FS-C8100DN. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FS-C8100DN. Bruksanvisning"

Transkript

1 FS-C8100DN Bruksanvisning

2

3 Innehåll 1 Maskindelar Komponenterna framtill på skrivaren Komponenterna till vänster på skrivaren Komponenterna till höger på skrivaren Interna komponenter Tillvägagångssätt vid utskrift Läsa in skrivardrivrutinen Utskrift från program Underhåll Allmän information Fylla på papper Byta tonerbehållare Rengöra skrivaren Felsökning Allmänna riktlinjer Problem med utskriftskvaliteten Felmeddelanden Rensa pappersstopp Specifikationer i

4 ii

5 Juridisk information och säkerhetsinformation Försiktighet! FÖRETAGET PÅTAR SIG INGET GARANTIANSVAR FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG INSTALLATION. Meddelande om programvara PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED DENNA SKRIVARE MÅSTE HANTERA SKRIVARENS EMULERINGSLÄGE. Skrivaren är fabriksinställd för PCL-emulering. Emuleringsläget kan inte ändras. Obs! Uppgifterna i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Ytterligare sidor kan införas i kommande utgåvor. Användaren ombeds ha överseende med eventuella tekniska felaktigheter eller typografiska fel i denna utgåva. Vi påtar oss inget ansvar för olyckor som kan inträffa när användaren följer anvisningarna i denna handbok. Vi påtar oss inget ansvar för felaktigheter i skrivarens fasta programvara (innehållet i dess skrivskyddade minne). Denna handbok och allt upphovsrättsligt skyddat material som säljs eller tillhandahålls vid eller i samband med försäljningen av skrivaren är skyddade av upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering och annan återgivning av hela eller delar av denna handbok, samt av allt upphovsrättsligt skyddat material, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Varje kopia som görs av hela eller delar av denna handbok, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, måste innehålla samma copyright-text som det material ur vilket kopieringen görs. Varumärken PRESCRIBE är ett registrerat varumärke som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL och PJL är registrerade varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Centronics är ett varunamn som tillhör Centronics Data Computer Inc. PostScript är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. PowerPC är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Microdrive är ett registrerat varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. i USA och andra länder. CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Denna produkt använder PeerlessPrintXL för att uppnå HP LaserJet-kompatibel PCL6-språkemulering. PeerlessPrintXL är ett varumärke som tillhör Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, USA. Produkten har utvecklats med operativsystemet Tornado Real Time och verktyg från Wind River Systems. Denna produkt innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. iii

6 USB Denna produkt har certifierats av USB Implementers Forum, Inc. Överensstämmelse och efterlevnad Säkerhetsinformation Meddelande om laserstrålning FARA! LASERSTRÅLNING KLASS 3B LASER I ÖPPET LÄGE. UNDVIK DIREKT EXPONERING FÖR STRÅLE. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. Radiofrekvenssändare Denna maskin innehåller en sändarmodul. Tillverkaren (Kyocera Mita Corporation) förklarar härmed att denna utrustning (sidskrivare), modell FS-C8100DN, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EC. Radiomärkningsteknik I vissa länder kan den radiomärkningsteknik som används i denna utrustning för att identifiera tonerbehållaren kräva godkännande, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. iv

7 Varningsetiketter I säkerhetssyfte har varningsetiketter anbringats på skrivaren på följande ställen. Undvik risk för brand eller elektrisk stöt när pappersstopp avlägsnas eller när tonerbehållaren byts. Obs! Avlägsna inte dessa etiketter. Hög temperatur. Vidrör inga delar i området eftersom det finns risk för brännskada. Hög spänning. Vidrör aldrig delar i området eftersom det finns risk för elektrisk stöt. Etikett inuti skrivaren (Varning för laserstrålning) v

8 Ozonkoncentration Skrivaren genererar ozongas (O 3 ) som kan koncentreras till installationsplatsen och förorsaka en obehaglig lukt. För att minimera koncentrationen av ozongas till mindre än 0,1 sidor per minut rekommenderas du att inte placera skrivaren i ett tillslutet rum utan ventilation. Direktiv om CE-märkning Enligt rådsdirektiv 89/336/EEC, 73/23/EEC och 1999/5/EC Tillverkare: Kyocera Mita Corporation Tillverkarens adress: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, , Japan förklarar att produkten Produktnamn: Sidskrivare Modellnummer: FS-C8100DN (testad med tillvalsenhet Dubbel pappersmatare PF-710, Pappersmatare hög kapacitet PF-750, Slutdel DF-710/DF-730, Häftenhet BF-710, Brevlåda MT-710 och Hålslagare PH-5A) Överensstämmer med följande produktspecifikationer: EN :1998+A1:2000+A2:2003 Class B EN : 2000 EN :1995+A1:2001 EN :1998+A1:2001+A2:2003 EN :2001+A11 EN :1994+A1+A2 EN EN Tillverkaren och dess underleverantörer ska inneha följande tekniska dokumentation med hänsyn till den inspektion som kan komma att utföras av behöriga myndigheter. Användarinstruktion som överensstämmer med tillämpliga specifikationer. Tekniska ritningar. Beskrivning av procedurer som garanterar överensstämmelse. Övrig teknisk information. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO Friskrivning Kyocera Mita påtar sig inget ansvar för kunder eller andra personer eller institutioner med avseende på förlust eller skada som förorsakats eller påstås vara förorsakat direkt eller indirekt av utrustning som sålts eller tillhandhållits av oss, inklusive men ej begränsat till serviceavbrott, affärsförlust eller anticipatorisk affärsförlust eller skador som vållats vid användande eller drift av utrustningen eller programmet. vi

9 Energy Star-programmet Som ENERGY STAR-partner har vi fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparing. ENERGY STAR har som grundläggande mål att främja effektiv energianvändning och att minska den miljöförorening som kommer av energiförbrukning. Denna skrivare är utrustad med en vilolägesfunktion som överensstämmer med standarderna i ENERGY STAR-programmet. Funktionen reducerar skrivarens elförbrukning. Om du vill uppnå maximal energibesparing stänger du av skrivaren när du inte använder den under längre perioder. Mer information om vilolägesfunktionen och skrivarens strömförbrukning finns i denna handbok. Grundinställningar för vilolägesfunktionen och strömförbrukning i viloläge: Grundläggande inställning av 15 minuter (60 minuter) automatiskt viloläge Strömförbrukning i viloläge 15 W (70 W) ( ): Riktlinjer för ENERGY STAR-programmet vii

10 Läs den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Ha den nära till hands. Vissa avsnitt i handboken och vissa maskindelar är markerade med symboler som utgör varningar avsedda att skydda användaren, andra personer och kringstående föremål, och säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Symbolerna och deras innebörd anges nedan. Fara! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall med stor sannolikhet kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Varning! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Försiktighet! Anger att personskada eller mekanisk skada kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Symboler Följande symboler anger att den markerade texten innehåller säkerhetsanvisningar. Sådant som är särskilt viktigt att ge akt på anges inuti symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Följande symboler anger att den markerade texten innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] viii

11 Följande symboler anger att den markerade texten innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ur nätsladdens kontakt ur uttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat nätuttag] Kontakta servicerepresentanten beträffande ersättningsmaterial om säkerhetsvarningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas. (Medför kostnad.) Försiktighetsåtgärder vid installation Omgivning Försiktighet! Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Den kan annars falla ned eller välta. Instabila och ojämna ytor utgör en risk för personskada och maskinskada. Undvik placeringar där det är fuktigt eller dammigt och smutsigt. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektrisk stöt. Undvik placering nära värmeradiatorer, värmeelement eller andra värmekällor eller i närheten av brandfarliga föremål. För att hålla maskinen sval och underlätta byte av delar samt underhåll, bör den ha fritt utrymme runtom enligt nedan. Lämna tillräckligt mycket utrymme, särskilt kring ventilationsöppningarna, för att luften ska kunna ventileras ordentligt runt skrivaren. Till vänster: 500 mm Till höger: 300 mm Bakom: 100 mm Framför: mm ix

12 Andra försiktighetsåtgärder En ogynnsam omgivning kan menligt påverka säker användning och drift av maskinen. Installera den i ett luftkonditionerat rum (rekommenderad rumstemperatur ca 10 32,5 C, luftfuktighet ca %) och undvik följande vid val av installationsplats. Undvik lägen nära ett fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik lägen med vibrationer. Undvik lägen med stora temperaturändringar. Undvik lägen där maskinen är direkt utsatt för varm eller kall luft. Undvik dåligt ventilerade lägen. Vid utskrift avges en viss mängd ozon och andra kemiska ämnen, men inte i sådana mängder att det har negativ påverkan på hälsan. Om skrivaren används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum, eller om ett mycket stort antal kopior görs, kan lukten dock bli obehaglig. För att arbetsmiljön vid utskrift ska vara god, är det lämpligt att rummet är ordentligt ventilerat. Strömförsörjning/jordning av maskinen Varning! Använd inte en strömkälla med annan spänning än den som anges. Undvik att ha flera apparater anslutna till samma uttag. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Koppla in nätsladden ordentligt i uttaget. Om metallföremål kommer i kontakt med stiften på stickkontakten, kan det vålla brand och elektrisk stöt. Anslut alltid maskinen till ett jordat uttag för att undvika risk för brand eller elektrisk stöt vid kortslutning. Om inget jordat uttag är tillgängligt, bör du kontakta serviceteknikern. Andra försiktighetsåtgärder Anslut nätkontakten till ett nätuttag som är placerat så nära maskinen som möjligt. Nätsladden är den viktigaste anordningen för bortkoppling av strömmen till maskinen. Se till att uttaget är placerat/installerat nära maskinen och är lätt åtkomligt. Hantering av plastpåsar Varning! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till näsa och mun och orsaka kvävning. x

13 Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen Varning! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. En sådan situation medför risk för brand eller elektrisk stöt om de faller omkull eller in i maskinen. Avlägsna inte någon del av maskinens hölje, eftersom det finns risk för elektrisk stöt från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden, dra inte i den, böj den inte i onödan och skada den inte på annat sätt. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det finns risk för brand, elektrisk stöt och skada på lasern. Om en laserstråle riktas ut ur maskinen finns risk för att den kan orsaka blindhet. Om maskinen blir särskilt varm, om den börjar ryka, om den luktar konstigt eller på annat sätt är onormal, finns risk för brand eller elektrisk stöt. Slå omedelbart ifrån strömbrytaren (O), dra ut nätsladdens kontakt ur nätuttaget och kontakta därefter serviceteknikern. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) hamnar i maskinen, ska strömbrytaren slås ifrån (O) omedelbart. Se därefter till att dra ur nätsladdens kontakt ur nätuttaget så att risk för brand eller elektrisk stöt undviks. Kontakta därefter en servicetekniker. Sätt inte i eller dra ur nätsladdskontakten med våta händer eftersom det då finns risk för elektrisk stöt. Kontakta alltid en servicetekniker vid underhåll eller reparation av inre delar. Försiktighet! Dra inte i nätsladden när kontakten ska tas ut ur uttaget. Då kan trådarna inuti sladden gå sönder, och det finns risk för brand och elektrisk stöt. (Ta alltid i själva stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget.) Ta alltid ut nätsladdskontakten ur nätuttaget när maskinen ska flyttas. Om nätsladden skadas finns risk för brand och elektrisk stöt. Om maskinen inte ska användas under en kortare tid (t.ex. under natten), ska strömbrytaren slås från (O). Om den inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid semester), bör nätsladdskontakten för säkerhets skull dras ut ur vägguttaget. xi

14 Dra ut och håll i de två bärhandtagen när maskinen ska flyttas och var alltid två personer stående på varsin sida som bär maskinen. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur vägguttaget när du rengör maskinen. Om det samlas damm inuti maskinen, finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar en servicetekniker när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Detta är särskilt lämpligt före fuktiga årstider. Rådfråga en servicetekniker vad gäller kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Andra försiktighetsåtgärder Ställ inte tunga föremål på maskinen. Skada den inte på annat sätt. Under utskrift får inte det övre främre höljet öppnas, strömmen slås från eller nätsladdskontakten dras ur. Kontakta en servicetekniker när maskinen ska lyftas eller flyttas. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i den här handboken. Använd skärmade gränssnittskablar. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. xii

15 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror Försiktighet! Försök inte bränna upp tonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren: Undvik att inandas den eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar inandas toner bör du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Om du börjar hosta, bör du kontakta läkare. Om du råkar svälja toner, bör du skölja munnen med vatten och dricka 1 2 koppar vatten för att späda ut maginnehållet. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen, bör du skölja omsorgsfullt med vatten. Om ögonen ändå ömmar, bör du kontakta läkare. Om du får toner på huden, bör du tvätta med tvål och vatten. Försök inte forcera eller förstöra tonerbehållaren. Andra försiktighetsåtgärder Följ alltid gällande lagar och förordningar när du kasserar den uttjänta tonerbehållaren. Förvara alla förbrukningsvaror på en sval, mörk plats. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och läggas tillbaka i förpackningen, vilken sedan förseglas. xiii

16 Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning har följande kapitel: 1 Maskindelar Det här kapitlet beskriver namnen på delarna. 2 Tillvägagångssätt vid utskrift Det här kapitlet beskriver hur du skriver ut från datorn. 3 Underhåll Det här kapitlet beskriver hur du byter ut tonerbehållarna och sköter underhållet av skrivaren. 4 Felsökning Det här kapitlet beskriver hur du hanterar eventuella skrivarproblem, exempelvis pappersstopp. 5 Specifikationer Det här kapitlet beskriver skrivarens specifikationer. xiv

17 Skrivsätt I den här handboken används följande skrivsätt. Skrivsätt Beskrivning Exempel Kursiv stil Används för att betona hänvisningar till ytterligare information. Se Byta tonerbehållare på sidan 3-3. Teckensnittet Courier Fetstil inom hakparentes Fetstil Obs! Används för att indikera meddelanden och namn som visas i kontrollpanelen. Används för att indikera kontrollpanelens knappar. Används för att indikera knappar eller alternativ som kan väljas i dialogrutor, samt namn som visas i dialogrutor. Används för att ge ytterligare information om en funktion eller egenskap. Byt ut avfallslådan för toner när meddelandet Kontrollera rest-tonerlåda visas. Tryck på [Menu]. Klicka på Nästa. Obs! Information om hur tappen ska förvaras finns i steg 10. Viktigt! Försiktighet! Varning! Används för särskilt viktig information. Används vid meddelanden om att mekanisk skada kan uppstå som följd av en åtgärd. Används för att göra användaren uppmärksam på risken för personskada. Viktigt! Se till att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. Försiktighet! Dra aldrig ut kassetten när du håller i maskinen framtill. Varning! Laddarområdet utsätts för högspänning. xv

18 xvi

19 1 Maskindelar Det här avsnittet innehåller förklaringar och illustrationer av delarna och deras funktioner. Bekanta dig med delarna och funktionerna så att du kan använda maskinen på ett korrekt och effektivt sätt. I detta kapitel beskrivs: Komponenterna framtill på skrivaren Komponenterna till vänster på skrivaren Komponenterna till höger på skrivaren Interna komponenter

20 Maskindelar Komponenterna framtill på skrivaren Kontrollpanel 2 Främre hölje 3 Papperskassett 1 4 Papperskassett 2 5 Övre fack 6 Övre hölje Komponenterna till vänster på skrivaren Vänster hölje 1 8 Vänster hölje 2 9 Bärhandtag 1-2

21 Maskindelar Komponenterna till höger på skrivaren Hölje till gränssnitt 11 Hölje till minneskort (CompactFlash) 12 Nätverkskontakt 13 USB-port 14 Extra kortfack (OPT) 15 Fack för minneskort (CompactFlash) 16 Lucka till extra hårddiskfack (HDD) 17 Kontakt för parallellport 18 Hölje till huvudströmbrytare 19 Huvudströmbrytare 20 MP-fack (flerfunktionsfack) 21 Pappersstöd 22 Förlängning på MP-fack 23 Handgrepp 1-3

22 Maskindelar Interna komponenter Tonerbehållare (svart) 25 Tonerbehållare (gul) 26 Tonerbehållare (cyan) 27 Tonerbehållare (magenta) 28 Avfallslåda för toner 29 Låsspak för tonerbehållare 30 Rengöringsborste Pappersbreddstöd 32 Flik ppå pappersbreddstöd 33 Papperslängdstöd 34 Nätsladdskontakt 1-4

23 2 Tillvägagångssätt vid utskrift I detta kapitel beskrivs: Läsa in skrivardrivrutinen Utskrift från program

24 Tillvägagångssätt vid utskrift Läsa in skrivardrivrutinen Se till att skrivaren är ansluten till elnätet och datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från CD-skivan. 1 Slå på datorn och starta Windows. Obs! Om dialogrutan Välkommen till guiden Ny maskinvara visas väljer du Avbryt. 2 Sätt in CD-skivan som medföljer skrivaren i datorns CD-enhet. 3 Installationsprogrammet startar. Obs! Om installationsprogrammet inte startar använder du Windows Utforskaren för att öppna CD-skivan och väljer Setup.exe. 4 Följ anvisningarna för att installera KX DRIVER. 2-2

25 Tillvägagångssätt vid utskrift Utskrift från program Nedan beskrivs utskrift av ett dokument som har skapats i ett ordbehandlingsprogram. Du kan ange pappersformat och utmatningsdestination för utskriften. 1 Lägg önskat papper i papperskassetten. 2 Gå till menyn Arkiv i programmet och välj Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Klicka på listan över skrivarnamn. Alla skrivare som är installerade i Windows finns med. Klicka på maskinens namn. 4 Ange antalet utskrifter i rutan Antal kopior. Du kan ange upp till 999. Om du använder Microsoft Word rekommenderas du att klicka på Alternativ... och ange Använd skrivarens inställningar i rutan Standardkassett Starta utskriften genom att klicka på OK. Obs! Anvisningar för hur du installerar skrivardrivrutinen finns i KX Printer Driver Operation Guide. 2-3

26 Tillvägagångssätt vid utskrift 2-4

27 3 Underhåll I detta kapitel beskrivs: Allmän information Fylla på papper Byta tonerbehållare Rengöra skrivaren

28 Underhåll Allmän information Det här kapitlet beskriver det grundläggande underhåll som du kan utföra på skrivaren. Du kan byta ut följande komponenter, vilka visas på skrivarens skärm: Tonersatser Avfallslåda för toner De interna delarna måste dessutom rengöras regelbundet. 3-2

29 Underhåll Fylla på papper Ladda papper i kassetten Följande avsnitt beskriver hur du fyller på papper i kassetten och MP-facket. Vanligt papper (80 g/m²) kan fyllas på i papperskassett 1 och 2. Papperskassett 1 rymmer 500 ark (A4/Letter eller mindre) eller 250 ark (B4/Legal eller större). Papperskassett 2 rymmer 500 ark. Bläddra igenom papperet och knacka det mot en plan yta för att undvika pappersstopp och sned utskrift. Fyll på papper i papperskassetten enligt anvisningarna nedan. 1 Dra ut kassetten så långt det går. 3-3

30 Underhåll 2 Ställ in papperslängdstödet på önskat pappersformat. Obs! Formatet anges på papperskassetten. 3 Ställ in pappersbreddstödet på önskat pappersformat med hjälp av fliken på stödet. Obs! Formatet anges på papperskassetten. Om du vill använda papper med formatet A4/Letter eller mindre ska du fälla upp spaken på längdstödet enligt bilden. 4 Passa in papperet mot den vänstra sidan av papperskassetten. Viktigt! Kontrollera att bredd- och längdstöden ligger an mot papperet. Justera annars pappersstöden. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Använd inte vikt papper. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i facket. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. 3-4

31 Underhåll 5 Lägg i det medföljande pappersarket som anger inställt pappersformat. 6 Skjut försiktigt in papperskassetten igen. Fylla på papper i MP-facket Du kan fylla på både specialpapper ( g/m²) och normalt eller återvunnet papper. MP-facket rymmer 100 ark normalt papper (80 g/m²) (A4/Letter eller mindre) eller 50 ark (B4/Legal eller större). Tänk på att använda MP-facket när du skriver ut på specialpapper, till exempel OH-film eller tjockt papper. Viktigt! När du använder specialpapper som OH-film eller tjockt papper i MP-facket måste du ange typ av papper. Följ anvisningarna nedan när du vill använda MP-facket. 1 Förbered MP-facket. Dra ut MP-facket när du ska fylla på papper med A4R-format eller större. 2 Skjut pappersstödet till aktuell pappersbredd. 3-5

32 Underhåll 3 Placera papperet längs pappersstödet och skjut in det så långt det går. Se till att pappersstödet ligger an mot papperskanten. Viktigt! Om du använder vykort eller tjockt papper måste du platta till det innan du lägger det i facket. Vissa typer av papper kan inte användas. Lägg i papper i MP-facket bara när detta fack används. Lämna inte kvar papper i MP-facket när det inte används. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i facket. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Om du använder kuvert måste du stänga fliken och placera kuvertet med framsidan uppåt. Vänd fliken framåt eller åt vänster och placera kuvertet längs pappersstödet. JA JA NEJ 3-6

33 Underhåll Fylla på papper i pappersmataren PF-750 (tillval) Pappersmataren PF-750 rymmer ark vanligt papper (80 g/m², A4, B5 eller Letter). (Kontakta en servicetekniker när du behöver ändra formatet.) Följ anvisningarna nedan för att fylla på papper i pappersmataren. 1 Dra ut kassetten helt och hållet från pappersmataren. 2 Fyll på papper i papperskassetten. Obs! Använd inte vikt papper. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i kassetten. 3 Skjut försiktigt in papperskassetten igen. 3-7

34 Underhåll Byta tonerbehållare Intervall mellan byten av tonerbehållare Tonerbehållarens livslängd beror på hur mycket toner som krävs vid utskrifterna. Med en täckning på 5 % (normalt affärsdokument) med separata tonerfärger i formatet A4 eller Letter: Tonerbehållaren med svart räcker till i genomsnitt sidor. Tonerbehållarna med cyan, magenta och gult räcker till i genomsnitt färgbilder. Du kan skriva ut en statussida som visar hur mycket toner som återstår i tonerbehållaren. Tonermätaren i avsnittet om förbrukningsmaterial på statussidan visar en förloppsindikator för varje färg som anger ungefär hur mycket toner som finns kvar i tonerbehållaren. Starttonerbehållare Tonerbehållarna som medföljer den nya skrivaren är startbehållare. Starttonerbehållaren med svart räcker till i genomsnitt sidor. Starttonerbehållarna med cyan, magenta och gult räcker till i genomsnitt färgbilder. Tonersatser Du rekommenderas att använda den nya tonersatsen från tillverkaren för att förhindra skrivarproblem och försäkra dig om att skrivaren fungerar länge. Tonersatserna finns i 4 färger: cyan, magenta, gult och svart. Den nya tonersatsen för varje färg innehåller följande: Tonerbehållare Rengöringsduk Plastpåsar för kassering av begagnade tonerbehållare och avfallslådan för toner Avfallslåda för toner Installationshandbok Obs! Ta inte upp tonerbehållaren ur förpackningen förrän du är beredd att sätta i den i skrivaren. Meddelanden om byte av tonerbehållare Det visas ett meddelande på skrivaren när toneranvändningen av de enskilda färgerna når två nivåer. Det här meddelandet visas omväxlande med andra skrivarmeddelanden (till exempel Redo): När tonern håller på att ta slut, exempelvis i behållaren med cyan, visas meddelandet Tonernivå låg C, M, Y, K som en första varning. Observera att det inte alltid är nödvändigt att byta ut behållaren i det här läget. Om du ignorerar meddelandet och fortsätter att skriva ut, visas meddelandet Byt toner strax innan tonern är helt slut. Tonerbehållaren måste då bytas ut omedelbart. Rengör de separata laddartrådarna och annat. När rengöringen är klar ändras inte meddelandet automatiskt till Redo. För att kunna starta om utskriften måste du trycka på [GO] och förbereda skrivaren. I båda fallen måste du byta ut tonerbehållaren, se Byta ut tonerbehållarna på sidan

35 Underhåll Byta ut tonerbehållarna Det här avsnittet beskriver hur du byter ut tonerbehållarna. När du byter ut tonerbehållaren för en färg bör du alltid byta ut avfallslådan för toner samtidigt. Om lådan är full kan skrivaren skadas eller fläckas av avfallstoner som läcker ut från lådan. Obs! Medan du byter ut tonerbehållare bör du se till att det inte finns några lagringsmedier och datortillbehör (till exempel disketter) i närheten av tonerbehållaren. På så sätt undviker du risken för att materialet skadas på grund av magnetismen från tonern. Du behöver inte stänga av skrivaren innan du påbörjar tonerbytet. Om du stänger av skrivaren förloras alla eventuella utskriftsdata som finns kvar i skrivaren. När du byter ut tonerbehållaren ska du först kontrollera vilken färg som behöver bytas ut. I det här exemplet antas du byta ut tonerbehållaren med svart. 1 Öppna det främre höljet. 2 Vrid låsspaken för tonerbehållaren och sätt den i lodrätt läge. 3 Tryck in och lyft klämman på tonerbehållarens ovansida (A) och dra ut tonerbehållaren. A 4 Ta ut tonerbehållaren. 3-9

36 Underhåll 5 Täck toneröppningen med locket på behållarens baksida. 6 Lägg behållaren i den medföljande plastpåsen för tomma behållare. 7 Ta ut en ny tonerbehållare ur förpackningen. 8 Håll den nya tonerbehållaren med låsspaken vänd uppåt och knacka på ovansidan av behållaren minst 10 gånger. Luta inte behållaren. 9 Håll tonerbehållaren med båda händerna enligt bilden och skaka den kraftigt minst 10 gånger. Viktigt! Skaka hela behållaren. Annars kan det inträffa fel på grund av att tonern inte distribueras. 10 Sätt in den nya tonerbehållaren i skrivaren. 3-10

37 Underhåll 11 Sätt in den övre delen av behållaren så att det hörs ett klickljud. Behållaren låses på plats när den sitter korrekt. 12 Vrid tillbaka låsspaken för tonerbehållaren till utgångsläget. Byt de andra färgtonerbehållarna på samma sätt. 13 Tryck ned frigöringsspaken B på avfallslådan för toner och dra ut den långsamt. Obs! Ställ inte den gamla avfallslådan upp och ned. B 14 Sätt fast locket på den begagnade lådan enligt bilden. 15 Lägg den begagnade avfallslådan i den medföljande plastpåsen för avfallslådor för toner. 3-11

38 Underhåll 16 Öppna locket på den nya avfallslådan för toner. 17 Sätt i den nya avfallslådan för toner i skrivaren. 18 Stäng det främre höljet. När du har bytt ut komponenterna bör du rengöra skrivaren. Se information i Rengöra skrivaren på sidan

39 Underhåll Rengöra skrivaren Rengör skrivarens insida när du har bytt ut en tonerbehållare eller avfallslådan för toner, för att bibehålla bästa möjliga utskriftskvalitet. 1 Öppna det främre höljet. 2 Ta bort rengöringsborsten. 3 Öppna vänster hölje 1. 4 Öppna duplexenhet A1. 5 Rengör separatorn genom att dra borsten åt vänster och höger enligt bilden. 3-13

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sida 4-59 "Fel och varningar" på sida 4-60 På skrivarens frontpanel visas information och felsökningshjälp. När det inträffar ett fel

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Utskriftskvalitetsguide

Utskriftskvalitetsguide Sida 1 av 10 Utskriftskvalitetsguide Du kan lösa många utskriftskvalitetsproblem genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Titta efter meddelande

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Uppdatering av användarmanualen RAM195ASV

Uppdatering av användarmanualen RAM195ASV Uppdatering av användarmanualen ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet Använda OKI B4350-skrivaren Observera ändringarna på följande sidor. Stryk berörda avsnitt i användarmanualen

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Device Storage Manager Referenshandbok

Device Storage Manager Referenshandbok Device Storage Manager Referenshandbok Upphovsrätt och varumärken Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktioner, ändringar och översättningar utan föregående skriftligt tillstånd

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer