Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse"

Transkript

1 Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning och bakgrund Revisionsfrågor och metod Revisionsfrågor Metod Granskningsresultat Organisation och förutsättningar Ledningsnätet Förnyelseplanering för VA-ledningsnätet Resurser för förnyelse Uppföljning av kvalitetsindikatorer Revisionell bedömning...11

3 1 Sammanfattning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Falkenbergs kommun granskat Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB/Vatten & Miljö i Väst AB:s planering och uppföljning av förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet i Falkenbergs kommun. Den sammantagna bedömningen är att VIVAB utifrån ett långsiktigt perspektiv arbetar ändamålsenligt med förnyelse/sanering av ledningsnätet. Följande punkter ligger huvudsakligen tillgrund för bedömningen: Verksamheten har tillgång till relevanta nyckeltal/kvalitetsindikatorer för Falkenbergs kommuns vatten- och avloppsledningsnät. Kartläggningar, utredningar och mätningar av problem och brister i ledningsnätet används för att prioritera och genomföra åtgärder. Detta finns dokumenterat. Det finns en bra dokumenterad uppföljning (rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009 ) av förnyelse-/saneringsarbetet som också visar att arbetet bedrivs långsiktigt. Bolaget har för 2010 och kommande period höjt ambitionsnivån vad gäller förnyelse och sanering med ca 30 % (från 5,5 mkr till 7,5 mkr per år). Detta betyder att arbetet är prioriterat och att resursnivån nu är mer långsiktigt hållbar. Granskningen visar att det inte finns en dokumenterad långsiktig förnyelse-/saneringsplan för ledningsnätet. Det finns dock en dokumenterad framförhållning om ca 1,5 år. Bolaget kan därför överväga att upprätta och dokumentera en mer långsiktig förnyelse- /saneringsplan. Inte i första hand för att direkt förbättra själva åtgärdsarbetet, utan för att planen kan utgöra ett underlag t ex vid analys av resursbehov, långsiktig planering samt diskussion kring behov av att förändra avgiftsnivåerna i VA-taxan. Nyckeltalen för vattenledningsnätet indikerar god kvalitet genom få läckor och begränsade förluster i distributionen. Spillvattensystemets problem är andelen tillskottsvatten till reningsverken (d v s mängden vatten till reningsverken som inte är sålt vatten), ett problem som Falkenberg delar med majoriteten av de svenska VA-verksamheterna. Med utökade resurser kan detta, och andra problem, hanteras med fler åtgärder. Det finns också en planering för att separera ca 3 km kombinerade dag- och spillvattenledningar, vilka utgör ett väsentligt problem i sammanhanget. 3

4 4

5 2 Inledning och bakgrund PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Falkenbergs kommun granskat Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB/Vatten & Miljö i Väst AB:s planering och uppföljning av förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet i Falkenbergs kommun. Underhåll och förnyelse av de kommunala försörjningssystemen är en betydande utmaning för Sveriges kommuner och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Brister underhållet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitningen har blivit för omfattande. 3 Revisionsfrågor och metod 3.1 Revisionsfrågor Revisionsfråga Är planering och uppföljning av genomförande av underhåll/förnyelse av VAledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktsperspektiv? Kontrollmål Har VA-verksamheten tillgång till relevanta kvalitetsindikatorer för VAledningssystemets status? Hur ser utvecklingen ut? Finns det underhålls-/förnyelseplaner för VA-ledningsnätet och finns det en saneringsplan? Används kartläggning av brister i ledningsnätet för att upprätta underhålls- /förnyelseplaner planer? Sker tydlig uppföljning av planerna? Finns det en kartläggning av förekomsten av kombinerade system? Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystem tillräckligt (i förhållande till verksamhetens egen bedömning och andra indikatorer)? 3.2 Metod Granskningen har genomförts i form av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med VA-chef, distributionschef och planeringsingenjör. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 5

6 4 Granskningsresultat 4.1 Organisation och förutsättningar Falkenbergs kommuns vatten- och avloppsanläggningar ägs genom Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) som i sin tur är delägare (tillsammans med Varberg Vatten AB) i Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB). VIVAB har ansvaret för driften av anläggningarna. VIVAB är skapat för regional samverkan inom områdena vatten och avlopp samt avfall mellan Varbergs och Falkenbergs kommuner. VIVAB ansvarar för driften sedan den 1 januari 2009 och syftet är att förbättra förutsättningarna för att utnyttja stordriftfördelar, klara kompetensförsörjning, följa med i den tekniska utvecklingen samt leva upp till miljö- och kvalitetskrav. Då bolaget är relativt nystartat så pågår arbetet med sammanslagningen och organisationsförändringarna inklusive att etablera ett gemensamt styr- och ledningssystem. Även om VIVAB är ett samverkansprojekt är ekonomierna för de båda kommunernas VA-verksamheter slutna i den meningen att de intäkter som genereras via Falkenbergs kommuns VA-taxa skall finansiera drift och skötsel av, samt investeringar i, den egna kommunens verksamhetsområde. VIVAB: s affärsplan innehåller mål som berör förnyelsen av ledningsnätet som går ut på att anläggningarna skall utvecklas i ett långsiktigt perspektiv varför det skall finnas aktuella och långsiktiga planer för drift, underhåll och förnyelse. 4.2 Ledningsnätet Det totala rörnätet uppgår till km, där vattenledningsnätet uppgår till 632 km, spillvattennätet till 599 km och dagvattensystemet till 279 km. Utvecklingen för ledningsnätets omfattning redovisas nedan: Totalt rörnät, km Vattenledningar, km Spillvattenledningar, km Dagvattenledningar, km Betraktas utvecklingen över de fem senaste åren så har ledningssystemet växt i en jämn takt. Cirka 60 % av ledningsnätet är uppbyggt mellan åren 1950 och 1980, vidare är ca 20 % av ledningsnätet äldre och 20 % yngre till ålder. 6

7 4.3 Förnyelseplanering för VA-ledningsnätet I Svenskt Vatten Utvecklings rapport (Rapport nr ) menar författarna att på kort sikt är det olika störningar på ledningsnätet som är kostnadsdrivande medan långsiktigt är det omfattningen av förnyelsen som styr kostnadsutvecklingen. Det bör således finnas genomtänkta planer och strategier för förnyelse av systemen. Svårigheten med förnyelse av VA-ledningar är att de ligger under marken, varför problem inte alltid är direkt synliga. Det är därför väsentligt att göra undersökningar, ha tillgång till informationssystem och nyckeltal m m för att kunna väga samman olika faktorer (dagvattenproblematik, läckor, stopp, ålder på ledning, förekommande källaröversvämningar, material etc.) vid val av åtgärder. VA-ledningssystemet finns till stora delar inlagt i ett informationssystem som heter GEOSECMA. I systemet kan all data om ledningssystemet läggas in, digitaliseras och åskådliggöras geografiskt. All data är för närvarande inte kvalitetssäkrad och uppdaterad och det saknas rutiner för underhåll av systemet. Vidare har bildandet av VIVAB inneburit att ett nytt system skall implementeras som är gemensamt för hela bolaget. En kravspecifikation har därför tagits fram och upphandling ska ske under Verksamheten använder också ett s k MOUSE-system. Det är en datormodell över ledningsnätet som används för att göra beräkningar och simuleringar av t ex bräddsituationen (utsläpp från spillvattennätet till t ex diken eller vattendrag) eller risken för källaröversvämningar. Systemet kan användas för att identifiera och följa upp åtgärder. Verksamhet har tillgång till nyckeltal över ledningsnätets kvalitet ur olika perspektiv (se rubrik 4.5 för exempel). Vidare används filmning som en metod för att undersöka ledningssystemet där man misstänker att det finns ett åtgärdsbehov. Man gör också egna mätningar av t ex effekten av regn för att få exakta mätningar av konsekvenserna. För Falkenbergs kommuns ledningsnät finns ingen långsiktig dokumenterad underhålls- /sanerings-/förnyelseplan, d v s en plan som t ex beskriver åtgärder 3 eller 5 år in i framtiden. Det finns dock en sanerings-/förnyelseplan års plan, som finns i affärsplanen, redovisas nedan: 7

8 Saneringsarbeten 2010 Belopp, kr Hertingen Södra Linjevägen Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Skrea Österstigen,Tvärvägen,Västerstigen Sanering av vatten & spill Koml.av dagvatten samt öka dim dagvatten Centrum Stationsgatan Relining avlopp Arvidstorp Prästgatan Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Vinberg Hällerupsvägen Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Slätten-Hertingen Fåborgsvägen Relining avlopp samt brunnrenovering Valensia Indelning i 4 st etapper under en 2 års period Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Bakvattenstopp Totalt belopp Enligt planen planeras åtgärder för ca 5,5 mkr för Till åtgärdsplanen finns också ytterligare förslag på åtgärder som kan genomföras om budgetutrymmet så medger samt utgör grunden för kommande års plan, d v s det finns en dokumenterad planering för ca 1,5 år. Kombinerade ledningssystem innebär att spillvatten och dagvatten leds i samma ledning vilket leder till belastning på reningsverken och risk för källaröversvämningar. Det finns en kartläggning av mängden kombinerade system, i dagsläget ca 311 km. Det finns också en planering för åtgärder de närmaste åren, som syftar till att separera dagvattnet från spillvattnet i motsvarande ca 3 km ledning (Södra Linjevägen, Skrea, Valensia). Rent processmässigt arbetar man områdesvis med problem d v s man fokuserar på problemområden med fördjupade utredningar, utveckla och genomföra åtgärder samt följa upp genom mätning av effekterna. Arbetssättet finns dokumenterat i rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009, en rapport som tagits fram årligen sedan början av 1990-talet. I början av 1990-talet identifierades att spillvattenledningsnätet i centrala Falkenberg tillfördes för stora mängder grundvatten och regnvatten, vilket ledde till bräddningar till t ex Ätran och källaröversvämningar samt en onödig belastning på ledningsnätet påbörjades saneringsarbetet med olika åtgärder. Åtgärder har därefter årligen genomförts, följts upp och avrapporterats avseende effekt. Rapporten har med åren utvecklats och idag innehåller den de flesta aktiviteter och åtgärder som genomförs på ledningsnätet. Rapporten innehåller således beskrivningar av att problem har undersökts, att åtgärder 8

9 genomförts och effekter uppmätts där det varit möjligt. Rapporten från 2009 visar att inläckaget och de bräddade volymerna reducerats på flera ställen. Ett exempel på ett aktuellt åtgärdsområde är södra delen av Falkenbergs kommun i området kring orterna Heberg, Årstad och Slöinge. Här finns det problem med inläckage i ledningssystemet (problematiken finns visualiserat på en karta). Mätning, åtgärder och uppföljning pågår i området. 4.4 Resurser för förnyelse För Falkenbergs VA-ledningsnät har det historiskt avsatts ca 5-6 mkr för förnyelse/sanering av ledningsnätet. Detta motsvarar ca kr/km ledning. I tidigare granskningar (10 olika kommuner i södra Sverige) har resursnivån legat på mellan kr/km ledning. De senaste fem åren har utfallet varit enligt följande i mkr: mkr Förnyelse/sanering 5,4 5,4 5,2 6,0 5,8 Budgeten för 2010 är 7,5 mkr. Behovet av resurser redovisas i budgetberedningen och utfallet av åtgärderna redovisas i samband med bokslutet. De senaste tre åren har förnyelsetakten i form av åtgärdade km ledning legat på mellan 1,5 till 2,5 km per år, vilket motsvarar ca 0,1 till 0,2 % av ledningsnätet. I år motsvarar detta ca 500 till 800 år i förnyelsetakt. Detta kan jämföras med att ca 75 % av Sveriges kommuner ligger under 0,5 % i förnyelse av ledningsnätet per år. Svenskt Vatten Utvecklings rapport (Rapport nr ) föreslår att Sveriges kommuner minst bör ligga på 0,3 % (motsvarar 333 år) i förnyelsetakt som basnivå. Detta är ett riktvärde och baserat på erfarenhet. Den förnyelsetakt som är lämplig beror på ledningsnätets kvalitet och tillstånd i det aktuella området. I år och i kommande affärsplan ( ) kommer förnyelse och sanering av ledningsnätet att prioriteras och planen är att avsätta cirka 7,5 mkr per år framöver, vilket motsvarar en nivåhöjning om ca 30 %. Enligt intervjuade är frågan prioriterad, vilket innebär att om resultatet tillåter så kommer ytterligare resurser att tillföras. 4.5 Uppföljning av kvalitetsindikatorer I Svenskt Vatten Utvecklings rapport (Rapport Nr ) föreslås att leveransavbrott, kundklagomål och läckage kan utgöra grunden för bedömning av vattenledningsnätet. För avloppsledningsnätet föreslås stopp, översvämningar och in- och utläckage som nyckeltal. 9

10 Väsentliga kvalitetsindikatorer som rapporteras för ledningsnätet och deras utveckling visas nedan: Antal vattenläckor Sålt vatten/levererat vatten, % Antal avloppstopp Sålt vatten/behandlat avlopp; % Antalet vattenläckor har varit relativt konstant de senaste 5 åren. Relateras antalet läckor till ledningslängden har antalet läckor varit mellan 0,3 st till 0,4 st per km ledning, vilket är en låg nivå jämfört med andra kommuner. Förlusterna i vattenledningssystemet (relationen mellan sålt vatten och levererat vatten) har det senaste fem åren legat på mellan 11 % och 13 %, vilket är en bra nivå. I nyckeltalet ingår egen förbrukning, t ex vid spolning av ledningsnätet. Den reella förlusten är snarare 8 %. Antalet stopp i kommunens spillvattensystem har minskat kontinuerligt de senaste fem åren, från 114 st till 60 st Relateras antalet stopp till ledningslängden har nyckeltalet minskat från 0,19 per km till 0,10 per km. Bekymret är andelen tillskottsvatten till reningsverken, d v s den andel vatten som behandlas i reningsverken som har tillkommit (t ex genom inläckage) utöver den mängd vatten som VA-verksamheten har tillfört VA-systemet. Nyckeltalet har de senaste femåren i genomsnitt legat på ca 50 %. Någon tydlig trend går inte att utläsa utifrån statistiken de senaste fem åren. Stor andel tillskottsvatten tyder på brister i avloppssystemet och problemet är komplext genom en kombination av regnmängder, inläckage, kombinerade ledningssystem och hus med källare (d v s fastighetsägarens anslutna ledningar bidrar med dränvatten). Problemet delar Falkenberg med många andra kommuner då andelen normalt ligger mellan %. Antalet källaröversvämningar är mycket begränsade i Falkenbergs kommun. De senaste tre åren har det handlat om några stycken per år. Tjänstemännens bedömning är att anledningen är en kombination av genomförda åtgärder och att regnmängderna varit begränsade. De intervjuade tjänstemännens bedömning är att ledningsnätet generellt är av god kvalitet. 10

11 5 Revisionell bedömning Den sammantagna bedömningen är att VIVAB utifrån ett långsiktigt perspektiv arbetar ändamålsenligt med förnyelse/sanering av ledningsnätet. Det finns dokumenterat att man arbetar strukturerat med mätningar och analys av problemen, åtgärder och uppföljning av resultaten. De resursförstärkningar som införts och planeras visar också att frågan är prioriterad. Nedan följer kommentarer och bedömningar utifrån granskningens kontrollmål: VIVAB har tillgång till relevanta nyckeltal/kvalitetsindikatorer för Falkenbergs kommuns vatten och avloppsledningsnät. Nyckeltalen för vattenledningsnätet indikerar god kvalitet genom få läckor och begränsade förluster i distributionen. Det kan också konstateras att antalet källaröversvämningar har varit begränsade de senaste tre åren, vilket är positivt. För spillvattensystemet är problemet andelen tillskottsvatten till reningsverken, ett problem som Falkenberg delar med majoriteten av de svenska VA-verksamheterna. Att kartläggningar, utredningar och mätningar av problem och brister i ledningsnätet används för att prioritera och genomföra åtgärder finns tydligt dokumenterat, t ex genom kartsammanställningar och rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009, vilket är tillfredsställande. Det kan konstateras att det inte finns en dokumenterad långsiktig förnyelse/saneringsplan för ledningsnätet. Det finns dock en framförhållning om ca 1,5 år genom ettåriga planer, som redovisas i affärsplanen, samt förslag på framtida åtgärder. Den dokumenterade uppföljningen (rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009 ) av förnyelse- /saneringsarbetet visar också att arbetet bedrivs långsiktigt. Bolaget kan dock överväga att upprätta och dokumentera en mer långsiktig förnyelse- /saneringsplan för ledningsnätet i Falkenbergs kommun. Inte i första hand för att direkt förbättra själva åtgärdsarbetet, utan för att planen kan utgöra ett viktigt underlag t ex vid analys av resursbehov, långsiktig planering samt diskussion kring behov av att förändra avgiftsnivåerna i VA-taxan. Ett problem i många kommuner, som påverkar mängden tillskottsvatten och översvämningar, är förekomsten kombinerade dag- och spillvattenledningar. Det kan konstateras att det finns en kartläggning av kombinerade system och att det finns en planering för åtgärder motsvarande 3 km ledning de närmaste åren. Resursmässigt har den ekonomiska nivån för förnyelse- och saneringsarbetet legat stabilt under ett flertal år, en nivå som bedöms som relativt genomsnittlig jämfört med andra kommuner. En förnyelsetakt på mellan 500 till 800 år är dock sannolikt inte hållbart ur ett långsiktigt perspektiv, men samtidigt indikerar befintliga nyckeltal att ledningsnätet är av relativt god kvalitet. Att bolaget för 2010 och kommande period höjer ambitionsnivån vad gäller förnyelse och sanering med ca 30 % får bedömas som en väl motiverad prioritering. 11

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden Ängelholms kommun November 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 Byggsektorn den 40-procentiga sektorn 2014-09-11 NCC AB 2 Förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna 2014-09-11

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse. Staffanstorps kommun. Mattias Haraldsson, projektledare

Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse. Staffanstorps kommun. Mattias Haraldsson, projektledare Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Staffanstorps kommun Mattias Haraldsson, projektledare Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013 Förstudie: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Krokoms kommun Johan Lidström Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och syfte... 1 1.3.

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppledningsnätets underhåll och förnyelse

Granskning av vatten- och avloppledningsnätets underhåll och förnyelse MISSIV Dnr KR 2018-00015 2018-10-05 Sofie Thor revisionschef Tel. 0470-410 00 Kommunfullmäktige Kopia: Tekniska nämnden Granskning av vatten- och avloppledningsnätets underhåll och förnyelse har på uppdrag

Läs mer

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Hållbarhetsindex Anknytning till strategiska dokument VA-planen: De senaste åren har förnyelsetakten

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem Halmstads kommun

Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. al revisor Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. al revisor Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem Halmstads Innehållsförteckning

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

Gunnar Mellström Gilbert Svensson Kjell Kihlberg

Gunnar Mellström Gilbert Svensson Kjell Kihlberg VÄRDERINGSMODELL FÖR VA-LEDNINGSNÄTET SVU projekt 11-115 Kostnad Långsiktighet Kvalitet, service och miljö Gunnar Mellström Gilbert Svensson Kjell Kihlberg Syfte med modellen Övergripande modell för värdering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2015 April Resultatrapport för VASS Drift 2015

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2015 April Resultatrapport för VASS Drift 2015 RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2015 April 2017 Resultatrapport för VASS Drift 2015 Resultatrapport för VASS Drift 2015 Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel eller

Läs mer

Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem

Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem Revisionsrapport* Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem Eslövs kommun Februari 2008 Mattias Haraldsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Underhåll av VA-ledningsnät

Underhåll av VA-ledningsnät Underhåll av VA-ledningsnät Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

VA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING

VA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING Del 2 VA-policy Arbetsgrupp för VA-plan Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Grästorps kommun, Lidköpings kommun och Sweco Environment. VA-planen har tagits fram i samverkan mellan kommunen och

Läs mer

Tillsammans för världens mest hållbara stad

Tillsammans för världens mest hållbara stad Tillsammans för världens mest hållbara stad Bräddning i Stockholm från kombinerat ledningsnät BERÄKNINGAR, PROPORTIONER OCH ÅTGÄRDSNIVÅ MATHIAS VON SCHERLING, PROJEKT UTREDNING OCH UTVECKLING Nödbrädd

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Hur ser det ut med ledningsförnyelse i Sverige?

Hur ser det ut med ledningsförnyelse i Sverige? Hur ser det ut med ledningsförnyelse i Sverige? Anne Adrup, Svenskt Vatten Oslo 19 maj 2016 Hur fungerar VA-ledningsnäten i Sverige? Hur står det till med förnyelseplaneringen? Hur kan Svenskt Vatten hjälpa

Läs mer

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av en verksamhet sker genom benchmarking Benchmarking är ett hjälpmedel för att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114 VA-policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-06-22, 114 1 Inledning VA-policy ingår som en del i Hörby kommuns VA-plan och har upprättats utifrån kunskaperna från VA- översikten. Vikten av att jobba aktivt

Läs mer

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Oktober 2011 Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund,

Läs mer

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande GNESTA KOMMUN -X 2014-01-22 Revisionsskrivelse Gnesta kommun Ink: 2014-01- 22 Dnr: För handläggning" Kultur- och tekniknämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Interpellationssvar till Hanna Thorell (MP) angående Varför har bräddningar i Hemmesta träsk gjorts och hur kan kommunen undvika framtida bräddningar?

Interpellationssvar till Hanna Thorell (MP) angående Varför har bräddningar i Hemmesta träsk gjorts och hur kan kommunen undvika framtida bräddningar? Interpellationssvar till Hanna Thorell (MP) angående Varför har bräddningar i Hemmesta träsk gjorts och hur kan kommunen undvika framtida bräddningar? Tack Hanna för din interpellation. Frågan om bräddningar

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Arbete med bräddar i Trollhättan Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Spill- och dagvattentunnlar i Trollhättan Ledningsnät inklusive pumpstationer Fällningskemikalier Arvidstorps avloppsreningsverk

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE O UTE Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

Förnyelseplanering av VA-nät

Förnyelseplanering av VA-nät Förnyelseplanering av VA-nät Bedömning av långsiktiga behov och stöd vid prioritering Sammanfattning av rapporterna 2011-12, 13 och 14 Svenskt Vatten Utveckling Teckning: Jan Adamsson Skriften är en sammanfattning

Läs mer

Tillståndet i VA-Sverige. Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner?

Tillståndet i VA-Sverige. Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner? Tillståndet i VA-Sverige Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner? Vi kommer att ta upp VASS vad är nyttan, vilka undersökningar finns? En jämförelse mellan små och stora kommuners verklighet

Läs mer

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan Upprättad i 2017 Dnr 2017-00175. Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-28, 107 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte och beslutsförslag 2 Riktlinjer

Läs mer

Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping. Förnyelse i kommande ny stadsdel

Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping. Förnyelse i kommande ny stadsdel Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping Förnyelse i kommande ny stadsdel Utgångsläge 2009: Enbart akuta händelser Förnyelsetakt på 500 år Objekt till 1års budget Nuläge 2014: 50% av utredningarna

Läs mer

Tillståndet i VA-Sverige

Tillståndet i VA-Sverige Tillståndet i VA-Sverige Analys utifrån VASS och hållbarhetsindex Anne Adrup, Svenskt Vatten Magnus Montelius, Svenskt Vatten Analys av utmaningar utifrån statistik och undersökningar Vi använder hållbarhetsindex

Läs mer

Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984 2 exemplar 16 april 1981. 3 februari 1983. 10 februari 1984. 26 mars 1981' 22 december 1983

Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984 2 exemplar 16 april 1981. 3 februari 1983. 10 februari 1984. 26 mars 1981' 22 december 1983 Titel/Beskrivning Saneringsplan för Eslöv Eslövs kommun; Marieholms Samhälle; Sanering av 212/81 avloppsvattennätet; Förprojekt (Backö kommunaltekniska byrå AB) Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984

Läs mer

Urvalskalkylen kostnads-och nyttoanalys för investeringar i befintligt VA-ledningsnät. Samarbete mellan NSVA och VA SYD

Urvalskalkylen kostnads-och nyttoanalys för investeringar i befintligt VA-ledningsnät. Samarbete mellan NSVA och VA SYD Urvalskalkylen kostnads-och nyttoanalys för investeringar i befintligt VA-ledningsnät Samarbete mellan NSVA och VA SYD Dejan Tucakov VA-ingenjör på avd Rörnät NSVA Anna Marmbrandt Enhetschef för Utredning

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten. eem.se. Så här leder du regn-, smält- och dränvatten rätt och minskar risken för översvämning.

Godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten. eem.se. Så här leder du regn-, smält- och dränvatten rätt och minskar risken för översvämning. Godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten Så här leder du regn-, smält- och dränvatten rätt och minskar risken för översvämning. www.sevab.com eem.se Information om dag- och dräneringsvatten Mer än

Läs mer

Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys

Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys Orsa kommun 2018-04-17 Linnéa Grönvold och Anneth Nyqvist, PwC Sammanfattning Lekmannarevisorerna i Orsa Vatten och Avfall

Läs mer

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Remissversion 2014, ej beslutad av KF 2014-12-02 Miljöförvaltningen Magnus Sannebro Stockholms vattenområden Mälaren. Lovö vattenverk. Bromma reningsverk

Läs mer

Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp

Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp Annika Malm, ind.doktorand, specialist rörnät Vatten 6-stads nyckeltalsgrupp Benchmarking i 16 år Fokus på ledningsnät (mest

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599

Läs mer

VASS med VA web i planeringsarbetet

VASS med VA web i planeringsarbetet VASS med VA web i planeringsarbetet Tage Hägerman, VA chef Smedjebacken Energi & Vatten AB 1 Smedjebacken Smedjebacken Energi & Vatten AB Södra Dalarna 10 700 invånare medlem i Dala VA alla 15 kommuner

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Bräddningar. En omvärldsanalys för att skapa kontakter, dela erfarenheter och goda exempel om bräddningar och nödutsläpp.

Bräddningar. En omvärldsanalys för att skapa kontakter, dela erfarenheter och goda exempel om bräddningar och nödutsläpp. Bräddningar En omvärldsanalys för att skapa kontakter, dela erfarenheter och goda exempel om bräddningar och nödutsläpp. Åtgärder för att förebygga och minska antal, volym och konsekvenser Definitioner

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk

PROJEKT. Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk PROJEKT Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk 2016-09-14 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2010 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Vatten, avlopp och avfall. i Varbergs och Falkenbergs kommuner. - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om.

Vatten, avlopp och avfall. i Varbergs och Falkenbergs kommuner. - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om. Vatten, avlopp och avfall i Varbergs och Falkenbergs kommuner - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om. Ska du bygga nytt eller bygga om? För att fastighetens vatten och avlopp ska få anslutas

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Falkenberg Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Sara Eriksson,

Sara Eriksson, Att vara Utredningsingenjör VA Hur funkar hydraulisk modellering? Vilka utmaningar har VA-huvudmännen med de befintliga näten och vad är viktigt för framtiden? Sara Eriksson, 2015-05-19 1 Planen för denna

Läs mer

PM 2013-03-22 Förslag till text i Plan- och genomförandebeskrivningen Planbeskrivning Ansvar för genomförande av åtgärder Erforderliga åtgärder inom VA-anläggningen genomförs inte enligt en fastställd

Läs mer

FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN. Anna Sundén Järfälla kommun

FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN. Anna Sundén Järfälla kommun FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN Anna Sundén Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 75 000 invånare Köper dricksvatten och rening av spillvatten - 250 km vattenledningar

Läs mer

EY Building a better working world. Mölndals Stad. Uppföljande granskning av VA-underhåll

EY Building a better working world. Mölndals Stad. Uppföljande granskning av VA-underhåll Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Mölndals Stad Uppföljande granskning av VA-underhåll EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1. Bakgrund 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Tillskottsvatten. Joakim Ekberg. Affärsutvecklare. Tillskottsvatten

Tillskottsvatten. Joakim Ekberg. Affärsutvecklare. Tillskottsvatten Joakim Ekberg Affärsutvecklare Varför lyckas vi? Tydligt uppdrag Målsättning Tillgång till resurser Strategi Principfast genomförande Långsiktig och tydlig dokumentation Tydlig kommunikation Uppföljning

Läs mer

Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal

Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal Karin Ols Svenskt Vatten Annika Malm, RISE Eva-Lena Beiron, Karlstads kommun Mats Rostö, Nacka vatten

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Granskning av tillgänglighet och kundbemötande i de kommunala bolagen Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB Hans Gåsste Certifierad kommunal yrkesrevisor Oktober 2012

Läs mer

VA-policy för Bengtsfors kommun

VA-policy för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011.726 340 155/15 1(6) VA-policy för Bengtsfors kommun s:\va-plan bengtsfors\steg 3, va-policy\va-policy

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016 Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Inlagor November 2016 PM 2 Kostnader Bräddhantering Bilaga 1 KOSTNADSANALYS MELLAN OLIKA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA BRÄDDNING VID NOCKEBY OCH KLUBBENOMRÅDET Stockholm

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Översvämningarna 4 augusti. Informationsträff

Översvämningarna 4 augusti. Informationsträff Översvämningarna 4 augusti Informationsträff 1 Vilka är vi Jenny Johrin, Anläggningsägare Sebastian Cabander, VD Peter Jarl, Marknadschef. Telefon: 0586-750210 Daniel Berg, tf Gatuchef Karlskoga kommun

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Rörnätskonferens 20120327--28

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Rörnätskonferens 20120327--28 Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Rörnätskonferens 20120327--28 1 Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten Referensgrupp Tomas Wolf VASyd Jan Nilsson NSVA Roland

Läs mer

Granskning av underhåll VAanläggningar

Granskning av underhåll VAanläggningar Revisionsrapport Granskning av underhåll VAanläggningar Vännäs kommun 23 februari 2009 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till förbättringar...1

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter

Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter 1 Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter 2 Bräddning Vad, när och varför? Problemets omfattning i Svenska tätorter: Ca 20 % av bräddavloppen står för ca 80 % av total bräddad avloppsvattenmängd

Läs mer

Underhåll av gator, broar och VA

Underhåll av gator, broar och VA www.pwc.se Revisionsrapport Underhåll av gator, broar och VA Anneth Nyqvist Cert. kommunal revisor September 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... Error! Bookmark not defined. 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunens VA-översikt. Inom verksamhetsområde (Prio) Utanför verksamhetsområde. Dispositionsanvisning VA-utvecklingsplan

Kommunens VA-översikt. Inom verksamhetsområde (Prio) Utanför verksamhetsområde. Dispositionsanvisning VA-utvecklingsplan Dispositionsanvisning VA-utvecklingsplan - Läs denna första sida om uppläggsförslag innan ni börjar med besvarande av mallen. Kommunens VA-översikt En översikt av kommunens VA beskrivs i första hand med

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Uppföljning av revisionsrapporten Investeringsprocessen Bollnäs Kommun www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund, uppdrag och metod...3

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2016 Mars Resultatrapport för VASS Drift 2016

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2016 Mars Resultatrapport för VASS Drift 2016 RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2016 Mars 2018 Resultatrapport för VASS Drift 2016 Resultatrapport för VASS Drift 2016 Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel eller

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-10-23 1 Agenda Inledning till investeringsredovisning

Läs mer

ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGARNA

ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGARNA VA-översikt Nordanstigs kommun BILAGA 3 1 (11) ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGARNA Inledning I denna bilaga beskrivs nuläget och framtida behov i allmänna avloppsanläggningarna och ledningsnätet för spillvatten,

Läs mer