FS-C8100DN. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FS-C8100DN. Bruksanvisning"

Transkript

1 FS-C8100DN Bruksanvisning

2

3 Innehåll 1 Maskindelar Komponenterna framtill på skrivaren Komponenterna till vänster på skrivaren Komponenterna till höger på skrivaren Interna komponenter Tillvägagångssätt vid utskrift Läsa in skrivardrivrutinen Utskrift från program Underhåll Allmän information Fylla på papper Byta tonerbehållare Rengöra skrivaren Felsökning Allmänna riktlinjer Problem med utskriftskvaliteten Felmeddelanden Rensa pappersstopp Specifikationer i

4 ii

5 Juridisk information och säkerhetsinformation Försiktighet! FÖRETAGET PÅTAR SIG INGET GARANTIANSVAR FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG INSTALLATION. Meddelande om programvara PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED DENNA SKRIVARE MÅSTE HANTERA SKRIVARENS EMULERINGSLÄGE. Skrivaren är fabriksinställd för PCL-emulering. Emuleringsläget kan inte ändras. Obs! Uppgifterna i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Ytterligare sidor kan införas i kommande utgåvor. Användaren ombeds ha överseende med eventuella tekniska felaktigheter eller typografiska fel i denna utgåva. Vi påtar oss inget ansvar för olyckor som kan inträffa när användaren följer anvisningarna i denna handbok. Vi påtar oss inget ansvar för felaktigheter i skrivarens fasta programvara (innehållet i dess skrivskyddade minne). Denna handbok och allt upphovsrättsligt skyddat material som säljs eller tillhandahålls vid eller i samband med försäljningen av skrivaren är skyddade av upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering och annan återgivning av hela eller delar av denna handbok, samt av allt upphovsrättsligt skyddat material, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Varje kopia som görs av hela eller delar av denna handbok, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, måste innehålla samma copyright-text som det material ur vilket kopieringen görs. Varumärken PRESCRIBE är ett registrerat varumärke som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL och PJL är registrerade varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Centronics är ett varunamn som tillhör Centronics Data Computer Inc. PostScript är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. PowerPC är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Microdrive är ett registrerat varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. i USA och andra länder. CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Denna produkt använder PeerlessPrintXL för att uppnå HP LaserJet-kompatibel PCL6-språkemulering. PeerlessPrintXL är ett varumärke som tillhör Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, USA. Produkten har utvecklats med operativsystemet Tornado Real Time och verktyg från Wind River Systems. Denna produkt innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. iii

6 USB Denna produkt har certifierats av USB Implementers Forum, Inc. Överensstämmelse och efterlevnad Säkerhetsinformation Meddelande om laserstrålning FARA! LASERSTRÅLNING KLASS 3B LASER I ÖPPET LÄGE. UNDVIK DIREKT EXPONERING FÖR STRÅLE. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. Radiofrekvenssändare Denna maskin innehåller en sändarmodul. Tillverkaren (Kyocera Mita Corporation) förklarar härmed att denna utrustning (sidskrivare), modell FS-C8100DN, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EC. Radiomärkningsteknik I vissa länder kan den radiomärkningsteknik som används i denna utrustning för att identifiera tonerbehållaren kräva godkännande, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. iv

7 Varningsetiketter I säkerhetssyfte har varningsetiketter anbringats på skrivaren på följande ställen. Undvik risk för brand eller elektrisk stöt när pappersstopp avlägsnas eller när tonerbehållaren byts. Obs! Avlägsna inte dessa etiketter. Hög temperatur. Vidrör inga delar i området eftersom det finns risk för brännskada. Hög spänning. Vidrör aldrig delar i området eftersom det finns risk för elektrisk stöt. Etikett inuti skrivaren (Varning för laserstrålning) v

8 Ozonkoncentration Skrivaren genererar ozongas (O 3 ) som kan koncentreras till installationsplatsen och förorsaka en obehaglig lukt. För att minimera koncentrationen av ozongas till mindre än 0,1 sidor per minut rekommenderas du att inte placera skrivaren i ett tillslutet rum utan ventilation. Direktiv om CE-märkning Enligt rådsdirektiv 89/336/EEC, 73/23/EEC och 1999/5/EC Tillverkare: Kyocera Mita Corporation Tillverkarens adress: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, , Japan förklarar att produkten Produktnamn: Sidskrivare Modellnummer: FS-C8100DN (testad med tillvalsenhet Dubbel pappersmatare PF-710, Pappersmatare hög kapacitet PF-750, Slutdel DF-710/DF-730, Häftenhet BF-710, Brevlåda MT-710 och Hålslagare PH-5A) Överensstämmer med följande produktspecifikationer: EN :1998+A1:2000+A2:2003 Class B EN : 2000 EN :1995+A1:2001 EN :1998+A1:2001+A2:2003 EN :2001+A11 EN :1994+A1+A2 EN EN Tillverkaren och dess underleverantörer ska inneha följande tekniska dokumentation med hänsyn till den inspektion som kan komma att utföras av behöriga myndigheter. Användarinstruktion som överensstämmer med tillämpliga specifikationer. Tekniska ritningar. Beskrivning av procedurer som garanterar överensstämmelse. Övrig teknisk information. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO Friskrivning Kyocera Mita påtar sig inget ansvar för kunder eller andra personer eller institutioner med avseende på förlust eller skada som förorsakats eller påstås vara förorsakat direkt eller indirekt av utrustning som sålts eller tillhandhållits av oss, inklusive men ej begränsat till serviceavbrott, affärsförlust eller anticipatorisk affärsförlust eller skador som vållats vid användande eller drift av utrustningen eller programmet. vi

9 Energy Star-programmet Som ENERGY STAR-partner har vi fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparing. ENERGY STAR har som grundläggande mål att främja effektiv energianvändning och att minska den miljöförorening som kommer av energiförbrukning. Denna skrivare är utrustad med en vilolägesfunktion som överensstämmer med standarderna i ENERGY STAR-programmet. Funktionen reducerar skrivarens elförbrukning. Om du vill uppnå maximal energibesparing stänger du av skrivaren när du inte använder den under längre perioder. Mer information om vilolägesfunktionen och skrivarens strömförbrukning finns i denna handbok. Grundinställningar för vilolägesfunktionen och strömförbrukning i viloläge: Grundläggande inställning av 15 minuter (60 minuter) automatiskt viloläge Strömförbrukning i viloläge 15 W (70 W) ( ): Riktlinjer för ENERGY STAR-programmet vii

10 Läs den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Ha den nära till hands. Vissa avsnitt i handboken och vissa maskindelar är markerade med symboler som utgör varningar avsedda att skydda användaren, andra personer och kringstående föremål, och säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Symbolerna och deras innebörd anges nedan. Fara! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall med stor sannolikhet kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Varning! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Försiktighet! Anger att personskada eller mekanisk skada kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Symboler Följande symboler anger att den markerade texten innehåller säkerhetsanvisningar. Sådant som är särskilt viktigt att ge akt på anges inuti symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Följande symboler anger att den markerade texten innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] viii

11 Följande symboler anger att den markerade texten innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ur nätsladdens kontakt ur uttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat nätuttag] Kontakta servicerepresentanten beträffande ersättningsmaterial om säkerhetsvarningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas. (Medför kostnad.) Försiktighetsåtgärder vid installation Omgivning Försiktighet! Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Den kan annars falla ned eller välta. Instabila och ojämna ytor utgör en risk för personskada och maskinskada. Undvik placeringar där det är fuktigt eller dammigt och smutsigt. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektrisk stöt. Undvik placering nära värmeradiatorer, värmeelement eller andra värmekällor eller i närheten av brandfarliga föremål. För att hålla maskinen sval och underlätta byte av delar samt underhåll, bör den ha fritt utrymme runtom enligt nedan. Lämna tillräckligt mycket utrymme, särskilt kring ventilationsöppningarna, för att luften ska kunna ventileras ordentligt runt skrivaren. Till vänster: 500 mm Till höger: 300 mm Bakom: 100 mm Framför: mm ix

12 Andra försiktighetsåtgärder En ogynnsam omgivning kan menligt påverka säker användning och drift av maskinen. Installera den i ett luftkonditionerat rum (rekommenderad rumstemperatur ca 10 32,5 C, luftfuktighet ca %) och undvik följande vid val av installationsplats. Undvik lägen nära ett fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik lägen med vibrationer. Undvik lägen med stora temperaturändringar. Undvik lägen där maskinen är direkt utsatt för varm eller kall luft. Undvik dåligt ventilerade lägen. Vid utskrift avges en viss mängd ozon och andra kemiska ämnen, men inte i sådana mängder att det har negativ påverkan på hälsan. Om skrivaren används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum, eller om ett mycket stort antal kopior görs, kan lukten dock bli obehaglig. För att arbetsmiljön vid utskrift ska vara god, är det lämpligt att rummet är ordentligt ventilerat. Strömförsörjning/jordning av maskinen Varning! Använd inte en strömkälla med annan spänning än den som anges. Undvik att ha flera apparater anslutna till samma uttag. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Koppla in nätsladden ordentligt i uttaget. Om metallföremål kommer i kontakt med stiften på stickkontakten, kan det vålla brand och elektrisk stöt. Anslut alltid maskinen till ett jordat uttag för att undvika risk för brand eller elektrisk stöt vid kortslutning. Om inget jordat uttag är tillgängligt, bör du kontakta serviceteknikern. Andra försiktighetsåtgärder Anslut nätkontakten till ett nätuttag som är placerat så nära maskinen som möjligt. Nätsladden är den viktigaste anordningen för bortkoppling av strömmen till maskinen. Se till att uttaget är placerat/installerat nära maskinen och är lätt åtkomligt. Hantering av plastpåsar Varning! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till näsa och mun och orsaka kvävning. x

13 Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen Varning! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. En sådan situation medför risk för brand eller elektrisk stöt om de faller omkull eller in i maskinen. Avlägsna inte någon del av maskinens hölje, eftersom det finns risk för elektrisk stöt från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden, dra inte i den, böj den inte i onödan och skada den inte på annat sätt. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det finns risk för brand, elektrisk stöt och skada på lasern. Om en laserstråle riktas ut ur maskinen finns risk för att den kan orsaka blindhet. Om maskinen blir särskilt varm, om den börjar ryka, om den luktar konstigt eller på annat sätt är onormal, finns risk för brand eller elektrisk stöt. Slå omedelbart ifrån strömbrytaren (O), dra ut nätsladdens kontakt ur nätuttaget och kontakta därefter serviceteknikern. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) hamnar i maskinen, ska strömbrytaren slås ifrån (O) omedelbart. Se därefter till att dra ur nätsladdens kontakt ur nätuttaget så att risk för brand eller elektrisk stöt undviks. Kontakta därefter en servicetekniker. Sätt inte i eller dra ur nätsladdskontakten med våta händer eftersom det då finns risk för elektrisk stöt. Kontakta alltid en servicetekniker vid underhåll eller reparation av inre delar. Försiktighet! Dra inte i nätsladden när kontakten ska tas ut ur uttaget. Då kan trådarna inuti sladden gå sönder, och det finns risk för brand och elektrisk stöt. (Ta alltid i själva stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget.) Ta alltid ut nätsladdskontakten ur nätuttaget när maskinen ska flyttas. Om nätsladden skadas finns risk för brand och elektrisk stöt. Om maskinen inte ska användas under en kortare tid (t.ex. under natten), ska strömbrytaren slås från (O). Om den inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid semester), bör nätsladdskontakten för säkerhets skull dras ut ur vägguttaget. xi

14 Dra ut och håll i de två bärhandtagen när maskinen ska flyttas och var alltid två personer stående på varsin sida som bär maskinen. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur vägguttaget när du rengör maskinen. Om det samlas damm inuti maskinen, finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar en servicetekniker när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Detta är särskilt lämpligt före fuktiga årstider. Rådfråga en servicetekniker vad gäller kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Andra försiktighetsåtgärder Ställ inte tunga föremål på maskinen. Skada den inte på annat sätt. Under utskrift får inte det övre främre höljet öppnas, strömmen slås från eller nätsladdskontakten dras ur. Kontakta en servicetekniker när maskinen ska lyftas eller flyttas. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i den här handboken. Använd skärmade gränssnittskablar. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. xii

15 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror Försiktighet! Försök inte bränna upp tonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren: Undvik att inandas den eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar inandas toner bör du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Om du börjar hosta, bör du kontakta läkare. Om du råkar svälja toner, bör du skölja munnen med vatten och dricka 1 2 koppar vatten för att späda ut maginnehållet. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen, bör du skölja omsorgsfullt med vatten. Om ögonen ändå ömmar, bör du kontakta läkare. Om du får toner på huden, bör du tvätta med tvål och vatten. Försök inte forcera eller förstöra tonerbehållaren. Andra försiktighetsåtgärder Följ alltid gällande lagar och förordningar när du kasserar den uttjänta tonerbehållaren. Förvara alla förbrukningsvaror på en sval, mörk plats. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och läggas tillbaka i förpackningen, vilken sedan förseglas. xiii

16 Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning har följande kapitel: 1 Maskindelar Det här kapitlet beskriver namnen på delarna. 2 Tillvägagångssätt vid utskrift Det här kapitlet beskriver hur du skriver ut från datorn. 3 Underhåll Det här kapitlet beskriver hur du byter ut tonerbehållarna och sköter underhållet av skrivaren. 4 Felsökning Det här kapitlet beskriver hur du hanterar eventuella skrivarproblem, exempelvis pappersstopp. 5 Specifikationer Det här kapitlet beskriver skrivarens specifikationer. xiv

17 Skrivsätt I den här handboken används följande skrivsätt. Skrivsätt Beskrivning Exempel Kursiv stil Används för att betona hänvisningar till ytterligare information. Se Byta tonerbehållare på sidan 3-3. Teckensnittet Courier Fetstil inom hakparentes Fetstil Obs! Används för att indikera meddelanden och namn som visas i kontrollpanelen. Används för att indikera kontrollpanelens knappar. Används för att indikera knappar eller alternativ som kan väljas i dialogrutor, samt namn som visas i dialogrutor. Används för att ge ytterligare information om en funktion eller egenskap. Byt ut avfallslådan för toner när meddelandet Kontrollera rest-tonerlåda visas. Tryck på [Menu]. Klicka på Nästa. Obs! Information om hur tappen ska förvaras finns i steg 10. Viktigt! Försiktighet! Varning! Används för särskilt viktig information. Används vid meddelanden om att mekanisk skada kan uppstå som följd av en åtgärd. Används för att göra användaren uppmärksam på risken för personskada. Viktigt! Se till att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. Försiktighet! Dra aldrig ut kassetten när du håller i maskinen framtill. Varning! Laddarområdet utsätts för högspänning. xv

18 xvi

19 1 Maskindelar Det här avsnittet innehåller förklaringar och illustrationer av delarna och deras funktioner. Bekanta dig med delarna och funktionerna så att du kan använda maskinen på ett korrekt och effektivt sätt. I detta kapitel beskrivs: Komponenterna framtill på skrivaren Komponenterna till vänster på skrivaren Komponenterna till höger på skrivaren Interna komponenter

20 Maskindelar Komponenterna framtill på skrivaren Kontrollpanel 2 Främre hölje 3 Papperskassett 1 4 Papperskassett 2 5 Övre fack 6 Övre hölje Komponenterna till vänster på skrivaren Vänster hölje 1 8 Vänster hölje 2 9 Bärhandtag 1-2

21 Maskindelar Komponenterna till höger på skrivaren Hölje till gränssnitt 11 Hölje till minneskort (CompactFlash) 12 Nätverkskontakt 13 USB-port 14 Extra kortfack (OPT) 15 Fack för minneskort (CompactFlash) 16 Lucka till extra hårddiskfack (HDD) 17 Kontakt för parallellport 18 Hölje till huvudströmbrytare 19 Huvudströmbrytare 20 MP-fack (flerfunktionsfack) 21 Pappersstöd 22 Förlängning på MP-fack 23 Handgrepp 1-3

22 Maskindelar Interna komponenter Tonerbehållare (svart) 25 Tonerbehållare (gul) 26 Tonerbehållare (cyan) 27 Tonerbehållare (magenta) 28 Avfallslåda för toner 29 Låsspak för tonerbehållare 30 Rengöringsborste Pappersbreddstöd 32 Flik ppå pappersbreddstöd 33 Papperslängdstöd 34 Nätsladdskontakt 1-4

23 2 Tillvägagångssätt vid utskrift I detta kapitel beskrivs: Läsa in skrivardrivrutinen Utskrift från program

24 Tillvägagångssätt vid utskrift Läsa in skrivardrivrutinen Se till att skrivaren är ansluten till elnätet och datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från CD-skivan. 1 Slå på datorn och starta Windows. Obs! Om dialogrutan Välkommen till guiden Ny maskinvara visas väljer du Avbryt. 2 Sätt in CD-skivan som medföljer skrivaren i datorns CD-enhet. 3 Installationsprogrammet startar. Obs! Om installationsprogrammet inte startar använder du Windows Utforskaren för att öppna CD-skivan och väljer Setup.exe. 4 Följ anvisningarna för att installera KX DRIVER. 2-2

25 Tillvägagångssätt vid utskrift Utskrift från program Nedan beskrivs utskrift av ett dokument som har skapats i ett ordbehandlingsprogram. Du kan ange pappersformat och utmatningsdestination för utskriften. 1 Lägg önskat papper i papperskassetten. 2 Gå till menyn Arkiv i programmet och välj Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Klicka på listan över skrivarnamn. Alla skrivare som är installerade i Windows finns med. Klicka på maskinens namn. 4 Ange antalet utskrifter i rutan Antal kopior. Du kan ange upp till 999. Om du använder Microsoft Word rekommenderas du att klicka på Alternativ... och ange Använd skrivarens inställningar i rutan Standardkassett Starta utskriften genom att klicka på OK. Obs! Anvisningar för hur du installerar skrivardrivrutinen finns i KX Printer Driver Operation Guide. 2-3

26 Tillvägagångssätt vid utskrift 2-4

27 3 Underhåll I detta kapitel beskrivs: Allmän information Fylla på papper Byta tonerbehållare Rengöra skrivaren

28 Underhåll Allmän information Det här kapitlet beskriver det grundläggande underhåll som du kan utföra på skrivaren. Du kan byta ut följande komponenter, vilka visas på skrivarens skärm: Tonersatser Avfallslåda för toner De interna delarna måste dessutom rengöras regelbundet. 3-2

29 Underhåll Fylla på papper Ladda papper i kassetten Följande avsnitt beskriver hur du fyller på papper i kassetten och MP-facket. Vanligt papper (80 g/m²) kan fyllas på i papperskassett 1 och 2. Papperskassett 1 rymmer 500 ark (A4/Letter eller mindre) eller 250 ark (B4/Legal eller större). Papperskassett 2 rymmer 500 ark. Bläddra igenom papperet och knacka det mot en plan yta för att undvika pappersstopp och sned utskrift. Fyll på papper i papperskassetten enligt anvisningarna nedan. 1 Dra ut kassetten så långt det går. 3-3

30 Underhåll 2 Ställ in papperslängdstödet på önskat pappersformat. Obs! Formatet anges på papperskassetten. 3 Ställ in pappersbreddstödet på önskat pappersformat med hjälp av fliken på stödet. Obs! Formatet anges på papperskassetten. Om du vill använda papper med formatet A4/Letter eller mindre ska du fälla upp spaken på längdstödet enligt bilden. 4 Passa in papperet mot den vänstra sidan av papperskassetten. Viktigt! Kontrollera att bredd- och längdstöden ligger an mot papperet. Justera annars pappersstöden. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Använd inte vikt papper. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i facket. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. 3-4

31 Underhåll 5 Lägg i det medföljande pappersarket som anger inställt pappersformat. 6 Skjut försiktigt in papperskassetten igen. Fylla på papper i MP-facket Du kan fylla på både specialpapper ( g/m²) och normalt eller återvunnet papper. MP-facket rymmer 100 ark normalt papper (80 g/m²) (A4/Letter eller mindre) eller 50 ark (B4/Legal eller större). Tänk på att använda MP-facket när du skriver ut på specialpapper, till exempel OH-film eller tjockt papper. Viktigt! När du använder specialpapper som OH-film eller tjockt papper i MP-facket måste du ange typ av papper. Följ anvisningarna nedan när du vill använda MP-facket. 1 Förbered MP-facket. Dra ut MP-facket när du ska fylla på papper med A4R-format eller större. 2 Skjut pappersstödet till aktuell pappersbredd. 3-5

32 Underhåll 3 Placera papperet längs pappersstödet och skjut in det så långt det går. Se till att pappersstödet ligger an mot papperskanten. Viktigt! Om du använder vykort eller tjockt papper måste du platta till det innan du lägger det i facket. Vissa typer av papper kan inte användas. Lägg i papper i MP-facket bara när detta fack används. Lämna inte kvar papper i MP-facket när det inte används. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i facket. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Om du använder kuvert måste du stänga fliken och placera kuvertet med framsidan uppåt. Vänd fliken framåt eller åt vänster och placera kuvertet längs pappersstödet. JA JA NEJ 3-6

33 Underhåll Fylla på papper i pappersmataren PF-750 (tillval) Pappersmataren PF-750 rymmer ark vanligt papper (80 g/m², A4, B5 eller Letter). (Kontakta en servicetekniker när du behöver ändra formatet.) Följ anvisningarna nedan för att fylla på papper i pappersmataren. 1 Dra ut kassetten helt och hållet från pappersmataren. 2 Fyll på papper i papperskassetten. Obs! Använd inte vikt papper. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i kassetten. 3 Skjut försiktigt in papperskassetten igen. 3-7

34 Underhåll Byta tonerbehållare Intervall mellan byten av tonerbehållare Tonerbehållarens livslängd beror på hur mycket toner som krävs vid utskrifterna. Med en täckning på 5 % (normalt affärsdokument) med separata tonerfärger i formatet A4 eller Letter: Tonerbehållaren med svart räcker till i genomsnitt sidor. Tonerbehållarna med cyan, magenta och gult räcker till i genomsnitt färgbilder. Du kan skriva ut en statussida som visar hur mycket toner som återstår i tonerbehållaren. Tonermätaren i avsnittet om förbrukningsmaterial på statussidan visar en förloppsindikator för varje färg som anger ungefär hur mycket toner som finns kvar i tonerbehållaren. Starttonerbehållare Tonerbehållarna som medföljer den nya skrivaren är startbehållare. Starttonerbehållaren med svart räcker till i genomsnitt sidor. Starttonerbehållarna med cyan, magenta och gult räcker till i genomsnitt färgbilder. Tonersatser Du rekommenderas att använda den nya tonersatsen från tillverkaren för att förhindra skrivarproblem och försäkra dig om att skrivaren fungerar länge. Tonersatserna finns i 4 färger: cyan, magenta, gult och svart. Den nya tonersatsen för varje färg innehåller följande: Tonerbehållare Rengöringsduk Plastpåsar för kassering av begagnade tonerbehållare och avfallslådan för toner Avfallslåda för toner Installationshandbok Obs! Ta inte upp tonerbehållaren ur förpackningen förrän du är beredd att sätta i den i skrivaren. Meddelanden om byte av tonerbehållare Det visas ett meddelande på skrivaren när toneranvändningen av de enskilda färgerna når två nivåer. Det här meddelandet visas omväxlande med andra skrivarmeddelanden (till exempel Redo): När tonern håller på att ta slut, exempelvis i behållaren med cyan, visas meddelandet Tonernivå låg C, M, Y, K som en första varning. Observera att det inte alltid är nödvändigt att byta ut behållaren i det här läget. Om du ignorerar meddelandet och fortsätter att skriva ut, visas meddelandet Byt toner strax innan tonern är helt slut. Tonerbehållaren måste då bytas ut omedelbart. Rengör de separata laddartrådarna och annat. När rengöringen är klar ändras inte meddelandet automatiskt till Redo. För att kunna starta om utskriften måste du trycka på [GO] och förbereda skrivaren. I båda fallen måste du byta ut tonerbehållaren, se Byta ut tonerbehållarna på sidan

35 Underhåll Byta ut tonerbehållarna Det här avsnittet beskriver hur du byter ut tonerbehållarna. När du byter ut tonerbehållaren för en färg bör du alltid byta ut avfallslådan för toner samtidigt. Om lådan är full kan skrivaren skadas eller fläckas av avfallstoner som läcker ut från lådan. Obs! Medan du byter ut tonerbehållare bör du se till att det inte finns några lagringsmedier och datortillbehör (till exempel disketter) i närheten av tonerbehållaren. På så sätt undviker du risken för att materialet skadas på grund av magnetismen från tonern. Du behöver inte stänga av skrivaren innan du påbörjar tonerbytet. Om du stänger av skrivaren förloras alla eventuella utskriftsdata som finns kvar i skrivaren. När du byter ut tonerbehållaren ska du först kontrollera vilken färg som behöver bytas ut. I det här exemplet antas du byta ut tonerbehållaren med svart. 1 Öppna det främre höljet. 2 Vrid låsspaken för tonerbehållaren och sätt den i lodrätt läge. 3 Tryck in och lyft klämman på tonerbehållarens ovansida (A) och dra ut tonerbehållaren. A 4 Ta ut tonerbehållaren. 3-9

36 Underhåll 5 Täck toneröppningen med locket på behållarens baksida. 6 Lägg behållaren i den medföljande plastpåsen för tomma behållare. 7 Ta ut en ny tonerbehållare ur förpackningen. 8 Håll den nya tonerbehållaren med låsspaken vänd uppåt och knacka på ovansidan av behållaren minst 10 gånger. Luta inte behållaren. 9 Håll tonerbehållaren med båda händerna enligt bilden och skaka den kraftigt minst 10 gånger. Viktigt! Skaka hela behållaren. Annars kan det inträffa fel på grund av att tonern inte distribueras. 10 Sätt in den nya tonerbehållaren i skrivaren. 3-10

37 Underhåll 11 Sätt in den övre delen av behållaren så att det hörs ett klickljud. Behållaren låses på plats när den sitter korrekt. 12 Vrid tillbaka låsspaken för tonerbehållaren till utgångsläget. Byt de andra färgtonerbehållarna på samma sätt. 13 Tryck ned frigöringsspaken B på avfallslådan för toner och dra ut den långsamt. Obs! Ställ inte den gamla avfallslådan upp och ned. B 14 Sätt fast locket på den begagnade lådan enligt bilden. 15 Lägg den begagnade avfallslådan i den medföljande plastpåsen för avfallslådor för toner. 3-11

38 Underhåll 16 Öppna locket på den nya avfallslådan för toner. 17 Sätt i den nya avfallslådan för toner i skrivaren. 18 Stäng det främre höljet. När du har bytt ut komponenterna bör du rengöra skrivaren. Se information i Rengöra skrivaren på sidan

39 Underhåll Rengöra skrivaren Rengör skrivarens insida när du har bytt ut en tonerbehållare eller avfallslådan för toner, för att bibehålla bästa möjliga utskriftskvalitet. 1 Öppna det främre höljet. 2 Ta bort rengöringsborsten. 3 Öppna vänster hölje 1. 4 Öppna duplexenhet A1. 5 Rengör separatorn genom att dra borsten åt vänster och höger enligt bilden. 3-13

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för felsökning

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för felsökning MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för felsökning 2009, 2010 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Skrivarminne 1 Skrivaren levereras med minst 64 MB minne. Vill du ta reda på hur mycket minne som är installerat i skrivaren väljer du Skriv ut menyer i Verktygsmenyn. Den totala mängden installerat minne

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING TASKalfa 60/80 BRUKSANVISNING Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift. Innehåll Före användning...2 Försiktighetsåtgärder...3 Utskrift...4

Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift. Innehåll Före användning...2 Försiktighetsåtgärder...3 Utskrift...4 Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift Innehåll Före användning....................................2 Försiktighetsåtgärder.................................3 Utskrift............................................4

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Säkerhetskopiering en försummad rutin

Säkerhetskopiering en försummad rutin ETT NYTT AVSNITT I VÅR SERIE "LÄR DIG MER OM DISGEN" Säkerhetskopiering en försummad rutin Det ligger åtskilliga timmars möda bakom alla uppgifter som du matat in i Disgen. Jag är övertygad om att du inte

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer