Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG."

Transkript

1 REVIDERADE RIKTLINJER FÖR KONTAKTORGAN nr 1 Ämne: Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1. Dessa riktlinjer för kontaktorgan utgör medlemsstaternas gemensamma syn på hur förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen) ska tolkas. Riktlinjerna godkändes av kontaktorganen vid ett sammanträde den juni 2007 i enlighet med artikel 57 avfallstransportförordning. De är inte rättsligt bindande. Den Europeiska unionens domstol har exklusiv behörighet att tolka gemenskapsrättens giltighet. Riktlinjerna gäller från och med den 12 juli 2007, och bör ses över senast fem år från ovanstående datum och om så krävs, revideras. 1. Inledning 2. Dessa riktlinjer för kontaktorgan innehåller information för: a) personer som ordnar transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1 ; b) innehavare av elektriska eller elektroniska produkter (EEE) 2 som ordnar gränsöverskridande transporter av sådan utrustning och vill undvika att bryta mot avfallstransportförordningen; och c) myndigheter som ansvarar för efterlevnad av avfallstransportförordningen. 3. De kontrollförfaranden som gäller beror, i första hand, på om materialet eller produkterna i fråga definieras som avfall enligt artikel 1(a) i direktiv 2006/12/EG (ramdirektivet om avfall), i nationell lagstiftning eller nationell tolkning. Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är oense om huruvida innehållet skall klassificeras som avfall eller inte, ska det behandlas som om det vore avfall, i enlighet med artikel 28(1) i avfallstransportförordningen. 4. Huruvida ett kasserat ämne räknas som avfall eller inte och tidpunkten för när avfall upphör att var avfall bedöms från fall till fall, och tolkningen av lagen är ytterst en domstolsfråga. 5. Om materialet räknas som avfall, beror kontrollförfarandet på om avfallstransporten måste anmälas eller inte (se avsnitt 3) enligt avfallstransportförordningen (se referens 1 i bilaga 3), om avfallet ska återvinnas eller bortskaffas, och om det finns ytterligare kontroller i mottagarlandet. 2. Skillnad mellan EEE och WEEE 6. EEE blir WEEE när innehavaren kasserar, ämnar kassera eller är skyldig att kassera produkten. För att kunna bedöma detta krävs att man granskar produktens livscykel från fall till fall. Det finns dock vissa egenskaper hos elektriska och elektroniska produkter som sannolikt visar om de är avfall eller inte. 1 Enligt definitionen i artikel 3(b) i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), betyder WEEE elektriska eller elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel 1(a) i direktiv 2006/12/EG är avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör del av produkten då denna kasseras. 2 Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

2 7. När innehavaren av materialet har angivit att han/hon har för avsikt att transportera eller att han/hon transporterar begagnade elektriska och elektroniska produkter och inte WEEE, bör han/hon på begäran av en myndighet tillhandahålla följande styrkande handlingar: a) en kopia av fakturan och köpeavtalet/avtalet om överföring av äganderätten för de elektriska och elektroniska produkterna, i vilket det ska anges att produkterna är avsedda för direkt återanvändning och fullt fungerande; b) bevis för den bedömning/testning som har gjorts, i form av en kopia av resultaten (testintyg funktionsbevis) för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller all dokumentation (se nedan); c) en deklaration från den som har organiserat transporten av EEE om att inget av materialet eller produkterna som ingår i sändningen är avfall i enlighet med definitionen i artikel 1(a) i ramdirektivet om avfall, och d) att förpackningen är tillräcklig för att skydda de transporterade varorna från skador under transporten, lastningen och lossningen. 8. EEE räknas normalt inte som avfall a) om kriterierna i paragraf 7 (a) till (d) uppfylls och varan är fullt funktionell och inte avsedd för några av de åtgärder listade i bilaga II i ramdirektivet om avfall (åtgärder för återvinning eller bortskaffande) och direkt återbrukas för sitt ursprungliga ändamål eller saluförs eller exporteras för direkt återbruk eller säljs till slutkonsument för sådant bruk, eller b) om kriterierna i paragraf 7 (c) och (d) uppfylls och om varorna returneras som defekta partier för reparation till producenten eller reparationscentra (t.ex. under garanti) med avsikt att återanvändas. 9. EEE räknas normalt som avfall (se exempel i bilaga 1) om: a) varan är inkomplett viktiga komponenter saknas; b) varan har skador som begränsar funktionsdugligheten eller säkerheten, enligt relevanta normer; c) förpackningen som skyddar varan under transport, lastning och avlastning är otillräcklig; d) varan ser nött eller skadad ut, så att säljbarheten försämras; e) varan innehåller del/delar som måste kasseras eller som är förbjudna enligt EU- eller nationell lagstiftning 3 ; f) varan är avsedd för bortskaffande eller återvinning istället för återanvändning; g) det inte finns någon reguljär marknad för varan ( fler indikatorer är t.ex. ålder, utdaterade eller icke säljbar modell, förbjudna komponenter, etc ); eller h) varan är gammal eller förlegad och avsedd för demontering (för reservdelar). 10. Innan gränsöverskridande transport av EEE sker ska innehavaren kunna förse berörda statliga myndigheter (t.ex. tull, polis eller miljömyndigheter) med information som bevisar att de ovanstående kriterierna för EEE uppfylls. Om kriterierna inte uppfylls förutsätter de berörda myndigheterna i allmänhet att det är fråga om WEEE, och försiktighetsmetoder när det gäller miljöskydd kommer under sådana omständigheter att vidtas, i synnerhet i de fall där det är innehavaren som ska bevisa att produkterna inte är avfall; i en del medlemsstater åligger det de statliga myndigheterna att bevisa att det rör sig om WEEE.

3 3 T.ex. asbest, PCB, CFC. 11. De som handlar med begagnade elektriska och elektroniska produkter rekommenderas att följa nedanstående steg för att säkra att de transporterade produkterna är begagnat EEE och inte WEEE: Steg 1: Test 12. Vilka test som ska utföras beror på vilken typ av EEE det är fråga om (se bilaga IB i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE direktivet - se referens 2 i bilaga 3)). Det ska utföras funktionstest och test beträffande förekomsten av farliga ämnen. 13. Det är osannolikt att en visuell besiktning utan att testa funktionaliteten är tillräcklig. 14. För de flesta typerna av begagnade elektriska och elektroniska produkter är det tillräckligt med ett funktionstest som inriktas på de viktigaste funktionerna. 15. Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras och dokumentationen (testintyg, funktionsbevis) ska fästas på varje testad EEE-produkt. Steg 2: Dokumentation 16. Dokumentationen ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt på den elektriska eller elektroniska produkten ifråga (om denna är oförpackad) eller på förpackningen på ett sådant sätt att dokumentationen kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas. 17. Dokumentationen ska innehålla följande: a) Typ av produkt (produktnamn enligt bilaga IB och kategori enligt bilaga IA till WEEEdirektivet); b) Identifieringsnummer för produkten (typnummer); c) Tillverkningsår (om känt); d) Namn och adress till det företag som har kontrollerat funktionsdugligheten; e) Testresultat (t.ex. benämning på defekta delar och bristande funktionsduglighet eller bevis på att varan är fullt fungerande); f) Typ av test som har utförts. 18. Testprotokollet och utvärderingen ska medfölja transporten. Steg 3: Förpackning 19. Otillräcklig förpackning för att skydda varorna från skada under transporten, lastningen och lossningen är en indikation på att det är fråga om avfall. Om förpackningen anses som otillräcklig, kommer detta i allmänhet att leda till att tillsynsorgan/-myndigheter gör ytterligare efterforskningar beträffande en vara som transporteras. 3. Transporter av WEEE 20. Transporter av WEEE regleras genom avfallstransportförordningen. Under vissa omständigheter medger förordningen att avfallstransporter undergår ytterligare kontroll enligt medlemstaternas eller de importerande ländernas lagstiftning; det kan till exempel finnas

4 förbud mot transport av avfall avsett för bortskaffande i vissa medlemsstater eller andra importerande länder. 3.1 Transporter av avfall avsedda för bortskaffande Transporter inom EU 21. Alla sådana avfallstransporter inom EU omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande som anges i avfallstransportförordningen. Medlemsstaterna kan generellt förbjuda avfallstransporter avsedda för bortskaffande till eller från andra medlemsstater, och förfrågningar ska göras av berörda behöriga myndigheter för att fastställa att den planerade transporten för bortskaffande är tillåten enligt nationell lagstiftning Export från EU 22. All export från EU av avfall avsett för bortskaffande är förbjuden (förutom avfallstransporter till Eftaländer som också är parter i Baselkonventionen) Import till EU 23. I princip är det tillåtet att importera avfall avsett för bortskaffande från länder utanför EU, så länge exportlandet är part i Baselkonventionen. EU-länder kan dock förbjuda sådan import om de anser att det finns goda miljömässiga skäl för detta. All import av avfall avsett för bortskaffande omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen. 3.2 Transporter av WEEE avsedda för återvinning Transporter inom EU 24. Transporter inom EU kan antingen omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen eller av allmänna informationskrav (se artikel 18 i avfallstransportförordningen). Vilka kontroller som gäller beror på vilken klassificering avfallet har enligt relevant förteckning över avfallslag som finns som bilaga till avfallstransportförordningen. Avfallstransportförordningens förteckningar skiljer sig från den Europeiska avfallsförteckningen när det gäller transporter inom gemenskapen. Försiktighet bör vidtas när det gäller klassificering av WEEE. Om det inte klart framgår att WEEE-avfallet i fråga finns med i bilaga III ( Gröna avfallsförteckningen), IIIA eller IIIB till avfallstransportförordningen, ska transporten anmälas Export från EU 25. De kontrollförfaranden som gäller beror på klassificeringen av avfallet ( farligt ofarligt (se bilaga 2)) och de bestämmelser som gäller i mottagarlandet 4. Export av farligt avfall avsett för återvinning till länder där OECD-beslutet 5 inte gäller är förbjuden 6. Även här är det förteckningarna som lagts till avfallstransportförordningen som bestämmer graden av kontroll. Hänvisning görs till den Europeiska avfallsförteckningen för export till länder som inte omfattas OECD-beslutet under specifika omständigheter enligt avfallstransportförordningen 7. 4 Se kommissionens förordning nr /2007 (Referens ska läggas till i kommissionens nya förordning enligt artikel 37(2) i Förordning (EG) Nr 1013/2006 efter publiceringen). 5 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 6 Se bilaga V i förordningen om avfallstransporter.

5 7 Transporter av omoderna kylanläggningar och annan utrustning (luftkonditioneringssystem, etc.) som innehåller CFC, HFC, HCFC eller FC (till tredje land) avsedda för återanvändning är förbjudna enligt förordning (EG) Nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Import till EU 26. I princip är import från länder utanför EU av avfall avsett för återvinning tillåten, så länge avsändarlandet är part i Baselkonventionen (förutom om landet omfattas av OECD-beslutet). Klassificering av avfall (se bilaga 2) bestämmer om förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen eller de generella informationskraven (se artikel 18 i avfallstransportförordningen för avfall förtecknade i bilagorna III, IIIA och IIIB) ska gälla för sådana transporter. 4. Kontroll 27. Inspektioner utförs av statliga myndigheter (t.ex. polis, tull och inspektörer) vid anläggningar och under transporten. Personer som transporterar begagnat EEE ska se till att produkterna åtföljs av bevis på adekvat testning 8, och att det är tillräckligt förpackat för att visa att varorna ifråga inte är WEEE. Där det hävdas att det är ofarligt WEEE som transporteras, ska de som ansvarar för transporten se till att varorna åtföljs av bevis på tillbörlig testning som visar att avfallet som transporteras är ofarligt. 28. Av praktiska kontrollskäl ska varje sändning (t.ex. container, lastbil) av begagnade elektriska och elektroniska produkter åtföljas av ett a) CMR document, b) bevis på den bedömning eller testing som har gjorts, i form av en kopia av resultaten för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation som avses (se bilaga 1); och c) en ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen. 29. Om de handlingar som krävs saknas eller om förpackningen inte uppfyller kraven är det sannolikt att de statliga myndigheterna förutsätter att det är fråga om farligt WEEE och, om det saknas godkännande enligt kraven i avfallstransportförordningen, att sändningen är olaglig. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna underrättas och sändningen ska hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 i avfallstransportförordningen. I de flesta sådana fall åläggs den som är ansvarig för transporten att låta transportera tillbaka avfallet till ursprungslandet på egen bekostnad och det kan också utmätas straffpåföljder. I de medlemsstater där det åligger de statliga myndigheterna att bevisa att det rör sig om WEEE istället för elektriska och elektroniska produkter, är det sannolikt att det faktum att det saknas handlingar eller att förpackningen är olämplig leder till kraftiga förseningar i den efterföljande transporten av avfallet medan det utförs nödvändiga undersökningar beträffande det transporterade godsets status. 8 Tesintyg, som visar/intygar funktionsförmåga och utfärdat på villkor att de elektriska och elektroniska produkterna kan användas utan större reparationer; se avsnitt 1.

6 Bilaga 1 Ett exempel på när EEE normalt betraktas som avfall IT-utrustning kan definieras som avfall om det innehåller något av följande: 1. En defekt som väsentligt påverkar funktionsdugligheten. Till exempel om apparaten inte: a) startar; b) kan hantera BIOS- eller interna setup rutiner eller om self-check inte fungerar; c) har ett fungerande moderkort; d) kommunicerar med värden; e) skriver ut/skannar/kopierar en testsida eller om sidan inte kan identifieras eller läsas eller om den är suddig eller streckad; eller f) läser, skriver eller spelar in/bränner. 2. En fysisk skada som begränsar funktionsdugligheten eller säkerheten, enligt definitioner i relevanta standarder. Fysiska skador omfattar bland annat: a) en skärm med fysisk skada, t.ex. brännmärken, eller som är trasig, spräckt, har allvarliga repor eller märken, eller om bildkvaliteten är väsentligt förvriden; b) en signalkabel (input) som har klippts av eller som inte lätt kan ersättas utan att man måste öppna kåpan; c) en felaktig hårddisk eller felaktigt RAM eller felaktigt grafikkort; eller d) batterier som innehåller bly, kvicksilver eller kadmium eller batterier med flytande katod som innehåller farliga ämnen och som inte kan laddas eller inte håller laddningen. 3. Otillräcklig förpackning för att skydda varan från skada under transport, lasting och lossning.

7 Bilaga 2 Klassificering av avfall som är avsett för återvinning 1. Klassificering av avfall under transportavfallsförordningen grundas delvis på om avfallet ska transporteras till en av EU:s medlemsstater (se referens 3 i bilaga 3), till ett land som omfattas av OECD-beslutet (se referens 4 i bilaga 3) eller till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet. 2. Avsnitt A beskriver klassificeringsprocessen för transporter till EU:s medlemsstater och till länder som omfattas av OECD-beslutet. Avsnitt B beskriver den klassificeringsprocess i två steg som gäller vid exporter till länder som inte omfattas av OECD-beslutet; för det första för att bestämma om exporten kan vara tillåten (steg 1) och för det andra, om export kan vara tillåten, för att bestämma vilka kontroller som ska gälla för transporten (steg 2). Referens till klassificering av WEEE enligt bilaga IV del I punkt (c), finns även i Riktlinjer för kontaktorgan (Correspondents guidelines) Nr 4. A. Transporter inom EU och från EU till länder som omfattas av OECD-beslutet 3. I bilagorna till avfallstransportförordningen (se referens 1 i bilaga 3) finns förteckningar som ska användas för klassificering av avfall avsett för återvinning. För klassificering av WEEE gäller bilagorna III, IIIA, IIIB, IV och IVA till avfallstransportförordningen. De kallas: a) Den gröna avfallsförteckningen (bilaga III) 9 innehåller avfallsslag som inte omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande (grönlistat avfall som transporteras ska åtföljas av den information som finns i bilaga VII enligt artikel 18 i avfallstransportförordningen), b) Blandningar av två eller fler avfallsslag (bilaga IIIA), c) Ytterligare grönt avfall (bilaga IIIB), d) Den gula avfallsförteckningen (bilaga IV) innehåller avfallsslag som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, och e) Avfall som anges i bilaga III men som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande (bilaga IVA). 4. I tveksamma fall ska den behöriga avsändarmyndigheten rådfrågas. Ruta1 innehåller en förteckning over huvudkategorierna av WEEE som bör beaktas när man ska försöka klassificera WEEE som inte på något sätt bearbetats innan transporten. Bearbetade fraktioner av WEEE kan falla inom andra kategorier som finns i bilagorna till avfallstransportförordningen. 9 Grönlistat avfall som är förorenat av farligt material kan klassificeras som avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. För vissa medlemsstater gäller övergångsbestämmelser enligt artikel 63 i avfallstransportförordningen. Avfall som inte anges i någon av förteckningarna anses som avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.

8 Ruta 1 Kategorier som avser WEEE i avfallstransportförordningen Bilaga III GC010 Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar GC020 Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och tråd) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av metaller och ädelmetaller Bilaga IV A1030 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande: Arsenik; arsenikföreningar Kvicksilver; kvicksilverföreningar Tallium; Talliumföreningar A1160 Förbrukade blybatterier, hela eller krossade A1170 Osorterade förbrukade batterier, med undantag av blandningar bestående endast av batterier som anges i förteckning B. Förbrukade batterier som inte anges i förteckning B innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör dem farliga A1180 Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur ) som innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCBkondensatorer, eller som förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bli, polyklorerade bifenyler) i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B1110) ) A2010 Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas A2050 Avfall från asbest (stoft och fibrer) AC150 Klorfluorkarboner A3180 Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT), polyklorerade naftalener (PCN), polybromerade bifenyler (PBB) eller andra polybromerade analoger till dessa föreningar, i en halt på 50 mg/kg eller mer ) Avfall som inte anges (Artikel 3(1)(b) i avfallstransportförordningen) WEEE, eller delar av WEEE, som inte anges på annat ställe ) I denna post ingår inte skrot av apparatur för elkraftsproduktion. ) Koncentrationen av PCB är 50 mg/kg eller högre 10. ) 50 mg/kg anses internationellt sett vara en lämplig halt för allt avfall. I många enskilda länder har det dock fastställts lägre gränsvärden (t.ex. 20 mg/kg) för visst avfall. B. Export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet (tillämpning av exportförbudet) 5. För klassificering av WEEE, ska bilaga V till avfallstransportförordningen eller behörig myndighet konsulteras. Ruta 2 innehåller en förteckning över huvudkategorierna av WEEE i del 1 av bilaga V. En tvåstegsprocess ska fullföljas innan avfall kan exporteras till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. 10 Nationell lagstiftning för bestämning av PCB måste beaktas (t.ex. 6 eller 7 PCB-kongener; ibland krävs att summan av kongenerna multipliceras med faktor 5), särskilt när det gäller resultat av analyser som gjorts i ickemedlemsstater eller efterlevnad av gränsvärden som fastställts i icke-medlemsstater.

9 Ruta 2 Kategorier i del 1 av bilaga V som avser WEEE Del 1 Förteckning A (exportförbud) Se Ruta 1 under bilaga IV Del 1 Förteckning B (export kan vara tillåten) B1040 Skrot från apparatur för elproduktion som inte förorenats med smörolja, PCB eller PCT i en utsträckning som gör det farligt B1070 Avfall av koppar och kopparlegeringar i spridbar form, såvida det inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana egenskaper som anges i bilaga III B1090 Förbrukade batterier som överensstämmer med en specifikation, dock inte bly-, kadmium- eller kvicksilverbatterier B1110 Elektrisk och elektronisk apparatur: Elektronisk apparatur som endast består av metaller och legeringar Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur ) (även kretskort) som inte innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilveromkopplare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB-kondensatorer, som inte förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) eller från vilket dessa avlägsnats, i en utsträckning som innebär att det inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning A, A1180) Elektrisk och elektronisk apparatur (även kretskort, elektroniska komponenter av tråd) avsedd för direkt återanvändning ) och inte för återvinning eller slutligt bortskaffande ) ) I denna post ingår inte skrot från elkraftsproduktion. ) Med återanvändning kan avses reparation, renovering och kvalitetsförbättring, men inte större återmontering. ) I visa länder anses inte dessa ämnen som avfall om de är avsedda för direkt återanvändning. Steg 1 6. Bilaga V till avfallstransportförordningen innehåller en förteckning över farligt avfall som omfattas av exportförbud till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. I detta steg bestäms endast om en föreslagen export till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet är förbjuden eller om den kan vara tillåten. a 7. Bilaga V består av tre delar: a) Del 1 är uppdelad i företeckning A och förteckning B. Om ett avfall finns med i förteckning A, är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förbjuden. b) Om avfallet finns med i förteckning B, kan export till länder som inte omfattas av OECDbeslutet vara tillåten. Om avfallet i förteckning B anges som farligt genom hänvisning till EU-kriterier i en medlemsstat enligt artikel 36(4) och (5) i avfallstransportförordningen, är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förbjuden. c) Delarna 2 och 3 i bilaga V gäller endast om avfallet inte anges i förteckning A eller B i del 1. Om avfallet klassas som farligt i del 2 i bilaga V (dvs. märkt med en asterisk) eller om det finns med i del 3 i bilaga V är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet

10 förbjuden. Om ett avfall inte är märkt med en asterisk i del 2 i bilaga V kan export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet vara tillåten. Om ett avfall inte finns angivet i förteckningarna i vare sig del 2 eller del 3 i bilaga V, kan export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet vara tillåten och omfattas då av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. 8. Sammanfattningsvis: Det kan vara tillåtet att exportera avfall till länder som inte omfattas av OECD-beslutet om: a) det anges i del 1, förteckning B, eller b) om det inte finns med i förteckning B och om exportförbud inte råder på grund av att det anges i bilaga V, i bägge ovanstående fall under förutsättning att exportförbud inte råder i den avsändande medlemsstaten genom att avfallet i undantagsfall klassificeras som farligt med hänvisning till EU-kriterier enligt artikel 36(4) och (5) i avfallstransportförordningen. Steg 2 9. Detta steg täcker export av avfall som inte omfattas av exportförbud till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Detta steg behöver endast vidtas om steg 1 påvisar att export av avfallet kan vara tillåten. 10. Om avfallet inte finns angivet i bilaga III, ska exporten omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen. 11. För avfall som finns förtecknat i bilagorna III eller IIIA, gäller särskilda krav beroende på avfallskategori och mottagarland. En förteckning over särskilda krav för varje land finns i kommissionens förordning (EG) nr. / (se referens 5 i bilaga 3). 12. Behörig myndighet kan rådfrågas vid ovisshet. Ruta 1 anger dock de avfallskoder som sannolikt är mest relevanta. 13. Varje land har följande alternativ: a) importförbud av ett avfallsslag; b) ett förfarande med skriftlig förhandsgranskning och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35 i avfallstransportförordningen; eller c) ingen kontroll i mottagarlandet. 14. När det gäller transporter till nya EU medlemsstater, se artikel 63 i avfallstransportförordningen. 11 Referens till kommissionens nya förordning ska införas efter dess publicering enligt artikel 37(2) i förordning (EG) nr 1013/2006.

11 Bilaga 3 Referenser 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen) 2. Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) 3. EU:s medlemsstater 4. OECD-länder och icke OECD-länder 5. Kommisionens förordning (EG) nr / Referens och webbadress till kommissioners nya förordning ska införas efter dess publicering enligt artikel 37(2) i förordning (EG) nr 1013/2006.

En vägledning för exportörer av begagnade varor

En vägledning för exportörer av begagnade varor information fakta EN VÄGLEDNING FÖREXPORTÖRER AV BEGAGNADE PRODUKTER DECEMBER 2010 En vägledning för exportörer av begagnade varor Den här guiden innehåller information som kan vara bra att känna till

Läs mer

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Läsanvisning till checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0034/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /1999 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015

Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015 Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORTER I EN CIRKULÄR EKONOMI NATURLIGT MEN INTE ALLTID RISKFRITT Moderator: Jakob Sahlén, Avfall Sverige Ett resurseffektivt Europa Jakob Sahlén,

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Vissa hälso- och miljöfarliga produkter

Vissa hälso- och miljöfarliga produkter Hälso- och miljöfarliga produkter [4361] Vissa hälso- och miljöfarliga produkter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

(EUT L 286, 31.10.2009, s. 1)

(EUT L 286, 31.10.2009, s. 1) 2009R1005 SV 25.11.2013 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1005/2009

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Vem är jag Per Holgersson, nationell specialist immaterialrätt per.holgersson@tullverket.se Tel: 08/456 65 39 1 Rättslig bakgrund Tullverkets befogenheter

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R1010 SV 01.03.2013 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

En vägledning vid tillsyn av export av uttjänta fordon, reservdelar och däck

En vägledning vid tillsyn av export av uttjänta fordon, reservdelar och däck En vägledning vid tillsyn av export av uttjänta fordon, reservdelar och däck Den här vägledningen innehåller information för dig som utövar tillsyn på avfallstransporter i hamn eller vid gränsövergång.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Återvinning av fartyg. Förslag till ändringar i svensk rätt till följd av vissa bestämmelser i förordning (EU) 257/2013 om återvinning av fartyg

Återvinning av fartyg. Förslag till ändringar i svensk rätt till följd av vissa bestämmelser i förordning (EU) 257/2013 om återvinning av fartyg Återvinning av fartyg Förslag till ändringar i svensk rätt till följd av vissa bestämmelser i förordning (EU) 257/2013 om återvinning av fartyg Innehåll 1 SAMMANFATTNING 4 2 ORD OCH BETECKNINGAR 7 3 BAKGRUND

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 25.11.2014 L 337/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1252/2014 av den 28 maj 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer