UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 211

2 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. VD har ordet... 3 Ekonomi & investeringar... 4 Miljö... 6 Våra medarbetare... 7 Vatten & avlopp... 8 Avfall & återvinning... 1 Deponi Ledning & styrelse Förvaltningsberättelse Mål och resultat Omsättning, resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Kassaflödesanalys... 2 Tilläggsupplysningar samt noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Ägardirektiv/målsättning UMEVA ÅRSRAPPORT 211

3 VD HAR ORDET Umeå är en stad i förändring och en stad som växer. Nya bostadsområden byggs, fritidshusområden omvandlas till permanentboenden, nya industrier och affärscentran etableras. Vi på UMEVA har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare den att ha rent vatten, bra avlopp och effektiv avfallshantering. I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså är det självklarheter att kunna duscha, bada, tvätta, diska, sortera avfall. Listan kan göras lång. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenheter bakom att våra kunder har tillgång till Norrlands godaste kranvatten i kranarna. Att man kan spola toaletten utan att vara orolig för miljön. Att man kan sortera sitt avfall och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt, oavsett om avfallet återvinns, går till energiutvinning eller deponeras. VÄRNA VÅRT VATTEN För att vi ska kunna försäkra oss om att ha ett högkvali ta tivt dricksvatten är det avgörande att vi kan skydda vattentäkterna. Det är därför det är viktigt med vattenskyddsområden eftersom dricksvatten är vårt i särklass viktigaste livsmedel. Likaså är det för miljöns skull och i förlängningen för vår egen hälsas skull viktigt att vi tar omhand och renar avloppsvatten. För att kunna försörja ett växande Umeå med avloppsrening måste vi bygga ett nytt reningsverk på Ön som kommer att stå klart 215. Det är den enskilt största investeringen i UMEVAs historia. INGET FARLIGT AVFALL I Avfallsplan 22 dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen i Umeå kommun under de kommande åren. Det kanske enskilt viktigaste målet är att inget farligt avfall ska blandas med annat avfall. Att vi i Umeå 211 fick ta emot Avfall Sveriges och SAKAB s pris, AllFa-priset, för vårt sätt att hantera farligt avfall är ett kvitto att vi är på rätt väg. För att göra det lättare för alla våra kunder i de västra delarna av Umeå att lämna in sitt farliga avfall och grov avfall har vi under 211 byggt en ny återvinningscentral på Klockarbäcken. Den kommer att invigas under sommaren 212, men redan i början av januari smygöppnade vi i liten skala. EN NATURLIG FÖREBILD UMEVA är en självklar del i stadens utveckling. När Umeå växer ska vi vara med från början, som en resurs som kan bidra med effektivare, smartare och mer hållbara lösningar. Med fokus på framtiden tar vi itu med våra utmaningar. Vi står nu på tröskeln till en stor ekonomisk utmaning då vi ser behov av investeringar på upp emot en miljard kronor de närmaste fem åren. Investeringar som kommer att kräva fler och större taxehöjningar än vi behövt göra tidigare år. Vi ser behovet av bolagets resurser och kompetens från vår omvärld i Norrland i framtiden. Bolaget är mitt i en mycket stark generationsväxling som kommer att tona ut om cirka tre år. Då har nästa hela bolaget fått ny personal på drygt sju år. UMEVA har framtiden i fokus och vi strävar efter att upplevas som en naturlig förebild för våra ägare, kunder, kollegor och medarbetare. Tomas Blomqvist, Verkställande direktör UMEVA ÅRSRAPPORT 211 3

4 EKONOMI & INVESTERINGAR UMEVA står nu på tröskeln till en stor ekonomisk utmaning med ett behov av investeringar på upp emot en miljard kronor de närmaste fem åren. Investeringar som kommer att kräva fler och större taxehöjningar än vi behövt göra tidigare år. Den enskilt största investeringen är det nya reningsverket på Ön. Idag utnyttjas reningsverket på Ön maximalt, samtidigt som Umeå växer och därmed volymerna avloppsvatten. För att kunna ta emot större volymer avloppsvatten satsar UMEVA på sitt största projekt någonsin ett nytt reningsverk på Ön. Öns reningsverk byggdes 1972 och är efter flera utbyggnader nu dimensionerat för 116 personekvivalenter (per soner och industrikunder). Verket behandlar alltså spillvatten från både hushållen och industriavlopp. Dagens 114 invånare, plus belastningen från industrin, gör att verket tangerar miljötillståndet och periodvis haft svårt att klara reningskraven. RENT VATTEN PÅ BÄSTA SÄTT Därför jobbar UMEVA nu för fullt med planerna för ett nytt reningsverk på Ön ett gigantiskt projekt som ska garantera att vi även i fortsättningen renar vattnet på ett bra sätt. Utgångspunkten har varit politikernas vision om att Umeå ska ha 2 invånare år 25. Samtidigt är 4 år ett lite för långt perspektiv, med tanke på framtida miljökrav och tillstånd för vattenrening. Därför har UMEVA valt ett mellansteg och investerar i ett reningsverk för 16 invånare och industrikunder. Hela projektet innebär en investering på ungefär 55 miljoner kronor. Det blir en stor och robust anläggning som också har ett luftreningssystem för att minska eventuell lukt. Hela anläggningen anpassas förstås till gällande arbetsmiljölagstiftning och elsäkerhetskrav. Dessutom ska bygget bli så estetiskt tilltalande som möjligt. Valet av reningsteknik styrs av vårt miljömål att inte belasta Umeälven mer trots att vi ska bli många fler. ETT BESLUT FÖR FRAMTIDEN När det nya reningsverket står klart kan också produktionen av biogas öka. I framtiden kommer biogasen att producera el, vilket gör att reningsverket i stort sett blir självförsörjande på både el och värme. Det långsiktiga målet är att vi ska vara energineutrala, dvs vi ska producera lika mycket energi som vi förbrukar. Det är en stor investering i miljön. Planen är att det nya reningsverket ska stå klart 215 och därefter ska förhoppningsvis några av de 18 mindre reningsverken kunna avvecklas. 4 UMEVA ÅRSRAPPORT 211

5 1 5 EKONOMI & INVESTERINGAR IP 212 IP 214 EKONOMISK ÖVERSIKT Omsättning, resultat och ställning (kkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 8,8 % 7,3 % 7, % 7,3 % 7,3 % Avkastning på justerat eget kapital 23,1 % neg 19,7 % 21,1 % 37,2 % Avkastning på sysselsatt kapital 5,9 % neg 5,5 % 4,2 % 5,5 % Medelantal anställda Deponi Hushållsavfall VA Omsättning, mkr Vatten & Avlopp ,5 151,2 16,4 165,5 Hushållsavfall 57,3 6,7 58, 61,4 75,8 Deponi 12,7 13,7 1,3 22,8 35,9 Totalt ,9 219,5 244,5 277,2 3 INVESTERINGAR 27 TILL Gemensamt Deponi Avfall & Återvinning Vatten & Avlopp Investeringar/reinvesteringar, mkr Vatten & Avlopp 19,2 11,6 67,6 66,4 81,5 Avfall & Återvinning 2,5 1,6 3,9 9,6 2,1 Deponi 12,6 23,9 4, 1,5 8,6 Gemensamt, 17,4 4,8 2,4,1 Totalt 124,3 144,5 116,2 89, 11, Prognos: Vatten & Avlopp 174,7 254,8 188,9 Avfall & Återvinning 15, 6,4 3,8 Deponi 15,1 6,5 4, Gemensamt 3,9,3 Totalt 28,8 268, 196,6 UMEVA ÅRSRAPPORT 211 5

6 MILJÖ MILJÖPOLICY Vi ska på ett miljömässigt hållbart sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och av - fall samt deponera avfall. Vi ska genom information och kommunikation med omvärlden samt med hjälp av egna resurser arbeta aktivt och målmedvetet för att minska verksamhetens, och därmed kommuninvånarnas, miljöpåverkan och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle. För att uppnå detta ska vi: förutom att uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer, systematiskt och målinriktat arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet. välja förnyelsebara resurser, när detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt, för att åstadkomma en god hushållning med såväl energi som råvaror och därmed minska miljöpåverkan. arbeta aktivt för att minska samhällets avfallsmängd, öka återvinningen och effektivisera nyttiggörandet av verksamhetens restprodukter. arbeta med förebyggande åtgärder för att minska miljöstörningar från verksamheten. säkerställa tillgång till hög kompetens samt sträva efter att nyttja bästa tillgängliga teknik. utveckla ett personligt åtagande hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet. MÅL 211 RESULTAT Elförbrukningen ska minska med 1 % från 26 till 211. Renovering av Strömbäcks ARV, rengöring av slamvärmeväxlaren vid Öns ARV samt byte av ventilationssystemet i gamla delen av Öns ARV är energibesparande projekt som genomförts inom Sektion Avlopp under året. I Bjännberg har en markbädd ersatts med ett minireningsverk och i och med det ökar energiförbrukningen. Sektion Vatten har åstadkommit energibesparingar på drygt 6 MWh/år genom värmepumpsprojektet vid Forslunda, utbyte av pumparna i Skogsbrynet som förser högzonen i Umeå med dricksvatten samt utbyte av pumparna i Kulla inklusive frekvensstyrning. Byte av spolpumpar i Bjännberg och Sävar har genomförts, men detta har inte medfört någon förändring i förbrukning. 212 kommer pumpkapaciteten vid Baggböle att utredas gällande frekvensstyrning. Under året byggdes Klockarbäckens ÅVC vilket innebär en ökning av elförbrukningen inom sektionen för Grovavfall. För energibesparing planeras utbyte av samtliga lampor i tältet på Gimonäs ÅVC. På deponin innebär ett ytterligare sorteringstält och nya verksamheter att energiförbrukningen ökat. Nyttjandegraden av egenproducerad metangas ska vara större än 75 %. Facklingen vid Öns Avloppsreningsverk har periodvis fortsatt under sommarhalvåret. 211 nyttjades 65 % av utvunnen gas, dvs drygt 1 m³ till uppvärmning. Förprojektering av det nya reningsverket pågår och i denna utbyggnad ingår två gasmotorer för att omvandla den mängd gas som idag facklas till el. Metangasproduktionen på Dåva ökar i och med att täckningen av deponin fortsätter, diskussioner pågår angående nyttjandet av gasen. Utsläppen av klimatpåverkande gaser från våra persontransporter ska minska med 1 % från 28 till 211. Vid en jämförelse mellan miljöutredningarna 28 och 211 syns en liten ökning av utsläpp från persontransporter istället för en minskning. Orsaker kan vara det ökande regionala och nationella samarbetet samt att kontoret flyttat ut på Ön. Utbildning i Ecodriving genomfördes hösten 21 och mängden drivmedel/mil när det gäller tjänstebilarna har efter detta minskat med drygt 8 %. Ny miljöstyrande rutin kring resor och möten har fastställts som innebär tydligare miljökrav vid inköp av nya bilar. Avveckla containerlösning för insamling av hushållsavfall i flerbostadshus, 1 stycken 211 och 8 stycken 212. Under 211 ersattes 8 containrar med kärl och under 212 försvinner resterande. Kemiska produkter i verksamheten som innehåller ämnen från PRIO- eller begränsningslistan ska minska från 29 till 211. Kemiska produkter som innehåller ämnen från PRIO- eller begränsnings listan har minskat med 8 %. I dagsläget är det 128 av 418 produkter som används i UMEVA som innehåller dylika ämnen. 6 UMEVA ÅRSRAPPORT 211

7 VÅRA MEDARBETARE Umeva är mitt inne i en stor generationsväxling bland personalen. Vi räknar med att vi om två år har rekryterat ungefär 8 procent av personalstyrkan jämfört med 26. För att vi ska kunna attrahera nya medarbetare och för att våra befintliga medarbetare ska trivas och utvecklas arbetar vi mycket med att Umeva ska vara en attraktiv och modern arbetsplats med bra arbetsmiljö och arbetsvillkor. ENGAGEMANG OCH KOMPETENS Vårt personalarbete handlar väldigt mycket om att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sina yrkesroller och att de ska känna ett engagemang för Umeva. Inte minst vill vi att medarbetarna ska känna att Umeva engagerar sig i dem. Vi arbetar målmedvetet med kompetensutveckling, i våra styrkort är med arbetarnas engagemang och kompetens viktiga parametrar att följa upp. Umeva strävar också efter att all verksamhetsutveckling och alla beslut är transparenta så att medarbetarna har möjlighet att vara delaktiga i bolagets utveckling. Under året inleddes ett samarbete med Dragonskolan, som har lett till att vi under 212 kommer att ta emot elever från el- och energiprogrammet samt även Komvuxelever för att göra praktik hos oss. Vi gör detta dels för att bredda vår framtida rekryteringsbas, dels för att vi vill vara en del av samhällsutvecklingen. I den generationsväxling vi befinner oss i är det väldigt viktigt att kunna överföra kunskap från äldre till yngre med - arbetare. Därför har vi de senaste åren medvetet gjort överrekryteringar för att nya medarbetare ska kunna arbeta paral lellt med de medarbetare som inom de närmaste åren ska gå i pension. Under 211 har 15 personer anställts och 6 har slutat, varav 3 i pension. HÄLSA OCH FRISKVÅRD Den tidigare inledda satsningen på friskvård och hälsa har fortsatt under 211. Bland annat har vi haft en grupp på nio personer som gått igenom ett 12-veckors Viktväktarprogram, som sammanlagt resulterade i viktminskning på 58 kilo. Vidare har en grupp fått personlig coaching samt genomfört tester och provtagning för att förbättra sina kost- och motionsvanor. Vi har också haft en friskvårdsdag där alla anställda i bolaget fått möjlighet att prova på olika aktiviteter under ledning av instruktörer. Personalklubben Källan har under året arrangerat ett stort antal aktiviteter som genomförs på fritiden till exempel har det arrangerats kajakpaddling, gokart, teaterbesök, bodypump på IKSU med mera. Totalt genomfördes 1 olika aktiviteter, varje gång med mellan 8 16 deltagare. Förutom detta har Friskvårdsgruppen ansvarat för andra aktiviteter, till exempel samordnat deltagande på Blodomloppet. FAKTA PERSONAL totalt kvinnor män Anställda Medelålder Visstidsanställda 9 Unga sommarjobbare 17 Sjukfrånvaro (i %) 5,1 5,8 4,8 varav kort tid 2,2 varav lång tid 2,9 Antal tillbud 23 Antal olycksfall 8 UMEVA ÅRSRAPPORT 211 7

8 VATTEN & AVLOPP Under 211 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av pumpstationen vid Öbacka strand, främst för att säkra funktionalitet och förbättra arbetsmiljön. Samtidigt kommer vi att förbättra ventilation och luktrening för att upplevda luktproblem ska minska. Avdelningen Vatten & avlopp ansvarar för vatten- och avloppstjänster inom verksamhetsområdet i Umeå kommun. NYTT AVLOPPSRENINGSVERK Idag utnyttjas reningsverket på Ön maximalt, samtidigt som Umeå växer och därmed volymerna avloppsvatten. För att kunna ta emot större volymer avloppsvatten satsar UMEVA på sitt största projekt någonsin ett nytt reningsverk på Ön som ska stå klart 215. RENOVERING AV PUMPSTATION VID ÖBACKA I mitten på 196-talet byggdes pumpstationen vid Öbacka som vi kallar U9. Från början var den ett reningsverk, men i och med att reningsverket på Ön byggdes 1972, blev U9 Umeås största pumpstation. Under 211 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av pumpstationen vid Öbacka strand, främst för att säkra funktionalitet och förbättra arbetsmiljön. Samtidigt kommer vi att förbättra ventilation och luktrening för att upplevda luktproblem ska minska. Eftersom så många umebor passerar U9 vill vi också försöka göra utsidan så estetiskt tilltalande som möjligt. Ombyggnationerna beräknas vara klara under sommaren 212. UNDERHÅLL OCH UTBYGGNAD AV VA-NÄTET På huvudledningsnätet har vi under året haft cirka 46 stycken vattenläckor vilket är ett ganska normalt värde medan avloppstoppen har varit fler än normalt, 124 stycken. För att långsiktigt säkra vattenförsörjningen och minska driftstörningarna på avloppet har ett antal reinvesteringsprojekt utförts runt om i kommunen. Under året har bland annat tre entreprenader utförts på huvudvattenledningsnätet. Olofsdal-Mariedal för att säkra försörjningen till sjukhuset och Universitetsområdet, Östermalmssgatan för att öka rundmatnings - kapaciteten samt relining av en gammal huvudvattenledning längs Spårvägen på Västerslätt. Ett antal samprojekt har genomförts med Gator och Parker där Backenvägen etapp 2 samt Västra strandgatan kan nämnas. En utredning av spillvattennätet från Tomtebo till Öns reningsverk har färdigställts under året. Utredningen visar att ledningsnätet har kapacitet att klara den planerade exploateringen inom området. Ytterligare en spillvattenutredning från Röbäck och in till Öns reningsverk pågår och är inne i sitt slutskede. NY UTLOPPSLEDNING FRÅN RENINGSVERKET I HÖRNEFORS Vi arbetar alltid systematiskt och målinriktat med ständiga förbättringar inom miljöområdet och med förebyggande åtgärder för att minska miljöstörningar från vår verksamhet. Därför inledde vi arbetet med att förlänga utloppsledningen från avloppsreningsverket i Hörnefors, under senhösten 21. Den nya utloppsledningen togs i bruk under hösten 211. Den gamla ledningen förlängdes från 1 meter till cirka 1 2 meter. På så sätt flyttades utsläppspunkten till öppet vatten, med god vattenomsättning, vilket minskar risken för miljöpåverkan. 8 UMEVA ÅRSRAPPORT 211

9 VATTEN & AVLOPP MER OCH BÄTTRE VATTEN TILL HOLMÖN Under sommarhalvåret mångdubblas antalet besökare och boende på Holmön, vilket har inneburit problem med både vattentillgång och -kvalitet. Under hösten 21 började vi därför lägga en ny drygt en mil lång, vattenledning från Ivarsboda på fastlandet. Arbetet skulle varit klart till jul 21, men på grund av bland annat väder- och isförhållanden har arbetena dragit ut på tiden. Under sommaren 212 beräknas vattenledningen till Holmön vara klar att använda. LTA -TEKNIK I STÖCKSJÖ Under vintern utfördes utbyggnad av vatten och avlopp i Stöcksjö etapp 3 för dryga 4-talet fastigheter. Området byggdes ut med LTA-teknik (LättTryckAvlopp), som innebär att varje fastighet får en egen pumpstation istället för självfall, som är den vanligaste metoden. Under tidigare etapper i Stöcksjö fanns vissa problem med högt grundvatten och stort flöde. Med LTA behöver man inte gräva lika djupt som vid självfall, vilket minskar problem med grundvattnet. DRIFTSTÖRNINGAR Utgående halter av fosfor, PÅ HUVUDVATTENLEDNING i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk STOPP PÅ SPILLVATTENFÖRANDE HUVUDLEDNING 1 1,5 8 8, ,25 4 4, Läckor Läckor på på huvudvattenledning Stopp Stopp på på spillvattenförande huvudledning Utgående halter av fosfor, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk,5 UTGÅENDE Utgående halter HALTER av BOD7, AV i BOD7, milligram i milligram per liter, från per Öns liter, avloppsreningsverk från Öns avloppsreningsverk,375 2,25 15, Utgående Gränsvärde halter halter av av BOD7, fosfor, i milligram i Målvärde per per liter, liter, från från Öns Öns avloppsreningsverk UTGÅENDE HALTER AV FOSFOR, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk 2,5 15,375 1,25 5, Gränsvärde Målvärde Utgående halter av BOD7, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk 2 UMEVA ÅRSRAPPORT

10 AVFALL & ÅTERVINNING Under 211 har vi byggt upp en ny återvinningscentral på Klockarbäcken, UMEVAs sjunde återvinningscentral. Den kommer att stå klar under sommaren 212, men redan i mitten av januari kunde vi smygöppna återvinningscentralen. Avfall & Återvinning ansvarar för allt hushållsavfall som uppstår i kommunen med undantag för avfall där producentansvar gäller. AVFALLSPLAN 22 I Avfallsplan 22 dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen i Umeå kommun. 212 är året för den första avstämningen mot målen, bland målen för 212 finns med att vi ska göra en plockanalys och att samtliga kommunanställda i centralorten ska ha genomgått en avfallsutbildning samt att en återvinningscentral ska ha etableras i västligt läge. UMEÅ BÄST I LANDET PÅ ATT SORTERA UT FARLIGT AVFALL UMEVA tilldelades i maj 211 AllFa-priset för arbetet med att farligt avfall sorteras ut från hushållsavfallet. Priset är instiftat av SAKAB och delas varje år ut till den kommun som arbetat bäst och mest aktivt för att få sina invånare att sortera bort farligt avfall från hushållssoporna. Förutom äran fick UMEVA ta emot en check på 1 kronor och en plockanalys värd 29 kronor. Prispengarna kommer att användas för att driva projekt inom farligt avfall under 212. Det övergripande målet i Umevas Avfallsplan 22 är att inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall överhuvudtaget år 22. Om vi i Umeå lyckas att nå delmålet 95 % utsorteringsgrad år 216, så ska vi också nå målet med en fullständig utsortering av farligt avfall 22. NY ÅTERVINNINGSCENTRAL PÅ KLOCKARBÄCKEN Under 211 tog vi emot drygt 281 besökare på våra återvinningscentraler. För att vi ska kunna tillgodose kundernas behov av att kunna lämna in sitt grovavfall och samtidigt be hålla den höga servicenivån har vi byggt upp en ny återvinningscentral på Klockarbäcken, UMEVAs sjunde återvinningscentral. Den nya återvinningscentralen är en viktig del i arbetet att öka utsorteringen av farligt avfall. MATAVFALL Antalet kunder som väljer att sortera ut matavfall fortsätter att öka. Likaså ökar mändgderna insamlat matavfall, från 82 ton startåret 27 till drygt 2 2 ton 211. DJUPBEHÅLLARE Under sommaren 211 togs de första djupbehållarna för hus - hållsavfall och matavfall i drift. Det är Bostaden och en HSBförening som har installerat 12 behållare på tre hämtställen, Nydalahöjd, Carlshem och i centrum. Lite förenklat består djupbehållaren, eller underjordsbehållaren, av ett sopnedkast ovanför marken och en behållare under mark. Vid tömning lyfts hela behållaren upp. Under 212 planeras det att installeras minst lika många djupbehållare. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE I KOMMUNAL REGI Storkök och restauranger är skyldiga att ha fettavskiljare för att inte belasta spillvattennätet med fett som kan orsaka stopp i avloppssystem. Vid årsskiftet 212 övertogs ansvaret för tömningen av dessa av UMEVA. Fettavskiljarna ska tömmas minst två gånger per år. Tömningarna är från årsskiftet schemalagda. 1 UMEVA ÅRSRAPPORT 211

11 AVFALL & ÅTERVINNING ÅTERVINNINGSCENTRALEN I HOLMSUND STÄNGDES PÅ GRUND AV MARKSANERING I november stängdes återvinningscentralen i Holmsund på grund av marksanering. Föroreningar från tidigare verksamhet med träimpregnering ska tas bort. Under våren 212 förväntas saneringen vara klar och återvinningscentralen åter kan öppna. GEMENSAM UPPHANDLING I UMEÅREGIONEN AVSEENDE HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL Under 211 gjordes en gemensam upphandling av alla sex kommuner i Umeåregionen avseende hämtning av hushållsavfall och matavfall. Avtalet träder i kraft under mars 213 och gäller i fem år med möjlighet till två års förlängning. Behandling av avfall, kg/personfa exkl elavfall BEHANDLING AV AVFALL, KG/PERSON OCH ÅR INSAMLADE MÄNGDER FARLIGT AVFALL, EXKL ELAVFALL Deponering Deponering Materialåtervinning Materialåtervinning Matavfall till återvinning Matavfall till återvinning Hushållsavfall för förbränning Hushållsavfall för förbränning Insamlade mängder på ÅVC, ton INSAMLADE MÄNGDER PÅ ÅVC, TON Besök ÅVC Umeå Kommun år BESÖK ÅVC UMEÅ KOMMUN ÅR UMEVA ÅRSRAPPORT

12 DEPONI Dåva deponi och avfallsanläggning är norra Sveriges modernaste avfallsanläggning för avfall som inte går att återanvända eller återvinna och tar emot både farligt avfall och icke-farligt avfall för miljösäker deponering. Anläggningen fungerar som regional resurs eftersom många kommuner valt att avsluta sina deponier med anledning av ökade miljökrav. Samarbetet med SAKAB säkerställer tillgången till landets högsta kompetens inom branschen, vilket tillsammans med våra deponiresurser gör anläggningen till en konkurrenskraftig aktör i länet med omnejd. Dessutom drivs en deponi för inert material i Yttertavle samt avslutande av ett 4-tal nedlagda deponier runtom i Umeå kommun. Verksamheten drivs i egen regi med inhyrda maskinentreprenörer. STORA SANERINGSPROJEKT Under 211 har flera stora saneringsprojekt skickat förorenad jord till Dåva. Massorna har kommit allt från Skellefteå i norr till Sundsvall i söder. Dessa stora projekt är huvudanledningen till avdelningens goda resultat som är det bästa sedan UMEVA tog över deponidriften. RENARE FRAKTIONER FRÅN AVFALLFÖRBRÄNNING Ett stort projekt för ökad återvinning startades upp under som maren och innebär utsorteringen av metaller ur bottenaskan från Umeå Energis avfallsförbränning. Med nya tekniker kan större och renare fraktioner sorteras ut och åter gå till nya produkter. Sorteringen är inte bara en ekonomisk vinst utan restprodukten som uppstår blir dessutom ett utmärkt konstruktionsmaterial. ÖKAD KAPACITET FÖR BEHANDLING AV INKOMMANDE AVFALL Under året har ett nytt tält för farligt avfall byggts vilket ökar kapaciteten för behandling och mellanlagring av inkommande avfall. Planering för att utöka deponin för farligt avfall har startats upp och byggnationerna av denna kommer att ske under sommaren 212. SULFIDJORDSDEPONI Sulfidjordsdeponeringen tillsammans med Umeå kommun på Ersmarksberget har fortsatt med projekten Umeå C och Kulturhuset där UMEVA ansvarar för drift och efterkontroll medan tillstånd och finansiering ligger på Umeå kommun. LAKVATTENRENING Lakvattenreningen fortsätter att byggas ut. Under året har ett våtmarksdike anlagts, en doserpump samt en flödesproportionerlig provtagning installerats. SLUTTÄCKNING Vad gäller de nedlagda deponierna har vi under våren 211 sluttäckt slänterna på deponin i Obbola. Sluttäckningen kommer att fortsätta under 212 med ytterligare en hektar. UTBYGGNAD AV KONTORET I slutet av 211 påbörjades utbyggnaden av kontorshuset på Dåva. Fler kontor samt ett nytt konferensrum väntas stå klart i början av juni UMEVA ÅRSRAPPORT 211

13 LEDNING & STYRELSE LEDNINGSGRUPPEN Tomas Blomqvist Verkställande direktör Per Grünhagen VA-chef Elisabeth Johansson Renhållningschef Jörgen Aronsson Deponichef Johan Eklund Ekonomichef Gunnar Ericson vik. personalchef ORGANISATION STAB KVALITET MILJÖ JURIDIK VATTEN & AVLOPP VA-teknik Vatten Avlopp Rörnät & Mätarservice STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR AVFALL & ÅTERVINNING Hushållsavfall Grovavfall STAB EKONOMI IT DEPONI PERSONAL INFORMATION KUNDSERVICE VISION En naturlig förebild Med människan i centrum skapar UMEVA möjligheter till effektiva, säkra samt långsiktigt hållbara tjänster och produkter för våra kunder. Umeå Vatten och Avfall AB, UMEVA, bildades 2 och ägs av Umeå Kommunföretag AB. Med största respekt för det naturliga monopol som vi fått förtroende att förvalta, förser vi medborgarna med ett gott och högkvalitativt dricksvatten, hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. Den taxefinansierade verksamheten bedrivs inom två avdelningar: Vatten & avlopp samt Avfall & återvinning. Avdelningen Deponi verkar på en konkurrensutsatt marknad. STYRELSEN AFFÄRSIDÉ UMEVA tar ansvar för kommunens frågor inom VAoch avfallsverksamheten på ett sådant sätt att vi inger förtroende, trovärdighet och respekt hos såväl våra kunder, ägare som kollegor. Deponiverksamheten ska vara en regionalt efterfrågad resurs som på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt servar marknaden med deponitjänster. Per-Erik Johansson (s) Ordförande Elmer Eriksson (m) Vice ordförande Anneli Grundberg (s) Christer Paulsson (s) Marianne Normark (fp) Thord Grundström (kd) Carina Pettersson (v) UMEVA ÅRSRAPPORT

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Vatten och Avfall AB avger härmed årsredovisning för räkenskaps året ÄGARFÖRHÅLLANDEN Umeå Vatten och Avfall AB ägs till 1 % av Umeå Kommunföretag AB ( ), som i sin tur är helägt av Umeå kommun. INFORMATION OM VERKSAMHETEN En generationsväxling pågår inom bolaget och under året har UMEVA haft en personal-omsättning på 13,8 % och antalet nyanställningar har varit 15 st. Sjukfrånvaron har delats upp kort- och långtidssjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron uppgick under året till 2,2 % medan långtidsfrånvaron var 2,9 %. VATTEN OCH AVLOPP ansvarar för produktion och distribution av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Umeå kommun. För att fastställa det reviderade vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen, det vill säga Forslunda, Hissjö och Tavelsjö vattenverk, och dess föreskrifter har UMEVA skickat ansökan till berörda myndigheter för synpunkter. Eventuella justeringar kommer att göras innan remiss sker till alla fastighetsägare inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Långtidspumpning för Backenbrunnarna har avslutats efter ett år. Mängderna finns tillgängliga men kvaliteten och även läget på brunnarna innebär att arbetet med att lokalisera en reservvattentäkt för Umeå tätort fortsätter. På grund av det som har hänt i Östersund och Skellefteå (cryptosporidium) har UMEVA på rekommendation från Svenskt Vatten dragit igång ett provtagningsprogram som heter ODP (Optimal Desinfektions Praxis). ODP är ett arbetssätt för att ta reda på om man uppfyller mikrobiologiska kraven för dricksvatten. Utvärdering beräknas vara klar hösten 212. På kommunens hydrauliskt högst belastade pumpstation, U9 på Ankargränd, har ett omfattande upprustningsarbete för bättre arbetsmiljö och mindre lukter till omgivningen påbörjats genom en generalentreprenad. För första gången i Umeås historia har dessutom en pumpstation, geografiskt belägen i Tavelsjö, ersatts av en helt ny på grund av korroderad betong. Utöver detta fortgår det stora om- och utbyggnadsprojektet Ön ARV 25 som påbörjades 21. Under året har detaljprojektering i samarbete med ca åttio upphandlade konsulter genomförts. Målet har varit att arbeta fram ett upphandlingsunderlag för två samordnade generalentreprenader. Den första för nybyggnad av ett grovreningssteg. Den andra för resterande byggnader med ytterligare biorening, mottagnings- stationer för slam, fett och kvarnat matavfall samt förstärkning för ytterligare biogasproduktion och nyttiggörande av gasen genom produktion av el och värme. För att långsiktigt säkra vattenförsörjningen och minska driftstörningarna på avloppet har ett antal reinvesteringsprojekt utförts runt om i kommunen. Under året har bland annat tre entreprenader utförts på huvudvattenlednings nätet. Olofsdal-Mariedal för att säkra försörjningen till sjuk huset och Universitetsområdet, Östermalmssgatan för att öka rundmatningskapaciteten samt relining av en gammal huvudvattenledning längs Spårvägen på Västerslätt. Arbetet med att upprätta en utvecklingsstrategi för vatten och avlopp i Umeå kommun har påbörjats. Under hösten har arbetet fokuserats på att sammanställa en VA-översikt för kommunen samt att utarbeta ett förslag till VA-policy. Under 212 fortsätter arbetet med att upprätta en VA-plan för hela kommunen. Arbetsgruppen är förvaltningsövergripande och består av tjänstemän från UMEVA, statsledningskontoret, miljö och hälsa samt detaljplanering. AVFALL OCH ÅTERVINNING sköter insamling av hushållsavfall, slamtömning och hus hållens grovavfall. Transporter av hushållsavfall sker med upphandlade entreprenörer; Allmiljö, Ragnsells och IL-Recycling. Avfallsförbränning sker i Umeå Energis anläggning och slambehandling på Öns avloppsreningsverk. Nivån på renhållningsavgiften ökade fr o m när 211-års avfallstaxa trädde i kraft. Under året har hämtning av de första under jordsbehållarna för mat- och hushållsavfall påbörjats. Den biologiska behandlingen av matavfallet ut förs av Ragnsells, som sköter transporten till och behandlingen på biogasanläggningen i Boden. Hämtning av matavfall inom de centrala delarna av Umeå kommun har ökat, mycket på grund av de miljöstyrande elementen som finns i renhållningstaxan. UMEVA startade under slutet av 211 med att sköta insamlingen av fett från fettavskiljare. Detta har legat ute på den fria marknaden men sköts nu via det kommunala monopolet. Utbyggnaden av separat hämtning av matavfall har slutförts för de tätbebyggda områdena inom Umeå Kommun. Under hösten 212 påbörjas arbetet med att erbjuda alla övriga områden samt fastighetsägare i Umeå kommun matavfallsinsamling. Erbjudande av matavfallsinsamling har nått ca 47 hushåll under Grovavfallshanteringen drivs i egen regi på de större återvinningscentralerna Gimonäs, Klockarbäcken, Holmsund och 14 UMEVA ÅRSRAPPORT 211

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hörnefors. De övriga mindre återvinningscentralerna i Sävar, Tavelsjö, Botsmark och Holmön sköts på entreprenad. På Gimonäs ÅVC har ombyggnaden fortsatt med att för bättra arbetsmiljön både för personalen och besökarna påbörjades bygget av vår sjunde ÅVC, byggnationerna beräknas vara färdig Smygöppnandet av Klockarbäckens ÅVC blev med många besökare stängdes Holmsunds ÅVC för sanering av marken på anläggningen, det är en mindre del av den stora marksanering som Umeå kommun genomför i Patholmsviken. Under året upphandlades försäljningen av ris och rent trä. Umeå Energi blev vår samarbetspartner. DEPONIVERKSAMHETEN drivs i egen regi med inhyrda maskinentreprenörer. Sluttäckningen av gamla deponin fortsätter planenligt. Täckningen pågår och fortskrider i takt med inkommande sluttäckningsmaterial. Sulfidjordsdeponeringen tillsammans med Umeå kommun på Ersmarksberget har fortsatt med projekten Umeå C och Kulturhuset. UMEVA ansvarar för drift och efterkontroll medan tillstånd och finansiering ligger på Umeå kommun. Intäkterna under 211 har varit mycket goda tack vare flera stora marksaneringsprojekt i Västerbotten och Västernorrland som valt att lämna sin deponirest till Dåva deponi och avfallsanläggning. Ett av de större projekten är Umeå kommuns marksanering i Holmsund som startades upp under hösten och beräknas pågå under hela 212. En rationell hantering och ökad återvinning av inkommande material har lett till ett mycket positivt resultat. Ett av projekten med ökad återvinning är utsorteringen av metaller ur bottenaskan från Umeå Energis avfallsförbränning. Med nya tekniker kan större och renare fraktioner sorteras ut och återgå till nya produkter. Sorteringen är inte bara en ekonomisk vinst utan restprodukten som uppstår blir dessutom ett utmärkt konstruktionsmaterial. LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING UMEVAs kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfalls-hantering. Verksamheten är till stor del styrd av Miljöbalken och dess följdförfattningar. UMEVA driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt Miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. UMEVA ÅRSRAPPORT

16 MÅL 211 Elförbrukningen ska minska med 1 % från 26 till 211. RESULTAT Renovering av Strömbäcks ARV, rengöring av slamvärmeväxlaren vid Öns ARV samt byte av ventilationssystemet i gamla delen av Öns ARV är energibesparande projekt som genomförts inom Sektion Avlopp under året. I Bjännberg har en markbädd ersatts med ett minireningsverk och i och med det ökar energiförbrukningen. Sektion Vatten har åstadkommit energibesparingar på drygt 6 MWh/år genom värmepumpsprojektet vid Forslunda, utbyte av pumparna i Skogsbrynet som förser högzonen i Umeå med dricksvatten samt utbyte av pumparna i Kulla inklusive frekvensstyrning. Byte av spolpumpar i Bjännberg och Sävar har genomförts, men detta har inte medfört någon förändring i förbrukning. 212 kommer pumpkapaciteten vid Baggböle att utredas gällande frekvensstyrning. Under året byggdes Klockarbäckens ÅVC vilket innebär en ökning av elförbrukningen inom sektionen för Grovavfall. För energibesparing planeras utbyte av samtliga lampor i tältet på Gimonäs ÅVC. På deponin innebär ett ytterligare sorteringstält och nya verksamheter att energiförbrukningen ökat. Nyttjandegraden av egenproducerad metangas ska vara större än 75 %. Facklingen vid Öns Avloppsreningsverk har periodvis fortsatt under sommarhalvåret. 211 nyttjades 65 % av utvunnen gas, dvs drygt 1 m³ till uppvärmning. Förprojektering av det nya reningsverket pågår och i denna utbyggnad ingår två gasmotorer för att omvandla den mängd gas som idag facklas till el. Metangasproduktionen på Dåva ökar i och med att täckningen av deponin fortsätter, diskussioner pågår angående nyttjandet av gasen. Utsläppen av klimatpåverkande gaser från våra persontransporter ska minska med 1 % från 28 till 211. Vid en jämförelse mellan miljöutredningarna 28 och 211 syns en liten ökning av utsläpp från persontransporter istället för en minskning. Orsaker kan vara det ökande regionala och nationella samarbetet samt att kontoret flyttat ut på Ön. Utbildning i Ecodriving genomfördes hösten 21 och mängden drivmedel/mil när det gäller tjänstebilarna har efter detta minskat med drygt 8 %. Ny miljöstyrande rutin kring resor och möten har fastställts som innebär tydligare miljökrav vid inköp av nya bilar. Avveckla containerlösning för insamling av hushållsavfall i flerbostadshus, 1 stycken 211 och 8 stycken 212. Under 211 ersattes 8 containrar med kärl och under 212 försvinner resterande. Kemiska produkter i verksamheten som innehåller ämnen från PRIO- eller begränsningslistan ska minska från 29 till 211. Kemiska produkter som innehåller ämnen från PRIO- eller begränsningslistan har minskat med 8 %. I dagsläget är det 128 av 418 produkter som används i UMEVA som innehåller dylika ämnen. 16 UMEVA ÅRSRAPPORT 211

17 OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Belopp i kkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Avkastning på justerat eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Medelantal anställda ,3 % 37,2% 5,5% ,3 % 21,1 % 4,2 % 13 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Belopp i kkr Till bolagsstämmans förfogande står följande ansamlade vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning 5 864, , , , ,34 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Not Omsättning varav punktskatter Nettoomsättning 1, Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella tillgångar Reaförlust vid avyttring av materiell anläggningstillgång Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt årets resultat -78 Årets resultat 99 UMEVA ÅRSRAPPORT

18 BALANSRÄKNING Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 6, Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR UMEVA ÅRSRAPPORT 211

19 EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 1 1 Reservfond 2 2 Summa bundet eget kapital 3 3 Fritt eget kapital Balanserat resultat 6 6 Årets resultat 99 Summa fritt eget kapital 15 6 Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Återställningsfond Summa avsättningar Långfristiga skulder 12 Checkräkningskredit (limit 45 /42 ) Anslutningsavgifter Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga UMEVA ÅRSRAPPORT

20 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändring av återställningsreserv Reavinst/-förlust vid försäljning av anl.tillgång Lämnat koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Erlagd skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapitalet Ökning(-) Minskning(+) av kortfr fordringar Ökning(+) Minskning(-) av kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Minskning/ökning av likvida medel Outnyttjad checkkredit Summa likvida medel inkl outnyttjad checkkredit UMEVA ÅRSRAPPORT 211

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer