W3000H. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W3000H. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning W3000H Läs noga igenom avsnittet Viktiga försiktighetsmått innan du använder denna produkt. Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida behov. På baksidan av produkten finns en etikett. Uppge servicekoden på etiketten om du behöver service hos återförsäljaren.

2 Viktiga försiktighetsmått Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke. Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel. Säkerhet Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel används måste den överensstämma med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny. Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du kan komma åt att dra ur den. Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd. Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar. Öppna ej produkten. Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga. Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högspänning även om strömbrytaren är avslagen. Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt. Undvik personskador: Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den stadigt. Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren. Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen. Undvik eldsvåda och andra olyckor så här: Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund. Lämna den aldrig på när du går ut. Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande. Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt. Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget. Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar. 1

3 Viktiga försiktighetsmått Installation Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att nätkabeln kan skadas. Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum, tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen. Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du ALDRIG blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller dylikt placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen täcka för öppningar i höljet. placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla. Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan repas eller skadas permanent. Tryck inte hårt skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta problem med efterbild. Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte skärmens prestanda. Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning. Rengöring Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen. Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning. Packa ner produkten för transport Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen. Kassering I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver. Kasta därför inte produkten i hushållssoporna. Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser. 2

4 Montera produkten Se till att nätadapter och eventuella andra anslutna enheter är avstängda innan du ansluter produkten. Montera stativfoten eller ta bort stativfoten 1. Placera apparaten med framsidan nedåt på en kudde eller mjuk filt. 2. Passa in hakarna på stativfoten mot de matchande skårorna på apparatens undersida. 3. För in hakarna i skårorna. Ställ Hake Stativfot Skåra Varning På apparater med stativ får tejpen och låspinnen avlägsnas endast när stativet står stadigt. Annars kan man skada sig på stativets utskjutande delar. 3

5 Montera produkten 4. Montera apparaten på stativfoten genom att dra skruven åt höger. Skruv : Dra skruven med skruvhandtaget. 5. Lyft och vrid apparaten så att den vänder framåt efter att du har anslutit kabelns honkontakt. 6. Ta loss stativkroppen från apparaten genom att dra skruven åt vänster så att den lossnar. Viktigt Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din produkt kan skilja sig från det du ser på bilderna. Lyft aldrig produkten genom att hålla enbart i stativfoten. Du kan tappa produkten, vilket kan medföra att produkten eller dina fötter skadas. 4

6 Montera produkten Se till att nätadapter, dator och eventuella andra anslutna enheter är avstängda innan du ansluter produkten. Skärmens placering 1. Anpassa skärmen på olika sätt för att uppnå största bekvämlighet. Vinklingsområde : -5 ~20 Vridning : 350 Justeringsmån : upp till 100,0 mm 100,0mm * Ta loss låspinnen så att du kan justera höjden. Ergonomi Du behöver inte sätta tillbaka låspinnen efter att du har tagit loss den. Enligt rekommendationerna för en ergonomisk och behaglig använding bör skärmen vara vinklad högst 5 grader framåt. När du justerar skärmens vinkel ska du inte stoppa in fingrarna mellan skärmen och stället. Du kan skada fingrarna. 5

7 Montera produkten Använda datorn 1. Se först till att strömförsörjningen till datorn, bildskärmen och periferiutrustningen är avstängd och anslut sedan på följande sätt. 2. Anslut DVI-D-signalkabeln 1. När du anslutit kabeln drar du även åt skruvarna på kontakten så att den sitter ordentligt Anslut nätsladden 2 till vägguttaget. Varierar beroende på modell. Nätsladd 2 1 Signalkabel Vägguttagsvariant DVI-D-signalkabeln PC 4. Tryck på strömknappen på bildskärmens frontpanel för att sätta på strömmen. På/Av-knapp 6

8 Montera produkten Ansluta USB-kabeln (Universal Serial Bus) "USB (Universal serial Bus)" är en teknik för bekväm anslutning olika datortillbehör till datorn. Med hjälp av USB kan du ansluta mus, tangentbord och andra tillbehör till skärmen i stället för att behöva ansluta dem till datorn. Det underlättar installationen av systemet. Med USB kan du ansluta en kedja på upp till 120 enheter på en enda USB-port, och du kan "varmansluta" dem (ansluta dem medan datorn är igång) eller koppla från demmed bibehållen avkänning och konfigurering av Plug and Play. Denna skärm har ett inbyggt, bussdrivet USB-nav, vilket medger anslutning av upp till två andra USB-enheter. 1. Anslut USB-kabeln mellan skärmens uppströmsport och nedströmsporten på den USBkompatibla datorn eller till en annan hub. (Datorn måste ha en USB-port) 2. Anslut de USB-kompatibla tillbehören till skrämens nedströmsportar. USB-nedströmsport x 4 Anslut kablarna från kringutrustning som följer USB-standard, till exempel mus, minneskort eller USB-hårddisk etc. USB-uppströmsport x 1 Anslut till nedströmskontakterna på stationära eller bärbara datorer. (Datorn måste emellertid stödja USB och vara försedd med en USB-port.) 3. Skärmens USB-kontakter stöder anslutning via USB 2,0 och High Speed. High Speed Full Speed Low Speed Överföringshastighette Strömförbrukningon 480 Mbit/sps 12 Mbit/sps 1,5 Mbit/sps 2,5 W 2,5 W 2,5 W (max, per port) (max, per port) (max, per port) OBS För att USB-navfunktionen ska aktiveras måste skärmen anslutas till USB i en dator eller annan USB-enhet med USB-kabeln (medföljer). Kontrollera vid anslutning av USB-kabeln att kabelkontaktens form passar till kontakten där den ska sitta. Även om skärmen är i energisparläge fungerar USB-kompatibla enheter när de är anslutna till skärmens USB-portar (både uppströms och nedströms). 7

9 Montera produkten Ordna kablarna Anslut nät- och signalkabeln som visas i bilden och fäst dem till kabelhållarna 1 och Sätt in kabelhållaren 1 i hålet. 2. Sätt i nät- och signalkabeln i kabelhållaren 1. Kabelhållare 1 3. Sätt i nätkabeln och signalkabeln i kabelhållaren 2. Medan du trycker på den nedre delen av kabelhållare 2 med en hand, drar du bort toppen med den andra handen så som visas i bilden. Dra Tryck på Kabelhållare 2 8

10 Frontpanelens funktioner Reglage på frontpanelen 4 5 På/Av-knapp Strömindikator Tryck på knappen för att sätta på strömmen och tryck på knappen igen för att stänga av den. Indikatorn är blå när skärmen fungerar normalt (i läge På). Om displayen är i energisparläge ändras indikatorns färg till orange. Knappar Du kan justera bildskärmens ljusstyrka till ljusare ( ) eller mörkare ( ). När du ställer in ljusstyrkan, hörs en tonsignal när du når den högsta eller lägsta nivån. Du kan slå på eller av DFC-funktionen genom att trycka på två knappar samtidigt i mer än tre sekunder. När DFC sätts på blinkar strömindikatorn (blått ljus) en gång efter tonsignalen. När DFC stängs av blinkar indikatorn tre gånger efter tonsignalen. När DFC är på, om knapparna / inte trycks samtidigt, kanske funktionen för styrning av ljusstyrka sätts på. Vad är DFC-funktion (Digital Fine Contrast)? Efter att ha analyserat insignalerna, gör denna produkt mörka områden mörkare, vilket ger större kontrastförhållande för tittare. -knapp -knapp Du kan slå på eller av larmsignalen när du ställer in kappar medan strömmen är på. Tryck på vilken som knapp för att kontrollera om ljudet är på eller av. Om man hör ljud innebär det att ljudet är på. Om inte, innebär det att ljudet är av. Du kan slå på eller av strömindikatorn genom att trycka lätt på knappen medan strömmen är på. 9

11 Felsökning Läs följande innan du tillkallar service. No Bilden image syns appears inte Är skärmens nätkabel ansluten? Är strömmen på och lyser strömindikatorn blått eller grönt? Lyser strömindikatorn orange? Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag. Justera ljusstyrkan och kontrasten. Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt enkelt musen eller trycker på valfri knapp, så att skärmen aktiveras. Försök starta datorn. Viktigt Kontrollera Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar för att se om frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den rekommenderade upplösningen. Anledningar att rekommendera optimal upplösning : Bildformatet är 16:10. Om insignalens upplösning inte är 16:10 (exempelvis, 16:9, 5:4, 4:3), kan du stöta på problem såsom suddiga tecken, suddig skärm, avklippt skärm eller sned bild. Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller grafikkortets tillverkare. 10

12 Felsökning Bilden är felaktig Bilden på skärmen är enfärgad eller konstig på annat sätt. Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten och spänn fast den med en skruvmejsel om det behövs. Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i kortplatsen. Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i Kontrollpanelens inställningar. Skärmen blinkar. Kontrollera om skärmen är inställd på radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar du till rekommenderad upplösning. Har du installerat skärmdrivrutinen? Har du installerat skärmdrivrutinen? Visas meddelandet "Okänd bildskärm, Plug & Play (VESA DDC) (Plug & Play (VESA DDC)) bildskärm hittad"? Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller disketten) som medföljde skärmen. Du kan också ladda ner drivrutinen från vår webbplats: Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug & Play). 11

13 Specifikationer Display Synkingång Videoingång Upplösning Plug&Play Strömförbrukning Mått och vikt 30-tums (75,6228 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd 30 tum synlig bildyta 0,2505 mm pixelavstånd Horisontell frekvens 98,71 khz (Automatisk) Vertikal frekvens 59,97 Hz (Automatisk) Ingångstyp Digital(HDCP) Signalingång DVI-D kontakt (Digital) Ingångstyp Digital Max VESA 2560 x 1600 (60 Hz) Rekommenderad VESA 2560 x 1600 (60 Hz) DDC 2B Påslagen : 130 W(Genomsnittligt), 140 W (USB full belastning) Energisparläge 2 W Avstängd 1 W Med stativ Utan stativ Bredd 70,27 cm / 27,67 inches 70,27 cm / 27,67 inches Höjd 52,54 cm / 20,69 inches(min) 47,65 cm / 18,76 inches 62,54 cm / 24,62 inches(max) Djup 27,02 cm / 10,64 inches 8,30 cm / 3,27 inches Område Inspänning Vikt 12,3 kg (27,12 lbs) Vinkling -5 ~20 Vridning 350 Höjd 100 mm / 3,94 inches Växelspänning V; 50/60 Hz; 1,5 A Driftmiljö Driftförhållanden Temperatur Luftfuktighet Förvaringsmiljö Temperatur Luftfuktighet 10 C till 35 C 10 % till 80 %, icke-kondenserande 20 C till 60 C 5 % till 90 %, icke-kondenserande 12

14 Specifikationer Stativfot Nätkabel USB Monterad ( ), ej monterad ( O ) Vägguttagsvariant eller datoruttagsvariant Standard USB 2,0, självförsörjande överföringshastighet Max 480 Mbit/s Strömförbrukning Max 2,5 W x 4 OBSERVERA Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande. 13

15 Specifikationer Förinställningar (upplösning) Displayinställningar (upplösning) Horisontell frekvens (khz) Vertikal frekvens (Hz) 1 * x x ,310 98, *Rekommenderad inställning Indikator färg Påslagen Energisparläge Avstängd Indikatorlampans Blå Orange Av 14

16 Installera väggmonteringsplattan Den här skärmen uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplatta eller växlingsenhet. 1. Flytta skärmen med framsidan nedåt mot ett mjukt underlag, till exempel en kudde, så att skärmytan inte repas. 2. Ta bort skruven genom att använda en skruvmejsel, och dra stativdelen i pilens riktning. Därefter är huvud- och stativdelarna separerade. 3. Installera väggmonteringsplattan. Väggmonteringsplatta (köps separat) Denna produkt kan användas i ett ställ eller väggmonteras med väggmonteringsplattan. Se i den installationshandbok som medföljer väggmonteringsplattan för mer information. 15 Kensington stöldskyddsurtag Används för anslutning av en låskabel som kan köpas separat i välsorterade datorbutiker.

17 Digitally yours

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIN SÄKERHET------------------------------------------------------------------- 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER-------------------------------------------------- 2 SÄRSKILDA KOMMENTARER

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1075/MT1065 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och bas...10 Justera visningsvinkeln... 11 Ansluta blidskärmen...12

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

GT950 LCD-projektor Bruksanvisning

GT950 LCD-projektor Bruksanvisning ENTER GT950 LCD-projektor Bruksanvisning AUTO ADJUST STATUS POWER ON/STAND BY SELECT LENS SHIFT CANCEL MENU SOURCE FOCUS ZOOM Svenska W 1 VIKTIG INFORMATION Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR Följande symptom är normala för LCD-bildskärmen och tyder inte på några problem.

SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR Följande symptom är normala för LCD-bildskärmen och tyder inte på några problem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Särskilda kommentarer om LCD-bildskärmar...1 Information för dín säkerhet och komfort...2 Uppackning...5 Sätta fast/ta bort stativfoten...6 Justera visningsvinkeln...6 Ansluta nätkabeln...7

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

LCD-projektor NP2000/NP1000. Bruksanvisning

LCD-projektor NP2000/NP1000. Bruksanvisning LCD-projektor NP2000/NP1000 Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2006-2007 Tredje utgåvan, April 2007 IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer