Årgång 13. Nr3. aug Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för"

Transkript

1 Årgång 13 Nr3 aug 2013 Foto: Ga riella Bild Id ote et de ket fö å ga i alla åld a Läs o id ote s histo ia all ä t, o h sä skilt o id ote i T ö ö, fö o h u Sidor a - Trö ö ra d är f lle tol å o h ket ha hä t sida La rosa s a p f d i Trö ö sida E uppskatad klippa för Trö ös skol ar sida O h: O drö ar so esa ats B a a dri g i Rö i ge sida sida

2 Välko e at a o sera i gde ladet utges a : T ö ö gde eko o isk före i g Trönöb gden ä e lokal id i g so utges a T ö ö gde Eko o isk Fö e i g De t ks i e upplaga a e Vi gö de i A -fo at De delas ut ill alla hushåll i T ö ö o h a d a edle a Tid i ge i s på i lioteket o h i a d a ofe tliga lokale i Söde ha Trönöb gden utko Trönöb gden utko T ö ö gde Le tags äge Trö ödal - A e k a tals is ed a usstopp: fe ua i, utko e u de aj, utko e u de augusi, utko e u de o e e, utko e u de o spriser / aksida: / sida: Rada kr kr / sida: / sida: o ser: Köpa/ ta/sälja priser i kl o s Postadress: I ter et: t o o gde se B stuga, Le tags äge gde eko o isk före i g: Telefo : E staka:, kr/st e kelsidiga, kr/st du elsidiga Ö e : kr/st e kelsidiga,, kr/st du elsidiga kr/hal i B it-ma ie E iksso Besöksadress: k Kopieri g: It-tjä ster: Skri hjälp A s arig utgi are: i o o gde se Tjä ster ia Trö ö e /å ills ida e E-post: kr kr : ed f a e Gro t ät ator, ö erkast : Fö stert ät, städ i g: kr/i kr/ aski Fa : Ba kgiro: Postgiro: - Redakio Ga riella Bild Bo Lu dstei Ulrika Eriksso Vi i ar RUT-a draget! Li Ko takta Astrid Wadste, tel ea Söderk ist B stuga s öppeider: Marie-Louise T o g Ko to o h i liotek Må dagar Tisdagar O sdagar Fredagar -, - La out o h redigeri g Marie Su d erg Tr k: Bok & Tr k AB Söderha 2

3 Ledare - Britt-Marie Eriksson Hej! Ja då ö ja so a e lida ot sit slut Fi k e ikig höstkä sla hä o k älle ä jag a ute ed hu de Det ö jade sk a, lö e låste f a fö ig på äge o h det ko e i d so fö de ed sig dote a s a p U de a t! Jag gilla ä det åte ige ö ja ö k a på k älla a Nä a ka sa ed e kopp te, e a ok o h e ilt elle a a at sita o h ita o h l ss a på sp aka det f å elde so i tä de i å aska i ä k la ö ja ko a Lista på ad jag gilla ed se so a e o h höste ka gö as lå g, e p e is lika ket gilla jag ä de fö sta s ö ko e, at d i ka kafe sita des på o på å e o h kä a de fö sta ä e, o h ja, so a e s ljusa äte ä ju u de a a! Va je å sid ha e klige si ha Ä ä ju so a e i te ikigt ö e e det gå u da Det gälle at hi a ed o h ta ill a a allt a odlat, s lta, sata o h lägga i! Fö det s aka ju så got ä a få äta o h d i ka det a gjo t själ Nu kö fö e i daga folk so asso i igå g a akte a! N a tag, o h de hä gå ge ä det alla ga i T ö ö so hålle i det Va je fö e i g ha li it illdelad a, o h e pe so i espeki e fö e i g ä utsedd ill at o d a ed kö u de de pe iode Jag hålle tu a a fö at det i s a T ö ö o so ill ställa upp o h kö a! Britt-Marie 3

4 O sdagsgruppe på försa li gshe U der i terhal året ha i e g upp so et Vi etala k fö kafet e uka själ a id a ed kafe öd Det ge a led i g ill at upptä ka a e ept Det i sa lat u de fö a å et ä kte ill e esa su e io e ad a fö sa li ge ed esök i Vä o kapell o h sja gdo el lu h i O ade t äfas på fö sa li gshe et a je o sdag ella o h Vi ä et iotal k i o so ed elle uta ha da ete u gås, d i ke kafe o h t i s illsa a s Elakt sk aller o h p at o sjukdo a u d iks, Höste s träfar startar kl i försa li gshe e ket e ätas o fo a ide, o ga alt ha t e k, o jo d uks etode fö, o atlag i g, o ad i kel o ga la T ö ö plo kat f a Ko t sagt i ta a a på all de ku skap so i s sa lad hos dessa ale ta da e Det li å ga sk at o h ige kä a de Liselot elle E a uka delta så det li i te a a t ö a ia septe er et Välko a at delta! Det skulle a a fa tasiskt o i i ge ed oss åt ka lfolk o kså, de ha ket at id a ed! Välko a, ö ska Marie-Louise Boule i Trö ö SPF i T ö ö o d a å ga aki itete o h få deltaga e ä e osata uta fö so ke g ä se E a de est populä a a a ge a ge ä o sdaga as oulespel på IP Vi sta ta idigt på å e, o h spela ills äd et säte stopp! Vi sa las et -tal pigga pe sio iste o h kasta klot, d i ke edha d ika o h skä ta f iskt ed a a d a Någ a ta e p o e ad istället, e i t äfas allid id ikat At ågo ä a sig å o h at e o h a a ehö e e stol at sita på ella si a i satse ä i get hi de, i hjälps åt o det ehö s! Vi ä i ga pa ag af ta e uta spela fö at i t i s illsa a s o h få lite oio på köpet Bli det ågo gå g et ikigt us äde sa las i i klu stuga, ika o h u gås ka i ä då, ka ske ta et pa i a et ko tspel so Ke si A li g i t odu e at T ö ö ha ju illgå g ill e fa tasisk a lägg i g uppe id IP! Vå a oule a o ä i a, i ha illgå g ill klu stuga ed dess toalete o h älklippta g äs ato, o h lo a de a ate ä o kså et plus Alla är älko a at pro a på! Klot i s at lå a o h oule ä et spel so passa u g so ga al, a so k i a Det k ä e i ge st ka, e a ka ed ide skafa sig e iss tek ik Själ ha jag spelat i le a å e ä u i te li it tek iskt ski klig, e jag ha tu i la d! Ko o h tä la ed oss! Marie - Louise 4

5 RÖRMOKERI Det i ar vi! Vär epu par Vedpa or Sol är e Badru Allt i o VVS Rör okeri Håka : F ed ik: A d eas: 5

6 Ko o h jo a idare i Fra ids erksta! Sö dag de sept kl ut e kla idéer a fortsäter i I de lokala ut e kli gspla e ha det tagits f a et a tal ut e kli gso åde Ä det ät o åde elle ska ågot tas o t elle läggas ill? Vad ha hä t seda fö a t äfe? Et a tal e gagerade ar ha s a at på f åga hu de ill at T ö ö ska a a, o h skolled i ge ha sagt at de gä a öka sa a etet ed T ö ös fö e i ga Hä i s e hel del uppslag at spi a ida e på fö alla i t esse ade! Med arje dag ha o go dage li it idag, så i de e i ge ä f a ide stä digt hä Me tä k ete hu i ska ha det o et pa å elle e e pel is Hu ka i at i fo tsät i ge hålla et le a de lokalsa hälle på la ds gde id li? Vi ha sto a illgå ga i atu o h ä skliga esu se Det ä ut e kli gs a t fö å ege själ fö sö j i g o h ka delas ed de esöka de gäste i älko a Rapport frå turistgruppe Vad ha hä t seda sist o h hu gå i ida e fö at stä ka esöks ä i ge o h öka sa a etet ella fö etag o h fö e i ga? Le a Åkerli d Solel för gde Kost ader a för el är e tu g post fö å uik M ket skulle a a u ku de stå fö elp odukio e f ä st fö at u de läta fö fö a at o h a d a Deta ä öjligt ge o e sol ellsa lägg i g I esteri de a ä fö stås e t öskel, at lö a sig på sikt I Trö ö ka i örja i e i d e skala ed e et o i i T ö ö a lägg i g so ä a passad ill uike s eho själ a, fö st o h a el o h de fö utsät i ga so i s hä uike, e o kså Ä du i t esse ad a at eta e elle diskute a ge e sa f åga? gskost ade för Då ses i på IOGT E ighet, o sdag de e de ko e sept kl De första pri ata sol ellsa lägg i ge i S e ige i s i Sala o h He ko u e, dä p i atpe so e o h fö etag d i e a lägg i ge so e a delsfö e i g Ele säljs ill det lokala el olaget, o h i st ka delas ut ill edle a a Läs e o de på solelisalahe se 6

7 Trö ö ra d är gde s tr gghet Foto frå he sida Slä k ile är helt i år ägo seda lå et etalts Det har gåt ågra år seda i startade Trö ö Bra d är När are estä t tol ju i ö i gs e ksa het ideellt, likaså se i e o h u de håll a fo do, ate ial o h fasighet Fö illko a läsa e tä kte jag ko t e äta hu det hela ö jade o h hu det se ut idag Idag fu gerar det forfara de likada t so ä i sta tade fö uto at ga la Beta i k gå i pe sio ete å, ä i köpte e ät e egag ad a d il At i dessuto peppa peppa i te issat et e da la seda i sta tade o h at i sto t set ha kla at sa a a spä i gsid so i hade ä i a e delidskå, i ute, ä a a e o us De ja uari lades de ko u ala delidskå e ed i T ö ö ete et eslut i ko u full äkige Vi a å ga i T ö ö so u de höste fö stod a t åt det a kade o h dä fö ö jade i jo a ed at ilda et fö e i gsd i et a d ä Ko u e o h de ko u ala ädd i gstjä ste ställde sig posii ill å a pla e så i ildade Trö ö gde Eko o isk Före i g fö at d i a T ö ö B a d ä At fö e i ge seda sta te ha fåt å ga a d a st ä ga på si l a ä e a a histo ia De första åre hade i å ga la åde i o T ö ö, e ä e so fö stä k i g åt de ko u ala ädd i gstjä ste, e det ha lug at ed sig et dligt ed la de se aste å e E del e o på at ädd i gstjä ste a i Boll äs, O a åke o h Söde ha ha slagits ihop o h ildat Ko u alför u det södra Vi i k ö erta i sto t set allt ate ial o h ägge Hälsi gla d, o h därige o fåt er eg a fo do e f å ko u e o h ågot se a e esu se at säta i id e a d ä e a dstaio e Vi ä kte i te e såda sto fö ä d i g då i fo tsate at la as ut på Vi har idag e äl fu ge a de e ksa het ed sa a sät o h id sa a so ts la so e gage ade a d ä dä ålde ssp id i ge ä idiga e Skill ade a at i i te hade ågo få å ill å o h i äk a ed at kö a jou o h i i k i te ökd ka, ilket gjo de at på i full fa t åt i sto e ill de ko u ala ädd i gstjä ste allid Te t: Mi hael Li d erg la ades på la i T ö ö Dessuto skedde all 7

8 Hösttider i Lilla Häbret Hantverk, heminredning och presenter i lantlig, romantisk stil 5ppetider 1 sep- 1 okt: Onsdagar Lördagar Välkommen in! wwwlillahabretnnu - Välko o 5 8 Trönbyn,Trönödal a ill oss i ill esa iljö ä ligt, säke t o h ek ä t! lo Vä s ussse la ds äge Söderha 8 Tele: Mo il: Fa :, E-post: i s ussse

9 Norrtullsgatan 8, Box 290, Söderhamn wwwdinase 9

10 10

11 Rart s a pf d i Trö öskogar a Jag hitade s a pe på äg ill e hjo t o i o a T ö ö I ka te på et ed -å ig u gskog ige u et h gge, på e ga al k a lä ad tallsto k, o det e la i ka hapalopilus sal i o olor so isar lera a si a a ke t la osa f uktk oppa La i ka stå på ödlista ö e hotade a te Ti ka ha fu its dä i åg a å, det i s lä i ga a ga la to kade f uktk oppa Det i s t e a te i No de i släktet; fö uto la i ka de ket sälls ta saf a si ka rödlistad o h fridl st, i S erige ara hitad på ek, sa t de ågot a liga e l si ka, e ete t aktad s a p at fä ga ga o h te ile ed F det i T ö ö ä det jä de i Hälsi gla d, idiga e f d ä f å Fä ila sa t f å Be gsjö o h He a Det i s ket a t o h i t essa t at ä a o i å a T ö öskoga Alf Palli La i ka hapalopilus sal i o olor : Etå ig, upp ill tjo k, la osa i ka Vä e estadels sap of iskt på ligga de ed a tall e ä e på g a ed So fä sk juk o h satig, li ö ka e öd o h hå da e Naturvandring med Alf Pallin f å Lå g os oda a ill Åtjä sstuga i Böla Lö sept kl - a Sa li g id ä dpla e kl kr i kl lu h A : Norrala-Trö ö Hushåll i gssällskap 11 ed ålde

12 PRIS EX: Le e a s a pall: Mi st palla k Le e a s a ulk: Mi st to k /to Mo s i går i p ise a Vi e jude ä e a etal i g 12

13 13

14 Höstsäso g ed B a akter a På ordföra deträfe de augusi, estä des at göra et o tag ed B a akter a U de e id ha a s a et fö a akte as åktu e a it okla t, o h dä fö ha det a a fu ge at spo adiskt Nu, i fö höste, gö i et o tag Före i gar a delar på a s aret de a ter i, t å e kor ardera e ligt et s he a Vid ko a de o dfö a det äfa ut ä de a i hu det fu ge a S he at se ut så hä : Period / - / / - / / - / / - / / - / / - / / - / / / - / - / Före i g A s arig SPF T ö ö Y g e Olsso He gdsfö e i ge Ma ita E iksso /Ha s Pe sso T ö ö gde ek fö B it-ma ie E iksso T ö ö Fiske å dsfö Bi git Lu dg e Rö i ge s gdefö Olle Sahli T ö ö IK Mag us Sahl e g T ö öfö etaga a Le a Åke li d Clu T ö ö Le a La sso IOGT-NTO/Fil klu e A -Ge d Tå g Mi st t å ggr/ alltså totalt i st ggr fö ä tas at fö e i ga as edle a åke a akt! Ersät i g utgår ed :- per åktur o h il, u kassa so i s på ICA De före i g so a slutar sit "pass" tar ko takt ed ästa fö e i g på tu, fö at stä a a o h appo te a o det a it ågot sä skilt I ö rigt fu gerar allt so idigare, o h äska ed "B a akt-kitet" i s at hä ta/lä a på ICA Ble di fö e i g i te kallad ill o dfö a det äfe, elle ha ko taktuppgite a ä d ats? Hö a dig ill T ö ö gde, f i o gde se Trö ö gde s Trö ö gde har e he sida, so alla fö e i ga o h fö etag ha öjlighete at tja Hä ka i as e ko ta e elle lä g e i fo o espeki e fö e i g elle fö etag, sa t lä k ill de eg a he sido a Ä e et kale dariu i s, dä alla a a ge a g o h aki itete ka läggas i, likso e g ais a o ssida fö p i atpe so e, a he sida Gå gä a i på tro o gde se o h se hu du ka a ä da sida! Ko takta Trö ö gde, A ders Tå g eller Le a Åke li d o du ill eta e, få ege i logg i g elle fö eslå fö ät i ga Vill du i te lägga i i fo själ, så i ar i det! i o gde se tro ket ail o le aakerli 14 o

15 Trö ö so ke sigill Olof B o a esk i e i o igi alte te i Gl sisvallur T ö ös sigill sålu da: Trö ö so k s Ii segel är etertä keligit, e eda thet ut isar at So k e har Na et af Thor, sta fader för Gudar o h Gudi or i hede do e ; o h å ga B ars o h Orter a är kallad eter ho o ; hålla des ui ha de a e Ru sta, so ar S io- Göther as si rike Al a a h; Vid föter a står Thors ege okstaf,, so är du el,, o h åger es erligt utspråk så at i ge okstaf i a or språk s arar e ot the a De äldsta e arade so ke sigille i la dskapet ä få -talets ö ja, o h T ö ös sigill illhö ed all sa olikhet dessa Sigillsta pe ä a koppa o h i sto lek Skafa dig Trö ö so ke sigill Sigills ket ä ill e kat i i sil e, helt e t sil e a To e La sso, Sege sta, di ekt a sigillsta pe so i s e a ad Dia ete på själ a edaljo ge ä a Vad är et so ke sigill? De kosta k på s a t läde e o h fö pa kad i ask A d a al kedjo o h e a Et so ke sigill a e äkthetsstä pel so i å ga hu d a å gällde so so k e s o ä ke i s Alla sigill u e as id u de te k a de a et delsefulla Se: htp:// rokigse fö e i fo aio ha dli ga o h sk i else Otast i s So ke sigille säljs a so ke a et g a e at so e k a s u t Trö ö He gsföre i g ifältet so p ds a et dju, ape elle Ha s Pe sso a a s ol so ku de ka akte ise a so k e 15

16 Id ote i T ö ö u o h fö Ke t o h Birgit Wiklu d ä åg a a De första lördage i juli uka T ö ö juda på sto a e e ts I å le det i ge T ö ö ässa e äl e äldigt populä T akto f ossa ed o tåt esöka de Sa idigt pågi k Idrote s dag uppe på IP eldsjäla a ako det p akiska a etet k i g id otsplatse Me det ä å ga le so ställe upp ä det ehö s: De i st aki a deltaga a ge o fö de ä olls at he ed åta lag, fot ollsat he ed f a sju a alag sa t k atelag i olika åld a Totalt deltog fe iotalet u ga li a de fot ollsspela e i k atelags at he TIK ed i e ju ä e fot ollsskola så et u de lag i s fö åte ä te i de olika laguppställ i ga a i f a ide Ke t Wiklu d erätar at det säke t a lika å ga pe so e i alla åld a upp på IP u de id ote s dag so e e på u de t akto f ossa Dä spelades ä oll, fot oll ed - a a lag f å a a, k atefot oll, spo so stafet o h oule K atefot olle o h fot ollsskola sö je fö åte ä te i T ö ö IK Et -tal u ga ä e gage ade i e ksa hete De ä i delade i g uppe födda -, - o h - Fi s det e särskild Trö öa da? At a ställe upp fö si fö e i g, si a g a a o h si gd Nä de sto a g äsklippa e på IP gi k sö de ige o h e fot olls at h ä tade, ställde g a a upp ed si a t ädgå dsklippa e illsa a s ed Ke t o h klippte de ägge Trö ö IP är ida kä t fö si i a a lägg i g pla e a o h s a ta e e gilös i ga Sole ge ge o Allt li så ket läta e ä a ha de solfå ga a illigt, i p akike g ais, a i ställ i ge! Vi ha ju e så i a lägg i g hä i ate ill dus ha a hela so a e, o h på T ö ö! i te i e ä el s i gslös i ge ut ed Marie-Louise T o g skidspå e e sto espa i g ge te ot idiga e elkost ade Det a e äldig skill ad u på so ae ed låga el äk i ga, säge Ke t Wiklu d h s ia I a T ö ö Gymmet Ta ha se o h ko Bosse Lu dstei 16 i for!

17 Det här är Trö ö IK:s första serielag Bilde tage elle Bak e ade f å ä ste : Olle Lea der, Erik Eriksso Vi lo, Olle Ha sso, Erik Eriksso, Jo as Nilsso K äståe de f å ä ste : Hildi g Re strö, Hal ar Eriksso, Ha s Eriksso Sita de f å ä ste : Beril Persso, Ru e Gillegård o h Pelle Trö lo Boulefest, oulefest, hela da! I sa a d ed Id ote s dag i T ö ö så a a ge ade SPF:s T ö ö pe sio ä e e ouletu e i g dä åta - a alag deltog Vi a e i ouletu e i ge Joh Eriksso, Madelai e o h Raul Theli Foto: Le art Persso Hälsa på någon på lördag! 17

18 Et ologe o : Synen på idrott Någo gå g, för lä ge seda, ko ågo på at det a oligt at leka, spela o h tä la Till e ö ja fö eko leka so la d a at det gotlä dska kastspelet a pa, p e isio stä li ga i ågsk te sa t s a hetsjä föa de kapplöp i ga Deta a de idigaste i slage a o ga ise ad id ot i S e ige Nä la det i k e sta ka e ilitä ställ i g få -talet o h f a åt ö jade la d a at fäkt i g li e populä g e Må ga id ote so i ha idag, so löp i g, si i g, id i g, o ie te i g o h själ fallet sk te ha kla a ilitä a koppli ga Det ar först u der -talets se are del so id ots ö else, a eta ö else, f ik ko ö else o h he gds ö else dök upp, deta sk e jag o i fö a u et då det ha dlade o just fö e i gsli Det so a t i -talets folk ö else a at de st des a edle a as i l ta de ge o öst i g på de ok aiskt ill ägagå gssät Id ots ö else e gage ade ä isko f å it skilda sa hällsskikt, ilket p e is so at de fu ge ade so et slags de ok aiskola, ko at få sto et delse fö -talets ut e kli g i S e ige I seklets örja ä te ö else stä digt o h a spo te illko, i lue se ko ota f å a d a lä de N a o h ikiga eg epp såso folkhälsa o h f isk å d ga id ots ö else e oll so e hälsof ä ja de o ga isaio Id ote e gage ade allt le ä isko I de stä digt ä a de städe a ehö des allt stö e a lägg i ga fö at illgodose folkets eho a ofe tliga aki itete so ga åde deltaga a o h pu like illf edsställelse på f iide Fö det a just det so a ikigt f iide gjo de e t é Allt ha dlade ä lige i te lä g e a a o a ete o h sö E s på a s o h u gdo a s eho a lek ö jade o kså ä a fa Här i Trö ö ildades förreste TIK o h ko, då likso u, at ko e t e a sig på fot oll o h skidåk i g, ågot so T ö öite ha a it o h ä dukiga på! I ite a förra seklet ggde de lesta ko u e a lekplatse, id otsa e o, adhus o h ishalla De ode a id otsa e a a u i fö d i sa hället o h a ku de älja o a ille aki e a sig själ elle delta so åskåda e Id ote hade eta le at sig i sa hället o h de ä e sig fo fa a de sta ka e Hur ser det ut idag? Vå ege TIK ä e fo fa a de lo st a de fö e i g ete alla dessa å o h e gage a åde sto a o h s å Fot oll o h skido ä et het ä e i T ö ö Ete det ode a sa hället uka a säga at det ko e et post ode t sa hälle Jag t o at i ha passe at ä e de a id o h ha lä gs äge fåt lä a kä a a spo te so e gsklät i g, hä gl g i g, s o oa d o h a d a ä e t sspo te so k ä e åde tek ologi o h ak o aiska fä dighete Det ha dla o de pe so liga upple else lika ket so de f siska a st ä g i ge E sa ä sta k? Elle? Vad ko er at kä ete k a de a ide s id ote o h hu ko e i at se på såda a aki itete i f a ide? Ko e i at fö ed a lagspo te so s etsa oss sa a elle spela i på ege o h i di iduell i å, fö at ku a få e helt u ik upple else? Det tål at tä ka på! Ga riella Bild 18

19 Äppelhelger o h fasad ål i g Det erkar so Världe s ar at det li e ik I sa li ge ill Vä lde s a pågå fö stås o kså dessa daga Med ta ke på det i a esultatet u de Gal a Gala ka pe i gi sa li ge ill Vä lde s a o kså toppas i å äppelskö d i å o h ju le so hjälpe ill desto ät e Vi tju sta ta ed at ö ja sa la i äpple eda helge okto e o h fo tsäte u de e ka ill helge dä på so a ligt Det ä öjligt at i ka slå eko det på to Me so sagt hjälpa de hä de ehö s! B stuga faluröd! Sä skild a o se i g o aki itete a ko e at å e alla i e lådo a ad det lide! Bosse Sö dage de okto e ö ja i o kså åla stuga ed Falu röd Fä gpig e t, åg jöl o h ate kokas Stega, pe sla o h det so ehö s ko e at ä ka ill alla so ill a a ed o h säta fä g på huset Det i s jo åt alla so t ke at det ä fult at i te åla! Fika, ko o h a a fö tä i g u de helge a fö stås Boka beskärning av äppelträd och andra fruktträd! Bästa tiden för beskärning är i augusti och september Jag har Grönt kort och utför fackmannamässig beskärning av dina fruktträd Jag åtar mig små som stora jobb med kvalitet, engagemang och till rimligt pris Övriga tjänster: trädgårdsskötsel, trädgårdsdesign, rådgivning för pollenallergiker Utnyttja RUT för trädgårdsskötsel F-skatt samt ansvarsförsäkring finns Kontakta mig: Marjo Myllykoski, trädgårdsmästare Mer information finns på wwwpollentradgardse och wwwfacebookcom/ Mob: Mejl: 19

20 Inseco Skruvspecialisten i Söderhamn Tel Fax wwwinsecose 20

21 Lys- och myskväll id Söde lo sgå de T ö ö Lördag septe er : Med erka de: Bö ge Ri g ed le a, A de s Lu d, I träde allt i går :- A Surströ a-maja Pe sso o h Pelle S e sso, allså g i g eller atjessill, dr k, kafe, kaka Loteri, eldar o h ars haller Bar grais 21

22 Tu ali as drö Först drö de i o h se fakiskt sa t ar Lika hög le det Fö st d ö de i o h se sa i det ill alla öjliga ä isko, i lo ade ill o h ed o h det sk e s i de lokala id i ge at det skulle li et afé hä i ga la lå g oskola Me se le det fakiskt så K iste fö a dlade köket f å skol atsalskök/ fö e i gs öteslokal ill afékök so skulle duga o kså uif å li edelsh gie ska illko sfaktor a det at gå ut på o go e o h säta upp aféets öppetsk lt o h se hu pu pu i do a, dahlio a o h kä lekspela go e a ald ig ga upp si lo i g, uta s a a e a je dag jöd e o h e på sig själ a P e is so alla gäste so i hat hä De ha judit på sig själ a Vi ha fåt idel e ö fakiskt o h det ä i ket glada fö Det ä et te ke på at i t i ts hä! K ldiske i k i lå a f å To Ek a k, de stod ju ä då a a dä på fö e deta Häge s så a fö ku de i te lika gä a i a ä da de, t kte ha K ldiske a u de a t ha ig o h lika u de a t ha igt ille i ju f lla de ed at o h goda kako o h ga ska s a t le det lika ikigt ed hu de s akade so de såg ut Eterha d so so are gi k fö stod i at le ille äta a å a goda paje, italie i spi e ade a a s ö gåsa elle de spe iellt gjo da äksallade gjo d på u g ö o o h ui oa so g u d Fle a hu g iga på at ä de ko ill oss ä suge på söt U der elodikr sse satsade i hå t på ate o h t ots at kö i glade lå gt ut på gå de så e kade gäste a öjda dä de tål odigt ä tade på si tu Ru t pe so e ko a je gå g i hade 22

23 elodik ss o h i i såg at det ä e e e a g a det slaget i ska satsa på Fö at i te tala o teate k älle i hade hä då det ko teate sug a gäste hit so ille se F iteate s De lå ga äge ill u Det a e ot oligt agisk k äll Ete de k älle hade i e klige fö ståt ad i skulle satsa på ed Tu ali a I fra ide i s assor a idée o allt öjligt Vi hoppas atu ligt is på at få i lite ok i ga ill höste, at fö etag oka i sig hä elle g uppe a a d a slag so ill ha e upple elsef lld k äll ed god at Vå a idée ta og ald ig slut t ots at i og ko e kö a aféet på et a at sät ästa so a Ka ske hita i ågo so ill jo a ed oss så i ka satsa e på e e e a gsk älla t p elodik ss, teate k älla o h a d a u de håll i gsi slag Vi ill at Tu ali a ska li just det stället dä i få ikigt god at gjo d på a å a o, et a t e öta de o h e upple else dä usik, glädje o h lek i s ed A Nästa klart ed i farte ill ICA Trö ö Det ka i te ha u dgåt ågo at det li it stö e ut e fö pa ke i g id å uik De lilla g uspläte ä o tage o h a slagsta la ha fåt plats Va ut a spo te a ha fåt ut e og så at de i te kollide a ed ku de - as pa ke i g Det a ju utgå gspu kte fö p ojektet o h t e liga e o h säk a e ha det li it Vägt u a, g us, edd i g, e a g us o h l t a a slagsta la; allt ä kla t så lå gt Nu åte stå a a upps gg i g o h asfalte i g G uset skall fö st e id illåtas säta sig fö at li e sta il g u d fö asfalte i ge De ga la eda i fa te ko e at stä gas a Det ska li p dligt o h s ggt gjo t, e hu det li åte stå at se Blo k uko ä s gga e ä eto gklu pa t ke a äl Det hä ko e atu ligt is o kså at kosta e hel del Sto dele stå fö stås asfalte i ge fö E elle id få i hjälp f å lä sst else ed hal a kost ade fö det hä a etet Bosse Trö öal a a ka Lä a i di a ilde se ast septe ill Olle Sahli elle Le a Åke li d olo o le aakerli o e Berglu d Frid 23 e

24 Rönningens Bygdeförening tackar alla, so tagit ha se ill lite t e lig oio o h deltagit i so a e s Gå-Bi go o h So a feste Må ga i ste ha delats ut, kol ulla fö tä ts, ha u ga e g illats o h å ga ga la eka ta ha åte öts På åte see de ästa so a Ta k o kså ill alla, so skä kt id ag elle p ise Vi har fåt förslag på at a a ge a Quiz, A höste s progra Alla är gi et is älko ä B a Rö i ge de :e septe e Det li Na Ha sso o h S F äse so lede a d i ge o o gde Sa li g klo ka Rö i ge s B gdegå d a d i gi estä t e -E ik h e äta id et fö slag so Fler saker ka a gö a i Rö i ge s B gdegå d, ko ed fö slag du o kså!! Du ka ä e h a lokale fö eg a a a ge a g elle feste a at li edle a i fö e i ge Sät i edle sa gite på a kgi o, kr/ edle o h därill kr för ö riga i fa ilje A a Ti erfelt-åkerli d på uppd ag a st else Håll ögo e öpp a, i pla erar e skö defest, fö ed ag o iologisk å gfald i just u ea eta o dju o h Lillemors Massage och Färdig massör på väg mot medicinsk massageterapeut Utbildas på Axelsons Ring och boka en tid hos mig i Trönö eller i Söderhamn på Grengatan

25 25

26 TRÖNÖS BÄSTA RECEPT! Rotsaksp t E a Thu jell i T ö I gredie ser Tillred i g g la dade rotsaker te potais, o öte, palste a ka, lök, fä kål sk s ör ½ kr gro ale s artpeppar ½ uljo gtä i g ½ dl ate ½ dl ispgrädde sk la dade färska örter eller e tsk to kade Skä i t ä i ga, is ö Tillsät s a tpeppa, uljo gtä i g, ate, koka i u de lo k Ta seda o t lo ket, koka o t ästska Bla da i g ädde o h ö tk ddo Koka upp ige Ski ka Njut ed e god ski ka elle ko a a so det ä! ida e ill Le a Åke li d, Ste te 26 elle

27 Ku ge s pepparkakor Jag har e ga al re ept ok ete s ä o De e upplaga a so te s kako ä lät lä kad o h ota a ä d Ä e o de utko ete k iget i s å ga e ept so ä illiga, so ke kako ed e dast et ägg te Me et l sa de u da tag i s! Ku ge s peppa kako De kako a i s jag f å i a do Med et hal t kilo s ör o h dl ispad g ädde ä de e klige ku gliga! De ä läta at ka la ut ikigt tu t o h li sp öda o h ikigt goda Dege li sto e det gå ut ä kt at f sa i hälte ill påsk elle o så ä ill ästa jul L ka ill! Marie-Louise Har du o kså ågot spe iellt re ept på kako elle ak e k? Något alldeles e t a, so du ill dela ed dig a? Mejla det ill i o gde se, eller lägg i låda uta fö B stuga Vi ka ske ka sta ta e kak o h akstafet o kså, i illägg ill alla delikata at e ept i pu li e at ge o å e! Ku ge s pepparkakor gr ströso ker / liter örk sirap ägg gr s ör dl tjo k grädde ½ - ½ ask ka el sk i gefära ½ sk ejliko sk ikar o at,, kg ete jöl Bla da a kg a ete jölet ed ika o ate o h i fö dela det u s a a s ö et dä i ed i ge toppa a Vispa g ädde ill hå t sku Tillsät so k et, si ape, k ddo a o h det upp ispade ägget A eta i jöl la d i ge i g ädd la d i ge o h ö ihop ills dege ä jä o h s idig Ställ dege kall i st et d g A eta då i det este a de jölet på ak o det Ka la ut dege tu t o h ta ut kako ed åt Lägg på s o da plåta elle akplåtspappe G ädda i edel a ug g ade e oe de på di ug Gö e p o kaka Låt kako a kall a på plåte Du ka dela e eptet, i ka gö a et ge e sa het ak illsa a s Det li e dota de i led i g på jule! Vi ko er gär a ill di gd fö at i fo e a o oss, diskute a f ågo sa t ta e ot fö slag o h ö ske ål k i g ad di fö e i g ill at Allis ska a eta ed! Ko takt ed ALLIS: soderha s gderse allis u ALLIS a 27 a ge a fö ALLA

28 E klippa id a Birgit Birgit Wiklu d, lärare id Trö ö skola, har gi it lera ge eraio er Trö öu gar posii a i e frå si a första skolår Ho a ta kades id skola slut i ge i so ras eter at ha gåt i pe sio Här erätar Li ea Söderk ist o he es gär i g so lärare i Trö ö Birgit Wiklu d ha allid a it ikig fö åde ele e ilket ga ele e a e id ots öjlighet so få skolo få illgå g ill T ö öskola o h T ö ö IK Må ga tala o he e so e klippa so allid ställt upp o h hjälpt ill, o h ga la ele e i s he e so e a lågstadielä a e Birgit ar allid s äll på alla is o h ga oss e ket ra gru d i a ella stadiet Ho rukade eräta historier o h he es lekio er ar allid roliga e lärorika Röste a ä sa stä iga: Bi git ha et t ket, a it e ikig pe so o h allid ställt upp E a lä a e på alla sät o h is Ho ga e ra gru d o h ar e perfekt lågstadielärare Ä e a d a ele e so i te hat he e i s at ho ukade dela ut ulla o h sat på skolgå de fö sta dage på höste i e, o h det a allid posii t I o Trö ö IK ha ho allid hjälpt ill at a a ge a alla öjliga olika e e e a g Ho a o d ade ä e skidåk i g fö t ö öskola s Foto: Ida Frid Birgit är e perso de lesta i s i olika sa a ha g o h alla ä ta ksa a på det e a elle det a d a sätet ho hjälpt ill Ho ä o h ko e allid at a a e ket uppskatad klippa 28 Li ea Söderk ist

29 29

30 Detta händer i trönö september O sept Ma ekä gupp is i g kl på IOGT Lö sept L s- o h sk äll id Söde lo sgå de Lö sept Fot oll di Sö sept B a a dri g i Rö Må sept Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf I fo O sept Möte o Lö sept Leksaksloppis id Eko ode i Sterte, kl Lö sept Natur a dri g ed Alf Palli, frå Lå g ros odar a ill Åtjär sstuga i Böla kl - a Sa li g id ä dpla e kl kr i kl lu h Arr: Norrala-Trö ö Hushåll i gssällskap Sö sept S a pe s dag, Trö ögårde kl - : S a putställ i g ed Alf Palli Välko e at ta ed ege s a p fö a t estä i g! A : Studiefrä ja det Sö sept Fra ids erkstad på IOGT E ighet, kl Sö sept Fot oll di TIK Vä o IF kl Lö sept Fot oll di TIK Ljusdals IF på IP kl Lö sept Pe sio ä sfö e i ge : Su i gfest Mat u de håll i g o h lote i TIK- Eds s IF FF på IP kl i ge, sa li g kl sol ellsa lägg i g, kl id gdegårde aio, kafe, i go,lote i på IOGT E ighet - - oktober Lö sö okt Äppelhelge, Världe s ar, - okt Äppelhelge fo tsäte Sö okt Må okt P o s ak i g a Trö ös ål i g a B stuga atlag i gsko st Fö sa li gshe Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf I fo et i fo ko e aio, u de håll i g, kafe o h i go november Fre Må? nov o o T ö öfö etaga a: Medle s öte ed fö tä i g på Tu ali a kl Pe sio ä sfö e i ge : Må adst äf u de pla e i g : Clu T ö ö da s esa ill Hudiks all Vill du/ i ha ed ågot i e e e a gskale der? Lä a uppgite a ill T ö ö gde s edakio, helst ia e telefo o h sk i a lappa gå o kså a Allra se ast torsdag i e ka,, 30 ejl i fotro o respeki e! gde se

31 31

32 Välkommen till Norrala-Trönö församling! Miniorerna Sta ta upp ige i T ö ö fö sa li gshe Tisdag augusi kl Få å o h uppåt Ta ed eget ika a ka a a hu g ig ete skola Vi hä ta id skola o h följe ed ö e äge De förtroendevaldas kyrksöndag Sö dag septe er kl i Trö ö k rka Sö dag septe er kl i Trö ö k rka Konfirmandinskrivning Sö dag a d septe er kl Kyrkoval septe De äldres dag Sö dag septe er kl i Norrala k rka Ete gudstjä ste juds på at, kafe o h u de håll i g på Alto p ed gudstjä ste i No ala Sö dag Ete gudstjä ste juds på at, kafe o h u de håll i g i fö sa li gshe et i sa De äldres dag er Va ed o h östa på de so du ill ska få a a ed o h gö a k ka ä u ät e! I å östa i so e fö sa li g No ala-t ö ö ä e fö sa li g seda ja uari Ko takt: Fö sa li gse pediio e He sida: o ala-t o ose 32

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Nr1. Ski iske på er! Trönö bibliotek en gammal historia. Eldsjäl med åo år av levande liv. Björn i skogen? Meddela Länsstyrelsen! sidan 4.

Nr1. Ski iske på er! Trönö bibliotek en gammal historia. Eldsjäl med åo år av levande liv. Björn i skogen? Meddela Länsstyrelsen! sidan 4. Årgång 14 Nr1 feb 2014 Eleverna i klass 5 på Trönö skola hörde och läste i dningen om a skolan var nedläggningshotad. De hade veckan innan läst om demokra och hur man kan påverka poli- ska beslut, så de

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

15 år med Solosågen. 15 år. Liten blir störst

15 år med Solosågen. 15 år. Liten blir störst Vi gjorde en kundanalys och insåg att våra kunder är våra vänner Läs mer på sidan 2 Tidningen från Logosol om småskalig träbearbetning 15:e årgången 2004 15 år 1989-2004 Logosol och Solosågen fyller 15

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii.

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii. a!= ~ '% ~.f ;;,~ ~ "" ~ l~ ~, { (I~ ~ 'I\--' If> -lf=" )) "'l.t: I3Q11.,.-:z.ER ~.,,~ F =( II ----.-fl JI -'91 :\f ~ ~ MISSION STIDN INGEN 1f~ rw ~ 41"2-4 ~ SINIMS LAND *12. p~ O RG AN FOR SVENS KA MISSIO

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper 10-11 Affäre Värmlad - Utbud upplevelser 12-13 Markads-

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Nr1. Årgång 15. Feb 2015. Mejeriet i byn snart o år. Biblioteket i byn över 150 år. Solenergin i byn snart verklighet

Nr1. Årgång 15. Feb 2015. Mejeriet i byn snart o år. Biblioteket i byn över 150 år. Solenergin i byn snart verklighet Årgång 15 Nr1 Feb 2015 Från Trönö manskörs körresa 2010 (Foto: www.spf.se) Arbeta hemifrån = frihet! Bredband, eller snarare rund kabel fylld av oräkneliga glasfiberkanaler, kan ge Trönöborna avsevärt

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Murray,

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer