Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse"

Transkript

1 Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning och bakgrund Revisionsfrågor och metod Revisionsfrågor Metod Granskningsresultat Organisation och förutsättningar Ledningsnätet Förnyelseplanering för VA-ledningsnätet Resurser för förnyelse Uppföljning av kvalitetsindikatorer Revisionell bedömning...11

3 1 Sammanfattning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Falkenbergs kommun granskat Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB/Vatten & Miljö i Väst AB:s planering och uppföljning av förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet i Falkenbergs kommun. Den sammantagna bedömningen är att VIVAB utifrån ett långsiktigt perspektiv arbetar ändamålsenligt med förnyelse/sanering av ledningsnätet. Följande punkter ligger huvudsakligen tillgrund för bedömningen: Verksamheten har tillgång till relevanta nyckeltal/kvalitetsindikatorer för Falkenbergs kommuns vatten- och avloppsledningsnät. Kartläggningar, utredningar och mätningar av problem och brister i ledningsnätet används för att prioritera och genomföra åtgärder. Detta finns dokumenterat. Det finns en bra dokumenterad uppföljning (rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009 ) av förnyelse-/saneringsarbetet som också visar att arbetet bedrivs långsiktigt. Bolaget har för 2010 och kommande period höjt ambitionsnivån vad gäller förnyelse och sanering med ca 30 % (från 5,5 mkr till 7,5 mkr per år). Detta betyder att arbetet är prioriterat och att resursnivån nu är mer långsiktigt hållbar. Granskningen visar att det inte finns en dokumenterad långsiktig förnyelse-/saneringsplan för ledningsnätet. Det finns dock en dokumenterad framförhållning om ca 1,5 år. Bolaget kan därför överväga att upprätta och dokumentera en mer långsiktig förnyelse- /saneringsplan. Inte i första hand för att direkt förbättra själva åtgärdsarbetet, utan för att planen kan utgöra ett underlag t ex vid analys av resursbehov, långsiktig planering samt diskussion kring behov av att förändra avgiftsnivåerna i VA-taxan. Nyckeltalen för vattenledningsnätet indikerar god kvalitet genom få läckor och begränsade förluster i distributionen. Spillvattensystemets problem är andelen tillskottsvatten till reningsverken (d v s mängden vatten till reningsverken som inte är sålt vatten), ett problem som Falkenberg delar med majoriteten av de svenska VA-verksamheterna. Med utökade resurser kan detta, och andra problem, hanteras med fler åtgärder. Det finns också en planering för att separera ca 3 km kombinerade dag- och spillvattenledningar, vilka utgör ett väsentligt problem i sammanhanget. 3

4 4

5 2 Inledning och bakgrund PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Falkenbergs kommun granskat Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB/Vatten & Miljö i Väst AB:s planering och uppföljning av förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet i Falkenbergs kommun. Underhåll och förnyelse av de kommunala försörjningssystemen är en betydande utmaning för Sveriges kommuner och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Brister underhållet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitningen har blivit för omfattande. 3 Revisionsfrågor och metod 3.1 Revisionsfrågor Revisionsfråga Är planering och uppföljning av genomförande av underhåll/förnyelse av VAledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktsperspektiv? Kontrollmål Har VA-verksamheten tillgång till relevanta kvalitetsindikatorer för VAledningssystemets status? Hur ser utvecklingen ut? Finns det underhålls-/förnyelseplaner för VA-ledningsnätet och finns det en saneringsplan? Används kartläggning av brister i ledningsnätet för att upprätta underhålls- /förnyelseplaner planer? Sker tydlig uppföljning av planerna? Finns det en kartläggning av förekomsten av kombinerade system? Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystem tillräckligt (i förhållande till verksamhetens egen bedömning och andra indikatorer)? 3.2 Metod Granskningen har genomförts i form av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med VA-chef, distributionschef och planeringsingenjör. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 5

6 4 Granskningsresultat 4.1 Organisation och förutsättningar Falkenbergs kommuns vatten- och avloppsanläggningar ägs genom Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) som i sin tur är delägare (tillsammans med Varberg Vatten AB) i Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB). VIVAB har ansvaret för driften av anläggningarna. VIVAB är skapat för regional samverkan inom områdena vatten och avlopp samt avfall mellan Varbergs och Falkenbergs kommuner. VIVAB ansvarar för driften sedan den 1 januari 2009 och syftet är att förbättra förutsättningarna för att utnyttja stordriftfördelar, klara kompetensförsörjning, följa med i den tekniska utvecklingen samt leva upp till miljö- och kvalitetskrav. Då bolaget är relativt nystartat så pågår arbetet med sammanslagningen och organisationsförändringarna inklusive att etablera ett gemensamt styr- och ledningssystem. Även om VIVAB är ett samverkansprojekt är ekonomierna för de båda kommunernas VA-verksamheter slutna i den meningen att de intäkter som genereras via Falkenbergs kommuns VA-taxa skall finansiera drift och skötsel av, samt investeringar i, den egna kommunens verksamhetsområde. VIVAB: s affärsplan innehåller mål som berör förnyelsen av ledningsnätet som går ut på att anläggningarna skall utvecklas i ett långsiktigt perspektiv varför det skall finnas aktuella och långsiktiga planer för drift, underhåll och förnyelse. 4.2 Ledningsnätet Det totala rörnätet uppgår till km, där vattenledningsnätet uppgår till 632 km, spillvattennätet till 599 km och dagvattensystemet till 279 km. Utvecklingen för ledningsnätets omfattning redovisas nedan: Totalt rörnät, km Vattenledningar, km Spillvattenledningar, km Dagvattenledningar, km Betraktas utvecklingen över de fem senaste åren så har ledningssystemet växt i en jämn takt. Cirka 60 % av ledningsnätet är uppbyggt mellan åren 1950 och 1980, vidare är ca 20 % av ledningsnätet äldre och 20 % yngre till ålder. 6

7 4.3 Förnyelseplanering för VA-ledningsnätet I Svenskt Vatten Utvecklings rapport (Rapport nr ) menar författarna att på kort sikt är det olika störningar på ledningsnätet som är kostnadsdrivande medan långsiktigt är det omfattningen av förnyelsen som styr kostnadsutvecklingen. Det bör således finnas genomtänkta planer och strategier för förnyelse av systemen. Svårigheten med förnyelse av VA-ledningar är att de ligger under marken, varför problem inte alltid är direkt synliga. Det är därför väsentligt att göra undersökningar, ha tillgång till informationssystem och nyckeltal m m för att kunna väga samman olika faktorer (dagvattenproblematik, läckor, stopp, ålder på ledning, förekommande källaröversvämningar, material etc.) vid val av åtgärder. VA-ledningssystemet finns till stora delar inlagt i ett informationssystem som heter GEOSECMA. I systemet kan all data om ledningssystemet läggas in, digitaliseras och åskådliggöras geografiskt. All data är för närvarande inte kvalitetssäkrad och uppdaterad och det saknas rutiner för underhåll av systemet. Vidare har bildandet av VIVAB inneburit att ett nytt system skall implementeras som är gemensamt för hela bolaget. En kravspecifikation har därför tagits fram och upphandling ska ske under Verksamheten använder också ett s k MOUSE-system. Det är en datormodell över ledningsnätet som används för att göra beräkningar och simuleringar av t ex bräddsituationen (utsläpp från spillvattennätet till t ex diken eller vattendrag) eller risken för källaröversvämningar. Systemet kan användas för att identifiera och följa upp åtgärder. Verksamhet har tillgång till nyckeltal över ledningsnätets kvalitet ur olika perspektiv (se rubrik 4.5 för exempel). Vidare används filmning som en metod för att undersöka ledningssystemet där man misstänker att det finns ett åtgärdsbehov. Man gör också egna mätningar av t ex effekten av regn för att få exakta mätningar av konsekvenserna. För Falkenbergs kommuns ledningsnät finns ingen långsiktig dokumenterad underhålls- /sanerings-/förnyelseplan, d v s en plan som t ex beskriver åtgärder 3 eller 5 år in i framtiden. Det finns dock en sanerings-/förnyelseplan års plan, som finns i affärsplanen, redovisas nedan: 7

8 Saneringsarbeten 2010 Belopp, kr Hertingen Södra Linjevägen Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Skrea Österstigen,Tvärvägen,Västerstigen Sanering av vatten & spill Koml.av dagvatten samt öka dim dagvatten Centrum Stationsgatan Relining avlopp Arvidstorp Prästgatan Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Vinberg Hällerupsvägen Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Slätten-Hertingen Fåborgsvägen Relining avlopp samt brunnrenovering Valensia Indelning i 4 st etapper under en 2 års period Sanering av vatten & spill. Kompl av dagvatten Bakvattenstopp Totalt belopp Enligt planen planeras åtgärder för ca 5,5 mkr för Till åtgärdsplanen finns också ytterligare förslag på åtgärder som kan genomföras om budgetutrymmet så medger samt utgör grunden för kommande års plan, d v s det finns en dokumenterad planering för ca 1,5 år. Kombinerade ledningssystem innebär att spillvatten och dagvatten leds i samma ledning vilket leder till belastning på reningsverken och risk för källaröversvämningar. Det finns en kartläggning av mängden kombinerade system, i dagsläget ca 311 km. Det finns också en planering för åtgärder de närmaste åren, som syftar till att separera dagvattnet från spillvattnet i motsvarande ca 3 km ledning (Södra Linjevägen, Skrea, Valensia). Rent processmässigt arbetar man områdesvis med problem d v s man fokuserar på problemområden med fördjupade utredningar, utveckla och genomföra åtgärder samt följa upp genom mätning av effekterna. Arbetssättet finns dokumenterat i rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009, en rapport som tagits fram årligen sedan början av 1990-talet. I början av 1990-talet identifierades att spillvattenledningsnätet i centrala Falkenberg tillfördes för stora mängder grundvatten och regnvatten, vilket ledde till bräddningar till t ex Ätran och källaröversvämningar samt en onödig belastning på ledningsnätet påbörjades saneringsarbetet med olika åtgärder. Åtgärder har därefter årligen genomförts, följts upp och avrapporterats avseende effekt. Rapporten har med åren utvecklats och idag innehåller den de flesta aktiviteter och åtgärder som genomförs på ledningsnätet. Rapporten innehåller således beskrivningar av att problem har undersökts, att åtgärder 8

9 genomförts och effekter uppmätts där det varit möjligt. Rapporten från 2009 visar att inläckaget och de bräddade volymerna reducerats på flera ställen. Ett exempel på ett aktuellt åtgärdsområde är södra delen av Falkenbergs kommun i området kring orterna Heberg, Årstad och Slöinge. Här finns det problem med inläckage i ledningssystemet (problematiken finns visualiserat på en karta). Mätning, åtgärder och uppföljning pågår i området. 4.4 Resurser för förnyelse För Falkenbergs VA-ledningsnät har det historiskt avsatts ca 5-6 mkr för förnyelse/sanering av ledningsnätet. Detta motsvarar ca kr/km ledning. I tidigare granskningar (10 olika kommuner i södra Sverige) har resursnivån legat på mellan kr/km ledning. De senaste fem åren har utfallet varit enligt följande i mkr: mkr Förnyelse/sanering 5,4 5,4 5,2 6,0 5,8 Budgeten för 2010 är 7,5 mkr. Behovet av resurser redovisas i budgetberedningen och utfallet av åtgärderna redovisas i samband med bokslutet. De senaste tre åren har förnyelsetakten i form av åtgärdade km ledning legat på mellan 1,5 till 2,5 km per år, vilket motsvarar ca 0,1 till 0,2 % av ledningsnätet. I år motsvarar detta ca 500 till 800 år i förnyelsetakt. Detta kan jämföras med att ca 75 % av Sveriges kommuner ligger under 0,5 % i förnyelse av ledningsnätet per år. Svenskt Vatten Utvecklings rapport (Rapport nr ) föreslår att Sveriges kommuner minst bör ligga på 0,3 % (motsvarar 333 år) i förnyelsetakt som basnivå. Detta är ett riktvärde och baserat på erfarenhet. Den förnyelsetakt som är lämplig beror på ledningsnätets kvalitet och tillstånd i det aktuella området. I år och i kommande affärsplan ( ) kommer förnyelse och sanering av ledningsnätet att prioriteras och planen är att avsätta cirka 7,5 mkr per år framöver, vilket motsvarar en nivåhöjning om ca 30 %. Enligt intervjuade är frågan prioriterad, vilket innebär att om resultatet tillåter så kommer ytterligare resurser att tillföras. 4.5 Uppföljning av kvalitetsindikatorer I Svenskt Vatten Utvecklings rapport (Rapport Nr ) föreslås att leveransavbrott, kundklagomål och läckage kan utgöra grunden för bedömning av vattenledningsnätet. För avloppsledningsnätet föreslås stopp, översvämningar och in- och utläckage som nyckeltal. 9

10 Väsentliga kvalitetsindikatorer som rapporteras för ledningsnätet och deras utveckling visas nedan: Antal vattenläckor Sålt vatten/levererat vatten, % Antal avloppstopp Sålt vatten/behandlat avlopp; % Antalet vattenläckor har varit relativt konstant de senaste 5 åren. Relateras antalet läckor till ledningslängden har antalet läckor varit mellan 0,3 st till 0,4 st per km ledning, vilket är en låg nivå jämfört med andra kommuner. Förlusterna i vattenledningssystemet (relationen mellan sålt vatten och levererat vatten) har det senaste fem åren legat på mellan 11 % och 13 %, vilket är en bra nivå. I nyckeltalet ingår egen förbrukning, t ex vid spolning av ledningsnätet. Den reella förlusten är snarare 8 %. Antalet stopp i kommunens spillvattensystem har minskat kontinuerligt de senaste fem åren, från 114 st till 60 st Relateras antalet stopp till ledningslängden har nyckeltalet minskat från 0,19 per km till 0,10 per km. Bekymret är andelen tillskottsvatten till reningsverken, d v s den andel vatten som behandlas i reningsverken som har tillkommit (t ex genom inläckage) utöver den mängd vatten som VA-verksamheten har tillfört VA-systemet. Nyckeltalet har de senaste femåren i genomsnitt legat på ca 50 %. Någon tydlig trend går inte att utläsa utifrån statistiken de senaste fem åren. Stor andel tillskottsvatten tyder på brister i avloppssystemet och problemet är komplext genom en kombination av regnmängder, inläckage, kombinerade ledningssystem och hus med källare (d v s fastighetsägarens anslutna ledningar bidrar med dränvatten). Problemet delar Falkenberg med många andra kommuner då andelen normalt ligger mellan %. Antalet källaröversvämningar är mycket begränsade i Falkenbergs kommun. De senaste tre åren har det handlat om några stycken per år. Tjänstemännens bedömning är att anledningen är en kombination av genomförda åtgärder och att regnmängderna varit begränsade. De intervjuade tjänstemännens bedömning är att ledningsnätet generellt är av god kvalitet. 10

11 5 Revisionell bedömning Den sammantagna bedömningen är att VIVAB utifrån ett långsiktigt perspektiv arbetar ändamålsenligt med förnyelse/sanering av ledningsnätet. Det finns dokumenterat att man arbetar strukturerat med mätningar och analys av problemen, åtgärder och uppföljning av resultaten. De resursförstärkningar som införts och planeras visar också att frågan är prioriterad. Nedan följer kommentarer och bedömningar utifrån granskningens kontrollmål: VIVAB har tillgång till relevanta nyckeltal/kvalitetsindikatorer för Falkenbergs kommuns vatten och avloppsledningsnät. Nyckeltalen för vattenledningsnätet indikerar god kvalitet genom få läckor och begränsade förluster i distributionen. Det kan också konstateras att antalet källaröversvämningar har varit begränsade de senaste tre åren, vilket är positivt. För spillvattensystemet är problemet andelen tillskottsvatten till reningsverken, ett problem som Falkenberg delar med majoriteten av de svenska VA-verksamheterna. Att kartläggningar, utredningar och mätningar av problem och brister i ledningsnätet används för att prioritera och genomföra åtgärder finns tydligt dokumenterat, t ex genom kartsammanställningar och rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009, vilket är tillfredsställande. Det kan konstateras att det inte finns en dokumenterad långsiktig förnyelse/saneringsplan för ledningsnätet. Det finns dock en framförhållning om ca 1,5 år genom ettåriga planer, som redovisas i affärsplanen, samt förslag på framtida åtgärder. Den dokumenterade uppföljningen (rapporten Falkenberg bräddberäkning 2009 ) av förnyelse- /saneringsarbetet visar också att arbetet bedrivs långsiktigt. Bolaget kan dock överväga att upprätta och dokumentera en mer långsiktig förnyelse- /saneringsplan för ledningsnätet i Falkenbergs kommun. Inte i första hand för att direkt förbättra själva åtgärdsarbetet, utan för att planen kan utgöra ett viktigt underlag t ex vid analys av resursbehov, långsiktig planering samt diskussion kring behov av att förändra avgiftsnivåerna i VA-taxan. Ett problem i många kommuner, som påverkar mängden tillskottsvatten och översvämningar, är förekomsten kombinerade dag- och spillvattenledningar. Det kan konstateras att det finns en kartläggning av kombinerade system och att det finns en planering för åtgärder motsvarande 3 km ledning de närmaste åren. Resursmässigt har den ekonomiska nivån för förnyelse- och saneringsarbetet legat stabilt under ett flertal år, en nivå som bedöms som relativt genomsnittlig jämfört med andra kommuner. En förnyelsetakt på mellan 500 till 800 år är dock sannolikt inte hållbart ur ett långsiktigt perspektiv, men samtidigt indikerar befintliga nyckeltal att ledningsnätet är av relativt god kvalitet. Att bolaget för 2010 och kommande period höjer ambitionsnivån vad gäller förnyelse och sanering med ca 30 % får bedömas som en väl motiverad prioritering. 11

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 Byggsektorn den 40-procentiga sektorn 2014-09-11 NCC AB 2 Förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna 2014-09-11

Läs mer

Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem Halmstads kommun

Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. al revisor Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. al revisor Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem Halmstads Innehållsförteckning

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av en verksamhet sker genom benchmarking Benchmarking är ett hjälpmedel för att

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984 2 exemplar 16 april 1981. 3 februari 1983. 10 februari 1984. 26 mars 1981' 22 december 1983

Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984 2 exemplar 16 april 1981. 3 februari 1983. 10 februari 1984. 26 mars 1981' 22 december 1983 Titel/Beskrivning Saneringsplan för Eslöv Eslövs kommun; Marieholms Samhälle; Sanering av 212/81 avloppsvattennätet; Förprojekt (Backö kommunaltekniska byrå AB) Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Granskning av tillgänglighet och kundbemötande i de kommunala bolagen Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB Hans Gåsste Certifierad kommunal yrkesrevisor Oktober 2012

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x

Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x Administrativa och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. För att kunna beräkna anslutningsgrad och sortera statistik i kommunernas storleksordning.

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Nyckeltal 2014. Vatten och avlopp (VA) SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11

Nyckeltal 2014. Vatten och avlopp (VA) SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA) SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Arbetsgrupp 3 1.2 Valda nyckeltal 3 1.3 Kommunfakta 4 2 Resultat 14 2.1

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Policy för redovisning av avloppsledningsnätets Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Version 070305 Ämne Miljö och hälsa 2(22) Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Reflektioner från en VA-chefs perspektiv Micael Löfqvist 11 år, Vd för MittSverige Vatten AB (Sundsvall, Timrå och Nordanstig) Tidigare

Läs mer

RAPPORT. SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24

RAPPORT. SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24 RAPPORT SANERINGSPLAN BERGKVARA Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvattensystem 2011-10-24 Upprättad av: Kristina Berlin Granskad av: Fredrik Kastberg Godkänd av: Anders Lidemyr 2 (31) RAPPORT

Läs mer

Benchmarking med VA-plan 2050

Benchmarking med VA-plan 2050 Benchmarking med VA-plan 2050 Tage Hägerman, Smedjebackens Kommun Var finns vi? Smedjebacken 10700 inv Södra Dalarna 1 Smedjebackens kommun Barkensjöarna- avrinningsområde Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Riktlinjer Hantering av dagvatten Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Vad är dagvatten?... 5 Vilka

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Svedala Kommun i södra Skåne

Svedala Kommun i södra Skåne Kontroll av felkopplingar i egen regi Vad kan man orka med i en mindre kommun? Erfarenheter från Svedala Kommun Svedala Kommun i södra Skåne 1 Fakta om Svedala Kommun 2010 Antal invånare: 19 800 hela kommunen,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Teknisk beskrivning. Stockholms framtida avloppsrening. Ledningsnät- spillvatten. Rapport Stockholm 2015-06-01

Teknisk beskrivning. Stockholms framtida avloppsrening. Ledningsnät- spillvatten. Rapport Stockholm 2015-06-01 Teknisk beskrivning Stockholms framtida avloppsrening Ledningsnät- spillvatten Rapport Stockholm 2015-06-01 Stockholms framtida avloppsrening - Spillvattenförande avloppsledningsnät Teknisk beskrivning

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggarstöd bräddningar

Handläggarstöd bräddningar Handläggarstöd bräddningar Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Allmänt om bräddningar Lagstiftningen Myndigheter, verksamhetsutövare, andra aktörer och deras roller Kontrollmetoder, kartläggning

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

BOENDE OCH STADSUTVECKLING

BOENDE OCH STADSUTVECKLING Hur mår Jönköpings kommun? Gröna kommunala nyckeltal 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 1 2 VÅR LIVSMILJÖ 2 3 BOENDE OCH STADSUTVECKLING 6 4 ENERGI OCH TRANSPORTER 7 5 PRODUKTION OCH KONSUMTION 9 Hur

Läs mer

Utredning Va-nämnden yttrade:

Utredning Va-nämnden yttrade: I ett avloppssystem som redan från början anlagts som duplikatsystem ansågs säkerhetskraven från översvämningssynpunkt för spillvattenledningen inte kunna likställas med behoven för en kombinerad ledning

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖRORD Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat lars-göran gustafsson @ dhi Möjliga källor till tillskottsvatten Anslutna ytor Överläckning Inläckage Dränering Flödets tidsvariation Geohydrologin

Läs mer

Vattenomsättning i några svenska städer

Vattenomsättning i några svenska städer VA - F O R S K R A P P O R T N r 33 2003 Vattenomsättning i några svenska städer Lars Bengtsson Janusz Niemczynowicz VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr.

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr. 31 En fastighetsägare har inte medgivits nedsättning av va-avgiften för att han själv pumpat ut inträngande avloppsvatten från sin källare så att detta inte kom att belasta kommunens avloppsreningsverk.

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren?

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren? VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Vad gör du om du får en översvämning i källaren? I den här broschyren kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar och vad du kan göra för att

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

information för fastighetsägare om källaröversvämningar Rent vatten. Ett jobb för livet.

information för fastighetsägare om källaröversvämningar Rent vatten. Ett jobb för livet. information för fastighetsägare om källaröversvämningar N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle -

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer