Dagordning DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (18) Dagordning DM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. Presidiet 2. Kassör 3. Sekreterare 4. Ledamot för sociala frågor och relationer 5. Ledamot för utbildningsfrågor 6. Ledamot för studiemiljöfrågor 4 Beslutsärenden 1. Beslut angående Budget 2014

2 Konglig Datasektionen DM (18) 5 Propositioner 1. Proposition angående Undantagsval vid ExtraSM 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet 4. Proposition angående Upplösandet av Konglig Fenixorden 6 Motioner 1. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet 2. Motion angående Införandet av Datasektionens ESports Community 3. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N 4. Motion angående utökad budget för DEMON 5. Motion angående Mer LOL 6. Motion angående Läskmaskin 7. Motion angående Soffor till META 7 Övriga frågor 1. Nedläggning av sektionsbilen 2. Krav på Dfunktionärer 8 Nästa möte 9 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Proposition angående Undantagsval vid ExtraSM 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet 4. Proposition angående nedläggning av Fenixorden 5. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet 6. Motion angående Införandet av Datasektionens ESports Community 7. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N 8. Motion angående utökad budget för DEMON 9. Motion angående Mer LOL 10. Motion angående Läskmaskin 11. Motion angående Soffor till META

3 Proposition angående Undantagsval vid extra SM Att välja funktionärer är viktigt och bra att kunna göra, men i skrivandet skull saknas tydliga regler om hur sådant skall genomföras på ett extra SM. Drektoratet önskar därför att en ändring i stadgarna utförs för att klargöra detta. att paragraf Undantagsval vid extra SM införs till stadgarna med texten Undantagsval vid extra SM I undantagsfall kan val på extra SM utföras. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 6 läsdagar före det extra SM då ett undantagsval sker. På denna lista kan sektionsmedlem nomineras till funktionärspost. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdagar före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. Drektoratet, genom Kristoffer Emanuelsson Styrelseledarmot Utbildningsfrågor

4 Proposition angående tillägg av sekreterare till valberedningens intervjupersoner Eftersom resterande poster i styrelsen finns med bland de personer Valberedningen vill hålla intervjuer med inför resp. val tycker vi givetvis att sekreteraren ska finnas med bland dessa. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att formuleringen Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Styrelseledamöter, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare. under punkt Utlåtande i reglementet ändras till följande: Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Sekreterare, Styrelseledamöter, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubbmästare. Drektoratet, genom Eva Sokolova Sekreterare

5 Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet Spexmästeriet har legat i dvala och tycks inte vilja vakna. Såvida ingen riddare räddar nämnden i nöd är den därför dömd att gå under. att upplösa nämnden Spexmästeriet och avskaffa funktionärsposten Spexmästare, såvida inte en Spexmästare väljs under, i vilket fall motionen dras tillbaka och nämnden får fortsätta sin verksamhet. att hela paragraf 2.14 Spexmästeriet stryks ur reglementet i sin helhet. att hela paragraf Spexmästare stryks ur reglementet i sin helhet. att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovanstående ändringar. Drektoratet, genom Eva Sokolova, Sekreterare

6 Proposition angående Upplösandet av Konglig Fenixorden Konglig Fenixorden har varit en rolig nämd att ha med oss se senaste åren. Men allt roligt har ett slut och så också denna nämnd. Än en gång är det dags för sektionens Fenix att fatta eld och upplösas, men denna gång inte för att återinstiftas. att upplösa nämnden Konglig Fenixorden. att hela paragraf 2.14 Konglig Fenixorden stryks ur reglementet i sin helhet. att hela paragraf Fenixordens Ordförande stryks ur reglementet i sin helhet. att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovan ändringar. Drektoratet, genom Kristoffer Emanuelsson Styrelseledarmot Utbildningsfrågor

7 Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet På grund av minskat deltagande i Redaqtionens verksamhet har nämnden svårt att uppfylla sitt uppdrag. Samtidigt finns det en frisk och aktiv organisation i Informationsorganet som utför ett arbete som till stor del överlappar med redaqtionens arbete. Efter diskussion och samförstånd mellan nämnderna föreslår vi därför att de slås samman genom att Redaqtionen omformateras till en subgrupp under Infomationsorganet på samma sätt som grafikergruppen Tag Monkeys framgångsrikt etablerats. Förslagets innebörd Förslaget innebär att Redaqtionen upphör att vara en enskild nämnd och blir subgrupp inom Ior. Redaqtionen fortsätter att ledas av Chefredaqteuren som fortsätter att väljas på sektionsmötet men får en ny mandatperiod för att överenstämma med Ior:s andra funktionärer. Redaqtionens budget och uppgifter övergår till Informationsorganet och den nya subgruppen och Chefredaqeuren får speciellt ansvar för dem. För att tydliggöra Informationsorganets struktur förtydligas även ett antal formuleringar om Art Directors, Informationsansvariges samt Informationsorganets uppgifter och ansvar. För att göra en enkel och demokratiskt sund övergång till den nya mandatperioden föreslås att nuvarande Chefredaqteur sitter kvar på sin post tills slutet på den redan valda mandatperioden varpå ett val hålls på GlöggSM för en sexmånaders mandatperiod fram tills läsårsskiftet. Därefter tar ordinarie val efter reglementets nya lydelse vid. Mot bakgrund av motionen yrkar vi att punkterna 2.10 Redaqtionen och Chefredaqteur stryks ut sektionens reglemente att följande lydelse av Organisation under 2.3 Infomationsorganet Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser. ersätts av Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en

8 systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorresurser Undergrupper Informationsorganets undergrupper är delmängder av Informationsorganet med särskilda ansvar och uppgifter. Unergrupperna förfogar över sina eventuella respektive delar av informationsorganets budget och leds av sina respektive funktionärer i samråd med Informationsansvarige. Samtliga undergrupper delar informationsorganets övergripande ansvar och uppgifter samt ska vara Informationsorganet och andra nämnder behjälpliga inom sina särskilda arbetsområden Tag Monkeys Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete. Leds av Datas Art Director Redaqtionen Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektionstidningen dbuggen. Redaqtionen ska specifikt uppdatera och ge ut exakt en n0lledbuggen till varje mottagning. Priset för ett exemplar av dbuggen eller n0lledbuggen skall vara noll prisbasbelopp. Redaqtionen leds av Chefredaqteuren, internt benämnd CheFred. att följande lydelse av Datas Art Director under 3.3 Övriga funktionärer Datas Art Director Har till uppgift att ansvara för sektionens grafiska utveckling. Väljs på ValSM. Har läsår som mandatperiod. ersätts av Datas Art Director Leder Tag Monkeys. Ansvarar tillsammans med Tag Monkeys för sektionens grafiska utveckling och arbete. Väljs på ValSM. Har läsår som mandatperiod. att en punkt Chefredaqteur förs in under 3.3 Övriga funktionärer i sektionens reglemente Chefredaqteur Leder Redaqtionen. Ansvarar tillsammans med Redaqtionen för skriverier och nyhetsutskick inom Informationsorganet samt för sektionstidingen dbuggen. Väljs på ValSM. Har läsår som mandatperiod. att det på GlöggSM 2013 väljs en Chefredaqteur med mandatperiod mellan 1 Januari 2014 till 30 Juni 2014 och därefter enligt reglementets lydelse. att Chefredaqteuren får förfoga öven nämnden Redaqtionens budget under budgetåret att sektionens reglemente konsekvensnumreras efter ovan ändringar. För DRektoratet, Erik Lindström, Vice Sektionsordförande För Redaqtionen, Michael Stahre, Chefredaqteur För Informationsorganet, Christian Avemark, Informationsansvarig För Tag Monkeys, Marie Alexander, Datas Art Director

9 Motion angående Införandet av Datasektionens ESports Community Det finns ett enormt intresse för esport på datasektionen, men ingen nämnd som tillfredsställer detta. Det bör därför införas en nämnd med uppdraget att skapa esportsorienterade evenemang på regelbunden basis. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf skapas enligt nedan. att paragraf 2.18 med underparagrafer skapas enligt nedan. att Joel Lützow instiftas som temporär Ordförande för nämnden fram tills ValSM 2014 då en omröstning sker enligt att nämnden beviljas kr för verksamhetsåret 2013 enligt bifogad budget (bilaga 1). att nämnden beviljas kr för verksamhetsåret 2014 enligt bifogad budget (bilaga 2). Reglementesändring Desctop Är ordförande för Datasektionens ESports Community. Väljs på ValSM. Har kalenderår som mandatperiod Datasektionens ESports Community Ändamål Datasektionens ESports Community, DESC, ansvarar för att stilla sektionens medlemmars törst efter ett rikt utbud av esportsevenemang Organisation DESC leds av Desctopen med hjälp av en Ekonomiansvarig, en Teknikansvarig och en Marknadsföringsansvarig, framröstade maximalt två veckor efter Desctopens påbörjade mandatperiod. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet DESC bör:

10 1. anordna minst åtta esportsevenemang per kalenderår, såsom hemmakommenterade barcrafts, tävlingslan eller nybörjarevenemang 2. tillhandahålla en godtycklig mängd spelarkonton i ledande esporter 3. samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva esport på en högre nivå 4. skapa en tillhörighet i sektionens esportsutövande så att även nybörjare vill engagera sig. Undertecknat: Joel Lützow Anton Jonasson Simon Westerlind Felix Nordström Qvarfordt

11 DESC Årsbudget 2013 mars 2011 BUDGETSUMMOR BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD INKOMSTER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Intäkter ,00 0,00 (12 000,00) Startbidrag ,00 (10 000,00) Utgifter 9 800,00 0, ,00 Försäljning Event och Märken 1 300,00 (1300,0.00) Resterande belopp (inkomster minus utgifter) 2 200,00 0,00 (2 200,00) Försäljning Cola och Mackor 700,00 (700,00) Summa ,00 0,00 (12 000,00) , ,00 BUDGETÖVERSIKT Intäkter Utgifter PERSONALKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Tröjor 2 200, ,00 Summa personal 2 200,00 0, , ,00 VERKSAMHETSKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD 8 000,00 0 Annonsering 500,00 500,00 Webdomän 300, ,00 CounterstrikeKonton 10x 1 300, , ,00 Cocacola 800, Mackor 300,00 300, ,00 Priser 500,00 500,00 Märken 2 000, ,00 0,00 TeknikBuffert 1 900, ,00 BERÄKNAT FAKTISKT VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA? UTGIFT BELOPP % AV UTGIFTER 15 % MINSKNING 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 Summa 0,00 #DIVISION/0! 0,00 Summa verksamhet 7 600,00 0, ,00

12 DESC Årsbudget 2014 mars 2011 BUDGETSUMMOR BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD INKOMSTER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD Intäkter ,00 0,00 (40 800,00) Startbidrag ,00 0,00 (30 000,00) Utgifter ,00 0, ,00 Försäljning Event Och Märken 6 800,00 0,00 (6800,0.00) Resterande belopp (inkomster minus utgifter) ,00 0,00 (11 230,00) Försäljning Cola och Mackor 4 000,00 (4 000,00) Summa ,00 0,00 (40 800,00) , , ,00 BUDGETÖVERSIKT Intäkter Utgifter PERSONALKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD 0,00 Summa personal 0,00 0, ,00 VERKSAMHETSKOSTNADER BERÄKNAT FAKTISKT MELLANSKILLNAD ,00 Annonsering 1 000, , ,00 Webdomän 750, ,00 StarcraftKonton 4x 1 520, ,00 StreamingDator , ,00 Headset x , ,00 Cocacola 2 500, , ,00 Mackor 3 000, ,00 0,00 Priser 3 000, ,00 BERÄKNAT FAKTISKT Märken 2 000, ,00 Övrig teknik vid behov 4 000, ,00 VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA? UTGIFT BELOPP % AV UTGIFTER 15 % MINSKNING 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 #DIVISION/0! 0,00 Summa 0,00 #DIVISION/0! 0,00 Summa verksamhet ,00 0, ,00

13 Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N D.E.M.O.N är väldigt jobbigt att skriva, även om man använder en dator. Det är typ dubbelt så många tecken än vad som behövs. Extremt jobbigt. Tidtagaruret visar 2.9 sekunder för att skriva med punkter, men 0.7 sekunder utan punkter. Statistiken talar för sig själv. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att D.E.M.O.N ska byta namn till DEMON. Shayan Eati Ärkedemon

14 Motion angående utökad budget för DEMON DEMON har fett mycket planer för läsåret. Våra planer kommer utgöra en stabil bas för det relativt nya nämnden. Därför tänkte vi köpa in en del grejer till nämnden så att vi kan komma igång. Det som är tänkt är att hyra en replokal en gång i veckan, vilket kommer gå på ungefär kr, en extern hårddisk för att lagra ett musikbibliotek till DJbåset, vilket kommer gå på 1300 kr, samt en så kallad JamHub Bedroom som möjliggör repande i META utan att det stör andra, vilket kommer gå på 3000 kr. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att att att 5000 kr avsätts för att subventionera replokalhyran kr avsätts för att köpa in en extern hårddisk kr avsätts för att köpa in en JamHub kr avsätts för övriga nödvändiga prylar, t.ex. kablar. Shayan Eati Ärkedemon

15 Motion angående Mer LOL Jag har ingen aning om hur mycket pengar som finns, eller vad SM vill lägga pengar på, men jag tänkte ge några LOLidéer. Det första är att byta ut de färgade lamporna i META som används under gasque och efterkör. De är 1000 Watt styck och de blir väldigt varma, som många säkert märkt. Vi kan byta ut dem till LEDbaserade lampor. Dessa kräver mindre underhåll, mindre elektricitet, alstrar mindre värme och sänker därmed också brandrisken/skaderisken när vi hänger dekoration i riggen. Vi kan skaffa sådana som man digitalt kan byta färg på, för att det är kul. Det andra är att vi kan skaffa en ny projektor och ordna ett ordentligt fäste så att den kan hänga uppe i riggen. Det skulle göra det väldigt enkelt att kunna köra både ljud och bild från catwalken i META. Plugandplay, dvs. att vi drar fram HDMI så att allt är klart. Det tredje är att sektionen inte längre har något bra mobilt ljudsystem. Det blir uppenbart många gånger under Mottagningen men även senare under till exempel DDagensittningen, djubileet och andra event som inte hålls i META/Nymble. Vi har gott om utrustning som är gammal/dålig/trasig. En del kan repareras, men det kan vara dyrt i sig. Vi kan köpa ett modernt mobilt ljudsystem. Det kostar mycket, men håller i många år till och gör att det blir bättre och lättare än tidigare att ha ljud på diverse event. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att 5000 kronor avsätts till att köpa LEDljus till META och att detta belastar sektionen centralt att kronor avsätts till att köpa projektor och fäste till META och att detta belastar sektionen centralt att kronor avsätts till att köpa ett mobilt ljudsystem och att detta belastar sektionen centralt Niklas Bäckström

16 Motion angående Läskmaskin Den köptes aldrig, så nu tycker jag att vi hyr. Jag pratade med de tidigare funktionärerna och de hade ångrat sig och ville hyra i stället. Vidare frågor får ställas till motionärerna av den tidigare motionen om läskmaskinen. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Metadorerna ålägs att hyra eller leasa en läskmaskin. att Metadorerna tilldelas följande budget: 3000 kr för hyra av läskmaskin kr i inköp av läsk kr i försäljning av läsk att Metadorerna ålägs ansvaret för att överse att maskinen sköts. Robert WelinBerger, D08

17 Motion angående Soffor till META Vi fick pengar till soffor, vi fixade spons men det går inte att märka soffor utan att de blir vattenkänsliga. Av de 5000 vi fick så var mottagningen snälla nog att hjälpa till att införskaffa två billiga tygsoffor för 1000 kr för att ha tills de nya sofforna kommer. Vi har redan hittat soffor som vi vill köpa och de kostar ca 18000kr inklusive frakt. Delandet med media kan skötas i efterhand. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Metadorerna får till att köpa soffer för utöver de 5000 som redan är budgeterade. Robert WelinBerger, D08

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Måndagen den 23/2 u.n.å. 111011 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 1 uti Februari Måndagen den 23/2 u.n.å. 111011 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm . Formalia.. Mötets öppnande.2. Tiden och sättet.3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.4. Närvaro.5. Adjungeringar.6. Publicering på webben.7. Fastställande av föredragningslista.8. Föregående protokoll

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(??) Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer