Årgång 13. Nr3. aug Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för"

Transkript

1 Årgång 13 Nr3 aug 2013 Foto: Ga riella Bild Id ote et de ket fö å ga i alla åld a Läs o id ote s histo ia all ä t, o h sä skilt o id ote i T ö ö, fö o h u Sidor a - Trö ö ra d är f lle tol å o h ket ha hä t sida La rosa s a p f d i Trö ö sida E uppskatad klippa för Trö ös skol ar sida O h: O drö ar so esa ats B a a dri g i Rö i ge sida sida

2 Välko e at a o sera i gde ladet utges a : T ö ö gde eko o isk före i g Trönöb gden ä e lokal id i g so utges a T ö ö gde Eko o isk Fö e i g De t ks i e upplaga a e Vi gö de i A -fo at De delas ut ill alla hushåll i T ö ö o h a d a edle a Tid i ge i s på i lioteket o h i a d a ofe tliga lokale i Söde ha Trönöb gden utko Trönöb gden utko T ö ö gde Le tags äge Trö ödal - A e k a tals is ed a usstopp: fe ua i, utko e u de aj, utko e u de augusi, utko e u de o e e, utko e u de o spriser / aksida: / sida: Rada kr kr / sida: / sida: o ser: Köpa/ ta/sälja priser i kl o s Postadress: I ter et: t o o gde se B stuga, Le tags äge gde eko o isk före i g: Telefo : E staka:, kr/st e kelsidiga, kr/st du elsidiga Ö e : kr/st e kelsidiga,, kr/st du elsidiga kr/hal i B it-ma ie E iksso Besöksadress: k Kopieri g: It-tjä ster: Skri hjälp A s arig utgi are: i o o gde se Tjä ster ia Trö ö e /å ills ida e E-post: kr kr : ed f a e Gro t ät ator, ö erkast : Fö stert ät, städ i g: kr/i kr/ aski Fa : Ba kgiro: Postgiro: - Redakio Ga riella Bild Bo Lu dstei Ulrika Eriksso Vi i ar RUT-a draget! Li Ko takta Astrid Wadste, tel ea Söderk ist B stuga s öppeider: Marie-Louise T o g Ko to o h i liotek Må dagar Tisdagar O sdagar Fredagar -, - La out o h redigeri g Marie Su d erg Tr k: Bok & Tr k AB Söderha 2

3 Ledare - Britt-Marie Eriksson Hej! Ja då ö ja so a e lida ot sit slut Fi k e ikig höstkä sla hä o k älle ä jag a ute ed hu de Det ö jade sk a, lö e låste f a fö ig på äge o h det ko e i d so fö de ed sig dote a s a p U de a t! Jag gilla ä det åte ige ö ja ö k a på k älla a Nä a ka sa ed e kopp te, e a ok o h e ilt elle a a at sita o h ita o h l ss a på sp aka det f å elde so i tä de i å aska i ä k la ö ja ko a Lista på ad jag gilla ed se so a e o h höste ka gö as lå g, e p e is lika ket gilla jag ä de fö sta s ö ko e, at d i ka kafe sita des på o på å e o h kä a de fö sta ä e, o h ja, so a e s ljusa äte ä ju u de a a! Va je å sid ha e klige si ha Ä ä ju so a e i te ikigt ö e e det gå u da Det gälle at hi a ed o h ta ill a a allt a odlat, s lta, sata o h lägga i! Fö det s aka ju så got ä a få äta o h d i ka det a gjo t själ Nu kö fö e i daga folk so asso i igå g a akte a! N a tag, o h de hä gå ge ä det alla ga i T ö ö so hålle i det Va je fö e i g ha li it illdelad a, o h e pe so i espeki e fö e i g ä utsedd ill at o d a ed kö u de de pe iode Jag hålle tu a a fö at det i s a T ö ö o so ill ställa upp o h kö a! Britt-Marie 3

4 O sdagsgruppe på försa li gshe U der i terhal året ha i e g upp so et Vi etala k fö kafet e uka själ a id a ed kafe öd Det ge a led i g ill at upptä ka a e ept Det i sa lat u de fö a å et ä kte ill e esa su e io e ad a fö sa li ge ed esök i Vä o kapell o h sja gdo el lu h i O ade t äfas på fö sa li gshe et a je o sdag ella o h Vi ä et iotal k i o so ed elle uta ha da ete u gås, d i ke kafe o h t i s illsa a s Elakt sk aller o h p at o sjukdo a u d iks, Höste s träfar startar kl i försa li gshe e ket e ätas o fo a ide, o ga alt ha t e k, o jo d uks etode fö, o atlag i g, o ad i kel o ga la T ö ö plo kat f a Ko t sagt i ta a a på all de ku skap so i s sa lad hos dessa ale ta da e Det li å ga sk at o h ige kä a de Liselot elle E a uka delta så det li i te a a t ö a ia septe er et Välko a at delta! Det skulle a a fa tasiskt o i i ge ed oss åt ka lfolk o kså, de ha ket at id a ed! Välko a, ö ska Marie-Louise Boule i Trö ö SPF i T ö ö o d a å ga aki itete o h få deltaga e ä e osata uta fö so ke g ä se E a de est populä a a a ge a ge ä o sdaga as oulespel på IP Vi sta ta idigt på å e, o h spela ills äd et säte stopp! Vi sa las et -tal pigga pe sio iste o h kasta klot, d i ke edha d ika o h skä ta f iskt ed a a d a Någ a ta e p o e ad istället, e i t äfas allid id ikat At ågo ä a sig å o h at e o h a a ehö e e stol at sita på ella si a i satse ä i get hi de, i hjälps åt o det ehö s! Vi ä i ga pa ag af ta e uta spela fö at i t i s illsa a s o h få lite oio på köpet Bli det ågo gå g et ikigt us äde sa las i i klu stuga, ika o h u gås ka i ä då, ka ske ta et pa i a et ko tspel so Ke si A li g i t odu e at T ö ö ha ju illgå g ill e fa tasisk a lägg i g uppe id IP! Vå a oule a o ä i a, i ha illgå g ill klu stuga ed dess toalete o h älklippta g äs ato, o h lo a de a ate ä o kså et plus Alla är älko a at pro a på! Klot i s at lå a o h oule ä et spel so passa u g so ga al, a so k i a Det k ä e i ge st ka, e a ka ed ide skafa sig e iss tek ik Själ ha jag spelat i le a å e ä u i te li it tek iskt ski klig, e jag ha tu i la d! Ko o h tä la ed oss! Marie - Louise 4

5 RÖRMOKERI Det i ar vi! Vär epu par Vedpa or Sol är e Badru Allt i o VVS Rör okeri Håka : F ed ik: A d eas: 5

6 Ko o h jo a idare i Fra ids erksta! Sö dag de sept kl ut e kla idéer a fortsäter i I de lokala ut e kli gspla e ha det tagits f a et a tal ut e kli gso åde Ä det ät o åde elle ska ågot tas o t elle läggas ill? Vad ha hä t seda fö a t äfe? Et a tal e gagerade ar ha s a at på f åga hu de ill at T ö ö ska a a, o h skolled i ge ha sagt at de gä a öka sa a etet ed T ö ös fö e i ga Hä i s e hel del uppslag at spi a ida e på fö alla i t esse ade! Med arje dag ha o go dage li it idag, så i de e i ge ä f a ide stä digt hä Me tä k ete hu i ska ha det o et pa å elle e e pel is Hu ka i at i fo tsät i ge hålla et le a de lokalsa hälle på la ds gde id li? Vi ha sto a illgå ga i atu o h ä skliga esu se Det ä ut e kli gs a t fö å ege själ fö sö j i g o h ka delas ed de esöka de gäste i älko a Rapport frå turistgruppe Vad ha hä t seda sist o h hu gå i ida e fö at stä ka esöks ä i ge o h öka sa a etet ella fö etag o h fö e i ga? Le a Åkerli d Solel för gde Kost ader a för el är e tu g post fö å uik M ket skulle a a u ku de stå fö elp odukio e f ä st fö at u de läta fö fö a at o h a d a Deta ä öjligt ge o e sol ellsa lägg i g I esteri de a ä fö stås e t öskel, at lö a sig på sikt I Trö ö ka i örja i e i d e skala ed e et o i i T ö ö a lägg i g so ä a passad ill uike s eho själ a, fö st o h a el o h de fö utsät i ga so i s hä uike, e o kså Ä du i t esse ad a at eta e elle diskute a ge e sa f åga? gskost ade för Då ses i på IOGT E ighet, o sdag de e de ko e sept kl De första pri ata sol ellsa lägg i ge i S e ige i s i Sala o h He ko u e, dä p i atpe so e o h fö etag d i e a lägg i ge so e a delsfö e i g Ele säljs ill det lokala el olaget, o h i st ka delas ut ill edle a a Läs e o de på solelisalahe se 6

7 Trö ö ra d är gde s tr gghet Foto frå he sida Slä k ile är helt i år ägo seda lå et etalts Det har gåt ågra år seda i startade Trö ö Bra d är När are estä t tol ju i ö i gs e ksa het ideellt, likaså se i e o h u de håll a fo do, ate ial o h fasighet Fö illko a läsa e tä kte jag ko t e äta hu det hela ö jade o h hu det se ut idag Idag fu gerar det forfara de likada t so ä i sta tade fö uto at ga la Beta i k gå i pe sio ete å, ä i köpte e ät e egag ad a d il At i dessuto peppa peppa i te issat et e da la seda i sta tade o h at i sto t set ha kla at sa a a spä i gsid so i hade ä i a e delidskå, i ute, ä a a e o us De ja uari lades de ko u ala delidskå e ed i T ö ö ete et eslut i ko u full äkige Vi a å ga i T ö ö so u de höste fö stod a t åt det a kade o h dä fö ö jade i jo a ed at ilda et fö e i gsd i et a d ä Ko u e o h de ko u ala ädd i gstjä ste ställde sig posii ill å a pla e så i ildade Trö ö gde Eko o isk Före i g fö at d i a T ö ö B a d ä At fö e i ge seda sta te ha fåt å ga a d a st ä ga på si l a ä e a a histo ia De första åre hade i å ga la åde i o T ö ö, e ä e so fö stä k i g åt de ko u ala ädd i gstjä ste, e det ha lug at ed sig et dligt ed la de se aste å e E del e o på at ädd i gstjä ste a i Boll äs, O a åke o h Söde ha ha slagits ihop o h ildat Ko u alför u det södra Vi i k ö erta i sto t set allt ate ial o h ägge Hälsi gla d, o h därige o fåt er eg a fo do e f å ko u e o h ågot se a e esu se at säta i id e a d ä e a dstaio e Vi ä kte i te e såda sto fö ä d i g då i fo tsate at la as ut på Vi har idag e äl fu ge a de e ksa het ed sa a sät o h id sa a so ts la so e gage ade a d ä dä ålde ssp id i ge ä idiga e Skill ade a at i i te hade ågo få å ill å o h i äk a ed at kö a jou o h i i k i te ökd ka, ilket gjo de at på i full fa t åt i sto e ill de ko u ala ädd i gstjä ste allid Te t: Mi hael Li d erg la ades på la i T ö ö Dessuto skedde all 7

8 Hösttider i Lilla Häbret Hantverk, heminredning och presenter i lantlig, romantisk stil 5ppetider 1 sep- 1 okt: Onsdagar Lördagar Välkommen in! wwwlillahabretnnu - Välko o 5 8 Trönbyn,Trönödal a ill oss i ill esa iljö ä ligt, säke t o h ek ä t! lo Vä s ussse la ds äge Söderha 8 Tele: Mo il: Fa :, E-post: i s ussse

9 Norrtullsgatan 8, Box 290, Söderhamn wwwdinase 9

10 10

11 Rart s a pf d i Trö öskogar a Jag hitade s a pe på äg ill e hjo t o i o a T ö ö I ka te på et ed -å ig u gskog ige u et h gge, på e ga al k a lä ad tallsto k, o det e la i ka hapalopilus sal i o olor so isar lera a si a a ke t la osa f uktk oppa La i ka stå på ödlista ö e hotade a te Ti ka ha fu its dä i åg a å, det i s lä i ga a ga la to kade f uktk oppa Det i s t e a te i No de i släktet; fö uto la i ka de ket sälls ta saf a si ka rödlistad o h fridl st, i S erige ara hitad på ek, sa t de ågot a liga e l si ka, e ete t aktad s a p at fä ga ga o h te ile ed F det i T ö ö ä det jä de i Hälsi gla d, idiga e f d ä f å Fä ila sa t f å Be gsjö o h He a Det i s ket a t o h i t essa t at ä a o i å a T ö öskoga Alf Palli La i ka hapalopilus sal i o olor : Etå ig, upp ill tjo k, la osa i ka Vä e estadels sap of iskt på ligga de ed a tall e ä e på g a ed So fä sk juk o h satig, li ö ka e öd o h hå da e Naturvandring med Alf Pallin f å Lå g os oda a ill Åtjä sstuga i Böla Lö sept kl - a Sa li g id ä dpla e kl kr i kl lu h A : Norrala-Trö ö Hushåll i gssällskap 11 ed ålde

12 PRIS EX: Le e a s a pall: Mi st palla k Le e a s a ulk: Mi st to k /to Mo s i går i p ise a Vi e jude ä e a etal i g 12

13 13

14 Höstsäso g ed B a akter a På ordföra deträfe de augusi, estä des at göra et o tag ed B a akter a U de e id ha a s a et fö a akte as åktu e a it okla t, o h dä fö ha det a a fu ge at spo adiskt Nu, i fö höste, gö i et o tag Före i gar a delar på a s aret de a ter i, t å e kor ardera e ligt et s he a Vid ko a de o dfö a det äfa ut ä de a i hu det fu ge a S he at se ut så hä : Period / - / / - / / - / / - / / - / / - / / - / / / - / - / Före i g A s arig SPF T ö ö Y g e Olsso He gdsfö e i ge Ma ita E iksso /Ha s Pe sso T ö ö gde ek fö B it-ma ie E iksso T ö ö Fiske å dsfö Bi git Lu dg e Rö i ge s gdefö Olle Sahli T ö ö IK Mag us Sahl e g T ö öfö etaga a Le a Åke li d Clu T ö ö Le a La sso IOGT-NTO/Fil klu e A -Ge d Tå g Mi st t å ggr/ alltså totalt i st ggr fö ä tas at fö e i ga as edle a åke a akt! Ersät i g utgår ed :- per åktur o h il, u kassa so i s på ICA De före i g so a slutar sit "pass" tar ko takt ed ästa fö e i g på tu, fö at stä a a o h appo te a o det a it ågot sä skilt I ö rigt fu gerar allt so idigare, o h äska ed "B a akt-kitet" i s at hä ta/lä a på ICA Ble di fö e i g i te kallad ill o dfö a det äfe, elle ha ko taktuppgite a ä d ats? Hö a dig ill T ö ö gde, f i o gde se Trö ö gde s Trö ö gde har e he sida, so alla fö e i ga o h fö etag ha öjlighete at tja Hä ka i as e ko ta e elle lä g e i fo o espeki e fö e i g elle fö etag, sa t lä k ill de eg a he sido a Ä e et kale dariu i s, dä alla a a ge a g o h aki itete ka läggas i, likso e g ais a o ssida fö p i atpe so e, a he sida Gå gä a i på tro o gde se o h se hu du ka a ä da sida! Ko takta Trö ö gde, A ders Tå g eller Le a Åke li d o du ill eta e, få ege i logg i g elle fö eslå fö ät i ga Vill du i te lägga i i fo själ, så i ar i det! i o gde se tro ket ail o le aakerli 14 o

15 Trö ö so ke sigill Olof B o a esk i e i o igi alte te i Gl sisvallur T ö ös sigill sålu da: Trö ö so k s Ii segel är etertä keligit, e eda thet ut isar at So k e har Na et af Thor, sta fader för Gudar o h Gudi or i hede do e ; o h å ga B ars o h Orter a är kallad eter ho o ; hålla des ui ha de a e Ru sta, so ar S io- Göther as si rike Al a a h; Vid föter a står Thors ege okstaf,, so är du el,, o h åger es erligt utspråk så at i ge okstaf i a or språk s arar e ot the a De äldsta e arade so ke sigille i la dskapet ä få -talets ö ja, o h T ö ös sigill illhö ed all sa olikhet dessa Sigillsta pe ä a koppa o h i sto lek Skafa dig Trö ö so ke sigill Sigills ket ä ill e kat i i sil e, helt e t sil e a To e La sso, Sege sta, di ekt a sigillsta pe so i s e a ad Dia ete på själ a edaljo ge ä a Vad är et so ke sigill? De kosta k på s a t läde e o h fö pa kad i ask A d a al kedjo o h e a Et so ke sigill a e äkthetsstä pel so i å ga hu d a å gällde so so k e s o ä ke i s Alla sigill u e as id u de te k a de a et delsefulla Se: htp:// rokigse fö e i fo aio ha dli ga o h sk i else Otast i s So ke sigille säljs a so ke a et g a e at so e k a s u t Trö ö He gsföre i g ifältet so p ds a et dju, ape elle Ha s Pe sso a a s ol so ku de ka akte ise a so k e 15

16 Id ote i T ö ö u o h fö Ke t o h Birgit Wiklu d ä åg a a De första lördage i juli uka T ö ö juda på sto a e e ts I å le det i ge T ö ö ässa e äl e äldigt populä T akto f ossa ed o tåt esöka de Sa idigt pågi k Idrote s dag uppe på IP eldsjäla a ako det p akiska a etet k i g id otsplatse Me det ä å ga le so ställe upp ä det ehö s: De i st aki a deltaga a ge o fö de ä olls at he ed åta lag, fot ollsat he ed f a sju a alag sa t k atelag i olika åld a Totalt deltog fe iotalet u ga li a de fot ollsspela e i k atelags at he TIK ed i e ju ä e fot ollsskola så et u de lag i s fö åte ä te i de olika laguppställ i ga a i f a ide Ke t Wiklu d erätar at det säke t a lika å ga pe so e i alla åld a upp på IP u de id ote s dag so e e på u de t akto f ossa Dä spelades ä oll, fot oll ed - a a lag f å a a, k atefot oll, spo so stafet o h oule K atefot olle o h fot ollsskola sö je fö åte ä te i T ö ö IK Et -tal u ga ä e gage ade i e ksa hete De ä i delade i g uppe födda -, - o h - Fi s det e särskild Trö öa da? At a ställe upp fö si fö e i g, si a g a a o h si gd Nä de sto a g äsklippa e på IP gi k sö de ige o h e fot olls at h ä tade, ställde g a a upp ed si a t ädgå dsklippa e illsa a s ed Ke t o h klippte de ägge Trö ö IP är ida kä t fö si i a a lägg i g pla e a o h s a ta e e gilös i ga Sole ge ge o Allt li så ket läta e ä a ha de solfå ga a illigt, i p akike g ais, a i ställ i ge! Vi ha ju e så i a lägg i g hä i ate ill dus ha a hela so a e, o h på T ö ö! i te i e ä el s i gslös i ge ut ed Marie-Louise T o g skidspå e e sto espa i g ge te ot idiga e elkost ade Det a e äldig skill ad u på so ae ed låga el äk i ga, säge Ke t Wiklu d h s ia I a T ö ö Gymmet Ta ha se o h ko Bosse Lu dstei 16 i for!

17 Det här är Trö ö IK:s första serielag Bilde tage elle Bak e ade f å ä ste : Olle Lea der, Erik Eriksso Vi lo, Olle Ha sso, Erik Eriksso, Jo as Nilsso K äståe de f å ä ste : Hildi g Re strö, Hal ar Eriksso, Ha s Eriksso Sita de f å ä ste : Beril Persso, Ru e Gillegård o h Pelle Trö lo Boulefest, oulefest, hela da! I sa a d ed Id ote s dag i T ö ö så a a ge ade SPF:s T ö ö pe sio ä e e ouletu e i g dä åta - a alag deltog Vi a e i ouletu e i ge Joh Eriksso, Madelai e o h Raul Theli Foto: Le art Persso Hälsa på någon på lördag! 17

18 Et ologe o : Synen på idrott Någo gå g, för lä ge seda, ko ågo på at det a oligt at leka, spela o h tä la Till e ö ja fö eko leka so la d a at det gotlä dska kastspelet a pa, p e isio stä li ga i ågsk te sa t s a hetsjä föa de kapplöp i ga Deta a de idigaste i slage a o ga ise ad id ot i S e ige Nä la det i k e sta ka e ilitä ställ i g få -talet o h f a åt ö jade la d a at fäkt i g li e populä g e Må ga id ote so i ha idag, so löp i g, si i g, id i g, o ie te i g o h själ fallet sk te ha kla a ilitä a koppli ga Det ar först u der -talets se are del so id ots ö else, a eta ö else, f ik ko ö else o h he gds ö else dök upp, deta sk e jag o i fö a u et då det ha dlade o just fö e i gsli Det so a t i -talets folk ö else a at de st des a edle a as i l ta de ge o öst i g på de ok aiskt ill ägagå gssät Id ots ö else e gage ade ä isko f å it skilda sa hällsskikt, ilket p e is so at de fu ge ade so et slags de ok aiskola, ko at få sto et delse fö -talets ut e kli g i S e ige I seklets örja ä te ö else stä digt o h a spo te illko, i lue se ko ota f å a d a lä de N a o h ikiga eg epp såso folkhälsa o h f isk å d ga id ots ö else e oll so e hälsof ä ja de o ga isaio Id ote e gage ade allt le ä isko I de stä digt ä a de städe a ehö des allt stö e a lägg i ga fö at illgodose folkets eho a ofe tliga aki itete so ga åde deltaga a o h pu like illf edsställelse på f iide Fö det a just det so a ikigt f iide gjo de e t é Allt ha dlade ä lige i te lä g e a a o a ete o h sö E s på a s o h u gdo a s eho a lek ö jade o kså ä a fa Här i Trö ö ildades förreste TIK o h ko, då likso u, at ko e t e a sig på fot oll o h skidåk i g, ågot so T ö öite ha a it o h ä dukiga på! I ite a förra seklet ggde de lesta ko u e a lekplatse, id otsa e o, adhus o h ishalla De ode a id otsa e a a u i fö d i sa hället o h a ku de älja o a ille aki e a sig själ elle delta so åskåda e Id ote hade eta le at sig i sa hället o h de ä e sig fo fa a de sta ka e Hur ser det ut idag? Vå ege TIK ä e fo fa a de lo st a de fö e i g ete alla dessa å o h e gage a åde sto a o h s å Fot oll o h skido ä et het ä e i T ö ö Ete det ode a sa hället uka a säga at det ko e et post ode t sa hälle Jag t o at i ha passe at ä e de a id o h ha lä gs äge fåt lä a kä a a spo te so e gsklät i g, hä gl g i g, s o oa d o h a d a ä e t sspo te so k ä e åde tek ologi o h ak o aiska fä dighete Det ha dla o de pe so liga upple else lika ket so de f siska a st ä g i ge E sa ä sta k? Elle? Vad ko er at kä ete k a de a ide s id ote o h hu ko e i at se på såda a aki itete i f a ide? Ko e i at fö ed a lagspo te so s etsa oss sa a elle spela i på ege o h i di iduell i å, fö at ku a få e helt u ik upple else? Det tål at tä ka på! Ga riella Bild 18

19 Äppelhelger o h fasad ål i g Det erkar so Världe s ar at det li e ik I sa li ge ill Vä lde s a pågå fö stås o kså dessa daga Med ta ke på det i a esultatet u de Gal a Gala ka pe i gi sa li ge ill Vä lde s a o kså toppas i å äppelskö d i å o h ju le so hjälpe ill desto ät e Vi tju sta ta ed at ö ja sa la i äpple eda helge okto e o h fo tsäte u de e ka ill helge dä på so a ligt Det ä öjligt at i ka slå eko det på to Me so sagt hjälpa de hä de ehö s! B stuga faluröd! Sä skild a o se i g o aki itete a ko e at å e alla i e lådo a ad det lide! Bosse Sö dage de okto e ö ja i o kså åla stuga ed Falu röd Fä gpig e t, åg jöl o h ate kokas Stega, pe sla o h det so ehö s ko e at ä ka ill alla so ill a a ed o h säta fä g på huset Det i s jo åt alla so t ke at det ä fult at i te åla! Fika, ko o h a a fö tä i g u de helge a fö stås Boka beskärning av äppelträd och andra fruktträd! Bästa tiden för beskärning är i augusti och september Jag har Grönt kort och utför fackmannamässig beskärning av dina fruktträd Jag åtar mig små som stora jobb med kvalitet, engagemang och till rimligt pris Övriga tjänster: trädgårdsskötsel, trädgårdsdesign, rådgivning för pollenallergiker Utnyttja RUT för trädgårdsskötsel F-skatt samt ansvarsförsäkring finns Kontakta mig: Marjo Myllykoski, trädgårdsmästare Mer information finns på wwwpollentradgardse och wwwfacebookcom/ Mob: Mejl: 19

20 Inseco Skruvspecialisten i Söderhamn Tel Fax wwwinsecose 20

21 Lys- och myskväll id Söde lo sgå de T ö ö Lördag septe er : Med erka de: Bö ge Ri g ed le a, A de s Lu d, I träde allt i går :- A Surströ a-maja Pe sso o h Pelle S e sso, allså g i g eller atjessill, dr k, kafe, kaka Loteri, eldar o h ars haller Bar grais 21

22 Tu ali as drö Först drö de i o h se fakiskt sa t ar Lika hög le det Fö st d ö de i o h se sa i det ill alla öjliga ä isko, i lo ade ill o h ed o h det sk e s i de lokala id i ge at det skulle li et afé hä i ga la lå g oskola Me se le det fakiskt så K iste fö a dlade köket f å skol atsalskök/ fö e i gs öteslokal ill afékök so skulle duga o kså uif å li edelsh gie ska illko sfaktor a det at gå ut på o go e o h säta upp aféets öppetsk lt o h se hu pu pu i do a, dahlio a o h kä lekspela go e a ald ig ga upp si lo i g, uta s a a e a je dag jöd e o h e på sig själ a P e is so alla gäste so i hat hä De ha judit på sig själ a Vi ha fåt idel e ö fakiskt o h det ä i ket glada fö Det ä et te ke på at i t i ts hä! K ldiske i k i lå a f å To Ek a k, de stod ju ä då a a dä på fö e deta Häge s så a fö ku de i te lika gä a i a ä da de, t kte ha K ldiske a u de a t ha ig o h lika u de a t ha igt ille i ju f lla de ed at o h goda kako o h ga ska s a t le det lika ikigt ed hu de s akade so de såg ut Eterha d so so are gi k fö stod i at le ille äta a å a goda paje, italie i spi e ade a a s ö gåsa elle de spe iellt gjo da äksallade gjo d på u g ö o o h ui oa so g u d Fle a hu g iga på at ä de ko ill oss ä suge på söt U der elodikr sse satsade i hå t på ate o h t ots at kö i glade lå gt ut på gå de så e kade gäste a öjda dä de tål odigt ä tade på si tu Ru t pe so e ko a je gå g i hade 22

23 elodik ss o h i i såg at det ä e e e a g a det slaget i ska satsa på Fö at i te tala o teate k älle i hade hä då det ko teate sug a gäste hit so ille se F iteate s De lå ga äge ill u Det a e ot oligt agisk k äll Ete de k älle hade i e klige fö ståt ad i skulle satsa på ed Tu ali a I fra ide i s assor a idée o allt öjligt Vi hoppas atu ligt is på at få i lite ok i ga ill höste, at fö etag oka i sig hä elle g uppe a a d a slag so ill ha e upple elsef lld k äll ed god at Vå a idée ta og ald ig slut t ots at i og ko e kö a aféet på et a at sät ästa so a Ka ske hita i ågo so ill jo a ed oss så i ka satsa e på e e e a gsk älla t p elodik ss, teate k älla o h a d a u de håll i gsi slag Vi ill at Tu ali a ska li just det stället dä i få ikigt god at gjo d på a å a o, et a t e öta de o h e upple else dä usik, glädje o h lek i s ed A Nästa klart ed i farte ill ICA Trö ö Det ka i te ha u dgåt ågo at det li it stö e ut e fö pa ke i g id å uik De lilla g uspläte ä o tage o h a slagsta la ha fåt plats Va ut a spo te a ha fåt ut e og så at de i te kollide a ed ku de - as pa ke i g Det a ju utgå gspu kte fö p ojektet o h t e liga e o h säk a e ha det li it Vägt u a, g us, edd i g, e a g us o h l t a a slagsta la; allt ä kla t så lå gt Nu åte stå a a upps gg i g o h asfalte i g G uset skall fö st e id illåtas säta sig fö at li e sta il g u d fö asfalte i ge De ga la eda i fa te ko e at stä gas a Det ska li p dligt o h s ggt gjo t, e hu det li åte stå at se Blo k uko ä s gga e ä eto gklu pa t ke a äl Det hä ko e atu ligt is o kså at kosta e hel del Sto dele stå fö stås asfalte i ge fö E elle id få i hjälp f å lä sst else ed hal a kost ade fö det hä a etet Bosse Trö öal a a ka Lä a i di a ilde se ast septe ill Olle Sahli elle Le a Åke li d olo o le aakerli o e Berglu d Frid 23 e

24 Rönningens Bygdeförening tackar alla, so tagit ha se ill lite t e lig oio o h deltagit i so a e s Gå-Bi go o h So a feste Må ga i ste ha delats ut, kol ulla fö tä ts, ha u ga e g illats o h å ga ga la eka ta ha åte öts På åte see de ästa so a Ta k o kså ill alla, so skä kt id ag elle p ise Vi har fåt förslag på at a a ge a Quiz, A höste s progra Alla är gi et is älko ä B a Rö i ge de :e septe e Det li Na Ha sso o h S F äse so lede a d i ge o o gde Sa li g klo ka Rö i ge s B gdegå d a d i gi estä t e -E ik h e äta id et fö slag so Fler saker ka a gö a i Rö i ge s B gdegå d, ko ed fö slag du o kså!! Du ka ä e h a lokale fö eg a a a ge a g elle feste a at li edle a i fö e i ge Sät i edle sa gite på a kgi o, kr/ edle o h därill kr för ö riga i fa ilje A a Ti erfelt-åkerli d på uppd ag a st else Håll ögo e öpp a, i pla erar e skö defest, fö ed ag o iologisk å gfald i just u ea eta o dju o h Lillemors Massage och Färdig massör på väg mot medicinsk massageterapeut Utbildas på Axelsons Ring och boka en tid hos mig i Trönö eller i Söderhamn på Grengatan

25 25

26 TRÖNÖS BÄSTA RECEPT! Rotsaksp t E a Thu jell i T ö I gredie ser Tillred i g g la dade rotsaker te potais, o öte, palste a ka, lök, fä kål sk s ör ½ kr gro ale s artpeppar ½ uljo gtä i g ½ dl ate ½ dl ispgrädde sk la dade färska örter eller e tsk to kade Skä i t ä i ga, is ö Tillsät s a tpeppa, uljo gtä i g, ate, koka i u de lo k Ta seda o t lo ket, koka o t ästska Bla da i g ädde o h ö tk ddo Koka upp ige Ski ka Njut ed e god ski ka elle ko a a so det ä! ida e ill Le a Åke li d, Ste te 26 elle

27 Ku ge s pepparkakor Jag har e ga al re ept ok ete s ä o De e upplaga a so te s kako ä lät lä kad o h ota a ä d Ä e o de utko ete k iget i s å ga e ept so ä illiga, so ke kako ed e dast et ägg te Me et l sa de u da tag i s! Ku ge s peppa kako De kako a i s jag f å i a do Med et hal t kilo s ör o h dl ispad g ädde ä de e klige ku gliga! De ä läta at ka la ut ikigt tu t o h li sp öda o h ikigt goda Dege li sto e det gå ut ä kt at f sa i hälte ill påsk elle o så ä ill ästa jul L ka ill! Marie-Louise Har du o kså ågot spe iellt re ept på kako elle ak e k? Något alldeles e t a, so du ill dela ed dig a? Mejla det ill i o gde se, eller lägg i låda uta fö B stuga Vi ka ske ka sta ta e kak o h akstafet o kså, i illägg ill alla delikata at e ept i pu li e at ge o å e! Ku ge s pepparkakor gr ströso ker / liter örk sirap ägg gr s ör dl tjo k grädde ½ - ½ ask ka el sk i gefära ½ sk ejliko sk ikar o at,, kg ete jöl Bla da a kg a ete jölet ed ika o ate o h i fö dela det u s a a s ö et dä i ed i ge toppa a Vispa g ädde ill hå t sku Tillsät so k et, si ape, k ddo a o h det upp ispade ägget A eta i jöl la d i ge i g ädd la d i ge o h ö ihop ills dege ä jä o h s idig Ställ dege kall i st et d g A eta då i det este a de jölet på ak o det Ka la ut dege tu t o h ta ut kako ed åt Lägg på s o da plåta elle akplåtspappe G ädda i edel a ug g ade e oe de på di ug Gö e p o kaka Låt kako a kall a på plåte Du ka dela e eptet, i ka gö a et ge e sa het ak illsa a s Det li e dota de i led i g på jule! Vi ko er gär a ill di gd fö at i fo e a o oss, diskute a f ågo sa t ta e ot fö slag o h ö ske ål k i g ad di fö e i g ill at Allis ska a eta ed! Ko takt ed ALLIS: soderha s gderse allis u ALLIS a 27 a ge a fö ALLA

28 E klippa id a Birgit Birgit Wiklu d, lärare id Trö ö skola, har gi it lera ge eraio er Trö öu gar posii a i e frå si a första skolår Ho a ta kades id skola slut i ge i so ras eter at ha gåt i pe sio Här erätar Li ea Söderk ist o he es gär i g so lärare i Trö ö Birgit Wiklu d ha allid a it ikig fö åde ele e ilket ga ele e a e id ots öjlighet so få skolo få illgå g ill T ö öskola o h T ö ö IK Må ga tala o he e so e klippa so allid ställt upp o h hjälpt ill, o h ga la ele e i s he e so e a lågstadielä a e Birgit ar allid s äll på alla is o h ga oss e ket ra gru d i a ella stadiet Ho rukade eräta historier o h he es lekio er ar allid roliga e lärorika Röste a ä sa stä iga: Bi git ha et t ket, a it e ikig pe so o h allid ställt upp E a lä a e på alla sät o h is Ho ga e ra gru d o h ar e perfekt lågstadielärare Ä e a d a ele e so i te hat he e i s at ho ukade dela ut ulla o h sat på skolgå de fö sta dage på höste i e, o h det a allid posii t I o Trö ö IK ha ho allid hjälpt ill at a a ge a alla öjliga olika e e e a g Ho a o d ade ä e skidåk i g fö t ö öskola s Foto: Ida Frid Birgit är e perso de lesta i s i olika sa a ha g o h alla ä ta ksa a på det e a elle det a d a sätet ho hjälpt ill Ho ä o h ko e allid at a a e ket uppskatad klippa 28 Li ea Söderk ist

29 29

30 Detta händer i trönö september O sept Ma ekä gupp is i g kl på IOGT Lö sept L s- o h sk äll id Söde lo sgå de Lö sept Fot oll di Sö sept B a a dri g i Rö Må sept Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf I fo O sept Möte o Lö sept Leksaksloppis id Eko ode i Sterte, kl Lö sept Natur a dri g ed Alf Palli, frå Lå g ros odar a ill Åtjär sstuga i Böla kl - a Sa li g id ä dpla e kl kr i kl lu h Arr: Norrala-Trö ö Hushåll i gssällskap Sö sept S a pe s dag, Trö ögårde kl - : S a putställ i g ed Alf Palli Välko e at ta ed ege s a p fö a t estä i g! A : Studiefrä ja det Sö sept Fra ids erkstad på IOGT E ighet, kl Sö sept Fot oll di TIK Vä o IF kl Lö sept Fot oll di TIK Ljusdals IF på IP kl Lö sept Pe sio ä sfö e i ge : Su i gfest Mat u de håll i g o h lote i TIK- Eds s IF FF på IP kl i ge, sa li g kl sol ellsa lägg i g, kl id gdegårde aio, kafe, i go,lote i på IOGT E ighet - - oktober Lö sö okt Äppelhelge, Världe s ar, - okt Äppelhelge fo tsäte Sö okt Må okt P o s ak i g a Trö ös ål i g a B stuga atlag i gsko st Fö sa li gshe Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf I fo et i fo ko e aio, u de håll i g, kafe o h i go november Fre Må? nov o o T ö öfö etaga a: Medle s öte ed fö tä i g på Tu ali a kl Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf u de pla e i g : Clu T ö ö da s esa ill Hudiks all Vill du/ i ha ed ågot i e e e a gskale der? Lä a uppgite a ill T ö ö gde s edakio, helst ia e telefo o h sk i a lappa gå o kså a Allra se ast torsdag i e ka,, 30 ejl i fotro o respeki e! gde se

31 31

32 Välkommen till Norrala-Trönö församling! Miniorerna Sta ta upp ige i T ö ö fö sa li gshe Tisdag augusi kl Få å o h uppåt Ta ed eget ika a ka a a hu g ig ete skola Vi hä ta id skola o h följe ed ö e äge De förtroendevaldas kyrksöndag Sö dag septe er kl i Trö ö k rka Sö dag septe er kl i Trö ö k rka Konfirmandinskrivning Sö dag a d septe er kl Kyrkoval septe De äldres dag Sö dag septe er kl i Norrala k rka Ete gudstjä ste juds på at, kafe o h u de håll i g på Alto p ed gudstjä ste i No ala Sö dag Ete gudstjä ste juds på at, kafe o h u de håll i g i fö sa li gshe et i sa De äldres dag er Va ed o h östa på de so du ill ska få a a ed o h gö a k ka ä u ät e! I å östa i so e fö sa li g No ala-t ö ö ä e fö sa li g seda ja uari Ko takt: Fö sa li gse pediio e He sida: o ala-t o ose 32

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ.

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ. Romeo och ulia e musikör Mäktigt q = 60 8 6 (istr) 8 6 / öräldrars dårskap 3 m Text och musik: Lasse ahlerg fritt efter William Shakespeare 7 S T B m ör - äld - rars dår -skap, mord och ve - der - gäll

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Här finner du bilder på några olika slags livsmedel.

Här finner du bilder på några olika slags livsmedel. Livsmedel Här finner du bilder på några olika slags livsmedel. Kopiera och klipp isär bilderna. Använd dem sedan för exempelvis prata om: - vad bilderna visar (namn på mat) - nyttig och onyttig mat - varifrån

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Frilanskontor i Hus 1

Frilanskontor i Hus 1 Frilanskontor i Hus 1 Vilket gör att företag vill arbeta här so bidrar ekonoiskt till platsen. Större företag = z zz Rester z z frilansare enskild fira frilansare enskild fira arbetsplats working sall

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

MISSA INTE VARSEGOS HÖSTKAMPANJER!

MISSA INTE VARSEGOS HÖSTKAMPANJER! Varsego-säljblad vecka 34-42 2013 Full upp butiken inför lata sensommardagar och härligt höstmys! MISSA INTE VARSEGOS HÖSTKAMPANJER! www.varsego.se info@varsego.se 08-562 926 00 Varsego månar om miljön.

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer