FS-C8100DN. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FS-C8100DN. Bruksanvisning"

Transkript

1 FS-C8100DN Bruksanvisning

2

3 Innehåll 1 Maskindelar Komponenterna framtill på skrivaren Komponenterna till vänster på skrivaren Komponenterna till höger på skrivaren Interna komponenter Tillvägagångssätt vid utskrift Läsa in skrivardrivrutinen Utskrift från program Underhåll Allmän information Fylla på papper Byta tonerbehållare Rengöra skrivaren Felsökning Allmänna riktlinjer Problem med utskriftskvaliteten Felmeddelanden Rensa pappersstopp Specifikationer i

4 ii

5 Juridisk information och säkerhetsinformation Försiktighet! FÖRETAGET PÅTAR SIG INGET GARANTIANSVAR FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG INSTALLATION. Meddelande om programvara PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED DENNA SKRIVARE MÅSTE HANTERA SKRIVARENS EMULERINGSLÄGE. Skrivaren är fabriksinställd för PCL-emulering. Emuleringsläget kan inte ändras. Obs! Uppgifterna i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Ytterligare sidor kan införas i kommande utgåvor. Användaren ombeds ha överseende med eventuella tekniska felaktigheter eller typografiska fel i denna utgåva. Vi påtar oss inget ansvar för olyckor som kan inträffa när användaren följer anvisningarna i denna handbok. Vi påtar oss inget ansvar för felaktigheter i skrivarens fasta programvara (innehållet i dess skrivskyddade minne). Denna handbok och allt upphovsrättsligt skyddat material som säljs eller tillhandahålls vid eller i samband med försäljningen av skrivaren är skyddade av upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering och annan återgivning av hela eller delar av denna handbok, samt av allt upphovsrättsligt skyddat material, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Varje kopia som görs av hela eller delar av denna handbok, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, måste innehålla samma copyright-text som det material ur vilket kopieringen görs. Varumärken PRESCRIBE är ett registrerat varumärke som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL och PJL är registrerade varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Centronics är ett varunamn som tillhör Centronics Data Computer Inc. PostScript är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. PowerPC är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Microdrive är ett registrerat varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. i USA och andra länder. CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Denna produkt använder PeerlessPrintXL för att uppnå HP LaserJet-kompatibel PCL6-språkemulering. PeerlessPrintXL är ett varumärke som tillhör Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, USA. Produkten har utvecklats med operativsystemet Tornado Real Time och verktyg från Wind River Systems. Denna produkt innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. iii

6 USB Denna produkt har certifierats av USB Implementers Forum, Inc. Överensstämmelse och efterlevnad Säkerhetsinformation Meddelande om laserstrålning FARA! LASERSTRÅLNING KLASS 3B LASER I ÖPPET LÄGE. UNDVIK DIREKT EXPONERING FÖR STRÅLE. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. Radiofrekvenssändare Denna maskin innehåller en sändarmodul. Tillverkaren (Kyocera Mita Corporation) förklarar härmed att denna utrustning (sidskrivare), modell FS-C8100DN, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EC. Radiomärkningsteknik I vissa länder kan den radiomärkningsteknik som används i denna utrustning för att identifiera tonerbehållaren kräva godkännande, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. iv

7 Varningsetiketter I säkerhetssyfte har varningsetiketter anbringats på skrivaren på följande ställen. Undvik risk för brand eller elektrisk stöt när pappersstopp avlägsnas eller när tonerbehållaren byts. Obs! Avlägsna inte dessa etiketter. Hög temperatur. Vidrör inga delar i området eftersom det finns risk för brännskada. Hög spänning. Vidrör aldrig delar i området eftersom det finns risk för elektrisk stöt. Etikett inuti skrivaren (Varning för laserstrålning) v

8 Ozonkoncentration Skrivaren genererar ozongas (O 3 ) som kan koncentreras till installationsplatsen och förorsaka en obehaglig lukt. För att minimera koncentrationen av ozongas till mindre än 0,1 sidor per minut rekommenderas du att inte placera skrivaren i ett tillslutet rum utan ventilation. Direktiv om CE-märkning Enligt rådsdirektiv 89/336/EEC, 73/23/EEC och 1999/5/EC Tillverkare: Kyocera Mita Corporation Tillverkarens adress: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, , Japan förklarar att produkten Produktnamn: Sidskrivare Modellnummer: FS-C8100DN (testad med tillvalsenhet Dubbel pappersmatare PF-710, Pappersmatare hög kapacitet PF-750, Slutdel DF-710/DF-730, Häftenhet BF-710, Brevlåda MT-710 och Hålslagare PH-5A) Överensstämmer med följande produktspecifikationer: EN :1998+A1:2000+A2:2003 Class B EN : 2000 EN :1995+A1:2001 EN :1998+A1:2001+A2:2003 EN :2001+A11 EN :1994+A1+A2 EN EN Tillverkaren och dess underleverantörer ska inneha följande tekniska dokumentation med hänsyn till den inspektion som kan komma att utföras av behöriga myndigheter. Användarinstruktion som överensstämmer med tillämpliga specifikationer. Tekniska ritningar. Beskrivning av procedurer som garanterar överensstämmelse. Övrig teknisk information. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO Friskrivning Kyocera Mita påtar sig inget ansvar för kunder eller andra personer eller institutioner med avseende på förlust eller skada som förorsakats eller påstås vara förorsakat direkt eller indirekt av utrustning som sålts eller tillhandhållits av oss, inklusive men ej begränsat till serviceavbrott, affärsförlust eller anticipatorisk affärsförlust eller skador som vållats vid användande eller drift av utrustningen eller programmet. vi

9 Energy Star-programmet Som ENERGY STAR-partner har vi fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparing. ENERGY STAR har som grundläggande mål att främja effektiv energianvändning och att minska den miljöförorening som kommer av energiförbrukning. Denna skrivare är utrustad med en vilolägesfunktion som överensstämmer med standarderna i ENERGY STAR-programmet. Funktionen reducerar skrivarens elförbrukning. Om du vill uppnå maximal energibesparing stänger du av skrivaren när du inte använder den under längre perioder. Mer information om vilolägesfunktionen och skrivarens strömförbrukning finns i denna handbok. Grundinställningar för vilolägesfunktionen och strömförbrukning i viloläge: Grundläggande inställning av 15 minuter (60 minuter) automatiskt viloläge Strömförbrukning i viloläge 15 W (70 W) ( ): Riktlinjer för ENERGY STAR-programmet vii

10 Läs den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Ha den nära till hands. Vissa avsnitt i handboken och vissa maskindelar är markerade med symboler som utgör varningar avsedda att skydda användaren, andra personer och kringstående föremål, och säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Symbolerna och deras innebörd anges nedan. Fara! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall med stor sannolikhet kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Varning! Anger att allvarlig skada eller t.o.m. dödsfall kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Försiktighet! Anger att personskada eller mekanisk skada kan bli resultatet av att användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de markerade föreskrifterna. Symboler Följande symboler anger att den markerade texten innehåller säkerhetsanvisningar. Sådant som är särskilt viktigt att ge akt på anges inuti symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Följande symboler anger att den markerade texten innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] viii

11 Följande symboler anger att den markerade texten innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ur nätsladdens kontakt ur uttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat nätuttag] Kontakta servicerepresentanten beträffande ersättningsmaterial om säkerhetsvarningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas. (Medför kostnad.) Försiktighetsåtgärder vid installation Omgivning Försiktighet! Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Den kan annars falla ned eller välta. Instabila och ojämna ytor utgör en risk för personskada och maskinskada. Undvik placeringar där det är fuktigt eller dammigt och smutsigt. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektrisk stöt. Undvik placering nära värmeradiatorer, värmeelement eller andra värmekällor eller i närheten av brandfarliga föremål. För att hålla maskinen sval och underlätta byte av delar samt underhåll, bör den ha fritt utrymme runtom enligt nedan. Lämna tillräckligt mycket utrymme, särskilt kring ventilationsöppningarna, för att luften ska kunna ventileras ordentligt runt skrivaren. Till vänster: 500 mm Till höger: 300 mm Bakom: 100 mm Framför: mm ix

12 Andra försiktighetsåtgärder En ogynnsam omgivning kan menligt påverka säker användning och drift av maskinen. Installera den i ett luftkonditionerat rum (rekommenderad rumstemperatur ca 10 32,5 C, luftfuktighet ca %) och undvik följande vid val av installationsplats. Undvik lägen nära ett fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik lägen med vibrationer. Undvik lägen med stora temperaturändringar. Undvik lägen där maskinen är direkt utsatt för varm eller kall luft. Undvik dåligt ventilerade lägen. Vid utskrift avges en viss mängd ozon och andra kemiska ämnen, men inte i sådana mängder att det har negativ påverkan på hälsan. Om skrivaren används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum, eller om ett mycket stort antal kopior görs, kan lukten dock bli obehaglig. För att arbetsmiljön vid utskrift ska vara god, är det lämpligt att rummet är ordentligt ventilerat. Strömförsörjning/jordning av maskinen Varning! Använd inte en strömkälla med annan spänning än den som anges. Undvik att ha flera apparater anslutna till samma uttag. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Koppla in nätsladden ordentligt i uttaget. Om metallföremål kommer i kontakt med stiften på stickkontakten, kan det vålla brand och elektrisk stöt. Anslut alltid maskinen till ett jordat uttag för att undvika risk för brand eller elektrisk stöt vid kortslutning. Om inget jordat uttag är tillgängligt, bör du kontakta serviceteknikern. Andra försiktighetsåtgärder Anslut nätkontakten till ett nätuttag som är placerat så nära maskinen som möjligt. Nätsladden är den viktigaste anordningen för bortkoppling av strömmen till maskinen. Se till att uttaget är placerat/installerat nära maskinen och är lätt åtkomligt. Hantering av plastpåsar Varning! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till näsa och mun och orsaka kvävning. x

13 Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen Varning! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. En sådan situation medför risk för brand eller elektrisk stöt om de faller omkull eller in i maskinen. Avlägsna inte någon del av maskinens hölje, eftersom det finns risk för elektrisk stöt från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden, dra inte i den, böj den inte i onödan och skada den inte på annat sätt. Sådana situationer utgör en risk för brand och elektrisk stöt. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det finns risk för brand, elektrisk stöt och skada på lasern. Om en laserstråle riktas ut ur maskinen finns risk för att den kan orsaka blindhet. Om maskinen blir särskilt varm, om den börjar ryka, om den luktar konstigt eller på annat sätt är onormal, finns risk för brand eller elektrisk stöt. Slå omedelbart ifrån strömbrytaren (O), dra ut nätsladdens kontakt ur nätuttaget och kontakta därefter serviceteknikern. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) hamnar i maskinen, ska strömbrytaren slås ifrån (O) omedelbart. Se därefter till att dra ur nätsladdens kontakt ur nätuttaget så att risk för brand eller elektrisk stöt undviks. Kontakta därefter en servicetekniker. Sätt inte i eller dra ur nätsladdskontakten med våta händer eftersom det då finns risk för elektrisk stöt. Kontakta alltid en servicetekniker vid underhåll eller reparation av inre delar. Försiktighet! Dra inte i nätsladden när kontakten ska tas ut ur uttaget. Då kan trådarna inuti sladden gå sönder, och det finns risk för brand och elektrisk stöt. (Ta alltid i själva stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget.) Ta alltid ut nätsladdskontakten ur nätuttaget när maskinen ska flyttas. Om nätsladden skadas finns risk för brand och elektrisk stöt. Om maskinen inte ska användas under en kortare tid (t.ex. under natten), ska strömbrytaren slås från (O). Om den inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid semester), bör nätsladdskontakten för säkerhets skull dras ut ur vägguttaget. xi

14 Dra ut och håll i de två bärhandtagen när maskinen ska flyttas och var alltid två personer stående på varsin sida som bär maskinen. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur vägguttaget när du rengör maskinen. Om det samlas damm inuti maskinen, finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar en servicetekniker när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Detta är särskilt lämpligt före fuktiga årstider. Rådfråga en servicetekniker vad gäller kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Andra försiktighetsåtgärder Ställ inte tunga föremål på maskinen. Skada den inte på annat sätt. Under utskrift får inte det övre främre höljet öppnas, strömmen slås från eller nätsladdskontakten dras ur. Kontakta en servicetekniker när maskinen ska lyftas eller flyttas. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i den här handboken. Använd skärmade gränssnittskablar. Försiktighet! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. xii

15 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror Försiktighet! Försök inte bränna upp tonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren: Undvik att inandas den eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar inandas toner bör du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Om du börjar hosta, bör du kontakta läkare. Om du råkar svälja toner, bör du skölja munnen med vatten och dricka 1 2 koppar vatten för att späda ut maginnehållet. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen, bör du skölja omsorgsfullt med vatten. Om ögonen ändå ömmar, bör du kontakta läkare. Om du får toner på huden, bör du tvätta med tvål och vatten. Försök inte forcera eller förstöra tonerbehållaren. Andra försiktighetsåtgärder Följ alltid gällande lagar och förordningar när du kasserar den uttjänta tonerbehållaren. Förvara alla förbrukningsvaror på en sval, mörk plats. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och läggas tillbaka i förpackningen, vilken sedan förseglas. xiii

16 Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning har följande kapitel: 1 Maskindelar Det här kapitlet beskriver namnen på delarna. 2 Tillvägagångssätt vid utskrift Det här kapitlet beskriver hur du skriver ut från datorn. 3 Underhåll Det här kapitlet beskriver hur du byter ut tonerbehållarna och sköter underhållet av skrivaren. 4 Felsökning Det här kapitlet beskriver hur du hanterar eventuella skrivarproblem, exempelvis pappersstopp. 5 Specifikationer Det här kapitlet beskriver skrivarens specifikationer. xiv

17 Skrivsätt I den här handboken används följande skrivsätt. Skrivsätt Beskrivning Exempel Kursiv stil Används för att betona hänvisningar till ytterligare information. Se Byta tonerbehållare på sidan 3-3. Teckensnittet Courier Fetstil inom hakparentes Fetstil Obs! Används för att indikera meddelanden och namn som visas i kontrollpanelen. Används för att indikera kontrollpanelens knappar. Används för att indikera knappar eller alternativ som kan väljas i dialogrutor, samt namn som visas i dialogrutor. Används för att ge ytterligare information om en funktion eller egenskap. Byt ut avfallslådan för toner när meddelandet Kontrollera rest-tonerlåda visas. Tryck på [Menu]. Klicka på Nästa. Obs! Information om hur tappen ska förvaras finns i steg 10. Viktigt! Försiktighet! Varning! Används för särskilt viktig information. Används vid meddelanden om att mekanisk skada kan uppstå som följd av en åtgärd. Används för att göra användaren uppmärksam på risken för personskada. Viktigt! Se till att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. Försiktighet! Dra aldrig ut kassetten när du håller i maskinen framtill. Varning! Laddarområdet utsätts för högspänning. xv

18 xvi

19 1 Maskindelar Det här avsnittet innehåller förklaringar och illustrationer av delarna och deras funktioner. Bekanta dig med delarna och funktionerna så att du kan använda maskinen på ett korrekt och effektivt sätt. I detta kapitel beskrivs: Komponenterna framtill på skrivaren Komponenterna till vänster på skrivaren Komponenterna till höger på skrivaren Interna komponenter

20 Maskindelar Komponenterna framtill på skrivaren Kontrollpanel 2 Främre hölje 3 Papperskassett 1 4 Papperskassett 2 5 Övre fack 6 Övre hölje Komponenterna till vänster på skrivaren Vänster hölje 1 8 Vänster hölje 2 9 Bärhandtag 1-2

21 Maskindelar Komponenterna till höger på skrivaren Hölje till gränssnitt 11 Hölje till minneskort (CompactFlash) 12 Nätverkskontakt 13 USB-port 14 Extra kortfack (OPT) 15 Fack för minneskort (CompactFlash) 16 Lucka till extra hårddiskfack (HDD) 17 Kontakt för parallellport 18 Hölje till huvudströmbrytare 19 Huvudströmbrytare 20 MP-fack (flerfunktionsfack) 21 Pappersstöd 22 Förlängning på MP-fack 23 Handgrepp 1-3

22 Maskindelar Interna komponenter Tonerbehållare (svart) 25 Tonerbehållare (gul) 26 Tonerbehållare (cyan) 27 Tonerbehållare (magenta) 28 Avfallslåda för toner 29 Låsspak för tonerbehållare 30 Rengöringsborste Pappersbreddstöd 32 Flik ppå pappersbreddstöd 33 Papperslängdstöd 34 Nätsladdskontakt 1-4

23 2 Tillvägagångssätt vid utskrift I detta kapitel beskrivs: Läsa in skrivardrivrutinen Utskrift från program

24 Tillvägagångssätt vid utskrift Läsa in skrivardrivrutinen Se till att skrivaren är ansluten till elnätet och datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från CD-skivan. 1 Slå på datorn och starta Windows. Obs! Om dialogrutan Välkommen till guiden Ny maskinvara visas väljer du Avbryt. 2 Sätt in CD-skivan som medföljer skrivaren i datorns CD-enhet. 3 Installationsprogrammet startar. Obs! Om installationsprogrammet inte startar använder du Windows Utforskaren för att öppna CD-skivan och väljer Setup.exe. 4 Följ anvisningarna för att installera KX DRIVER. 2-2

25 Tillvägagångssätt vid utskrift Utskrift från program Nedan beskrivs utskrift av ett dokument som har skapats i ett ordbehandlingsprogram. Du kan ange pappersformat och utmatningsdestination för utskriften. 1 Lägg önskat papper i papperskassetten. 2 Gå till menyn Arkiv i programmet och välj Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Klicka på listan över skrivarnamn. Alla skrivare som är installerade i Windows finns med. Klicka på maskinens namn. 4 Ange antalet utskrifter i rutan Antal kopior. Du kan ange upp till 999. Om du använder Microsoft Word rekommenderas du att klicka på Alternativ... och ange Använd skrivarens inställningar i rutan Standardkassett Starta utskriften genom att klicka på OK. Obs! Anvisningar för hur du installerar skrivardrivrutinen finns i KX Printer Driver Operation Guide. 2-3

26 Tillvägagångssätt vid utskrift 2-4

27 3 Underhåll I detta kapitel beskrivs: Allmän information Fylla på papper Byta tonerbehållare Rengöra skrivaren

28 Underhåll Allmän information Det här kapitlet beskriver det grundläggande underhåll som du kan utföra på skrivaren. Du kan byta ut följande komponenter, vilka visas på skrivarens skärm: Tonersatser Avfallslåda för toner De interna delarna måste dessutom rengöras regelbundet. 3-2

29 Underhåll Fylla på papper Ladda papper i kassetten Följande avsnitt beskriver hur du fyller på papper i kassetten och MP-facket. Vanligt papper (80 g/m²) kan fyllas på i papperskassett 1 och 2. Papperskassett 1 rymmer 500 ark (A4/Letter eller mindre) eller 250 ark (B4/Legal eller större). Papperskassett 2 rymmer 500 ark. Bläddra igenom papperet och knacka det mot en plan yta för att undvika pappersstopp och sned utskrift. Fyll på papper i papperskassetten enligt anvisningarna nedan. 1 Dra ut kassetten så långt det går. 3-3

30 Underhåll 2 Ställ in papperslängdstödet på önskat pappersformat. Obs! Formatet anges på papperskassetten. 3 Ställ in pappersbreddstödet på önskat pappersformat med hjälp av fliken på stödet. Obs! Formatet anges på papperskassetten. Om du vill använda papper med formatet A4/Letter eller mindre ska du fälla upp spaken på längdstödet enligt bilden. 4 Passa in papperet mot den vänstra sidan av papperskassetten. Viktigt! Kontrollera att bredd- och längdstöden ligger an mot papperet. Justera annars pappersstöden. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Använd inte vikt papper. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i facket. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. 3-4

31 Underhåll 5 Lägg i det medföljande pappersarket som anger inställt pappersformat. 6 Skjut försiktigt in papperskassetten igen. Fylla på papper i MP-facket Du kan fylla på både specialpapper ( g/m²) och normalt eller återvunnet papper. MP-facket rymmer 100 ark normalt papper (80 g/m²) (A4/Letter eller mindre) eller 50 ark (B4/Legal eller större). Tänk på att använda MP-facket när du skriver ut på specialpapper, till exempel OH-film eller tjockt papper. Viktigt! När du använder specialpapper som OH-film eller tjockt papper i MP-facket måste du ange typ av papper. Följ anvisningarna nedan när du vill använda MP-facket. 1 Förbered MP-facket. Dra ut MP-facket när du ska fylla på papper med A4R-format eller större. 2 Skjut pappersstödet till aktuell pappersbredd. 3-5

32 Underhåll 3 Placera papperet längs pappersstödet och skjut in det så långt det går. Se till att pappersstödet ligger an mot papperskanten. Viktigt! Om du använder vykort eller tjockt papper måste du platta till det innan du lägger det i facket. Vissa typer av papper kan inte användas. Lägg i papper i MP-facket bara när detta fack används. Lämna inte kvar papper i MP-facket när det inte används. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i facket. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Om du använder kuvert måste du stänga fliken och placera kuvertet med framsidan uppåt. Vänd fliken framåt eller åt vänster och placera kuvertet längs pappersstödet. JA JA NEJ 3-6

33 Underhåll Fylla på papper i pappersmataren PF-750 (tillval) Pappersmataren PF-750 rymmer ark vanligt papper (80 g/m², A4, B5 eller Letter). (Kontakta en servicetekniker när du behöver ändra formatet.) Följ anvisningarna nedan för att fylla på papper i pappersmataren. 1 Dra ut kassetten helt och hållet från pappersmataren. 2 Fyll på papper i papperskassetten. Obs! Använd inte vikt papper. I annat fall kan det inträffa pappersstopp. Lägg inte i papper ovanför maxgränsen i kassetten. 3 Skjut försiktigt in papperskassetten igen. 3-7

34 Underhåll Byta tonerbehållare Intervall mellan byten av tonerbehållare Tonerbehållarens livslängd beror på hur mycket toner som krävs vid utskrifterna. Med en täckning på 5 % (normalt affärsdokument) med separata tonerfärger i formatet A4 eller Letter: Tonerbehållaren med svart räcker till i genomsnitt sidor. Tonerbehållarna med cyan, magenta och gult räcker till i genomsnitt färgbilder. Du kan skriva ut en statussida som visar hur mycket toner som återstår i tonerbehållaren. Tonermätaren i avsnittet om förbrukningsmaterial på statussidan visar en förloppsindikator för varje färg som anger ungefär hur mycket toner som finns kvar i tonerbehållaren. Starttonerbehållare Tonerbehållarna som medföljer den nya skrivaren är startbehållare. Starttonerbehållaren med svart räcker till i genomsnitt sidor. Starttonerbehållarna med cyan, magenta och gult räcker till i genomsnitt färgbilder. Tonersatser Du rekommenderas att använda den nya tonersatsen från tillverkaren för att förhindra skrivarproblem och försäkra dig om att skrivaren fungerar länge. Tonersatserna finns i 4 färger: cyan, magenta, gult och svart. Den nya tonersatsen för varje färg innehåller följande: Tonerbehållare Rengöringsduk Plastpåsar för kassering av begagnade tonerbehållare och avfallslådan för toner Avfallslåda för toner Installationshandbok Obs! Ta inte upp tonerbehållaren ur förpackningen förrän du är beredd att sätta i den i skrivaren. Meddelanden om byte av tonerbehållare Det visas ett meddelande på skrivaren när toneranvändningen av de enskilda färgerna når två nivåer. Det här meddelandet visas omväxlande med andra skrivarmeddelanden (till exempel Redo): När tonern håller på att ta slut, exempelvis i behållaren med cyan, visas meddelandet Tonernivå låg C, M, Y, K som en första varning. Observera att det inte alltid är nödvändigt att byta ut behållaren i det här läget. Om du ignorerar meddelandet och fortsätter att skriva ut, visas meddelandet Byt toner strax innan tonern är helt slut. Tonerbehållaren måste då bytas ut omedelbart. Rengör de separata laddartrådarna och annat. När rengöringen är klar ändras inte meddelandet automatiskt till Redo. För att kunna starta om utskriften måste du trycka på [GO] och förbereda skrivaren. I båda fallen måste du byta ut tonerbehållaren, se Byta ut tonerbehållarna på sidan

35 Underhåll Byta ut tonerbehållarna Det här avsnittet beskriver hur du byter ut tonerbehållarna. När du byter ut tonerbehållaren för en färg bör du alltid byta ut avfallslådan för toner samtidigt. Om lådan är full kan skrivaren skadas eller fläckas av avfallstoner som läcker ut från lådan. Obs! Medan du byter ut tonerbehållare bör du se till att det inte finns några lagringsmedier och datortillbehör (till exempel disketter) i närheten av tonerbehållaren. På så sätt undviker du risken för att materialet skadas på grund av magnetismen från tonern. Du behöver inte stänga av skrivaren innan du påbörjar tonerbytet. Om du stänger av skrivaren förloras alla eventuella utskriftsdata som finns kvar i skrivaren. När du byter ut tonerbehållaren ska du först kontrollera vilken färg som behöver bytas ut. I det här exemplet antas du byta ut tonerbehållaren med svart. 1 Öppna det främre höljet. 2 Vrid låsspaken för tonerbehållaren och sätt den i lodrätt läge. 3 Tryck in och lyft klämman på tonerbehållarens ovansida (A) och dra ut tonerbehållaren. A 4 Ta ut tonerbehållaren. 3-9

36 Underhåll 5 Täck toneröppningen med locket på behållarens baksida. 6 Lägg behållaren i den medföljande plastpåsen för tomma behållare. 7 Ta ut en ny tonerbehållare ur förpackningen. 8 Håll den nya tonerbehållaren med låsspaken vänd uppåt och knacka på ovansidan av behållaren minst 10 gånger. Luta inte behållaren. 9 Håll tonerbehållaren med båda händerna enligt bilden och skaka den kraftigt minst 10 gånger. Viktigt! Skaka hela behållaren. Annars kan det inträffa fel på grund av att tonern inte distribueras. 10 Sätt in den nya tonerbehållaren i skrivaren. 3-10

37 Underhåll 11 Sätt in den övre delen av behållaren så att det hörs ett klickljud. Behållaren låses på plats när den sitter korrekt. 12 Vrid tillbaka låsspaken för tonerbehållaren till utgångsläget. Byt de andra färgtonerbehållarna på samma sätt. 13 Tryck ned frigöringsspaken B på avfallslådan för toner och dra ut den långsamt. Obs! Ställ inte den gamla avfallslådan upp och ned. B 14 Sätt fast locket på den begagnade lådan enligt bilden. 15 Lägg den begagnade avfallslådan i den medföljande plastpåsen för avfallslådor för toner. 3-11

38 Underhåll 16 Öppna locket på den nya avfallslådan för toner. 17 Sätt i den nya avfallslådan för toner i skrivaren. 18 Stäng det främre höljet. När du har bytt ut komponenterna bör du rengöra skrivaren. Se information i Rengöra skrivaren på sidan

39 Underhåll Rengöra skrivaren Rengör skrivarens insida när du har bytt ut en tonerbehållare eller avfallslådan för toner, för att bibehålla bästa möjliga utskriftskvalitet. 1 Öppna det främre höljet. 2 Ta bort rengöringsborsten. 3 Öppna vänster hölje 1. 4 Öppna duplexenhet A1. 5 Rengör separatorn genom att dra borsten åt vänster och höger enligt bilden. 3-13

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Här hittar du information

Här hittar du information Här hittar du information Installationshandbok Ger dig information om hur man sätter ihop skrivaren och installerar skrivarprogramvaran. Användarhandbok (den här manualen) Ger dig detaljerad information

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer