Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG."

Transkript

1 REVIDERADE RIKTLINJER FÖR KONTAKTORGAN nr 1 Ämne: Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1. Dessa riktlinjer för kontaktorgan utgör medlemsstaternas gemensamma syn på hur förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen) ska tolkas. Riktlinjerna godkändes av kontaktorganen vid ett sammanträde den juni 2007 i enlighet med artikel 57 avfallstransportförordning. De är inte rättsligt bindande. Den Europeiska unionens domstol har exklusiv behörighet att tolka gemenskapsrättens giltighet. Riktlinjerna gäller från och med den 12 juli 2007, och bör ses över senast fem år från ovanstående datum och om så krävs, revideras. 1. Inledning 2. Dessa riktlinjer för kontaktorgan innehåller information för: a) personer som ordnar transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1 ; b) innehavare av elektriska eller elektroniska produkter (EEE) 2 som ordnar gränsöverskridande transporter av sådan utrustning och vill undvika att bryta mot avfallstransportförordningen; och c) myndigheter som ansvarar för efterlevnad av avfallstransportförordningen. 3. De kontrollförfaranden som gäller beror, i första hand, på om materialet eller produkterna i fråga definieras som avfall enligt artikel 1(a) i direktiv 2006/12/EG (ramdirektivet om avfall), i nationell lagstiftning eller nationell tolkning. Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är oense om huruvida innehållet skall klassificeras som avfall eller inte, ska det behandlas som om det vore avfall, i enlighet med artikel 28(1) i avfallstransportförordningen. 4. Huruvida ett kasserat ämne räknas som avfall eller inte och tidpunkten för när avfall upphör att var avfall bedöms från fall till fall, och tolkningen av lagen är ytterst en domstolsfråga. 5. Om materialet räknas som avfall, beror kontrollförfarandet på om avfallstransporten måste anmälas eller inte (se avsnitt 3) enligt avfallstransportförordningen (se referens 1 i bilaga 3), om avfallet ska återvinnas eller bortskaffas, och om det finns ytterligare kontroller i mottagarlandet. 2. Skillnad mellan EEE och WEEE 6. EEE blir WEEE när innehavaren kasserar, ämnar kassera eller är skyldig att kassera produkten. För att kunna bedöma detta krävs att man granskar produktens livscykel från fall till fall. Det finns dock vissa egenskaper hos elektriska och elektroniska produkter som sannolikt visar om de är avfall eller inte. 1 Enligt definitionen i artikel 3(b) i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), betyder WEEE elektriska eller elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel 1(a) i direktiv 2006/12/EG är avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör del av produkten då denna kasseras. 2 Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

2 7. När innehavaren av materialet har angivit att han/hon har för avsikt att transportera eller att han/hon transporterar begagnade elektriska och elektroniska produkter och inte WEEE, bör han/hon på begäran av en myndighet tillhandahålla följande styrkande handlingar: a) en kopia av fakturan och köpeavtalet/avtalet om överföring av äganderätten för de elektriska och elektroniska produkterna, i vilket det ska anges att produkterna är avsedda för direkt återanvändning och fullt fungerande; b) bevis för den bedömning/testning som har gjorts, i form av en kopia av resultaten (testintyg funktionsbevis) för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller all dokumentation (se nedan); c) en deklaration från den som har organiserat transporten av EEE om att inget av materialet eller produkterna som ingår i sändningen är avfall i enlighet med definitionen i artikel 1(a) i ramdirektivet om avfall, och d) att förpackningen är tillräcklig för att skydda de transporterade varorna från skador under transporten, lastningen och lossningen. 8. EEE räknas normalt inte som avfall a) om kriterierna i paragraf 7 (a) till (d) uppfylls och varan är fullt funktionell och inte avsedd för några av de åtgärder listade i bilaga II i ramdirektivet om avfall (åtgärder för återvinning eller bortskaffande) och direkt återbrukas för sitt ursprungliga ändamål eller saluförs eller exporteras för direkt återbruk eller säljs till slutkonsument för sådant bruk, eller b) om kriterierna i paragraf 7 (c) och (d) uppfylls och om varorna returneras som defekta partier för reparation till producenten eller reparationscentra (t.ex. under garanti) med avsikt att återanvändas. 9. EEE räknas normalt som avfall (se exempel i bilaga 1) om: a) varan är inkomplett viktiga komponenter saknas; b) varan har skador som begränsar funktionsdugligheten eller säkerheten, enligt relevanta normer; c) förpackningen som skyddar varan under transport, lastning och avlastning är otillräcklig; d) varan ser nött eller skadad ut, så att säljbarheten försämras; e) varan innehåller del/delar som måste kasseras eller som är förbjudna enligt EU- eller nationell lagstiftning 3 ; f) varan är avsedd för bortskaffande eller återvinning istället för återanvändning; g) det inte finns någon reguljär marknad för varan ( fler indikatorer är t.ex. ålder, utdaterade eller icke säljbar modell, förbjudna komponenter, etc ); eller h) varan är gammal eller förlegad och avsedd för demontering (för reservdelar). 10. Innan gränsöverskridande transport av EEE sker ska innehavaren kunna förse berörda statliga myndigheter (t.ex. tull, polis eller miljömyndigheter) med information som bevisar att de ovanstående kriterierna för EEE uppfylls. Om kriterierna inte uppfylls förutsätter de berörda myndigheterna i allmänhet att det är fråga om WEEE, och försiktighetsmetoder när det gäller miljöskydd kommer under sådana omständigheter att vidtas, i synnerhet i de fall där det är innehavaren som ska bevisa att produkterna inte är avfall; i en del medlemsstater åligger det de statliga myndigheterna att bevisa att det rör sig om WEEE.

3 3 T.ex. asbest, PCB, CFC. 11. De som handlar med begagnade elektriska och elektroniska produkter rekommenderas att följa nedanstående steg för att säkra att de transporterade produkterna är begagnat EEE och inte WEEE: Steg 1: Test 12. Vilka test som ska utföras beror på vilken typ av EEE det är fråga om (se bilaga IB i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE direktivet - se referens 2 i bilaga 3)). Det ska utföras funktionstest och test beträffande förekomsten av farliga ämnen. 13. Det är osannolikt att en visuell besiktning utan att testa funktionaliteten är tillräcklig. 14. För de flesta typerna av begagnade elektriska och elektroniska produkter är det tillräckligt med ett funktionstest som inriktas på de viktigaste funktionerna. 15. Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras och dokumentationen (testintyg, funktionsbevis) ska fästas på varje testad EEE-produkt. Steg 2: Dokumentation 16. Dokumentationen ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt på den elektriska eller elektroniska produkten ifråga (om denna är oförpackad) eller på förpackningen på ett sådant sätt att dokumentationen kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas. 17. Dokumentationen ska innehålla följande: a) Typ av produkt (produktnamn enligt bilaga IB och kategori enligt bilaga IA till WEEEdirektivet); b) Identifieringsnummer för produkten (typnummer); c) Tillverkningsår (om känt); d) Namn och adress till det företag som har kontrollerat funktionsdugligheten; e) Testresultat (t.ex. benämning på defekta delar och bristande funktionsduglighet eller bevis på att varan är fullt fungerande); f) Typ av test som har utförts. 18. Testprotokollet och utvärderingen ska medfölja transporten. Steg 3: Förpackning 19. Otillräcklig förpackning för att skydda varorna från skada under transporten, lastningen och lossningen är en indikation på att det är fråga om avfall. Om förpackningen anses som otillräcklig, kommer detta i allmänhet att leda till att tillsynsorgan/-myndigheter gör ytterligare efterforskningar beträffande en vara som transporteras. 3. Transporter av WEEE 20. Transporter av WEEE regleras genom avfallstransportförordningen. Under vissa omständigheter medger förordningen att avfallstransporter undergår ytterligare kontroll enligt medlemstaternas eller de importerande ländernas lagstiftning; det kan till exempel finnas

4 förbud mot transport av avfall avsett för bortskaffande i vissa medlemsstater eller andra importerande länder. 3.1 Transporter av avfall avsedda för bortskaffande Transporter inom EU 21. Alla sådana avfallstransporter inom EU omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande som anges i avfallstransportförordningen. Medlemsstaterna kan generellt förbjuda avfallstransporter avsedda för bortskaffande till eller från andra medlemsstater, och förfrågningar ska göras av berörda behöriga myndigheter för att fastställa att den planerade transporten för bortskaffande är tillåten enligt nationell lagstiftning Export från EU 22. All export från EU av avfall avsett för bortskaffande är förbjuden (förutom avfallstransporter till Eftaländer som också är parter i Baselkonventionen) Import till EU 23. I princip är det tillåtet att importera avfall avsett för bortskaffande från länder utanför EU, så länge exportlandet är part i Baselkonventionen. EU-länder kan dock förbjuda sådan import om de anser att det finns goda miljömässiga skäl för detta. All import av avfall avsett för bortskaffande omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen. 3.2 Transporter av WEEE avsedda för återvinning Transporter inom EU 24. Transporter inom EU kan antingen omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen eller av allmänna informationskrav (se artikel 18 i avfallstransportförordningen). Vilka kontroller som gäller beror på vilken klassificering avfallet har enligt relevant förteckning över avfallslag som finns som bilaga till avfallstransportförordningen. Avfallstransportförordningens förteckningar skiljer sig från den Europeiska avfallsförteckningen när det gäller transporter inom gemenskapen. Försiktighet bör vidtas när det gäller klassificering av WEEE. Om det inte klart framgår att WEEE-avfallet i fråga finns med i bilaga III ( Gröna avfallsförteckningen), IIIA eller IIIB till avfallstransportförordningen, ska transporten anmälas Export från EU 25. De kontrollförfaranden som gäller beror på klassificeringen av avfallet ( farligt ofarligt (se bilaga 2)) och de bestämmelser som gäller i mottagarlandet 4. Export av farligt avfall avsett för återvinning till länder där OECD-beslutet 5 inte gäller är förbjuden 6. Även här är det förteckningarna som lagts till avfallstransportförordningen som bestämmer graden av kontroll. Hänvisning görs till den Europeiska avfallsförteckningen för export till länder som inte omfattas OECD-beslutet under specifika omständigheter enligt avfallstransportförordningen 7. 4 Se kommissionens förordning nr /2007 (Referens ska läggas till i kommissionens nya förordning enligt artikel 37(2) i Förordning (EG) Nr 1013/2006 efter publiceringen). 5 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 6 Se bilaga V i förordningen om avfallstransporter.

5 7 Transporter av omoderna kylanläggningar och annan utrustning (luftkonditioneringssystem, etc.) som innehåller CFC, HFC, HCFC eller FC (till tredje land) avsedda för återanvändning är förbjudna enligt förordning (EG) Nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Import till EU 26. I princip är import från länder utanför EU av avfall avsett för återvinning tillåten, så länge avsändarlandet är part i Baselkonventionen (förutom om landet omfattas av OECD-beslutet). Klassificering av avfall (se bilaga 2) bestämmer om förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen eller de generella informationskraven (se artikel 18 i avfallstransportförordningen för avfall förtecknade i bilagorna III, IIIA och IIIB) ska gälla för sådana transporter. 4. Kontroll 27. Inspektioner utförs av statliga myndigheter (t.ex. polis, tull och inspektörer) vid anläggningar och under transporten. Personer som transporterar begagnat EEE ska se till att produkterna åtföljs av bevis på adekvat testning 8, och att det är tillräckligt förpackat för att visa att varorna ifråga inte är WEEE. Där det hävdas att det är ofarligt WEEE som transporteras, ska de som ansvarar för transporten se till att varorna åtföljs av bevis på tillbörlig testning som visar att avfallet som transporteras är ofarligt. 28. Av praktiska kontrollskäl ska varje sändning (t.ex. container, lastbil) av begagnade elektriska och elektroniska produkter åtföljas av ett a) CMR document, b) bevis på den bedömning eller testing som har gjorts, i form av en kopia av resultaten för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation som avses (se bilaga 1); och c) en ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen. 29. Om de handlingar som krävs saknas eller om förpackningen inte uppfyller kraven är det sannolikt att de statliga myndigheterna förutsätter att det är fråga om farligt WEEE och, om det saknas godkännande enligt kraven i avfallstransportförordningen, att sändningen är olaglig. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna underrättas och sändningen ska hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 i avfallstransportförordningen. I de flesta sådana fall åläggs den som är ansvarig för transporten att låta transportera tillbaka avfallet till ursprungslandet på egen bekostnad och det kan också utmätas straffpåföljder. I de medlemsstater där det åligger de statliga myndigheterna att bevisa att det rör sig om WEEE istället för elektriska och elektroniska produkter, är det sannolikt att det faktum att det saknas handlingar eller att förpackningen är olämplig leder till kraftiga förseningar i den efterföljande transporten av avfallet medan det utförs nödvändiga undersökningar beträffande det transporterade godsets status. 8 Tesintyg, som visar/intygar funktionsförmåga och utfärdat på villkor att de elektriska och elektroniska produkterna kan användas utan större reparationer; se avsnitt 1.

6 Bilaga 1 Ett exempel på när EEE normalt betraktas som avfall IT-utrustning kan definieras som avfall om det innehåller något av följande: 1. En defekt som väsentligt påverkar funktionsdugligheten. Till exempel om apparaten inte: a) startar; b) kan hantera BIOS- eller interna setup rutiner eller om self-check inte fungerar; c) har ett fungerande moderkort; d) kommunicerar med värden; e) skriver ut/skannar/kopierar en testsida eller om sidan inte kan identifieras eller läsas eller om den är suddig eller streckad; eller f) läser, skriver eller spelar in/bränner. 2. En fysisk skada som begränsar funktionsdugligheten eller säkerheten, enligt definitioner i relevanta standarder. Fysiska skador omfattar bland annat: a) en skärm med fysisk skada, t.ex. brännmärken, eller som är trasig, spräckt, har allvarliga repor eller märken, eller om bildkvaliteten är väsentligt förvriden; b) en signalkabel (input) som har klippts av eller som inte lätt kan ersättas utan att man måste öppna kåpan; c) en felaktig hårddisk eller felaktigt RAM eller felaktigt grafikkort; eller d) batterier som innehåller bly, kvicksilver eller kadmium eller batterier med flytande katod som innehåller farliga ämnen och som inte kan laddas eller inte håller laddningen. 3. Otillräcklig förpackning för att skydda varan från skada under transport, lasting och lossning.

7 Bilaga 2 Klassificering av avfall som är avsett för återvinning 1. Klassificering av avfall under transportavfallsförordningen grundas delvis på om avfallet ska transporteras till en av EU:s medlemsstater (se referens 3 i bilaga 3), till ett land som omfattas av OECD-beslutet (se referens 4 i bilaga 3) eller till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet. 2. Avsnitt A beskriver klassificeringsprocessen för transporter till EU:s medlemsstater och till länder som omfattas av OECD-beslutet. Avsnitt B beskriver den klassificeringsprocess i två steg som gäller vid exporter till länder som inte omfattas av OECD-beslutet; för det första för att bestämma om exporten kan vara tillåten (steg 1) och för det andra, om export kan vara tillåten, för att bestämma vilka kontroller som ska gälla för transporten (steg 2). Referens till klassificering av WEEE enligt bilaga IV del I punkt (c), finns även i Riktlinjer för kontaktorgan (Correspondents guidelines) Nr 4. A. Transporter inom EU och från EU till länder som omfattas av OECD-beslutet 3. I bilagorna till avfallstransportförordningen (se referens 1 i bilaga 3) finns förteckningar som ska användas för klassificering av avfall avsett för återvinning. För klassificering av WEEE gäller bilagorna III, IIIA, IIIB, IV och IVA till avfallstransportförordningen. De kallas: a) Den gröna avfallsförteckningen (bilaga III) 9 innehåller avfallsslag som inte omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande (grönlistat avfall som transporteras ska åtföljas av den information som finns i bilaga VII enligt artikel 18 i avfallstransportförordningen), b) Blandningar av två eller fler avfallsslag (bilaga IIIA), c) Ytterligare grönt avfall (bilaga IIIB), d) Den gula avfallsförteckningen (bilaga IV) innehåller avfallsslag som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, och e) Avfall som anges i bilaga III men som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande (bilaga IVA). 4. I tveksamma fall ska den behöriga avsändarmyndigheten rådfrågas. Ruta1 innehåller en förteckning over huvudkategorierna av WEEE som bör beaktas när man ska försöka klassificera WEEE som inte på något sätt bearbetats innan transporten. Bearbetade fraktioner av WEEE kan falla inom andra kategorier som finns i bilagorna till avfallstransportförordningen. 9 Grönlistat avfall som är förorenat av farligt material kan klassificeras som avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. För vissa medlemsstater gäller övergångsbestämmelser enligt artikel 63 i avfallstransportförordningen. Avfall som inte anges i någon av förteckningarna anses som avfall som omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.

8 Ruta 1 Kategorier som avser WEEE i avfallstransportförordningen Bilaga III GC010 Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar GC020 Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och tråd) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av metaller och ädelmetaller Bilaga IV A1030 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande: Arsenik; arsenikföreningar Kvicksilver; kvicksilverföreningar Tallium; Talliumföreningar A1160 Förbrukade blybatterier, hela eller krossade A1170 Osorterade förbrukade batterier, med undantag av blandningar bestående endast av batterier som anges i förteckning B. Förbrukade batterier som inte anges i förteckning B innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör dem farliga A1180 Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur ) som innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCBkondensatorer, eller som förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bli, polyklorerade bifenyler) i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B1110) ) A2010 Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas A2050 Avfall från asbest (stoft och fibrer) AC150 Klorfluorkarboner A3180 Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT), polyklorerade naftalener (PCN), polybromerade bifenyler (PBB) eller andra polybromerade analoger till dessa föreningar, i en halt på 50 mg/kg eller mer ) Avfall som inte anges (Artikel 3(1)(b) i avfallstransportförordningen) WEEE, eller delar av WEEE, som inte anges på annat ställe ) I denna post ingår inte skrot av apparatur för elkraftsproduktion. ) Koncentrationen av PCB är 50 mg/kg eller högre 10. ) 50 mg/kg anses internationellt sett vara en lämplig halt för allt avfall. I många enskilda länder har det dock fastställts lägre gränsvärden (t.ex. 20 mg/kg) för visst avfall. B. Export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet (tillämpning av exportförbudet) 5. För klassificering av WEEE, ska bilaga V till avfallstransportförordningen eller behörig myndighet konsulteras. Ruta 2 innehåller en förteckning över huvudkategorierna av WEEE i del 1 av bilaga V. En tvåstegsprocess ska fullföljas innan avfall kan exporteras till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. 10 Nationell lagstiftning för bestämning av PCB måste beaktas (t.ex. 6 eller 7 PCB-kongener; ibland krävs att summan av kongenerna multipliceras med faktor 5), särskilt när det gäller resultat av analyser som gjorts i ickemedlemsstater eller efterlevnad av gränsvärden som fastställts i icke-medlemsstater.

9 Ruta 2 Kategorier i del 1 av bilaga V som avser WEEE Del 1 Förteckning A (exportförbud) Se Ruta 1 under bilaga IV Del 1 Förteckning B (export kan vara tillåten) B1040 Skrot från apparatur för elproduktion som inte förorenats med smörolja, PCB eller PCT i en utsträckning som gör det farligt B1070 Avfall av koppar och kopparlegeringar i spridbar form, såvida det inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana egenskaper som anges i bilaga III B1090 Förbrukade batterier som överensstämmer med en specifikation, dock inte bly-, kadmium- eller kvicksilverbatterier B1110 Elektrisk och elektronisk apparatur: Elektronisk apparatur som endast består av metaller och legeringar Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur ) (även kretskort) som inte innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilveromkopplare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB-kondensatorer, som inte förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) eller från vilket dessa avlägsnats, i en utsträckning som innebär att det inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning A, A1180) Elektrisk och elektronisk apparatur (även kretskort, elektroniska komponenter av tråd) avsedd för direkt återanvändning ) och inte för återvinning eller slutligt bortskaffande ) ) I denna post ingår inte skrot från elkraftsproduktion. ) Med återanvändning kan avses reparation, renovering och kvalitetsförbättring, men inte större återmontering. ) I visa länder anses inte dessa ämnen som avfall om de är avsedda för direkt återanvändning. Steg 1 6. Bilaga V till avfallstransportförordningen innehåller en förteckning över farligt avfall som omfattas av exportförbud till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. I detta steg bestäms endast om en föreslagen export till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet är förbjuden eller om den kan vara tillåten. a 7. Bilaga V består av tre delar: a) Del 1 är uppdelad i företeckning A och förteckning B. Om ett avfall finns med i förteckning A, är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förbjuden. b) Om avfallet finns med i förteckning B, kan export till länder som inte omfattas av OECDbeslutet vara tillåten. Om avfallet i förteckning B anges som farligt genom hänvisning till EU-kriterier i en medlemsstat enligt artikel 36(4) och (5) i avfallstransportförordningen, är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet förbjuden. c) Delarna 2 och 3 i bilaga V gäller endast om avfallet inte anges i förteckning A eller B i del 1. Om avfallet klassas som farligt i del 2 i bilaga V (dvs. märkt med en asterisk) eller om det finns med i del 3 i bilaga V är export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet

10 förbjuden. Om ett avfall inte är märkt med en asterisk i del 2 i bilaga V kan export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet vara tillåten. Om ett avfall inte finns angivet i förteckningarna i vare sig del 2 eller del 3 i bilaga V, kan export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet vara tillåten och omfattas då av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. 8. Sammanfattningsvis: Det kan vara tillåtet att exportera avfall till länder som inte omfattas av OECD-beslutet om: a) det anges i del 1, förteckning B, eller b) om det inte finns med i förteckning B och om exportförbud inte råder på grund av att det anges i bilaga V, i bägge ovanstående fall under förutsättning att exportförbud inte råder i den avsändande medlemsstaten genom att avfallet i undantagsfall klassificeras som farligt med hänvisning till EU-kriterier enligt artikel 36(4) och (5) i avfallstransportförordningen. Steg 2 9. Detta steg täcker export av avfall som inte omfattas av exportförbud till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. Detta steg behöver endast vidtas om steg 1 påvisar att export av avfallet kan vara tillåten. 10. Om avfallet inte finns angivet i bilaga III, ska exporten omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt avfallstransportförordningen. 11. För avfall som finns förtecknat i bilagorna III eller IIIA, gäller särskilda krav beroende på avfallskategori och mottagarland. En förteckning over särskilda krav för varje land finns i kommissionens förordning (EG) nr. / (se referens 5 i bilaga 3). 12. Behörig myndighet kan rådfrågas vid ovisshet. Ruta 1 anger dock de avfallskoder som sannolikt är mest relevanta. 13. Varje land har följande alternativ: a) importförbud av ett avfallsslag; b) ett förfarande med skriftlig förhandsgranskning och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35 i avfallstransportförordningen; eller c) ingen kontroll i mottagarlandet. 14. När det gäller transporter till nya EU medlemsstater, se artikel 63 i avfallstransportförordningen. 11 Referens till kommissionens nya förordning ska införas efter dess publicering enligt artikel 37(2) i förordning (EG) nr 1013/2006.

11 Bilaga 3 Referenser 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen) 2. Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) 3. EU:s medlemsstater 4. OECD-länder och icke OECD-länder 5. Kommisionens förordning (EG) nr / Referens och webbadress till kommissioners nya förordning ska införas efter dess publicering enligt artikel 37(2) i förordning (EG) nr 1013/2006.

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Läsanvisning till checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO)

GODKÄND EKONOMISK AKTÖR (AEO) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Säkerhet och skydd, handelsfrämjande åtgärder och internationell samordning Riskhantering och säkerhet Bryssel den 28 maj 2014 TAXUD/B2/047/2011

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 19.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 130/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer om vertikala begränsningar

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 122/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer