För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid."

Transkript

1 Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår också serviceavtal. Payzones serviceavtal innebär att Du alltid kan få din trasiga PIN terminal utbytt mot en likvärdig terminal till nästkommande vardag. För att komma igång ber vi Dig fylla i ansökningsblanketten och skicka den till oss senast sju bankdagar innan planerad driftsättning. På vår hemsida kan Du läsa om hur avtalet skall fyllas i (http://www.payzone.se/sv/kundservice/faq-avtal/). För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Vi ser fram emot ett gott samarbete! Om Du har frågor, eller vill veta mer om våra produkter, är Du välkommen att kontakta säljavdelningen. Vänliga hälsningar, Jan Lundblad VD, Payzone Nordic AB

2 lista Spectracard 3, Betallösning EMV med PIN- terminal Anslutning, licens, transaktioner och support ingår i standardinstallationen. erna avser ett säljställe (t.ex. en butik etc.). listan gäller fr.o.m och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms. Payzone förbehåller sig rätten till prisjustering samt att indexjustera licensavgiften i april varje år i enlighet med SCBs producentprisindex (PPI) senaste notering. Anslutning Registrering, kontroller samt avstämningar mot inlösande bank. Typ Anslutning Avgift per säljställe kr Abonnemangsavgift, avtalstid 36 månader Avser underhåll, övervakning samt kontroll av kommunikation, korttabeller. Abonnemangsavgift per kassaplats inkl. hyra PIN terminal och serviceavtal Spectracard webbrapport Årlig mjukvarulicens per pin pad terminal 538 kr/månad 0 kr 290 kr/år Tillbehör PIN terminal Ställ till P2100 Space Pole Light Hyra ställ till P2100 Space Pole Light Rengöringskort i kartong om 50 kort 828 kr/styck 29 kr/månad/styck 725 kr/kartong Tilläggstjänster Hantering av kontantkorts-, bonus-, lojalitets- och e- presentkortstransaktioner per månad Enligt offert

3 lista Spectracard 3 - Tilläggstjänster erna avser ett säljställe (t.ex. en butik, restaurang etc.). listan gäller fr.o.m och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms. Tilläggstjänster Byte av kedjetillhörighet (samma applikation) Byte av kedjetillhörighet (ny applikation) Byte av inlösare (bank) Expressavgift (uppläggning tidigare än 7 bankdagar samt felaktiga bankuppgifter) Uppgiftsändring/tillägg per säljställe Uttag av Spectracardrapport, pris per rapport Planerad assistans av servicetekniker, pris per timme (exkl. resekostnader) Ej planerad utryckning, akutservice, pris per timme (exkl. resekostnader) Återköp/kreditering Utbildning, pris per timme (exkl. resekostnader) 750 kr kr kr 650 kr 250 kr 155 kr 875 kr kr 155 kr kr Konsultationer Systemsupport, pris per timme (exkl. resekostnader) Specialistkompetens, pris per timme (exkl. resekostnader) kr kr

4 Avtal Spectracard 3 betallösning EMV med PIN - terminal 1. Inledande kunduppgifter (fylls i av Payzone) 1.1 Säljare: 1.2 Övriga villkor: 1.3 Kundnummer 2. Kunduppgifter (vänligen texta) 2.1 Företagets juridiska namn 2.2 Organisationsnummer 2.3 Adress 2.4 Postnummer 2.5 Ort 2.6 Fakturaadress (om annan än ovan) 2.7 Postnummer 2.8 Ort 2.9 Kontaktperson och telefon 2.10 E-postadress 2.11 Vid ramavtal, ange kedjetillhörighet: 2.12 Driftsättning önskas bekräftas via E-post Telefax 3. Försäljningsställe 3.1 Försäljningsställets namn 3.2 Besöksadress/ leveransadress 3.3 Adress 3.4 Postnummer 3.5 Ort 3.6 Ansvarig och datakontakt 3.7 E-postadress 3.8 Telefon (även riktnummer) 3.9 Fax (även riktnummer) 4. Installation Spectracard och PIN - terminal 4.1 Kassasystem 4.2 Installationsdatum/Startdatum kortbetalning Cash Back Buntstängning kl. 4.3 Version av betalkortsmodul 4.4 Installationen sköts av (namn, företag och E-postadress) 4.5 Typ av verksamhet: Fackhandel Restaurang 4.6 Beställning: Antal Kassaplatser:. med PIN-terminal. Modell: Hypercom P2100 (art.nr: 1006) 4.7 er: : 538 kr/ kassaplats/mån. Inkl. Abonnemang Spectracard, web.rapport, hyra PIN - terminal och serviceavtal. Årlig SW licens per PIN terminal: 290 kr år 4.8 Tillbehör: Ställ till P2100, Space Pole Light. (art.nr 1008) Köp 828 kr/ st. Antal... Ställ till P2100, Space Pole Light. (art.nr 931) Hyr 29 kr/ mån./st. Antal. Rengöringskort i kartong om 50 kort 725 kr (14,50 kr/st) Antal.. 5. Bankförbindelser för kortinlösen Ange bank samt redovisningsnr för resp. inlösare. 5.1 Inlösande bank (den bank ni tecknat avtal med) 5.2 VISA/MC/EC/BANKKORT (redovisningsnr.) 5.3 AMERICAN EXPRESS 5.4 DINERS CLUB 5.5 Annan 5.6 Annan 6. Autogiromedgivande 6.1 Autogiro Jag medger härmed att samtliga fakturor får dras från 6.2 Ange bankgironummer: angivet bankgiro. Betalningsvillkor 10 dagar. Innan pengarna dras från ditt konto skickas en faktura. Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av bifogade Allmänna Villkor Spectracard 09, Särskilda villkor vid hyra av utrustning , Särskilda villkor Serviceavtal för PIN terminal 2010och prislista..... Ort och datum Underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande

5 Spectracard 3 EMV med PIN terminal Allmänna Villkor Spectracard Definitioner: Payzone - Payzone Nordic AB Avtal - Huvudavtal Spectracard inklusive dessa Allmänna Villkor Spectracard 09. Kunden - Den avtalspart som anges i avsnitt 1 i Huvudavtal Spectracard. Spectracard - Den programvara som beskrivs i punkt 2 i dessa allmänna villkor. 2. Omfattning: Detta Avtal ger Kunden en icke-exklusiv nyttjanderätt till programvarorna Spectracard och tilläggsfunktionerna SpectracomClient och Spectracom Server (gemensamt benämnda Spectracard ). Abonnemang hos Telia eller annan leverantör av kommunikationstjänster liksom kostnaderna för trafik omfattas inte av detta Avtal, utan tecknas och bekostas av Kunden. 3. Avtal med inlösare: Kundens användning av Spectracard förutsätter att giltiga inlösenavtal finns mellan Kunden och respektive inlösare eller dennes ombud och att Kunden följer de föreskrifter som utfärdats avseende betalningsrutiner vid elektronisk inlösen. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen meddela Payzone om tillkommande inlösenavtal eller om inlösenavtal upphör att gälla. 4. Certifiering av betalnings-/kassasystem: Kundens betalnings-/kassasystem skall under hela avtalstiden alltid vara certifierat av Payzone. 5. Systemkrav: Windows XP eller senare version av operativsystem Min. 500MHz processor Minst 256 MB RAM Systemet kräver minst 5 GB ledigt disk utrymme Låt inte diskutnyttjande överstiga 90% Minimera antal program som körs på samma nod som kassasystem och Spectracard 6. Upphovsrätt: Spectracard ägs av Payzone och är skyddad av svensk upphovsrättslagstiftning, internationella konventioner och annan tillämplig nationell lag. Till följd härav måste Kunden behandla Spectracard som upphovsrättsligt skyddat material. Kunden äger rätt att överföra Spectracard till en hårddisk på en enskild dator under förutsättning att Kunden behåller originalet endast för säkerhetskopiering eller arkiveringssyften. Kunden har inte rätt att (i) kopiera produktmanualer eller skriftligt material som tillhör Spectracard, (ii) överlåta, hyra/leasa ut eller på annat sätt vidareupplåta sin rätt enligt detta Avtal, eller (iii) förändra, dekompilera eller i övrigt utnyttja Spectracard på sätt som inte förutsätts i detta Avtal. 7. Program- och driftsunderhåll: Payzone äger rätt att införa sådana förändringar i Spectracard som enligt Payzone är nödvändiga för transaktionshantering. Sådana förändringar kan ske såväl lokalt på försäljningsstället som i de centrala driftsystemen. I vissa fall kan förändringen medföra att trafiken till banker och kortutgivare måste brytas och/eller att Spectracards funktionalitet i övrigt påverkas. 8. Support: Payzone erbjuder support till kunden i samverkan med respektive kassaintegratör. Support tillhandahålls endast avseende aktuell version och en föregående version av Spectracard. Om inte annat särskilt avtalats tillfaller rättigheter till resultat av utfört arbete Payzone. Payzone kan, enl. gällande PCI regler, inte erbjuda support på transaktioner äldre än 90 dagar. För de fall Kunden önskar annan support än ovan, kan Kunden framställa begäran om sådana tjänster. Särskild överenskommelse med Payzone erfordras innan arbetet påbörjas. Som tilläggstjänst erbjuder Payzone möjlighet för Kunden att 24 timmar om dygnet via Payzones hemsida (menyval; Kundservice/Kundsupport) ta ut avstämningsunderlag per installation samt utskrift av handböcker. 9. Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura. Fasta avgifter faktureras månadsvis i förskott och transaktionsavgifter månadsvis i efterskott. Avgift skall erläggas senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Därefter utgår dröjsmålsränta med 1 % per månad. Mervärdesskatt samt andra skatter och statliga pålagor tillkommer. Payzone har även rätt att vid dröjsmål med betalning stänga av förbindelsen för transaktioner samt debitera lagreglerad påminnelse- och inkassoavgift samt eventuellt andra lagstadgade avgifter. Vid uppstart av en avstängd förbindelse för transaktioner debiteras en ny anslutningsavgift. En administrativ avgift per faktura enl. gällande prislista tas ut för kund som inte är ansluten till Autogiro 10. Tillägg priser: För pin pad terminal tillkommer en årlig avgift för mjukvarulicens enl. hos payzone gällande prislista. Vid övergång till EMV transaktioner tillkommer en avgift om 30:- per månad och terminal till ordinarie licensavgift. Vid uppgradering av spectracard för att möjliggöra förmedling av EMV transaktioner tillkommer en engångsavgift om 500: Avtalstid och uppsägning: Detta Avtal gäller från det att avtalet undertecknas. Avtalet gäller i 36 månader från det att tjänsten(erna) har installerats hos kund. Om inte Avtalet har sagts upp skriftligen sex (6) månader innan avtalstidens utgång skall Avtalet förlängas med ett år i taget med oförändrad uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt. Payzone äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om: (i) Kunden försätts i konkurs, blir belagd med näringsförbud eller kommer på obestånd, (ii) Kunden i väsentlig grad bryter mot avtalet, (iii) Kunden efter anmodan inte reglerar utestående skulder som förfallit till betalning inom fem (5) bankdagar, eller (iv) Kunden i övrigt bryter mot villkoren i detta avtal och inte vidtar rättelse inom en vecka från skriftlig anmodan därom. I samband med uppsägning har Payzone rätt att stänga av Kundens tillgång till Spectracard med omedelbar verkan. Uppsägning av detta avtal påverkar inte parternas skyldighet att reglera utestående fordringar eller skulder. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av avtalet 12. Immaterialrättsintrång: Såvitt Payzone känner till, sker inte intrång i någon immateriell rättighet tillkommande tredje man genom användning av Spectracard eller del därav. Payzone skall hålla Kunden skadeslös om krav riktas mot Kunden på grund av att Spectracard eller del därav visas göra intrång i annans immateriella rättighet och Payzone kommer att betala resulterande kostnader, skadestånd och advokatarvoden som slutligen må fastställas av domstol, förutsatt att Kunden (a) omedelbart skriftligen meddelar Payzone om påstått intrång; (b) inte gör några medgivanden rörande intrånget; (c) låter Payzone ansvara för alla förhandlingar och rättsliga åtgärder; och (d) ger Payzone, på Payzones bekostnad, all rimlig assistans. Om Spectracard eller del därav är, eller Payzone befarar att den kan bli, föremål för ett förfarande enligt ovan äger Payzone, efter eget val och på egen bekostnad, antingen tillförsäkra Kunden fortsatt rätt till användning eller byta ut eller anpassa Spectracard så att denna inte längre gör intrång, förutsatt att sådant utbyte eller anpassning inte på ett negativt sätt påverkar Spectracards prestanda eller återta Spectracard och kreditera Kunden ett belopp motsvarande fyra (4) månaders erlagda licensavgifter. Payzone ansvarar inte för anspråk på grund av intrång som grundas på att Spectracard använts tillsammans med annan produkt som inte levererats av Payzone eller på att Spectracard ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte är avsedd. 13. Ansvarsbegränsningar: Payzone och dess leverantörer ansvarar inte för skador så som utebliven vinst, försenade transaktionsleveranser, kostnader vid driftavbrott eller förlust av lagrad information och Payzones ansvar är under alla förhållanden begränsat till utbyte till (i) nytt exemplar av Spectracard, eller (ii) återbetalning av fyra (4) månaders licensavgift. 14. Kundens ansvar att följa regelverk: Kunden ansvarar för att vid var tid följa applicerbara regelverk och riktlinjer som omfattar branschen, såsom exempelvis PCI- DSS, samt för att genomföra de lokala förändringar och uppdateringar som regelverken/riktlinjerna vid var tid föreskriver. 15. Kreditprövning och ändring av avtalsvillkor: Sedvanlig kreditprövning av Kunden kommer att ske och bundenhet av detta Avtal är villkorat av att ingen anmärkning framkommer avseende Kunden i denna prövning. Payzone äger rätt att ensidigt ändra Avtalet, inklusive avtalade priser, förutsatt att villkorsändringen aviseras senast en månad i förväg. Om ändring enligt ovan innebär väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med trettio (30) dagars varsel, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Kunden anses ha accepterat ändringen om Spectracard nyttjas efter ändringens ikraftträdande. 16. Tvist och tillämplig lag: Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. För förfallen obetald fordran äger Payzone dock rätt att väcka talan/ansöka om betalningsföreläggande hos allmän domstol eller kronofogdemyndighet efter eget val. Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av bifogade Allmänna Villkor Spectracard 09. Datum. Underskrift

6 Spectracard 3 EMV med PIN terminal Särskilda villkor vid hyra av utrustning Definitioner Hyresavtal - Hyra av PIN-terminal och/ eller tillhörande Utrustning inklusive dessa särskilda villkor vid hyra av Utrustning. Hyrestagaren kunden som hyr Utrustning av Payzone Utrustning Den utrustning som hyrs ut till kunden av Payzone 2. Omfattning Detta Avtal ger Hyrestagaren en icke-exklusiv nyttjanderätt till den hyrda utrustningen. Dessa villkor Särskilda villkor vid hyra av utrustning är tillägg till Allmänna villkor Spectracard 09 och reglerar endast det specifika för hyra av Utrustning. Övriga avtalsvillkor regleras av Allmänna Villkor Spectracard Äganderätt mm Äganderätten till Utrustningen samt tillhörande programvaror och kringutrustning som levererats till Hyrestagaren tillkommer Payzone. Hyrestagaren äger inte rätt att: 3.1. överlåta, hyra/leasa ut, pantsätta eller på annat sätt vidareupplåta sin rätt enligt detta avtal utföra eller låta annan utföra ändringar eller andra ingrepp på utrustningen. 4. Hyrestagarens skyldigheter 4.1 Hyrestagaren ansvarar för att Utrustningen förvaras med normal aktsamhet, vilket innebär att den alltid är i gott och brukbart skick enl. tillverkarens rekommendationer Hyrestagaren eller tredje man äger endast rätt att justera, reparera eller underhålla Utrustningen i enlighet med instruktioner från Payzone. 4.3 Utrustningen får endast anslutas enligt tillverkarens tekniska anvisningar. 4.4 Hyrestagaren skall innan förflyttning av utrustningen inhämta godkännande av Payzone. Hyrestagaren skall utföra sådan förflyttning av Utrustningen med aktsamhet och tillämpning av normalt branschmässigt förfarande. 4.5 Hyrestagaren skall vid fall av rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud, för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt upplysa utmätningsmannen om leverantörens eller dess rättshavares rätt till utrustningen. Hyrestagaren är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta leverantören eller dess rättshavare om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärder. 5. Terminalens tillgänglighet Hyrestagaren skall försäkra Utrustningen och ansvara för alla kostnader som eventuellt tillkommer för att återställa Utrustningen till den av terminaltillverkande företaget angivna specifikationen. Vid avtalets upphörande eller vid annat tillfälle när Payzone har behov av att byta ut Utrustningen pga. tekniska förändringar etc. skall Utrustningen ställas till Payzones förfogande utan dröjsmål. Om Payzone inte, vid anmodan, erhåller Utrustningen debiteras Hyrestagaren en avgift för utrustningen enligt gällande prislista. 6. er och betalningsvillkor: 6.1 Kunden debiteras en hyra för utrusningen, som omfattas av avtalet, enl. gällande prislista i förskott. 6.2 Payzone äger rätt att vid förändring av det allmänna kostnadsläget höja hyran för utrustningen. 6.3 Vid hyra av Utrusning är serviceavtal obligatoriskt. Se allmänna villkor för serviceavtal. Endast terminal VX670 undantas från denna regel då denna ingår i serviceavtal från tredje part. 7. Uppsägning: Vid uppsägning skall Terminalen, på Hyrestagarens bekostnad, returneras till Payzone. Avgift debiteras fram till uppsägningstidens slut samt till dess Utrustningen har returnerats. I samband med uppsägning har Payzone rätt att stänga av Terminalens transaktionsfunktion med omedelbar verkan. 8. Ansvarsbegränsningar Detta regleras i allmänna villkor Spectracard, punkt 13 och i allmänna villkor serviceavtal, punkt 9 9. Hinder i nyttjande av utrustningen. Payzone bär inget ansvar gentemot Hyrestagaren för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Hyrestagaren. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Hyrestagarens förpliktelser enligt detta avtal. Särskilda villkor Serviceavtal för PIN terminal Definitioner: I detta avtal skall nedan angivna uttryck ha följande innebörd: Leverantören Payzone Nordic AB, PIN terminal Med PIN terminal avses PIN terminal inköpta/ hyrda och levererade av Payzone eller till Payzone knutna kassapartner. PIN-terminalens serienummer Med PIN-terminalens serienummer avses det MSN nummer som finns att läsa under PIN-terminalen. Övriga definitioner anges i allmänna villkor Spectracard 2. Syfte: Leverantören skall till Kunden tillhandahålla en tjänst som innebär snabbt och effektivt utbyte av trasig PIN terminal. Denna tjänst regleras i detta avtal. Övriga avtalsvillkor regleras av Allmänna Villkor Spectracard Villkor för PIN terminal. Dessa villkor gäller för PIN terminal lydande under detta serviceavtal: 1. Serviceavtal för PIN terminal första 36 månaderna Under de första 36 månaderna i detta avtal byts PIN-terminalen snabbt och kostnadsfritt ut till likvärdig terminal till nästföljande helgfri vardag om felanmälan sker vardagar innan kl via länk på eller per telefon. 2. Serviceavtal för PIN terminal efter 36 månader Efter de första 36 månaderna får Kunden köpa en ny PIN terminal, till ett med 1000 SEK reducerat pris enl. gällande standardprislista. PIN terminal levereras snabbt till nästföljande helgfria vardag om felanmälan sker vardagar innan kl via länk på vår hemsida eller per telefon. Den nya terminalen omfattas på nytt av kostnadsfritt utbyte 4. Leverantörens åtaganden: Leverantören utför under avtalets giltighetstid utbyte av terminal som tidigare köpts eller hyrs och levererats av Leverantören eller till Leverantören knutna kassapartners, enl. villkor under punkt Vid felanmälan via länk på eller per telefon före kl helgfri vardag, skickas PIN terminal samma dag, annars skickas PIN terminal till Kunden nästföljande helgfria vardag. 2. Leverans av PIN terminal sker med Postens företagspaket eller annan likvärdig tjänst, vilket innebär att leverans till kund sker normalt nästkommande helgfri vardag före kl Leverantören kan leverera PIN terminal samma dag. Kunden står i det fallet för budkostnaden. 4. Leverantören ansvarar för beställning av krypteringsnycklar. 5. Undantag från Leverantörens åtagande: Leverantörens åtaganden omfattar inte: 1. fel som orsakats PIN terminal genom påverkan från andra produkter eller tillbehör som PIN terminal används tillsammans med. 2. fel orsakade av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i PIN terminal som inte skett i enlighet med Leverantörens instruktioner, 3. fel orsakade av oaktsamhet av Kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll, 4. fel orsakade genom Kundens anskaffning av tillsatser, annan utrustning eller förbrukningstillbehör ej rekommenderade av Leverantören, 5. fel orsakade av målning eller ytbehandling av PIN terminal, 6. fel orsakade av åsknedslag eller annan yttre påverkan, 7. ansvar för kvarvarande transaktionsdata som finns i PIN - terminal när den returneras till Leverantören. 8. fel som har orsakats vid felaktigt handhavande, exempelvis vid programuppdatering. 6. Kundens åtaganden: Kunden skall: 1. vid avtalets tecknande ange antal PIN terminaler samt PINterminalens/ terminalernas serienummer, för vilka avtalet avser. 2. felanmäla trasig PIN terminal enl. instruktion till Leverantören via länk på hemsida eller per telefon till kundcenter senast vardagar kl för leverans nästkommande helgfri vardag. 3. vid felanmälan ange hur felet yttrar sig. 4. returnera felaktig PIN terminal till Leverantören senast 14 kalenderdagar efter bytet enl. instruktion på I det fall felanmäld PIN terminal ej har kommit Leverantören tillhanda inom sagda tid, förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden för en ny PIN terminal enligt gällande prislista. Payzone debiterar även en hanteringskostnad vid för sent returnerad PIN terminal enl. gällande prislista, f.n. 250 kr. 5. den felaktiga PIN-terminalen ska vara komplett vid retur, samt returneras med av leverantören tillhandahållen fraktsedel. 6. själv ansvara för installation och kostnad för installation av utbytt PIN terminal. 7. vårda och underhålla PIN terminal väl, så att denna är i gott skick. 7. er och betalningsvillkor: 1. Kunden debiteras en avgift per PIN terminal som omfattas av avtalet enl. gällande prislista i förskott. 2. Fraktkostnader från Leverantör till Kund betalas av Kund. Fraktkostnad för retur av PIN terminal står Leverantören för, under förutsättning att tillhandahållen fraktsedel används. 3. Vid fel i PIN terminal som ej omfattas utav avtalet, faktureras PINterminalen enl. gällande prislista. Fakturering kan komma att ske i efterhand, då noggrann felsökning påvisat fel enl. undantagen under punkt Ansvar och ansvarsbegränsningar: 1. För åtaganden under detta Avtal ansvarar Leverantören endast mot Kunden. 2. Leverantören är inte ansvarig mot kunden eller kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader för utebliven vinst, produktionsbortfall, försvunnen data, försvunna eller felaktiga korttransaktioner, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för hyra av utrustning och liknande kostnader och förluster. 3. Kunden har ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av avvikelser från servicenivån, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Har Leverantören genom försummelse inte fullgjort sina skyldigheter är Leverantören skadeståndsansvarig upp till max 4 månadskostnader. 4. Om parts fullgörande av åtaganden enligt Avtalet försvåras eller förhindras av omständigheter som parten inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar ifråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, avbrott eller begränsningar i datakommunikationsförbindelser samt fel och försening i leveranser från underleverantörer skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning under den tid som hindret förelegat och befrielse från påföljder. 5. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader, på grund av omständighet enligt 8.4 äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande 9. Giltighetstid: Detta serviceavtal är giltigt fr.o.m. det datum avtalet inkom till Payzone och 36 månader framåt. Efter 36 månader löper avtalet med 1 månads bindningstid. 10. Uppsägning: Efter 36 månader tillämpas 1 månads uppsägningstid. All uppsägning skall ske skriftligen. Redan fakturerade månadsavgifter återbetalas ej.

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer