller påverkan av landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen. Prövningen bör ske i en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas, för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning, s.k. detaljplanekravet, PBL 5 kap Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet och den känsliga Mälarmiljön

22 Sidan 22 av 72 Sida 4 Lämpligt antal och inplacering av nya bosättningar ur natur- och kulturlandskapets förutsättningar Lämplig tillåten storlek på fastigheter och byggnader Minsta avstånd till hästhållning i området Möjligheten att bedriva verksamheter i området. Förvaltningen avstyrker bifall till ansökan då förslaget strider mot uttalade intressen avseende grönstråk, kulturhistoria och landskapsbild. Förslaget bedöms dessutom innehålla så komplexa och omfattande frågeställningar att beslutet inte kan fattas i ett förhandsbesked om bygglov utan kräver ställningstagande i en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprövning. Sökanden har delgivits denna tjänsteskrivelse för kännedom. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Karta med lägesanvisning 3. Förslag till alternativa placeringar som framförts i dialog med sökande. 4. Brev från sökande,

23 Sidan 23 av 72

24 Sidan 24 av 72

25 Sidan 25 av 72

26 Sidan 26 av 72

27 Sidan 27 av 72 Ärende 2

28 Sidan 28 av 72

29 Tillväxtkontoret Sidan 29 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Linda Svensson, Dnr 12/105 1 Bygg- och miljönämnden Ansökan om strandskyddsdispens för kontorsmodul på fastigheten Granskog 2:7 Förslag till beslut 1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 7 kap. tillstyrks med stöd av MB 7 kap Som tomtplats i miljöbalkens mening får tas i anspråk endast den yta som byggnationen upptar. 3. Bygg- och miljönämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om Länsstyrelsen beviljat strandskyddsdispens. Nämnden informerar om Beslutet innebär ingen rätt att påbörja arbetet utan är endast ett tillstyrkande inför Länsstyrelsens utredning. Frågan om bygglov behandlas som ett separat ärende, efter det att Länsstyrelsen fattat beslut i strandskyddsärendet. Avgift Debiteras i samband med bygglov. Kopia av beslut till: Den sökande Länsstyrelsens miljö- och planavdelning Sammanfattning Ägaren till fastigheten Granskog 2:7 har den 30 april 2012 inkommit med en ansökan om att få permanent lov för kontorsbyggnad på fastigheten samt ändring av tak, från platt tak till sadeltak. Det finns ett tillfälligt lov för kontorsbyggnaden som beviljats till och med Kontorsbyggnaden behövs för att tillgodose ett behov av kontorslokaler för konferensverksamheten. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilket Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd. Dispens kan tillstyrkas med föreskrift att ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats i miljöbalkens mening. Tillväxtkontoret bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Det första särskilda skälet är att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området. Det andra särskilda skälet är att det

30 2(3) Sidan 30 av 72 aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Tillväxtkontoret föreslår att strandskyddsdispens tillstyrks och att nämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om dispens medges från Länsstyrelsen. Beslutsunderlag. Ansökan som inkom den 30 april 2012 Plan- och fasadritning som inkom den 30 april 2012 Situationsplan som inkom den 10 maj 2012 Tillväxtkontoret tjänsteskrivelse den 18 maj 2012 Ärendet Ägaren till fastigheten Granskog 2:7 har den 30 april 2012 inkommit med en ansökan om att få permanent lov för en kontorsbyggnad på fastigheten samt ändring av tak, från platt tak till sadeltak. Det finns ett tillfälligt lov för kontorsbyggnaden som beviljats till och med Kontorsbyggnaden avser att tillgodose behovet av kontorslokaler för konferensverksamheten. Kontorsbyggnaden är placerad i anslutning till befintliga verkstadsbyggnader och bidrar till att en sluten gårdsmiljö skapas. Placeringen medför att insyn från vattnet begränsas och platsen ger ett mer städat intryck. Byggnaden är målad i falurött för att passa väl in i den nuvarande miljön. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilket Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd enligt MB 7 kap. Dispens kan tillstyrkas med föreskrift att ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats i miljöbalkens mening. Tillväxtkontoret bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Det första särskilda skälet är att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området. Det andra särskilda skälet är att det aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Tillväxtkontoret föreslår att strandskyddsdispens tillstyrks och att nämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om dispens medges från Länsstyrelsen. Barnperspektiv Förslag till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Tillväxtkontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef

31 Sidan 31 av 72 3(3) Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Mellankarta 3. Ortofoto 4. Situationsplan 5. Ritning G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120612\Granskog 2_7\02.01 Tjänsteskrivelse_Granskog 2_7.dot /

32 Sidan 32 av 72

33 Sidan 33 av 72

34 Sidan 34 av 72

35 Sidan 35 av 72

36 Sidan 36 av 72

37 Sidan 37 av 72 Ärende 3

38 Sidan 38 av 72

39 Tillväxtkontoret Sidan 39 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ingela Sydstrand Sandgren Dnr Bygg- och miljönämnden Lokaliseringsprövning för nybyggnad av bostadshus på fastigheten KVARNNIBBLE 3:3, lotterna E, F och G, Nedergårdsvägen Förslag till beslut Avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet i 4 kap 2 plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden är inte, utan föregående planprocess, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 3:3 lotterna E, F och G, Nedergårdsvägen. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift kronor Kopia av beslut till: Sökande Sammanfattning Fastighetsägaren önskar att stycka av tre villatomter i Kvarnnibble i den nordvästra delen av kommunen. Sedan 2004 har samma fastighetsägare styckat av sju fastigheter och vill nu stycka av tre till. Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning, enligt det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området. Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet. Placeringen av nya bosättningar utifrån natur- och kulturlandskapets förutsättningar och konsekvenserna av förslaget.

40 2(2) Sidan 40 av 72 Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så omfattande att nu detaljplaneprövning krävs. Beslutsunderlag Ansökan som kom in den 6 februari 2012 Situationsplan som kom in den 6 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Ärendet Fastighetsägaren önskar stycka av tre villatomter i Kvarnnibble i den västra delen av kommunen. Tidigare har samma fastighetsägare styckat av sju fastigheter och vill nu stycka av tre till. Nu krävs en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning, det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området. Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet. Placeringen av nya bosättningar utifrån natur- och kulturlandskapets förutsättningar och konsekvenserna av förslaget. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara så omfattande att detaljplaneprövning nu krävs. Barnperspektiv Förslaget påverkas inte av barnkonsekvensanalysen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Kontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Ansökan 3. Situationsplan

41 Sidan 41 av 72 Kvarnibble 3:3

42 Sidan 42 av 72

43 Sidan 43 av 72

44 Sidan 44 av 72

45 Sidan 45 av 72 Ärende 4

46 Sidan 46 av 72

47 Sidan 47 av 72 Informationsärenden A/ Förvaltningschefens rapporter B/ Anmälningar av delegationsbeslut 71-73, 75-76, Beslut om bygglov, rivningslov, marklov 74, Beslut om bygglov, rivningslov, marklov UTGÅR 27 april 25 maj 2012 Totalt antal 2012 Bygg- och miljöavdelningen 18st 82st Bygg- och miljöavdelningen A 3-4 Anmälan Bygg- och miljöavdelningen 2st 5st Hiss Bygg- och miljöavdelningen 3st 4st K 4 Kontrollplan Bygg- och miljöavdelningen 1st 4st S Startbesked Bygg- och miljöavdelningen 7st 22st SB 7-9 Slutbesked Bygg- och miljöavdelningen 3st 9st Slutbevis Bygg- och miljöavdelningen 3st 13st Beslut i miljö-, hälso-, livsmedelsärenden Bygg- och miljöavdelningen 78st 135st C/ Anmälningar 1. Sakägare Överklagan av beslut i ärende avseende klagomål på problem vid relining av avloppsstammar, HSB Brf Tibble, Dnr:2012/ ,. Kungsängens-Tibble 13:1 2. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende klagomål på problem vid relining av avloppsstammar, HSB Brf Tibble, Dnr:2012/ ,. Kungsängens-Tibble 13:1 3. Kommunledningskontoret Vårprognos och delårsbokslut bygg- och miljönämnden 4. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende avslag av ansökan om dispens för uppehåll i avfallshämtning, Dnr:2012/ , Granhammar 2:5 5. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för miljöskydd Beslut i ärende angående utfyllnad av jordmassor i Lindormsnäs inom skyddsområde för vattentäkt på Leran 3:1 med flera inom Upplands-Bro kommun. En fastighetsägare gjorde Länsstyrelsen uppmärksammade den 23 april 2012 att jordmassor har placerats i den före detta grustäkten i Lindormsnäs. Massorna kommer ifrån schaktningsarbeten i Bro och en viss del av dem var placerade inom skyddsområde för grundvattentäkt.

48 Sidan 48 av 72 Eter ett tillsynsbesök som länsstyrelsen gjorde tillsammans med Upplands-Bro kommun samt markägaren bestämdes att massorna kan bredas ut mot en anslutande sluttning utan negativ påverkan från vattenskydds- och naturvårdssynpunkt Ärendet avslutas därför utan vidare åtgärd. 6. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende avslag av ansökan om dispens för uppehåll i avfallshämtning, Dnr:2012/ , Granhammar 2:5 7. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för miljöskydd Beslut i ärende avseende ansökan om ändring av villkor i befintligt tillstånd för bergtäktsverksamhet med mera på Stäket 1:18 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig i ärendet. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ändrar, med stöd av 24 kap 8 miljöbalken, villkor 5 i Miljöprövningsdelegationens beslut, dnr avseende tillstånd för bergtäktsverksamhet med mera på fastigheten Stäket 1:18. Villkor 5 ska ha följande lydelse: 5. Verksamheten får bedrivas vardagar Transporter och lastning i och ur täkten får ske vardagar och För enstaka tillfällen får tillsynsmyndigheten medge undantag från detta villkor. I övrigt gäller meddelat tillstånd den 28 april 2008, dnr

49 Sidan 49 av 72 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:245, Strömkarlen 7 BYGG Ylva Malm Bygglov för uppförande av plank på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:338, (vattentornet) BYGG Ylva Malm Bygglov för uppförande av plank på fastigheten GRANHAMMAR 2:5, Granhammar Arrendatorn 1 BYGG Jan Lindberg Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten VIBY 19:63, Kraftvägen 42 BYGG Linda Svensson Bygglov för anläggande av återvinningsstation på fastigheten KOCKBACKA 2:1, BEGONIASLINGAN, P-PLATS BYGG Ylva Malm Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten HÄRNEVI 6:99, BYGG Linda Svensson Bygglov för fasadändring av bostadshus på fastigheten BRUNNA 4:560, Schottisvägen 12 BYGG Linda Svensson Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten HÄRNEVI 28:1, Lärarvägen BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten EKEBY 2:81, Ringuddsslingan 45 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av bostadshus, ateljé och garage på fastigheten SYLTA 2:39, Gripens backe 9 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten SYLTA 3:53, SVEN BECKMANS VÄG 79 BYGG Linda Svensson Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av fristående skylt på fastigheten JURSTA 3:5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Göran Malmstedt (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Göran Malmstedt (M) 2013-03-21 1(15) Plats och tid Kung Birger 1, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 juni 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 juni 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 juni 2014 Sidan 3 av 82 Ärende 1 Sidan 4 av 82 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 82 TJÄNSTESKRIVELSE Tony Ebrahimi Datum Vår beteckning 08-581 692

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 augusti 2013

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 augusti 2013 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 augusti 2013 Sidan 3 av 79 Ärende 1 Sidan 4 av 79 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Sidan 5 av 79 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Vår beteckning Åke Modig 2010-09-30 2010.112

Vår beteckning Åke Modig 2010-09-30 2010.112 TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår beteckning Åke Modig 2010-09-30 2010.112 1 Bygg- och miljönämnden Ansökan avseende förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 november 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 november 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 november 2012 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Åsa Bergström, 08-581 692 29

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 125 Redovisning av delegationsbeslut... 224 126 Förhandsbesked för nybyggnad av... verkstad/maskinhall/lager Äspåsen 1:4... 225 127 Bygglov för ändrad användning X... 227 128 Förhandsbesked

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer