Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG."

Transkript

1 REVIDERADE RIKTLINJER FÖR KONTAKTORGAN nr 1 Ämne: Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1. Dessa riktlinjer för kontaktorgan utgör medlemsstaternas gemensamma syn på hur förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen) ska tolkas. Riktlinjerna godkändes av kontaktorganen vid ett sammanträde den juni 2007 i enlighet med artikel 57 avfallstransportförordning. De är inte rättsligt bindande. Den Europeiska unionens domstol har exklusiv behörighet att tolka gemenskapsrättens giltighet. Riktlinjerna gäller från och med den 12 juli 2007, och bör ses över senast fem år från ovanstående datum och om så krävs, revideras. 1. Inledning 2. Dessa riktlinjer för kontaktorgan innehåller information för: a) personer som ordnar transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1 ; b) innehavare av elektriska eller elektroniska produkter (EEE) 2 som ordnar gränsöverskridande transporter av sådan utrustning och vill undvika att bryta mot avfallstransportförordningen; och c) myndigheter som ansvarar för efterlevnad av avfallstransportförordningen. 3. De kontrollförfaranden som gäller beror, i första hand, på om materialet eller produkterna i fråga definieras som avfall enligt artikel 1(a) i direktiv 2006/12/EG (ramdirektivet om avfall), i nationell lagstiftning eller nationell tolkning. Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är oense om huruvida innehållet skall klassificeras som avfall eller inte, ska det behandlas som om det vore avfall, i enlighet med artikel 28(1) i avfallstransportförordningen. 4. Huruvida ett kasserat ämne räknas som avfall eller inte och tidpunkten för när avfall upphör att var avfall bedöms från fall till fall, och tolkningen av lagen är ytterst en domstolsfråga. 5. Om materialet räknas som avfall, beror kontrollförfarandet på om avfallstransporten måste anmälas eller inte (se avsnitt 3) enligt avfallstransportförordningen (se referens 1 i bilaga 3), om avfallet ska återvinnas eller bortskaffas, och om det finns ytterligare kontroller i mottagarlandet. 2. Skillnad mellan EEE och WEEE 6. EEE blir WEEE när innehavaren kasserar, ämnar kassera eller är skyldig att kassera produkten. För att kunna bedöma detta krävs att man granskar produktens livscykel från fall till fall. Det finns dock vissa egenskaper hos elektriska och elektroniska produkter som sannolikt visar om de är avfall eller inte. 1 Enligt definitionen i artikel 3(b) i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), betyder WEEE elektriska eller elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel 1(a) i direktiv 2006/12/EG är avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör del av produkten då denna kasseras. 2 Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

2 7. När innehavaren av materialet har angivit att han/hon har för avsikt att transportera eller att han/hon transporterar begagnade elektriska och elektroniska produkter och inte WEEE, bör han/hon på begäran av en myndighet tillhandahålla följande styrkande handlingar: a) en kopia av fakturan och köpeavtalet/avtalet om överföring av äganderätten för de elektriska och elektroniska produkterna, i vilket det ska anges att produkterna är avsedda för direkt återanvändning och fullt fungerande; b) bevis för den bedömning/testning som har gjorts, i form av en kopia av resultaten (testintyg funktionsbevis) för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller all dokumentation (se nedan); c) en deklaration från den som har organiserat transporten av EEE om att inget av materialet eller produkterna som ingår i sändningen är avfall i enlighet med definitionen i artikel 1(a) i ramdirektivet om avfall, och d) att förpackningen är tillräcklig för att skydda de transporterade varorna från skador under transporten, lastningen och lossningen. 8. EEE räknas normalt inte som avfall a) om kriterierna i paragraf 7 (a) till (d) uppfylls och varan är fullt funktionell och inte avsedd för några av de åtgärder listade i bilaga II i ramdirektivet om avfall (åtgärder för återvinning eller bortskaffande) och direkt återbrukas för sitt ursprungliga ändamål eller saluförs eller exporteras för direkt återbruk eller säljs till slutkonsument för sådant bruk, eller b) om kriterierna i paragraf 7 (c) och (d) uppfylls och om varorna returneras som defekta partier för reparation till producenten eller reparationscentra (t.ex. under garanti) med avsikt att återanvändas. 9. EEE räknas normalt som avfall (se exempel i bilaga 1) om: a) varan är inkomplett viktiga komponenter saknas; b) varan har skador som begränsar funktionsdugligheten eller säkerheten, enligt relevanta normer; c) förpackningen som skyddar varan under transport, lastning och avlastning är otillräcklig; d) varan ser nött eller skadad ut, så att säljbarheten försämras; e) varan innehåller del/delar som måste kasseras eller som är förbjudna enligt EU- eller nationell lagstiftning 3 ; f) varan är avsedd för bortskaffande eller återvinning istället för återanvändning; g) det inte finns någon reguljär marknad för varan ( fler indikatorer är t.ex. ålder, utdaterade eller icke säljbar modell, förbjudna komponenter, etc ); eller h) varan är gammal eller förlegad och avsedd för demontering (för reservdelar). 10. Innan gränsöverskridande transport av EEE sker ska innehavaren kunna förse berörda statliga myndigheter (t.ex. tull, polis eller miljömyndigheter) med information som bevisar att de ovanstående kriterierna för EEE uppfylls. Om kriterierna inte uppfylls förutsätter de berörda myndigheterna i allmänhet att det är fråga om WEEE, och försiktighetsmetoder när det gäller miljöskydd kommer under sådana omständigheter att vidtas, i synnerhet i de fall där det är innehavaren som ska bevisa att produkterna inte är avfall; i en del medlemsstater åligger det de statliga myndigheterna att bevisa att det rör sig om WEEE.

3 3 T.ex. asbest, PCB, CFC. 11. De som handlar med begagnade elektriska och elektroniska produkter rekommenderas att följa nedanstående steg för att säkra att de transporterade produkterna är begagnat EEE och inte WEEE: Steg 1: Test 12. Vilka test som ska utföras beror på vilken typ av EEE det är fråga om (se bilaga IB i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE direktivet - se referens 2 i bilaga 3)). Det ska utföras funktionstest och test beträffande förekomsten av farliga ämnen. 13. Det är osannolikt att en visuell besiktning utan att testa funktionaliteten är tillräcklig. 14. För de flesta typerna av begagnade elektriska och elektroniska produkter är det tillräckligt med ett funktionstest som inriktas på de viktigaste funktionerna. 15. Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras och dokumentationen (testintyg, funktionsbevis) ska fästas på varje testad EEE-produkt. Steg 2: Dokumentation 16. Dokumentationen ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt på den elektriska eller elektroniska produkten ifråga (om denna är oförpackad) eller på förpackningen på ett sådant sätt att dokumentationen kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas. 17. Dokumentationen ska innehålla följande: a) Typ av produkt (produktnamn enligt bilaga IB och kategori enligt bilaga IA till WEEEdirektivet); b) Identifieringsnummer för produkten (typnummer); c) Tillverkningsår (om känt); d) Namn och adress till det företag som har kontrollerat funktionsdugligheten; e) Testresultat (t.ex. benämning på defekta delar och bristande funktionsduglighet eller bevis på att varan är fullt fungerande); f) Typ av test som har utförts. 18. Testprotokollet och utvärderingen ska medfölja transporten. Steg 3: Förpackning 19. Otillräcklig förpackning för att skydda varorna från skada under transporten, lastningen och lossningen är en indikation på att det är fråga om avfall. Om förpackningen anses som otillräcklig, kommer detta i allmänhet att leda till att tillsynsorgan/-myndigheter gör ytterligare efterforskningar beträffande en vara som transporteras. 3. Transporter av WEEE 20. Transporter av WEEE regleras genom avfallstransportförordningen. Under vissa omständigheter medger förordningen att avfallstransporter undergår ytterligare kontroll enligt medlemstaternas eller de importerande ländernas lagstiftning; det kan till exempel finnas

4 förbud mot transport av avfall avsett för bortskaffande i vissa medlemsstater eller andra importerande länder. 3.1 Transporter av avfall avsedda för bortskaffande Transporter inom EU 21. Alla sådana avfallstransporter inom EU omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande som anges i avfallstransportförordningen. Medlemsstaterna kan generellt förbjuda avfallstransporter avsedda för bortskaffande till eller från andra medlemsstater, och förfrågningar ska göras av berörda behöriga myndigheter för att fastställa att den planerade transporten för bortskaffande är tillåten enligt nationell lagstiftning Export från EU 22. All export från EU av avfall avsett för bortskaffande är förbjuden (förutom avfallstransporter till Eftaländer som också är parter i Baselkonventionen) Import till EU 23. I princip är det tillåtet att importera avfall avsett för bortskaffande från länder utanför EU, så länge exportlandet är part i Baselkonventionen. EU-länder kan dock förbjuda sådan import om de anser att det finns goda miljömässiga skäl för detta. All import av avfall avsett för bortskaffande omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen. 3.2 Transporter av WEEE avsedda för återvinning Transporter inom EU 24. Transporter inom EU kan antingen omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen eller av allmänna informationskrav (se artikel 18 i avfallstransportförordningen). Vilka kontroller som gäller beror på vilken klassificering avfallet har enligt relevant förteckning över avfallslag som finns som bilaga till avfallstransportförordningen. Avfallstransportförordningens förteckningar skiljer sig från den Europeiska avfallsförteckningen när det gäller transporter inom gemenskapen. Försiktighet bör vidtas när det gäller klassificering av WEEE. Om det inte klart framgår att WEEE-avfallet i fråga finns med i bilaga III ( Gröna avfallsförteckningen), IIIA eller IIIB till avfallstransportförordningen, ska transporten anmälas Export från EU 25. De kontrollförfaranden som gäller beror på klassificeringen av avfallet ( farligt ofarligt (se bilaga 2)) och de bestämmelser som gäller i mottagarlandet 4. Export av farligt avfall avsett för återvinning till länder där OECD-beslutet 5 inte gäller är förbjuden 6. Även här är det förteckningarna som lagts till avfallstransportförordningen som bestämmer graden av kontroll. Hänvisning görs till den Europeiska avfallsförteckningen för export till länder som inte omfattas OECD-beslutet under specifika omständigheter enligt avfallstransportförordningen 7. 4 Se kommissionens förordning nr /2007 (Referens ska läggas till i kommissionens nya förordning enligt artikel 37(2) i Förordning (EG) Nr 1013/2006 efter publiceringen). 5 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 6 Se bilaga V i förordningen om avfallstransporter.

5 7 Transporter av omoderna kylanläggningar och annan utrustning (luftkonditioneringssystem, etc.) som innehåller CFC, HFC, HCFC eller FC (till tredje land) avsedda för återanvändning är förbjudna enligt förordning (EG) Nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Import till EU 26. I princip är import från länder utanför EU av avfall avsett för återvinning tillåten, så länge avsändarlandet är part i Baselkonventionen (förutom om landet omfattas av OECD-beslutet). Klassificering av avfall (se bilaga 2) bestämmer om förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen eller de generella informationskraven (se artikel 18 i avfallstransportförordningen för avfall förtecknade i bilagorna III, IIIA och IIIB) ska gälla för sådana transporter. 4. Kontroll 27. Inspektioner utförs av statliga myndigheter (t.ex. polis, tull och inspektörer) vid anläggningar och under transporten. Personer som transporterar begagnat EEE ska se till att produkterna åtföljs av bevis på adekvat testning 8, och att det är tillräckligt förpackat för att visa att varorna ifråga inte är WEEE. Där det hävdas att det är ofarligt WEEE som transporteras, ska de som ansvarar för transporten se till att varorna åtföljs av bevis på tillbörlig testning som visar att avfallet som transporteras är ofarligt. 28. Av praktiska kontrollskäl ska varje sändning (t.ex. container, lastbil) av begagnade elektriska och elektroniska produkter åtföljas av ett a) CMR document, b) bevis på den bedömning eller testing som har gjorts, i form av en kopia av resultaten för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation som avses (se bilaga 1); och c) en ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen. 29. Om de handlingar som krävs saknas eller om förpackningen inte uppfyller kraven är det sannolikt att de statliga myndigheterna förutsätter att det är fråga om farligt WEEE och, om det saknas godkännande enligt kraven i avfallstransportförordningen, att sändningen är olaglig. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna underrättas och sändningen ska hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 i avfallstransportförordningen. I de flesta sådana fall åläggs den som är ansvarig för transporten att låta transportera tillbaka avfallet till ursprungslandet på egen bekostnad och det kan också utmätas straffpåföljder. I de medlemsstater där det åligger de statliga myndigheterna att bevisa att det rör sig om WEEE istället för elektriska och elektroniska produkter, är det sannolikt att det faktum att det saknas handlingar eller att förpackningen är olämplig leder till kraftiga förseningar i den efterföljande transporten av avfallet medan det utförs nödvändiga undersökningar beträffande det transporterade godsets status. 8 Tesintyg, som visar/intygar funktionsförmåga och utfärdat på villkor att de elektriska och elektroniska produkterna kan användas utan större reparationer; se avsnitt 1.

6 Bilaga 1 Ett exempel på när EEE normalt betraktas som avfall IT-utrustning kan definieras som avfall om det innehåller något av följande: 1. En defekt som väsentligt påverkar funktionsdugligheten. Till exempel om apparaten inte: a) startar; b) kan hantera BIOS- eller interna setup rutiner eller om self-check inte fungerar; c) har ett fungerande moderkort; d) kommunicerar med värden; e) skriver ut/skannar/kopierar en testsida eller om sidan inte kan identifieras eller läsas eller om den är suddig eller streckad; eller f) läser, skriver eller spelar in/bränner. 2. En fysisk skada som begränsar funktionsdugligheten eller säkerheten, enligt definitioner i relevanta standarder. Fysiska skador omfattar bland annat: a) en skärm med fysisk skada, t.ex. brännmärken, eller som är trasig, spräckt, har allvarliga repor eller märken, eller om bildkvaliteten är väsentligt förvriden; b) en signalkabel (input) som har klippts av eller som inte lätt kan ersättas utan att man måste öppna kåpan; c) en felaktig hårddisk eller felaktigt RAM eller felaktigt grafikkort; eller d) batterier som innehåller bly, kvicksilver eller kadmium eller batterier med flytande katod som innehåller farliga ämnen och som inte kan laddas eller inte håller laddningen. 3. Otillräcklig förpackning för att skydda varan från skada under transport, lasting och lossning.

7 Bilaga 2 Klassificering av avfall som är avsett för återvinning 1. Klassificering av avfall under transportavfallsförordningen grundas delvis på om avfallet ska transporteras till en av EU:s medlemsstater (se referens 3 i bilaga 3), till ett land som omfattas av OECD-beslutet (se referens 4 i bilaga 3) eller till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet. 2. Avsnitt A beskriver klassificeringsprocessen för transporter till EU:s medlemsstater och till länder som omfattas av OECD-beslutet. Avsnitt B beskriver den klassificeringsprocess i två steg som gäller vid exporter till länder som inte omfattas av OECD-beslutet; för det första för att bestämma om exporten kan vara tillåten (steg 1) och för det andra, om export kan vara tillåten, för att bestämma vilka kontroller som ska gälla för transporten (steg 2). Referens till klassificering av WEEE enligt bilaga IV del I punkt (c), finns även i Riktlinjer för kontaktorgan (Correspondents guidelines) Nr 4. A. Transporter inom EU och från EU till länder som omfattas av OECD-beslutet 3. I bilagorna till avfallstransportförordningen (se referens 1 i bilaga 3) finns förteckningar som ska användas för klassificering av avfall avsett för återvinning. För klassificering av WEEE gäller bilagorna III, IIIA, IIIB, IV och IVA till avfallstransportförordningen. De kallas: a) Den gröna avfallsförteckningen (bilaga III) 9 innehåller avfallsslag som inte omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande (grönlistat avfall som transporteras ska åtföljas av den information som finns i bilaga VII enligt artikel 18 i avfallstransportförordningen), b) Blandningar av två eller fler avfallsslag (bilaga IIIA), c) Ytterligare grönt avfall (bilaga IIIB), d) Den gula avfallsförteckningen (bilaga IV) innehåller avfallsslag som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, och e) Avfall som anges i bilaga III men som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande (bilaga IVA). 4. I tveksamma fall ska den behöriga avsändarmyndigheten rådfrågas. Ruta1 innehåller en förteckning over huvudkategorierna av WEEE som bör beaktas när man ska försöka klassificera WEEE som inte på något sätt bearbetats innan transporten. Bearbetade fraktioner av WEEE kan falla inom andra kategorier som finns i bilagorna till avfallstransportförordningen. 9 Grönlistat avfall som är förorenat av farligt material kan klassificeras som avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. För vissa medlemsstater gäller övergångsbestämmelser enligt artikel 63 i avfallstransportförordningen. Avfall som inte anges i någon av förteckningarna anses som avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.

8 Ruta 1 Kategorier som avser WEEE i avfallstransportförordningen Bilaga III GC010 Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar GC020 Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och tråd) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av metaller och ädelmetaller Bilaga IV A1030 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande: Arsenik; arsenikföreningar Kvicksilver; kvicksilverföreningar Tallium; Talliumföreningar A1160 Förbrukade blybatterier, hela eller krossade A1170 Osorterade förbrukade batterier, med undantag av blandningar bestående endast av batterier som anges i förteckning B. Förbrukade batterier som inte anges i förteckning B innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör dem farliga A1180 Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur ) som innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCBkondensatorer, eller som förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bli, polyklorerade bifenyler) i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B1110) ) A2010 Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas A2050 Avfall från asbest (stoft och fibrer) AC150 Klorfluorkarboner A3180 Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT), polyklorerade naftalener (PCN), polybromerade bifenyler (PBB) eller andra polybromerade analoger till dessa föreningar, i en halt på 50 mg/kg eller mer ) Avfall som inte anges (Artikel 3(1)(b) i avfallstransportförordningen) WEEE, eller delar av WEEE, som inte anges på annat ställe ) I denna post ingår inte skrot av apparatur för elkraftsproduktion. ) Koncentrationen av PCB är 50 mg/kg eller högre 10. ) 50 mg/kg anses internationellt sett vara en lämplig halt för allt avfall. I många enskilda länder har det dock fastställts lägre gränsvärden (t.ex. 20 mg/kg) för visst avfall. B. Export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet (tillämpning av exportförbudet) 5. För klassificering av WEEE, ska bilaga V till avfallstransportförordningen eller behörig myndighet konsulteras. Ruta 2 innehåller en förteckning över huvudkategorierna av WEEE i del 1 av bilaga V. En tvåstegsprocess ska fullföljas innan avfall kan exporteras till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. 10 Nationell lagstiftning för bestämning av PCB måste beaktas (t.ex. 6 eller 7 PCB-kongener; ibland krävs att summan av kongenerna multipliceras med faktor 5), särskilt när det gäller resultat av analyser som gjorts i ickemedlemsstater eller efterlevnad av gränsvärden som fastställts i icke-medlemsstater.

9 Ruta 2 Kategorier i del 1 av bilaga V som avser WEEE Del 1 Förteckning A (exportförbud) Se Ruta 1 under bilaga IV Del 1 Förteckning B (export kan vara tillåten) B1040 Skrot från apparatur för elproduktion som inte förorenats med smörolja, PCB eller PCT i en utsträckning som gör det farligt B1070 Avfall av koppar och kopparlegeringar i spridbar form, såvida det inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana egenskaper som anges i bilaga III B1090 Förbrukade batterier som överensstämmer med en specifikation, dock inte bly-, kadmium- eller kvicksilverbatterier B1110 Elektrisk och elektronisk apparatur: Elektronisk apparatur som endast består av metaller och legeringar Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur ) (även kretskort) som inte innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilveromkopplare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB-kondensatorer, som inte förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) eller från vilket dessa avlägsnats, i en utsträckning som innebär att det inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning A, A1180) Elektrisk och elektronisk apparatur (även kretskort, elektroniska komponenter av tråd) avsedd för direkt återanvändning ) och inte för återvinning eller slutligt bortskaffande ) ) I denna post ingår inte skrot från elkraftsproduktion. ) Med återanvändning kan avses reparation, renovering och kvalitetsförbättring, men inte större återmontering. ) I visa länder anses inte dessa ämnen som avfall om de är avsedda för direkt återanvändning. Steg 1 6. Bilaga V till avfallstransportförordningen innehåller en förteckning över farligt avfall som omfattas av exportförbud till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. I detta steg bestäms endast om en föreslagen export till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet är förbjuden eller om den kan vara tillåten. a 7. Bilaga V består av tre delar: a) Del 1 är uppdelad i företeckning A och förteckning B. Om ett avfall finns med i förteckning A, är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förbjuden. b) Om avfallet finns med i förteckning B, kan export till länder som inte omfattas av OECDbeslutet vara tillåten. Om avfallet i förteckning B anges som farligt genom hänvisning till EU-kriterier i en medlemsstat enligt artikel 36(4) och (5) i avfallstransportförordningen, är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förbjuden. c) Delarna 2 och 3 i bilaga V gäller endast om avfallet inte anges i förteckning A eller B i del 1. Om avfallet klassas som farligt i del 2 i bilaga V (dvs. märkt med en asterisk) eller om det finns med i del 3 i bilaga V är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet

10 förbjuden. Om ett avfall inte är märkt med en asterisk i del 2 i bilaga V kan export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet vara tillåten. Om ett avfall inte finns angivet i förteckningarna i vare sig del 2 eller del 3 i bilaga V, kan export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet vara tillåten och omfattas då av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. 8. Sammanfattningsvis: Det kan vara tillåtet att exportera avfall till länder som inte omfattas av OECD-beslutet om: a) det anges i del 1, förteckning B, eller b) om det inte finns med i förteckning B och om exportförbud inte råder på grund av att det anges i bilaga V, i bägge ovanstående fall under förutsättning att exportförbud inte råder i den avsändande medlemsstaten genom att avfallet i undantagsfall klassificeras som farligt med hänvisning till EU-kriterier enligt artikel 36(4) och (5) i avfallstransportförordningen. Steg 2 9. Detta steg täcker export av avfall som inte omfattas av exportförbud till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Detta steg behöver endast vidtas om steg 1 påvisar att export av avfallet kan vara tillåten. 10. Om avfallet inte finns angivet i bilaga III, ska exporten omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen. 11. För avfall som finns förtecknat i bilagorna III eller IIIA, gäller särskilda krav beroende på avfallskategori och mottagarland. En förteckning over särskilda krav för varje land finns i kommissionens förordning (EG) nr. / (se referens 5 i bilaga 3). 12. Behörig myndighet kan rådfrågas vid ovisshet. Ruta 1 anger dock de avfallskoder som sannolikt är mest relevanta. 13. Varje land har följande alternativ: a) importförbud av ett avfallsslag; b) ett förfarande med skriftlig förhandsgranskning och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35 i avfallstransportförordningen; eller c) ingen kontroll i mottagarlandet. 14. När det gäller transporter till nya EU medlemsstater, se artikel 63 i avfallstransportförordningen. 11 Referens till kommissionens nya förordning ska införas efter dess publicering enligt artikel 37(2) i förordning (EG) nr 1013/2006.

11 Bilaga 3 Referenser 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen) 2. Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) 3. EU:s medlemsstater 4. OECD-länder och icke OECD-länder 5. Kommisionens förordning (EG) nr / Referens och webbadress till kommissioners nya förordning ska införas efter dess publicering enligt artikel 37(2) i förordning (EG) nr 1013/2006.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Olagliga gränsöverskridande transporter av avfall

Olagliga gränsöverskridande transporter av avfall OLAGLIGA TRANSPORTER AV AVFALL FRÅN OCH TILL SVERIGE Olagliga gränsöverskridande transporter av avfall En verksamhetsutövare eller anmälare som genomför en olaglig transport av avfall riskerar straff såväl

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 37/19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

Läs mer

(EUT L 190, 12.7.2006, s. 1) nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EG) nr 1379/2007 av den 26 november L 309 7 27.11.2007

(EUT L 190, 12.7.2006, s. 1) nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EG) nr 1379/2007 av den 26 november L 309 7 27.11.2007 2006R1013 SV 08.03.2012 007.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1013/2006

Läs mer

En vägledning för exportörer av begagnade varor

En vägledning för exportörer av begagnade varor information fakta EN VÄGLEDNING FÖREXPORTÖRER AV BEGAGNADE PRODUKTER DECEMBER 2010 En vägledning för exportörer av begagnade varor Den här guiden innehåller information som kan vara bra att känna till

Läs mer

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Läsanvisning till checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

11.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 337/31

11.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 337/31 11.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 337/31 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

7906/2/11 REV 2 IR/JM/aj DG I 1A

7906/2/11 REV 2 IR/JM/aj DG I 1A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 juli 2011 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 7906/2/11 REV 2 ENV 215 MI 148 CODEC 450 PARLNAT 193 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Rådets

Läs mer

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) 0000000EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 31 mars 2004 PE 340.787/1-10 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till betänkande (PE 340.787) Hans Blokland Batterier och

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 10.10.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0066 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet

Läs mer

Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I

Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I P7_TA-PROV(2013)0417 Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Artikel 1. Överenskommelsens syfte

Artikel 1. Överenskommelsens syfte Bilaga Fördragstext ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH KONUNGARIKET SVERIGE OM TRANSPORT AV SÄRSKILDA AVFALLSFLÖDEN INOM LÄNDERNAS GRÄNSOMRÅDEN Artikel 1 Överenskommelsens syfte Syftet med denna

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0065 SV 24.06.2015 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 12.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 151/9 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 493/2012 av den 11 juni 2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare

Läs mer

BILAGA IV. Del I. Följande avfallsslag skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande:

BILAGA IV. Del I. Följande avfallsslag skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande: BILAGA IV FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED SKRIFTLIG FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE (DEN GULA AVFALLSFÖRTECKNINGEN) ( 1 ) Del I Följande avfallsslag skall

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 51/2016 (Finlands författningssamlings nr 620/2016) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0282(COD) 12 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Vägledning till EG-förordningen 1013/2006 om transport av avfall

Vägledning till EG-förordningen 1013/2006 om transport av avfall Vägledning till EG-förordningen 1013/2006 om transport av avfall Avfallstransportförordningen är direkt tillämplig i svensk lag och ska tolkas och tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Tolkningen

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Enligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; SFS 1998:944 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 373/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om medaljer och symboliska mynt som

Läs mer

REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS)

REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS) REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS) Temadagar 5 & 7 december 2016 Axel Hullberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-19 1 Innehåll Långlivade

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330); SFS 2016:1181 Utkom från trycket den 9 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Rådets beslut (1999/753/EG) 6

Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Avdelning II Handel AVSNITT A ALLMÄNT Artikel 5 Frihandelsområde 1. Gemenskapen och Sydafrika är överens om att upprätta ett frihandelsområde i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE)

Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 maj 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0097 (NLE) 8587/15 EEE 16 ENV 262 ENT 77 FÖRSLAG från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006L0066 SV 05.12.2008 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EG av den

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D017728/01.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D017728/01. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 januari 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 5 januari 2012 till: Europeiska unionens råds generalsekretariat Komm.

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 14 februari 2011 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se.

Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se. Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se El-avfall Miljösamverkan Stockholms Län Arbetsgruppen inom delprojektet El-avfall

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer