Årsanalys 2014 Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsanalys 2014 Tekniska nämnden"

Transkript

1 1 (9) Datum Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Nämndens uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,81% Verksamhetens kostnader ,49% Summa net t okost nader ,88% Net t oinvest eringar ,07% Verksamhetsår 2014 innebar nya åtaganden för tekniska förvaltningen. Dessa åtaganden var till största delen oplanerade och ofinansierade, vilket bidrog till att tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2014 på -5,4 mnkr. Bland annat rör det sig om åtgärder inom kommunens markreserv, som ingår i tekniska nämndens ansvarsområde. Åtgärder har utförts avseende objekt som exempelvis Havrejordsvägen och Signalen 20 (Gasverkstomten). Fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) ingår nu i förvaltningens anläggningsregister i avvaktan på att detaljplanen för tomten fastställs och utgör därmed en oförutsedd kostnad. Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Vidare tog tekniska nämnden beslut under våren om att avskaffa parkeringsavgifterna. Parkavdelningen har, med medelstillskott från kommunfullmäktige, kunnat höja kvaliteten i Trelleborgs centrum, benämnt finrummet. Utbyte av fordon och maskiner fortsatte under året, med förbättrad arbetsmiljö och en effektivare verksamhet som resultat. Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Trelleborg2000, v 1.0, VA-avdelningen har genomgått organisatoriska förändringar, med bl. a tillsättande av en ny VA-chef. Rörnätsenheten har förstärkts med medarbetare från bl.a. Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) gatuavdelningen. Enheten hanterar nu även återställningsarbeten och har en egen förrådsverksamhet. Enheten produktion vatten och avlopp har delats i två separata verksamhetsområden med egna enhetschefer som rekryterades under året. Även funktionen för miljö- och process har delats och tjänster tillsatts. Avfalls- och återvinningsavdelningen har under året präglats av införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Efter en del inkörningsproblem av levererade fyrfacksfordon, har insamlingen fungerat bra. De hushåll som sorterat i fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013 till ton år Viktiga händelser Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av ca 5,0 7,0 mnkr per år. Arbetet med att modernisera upptändningssystemet för gatubelysningen påbörjades under Resultatet ska bli minskad energiförbrukning och ett mera öppet system som möjliggör en flexibel styrning. Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelning, blev en egen avdelning under Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna genomfördes, att gälla från den Tekniska nämnden tog också beslut om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen Stora muddringsinsatser i hamnarna fick utföras på grund av att stormar drev in stora mängder tång, framförallt i Smygehamn. Hamnen fick stängas medan arbete med extra muddring utfördes. Parkavdelningen nådde under 2014 en bättre effektivitet avseende gräsvård, rensning och städning av stränder. Det ökade anslaget på 1,5 mnkr bidrog till att städfrekvensen i centrum kunde utökas också till helger, med en renare stad som resultat. Parkavdelningens största investeringsprojekt 2014 var Beddingebryggan, som blev ett uppskattat tillskott vid Pärlan. Under året byggdes också Stuckatörens lekplats i östra Trelleborg om. Den varma och fina sommaren 2014 bidrog till att kostnaden för strandskötsel ökade. Kvaliteten på stränderna var bra med undantag av vissa strandavsnitt. Ett höjt anslag för strandskötsel 2015 har tilldelats. Under det gångna året förberedde elnätsverksamheten en tomt i hamnområdet där en södra fördelningsstation kan anläggas. Denna fördelningsstation gör att man till fullo kan leverera efterfrågad effekt till hamnområdet, till centrala Trelleborg och till en framtida sjöstad. Inom elnätsverksamheten slutfördes projekten; ombyggnad av ställverk vid västra fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av

3 3 (9) ställverk i V. Vemmerlöv. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge och mellan Hammarlöv och V.Vemmerlöv. Energiavdelningen har under året separerat gatubelysningständningar från elnätsstationerna, vilka har varit gemensamma med gatuavdelningen och Trafikverket. Arbetet fortsätter under de kommande åren. Samtliga vatten- och avloppsverk har haft bra driftresultat och de akuta åtgärderna har varit få, varför fokus har lagts på förebyggande drift- och underhåll. Under året har ett utkast till vattenförsörjningsplan tagits fram, som grund för framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under Utredningsenheten har arbetat aktivt med att minska läckförlusterna på dricksvattennätet och läckförlusterna kommer att hamna på ca 12 % för Målet är att komma under 10 % och detta beräknas ske redan under Rörnätsenheten har arbetat aktivt med att åtgärda identifierade läckor samt att förstärka och förbättra statusen på ledningsnätet. Under det gångna året har 53 läckor åtgärdats, 95 ventilbyten genomförts samt 4 nya serviser grävts in i egen regi. Beslut om VA-projektet Norra Trelleborg togs vilket bl a innebär att vatten- och avloppsledningar kommer att förläggas mellan Alstad och Anderslöv. Den nya dagvattenpumpstationen i hamnen har tagits i drift. Denna skall rena och pumpa bort dagvattnet från östra Trelleborgs tätort samt hamnområdet. Nytt insamlingssystem för avfall infördes fortlöpande i kommunen och fortsätter under 2015, med inköp av tre nya fyrfacksinsamlingsfordon och nya kärl. Nästa år utsträcks insamlingsområdet till landsbygden. Måluppfyllelse Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Småbåtshamnsverksamheten, till största delen ofinansierad, bidrar också till att målen inte kan uppnås. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som knyter an till de effektmål som tekniska nämndens politiker har satt för de kommande åren. Effektmål Skattefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden; Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Gång och cykelvägar, att 53 av 100 ska vara nöjda med gång- och cykelvägarna. Resultat från våren 2014 blev NMI 47. Inskränkningar i verksamheten gör att målet inte uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader;

4 4 (9) Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Renhållning av park och allmänna platser, att uppnå betygsindex 6,6 av 10 samt utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Snöröjning av gator och vägar, att uppnå betygsindex 5,6 av 10. Resultat från våren 2014 blev 5,4 för renhållning och för snöröjning blev resultatet 5,3. Inskränkningar i verksamheten gör att målen inte uppnås. Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet samt Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Antal praktikplatser, 16 platser Antal sommarjobb, 15 sommarjobb Antal anställda med lönebidrag, 5 platser Förvaltningen har möjliggjort för 16 praktikplatser, 15 sommarjobb samt 11 lönebidragsanställda, så målet är uppnått. Taxefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt inför eventuella översvämningar. Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Vatten- och avlopp, målet är att 79 av 100 ska vara nöjda med vatten- och avloppsanläggningar. Resultatet för våren 2014 blev 74, så målet har inte kunnat uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex sophantering, att 69 av 100 ska vara nöjda med sophanteringen. Resultatet för våren 2014 blev 57 och troligtvis har det nya insamlingssystemet initialt påverkat nöjdmedborgarindex negativt, varför detta inte uppnås. Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Andel förlustel kwh av totalt producerad el, målet är 4,6 % Andel vattenläckage av total vattenproduktion, målet är 17 % Effektivitet i återvinningen av hushållsavfall, målet är 35 % Resultatet blev förlustel 3,5 %, vattenläckage 12 % och återvinning av hushållsavfall 44 %. Målen har uppnåtts. Ekonomi Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på tkr, vilket ger ett underskott på tkr mot helårsbudget 2014.

5 5 (9) Skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierade verksamheten blev ett underskott mot budget med -8,6 mnkr. Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom markreserven som varken varit planerade eller finansierade, se nedan. Övertagandet av driften för fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) i avvaktan på att detaljplanen vinner laga kraft, genererade en kostnad på ca -345 tkr. Kapitaltjänstkostnader och fastighetsskatt belastar även fortsättningsvis tekniska förvaltningen, då fastigheten tills vidare ingår i förvaltningens anläggningsregister. Intäkterna i form av parkeringsavgifter som skulle täcka kostnaderna, upphörde då tekniska nämnden i juni månad tog beslut om avgiftsfri parkering i hela staden. För Bävern 1 innebar detta ett intäktsbortfall motsvarande ca -250 tkr. Andra objekt/projekt som kan nämnas är fastigheten Signalen 20 (Gasverkstomten) med konsultkostnader, tillsynskostnader och markanalyser på ca -295 tkr, projektering av nya Resecentrum, ca -217 tkr, rivning av hus, sanering och provtagning av marken vid Havrejordsvägen, ca -360 tkr, rivning av stuga vid biogasanläggningen i Smyge inklusive inregleringsavgift -250 tkr samt rivning av teknikbod i Kyrkoköpinge, ca -50 tkr. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad. Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet är bl. av hänförbart till beslutet att avskaffa parkeringsavgifter i stadens centrum, ca -950 tkr på årsbasis. Resterande utgör kostnader för drift- och underhåll av vägnätet. Serviceenheten visar ett underskott på -305 tkr. Enheten och förvaltningens gemensamma förråd avvecklades under hösten Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på ca -4,0 mnkr. Budgeten för hamnarna är generellt underbudgeterad. Till underskottet bidrog akut muddring i Smygehamn -950 tkr, renovering av toaletter i Gislövs hamn -75 tkr, konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, ca -50 tkr samt köp av ny säkerhetsutrustning i hamnarna för ca -300 tkr. Parkavdelningen uppvisar ett smärre underskott, -22 tkr. Energi, skatte, uppvisar ett överskott på 244 tkr. Taxefinansierad verksamhet Resultatet för den taxefinansierade verksamheten blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 459 tkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr jämfört med Förklaringen står att

6 6 (9) finna i framförallt en mild vinter men även att antalet företag och industrier, det vill säga storförbrukarna av el, har minskat drastiskt. VA-avdelningen uppvisar ett stort överskott på 7,2 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en ökning med 823 tkr jämfört med Resultatet innebär att VAavdelnings negativa kapital snart är utjämnat, det återstår ca -700 tkr. Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -235 tkr. Verksamheten har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning kommer att ske år Investeringar Tekniska förvaltningen har under 2014 arbetat med en rad större investeringsprojekt, såsom nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, dagvattensystem i hamnen, fortsatt utbyggnad av vatten- och avlopp på landsbygden, relining av Tommarpsvägen, Beddingebrygga, trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden samt nytt upptändningssystem för gatubelysning. De största investeringsprojekten 2014 har varit; Nytt insamlingssystem för avfall, 21,4 mnkr. Projektet fortsätter Dagvattenprojekt i hamnen, 9,5 mnkr. Projektet fortsätter Landsbygdsprojekt, allmänt, 6,9 mnkr. Projektet fortsätter Inköp av traktorgrävare VA, 2,4 mnkr. Ombyggnad av nätstation T041 Hallabacken, 2,4 mnkr. Följande investeringsprojekt slutredovisas 2014, enligt bilagor: Hedvägens förlängning med avvikelserapport. Utbyggnad av Hedvägen mellan Persåkersvägen till väg E6 (Maglarpsrondellen), KF Västra ringvägens förlängning med avvikelserapport. Förlängning fram till väg 108. KF , 147. Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp med avvikelserapport. Utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp, matning för vatten till Östra kusten samt tryckstegringsanläggning. KF Persåker 1 med avvikelserapport. Utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Ombyggnad Järnvägsgatan/Göken 9 i Anderslöv. Ombyggnad av gata samt vatten- och avlopp i området. KF Teknisk försörjning Ståstorp 16:2. Utbyggnad av vatten- och avlopp samt el till 24 tomter inom området. KF Utbyggnad GC-väg Beddingestrand. Utbyggnad av 1,3 km gång- och cykelvägar i del av Beddingestrand. KF Landsbygdsprojekt Bonnalösa. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 14 fastigheter i Bonnalösa. KF

7 7 (9) Landsbygdsprojekt Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 87 fastigheter i de tre byarna. KF Utbyggnad av infart till Reningsverket 4. Ny infart till fastigheten samt ny gång- och cykelväg. KF Verkstaden 29 teknisk försörjning. Utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Utbyggnad av vägar i Smygehamn. Utbyggnad av vändplats i anslutning till Skolgatan samt belysning och tillfart till transformatorstation. KF Följande större investeringsprojekt har budget men inget utfall 2014: Omläggning väg 511: Länsstyrelsen motsätter sig omläggningen varför denna inte utförs. Reservoar Alstad: Projektet avseende om pumpstationer ska ersätta enskilda verk. Medel omdisponerades till Landsbygdsprojekt Norr. Personalredovisning Personalkostnader för 2014 uppgick till 77,1 mnkr, varav kostnad för skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr och 43,9 mnkr för den taxefinansierade verksamheten. Det är en ökning med 3,7 mnkr eller 5,2 % jämfört med Anställda Antal tillsvidareanställda var 142 till antalet, vilket är en ökning med 4 anställda jämfört med Antal visstidsanställda uppgick till 8, vilket är en ökning med 4 jämfört med Antal timanställda uppgick till 30, vilket är en ökning med 2 jämfört med Antal vikarier uppgick till 6, vilket är en minskning med 1 jämfört med De flesta anställda på tekniska förvaltningen återfinns i åldersgruppen

8 8 (9) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 5,1 % vilket var lägre än Trelleborgs kommuns genomsnitt på 6,0 %. Det är dock en ökning jämfört med 2013, då motsvarande tal var 4,2 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 6,8 % jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 4,6 %. Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 62,2 %. Pensionsavgångar Fram till och med 2017 förväntas 12 anställda på tekniska förvaltningen gå i pension. Förväntad utveckling För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren. Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser. Inom gatuverksamheten fortsätter arbetet med hastighetsprojektet samt drift och underhåll av gatunätet. Den inventering av gatunätet som gjordes 2014 kommer att ligga till grund för ett ärende om ökade driftmedel för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden har därför en ny indikator i verksamhetsplan 2015; Beläggningsgrad förnyelse av asfalt. Arbetet med ett nytt upptändningssystem för gatubelysning fortsätter under 2015, i syfte att optimera energiåtgången och att minska kostnaderna. Förbudet för kemisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor införs Förändringsarbetet gällande ogräsbekämpning har påbörjats och olika metoder kommer att provas i samarbete med parkavdelningen. Parkavdelningen fortsätter att förnya fordons- och maskinparken för en effektivare skötsel och hälsosammare arbetsmiljö. Samarbetet med gatuavdelningen fortsätter i syfte att hitta samordningsvinster. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om en ny elnätsplan Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med uppdateringar och skall därefter beslutas av kommunfullmäktige under I VA-projektet Norra Trelleborg, med förläggande av vatten- och avloppsledningar mellan Alstad och Anderslöv, kommer Fru Alstads avloppsreningsverk att ersättas med en pumpstation Under de närmaste åren innebär detta även att Alstads vattenverk och Klörups reningsverk kan läggas ner. Övergång från smådrift till stordrift är miljömässigt och ekonomiskt positivt. Beslut har tagits om att initiera en tillståndsansökan för Smygehamns avloppsreningsverk. Processen påbörjas under början av 2015 och ska ligga till grund för framtida utbyggnad av reningsverket beroende på ökad inkoppling och ökade utsläpp.

9 9 (9) Insamlingssystemet för avfall fortsätter att införas i kommunen, nu med landsbygden. Under 2015 kommer ytterligare tre nya fyrfacksinsamlingsfordon att handlas upp och nya kärl att avropas. Avfalls- och återvinningsavdelningens behandling och kontroll av lakvattenhantering är kostsam. Lakvattnet från Albäcks gamla deponi utreds för närvarande gällande flöden, näringsämnen och reningsresultat. Under 2015 ska alternativa förslag för behandling av lakvatten tas fram. Ny renhållningsordning tas fram under 2015 att gälla för åren Det nya insamlingssystemet, arbetsmiljöfrågor, renhållningstaxa och dess konstruktion, samt övriga föreskrifter som ingår i renhållningsordningen kommer stå i fokus för kommande års verksamhet. Taxekonstruktionen kommer att ses över. För elnätstaxan gäller det effektnivåer, för VA-taxan gäller det dagvatten och för avfallsverksamheten gäller det grundtaxan. TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson Ordförande Martin Nilsson Förvaltningschef

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN BOKSLUT 2008 Postadress: Uppsala kommun, VA och avfallsnämnden, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: va-avfallsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12 2015-01-30 Tn 5324/ Årsberättelse Örebro kommun Beslutad i 2015-02-12 Årsberättelse Innehållsförteckning 1 Beslutssatser...3 Förvaltningschefens bedömning och analys...4 1.1 Förvaltningschefens analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

Arsredovisning 2014. Bergslagens kommunalteknik

Arsredovisning 2014. Bergslagens kommunalteknik BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNK o Arsredovisning 2014 Bergslagens kommunalteknik Direktionen för Bergslagens kommunalteknik får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Antagen av

Läs mer

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 1 KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Barbro Rinander Michael Ekström Towa Widh Datum 2015-02-06 Diarienummer GSN-2015-0031 Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3.

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3. llrendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsfiirvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april zor3. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter

Läs mer

STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet STRÖMSTAD KOMMUN Tekniska nämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 2011 2012 2013 Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr 50 806 54 372 51 792

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2007 Simrishamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport januari juni 2007... 1 Nämndernas resultat... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Finansieringsanalys... 7 Kommunfullmäktige,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida Årsredovisning 2013 Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer