Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare"

Transkript

1 (30) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Enni Hänninen, verksamhetsansvarig park o utegrupp, kl Marie-Louise Karlsson, verksamhetsansvarig kost o städ, kl Johanna Thorén, miljöinformatör, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Ingela Axelsson, sekreterare Anita Lundberg, ekonom Anna Sjörs, teknisk chef JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 UPPFÖLJNING Föregående mötes protokoll Tekniska ets protokoll från sammanträdet gicks igenom.

3 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-februari 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-feb Redovisn. jan-feb Årsbudget Prognos helår Exklusive kapitalkostnader SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT EKL KAPITALKOSTNAD Kapitalkostnader Kapitalkostnader nya ÄBC TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Kommentarer Kapitalkostnader för januari-februari 2010 är ännu inte inlagda i redovisningen, budgeten för det visas därför särskilt.

4 29 forts Verksamhet Avvikelse tkr Justerad avvikelse tkr Justering avser främst Fastighet Justerat för felbokförda hyresintäkter Gata/park Justering av div. felperiodiseringar Serviceenheten Justering vissa intäkter Bad 6 6 Idrottsanläggningar Flyg periodiseringsfel inhyrd personal mm Resten skattefinansierat Skattefinansierat efter periodjustering VA Avfall Avgiftsfinansierat Efter justering Hela tekniska efter justering Personal PERSONAL Periodbudget Resultat Avvikelse i % Budget Adm % Gata/Park/ % GS-alla % Fastighetsadm, snickare % Flyg % Måltidsverksamhet % Städ % Fjärrvärme % VA % Avfall % Totalt % Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Städ och Måltidpersonal kommer under året att successivt minska personal, och budget är periodiserad för detta. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis 23 tjänster. 3 tjänster är överflyttade till ekonomi. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning. Det utfall som visas här gäller alltså de timmar som utfördes i jan.

5 29 forts Gata/park har en lägre skötsel än förväntat, främst i Ekshärad har inte personalen arbetet ute som planerats i budget. Periodiseringen är här rätt. Flyg är ännu felperiodiserat, då GS-personalen arbetar endast under vintersäsong. VA: även här är planeringen att en grupp rörläggare ska under vår-höst arbeta på investeringsprojektet Gärdet. Detta bör periodiseras. Fastighet ligger över periodbudget för kommunens fastigheter och lägre för Hagforshem. Periodbudget ligger för högt för de lokaler som ska avvecklas t.ex. Asplundsskolan, Skolorna Norra, Södra och Sättra, Uddeholmshotellet m.fl. fastigheter. Detta förklarar dock inte hela avvikelsen. Kostnad GS-personal som skriver tid, ej snickare Avvikelse i % av budget Gata/park/idrottsanl % Flyg (felpersiodiserat) % Avfall % VA % Fjärrvärme % Kommersiella fastigheter % Verksamheternas lokaler % HagforsHem % Summa ovan % Fordon + hjullastare % Media Köp gäller jan månad Budgetperiod Upparbetat Avvikelse Periodbudget Redovisning Avvikels e Periodbudget i % av Årsbudget årsbudget 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad Köp jan 2009 årsbudget El % 12 % % Olja % 47 % % Pellets % 24 % % Fjärrvärme % 20% % Totaler % 15% % Januari var mycket kall. Det syns på all mediaförbrukning. Siffrorna är justerade mot utfall tom feb, då HagforsHem släpat med att fakturera vidare fjärrvärmen för Tranan och Myran, dessa fakturor är bokförda först på mars. Hela 20 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 15 % samma period (jan) förra året. Sammantaget visar media en avvikelse på tkr för januari. Då även februari och mars är kallare än normalår finns en stor risk för att mediabudgeten överskrids. Glädjande nog ligger nya Älvstranden bättre än sin periodbudget både för el (+ 50 tkr) och värme (+ 25 tkr).

6 29 forts Skattefinansierad verksamhet: Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 412 tkr efter justering kända periodiseringsfel. Gata/park ligger på budget efter justering av div felaktig periodiserad barmarks och parkbudget. Vinterväghållningen ligger inte minus, men de stora kostnaderna kommer i mars för arbetet under februari. Jämfört med samma period förra året (då bokfördes en kostnad 722 tkr) är det LÄGRE kostnader 2010 (kostnad 474 tkr), vilket indikerar att alla entreprenörer inte fakturerat för jan. Serviceenheten ligger något under budget. Den effektivisering på personal som startade 2008 fortsätter. Serviceenheten kommer att närma sig önskade nyckeltal under Idrottsanläggningar och Badet ligger utan justering nästan på periodbudget. Flyget ligger även det nästan på budget efter justering av vissa konton, främst löner och inhyrning av personal. Intäktssidan är dock svagare än periodbudget. Fastighet ligger minus 360 tkr, högre underskott än motsvarande period i fjol (-238 tkr). Det är media som högre än budget (verkligt underskott), i övrigt följer utfallet den periodiserade budgeten bra, undantaget försäkringar, hyreskostnader och hyresintäkter, där justering gjorts. Kommersiella + tomma Periodbudget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer Hyreskostnader Media - värme el vatten DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL Försäkring, skatt ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING ETERNT HYRESINTÄKTER Netto Efter justering Verksamhetsfastigheter Periodbudget Utfall Avvikelse periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer HYRESKOSTNADER Media DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING ETERNT HYRESINTÄKTER Netto

7 29 forts För att kontrollera att fastighetsskötseln klarar den neddragning som planeras är det mycket viktigt att ha kontroll över hur personalen arbetar. Utfördelningen av personal är gjord efter nyckeltal för fastighet. De fastigheter (undantaget de fastigheter (Sättra, Asp, Norra där GS-kostnaden är felperiodiserad) som avviket mest i % mot budget är: OBJEKT Budget tom feb Utfall % av årsbudget tom feb MOT BUDGET Årsbudget rikttal =9 % RÅDA DAGHEM % BELLMANSGÅRDEN % LILLSTUGEVÄGEN % KOMMUNALHUSET EKSHÄRAD % VÅRDCENTRAL EKSHÄRAD % TREKLÖVERN % MYRAN DAGHEM % RÅDA RASTPLATS % LILLSTUGEVÄGEN % CENTRALFÖRRÅDET % Summa ovan fastigheter % Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamheten ligger på plus, justerat för underhåll mm. VA Period-budget Utfall Avvikelse Efter justering period.-fel Årsbudget Intäkter från abonnenter inkl Munkfors Adm avläsning mm gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar Netto Avfallsverksamheten ligger på ett litet minus, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Kostnader för förbränning och skatt blir då lägre, så nettot är ganska ok. Avfall Period Budget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget Intäkter Kostnader Netto Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per

8 Dnr Mål och verksamhetsplan för Park, Idrottsanläggningar Lek och badplatser Det ekonomiska långsiktiga målet för verksamheten är att underhållet måste komma i kapp och att övriga kostnaderna ska ligga i nivå med liknande kommuners nyckeltal eller lägre. Det offentliga rummet parker, torg och gröna stråk i centrum ska utvecklas. Måluppfyllelsen 2009 blev 62 % av full uppfyllelse, vilket är en kraftig förbättring mot 2008 ( 42 %) Detaljerad budgetuppföljning: Budget 2009 Utfall År 2009 Avvikelse mot budget Uppfyllelse Drift park tkr tkr -76 tkr -7% Planerat underhåll park 215 tkr 221 tkr -6 tkr -3% Kapital park 98 tkr 97 tkr 1 tkr 1% Minigolfen 57 tkr 86 tkr -29 tkr -51% Kapital minigolf 13 tkr 13 tkr Lekplatser Drift 202 tkr 110 tkr 92 tkr 46% Planerat underhåll lekplatser + minigolf 80 tkr 101 tkr -21 tkr -26% Kapital Lekplatser 219 tkr 219 tkr Badplatser Drift 85 tkr 131 tkr -46 tkr -54% Planerat underhåll badplatser 80 tkr 77 tkr 3 tkr 4% Elljusbanor drift 79 tkr 62 tkr 17 tkr 22% Varav el elljusbanor 42 tkr 40 tkr 2 tkr 4% Isbanor ute o bostadsområden 15 tkr 18 tkr -3 tkr -17% Summa park, lek- badplatser mm tkr tkr -67 tkr -3% Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr 168 tkr 7% Varav Valhallanl. el 926 tkr 902 tkr 24 tkr 3% Planerat underhåll Valhall 200 tkr 279 tkr -79 tkr -39% Kapital Valhall 522 tkr 522 tkr Höökborgen drift inkl. städ 296 tkr 367 tkr -71 tkr -24% Varav Höökborgen el 49 tkr 52 tkr -3 tkr -6% Planerat underhåll Höökborgen 20 tkr 15 tkr 5 tkr 23% Kapital Höökborgen 77 tkr 75 tkr Summa Idrottsanläggningar tkr tkr 25 tkr 1% Summa tkr tkr -42 tkr -1%

9 30 forts Uppföljning några år År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Drift park tkr tkr tkr tkr Planerat underhåll park 0 tkr 0 tkr 79 tkr 221 tkr Kapital park 105 tkr 97 tkr 91 tkr 97 tkr Minigolfen 11 tkr 86 tkr Kapital minigolf 0 tkr 13 tkr Lekplatser Drift 52 tkr 60 tkr 119 tkr 110 tkr Underhåll lekplatser + minigolf 56 tkr 101 tkr Kapital Lekplatser 47 tkr 48 tkr 74 tkr 219 tkr Badplatser Drift 176 tkr 266 tkr 233 tkr 131 tkr Planerat underhåll badplatser 0 tkr 50 tkr 53 tkr 77 tkr Elljusbanor drift 70 tkr 78 tkr 65 tkr 62 tkr Varav el elljusbanor 27 tkr 30 tkr 34 tkr 40 tkr Isbanor ute o bostadsområden 47 tkr 22 tkr 19 tkr 18 tkr Summa park, lek-badplatser mm tkr tkr tkr tkr Valhallanläggningen NETTO Drift inkl. städ tkr tkr tkr tkr Varav Valhallanl. el 759 tkr 837 tkr 855 tkr 902 tkr Underhåll Valhall 250 tkr 234 tkr 263 tkr 279 tkr Kapital Valhall 914 tkr 600 tkr 953 tkr 522 tkr Höökborgen drift inkl. städ 364 tkr 374 tkr 414 tkr 367 tkr Varav Höökborgen el 38 tkr 50 tkr 42 tkr 52 tkr Underhåll Höökborgen 0 tkr 0 tkr 128 tkr 15 tkr Kapital Höökborgen 32 tkr 31 tkr 30 tkr 75 tkr Summa Idrottsanläggningar tkr tkr tkr tkr Summa tkr tkr tkr tkr Summa D&U utan kapital tkr tkr tkr tkr Nyckeltal: Nyckeltal för PARK/FRITIDSANLÄGGNINGAR Jämför Bedömning Parkskötsel kostnad kr/inv jmf SKLs nyckeltal 120 kr 113 kr 163 kr 164 kr 199 kr Kostnad för skötsel gräsytor kr/kvm skött yta?? 2 kr/kvm 2 kr/kvm 4 kr/kvm riket Driftkostnad inkl. städ för Valhall och Höökborgen per år, ej underhåll tkr tkr tkr tkr Varje år Genomfört underhåll av budget 48 % 116% 100% Minska el energiförbrukningen Valhall med 20% från 2006 års nivå referens -9% -10% -12% Går åt rätt håll % annan värmekälla än gasen från Holkesmossen till uppvärmning+ varmvatten Valhall-anläggningen ej mätt ej mätt 8% 4% Mätt som förbrukad olja/ förbränd gas

10 30 forts Mål och Verksamhetsplan Arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen sker enlig särskild beslutat underhållsplan. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med föreningar och allmänhet mot de målsättningar som beslutas. Fokusområden 2010 är utveckling av utemiljön runt Uvån samt att föreningsdriften av Valhallanläggningen finner sina former. Säkerhet: Nya rutiner för kontroll av säkerhet på lekplatser ska implementeras. I verksamhetsplanen finns uppdraget att arbetsledarna ska förbättra samverkan mellan fastighetsskötare och yttre-skötselgruppen. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för Park, idrottsanläggningar, lek- och badplatser gällande och godkänner uppföljningen för 2009.

11 Dnr Mål- och verksamhetsplan för verksamheterna Städ och Kost Måltidsverksamheten skall med hög kvalitet och tillgänglighet förse våra kunder med en näringsriktig kost. Städ ska ske med en sådan kvalitet att omgivningen inte påverkas på ett negativt sätt. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med kunden på ett långsiktigt hållbart sätt med minsta möjligt negativa påverkan. Det ekonomiska långsiktiga målet för verksamheten är att kostnaderna ska ligga i nivå med liknande kommuners nyckeltal eller lägre. Måluppfyllelsen 2009 blev 73 % av full uppfyllelse, lika som förra året. Kostnaderna har sänkts kraftigt. Uppdraget att nollbudgetera måltidsverksamheten har uppnåtts. Budgetuppföljning: Städverksamheten: STÄDET 2009 Budget Utfall Avvikelse Avvikelse i % Personalkostnader inkl. arbetsledning tkr tkr 823 tkr 6% Köpta tjänster 250 tkr 347 tkr -97 tkr -39% Städkem 870 tkr 440 tkr 430 tkr 49% Bilen (obj 36210) 50 tkr 56 tkr -6 tkr -12% Lokalkostnader 43 tkr 29 tkr 14 tkr 33% Kap. kostnader + köp nya maskiner 27 tkr 205 tkr -178 tkr -660% Övrigt mindre poster 47 tkr Summa kostnader tkr tkr 939 tkr 7% Externa intäkter tkr tkr 274 tkr 20% Interna intäkter tkr tkr tkr 9% Netto 0 tkr -110 tkr 110 tkr Kommentar: Kostnaderna blev 7 % under budget. Genom det goda resultatet kunde en återbetalning ske till verksamheterna. Nyckeltalen för städ har förbättrats.

12 31 forts Utfall tre år STÄDET Jan-dec Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Summa bruttokostnader tkr tkr tkr Därav Personal tkr tkr tkr Därav Köpta tjänster 314 tkr 264 tkr 347 tkr Därav Städkem 676 tkr 552 tkr 440 tkr Nyckeltal Den rationalisering som skett på städet visas i minskningen av överkostnad, framräknat från de standardkostnadsberäkningarna som finns. Kontoren har ökat jmf 2007, övriga lokaltyper har minskat sin överkostnad. Lokaltyp Överkostnad 2007 Överkostnad 2009 Förskolor 322 tkr 207 tkr Skolor 221 tkr 154 tkr Kontor 165 tkr 191 tkr Summa ovan 709 tkr 552 tkr Kostverksamheten: Uppföljning mot budget: Avvikelse Budget 2009 Utfall 2009 Avvikelse i % Personal tkr tkr 100 tkr 1 % Livsmedel tkr tkr 186 tkr 3 % Myndighetsavgifter, analyser 112 tkr 109 tkr 2 tkr 2 % Lokalhyra tkr tkr 0 tkr 0 % Matbilar 135 tkr 125 tkr 10 tkr 7 % Övrigt Städkem arbetskläder mm 765 tkr 741 tkr 24 tkr 3 % Kap. kostnader köksutrustning 215 tkr 215 tkr 0 tkr 0 % Kostnader tkr tkr 322 tkr 1 % Intäkter: Personallunch, kafeteria mm -180 tkr -277 tkr 97 tkr 54 % Lunchportioner till Sociala -298 tkr -259 tkr -39 tkr -13 % Dygns portioner till Äldreomsorgen tkr tkr 91 tkr 1 % EU bidrag mjölken, övrigt -80 tkr -117 tkr 37 tkr 47 % Skolans måltider tkr tkr -453 tkr -3 % Extern försäljning Skogvaktaren -350 tkr -351 tkr 1 tkr 0% Övriga intäkter 0 tkr -264 tkr 264 tkr Summa intäkter tkr tkr -1 tkr 0%

13 31 forts Kommentar. Uppföljningen visar en god överensstämmelse mot budget. Detta beror delvis på att budgeten för personalkostnader sänktes under året med hela 760 tkr, pengar som tidigt sparades in. Internfakturering av Skolans måltider sänktes före bokslut, så att 453 tkr betalades tillbaka till skolans verksamheter flyttade förskoleköken med en budget på 3,5 Mkr över till måltidsverksamheten, med ett sparbeting på 300 tkr infördes även interndebitering av skolans måltider. Ett system med viktning av de ingående komponenterna för olika portionskostnader infördes, för att kunna fördela kostnaderna. En justering av detta har gjorts efter utfallet 2009, då hänsyn tagit till verkligt serverade portioner. Måltider Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Kostnader (från 2009 inkl. Förskolekök): Personal tkr tkr tkr Livsmedel tkr tkr tkr Myndighetsavgifter, analyser 66 tkr 66 tkr 109 tkr Lokalhyra (Sunnemoköket fr 2008) tkr tkr tkr Matbilar 100 tkr 133 tkr 125 tkr Övrigt Städkem arbetskläder mm 670 tkr 777 tkr 741 tkr Kap. kostnader köksutrustning 273 tkr 267 tkr 215 tkr Kostnader tkr tkr tkr Intäkter: Personallunch, kafeteria mm -374 tkr -374 tkr -277 tkr Lunchportioner till Sociala -59 tkr -202 tkr -259 tkr Dygnsportioner till Äldreomsorgen tkr tkr tkr EU bidrag mjölken -171 tkr -209 tkr -117 tkr Skolans måltider (2009 även till förskolor) tkr tkr tkr Extern försäljning Skogvaktaren -351 tkr Övriga intäkter, svåra att fördela rätt före tkr Summa intäkter tkr tkr tkr För jämförelse skull har skolans måltider 2007 och 2008 räknats fram genom att nollställa verksamheten. Effekten av interndebiteringen har blivit att äldreomsorgen har debiterats c:a 230 tkr lägre för dygnsportioner 2009 än Hänsyn har då tagits till att Skogvaktarens måltider tidigare gått på äldreomsorgens budget och äldreomsorgen har även fått intäkterna. Det finns många felkällor i sammanställningen av intäkterna 2007 och 2008.

14 31 forts Nyckeltal (2009 är första året detta kan räknas fram): Dygnspris kost äldre 132 kr Personallunch 45 kr Årskostnad grundskoleelev utan lokal kr Måltidskostnad per heltidsinskriven elev förskolan inkl. lokal kr Fritids årskostnad per inskrivet barn inkl. lokal kr % skolelever som äter lunch 84% % heltidsinskrivna barn som äter förskolelunch 78% % pedagogiska luncher grundskolan 6% % pedagogiska luncher förskolan 31% Det enda nyckeltal som finns för riket är årskostnad grundskoleelev utan lokal. Snittet för jämförbara kommuner finns endast för 2007, det var då kr. Mål och Verksamhetsplan Arbetet för att uppnå de övergripande ekonomiska målen ska fortstätta genom det effektiviseringsarbete som pågår. Älvstrandsköket ska driftsättas. En ny upphandling av livsmedel ska ske. Projektet Den goda måltiden ska starta. Trappstäd och kontorsstäd ska läggas ut på entreprenad från 1 jan Ett nytt webb-baserat system för att hantera brukarnas betygsättning av verksamheten ska driftsättas. Arbetet med den systematiska arbetsmiljön ska förbättras genom skyddsronder på alla kök och en genomgång av arbetsmiljön för städpersonalen ska genomföras. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för Serviceenheten gällande och godkänner uppföljningen för 2009.

15 Dnr Godkännande av underhållsplan 2010 för Idrottsanläggning, parkanläggningar lek och badplatser Tekniska enheten har upprättat förslag till underhållsplan för idrottsanläggningar parkanläggningar lek och badplatser för år Sammanställning: Underhåll park/lek/idrott År 2009 Utfall 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Senare Summa parken Summa badplatser Summa allmänna lekplatser Summa lekplatser knutna till fastighet Summa idrottsanläggningar Summa park/lek/idrott varav finns i fastighetsavdelningen underhållsplan varav Enni/Håkans Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner upprättad underhållsplan för Idrottsanläggningar, park, bad- och lekplatser. Detaljerad lista tkr År 2009 Utfall 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Senare Park och torg Minigolfen Nytt tak Blinkenbergsparken 100 Omdaning rabatter Park belysning mm Julbelysning utbyte Parkbänkar utbyte Röjsågar utbyte Papperskorgar/hundlatriner (gaturenhållning) Summa parken

16 32 forts Badplatser Sundsjön bryggor 25 Uvanå bryggor 25 Gustava bryggor 25 Summa badplatser Lekplatser Utbyte och reparation enl. reparationsplan varje år Gustavsforsvägen lekplats 50 Byte av "fallunderlag" under gungor Summa allmänna lekplatser Upprustning Råda skola Upprustning Milan Upprustning Treklövern Upprustning Myran Upprustning Prästkragen Upprustning Sunnemo Upprustning Kyrkhedens skola Upprustning Älvstranden 50 Summa lekplatser knutna till fastighet Utbyte lampor Vågbacken till energisnåla 100 Iordningställande Halgådeltat rastplats/strövslinga finansieras med 100 tkr av LIP-projekt 0 Underhåll Åsenslingan 35 Valhall / Hagforsvallen Utbyte tak ,5 110 Panel på yttervägg 75 Mura om tegelvägg invändigt 20 Matchklocka 60 Batteri ismaskin 70 Kantfräs 70 Byte av armaturer ishallen (37 st) Byte ytterdörrar (5 st) Byte fönster (22 st) Cylinderklippare 170 Renovering av omklädningsrum fotboll Höökborgen 15, Summa idrottsanläggningar , Summa underhåll

17 Dnr Kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum Bakgrund Frågan om kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under projektets gång. Förberedelser har gjorts med kanalisation och ett förslag finns som innebär 5 st kameror för översiktsbilder samt 2 st kameror för närbilder, dels vid huvudentrén och dels vid entrén mellan nya och gamla huset. Kostnaden beräknas till ca kr och finansieras inom projektets ram. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen. Bilder från kamerorna lagras lokalt på en dator placerad i särskilt avsett rum. För att kunna se bilderna krävs lösenord som innehas av våra fastighetsskötare. Bilderna raderas automatiskt när hårddisken blir full eller också ställer man in på önskat antal dagar som bilderna ska sparas. Allmänheten kommer att informeras av tydliga skyltar som monteras på fasad samt entrédörrar till anläggningen. Syfte Kameraövervakningen tar hänsyn till bibliotekets öppettider och är planerad att vara i drift mellan kl månd-torsd., fredag , samt helger lördagar till måndag. Syftet är att säkerställa en bevakning då anläggningen är obevakad, speciellt vid entréer och på platser som ligger skyddade från allmän insyn. Med kameraövervakning vill vi dels motverka olika typer av skadegörelse, klotter och dels få en bättre kontroll över vad som händer runt anläggningen då den är obevakad. Vi vill här undvika att vissa undanskymda platser blir s.k. tillhåll på kvällar o helger. Det har exempelvis förekommit anlagda bränder på området under byggtiden. Beslutsunderlag Projektledarens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kameraövervakning skall installeras och tas i drift när erforderliga tillstånd inhämtas.

18 Dnr Anbud: Ombyggnad av Dagcenters lokal, Björkdungen, Hagfors Socialnämnden har i beslut , 72 önskemål om en ombyggnad av Björkdungen till LSS-dagcenter. Kommunfullmäktige anslog , 56, kr till ombyggnad av lokaler till sociala avdelningens dagliga verksamhet. Anbud har nu infordrats av fastighetsavdelningen till LSS-Dagcenter och avlastningsboende som totalentreprenad. Tre anbud har inkommit vid anbudstidens utgång. Anbud nr Pris kr kr kr I anbud nummer 3 ingår ej nytt tak. Beslutsunderlag Projektledarens skrivelse Beslut Tekniska et antar anbud nummer ett som totalentreprenör för ombyggnation Björkdungen då deras anbud är det för kommunen förmånligaste.

19 Dnr Avveckling Hagfors Stjärn 1:421, Stjärngården Arbetsmarknadsenheten, (AME), bedriver idag sin verksamhet med utgång från Stjärngården i Uddeholm. Verksamheten har uttryckt önskemål om ett mer centralt läge för att kunna minska antalet transporter och resor. I samband med den omstrukturering av lokaler som nu genomförs bland annat med anledning av skolans omflyttning kommer ytor med mer centralt läge att frigöras. En utredning om dess lämplighet för verksamheten har påbörjats och ett färdigt förslag kommer att presenteras under våren. Med anledning av kommunens målsättning att komma ner i nyckeltal genom att avveckla överytor och lokaler som inte längre behövs för den egna verksamheten bör arbetet med att avveckla fastigheten genom försäljning påbörjas parallellt med utredningen om lämpliga lokaler för verksamheten, för att möjliggöra ett omedelbart avträde i samband med avflytt. Fastigheten kostade under år 2009 drygt kronor i drift och medför en årlig överkostnad med 145 kr/kvm jämfört mot riktvärdet för industri/hantverkslokaler. Fastighetens bokförda värde per uppgick till sammanlagt kronor. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget och ger tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Stjärn 1:421

20 Dnr Rivning av Vitsippan, Stjärn 1:425 Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten. Fastighetsavdelningen påbörjade, i samband med beslut, omedelbart försäljningsarbetet med annonsering i lokala medier samt internet. Inga bud eller förfrågningar har inkommit och intresset för fastigheten bedöms som mycket lågt. Fastighetsavdelningen föreslår därför att objektet istället avvecklas genom rivning. Byggnadens bokförda värde per uppgick till kronor. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att avveckla fastigheten Hagfors Stjärn 1:425, Vitsippan daghem och förskola, genom rivning i det fall försäljning ej kan genomföras.

21 Dnr Avveckling, industribyggnad Forsskolan, Lärlingen 1 Hagfors kommun har som mål att optimera lokalanvändandet och avveckla överytor. Som ett led i denna förtätning av lokaler har ett förslag på flytt av TOP och Optimus till Primus tagits fram. Genom att flytta verksamheten till Primus kan de totala vakanserna minskas samtidigt som 1200 kvm verkstadsyta på Forsskolan kan avvecklas. Då byggnaden har ett inklämt läge med begränsad tillgänglighet för större fordon är det inte lämpligt att överlåta byggnaden för fortsatt industriell verksamhet. Genom rivning kommer också miljön runt gamla badhuset att bli öppnare och trevligare. År 2009 uppgick driftskostnad för Forsskolan till sammanlagt kronor, varav ungefär kr/år avser verkstadsbyggnad. Lokalerna på Primus är idag redan uppvärmda, en flytt hit medför således ingen ökning i uppvärmningskostnad. Även kostnader för tillsyn, skötsel och sophantering bedöms kunna hållas ner något jämfört mot tidigare. En flytt av utbildningen till Primus i kombination med en avveckling av verkstadshuset förväntas därför innebära en årlig besparing om ungefär kronor i drift, exklusive kapitalkostnader och lokalvård, samt kronor i lokalhyror för den portabla modul med lektionssalar som idag används. Kostnad för omflyttning och nödvändiga renoveringsarbeten på Primus uppskattas till max 3,7 Mkr. En del av arbetet bör kunna genomföras som projekt med egen personal eller tillsammans med bygglinjen. En fullständig utredning av totalkostnad och ekonomisk hållbarhet skall göras under mars/april. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget om avveckling av industribyggnad inom fastigheten Lärlingen 1, Forsskolan, genom rivning i samband med att berörd verksamhet flyttar under läsåret 2010/2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson

Läs mer

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det?

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Sida 1 av 32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Historik... 4 Utredningar med konsekvensbeskrivningar... 5 Förberedelser... 9

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (75) Delårsbokslut 2014-08-31 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (75) s verksamhetsområde som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer