SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden"

Transkript

1 Plats och tid på Mårtensgatan i Gislaved, kl Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Lotta Saras (S) Ingebert Magnusson (S) Övriga deltagande Peter Edvinsson, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Emma Krusebrant, utredningsingenjör, 100 Antti Vähäkari, va-chef, Gert Rydkvist, ekonom, Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare, Lars Carlsson, personalrepresentant Utses justera Justeringens plats och tid Rolf Svensson tisdagen den 29 oktober 2013 Underskrifter Sekreterare. Margareta Magnusson Paragrafer Ordförande Staffan Sjöblom Justerande... Rolf Svensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 Tn 100 Dnr: TN Riktlinjer för åtgärder vid branddammar som inte behövs för brandskydd Ärendebeskrivning I och med 1944 års brandlag blev kommunerna ansvariga för brandförsvar och ventillgång för brandsläckning. För uppfylla kommunens skyldighet sörja för tillgång på ven så byggdes under 40- och 50-talet branddammar runt om i det som nu utgör Gislaveds kommun. Dammarna byggdes av kommunen eller av fastighetsägaren men samtliga dammar anlades för räddningstjänstens behov och kommunen är därför ägare till dammarna. I samband med en ny räddningstjänstplan trädde i kraft 2002 så övergick ansvaret för branddammarna från räddningstjänsten till tekniska kontoret. Räddningstjänsten har oftast inte längre behov av branddammarna men undantag kan finnas i områden där annan brandvenförsörjning inte finns. Skaderisken vid många av branddammarna är i dagsläget stor så därför måste kommunen ta ansvar för säkerheten kring dammarna. För kunna hantera kommunens branddammar behövs riktlinjer som styr vilka säkerhetsåtgärder som ska genomföras. Enligt föreslagna riktlinjer ska dammarna i första hand överlåtas till fastighetsägaren, i andra hand fyllas igen av tekniska kontoret och i tredje hand skötas genom rensning och inhängning. Beslutsunderlag Bilaga; Riktlinjer för åtgärder vid branddammar som inte behövs för brandskydd, daterad Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden , 62. beslutar anta föreslagna riktlinjer enligt bilaga daterad den 1oktober Expedieras till:

3 Tn 101 Dnr: TN Information om dagvenanslutning från fastigheter Ärendebeskrivning har fått i uppdrag av tekniska nämnden den 25 februari 2009, ta fram förslag på hur man ska minska mängden dagven till spillvenledningarna. Anslutningar av dagven till vårt spillvennät är vanligt förekommande. En saneringsplan för va-ledningsnät är under framtagande. Saneringsplanen kommer hantera hur tekniska kontoret ska byta ut befintliga ledningar i framtiden. En utredning ska göras bl.a. för verksamhetsområden för dagven. När gränserna för verksamhetsområdet för dagven är fastställda kan man arbeta med dagvenfrågorna på ett bättre sätt. Beslutsunderlag s beslut , 13. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden , 63. beslutar notera informationen. Expedieras till:

4 Tn 102 Dnr: TN Information om pågående investeringsprojekt Va-chefAntti Vähäkari och stadsträdgårdsmästare Ulrika Frimodig Lust redogör för pågående investeringsprojekt. Östra industriområdet i Smålandsstenar Markförhandlingar pågår. Fyra pumpstationer ska anläggas. Sanering av ledningar på industrifastigheterna. Arbetet beräknas påbörjas våren Ny ventäkt, norr om befintlig, utanför Gislaved Brunnsborrare och avtalskonsulten har varit på plats för ta fram siktkurvor. Dimensionering av brunnar är framtaget. Borrning av en brunn har utförts i mitten av september. Renspumpning är påbörjad. Ny pump beställd och levererad. Ven och avlopp (va) och gata Smålandia, Gislaved Inväntar bygglov och nybyggnadskarta för va. Arbetet med gång- och cykelvägen samt vändplanen är klart. Projektering av dagvendammen pågår. Anläggande av pendelparkering. Arbeten påbörjas vintern 2013/2014. Ven och avlopp (va) och gata Gröne Mosse, Gislaved Vaoch gata har projekterats av konsult, EQC. Venledningenär lagd fram till panncentralen. Spillvenledning är anlagd. Pumpstation ska sättas, i oktober. Arbetet med anlägga diken och dammar pågår. Gata och område för masshantering anläggs. Idungatan Gyllenfors, Gislaved Samprojekt mellan va och gata. Byte av va-ledningar pågår på Idungatan. Ny asfalt behöver läggas, halva gatan år 2013 och resterande hösten Arbetet är tillfälligt avbrutet. Torggatan, Gislaved Ombyggnad av Torggatan med tillhörande gång- och cykelväg och ven och avlopp (va) pågår. Byte av venledning på Storgatan är klar. Relining av huvudledning spill- och dagven klart i Torggatan. Nedgrävning av serviserna återstår. Markarbeten på gata pågår. Gång- och cykelväg Åbjörnsgatan, Gislaved Arbetet är klart. Brogatan i Hestra Nya bro har anlagts. Asfaltering återstår. Reningsverket, biogas, Gislaved Gasledningarna är omlagda och fackla monteras på taket. Beräknas driftsättas vecka 43.

5 , forts. Venhjulet Moforsdammen i Anderstorp Räcken har ss upp runt hjulet. Venhjulet ska lagas eller bytas ut. Upprustning av miljön runt dammen. Dikesrensning Malmbäcken på Henja i Gislaved Arbetet med dikesrensning, gallring och erosionsskydd pågår. Natur- och kulturstigen, norra delen, i Gislaved Arbetet är nästan klart. Skyltar har ss upp och skötselavtal har tecknats med Socialförvaltningen funktionshinder och stöd. Gågatan i Gislaved Arbetet på gågatan/köpmangatan har avslutats, den sista planteringen gjordes på Alvar Svenningssons plats. Utegym i Dalenparken, Gislaved Arbetet har utförts under hösten och utegymmet invigdes i oktober. Terrassen,Torgparkeni Gislaved Arbetet med gräva ur raberna och byta jord påbörjas snarast. Plantering av träd, buskar och perenner samt målning av bänkar utförs våren beslutar notera informationen.

6 Tn 103 Dnr: TN Ekonomisk uppföljning per 30 september 2013 Ärendebeskrivning Vid genomgång av ekonomin per sista september kvarstår augustiprognosen med ett nollresultat för de taxefinansierade verksamheterna, va och renhållning. När det gäller den skefinansierade delen så har kostnad för vinterväghållning hittills varit högre än normalår men ett nytt beredskapsavtal fr o m 15 november 2013 gör vinterväghållningsprogrammets budget är förbrukat även om det inte kommer snö Därför har Väghållningen dragit in på Toppbeläggnings- programmet för undvika totala ramen för väghållning hålls inom budget. För investeringar är augustiprognosen ett utfall på 72% av totalbudgeten tkr. Driftbudget Riktpunkt för perioden ligger på 75,0%. Intäkter för hela tekniska nämnden hamnar på 71%. Avvikelsen från riktpunkt beror till största del på internfördelningen av intäkterna från yrkesarbetarnas bidrag till arbetsledning sker vid årets slut. Även intäkterna för administrera kalkningsverksamheten betalas i sin helhet i slutet av året. Till viss del påverkar avvikelse från riktpunkt också intäkterna för ven och avlopp (va) och renhållningen debiteras var tredje månad. Kostnaderna ligger på 73% efter september. Inom program väghållning är 77% av budgeten utnyttjad vilket är högre än föregående år (64%). Gaturenhållning har 97% förbrukat vilket är 5% högre än föregående år. Kostnader för belysning över riktpunkt, delvis beroende på kostnad som tillhör föregående år. Vinterväghållningen hamnar kostnadsmässigt på 81% efter september. Vägbidragen har den större delen av kostnaderna i början av året och ligger nu på utnyttjat 83%. Kostnadsutfallet på den taxefinansierade sidan ligger inom riktpunkten efter september och på kostnadssidan något högre än föregående år. Personalkostnaderna ligger totalt på 74,2%, skillnad mot riktpunkt och kan kopplas till vakanser i början av året. Jämfört med förra årets 79,2% så var det då inte bokfört någon tilläggsbudget för det årets löneförhöjning. Kapitalkostnader ligger per 30 september 2013 på 60% förbrukat. Utfallet är lägre än riktpunkt, men något högre föregående år. Detta är kopplat till investeringsprojekt inte färdigställts enligt tidplan. Investeringsbudget Till och med september har tekniska nämnden främst kostnader för ven och avlopp i Fållinge Nygård m fl, ven och avlopp Torggatan i Gislaved, gc-väg Stötabo och gc-väg Åbjörnsgatan etapp II i Gislaved. Nettokostnaden totalt för tekniska förvaltningens investeringar är tkr i perioden, vilket motsvarar 25% av total budget tkr.

7 Tn 103, forts. Beslutsunderlag Kommentarer ek uppföljning per Utfall drift per Uppföljning investeringar per beslutar notera informationen. Expedieras till:

8 Tn 104 Dnr: TN Organisationsförändring tekniska kontoret 2014 Ärendebeskrivning, tillsammans med samverkansgruppen, ser över verksamhetsorganisationen. I samband med översynen förordar vi renhållning och park blir egna områden med egna områdeschefer och ekonomi (park ligger idag under gatuområdets konto). Översyn av 2012 års organisationsförändring har skett och man ser behovet placera om yrkesarbetare för det ska stämma med verksamhetens behov och placering. Huvudsakliga förändringar inom tekniska kontoret är miljöingenjören förordas bli områdeschef för programmet renhållning, planeringsingenjören på VA blir arbetsledare för driftteknikerna, tjänsten som gruppledare söder under park ändras till gruppledare söder under gata, samt ändring av ett antal yrkesarbetares placering. Förslaget samverkas med samverkansgruppen. Beslutsunderlag Bilaga; Organisationsschema tekniska kontoret, beslut i TN Bilaga; Ny organisation fr o m , daterad Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden , 64. beslutar anta ny organisation fr o m 1 januari 2014 enligt organisationsschema, bilaga daterad 3 oktober Expedieras till: Personalenheten

9 Tn 105 Dnr: TN Sammanträdesdagar tekniska nämnden och arbetsutskottet 2014 Ärendebeskrivning har upprättat ett förslag på sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden och arbetsutskottet under år Beslutsunderlag Förslag på tekniska kontorets sammanträdesdagar Sammanträdesplan 2014 för Ks och Kf, beslut Ks , 375. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden , 65. beslutar fastställa sammanträdesdagar 2014 enligt bilaga, samtliga sammanträden börjar klockan 13.00, samt arbetsutskottet får besluta om ändrad sammanträdesdag för arbetsutskottet. Expedieras till: Kommunstyrelsen

10 Tn 106 Dnr: TN Anmälan om delegationsbeslut Avfallshantering Vägbidrag Grävtillstånd Lokala trafikföreskrifter Dispens från lokala trafikföreskrifter Parkeringstillstånd beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

11 Tn 107 Dnr: TN Meddelanden Kommunstyrelsens beslut 4 juni Regler för inköp och upphandling s arbetsutskott 9 oktober Övriga frågor beslutar notera informationen.

12 Tn 108 Dnr: TN Övriga frågor Rolf Svensson (S) ställer fråga om brandposter i Gislaveds kommun. Va-chefAntti Vähäkari och teknisk chef Peter Edvinsson svarar tekniska kontoret tillsammans med räddningstjänsten ska se över behovet av antal brandposter och vilka åtgärder som behöver vidtas. Lotta Saras (S) ställer fråga om Gislaveds kommun har någon handikappanpassad lekplats för rullstolsburna. Hon informerar om handikappanpassad utrustning, bl.a. gungor och karuseller, finns på en handikappanpassad lekplats på Töllstorp i Gnosjö. Stadsträdgårdsmästare Ulrika Frimodig Lust svarar vi inte har någon lekplats som är helt anpassad och hon antecknar tipset om lekplatsen i Gnosjö. Jörgen Karlsson (S) informerar om vägbanan vid rondellen vid Mossarp i Gislaved, när man kommer från Anderstorp, är fuktig och den därmed kan bli väldigt hal vid kyla. Teknisk chef Peter Edvinsson svarar tekniska kontoret undersöker saken. Lars Karlsson (M) ställer fråga om kvicksilverlampor i gatubelysning. Teknisk chef Peter Edvinsson svarar det inte finns många kvar (90 st speciallampor, ej gatubelysning) och Gislaved Energi ska byta ut dessa enligt tidigare beslut. Jörgen Karlsson (S) ställde fråga på tekniska nämndens arbetsutskott den 9 oktober 2013 om vem som har ansvar för skötsel av tunneln under Burserydsvägen i Smålandsstenar, det är väldigt skräpigt där. Teknisk chef Peter Edvinsson meddelar det är reglerat i skötselavtal. Det är tekniska kontoret som har driftansvar för gång- och cykelvägens asfalterade yta och Trafikverket har ansvar för områdena vid sidan av gång- och cykelvägen. beslutar notera informationen. Expedieras till:

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-11-21 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17.

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17. KALLELSE 2012-12-03 1 (2) STAFFANSTORPS Tekniska nämnden Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. Förmöten kl 16.30-17.00. Ärenden 1 Fastställande av tid och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78 Kultur- och fritidsnämnden 70-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2009-09-0129 Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-02-18 Miljö- och tekniknämnden Tid och plats Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Christian Ghaemi (MP), ordförande Karl-Axel

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum 2013-09-13 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 10.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

PROTOKOLL. Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Pia Hedblom (SRD) Christer Sjöström (M) Harald Noréus (FP)

PROTOKOLL. Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Pia Hedblom (SRD) Christer Sjöström (M) Harald Noréus (FP) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Pia Hedblom

Läs mer