BRF LARSTORP. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF LARSTORP. Org.nr. 746000-1972 ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Brf Larstorp får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 RESULTATRÄKNINGAR 6 BALANSRÄKNINGAR 7 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 10 UNDERSKRIFTER

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Grundfakta om föreningen Brf Larstorp grundades 1933 och har sedan dess haft som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. I föreningen ingår 23 stycken en- och tvårumslägenheter samt 14 stycken trerumslägenheter. 37 hushåll totalt. Brf Larstorp är medlem i Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC Styrelsen, revisorer och valberedning Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Marianne Bramsen ledarmot Magnus Ericsson ledamot, kassör from Marianne Griberg ledamot tom Annika Hörlén sekreterare Markus Landin kassör tom Johanna Larsson ledamot Per Mattson ordförande Med följande suppleanter: Kristin Lock Johansson, ordinarie under möten, brandskyddsansvarig Mona Frank Styrelsen har under 2010 haft 11 protokollförda sammanträden. Valberedningen har utgjorts av Mattias Grenholm. Valberedning Firmateckning Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen, av Per Mattsson och Markus Landin i förening Revisor har varit Lars Vestergren. Revisorssuppleant har varit Dan Gärdenfors. Revisorer Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheterna Akacian 3 och 7 (med adresserna Mäster Henriksgatan 2 / Spånehusvägen 42, respektive Mäster Palmsgatan 2 / Spånehusvägen 44) i Malmö kommun, med därpå uppförda byggnader innehållande 37 stycken bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt. Byggnaderna är uppförda Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: rum och kök 14 3 rum och kök Bostadsarea 2210 m2 Årets taxeringsvärde, byggnad Årets taxeringsvärde, tomt kr kr Sida 2 av 10

3 Förvaltning och väsentliga händelser De enklare delarna av skötseln av fastigheten har skötts av styrelsen och i viss mån även av de enskilda medlemmarna (såsom byten av lampor i trappor och andra gemensamma utrymmen). Företag har anlitats vid större arbeten såsom fönsterputs, reparationer, klottersanering och underhåll av V/A-anläggningen. Sedan 2008 har företaget SKB helt anlitats för skötseln av trädgården. (Tidigare sköttes trädgården framförallt av föreningens medlemmar, genom gemensamma trädgårdsdagar), SKB har även varit ansvariga för vinterskötseln där styrelsen 2011 tecknade avtal för snabbare och billigare snöröjning. Kostnaderna är höga för trädgårdsskötseln. För trappstädningen har föreningen haft en anställd: Pernilla Zweiacker Styrelsen har investerat i brandskydd genom dörrstängare på vind och startat ett systematiskt brandskyddsarbete med brandtillsynsronder. Under 2011 har alla lås bytts ut till grindar, portar, källar- och vindsdörrar samt styrelse och pannrum. Bytet gjordes av Malmö låstjänst och styrelsen är nöjda med säkerhetsnivå, estetik och kostnad själva arbetet tog dock lite lång tid. Mycket arbete i styrelsen under 2011 har lagts på att komma vidare med dränering av källaren och gårdsbeläggning. Efter att ha anlitat konsulter från Svensk markservice, Svensk byggnadsundersökning och SBC fattade styrelsen beslut om att utföra dränering av fastigheten. Beslut om förändringar av gården kommer stämman besluta om i juni Ett fuktangripet innertak i källarförråd under LGH 45 har rivits och innertaket renoverats. Under 2011 införde BRF Larstorp källsortering av matavfall. Föreningen har fått mycket beröm av SITA för noggrann sortering vilket också medför miljö- och kostnadsbesparingar för föreningen. Dock slarvas det ibland och nyinflyttade skall få bättre information om sopsorteringen. Gårdsdag i april 2011 var välbesökt och ett antal bärbuskar planterades och gamla bänkar renoverades och målades. Uthyrda förråd i källaren sades upp. En hyresgäst, Mikael Svensson, har sitt förråd kvar tom Förrådet skall användas av föreningen alternativt hyras ut till medlemmar. Mindre läckage på vindarna har åtgärdats av Servicekuben efter takbesiktning av SBC. Då föreningens kassör Markus Landin flyttade beslutade styrelsen att Magnus Ericsson blir tillförordnad kassör. Markus Landin har varit kassör i många år och arbetat tämligen självständigt med föreningens ekonomi. Per Mattson och Magnus Ericsson har arbetat med att skapa en bättre ekonomisk struktur och överblick för att möjliggöra en bättre ekonomisk styrning. Annika Hörlén och övriga styrelsen har arbetat fram en "Så fungerar det"-information till medlemmarna. Denna delas ut i samband med stämman Styrelseledamoten Marianne Griberg blev svårt sjuk under november 2011 och avled i mars Sida 3 av 10

4 Utförda och planerade arbeten 2012 En mängd mindre arbeten som har med värmesystemet att göra planeras utföras innan hösten SBC är kontrakterade för upphandling och projektledning av dränering av fastigheterna samt ny gårdsbeläggning. Arbetet planeras starta våren 2013 och vara klart sommaren har avgiften höjts med 3 procent. Ekonomi Styrelsens ambition är att genomföra regelbundna (typiskt årliga) men "rimliga" höjningar för att täcka dels allmänna prishöjningar, dels kostnaden för framtida renoveringar. Totalt sett står värme, el, vatten/avlopp, tomträttsavgäld och trädgårdsskötsel för lejonparten av föreningens utgifter. Värmekostnaderna väntas öka kraftigt då nya prismodeller börjar gälla För att vända underskott till överskott kommer styrelsen framöver fokusera på att minska kostnaderna, framförallt genom att se över värmeförbrukningen och kostnaderna för trädgårdsskötsel och trappstädning. Bokföringen för 2011 har utförts av Grant Thornton AB. Resultatdisosition Till föreningsstämmans förfogande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att enligt stadgarnas riktlinje till yttre fond avsätts i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balandsräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 4 av 10

5 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter m.m. Årsavgifter och hyror Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter -2 3 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 5 av 10

6 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 10

7 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Eget kapital ekonomisk förening Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 5 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7 av 10

8 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BRF LARSTORP T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Rörelsens kostnader Driftkostnader Fastighetsskötsel, material Fastighetsskötsel och städ köpta tjänster Övriga fastighetskostnader Reparationer, materialinköp Reparationer köpta tjänster El Uppvärmning Vatten, avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Fastighetsskatt / kommunal avgift Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier Representation, avd.gill Datakommunikation Porto Styrelsearvode Styrelse-/stämmakostnader Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster Bankkostnader Föreningsavgifter Övriga kost, ej avd.gill Sida 8 av 10

9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Personalkostnader Lön städning Arbetsgivaravgifter Avskrivningar Byggnad Maskiner och inventarier Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Relining avloppsstammar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar sker med 2 % på byggnader. Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: varav byggnader: varav tomt Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljningar / utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar / utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar sker med 20 % på maskiner och inventarier. Not 4 Eget kapital Insatskapital Yttre fond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp. Enl. beslut av årets föreningsstämma: Avsättning till yttre fond Årets förlust Belopp vid årets utgång Sida 9 av 10

10 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 5 Långfristiga skulder Inga amorteringar är gjorda under året ändringsdag Swedbank Hypotek Rörlig ränta ,31 % Swedbank Hypotek Bunden ränta ,03 % Swedbank Hypotek Bunden ränta ,276 % Swedbank Hypotek Rörlig ränta ,255 % MALMÖ Per Mattsson Magnus Ericsson Marianne Bramsen Kristin Lock Johansson Johanna Larsson Annika Hörlén Sida 10 av 10

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET 2008 www.kejsarkronan13.se Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Kejsarkronan 13 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1 , Årsredovisning för BRF Lövsmygen 1 769604-0687 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9-18 Org.nr 769604-0687 1 (18)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer