För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid."

Transkript

1 Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår också serviceavtal. Payzones serviceavtal innebär att Du alltid kan få din trasiga PIN terminal utbytt mot en likvärdig terminal till nästkommande vardag. För att komma igång ber vi Dig fylla i ansökningsblanketten och skicka den till oss senast sju bankdagar innan planerad driftsättning. På vår hemsida kan Du läsa om hur avtalet skall fyllas i (http://www.payzone.se/sv/kundservice/faq-avtal/). För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Vi ser fram emot ett gott samarbete! Om Du har frågor, eller vill veta mer om våra produkter, är Du välkommen att kontakta säljavdelningen. Vänliga hälsningar, Jan Lundblad VD, Payzone Nordic AB

2 lista Spectracard 3, Betallösning EMV med PIN- terminal Anslutning, licens, transaktioner och support ingår i standardinstallationen. erna avser ett säljställe (t.ex. en butik etc.). listan gäller fr.o.m och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms. Payzone förbehåller sig rätten till prisjustering samt att indexjustera licensavgiften i april varje år i enlighet med SCBs producentprisindex (PPI) senaste notering. Anslutning Registrering, kontroller samt avstämningar mot inlösande bank. Typ Anslutning Avgift per säljställe kr Abonnemangsavgift, avtalstid 36 månader Avser underhåll, övervakning samt kontroll av kommunikation, korttabeller. Abonnemangsavgift per kassaplats inkl. hyra PIN terminal och serviceavtal Spectracard webbrapport Årlig mjukvarulicens per pin pad terminal 538 kr/månad 0 kr 290 kr/år Tillbehör PIN terminal Ställ till P2100 Space Pole Light Hyra ställ till P2100 Space Pole Light Rengöringskort i kartong om 50 kort 828 kr/styck 29 kr/månad/styck 725 kr/kartong Tilläggstjänster Hantering av kontantkorts-, bonus-, lojalitets- och e- presentkortstransaktioner per månad Enligt offert

3 lista Spectracard 3 - Tilläggstjänster erna avser ett säljställe (t.ex. en butik, restaurang etc.). listan gäller fr.o.m och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms. Tilläggstjänster Byte av kedjetillhörighet (samma applikation) Byte av kedjetillhörighet (ny applikation) Byte av inlösare (bank) Expressavgift (uppläggning tidigare än 7 bankdagar samt felaktiga bankuppgifter) Uppgiftsändring/tillägg per säljställe Uttag av Spectracardrapport, pris per rapport Planerad assistans av servicetekniker, pris per timme (exkl. resekostnader) Ej planerad utryckning, akutservice, pris per timme (exkl. resekostnader) Återköp/kreditering Utbildning, pris per timme (exkl. resekostnader) 750 kr kr kr 650 kr 250 kr 155 kr 875 kr kr 155 kr kr Konsultationer Systemsupport, pris per timme (exkl. resekostnader) Specialistkompetens, pris per timme (exkl. resekostnader) kr kr

4 Avtal Spectracard 3 betallösning EMV med PIN - terminal 1. Inledande kunduppgifter (fylls i av Payzone) 1.1 Säljare: 1.2 Övriga villkor: 1.3 Kundnummer 2. Kunduppgifter (vänligen texta) 2.1 Företagets juridiska namn 2.2 Organisationsnummer 2.3 Adress 2.4 Postnummer 2.5 Ort 2.6 Fakturaadress (om annan än ovan) 2.7 Postnummer 2.8 Ort 2.9 Kontaktperson och telefon 2.10 E-postadress 2.11 Vid ramavtal, ange kedjetillhörighet: 2.12 Driftsättning önskas bekräftas via E-post Telefax 3. Försäljningsställe 3.1 Försäljningsställets namn 3.2 Besöksadress/ leveransadress 3.3 Adress 3.4 Postnummer 3.5 Ort 3.6 Ansvarig och datakontakt 3.7 E-postadress 3.8 Telefon (även riktnummer) 3.9 Fax (även riktnummer) 4. Installation Spectracard och PIN - terminal 4.1 Kassasystem 4.2 Installationsdatum/Startdatum kortbetalning Cash Back Buntstängning kl. 4.3 Version av betalkortsmodul 4.4 Installationen sköts av (namn, företag och E-postadress) 4.5 Typ av verksamhet: Fackhandel Restaurang 4.6 Beställning: Antal Kassaplatser:. med PIN-terminal. Modell: Hypercom P2100 (art.nr: 1006) 4.7 er: : 538 kr/ kassaplats/mån. Inkl. Abonnemang Spectracard, web.rapport, hyra PIN - terminal och serviceavtal. Årlig SW licens per PIN terminal: 290 kr år 4.8 Tillbehör: Ställ till P2100, Space Pole Light. (art.nr 1008) Köp 828 kr/ st. Antal... Ställ till P2100, Space Pole Light. (art.nr 931) Hyr 29 kr/ mån./st. Antal. Rengöringskort i kartong om 50 kort 725 kr (14,50 kr/st) Antal.. 5. Bankförbindelser för kortinlösen Ange bank samt redovisningsnr för resp. inlösare. 5.1 Inlösande bank (den bank ni tecknat avtal med) 5.2 VISA/MC/EC/BANKKORT (redovisningsnr.) 5.3 AMERICAN EXPRESS 5.4 DINERS CLUB 5.5 Annan 5.6 Annan 6. Autogiromedgivande 6.1 Autogiro Jag medger härmed att samtliga fakturor får dras från 6.2 Ange bankgironummer: angivet bankgiro. Betalningsvillkor 10 dagar. Innan pengarna dras från ditt konto skickas en faktura. Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av bifogade Allmänna Villkor Spectracard 09, Särskilda villkor vid hyra av utrustning , Särskilda villkor Serviceavtal för PIN terminal 2010och prislista..... Ort och datum Underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande

5 Spectracard 3 EMV med PIN terminal Allmänna Villkor Spectracard Definitioner: Payzone - Payzone Nordic AB Avtal - Huvudavtal Spectracard inklusive dessa Allmänna Villkor Spectracard 09. Kunden - Den avtalspart som anges i avsnitt 1 i Huvudavtal Spectracard. Spectracard - Den programvara som beskrivs i punkt 2 i dessa allmänna villkor. 2. Omfattning: Detta Avtal ger Kunden en icke-exklusiv nyttjanderätt till programvarorna Spectracard och tilläggsfunktionerna SpectracomClient och Spectracom Server (gemensamt benämnda Spectracard ). Abonnemang hos Telia eller annan leverantör av kommunikationstjänster liksom kostnaderna för trafik omfattas inte av detta Avtal, utan tecknas och bekostas av Kunden. 3. Avtal med inlösare: Kundens användning av Spectracard förutsätter att giltiga inlösenavtal finns mellan Kunden och respektive inlösare eller dennes ombud och att Kunden följer de föreskrifter som utfärdats avseende betalningsrutiner vid elektronisk inlösen. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen meddela Payzone om tillkommande inlösenavtal eller om inlösenavtal upphör att gälla. 4. Certifiering av betalnings-/kassasystem: Kundens betalnings-/kassasystem skall under hela avtalstiden alltid vara certifierat av Payzone. 5. Systemkrav: Windows XP eller senare version av operativsystem Min. 500MHz processor Minst 256 MB RAM Systemet kräver minst 5 GB ledigt disk utrymme Låt inte diskutnyttjande överstiga 90% Minimera antal program som körs på samma nod som kassasystem och Spectracard 6. Upphovsrätt: Spectracard ägs av Payzone och är skyddad av svensk upphovsrättslagstiftning, internationella konventioner och annan tillämplig nationell lag. Till följd härav måste Kunden behandla Spectracard som upphovsrättsligt skyddat material. Kunden äger rätt att överföra Spectracard till en hårddisk på en enskild dator under förutsättning att Kunden behåller originalet endast för säkerhetskopiering eller arkiveringssyften. Kunden har inte rätt att (i) kopiera produktmanualer eller skriftligt material som tillhör Spectracard, (ii) överlåta, hyra/leasa ut eller på annat sätt vidareupplåta sin rätt enligt detta Avtal, eller (iii) förändra, dekompilera eller i övrigt utnyttja Spectracard på sätt som inte förutsätts i detta Avtal. 7. Program- och driftsunderhåll: Payzone äger rätt att införa sådana förändringar i Spectracard som enligt Payzone är nödvändiga för transaktionshantering. Sådana förändringar kan ske såväl lokalt på försäljningsstället som i de centrala driftsystemen. I vissa fall kan förändringen medföra att trafiken till banker och kortutgivare måste brytas och/eller att Spectracards funktionalitet i övrigt påverkas. 8. Support: Payzone erbjuder support till kunden i samverkan med respektive kassaintegratör. Support tillhandahålls endast avseende aktuell version och en föregående version av Spectracard. Om inte annat särskilt avtalats tillfaller rättigheter till resultat av utfört arbete Payzone. Payzone kan, enl. gällande PCI regler, inte erbjuda support på transaktioner äldre än 90 dagar. För de fall Kunden önskar annan support än ovan, kan Kunden framställa begäran om sådana tjänster. Särskild överenskommelse med Payzone erfordras innan arbetet påbörjas. Som tilläggstjänst erbjuder Payzone möjlighet för Kunden att 24 timmar om dygnet via Payzones hemsida (menyval; Kundservice/Kundsupport) ta ut avstämningsunderlag per installation samt utskrift av handböcker. 9. Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura. Fasta avgifter faktureras månadsvis i förskott och transaktionsavgifter månadsvis i efterskott. Avgift skall erläggas senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Därefter utgår dröjsmålsränta med 1 % per månad. Mervärdesskatt samt andra skatter och statliga pålagor tillkommer. Payzone har även rätt att vid dröjsmål med betalning stänga av förbindelsen för transaktioner samt debitera lagreglerad påminnelse- och inkassoavgift samt eventuellt andra lagstadgade avgifter. Vid uppstart av en avstängd förbindelse för transaktioner debiteras en ny anslutningsavgift. En administrativ avgift per faktura enl. gällande prislista tas ut för kund som inte är ansluten till Autogiro 10. Tillägg priser: För pin pad terminal tillkommer en årlig avgift för mjukvarulicens enl. hos payzone gällande prislista. Vid övergång till EMV transaktioner tillkommer en avgift om 30:- per månad och terminal till ordinarie licensavgift. Vid uppgradering av spectracard för att möjliggöra förmedling av EMV transaktioner tillkommer en engångsavgift om 500: Avtalstid och uppsägning: Detta Avtal gäller från det att avtalet undertecknas. Avtalet gäller i 36 månader från det att tjänsten(erna) har installerats hos kund. Om inte Avtalet har sagts upp skriftligen sex (6) månader innan avtalstidens utgång skall Avtalet förlängas med ett år i taget med oförändrad uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt. Payzone äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om: (i) Kunden försätts i konkurs, blir belagd med näringsförbud eller kommer på obestånd, (ii) Kunden i väsentlig grad bryter mot avtalet, (iii) Kunden efter anmodan inte reglerar utestående skulder som förfallit till betalning inom fem (5) bankdagar, eller (iv) Kunden i övrigt bryter mot villkoren i detta avtal och inte vidtar rättelse inom en vecka från skriftlig anmodan därom. I samband med uppsägning har Payzone rätt att stänga av Kundens tillgång till Spectracard med omedelbar verkan. Uppsägning av detta avtal påverkar inte parternas skyldighet att reglera utestående fordringar eller skulder. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av avtalet 12. Immaterialrättsintrång: Såvitt Payzone känner till, sker inte intrång i någon immateriell rättighet tillkommande tredje man genom användning av Spectracard eller del därav. Payzone skall hålla Kunden skadeslös om krav riktas mot Kunden på grund av att Spectracard eller del därav visas göra intrång i annans immateriella rättighet och Payzone kommer att betala resulterande kostnader, skadestånd och advokatarvoden som slutligen må fastställas av domstol, förutsatt att Kunden (a) omedelbart skriftligen meddelar Payzone om påstått intrång; (b) inte gör några medgivanden rörande intrånget; (c) låter Payzone ansvara för alla förhandlingar och rättsliga åtgärder; och (d) ger Payzone, på Payzones bekostnad, all rimlig assistans. Om Spectracard eller del därav är, eller Payzone befarar att den kan bli, föremål för ett förfarande enligt ovan äger Payzone, efter eget val och på egen bekostnad, antingen tillförsäkra Kunden fortsatt rätt till användning eller byta ut eller anpassa Spectracard så att denna inte längre gör intrång, förutsatt att sådant utbyte eller anpassning inte på ett negativt sätt påverkar Spectracards prestanda eller återta Spectracard och kreditera Kunden ett belopp motsvarande fyra (4) månaders erlagda licensavgifter. Payzone ansvarar inte för anspråk på grund av intrång som grundas på att Spectracard använts tillsammans med annan produkt som inte levererats av Payzone eller på att Spectracard ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte är avsedd. 13. Ansvarsbegränsningar: Payzone och dess leverantörer ansvarar inte för skador så som utebliven vinst, försenade transaktionsleveranser, kostnader vid driftavbrott eller förlust av lagrad information och Payzones ansvar är under alla förhållanden begränsat till utbyte till (i) nytt exemplar av Spectracard, eller (ii) återbetalning av fyra (4) månaders licensavgift. 14. Kundens ansvar att följa regelverk: Kunden ansvarar för att vid var tid följa applicerbara regelverk och riktlinjer som omfattar branschen, såsom exempelvis PCI- DSS, samt för att genomföra de lokala förändringar och uppdateringar som regelverken/riktlinjerna vid var tid föreskriver. 15. Kreditprövning och ändring av avtalsvillkor: Sedvanlig kreditprövning av Kunden kommer att ske och bundenhet av detta Avtal är villkorat av att ingen anmärkning framkommer avseende Kunden i denna prövning. Payzone äger rätt att ensidigt ändra Avtalet, inklusive avtalade priser, förutsatt att villkorsändringen aviseras senast en månad i förväg. Om ändring enligt ovan innebär väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med trettio (30) dagars varsel, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Kunden anses ha accepterat ändringen om Spectracard nyttjas efter ändringens ikraftträdande. 16. Tvist och tillämplig lag: Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. För förfallen obetald fordran äger Payzone dock rätt att väcka talan/ansöka om betalningsföreläggande hos allmän domstol eller kronofogdemyndighet efter eget val. Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av bifogade Allmänna Villkor Spectracard 09. Datum. Underskrift

6 Spectracard 3 EMV med PIN terminal Särskilda villkor vid hyra av utrustning Definitioner Hyresavtal - Hyra av PIN-terminal och/ eller tillhörande Utrustning inklusive dessa särskilda villkor vid hyra av Utrustning. Hyrestagaren kunden som hyr Utrustning av Payzone Utrustning Den utrustning som hyrs ut till kunden av Payzone 2. Omfattning Detta Avtal ger Hyrestagaren en icke-exklusiv nyttjanderätt till den hyrda utrustningen. Dessa villkor Särskilda villkor vid hyra av utrustning är tillägg till Allmänna villkor Spectracard 09 och reglerar endast det specifika för hyra av Utrustning. Övriga avtalsvillkor regleras av Allmänna Villkor Spectracard Äganderätt mm Äganderätten till Utrustningen samt tillhörande programvaror och kringutrustning som levererats till Hyrestagaren tillkommer Payzone. Hyrestagaren äger inte rätt att: 3.1. överlåta, hyra/leasa ut, pantsätta eller på annat sätt vidareupplåta sin rätt enligt detta avtal utföra eller låta annan utföra ändringar eller andra ingrepp på utrustningen. 4. Hyrestagarens skyldigheter 4.1 Hyrestagaren ansvarar för att Utrustningen förvaras med normal aktsamhet, vilket innebär att den alltid är i gott och brukbart skick enl. tillverkarens rekommendationer Hyrestagaren eller tredje man äger endast rätt att justera, reparera eller underhålla Utrustningen i enlighet med instruktioner från Payzone. 4.3 Utrustningen får endast anslutas enligt tillverkarens tekniska anvisningar. 4.4 Hyrestagaren skall innan förflyttning av utrustningen inhämta godkännande av Payzone. Hyrestagaren skall utföra sådan förflyttning av Utrustningen med aktsamhet och tillämpning av normalt branschmässigt förfarande. 4.5 Hyrestagaren skall vid fall av rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud, för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt upplysa utmätningsmannen om leverantörens eller dess rättshavares rätt till utrustningen. Hyrestagaren är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta leverantören eller dess rättshavare om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärder. 5. Terminalens tillgänglighet Hyrestagaren skall försäkra Utrustningen och ansvara för alla kostnader som eventuellt tillkommer för att återställa Utrustningen till den av terminaltillverkande företaget angivna specifikationen. Vid avtalets upphörande eller vid annat tillfälle när Payzone har behov av att byta ut Utrustningen pga. tekniska förändringar etc. skall Utrustningen ställas till Payzones förfogande utan dröjsmål. Om Payzone inte, vid anmodan, erhåller Utrustningen debiteras Hyrestagaren en avgift för utrustningen enligt gällande prislista. 6. er och betalningsvillkor: 6.1 Kunden debiteras en hyra för utrusningen, som omfattas av avtalet, enl. gällande prislista i förskott. 6.2 Payzone äger rätt att vid förändring av det allmänna kostnadsläget höja hyran för utrustningen. 6.3 Vid hyra av Utrusning är serviceavtal obligatoriskt. Se allmänna villkor för serviceavtal. Endast terminal VX670 undantas från denna regel då denna ingår i serviceavtal från tredje part. 7. Uppsägning: Vid uppsägning skall Terminalen, på Hyrestagarens bekostnad, returneras till Payzone. Avgift debiteras fram till uppsägningstidens slut samt till dess Utrustningen har returnerats. I samband med uppsägning har Payzone rätt att stänga av Terminalens transaktionsfunktion med omedelbar verkan. 8. Ansvarsbegränsningar Detta regleras i allmänna villkor Spectracard, punkt 13 och i allmänna villkor serviceavtal, punkt 9 9. Hinder i nyttjande av utrustningen. Payzone bär inget ansvar gentemot Hyrestagaren för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Hyrestagaren. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Hyrestagarens förpliktelser enligt detta avtal. Särskilda villkor Serviceavtal för PIN terminal Definitioner: I detta avtal skall nedan angivna uttryck ha följande innebörd: Leverantören Payzone Nordic AB, PIN terminal Med PIN terminal avses PIN terminal inköpta/ hyrda och levererade av Payzone eller till Payzone knutna kassapartner. PIN-terminalens serienummer Med PIN-terminalens serienummer avses det MSN nummer som finns att läsa under PIN-terminalen. Övriga definitioner anges i allmänna villkor Spectracard 2. Syfte: Leverantören skall till Kunden tillhandahålla en tjänst som innebär snabbt och effektivt utbyte av trasig PIN terminal. Denna tjänst regleras i detta avtal. Övriga avtalsvillkor regleras av Allmänna Villkor Spectracard Villkor för PIN terminal. Dessa villkor gäller för PIN terminal lydande under detta serviceavtal: 1. Serviceavtal för PIN terminal första 36 månaderna Under de första 36 månaderna i detta avtal byts PIN-terminalen snabbt och kostnadsfritt ut till likvärdig terminal till nästföljande helgfri vardag om felanmälan sker vardagar innan kl via länk på eller per telefon. 2. Serviceavtal för PIN terminal efter 36 månader Efter de första 36 månaderna får Kunden köpa en ny PIN terminal, till ett med 1000 SEK reducerat pris enl. gällande standardprislista. PIN terminal levereras snabbt till nästföljande helgfria vardag om felanmälan sker vardagar innan kl via länk på vår hemsida eller per telefon. Den nya terminalen omfattas på nytt av kostnadsfritt utbyte 4. Leverantörens åtaganden: Leverantören utför under avtalets giltighetstid utbyte av terminal som tidigare köpts eller hyrs och levererats av Leverantören eller till Leverantören knutna kassapartners, enl. villkor under punkt Vid felanmälan via länk på eller per telefon före kl helgfri vardag, skickas PIN terminal samma dag, annars skickas PIN terminal till Kunden nästföljande helgfria vardag. 2. Leverans av PIN terminal sker med Postens företagspaket eller annan likvärdig tjänst, vilket innebär att leverans till kund sker normalt nästkommande helgfri vardag före kl Leverantören kan leverera PIN terminal samma dag. Kunden står i det fallet för budkostnaden. 4. Leverantören ansvarar för beställning av krypteringsnycklar. 5. Undantag från Leverantörens åtagande: Leverantörens åtaganden omfattar inte: 1. fel som orsakats PIN terminal genom påverkan från andra produkter eller tillbehör som PIN terminal används tillsammans med. 2. fel orsakade av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i PIN terminal som inte skett i enlighet med Leverantörens instruktioner, 3. fel orsakade av oaktsamhet av Kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll, 4. fel orsakade genom Kundens anskaffning av tillsatser, annan utrustning eller förbrukningstillbehör ej rekommenderade av Leverantören, 5. fel orsakade av målning eller ytbehandling av PIN terminal, 6. fel orsakade av åsknedslag eller annan yttre påverkan, 7. ansvar för kvarvarande transaktionsdata som finns i PIN - terminal när den returneras till Leverantören. 8. fel som har orsakats vid felaktigt handhavande, exempelvis vid programuppdatering. 6. Kundens åtaganden: Kunden skall: 1. vid avtalets tecknande ange antal PIN terminaler samt PINterminalens/ terminalernas serienummer, för vilka avtalet avser. 2. felanmäla trasig PIN terminal enl. instruktion till Leverantören via länk på hemsida eller per telefon till kundcenter senast vardagar kl för leverans nästkommande helgfri vardag. 3. vid felanmälan ange hur felet yttrar sig. 4. returnera felaktig PIN terminal till Leverantören senast 14 kalenderdagar efter bytet enl. instruktion på I det fall felanmäld PIN terminal ej har kommit Leverantören tillhanda inom sagda tid, förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden för en ny PIN terminal enligt gällande prislista. Payzone debiterar även en hanteringskostnad vid för sent returnerad PIN terminal enl. gällande prislista, f.n. 250 kr. 5. den felaktiga PIN-terminalen ska vara komplett vid retur, samt returneras med av leverantören tillhandahållen fraktsedel. 6. själv ansvara för installation och kostnad för installation av utbytt PIN terminal. 7. vårda och underhålla PIN terminal väl, så att denna är i gott skick. 7. er och betalningsvillkor: 1. Kunden debiteras en avgift per PIN terminal som omfattas av avtalet enl. gällande prislista i förskott. 2. Fraktkostnader från Leverantör till Kund betalas av Kund. Fraktkostnad för retur av PIN terminal står Leverantören för, under förutsättning att tillhandahållen fraktsedel används. 3. Vid fel i PIN terminal som ej omfattas utav avtalet, faktureras PINterminalen enl. gällande prislista. Fakturering kan komma att ske i efterhand, då noggrann felsökning påvisat fel enl. undantagen under punkt Ansvar och ansvarsbegränsningar: 1. För åtaganden under detta Avtal ansvarar Leverantören endast mot Kunden. 2. Leverantören är inte ansvarig mot kunden eller kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader för utebliven vinst, produktionsbortfall, försvunnen data, försvunna eller felaktiga korttransaktioner, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för hyra av utrustning och liknande kostnader och förluster. 3. Kunden har ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av avvikelser från servicenivån, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Har Leverantören genom försummelse inte fullgjort sina skyldigheter är Leverantören skadeståndsansvarig upp till max 4 månadskostnader. 4. Om parts fullgörande av åtaganden enligt Avtalet försvåras eller förhindras av omständigheter som parten inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar ifråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, avbrott eller begränsningar i datakommunikationsförbindelser samt fel och försening i leveranser från underleverantörer skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning under den tid som hindret förelegat och befrielse från påföljder. 5. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader, på grund av omständighet enligt 8.4 äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande 9. Giltighetstid: Detta serviceavtal är giltigt fr.o.m. det datum avtalet inkom till Payzone och 36 månader framåt. Efter 36 månader löper avtalet med 1 månads bindningstid. 10. Uppsägning: Efter 36 månader tillämpas 1 månads uppsägningstid. All uppsägning skall ske skriftligen. Redan fakturerade månadsavgifter återbetalas ej.

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar anslutning av Kunden till Aurigas system för kontroll, insamling och förmedling av korttransaktioner. Den plats där kortbetalning sker, kallas säljställe i avtalet.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Kundavtal avseende betaltjänst

Kundavtal avseende betaltjänst DIBS Payment Services AB (publ) Box 165, 101 23 Stockholm Besöksadress: Kungsbroplan 2 Växel: 08-527 525 00, Fax: 08-527 525 99 Hemsida: www.dibs.se Kundavtal avseende betaltjänst Kundnummer (anges av

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter 1.1.1 Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson AVTALSVILLKOR 1(7) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2014-02-19. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor vid hyra eller köp av Utrustning för elektronisk transaktionshantering, 2012-10-08

Allmänna villkor. Allmänna villkor vid hyra eller köp av Utrustning för elektronisk transaktionshantering, 2012-10-08 Allmänna villkor Allmänna villkor vid hyra eller köp av Utrustning för elektronisk transaktionshantering, 2012-10-08 Del 1: Gemensamma villkor oavsett hyra eller köp av Utrustning 1. TILLÄMPLIGA VILLKOR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang

Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang Företagsvillkor Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang Gäller från och med 2011-10-01 1. ALLMÄNT 1.1. INLEDNING Med Junet avses det bolag, Junet AB (org nr 556677-5911) som ansvarar för avtalet med Kunden.

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG Gällande fr.o.m. 2006-12-20 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Teknikbyrån i Sverige AB, org.nr. 556621-7203 "Teknikbyrån") och juridisk person

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer