Skyddsrelä. Installationsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsrelä. Installationsmanual"

Transkript

1 RE_ 0

2

3 MRS Utgiven:..00 Version: C/ RE_ 0 Innehåll Copyrights.... Inledning..... Denna manual..... Användning av symboler..... Avsedd målgrupp..... Produktdokumentation..... Dokumentkonventioner.... Säkerhetsanvisningar.... Uppackning..... Identifiering av produkten..... Elektrostatisk urladdning (ESD)..... Avyttring av förpackningsmaterialet.... Montering..... Lösgörande och installation av insticksenheten..... Monteringsmått..... Infällt montage..... Halvinfällt montage Halvinfällt montage med lutning..... Montering i kortram..... Utanpåliggande montage..... " rammontering med RTXP..... Montering i " kortram (Combiflex) Linssensorer för ljusbågsskydd som tillval (endast REF 0) Anslutningar..... Monteringsanvisningar för snäppferritring..... Elektriska anslutningar.... Tillbehör.... Förkortningar...

4

5 MRS RE_ 0 Copyrights Informationen i detta dokument är föremål för ändringar utan föregående meddelande och ska inte betraktas som ett åtagande från ABB Oy. ABB Oy påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan finnas i dokumentet. ABB Oy ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller därav följande skador av något slag eller någon typ som orsakas av användning av detta dokument, och inte heller ska Oy hållas ansvarig för tillfälliga eller indirekta skador som orsakats av användning av någon program- eller maskinvara som beskrivs i detta dokument. Detta dokument och delar därav får inte reproduceras eller kopieras utan skriftligt medgivande från ABB Oy, och innehållet i detta får inte delgivas till tredje part eller användas för något obehörigt ändamål. Upplysningar om program- eller maskinvara som beskrivs i detta dokument har delgivits under licens och får bara användas, kopieras eller avslöjas enligt villkoren i denna licens. Copyright 00 ABB. Alla rattigheter förbehållna. Trademarks ABB är ett registrerat varumärke tillhörande ABB-gruppen. Alla andra varumärken eller produktnamn som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Guarantee Närmaste ABB-representant ger information om garantivillkoren.

6

7 MRS RE_ 0. Inledning.. Denna manual I denna manual finns anvisningar om uppackning och installation av skyddsreläet RE_ 0, samt information om de olika monteringssatser som kan användas. Förutom själva reläet, innehåller leveransen: * Produktdokumentation (se avsnitt.. Produktdokumentation) * Snäppferritring för ström- /spänningstransformatoranslutningar * Batteri för realtidsklockan och det icke-flyktiga minnet * Namnlappar för utskrift för att märka de programmerbara LED-indikatorerna.. Användning av symboler Denna skrift inkluderar följande ikoner som pekar ut säkerhetsrelaterade förhållanden eller annan viktig information: Den elektriska varningsikonen indikerar närvaro av risker som kan leda till att personal och kringstående kan utsättas för elektriska stötar. Den elektriska varningsikonen indikerar närvaro av risker som kan leda till att personal och kringstående kan utsättas för elektriska stötar. Försiktighetsikonen indikerar viktig information eller varningar rörande de begrepp som diskuteras i texten. Den kan indikera närvaro av risker som kan leda till förstörelse av programvara eller skador på utrustning eller egendom. Informationsikonen uppmärksammar läsaren på relevanta fakta och förhållanden. Fastän varningar om risker är relaterade till personalskador, bör man tänka på att drift av skadad utrustning, under vissa driftförhållanden, kan leda till en försämrade processprestanda vilket kan leda till personskador och i värsta fall dödsfall. Därför bör du vara uppmärksam på alla varnings- och försiktighetsrekommendationer... Avsedd målgrupp Denna manual är avsedd för installationspersonal som stöd vid installation av produkthårdvara.

8 RE_ 0 MRS.. Produktdokumentation Förutom reläet och denna handbok, innehåller leveransen även följande reläspecifika dokumentation: Tabell..- REF 0 produktdokumentation Namn REM 0 Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Användarmanual Operator's Manual, ANSI version Tabell..- REM 0 produktdokumentation Namn REM 0 Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Användarmanual Operator s Manual, ANSI version Tabell..- REU 0 produktdokumentation Namn Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Operator s Manual Operator s Manual, ANSI version Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Antingen IEC- eller ANSI-versionen av handboken ingår i leveransen... Dokumentkonventioner Följande konventioner används för presentation av materialet: * Tryck på navigeringsknappen i man-maskin-gränssnittets (HMI) menystruktur visas med hjälp av tryckknappsikonerna, till exempel: Använd följande för att manövrera mellan alternativen. och. * HMI-menyns sökvägar visas på följande sätt: Använd piltangenterna till att välja KONFIGURERING\KOMMUNIKATION \SPA-INSTÄLLNINGAR\LÖSENORD SPA. * Parameternamn, menynamn, reläindikering meddelanden och vyer av relä-hmi: er visas i Courier-typsnitt, till exempel:

9 MRS RE_ 0 Använd pilknapparna till att övervaka andra mätvärden i menyerna EFTERFRÅGADE VÄRDEN och HISTORIKDATA. * HMI-meddelanden visas mellan citationstecken när det är fördelaktigt att peka ut dem för användaren, till exempel: När du sparar ett nytt lösenord, bekräftar reläet lagringen genom att blinka en gång på displayen.

10 0

11 MRS RE_ 0. Säkerhetsanvisningar Farliga spänningar kan uppträda på kontakterna, trots att matningsspänningen är frånkopplad. Brott mot säkerhetsföreskrifterna kan leda till förlust av människoliv, personskador eller omfattande materiella skador. Endast behöriga elektriker har rätt att utföra installationer. Nationella och lokala elsäkerhetsföreskrifter ska alltid följas. Enhetens hölje ska alltid jordas ordentligt på ett vedertaget sätt. När insticksenheten har tagits ur höljet, bör insidan av höljet inte beröras. Delarna på insidan av relähöljet kan vara högspänningsförande och beröring av dem kan leda till personskada. Enheten innehåller komponenter känsliga för statisk elektricitet. De elektriska komponenterna bör därför inte beröras i onödan. Brytning av sigillet på det övre handtaget leder till att garantin upphör, och att utrustningen inte längre fungerar på korrekt korrekt.

12

13 MRS RE_ 0. Uppackning Reläprodukter kräver omsorgsfull hantering före installation i anläggningen. Produkterna bör alltid granskas visuellt för att säkerställa att inga transportskador uppstått. Om produkten skadats, ska reklamation riktas till speditören och den lokale ABBrepresentanten skall omedelbart informeras... Identifiering av produkten Jämför reläets beställningsnummer med reläets beställningsuppgifter för att kontrollera att rätt produkt erhållits. Beställningsnumret finns på en skylt under det nedre handtaget på reläet. Vid kontroll av beställningsnumret för reläets insticksenhet är det viktigt att inte lyfta handtaget mer än º (ca 0 mm). Om handtaget lyfts högre lossnar insticksenheten från höljet. a Figur..- α = º y = 0 mm y Kontroll av reläets nummer A00.. Elektrostatisk urladdning (ESD) Reläerna innehåller komponenter, som är känsliga för statisk elektricitet. Elektronikkretsarna är välskyddade av höljet och därför skall insticksenheten och användargränssnittet (HMI) inte avlägsnas i onödan.

14 RE_ 0 MRS.. Avyttring av förpackningsmaterialet Förpackningsmaterialet består av kartong, som är återvinningsbart till 00 %.

15 MRS RE_ 0. Montering För RE_ 0 kan användas för: * Infälld montering * Halvinfälld montering * Halvinfälld montering med º lutning * Montering i kortram * Utanpåliggande montering * Montering i " ram * Montering med en RTXP testomkopplare i " kortram För olika typer av montering krävs skilda monteringssatser, förutom för den infällda monteringen. I detta avsnitt finns även anvisningar för installation av linssensorer (tillval) för ljusbågsskyddet (gäller endast REF 0). Reläets konstruktion med löstagbar insticksenhet gör installationen lätt. Insticksenheten bör avlägsnas ur relähöljet före monteringen inleds... Lösgörande och installation av insticksenheten Innan insticksenheten lösgörs från höljet ska hjälpspänningen kopplas från. Ta bort insticksenheten. Insticksenheten lösgörs genom att det lägre handtaget lyfts upp tills de fjäderförspända låsen på båda sidorna av handtaget frigörs och enheten skjuts ca mm ut ur höljet. Detta delar på kontakterna.. Dra ut enheten från höljet. Reläet är försett med en automatisk kortslutningsmekanism i anslutningen till strömtransformatorn (CT). Därför bryter lösgörandet av insticksenheten inte strömtransformatorns (CT:s) sekundärkrets, något som annars kan ge upphov till skadligt höga spänningar. Signalkontakterna är öppna, då insticksenheten är bortkopplad.

16 RE_ 0 MRS Figur..- Insticksenheten lösgörs från sitt hölje A00 Före insticksenheten förs in i ett relähölje, bör du kontrollera att enheten och höljet har samma beställningsnummer. Höljets beställningsnummer finns tryckt på bottenplåten inuti höljet. Används en reservinsticksenhet i stället för originalenheten, kontrollera att åtminstone de tio första tecknen i beställningsnumret på höljet och insticksenheten är identiska, vilket visas i följande exempel med REM 0 (samma princip tillämpas i alla reläer av typen RE_ 0_ ): Relähöljets beställningsnummer Insticksenhetens beställningsnummer REM0CHCMP XX REM0CHCNR XX Vi rekommenderar att alla tecknen i ordernumret, utom för dem som anger en reservdel, ska matcha dem på höljet. Reläfunktionerna är försedda med ett inbyggt mekaniskt kodningssystem som som gör att en insticksenhet med spännings eller strömmätingångar bara kan pluggas in i ett motsvarande hölje. Detta bidrar till att förhindra att det uppstår farliga situationer ifall en olämplig insticksenhet ansluts till ett relähölje. Om man försöker skjuta in fel insticksenhet i höljet med tvång, kan reläet skadas och farliga situationer kan uppstå. Vid montering av en insticksenhet i ett hölje:. Kontrollera att handtaget är nere i sitt ursprungliga läge.. Tryck in enheten i höljet tills locket snäpper fast; se Fig...-.

17 MRS RE_ 0 Figur..- Insticksenheten förs in i höljet A00.. Monteringsmått Rambredd mm Ramhöjd mm Ramens djup mm. 0 (U) Figur..- De viktigaste måtten för RE_ 0 A00.. Infällt montage Infällt montage kräver ingen särskild monteringssats. Alla tillbehör finns i höljet.

18 RE_ 0 MRS Montera höljet infällt i panelen:. Lossa de fyra M fästskruvarna ca varv.. Montera höljet i infällningen i panelen, se Fig Dra fast skruvarna, se Fig...-. Lämpligt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 0,...Nm. Kapslingsklassen för infällt montage är IP på framsidan. Baksidan uppfyller kraven för IP 0. Överdelen av den infällt monterade utrustningen uppfyller kraven för IP 0. En apparat med anslutning av optisk buss kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm Hölje Fästskruvar M T Torx-huvud Panel Figur..- Infällt montage av hölje i en panelöppning A00

19 MRS RE_ 0 Figur..- Infällt montage, åtdragning av skruvar A000, 0, Figur..- Infällt montage av relä (hölje och insticksenhet) A00

20 RE_ 0 MRS.. Halvinfällt montage I monteringssatsen för halvinfällt montage (beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör): * Förhöjningsram * Tätning * Skruvar Tätningen används då skyddskaplingsklass IP (enligt IEC 0) krävs för framsidan. Om tätning inte används, är kapslingsklassen IP 0. Fäst förhöjningsramen vid panelöppningen med fyra skruvar enligt figurfig...-. En apparat med optisk bussanslutning kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm Panel M-skruvar Förhöjningsram Ø Panelöppningens mått Figur..- Montering av förhöjningsram A00 0

21 MRS RE_ 0 Hölje Figur..- Montering av hölje A00 Instruktioner om hur höljet monteras i ramen finns i avsnittet.. Infällt montage.. 0. Figur..- Halvinfällt montage av relä (förhöjnngsram, hölje och insticksenhet) A00

22 RE_ 0 MRS.. Halvinfällt montage med lutning Monteringssatsen för lutande halvinfällt montage (beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör) gör det möjligt att montera reläet med lutning. Monteringssetet innehåller: * Vinklad ram * Tätning * Skruvar Tätningen används när kapslingsklass IP krävs för framsidan. Används tätningen inte, uppfyller apparaten kraven för IP 0., (U) 0 A B C D E Figur..- A) M x 0. skruvar B) Insticksenhet C) Hölje D) Vinklad ram E) Tätning Infällt montage med lutning A0

23 MRS RE_ 0 Montera in den vinklade ramen i panelöppningen med fyra skruvar. Rekommenderad tjocklek på panelen är minst mm. +0, -0, + -, 0, , -0, Figur..- Panelöppningens mått A0

24 RE_ 0 MRS Figur..- Relä (vinklad ram, hölje och insticksenhet) monterat i vinkel A0 För instruktioner om hur höljet monteras i den vinklade ramen, se avsnitt.. Infällt montage... Montering i kortram Reläet kan monteras i en " kortram med hjälp av en monteringspanel. Vilken typ av monteringspanel som behövs, beror på antalet reläer som skall monteras. För beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör. En apparat med optisk bussanslutning kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm.

25 MRS RE_ 0 U () (,) Figur..- Monteringspaneler för montering av reläer i kortram A00 För anvisningar om hur höljet monteras i panelen, se avsnittet.. Infällt montage.

26 RE_ 0 MRS. 0. Figur..- Relä (hölje och insticksenhet) inmonterat i kortram A00.. Utanpåliggande montage Monteringssatsen (för beställningsnummer se avsnitt. Tillbehör) används för att montera reläet på en vägg, dvs. för ytmontering. Monteringssatsen innehåller: * Två monteringsramar (bestående av ramar och monteringsskenor). Monteringsramarna är tillverkade av stålplåt (ljusgrå lackering, Pantone 0). * Bakre plåt * Skruvar * Detaljerad monteringsbeskrivning * Uppgifter om skruvhålens dimensioner För anslutning av ledningarna kan ett ytmonterat relä dras ut 0 mm och svängas (eller 0) grader neråt (eller uppåt). Låsknappen "A" i fig...- och i fig...- förankrar reläet i önskat läge (inskjutet eller utdraget). Reläet lösgörs genom att man trycker på låsen.

27 MRS RE_ 0 A Figur..- Ytmonterat relä (hölje och insticksenhet). A) Låsning av reläet i önskat läge: utdraget och nersvängt. Reläet kan roteras genom att fingerskruven B skruvas upp, se "B" i fig...-. A00

28 RE_ 0 MRS D C A A B 0 Figur..- Ytmonterat relä i utdraget och nersvängt läge A) Låser reläet i önskat läge (inskjutet eller utdraget)) B) Fingerskruv C) 0 mm utrymme behövs ovanför och nedanför ramen för rotation D) Minst 0 mm utrymme mellan två ramar A00_.. " rammontering med RTXP Reläet kan monteras tillsammans med en RTXP testomkopplare i en " kortram med hjälp av en monteringssats. För beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör. Monteringssatsen innehåller: * Monteringspanel ( i fig...-) * Metallram ( i fig...-) för montering av testomkopplaren RTXP på panelen En apparat med optisk bussanslutning kräver ett minimidjup på 0 mm. Information om hur höljest monteras i panelen finns i avsnittet.. Infällt montage.

29 MRS RE_ 0 Figur..- Montering av reläet och ramen för testomkopplaren RTXP ) Monteringspanel ) Metallram A00.. Montering i " kortram (Combiflex) Reläet kan monteras i en " kortram (U hög, Combiflex) med hjälp av två olika typer av monteringsramar. Vilken typ av monteringsramar som skall beställas är beroende av om reläet installeras som det är eller i kombination med en testomkopplare av typen RTXP. Vid montering av enbart reläet, använd två monteringsramar av typen MRS00, se i fig...-. När reläet monteras vid sidan av en testomkopplare (RTXP ), använd en monteringsram av typen MRS00 och en av typen MRS00, se och i fig...-. Monteringsramarna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt. Fäst höljets monteringsramar med samma sorts monteringsskruvar som vid infällt montage. Höljet innehåller alla monteringstillbehör som behövs. Montera in höljet i en " kortram.

30 RE_ 0 MRS Figur..- Montering av enbart relä i en " kortram ) Monteringsram av typen MRS00 A000 Figur..- Montering av relä och testomkopplaren RTXP i en " kortram ) Monteringsram av typen MRS00 ) Monteringsram av typen MRS00 A00.0. Linssensorer för ljusbågsskydd som tillval (endast REF 0) Ljusbågsskyddet används för att detektera ljusbågssituationer i luftisolerade metallbeklädda ställverk. Linssensorerna (tillval) kan installeras på olika ställen i ställverksfacket beroende på vilket sorts ljusbågsskydd som används. Se applikationsexemplen i den Tekniska referensmanualen för närmare uppgifter om olika alternativ.. 0

31 MRS RE_ 0 Vid montering av en linssensor, börja med att borra ett hål (Ø 0 mm) i väggen på det utrymme som skall övervakas. Passa in sensorn i hålet och fixera den med en självgängande M skruv. En annan möjlighet är att fästa ljussensorn med buntband. Fäst buntbandets fästdon på ett lämpligt ställe på ställverksfackets vägg och linda buntbandet om sensorn. Kontrollera att buntbandsfästet ligger i sensorns skåra, så att det inte hindrar sensorn från att upptäcka ljus. Figur.0.- Fastsättning av linssensor A00 Figur.0.- Linssensorns mått A00

32

33 MRS RE_ 0. Anslutningar Anslutningsplintarna beskrivs i den tekniska referensmanualen. Varje plint har sin egen identifieringskod, t.ex. X.. Plintarna är numrerade uppifrån och ner med undantag för anslutningsplintarna X., X. och X., som är numrerade nedifrån upp, se fig...- och fig...-. Skruvanslutning av bar ledare eller ledare med ringkabelsko används för elektriska anslutningar. Kontakter av snabbkopplingstyp (X.) används för anslutning av plastfiberkablar och kontakter av typen ST (X.) används för glasfiberkablar. Linssensoringångarna (X. och X.) används för ljusbågsskydd (endast REF 0), se fig...-. Om plintrader med skruvkontakter används:. Öppna anslutningsplinten innan en ledare förs in i den första gången. Plinten öppnas genom att klämskruven vrids motsols tills plinten är öppen (öppningen omges av metall).. För in ledaren och dra åt klämskruven tills ledaren sitter stadigt. Använd endast skruvmejsel med Phillips (PH )-spets och skruvar av typen M. i skruvplintar (X.) för ström- eller spänningstransformatorer. A) B) C) D) MAX. mm MAX mm MIN mm Figur.- Skruvmejsel och bytesspets för ström- eller spänningstransformatoranslutningar av skruvplinttyp A00 Även ringkabelskor av kan användas för ström- eller spänningstransformatoranslutningar. Om kabelskoplintar används:. Öppna skyddet som täcker kabelskons klämskruv (varje klämskruv är försedd med skydd) med skruvmejselspetsen.. Skruva bort skruven, trä den genom kabelskon och skruva på den tillbaka.. Sätt på skyddet igen.

34 RE_ 0 MRS.. Monteringsanvisningar för snäppferritring Montera kring ström/spänningsmätningsledningarna på följande sätt:. Placera snäppferritringen på ett slätt underlag. Ringen öppnas med hjälp av den skruvnyckel som bifogas förpackningen. Tryck nyckeln försiktigt mot nyckelhålen på ferritringen som visas ifig...-. Figur..- Snäppferritringen öppnas före monteringen A00. Ta bort nyckeln ur hålen genom att försiktigt dra ut den med ena handen, medan ferritringen hålls fast med den andra handen.. För in ström/spänningsmätningsledningarna i ferritringen och stäng ferritringen på nytt. Snäppferritringen skall monteras så nära anslutningsblocket som möjligt. Fig...- visar hur snäppferritringen skall vara monterad. Om skyddsreläet är installerat på en plats som är utsatt för vibrationer, som t.ex. i marina applikationer, bör snäppferritringen fästas vid en orörlig del i ställverksfacket. Detta är lätt att genomföra genom att fästa snäppferritringen vid fackets vägg med en skruv.

35 MRS RE_ 0 Figur..- Snäppferritringen monterad A00.. Elektriska anslutningar Alla anslutningar görs på reläets baksida. Ingen lödning krävs Varje signalkopplingsslist (X. och X.) är dimensionerad för en 0,..., mm ledare eller för två 0,...,0 mm ledare. Anslut ström- eller spänningstransformatorledarna till rätt apparat enligt fasföljd och kopplingsschema. Varje plintrad för ström- eller spänningstransformatorer är dimensionerad för en 0,...,0 mm ledning eller för två maximalt, mm ledningar. En skild jordningsledare på minst, mm skall dras från skyddsjordningsskruven mellan kopplingsplintarna X. och X. (den övre skruven, se fig...-) till jordningsskenan. När RTD-sensorer eller termistorer för REM 0 används, bör en dubbelskärmad kabel nyttjas. Anslut kabelskydden till jordningsskruven mellan kopplingsplintarna X. och X. (den nedre skruven, se fig...-). Anslutningarna på de valbara kommunikationsmodulerna för RS- (se fig...- och fig...-) är dimensionerade för en 0,0..., mm ledare elelr för två maximalt 0, mm ledare.

36 RE_ 0 MRS X. X. 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- Baksidan av RE_ 0 med kommunikationsmodulen RS- A00

37 MRS RE_ 0 X. X. X. TX X. RX TX X. RX 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- A00 Baksidan av RE_ 0 med den fiberoptiska modulen för plast och glasfiber med ljussensoringångar

38 RE_ 0 MRS X. X. 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- A00 Baksidan av RE_0 med kommunikationsmodulen DNP.0 för RS-

39 Light sensor Light sensor X. X. X. Optional L L L DI DI DI DI DI X. X. Optional SGB SGB SGB SGB SGB O U aux ~ IR F SO SO PO PO PO 0 ~ Självövervakning I> Blockering I>> Blockering I>>> IRF Varning Start Utlösn. Start Utlösn. Start Utlösn. SG R SGR SGR SGR SGR I0> Blockering I0>> Blockering DI> Blockering q> Arc I>/I0> Blockering 0 Frånslaget brytarläge Tilllslaget brytarläge ÅI hindrad Brytartillslag spärrat Extern ÅI initierad Tillslagsspärrsignal Extern triggning Återställning Extern utlösn. sign. CBFP Extern triggning Start Utlösn. Start Utlösn. Start Utlösn. Larm Utlösn. Ljusbågsutgång Trip Brytartillslagskomm. Brytarfrånslagskomm. Brytartillslag missl. Signal om påg. steg Larm defin. utlösn. ÅI hindrad Tillslag spärrat Extern spärrsign. Utlösn Indikeringar raderade Utgångskont. med självhålln. återställda Lagrade värden återställda Val av inställningsgrupp Tidssynkronisering SGF...SGF SGL...SGL SO SO SO 0 X. Optional SGR SGR SGR = Fabriksinställning = Exempelinställningar I - - MRS RE_ 0 Figur..- Anslutningsschema (REF 0 rev. C) A000

40 X. RTD/Th RTD RTD 0 RTD/Th RTD 0 RTD X. Tillval DIFF CO MM ON DIFF CO MM ON DIFF CO MM ON DIFF COM MON DIFF COM MON DIFF COM MON L L L 0 O M ~ U aux ~ DI DI DI DI D I IRF X. X. SO SO PO PO PO 0 ~ Optional SGB SGB SGB SGB SGB SGF/ Självövervakning IRF Varning SGR SGR SGR SGR SGR q> * Omstart hindrad Larm Utlösning Nödstart Is ts/is> Start Rotationsvakt/Blockering Utlösning I>> Start Utlösning I< Start Blockering Utlösning I0> Start Blockering Utlösning I> Start Blockering Utlösning åtsi Nödstart ** Omstart hindrad REV Utlösning Motorstart Motor st ThA> Larm Nödstart Utlösning ThB> Larm Nödstart Utlösning Omstart hindrad * Sign. Omstart hindrad från q> Sign. ** Omstart hindrad från åtsi Utlösning Extern omstart hindrad Omstart hindrad Extern utlösning Ext Utlösning Extern triggning av CBFP Ext Utlösning Indikeringar återställda Utgångskontakter återställda Lagrade värden nollställda Val av inställningsgrupp Tidssynkronisering SGF...SGF SGL...SGL = Fabriksinställning I - - RE_ 0 MRS A000 Figur..- Anslutningsschema (REM 0 rev. C) 0

41 dn X. da A L L L 0 N n a O U aux ~ DI DI DI DI DI SO SO PO PO PO IRF X. X. 0 ~ Optional 0 Self-supervision IRF Warning SGB SGB SGB SGB SGB U> Start Blocking Trip SGR SGR SGR SGR SGR U>> / U> Start Blocking Trip U< Blocking Start Trip U<< / U< Start Blocking Trip U 0 > Blocking U 0 >> Blocking Start Trip Start Trip Trip lockout External Triggering Reset Trip lockout External trip External Trip CBFP External Triggering Trip Indications cleared Output contacts unlatched Memorized values cleared Setting group selection Time sync SGF...SGF SGL...SGL SO SO SO 0 Optional SGR SGR SGR 0 0 X. 0 I - - MRS RE_ 0 Figur..- Anslutningsschema (REU 0 rev. C) A0

42

43 MRS RE_ 0. Tillbehör Tabell.- Tillbehör Objekt Beställningsnummer Monteringssats för halvinfällt montage MRS00 Monteringssats för halvinfällt montage, lutning vinkel MRS00 Monteringssats för ytmontage MRS00 Monteringssats för montering i kortram, radmontering MRS00 Monteringssats för " kortram, fristående relä MRS00 Monteringssats för " kortram, ett fristående relä och RTXP MRS00 Monteringssats för " kortram (Combiflex), endast MRS00 monteringsplåt Monteringssats för " kortram (Combiflex), monteringsplåt för MRS00 RTXP Förtillverkade linssensorer och optisk fiber för ljusbågsskydd:, m ±% MRS0-. m±% MRS0-.0 m±% MRS0-.0 Frontkommunikationskabel MRS00 Kommunikationsmoduler: Plastfiber MRS00 Plastfiber med ingångar för ljusbågsskydd MRS000 RS- MRS00 RS- med ingångar för ljusbågsskydd MRS00 Plast- och glasfiber MRS00 Plast- och glasfiber med ingångar för ljusbågsskydd MRS00 RS- inklusive DNP.0 protokoll MRS00 RS- inklusive DNP.0 protokoll med ingångar för MRS00 ljusbågsskydd

44

45 MRS RE_ 0. Förkortningar Abbreviation CT HMI LED Description Strömtransformator Användargränssnitt (HMI = Human-Machine Interface) Lysdiod (LED - Light-Emitting Diode)

46

47

48 ABB Oy Distribution Automation P.O. Box FI-0 Vaasa FINLAND MRS SV /00

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *19484879_0115* Montage- och driftsinstruktion Decentral drivningsstyrning MOVIFIT -MC Indikering 01/2015 19484879/SV SEW-EURODRIVE

Läs mer

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installation och drift instruktion Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359 Model 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service Manual November 1998 P/N 1980359 Modell 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service manual November 1998 P/N 1980359 Skicka till: Skriv

Läs mer

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

E-Serien - flerfunktionsskärm med br edbild

E-Serien - flerfunktionsskärm med br edbild E-Serien - flerfunktionsskärm med br edbild Installation Svenska Dokumentnummer: 87116-3-SV Date: 10-2010 E90W, E120W och E140W Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator,

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng 9200-0193 Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_01-2006-02_SWE.doc Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil (pavel.pospisil@linet.cz)

Läs mer

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax.

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax. HeadMouse Extreme WWW.orin.com support@orin.com Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information info@rehabcenter.se Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Informationen i denna bruksanvisning kan

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer