Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012"

Transkript

1 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 12 juni 2012

2

3 Sidan 3 av 72 Ärende 1

4 Sidan 4 av 72

5 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ingela Sydstrand Sandgren Dnr Bygg- och miljönämnden Bygglov för nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten BERGA 3:1 Förslag till beslut Avslå ansökan. Bygg- och miljönämnden är inte med, hänvisning till 8 kap 9, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Berga 3:1. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift Kungörelse Summa Kronor 260 Kronor Kronor Kopia av beslut till: Sökande Sammanfattning Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och ansöker därför om bygglov. Fastighetsägaren vill inte stycka av och bilda nya fastigheter utan söker bara bygglov. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för kulturhistorien och landskapsbilden är skyddad enligt 4 kap miljöbalken. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. Tre nya byggnader uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny vägbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. Tre byggnader uppe på höjdryggen blir påtagliga nya element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll, bland annat från Eriksundsområdet och byggnadsminnet Eriksunds slott som ligger på andra sidan vattnet. Det strider därför mot de bevarandeintressen som finns avseende både kulturhistoria och landskapsbild. Uppfartsvägen anses också vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och tillgängligheten för slamtömning och räddningstjänsten. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara, med hänvisning till 8 kap 9, mycket olämpligt.

6 2(3) Sidan 6 av 72 Beslutsunderlag Ansökan som kom in den 14 februari 2012 Situationsplan, planritningar och fasader som kom in den 14 februari 2012 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Ärendet Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och ansöker därför om bygglov. Fastighetsägaren vill inte stycka av och bilda nya fastigheter utan söker bara bygglov. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. Tre nya byggnader uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny vägbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. Tre byggnader uppe på höjdryggen blir påtagliga nya element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Eriksundsområdet, särskilt mot byggnadsminnet Eriksunds slott som ligger på andra sidan vattnet. Det strider därför mot de bevarandeintressen som finns avseende både kulturhistoria och landskapsbild. Föreslagen placering av byggnaderna bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt, då placeringen på en höjdrygg inte anknyter till uppländsk byggnadstradition. Uppfartsvägen anses också vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och tillgängligheten för slamtömning och räddningstjänsten. Förslaget har tidigare behandlats på Bygg- och miljönämnden den 21 april 2009, med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. BMN beslutade att återremitera ärendet för färre avstyckningar. Förhandsbesked för en byggnad söktes den 8 februari Även där föreslog förvaltningen avslag. BMN beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för detaljplaneläggning. Detta har inte fastighetsägaren varit intresserad av. I dialog med sökanden har förvaltningen tidigare föreslagit tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtaglig vad gäller påverkan på landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen.

7 Sidan 7 av 72 3(3) Fastighetsägaren har försökt att på olika sätt vid olika tillfällen undgå kravet på utredning. Att fastighetsägaren inte söker förhandsbesked för att stycka av tomterna nu, ger inga garantier för att detta inte sker i framtiden. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara, med hänvisning till 8 kap 9, mycket olämpligt. Barnperspektiv Förslaget påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Tillväxtkontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Brev från sökande 3. Flygfoto 4. Ritningar G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120612\Berga 3.1\01.01 Tjänsteskrivelse Berga 3.1 juni.doc /

8 Sidan 8 av 72 Berga 3:1

9 Sidan 9 av 72

10 Sidan 10 av 72

11 Sidan 11 av 72

12 Sidan 12 av 72

13 Sidan 13 av 72

14 Sidan 14 av 72

15 Sidan 15 av 72

16 Sidan 16 av 72

17 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Thorbjörn Eriksson Sidan 17 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 07/412 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten Berga 3:1 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Ansökan avslås med stöd av plan- och bygglagens kap 5 1. Nämnden erinrar om Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Avgift Enligt taxa fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat till sökande. Förhandsbesked: 3 000:- Delges Den sökande med mottagningsbevis. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren, Kåre Wijkander, har ansökt om förhandsbesked för tre enbostadshus inom den västra delen av fastigheten. Avsikten, enligt Wijkander, är att stycka av tre fastigheter och överlåta dem till Wijkanders barn. Förvaltningen har dessutom fått in ytterligare en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus inom samma område, på fastigheten Björkboda 2:1 i anslutning till fritidshusområdet Sjöhagen. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger både Berga 3:1 och Björkboda 2:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görväln-kilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag.

18 Sidan 18 av 72 Sida 2 Området är attraktivt beläget med relativ närhet till det allmänna vägnätet och busstrafiken kombinerat med en mycket god natur- och kulturmiljö. Detta talar också för att de nu aktuella ansökningarna om förhandsbesked för sex permanenthus kan komma att följas av flera inom närtid. Området utvecklas från ett område med spridd bebyggelse till ett område med samlad bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen 5 kap, 1 bör därför såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas om någon av dessa två ansökningar. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet och den känsliga Mälarmiljön Lämpligt antal och inplacering av nya bosättningar ur natur- och kulturlandskapets förutsättningar Lämplig tillåten storlek på fastigheter och byggnader Minsta avstånd till hästhållning i området Möjligheten att bedriva verksamheter i området. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Förvaltningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att avslå båda ansökningarna med hänvisning till kap 5 1 PBL. Om nämnden ändå skulle välja att ställa sig positiv till en eller båda ansökningarna måste ärendet återremitteras till förvaltningen för grannehörande. För att på ett förutsägbart sätt kunna handlägga eventuella nya ansökningar inom området efterfrågar förvaltningen i detta fall även ett vägledande uttalande från nämnden där nämnden anger hur många nya bosättningar som kan inrymmas inom området innan plan- och bygglagens krav på planläggning, enligt nämndens bedömning, behöver uppfyllas. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. 2.

19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Åke Modig Sidan 19 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Bygg- och miljönämnden 1(4) Ansökan om förhandsbesked avseende bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Berga 3:1 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet. (Plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 1-2.) Bygg- och miljönämnden är inte, utan föregående planprocess, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Berga 3:1. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006,Kf 103/2006). Förhandsbesked: 3 000:- Faktura skickas separat. Delges Den sökande med mottagningsbevis. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra ett enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning, och ansöker därför om förhandsbesked. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid. Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen

20 Sidan 20 av 72 Sida 2 och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. En ny byggnad uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny väggbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. En byggnad uppe på höjdryggen blir ett påtagligt nytt element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Erikssundsområdet och strider mot de bevarandeintressen som finns avseende kulturhistoria och landskapsbild. Har höjdryggen väl godkänts för en exploatering är det dessutom sannolikt att ytterligare exploatering kommer att ske. Föreslagen placering av byggnaden bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt. Förslaget har tidigare varit uppe på Bygg- och miljönämnden för beslut, , men då med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. Bygg- och miljönämnden beslutade då att återremittera ärendet för kommunikation om färre avstyckningar. I dialog med sökanden har förvaltningen föreslaget tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtagliga vad gäller påverkan av landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen. Förvaltningen avstyrker bifall till ansökan då förslaget strider mot uttalade intressen avseende grönstråk, kulturhistoria och landskapsbild. Förslaget bedöms dessutom innehålla så komplexa och omfattande frågeställningar att beslutet inte kan fattas i ett förhandsbesked om bygglov utan kräver ställningstagande i en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprövning. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Fastighetsägaren har för avsikt att uppföra ett enbostadshus inom den västra delen av fastigheten på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning, och ansöker därför om förhandsbesked. Fastigheten Berga 3:1 ligger mellan två områden som i översiktsplanen är klassade som samlad bebyggelse, fritidshusområdet Sjöhagen i nord-väst och det bebyggda området kring Tätorp, Ryttarberget och Sånkan i syd-ost. Sjöhagen är planlagt som område för mindre fritidshus, men området undergår en oreglerad omvandling till permanentboende. Inom den relativt lilla enklav som inramas av kommungränsen, Mälaren (Bondkroken-Erikssund) och väg 263 finns i dag ett 40-tal fastigheter bebyggda med bostadshus. Inom området har tre nya avstyckningar för permanentbosättning skett under senare tid.

21 Sidan 21 av 72 Sida 3 Enligt översiktsplanen ligger Berga 3:1 inom ett område som utgör riksintresse för friluftslivet samt för kulturhistorien och landskapsbilden enligt 4 kap miljöbalken. Området är attraktivt beläget med relativ närhet till det allmänna vägnätet och busstrafiken kombinerat med en mycket god natur- och kulturmiljö. Området är också en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen och betecknas som ett skyddsvärt område i det nya förslag till grönplan som utarbetats på fullmäktiges uppdrag. Förslaget innebär att ny väg måste byggas i svåra terrängförhållanden med mycket stora nivåskillnader. En ny byggnad uppe på höjdryggen samt vissa delar av ny väggbank kommer att förändra landskapsbilden radikalt. En byggnad uppe på höjdryggen blir ett påtagligt nytt element i landskapsbilden som kommer att synas på långt håll från Erikssundsområdet och strider mot de bevarandeintressen som finns avseende kulturhistoria och landskapsbild. Har höjdryggen väl godkänts för en exploatering är det dessutom sannolikt att ytterligare exploatering kommer att ske. Föreslagen placering av byggnaden bedöms som olämplig för landskapsbilden och ur kulturmiljösynpunkt. Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 9 december beslutades att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen för prövning av detaljplaneläggning av området och att ärendet vilandeförklarades av byggoch miljönämnden. Plan- och exploateringschefen var i kontakt med sökanden och de var inte intresserade av en planläggning. Förslaget har därefter varit uppe på Bygg- och miljönämnden för beslut, , men då med förslag om tre byggnader, där förvaltningen föreslog nämnden beslut om avslag. Bygg- och miljönämnden beslutade då att återremittera ärendet för kommunikation om färre avstyckningar. I dialog med sökanden har förvaltningen föreslaget tre alternativa placeringar där byggnadernas placering blir mindre påtagliga vad gäller påverkan av landskapsbilden och där placeringen bedöms vara bättre anpassad till ett traditionellt byggande i kulturlandskapet. Ett av förslagen ligger inom strandskyddsområdet och i anslutning till planlagd bebyggelse i Sjöhagen. Placeringen i omedelbar anslutning till etablerad bebyggelse har bedömts vara möjlig även vad gäller strandskyddsdispens, men behöver ytterligare en mindre utredning om detta läge blir aktuellt. Sökande har vidhållit en placering uppe på höjdryggen. Prövningen bör ske i en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas, för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning, s.k. detaljplanekravet, PBL 5 kap Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet och den känsliga Mälarmiljön

22 Sidan 22 av 72 Sida 4 Lämpligt antal och inplacering av nya bosättningar ur natur- och kulturlandskapets förutsättningar Lämplig tillåten storlek på fastigheter och byggnader Minsta avstånd till hästhållning i området Möjligheten att bedriva verksamheter i området. Förvaltningen avstyrker bifall till ansökan då förslaget strider mot uttalade intressen avseende grönstråk, kulturhistoria och landskapsbild. Förslaget bedöms dessutom innehålla så komplexa och omfattande frågeställningar att beslutet inte kan fattas i ett förhandsbesked om bygglov utan kräver ställningstagande i en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprövning. Sökanden har delgivits denna tjänsteskrivelse för kännedom. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Karta med lägesanvisning 3. Förslag till alternativa placeringar som framförts i dialog med sökande. 4. Brev från sökande,

23 Sidan 23 av 72

24 Sidan 24 av 72

25 Sidan 25 av 72

26 Sidan 26 av 72

27 Sidan 27 av 72 Ärende 2

28 Sidan 28 av 72

29 Tillväxtkontoret Sidan 29 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Linda Svensson, Dnr 12/105 1 Bygg- och miljönämnden Ansökan om strandskyddsdispens för kontorsmodul på fastigheten Granskog 2:7 Förslag till beslut 1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 7 kap. tillstyrks med stöd av MB 7 kap Som tomtplats i miljöbalkens mening får tas i anspråk endast den yta som byggnationen upptar. 3. Bygg- och miljönämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om Länsstyrelsen beviljat strandskyddsdispens. Nämnden informerar om Beslutet innebär ingen rätt att påbörja arbetet utan är endast ett tillstyrkande inför Länsstyrelsens utredning. Frågan om bygglov behandlas som ett separat ärende, efter det att Länsstyrelsen fattat beslut i strandskyddsärendet. Avgift Debiteras i samband med bygglov. Kopia av beslut till: Den sökande Länsstyrelsens miljö- och planavdelning Sammanfattning Ägaren till fastigheten Granskog 2:7 har den 30 april 2012 inkommit med en ansökan om att få permanent lov för kontorsbyggnad på fastigheten samt ändring av tak, från platt tak till sadeltak. Det finns ett tillfälligt lov för kontorsbyggnaden som beviljats till och med Kontorsbyggnaden behövs för att tillgodose ett behov av kontorslokaler för konferensverksamheten. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilket Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd. Dispens kan tillstyrkas med föreskrift att ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats i miljöbalkens mening. Tillväxtkontoret bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Det första särskilda skälet är att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området. Det andra särskilda skälet är att det

30 2(3) Sidan 30 av 72 aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Tillväxtkontoret föreslår att strandskyddsdispens tillstyrks och att nämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om dispens medges från Länsstyrelsen. Beslutsunderlag. Ansökan som inkom den 30 april 2012 Plan- och fasadritning som inkom den 30 april 2012 Situationsplan som inkom den 10 maj 2012 Tillväxtkontoret tjänsteskrivelse den 18 maj 2012 Ärendet Ägaren till fastigheten Granskog 2:7 har den 30 april 2012 inkommit med en ansökan om att få permanent lov för en kontorsbyggnad på fastigheten samt ändring av tak, från platt tak till sadeltak. Det finns ett tillfälligt lov för kontorsbyggnaden som beviljats till och med Kontorsbyggnaden avser att tillgodose behovet av kontorslokaler för konferensverksamheten. Kontorsbyggnaden är placerad i anslutning till befintliga verkstadsbyggnader och bidrar till att en sluten gårdsmiljö skapas. Placeringen medför att insyn från vattnet begränsas och platsen ger ett mer städat intryck. Byggnaden är målad i falurött för att passa väl in i den nuvarande miljön. Hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilket Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd enligt MB 7 kap. Dispens kan tillstyrkas med föreskrift att ytan som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats i miljöbalkens mening. Tillväxtkontoret bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c Miljöbalken. Det första särskilda skälet är att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ske utanför området. Det andra särskilda skälet är att det aktuella området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Tillväxtkontoret föreslår att strandskyddsdispens tillstyrks och att nämnden delegerar till bygg- och miljöchefen att besluta om bygglov om dispens medges från Länsstyrelsen. Barnperspektiv Förslag till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Tillväxtkontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef

31 Sidan 31 av 72 3(3) Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Mellankarta 3. Ortofoto 4. Situationsplan 5. Ritning G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120612\Granskog 2_7\02.01 Tjänsteskrivelse_Granskog 2_7.dot /

32 Sidan 32 av 72

33 Sidan 33 av 72

34 Sidan 34 av 72

35 Sidan 35 av 72

36 Sidan 36 av 72

37 Sidan 37 av 72 Ärende 3

38 Sidan 38 av 72

39 Tillväxtkontoret Sidan 39 av 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ingela Sydstrand Sandgren Dnr Bygg- och miljönämnden Lokaliseringsprövning för nybyggnad av bostadshus på fastigheten KVARNNIBBLE 3:3, lotterna E, F och G, Nedergårdsvägen Förslag till beslut Avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet i 4 kap 2 plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden är inte, utan föregående planprocess, beredd att medverka till bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 3:3 lotterna E, F och G, Nedergårdsvägen. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift kronor Kopia av beslut till: Sökande Sammanfattning Fastighetsägaren önskar att stycka av tre villatomter i Kvarnnibble i den nordvästra delen av kommunen. Sedan 2004 har samma fastighetsägare styckat av sju fastigheter och vill nu stycka av tre till. Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning, enligt det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området. Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet. Placeringen av nya bosättningar utifrån natur- och kulturlandskapets förutsättningar och konsekvenserna av förslaget.

40 2(2) Sidan 40 av 72 Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så omfattande att nu detaljplaneprövning krävs. Beslutsunderlag Ansökan som kom in den 6 februari 2012 Situationsplan som kom in den 6 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Ärendet Fastighetsägaren önskar stycka av tre villatomter i Kvarnnibble i den västra delen av kommunen. Tidigare har samma fastighetsägare styckat av sju fastigheter och vill nu stycka av tre till. Nu krävs en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning, det s.k. detaljplanekravet, PBL 4 kap.2. Såväl de praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom en detaljplaneutredning innan beslut fattas. Faktorer som bör klarläggas i ett detaljplanearbete är bl. a: Eventuellt behov av ökad standard och kapacitet på vägarna i området. Förutsättningarna för ytterligare enskilda avlopp i området med hänsyn till grundvattnet. Placeringen av nya bosättningar utifrån natur- och kulturlandskapets förutsättningar och konsekvenserna av förslaget. Tillväxtkontoret avstyrker bifall till ansökan då förslaget bedöms vara så omfattande att detaljplaneprövning nu krävs. Barnperspektiv Förslaget påverkas inte av barnkonsekvensanalysen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Kontorschef Jörgen Johansson Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Ansökan 3. Situationsplan

41 Sidan 41 av 72 Kvarnibble 3:3

42 Sidan 42 av 72

43 Sidan 43 av 72

44 Sidan 44 av 72

45 Sidan 45 av 72 Ärende 4

46 Sidan 46 av 72

47 Sidan 47 av 72 Informationsärenden A/ Förvaltningschefens rapporter B/ Anmälningar av delegationsbeslut 71-73, 75-76, Beslut om bygglov, rivningslov, marklov 74, Beslut om bygglov, rivningslov, marklov UTGÅR 27 april 25 maj 2012 Totalt antal 2012 Bygg- och miljöavdelningen 18st 82st Bygg- och miljöavdelningen A 3-4 Anmälan Bygg- och miljöavdelningen 2st 5st Hiss Bygg- och miljöavdelningen 3st 4st K 4 Kontrollplan Bygg- och miljöavdelningen 1st 4st S Startbesked Bygg- och miljöavdelningen 7st 22st SB 7-9 Slutbesked Bygg- och miljöavdelningen 3st 9st Slutbevis Bygg- och miljöavdelningen 3st 13st Beslut i miljö-, hälso-, livsmedelsärenden Bygg- och miljöavdelningen 78st 135st C/ Anmälningar 1. Sakägare Överklagan av beslut i ärende avseende klagomål på problem vid relining av avloppsstammar, HSB Brf Tibble, Dnr:2012/ ,. Kungsängens-Tibble 13:1 2. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende klagomål på problem vid relining av avloppsstammar, HSB Brf Tibble, Dnr:2012/ ,. Kungsängens-Tibble 13:1 3. Kommunledningskontoret Vårprognos och delårsbokslut bygg- och miljönämnden 4. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende avslag av ansökan om dispens för uppehåll i avfallshämtning, Dnr:2012/ , Granhammar 2:5 5. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för miljöskydd Beslut i ärende angående utfyllnad av jordmassor i Lindormsnäs inom skyddsområde för vattentäkt på Leran 3:1 med flera inom Upplands-Bro kommun. En fastighetsägare gjorde Länsstyrelsen uppmärksammade den 23 april 2012 att jordmassor har placerats i den före detta grustäkten i Lindormsnäs. Massorna kommer ifrån schaktningsarbeten i Bro och en viss del av dem var placerade inom skyddsområde för grundvattentäkt.

48 Sidan 48 av 72 Eter ett tillsynsbesök som länsstyrelsen gjorde tillsammans med Upplands-Bro kommun samt markägaren bestämdes att massorna kan bredas ut mot en anslutande sluttning utan negativ påverkan från vattenskydds- och naturvårdssynpunkt Ärendet avslutas därför utan vidare åtgärd. 6. Sökande Överklagan av beslut i ärende avseende avslag av ansökan om dispens för uppehåll i avfallshämtning, Dnr:2012/ , Granhammar 2:5 7. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för miljöskydd Beslut i ärende avseende ansökan om ändring av villkor i befintligt tillstånd för bergtäktsverksamhet med mera på Stäket 1:18 i Upplands-Bro kommun. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig i ärendet. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ändrar, med stöd av 24 kap 8 miljöbalken, villkor 5 i Miljöprövningsdelegationens beslut, dnr avseende tillstånd för bergtäktsverksamhet med mera på fastigheten Stäket 1:18. Villkor 5 ska ha följande lydelse: 5. Verksamheten får bedrivas vardagar Transporter och lastning i och ur täkten får ske vardagar och För enstaka tillfällen får tillsynsmyndigheten medge undantag från detta villkor. I övrigt gäller meddelat tillstånd den 28 april 2008, dnr

49 Sidan 49 av 72 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:245, Strömkarlen 7 BYGG Ylva Malm Bygglov för uppförande av plank på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:338, (vattentornet) BYGG Ylva Malm Bygglov för uppförande av plank på fastigheten GRANHAMMAR 2:5, Granhammar Arrendatorn 1 BYGG Jan Lindberg Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten VIBY 19:63, Kraftvägen 42 BYGG Linda Svensson Bygglov för anläggande av återvinningsstation på fastigheten KOCKBACKA 2:1, BEGONIASLINGAN, P-PLATS BYGG Ylva Malm Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten HÄRNEVI 6:99, BYGG Linda Svensson Bygglov för fasadändring av bostadshus på fastigheten BRUNNA 4:560, Schottisvägen 12 BYGG Linda Svensson Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten HÄRNEVI 28:1, Lärarvägen BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten EKEBY 2:81, Ringuddsslingan 45 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för nybyggnad av bostadshus, ateljé och garage på fastigheten SYLTA 2:39, Gripens backe 9 BYGG Ingela Sydstrand Sandgren Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten SYLTA 3:53, SVEN BECKMANS VÄG 79 BYGG Linda Svensson Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av fristående skylt på fastigheten JURSTA 3:5

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014 Sidan 3 av 127 Ärende 1 Sidan 4 av 127 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Sidan 5 av 127 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 11 september 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 11 september 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 11 september 2012 Sidan 3 av 50 Ärende 1 Sidan 4 av 50 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Anna Lantoft,

Läs mer

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering

Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl , ajournering 2011-08-30 1(10) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.10, ajournering 16.35 16.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Jarl Teljstedt (KD) Elisabeth

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (7) Bygg- och miljönämnden Datum 2016-02-23 Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 25 februari 2016, kl 15.00 Plats: Kulturhuset, Dävensö, pl. 6 Beredningen sammanträder

Läs mer

Bygg- och miljönämndens sammanträder tisdag den 21 april.

Bygg- och miljönämndens sammanträder tisdag den 21 april. KALLELSE 1(3) Bygg- och miljönämnden 2009-04-07 Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens sammanträder tisdag den 21 april. Gemaket, Kommunhuset, kl. 15.00 (Au sammanträder tisdagen den 14 april kl.

Läs mer

r------.._, (> ~~ rlohland~ ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL Sammantradesdatum Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05

r------.._, (> ~~ rlohland~ ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL Sammantradesdatum Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05 PROTOKOLL 2014-11-13 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhalishuset, Kungsangen, kl 15.00-17.05 Beslutande Ledamoter Lars Brofalk (C), ordf. Borje Wreden (FP) Jan Lannefelt (8) Jarl Teljstedt (KO) Goran Malmestedt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 5 juli 2011

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 5 juli 2011 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 5 juli 2011 Sidan 3 av 114 Ärende 1 Sidan 4 av 114 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 114 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Göran Malmstedt (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Göran Malmstedt (M) 2013-03-21 1(15) Plats och tid Kung Birger 1, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.50 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-13 1(16) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.30 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Olov Simu (KD) Jan Lannefelt (S) Jan Westin (S) Yonnie

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Beredningen sammanträder

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-04-18 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.10 Ajournering 16.15 16.25 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) 24-27 Bengt

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Ledamot och ersättare som

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6)

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 30 juni kl (plan 6) KALLELSE 1 (7) kallar till sammanträde 30 juni 2016. kl. 15.00 (plan 6) Tid: torsdagen den 30 juni 2016, kl 15:00 Plats: Gemaket (Plan 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 oktober 2013

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 oktober 2013 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 oktober 2013 Sidan 3 av 53 Ärende 1 Sidan 4 av 53 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Sidan 5 av 53 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 18 juni 2014 1 (15 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 18 juni 2014 1 (15 ) Miljö- och byggnadsnämnden 18 juni 2014 1 (15 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.55 Ajournering kl 09.55-10.25 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-06-13 1(19) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 17.00 (ajournering 16.30-16.40) Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse Miljö och stadsbyggnadsnämnden Nr 1 Tid: 2015 01 21 kl. 17:30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 16.30 Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Bygg- och miljönämnden KALLELSE 2015-01-16 1(6) Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Gemaket, Kommunhuset, kl. 15.00 Upprop Val av justerare: förslag: Minna

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 juni 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 juni 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 juni 2014 Sidan 3 av 82 Ärende 1 Sidan 4 av 82 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 82 TJÄNSTESKRIVELSE Tony Ebrahimi Datum Vår beteckning 08-581 692

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Myndighetsnämnd Bygg och Miljö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 12-05-16 Sida 1(19) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 14:00-16:15 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer