BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011"

Transkript

1 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR Snavlunda skola Nu flyttar v n! sd 3 Ortstema Maredamm eld & v sd 8 9 Ur nnehållet: Företagsnyheter sd 4 5 Edö nu startar exploaterng sd 10 Vardagshjältar Väntjänst sd 11 The Heart of Swed logotype PANTONE 382

2 Ups and downs IBLAND GÅR DET FORT! Innan v s hade kommt ur fnanskrs det dags för nästa. Under vår var det tydlga budskapet Sverge går tåget bäst ekonom Europa. Industrn gck högvarv arbetslöshet sjönk. Detta mkte v av av länets kommuner d lägsta arbetslöshet under hela 2010 framåt. N v arbetade budgetdrektv mars såg d ekonomska utvecklng vår kommun ljus ut. I maj fck v dock anlednng revdera detta, då prognoserna vsade sktäkterna skulle bl flera mljoner sämre än vad tdgare avserats. Som drekt följd av detta lades sparbetng ut motsvarande belopp verksamheterna. Före mar tydde alla sgnaler hösts skeprognos skulle vara mer postv. N d presterades slutet av august var d drygt 8 Mkr sämre än mars. D främsta förklarng USA:s budgetunderskott. Dtll kommer de åtagand stat lagt kommunerna ungef lka mycket. På mndre än ett halvår har alltså kommuns ekonomska förutsättnngar försämrats drygt 3 %, motsvarande crka 15 Mkr. Det dför tuff höst v andra kommuner går tll mötes för anpassa verksamhet tll förutsättnngarna. Kommunnvånarnas behov av vår servce desamma. MYCKET POSITIVT ÄR det fortsa ntresset bland såväl svska utländska turster v befäster vår ställnng raktv besökskommun. I år känns det det har vart någon form av besöksrekord! D nyroverade Turst- evemangsbyrån d nya servceanläggnng vd ctycampng gästhamn har vart mycket uppskade av gästerna. Tursm betyder mycket för kommun d ska v fortsätta utveckla. D ju också vktg nkörsport för bosätta sg kommun. EDÖ BLIR ÄNTLIGEN realtet de första 25 tomterna börjar styckas av under höst. Kommunlednng arbetar också skapa möjlgheter tll nybyggnaton av lägheter framförallt Askersunds tätort. Befolknngsutvecklng har vart negatv det saste året, vlket också bdrar tll sämre ekonom. V håller dock fast vd det nte går bromsa sg ur uppförsbacke utan v måste våga tänka nytt, gasa hålla ut för få postv utvecklng av hela Askersunds kommun! Madele Andersson Kommunchef Foto: Erk Gunnarsson Kunskaps- kulturctrum Arbetet Kunskaps- kulturctrum går vdare. Just nu arbetar projektgrupp arktekterna anpassa placera n byggnad nyförvvade kvarteret Verkstad, popult kallat Askersundsverk. Precs tdgare planeras byggnad rymma skola för årskurs 6 9, bblotek/skolbblotek, komvux, sskola, muskskola samt konserthall/teater/aula för 500 sttande. I området planeras också ny drottshall samt plats för smhall längre skt. Kommunstyrelss ordförande Per Erksson (S) ser fram emot satsnng: Kunskaps- kulturctrum kommer bl vktg samlngspunkt för alla nvånare kommun det breda utbud kommer erbjudas. Idag fnns verksamheterna fördelade olka platser olka lokaler, vlket gör man nte träffas över ålders- ntressegränser. Dessutom blr de dyrare drva n man nte kan samnyttja resurserna. V ser verklg fram emot få prestera d slutlga lösnng byggnads utformnng! Hrk Olofssson Nyrekryterng av kommunkatör Askersunds kommun rekryterar just nu kommunkatör. 59 personer har sökt tjänst. Kommunkatörs ansvar kommer omfa kommuns webbplatser ntranät, pressdeland, vss marknadsförng, nformaton tll nvånare, personalnformaton samt ansvar för tdnng Bo Askersund. Detta kommer avlasta nngslvschef dag har dessa uppgfter del av sn tjänst. D nya kommunkatörs första uppgft blr nybyggnaton av kommuns webbplatser. Bästa läsare! En fantastsk mar massor av besökare tll ända v har nöjet prestera hösts nummer av Bo Askersund. Dna gång får v läsa om flera projekt gått n ny fas sedan sst. Exploaterng Edö crkulatonsplats vd Askersunds södra nfart byggstartade, Snavlunda skola nflyttad flera företag satsar för framtd. V tar också puls Maredamm fna mljöer rkt förngslv. Trevlg läsnng! Hrk Olofsson Nngslvschef redaktör BO I ASKERSUND Askersunds kommun Askersund E-post: Bo Askersund nformatonstdnng för alla bor verkar Askersunds kommun. Tdnng utkommer fyra gånger per år ds trbueras tll hushåll, företag gratsprumeranter. Dna tdnng gamla nummer fnns äv pdf-fler hemsdan Ansvarg utgvare: Madele Anderssson Omslagsbld: Elever personal vd Snavlunda skola. Foto: Erk Gunnarsson Grafsk form: Bld & Kultur AB, Anette Rosén Müntzng Tryck: AD TRYCK AB 2

3 På plats nya skolan! Samlade gymnastksal nleder Snavlunda skola hösttermn stt sknande nya skolhus. Flaggan hssad matsal pyntad ballonger. Lar Anna-La Moln har just rngt n gammalt vs handhåll klocka rektor Kathrn Thomas har hälsat alla välkomna. Det känns stablt! fastslår Alexander Kemhag dag börjar femte klass. Han de andra knappt 50 skolbarn frar skolstart nya huset fruktbål tlltugg. Nu har v nga trappor sprnga, fortsätter Maxmlan Skoglund också börjar femman. Jag tycker v fck ett fnt klassrum, säger Sebastan Ingvarsson tvåan. Förade nsatser Väg tll Snavlunda nya skola har gjort sna krökar krumbukter. Det har vart ett jättejobb! Många nblandade har arbetat hårt för skolan under lång td. Idag känns det hlgt, säger Kathrn Thomas. Än det nte helt klart. Gardner ska upp, lk flera hhyllor bokhyllor. Södra del av skolgård under planerng personalparkerng ska anläggas. Sare höst blr det nvgnng Öppet Hus för allmänhet. Krstna Larsson lare klasserna Hon ruschar runt gör de ssta förberedelserna: Det känns varmt! skrar hon. Det spännande förväntansfullt. Jag tycker det fantastskt bygd får leva vdare, för det gör d nte utan skola. Det gamla skolhuset var vsserlg ett mke för byn, m nu har v ny skola! Många föräldrar har följt tll skolan dna dag. En fn skola blr raktv arbetsplats lockar bra lare, säger Urban Persson själv gått Snavlunda skola. Något v tagt fasta n v byggt skolan v ska dra nytta av teknkutvecklng landet, säger Kathrn Thomas. Hon vsar de vta skmarna längst fram klassrumm. Svarta tavlan ett mnne blott. De nya tavlorna höj sänkbara touch-funkton. Blder projceras kan lar komplettera gom skrva fngrarna drekt skm, dra streck, rnga n. Resultatet sparas datorn kan skrvas ut A4-sda. Man kan projcera ett panos klavatur, få tonerna spelas n man rör vd tangterna. Bara fantasn kan sätta gränser! Mara Gunnarsson, text foto Det händer saker äv andra skolor. Åmmebergs skola förskola har under mar gomgått roverng. Mer om detta nästa nummer av Bo Askersund. Södra nfart blr säkrare Nu bygget av crkulatonsplats vd Askersunds södra nfart gång! Byggstart manfesterades avbocknng samband öppnng av chokladsalong. Från Laxå Tll Askersund Ctrum Projektet har planerats under lång td. Askersunds kommun Trafkverket (tdgare Vägverket) har länge haft överskommelse om kommun ska fnansera 25 % av kostnad då av fyra berörda vägar kommunal. Kommun har haft el sn budget under många år för kunna förverklga projektet. Trafkverket har dock gång gång tvngats skjuta dna typ av nvesterngar. Tdgare regelverk har dessutom hndrat kommun från tdgarelägga bygget gom förskotterng av el. Nu har dock dessa regler förändrats så snart sådan möjlghet uppstod tog kommun chans. Överskommels nu kommun betalar ut hela d totala kostnad för projektet samband byggstart får tllbaka 75 % n l om ett par år fnns Trafkverkets budget. D räntekostnad uppstår för kommun beräknas tll stora delar motsvara de fördyrngar av byggkostnad sannolkt skulle uppstå vd ytterlgare fördröjnng. D nya crkulatonsplats får fyra n/utfarter. Två utgörs av Rv 50 de andra av länsväg 205 mot Laxå länsväg 907 mot Askersunds ctrum. För många år sedan fanns fyrvägskorsnng plats m av trafksäkerhetsskäl försköts avfart mot Laxå söderut. Nu återtas d gamla sträcknng, då Laxåväg ansluts tll crkulatonsplats. Från Motala Från Örebro Under höst kommer anslutnngsväg från crkulatonsplats tll Laxåväg byggas m nte anslutas. Sedan gör treprör ett uppehåll återupptar verksamhet vår. Arbeta kommer vara klara maj, god td nnan turstsäsong. Just nu planerar kommun för utsmycknng av rondell mtt av crkulatonsplats. Då Landskyrkan det stora blckfånget plats kommer utformnng bl relatvt dskret. Dessutom måste lösnng vara lättskött trafksäker. Så snart utformnng klar kommer d presteras vår hemsda Bo Askersund. STORT TACK! Hrk Olofsson...tll vkarer, marpersonal ferearbetare arbetat tllfällgt kommuns verksamheter under mar. Vår verksamhet måste alltd vara gång utan er vore det nte möjlgt! 33

4 Vson tar form växthus växer! Sommar har vart hektsk Karntorp utanför Åsbro. Famlj Groeweg drver Karntorps Tomater bygger ut sn växthusanläggnng. Nästan dubbelt så stort blr det, drygt 4200 kvadratmeter, plats för ännu mer tomater äv andra grönsaker. Det var 2006 Cees Nynke de tre barn flyttade från Holland tll Karntorp Åsbro för ta över tomatodlng. Cees hade vson klar redan från början; dubbelt så stor skulle anläggnng bl, berättar Nynke. M först vlle v komma gång se hur allt skulle gå. Odlng sg var nget nytt för dem, Cees famlj grönsaksodlare sedan ge- Vus Choklad flyttar tll eg lokal bättre läge. Askersund får stt eget chokladhus! I höst börjas om- tllbyggnaton av det hus går under namnet Lndska vllan vd Askersunds södra nfart. Det händer mycket området d nya ctycampng byggnaton av crkulatonsplats. Vus Choklad har köpt fastghet för nyttja d för tllverknng, chokladprovnng butk. Allanna Malmborg äger drver företaget tusastsk. Läget hamnområdet vd nfart tll stad perfekt för vår verksamhet! Huset kommer byggas ut byggas hop det befntlga garaget för rymma produkton. Det ska också målas om, m nte chokladbrunt man skulle kunna tro. Nej, våra fger svart, vtt, grått rött, säger mycket desgnvet ratoner tllbaka. Och det gck bättre än paret Groeweg vågat hoppas. V mkte man vderar tomaterna högt Sverge. H tll pratas det om tomater hur de smakar, säger hon. V får mycket drekt respons. Det motverande ger erg. Byggmar Från köksfönstret ser famlj d växande anläggnng. Förmodlg ser de också pappa Cees, ägnat varje ledg stund åt byggande sedan maj månad. Gjutnng av växthusets plntar gjordes av ett nkallat arbetslag. Efter mdmar började jag montera stommar, säger Cees. Först tar v hand om tomatodlng, d td blr över bygger jag. Under mar har v haft god hjälp av holländsk praktkant av våra tre barn. Glas växthus ses början av august hjälp ur det holländska Cees Nynke Groeweg ser fram emot utöka sn odlng Karntorp. Vus Choklad flyttar fram Allanna övertygad om företaget kommer ta ett stort steg framåt efter flytt. Byggnad kommer också tllgänglghetsanpassas samband roverng så alla besökare kan ta del av choklad. I anslutnng tll huset kommer äv uteserverng byggas då Vus Choklad framöver äv kommer ha vss serverng. På plan två nreds provnngslokal d bokade sällskap kan avnjuta chokladprovnngar. kontaktnätet. Nu återstår arbet bevnng, el flsuppvmnng. Vd årsskftet ska allt vara fdgt. I början av februar kommer plantorna, säger Cees. Det blr mer tomater, m v ska också pröva oss fram odlng av andra grönsaker, fortsätter Nynke. Smakrka, exklusva grönsaker v själva tycker om lte svåra få tag ; bönor olka fger, små goda gurkor, paprka, aubergne, meloner... D önskar se tomatodlng får passa vår, n Groewegs planerar hålla ett Öppet Hus sna växthus. Mara Gunnarsson, text foto Karntorps tomater säljs dag tll lvselsbutker nom fyramlsrade från Åsbro. Karntorps Tomater fnns facebook Från nästa års chokladsalong kortas alltså promad tll Vus Choklads fabrk, dag lgger vårdctrals bottplan. D da kundgrupp man rskerar tappa grund av flytt de blvande mammor dag passerar butk väg ut från mödravårdsctral känner ett oemotståndlgt chokladsug. M de välkomna äv tll det nya stället, säger Allana skrar. Hrk Olofsson Läs mer om företaget Foto: Ewa Karlsson 44

5 Svsk Glasåtervnnng Investerar för rare råvara Svsk Glasåtervnnng Hammar satsar stort nför framtd. Totalt nvesteras 18 Mkr ny sorterngsanläggnng för kunna sklja ut glaskeramk från det glas återvnns. Trots verksamhet bart bygger nsamlng av glasförpacknngar det alltför vanlgt äv annat glas lämnas de gloos fnns utplacerade landet. Då slnker äv glaskeramk från exempelvs spshällar, ugnsluckor, mcrougntallrkar kokkl. I höst startar Vermeer Vkng AB Askersund. Två holländska famljer flyttar tll oss för bl d svska dstrbutör för Vermeers utrustnng för bygg- mljöarbete. André Hoondert Jarno van Dompselaar har under många år arbetat för Vermeer EMEA Holland. N chans kom, bl geralagter för företagets produkter Sverge tvekade de nte. Efter noggranna studer av landet framför allt de logstska förutsättnngarna fastnade man för örebroregon slutänd Askersund. V har båda två rest över hela vld jobbet m uppvuxna mndre orter trvs bra dna typ av mljö, säger André. Dessutom har v httat bra helhetslösnng lokaler Parkgatan, lägheter, skola, barnomsorg mycket mer. Lokalerna har ordnngsställts under mar snart fylls hyllorna servceutrustnng, reservdelar maskner. Vermeer stor amerkansk tllverkare av bygg- mljöutrustnng, berättar Jarno. Vermeer har funnts Detta ett stort problem för oss, då glaskeramk förorar glasråvaran försvårar återanvändnng av d hos våra kunder, säger VD Frank Tholfsson. Med d nya sorterngsanläggnng kommer v kunna leverera mycket bättre produkt verka tll återvunnet glas blr ännu mer eftertraktat råvara. Det återvunna glaset används främst tll nya glasförpacknngar, solerng (glasull) grundläggnngsmateralet Hasopor också tllverkas Hammar. D gamla sorterngshall byggs ut tll 22 meter hög byggnad kan hbgera d nya utrustnng. Byggstart var jun d nya anläggnng togs drft under august. Företaget sysselsätter dag 28 personer tar varje dag emot över 700 ton glas från hela landet. Hrk Olofsson Läs mer om företaget Nyetablerng Askersund Jarno van Dompselaar André Hoondert startar verksamhet Askersund. Sverge sedan 1982 samband omstrukturerng av verksamhets hosd tdgare dstrbutör fck v möjlghet ta över. Sortmtet omfar bland annat maskner för bygg- anläggnngsarbet, boerg, skogsnng, borrnng, trädvård, underjordska nstallatoner gruvnng. Plan växa tll crka 10 anställda nom några år just nu söker André Jarno skcklg allsdg mekanker. Du vll veta mer välkomm kontakta företaget va Vermeer Vkng presterar sg frukostmötet för företagare andra ntresserade fredag 7 oktober. Hrk Olofsson, text foto NOTERAT Företagarkväll Thomas Ravell Årets upplaga av höstkväll för företagare blr nästan vnterkväll. D 16 november har v glädj hälsa Thomas Ravell välkomm gästtalare. Fråga vem du vll vad Thomas Ravell främst förknppas du får förmodlg svaret: Straffräddnngarna för svska landslaget USA under VM-mar Ravell målvakt spelat 143 landskamper, 430 allsvska matcher vart tagt åtta SM-guld. Guldbollsbelönad, bragdaljprydd nu kommer han tll oss. Ravell fltgt anltad föreläsare talar om flyt, förändrngar prestera under press. Kväll nleds öppna förmöt för Askersund Ctrum, Företagarna, Askersunds Turstnngsförng LRF. V äter buffémddag tllsammans defter gemsamt program. Först ut Askersunds kommun: Per Erksson, Madele Andersson Hrk Olofsson berättar vad hänt vad gång kommun. Sedan lämnar v över boll tll Thomas Ravell! Prset för kväll oavsett om man deltar hela eller delar 150 kr nklusve moms alkoholfr dryck. Anmälan sker va eller tll Turst evemangsbyrån, Kväll främst rktad tll företagare m andra ntresserade också välkomna! Framtdsveckan Framtdsveckan vll nsprera gom vsa postva goda, lokala exempel hållbar omställnng. 1 9 oktober går arrangemang runt om länet. Håll utkk efter programblagan Nerkes Allehanda 25/9 eller www. framtdsveckan.se. Återvnnng av ljuskällor Har du trasg ljuskälla ska lämnas tll återvnnng? Oavsett modell ljuskällan, om det glödlampa, ledlampa, lågerglampa eller någon annan ljuskälla, så kan d nu slängas samma box kommuns återvnnngsctral hos Ragn-Sells. Undantaget det raka lysröret måste läggas separat box återvnnngsstaton. 55

6 EVENEMANGSTIPS 17 september 2 oktober Höstglöd Askersunds konsthall Norra Vätterns Bld- Formkonstners årlga höstutställnng. Lördag 17 & 24 september Räkfrossa M/S Wettervk Båttur räkor tllbehör, kaffe kaka. Dryck tllkommer. Prs 310 kr/pers. Barn under 12 år 215 kr. Kl Samtlga platser förbokas. Tel: Lördag 24 september Rejmes-knx Rallytävlng deltagare från hela landet. Start från Rejmes Bl AB Askersund kl d äv program säljs. Söndag 25 september Söndagskryssnng buffé M/S Wettervk, hamn Askersund. En 4 tmmars kryssnng Vätterns norra skgård består av ca 250 öar, kobbar sk. Under resan serveras buffé läckerheter fskade Vättern. Prs 420 kr/pers. Barn under 12 år 210 kr. Kl Samtlga platser förbokas. Tel: september 17 december Mordgåta mddag Det femte mordet spelas Lerbäcks Teater. Bljetter bokas www. lerbacksteater.se eller hos Turst- & evemangsbyrån tel oktober Framtdsveckan Arrangeras hela Örebro län vsar goda, lokala exempel hållbar omställnng. Håll utkk efter programblagan Nerkes Allehanda 25/9 eller www. framtdsveckan.se. Lördag 26 november Julmarknad Lerbäck Kl vd Lerbäcks Hembygdsgård många hantverkare säljer sna alster. Kaffe dopp fnns köpa. 11 december Konsert Sanna Nels Stämnngsfullt Kl Askersunds Landskyrka. 13 december Konsert Magnus Carlsson Änglarnas td Kl Askersunds Landskyrka. Nytt besöksrekord! Det har vart solg mar Turst- evemangsbyrån har haft mängder av besökare. V ser tds jämfört tdgare år, besökarna lte yngre, årsåldern. De har ofta redan ordnat stt bode, hos oss vll de ha tps om saker göra besöka. Statstk pekar v kommer slå fjolårets besökssffra besökare. I jul hade v na besökare, jämföra förra året samma td då antalet besökare var drygt Det har vart mycket nsprerande höra besökarnas postva kommtarer om d nyroverade Turst- evemangsbyrån. Äv turstnformaton vd Hammarsundet har vart mycket uppskad mar. På två månader hade Hammarsundet 1475 besökare. Under mar har v också fått många frågor gällande fske alla dess former. En del vll ge sg ut eg hand, andra vll ha erfar gude sg. Jag tror det fnns stor pottal locka fler besökare om v kan erbjuda ett ännu större utbud av nformaton tjänster. Kanske fångade någon av årets fsketurster av de rktgt stora gösarna mar? Nytt för år Äv frågorna krng Tved Tveds natonalpark har ökat. Många av besökarna vll vandra eller ett par dagar upptäcka de trolska skogarna. Nytt för år de gudade temavandrngarna Tveds natonalpark utgångspunkt. V hoppas arrangör fortsätter nästa år så d ännu nte vart temavandrng Tved kan följa. Nytt för år äv det fredagar under fem veckors td har gått busstransport från Karlsborg, Olshammar, Aspa Askersund tll Tveds natonalpark. Efter vstels har besökarna också kunnat åka buss tll Laxå jnvägsstaton. Satsnng ny servcebyggnad för gästhamn ctycampng har fallt väl ut många husblar båtar. Inför nästa säsong planeras markarbet området för snygga tll ytterlgare. Prnsessor prater, prnsar teater Årets nykomlng under vecka 28 evemangslstan blev succé. Barnveckan h för stanna. Plan var hel vecka aktvteter för barn barnfamljer, både tllresande Askersundare. Blandnng av programpunkter gjorde det fanns något passade alla. V nöjda årets test känner oss taggade utveckla detta evemang tll av de största veckorna under året Askersund. Ett exempel lyckad verkan M/S Wettervk hade 600 gäster måndag fredag under barnveckan. Arbetet utvdera mar har börjat jag hoppas besökarna fortsätter strömma n tll vår kommun under höst. Jag ser redan fram emot nästa säsong! Maln Wstrand Turststrateg Detta de evemang anmälts tll Turst- evemangsbyrån. För mer nformaton se Under mars barnvecka shanghajades M/S Wettervk av 600 prater. Nyhet för sprande konstner! För första gång någonsn, delar Norra Vätterns Bld- formkonstnsförng år ut ett Konststpdum. Det något man tänkt sg fortsätta göra varje år stpdet rktar sg tll unga vuxna vll satsa konst/konsthantverk. D söker stpdet ska vara verksam Norra Vätterbygds område nbjudan för anmäla sg stpdekanddat har gått ut tll berörda. Konststpdet 2000 kronor delas ut vernssag av utställnng Höstglöd 17 september Askersunds konsthall. Förutom pgarna erhåller stpdat möjlghet om han/hon önskar, vara utställare tll 2012 års konstrunda vlket sg god chans vsa upp sna fdgheter för många fler. Åsa Ptkän Kulturassstt 6

7 u Höstglöd Konsthall Höstglöd samlngsnamnet d årlga höstutställnng av Norra Vätterns Bld- Formkonstner. Utställnng har haft detta namn sedan 2004 kommer äv år vsas Askersunds konsthall. Norra Vätterns Bld- Formkonstner har dag mer än 70 lemmar förng har funnts sedan Förngs lemmar både yrkesverksamma konstner amatörkonstner från trakterna runt norra Vättern arbetar teknker allt från textl tll betong. Årets Höstglöd går av stapeln d 17 september vernssage Askersunds konsthall går tll d 2 oktober. Temat för år 40x40 h har det vart frtt fram för konstnerna fantasns hjälp skapa ett mycket varerande nnehåll för utställnng. V kommer få se alster alla möjlga teknker. Självklart alla utställnngsföremål gjorda av Norra Vätterns Bld- Formkonstners lemmar. Det kommer under utställnngsperod bland annat fnnas ett lotter d du besökare kan vnna några av de utställda verk. Det chans du absolut nte får mssa! Kom besök Askersunds konsthall se hösts mycket trevlga utställnng! Åsa Ptkän Kulturassstt Konsthalls öppettder lördagar söndagar kl För mer nformaton, kontakta: Åsa Westermark tel Du kan också besöka Norra Vätterns bld- formkonstners hemsda Arbetsmarknadshet har bytt lokaler Sedan d 1 januar år fnns Arbetsmarknadshet (AME) nya lokaler Smdesväg 2 Askersund. Anlednng tll flytt var de gamla lokalerna Bergslagsväg nte var anpassade för d verksamhet AME bedrver nte uppfyllde de arbetsmljökrav fnns. Verksamhet de nya lokalerna utgörs av avdelnngarna monterng/förpacknng, sncker ett utelag Länstrafk säljs tll landstnget? Länstrafk ägs dag av länets kommuner tll 50 % Örebro läns landstng tll 50 %. Under 2009 börjades utrednng om hur man skulle kunna åstadkomma effektvare styrnng av Länstrafk samt hur d skulle vara organserad. Regerng beslutade 2010 om ny lag beträffande kollektvtrafk också har legat tll grund för det förslag nu behandlas poltskt länets kommuner. Förslaget nneb Örebro läns landstng blr regonal kollektvtrafkmyndghet från d 1 januar 2012 d samägare tll Länstrafk. Swedbank Askersund upphör manuell kontanthanterng Våra kunder kommer mer mer sällan tll bank för kontanttransaktoner m allt oftare för få råd andra ekonomska frågor. Det d rådgvnng vår personlga hjälp kan erbjuda skllnad d servc dför vktg för oss prortera. För lyckas detta kommer v från oktober ta bort kontanterna nne kontoret Askersund, säger bankchef Danel Nykvst. sysslar naturvård. Man har också hand om del av matkörnng tll psoner för hemtjänst samt tvättar rekondtonerar hemtjänsts blar. Under 2010 startade v äv ett tvätter lgger lokaler Norra Bergs äldrebode, d sköts delar av tvätt åt kommuns äldrebode samt hemtjänst. Hans Carlsson Kommunerna säljer d sna akter Länstrafk tll landstnget. D nya kollektvtrafkslagstftnng ställer krav d regonala kollektvtrafkmyndghet hanterar såväl regonaltrafk stadstrafk gom avtal regleras äv ansvaret för annan trafk så fdtjänst, skolskjutsar sjukresor. Förslaget nneb också skeväxlng om 34 öre, det vll säga landstngssk höjs an kommunalsk sänks motsvarande. Madele Andersson Våra kunder kommer fortsättnng kunna ta ut pgar stt bankkort uttagsautomaterna eller samband butksköp precs tdgare. Öppettderna de samma kunderna kan äv betala räknngar göra överförngar tdgare. Danel Nykvst, bankchef Swedbank Askersund tele Lastpallsservce fnnes Fordons- servcegrupp Ullav Aktvtetscter startade upp ny verksamhet d 1 januar år. V upptäckte förra mar det nte fanns någon organsaton för uppsamlng av lastpallar, de flesta hamnade mljöstaton eller blev uppeldade. Vaktmästarna hade extra arbete frakta bort dem. V fordonsgrupp åker nu runt tll kommuns verksamheter äv prvata företag prvatpersoner. Sedan lagar v säljer lastpallarna vdare. Det ett bra jobb för oss så gör v nsats för kommun mljön. Rng oss gna eller Fordons- servcegrupp Annca, Håkan, Ola Anders arbetar d nystartade verksamhet. 77

8 TEMA MARIEDAMM Foto: Erk Gunnarsson Foto: Erk Gunnarsson Maredamm eld & v Maredamm lgger vackert vd sjön Skrs södra strand. Ort har växt fram jordbrukslandskapet omgdad av stora skogar mot Znkgruvan, Rönneshytta, Nkesberg söderut mot Godegård. Hstorskt sett var jnhanterng vktg del Maredammslvet. H fanns masugn kättngsja ngck De Geers mperum sedan drottnng Krstnas td. Det var under De Geer Damm blev Maredamm. Sare ägare tll mark, bruk herrgårdsanläggnng var handelsfamlj Grll. Egdom sna 7000 hektar ägdes defter under lång perod av Skyllbergs Bruk. Idag Maredamm främst bodeort, crka 150 nvånare. H fnns två förngar: drottsförng, vars fotbollslag sedan några år spelar hop Nkesberg: Nkesberg/Maredamm FF, Samhällsrådet drver kaffestuga vd Trehörnngs masugn ordnar aktvteter evemang ort. u I Maredamm fnns äv Öpp förskola Skrsjögård Smskola vd Skrsjöbadet Räddnngsvn nom Nerkes Brandkår frvllg styrka Träkapell från 1930 ngår Lerbäcks kyrklga samfällghet Llan Rehnström kosk Björkvksvall ett välkänt anskte av drottsförngs eldsjälar. Skyllbergs IK 2011: F13 F14 har tränngsläger Nkesberg har cyklat tll Maredamm för tränngspass bad. Höstpromera Maredammsled Trehörnngs masugn utgör start mål för vandrng. Välj mellan 4 eller 9 klometer följ orange markerng målad runt träd stolpar. Promad går gom lätt kuperad skogsterräng, va ängar hagmarker. Trakt präglad av sn gruvbrytnngshstora av gammal odlngsbygd. H fnns sällsynta växter det gamla odlngslandskapet vd Solberga äng. I tystnad nere Runsala ravn växer ovanlg heter fantaseggande namn: strutbräk, trolldruva, lungört, vårört myskmadra. Vad gör du trvs Maredamm? Mljön! Natur lugnet. V bor precs vd sjön. Man kan nte bo bättre, tycker v själva. Det händer också mycket Maredamm. Samhällsrådet bdrar tll skapa ett levande samhälle. Annka Strd Jag trvs för det fnns så fn badsjö. Och för man kan höra tystnad. H fnns vacker natur, trevlga männskor ett samhällsgagemang. Jag flyttade ht från Esklstuna, ny Maredamm fascnerades jag av folk var så gagerade, det hände så mycket h. Tna Huhtala-Fransson Svårt säga! Jag född uppvux h. Det lagom stort. V gfte oss 1964 då flyttade v tll Lerbäck. Sedan bodde v d tll 1985, n v flyttade tllbaka tll Maredamm g. Jag tycker om bo h, m det bygger man kan bo eget hus. Llan Rehnström Jag tycker det trvsamt Maredamm. Det bra folk bor h, det det gör det. Det händer saker h, olka jppon, tll exempel kolarveckan. Kaffestugan vd masugn har blvt mötesplats, det d man ses. Magnus Gunnarsson ( just frat sn 30-årsdag uppe kolmlan) Det hlg atmosf h! V httade huset nternet flyttade ht från Kumla d v bodde tdgare. Huset har vart aff affsdel har v nrett ett nostalgkafé 50-talsanda. V drver det hobby numera bara för nbokade sällskap: företag, förngar prvatpersoner. Rchard Swanström 8

9 TEMA MARIEDAMM De brnner för kol Vad får männskor släppa sn bekväma vardag rusta sg för sot, rök, fukt tuffa tag, sova lt koja om n eller nte sova alls? Vad får vssa lägga semestervecka detta år g? Det gänget h gör det! Kolarna Maredamm rörande övers. Arbetslaget vd mlan gör resan vd. Samarbetet fungerar bra. I år laget större än någonsn, 20 personer vakar över sn mla under ntsv kolarvecka slutet av august. V reste vår första mla h 1996, berättar Bgt Johansson lgt sna kolarvänner bestter fruktansvd kunskap om kolnng. D gång deltog några gubbar unga år följt de gamla mlresnng. Efter konsts regler Själva kolnng krönng av ett stort förberedande arbete resa mlan. Mlved år skänkt av Glottra Skog. Det går åt stora kvantteter, 70 kubkmeter björkved tll mla. Under mars måndagskvällar har arbetslaget samlats för bygga. Hur mlan byggs avgörande för resultatet. I mtt placeras rktstolpe, kung, kraftfull stock varemot mlved ska luta. Invd kung byggs sedan tändtrumman, gom vlka eld förs ner vd tändnng. Tätt, tätt packas björk krng kung, utåt allt vdare crklar. N ett helt lastblslass björk plats täcks mlan granrs. Ovan läggs först ett lager mossa förhndrar kolstybb rnna ner kolet. Defter täcks hela mlan ett tjockt lager kolstybb stänger ute syret. Drva ut vätgas eld Inne d nytända mlan bldas vätgas. Det ett rskfyllt skede, hela mlan rskerar slå. D explosva gas sugs ut va kanal brnner ntsv blå låga tlls d tar slut. N vätgas uteldad övergår d blå vlda lågan fredlg vt rök. Det ångan från ved börjar kola. Under d kommande veckan sker kolnng, sakta metodskt. Kolarna stcker sna mlspett för känna var kolnngszon, styr process va vtlatonskanaler mlans bott. Och går det för fort eller fel så bldas 2011 års mla b namnet Fa. Övrga bld heter: Tommy Gunnarsson, Dns Gunnarsson, Bgt Johansson, Torbjörn Gunnarsson, Björn Johansson, Bertl Johansson, Åsa Ehln kolarhund Messe, Achm Dttrch, Gunnar Fredrksson, Lnus Gunnarsson väg upp står: Marna Wellermo, Åke Sgvardsson Sölve Thuresson. Ytterlgare sju kolare ngår arbetslaget. En av nycklarna tll framgång vd mlan torde u vara kolbullarna. Smet görs Maredammsrecept mjölk, rågmjöl, vetemjöl salt. Steks frasga serveras stekt fläsk lngonsylt. Kstn Carlberg, Peter Axelsson, Sune Sjöberg Tna Huhtala-Fransson har strykande åtgång sna kolbullar. Det anländer ständgt nya gäster tll kaffestugan vd Trehörnngs masugn. frät då kommer syret n då blr det lv rörelse bland kolarna Ja, då blr det fart h, skrockar gubbarna kolarkojan. Då vet alla precs vad de ska göra några håller sg undan. Mycket gott resultat N kolnng klar släcks mlan. Alla drag stängs skorst tas bort. D begjuts v täcks sare plast. Sedan får d stå tll vår kommer, n d rvs kolet packas säckar Samhällsrådet har tll försäljnng. Förra mlan gav 700 stora säckar kol. I år blr det trolgtvs något fre. En annan sak gör det så rolgt hålla kolnng resultatet blr så otrolgt bra, säger Tommy Gunnarsson. Grllkol av björk håller hög jämn temperatur, det helt kelt ett djävulskt bra kol! Årets mla har fått namnet Fa, efter stt skogsrå. Kolar bör hålla sg väl skogsrået, då hon hjälp arbetet väcker d kolare råkar sova n mlan hotar få frätor arbetet rskerar gå förlorat Fnns hon eller nte, rået? Svårt veta säkert. D tllbrngat rad vaknätter skogs famn, granskogs sus drvande rök mellan träd kanske tll slut börjar fundera. Hela uppslaget: Mara Gunnarsson, text foto 99

10 Vndbruksplan tll utställnng Halkan snart h Sand kan kostnadsfrtt hämtas av sklda fastghetsägare vd kommuns förråd Fredbergaväg 5 Askersund. Sand fnns utanför grnd behållare lock, materalet får avhämtas eg hnk. I Åsbro kan sand hämtas vd rngsverket. Tänk också du fastghetsägare ansvarar för snöröjnng halkbekämpnng trottoar eller motsvarande längs dn tomt. Läs mer Bo Lndh Gata/park-chef Askersunds kommun antog 2009 klmatpolcy anger kommun gom ett strategskt arbete successvt ska reducera verkan klmatet. En del detta arbete undersöka möjlgheterna för tllskapa förnyelsebar erg förhoppnng d kan ersätta erg från fossla bränsl. V har kommun ett flertal områd goda vndförhållande vlket huvudsaklg förutsättnng för vndbruk ska kunna bl aktuellt. Tre områd kommun utpekade rksntresse för vndbruk vlket nneb Energmyndghet bedömer området ssklt lämplgt för elprodukton från vndkraft. Utöver goda vndförhålland behövs äv vägar för transport av vndkraftverk anslutnngsmöjlgheter tll elnätet. N dessa förutsättnngar uppfyllda fnns det dock flera allmänna ntress ta hänsyn tll, t.ex. landskapsbld, djur natur, areella nngar, försvaret frluftslvet. Ett bättre beslutsunderlag D vndbruksplan under framtagande pekar ut såväl områd lämplga för, områd bör undantas från vndbruk. Gom sådan sammanställnng ges bättre förutsättnngar för kontrollerad utbyggnad av vndkraft vlket gynnar både männskor, djur natur. Vd förfrågnngar om få uppföra vndkraftverk kommun kommer det dock alltd behöva göras sklda prövnngar för säkerställa de allmänna ntressa. Postva konsekvser De to områd plan föreslås lämplga för vndbruk alla landsbygd huvudsaklg skogsmark vlket äv ger skogsägare möjlghet dra ekonomsk nytta av mark de tdgare kanske nte kunnat bruka, gom arrdera ut sn mark tll vndkraftsexploatörer, själva uppföra vndkraftverk eller få möjlghet tll ekonomsk kompsaton. Ofta kan bode bygd bl delägare vndkraftverk. Samråd krng vndbruksplan börjades mars 2011 de synpunkter åskter kommt n från myndgheter, företag, förngar allmänhet sammanställs nu för resultera ett antal ändrngar nnan d bearbetade plan går vdare tll utställnngsskedet. Ulrka Åberg, Planarktekt Ove Sahl, Förvaltnngschef Edö: D nya stadsdel börjar anläggas Exploaterng av Edö kommuns etablerng av ny stadsdel har nu kommt gång allvar. Upphandlng av tomtexploaterng samt gång- cykelväg har avslutats anläggnngsföretaget NCC har fått uppdraget. Snart det dags köpa tomt Kommun bygger ny stadsdel dramatsk natur nhet tll v, kvällssol över Als väst sydväst, morgonsol över Gransjön nordost. Tom- 10 terna kuperade placerade utfrån terräng möjlghet tll sjöutskt. Några av tomterna har utskt över båda sjöarna. För första gång någonsn har kommun gomfört upphandlng d v ngår ett tllfällgt partnerskap utförar, d man gemsamt tar fram budget gomförandeplaner. Fördelarna detta utförar kommun delar rsker gemsamt drver projektet framåt gemsamt mål. Vad händer nu? Under höst anläggs gång- cykelväg från Lundby Askersunds östra delar tll Edö. I d förläggs äv v- avloppslednngar. Detta för också hushåll längs sträckan får möjlghet ansluta sg tll kommunalt VA. Exploaterng fortskrder defter olka steg. Först görs detaljerad planerng tllstånd söks bland annat för sprängnng, VA, gator vägar. Sedan kontaktar treprör undertreprörer för olka delar av arbetet. Defter börjar själva gomförandet av exploaterng grävnng, sprängnng, rör- kabelläggnng, asfalterng, dknng mycket annat. Köpa tomt Försäljnng av tomter kommer ske va mäklare. De tecknat sg d kommunala tomtkön kommer erbjudas tomter först, precs vd tdgare tomtförsäljnngar. Detta ett stort steg Askersunds utvecklng. Det spännande se ny stadsdel växa fram äv om d just nu lka abstrakt dags stad skulle kännas för någon levde n Tullplan utgjorde stadsgräns Kjell Hedström teknsk chef Anmälan tll tomtkö Gunlla Sandberg, tel Blankett hämtas under Blanketter trycksaker.

11 Vardagshjältar bullar, bngo & hjälpande händer I Askersunds kommun fnns deell förng självtaget uppdrag hjälpa äldre behövande klare vardagsproblem. Förng har namnet Väntjänst. De 20 aktva lemmarna tar vd d socalförvaltnngs uppdrag plkt tar slut, dt omsorg händer från nståde nte alltd når. Det specell td v lever, säger Ingrd Trysberg Väntjänst. De gamla har oftast barn barnbarn, m de arbetar det nte lätt komma från mtt veckan för följa läkarkontroll. Många bor dessutom långt från sna åldrande föräldrar. Det h Väntjänst rycker n. Uppdrag skftande fördelas mellan lemmarna utfrån ntress möjlgheter. Det kan gälla ledsaga någon tll USÖ, uträtta bankd eller följa tll tandläkare, frsör eller fotvård. Andra uppdrag kan vara bullbak, bngospel eller läsa tdnng högt. Att byta taklampa gått sönder eller skruva fast något lossnat; alla de d vardagsbestyr bygger man kan röra sg, höra se. Väntjänsts verksamhet mycket vktg ett jättebra stöd för kommun, säger Monca Andersson socalförvaltnng. V bdrar det v kan. Förng får kommunalt förngsbdrag, m äv lokaler servcedsk Lnd jourtelefon anslut tll vår växel. Dessutom Väntjänsts lemmar försäkrade gom oss. Från servcedsk sorbodet På Borgmästargård har Väntjänst aktvteter varje torsdag. D h dag det musk underhållnng Trvsel-Thorst Lundberg panst Ulla Frtzell. Sedan blr det förmddagskaffe vanlg ordnng det Maranne Ahlstrand bjuder hembakat. Lnd Askersund samordnar Väntjänst stt arbete. Varje vardag servcedsk bemannad klockan Då rnger telefon uppdrag från olka håll, brevlådan önskemål vttjas många äldre passar ttta förb. H fnns också berer tll hörapparater, frmk kuvert tll försäljnng. Väntjänst, PRO, kyrkorna flera har återkommande aktvteter Lnd. Eva Forss Väntjänsts fem fxare turas om flagga vd högtdsdagar Lnd. Vad drver er jobba Väntjänst? I grund fnns empat, säger Sonja Cederlöf förngs ordförande. Jag har alltd tyckt om barn äldre. Jag ju gammal själv, tllägger hon, m det tänker jag nte! Man måste vara ntresserad av männskor, fortsätter Ingrd Trysberg. Och så tycker jag om tank man kan göra vardag lte lättare för någon. Behov av fler starka armar Bland de går Väntjänst har många redan vänner bekanta något äldrebode. En annan rekryterngsbas personer nylg gått pson saknar regelbund socal gemskap: Inom Väntjänst kan man känna man bdrar, säger Ewa Gustafsson socalförvaltnng. Det ger ett sammanhang nsatserna så uppskade. Vad v behöver, ytterlgare några personer kan dra rullstolar då då, fortsätter Ingrd. Jag 77 jag orkar nte samma sätt längre! På USÖ Jag vet ng så bra spela pano du Ulla, säger Thorst får hne spela Gabrellas sång för dem samlats Borgmästargård. Vctora Mtell tar pratstund Sonja Cederlöf Ingrd Trysberg vd Väntjänsts servcedsk. Efter avhandlade d skckar Sonja ett smaräpple promad. kan jag dra rullstolar, d det släta golv, m utomhus det svårare för mg. Både Sonja Ingrd noga poängtera man deltar efter eget ntresse, man har rätt säga nej tll uppdrag. Väntjänst behöver fler lemmar från hela kommun. Vd äldreboda Åsbro Lerbäck samt Norra Berg har Väntjänst också verksamhet. En omtyckt aktvtet Väntjänst, SPF Lerbäck Röda Korset ordnade Lerbäckshemmet Lkback, var det växttema nleddes tdgt våras. Varje vecka kom Väntjänst nya växter dofta, känna assocera tll. Säsong följdes blommor: vtsppor, hägg, äppelblom, smultron Mara Gunnarsson, text foto Väntjänst har telefonjour vardagar , telefon Förng grundades 1993 av PRO, SPF, Svska kyrkan, Röda Korset kommun. Hörselskadades Rksförbund (HRF) har sare anslutt sg. Tjänsterna utan kostnad för mottagar lemmarna har tystnadsplkt. Peppar, peppar... En dag för sorers säkerhet Fredag d 30 september arrangeras temadag sorbodet Lnd, Askersund. Tema säkerhet bland äldre. Dag organseras rekommdaton av Myndghet för samhällsskydd beredskap, gomförs de flesta kommuner landet. Allmänhet hälsas välkomm tll de föreläsnngar hålls Lnd, bland annat av Cvlförsvarsförbundet, Räddnngstjänst Sor Alert. Det hålls öppet hus hos räddnngstjänst, väntjänst, dagrehab demsvård. Äv andra aktvteter avlöser varandra under dag: Kommunstyrelss ordförande Per Erksson ger några gudade turer rådhuset det blr äv tpspromad, stavgång, yoga utställnng. Program för dag fnns 1111

12 nd de går Väntjänst har Väntjänst har telefonjour vardagar , telefon nga redan vänner bekanta Förng grundades 1993 av PRO, SPF, ot äldrebode. En annan rekrytesvska kyrkan, Röda Korset komgsbas personer nylg gått mun. Hörselskadades Rksförbund son saknar regelbund (HRF) har sare anslutt sg. Tjänsterna al gemskap: utan kostnad för mottagar lemmarnainformation har tystnadsplkt. Inom Väntjänst kan man känna TEMA MARIEDAMM OM ÖPPETTIDER OCH FELANMÄLAN man bdrar, säger Ewa Gustafsson Dna gång kommer bldgåtan ur , Mårt Erksson , Rådhusets öppettder alförvaltnng. Det ger ett sammantdnng. På vlka sdor de fyra Anne-Charlotte Walln Förvaltnngskontor fnns samlade rådng nsatserna så uppskade. Sedan d 1 januar år fnns Arbetssysslar kl naturvård. Man har också utsntt hämtade? V vll ha dtt svar mån tors , fre kl huskvarteret vd torget. sast 21 oktober. Lycka tll! Vad v behöver, ytterlgare några (AME) 00. nya lokaler hand om del av matkörnng tll Kommuns växel En dag för marknadshet sorers säkerhet Övrga tder rng SOS-Alarmerng soner kan dra rullstolar då Smdesväg 2 Askersund. Anpsoner Skcka dtt svar tll: för hemtjänst samt tvätfredag d Öppettder: 30 september arrangeras fortsätter Ingrd. Jag 77 jag lednng tll flytt var de gamla tar rekondtonerar hemtjänsts Askersunds kommun Måndag fredag kl temadag sorbodet Lnd, Höstglöd samlngsnamnet d lokalerna kl Bergslagsväg blar. Under 2010 startade v äv ett Lunchstängt Bo Askersund Askersund. Tema säkerhet bland äldre. nte var Övrga frågor Flextd årlga av anpassade för d verksamhet tvätter avlopp lgger samt lokaler Norra 696höstutställnng 82 Askersund Dag organseras tllämpas. rekommdaton V sophämtnng Norra Vätterns Bld Formkonstnäav Myndghet förbedrver samhällsskydd Anne-Charlotte Walln Än det nte helt klart. Gardner ska AME nte uppfyllde de Bergs äldrebode, d sköts der Förvaltnngskontor stänger Mk kuvertet Bldgåtan. Du kan beredskap, gomförs de flesta Ingrd Rohdn rer. Utställnng har haft detta namn kl d 4/11. upp, lk hhyllor bokhylarbetsmljökrav fnns. delar av tvätt åt kommuns äldre stt också e-postaflera n dtt svar adress: landet. kommer äv årkommuner lor.2004 Södra del av skolgård under Verksamhet de nya lokalerna bode Gator samt hemtjänst. hssadsedan Mer nformaton om öppettder fnns Allmänhet hälsas välkomm tll Bo Lndh Askersunds konsthall. personalparkerng ska utgörs avdelnngarna onger. vsasplanerng de föreläsnngar av hålls Lnd, monterng/förmarcus Wkström Hans 45 Carlsson packnng, sncker ett utelag ust rngt anläggas. Sare höst blr det nvgnng bland annat av Cvlförsvarsförbundet, Felanmälan v avlopp Räddnngstjänst Sor Alert. Det Gatljus Öppet Hus l Norra Vätterns Bld-för allmänhet. Formkonstner Felanmälan görs tll Askersunds kommun, hålls öppet hus hos räddnngstjänst, vänmarcus Wkström Larsson lare klasserna mas har har dagkrstna mer än 70 lemmar företeknska förvaltnng, Danel Johansson tjänst, dagrehab demsvård. Äv ruschar runt Förnggör de ssta nng harhon funnts sedan andra aktvteter avlöser varandra under förberedelserna: s lemmar både yrkesverksamma dag: Kommunstyrelss ordförande Länstrafk ägs dag avnya länets kommusäljer d sna akter Det varmt! skrar ettnågra mnne blott. De tavlorna höj- Kommunerna ander konstner Perhon. Erksson gör gudade turer känns amatörkonstner från ASKERSUNDS KOMMUN ÖPPETTIDER gklass. vet ng så bra spela pano ner tll 50 % Örebro läns landstng tll Länstrafk tll landstnget. D nya rådhuset det blr äv tpspromad, Det runt spännande förväntansfullt. sänkbara touch-funkton. trakterna norra Vättern arbetar HAR NY ADRESS du Ulla, säger Thorst får hne stavgång, yoga utställnng. KRETSLOPPSSTATIONEN 50 %. Under 2009 börjades utredkollektvtrafkslagstftnng Jag tycker det textl fantastskt bygd Blder projceras kan lar kombarn teknker allt från tll betong. Askersunds kommun ställer krav a Gabrellas sång för dem samlats nng om hur man skulle kunna åstadkom d kollektvtrafkmynkretsloppsstaton hos Ragn-Sells, Ev.regonala personnamn får leva vdare, går för av detstapeln gör dd nte17utan plettera gom skrva fngrarna fruktbål Årets Höstglöd gmästargård. Vapväg 4 Askersund öpp: Förvaltnngs namn ma effektvare styrnng av Länstrafdghet hanterar såväl regonaltrafk skola. Det skolhuset var vsserlg skm, dra streck, rnga n. Program fördrekt dag fnns september gamla vernssage Askersunds Måndagar torsdagar kl Askersund k samt hur d skulle vara organserad. stadstrafk gom avtal regleras ett mke för byn, har v ny Resultatet sparas datorn kan skrvas prnga konsthall går tllm d nu 2 oktober. Regerng beslutade 2010 om ny lag äv ansvaret för annan trafk så Under td aprl november äv: Adress gäller all post två skola! för år 40x40 h har ut A4-sda. Man kan projcera ett d Temat Totalt kom 64 svar n tll tävlng föronsdagar kl första undantag: brev tll Socalförvaltbeträffande kollektvtrafk också fdtjänst, skolskjutsar sjukresor. Många föräldrar har följt tll panos klavatur, få tonerna spelas det ra vart frtt fram konstnerna numret av Boför Askersund. Rätt svar lördag varje nng fakturor. De skeväxsänds 11 kl. 11 harhelgfra legat tll grund detmånad förslag nufanförslaget nneb också skolan dna dag. n man rör vdför tangterna. Bara klass- var fantasns hjälp skapa ett mycket utsntt kommer från sdorna tdgare tll respektve boxadress. behandlas poltskt länets kommuner. lng om 34 öre, det vll säga landstngsfn7 skola blr raktv tasn kan sätta gränser! tvåan. varerande nnehåll för utställnng. 11, 2, 5En nämnd ordnng. Vn- arbetsförslaget nneb Örebro läns sk höjs an kommunalsk my Gunnarsson, Dns Gunnarsson, Bgt plats lockar bra lare, säger Urban V kommer se alster alla möjlga narna få Vola Andersson, Askersund Mara Gunnarsson, text fotosänks motsvarande. Johansson, Åsa Ehln kolarhund landstng blr regonal kollektvtrafkmynpersson själv Snavlunda skola. får Karntorps tomatmarmelad, teknker. Självklart gått alla utställnngsföarsson Barbro väg upp står: Marna WelBIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER Gustafsson, v får Något v tagtaskersund fasta Bldn gjort dghet från d 1 januar 2012 ar gjort remål gjorda av Norra Vätterns Madele Andersson BOKCAFÉ FÖR LÄSLUSTIGA! Askersund ju kolare ngår arbetslaget. d samägare tll Länstrafk. frtdskarta Ingrd Lndberg, Det händer saker äv andra skolor. skolan v ska dra nytta av teknkformkonstners lemmar. Måndag, tsdag kl Td kl /9 Åmmebergs skola förskola har under Askersund utställnngsperokolase utvecklng får landet, säger Kathrn Många Det kommer under Onsdag, fredag kl mer hemsdan marläs gomgått roverng. Mer uppsättnng nagelflar. Kreatvtet Torsdag kl kolan d Thomas. bland annat fnnas ett lotter d du 19/10 om detta nästa nummer av Bo Askern det val av prser vet längst Lördag kl (sept apr) Hongäller vsar vta skmarna hlgt, besökare kan de vnna några av de ut sund. synes nga gränser! Kura skymnng 14/11 fram klassrumm. Svarta ställda verk. Det chans dutavlan absolut Llla Bergsgatan 12 A, Askersund nte får mssa! Telefon Våra kunder kommer mer mer Våra kunder kommer fortsättnng Kom Turstbesök Askersunds konsthall Fax: Evemangsbyrån Ltter frukost sällan tll bank för kontanttransak kunna ta ut pgar stt bankkort E-post: se hösts utställvdmycket torget trevlga Askersund GUNNEL ZENK toner m allt oftare för få råd uttagsautomaterna eller samband Hemsda: Telefon: nng! Gunnel presterar sn nya bok Mat andra ekonomska frågor. Det d butksköp precs tdgare. E-post: Åsa Ptkän Hammar, skolan vn tyska. Hemsda: rådgvnng vår personlga hjälp kan Öppettderna de samma kun Lördag 1 oktober kl Bljetter Kulturassstt tursm Under höst ats Tsdagkan kl kl erbjuda d servc derna äv betala räknngar fnns skllnad köpa kommer fr.o.m. 12 anslutnngsväg sept. kl från crkulatonsplats tll Laxåväg ång! Öppettder: dför vktg för oss prortera. För göra överförngar tdgare. Åsbro, skolan Konsthalls öppettder lördagar Mån fre kl anslutas. gör byggas lyckasm nte detta kommersedan v från MER söndagar kl FÖRENINGSLÖRDAG! treprör uppehåll återupptar Onsdag kl INFORMATION kl d öppoktober ta bortett kontanterna nne Danel Nykvst, bankchef För mer nformaton, kontakta: Åsa Fr.o.m. höst 2011 kommer man kunna verksamhet vår. Arbeta kommer kontoret Askersund, säger bankchef Swedbank Askersund OCH GRATIS Westermark tel Du kan träffa olka förngar lördagarna SURFA TRÅDLÖST vara klara maj, god td nnan turstsä- Tatele Danel Nykvst. också besöka Norra Vätterns bld- Askersunds bblotek. Tank för dn eg09dator gå ut ntersong. Just nuvsa planerar formkonstners hemsda g td. ngarna ska få upp vadkommun de gör för net. Inloggnng hämtar du bblotekets utsmycknng av rondell mtt av nformaton. kanske locka nya ntresserade lemmar. erket Tdnng Bo Askersund ges ut fyra Bbloteket har öppet kldå crkulatonsplats. Landskyrkan LÅNA E-LJUDBÖCKER ft gånger per år tll alla hushåll företag lördagar. det stora blckfånget plats kommer n kommun. Du nte bor kommutill DIN DATOR Redan nu kan v berätta Väntjänsutformnng bl relatvt dskret. d då n kan kostnadsfrtt prumerera En strömmande ljudbok ljudbok t, Askersunds slöjdförng, Askersunds FordonsNaturskyddsförng, servcegrupp vara Ullav fordonsgrupp åker runtvara tllantdnng, antng va e-post eller spelas upp va nternet. Dunu måste Dessutom måste lösnng lättskött V munal. fotoklubb, Badpapperstdnng. Om du slut tll nternet an du lyssnar boaktvtetscter startade upp ny verkkommuns verksamheter äv trafksäker. Så snart husförng, HRF SPFutformnng Askersund budget BO I AS K E R SU känner någon vll k dn dator måste uppfylla tjänsts samhet d 1 januar år. V upptäckte prvata företag prvatpersoner. Sedan kommer ha varsn lördag. N D klar kommer d presteras vår rverkfölja vad händer krav webbläsare operatvsystem. förra mar det nte fanns någon lagar v säljer pallarna vdare. Det ets mla har fått namnet Fa, efter stt hemsda Bo Askersund. ock LÄSPLATTOR! vår bygd nte bor Ljudboksflerna sparas nte ned tll dn ogsrå. Kolarn bör beräknas hålla sg väl organsaton för uppsamlng av lastpallar, ett bra jobb för oss så gör v nsats tll stora delar motsvara dna Nyfk hur läsplor fungerar? V h, gå n hemsdan hårddsk utan strömmas realtd från LänsHrk Olofssonför ogsrået, då hon hjälp arbetet vsar de hamnade kommun under mljön. hurflesta man läser böcker mljöstatoläsplor! de fördyrngar av byggkostnad server uppspelnng. elverk h väcker d kolare råkar sova n Torsdag 15 september kl askersund regstmer nformaton fnner du vår hemn eller blev uppeldade. Vaktmästarna Rng oss gna eller sannolkt skullerskerar uppstå vd ytterlgare nlan från hotar få frätor arbetet Askersunds bblotek. rera prumerant. sda hade extra arbete frakta bort fördröjnng. förlorat Fnns hon eller nte, rået? örskotfordons- servcegrupp årt veta säkert.d Dnya crkulatonsplats tllbrngat får fyra dem. sa regler rad vaknättern/utfarter. skogs famn, Två utgörs av Rv 50 möjlg tll vkarer, arbetar d u Annca, Håkan, Ola Anders 12 anskogs sus drvande rök mellan de andra av länsväg 205 mot Laxå s. marpersonal nystartade verksamhet AMEs nya lokaler d kanske tll slut börjar fundera. länsväg 907 mot Askersunds ctrum. FörSmdesväg 2 Askersund. ferearbetare mmun Bldgåtan Arbetsmarknadshet har bytt lokaler Peppar, peppar... Höstglöd Konsthall s nya skolan! Länstrafk säljs tll landstnget Vnnare bldgåtan! Swedbank Askersund upphör manuell kontanthanterng Från Öreb ro nfart blr säkrare Prumeraton Bo Askersund und skers Tll A um Ctr otala Från M Frå nl axå Lastpallsservce fnnes ASKERSUN DS KOM MUNS INFORMAT IONSTIDN ING * NR Snavlund Nu flyta skola tar v n! sd 3 Ortstema Mared amm eld & v sd 8 9 Ur nnehå llet: Företagsny Edö nu heter sd 4 5 startar explo Vardagshjä ltar Väntj aterng sd 10 änst sd 11 The Heart of Swed logotype PANTONE 382 STORT TACK!

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet 1 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 JAN 2008 NR 1 ÅRGÅNG 60 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Ekerö Energ betalar nte tllbaka Ekerö Energ kommer nte att betala tllbaka några pgar tll sna kunder. Istället

Läs mer

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

www.mrcap.com hallå ASKIM Full fart i spåret Ekologiska snacks Ta bilen till snön! Eleonors väg till Vasaloppet - direkt från Sisjön

www.mrcap.com hallå ASKIM Full fart i spåret Ekologiska snacks Ta bilen till snön! Eleonors väg till Vasaloppet - direkt från Sisjön hallå ASKIM BILLDAL HOVÅS www.mrcap.com Hulda Mellgrs ata 9 SSjön 031-771 25 01 www.mrcap.com www.mrcap.com NUMMER 1 2012 DITT LOKALA LIVSSTILSMAASIN Full fart sret Eleonors väg Vasaloppet Ekologska snacks

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

BO I ASKERSUND. Rosendals Festgård oas för bröllop sid 6. Ur innehållet: Satsningar vid golfbanan sid 7 Årets Företagare sid 7

BO I ASKERSUND. Rosendals Festgård oas för bröllop sid 6. Ur innehållet: Satsningar vid golfbanan sid 7 Årets Företagare sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 2 2011 Rosdals Festgård oas för bröllop sid 6 VÄLKOMMEN SOMMAR! Turistbyrån bullar upp sid 4 5 Ur innehållet: Satsningar d golfbanan sid 7 Årets

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6 GränsnyttSå En tdnng från Mtt-Skandnavskt Regonprojekt nr 2/09 tycker Ann-Mare Orsa sd 8 Månadens NABO Charmtrollet Julus, ett och ett halvt år, trvs Norra Skärvången där han bor med pappa Magnus och mamma

Läs mer