TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)"

Transkript

1 sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning genom att förvalta och utveckla anläggningen, producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten för nuvarande och framtida behov, vilket skall leda till en attraktiv och välskött kommun. Viktigare händelser 2012 Huvudvattenledningsprojektet. Upphandling av entreprenör för det stora arbetet att byta en av huvudvattenledningarna från Sörmon till Tingvalla skedde under våren. Entreprenaden utförs som en partneringentreprenad. En förstudie gjordes där för- och nackdelar med olika dimensioner, material och metoder vägdes mot varandra. Den första sträckan byts genom sliplining. Det innebär att en ny ledning dras i den gamla ledningen. Arbetet på den första sträckan påbörjades i september och pågår till mars Stort fokus ligger på säkerhet och kvalitet i projektet då det är en ökad risk då arbete sker nära den enda ledningen i drift. Dessutom sker arbeten inom både vattenskyddsområde och naturreservat vilket kräver särskild hänsyn. Eriksberg. Beslut togs om att lyfta ur Eriksbergsetappen ur den upphandlade partneringentreprenaden för förnyelse av huvudledning från Sörmon. Nya ledningar kommer dras runt istället för igenom det planerade framtida handelsområdet vid Eriksberg. Befintliga ledningar hade inte klarat den belastning som uppfyllnad av området innebär och värdefull mark frigörs för exploatering. Projektering av ledningar som ska förläggas med traditionell schaktningsteknik pågår. Upphandling och utförande sker under Skyddsobjekt. Under våren skickades en ansökan in till Länsstyrelsen om att klassa Sörmons vattenverk med tillhörande anläggningar som skyddsobjekt. Länsstyrelsen beslöt att dessa anläggningar skulle bli skyddsobjekt och detta trädde i kraft den 2 juli Skyltning återstår. Nya skyddsområden och skyddsföreskrifter för Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Härtsöga och Hynboholms vattentäkter har nu fastställts av Länsstyrelsen. Skyddsområdena började gälla 25 september och föreskrifterna gäller fr om 1 januari Projekt Olycka på Sörmon. En rapport om hur olika olycksscenarier skulle påverka vattentäkten och vattenförsörjningen för Karlstad och Hammarö har tagits fram. Den visar att kostnaderna och konsekvenserna blir mycket stora. Internt går projektet vidare med att ta fram förbättrade handlingsplaner. Läcka på huvudledning. Under hösten inträffade en större vattenläcka på Eriksberg på samma ledning och i närhet av där den stora läckan inträffade Den här gången kunde läckan lokaliseras mycket snabbt tack vare lärdomar man dragit från tidigare händelser, vilket gjorde att konsekvenserna för abonnenterna blev mindre. Trycknivåerna kunde återhämta sig på bara ett par timmar. Däremot tog det tid innan den lagade ledningen kunde kopplas på igen.

2 sid 2 (6) Kokningsrekommendation fick ges till abonnenter i Vålberg-Edsvalla- Norsbron-Segerstad i samband med en läcka på en av Karlstad-Grumsvattenverksförbunds ledningar. Delar av nätet blev då trycklöst och en påverkan kunde inte uteslutas. Provtagning visade sedan att vattnet aldrig varit otjänligt, men tjänligt med anmärkning. Spolningsinsatser gjordes och kokningsrekommendationen kunde sedan hävas. Ekonomisk utveckling (inkl kostnadsställe) Belopp i tkr. Redovisning Budget Budget avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Budgeterat överskott för resultatreglering Netto 0 Nettoinvestering Anläggningsavgifter Budgetavvikelse Intäkter Bland de större avvikelserna kan nämnas att brukningsavgifterna blev något högre än budgeterat (+ 1,4 mkr) liksom ränteintäkterna (+1,7 mkr). Kostnader Kapitaltjänstkostnaden blev något högre än budgeterat (- 1,0 mkr). Kvarstående avskrivningar för det numera nedlagda vattenverket i Väse skrevs av under året (- 1,4 mkr) vilket inte hade budgeterats. Erlagda skadestånd i samband med t ex källaröversvämning i samband med nederbörd eller baktrycksstopp, vibrationsskador, vattenläckor etc uppgick under 2012 till (-0,4 mkr) Förnyelse på verk och anläggningar uppgick till ca 2,1 mkr och har inte kunnat ske i budgeterad omfattning och gett ett överskott på cirka (+ 2,4 mkr). En förklaring är att man haft vakans i el-ingenjörgruppen och i väldigt många arbeten är det el inblandat. Detta har lett till att en del arbeten fått skjutas framåt i tid men fr o m 2013 är vakansen löst. Ledningsnätsförnyelse under året uppgick till ca 10,4 mkr vilket var högre än budgeterat. (- 2,7 mkr) En del av underskottet beror på kostnader som beställdes 2011 (relining för 4 mkr), men som kom att belasta Hantering av överskott Under 2012 budgeterades för ett överskott för att jämna ut taxeökningsbehovet något över tid. Stora investeringsprojekt pågår och planeras som kommer innebära kraftigt ökade kapitaltjänstkostnader de närmsta åren. Ingående resultat 2012 var 0 tkr års resultat blev tkr. Utgående resultat blir då tkr. Inför 2013 planeras att

3 sid 3 (6) verksamheten får gå med underskott med 2 mkr. Resultatet 2012 var egentligen budgeterat till 4 mkr, men utfallet blev ca 1,2 mkr lägre. Det innebär att en något större taxeökning kan behöva till inför 2014 än vad som tidigare planerats. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna uppgick under 2012 till tkr.. Ett netto på tkr fördes på driftbudgeten. Av dessa var 282 tkr för att täcka de direkta kostnader som uppstår i form av handläggning och administration av anslutningsärendena. Resterande andel tkr intäktsfördes på driftbudgeten som 1/33 av förutbetalda anläggningsavgifter. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan Flertalet av åtagandena som berör VA-verksamheten är av en sådan karaktär att de egentligen alltid kommer fortlöpa. En del av åtagandena är en form av inriktningsbeslut för VA-verksamheten att jobba med frågan, andra kommer att löpa på under stora delar av mandatperioden innan de är uppfyllda. Det åtagande som nu är uppfyllt är det som gäller att den rågas som alstras i slamrötningen på Sjöstads reningsverk numera används helt till fordonsgasproduktion istället för att förbrännas i gaspanna för uppvärmning av verkets lokaler och processer. TILLVÄXT Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Som ett led i att nå det övergripande målet är VA-enheten aktiv i kommunens planarbete och deltar i de projekt som samordnas av Mark- och exploateringsenheten genom utbyggnad av ledningsnät i nya exploateringsområden. VA-enheten arbetar också med att göra områdesmässig hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät för att se vilka åtgärder som krävs för att klara påkoppling av nya områden. För att skapa plats för ytterligare påkopplingar i det allmänna VA-ledningsnätet måste kapacitetsskapande åtgärder vidtas. Detta sker bl a genom att krav på dagvattenseparering ställs till befintliga fastighetsägare och fördröjningsmagasin byggs. Bedömning: Under 2012 har 5,3 km nya VA-ledningar byggts ut en stor del är komplettering av dagvattenledning där sådan saknas, men förtätning har skett på bl a Gräsdalstväran, Krutbruksgatan, Toppstavägen, Bryggudden. Dagvattensepareringsprojektet på Romstad och Strand har blivit något försenat beroende på tekniska inventeringsproblem som dykt upp som man behövt hitta lösningar på. Detta innebär att samtliga fastighetsägare inte kommer att ha kopplat om sitt dagvatten inom dessa områden till 2015 då de har 2 år på sig efter att krav ställts. Inventeringsarbete inom dessa områden sker först under 2013 och krav ställs därefter. Dock ser vi idag inga problem med den förseningen då utbyggnaden i de västra stadsdelarna kommer att pågå under flera år framåt. ATTRAKTIV STAD Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) För att kommunen ska växa och kunna locka till sig nya medborgare är det en förutsättning att människor trivs och mår bra i kommunen. Att VA-verksamheten drivs på ett sätt så att ett bra dricksvatten tillhandahålls och spilloch dagvatten omhändertas på ett miljömässigt bra sätt är då viktigt. Att återföra näringsämnen genom användning av den kvalitetssäkrade restprodukten slam som gödning på produktiv mark, och att producera ett miljömässigt bra fordonsbränsle av

4 sid 4 (6) restprodukten rågas från rötningsprocessen av slam vid reningsverket, bidrar till att kommunen kan uppfattas som en attraktiv klimat- och miljömässigt smart kommun. VA-verksamheten arbetar mycket med informationssatsningar gentemot allmänheten. Ett viktigt område är att informera om vad som får spolas ned i avloppet i syfte att förbättra slamkvaliteten. Bedömning: Under året har samhällets behov av dricksvatten kunnat tillgodoses förutom 5 november då nätet blev trycklöst i delar av Vålbergsområdet då försörjning fick ske via utställda tankar. Vattnet har klarat Livsmedelsverkets uppställda normer (men med anmärkning i några få fall). Avloppsreningsverken har klarat gällande gränsvärden för både renat vatten och slam. Däremot har riktvärden överskridits vid ett tillfälle på Skåre reningsverk (syreförbrukande ämnen) och vid ett par tillfällen på Sjöstads reningsverk (syreförbrukande ämnen och fosfor). Orsaker utreds och åtgärder vidtas. Slammet är kvalitetssäkrat, har klarat samtliga gränsvärden och har kunnat föras till jordbruk för återvinning av fosfor. Rågas har uppgraderats till fordonsbränsle. Informationssatsningar har skett bl a i samband med öppethållande av vattentornet på Kronoparken, Bygga-Bomässan, kulturmiljödagen, samt vid mottagning av ett 50-tal studiebesök på anläggningarna. DEN GODA GRÖNA STADEN Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) VA-verksamheten är en miljöpåverkande verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten måste drivas så att de gräns- och riktvärden för utsläpp som gäller klaras av. Strävan är att ha en låg belastning på miljön genom små utsläpp av övergödande ämnen. Saneringsplaner upprättas för ledningsnätet. För att ha vattenresurser för framtida och nuvarande behov sker arbete med att skydda våra vattentillgångar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande. Detta sker bl a genom vattenskyddsarbete. VA-enheten är aktiv i den kemi- och miljögrupp (där även andra delar av förvaltningen samt vissa andra delar av koncernen är representerade), som tillsammans arbetar i strävan mot en giftfri miljö (nationellt miljömål - Giftfri miljö) Ett ständigt förbättringsarbete pågår i VA-verksamheten i syfte att förbättra slamkvaliteten både genom ett upp och nedströmsarbete (slammet är ackrediterat REVAQ-slam). Gränsvärden skall klaras för spridning av slam på jordbruksmark (nationellt miljömål - God bebyggd miljö) I olika projekt görs energieffektiva lösningar som bidrar till att energianvändning minskas på våra anläggningar. Dock kan den totala energianvändningen i vissa fall öka då krav på ytterligare reningssteg tillkommer etc. Bedömning: Några exempel på hur verksamheten har lyckats under 2012 Under 2012 uppgick bräddningarna till 1,3 % (jmf 2011: 1,2%). Det blöta året har inverkat negativt. På sikt är målet 1%. Länsstyrelsen fastställde nya vattenskyddsområden för 5 av kommunens vattentäkter (Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Hynboholm, Härtsöga). Detta innebär nu att drygt 93 % av kommunens producerade vatten kommer från vattentäkter med uppdaterat skydd och 91 % av abonnenterna har dricksvatten från dessa vattentäkter. Effekten av de energibesparandeåtgärderna som gjordes i EPCprojektet på 5 av VA-anläggningarna har teoretiskt bidragit till en minskad kostnad på ca 800 tkr under 2012 vilket är ca 25 tkr bättre än garanterad nivå. Avloppsslammet klarade gränsvärden för spridning på jordbruksmark.

5 sid 5 (6) VÅRDA TILLGÅNGAR Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Inom VA-verksamheten finns många anläggningar att vårda bl a : 6 vattenverk och 9 avloppsreningsverk ca 130 pumpstationer och 14 reservoarer 148 mil huvudledningsnät och 17 mil servisledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) Varje år upprättas en investerings- och underhållsplan för verksamheten. När det gäller förnyelseplanering för ledningsnätet är numera en särskild tjänst tillsatt som gör att det framåt finns större möjligheter att ta fram långsiktiga samordnade förnyelseplaner framåt. En ökad satsning på statusbedömning genom systematisk filmning och spolning av ledningar sker för att få en bättre helhetsbild områdesvis av hur behoven ser ut. Områdesvis hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät är andra ingångsdata att väga in i den samlade bedömningen. Prioritering görs också utifrån samordningsvinster som kan erhållas genom att samverka med andra anläggningsarbeten t ex gatuomläggning, beläggningsprogram, fjärrvärmeutbyggnad, exploateringsarbeten, samt erforderliga kapacitetsskapande åtgärder för kommande samhällsutbyggnader etc. Åtgärder föreslås utifrån den samlade bilden. Verksamheten eftersträvar att i större omfattning än tidigare nyttja kostnadseffektiva lösningar för förnyelse där förhållandena så medger genom schaktfritt ledningsbyggande t ex genom relining, rörspräckning, tryckning av ledningar i mark etc. Vi eftersträvar att ha väl fungerande anläggningar varför återkommande driftstörningar bör byggas bort. Sanering av ledningsnätet bidrar till att minska in- och utläckage i ledningsnätet. Dricksvatten som produceras och läcker ut innan det når abonnent är ju en onödig kostnad och dag- och dränvatten som leds till reningsverk skapar onödig reningskostnad. Därför finns det stora vinster med att se till att ha ett väl fungerande ledningsnät och minska in- och utläckaget genom att förnya ledningsnätet. Bedömning: Förnyelse på ledningsnät och anläggningar har inte hunnits med fullt ut i förhållande till budgeterade medel under året (ökade anslag 2012). Orsakerna är flera dels stor belastning på befintliga personella resurser under genomförandet av det stora huvudvattenledningsprojektet, dels vakans inom elingenjörsgruppen. Förstärkning med utökning av personal tittas på i början av 2013 eftersom även de stora utbyggnadsprojekten för omvandlingsområden kommer belasta under flera år framåt. Några indikatorer på hur det är ställt med ledningsnätet: Under 2012 uppgick utläckaget till 16,2% vilket är ett mycket bra resultat (jmf 2011: 20,1%) medan inläckaget (tillskottsvattnet) var 52,4% (jmf 2011: 48,6%) vilket delvis kan förklaras med att det var ett blött år. Vi hade färre läckor (30st 2012, jmf 42st 2011) och avloppsstopp (30st 2012, jmf 45st 2011) än vad som varit fallet på senare år. Förnyelsen av ledningsnätet uppgick till 0,3% mot planerat 0,7% av ledningsnätet (höjd ambitionsnivå 2012) men då är inte huvudvattenledningen inräknad eftersom den redovisas först när den är idrifttagen. Förnyelse på ledningsnät har utförts i följande gator: (4,2 km) Karlstads tätort: 3:e Villagatan, Arvidslundsgatan (relining V), Dr Kristinas väg (samordning gata), Hammaröleden-Örsholmsleden (relining V och tryckning S) Hööksgatan, Lagmansgatan (samordn gata), Norrbogatan, Norrmalmsgatan, Orrholmsparken-Östra raden, Rosenborgsgatan, Tullhusgatan, Tulpangatan Edvalla-Vålberg-Norsbron: Edsvallavägen, Hedlundsväg (samordn gata), Malma Allé (relining spillvattenledning), Norsbrovägen, Norsälvsvägen, Teknikvägen, Molkom: Prostgårdsvägen, Tvärgatan, Väse: Storgatan, Karsvallagatan

6 sid 6 (6) Förnyelse och underhåll på verk och anläggningar: På verk och anläggningar har stort fokus legat på underhåll under En rad pumpbyten, ventilbyten, kalibrering av nivågivare, rengörning av Risåsens vattentorn, rensning av infiltrationsbassänger samt urgrävning av spolvattendamm har genomförts. Åtgärder har genomförts för att öka produktionssäkerheten och minska risk för sabotage, inbrott och olyckor vid vattenanläggningarna. En rejäl insats har också gjorts på ytskikt i arbetsutrymmen inne på både avloppsreningsverk och vattenverk. Framtiden Flera stora åtgärder måste till för att minska sårbarheten i dricksvattenanläggningen de närmsta åren. En åtgärdsplan har tagits fram och getts olika prioritet. Ett första steg som nu är under genomförande är att re-lina eller ersätta den befintliga huvudvattenledning från Sörmon som drabbades av de stora vattenläckorna våren 2010 och hösten Likaså kommer reservkraftsanläggningen och elkablaget på Sörmon som har visat sig vara i princip uttjänt (utbyggt på 1950-talet) bytas ut med början Till detta har medel redan beviljats. Ny förordning om säkerhet på dricksvattenanläggningar och ledningsnät har trätt i kraft som innebär att VA-verksamheten de närmsta åren måste göra vissa ombyggnadsåtgärder för att leva upp till de nya kraven. Många anläggningar liksom ledningsnätet börjar bli till åren och därmed ökar reinvesteringsbehovet framöver. Till ledningsnätsförnyelse har också en ökad satsning beviljats i form av ökad grundram. En stor utmaning för VA-verksamheten är att hantera utbyggnad av VA-försörjning till omvandlingsområden (fritidshusområden som får alltmer karaktär av permanentboende med följd att de enskilda avloppen påverkar de egna dricksvattenbrunnarna). En VA-plan tas fram för hur problematiken ska behandlas och kommer att lyftas för beslut i fullmäktige under I samband med det bör också medel avsättas för att kunna genomföra utbyggnad framåt. För närvarande pågår planering för utbyggnad till Edsgatan och Steffens minne (till vilket medel redan beviljats) men det finns fler problemområden att åtgärda framöver och det är stora investeringar som krävs. Brukningstaxan kommer att behöva höjas framöver till följd av de ökade investeringsbehoven, men till följd av överskottet 2012 kan behovet av höjning dämpas något de närmsta åren. Anläggningstaxan kommer att behöva höjas då täckningsgraden är för låg i förhållande till de kostnader kommunen har för utbyggnad särskild utredning av det planeras ske med början hösten Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Mått Vattenverket Sörmon Producerat vatten tm Kostnad per m 3 i kr 1:00 1:11 1:17 1:26 1:30 Avloppsreningsverket Sjöstad Behandlad spillvattenmängd tm Kostnad per m 3 i kr 1:67 1:79 2:00 1:79 1:62 Investeringsprojekt särredovisning Se bilaga 2.2

7 sid 1 (2) Bilaga 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet(va), investeringar Investeringsprojekt särredovisning Belopp i tkr. Utfall Budget Avvikelse helår helår Grundram Övriga projekt Summa Specifikation övriga projekt Reservkraftsverk Sörmon Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Överföringsledning Hammarö Huvudvattenledning från Sörmon Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Hagalundsvägen Utjämningsmagasin KOMMENTARER TILL STÖRRE AVVIKELSER Grundram Vad gäller ledningsnätsförnyelse inom grundram har vissa projekt få stå tillbaka då befintliga personella resurser är hårt belastade i huvudvattenledningsprojektet, som är det enskilt största projekt enheten hanterat på många år (+14 mkr). När det gäller renovering av vattentorn har planerade ombyggnader på reservoarer i Sörmons distributionsområde fått skjutas framåt till följd av huvudvattenlednings-projektet då minskade reservoarvolymer under ombyggnadstiden inte är att rekommendera då det är känsligt med endast en ledning i drift (+1,5). Som alternativ utreddes att renovera Skåre vattentorn, men det visade sig vara svårt att genomföra snabbt då det kräver en omeller nybyggnad av en tryckstegring i Älvåker eller förstärkning av ledningsnätet för att kunna klara att hålla tillräckligt tryck i vattenledningsnätet i Skåre under renoveringen av vattentornet. Därför har projektet måst flyttas fram tid. Ny tryckstegringsstation i Välsviken har också blivit försenat genom att nya indata kommit (+3 mkr) bl a utreds ev samverkan med Hedenverket som har behov av tryckhöjning till nytt sprinklersystem. 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012

8 sid 2 (2) Särskilda projekt Reservkraftsverk Sörmon En vakant elingenjörstjänst har gjort att belastningen på DIG-gruppen varit stor. Vakansen blir tillsatt januari Projektet har därför fått vila under Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag startas upp i början av 2013 och förhoppningen är att ett uppförande kan ske med början hösten Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk En längre provtagning av råvattnets kvalitet vid årstidsvariationer har behövts för att kunna säkerställa att anläggningen dimensioneras för rätt råvattenkvalitet vilket gjort att projektet förskjutits något i tid. Förfrågningsunderlaget kommer att färdigställas under januari-februari och har utvidgats till att omfatta även direktvattenpump med ledningar samt utbyte av del av råvattenledning. Uppförande av anläggningen sker under Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Framtagande av förfrågningsunderlag pågår och ledningsutbyggnaden kan efter upphandling troligen startas upp sommaren Arbetet är någon månad senare än planerat men vi bör vara framme vid Edsgatan 2014 som planerat. Det som dock oroar lite är ett dikningsföretag som kan försena projektet Överföringsledning Hammarö Ledningen är nu byggd och endast injustering av styrning återstår vilket måste samordnas med Hammarö. Projektet kan avslutas Huvudvattenledning från Sörmon Partneringentreprenaden pågår. Första spadtag togs i slutet av september. Etapp 1 löper sedan på till mars Eriksbergsetappen som lyfts ur partneringentreprenaden projekteras under hösten och kommer att upphandlas under våren för att kunna påbörjas vid halvårsskiftet 2013 förutsatt att alla tillstånd erhålls. En kulturmiljöinventering kommer bli aktuell då sträckningen passerar en fornlämning. Större delen av kostnaderna kommer att falla ut Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Anslag erhålls först 2013, men arbete har påbörjats Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Projektet har avstannat då en samordning med gatuombyggnad är en förutsättning. I avvaktan på att medfinansieringsfrågan ska lösas för ombyggnad av den offentliga miljön har projektet fått vila Hagalundsvägen VA-delarna är färdigbyggda sen tidigare, men sluträkning i det samordnade projektet utklarades först under 2013 då gatuarbetena blev färdiga Utjämningsmagasin Ett utjämningsmagasin kommer behövas för att klara av påkopplingar av västkust. Behovet av åtgärder utlöses av hur utbyggnadstakten av nya områden ser ut. Utredning angående utformningen av utjämningsmagasin för spillvattensystemet vid Romstad är klar. Bygghandlingar har ännu inte kunnat påbörjas då magasinets storlek är lite beroende på spillvattenmodellens simuleringsresultat som erhålls först Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012

9 Särredovisning av VA-verksamheten i Karlstads kommun 2012 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 3, Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före bokslutsdispostion Avsättning till investeringsfond Förutbetalda intäkter, överuttag 7, Årets resultat BALANSRÄKNING (TKR) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Tekniska anläggningar 3, Omsättningstillgångar Kundfordringar EDP Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa 1 2 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital Skulder Långfristig skuld Kommunen Investeringsfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

10 Tilläggsupplysningar med noter Kommunen har ett särredovisningsansvar gentemot taxekollektivet enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vidare ska det framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats. Anslutningsavgifter redovisas som intäkter och periodiseras enligt anläggningens nyttjandetid. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anslutningsavgifter Driftentreprenad KGVF Konsulttjänster renhållningsfrågor Karlstad Energi - - Skötsel dagvtn pumpstationer skattekollektivet Antennplatser Konsulttjänster fordonsgas Övriga intäkter Summa Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till tkr (8 786 tkr). Av årets anslutningsavgift intäktsfördes 282 tkr (449 tkr) direkt, resterande tkr (1 409tkr) avser 1/33 intäktsföring av förutbetalda anslutningsavg. Not 2 Verksamhetens kostnader Material Personal Bränsle,Energi o vatten Interna Tjänster Konsulter Transporter inkl tippavgifter Driftentreprenad KGVF Övriga kostnader Summa Fördelade interna tjänster för cental OH uppgick till tkr och fördelades enligt nedan Kostnaderna för nämnderna fördelas efter antal ärenden första halvåret 2005 och viktas Kostnaderna för förvaltningsledning,stab, kansli samt ekonomienhet är fördelad efter bedömt nyttjande. Kostnaderna för personal- och it-funktion är fördelat efter antalet anställda resp antalet användare. Fördelad Avd Oh har skett med tkr Driftavdelningen 590 tkr; efter bedömd arbetsinsats Samhällsbyggnads avd 809 tkr, efter antalet personer Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar År År Vatten och Avlopps ledningar Inventarier

11 Not 4 Finansiella intäkter Ränta avräkningssaldo Internränta anslutningsavgifter Dröjsmålräntor Not 5 Finansiella kostnader Kostnadsränta på underlikviditet Intern ränta på anläggningssaldo Dröjsmålräntor Not 6 Avsättning till investeringsfond avsattes tkr till en investeringsfond Not 7 Förutbetalda intäkter, överuttag Årets intäkter har överskridit kostnaderna med tkr. Beloppet periodiseras och regleras under kommande treårsperiod. Not 8 Tekniska anläggningar Anskaffningar IB Återföring årets utrangeringar Årets anskaffningar Totala Anskaffningar Investeringsbidrag IB Årets bidrag Totala investeringsbidrag - 63 Avskrivningar IB Byte av anl grupp Årets utrangeringar Årets avskrivningar Bokfört Värde Av årets anskaffningar kommer tkr från exploateringsverksamheten och tkr från EPC samt engergi och miljöprojektet och har inte belastat VA verksamhetens investeringsbudget. Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter

12 Not 10 Eget Kapital Ingående EGET KAPITAL Balanserade vinstmedel Summa Ingående kapital Årets resultat Utgående Eget kapital - - Not 11 Långfristiga Skulder Lån från Kommunen Investeringsfond 1) ) Investeringsfonden härrör från överuttag från abonnentkollektivet. Enligt investeringsplan, skall medlen tas i anspråk åren och bidra till en investering i ett nytt reservkraftsaggregat på Sörmons vattenverk. Fonden kommer då att upplösas över en 25-årsperiod Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Utgiftsrester 251 Förutbetalda intäkter från överuttag Anslutningsavgifter

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN BOKSLUT 2008 Postadress: Uppsala kommun, VA och avfallsnämnden, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: va-avfallsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Budget Diarienummer 767/232 Projektnummer Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Kommunalförbundet Norrvatten Förbundsstyrelsen 2013-09-25 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning 1. Visioner och mål

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults

Läs mer