Skyddsrelä. Installationsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsrelä. Installationsmanual"

Transkript

1 RE_ 0

2

3 MRS Utgiven:..00 Version: C/ RE_ 0 Innehåll Copyrights.... Inledning..... Denna manual..... Användning av symboler..... Avsedd målgrupp..... Produktdokumentation..... Dokumentkonventioner.... Säkerhetsanvisningar.... Uppackning..... Identifiering av produkten..... Elektrostatisk urladdning (ESD)..... Avyttring av förpackningsmaterialet.... Montering..... Lösgörande och installation av insticksenheten..... Monteringsmått..... Infällt montage..... Halvinfällt montage Halvinfällt montage med lutning..... Montering i kortram..... Utanpåliggande montage..... " rammontering med RTXP..... Montering i " kortram (Combiflex) Linssensorer för ljusbågsskydd som tillval (endast REF 0) Anslutningar..... Monteringsanvisningar för snäppferritring..... Elektriska anslutningar.... Tillbehör.... Förkortningar...

4

5 MRS RE_ 0 Copyrights Informationen i detta dokument är föremål för ändringar utan föregående meddelande och ska inte betraktas som ett åtagande från ABB Oy. ABB Oy påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan finnas i dokumentet. ABB Oy ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller därav följande skador av något slag eller någon typ som orsakas av användning av detta dokument, och inte heller ska Oy hållas ansvarig för tillfälliga eller indirekta skador som orsakats av användning av någon program- eller maskinvara som beskrivs i detta dokument. Detta dokument och delar därav får inte reproduceras eller kopieras utan skriftligt medgivande från ABB Oy, och innehållet i detta får inte delgivas till tredje part eller användas för något obehörigt ändamål. Upplysningar om program- eller maskinvara som beskrivs i detta dokument har delgivits under licens och får bara användas, kopieras eller avslöjas enligt villkoren i denna licens. Copyright 00 ABB. Alla rattigheter förbehållna. Trademarks ABB är ett registrerat varumärke tillhörande ABB-gruppen. Alla andra varumärken eller produktnamn som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Guarantee Närmaste ABB-representant ger information om garantivillkoren.

6

7 MRS RE_ 0. Inledning.. Denna manual I denna manual finns anvisningar om uppackning och installation av skyddsreläet RE_ 0, samt information om de olika monteringssatser som kan användas. Förutom själva reläet, innehåller leveransen: * Produktdokumentation (se avsnitt.. Produktdokumentation) * Snäppferritring för ström- /spänningstransformatoranslutningar * Batteri för realtidsklockan och det icke-flyktiga minnet * Namnlappar för utskrift för att märka de programmerbara LED-indikatorerna.. Användning av symboler Denna skrift inkluderar följande ikoner som pekar ut säkerhetsrelaterade förhållanden eller annan viktig information: Den elektriska varningsikonen indikerar närvaro av risker som kan leda till att personal och kringstående kan utsättas för elektriska stötar. Den elektriska varningsikonen indikerar närvaro av risker som kan leda till att personal och kringstående kan utsättas för elektriska stötar. Försiktighetsikonen indikerar viktig information eller varningar rörande de begrepp som diskuteras i texten. Den kan indikera närvaro av risker som kan leda till förstörelse av programvara eller skador på utrustning eller egendom. Informationsikonen uppmärksammar läsaren på relevanta fakta och förhållanden. Fastän varningar om risker är relaterade till personalskador, bör man tänka på att drift av skadad utrustning, under vissa driftförhållanden, kan leda till en försämrade processprestanda vilket kan leda till personskador och i värsta fall dödsfall. Därför bör du vara uppmärksam på alla varnings- och försiktighetsrekommendationer... Avsedd målgrupp Denna manual är avsedd för installationspersonal som stöd vid installation av produkthårdvara.

8 RE_ 0 MRS.. Produktdokumentation Förutom reläet och denna handbok, innehåller leveransen även följande reläspecifika dokumentation: Tabell..- REF 0 produktdokumentation Namn REM 0 Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Användarmanual Operator's Manual, ANSI version Tabell..- REM 0 produktdokumentation Namn REM 0 Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Användarmanual Operator s Manual, ANSI version Tabell..- REU 0 produktdokumentation Namn Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Operator s Manual Operator s Manual, ANSI version Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Antingen IEC- eller ANSI-versionen av handboken ingår i leveransen... Dokumentkonventioner Följande konventioner används för presentation av materialet: * Tryck på navigeringsknappen i man-maskin-gränssnittets (HMI) menystruktur visas med hjälp av tryckknappsikonerna, till exempel: Använd följande för att manövrera mellan alternativen. och. * HMI-menyns sökvägar visas på följande sätt: Använd piltangenterna till att välja KONFIGURERING\KOMMUNIKATION \SPA-INSTÄLLNINGAR\LÖSENORD SPA. * Parameternamn, menynamn, reläindikering meddelanden och vyer av relä-hmi: er visas i Courier-typsnitt, till exempel:

9 MRS RE_ 0 Använd pilknapparna till att övervaka andra mätvärden i menyerna EFTERFRÅGADE VÄRDEN och HISTORIKDATA. * HMI-meddelanden visas mellan citationstecken när det är fördelaktigt att peka ut dem för användaren, till exempel: När du sparar ett nytt lösenord, bekräftar reläet lagringen genom att blinka en gång på displayen.

10 0

11 MRS RE_ 0. Säkerhetsanvisningar Farliga spänningar kan uppträda på kontakterna, trots att matningsspänningen är frånkopplad. Brott mot säkerhetsföreskrifterna kan leda till förlust av människoliv, personskador eller omfattande materiella skador. Endast behöriga elektriker har rätt att utföra installationer. Nationella och lokala elsäkerhetsföreskrifter ska alltid följas. Enhetens hölje ska alltid jordas ordentligt på ett vedertaget sätt. När insticksenheten har tagits ur höljet, bör insidan av höljet inte beröras. Delarna på insidan av relähöljet kan vara högspänningsförande och beröring av dem kan leda till personskada. Enheten innehåller komponenter känsliga för statisk elektricitet. De elektriska komponenterna bör därför inte beröras i onödan. Brytning av sigillet på det övre handtaget leder till att garantin upphör, och att utrustningen inte längre fungerar på korrekt korrekt.

12

13 MRS RE_ 0. Uppackning Reläprodukter kräver omsorgsfull hantering före installation i anläggningen. Produkterna bör alltid granskas visuellt för att säkerställa att inga transportskador uppstått. Om produkten skadats, ska reklamation riktas till speditören och den lokale ABBrepresentanten skall omedelbart informeras... Identifiering av produkten Jämför reläets beställningsnummer med reläets beställningsuppgifter för att kontrollera att rätt produkt erhållits. Beställningsnumret finns på en skylt under det nedre handtaget på reläet. Vid kontroll av beställningsnumret för reläets insticksenhet är det viktigt att inte lyfta handtaget mer än º (ca 0 mm). Om handtaget lyfts högre lossnar insticksenheten från höljet. a Figur..- α = º y = 0 mm y Kontroll av reläets nummer A00.. Elektrostatisk urladdning (ESD) Reläerna innehåller komponenter, som är känsliga för statisk elektricitet. Elektronikkretsarna är välskyddade av höljet och därför skall insticksenheten och användargränssnittet (HMI) inte avlägsnas i onödan.

14 RE_ 0 MRS.. Avyttring av förpackningsmaterialet Förpackningsmaterialet består av kartong, som är återvinningsbart till 00 %.

15 MRS RE_ 0. Montering För RE_ 0 kan användas för: * Infälld montering * Halvinfälld montering * Halvinfälld montering med º lutning * Montering i kortram * Utanpåliggande montering * Montering i " ram * Montering med en RTXP testomkopplare i " kortram För olika typer av montering krävs skilda monteringssatser, förutom för den infällda monteringen. I detta avsnitt finns även anvisningar för installation av linssensorer (tillval) för ljusbågsskyddet (gäller endast REF 0). Reläets konstruktion med löstagbar insticksenhet gör installationen lätt. Insticksenheten bör avlägsnas ur relähöljet före monteringen inleds... Lösgörande och installation av insticksenheten Innan insticksenheten lösgörs från höljet ska hjälpspänningen kopplas från. Ta bort insticksenheten. Insticksenheten lösgörs genom att det lägre handtaget lyfts upp tills de fjäderförspända låsen på båda sidorna av handtaget frigörs och enheten skjuts ca mm ut ur höljet. Detta delar på kontakterna.. Dra ut enheten från höljet. Reläet är försett med en automatisk kortslutningsmekanism i anslutningen till strömtransformatorn (CT). Därför bryter lösgörandet av insticksenheten inte strömtransformatorns (CT:s) sekundärkrets, något som annars kan ge upphov till skadligt höga spänningar. Signalkontakterna är öppna, då insticksenheten är bortkopplad.

16 RE_ 0 MRS Figur..- Insticksenheten lösgörs från sitt hölje A00 Före insticksenheten förs in i ett relähölje, bör du kontrollera att enheten och höljet har samma beställningsnummer. Höljets beställningsnummer finns tryckt på bottenplåten inuti höljet. Används en reservinsticksenhet i stället för originalenheten, kontrollera att åtminstone de tio första tecknen i beställningsnumret på höljet och insticksenheten är identiska, vilket visas i följande exempel med REM 0 (samma princip tillämpas i alla reläer av typen RE_ 0_ ): Relähöljets beställningsnummer Insticksenhetens beställningsnummer REM0CHCMP XX REM0CHCNR XX Vi rekommenderar att alla tecknen i ordernumret, utom för dem som anger en reservdel, ska matcha dem på höljet. Reläfunktionerna är försedda med ett inbyggt mekaniskt kodningssystem som som gör att en insticksenhet med spännings eller strömmätingångar bara kan pluggas in i ett motsvarande hölje. Detta bidrar till att förhindra att det uppstår farliga situationer ifall en olämplig insticksenhet ansluts till ett relähölje. Om man försöker skjuta in fel insticksenhet i höljet med tvång, kan reläet skadas och farliga situationer kan uppstå. Vid montering av en insticksenhet i ett hölje:. Kontrollera att handtaget är nere i sitt ursprungliga läge.. Tryck in enheten i höljet tills locket snäpper fast; se Fig...-.

17 MRS RE_ 0 Figur..- Insticksenheten förs in i höljet A00.. Monteringsmått Rambredd mm Ramhöjd mm Ramens djup mm. 0 (U) Figur..- De viktigaste måtten för RE_ 0 A00.. Infällt montage Infällt montage kräver ingen särskild monteringssats. Alla tillbehör finns i höljet.

18 RE_ 0 MRS Montera höljet infällt i panelen:. Lossa de fyra M fästskruvarna ca varv.. Montera höljet i infällningen i panelen, se Fig Dra fast skruvarna, se Fig...-. Lämpligt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 0,...Nm. Kapslingsklassen för infällt montage är IP på framsidan. Baksidan uppfyller kraven för IP 0. Överdelen av den infällt monterade utrustningen uppfyller kraven för IP 0. En apparat med anslutning av optisk buss kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm Hölje Fästskruvar M T Torx-huvud Panel Figur..- Infällt montage av hölje i en panelöppning A00

19 MRS RE_ 0 Figur..- Infällt montage, åtdragning av skruvar A000, 0, Figur..- Infällt montage av relä (hölje och insticksenhet) A00

20 RE_ 0 MRS.. Halvinfällt montage I monteringssatsen för halvinfällt montage (beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör): * Förhöjningsram * Tätning * Skruvar Tätningen används då skyddskaplingsklass IP (enligt IEC 0) krävs för framsidan. Om tätning inte används, är kapslingsklassen IP 0. Fäst förhöjningsramen vid panelöppningen med fyra skruvar enligt figurfig...-. En apparat med optisk bussanslutning kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm Panel M-skruvar Förhöjningsram Ø Panelöppningens mått Figur..- Montering av förhöjningsram A00 0

21 MRS RE_ 0 Hölje Figur..- Montering av hölje A00 Instruktioner om hur höljet monteras i ramen finns i avsnittet.. Infällt montage.. 0. Figur..- Halvinfällt montage av relä (förhöjnngsram, hölje och insticksenhet) A00

22 RE_ 0 MRS.. Halvinfällt montage med lutning Monteringssatsen för lutande halvinfällt montage (beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör) gör det möjligt att montera reläet med lutning. Monteringssetet innehåller: * Vinklad ram * Tätning * Skruvar Tätningen används när kapslingsklass IP krävs för framsidan. Används tätningen inte, uppfyller apparaten kraven för IP 0., (U) 0 A B C D E Figur..- A) M x 0. skruvar B) Insticksenhet C) Hölje D) Vinklad ram E) Tätning Infällt montage med lutning A0

23 MRS RE_ 0 Montera in den vinklade ramen i panelöppningen med fyra skruvar. Rekommenderad tjocklek på panelen är minst mm. +0, -0, + -, 0, , -0, Figur..- Panelöppningens mått A0

24 RE_ 0 MRS Figur..- Relä (vinklad ram, hölje och insticksenhet) monterat i vinkel A0 För instruktioner om hur höljet monteras i den vinklade ramen, se avsnitt.. Infällt montage... Montering i kortram Reläet kan monteras i en " kortram med hjälp av en monteringspanel. Vilken typ av monteringspanel som behövs, beror på antalet reläer som skall monteras. För beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör. En apparat med optisk bussanslutning kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm.

25 MRS RE_ 0 U () (,) Figur..- Monteringspaneler för montering av reläer i kortram A00 För anvisningar om hur höljet monteras i panelen, se avsnittet.. Infällt montage.

26 RE_ 0 MRS. 0. Figur..- Relä (hölje och insticksenhet) inmonterat i kortram A00.. Utanpåliggande montage Monteringssatsen (för beställningsnummer se avsnitt. Tillbehör) används för att montera reläet på en vägg, dvs. för ytmontering. Monteringssatsen innehåller: * Två monteringsramar (bestående av ramar och monteringsskenor). Monteringsramarna är tillverkade av stålplåt (ljusgrå lackering, Pantone 0). * Bakre plåt * Skruvar * Detaljerad monteringsbeskrivning * Uppgifter om skruvhålens dimensioner För anslutning av ledningarna kan ett ytmonterat relä dras ut 0 mm och svängas (eller 0) grader neråt (eller uppåt). Låsknappen "A" i fig...- och i fig...- förankrar reläet i önskat läge (inskjutet eller utdraget). Reläet lösgörs genom att man trycker på låsen.

27 MRS RE_ 0 A Figur..- Ytmonterat relä (hölje och insticksenhet). A) Låsning av reläet i önskat läge: utdraget och nersvängt. Reläet kan roteras genom att fingerskruven B skruvas upp, se "B" i fig...-. A00

28 RE_ 0 MRS D C A A B 0 Figur..- Ytmonterat relä i utdraget och nersvängt läge A) Låser reläet i önskat läge (inskjutet eller utdraget)) B) Fingerskruv C) 0 mm utrymme behövs ovanför och nedanför ramen för rotation D) Minst 0 mm utrymme mellan två ramar A00_.. " rammontering med RTXP Reläet kan monteras tillsammans med en RTXP testomkopplare i en " kortram med hjälp av en monteringssats. För beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör. Monteringssatsen innehåller: * Monteringspanel ( i fig...-) * Metallram ( i fig...-) för montering av testomkopplaren RTXP på panelen En apparat med optisk bussanslutning kräver ett minimidjup på 0 mm. Information om hur höljest monteras i panelen finns i avsnittet.. Infällt montage.

29 MRS RE_ 0 Figur..- Montering av reläet och ramen för testomkopplaren RTXP ) Monteringspanel ) Metallram A00.. Montering i " kortram (Combiflex) Reläet kan monteras i en " kortram (U hög, Combiflex) med hjälp av två olika typer av monteringsramar. Vilken typ av monteringsramar som skall beställas är beroende av om reläet installeras som det är eller i kombination med en testomkopplare av typen RTXP. Vid montering av enbart reläet, använd två monteringsramar av typen MRS00, se i fig...-. När reläet monteras vid sidan av en testomkopplare (RTXP ), använd en monteringsram av typen MRS00 och en av typen MRS00, se och i fig...-. Monteringsramarna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt. Fäst höljets monteringsramar med samma sorts monteringsskruvar som vid infällt montage. Höljet innehåller alla monteringstillbehör som behövs. Montera in höljet i en " kortram.

30 RE_ 0 MRS Figur..- Montering av enbart relä i en " kortram ) Monteringsram av typen MRS00 A000 Figur..- Montering av relä och testomkopplaren RTXP i en " kortram ) Monteringsram av typen MRS00 ) Monteringsram av typen MRS00 A00.0. Linssensorer för ljusbågsskydd som tillval (endast REF 0) Ljusbågsskyddet används för att detektera ljusbågssituationer i luftisolerade metallbeklädda ställverk. Linssensorerna (tillval) kan installeras på olika ställen i ställverksfacket beroende på vilket sorts ljusbågsskydd som används. Se applikationsexemplen i den Tekniska referensmanualen för närmare uppgifter om olika alternativ.. 0

31 MRS RE_ 0 Vid montering av en linssensor, börja med att borra ett hål (Ø 0 mm) i väggen på det utrymme som skall övervakas. Passa in sensorn i hålet och fixera den med en självgängande M skruv. En annan möjlighet är att fästa ljussensorn med buntband. Fäst buntbandets fästdon på ett lämpligt ställe på ställverksfackets vägg och linda buntbandet om sensorn. Kontrollera att buntbandsfästet ligger i sensorns skåra, så att det inte hindrar sensorn från att upptäcka ljus. Figur.0.- Fastsättning av linssensor A00 Figur.0.- Linssensorns mått A00

32

33 MRS RE_ 0. Anslutningar Anslutningsplintarna beskrivs i den tekniska referensmanualen. Varje plint har sin egen identifieringskod, t.ex. X.. Plintarna är numrerade uppifrån och ner med undantag för anslutningsplintarna X., X. och X., som är numrerade nedifrån upp, se fig...- och fig...-. Skruvanslutning av bar ledare eller ledare med ringkabelsko används för elektriska anslutningar. Kontakter av snabbkopplingstyp (X.) används för anslutning av plastfiberkablar och kontakter av typen ST (X.) används för glasfiberkablar. Linssensoringångarna (X. och X.) används för ljusbågsskydd (endast REF 0), se fig...-. Om plintrader med skruvkontakter används:. Öppna anslutningsplinten innan en ledare förs in i den första gången. Plinten öppnas genom att klämskruven vrids motsols tills plinten är öppen (öppningen omges av metall).. För in ledaren och dra åt klämskruven tills ledaren sitter stadigt. Använd endast skruvmejsel med Phillips (PH )-spets och skruvar av typen M. i skruvplintar (X.) för ström- eller spänningstransformatorer. A) B) C) D) MAX. mm MAX mm MIN mm Figur.- Skruvmejsel och bytesspets för ström- eller spänningstransformatoranslutningar av skruvplinttyp A00 Även ringkabelskor av kan användas för ström- eller spänningstransformatoranslutningar. Om kabelskoplintar används:. Öppna skyddet som täcker kabelskons klämskruv (varje klämskruv är försedd med skydd) med skruvmejselspetsen.. Skruva bort skruven, trä den genom kabelskon och skruva på den tillbaka.. Sätt på skyddet igen.

34 RE_ 0 MRS.. Monteringsanvisningar för snäppferritring Montera kring ström/spänningsmätningsledningarna på följande sätt:. Placera snäppferritringen på ett slätt underlag. Ringen öppnas med hjälp av den skruvnyckel som bifogas förpackningen. Tryck nyckeln försiktigt mot nyckelhålen på ferritringen som visas ifig...-. Figur..- Snäppferritringen öppnas före monteringen A00. Ta bort nyckeln ur hålen genom att försiktigt dra ut den med ena handen, medan ferritringen hålls fast med den andra handen.. För in ström/spänningsmätningsledningarna i ferritringen och stäng ferritringen på nytt. Snäppferritringen skall monteras så nära anslutningsblocket som möjligt. Fig...- visar hur snäppferritringen skall vara monterad. Om skyddsreläet är installerat på en plats som är utsatt för vibrationer, som t.ex. i marina applikationer, bör snäppferritringen fästas vid en orörlig del i ställverksfacket. Detta är lätt att genomföra genom att fästa snäppferritringen vid fackets vägg med en skruv.

35 MRS RE_ 0 Figur..- Snäppferritringen monterad A00.. Elektriska anslutningar Alla anslutningar görs på reläets baksida. Ingen lödning krävs Varje signalkopplingsslist (X. och X.) är dimensionerad för en 0,..., mm ledare eller för två 0,...,0 mm ledare. Anslut ström- eller spänningstransformatorledarna till rätt apparat enligt fasföljd och kopplingsschema. Varje plintrad för ström- eller spänningstransformatorer är dimensionerad för en 0,...,0 mm ledning eller för två maximalt, mm ledningar. En skild jordningsledare på minst, mm skall dras från skyddsjordningsskruven mellan kopplingsplintarna X. och X. (den övre skruven, se fig...-) till jordningsskenan. När RTD-sensorer eller termistorer för REM 0 används, bör en dubbelskärmad kabel nyttjas. Anslut kabelskydden till jordningsskruven mellan kopplingsplintarna X. och X. (den nedre skruven, se fig...-). Anslutningarna på de valbara kommunikationsmodulerna för RS- (se fig...- och fig...-) är dimensionerade för en 0,0..., mm ledare elelr för två maximalt 0, mm ledare.

36 RE_ 0 MRS X. X. 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- Baksidan av RE_ 0 med kommunikationsmodulen RS- A00

37 MRS RE_ 0 X. X. X. TX X. RX TX X. RX 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- A00 Baksidan av RE_ 0 med den fiberoptiska modulen för plast och glasfiber med ljussensoringångar

38 RE_ 0 MRS X. X. 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- A00 Baksidan av RE_0 med kommunikationsmodulen DNP.0 för RS-

39 Light sensor Light sensor X. X. X. Optional L L L DI DI DI DI DI X. X. Optional SGB SGB SGB SGB SGB O U aux ~ IR F SO SO PO PO PO 0 ~ Självövervakning I> Blockering I>> Blockering I>>> IRF Varning Start Utlösn. Start Utlösn. Start Utlösn. SG R SGR SGR SGR SGR I0> Blockering I0>> Blockering DI> Blockering q> Arc I>/I0> Blockering 0 Frånslaget brytarläge Tilllslaget brytarläge ÅI hindrad Brytartillslag spärrat Extern ÅI initierad Tillslagsspärrsignal Extern triggning Återställning Extern utlösn. sign. CBFP Extern triggning Start Utlösn. Start Utlösn. Start Utlösn. Larm Utlösn. Ljusbågsutgång Trip Brytartillslagskomm. Brytarfrånslagskomm. Brytartillslag missl. Signal om påg. steg Larm defin. utlösn. ÅI hindrad Tillslag spärrat Extern spärrsign. Utlösn Indikeringar raderade Utgångskont. med självhålln. återställda Lagrade värden återställda Val av inställningsgrupp Tidssynkronisering SGF...SGF SGL...SGL SO SO SO 0 X. Optional SGR SGR SGR = Fabriksinställning = Exempelinställningar I - - MRS RE_ 0 Figur..- Anslutningsschema (REF 0 rev. C) A000

40 X. RTD/Th RTD RTD 0 RTD/Th RTD 0 RTD X. Tillval DIFF CO MM ON DIFF CO MM ON DIFF CO MM ON DIFF COM MON DIFF COM MON DIFF COM MON L L L 0 O M ~ U aux ~ DI DI DI DI D I IRF X. X. SO SO PO PO PO 0 ~ Optional SGB SGB SGB SGB SGB SGF/ Självövervakning IRF Varning SGR SGR SGR SGR SGR q> * Omstart hindrad Larm Utlösning Nödstart Is ts/is> Start Rotationsvakt/Blockering Utlösning I>> Start Utlösning I< Start Blockering Utlösning I0> Start Blockering Utlösning I> Start Blockering Utlösning åtsi Nödstart ** Omstart hindrad REV Utlösning Motorstart Motor st ThA> Larm Nödstart Utlösning ThB> Larm Nödstart Utlösning Omstart hindrad * Sign. Omstart hindrad från q> Sign. ** Omstart hindrad från åtsi Utlösning Extern omstart hindrad Omstart hindrad Extern utlösning Ext Utlösning Extern triggning av CBFP Ext Utlösning Indikeringar återställda Utgångskontakter återställda Lagrade värden nollställda Val av inställningsgrupp Tidssynkronisering SGF...SGF SGL...SGL = Fabriksinställning I - - RE_ 0 MRS A000 Figur..- Anslutningsschema (REM 0 rev. C) 0

41 dn X. da A L L L 0 N n a O U aux ~ DI DI DI DI DI SO SO PO PO PO IRF X. X. 0 ~ Optional 0 Self-supervision IRF Warning SGB SGB SGB SGB SGB U> Start Blocking Trip SGR SGR SGR SGR SGR U>> / U> Start Blocking Trip U< Blocking Start Trip U<< / U< Start Blocking Trip U 0 > Blocking U 0 >> Blocking Start Trip Start Trip Trip lockout External Triggering Reset Trip lockout External trip External Trip CBFP External Triggering Trip Indications cleared Output contacts unlatched Memorized values cleared Setting group selection Time sync SGF...SGF SGL...SGL SO SO SO 0 Optional SGR SGR SGR 0 0 X. 0 I - - MRS RE_ 0 Figur..- Anslutningsschema (REU 0 rev. C) A0

42

43 MRS RE_ 0. Tillbehör Tabell.- Tillbehör Objekt Beställningsnummer Monteringssats för halvinfällt montage MRS00 Monteringssats för halvinfällt montage, lutning vinkel MRS00 Monteringssats för ytmontage MRS00 Monteringssats för montering i kortram, radmontering MRS00 Monteringssats för " kortram, fristående relä MRS00 Monteringssats för " kortram, ett fristående relä och RTXP MRS00 Monteringssats för " kortram (Combiflex), endast MRS00 monteringsplåt Monteringssats för " kortram (Combiflex), monteringsplåt för MRS00 RTXP Förtillverkade linssensorer och optisk fiber för ljusbågsskydd:, m ±% MRS0-. m±% MRS0-.0 m±% MRS0-.0 Frontkommunikationskabel MRS00 Kommunikationsmoduler: Plastfiber MRS00 Plastfiber med ingångar för ljusbågsskydd MRS000 RS- MRS00 RS- med ingångar för ljusbågsskydd MRS00 Plast- och glasfiber MRS00 Plast- och glasfiber med ingångar för ljusbågsskydd MRS00 RS- inklusive DNP.0 protokoll MRS00 RS- inklusive DNP.0 protokoll med ingångar för MRS00 ljusbågsskydd

44

45 MRS RE_ 0. Förkortningar Abbreviation CT HMI LED Description Strömtransformator Användargränssnitt (HMI = Human-Machine Interface) Lysdiod (LED - Light-Emitting Diode)

46

47

48 ABB Oy Distribution Automation P.O. Box FI-0 Vaasa FINLAND MRS SV /00

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection Saml i ngsskeneskydd Sida 1 Oktober 1994 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles ABB Network Controi Allmänt Användning.Baserad på en väl beprövad och extremt snabb mätning av differentialströmmar

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm

MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm Jaså, du gillar inte att läsa installationsinstruktioner? Vi förstår men med tanke på den stora investeringen en stor bildskärm innebär,

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer