Årsanalys 2014 Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsanalys 2014 Tekniska nämnden"

Transkript

1 1 (9) Datum Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Nämndens uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,81% Verksamhetens kostnader ,49% Summa net t okost nader ,88% Net t oinvest eringar ,07% Verksamhetsår 2014 innebar nya åtaganden för tekniska förvaltningen. Dessa åtaganden var till största delen oplanerade och ofinansierade, vilket bidrog till att tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2014 på -5,4 mnkr. Bland annat rör det sig om åtgärder inom kommunens markreserv, som ingår i tekniska nämndens ansvarsområde. Åtgärder har utförts avseende objekt som exempelvis Havrejordsvägen och Signalen 20 (Gasverkstomten). Fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) ingår nu i förvaltningens anläggningsregister i avvaktan på att detaljplanen för tomten fastställs och utgör därmed en oförutsedd kostnad. Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Vidare tog tekniska nämnden beslut under våren om att avskaffa parkeringsavgifterna. Parkavdelningen har, med medelstillskott från kommunfullmäktige, kunnat höja kvaliteten i Trelleborgs centrum, benämnt finrummet. Utbyte av fordon och maskiner fortsatte under året, med förbättrad arbetsmiljö och en effektivare verksamhet som resultat. Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Trelleborg2000, v 1.0, VA-avdelningen har genomgått organisatoriska förändringar, med bl. a tillsättande av en ny VA-chef. Rörnätsenheten har förstärkts med medarbetare från bl.a. Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) gatuavdelningen. Enheten hanterar nu även återställningsarbeten och har en egen förrådsverksamhet. Enheten produktion vatten och avlopp har delats i två separata verksamhetsområden med egna enhetschefer som rekryterades under året. Även funktionen för miljö- och process har delats och tjänster tillsatts. Avfalls- och återvinningsavdelningen har under året präglats av införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Efter en del inkörningsproblem av levererade fyrfacksfordon, har insamlingen fungerat bra. De hushåll som sorterat i fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013 till ton år Viktiga händelser Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av ca 5,0 7,0 mnkr per år. Arbetet med att modernisera upptändningssystemet för gatubelysningen påbörjades under Resultatet ska bli minskad energiförbrukning och ett mera öppet system som möjliggör en flexibel styrning. Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelning, blev en egen avdelning under Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna genomfördes, att gälla från den Tekniska nämnden tog också beslut om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen Stora muddringsinsatser i hamnarna fick utföras på grund av att stormar drev in stora mängder tång, framförallt i Smygehamn. Hamnen fick stängas medan arbete med extra muddring utfördes. Parkavdelningen nådde under 2014 en bättre effektivitet avseende gräsvård, rensning och städning av stränder. Det ökade anslaget på 1,5 mnkr bidrog till att städfrekvensen i centrum kunde utökas också till helger, med en renare stad som resultat. Parkavdelningens största investeringsprojekt 2014 var Beddingebryggan, som blev ett uppskattat tillskott vid Pärlan. Under året byggdes också Stuckatörens lekplats i östra Trelleborg om. Den varma och fina sommaren 2014 bidrog till att kostnaden för strandskötsel ökade. Kvaliteten på stränderna var bra med undantag av vissa strandavsnitt. Ett höjt anslag för strandskötsel 2015 har tilldelats. Under det gångna året förberedde elnätsverksamheten en tomt i hamnområdet där en södra fördelningsstation kan anläggas. Denna fördelningsstation gör att man till fullo kan leverera efterfrågad effekt till hamnområdet, till centrala Trelleborg och till en framtida sjöstad. Inom elnätsverksamheten slutfördes projekten; ombyggnad av ställverk vid västra fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av

3 3 (9) ställverk i V. Vemmerlöv. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge och mellan Hammarlöv och V.Vemmerlöv. Energiavdelningen har under året separerat gatubelysningständningar från elnätsstationerna, vilka har varit gemensamma med gatuavdelningen och Trafikverket. Arbetet fortsätter under de kommande åren. Samtliga vatten- och avloppsverk har haft bra driftresultat och de akuta åtgärderna har varit få, varför fokus har lagts på förebyggande drift- och underhåll. Under året har ett utkast till vattenförsörjningsplan tagits fram, som grund för framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under Utredningsenheten har arbetat aktivt med att minska läckförlusterna på dricksvattennätet och läckförlusterna kommer att hamna på ca 12 % för Målet är att komma under 10 % och detta beräknas ske redan under Rörnätsenheten har arbetat aktivt med att åtgärda identifierade läckor samt att förstärka och förbättra statusen på ledningsnätet. Under det gångna året har 53 läckor åtgärdats, 95 ventilbyten genomförts samt 4 nya serviser grävts in i egen regi. Beslut om VA-projektet Norra Trelleborg togs vilket bl a innebär att vatten- och avloppsledningar kommer att förläggas mellan Alstad och Anderslöv. Den nya dagvattenpumpstationen i hamnen har tagits i drift. Denna skall rena och pumpa bort dagvattnet från östra Trelleborgs tätort samt hamnområdet. Nytt insamlingssystem för avfall infördes fortlöpande i kommunen och fortsätter under 2015, med inköp av tre nya fyrfacksinsamlingsfordon och nya kärl. Nästa år utsträcks insamlingsområdet till landsbygden. Måluppfyllelse Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Småbåtshamnsverksamheten, till största delen ofinansierad, bidrar också till att målen inte kan uppnås. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som knyter an till de effektmål som tekniska nämndens politiker har satt för de kommande åren. Effektmål Skattefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden; Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Gång och cykelvägar, att 53 av 100 ska vara nöjda med gång- och cykelvägarna. Resultat från våren 2014 blev NMI 47. Inskränkningar i verksamheten gör att målet inte uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader;

4 4 (9) Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Renhållning av park och allmänna platser, att uppnå betygsindex 6,6 av 10 samt utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Snöröjning av gator och vägar, att uppnå betygsindex 5,6 av 10. Resultat från våren 2014 blev 5,4 för renhållning och för snöröjning blev resultatet 5,3. Inskränkningar i verksamheten gör att målen inte uppnås. Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet samt Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Antal praktikplatser, 16 platser Antal sommarjobb, 15 sommarjobb Antal anställda med lönebidrag, 5 platser Förvaltningen har möjliggjort för 16 praktikplatser, 15 sommarjobb samt 11 lönebidragsanställda, så målet är uppnått. Taxefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt inför eventuella översvämningar. Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Vatten- och avlopp, målet är att 79 av 100 ska vara nöjda med vatten- och avloppsanläggningar. Resultatet för våren 2014 blev 74, så målet har inte kunnat uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex sophantering, att 69 av 100 ska vara nöjda med sophanteringen. Resultatet för våren 2014 blev 57 och troligtvis har det nya insamlingssystemet initialt påverkat nöjdmedborgarindex negativt, varför detta inte uppnås. Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Andel förlustel kwh av totalt producerad el, målet är 4,6 % Andel vattenläckage av total vattenproduktion, målet är 17 % Effektivitet i återvinningen av hushållsavfall, målet är 35 % Resultatet blev förlustel 3,5 %, vattenläckage 12 % och återvinning av hushållsavfall 44 %. Målen har uppnåtts. Ekonomi Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på tkr, vilket ger ett underskott på tkr mot helårsbudget 2014.

5 5 (9) Skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierade verksamheten blev ett underskott mot budget med -8,6 mnkr. Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom markreserven som varken varit planerade eller finansierade, se nedan. Övertagandet av driften för fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) i avvaktan på att detaljplanen vinner laga kraft, genererade en kostnad på ca -345 tkr. Kapitaltjänstkostnader och fastighetsskatt belastar även fortsättningsvis tekniska förvaltningen, då fastigheten tills vidare ingår i förvaltningens anläggningsregister. Intäkterna i form av parkeringsavgifter som skulle täcka kostnaderna, upphörde då tekniska nämnden i juni månad tog beslut om avgiftsfri parkering i hela staden. För Bävern 1 innebar detta ett intäktsbortfall motsvarande ca -250 tkr. Andra objekt/projekt som kan nämnas är fastigheten Signalen 20 (Gasverkstomten) med konsultkostnader, tillsynskostnader och markanalyser på ca -295 tkr, projektering av nya Resecentrum, ca -217 tkr, rivning av hus, sanering och provtagning av marken vid Havrejordsvägen, ca -360 tkr, rivning av stuga vid biogasanläggningen i Smyge inklusive inregleringsavgift -250 tkr samt rivning av teknikbod i Kyrkoköpinge, ca -50 tkr. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad. Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet är bl. av hänförbart till beslutet att avskaffa parkeringsavgifter i stadens centrum, ca -950 tkr på årsbasis. Resterande utgör kostnader för drift- och underhåll av vägnätet. Serviceenheten visar ett underskott på -305 tkr. Enheten och förvaltningens gemensamma förråd avvecklades under hösten Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på ca -4,0 mnkr. Budgeten för hamnarna är generellt underbudgeterad. Till underskottet bidrog akut muddring i Smygehamn -950 tkr, renovering av toaletter i Gislövs hamn -75 tkr, konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, ca -50 tkr samt köp av ny säkerhetsutrustning i hamnarna för ca -300 tkr. Parkavdelningen uppvisar ett smärre underskott, -22 tkr. Energi, skatte, uppvisar ett överskott på 244 tkr. Taxefinansierad verksamhet Resultatet för den taxefinansierade verksamheten blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 459 tkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr jämfört med Förklaringen står att

6 6 (9) finna i framförallt en mild vinter men även att antalet företag och industrier, det vill säga storförbrukarna av el, har minskat drastiskt. VA-avdelningen uppvisar ett stort överskott på 7,2 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en ökning med 823 tkr jämfört med Resultatet innebär att VAavdelnings negativa kapital snart är utjämnat, det återstår ca -700 tkr. Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -235 tkr. Verksamheten har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning kommer att ske år Investeringar Tekniska förvaltningen har under 2014 arbetat med en rad större investeringsprojekt, såsom nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, dagvattensystem i hamnen, fortsatt utbyggnad av vatten- och avlopp på landsbygden, relining av Tommarpsvägen, Beddingebrygga, trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden samt nytt upptändningssystem för gatubelysning. De största investeringsprojekten 2014 har varit; Nytt insamlingssystem för avfall, 21,4 mnkr. Projektet fortsätter Dagvattenprojekt i hamnen, 9,5 mnkr. Projektet fortsätter Landsbygdsprojekt, allmänt, 6,9 mnkr. Projektet fortsätter Inköp av traktorgrävare VA, 2,4 mnkr. Ombyggnad av nätstation T041 Hallabacken, 2,4 mnkr. Följande investeringsprojekt slutredovisas 2014, enligt bilagor: Hedvägens förlängning med avvikelserapport. Utbyggnad av Hedvägen mellan Persåkersvägen till väg E6 (Maglarpsrondellen), KF Västra ringvägens förlängning med avvikelserapport. Förlängning fram till väg 108. KF , 147. Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp med avvikelserapport. Utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp, matning för vatten till Östra kusten samt tryckstegringsanläggning. KF Persåker 1 med avvikelserapport. Utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Ombyggnad Järnvägsgatan/Göken 9 i Anderslöv. Ombyggnad av gata samt vatten- och avlopp i området. KF Teknisk försörjning Ståstorp 16:2. Utbyggnad av vatten- och avlopp samt el till 24 tomter inom området. KF Utbyggnad GC-väg Beddingestrand. Utbyggnad av 1,3 km gång- och cykelvägar i del av Beddingestrand. KF Landsbygdsprojekt Bonnalösa. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 14 fastigheter i Bonnalösa. KF

7 7 (9) Landsbygdsprojekt Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 87 fastigheter i de tre byarna. KF Utbyggnad av infart till Reningsverket 4. Ny infart till fastigheten samt ny gång- och cykelväg. KF Verkstaden 29 teknisk försörjning. Utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Utbyggnad av vägar i Smygehamn. Utbyggnad av vändplats i anslutning till Skolgatan samt belysning och tillfart till transformatorstation. KF Följande större investeringsprojekt har budget men inget utfall 2014: Omläggning väg 511: Länsstyrelsen motsätter sig omläggningen varför denna inte utförs. Reservoar Alstad: Projektet avseende om pumpstationer ska ersätta enskilda verk. Medel omdisponerades till Landsbygdsprojekt Norr. Personalredovisning Personalkostnader för 2014 uppgick till 77,1 mnkr, varav kostnad för skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr och 43,9 mnkr för den taxefinansierade verksamheten. Det är en ökning med 3,7 mnkr eller 5,2 % jämfört med Anställda Antal tillsvidareanställda var 142 till antalet, vilket är en ökning med 4 anställda jämfört med Antal visstidsanställda uppgick till 8, vilket är en ökning med 4 jämfört med Antal timanställda uppgick till 30, vilket är en ökning med 2 jämfört med Antal vikarier uppgick till 6, vilket är en minskning med 1 jämfört med De flesta anställda på tekniska förvaltningen återfinns i åldersgruppen

8 8 (9) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 5,1 % vilket var lägre än Trelleborgs kommuns genomsnitt på 6,0 %. Det är dock en ökning jämfört med 2013, då motsvarande tal var 4,2 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 6,8 % jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 4,6 %. Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 62,2 %. Pensionsavgångar Fram till och med 2017 förväntas 12 anställda på tekniska förvaltningen gå i pension. Förväntad utveckling För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren. Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser. Inom gatuverksamheten fortsätter arbetet med hastighetsprojektet samt drift och underhåll av gatunätet. Den inventering av gatunätet som gjordes 2014 kommer att ligga till grund för ett ärende om ökade driftmedel för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden har därför en ny indikator i verksamhetsplan 2015; Beläggningsgrad förnyelse av asfalt. Arbetet med ett nytt upptändningssystem för gatubelysning fortsätter under 2015, i syfte att optimera energiåtgången och att minska kostnaderna. Förbudet för kemisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor införs Förändringsarbetet gällande ogräsbekämpning har påbörjats och olika metoder kommer att provas i samarbete med parkavdelningen. Parkavdelningen fortsätter att förnya fordons- och maskinparken för en effektivare skötsel och hälsosammare arbetsmiljö. Samarbetet med gatuavdelningen fortsätter i syfte att hitta samordningsvinster. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om en ny elnätsplan Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med uppdateringar och skall därefter beslutas av kommunfullmäktige under I VA-projektet Norra Trelleborg, med förläggande av vatten- och avloppsledningar mellan Alstad och Anderslöv, kommer Fru Alstads avloppsreningsverk att ersättas med en pumpstation Under de närmaste åren innebär detta även att Alstads vattenverk och Klörups reningsverk kan läggas ner. Övergång från smådrift till stordrift är miljömässigt och ekonomiskt positivt. Beslut har tagits om att initiera en tillståndsansökan för Smygehamns avloppsreningsverk. Processen påbörjas under början av 2015 och ska ligga till grund för framtida utbyggnad av reningsverket beroende på ökad inkoppling och ökade utsläpp.

9 9 (9) Insamlingssystemet för avfall fortsätter att införas i kommunen, nu med landsbygden. Under 2015 kommer ytterligare tre nya fyrfacksinsamlingsfordon att handlas upp och nya kärl att avropas. Avfalls- och återvinningsavdelningens behandling och kontroll av lakvattenhantering är kostsam. Lakvattnet från Albäcks gamla deponi utreds för närvarande gällande flöden, näringsämnen och reningsresultat. Under 2015 ska alternativa förslag för behandling av lakvatten tas fram. Ny renhållningsordning tas fram under 2015 att gälla för åren Det nya insamlingssystemet, arbetsmiljöfrågor, renhållningstaxa och dess konstruktion, samt övriga föreskrifter som ingår i renhållningsordningen kommer stå i fokus för kommande års verksamhet. Taxekonstruktionen kommer att ses över. För elnätstaxan gäller det effektnivåer, för VA-taxan gäller det dagvatten och för avfallsverksamheten gäller det grundtaxan. TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson Ordförande Martin Nilsson Förvaltningschef

Årsanalys 2014 Socialnämnden

Årsanalys 2014 Socialnämnden 1 (9) Datum 2015-02-10 Årsanalys 2014 Socialnämnden Nämndens uppdrag Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska

Läs mer

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Trelleborgs kornmun Revisorerna leknislca Nämnden in!;, d...5s!./... (\ Dnr. AQ&ntä Dol 2013-11-19 Kommunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Granskning av Trelleborgs kommuns styrning

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2015-03-16 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2014-09-18 2014A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239

SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS 2013-79-042, 2014-255-311, 2011-190-288, 2013-423-239, 2013-422-239 Samhällsbyggnadsförvaltningen har avslutat några av beviljade investeringsprojekt.

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN 2013

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN 2013 KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN 2013 KOMMUNSTYRELSEN Proje kt Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa - 5 år efter införandet i UMEÅ - Conny Persson conny.persson@umeva.se 090-16 13 99, 070-517 13 99 Varför dagvattentaxa? Vattentjänstlagen (LAV) medger inte att kostnader

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Kf 79 Dnr KS02/317 040 Motion om rehabiliteringskostnader för sjukskriven personal, Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind yrkar i motion att statistik om rehabiliteringskostnader

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 2011-2013

Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 2011-2013 Revisionsrapport Kristina Hermansson, revisionskonsult Juni 204 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 20-203 Trelleborgs kommun Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Trelleborgs kommun. Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Trelleborgs kommun. Allmänna lokala ordningsföreskrifter Trelleborgs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2011 och den 6 mars 2012. Trelleborgs

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer