Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare"

Transkript

1 (30) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Enni Hänninen, verksamhetsansvarig park o utegrupp, kl Marie-Louise Karlsson, verksamhetsansvarig kost o städ, kl Johanna Thorén, miljöinformatör, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Ingela Axelsson, sekreterare Anita Lundberg, ekonom Anna Sjörs, teknisk chef JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 UPPFÖLJNING Föregående mötes protokoll Tekniska ets protokoll från sammanträdet gicks igenom.

3 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-februari 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-feb Redovisn. jan-feb Årsbudget Prognos helår Exklusive kapitalkostnader SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT EKL KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnader Kapitalkostnader nya ÄBC TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Kommentarer Kapitalkostnader för januari-februari 2010 är ännu inte inlagda i redovisningen, budgeten för det visas därför särskilt.

4 29 forts Verksamhet Avvikelse tkr Justerad avvikelse tkr Justering avser främst Fastighet Justerat för felbokförda hyresintäkter Gata/park Justering av div. felperiodiseringar Serviceenheten Justering vissa intäkter Bad 6 6 Idrottsanläggningar Flyg periodiseringsfel inhyrd personal mm Resten skattefinansierat Skattefinansierat efter periodjustering VA Avfall Avgiftsfinansierat Efter justering Hela tekniska efter justering Personal PERSONAL Periodbudget Resultat Avvikelse i % Budget Adm % Gata/Park/ % GS-alla % Fastighetsadm, snickare % Flyg % Måltidsverksamhet % Städ % Fjärrvärme % VA % Avfall % Totalt % Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Städ och Måltidpersonal kommer under året att successivt minska personal, och budget är periodiserad för detta. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis 23 tjänster. 3 tjänster är överflyttade till ekonomi. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning. Det utfall som visas här gäller alltså de timmar som utfördes i jan.

5 29 forts Gata/park har en lägre skötsel än förväntat, främst i Ekshärad har inte personalen arbetet ute som planerats i budget. Periodiseringen är här rätt. Flyg är ännu felperiodiserat, då GS-personalen arbetar endast under vintersäsong. VA: även här är planeringen att en grupp rörläggare ska under vår-höst arbeta på investeringsprojektet Gärdet. Detta bör periodiseras. Fastighet ligger över periodbudget för kommunens fastigheter och lägre för Hagforshem. Periodbudget ligger för högt för de lokaler som ska avvecklas t.ex. Asplundsskolan, Skolorna Norra, Södra och Sättra, Uddeholmshotellet m.fl. fastigheter. Detta förklarar dock inte hela avvikelsen. Kostnad GS-personal som skriver tid, ej snickare Avvikelse i % av budget Gata/park/idrottsanl % Flyg (felpersiodiserat) % Avfall % VA % Fjärrvärme % Kommersiella fastigheter % Verksamheternas lokaler % HagforsHem % Summa ovan % Fordon + hjullastare % Media Köp gäller jan månad Budgetperiod Upparbetat Avvikelse Periodbudget Redovisning Avvikels e Periodbudget i % av Årsbudget årsbudget 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad Köp jan 2009 årsbudget El % 12 % % Olja % 47 % % Pellets % 24 % % Fjärrvärme % 20% % Totaler % 15% % Januari var mycket kall. Det syns på all mediaförbrukning. Siffrorna är justerade mot utfall tom feb, då HagforsHem släpat med att fakturera vidare fjärrvärmen för Tranan och Myran, dessa fakturor är bokförda först på mars. Hela 20 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 15 % samma period (jan) förra året. Sammantaget visar media en avvikelse på tkr för januari. Då även februari och mars är kallare än normalår finns en stor risk för att mediabudgeten överskrids. Glädjande nog ligger nya Älvstranden bättre än sin periodbudget både för el (+ 50 tkr) och värme (+ 25 tkr).

6 29 forts Skattefinansierad verksamhet: Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 412 tkr efter justering kända periodiseringsfel. Gata/park ligger på budget efter justering av div felaktig periodiserad barmarks och parkbudget. Vinterväghållningen ligger inte minus, men de stora kostnaderna kommer i mars för arbetet under februari. Jämfört med samma period förra året (då bokfördes en kostnad 722 tkr) är det LÄGRE kostnader 2010 (kostnad 474 tkr), vilket indikerar att alla entreprenörer inte fakturerat för jan. Serviceenheten ligger något under budget. Den effektivisering på personal som startade 2008 fortsätter. Serviceenheten kommer att närma sig önskade nyckeltal under Idrottsanläggningar och Badet ligger utan justering nästan på periodbudget. Flyget ligger även det nästan på budget efter justering av vissa konton, främst löner och inhyrning av personal. Intäktssidan är dock svagare än periodbudget. Fastighet ligger minus 360 tkr, högre underskott än motsvarande period i fjol (-238 tkr). Det är media som högre än budget (verkligt underskott), i övrigt följer utfallet den periodiserade budgeten bra, undantaget försäkringar, hyreskostnader och hyresintäkter, där justering gjorts. Kommersiella + tomma Periodbudget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer Hyreskostnader Media - värme el vatten DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL Försäkring, skatt ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING ETERNT HYRESINTÄKTER Netto Efter justering Verksamhetsfastigheter Periodbudget Utfall Avvikelse periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer HYRESKOSTNADER Media DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING ETERNT HYRESINTÄKTER Netto

7 29 forts För att kontrollera att fastighetsskötseln klarar den neddragning som planeras är det mycket viktigt att ha kontroll över hur personalen arbetar. Utfördelningen av personal är gjord efter nyckeltal för fastighet. De fastigheter (undantaget de fastigheter (Sättra, Asp, Norra där GS-kostnaden är felperiodiserad) som avviket mest i % mot budget är: OBJEKT Budget tom feb Utfall % av årsbudget tom feb MOT BUDGET Årsbudget rikttal =9 % RÅDA DAGHEM % BELLMANSGÅRDEN % LILLSTUGEVÄGEN % KOMMUNALHUSET EKSHÄRAD % VÅRDCENTRAL EKSHÄRAD % TREKLÖVERN % MYRAN DAGHEM % RÅDA RASTPLATS % LILLSTUGEVÄGEN % CENTRALFÖRRÅDET % Summa ovan fastigheter % Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamheten ligger på plus, justerat för underhåll mm. VA Period-budget Utfall Avvikelse Efter justering period.-fel Årsbudget Intäkter från abonnenter inkl Munkfors Adm avläsning mm gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar Netto Avfallsverksamheten ligger på ett litet minus, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Kostnader för förbränning och skatt blir då lägre, så nettot är ganska ok. Avfall Period Budget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget Intäkter Kostnader Netto Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per

8 Dnr Mål och verksamhetsplan för Park, Idrottsanläggningar Lek och badplatser Det ekonomiska långsiktiga målet för verksamheten är att underhållet måste komma i kapp och att övriga kostnaderna ska ligga i nivå med liknande kommuners nyckeltal eller lägre. Det offentliga rummet parker, torg och gröna stråk i centrum ska utvecklas. Måluppfyllelsen 2009 blev 62 % av full uppfyllelse, vilket är en kraftig förbättring mot 2008 ( 42 %) Detaljerad budgetuppföljning: Budget 2009 Utfall År 2009 Avvikelse mot budget Uppfyllelse Drift park tkr tkr -76 tkr -7% Planerat underhåll park 215 tkr 221 tkr -6 tkr -3% Kapital park 98 tkr 97 tkr 1 tkr 1% Minigolfen 57 tkr 86 tkr -29 tkr -51% Kapital minigolf 13 tkr 13 tkr Lekplatser Drift 202 tkr 110 tkr 92 tkr 46% Planerat underhåll lekplatser + minigolf 80 tkr 101 tkr -21 tkr -26% Kapital Lekplatser 219 tkr 219 tkr Badplatser Drift 85 tkr 131 tkr -46 tkr -54% Planerat underhåll badplatser 80 tkr 77 tkr 3 tkr 4% Elljusbanor drift 79 tkr 62 tkr 17 tkr 22% Varav el elljusbanor 42 tkr 40 tkr 2 tkr 4% Isbanor ute o bostadsområden 15 tkr 18 tkr -3 tkr -17% Summa park, lek- badplatser mm tkr tkr -67 tkr -3% Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr 168 tkr 7% Varav Valhallanl. el 926 tkr 902 tkr 24 tkr 3% Planerat underhåll Valhall 200 tkr 279 tkr -79 tkr -39% Kapital Valhall 522 tkr 522 tkr Höökborgen drift inkl. städ 296 tkr 367 tkr -71 tkr -24% Varav Höökborgen el 49 tkr 52 tkr -3 tkr -6% Planerat underhåll Höökborgen 20 tkr 15 tkr 5 tkr 23% Kapital Höökborgen 77 tkr 75 tkr Summa Idrottsanläggningar tkr tkr 25 tkr 1% Summa tkr tkr -42 tkr -1%

9 30 forts Uppföljning några år År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Drift park tkr tkr tkr tkr Planerat underhåll park 0 tkr 0 tkr 79 tkr 221 tkr Kapital park 105 tkr 97 tkr 91 tkr 97 tkr Minigolfen 11 tkr 86 tkr Kapital minigolf 0 tkr 13 tkr Lekplatser Drift 52 tkr 60 tkr 119 tkr 110 tkr Underhåll lekplatser + minigolf 56 tkr 101 tkr Kapital Lekplatser 47 tkr 48 tkr 74 tkr 219 tkr Badplatser Drift 176 tkr 266 tkr 233 tkr 131 tkr Planerat underhåll badplatser 0 tkr 50 tkr 53 tkr 77 tkr Elljusbanor drift 70 tkr 78 tkr 65 tkr 62 tkr Varav el elljusbanor 27 tkr 30 tkr 34 tkr 40 tkr Isbanor ute o bostadsområden 47 tkr 22 tkr 19 tkr 18 tkr Summa park, lek-badplatser mm tkr tkr tkr tkr Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr tkr tkr Varav Valhallanl. el 759 tkr 837 tkr 855 tkr 902 tkr Underhåll Valhall 250 tkr 234 tkr 263 tkr 279 tkr Kapital Valhall 914 tkr 600 tkr 953 tkr 522 tkr Höökborgen drift inkl. städ 364 tkr 374 tkr 414 tkr 367 tkr Varav Höökborgen el 38 tkr 50 tkr 42 tkr 52 tkr Underhåll Höökborgen 0 tkr 0 tkr 128 tkr 15 tkr Kapital Höökborgen 32 tkr 31 tkr 30 tkr 75 tkr Summa Idrottsanläggningar tkr tkr tkr tkr Summa tkr tkr tkr tkr Summa D&U utan kapital tkr tkr tkr tkr Nyckeltal: Nyckeltal för PARK/FRITIDSANLÄGGNINGAR Jämför Bedömning Parkskötsel kostnad kr/inv jmf SKLs nyckeltal 120 kr 113 kr 163 kr 164 kr 199 kr Kostnad för skötsel gräsytor kr/kvm skött yta?? 2 kr/kvm 2 kr/kvm 4 kr/kvm riket Driftkostnad inkl. städ för Valhall och Höökborgen per år, ej underhåll tkr tkr tkr tkr Varje år Genomfört underhåll av budget 48 % 116% 100% Minska el energiförbrukningen Valhall med 20% från 2006 års nivå referens -9% -10% -12% Går åt rätt håll % annan värmekälla än gasen från Holkesmossen till uppvärmning+ varmvatten Valhall-anläggningen ej mätt ej mätt 8% 4% Mätt som förbrukad olja/ förbränd gas

10 30 forts Mål och Verksamhetsplan Arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen sker enlig särskild beslutat underhållsplan. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med föreningar och allmänhet mot de målsättningar som beslutas. Fokusområden 2010 är utveckling av utemiljön runt Uvån samt att föreningsdriften av Valhallanläggningen finner sina former. Säkerhet: Nya rutiner för kontroll av säkerhet på lekplatser ska implementeras. I verksamhetsplanen finns uppdraget att arbetsledarna ska förbättra samverkan mellan fastighetsskötare och yttre-skötselgruppen. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för Park, idrottsanläggningar, lek- och badplatser gällande och godkänner uppföljningen för 2009.

11 Dnr Mål- och verksamhetsplan för verksamheterna Städ och Kost Måltidsverksamheten skall med hög kvalitet och tillgänglighet förse våra kunder med en näringsriktig kost. Städ ska ske med en sådan kvalitet att omgivningen inte påverkas på ett negativt sätt. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med kunden på ett långsiktigt hållbart sätt med minsta möjligt negativa påverkan. Det ekonomiska långsiktiga målet för verksamheten är att kostnaderna ska ligga i nivå med liknande kommuners nyckeltal eller lägre. Måluppfyllelsen 2009 blev 73 % av full uppfyllelse, lika som förra året. Kostnaderna har sänkts kraftigt. Uppdraget att nollbudgetera måltidsverksamheten har uppnåtts. Budgetuppföljning: Städverksamheten: STÄDET 2009 Budget Utfall Avvikelse Avvikelse i % Personalkostnader inkl. arbetsledning tkr tkr 823 tkr 6% Köpta tjänster 250 tkr 347 tkr -97 tkr -39% Städkem 870 tkr 440 tkr 430 tkr 49% Bilen (obj 36210) 50 tkr 56 tkr -6 tkr -12% Lokalkostnader 43 tkr 29 tkr 14 tkr 33% Kap. kostnader + köp nya maskiner 27 tkr 205 tkr -178 tkr -660% Övrigt mindre poster 47 tkr Summa kostnader tkr tkr 939 tkr 7% Externa intäkter tkr tkr 274 tkr 20% Interna intäkter tkr tkr tkr 9% Netto 0 tkr -110 tkr 110 tkr Kommentar: Kostnaderna blev 7 % under budget. Genom det goda resultatet kunde en återbetalning ske till verksamheterna. Nyckeltalen för städ har förbättrats.

12 31 forts Utfall tre år STÄDET Jan-dec Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Summa bruttokostnader tkr tkr tkr Därav Personal tkr tkr tkr Därav Köpta tjänster 314 tkr 264 tkr 347 tkr Därav Städkem 676 tkr 552 tkr 440 tkr Nyckeltal Den rationalisering som skett på städet visas i minskningen av överkostnad, framräknat från de standardkostnadsberäkningarna som finns. Kontoren har ökat jmf 2007, övriga lokaltyper har minskat sin överkostnad. Lokaltyp Överkostnad 2007 Överkostnad 2009 Förskolor 322 tkr 207 tkr Skolor 221 tkr 154 tkr Kontor 165 tkr 191 tkr Summa ovan 709 tkr 552 tkr Kostverksamheten: Uppföljning mot budget: Avvikelse Budget 2009 Utfall 2009 Avvikelse i % Personal tkr tkr 100 tkr 1 % Livsmedel tkr tkr 186 tkr 3 % Myndighetsavgifter, analyser 112 tkr 109 tkr 2 tkr 2 % Lokalhyra tkr tkr 0 tkr 0 % Matbilar 135 tkr 125 tkr 10 tkr 7 % Övrigt Städkem arbetskläder mm 765 tkr 741 tkr 24 tkr 3 % Kap. kostnader köksutrustning 215 tkr 215 tkr 0 tkr 0 % Kostnader tkr tkr 322 tkr 1 % Intäkter: Personallunch, kafeteria mm -180 tkr -277 tkr 97 tkr 54 % Lunchportioner till Sociala -298 tkr -259 tkr -39 tkr -13 % Dygns portioner till Äldreomsorgen tkr tkr 91 tkr 1 % EU bidrag mjölken, övrigt -80 tkr -117 tkr 37 tkr 47 % Skolans måltider tkr tkr -453 tkr -3 % Extern försäljning Skogvaktaren -350 tkr -351 tkr 1 tkr 0% Övriga intäkter 0 tkr -264 tkr 264 tkr Summa intäkter tkr tkr -1 tkr 0%

13 31 forts Kommentar. Uppföljningen visar en god överensstämmelse mot budget. Detta beror delvis på att budgeten för personalkostnader sänktes under året med hela 760 tkr, pengar som tidigt sparades in. Internfakturering av Skolans måltider sänktes före bokslut, så att 453 tkr betalades tillbaka till skolans verksamheter flyttade förskoleköken med en budget på 3,5 Mkr över till måltidsverksamheten, med ett sparbeting på 300 tkr infördes även interndebitering av skolans måltider. Ett system med viktning av de ingående komponenterna för olika portionskostnader infördes, för att kunna fördela kostnaderna. En justering av detta har gjorts efter utfallet 2009, då hänsyn tagit till verkligt serverade portioner. Måltider Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Kostnader (från 2009 inkl. Förskolekök): Personal tkr tkr tkr Livsmedel tkr tkr tkr Myndighetsavgifter, analyser 66 tkr 66 tkr 109 tkr Lokalhyra (Sunnemoköket fr 2008) tkr tkr tkr Matbilar 100 tkr 133 tkr 125 tkr Övrigt Städkem arbetskläder mm 670 tkr 777 tkr 741 tkr Kap. kostnader köksutrustning 273 tkr 267 tkr 215 tkr Kostnader tkr tkr tkr Intäkter: Personallunch, kafeteria mm -374 tkr -374 tkr -277 tkr Lunchportioner till Sociala -59 tkr -202 tkr -259 tkr Dygnsportioner till Äldreomsorgen tkr tkr tkr EU bidrag mjölken -171 tkr -209 tkr -117 tkr Skolans måltider (2009 även till förskolor) tkr tkr tkr Extern försäljning Skogvaktaren -351 tkr Övriga intäkter, svåra att fördela rätt före tkr Summa intäkter tkr tkr tkr För jämförelse skull har skolans måltider 2007 och 2008 räknats fram genom att nollställa verksamheten. Effekten av interndebiteringen har blivit att äldreomsorgen har debiterats c:a 230 tkr lägre för dygnsportioner 2009 än Hänsyn har då tagits till att Skogvaktarens måltider tidigare gått på äldreomsorgens budget och äldreomsorgen har även fått intäkterna. Det finns många felkällor i sammanställningen av intäkterna 2007 och 2008.

14 31 forts Nyckeltal (2009 är första året detta kan räknas fram): Dygnspris kost äldre 132 kr Personallunch 45 kr Årskostnad grundskoleelev utan lokal kr Måltidskostnad per heltidsinskriven elev förskolan inkl. lokal kr Fritids årskostnad per inskrivet barn inkl. lokal kr % skolelever som äter lunch 84% % heltidsinskrivna barn som äter förskolelunch 78% % pedagogiska luncher grundskolan 6% % pedagogiska luncher förskolan 31% Det enda nyckeltal som finns för riket är årskostnad grundskoleelev utan lokal. Snittet för jämförbara kommuner finns endast för 2007, det var då kr. Mål och Verksamhetsplan Arbetet för att uppnå de övergripande ekonomiska målen ska fortstätta genom det effektiviseringsarbete som pågår. Älvstrandsköket ska driftsättas. En ny upphandling av livsmedel ska ske. Projektet Den goda måltiden ska starta. Trappstäd och kontorsstäd ska läggas ut på entreprenad från 1 jan Ett nytt webb-baserat system för att hantera brukarnas betygsättning av verksamheten ska driftsättas. Arbetet med den systematiska arbetsmiljön ska förbättras genom skyddsronder på alla kök och en genomgång av arbetsmiljön för städpersonalen ska genomföras. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för Serviceenheten gällande och godkänner uppföljningen för 2009.

15 Dnr Godkännande av underhållsplan 2010 för Idrottsanläggning, parkanläggningar lek och badplatser Tekniska enheten har upprättat förslag till underhållsplan för idrottsanläggningar parkanläggningar lek och badplatser för år Sammanställning: Underhåll park/lek/idrott År 2009 Utfall 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Senare Summa parken Summa badplatser Summa allmänna lekplatser Summa lekplatser knutna till fastighet Summa idrottsanläggningar Summa park/lek/idrott varav finns i fastighetsavdelningen underhållsplan varav Enni/Håkans Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner upprättad underhållsplan för Idrottsanläggningar, park, bad- och lekplatser. Detaljerad lista tkr År 2009 Utfall 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Senare Park och torg Minigolfen Nytt tak Blinkenbergsparken 100 Omdaning rabatter Park belysning mm Julbelysning utbyte Parkbänkar utbyte Röjsågar utbyte Papperskorgar/hundlatriner (gaturenhållning) Summa parken

16 32 forts Badplatser Sundsjön bryggor 25 Uvanå bryggor 25 Gustava bryggor 25 Summa badplatser Lekplatser Utbyte och reparation enl. reparationsplan varje år Gustavsforsvägen lekplats 50 Byte av "fallunderlag" under gungor Summa allmänna lekplatser Upprustning Råda skola Upprustning Milan Upprustning Treklövern Upprustning Myran Upprustning Prästkragen Upprustning Sunnemo Upprustning Kyrkhedens skola Upprustning Älvstranden 50 Summa lekplatser knutna till fastighet Utbyte lampor Vågbacken till energisnåla 100 Iordningställande Halgådeltat rastplats/strövslinga finansieras med 100 tkr av LIP-projekt 0 Underhåll Åsenslingan 35 Valhall / Hagforsvallen Utbyte tak ,5 110 Panel på yttervägg 75 Mura om tegelvägg invändigt 20 Matchklocka 60 Batteri ismaskin 70 Kantfräs 70 Byte av armaturer ishallen (37 st) Byte ytterdörrar (5 st) Byte fönster (22 st) Cylinderklippare 170 Renovering av omklädningsrum fotboll Höökborgen 15, Summa idrottsanläggningar , Summa underhåll

17 Dnr Kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum Bakgrund Frågan om kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under projektets gång. Förberedelser har gjorts med kanalisation och ett förslag finns som innebär 5 st kameror för översiktsbilder samt 2 st kameror för närbilder, dels vid huvudentrén och dels vid entrén mellan nya och gamla huset. Kostnaden beräknas till ca kr och finansieras inom projektets ram. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen. Bilder från kamerorna lagras lokalt på en dator placerad i särskilt avsett rum. För att kunna se bilderna krävs lösenord som innehas av våra fastighetsskötare. Bilderna raderas automatiskt när hårddisken blir full eller också ställer man in på önskat antal dagar som bilderna ska sparas. Allmänheten kommer att informeras av tydliga skyltar som monteras på fasad samt entrédörrar till anläggningen. Syfte Kameraövervakningen tar hänsyn till bibliotekets öppettider och är planerad att vara i drift mellan kl månd-torsd., fredag , samt helger lördagar till måndag. Syftet är att säkerställa en bevakning då anläggningen är obevakad, speciellt vid entréer och på platser som ligger skyddade från allmän insyn. Med kameraövervakning vill vi dels motverka olika typer av skadegörelse, klotter och dels få en bättre kontroll över vad som händer runt anläggningen då den är obevakad. Vi vill här undvika att vissa undanskymda platser blir s.k. tillhåll på kvällar o helger. Det har exempelvis förekommit anlagda bränder på området under byggtiden. Beslutsunderlag Projektledarens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kameraövervakning skall installeras och tas i drift när erforderliga tillstånd inhämtas.

18 Dnr Anbud: Ombyggnad av Dagcenters lokal, Björkdungen, Hagfors Socialnämnden har i beslut , 72 önskemål om en ombyggnad av Björkdungen till LSS-dagcenter. Kommunfullmäktige anslog , 56, kr till ombyggnad av lokaler till sociala avdelningens dagliga verksamhet. Anbud har nu infordrats av fastighetsavdelningen till LSS-Dagcenter och avlastningsboende som totalentreprenad. Tre anbud har inkommit vid anbudstidens utgång. Anbud nr Pris kr kr kr I anbud nummer 3 ingår ej nytt tak. Beslutsunderlag Projektledarens skrivelse Beslut Tekniska et antar anbud nummer ett som totalentreprenör för ombyggnation Björkdungen då deras anbud är det för kommunen förmånligaste.

19 Dnr Avveckling Hagfors Stjärn 1:421, Stjärngården Arbetsmarknadsenheten, (AME), bedriver idag sin verksamhet med utgång från Stjärngården i Uddeholm. Verksamheten har uttryckt önskemål om ett mer centralt läge för att kunna minska antalet transporter och resor. I samband med den omstrukturering av lokaler som nu genomförs bland annat med anledning av skolans omflyttning kommer ytor med mer centralt läge att frigöras. En utredning om dess lämplighet för verksamheten har påbörjats och ett färdigt förslag kommer att presenteras under våren. Med anledning av kommunens målsättning att komma ner i nyckeltal genom att avveckla överytor och lokaler som inte längre behövs för den egna verksamheten bör arbetet med att avveckla fastigheten genom försäljning påbörjas parallellt med utredningen om lämpliga lokaler för verksamheten, för att möjliggöra ett omedelbart avträde i samband med avflytt. Fastigheten kostade under år 2009 drygt kronor i drift och medför en årlig överkostnad med 145 kr/kvm jämfört mot riktvärdet för industri/hantverkslokaler. Fastighetens bokförda värde per uppgick till sammanlagt kronor. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget och ger tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Stjärn 1:421

20 Dnr Rivning av Vitsippan, Stjärn 1:425 Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten. Fastighetsavdelningen påbörjade, i samband med beslut, omedelbart försäljningsarbetet med annonsering i lokala medier samt internet. Inga bud eller förfrågningar har inkommit och intresset för fastigheten bedöms som mycket lågt. Fastighetsavdelningen föreslår därför att objektet istället avvecklas genom rivning. Byggnadens bokförda värde per uppgick till kronor. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att avveckla fastigheten Hagfors Stjärn 1:425, Vitsippan daghem och förskola, genom rivning i det fall försäljning ej kan genomföras.

21 Dnr Avveckling, industribyggnad Forsskolan, Lärlingen 1 Hagfors kommun har som mål att optimera lokalanvändandet och avveckla överytor. Som ett led i denna förtätning av lokaler har ett förslag på flytt av TOP och Optimus till Primus tagits fram. Genom att flytta verksamheten till Primus kan de totala vakanserna minskas samtidigt som 1200 kvm verkstadsyta på Forsskolan kan avvecklas. Då byggnaden har ett inklämt läge med begränsad tillgänglighet för större fordon är det inte lämpligt att överlåta byggnaden för fortsatt industriell verksamhet. Genom rivning kommer också miljön runt gamla badhuset att bli öppnare och trevligare. År 2009 uppgick driftskostnad för Forsskolan till sammanlagt kronor, varav ungefär kr/år avser verkstadsbyggnad. Lokalerna på Primus är idag redan uppvärmda, en flytt hit medför således ingen ökning i uppvärmningskostnad. Även kostnader för tillsyn, skötsel och sophantering bedöms kunna hållas ner något jämfört mot tidigare. En flytt av utbildningen till Primus i kombination med en avveckling av verkstadshuset förväntas därför innebära en årlig besparing om ungefär kronor i drift, exklusive kapitalkostnader och lokalvård, samt kronor i lokalhyror för den portabla modul med lektionssalar som idag används. Kostnad för omflyttning och nödvändiga renoveringsarbeten på Primus uppskattas till max 3,7 Mkr. En del av arbetet bör kunna genomföras som projekt med egen personal eller tillsammans med bygglinjen. En fullständig utredning av totalkostnad och ekonomisk hållbarhet skall göras under mars/april. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget om avveckling av industribyggnad inom fastigheten Lärlingen 1, Forsskolan, genom rivning i samband med att berörd verksamhet flyttar under läsåret 2010/2011.

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-05-17 1 (33) 56-77 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 11.30 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Tjänsteskrivelse 2013-08-21 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2013.0069 Folkhälsonämnden Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Sammanfattning Under läsåret 2012/2013 har elevantalet ökat inom grundskolan

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämnden 2010-10-19 1 (11) 51-59

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämnden 2010-10-19 1 (11) 51-59 Barn- och bildningsnämnden 2010-10-19 1 (11) 51-59 PLATS OCH TID Barn- och ungdomsenheten, Hagfors, kl 14.00-16.30 BESLUTANDE Anita Fridberg (S), ordförande Göran Eriksson (S) Inge-Marie Byström (S), ersättare

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005 Kommunstyrelsen den 10 april 2006 Ks 51 Dnr KS06/126 040 Årsredovisning 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2005. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Efter hörande av

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer