Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare"

Transkript

1 (30) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Enni Hänninen, verksamhetsansvarig park o utegrupp, kl Marie-Louise Karlsson, verksamhetsansvarig kost o städ, kl Johanna Thorén, miljöinformatör, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Ingela Axelsson, sekreterare Anita Lundberg, ekonom Anna Sjörs, teknisk chef JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 UPPFÖLJNING Föregående mötes protokoll Tekniska ets protokoll från sammanträdet gicks igenom.

3 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-februari 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-feb Redovisn. jan-feb Årsbudget Prognos helår Exklusive kapitalkostnader SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT EKL KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnader Kapitalkostnader nya ÄBC TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Kommentarer Kapitalkostnader för januari-februari 2010 är ännu inte inlagda i redovisningen, budgeten för det visas därför särskilt.

4 29 forts Verksamhet Avvikelse tkr Justerad avvikelse tkr Justering avser främst Fastighet Justerat för felbokförda hyresintäkter Gata/park Justering av div. felperiodiseringar Serviceenheten Justering vissa intäkter Bad 6 6 Idrottsanläggningar Flyg periodiseringsfel inhyrd personal mm Resten skattefinansierat Skattefinansierat efter periodjustering VA Avfall Avgiftsfinansierat Efter justering Hela tekniska efter justering Personal PERSONAL Periodbudget Resultat Avvikelse i % Budget Adm % Gata/Park/ % GS-alla % Fastighetsadm, snickare % Flyg % Måltidsverksamhet % Städ % Fjärrvärme % VA % Avfall % Totalt % Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Städ och Måltidpersonal kommer under året att successivt minska personal, och budget är periodiserad för detta. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis 23 tjänster. 3 tjänster är överflyttade till ekonomi. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning. Det utfall som visas här gäller alltså de timmar som utfördes i jan.

5 29 forts Gata/park har en lägre skötsel än förväntat, främst i Ekshärad har inte personalen arbetet ute som planerats i budget. Periodiseringen är här rätt. Flyg är ännu felperiodiserat, då GS-personalen arbetar endast under vintersäsong. VA: även här är planeringen att en grupp rörläggare ska under vår-höst arbeta på investeringsprojektet Gärdet. Detta bör periodiseras. Fastighet ligger över periodbudget för kommunens fastigheter och lägre för Hagforshem. Periodbudget ligger för högt för de lokaler som ska avvecklas t.ex. Asplundsskolan, Skolorna Norra, Södra och Sättra, Uddeholmshotellet m.fl. fastigheter. Detta förklarar dock inte hela avvikelsen. Kostnad GS-personal som skriver tid, ej snickare Avvikelse i % av budget Gata/park/idrottsanl % Flyg (felpersiodiserat) % Avfall % VA % Fjärrvärme % Kommersiella fastigheter % Verksamheternas lokaler % HagforsHem % Summa ovan % Fordon + hjullastare % Media Köp gäller jan månad Budgetperiod Upparbetat Avvikelse Periodbudget Redovisning Avvikels e Periodbudget i % av Årsbudget årsbudget 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad Köp jan 2009 årsbudget El % 12 % % Olja % 47 % % Pellets % 24 % % Fjärrvärme % 20% % Totaler % 15% % Januari var mycket kall. Det syns på all mediaförbrukning. Siffrorna är justerade mot utfall tom feb, då HagforsHem släpat med att fakturera vidare fjärrvärmen för Tranan och Myran, dessa fakturor är bokförda först på mars. Hela 20 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 15 % samma period (jan) förra året. Sammantaget visar media en avvikelse på tkr för januari. Då även februari och mars är kallare än normalår finns en stor risk för att mediabudgeten överskrids. Glädjande nog ligger nya Älvstranden bättre än sin periodbudget både för el (+ 50 tkr) och värme (+ 25 tkr).

6 29 forts Skattefinansierad verksamhet: Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 412 tkr efter justering kända periodiseringsfel. Gata/park ligger på budget efter justering av div felaktig periodiserad barmarks och parkbudget. Vinterväghållningen ligger inte minus, men de stora kostnaderna kommer i mars för arbetet under februari. Jämfört med samma period förra året (då bokfördes en kostnad 722 tkr) är det LÄGRE kostnader 2010 (kostnad 474 tkr), vilket indikerar att alla entreprenörer inte fakturerat för jan. Serviceenheten ligger något under budget. Den effektivisering på personal som startade 2008 fortsätter. Serviceenheten kommer att närma sig önskade nyckeltal under Idrottsanläggningar och Badet ligger utan justering nästan på periodbudget. Flyget ligger även det nästan på budget efter justering av vissa konton, främst löner och inhyrning av personal. Intäktssidan är dock svagare än periodbudget. Fastighet ligger minus 360 tkr, högre underskott än motsvarande period i fjol (-238 tkr). Det är media som högre än budget (verkligt underskott), i övrigt följer utfallet den periodiserade budgeten bra, undantaget försäkringar, hyreskostnader och hyresintäkter, där justering gjorts. Kommersiella + tomma Periodbudget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer Hyreskostnader Media - värme el vatten DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL Försäkring, skatt ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING ETERNT HYRESINTÄKTER Netto Efter justering Verksamhetsfastigheter Periodbudget Utfall Avvikelse periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer HYRESKOSTNADER Media DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING ETERNT HYRESINTÄKTER Netto

7 29 forts För att kontrollera att fastighetsskötseln klarar den neddragning som planeras är det mycket viktigt att ha kontroll över hur personalen arbetar. Utfördelningen av personal är gjord efter nyckeltal för fastighet. De fastigheter (undantaget de fastigheter (Sättra, Asp, Norra där GS-kostnaden är felperiodiserad) som avviket mest i % mot budget är: OBJEKT Budget tom feb Utfall % av årsbudget tom feb MOT BUDGET Årsbudget rikttal =9 % RÅDA DAGHEM % BELLMANSGÅRDEN % LILLSTUGEVÄGEN % KOMMUNALHUSET EKSHÄRAD % VÅRDCENTRAL EKSHÄRAD % TREKLÖVERN % MYRAN DAGHEM % RÅDA RASTPLATS % LILLSTUGEVÄGEN % CENTRALFÖRRÅDET % Summa ovan fastigheter % Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamheten ligger på plus, justerat för underhåll mm. VA Period-budget Utfall Avvikelse Efter justering period.-fel Årsbudget Intäkter från abonnenter inkl Munkfors Adm avläsning mm gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar Netto Avfallsverksamheten ligger på ett litet minus, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Kostnader för förbränning och skatt blir då lägre, så nettot är ganska ok. Avfall Period Budget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget Intäkter Kostnader Netto Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per

8 Dnr Mål och verksamhetsplan för Park, Idrottsanläggningar Lek och badplatser Det ekonomiska långsiktiga målet för verksamheten är att underhållet måste komma i kapp och att övriga kostnaderna ska ligga i nivå med liknande kommuners nyckeltal eller lägre. Det offentliga rummet parker, torg och gröna stråk i centrum ska utvecklas. Måluppfyllelsen 2009 blev 62 % av full uppfyllelse, vilket är en kraftig förbättring mot 2008 ( 42 %) Detaljerad budgetuppföljning: Budget 2009 Utfall År 2009 Avvikelse mot budget Uppfyllelse Drift park tkr tkr -76 tkr -7% Planerat underhåll park 215 tkr 221 tkr -6 tkr -3% Kapital park 98 tkr 97 tkr 1 tkr 1% Minigolfen 57 tkr 86 tkr -29 tkr -51% Kapital minigolf 13 tkr 13 tkr Lekplatser Drift 202 tkr 110 tkr 92 tkr 46% Planerat underhåll lekplatser + minigolf 80 tkr 101 tkr -21 tkr -26% Kapital Lekplatser 219 tkr 219 tkr Badplatser Drift 85 tkr 131 tkr -46 tkr -54% Planerat underhåll badplatser 80 tkr 77 tkr 3 tkr 4% Elljusbanor drift 79 tkr 62 tkr 17 tkr 22% Varav el elljusbanor 42 tkr 40 tkr 2 tkr 4% Isbanor ute o bostadsområden 15 tkr 18 tkr -3 tkr -17% Summa park, lek- badplatser mm tkr tkr -67 tkr -3% Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr 168 tkr 7% Varav Valhallanl. el 926 tkr 902 tkr 24 tkr 3% Planerat underhåll Valhall 200 tkr 279 tkr -79 tkr -39% Kapital Valhall 522 tkr 522 tkr Höökborgen drift inkl. städ 296 tkr 367 tkr -71 tkr -24% Varav Höökborgen el 49 tkr 52 tkr -3 tkr -6% Planerat underhåll Höökborgen 20 tkr 15 tkr 5 tkr 23% Kapital Höökborgen 77 tkr 75 tkr Summa Idrottsanläggningar tkr tkr 25 tkr 1% Summa tkr tkr -42 tkr -1%

9 30 forts Uppföljning några år År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Drift park tkr tkr tkr tkr Planerat underhåll park 0 tkr 0 tkr 79 tkr 221 tkr Kapital park 105 tkr 97 tkr 91 tkr 97 tkr Minigolfen 11 tkr 86 tkr Kapital minigolf 0 tkr 13 tkr Lekplatser Drift 52 tkr 60 tkr 119 tkr 110 tkr Underhåll lekplatser + minigolf 56 tkr 101 tkr Kapital Lekplatser 47 tkr 48 tkr 74 tkr 219 tkr Badplatser Drift 176 tkr 266 tkr 233 tkr 131 tkr Planerat underhåll badplatser 0 tkr 50 tkr 53 tkr 77 tkr Elljusbanor drift 70 tkr 78 tkr 65 tkr 62 tkr Varav el elljusbanor 27 tkr 30 tkr 34 tkr 40 tkr Isbanor ute o bostadsområden 47 tkr 22 tkr 19 tkr 18 tkr Summa park, lek-badplatser mm tkr tkr tkr tkr Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr tkr tkr Varav Valhallanl. el 759 tkr 837 tkr 855 tkr 902 tkr Underhåll Valhall 250 tkr 234 tkr 263 tkr 279 tkr Kapital Valhall 914 tkr 600 tkr 953 tkr 522 tkr Höökborgen drift inkl. städ 364 tkr 374 tkr 414 tkr 367 tkr Varav Höökborgen el 38 tkr 50 tkr 42 tkr 52 tkr Underhåll Höökborgen 0 tkr 0 tkr 128 tkr 15 tkr Kapital Höökborgen 32 tkr 31 tkr 30 tkr 75 tkr Summa Idrottsanläggningar tkr tkr tkr tkr Summa tkr tkr tkr tkr Summa D&U utan kapital tkr tkr tkr tkr Nyckeltal: Nyckeltal för PARK/FRITIDSANLÄGGNINGAR Jämför Bedömning Parkskötsel kostnad kr/inv jmf SKLs nyckeltal 120 kr 113 kr 163 kr 164 kr 199 kr Kostnad för skötsel gräsytor kr/kvm skött yta?? 2 kr/kvm 2 kr/kvm 4 kr/kvm riket Driftkostnad inkl. städ för Valhall och Höökborgen per år, ej underhåll tkr tkr tkr tkr Varje år Genomfört underhåll av budget 48 % 116% 100% Minska el energiförbrukningen Valhall med 20% från 2006 års nivå referens -9% -10% -12% Går åt rätt håll % annan värmekälla än gasen från Holkesmossen till uppvärmning+ varmvatten Valhall-anläggningen ej mätt ej mätt 8% 4% Mätt som förbrukad olja/ förbränd gas

10 30 forts Mål och Verksamhetsplan Arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen sker enlig särskild beslutat underhållsplan. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med föreningar och allmänhet mot de målsättningar som beslutas. Fokusområden 2010 är utveckling av utemiljön runt Uvån samt att föreningsdriften av Valhallanläggningen finner sina former. Säkerhet: Nya rutiner för kontroll av säkerhet på lekplatser ska implementeras. I verksamhetsplanen finns uppdraget att arbetsledarna ska förbättra samverkan mellan fastighetsskötare och yttre-skötselgruppen. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för Park, idrottsanläggningar, lek- och badplatser gällande och godkänner uppföljningen för 2009.

11 Dnr Mål- och verksamhetsplan för verksamheterna Städ och Kost Måltidsverksamheten skall med hög kvalitet och tillgänglighet förse våra kunder med en näringsriktig kost. Städ ska ske med en sådan kvalitet att omgivningen inte påverkas på ett negativt sätt. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med kunden på ett långsiktigt hållbart sätt med minsta möjligt negativa påverkan. Det ekonomiska långsiktiga målet för verksamheten är att kostnaderna ska ligga i nivå med liknande kommuners nyckeltal eller lägre. Måluppfyllelsen 2009 blev 73 % av full uppfyllelse, lika som förra året. Kostnaderna har sänkts kraftigt. Uppdraget att nollbudgetera måltidsverksamheten har uppnåtts. Budgetuppföljning: Städverksamheten: STÄDET 2009 Budget Utfall Avvikelse Avvikelse i % Personalkostnader inkl. arbetsledning tkr tkr 823 tkr 6% Köpta tjänster 250 tkr 347 tkr -97 tkr -39% Städkem 870 tkr 440 tkr 430 tkr 49% Bilen (obj 36210) 50 tkr 56 tkr -6 tkr -12% Lokalkostnader 43 tkr 29 tkr 14 tkr 33% Kap. kostnader + köp nya maskiner 27 tkr 205 tkr -178 tkr -660% Övrigt mindre poster 47 tkr Summa kostnader tkr tkr 939 tkr 7% Externa intäkter tkr tkr 274 tkr 20% Interna intäkter tkr tkr tkr 9% Netto 0 tkr -110 tkr 110 tkr Kommentar: Kostnaderna blev 7 % under budget. Genom det goda resultatet kunde en återbetalning ske till verksamheterna. Nyckeltalen för städ har förbättrats.

12 31 forts Utfall tre år STÄDET Jan-dec Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Summa bruttokostnader tkr tkr tkr Därav Personal tkr tkr tkr Därav Köpta tjänster 314 tkr 264 tkr 347 tkr Därav Städkem 676 tkr 552 tkr 440 tkr Nyckeltal Den rationalisering som skett på städet visas i minskningen av överkostnad, framräknat från de standardkostnadsberäkningarna som finns. Kontoren har ökat jmf 2007, övriga lokaltyper har minskat sin överkostnad. Lokaltyp Överkostnad 2007 Överkostnad 2009 Förskolor 322 tkr 207 tkr Skolor 221 tkr 154 tkr Kontor 165 tkr 191 tkr Summa ovan 709 tkr 552 tkr Kostverksamheten: Uppföljning mot budget: Avvikelse Budget 2009 Utfall 2009 Avvikelse i % Personal tkr tkr 100 tkr 1 % Livsmedel tkr tkr 186 tkr 3 % Myndighetsavgifter, analyser 112 tkr 109 tkr 2 tkr 2 % Lokalhyra tkr tkr 0 tkr 0 % Matbilar 135 tkr 125 tkr 10 tkr 7 % Övrigt Städkem arbetskläder mm 765 tkr 741 tkr 24 tkr 3 % Kap. kostnader köksutrustning 215 tkr 215 tkr 0 tkr 0 % Kostnader tkr tkr 322 tkr 1 % Intäkter: Personallunch, kafeteria mm -180 tkr -277 tkr 97 tkr 54 % Lunchportioner till Sociala -298 tkr -259 tkr -39 tkr -13 % Dygns portioner till Äldreomsorgen tkr tkr 91 tkr 1 % EU bidrag mjölken, övrigt -80 tkr -117 tkr 37 tkr 47 % Skolans måltider tkr tkr -453 tkr -3 % Extern försäljning Skogvaktaren -350 tkr -351 tkr 1 tkr 0% Övriga intäkter 0 tkr -264 tkr 264 tkr Summa intäkter tkr tkr -1 tkr 0%

13 31 forts Kommentar. Uppföljningen visar en god överensstämmelse mot budget. Detta beror delvis på att budgeten för personalkostnader sänktes under året med hela 760 tkr, pengar som tidigt sparades in. Internfakturering av Skolans måltider sänktes före bokslut, så att 453 tkr betalades tillbaka till skolans verksamheter flyttade förskoleköken med en budget på 3,5 Mkr över till måltidsverksamheten, med ett sparbeting på 300 tkr infördes även interndebitering av skolans måltider. Ett system med viktning av de ingående komponenterna för olika portionskostnader infördes, för att kunna fördela kostnaderna. En justering av detta har gjorts efter utfallet 2009, då hänsyn tagit till verkligt serverade portioner. Måltider Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Kostnader (från 2009 inkl. Förskolekök): Personal tkr tkr tkr Livsmedel tkr tkr tkr Myndighetsavgifter, analyser 66 tkr 66 tkr 109 tkr Lokalhyra (Sunnemoköket fr 2008) tkr tkr tkr Matbilar 100 tkr 133 tkr 125 tkr Övrigt Städkem arbetskläder mm 670 tkr 777 tkr 741 tkr Kap. kostnader köksutrustning 273 tkr 267 tkr 215 tkr Kostnader tkr tkr tkr Intäkter: Personallunch, kafeteria mm -374 tkr -374 tkr -277 tkr Lunchportioner till Sociala -59 tkr -202 tkr -259 tkr Dygnsportioner till Äldreomsorgen tkr tkr tkr EU bidrag mjölken -171 tkr -209 tkr -117 tkr Skolans måltider (2009 även till förskolor) tkr tkr tkr Extern försäljning Skogvaktaren -351 tkr Övriga intäkter, svåra att fördela rätt före tkr Summa intäkter tkr tkr tkr För jämförelse skull har skolans måltider 2007 och 2008 räknats fram genom att nollställa verksamheten. Effekten av interndebiteringen har blivit att äldreomsorgen har debiterats c:a 230 tkr lägre för dygnsportioner 2009 än Hänsyn har då tagits till att Skogvaktarens måltider tidigare gått på äldreomsorgens budget och äldreomsorgen har även fått intäkterna. Det finns många felkällor i sammanställningen av intäkterna 2007 och 2008.

14 31 forts Nyckeltal (2009 är första året detta kan räknas fram): Dygnspris kost äldre 132 kr Personallunch 45 kr Årskostnad grundskoleelev utan lokal kr Måltidskostnad per heltidsinskriven elev förskolan inkl. lokal kr Fritids årskostnad per inskrivet barn inkl. lokal kr % skolelever som äter lunch 84% % heltidsinskrivna barn som äter förskolelunch 78% % pedagogiska luncher grundskolan 6% % pedagogiska luncher förskolan 31% Det enda nyckeltal som finns för riket är årskostnad grundskoleelev utan lokal. Snittet för jämförbara kommuner finns endast för 2007, det var då kr. Mål och Verksamhetsplan Arbetet för att uppnå de övergripande ekonomiska målen ska fortstätta genom det effektiviseringsarbete som pågår. Älvstrandsköket ska driftsättas. En ny upphandling av livsmedel ska ske. Projektet Den goda måltiden ska starta. Trappstäd och kontorsstäd ska läggas ut på entreprenad från 1 jan Ett nytt webb-baserat system för att hantera brukarnas betygsättning av verksamheten ska driftsättas. Arbetet med den systematiska arbetsmiljön ska förbättras genom skyddsronder på alla kök och en genomgång av arbetsmiljön för städpersonalen ska genomföras. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för Serviceenheten gällande och godkänner uppföljningen för 2009.

15 Dnr Godkännande av underhållsplan 2010 för Idrottsanläggning, parkanläggningar lek och badplatser Tekniska enheten har upprättat förslag till underhållsplan för idrottsanläggningar parkanläggningar lek och badplatser för år Sammanställning: Underhåll park/lek/idrott År 2009 Utfall 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Senare Summa parken Summa badplatser Summa allmänna lekplatser Summa lekplatser knutna till fastighet Summa idrottsanläggningar Summa park/lek/idrott varav finns i fastighetsavdelningen underhållsplan varav Enni/Håkans Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner upprättad underhållsplan för Idrottsanläggningar, park, bad- och lekplatser. Detaljerad lista tkr År 2009 Utfall 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Senare Park och torg Minigolfen Nytt tak Blinkenbergsparken 100 Omdaning rabatter Park belysning mm Julbelysning utbyte Parkbänkar utbyte Röjsågar utbyte Papperskorgar/hundlatriner (gaturenhållning) Summa parken

16 32 forts Badplatser Sundsjön bryggor 25 Uvanå bryggor 25 Gustava bryggor 25 Summa badplatser Lekplatser Utbyte och reparation enl. reparationsplan varje år Gustavsforsvägen lekplats 50 Byte av "fallunderlag" under gungor Summa allmänna lekplatser Upprustning Råda skola Upprustning Milan Upprustning Treklövern Upprustning Myran Upprustning Prästkragen Upprustning Sunnemo Upprustning Kyrkhedens skola Upprustning Älvstranden 50 Summa lekplatser knutna till fastighet Utbyte lampor Vågbacken till energisnåla 100 Iordningställande Halgådeltat rastplats/strövslinga finansieras med 100 tkr av LIP-projekt 0 Underhåll Åsenslingan 35 Valhall / Hagforsvallen Utbyte tak ,5 110 Panel på yttervägg 75 Mura om tegelvägg invändigt 20 Matchklocka 60 Batteri ismaskin 70 Kantfräs 70 Byte av armaturer ishallen (37 st) Byte ytterdörrar (5 st) Byte fönster (22 st) Cylinderklippare 170 Renovering av omklädningsrum fotboll Höökborgen 15, Summa idrottsanläggningar , Summa underhåll

17 Dnr Kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum Bakgrund Frågan om kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under projektets gång. Förberedelser har gjorts med kanalisation och ett förslag finns som innebär 5 st kameror för översiktsbilder samt 2 st kameror för närbilder, dels vid huvudentrén och dels vid entrén mellan nya och gamla huset. Kostnaden beräknas till ca kr och finansieras inom projektets ram. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen. Bilder från kamerorna lagras lokalt på en dator placerad i särskilt avsett rum. För att kunna se bilderna krävs lösenord som innehas av våra fastighetsskötare. Bilderna raderas automatiskt när hårddisken blir full eller också ställer man in på önskat antal dagar som bilderna ska sparas. Allmänheten kommer att informeras av tydliga skyltar som monteras på fasad samt entrédörrar till anläggningen. Syfte Kameraövervakningen tar hänsyn till bibliotekets öppettider och är planerad att vara i drift mellan kl månd-torsd., fredag , samt helger lördagar till måndag. Syftet är att säkerställa en bevakning då anläggningen är obevakad, speciellt vid entréer och på platser som ligger skyddade från allmän insyn. Med kameraövervakning vill vi dels motverka olika typer av skadegörelse, klotter och dels få en bättre kontroll över vad som händer runt anläggningen då den är obevakad. Vi vill här undvika att vissa undanskymda platser blir s.k. tillhåll på kvällar o helger. Det har exempelvis förekommit anlagda bränder på området under byggtiden. Beslutsunderlag Projektledarens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kameraövervakning skall installeras och tas i drift när erforderliga tillstånd inhämtas.

18 Dnr Anbud: Ombyggnad av Dagcenters lokal, Björkdungen, Hagfors Socialnämnden har i beslut , 72 önskemål om en ombyggnad av Björkdungen till LSS-dagcenter. Kommunfullmäktige anslog , 56, kr till ombyggnad av lokaler till sociala avdelningens dagliga verksamhet. Anbud har nu infordrats av fastighetsavdelningen till LSS-Dagcenter och avlastningsboende som totalentreprenad. Tre anbud har inkommit vid anbudstidens utgång. Anbud nr Pris kr kr kr I anbud nummer 3 ingår ej nytt tak. Beslutsunderlag Projektledarens skrivelse Beslut Tekniska et antar anbud nummer ett som totalentreprenör för ombyggnation Björkdungen då deras anbud är det för kommunen förmånligaste.

19 Dnr Avveckling Hagfors Stjärn 1:421, Stjärngården Arbetsmarknadsenheten, (AME), bedriver idag sin verksamhet med utgång från Stjärngården i Uddeholm. Verksamheten har uttryckt önskemål om ett mer centralt läge för att kunna minska antalet transporter och resor. I samband med den omstrukturering av lokaler som nu genomförs bland annat med anledning av skolans omflyttning kommer ytor med mer centralt läge att frigöras. En utredning om dess lämplighet för verksamheten har påbörjats och ett färdigt förslag kommer att presenteras under våren. Med anledning av kommunens målsättning att komma ner i nyckeltal genom att avveckla överytor och lokaler som inte längre behövs för den egna verksamheten bör arbetet med att avveckla fastigheten genom försäljning påbörjas parallellt med utredningen om lämpliga lokaler för verksamheten, för att möjliggöra ett omedelbart avträde i samband med avflytt. Fastigheten kostade under år 2009 drygt kronor i drift och medför en årlig överkostnad med 145 kr/kvm jämfört mot riktvärdet för industri/hantverkslokaler. Fastighetens bokförda värde per uppgick till sammanlagt kronor. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget och ger tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Stjärn 1:421

20 Dnr Rivning av Vitsippan, Stjärn 1:425 Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten. Fastighetsavdelningen påbörjade, i samband med beslut, omedelbart försäljningsarbetet med annonsering i lokala medier samt internet. Inga bud eller förfrågningar har inkommit och intresset för fastigheten bedöms som mycket lågt. Fastighetsavdelningen föreslår därför att objektet istället avvecklas genom rivning. Byggnadens bokförda värde per uppgick till kronor. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att avveckla fastigheten Hagfors Stjärn 1:425, Vitsippan daghem och förskola, genom rivning i det fall försäljning ej kan genomföras.

21 Dnr Avveckling, industribyggnad Forsskolan, Lärlingen 1 Hagfors kommun har som mål att optimera lokalanvändandet och avveckla överytor. Som ett led i denna förtätning av lokaler har ett förslag på flytt av TOP och Optimus till Primus tagits fram. Genom att flytta verksamheten till Primus kan de totala vakanserna minskas samtidigt som 1200 kvm verkstadsyta på Forsskolan kan avvecklas. Då byggnaden har ett inklämt läge med begränsad tillgänglighet för större fordon är det inte lämpligt att överlåta byggnaden för fortsatt industriell verksamhet. Genom rivning kommer också miljön runt gamla badhuset att bli öppnare och trevligare. År 2009 uppgick driftskostnad för Forsskolan till sammanlagt kronor, varav ungefär kr/år avser verkstadsbyggnad. Lokalerna på Primus är idag redan uppvärmda, en flytt hit medför således ingen ökning i uppvärmningskostnad. Även kostnader för tillsyn, skötsel och sophantering bedöms kunna hållas ner något jämfört mot tidigare. En flytt av utbildningen till Primus i kombination med en avveckling av verkstadshuset förväntas därför innebära en årlig besparing om ungefär kronor i drift, exklusive kapitalkostnader och lokalvård, samt kronor i lokalhyror för den portabla modul med lektionssalar som idag används. Kostnad för omflyttning och nödvändiga renoveringsarbeten på Primus uppskattas till max 3,7 Mkr. En del av arbetet bör kunna genomföras som projekt med egen personal eller tillsammans med bygglinjen. En fullständig utredning av totalkostnad och ekonomisk hållbarhet skall göras under mars/april. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget om avveckling av industribyggnad inom fastigheten Lärlingen 1, Forsskolan, genom rivning i samband med att berörd verksamhet flyttar under läsåret 2010/2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54 2011-04-18 1 (30) 39-54 PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl. 08.30-12.50 BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M),

Läs mer

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-04-14

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-04-14 Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 (24) 40-55 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.30 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Anna-Greta Johansson (S), ersättare för Åsa Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-05-17 1 (33) 56-77 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 11.30 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.40 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Karlsson (S) Kjell Persson (S), utsedd justerare

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl. 14.30 Observera

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2015-09-09, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Leif Gramner, KD Hans-Erik Fors, V Övriga deltagande Lisa Stridsman, tf teknisk

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-10-10 1-8 Plats och tid: Kosta Folkets Hus måndagen den 10 oktober 2011 kl 15.00 17.15 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c ) v ordf Monica

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-12-10 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-11-18 1-9 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo onsdagen den 18 november 2009 kl 14.00 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Rolf Söderberg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan-Olof Walfridsson

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-02-26 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 26 24 Redovisning av delegationsbeslut... 27 25 Delgivningar...

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00-13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer