TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)"

Transkript

1 sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning genom att förvalta och utveckla anläggningen, producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten för nuvarande och framtida behov, vilket skall leda till en attraktiv och välskött kommun. Viktigare händelser 2012 Huvudvattenledningsprojektet. Upphandling av entreprenör för det stora arbetet att byta en av huvudvattenledningarna från Sörmon till Tingvalla skedde under våren. Entreprenaden utförs som en partneringentreprenad. En förstudie gjordes där för- och nackdelar med olika dimensioner, material och metoder vägdes mot varandra. Den första sträckan byts genom sliplining. Det innebär att en ny ledning dras i den gamla ledningen. Arbetet på den första sträckan påbörjades i september och pågår till mars Stort fokus ligger på säkerhet och kvalitet i projektet då det är en ökad risk då arbete sker nära den enda ledningen i drift. Dessutom sker arbeten inom både vattenskyddsområde och naturreservat vilket kräver särskild hänsyn. Eriksberg. Beslut togs om att lyfta ur Eriksbergsetappen ur den upphandlade partneringentreprenaden för förnyelse av huvudledning från Sörmon. Nya ledningar kommer dras runt istället för igenom det planerade framtida handelsområdet vid Eriksberg. Befintliga ledningar hade inte klarat den belastning som uppfyllnad av området innebär och värdefull mark frigörs för exploatering. Projektering av ledningar som ska förläggas med traditionell schaktningsteknik pågår. Upphandling och utförande sker under Skyddsobjekt. Under våren skickades en ansökan in till Länsstyrelsen om att klassa Sörmons vattenverk med tillhörande anläggningar som skyddsobjekt. Länsstyrelsen beslöt att dessa anläggningar skulle bli skyddsobjekt och detta trädde i kraft den 2 juli Skyltning återstår. Nya skyddsområden och skyddsföreskrifter för Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Härtsöga och Hynboholms vattentäkter har nu fastställts av Länsstyrelsen. Skyddsområdena började gälla 25 september och föreskrifterna gäller fr om 1 januari Projekt Olycka på Sörmon. En rapport om hur olika olycksscenarier skulle påverka vattentäkten och vattenförsörjningen för Karlstad och Hammarö har tagits fram. Den visar att kostnaderna och konsekvenserna blir mycket stora. Internt går projektet vidare med att ta fram förbättrade handlingsplaner. Läcka på huvudledning. Under hösten inträffade en större vattenläcka på Eriksberg på samma ledning och i närhet av där den stora läckan inträffade Den här gången kunde läckan lokaliseras mycket snabbt tack vare lärdomar man dragit från tidigare händelser, vilket gjorde att konsekvenserna för abonnenterna blev mindre. Trycknivåerna kunde återhämta sig på bara ett par timmar. Däremot tog det tid innan den lagade ledningen kunde kopplas på igen.

2 sid 2 (6) Kokningsrekommendation fick ges till abonnenter i Vålberg-Edsvalla- Norsbron-Segerstad i samband med en läcka på en av Karlstad-Grumsvattenverksförbunds ledningar. Delar av nätet blev då trycklöst och en påverkan kunde inte uteslutas. Provtagning visade sedan att vattnet aldrig varit otjänligt, men tjänligt med anmärkning. Spolningsinsatser gjordes och kokningsrekommendationen kunde sedan hävas. Ekonomisk utveckling (inkl kostnadsställe) Belopp i tkr. Redovisning Budget Budget avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Budgeterat överskott för resultatreglering Netto 0 Nettoinvestering Anläggningsavgifter Budgetavvikelse Intäkter Bland de större avvikelserna kan nämnas att brukningsavgifterna blev något högre än budgeterat (+ 1,4 mkr) liksom ränteintäkterna (+1,7 mkr). Kostnader Kapitaltjänstkostnaden blev något högre än budgeterat (- 1,0 mkr). Kvarstående avskrivningar för det numera nedlagda vattenverket i Väse skrevs av under året (- 1,4 mkr) vilket inte hade budgeterats. Erlagda skadestånd i samband med t ex källaröversvämning i samband med nederbörd eller baktrycksstopp, vibrationsskador, vattenläckor etc uppgick under 2012 till (-0,4 mkr) Förnyelse på verk och anläggningar uppgick till ca 2,1 mkr och har inte kunnat ske i budgeterad omfattning och gett ett överskott på cirka (+ 2,4 mkr). En förklaring är att man haft vakans i el-ingenjörgruppen och i väldigt många arbeten är det el inblandat. Detta har lett till att en del arbeten fått skjutas framåt i tid men fr o m 2013 är vakansen löst. Ledningsnätsförnyelse under året uppgick till ca 10,4 mkr vilket var högre än budgeterat. (- 2,7 mkr) En del av underskottet beror på kostnader som beställdes 2011 (relining för 4 mkr), men som kom att belasta Hantering av överskott Under 2012 budgeterades för ett överskott för att jämna ut taxeökningsbehovet något över tid. Stora investeringsprojekt pågår och planeras som kommer innebära kraftigt ökade kapitaltjänstkostnader de närmsta åren. Ingående resultat 2012 var 0 tkr års resultat blev tkr. Utgående resultat blir då tkr. Inför 2013 planeras att

3 sid 3 (6) verksamheten får gå med underskott med 2 mkr. Resultatet 2012 var egentligen budgeterat till 4 mkr, men utfallet blev ca 1,2 mkr lägre. Det innebär att en något större taxeökning kan behöva till inför 2014 än vad som tidigare planerats. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna uppgick under 2012 till tkr.. Ett netto på tkr fördes på driftbudgeten. Av dessa var 282 tkr för att täcka de direkta kostnader som uppstår i form av handläggning och administration av anslutningsärendena. Resterande andel tkr intäktsfördes på driftbudgeten som 1/33 av förutbetalda anläggningsavgifter. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan Flertalet av åtagandena som berör VA-verksamheten är av en sådan karaktär att de egentligen alltid kommer fortlöpa. En del av åtagandena är en form av inriktningsbeslut för VA-verksamheten att jobba med frågan, andra kommer att löpa på under stora delar av mandatperioden innan de är uppfyllda. Det åtagande som nu är uppfyllt är det som gäller att den rågas som alstras i slamrötningen på Sjöstads reningsverk numera används helt till fordonsgasproduktion istället för att förbrännas i gaspanna för uppvärmning av verkets lokaler och processer. TILLVÄXT Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Som ett led i att nå det övergripande målet är VA-enheten aktiv i kommunens planarbete och deltar i de projekt som samordnas av Mark- och exploateringsenheten genom utbyggnad av ledningsnät i nya exploateringsområden. VA-enheten arbetar också med att göra områdesmässig hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät för att se vilka åtgärder som krävs för att klara påkoppling av nya områden. För att skapa plats för ytterligare påkopplingar i det allmänna VA-ledningsnätet måste kapacitetsskapande åtgärder vidtas. Detta sker bl a genom att krav på dagvattenseparering ställs till befintliga fastighetsägare och fördröjningsmagasin byggs. Bedömning: Under 2012 har 5,3 km nya VA-ledningar byggts ut en stor del är komplettering av dagvattenledning där sådan saknas, men förtätning har skett på bl a Gräsdalstväran, Krutbruksgatan, Toppstavägen, Bryggudden. Dagvattensepareringsprojektet på Romstad och Strand har blivit något försenat beroende på tekniska inventeringsproblem som dykt upp som man behövt hitta lösningar på. Detta innebär att samtliga fastighetsägare inte kommer att ha kopplat om sitt dagvatten inom dessa områden till 2015 då de har 2 år på sig efter att krav ställts. Inventeringsarbete inom dessa områden sker först under 2013 och krav ställs därefter. Dock ser vi idag inga problem med den förseningen då utbyggnaden i de västra stadsdelarna kommer att pågå under flera år framåt. ATTRAKTIV STAD Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) För att kommunen ska växa och kunna locka till sig nya medborgare är det en förutsättning att människor trivs och mår bra i kommunen. Att VA-verksamheten drivs på ett sätt så att ett bra dricksvatten tillhandahålls och spilloch dagvatten omhändertas på ett miljömässigt bra sätt är då viktigt. Att återföra näringsämnen genom användning av den kvalitetssäkrade restprodukten slam som gödning på produktiv mark, och att producera ett miljömässigt bra fordonsbränsle av

4 sid 4 (6) restprodukten rågas från rötningsprocessen av slam vid reningsverket, bidrar till att kommunen kan uppfattas som en attraktiv klimat- och miljömässigt smart kommun. VA-verksamheten arbetar mycket med informationssatsningar gentemot allmänheten. Ett viktigt område är att informera om vad som får spolas ned i avloppet i syfte att förbättra slamkvaliteten. Bedömning: Under året har samhällets behov av dricksvatten kunnat tillgodoses förutom 5 november då nätet blev trycklöst i delar av Vålbergsområdet då försörjning fick ske via utställda tankar. Vattnet har klarat Livsmedelsverkets uppställda normer (men med anmärkning i några få fall). Avloppsreningsverken har klarat gällande gränsvärden för både renat vatten och slam. Däremot har riktvärden överskridits vid ett tillfälle på Skåre reningsverk (syreförbrukande ämnen) och vid ett par tillfällen på Sjöstads reningsverk (syreförbrukande ämnen och fosfor). Orsaker utreds och åtgärder vidtas. Slammet är kvalitetssäkrat, har klarat samtliga gränsvärden och har kunnat föras till jordbruk för återvinning av fosfor. Rågas har uppgraderats till fordonsbränsle. Informationssatsningar har skett bl a i samband med öppethållande av vattentornet på Kronoparken, Bygga-Bomässan, kulturmiljödagen, samt vid mottagning av ett 50-tal studiebesök på anläggningarna. DEN GODA GRÖNA STADEN Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) VA-verksamheten är en miljöpåverkande verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten måste drivas så att de gräns- och riktvärden för utsläpp som gäller klaras av. Strävan är att ha en låg belastning på miljön genom små utsläpp av övergödande ämnen. Saneringsplaner upprättas för ledningsnätet. För att ha vattenresurser för framtida och nuvarande behov sker arbete med att skydda våra vattentillgångar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande. Detta sker bl a genom vattenskyddsarbete. VA-enheten är aktiv i den kemi- och miljögrupp (där även andra delar av förvaltningen samt vissa andra delar av koncernen är representerade), som tillsammans arbetar i strävan mot en giftfri miljö (nationellt miljömål - Giftfri miljö) Ett ständigt förbättringsarbete pågår i VA-verksamheten i syfte att förbättra slamkvaliteten både genom ett upp och nedströmsarbete (slammet är ackrediterat REVAQ-slam). Gränsvärden skall klaras för spridning av slam på jordbruksmark (nationellt miljömål - God bebyggd miljö) I olika projekt görs energieffektiva lösningar som bidrar till att energianvändning minskas på våra anläggningar. Dock kan den totala energianvändningen i vissa fall öka då krav på ytterligare reningssteg tillkommer etc. Bedömning: Några exempel på hur verksamheten har lyckats under 2012 Under 2012 uppgick bräddningarna till 1,3 % (jmf 2011: 1,2%). Det blöta året har inverkat negativt. På sikt är målet 1%. Länsstyrelsen fastställde nya vattenskyddsområden för 5 av kommunens vattentäkter (Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Hynboholm, Härtsöga). Detta innebär nu att drygt 93 % av kommunens producerade vatten kommer från vattentäkter med uppdaterat skydd och 91 % av abonnenterna har dricksvatten från dessa vattentäkter. Effekten av de energibesparandeåtgärderna som gjordes i EPCprojektet på 5 av VA-anläggningarna har teoretiskt bidragit till en minskad kostnad på ca 800 tkr under 2012 vilket är ca 25 tkr bättre än garanterad nivå. Avloppsslammet klarade gränsvärden för spridning på jordbruksmark.

5 sid 5 (6) VÅRDA TILLGÅNGAR Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Inom VA-verksamheten finns många anläggningar att vårda bl a : 6 vattenverk och 9 avloppsreningsverk ca 130 pumpstationer och 14 reservoarer 148 mil huvudledningsnät och 17 mil servisledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) Varje år upprättas en investerings- och underhållsplan för verksamheten. När det gäller förnyelseplanering för ledningsnätet är numera en särskild tjänst tillsatt som gör att det framåt finns större möjligheter att ta fram långsiktiga samordnade förnyelseplaner framåt. En ökad satsning på statusbedömning genom systematisk filmning och spolning av ledningar sker för att få en bättre helhetsbild områdesvis av hur behoven ser ut. Områdesvis hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät är andra ingångsdata att väga in i den samlade bedömningen. Prioritering görs också utifrån samordningsvinster som kan erhållas genom att samverka med andra anläggningsarbeten t ex gatuomläggning, beläggningsprogram, fjärrvärmeutbyggnad, exploateringsarbeten, samt erforderliga kapacitetsskapande åtgärder för kommande samhällsutbyggnader etc. Åtgärder föreslås utifrån den samlade bilden. Verksamheten eftersträvar att i större omfattning än tidigare nyttja kostnadseffektiva lösningar för förnyelse där förhållandena så medger genom schaktfritt ledningsbyggande t ex genom relining, rörspräckning, tryckning av ledningar i mark etc. Vi eftersträvar att ha väl fungerande anläggningar varför återkommande driftstörningar bör byggas bort. Sanering av ledningsnätet bidrar till att minska in- och utläckage i ledningsnätet. Dricksvatten som produceras och läcker ut innan det når abonnent är ju en onödig kostnad och dag- och dränvatten som leds till reningsverk skapar onödig reningskostnad. Därför finns det stora vinster med att se till att ha ett väl fungerande ledningsnät och minska in- och utläckaget genom att förnya ledningsnätet. Bedömning: Förnyelse på ledningsnät och anläggningar har inte hunnits med fullt ut i förhållande till budgeterade medel under året (ökade anslag 2012). Orsakerna är flera dels stor belastning på befintliga personella resurser under genomförandet av det stora huvudvattenledningsprojektet, dels vakans inom elingenjörsgruppen. Förstärkning med utökning av personal tittas på i början av 2013 eftersom även de stora utbyggnadsprojekten för omvandlingsområden kommer belasta under flera år framåt. Några indikatorer på hur det är ställt med ledningsnätet: Under 2012 uppgick utläckaget till 16,2% vilket är ett mycket bra resultat (jmf 2011: 20,1%) medan inläckaget (tillskottsvattnet) var 52,4% (jmf 2011: 48,6%) vilket delvis kan förklaras med att det var ett blött år. Vi hade färre läckor (30st 2012, jmf 42st 2011) och avloppsstopp (30st 2012, jmf 45st 2011) än vad som varit fallet på senare år. Förnyelsen av ledningsnätet uppgick till 0,3% mot planerat 0,7% av ledningsnätet (höjd ambitionsnivå 2012) men då är inte huvudvattenledningen inräknad eftersom den redovisas först när den är idrifttagen. Förnyelse på ledningsnät har utförts i följande gator: (4,2 km) Karlstads tätort: 3:e Villagatan, Arvidslundsgatan (relining V), Dr Kristinas väg (samordning gata), Hammaröleden-Örsholmsleden (relining V och tryckning S) Hööksgatan, Lagmansgatan (samordn gata), Norrbogatan, Norrmalmsgatan, Orrholmsparken-Östra raden, Rosenborgsgatan, Tullhusgatan, Tulpangatan Edvalla-Vålberg-Norsbron: Edsvallavägen, Hedlundsväg (samordn gata), Malma Allé (relining spillvattenledning), Norsbrovägen, Norsälvsvägen, Teknikvägen, Molkom: Prostgårdsvägen, Tvärgatan, Väse: Storgatan, Karsvallagatan

6 sid 6 (6) Förnyelse och underhåll på verk och anläggningar: På verk och anläggningar har stort fokus legat på underhåll under En rad pumpbyten, ventilbyten, kalibrering av nivågivare, rengörning av Risåsens vattentorn, rensning av infiltrationsbassänger samt urgrävning av spolvattendamm har genomförts. Åtgärder har genomförts för att öka produktionssäkerheten och minska risk för sabotage, inbrott och olyckor vid vattenanläggningarna. En rejäl insats har också gjorts på ytskikt i arbetsutrymmen inne på både avloppsreningsverk och vattenverk. Framtiden Flera stora åtgärder måste till för att minska sårbarheten i dricksvattenanläggningen de närmsta åren. En åtgärdsplan har tagits fram och getts olika prioritet. Ett första steg som nu är under genomförande är att re-lina eller ersätta den befintliga huvudvattenledning från Sörmon som drabbades av de stora vattenläckorna våren 2010 och hösten Likaså kommer reservkraftsanläggningen och elkablaget på Sörmon som har visat sig vara i princip uttjänt (utbyggt på 1950-talet) bytas ut med början Till detta har medel redan beviljats. Ny förordning om säkerhet på dricksvattenanläggningar och ledningsnät har trätt i kraft som innebär att VA-verksamheten de närmsta åren måste göra vissa ombyggnadsåtgärder för att leva upp till de nya kraven. Många anläggningar liksom ledningsnätet börjar bli till åren och därmed ökar reinvesteringsbehovet framöver. Till ledningsnätsförnyelse har också en ökad satsning beviljats i form av ökad grundram. En stor utmaning för VA-verksamheten är att hantera utbyggnad av VA-försörjning till omvandlingsområden (fritidshusområden som får alltmer karaktär av permanentboende med följd att de enskilda avloppen påverkar de egna dricksvattenbrunnarna). En VA-plan tas fram för hur problematiken ska behandlas och kommer att lyftas för beslut i fullmäktige under I samband med det bör också medel avsättas för att kunna genomföra utbyggnad framåt. För närvarande pågår planering för utbyggnad till Edsgatan och Steffens minne (till vilket medel redan beviljats) men det finns fler problemområden att åtgärda framöver och det är stora investeringar som krävs. Brukningstaxan kommer att behöva höjas framöver till följd av de ökade investeringsbehoven, men till följd av överskottet 2012 kan behovet av höjning dämpas något de närmsta åren. Anläggningstaxan kommer att behöva höjas då täckningsgraden är för låg i förhållande till de kostnader kommunen har för utbyggnad särskild utredning av det planeras ske med början hösten Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Mått Vattenverket Sörmon Producerat vatten tm Kostnad per m 3 i kr 1:00 1:11 1:17 1:26 1:30 Avloppsreningsverket Sjöstad Behandlad spillvattenmängd tm Kostnad per m 3 i kr 1:67 1:79 2:00 1:79 1:62 Investeringsprojekt särredovisning Se bilaga 2.2

7 sid 1 (2) Bilaga 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet(va), investeringar Investeringsprojekt särredovisning Belopp i tkr. Utfall Budget Avvikelse helår helår Grundram Övriga projekt Summa Specifikation övriga projekt Reservkraftsverk Sörmon Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Överföringsledning Hammarö Huvudvattenledning från Sörmon Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Hagalundsvägen Utjämningsmagasin KOMMENTARER TILL STÖRRE AVVIKELSER Grundram Vad gäller ledningsnätsförnyelse inom grundram har vissa projekt få stå tillbaka då befintliga personella resurser är hårt belastade i huvudvattenledningsprojektet, som är det enskilt största projekt enheten hanterat på många år (+14 mkr). När det gäller renovering av vattentorn har planerade ombyggnader på reservoarer i Sörmons distributionsområde fått skjutas framåt till följd av huvudvattenlednings-projektet då minskade reservoarvolymer under ombyggnadstiden inte är att rekommendera då det är känsligt med endast en ledning i drift (+1,5). Som alternativ utreddes att renovera Skåre vattentorn, men det visade sig vara svårt att genomföra snabbt då det kräver en omeller nybyggnad av en tryckstegring i Älvåker eller förstärkning av ledningsnätet för att kunna klara att hålla tillräckligt tryck i vattenledningsnätet i Skåre under renoveringen av vattentornet. Därför har projektet måst flyttas fram tid. Ny tryckstegringsstation i Välsviken har också blivit försenat genom att nya indata kommit (+3 mkr) bl a utreds ev samverkan med Hedenverket som har behov av tryckhöjning till nytt sprinklersystem. 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012

8 sid 2 (2) Särskilda projekt Reservkraftsverk Sörmon En vakant elingenjörstjänst har gjort att belastningen på DIG-gruppen varit stor. Vakansen blir tillsatt januari Projektet har därför fått vila under Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag startas upp i början av 2013 och förhoppningen är att ett uppförande kan ske med början hösten Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk En längre provtagning av råvattnets kvalitet vid årstidsvariationer har behövts för att kunna säkerställa att anläggningen dimensioneras för rätt råvattenkvalitet vilket gjort att projektet förskjutits något i tid. Förfrågningsunderlaget kommer att färdigställas under januari-februari och har utvidgats till att omfatta även direktvattenpump med ledningar samt utbyte av del av råvattenledning. Uppförande av anläggningen sker under Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Framtagande av förfrågningsunderlag pågår och ledningsutbyggnaden kan efter upphandling troligen startas upp sommaren Arbetet är någon månad senare än planerat men vi bör vara framme vid Edsgatan 2014 som planerat. Det som dock oroar lite är ett dikningsföretag som kan försena projektet Överföringsledning Hammarö Ledningen är nu byggd och endast injustering av styrning återstår vilket måste samordnas med Hammarö. Projektet kan avslutas Huvudvattenledning från Sörmon Partneringentreprenaden pågår. Första spadtag togs i slutet av september. Etapp 1 löper sedan på till mars Eriksbergsetappen som lyfts ur partneringentreprenaden projekteras under hösten och kommer att upphandlas under våren för att kunna påbörjas vid halvårsskiftet 2013 förutsatt att alla tillstånd erhålls. En kulturmiljöinventering kommer bli aktuell då sträckningen passerar en fornlämning. Större delen av kostnaderna kommer att falla ut Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Anslag erhålls först 2013, men arbete har påbörjats Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Projektet har avstannat då en samordning med gatuombyggnad är en förutsättning. I avvaktan på att medfinansieringsfrågan ska lösas för ombyggnad av den offentliga miljön har projektet fått vila Hagalundsvägen VA-delarna är färdigbyggda sen tidigare, men sluträkning i det samordnade projektet utklarades först under 2013 då gatuarbetena blev färdiga Utjämningsmagasin Ett utjämningsmagasin kommer behövas för att klara av påkopplingar av västkust. Behovet av åtgärder utlöses av hur utbyggnadstakten av nya områden ser ut. Utredning angående utformningen av utjämningsmagasin för spillvattensystemet vid Romstad är klar. Bygghandlingar har ännu inte kunnat påbörjas då magasinets storlek är lite beroende på spillvattenmodellens simuleringsresultat som erhålls först Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012

9 Särredovisning av VA-verksamheten i Karlstads kommun 2012 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 3, Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före bokslutsdispostion Avsättning till investeringsfond Förutbetalda intäkter, överuttag 7, Årets resultat BALANSRÄKNING (TKR) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Tekniska anläggningar 3, Omsättningstillgångar Kundfordringar EDP Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa 1 2 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital Skulder Långfristig skuld Kommunen Investeringsfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

10 Tilläggsupplysningar med noter Kommunen har ett särredovisningsansvar gentemot taxekollektivet enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vidare ska det framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats. Anslutningsavgifter redovisas som intäkter och periodiseras enligt anläggningens nyttjandetid. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anslutningsavgifter Driftentreprenad KGVF Konsulttjänster renhållningsfrågor Karlstad Energi - - Skötsel dagvtn pumpstationer skattekollektivet Antennplatser Konsulttjänster fordonsgas Övriga intäkter Summa Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till tkr (8 786 tkr). Av årets anslutningsavgift intäktsfördes 282 tkr (449 tkr) direkt, resterande tkr (1 409tkr) avser 1/33 intäktsföring av förutbetalda anslutningsavg. Not 2 Verksamhetens kostnader Material Personal Bränsle,Energi o vatten Interna Tjänster Konsulter Transporter inkl tippavgifter Driftentreprenad KGVF Övriga kostnader Summa Fördelade interna tjänster för cental OH uppgick till tkr och fördelades enligt nedan Kostnaderna för nämnderna fördelas efter antal ärenden första halvåret 2005 och viktas Kostnaderna för förvaltningsledning,stab, kansli samt ekonomienhet är fördelad efter bedömt nyttjande. Kostnaderna för personal- och it-funktion är fördelat efter antalet anställda resp antalet användare. Fördelad Avd Oh har skett med tkr Driftavdelningen 590 tkr; efter bedömd arbetsinsats Samhällsbyggnads avd 809 tkr, efter antalet personer Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar År År Vatten och Avlopps ledningar Inventarier

11 Not 4 Finansiella intäkter Ränta avräkningssaldo Internränta anslutningsavgifter Dröjsmålräntor Not 5 Finansiella kostnader Kostnadsränta på underlikviditet Intern ränta på anläggningssaldo Dröjsmålräntor Not 6 Avsättning till investeringsfond avsattes tkr till en investeringsfond Not 7 Förutbetalda intäkter, överuttag Årets intäkter har överskridit kostnaderna med tkr. Beloppet periodiseras och regleras under kommande treårsperiod. Not 8 Tekniska anläggningar Anskaffningar IB Återföring årets utrangeringar Årets anskaffningar Totala Anskaffningar Investeringsbidrag IB Årets bidrag Totala investeringsbidrag - 63 Avskrivningar IB Byte av anl grupp Årets utrangeringar Årets avskrivningar Bokfört Värde Av årets anskaffningar kommer tkr från exploateringsverksamheten och tkr från EPC samt engergi och miljöprojektet och har inte belastat VA verksamhetens investeringsbudget. Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter

12 Not 10 Eget Kapital Ingående EGET KAPITAL Balanserade vinstmedel Summa Ingående kapital Årets resultat Utgående Eget kapital - - Not 11 Långfristiga Skulder Lån från Kommunen Investeringsfond 1) ) Investeringsfonden härrör från överuttag från abonnentkollektivet. Enligt investeringsplan, skall medlen tas i anspråk åren och bidra till en investering i ett nytt reservkraftsaggregat på Sörmons vattenverk. Fonden kommer då att upplösas över en 25-årsperiod Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Utgiftsrester 251 Förutbetalda intäkter från överuttag Anslutningsavgifter

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp 2014-03-10 Särredovisning Vatten och avlopp 2013 1 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2006 Brf Rökeriet 1(10) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

VA-redovisning 2014. Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch

VA-redovisning 2014. Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch VA-redovisning 2014 Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2014 Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet, i alla fall för de Oskarshamnare som bor i tätorterna.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 1 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Inledning VA-avdelningens huvuduppgift är att:

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2015-03-10 TN/2015:34. Särredovisning 2014. Vatten och avlopp

1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2015-03-10 TN/2015:34. Särredovisning 2014. Vatten och avlopp 1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2015-03-10 TN/2015:34 Särredovisning 2014 Vatten och avlopp 2 (15) Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer