Årgång 13. Nr3. aug Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för"

Transkript

1 Årgång 13 Nr3 aug 2013 Foto: Ga riella Bild Id ote et de ket fö å ga i alla åld a Läs o id ote s histo ia all ä t, o h sä skilt o id ote i T ö ö, fö o h u Sidor a - Trö ö ra d är f lle tol å o h ket ha hä t sida La rosa s a p f d i Trö ö sida E uppskatad klippa för Trö ös skol ar sida O h: O drö ar so esa ats B a a dri g i Rö i ge sida sida

2 Välko e at a o sera i gde ladet utges a : T ö ö gde eko o isk före i g Trönöb gden ä e lokal id i g so utges a T ö ö gde Eko o isk Fö e i g De t ks i e upplaga a e Vi gö de i A -fo at De delas ut ill alla hushåll i T ö ö o h a d a edle a Tid i ge i s på i lioteket o h i a d a ofe tliga lokale i Söde ha Trönöb gden utko Trönöb gden utko T ö ö gde Le tags äge Trö ödal - A e k a tals is ed a usstopp: fe ua i, utko e u de aj, utko e u de augusi, utko e u de o e e, utko e u de o spriser / aksida: / sida: Rada kr kr / sida: / sida: o ser: Köpa/ ta/sälja priser i kl o s Postadress: I ter et: t o o gde se B stuga, Le tags äge gde eko o isk före i g: Telefo : E staka:, kr/st e kelsidiga, kr/st du elsidiga Ö e : kr/st e kelsidiga,, kr/st du elsidiga kr/hal i B it-ma ie E iksso Besöksadress: k Kopieri g: It-tjä ster: Skri hjälp A s arig utgi are: i o o gde se Tjä ster ia Trö ö e /å ills ida e E-post: kr kr : ed f a e Gro t ät ator, ö erkast : Fö stert ät, städ i g: kr/i kr/ aski Fa : Ba kgiro: Postgiro: - Redakio Ga riella Bild Bo Lu dstei Ulrika Eriksso Vi i ar RUT-a draget! Li Ko takta Astrid Wadste, tel ea Söderk ist B stuga s öppeider: Marie-Louise T o g Ko to o h i liotek Må dagar Tisdagar O sdagar Fredagar -, - La out o h redigeri g Marie Su d erg Tr k: Bok & Tr k AB Söderha 2

3 Ledare - Britt-Marie Eriksson Hej! Ja då ö ja so a e lida ot sit slut Fi k e ikig höstkä sla hä o k älle ä jag a ute ed hu de Det ö jade sk a, lö e låste f a fö ig på äge o h det ko e i d so fö de ed sig dote a s a p U de a t! Jag gilla ä det åte ige ö ja ö k a på k älla a Nä a ka sa ed e kopp te, e a ok o h e ilt elle a a at sita o h ita o h l ss a på sp aka det f å elde so i tä de i å aska i ä k la ö ja ko a Lista på ad jag gilla ed se so a e o h höste ka gö as lå g, e p e is lika ket gilla jag ä de fö sta s ö ko e, at d i ka kafe sita des på o på å e o h kä a de fö sta ä e, o h ja, so a e s ljusa äte ä ju u de a a! Va je å sid ha e klige si ha Ä ä ju so a e i te ikigt ö e e det gå u da Det gälle at hi a ed o h ta ill a a allt a odlat, s lta, sata o h lägga i! Fö det s aka ju så got ä a få äta o h d i ka det a gjo t själ Nu kö fö e i daga folk so asso i igå g a akte a! N a tag, o h de hä gå ge ä det alla ga i T ö ö so hålle i det Va je fö e i g ha li it illdelad a, o h e pe so i espeki e fö e i g ä utsedd ill at o d a ed kö u de de pe iode Jag hålle tu a a fö at det i s a T ö ö o so ill ställa upp o h kö a! Britt-Marie 3

4 O sdagsgruppe på försa li gshe U der i terhal året ha i e g upp so et Vi etala k fö kafet e uka själ a id a ed kafe öd Det ge a led i g ill at upptä ka a e ept Det i sa lat u de fö a å et ä kte ill e esa su e io e ad a fö sa li ge ed esök i Vä o kapell o h sja gdo el lu h i O ade t äfas på fö sa li gshe et a je o sdag ella o h Vi ä et iotal k i o so ed elle uta ha da ete u gås, d i ke kafe o h t i s illsa a s Elakt sk aller o h p at o sjukdo a u d iks, Höste s träfar startar kl i försa li gshe e ket e ätas o fo a ide, o ga alt ha t e k, o jo d uks etode fö, o atlag i g, o ad i kel o ga la T ö ö plo kat f a Ko t sagt i ta a a på all de ku skap so i s sa lad hos dessa ale ta da e Det li å ga sk at o h ige kä a de Liselot elle E a uka delta så det li i te a a t ö a ia septe er et Välko a at delta! Det skulle a a fa tasiskt o i i ge ed oss åt ka lfolk o kså, de ha ket at id a ed! Välko a, ö ska Marie-Louise Boule i Trö ö SPF i T ö ö o d a å ga aki itete o h få deltaga e ä e osata uta fö so ke g ä se E a de est populä a a a ge a ge ä o sdaga as oulespel på IP Vi sta ta idigt på å e, o h spela ills äd et säte stopp! Vi sa las et -tal pigga pe sio iste o h kasta klot, d i ke edha d ika o h skä ta f iskt ed a a d a Någ a ta e p o e ad istället, e i t äfas allid id ikat At ågo ä a sig å o h at e o h a a ehö e e stol at sita på ella si a i satse ä i get hi de, i hjälps åt o det ehö s! Vi ä i ga pa ag af ta e uta spela fö at i t i s illsa a s o h få lite oio på köpet Bli det ågo gå g et ikigt us äde sa las i i klu stuga, ika o h u gås ka i ä då, ka ske ta et pa i a et ko tspel so Ke si A li g i t odu e at T ö ö ha ju illgå g ill e fa tasisk a lägg i g uppe id IP! Vå a oule a o ä i a, i ha illgå g ill klu stuga ed dess toalete o h älklippta g äs ato, o h lo a de a ate ä o kså et plus Alla är älko a at pro a på! Klot i s at lå a o h oule ä et spel so passa u g so ga al, a so k i a Det k ä e i ge st ka, e a ka ed ide skafa sig e iss tek ik Själ ha jag spelat i le a å e ä u i te li it tek iskt ski klig, e jag ha tu i la d! Ko o h tä la ed oss! Marie - Louise 4

5 RÖRMOKERI Det i ar vi! Vär epu par Vedpa or Sol är e Badru Allt i o VVS Rör okeri Håka : F ed ik: A d eas: 5

6 Ko o h jo a idare i Fra ids erksta! Sö dag de sept kl ut e kla idéer a fortsäter i I de lokala ut e kli gspla e ha det tagits f a et a tal ut e kli gso åde Ä det ät o åde elle ska ågot tas o t elle läggas ill? Vad ha hä t seda fö a t äfe? Et a tal e gagerade ar ha s a at på f åga hu de ill at T ö ö ska a a, o h skolled i ge ha sagt at de gä a öka sa a etet ed T ö ös fö e i ga Hä i s e hel del uppslag at spi a ida e på fö alla i t esse ade! Med arje dag ha o go dage li it idag, så i de e i ge ä f a ide stä digt hä Me tä k ete hu i ska ha det o et pa å elle e e pel is Hu ka i at i fo tsät i ge hålla et le a de lokalsa hälle på la ds gde id li? Vi ha sto a illgå ga i atu o h ä skliga esu se Det ä ut e kli gs a t fö å ege själ fö sö j i g o h ka delas ed de esöka de gäste i älko a Rapport frå turistgruppe Vad ha hä t seda sist o h hu gå i ida e fö at stä ka esöks ä i ge o h öka sa a etet ella fö etag o h fö e i ga? Le a Åkerli d Solel för gde Kost ader a för el är e tu g post fö å uik M ket skulle a a u ku de stå fö elp odukio e f ä st fö at u de läta fö fö a at o h a d a Deta ä öjligt ge o e sol ellsa lägg i g I esteri de a ä fö stås e t öskel, at lö a sig på sikt I Trö ö ka i örja i e i d e skala ed e et o i i T ö ö a lägg i g so ä a passad ill uike s eho själ a, fö st o h a el o h de fö utsät i ga so i s hä uike, e o kså Ä du i t esse ad a at eta e elle diskute a ge e sa f åga? gskost ade för Då ses i på IOGT E ighet, o sdag de e de ko e sept kl De första pri ata sol ellsa lägg i ge i S e ige i s i Sala o h He ko u e, dä p i atpe so e o h fö etag d i e a lägg i ge so e a delsfö e i g Ele säljs ill det lokala el olaget, o h i st ka delas ut ill edle a a Läs e o de på solelisalahe se 6

7 Trö ö ra d är gde s tr gghet Foto frå he sida Slä k ile är helt i år ägo seda lå et etalts Det har gåt ågra år seda i startade Trö ö Bra d är När are estä t tol ju i ö i gs e ksa het ideellt, likaså se i e o h u de håll a fo do, ate ial o h fasighet Fö illko a läsa e tä kte jag ko t e äta hu det hela ö jade o h hu det se ut idag Idag fu gerar det forfara de likada t so ä i sta tade fö uto at ga la Beta i k gå i pe sio ete å, ä i köpte e ät e egag ad a d il At i dessuto peppa peppa i te issat et e da la seda i sta tade o h at i sto t set ha kla at sa a a spä i gsid so i hade ä i a e delidskå, i ute, ä a a e o us De ja uari lades de ko u ala delidskå e ed i T ö ö ete et eslut i ko u full äkige Vi a å ga i T ö ö so u de höste fö stod a t åt det a kade o h dä fö ö jade i jo a ed at ilda et fö e i gsd i et a d ä Ko u e o h de ko u ala ädd i gstjä ste ställde sig posii ill å a pla e så i ildade Trö ö gde Eko o isk Före i g fö at d i a T ö ö B a d ä At fö e i ge seda sta te ha fåt å ga a d a st ä ga på si l a ä e a a histo ia De första åre hade i å ga la åde i o T ö ö, e ä e so fö stä k i g åt de ko u ala ädd i gstjä ste, e det ha lug at ed sig et dligt ed la de se aste å e E del e o på at ädd i gstjä ste a i Boll äs, O a åke o h Söde ha ha slagits ihop o h ildat Ko u alför u det södra Vi i k ö erta i sto t set allt ate ial o h ägge Hälsi gla d, o h därige o fåt er eg a fo do e f å ko u e o h ågot se a e esu se at säta i id e a d ä e a dstaio e Vi ä kte i te e såda sto fö ä d i g då i fo tsate at la as ut på Vi har idag e äl fu ge a de e ksa het ed sa a sät o h id sa a so ts la so e gage ade a d ä dä ålde ssp id i ge ä idiga e Skill ade a at i i te hade ågo få å ill å o h i äk a ed at kö a jou o h i i k i te ökd ka, ilket gjo de at på i full fa t åt i sto e ill de ko u ala ädd i gstjä ste allid Te t: Mi hael Li d erg la ades på la i T ö ö Dessuto skedde all 7

8 Hösttider i Lilla Häbret Hantverk, heminredning och presenter i lantlig, romantisk stil 5ppetider 1 sep- 1 okt: Onsdagar Lördagar Välkommen in! wwwlillahabretnnu - Välko o 5 8 Trönbyn,Trönödal a ill oss i ill esa iljö ä ligt, säke t o h ek ä t! lo Vä s ussse la ds äge Söderha 8 Tele: Mo il: Fa :, E-post: i s ussse

9 Norrtullsgatan 8, Box 290, Söderhamn wwwdinase 9

10 10

11 Rart s a pf d i Trö öskogar a Jag hitade s a pe på äg ill e hjo t o i o a T ö ö I ka te på et ed -å ig u gskog ige u et h gge, på e ga al k a lä ad tallsto k, o det e la i ka hapalopilus sal i o olor so isar lera a si a a ke t la osa f uktk oppa La i ka stå på ödlista ö e hotade a te Ti ka ha fu its dä i åg a å, det i s lä i ga a ga la to kade f uktk oppa Det i s t e a te i No de i släktet; fö uto la i ka de ket sälls ta saf a si ka rödlistad o h fridl st, i S erige ara hitad på ek, sa t de ågot a liga e l si ka, e ete t aktad s a p at fä ga ga o h te ile ed F det i T ö ö ä det jä de i Hälsi gla d, idiga e f d ä f å Fä ila sa t f å Be gsjö o h He a Det i s ket a t o h i t essa t at ä a o i å a T ö öskoga Alf Palli La i ka hapalopilus sal i o olor : Etå ig, upp ill tjo k, la osa i ka Vä e estadels sap of iskt på ligga de ed a tall e ä e på g a ed So fä sk juk o h satig, li ö ka e öd o h hå da e Naturvandring med Alf Pallin f å Lå g os oda a ill Åtjä sstuga i Böla Lö sept kl - a Sa li g id ä dpla e kl kr i kl lu h A : Norrala-Trö ö Hushåll i gssällskap 11 ed ålde

12 PRIS EX: Le e a s a pall: Mi st palla k Le e a s a ulk: Mi st to k /to Mo s i går i p ise a Vi e jude ä e a etal i g 12

13 13

14 Höstsäso g ed B a akter a På ordföra deträfe de augusi, estä des at göra et o tag ed B a akter a U de e id ha a s a et fö a akte as åktu e a it okla t, o h dä fö ha det a a fu ge at spo adiskt Nu, i fö höste, gö i et o tag Före i gar a delar på a s aret de a ter i, t å e kor ardera e ligt et s he a Vid ko a de o dfö a det äfa ut ä de a i hu det fu ge a S he at se ut så hä : Period / - / / - / / - / / - / / - / / - / / - / / / - / - / Före i g A s arig SPF T ö ö Y g e Olsso He gdsfö e i ge Ma ita E iksso /Ha s Pe sso T ö ö gde ek fö B it-ma ie E iksso T ö ö Fiske å dsfö Bi git Lu dg e Rö i ge s gdefö Olle Sahli T ö ö IK Mag us Sahl e g T ö öfö etaga a Le a Åke li d Clu T ö ö Le a La sso IOGT-NTO/Fil klu e A -Ge d Tå g Mi st t å ggr/ alltså totalt i st ggr fö ä tas at fö e i ga as edle a åke a akt! Ersät i g utgår ed :- per åktur o h il, u kassa so i s på ICA De före i g so a slutar sit "pass" tar ko takt ed ästa fö e i g på tu, fö at stä a a o h appo te a o det a it ågot sä skilt I ö rigt fu gerar allt so idigare, o h äska ed "B a akt-kitet" i s at hä ta/lä a på ICA Ble di fö e i g i te kallad ill o dfö a det äfe, elle ha ko taktuppgite a ä d ats? Hö a dig ill T ö ö gde, f i o gde se Trö ö gde s Trö ö gde har e he sida, so alla fö e i ga o h fö etag ha öjlighete at tja Hä ka i as e ko ta e elle lä g e i fo o espeki e fö e i g elle fö etag, sa t lä k ill de eg a he sido a Ä e et kale dariu i s, dä alla a a ge a g o h aki itete ka läggas i, likso e g ais a o ssida fö p i atpe so e, a he sida Gå gä a i på tro o gde se o h se hu du ka a ä da sida! Ko takta Trö ö gde, A ders Tå g eller Le a Åke li d o du ill eta e, få ege i logg i g elle fö eslå fö ät i ga Vill du i te lägga i i fo själ, så i ar i det! i o gde se tro ket ail o le aakerli 14 o

15 Trö ö so ke sigill Olof B o a esk i e i o igi alte te i Gl sisvallur T ö ös sigill sålu da: Trö ö so k s Ii segel är etertä keligit, e eda thet ut isar at So k e har Na et af Thor, sta fader för Gudar o h Gudi or i hede do e ; o h å ga B ars o h Orter a är kallad eter ho o ; hålla des ui ha de a e Ru sta, so ar S io- Göther as si rike Al a a h; Vid föter a står Thors ege okstaf,, so är du el,, o h åger es erligt utspråk så at i ge okstaf i a or språk s arar e ot the a De äldsta e arade so ke sigille i la dskapet ä få -talets ö ja, o h T ö ös sigill illhö ed all sa olikhet dessa Sigillsta pe ä a koppa o h i sto lek Skafa dig Trö ö so ke sigill Sigills ket ä ill e kat i i sil e, helt e t sil e a To e La sso, Sege sta, di ekt a sigillsta pe so i s e a ad Dia ete på själ a edaljo ge ä a Vad är et so ke sigill? De kosta k på s a t läde e o h fö pa kad i ask A d a al kedjo o h e a Et so ke sigill a e äkthetsstä pel so i å ga hu d a å gällde so so k e s o ä ke i s Alla sigill u e as id u de te k a de a et delsefulla Se: htp:// rokigse fö e i fo aio ha dli ga o h sk i else Otast i s So ke sigille säljs a so ke a et g a e at so e k a s u t Trö ö He gsföre i g ifältet so p ds a et dju, ape elle Ha s Pe sso a a s ol so ku de ka akte ise a so k e 15

16 Id ote i T ö ö u o h fö Ke t o h Birgit Wiklu d ä åg a a De första lördage i juli uka T ö ö juda på sto a e e ts I å le det i ge T ö ö ässa e äl e äldigt populä T akto f ossa ed o tåt esöka de Sa idigt pågi k Idrote s dag uppe på IP eldsjäla a ako det p akiska a etet k i g id otsplatse Me det ä å ga le so ställe upp ä det ehö s: De i st aki a deltaga a ge o fö de ä olls at he ed åta lag, fot ollsat he ed f a sju a alag sa t k atelag i olika åld a Totalt deltog fe iotalet u ga li a de fot ollsspela e i k atelags at he TIK ed i e ju ä e fot ollsskola så et u de lag i s fö åte ä te i de olika laguppställ i ga a i f a ide Ke t Wiklu d erätar at det säke t a lika å ga pe so e i alla åld a upp på IP u de id ote s dag so e e på u de t akto f ossa Dä spelades ä oll, fot oll ed - a a lag f å a a, k atefot oll, spo so stafet o h oule K atefot olle o h fot ollsskola sö je fö åte ä te i T ö ö IK Et -tal u ga ä e gage ade i e ksa hete De ä i delade i g uppe födda -, - o h - Fi s det e särskild Trö öa da? At a ställe upp fö si fö e i g, si a g a a o h si gd Nä de sto a g äsklippa e på IP gi k sö de ige o h e fot olls at h ä tade, ställde g a a upp ed si a t ädgå dsklippa e illsa a s ed Ke t o h klippte de ägge Trö ö IP är ida kä t fö si i a a lägg i g pla e a o h s a ta e e gilös i ga Sole ge ge o Allt li så ket läta e ä a ha de solfå ga a illigt, i p akike g ais, a i ställ i ge! Vi ha ju e så i a lägg i g hä i ate ill dus ha a hela so a e, o h på T ö ö! i te i e ä el s i gslös i ge ut ed Marie-Louise T o g skidspå e e sto espa i g ge te ot idiga e elkost ade Det a e äldig skill ad u på so ae ed låga el äk i ga, säge Ke t Wiklu d h s ia I a T ö ö Gymmet Ta ha se o h ko Bosse Lu dstei 16 i for!

17 Det här är Trö ö IK:s första serielag Bilde tage elle Bak e ade f å ä ste : Olle Lea der, Erik Eriksso Vi lo, Olle Ha sso, Erik Eriksso, Jo as Nilsso K äståe de f å ä ste : Hildi g Re strö, Hal ar Eriksso, Ha s Eriksso Sita de f å ä ste : Beril Persso, Ru e Gillegård o h Pelle Trö lo Boulefest, oulefest, hela da! I sa a d ed Id ote s dag i T ö ö så a a ge ade SPF:s T ö ö pe sio ä e e ouletu e i g dä åta - a alag deltog Vi a e i ouletu e i ge Joh Eriksso, Madelai e o h Raul Theli Foto: Le art Persso Hälsa på någon på lördag! 17

18 Et ologe o : Synen på idrott Någo gå g, för lä ge seda, ko ågo på at det a oligt at leka, spela o h tä la Till e ö ja fö eko leka so la d a at det gotlä dska kastspelet a pa, p e isio stä li ga i ågsk te sa t s a hetsjä föa de kapplöp i ga Deta a de idigaste i slage a o ga ise ad id ot i S e ige Nä la det i k e sta ka e ilitä ställ i g få -talet o h f a åt ö jade la d a at fäkt i g li e populä g e Må ga id ote so i ha idag, so löp i g, si i g, id i g, o ie te i g o h själ fallet sk te ha kla a ilitä a koppli ga Det ar först u der -talets se are del so id ots ö else, a eta ö else, f ik ko ö else o h he gds ö else dök upp, deta sk e jag o i fö a u et då det ha dlade o just fö e i gsli Det so a t i -talets folk ö else a at de st des a edle a as i l ta de ge o öst i g på de ok aiskt ill ägagå gssät Id ots ö else e gage ade ä isko f å it skilda sa hällsskikt, ilket p e is so at de fu ge ade so et slags de ok aiskola, ko at få sto et delse fö -talets ut e kli g i S e ige I seklets örja ä te ö else stä digt o h a spo te illko, i lue se ko ota f å a d a lä de N a o h ikiga eg epp såso folkhälsa o h f isk å d ga id ots ö else e oll so e hälsof ä ja de o ga isaio Id ote e gage ade allt le ä isko I de stä digt ä a de städe a ehö des allt stö e a lägg i ga fö at illgodose folkets eho a ofe tliga aki itete so ga åde deltaga a o h pu like illf edsställelse på f iide Fö det a just det so a ikigt f iide gjo de e t é Allt ha dlade ä lige i te lä g e a a o a ete o h sö E s på a s o h u gdo a s eho a lek ö jade o kså ä a fa Här i Trö ö ildades förreste TIK o h ko, då likso u, at ko e t e a sig på fot oll o h skidåk i g, ågot so T ö öite ha a it o h ä dukiga på! I ite a förra seklet ggde de lesta ko u e a lekplatse, id otsa e o, adhus o h ishalla De ode a id otsa e a a u i fö d i sa hället o h a ku de älja o a ille aki e a sig själ elle delta so åskåda e Id ote hade eta le at sig i sa hället o h de ä e sig fo fa a de sta ka e Hur ser det ut idag? Vå ege TIK ä e fo fa a de lo st a de fö e i g ete alla dessa å o h e gage a åde sto a o h s å Fot oll o h skido ä et het ä e i T ö ö Ete det ode a sa hället uka a säga at det ko e et post ode t sa hälle Jag t o at i ha passe at ä e de a id o h ha lä gs äge fåt lä a kä a a spo te so e gsklät i g, hä gl g i g, s o oa d o h a d a ä e t sspo te so k ä e åde tek ologi o h ak o aiska fä dighete Det ha dla o de pe so liga upple else lika ket so de f siska a st ä g i ge E sa ä sta k? Elle? Vad ko er at kä ete k a de a ide s id ote o h hu ko e i at se på såda a aki itete i f a ide? Ko e i at fö ed a lagspo te so s etsa oss sa a elle spela i på ege o h i di iduell i å, fö at ku a få e helt u ik upple else? Det tål at tä ka på! Ga riella Bild 18

19 Äppelhelger o h fasad ål i g Det erkar so Världe s ar at det li e ik I sa li ge ill Vä lde s a pågå fö stås o kså dessa daga Med ta ke på det i a esultatet u de Gal a Gala ka pe i gi sa li ge ill Vä lde s a o kså toppas i å äppelskö d i å o h ju le so hjälpe ill desto ät e Vi tju sta ta ed at ö ja sa la i äpple eda helge okto e o h fo tsäte u de e ka ill helge dä på so a ligt Det ä öjligt at i ka slå eko det på to Me so sagt hjälpa de hä de ehö s! B stuga faluröd! Sä skild a o se i g o aki itete a ko e at å e alla i e lådo a ad det lide! Bosse Sö dage de okto e ö ja i o kså åla stuga ed Falu röd Fä gpig e t, åg jöl o h ate kokas Stega, pe sla o h det so ehö s ko e at ä ka ill alla so ill a a ed o h säta fä g på huset Det i s jo åt alla so t ke at det ä fult at i te åla! Fika, ko o h a a fö tä i g u de helge a fö stås Boka beskärning av äppelträd och andra fruktträd! Bästa tiden för beskärning är i augusti och september Jag har Grönt kort och utför fackmannamässig beskärning av dina fruktträd Jag åtar mig små som stora jobb med kvalitet, engagemang och till rimligt pris Övriga tjänster: trädgårdsskötsel, trädgårdsdesign, rådgivning för pollenallergiker Utnyttja RUT för trädgårdsskötsel F-skatt samt ansvarsförsäkring finns Kontakta mig: Marjo Myllykoski, trädgårdsmästare Mer information finns på wwwpollentradgardse och wwwfacebookcom/ Mob: Mejl: 19

20 Inseco Skruvspecialisten i Söderhamn Tel Fax wwwinsecose 20

21 Lys- och myskväll id Söde lo sgå de T ö ö Lördag septe er : Med erka de: Bö ge Ri g ed le a, A de s Lu d, I träde allt i går :- A Surströ a-maja Pe sso o h Pelle S e sso, allså g i g eller atjessill, dr k, kafe, kaka Loteri, eldar o h ars haller Bar grais 21

22 Tu ali as drö Först drö de i o h se fakiskt sa t ar Lika hög le det Fö st d ö de i o h se sa i det ill alla öjliga ä isko, i lo ade ill o h ed o h det sk e s i de lokala id i ge at det skulle li et afé hä i ga la lå g oskola Me se le det fakiskt så K iste fö a dlade köket f å skol atsalskök/ fö e i gs öteslokal ill afékök so skulle duga o kså uif å li edelsh gie ska illko sfaktor a det at gå ut på o go e o h säta upp aféets öppetsk lt o h se hu pu pu i do a, dahlio a o h kä lekspela go e a ald ig ga upp si lo i g, uta s a a e a je dag jöd e o h e på sig själ a P e is so alla gäste so i hat hä De ha judit på sig själ a Vi ha fåt idel e ö fakiskt o h det ä i ket glada fö Det ä et te ke på at i t i ts hä! K ldiske i k i lå a f å To Ek a k, de stod ju ä då a a dä på fö e deta Häge s så a fö ku de i te lika gä a i a ä da de, t kte ha K ldiske a u de a t ha ig o h lika u de a t ha igt ille i ju f lla de ed at o h goda kako o h ga ska s a t le det lika ikigt ed hu de s akade so de såg ut Eterha d so so are gi k fö stod i at le ille äta a å a goda paje, italie i spi e ade a a s ö gåsa elle de spe iellt gjo da äksallade gjo d på u g ö o o h ui oa so g u d Fle a hu g iga på at ä de ko ill oss ä suge på söt U der elodikr sse satsade i hå t på ate o h t ots at kö i glade lå gt ut på gå de så e kade gäste a öjda dä de tål odigt ä tade på si tu Ru t pe so e ko a je gå g i hade 22

23 elodik ss o h i i såg at det ä e e e a g a det slaget i ska satsa på Fö at i te tala o teate k älle i hade hä då det ko teate sug a gäste hit so ille se F iteate s De lå ga äge ill u Det a e ot oligt agisk k äll Ete de k älle hade i e klige fö ståt ad i skulle satsa på ed Tu ali a I fra ide i s assor a idée o allt öjligt Vi hoppas atu ligt is på at få i lite ok i ga ill höste, at fö etag oka i sig hä elle g uppe a a d a slag so ill ha e upple elsef lld k äll ed god at Vå a idée ta og ald ig slut t ots at i og ko e kö a aféet på et a at sät ästa so a Ka ske hita i ågo so ill jo a ed oss så i ka satsa e på e e e a gsk älla t p elodik ss, teate k älla o h a d a u de håll i gsi slag Vi ill at Tu ali a ska li just det stället dä i få ikigt god at gjo d på a å a o, et a t e öta de o h e upple else dä usik, glädje o h lek i s ed A Nästa klart ed i farte ill ICA Trö ö Det ka i te ha u dgåt ågo at det li it stö e ut e fö pa ke i g id å uik De lilla g uspläte ä o tage o h a slagsta la ha fåt plats Va ut a spo te a ha fåt ut e og så at de i te kollide a ed ku de - as pa ke i g Det a ju utgå gspu kte fö p ojektet o h t e liga e o h säk a e ha det li it Vägt u a, g us, edd i g, e a g us o h l t a a slagsta la; allt ä kla t så lå gt Nu åte stå a a upps gg i g o h asfalte i g G uset skall fö st e id illåtas säta sig fö at li e sta il g u d fö asfalte i ge De ga la eda i fa te ko e at stä gas a Det ska li p dligt o h s ggt gjo t, e hu det li åte stå at se Blo k uko ä s gga e ä eto gklu pa t ke a äl Det hä ko e atu ligt is o kså at kosta e hel del Sto dele stå fö stås asfalte i ge fö E elle id få i hjälp f å lä sst else ed hal a kost ade fö det hä a etet Bosse Trö öal a a ka Lä a i di a ilde se ast septe ill Olle Sahli elle Le a Åke li d olo o le aakerli o e Berglu d Frid 23 e

24 Rönningens Bygdeförening tackar alla, so tagit ha se ill lite t e lig oio o h deltagit i so a e s Gå-Bi go o h So a feste Må ga i ste ha delats ut, kol ulla fö tä ts, ha u ga e g illats o h å ga ga la eka ta ha åte öts På åte see de ästa so a Ta k o kså ill alla, so skä kt id ag elle p ise Vi har fåt förslag på at a a ge a Quiz, A höste s progra Alla är gi et is älko ä B a Rö i ge de :e septe e Det li Na Ha sso o h S F äse so lede a d i ge o o gde Sa li g klo ka Rö i ge s B gdegå d a d i gi estä t e -E ik h e äta id et fö slag so Fler saker ka a gö a i Rö i ge s B gdegå d, ko ed fö slag du o kså!! Du ka ä e h a lokale fö eg a a a ge a g elle feste a at li edle a i fö e i ge Sät i edle sa gite på a kgi o, kr/ edle o h därill kr för ö riga i fa ilje A a Ti erfelt-åkerli d på uppd ag a st else Håll ögo e öpp a, i pla erar e skö defest, fö ed ag o iologisk å gfald i just u ea eta o dju o h Lillemors Massage och Färdig massör på väg mot medicinsk massageterapeut Utbildas på Axelsons Ring och boka en tid hos mig i Trönö eller i Söderhamn på Grengatan

25 25

26 TRÖNÖS BÄSTA RECEPT! Rotsaksp t E a Thu jell i T ö I gredie ser Tillred i g g la dade rotsaker te potais, o öte, palste a ka, lök, fä kål sk s ör ½ kr gro ale s artpeppar ½ uljo gtä i g ½ dl ate ½ dl ispgrädde sk la dade färska örter eller e tsk to kade Skä i t ä i ga, is ö Tillsät s a tpeppa, uljo gtä i g, ate, koka i u de lo k Ta seda o t lo ket, koka o t ästska Bla da i g ädde o h ö tk ddo Koka upp ige Ski ka Njut ed e god ski ka elle ko a a so det ä! ida e ill Le a Åke li d, Ste te 26 elle

27 Ku ge s pepparkakor Jag har e ga al re ept ok ete s ä o De e upplaga a so te s kako ä lät lä kad o h ota a ä d Ä e o de utko ete k iget i s å ga e ept so ä illiga, so ke kako ed e dast et ägg te Me et l sa de u da tag i s! Ku ge s peppa kako De kako a i s jag f å i a do Med et hal t kilo s ör o h dl ispad g ädde ä de e klige ku gliga! De ä läta at ka la ut ikigt tu t o h li sp öda o h ikigt goda Dege li sto e det gå ut ä kt at f sa i hälte ill påsk elle o så ä ill ästa jul L ka ill! Marie-Louise Har du o kså ågot spe iellt re ept på kako elle ak e k? Något alldeles e t a, so du ill dela ed dig a? Mejla det ill i o gde se, eller lägg i låda uta fö B stuga Vi ka ske ka sta ta e kak o h akstafet o kså, i illägg ill alla delikata at e ept i pu li e at ge o å e! Ku ge s pepparkakor gr ströso ker / liter örk sirap ägg gr s ör dl tjo k grädde ½ - ½ ask ka el sk i gefära ½ sk ejliko sk ikar o at,, kg ete jöl Bla da a kg a ete jölet ed ika o ate o h i fö dela det u s a a s ö et dä i ed i ge toppa a Vispa g ädde ill hå t sku Tillsät so k et, si ape, k ddo a o h det upp ispade ägget A eta i jöl la d i ge i g ädd la d i ge o h ö ihop ills dege ä jä o h s idig Ställ dege kall i st et d g A eta då i det este a de jölet på ak o det Ka la ut dege tu t o h ta ut kako ed åt Lägg på s o da plåta elle akplåtspappe G ädda i edel a ug g ade e oe de på di ug Gö e p o kaka Låt kako a kall a på plåte Du ka dela e eptet, i ka gö a et ge e sa het ak illsa a s Det li e dota de i led i g på jule! Vi ko er gär a ill di gd fö at i fo e a o oss, diskute a f ågo sa t ta e ot fö slag o h ö ske ål k i g ad di fö e i g ill at Allis ska a eta ed! Ko takt ed ALLIS: soderha s gderse allis u ALLIS a 27 a ge a fö ALLA

28 E klippa id a Birgit Birgit Wiklu d, lärare id Trö ö skola, har gi it lera ge eraio er Trö öu gar posii a i e frå si a första skolår Ho a ta kades id skola slut i ge i so ras eter at ha gåt i pe sio Här erätar Li ea Söderk ist o he es gär i g so lärare i Trö ö Birgit Wiklu d ha allid a it ikig fö åde ele e ilket ga ele e a e id ots öjlighet so få skolo få illgå g ill T ö öskola o h T ö ö IK Må ga tala o he e so e klippa so allid ställt upp o h hjälpt ill, o h ga la ele e i s he e so e a lågstadielä a e Birgit ar allid s äll på alla is o h ga oss e ket ra gru d i a ella stadiet Ho rukade eräta historier o h he es lekio er ar allid roliga e lärorika Röste a ä sa stä iga: Bi git ha et t ket, a it e ikig pe so o h allid ställt upp E a lä a e på alla sät o h is Ho ga e ra gru d o h ar e perfekt lågstadielärare Ä e a d a ele e so i te hat he e i s at ho ukade dela ut ulla o h sat på skolgå de fö sta dage på höste i e, o h det a allid posii t I o Trö ö IK ha ho allid hjälpt ill at a a ge a alla öjliga olika e e e a g Ho a o d ade ä e skidåk i g fö t ö öskola s Foto: Ida Frid Birgit är e perso de lesta i s i olika sa a ha g o h alla ä ta ksa a på det e a elle det a d a sätet ho hjälpt ill Ho ä o h ko e allid at a a e ket uppskatad klippa 28 Li ea Söderk ist

29 29

30 Detta händer i trönö september O sept Ma ekä gupp is i g kl på IOGT Lö sept L s- o h sk äll id Söde lo sgå de Lö sept Fot oll di Sö sept B a a dri g i Rö Må sept Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf I fo O sept Möte o Lö sept Leksaksloppis id Eko ode i Sterte, kl Lö sept Natur a dri g ed Alf Palli, frå Lå g ros odar a ill Åtjär sstuga i Böla kl - a Sa li g id ä dpla e kl kr i kl lu h Arr: Norrala-Trö ö Hushåll i gssällskap Sö sept S a pe s dag, Trö ögårde kl - : S a putställ i g ed Alf Palli Välko e at ta ed ege s a p fö a t estä i g! A : Studiefrä ja det Sö sept Fra ids erkstad på IOGT E ighet, kl Sö sept Fot oll di TIK Vä o IF kl Lö sept Fot oll di TIK Ljusdals IF på IP kl Lö sept Pe sio ä sfö e i ge : Su i gfest Mat u de håll i g o h lote i TIK- Eds s IF FF på IP kl i ge, sa li g kl sol ellsa lägg i g, kl id gdegårde aio, kafe, i go,lote i på IOGT E ighet - - oktober Lö sö okt Äppelhelge, Världe s ar, - okt Äppelhelge fo tsäte Sö okt Må okt P o s ak i g a Trö ös ål i g a B stuga atlag i gsko st Fö sa li gshe Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf I fo et i fo ko e aio, u de håll i g, kafe o h i go november Fre Må? nov o o T ö öfö etaga a: Medle s öte ed fö tä i g på Tu ali a kl Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf u de pla e i g : Clu T ö ö da s esa ill Hudiks all Vill du/ i ha ed ågot i e e e a gskale der? Lä a uppgite a ill T ö ö gde s edakio, helst ia e telefo o h sk i a lappa gå o kså a Allra se ast torsdag i e ka,, 30 ejl i fotro o respeki e! gde se

31 31

32 Välkommen till Norrala-Trönö församling! Miniorerna Sta ta upp ige i T ö ö fö sa li gshe Tisdag augusi kl Få å o h uppåt Ta ed eget ika a ka a a hu g ig ete skola Vi hä ta id skola o h följe ed ö e äge De förtroendevaldas kyrksöndag Sö dag septe er kl i Trö ö k rka Sö dag septe er kl i Trö ö k rka Konfirmandinskrivning Sö dag a d septe er kl Kyrkoval septe De äldres dag Sö dag septe er kl i Norrala k rka Ete gudstjä ste juds på at, kafe o h u de håll i g på Alto p ed gudstjä ste i No ala Sö dag Ete gudstjä ste juds på at, kafe o h u de håll i g i fö sa li gshe et i sa De äldres dag er Va ed o h östa på de so du ill ska få a a ed o h gö a k ka ä u ät e! I å östa i so e fö sa li g No ala-t ö ö ä e fö sa li g seda ja uari Ko takt: Fö sa li gse pediio e He sida: o ala-t o ose 32

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer

stalex foddes 1952...

stalex foddes 1952... NOW SHOWING! THE NEW BREED stalex foddes 1952......av den stolta föräldern Arbesko (det är vi) ett svenskt failjeföretag i fete generationen so utvecklar och tillverkar skydds- och yrkesskor för professionella

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil.

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil. Grafisk maual I de här mauale hittar du riktlijer för avädadet av RP IF:s grafiska profil. Logotyp Logotyp svart Patoe 186 C2 M100 Y82 K6 Logotyp vit/egativ Friyta Typsitt Gill Sas Light Gill Sas Regular

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Asöka om projektstöd ume.et Projekt 2.1 Övergripade Asöker du för e räkig?: Nej Uppgifter om sökade Perso eller Orgaisatiosummer 5566193057 Nam UMEÅ ENERGI UMENET AB Utdeligsadress Box 224 Postummer 90105

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Tack för ditt stöd! Lillebrors Bästa Kolab. Mammas Chokladb. Kajsas Kafékakor är. Jag som säljer heter. Vi samlar till Förening / klass

Tack för ditt stöd! Lillebrors Bästa Kolab. Mammas Chokladb. Kajsas Kafékakor är. Jag som säljer heter. Vi samlar till Förening / klass Jag som säljer heter Tack för ditt stöd! Vi samlar till Förening / klass ndning la b la o K ta s ä B rs ro b Lille landning Lillebrors Bästa Kolab a kolor lsk ge en äl såv består rk bu som fruktkolor Varje

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Pingsteld över Maramba, Zambia

Pingsteld över Maramba, Zambia Nyhesbrev Nr 10 2014 Jesus är desamme i går och idag och i evighe. (Hebr. 13:8) Pigseld över Maramba, Zambia Maramba är e kåksad srax uaför sade Livigsoe i Zambia. I dea yhesbrev vill jag rapporera frå

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Funktionsinriktad musikterapi (FMT)

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) »Varje bar måste orgaisera si ege hjära!«lasse Hjelm, grudare av FMT - metode Fuktiosiriktad musikterapi (FMT) som specialudervisiges komplemet Karste Steier, dipl. FMT musikterapeut Metode Läsriktige

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

bestickset /FÖRP barossa 51 delar ord. pris 1595:- SPARA 1000:- möbelgrupp ekenäs STYCK

bestickset /FÖRP barossa 51 delar ord. pris 1595:- SPARA 1000:- möbelgrupp ekenäs STYCK F Fantastiska ebjudanden! Fa 1000:- 595:- bestickset /FÖRP Undelätta ogäsensandet och ä skonsat fö yggen dacoe Bod 112 c, 4 st stapelbaa stola i Aintwood och jän. Vit stoe och gå plastbädo. Näst intill

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

BJÖRNEKULLA ÅS ÖVERSIKTSPLAN. gunilla svensson arkitektkontor ab. kyrka. Försko Balders hage. Perslund. Stenbrottet. NORR Klinten.

BJÖRNEKULLA ÅS ÖVERSIKTSPLAN. gunilla svensson arkitektkontor ab. kyrka. Försko Balders hage. Perslund. Stenbrottet. NORR Klinten. BJÖREKULL ÅS hus u Ko r Pizze Björe ulla yra ll & Hoterag u resta ria Pizze ia E R gata vägs Jär Ås to r p st at io P- Frejg ata io dstat Bra Förso la Balders hage Låggata Perslud sföreig hebygd Stebrottet

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer