Årsanalys 2014 Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsanalys 2014 Tekniska nämnden"

Transkript

1 1 (9) Datum Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Nämndens uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,81% Verksamhetens kostnader ,49% Summa net t okost nader ,88% Net t oinvest eringar ,07% Verksamhetsår 2014 innebar nya åtaganden för tekniska förvaltningen. Dessa åtaganden var till största delen oplanerade och ofinansierade, vilket bidrog till att tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2014 på -5,4 mnkr. Bland annat rör det sig om åtgärder inom kommunens markreserv, som ingår i tekniska nämndens ansvarsområde. Åtgärder har utförts avseende objekt som exempelvis Havrejordsvägen och Signalen 20 (Gasverkstomten). Fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) ingår nu i förvaltningens anläggningsregister i avvaktan på att detaljplanen för tomten fastställs och utgör därmed en oförutsedd kostnad. Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Vidare tog tekniska nämnden beslut under våren om att avskaffa parkeringsavgifterna. Parkavdelningen har, med medelstillskott från kommunfullmäktige, kunnat höja kvaliteten i Trelleborgs centrum, benämnt finrummet. Utbyte av fordon och maskiner fortsatte under året, med förbättrad arbetsmiljö och en effektivare verksamhet som resultat. Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Trelleborg2000, v 1.0, VA-avdelningen har genomgått organisatoriska förändringar, med bl. a tillsättande av en ny VA-chef. Rörnätsenheten har förstärkts med medarbetare från bl.a. Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) gatuavdelningen. Enheten hanterar nu även återställningsarbeten och har en egen förrådsverksamhet. Enheten produktion vatten och avlopp har delats i två separata verksamhetsområden med egna enhetschefer som rekryterades under året. Även funktionen för miljö- och process har delats och tjänster tillsatts. Avfalls- och återvinningsavdelningen har under året präglats av införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Efter en del inkörningsproblem av levererade fyrfacksfordon, har insamlingen fungerat bra. De hushåll som sorterat i fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013 till ton år Viktiga händelser Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av ca 5,0 7,0 mnkr per år. Arbetet med att modernisera upptändningssystemet för gatubelysningen påbörjades under Resultatet ska bli minskad energiförbrukning och ett mera öppet system som möjliggör en flexibel styrning. Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelning, blev en egen avdelning under Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna genomfördes, att gälla från den Tekniska nämnden tog också beslut om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen Stora muddringsinsatser i hamnarna fick utföras på grund av att stormar drev in stora mängder tång, framförallt i Smygehamn. Hamnen fick stängas medan arbete med extra muddring utfördes. Parkavdelningen nådde under 2014 en bättre effektivitet avseende gräsvård, rensning och städning av stränder. Det ökade anslaget på 1,5 mnkr bidrog till att städfrekvensen i centrum kunde utökas också till helger, med en renare stad som resultat. Parkavdelningens största investeringsprojekt 2014 var Beddingebryggan, som blev ett uppskattat tillskott vid Pärlan. Under året byggdes också Stuckatörens lekplats i östra Trelleborg om. Den varma och fina sommaren 2014 bidrog till att kostnaden för strandskötsel ökade. Kvaliteten på stränderna var bra med undantag av vissa strandavsnitt. Ett höjt anslag för strandskötsel 2015 har tilldelats. Under det gångna året förberedde elnätsverksamheten en tomt i hamnområdet där en södra fördelningsstation kan anläggas. Denna fördelningsstation gör att man till fullo kan leverera efterfrågad effekt till hamnområdet, till centrala Trelleborg och till en framtida sjöstad. Inom elnätsverksamheten slutfördes projekten; ombyggnad av ställverk vid västra fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av

3 3 (9) ställverk i V. Vemmerlöv. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge och mellan Hammarlöv och V.Vemmerlöv. Energiavdelningen har under året separerat gatubelysningständningar från elnätsstationerna, vilka har varit gemensamma med gatuavdelningen och Trafikverket. Arbetet fortsätter under de kommande åren. Samtliga vatten- och avloppsverk har haft bra driftresultat och de akuta åtgärderna har varit få, varför fokus har lagts på förebyggande drift- och underhåll. Under året har ett utkast till vattenförsörjningsplan tagits fram, som grund för framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under Utredningsenheten har arbetat aktivt med att minska läckförlusterna på dricksvattennätet och läckförlusterna kommer att hamna på ca 12 % för Målet är att komma under 10 % och detta beräknas ske redan under Rörnätsenheten har arbetat aktivt med att åtgärda identifierade läckor samt att förstärka och förbättra statusen på ledningsnätet. Under det gångna året har 53 läckor åtgärdats, 95 ventilbyten genomförts samt 4 nya serviser grävts in i egen regi. Beslut om VA-projektet Norra Trelleborg togs vilket bl a innebär att vatten- och avloppsledningar kommer att förläggas mellan Alstad och Anderslöv. Den nya dagvattenpumpstationen i hamnen har tagits i drift. Denna skall rena och pumpa bort dagvattnet från östra Trelleborgs tätort samt hamnområdet. Nytt insamlingssystem för avfall infördes fortlöpande i kommunen och fortsätter under 2015, med inköp av tre nya fyrfacksinsamlingsfordon och nya kärl. Nästa år utsträcks insamlingsområdet till landsbygden. Måluppfyllelse Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Småbåtshamnsverksamheten, till största delen ofinansierad, bidrar också till att målen inte kan uppnås. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som knyter an till de effektmål som tekniska nämndens politiker har satt för de kommande åren. Effektmål Skattefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden; Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Gång och cykelvägar, att 53 av 100 ska vara nöjda med gång- och cykelvägarna. Resultat från våren 2014 blev NMI 47. Inskränkningar i verksamheten gör att målet inte uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader;

4 4 (9) Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Renhållning av park och allmänna platser, att uppnå betygsindex 6,6 av 10 samt utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Snöröjning av gator och vägar, att uppnå betygsindex 5,6 av 10. Resultat från våren 2014 blev 5,4 för renhållning och för snöröjning blev resultatet 5,3. Inskränkningar i verksamheten gör att målen inte uppnås. Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet samt Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Antal praktikplatser, 16 platser Antal sommarjobb, 15 sommarjobb Antal anställda med lönebidrag, 5 platser Förvaltningen har möjliggjort för 16 praktikplatser, 15 sommarjobb samt 11 lönebidragsanställda, så målet är uppnått. Taxefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt inför eventuella översvämningar. Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Vatten- och avlopp, målet är att 79 av 100 ska vara nöjda med vatten- och avloppsanläggningar. Resultatet för våren 2014 blev 74, så målet har inte kunnat uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex sophantering, att 69 av 100 ska vara nöjda med sophanteringen. Resultatet för våren 2014 blev 57 och troligtvis har det nya insamlingssystemet initialt påverkat nöjdmedborgarindex negativt, varför detta inte uppnås. Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Andel förlustel kwh av totalt producerad el, målet är 4,6 % Andel vattenläckage av total vattenproduktion, målet är 17 % Effektivitet i återvinningen av hushållsavfall, målet är 35 % Resultatet blev förlustel 3,5 %, vattenläckage 12 % och återvinning av hushållsavfall 44 %. Målen har uppnåtts. Ekonomi Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på tkr, vilket ger ett underskott på tkr mot helårsbudget 2014.

5 5 (9) Skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierade verksamheten blev ett underskott mot budget med -8,6 mnkr. Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom markreserven som varken varit planerade eller finansierade, se nedan. Övertagandet av driften för fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) i avvaktan på att detaljplanen vinner laga kraft, genererade en kostnad på ca -345 tkr. Kapitaltjänstkostnader och fastighetsskatt belastar även fortsättningsvis tekniska förvaltningen, då fastigheten tills vidare ingår i förvaltningens anläggningsregister. Intäkterna i form av parkeringsavgifter som skulle täcka kostnaderna, upphörde då tekniska nämnden i juni månad tog beslut om avgiftsfri parkering i hela staden. För Bävern 1 innebar detta ett intäktsbortfall motsvarande ca -250 tkr. Andra objekt/projekt som kan nämnas är fastigheten Signalen 20 (Gasverkstomten) med konsultkostnader, tillsynskostnader och markanalyser på ca -295 tkr, projektering av nya Resecentrum, ca -217 tkr, rivning av hus, sanering och provtagning av marken vid Havrejordsvägen, ca -360 tkr, rivning av stuga vid biogasanläggningen i Smyge inklusive inregleringsavgift -250 tkr samt rivning av teknikbod i Kyrkoköpinge, ca -50 tkr. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad. Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet är bl. av hänförbart till beslutet att avskaffa parkeringsavgifter i stadens centrum, ca -950 tkr på årsbasis. Resterande utgör kostnader för drift- och underhåll av vägnätet. Serviceenheten visar ett underskott på -305 tkr. Enheten och förvaltningens gemensamma förråd avvecklades under hösten Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på ca -4,0 mnkr. Budgeten för hamnarna är generellt underbudgeterad. Till underskottet bidrog akut muddring i Smygehamn -950 tkr, renovering av toaletter i Gislövs hamn -75 tkr, konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, ca -50 tkr samt köp av ny säkerhetsutrustning i hamnarna för ca -300 tkr. Parkavdelningen uppvisar ett smärre underskott, -22 tkr. Energi, skatte, uppvisar ett överskott på 244 tkr. Taxefinansierad verksamhet Resultatet för den taxefinansierade verksamheten blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 459 tkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr jämfört med Förklaringen står att

6 6 (9) finna i framförallt en mild vinter men även att antalet företag och industrier, det vill säga storförbrukarna av el, har minskat drastiskt. VA-avdelningen uppvisar ett stort överskott på 7,2 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en ökning med 823 tkr jämfört med Resultatet innebär att VAavdelnings negativa kapital snart är utjämnat, det återstår ca -700 tkr. Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -235 tkr. Verksamheten har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning kommer att ske år Investeringar Tekniska förvaltningen har under 2014 arbetat med en rad större investeringsprojekt, såsom nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, dagvattensystem i hamnen, fortsatt utbyggnad av vatten- och avlopp på landsbygden, relining av Tommarpsvägen, Beddingebrygga, trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden samt nytt upptändningssystem för gatubelysning. De största investeringsprojekten 2014 har varit; Nytt insamlingssystem för avfall, 21,4 mnkr. Projektet fortsätter Dagvattenprojekt i hamnen, 9,5 mnkr. Projektet fortsätter Landsbygdsprojekt, allmänt, 6,9 mnkr. Projektet fortsätter Inköp av traktorgrävare VA, 2,4 mnkr. Ombyggnad av nätstation T041 Hallabacken, 2,4 mnkr. Följande investeringsprojekt slutredovisas 2014, enligt bilagor: Hedvägens förlängning med avvikelserapport. Utbyggnad av Hedvägen mellan Persåkersvägen till väg E6 (Maglarpsrondellen), KF Västra ringvägens förlängning med avvikelserapport. Förlängning fram till väg 108. KF , 147. Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp med avvikelserapport. Utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp, matning för vatten till Östra kusten samt tryckstegringsanläggning. KF Persåker 1 med avvikelserapport. Utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Ombyggnad Järnvägsgatan/Göken 9 i Anderslöv. Ombyggnad av gata samt vatten- och avlopp i området. KF Teknisk försörjning Ståstorp 16:2. Utbyggnad av vatten- och avlopp samt el till 24 tomter inom området. KF Utbyggnad GC-väg Beddingestrand. Utbyggnad av 1,3 km gång- och cykelvägar i del av Beddingestrand. KF Landsbygdsprojekt Bonnalösa. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 14 fastigheter i Bonnalösa. KF

7 7 (9) Landsbygdsprojekt Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 87 fastigheter i de tre byarna. KF Utbyggnad av infart till Reningsverket 4. Ny infart till fastigheten samt ny gång- och cykelväg. KF Verkstaden 29 teknisk försörjning. Utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Utbyggnad av vägar i Smygehamn. Utbyggnad av vändplats i anslutning till Skolgatan samt belysning och tillfart till transformatorstation. KF Följande större investeringsprojekt har budget men inget utfall 2014: Omläggning väg 511: Länsstyrelsen motsätter sig omläggningen varför denna inte utförs. Reservoar Alstad: Projektet avseende om pumpstationer ska ersätta enskilda verk. Medel omdisponerades till Landsbygdsprojekt Norr. Personalredovisning Personalkostnader för 2014 uppgick till 77,1 mnkr, varav kostnad för skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr och 43,9 mnkr för den taxefinansierade verksamheten. Det är en ökning med 3,7 mnkr eller 5,2 % jämfört med Anställda Antal tillsvidareanställda var 142 till antalet, vilket är en ökning med 4 anställda jämfört med Antal visstidsanställda uppgick till 8, vilket är en ökning med 4 jämfört med Antal timanställda uppgick till 30, vilket är en ökning med 2 jämfört med Antal vikarier uppgick till 6, vilket är en minskning med 1 jämfört med De flesta anställda på tekniska förvaltningen återfinns i åldersgruppen

8 8 (9) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 5,1 % vilket var lägre än Trelleborgs kommuns genomsnitt på 6,0 %. Det är dock en ökning jämfört med 2013, då motsvarande tal var 4,2 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 6,8 % jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 4,6 %. Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 62,2 %. Pensionsavgångar Fram till och med 2017 förväntas 12 anställda på tekniska förvaltningen gå i pension. Förväntad utveckling För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren. Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser. Inom gatuverksamheten fortsätter arbetet med hastighetsprojektet samt drift och underhåll av gatunätet. Den inventering av gatunätet som gjordes 2014 kommer att ligga till grund för ett ärende om ökade driftmedel för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden har därför en ny indikator i verksamhetsplan 2015; Beläggningsgrad förnyelse av asfalt. Arbetet med ett nytt upptändningssystem för gatubelysning fortsätter under 2015, i syfte att optimera energiåtgången och att minska kostnaderna. Förbudet för kemisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor införs Förändringsarbetet gällande ogräsbekämpning har påbörjats och olika metoder kommer att provas i samarbete med parkavdelningen. Parkavdelningen fortsätter att förnya fordons- och maskinparken för en effektivare skötsel och hälsosammare arbetsmiljö. Samarbetet med gatuavdelningen fortsätter i syfte att hitta samordningsvinster. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om en ny elnätsplan Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med uppdateringar och skall därefter beslutas av kommunfullmäktige under I VA-projektet Norra Trelleborg, med förläggande av vatten- och avloppsledningar mellan Alstad och Anderslöv, kommer Fru Alstads avloppsreningsverk att ersättas med en pumpstation Under de närmaste åren innebär detta även att Alstads vattenverk och Klörups reningsverk kan läggas ner. Övergång från smådrift till stordrift är miljömässigt och ekonomiskt positivt. Beslut har tagits om att initiera en tillståndsansökan för Smygehamns avloppsreningsverk. Processen påbörjas under början av 2015 och ska ligga till grund för framtida utbyggnad av reningsverket beroende på ökad inkoppling och ökade utsläpp.

9 9 (9) Insamlingssystemet för avfall fortsätter att införas i kommunen, nu med landsbygden. Under 2015 kommer ytterligare tre nya fyrfacksinsamlingsfordon att handlas upp och nya kärl att avropas. Avfalls- och återvinningsavdelningens behandling och kontroll av lakvattenhantering är kostsam. Lakvattnet från Albäcks gamla deponi utreds för närvarande gällande flöden, näringsämnen och reningsresultat. Under 2015 ska alternativa förslag för behandling av lakvatten tas fram. Ny renhållningsordning tas fram under 2015 att gälla för åren Det nya insamlingssystemet, arbetsmiljöfrågor, renhållningstaxa och dess konstruktion, samt övriga föreskrifter som ingår i renhållningsordningen kommer stå i fokus för kommande års verksamhet. Taxekonstruktionen kommer att ses över. För elnätstaxan gäller det effektnivåer, för VA-taxan gäller det dagvatten och för avfallsverksamheten gäller det grundtaxan. TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson Ordförande Martin Nilsson Förvaltningschef

Årsanalys 2014 Socialnämnden

Årsanalys 2014 Socialnämnden 1 (9) Datum 2015-02-10 Årsanalys 2014 Socialnämnden Nämndens uppdrag Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl. 13.00-16.00

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl. 13.00-16.00 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 2015-02-11 Plats och tid Sessionssalen kl. 13.00-16.00 Beslutande Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Klara Spangenberg (MP) Christian

Läs mer

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor Teknisk nämnd skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt kollektiv 0-5 500 000 5 500 000 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000

Läs mer

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Trelleborgs kornmun Revisorerna leknislca Nämnden in!;, d...5s!./... (\ Dnr. AQ&ntä Dol 2013-11-19 Kommunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Granskning av Trelleborgs kommuns styrning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 1(6) Kommunfullmäktige Begäran om anslag för investering i utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet och Väster

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2015-03-16 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden 1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2014-09-18 2014A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen 2015-2016

Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen 2015-2016 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2016-04-05 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

Utredning av Gatuavdelningen inom Tekniska förvaltningen i Trelleborgs kommun

Utredning av Gatuavdelningen inom Tekniska förvaltningen i Trelleborgs kommun RAPPORT Utredning av Gatuavdelningen inom Tekniska förvaltningen i Trelleborgs kommun Förändra Gatuavdelningen till en renodlad beställarorganisation Rapportnummer 2014-03-28 Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål:

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål: BILAGA: 3 Årsredovisning 2014 Måluppfyllelse 1 (5) Datum 1 Effektmål och indikatorer 2 Inriktningsmål: 2.1 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 Samhällsbyggnadsförvaltningen har avslutat några av beviljade investeringsprojekt.

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem

Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem Revisionsrapport* Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem Eslövs kommun Februari 2008 Mattias Haraldsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden, Avgiftskollektiven

Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden, Avgiftskollektiven Verksamhetsberättelse 2015, Avgiftskollektiven VA Verksamheten Vatten och Avlopp (VA) har till uppgift att erbjuda VA-abonnenterna ett dricksvatten enligt livsmedelsverkets riktlinjer och omhänderta och

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-06-24 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 80-94 Torleif Johansson (S)

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum 2015-05-29

PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum 2015-05-29 Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum 2015-05-29 Nämnd Tekniska nämnden Verksamhet Verksamh.kod Objekt Objekt kod Projekt Projekt kod Orsak Effektivisering Miljöeffekt Kategori Nyinvestering

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Oktober 2011 Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Årsanalys Fritidsnämnden

Årsanalys Fritidsnämnden (7) Datum 204-02-0 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-8 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys - Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens BilagaB 2009-12-29 Christer Rosenblad Stadsmiljö 08-508 262 94 christer.rosenblad@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2016

Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Hanna Leife, Telefon: 0176-71715 E-post: hanna.leife@norrtalje.se Dnr: 2016-518 Till Kommunstyrelsen Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L Tekniska nämnden 2015-12-17 1 (13) Plats och tid Stadshuset, kl 13:00 16:30 Beslutande Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer