NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget Båstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad"

Transkript

1 NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB Budget 2012 Båstad

2 Dricksvatten Båstad Dricksvatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Detta gör att vi måsta säkerställa långsiktigt hållbara vattentjänster. För att bibehålla dagens standard och driftsäkerhet, men även säkra för morgondagens behov behöver följande göras. Personal/ Resurser Avdelning Dricksvatten är 19 personer varav 5 är skiftgående drifttekniker på Örbyverket. Detta gör att en normal bemanning dagtid är 14 personer + en skiftgående. Personalen utgår från flera orter men ett samarbete över kommungränserna är idag ett normalt förfarande. Vi har långt framskridna planer att centralisera övervakningen av alla anläggningar på dricksvattensidan. Alla larm skall gå till Örby vattenverk som har skiftgång med dygnetrunt- bemanning. Driftteknikern som tar emot larm bedömer status och väljer rätt åtgärd eller rådgör med beredskapspersonal om lämplig åtgärd. Det finns många fördelar med detta system. Driftteknikern har kontakt med beredskapspersonal som är ute och jobbar. Beredskapspersonalen kan få hjälp att bedöma läget. Beredskapspersonalen behöver inte rycka ut i onödan. Detta kräver att driftteknikern har god kunskap om driften på alla anläggningar. Denna utbildning har redan påbörjats. En lämplig tidpunkt för genomförande av detta arbetsätt är mitten på januari För detta arbetsätt tillkommer initialt en kostnad för utbildning och vissa tekniska hjälpmedel. Vår bedömning är dock att mervärdet av dessa åtgärder är långsiktigt betydande. Här kommer en initial kostnad men på lång

3 sikt så kommer detta att bli både billagare för kommunen och bidra till ett säkrare arbetssätt för beredskapspersonalen. Vi har tänkt använda 3963 arbetstimmar under 2012 för att drifta och underhålla våra dricksvattenanläggningar i Båstads kommun och för att utföra de ålagda administrativa uppgifterna inom NSVA. Utöver detta tillkommer 491 timmar i övergripande fördelning. Övergripande projekt och förpliktelser: Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer Beredningen ska ha mikrobiologiska säkerhetsbarriärer och driftslarm. 1 Den mest allvarliga akuta risken förknippad med dricksvattenförsörjning är spridning av vattenburna sjukdomar. Huvuddelen av de vattenburna sjukdomsutbrotten anses bero på att sjukdomsframkallande mikroorganismer passerat från råvatten genom beredningen till dricksvattnet. I de flesta fall härstammar föroreningen från avlopp eller naturgödsel (fekal förorening). Enligt föreskrifterna ska beredningen vara försedd med larm med larmgränser satta så att de varnar vid förhållanden som kan medföra dålig effektivitet, till exempel låg dos av klor, UV och ozon eller hög turbiditet på råvattnet. Tillträde/Skalskydd Vi måste också ta hänsyn till att det blir en allt större hotbild mot våra distributionsanläggningar enl. Livsmedelsverket. 2 Därför måste det vidtas åtgärder så att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till vattenverk, reservoarer och liknande anläggningar. Flera av åtgärderna är omfattande och dyra så ett åtgärdsprogram kommer att sträcka sig flera år framåt. Ett nytt inbrottslarmsystem som är kopplat till ett larm/vaktbolag för första åtgärd samt adekvat skalskydd och låssystem ska tas fram. Hur detta ska utformas varierar mellan anläggningarna. Kostnaden för detta går ej i dags läget att redovisa. Skyddsområde och föreskrifter Skapa skyddsområde och föreskrifter där det inte finns. 3 1 SLVFS 2001:30, 3 2 stycke 2 LIVSFS 2008:13 3 Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden till 7 kap. 21 miljöbalken

4 Länsstyrelse och kommun bör verka för att vattenskyddsområden skapas åtminstone för samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda egna eller gemensamma vattentäkter. Även grund- och ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, bör skyddas. Riksdagen har antagit Nationella miljömål. Av dessa framgår bl.a. följande delmål som rör vattenförsörjning: Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m 3 per dygn i genomsnitt 4 En inventering av våra skyddsområden pågår. Många av våra skyddsområden måste troligtvis uppdateras. Inventeringen beräknas vara klar under 2012 till en kostnad av 15 tkr. Vattendomar För all vattenverksamhet gäller generell tillstånds- eller anmälningsplikt. All tillståndsprövning utförs av miljödomstolen med undantag för markavvattning, som i vissa fall prövas av Länsstyrelsen. Ett tillstånd ger en rättighet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd under förutsättning att man efterlever de villkor som meddelats i tillståndet. Ett tillstånd ger på så vis rättskraft och betyder att även en viss negativ miljöpåverkan accepteras under förutsättning att tillståndet efterlevs. En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet påbörjas med ett samråd med Länsstyrelsen och enskilda berörda. En inventering av Vattendomar måste göras. Där det finns skall det fastställas att vi ligger på rätt nivå (m3/dygn och m3/år). En inventering av vattendomarnas legala status pågår. Detta beräknas vara klart under 2012 till en kostnad av 12 tkr. Övervakningssystem IT/ Kommunikationsutrustning måste uppgraderas fortlöpande. Kostnad ca 70 tkr. 4 Miljömålet Levande sjöar och vattendrag, Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier i propositionen 2000/01:130.

5 Provtagning Egenkontrollprogrammet är framtaget i överensstämmelse med dricksvattenföreskriften 5 och är fastställt av miljönämnden i respektive kommun. Provtagning av vattnet sker förutom i nämnda program även vid klagomål på vattenkvaliteten. Vid extraordinära händelser såsom byte av vattenkvalitet utökas provtagningen för att säkra att kvaliteten överallt klarar gränsvärdena. Analyskostnaden skiljer sig åt mellan kommunerna eftersom avtalen med upphandlat laboratorium ser olika ut. Den årliga kostnaden för provtagning uppgår till 220 tkr. Våra anläggningar: Trots att Båstads södra delar har för avsikt att anslutas till Sydvatten inom en 5års period och att de norra delarna kommer att ha ett samarbete med Laholm (Eskilstorp Skottorp) inom en 3års period så är vi av den uppfattningen att vi måste genomför de planerade reinvesteringar enligt plan. Visa reinvesteringar framöver kan däremot behöva omprövas när det är fastställt vilka vattenverk som skall finnas som reservvattenanläggningar. Vattenverk V2-V21 Åkagård Vattenverket är i gott skick. Två borror och beredning genom kaliumpermanganat dosering och efterföljande filtrering i tryckfilter. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Årlig service på tryckfilter, ventiler och maskinell utrustning. Kostnad ca 30 tkr + material. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 50 tkr Reinvesteringsbehov 35 tkr. V4 Ängelsbäck V4 är utrustat med en borra och nitratjonbytare. Jonbytaren regenereras med salt. 5 SLVFS 2001:30

6 Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Årlig service på tryckfilter, ventiler och maskinell utrustning. Kostnad ca 25 tkr + material. Avfuktaren är alldeles för svag och kondens och korrosion finns i hela det betongklädda huset. Kostnad avfuktare ca 10 tkr. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. Byte av nedstigningsluckor till reservoar och saltbassäng. Kostnad ca 25 tkr + arbete. Reglering av ph görs otillräckligt och ofta är ph i utgående vatten för lågt. En delström av vattnet behandlas i jonbytaren för nitratavskiljning. Övrigt vatten shuntas förbi. Denna reglering är manuell och approximativ. Kostnaden för att installera utrustning och kemikalie tank är i proportion till vattenverkets kapacitet är för hög. UV-ljus som barriär bör monteras. Utredning krävs. Kostnad 5 tkr. Reinvesteringsbehov 395 tkr. V5-V19 Böskedal Denna anläggning har två råvattentäkter, V5 och V19, vilka pumpar till en lågreservoar, där sedan distributionspumparna tar vid. I Grevie ligger också tryckstegringsstation V5 för dricksvatten. Byggnaden är sliten och har fukt- och frostskador i fasaden. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Renovering av fogar i fasad och åtgärda fukt- och frostskador i fasaden. Kostnad ca 40 tkr + material. Byte av pumpar mot reservoar R1 då det börjar bli svårt att få tag i reservdelar. Kostnad ca 75 tkr. Byte av pumpar mot reservoar R2 då det börjar bli svårt att få tag i reservdelar. Kostnad ca 75 tkr. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 40 tkr.

7 Reinvesteringsbehov 180 tkr. V8 V24 Västra Karup Vattenverket är gammalt och slitet. Det har kompletterats successivt men inte renoverats genomgripande sedan det uppfördes på 1950-talet. Beredningen består av oxidation med kaliumpermanganat, filtrering, avhärdning genom jonbyte med natrium och ph-justering. Det är förhållandevis kemikalieintensivt. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Årlig service på tryckfilter, ventiler och maskinell utrustning. Kostnad ca 30 tkr + material. Montage av redan inköpt överbyggnad till borra V8. Renovering av väg till borran. Elarbeten. Kostnad ca 50 tkr. Service på reservkraft. Kostnad ca 10 tkr. Renovering av byggnaden. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 30 tkr Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. Reinvesteringsbehov 245 tkr. V10 V29 Skrattarp Vattenverket V10 bereder dricksvatten året om, men mest under perioder när uttagen är höga i Båstad kommun. Råvattnet är rikt på järn och mangan. Beredning sker genom kaliumpermanganatoxidation och filtrering. Filtren är nyrenoverade och i gott skick. Så även vattenverksbyggnaden. Otillförlitlig drift enär reservpump saknas. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Årlig service på tryckfilter, ventiler och maskinell utrustning. Kostnad ca 30 tkr + material. Byte av befintlig distributionspump då reservdelar till denna modell är svårt att få tag i. Kostnad ca 15 tkr. Installation av ytterligare distributionspump. Kostnad ca 35 tkr.

8 Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 50 tkr Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. Reinvesteringsbehov 85 tkr. V12 Axelstorp I Vattenverket V12 bereds dricksvatten i två järnfilter. Vattnet är surt och ph-justeras därför med sodatillsats. Järn- och manganoxidation sker genom dosering av kaliumpermanganat. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Årlig service på tryckfilter, ventiler och maskinell utrustning. Kostnad ca 30 tkr + material. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Montage av nöddusch med larm. Kostnad ca 20 tkr. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 50 tkr Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. Skalskydd enligt ovan. Reinvesteringsbehov 80 tkr. V14 Idrottsplatsen V14 har två borror. Anläggning som saknar beredning distribuerar endast grundvatten direkt från täkterna. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Renovering av byggnad. Kostnad 100 tkr. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 75 tkr Renovering av golvbeläggningen. Kostnad ca 15 tkr.

9 Reinvesteringsbehov 85 tkr. V15-V20 Eskilstorp Anläggning som saknar beredning distribuerar endast grundvatten direkt från täkterna. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Montage av brunnslock. Kostnad 20 tkr. Renovering av brunnsöverbyggnaden. Kostnad 10 tkr. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: UV-ljus som barriär bör monteras. Utredning krävs. Kostnad 5 tkr. Skalskydd enligt ovan. Reinvesteringsbehov 185 tkr. V16 Varan V16 är ett vattenverk i huvudsak för reservdrift. Fluoridhalten är förhöjd och överstiger gränsvärdet för tjänligt. Vattenverksbyggnaden är i gott skick. Då det finns brist på drickvatten i detta område bör denna anläggning vara kvar. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Kompressorn förses med oljeavskiljarfilter. Kostnad ca 2 tkr Utredning om man kan blanda detta vatten med annat vatten innan det når konsumenter. Kostnad oklar. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 25 tkr. Reinvesteringsbehov -

10 V18-V26 Perstorp Anläggning som saknar beredning distribuerar endast grundvatten direkt från täkterna. V18 och V26 alternerar i produktion och vid behov kan båda producera vatten samtidigt. Löpande underhåll för att bibehålla standarden Underhåll av utrustning. Kostnad 20 tkr. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. UV-ljus som barriär. Utredning krävs. Kostnad 5 tkr. Reinvesteringsbehov - V23 V30 Olstorp Beredning görs genom tillsats av kaliumpermanganat för oxidation av järn och mangan. Filtrering sker kontinuerligt i dynasandfilter. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Årlig service på dynasandfilter, ventiler och maskinell utrustning. Kostnad ca 15 tkr + material. Spolvattenflödet är högt och bör optimeras för att spara på renvattnet. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. UV-ljus som barriär. Kostnad ca 50 tkr Byte av nedstigningsluckor till reservoar. Kostnad ca 10 tkr. Reinvesteringsbehov - tkr. Reservoarer Totalt finns det 11 reservoarer av skiftande typ och storlek. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: En service, kontroll och rengöring behöver göras på samtliga reservoarer. Årlig kostnad ca 200 tkr.

11 Reservoar R9 skall utrustas med en backventil för att få optimal funktion. Kostnad oklar. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: Skalskydd enligt ovan. Reinvesteringsbehov 475 tkr. Tryckstegrings- resp. tryckreduceringsanläggningar De flesta av dessa anläggningar, 21st, är i gott skick och kräver bara små åtgärder och service. Kostnad ca 50 tkr. Löpande underhåll för att bibehålla standarden: Ts 15. Byte av pumpar. Kostnad ca 15 tkr Ts 2. Byte av hydroforer. Kostnad ca 30 tkr Ts 11 och Ts 12. Byte undercentraler. Kostnad ca 40 tkr/station Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav: - Skalskydd enligt ovan. Reinvesteringsbehov 370 tkr.

12 Avloppsrening Övergödning av både inlandsvatten och känsliga kustområden är ett av det största miljöhotet i södra Sverige. Utsläpp av fosfor och kväve från jordbruk, enskilda avlopp, reningsverk och industrier orsakar övergödningen som leder till igenväxning, algblomningar och syrebrist vid bottnar i sjöar och i hav. Hårdare villkor ställts på industriers utsläpp vilket ställer krav på ett kontinuerligt uppströmsarbete. NSVA ansvarar för driften av totalt elva reningsverk och cirka 300 pumpstationer inom sex kommuner. Vid NSVAs start var variationen stor mellan anläggningarna avseende storlek, bemanning, reningsprocess, villkor, villkorsuppföljning, dokumentation och standard. Mål Övergripande Avdelningen avloppsrening skall ta emot spillvatten från kommunernas abonnenter, rena detta i reningsverken och släppa ett renat vatten till recipienten som lever upp till de lagar och krav som finns på verksamheterna. Bräddningar och nödavlopp skall minimeras och verksamheten skall drivas mot ständiga förbättringar, processoptimeringar och verksamhetsutveckling på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Följande allmänna mål finns i verksamheten: NSVA ska uppfylla gällande lagstiftning och alla våra tillstånd NSVA ska aldrig överskrida gränsvärden Om ett riktvärde överskridits ska åtgärder omedelbart och med högsta prioritet vidtas som säkerställer att upprepning inte sker NSVA ska förbättra slammets status enligt REVAQ genom att certifiera utvalda avloppsreningsverk Gemensamt utformade miljörapporter Genomförande av åtgärder för att minimera antalet A-larm som leder till en effektivisering av vår beredskap NSVA ska fortlöpande arbeta med att processoptimera driften i våra anläggningar i syfte att minska kostnader och öka kvaliteten NSVA arbetar i enlighet med miljöpolicyn. Anläggningar På sikt är målet att NSVA till kommunerna ska kunna ge olika alternativ på vilken standard anläggningarna skall ha. Detta beroende på hur mycket pengar som kommunerna är beredda att satsa på just dessa VA-anläggningar. I ett

13 inledningsskede gäller det dock att höja anläggningsstandarden till en nivå där vi kan garantera driftsäkerhet och att våra utsatta krav kan efterlevas. Idag varierar anläggningsstatusen från acceptabel till usel. Endast ett av våra elva reningsverk har idag en acceptabel standard vilket är en förutsättning för säker drift och uppfyllda villkor. Torekov RV är i bra skick men här krävs fortsatt arbete med optimering för att processen skall fungera optimalt. När det gäller pumpstationerna så är målet att brädd skall registreras och att vi tydligt och korrekt kan redovisa för bl a myndigheten var brädd skett och hur mycket som har belastat recipienten. Idag finns inget direkt krav på bräddredovisning vilket innebär att det ej finns något rättsliga efterspel att vänta om brädd sker. Detta såvida ingen i omgivningen blir påverkad av bräddningen. Dock förväntar sig bl a miljöförvaltningen att brädd redovisas. Denna information används sedan bl a vid arbetet att spåra orsaker till indragen "Blå flagg", att återfinna varför boskap mår dåligt/dör vid ett vattendrag etc. Diskussion pågår huruvida krav kommer på rening av bräddat vatten. I avvaktan på ev krav anser NSVA att det är av stor vikt att vi skall ha full koll på våra anläggningar och veta när brädd skett som följd av haveri eller höga flöden. Personal/resurser Målet med resurserna är att optimera personalstyrkan och arbeta gränsöverskridande. I tidigare VA-verksamheter har personalstyrkan oftast/alltid dimensionerats efter behovet av beredskapsstyrka. Genom att arbeta gränsöverskridande blir inte beredskapen styrande över bemanningskravet vid anläggningarna. En av de stora fördelarna med NSVA är nyttjandet av kompetensen inom bolaget. Inom avdelningen finns en Miljö- och processgrupp som består av medarbetare som är specialister på bl a uppströmsarbete, reningsprocess, utveckling och benchmarking. Detta är personal som varje kommun har stor nytta av men som kommunerna tidigare inte hade möjligheter att rekrytera eller betala för. Idag fördelas denna personal efter behov och varje kommun har möjlighet att direkt kunna få specialisthjälp rörande dessa frågor. I gruppen ingår även labbpersonal som sköter centrallabbet på Öresundsverket i Helsingborg. Genom att vid behov utöka denna grupp efter krav och förväntningar med ytterligare specialister står vi oss starka för att möta kommande krav på vår verksamhet. I tabellen nedan anges en schematisk fördelning av denna grupp på arbetsområden och kommun.

14 Under år 2012 kommer resurser fokusera på energi-, slam- och gasfrågor. Externt energibehov kan minskas på anläggningarna genom bl a att utnyttja värmeenergin i utgående vatten eller utgående slam. Idag är slamkostanden en stor kostnad för verksamheten. Genom att fokusera på hantering och på att minska mängderna kommer kostnaderna för slammet att kunna minskas. Gasen är en intäkt som med rätt kontroll och styrning ytterligare kan generera intäkter till verksamheten. Resurser för detta arbete kommer inledningsvis att tas från befintlig organisation. Detta främst genom omprioriteringar. Nedan redovisas hur resurserna schematiskt planeras att fördelas mellan NSVAkommunerna gällande drift - och underhållsarbeten. Eventuella fördelningar gällande arbeten med investeringar redovisas ej. Respektive kommun betalar endast för den faktiska tiden som medarbetarna arbetar på respektive anläggning. Resursfördelningen nedan är en plan på hur det kommer att se ut under det kommande året. Haverier, processbortfall, myndighetskrav etc. påverkar sedan hur mycket resurser som krävs vid varje anläggning. Tabell: Schematisk resursfördelning för år 2012 (h/år). En heltidsarbetare arbetar h/år Resurser Bjuv Båstad Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp Drift Underhåll Miljö och Process Varav: Uppströmsarbete* Processpecialist Egenkontrollen Benchmarking Internlabb REVAQ Totalt (inkl fördelning) *Uppströmsarbetet består av att aktivt besöka industrier och företag i syfte att minimera utsläpp av ej behandlingsbara ämnen till reningsverket. Detta är ett arbete som vi är skyldiga att bedriva och som idag nästan uteslutande sker genom att svara på remissärende. I Landskrona pågår, pga de återkommande utslagningarna av reningsprocessen vid reningsverket, ett aktivt uppströmsarbete. Motsvarande arbete bör bedrivas i alla kommuner. Fokusområde I arbetet med affärsplanen för åren togs följande fokusområden fram: Vattendirektivet Driftsäkerhet, mätning och övervakning

15 Bräddregistrering Energioptimering Forskning och utveckling Uppströmsarbete Slam och gas Budget 2012 Budgeten för år 2012 tar höjd för att lyfta anläggningarna inom NSVA till en nivå där gällande lagstiftning efterlevs och där livstidskostnaderna minimeras genom ett förebyggande underhållsarbete. En lägre ambition ökar risken för överskridande av anläggningarnas villkor, arbetsmiljöriskerna ökar och kostnaderna kommer på sikt att skena då det långsiktigt alltid är billigare att bedriva ett förebyggande underhållsarbete jämfört med att arbeta med "brandkårsutryckningar". Båstad Personal/Resursfördelning Båstad gick in i NSVA med kompetent driftpersonal. Anläggningarna bemannas av tre drifttekniker varav en fokuserar på fastighetsskötsel och grönyteunderhåll. Beredskapen sköts av tre drifttekniker som ansvarar för både vatten och avlopp. Bedömningen är att denna personal som arbetar med både vatten och avlopp är den för stunden mest optimala. Personalen är mycket ansvarstagande och sköter anläggningarna mycket bra. Däremot saknades processkunnig personal. NSVA har fyllt denna lucka genom utbildning av driftteknikerna och med gränsöverskridande arbete från bl a av Miljö & Process. Anläggningsgenomgång Torekovs reningsverk Nuläge Anläggningen är i bra skick. Dock belastas reningsverket ojämnt beroende av årstid. Delar av anläggningen är under vintern överdimensionerad medan samma anläggningsdelar är underdimensionerade under sommaren. Exempel på detta är blåsmaskinerna som vintertid ger för mycket syre (onödig energiförbrukning) och på sommaren räcker inte syret till för en optimal processfunktion. En extern kolkälla har driftsats och borgar för att utsatta villkor skall klaras. Mål Målet med denna budget är att bibehålla en bra anläggningsstandard i Båstad.

16 Genom att utbilda personalen och att nyttja kompetensen inom NSVA för att säkerställa reningsprocessen och att gällande villkor efterlevs. Anläggningen skall utformas på ett sätt att processerna fungerar optimalt oavsett årstid och belastning. Underhåll Underhållsarbete har skett vid anläggningen som är i bra skick. Framtagen reinvesteringsplan bör följas. Risk Anläggningarna är i gott skick och kan lämnas utan ett planerat underhållsarbete och vidare förbättringsarbeten. Detta skulle fungera i ett par år men sedan skulle anläggningar och maskiner börja haverera pga avsaknaden av underhåll och skötsel. Detta kommer att resultera i ökade bräddmängder övertrasserade rikt- och gränsvärden. Vidare skulle kostnaden på sikt bli betydligt större. Flertal anläggningar inom NSVA befinner sig i detta läge nu och är i behov av pengar för att åtgärda alla haverier orsakade av år av bristande underhållsarbete. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav En kolkälla är installerad vilken kommer tillsammans med en fortlöpande internkontroll att garantera att utsatta villkor efterlevs. Åtgärder för att förbättra den generella standarden. Standarden behöver ej förbättras. Däremot är det viktigt att denna bibehålls. Pumpstationer Nuläge Pumpstationer är generellt i bra skick. Mål Fortsatt underhållsarbeten enligt framtagen reinvesteringsplan. Underhåll Framtagen reinvesteringsplan måste följas. Risk Pumpstationerna är i gott skick och kan lämnas utan ett planerat underhållsarbete och vidare förbättringsarbeten. Detta skulle fungera i ett par år men sedan skulle

17 anläggningar och maskiner börja haverera pga avsaknaden av underhåll och skötsel. Detta kommer att resultera i ökade bräddmängder och ökad risk för källaröversvämningar. Ökade bräddmängder ökar risken att kommunen ej lever upp till de kriterier som krävs för att kunna stoltsera med blå flagg. Åtgärder för att leva upp till myndighetskrav Fortsatt underhållsarbeten för att bibehålla en god standard på anläggningarna. Åtgärder för att förbättra den generella standarden. Att påbörja arbetet enligt framtagna reinvesteringsplanerna. Drift Nedan redovisas driftbudgeten för år En jämförelse görs med budgeten för år För en av kommunerna görs jämförelsen mot prognosen för år 2011 då den lämnade budgeten varit orimlig. Båstad Angiven budget för år 2012 avviker från den som Affärsplanen för indikerade. Anledningen till detta är främst att den budgeterade kostnaden för Hedhuset har varit alltför låg. Utöver detta ökar kostanden för inköp av den externa kolkällan (etanol). Denna behövs för att gällande villkor skall efterlevas. BÅSTAD Budget Kommentarer (tkr) Budget Inkl. intäkten för externslam. Budget Inkl. intäkt Skillnad 704 Ökning Förändringar jämfört med budget för år 2010 Kostnader för Hedhuset +400 Prognostiserade ökade kostnader för spillvatten som omhändertas vid Hedhuset. Kemikalier Kostnader för extern kolkälla. Underhållsarbete Ökade kostnader för underhållsarbeten Intäkter år 2012 Externslam -600 Intäkter för trekammarbrunnsslam. Denna intäkt krävs för att budgeten skall kunna följas. Beräkningen av intäkten för externslam har ej ändrats. Då kommunen behållit denna intäkt för år 2011 är det svårt att bedöma ev avvikelser under år Transitering spillvatten Båstad - Laholm 0 Intäkt för transitering av spillvatten till Hedhuset är ej medräknad. Kommunen förväntas ta in denna. Gas 0 Ingen gasproduktion sker vid Torekovs reningsverk

18 Intäkter år Intäkten med i budgeten för år Kommunen har dock valt att behålla denna? Investeringar Nedan redovisas behovet av investeringar för respektive kommun för år Behovet av de angivna investeringarna är stort och vår bedömning är att investeringarna bör genomföras under år Den första bedömningen av behovet av investeringsmedel som inledningsvis presenterades i affärsplanarbetet har visat sig vara för lågt. Den nyligen framtagna reinvesteringsplanen visar att behovet vid ett flertal anläggningar är betydligt större än vad som först antogs. Investeringar I tabell 1 redovisas behovet av reinvesteringar vid anläggningarna, äskade medel för år 2012 gällande reinvesteringar och behovet av nyinvesteringar vid respektive anläggning. I tabell 2 tydliggörs till vad re- och nyinvesteringar skall användas, dvs vilka objekt som skall åtgärdas. Del av investeringar på pumpstationer räknas som nyinvestering då en helt ny anläggning byggs. Tabell 1: Behovet av reinvesteringar vid anläggningarna, äskade medel för år 2012 gällande reinvesteringar och behovet av nyinvesteringar vid respektive anläggning. Anläggning Behov enligt reinvesteringsplan (tkr) Äskade reinvesteringsmedel (tkr) Nyinvestering (tkr) Torekovs RV Pumpstationer Totalt Totalt år Tabell 2: Beskrivning av investeringar i Båstad P. Objekt 1 Kostnad (tkr) Beskrivning Blåsmaskiner 500 Nyinvestering. Torekovs reningsverk har väldigt ojämn belastning, undersommarhalvåret när det är hög belastning räcker inte blåsmaskinerna till för att hålla syrenivån, under vinterhalvåret är förhållande det omvända blåsmaskinerna är för stora för att hålla rätt syrenivå. 2 Renovering 400 Reinvestering.

19 fastighet Torekov Arv Renovera skrapor/omrör are/vipprännor Fasadrenovering. P13, P14, P15, T6 och P10 Utbyte av elskåp pstn Utbyte av rostig fasadplåt. 800 Reinvestering. Utrustningen är gammal och i behov av upprustning. 350 Reinvestering. Utbyte av ruttna träfasader till mineritskivor samt utbyte av dörrar. 300 Reinvestering. Gammal styrutrustning som det inte längre finns reservdelar till. P Nyinvestering Ny pstn ersätter gammal. Förses med reservkraft så bräddningar kan minskas. Automatisk doseringsregl ering kemikalier Ersätta värmefläktar med avfuktare Totalt Nyinvestering För att optimera doseringen av fällningskemikale och kolkälla kan dessa doseras automatiskt efter onlineinstrument. 250 För att hålla pumpstationerna fuktfria används idag värmefläktar och element även när det inte är frostrisk. Den gamla utrustningen ersätts med avfuktare och frostvakter.

20 Ledningsnät och Projekt Enligt beslutad affärsplan skall NSVA under 2011 bestämma vilket långsiktigt GISverktyg som skall användas. Ambitionen är att förfrågningsunderlag för upphandling skall publiceras i slutet av 2011 och att vi kommer kunna starta konverteringen till det nya systemet i maj/juni Konvertering av data till det nya systemet kommer inledningsvis att ske kommunvis och starta med Båstad, detta kommer kräva en hel del resurser. Uppskattningsvis kommer det krävas ca 2500 timmar interntid samt en stor mängd specialisttimmar till konverteringen m.m. investeringen beräknas slutat på ca kr och kostnaderna bli ca kronor under året. Till detta kommer årliga licensavtal m.m. som är svåra att budgetera för. Dokumentationen av flera kommuners ledningsnät har inte fungerat tillfredsställande historiskt. I Helsingborg saknades programvara för att kunna rita in ledningar under ett års tid och i Bjuv har ledningsnätet inte dokumenterats historiskt sett, medan vi under 2011 lagt resurs på att göra inmätning som nu skall läggas in i kartsystemet. Inför affärsplanen 2013 kommer vi ha arbetat fram ett antal målsättningar för att minska antalet backloggar som finns inom dokumentationen/ VAGis. Under år 2012 behöver NSVA tillsammans med respektive Miljöförvaltning arbeta vidare med frågor kring dagvattenkvalité och vilket vatten som är ok att släppa till recipient utan föregående rening. Detta uppskattas kräva ca 500 timmar handläggningstid. VA-verksamheten i kommunerna har under många år arbetat med att successivt bygga bort kombinerat ledningsnät. Tyvärr har inte uppföljningen för hur fastigheterna har genomfört sin separering fungerat fullt ut. Under halva året planerar avdelningen att visstidsanställa en person för att arbeta med att följa upp en del av dessa gamla saneringsområden. Ansvaret för NSVAs verksamhetssystemet, POSEIDON, finns inom avdelningen. I Poseidon finns huvud- och stödprocesser för NSVAs verksamhet samt rutiner för dessa. Poseidon är certifierat enligt ISO för miljö och enligt ISO 9001 för kvalité. Årlig driftskostnad för certifiering, revisorer, programvara samt viss utveckling av Poseidon beräknas uppgå till ca kr. Generellt kan sägas att det finns vissa förändringar mot affärsplanen gällande framförallt personalen. Avdelningen har under året omorganiserats till att även innefatta mätarservice-funktioner från forna Mätarverkstaden. När funktioner för

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län

Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län 2011-12-17 Hur kunde det bli så fel? Saknades dokumentation = inmätningsritning? Servicekranens placering Höjdskillnad Den omöjliga

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Bra grundvatten idag och i framtiden

Bra grundvatten idag och i framtiden Rapporter och meddelanden 129 Bra grundvatten idag och i framtiden Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet Underlagsrapport till Miljömålsrådet 2007 Rapporter och meddelanden

Läs mer

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Budget Diarienummer 767/232 Projektnummer Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Kommunalförbundet Norrvatten Förbundsstyrelsen 2013-09-25 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning 1. Visioner och mål

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer