Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Stockholm Följebrev med instruktioner för remissvar på förslag till ekologisk hållbar upphandling av livsmedel Miljöstyrningsrådet ägs av staten, Sveriges kommuner och landsting samt Svenskt Näringsliv. Det har regeringens uppdrag att tillhandahålla EKU-verktyget ett hjälpmedel för offentlig och privat sektor att ta miljöhänsyn vid olika former av upphandlingar och inköp. Mer information på Instruktioner och rekommendationer för att besvara remissen för hållbara livsmedel: Läs inledning, upphandlingsmässiga aspekter och dokumentens uppbyggnad! Där står mer om bakgrunden till kriteriearbetet, bedömning av de juridiska frågorna kring offentlig upphandling och, slutligen, en beskrivning över hur de olika dokumenten är tänkta att användas och hur de strukturerats samt i korthet deras huvudsakliga innehåll. Omfattning: Hela remissmaterialet är förhållandevis omfattande och innehåller ett flertal olika produkt- och ämnesområden. En rekommendation är att ta ut de delar som är aktuella för er organisation och/eller cirkulera mellan er. Sidhänvisningarna i innehållsförteckningen går tyvärr bara att läsa på skärmen, däremot inte i utskrift. Vi ber er särskilt bedöma följande: - Krav och kriterier: Är de relevanta i förhållande till marknad, branschförutsättningar etc? Relevanta nivåer för ökad miljöanpassning/ekologisk hållbarhet? - Motiv: Motivtextens syfte är att förklara varför kravet ställs och frågan är: gör de det och på ett korrekt sätt? - Övriga vägledningar och faktatexter: När det gäller vägledande dokument ber vi er bl a bedöma informationsvärdet och nyttan. Faktatexter ber vi bl a om synpunkter på innehållet i sak m m. AB Svenska Miljöstyrningsrådet Swedish Environmental Management Council Telefon: +46 (0) Internet: Vasagatan 15-17, SE Stockholm Telefax: +46 (0) E-post:

7 I vissa fall finns frågor till remissinstanserna direkt i texten! Synpunkter som handlar om handlar om andra aspekter är givetvis också välkomna! Layout, rubriksättning etc kommer dock att få en slutlig genomgång. Checklista / svarsformulär (bifogas separat). Synpunkter önskas på användbarheten av et sådant formulär, upplägg osv. Slutlig granskning: En slutlig granskning av materialet ur ett vetenskapligt perspektiv kommer att utföras av SIK Institutet för livsmedel och bioteknik innan publicering. Svarsform: Miljöstyrningsrådet uppskattar synpunkter och kommentarer i word-format med angivande av dokumentnamn och punkthänvisning (ex vis kriterier för fisk, p B.2). Vill ni göra mer omfattande kommentarer kan vi skicka enstaka dokument i word-format. Ange er organisation och en kontaktperson i svaret. seminarium: Tisdag den 8 mars hålls ett särskilt remiss-seminarium för livsmedelsförslaget. Inbjudan har skickats ut i förväg, men bifogas här återigen. Anmälan gärna snarast möjligt! svar senast: Svar på remissen ska ha inkommit senast den 2 maj 2005 och skickas via e-post till Charlotta Frenander: Frågor under remisstiden besvaras av: Charlotta Frenander , Stort tack på förhand för er hjälp i remissarbetet och att ha bidragit till att upphandling inom livsmedelsområdet kan ske på ett mer ekologiskt hållbart sätt i framtiden! Vänliga hälsningar AB Svenska Miljöstyrningsrådet Swedish Environmental Management Council Telefon: +46 (0) Internet: Vasagatan 15-17, SE Stockholm Telefax: +46 (0) E-post:

8 instanser Ekologisk hållbar upphandling av livsmedel Naturvårdsverket Konsumentverket Livsmedelsverket Jordbruksverket Fiskeriverket Kemikalieinspektionen Miljödepartementet Jordbruksdepartementet Finansdepartementet Näringsdepartementet Nämnden för offentlig upphandling NOU Sveriges kommuner och landsting Föreningen Svenskt Näringsliv Svensk Handel Kött- och charkföretagen Svensk Fågel Svenska Ägg Svensk Mjölk Livsmedelsföretagen Fiskbranschens Riksförbund Sveriges Fiskares Riksförbund Sveriges Vattenbrukares Riksförbund Sveriges Hotell & Restaurang SHR Företagarnas Riksorganisation Lantbrukarnas Riksförbund LRF Sigill Kvalitetssystem Svenska Lantmännen Grön Produktion i Sverige AB SMAK KRAV Ekologiska Lantbrukarna Ekocentrum Hushållningssällskapens Förbund KSLA Kungliga Skogs- och lantbruksakademien Sveriges lantbruksuniversitet SLU Centrum för uthålligt lantbruk CUL (SLU Uppsala) FORMAS Stockholms Universitet, systemekologiska institutionen Göteborgs Universitet, institutet för hushållsvetenskap Institutet för livsmedel och bioteknik SIK Hållbarhetsrådet (fd IEH) SIS Miljömärkning Svenska Naturskyddsföreningen SNF Världsnaturfonden WWF Miljöförbundet Jordens Vänner Greenpeace Servera R&S ICA Meny Svensk Snabbmat Findus Sardus Semper SABA Chiquita COOP ICA handlarna Sveriges Åkeriföretag Schenker-BTL Frigoscandia DHL AB Svenska Miljöstyrningsrådet Swedish Environmental Management Council Telefon: +46 (0) Internet: Vasagatan 15-17, SE Stockholm Telefax: +46 (0) E-post:

9 Box Delivery Malmö Skolrestauranger Stockholm Stad Göteborgs Stad, Upphandlingsbolaget Kommentus Kommuner: Borlänge Trosa Umeå Växjö Helsingborg Åre Lidingö Stad Södertälje kommun Örebro kommun Lunds kommun Stockholms läns landsting Västra Götalands Regionen Övriga landsting: Uppsala, Västernorrland Region Skåne FMLOG Försvarsmaktens Logistik Statlig inköpssamordning Statistiska Centralbyrån Sveriges Konsumentråd Sveriges konsumenter i samverkan Djurskyddet i Sverige AB Svenska Miljöstyrningsrådet Swedish Environmental Management Council Telefon: +46 (0) Internet: Vasagatan 15-17, SE Stockholm Telefax: +46 (0) E-post:

10 Förslag till Ekologisk hållbar upphandling av livsmedel Kriterier Motiv Fakta Vägledning Mars 2005 Projektledare: Charlotta Frenander AB Svenska Miljöstyrningsrådet Vasagatan Stockholm

11 Innehåll: Inledning hållbara livsmedel 3 Upphandlingsmässiga aspekter 5 Dokumentens uppbyggnad 6 Bakgrundsbeskrivning 9 Certifierings/kontrollsystem inom livsmedelskedjan 20 Vägledning för upphandling av ekologiska produkter 40 Leverantörens kvalitetssäkring 54 Kriterier för animaliska produkter 57 Motiv för animaliska produkter 65 Kriterier och motiv för naturbeteskött 87 Kriterier för mjölkprodukter 89 Motiv för mjölkprodukter 95 Kriterier för fisk 109 Motiv för fisk 118 Kriterier för frukt och grönt 126 Motiv för frukt och grönt 131 Kriterier för spannmålsprodukter 136 Motiv för spannmålsprodukter 142 Kriterier för kaffe 155 Motiv för kaffe 157 Kriterier för livsmedelstransporter 161 Motiv för livsmedelstransporter 166 Kriterier för måltidstjänster 173 Motiv för måltidstjänster 182 Kriterier för livsmedelsförpackningar 186 Motiv för livsmedelsförpackningar 189 Litteraturförteckning 193

12 Inledning Bakgrund till ekologisk hållbar upphandling av livsmedel Mat hör till ett av livets glädjeämnen. Mat betyder många gånger social gemenskap och avkoppling, den ger oss energi och näringsämnen och detta oavsett om maten serveras i skolmatsalen, äldreboendet, personalrestaurangen eller i hemmet. Produktion av mat, våra livsmedel, innebär däremot också en påverkan på miljön; såväl vår närmiljö som den globala miljön. Livsmedelskedjan påverkar från primärproduktion (djurhållning, odling) till förädling (livsmedelsindustrier, bagerier etc) och slutligen handelsoch butikskedjor. Det råder idag i princip inget tvivel om att livsmedel också ska omfattas av IPP-perspektivet, Intgegrerad Produktpolicy. Därmed ska en helhetssyn och aktörssamverkan ge förutsättningar för en effektiv energianvändning, miljöanpassade transporter, giftfria kretslopp och en god avfallshantering. Det övergripande syftet med att ta fram dessa föreslagna dokument för ekologisk hållbar upphandling av livsmedel är att lägga en bas för samtliga livsmedel, stimulera och premiera initiativ som ligger i linje med nationella och internationella mål samt främja en ökad användning av ekologiskt producerade livsmedel. De ska vägleda och ge riktlinjer för vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta och bidra till att den offentliga sektorn och andra aktörer kan känna sig säkra på att den mat som köps in innebär minsta möjliga miljöpåverkan, inte innehåller hälsoskadliga ämnen och främjar god djuromsorg. Det tar också sikte på vikten av att producenter och leverantörer har kontroll över sina produkter för att detta ska kunna uppnås på ett kvalitetssäkrat sätt. Uppskattningsvis utgör andelen ekologiska livsmedel 2-3% av vår totala konsumtion av mat i Sverige. Den offentliga sektorn står för en stor del av denna konsumtion och aktivt arbete pågår på många håll för att öka användningen av ekologiska produkter. Trots detta är det idag ex vis endast ett fåtal kommuner som når över 10%- strecket. För närvarande pågår en statlig utredning för en handlingsplan för hållbar konsumtion (utredare Stefan Edman). I december 2004 lades ett delbetänkande (SOU 2004:19). Där föreslås att 25% av livsmedlen inom offentlig sektor ska vara ekologiska år 2010, dvs ett nationellt konsumtionsmål som kopplar an till de produktionsmål för ekologiskt som finns idag i Sverige. I det förslag som vi presenterar här rekommenderar vi att mål för användning av ekologiska produkter sätts inom kommuner, landsting och statliga myndigheter och att de råd och vägledningar som vi ger för att uppnå detta följs. Den övervägande delen av de livsmedel som upphandlas idag inom offentlig sektor är däremot s k konventionellt producerade. Med hänvisning till det som sagts ovan är den andelen över 90%. Det finns därmed stor anledning och stor potential till förbättringar inom miljö, djuromsorg, hälsa etc med olika former av krav och kriterier på dessa produkter och leverantörer. Andra väsentliga delar för en fungerande produktion, förädling och konsumtion av livsmedel är ändamålsenliga förpackningar och distribution av såväl råvaror som färdiga produkter. Detta arbete innehåller förslag på kriterier för transporter från grossist till köpare samt materialkrav och producentansvar för livsmedelsförpackningar. Det blir också allt vanligare att offentlig måltidsservice läggs ut på entreprenad och exempelvis skolmatsalar, personalrestauranger eller sjukhuskök drivs då av en extern aktör.

13 För att behålla kontinuitet i ett eget pågående miljöarbete och för att nå uppsatta mål bör ansvaret flyttas över till entreprenören. Exempel på det är förslaget på kriterier för måltidstjänster. Utgångspunkten för hela detta arbete med livsmedel har varit visionen om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel : Hållbar produktion och konsumtion av livsmedel Begreppet hållbar utveckling har tre dimensioner; en social, en miljömässig och en ekonomisk dimension. För hållbara livsmedel kan detta betyda följande: Den sociala dimensionen Kvalitativa och säkra livsmedel är ett grundläggande krav på dagens mat. Jordbruket är basen för att detta krav skall kunna uppfyllas genom att råvarorna innehåller balanserat näringsinnehåll, att endast säkra råvaror används i produktionen och att riskerna minimeras för att främmande ämnen (t ex hormoner, bekämpningsmedelsrester) hamnar i livsmedlet. Människorna som arbetar i livsmedelsproduktion (lantbrukare och lantarbetare) skall ha trygga och säkra arbetsvillkor. Djur skall hållas så att deras krav på naturligt beteende tillgodoses och onödigt lidande undviks. Den miljömässiga dimensionen Produktion av livsmedel tar stora ytor land och vatten i anspråk och hur maten produceras är därför mycket viktigt för flera väsentliga miljöaspekter. Biologisk mångfald är en integrerad del av allt jordbruk och fiske, och det är mycket viktigt att moderna produktionsmetoder leder till att bevara och förhoppningsvis också öka livsrummen för hotade arter och ekosystem. Marken skall brukas så att markens bördighet (t ex mullhalten) upprätthålls eftersom detta är en resurs för kommande generationers försörjning. Vatten är en av jordens viktigaste resurser. Odlingsmetoder måste vara sådana så att dricksvatten inte hotas av bekämpningsmedelsrester och nitrat. Kväveutsläpp är nära förknippat med produktion och konsumtion av livsmedel. Att eftersträva produktionssystem som minimerar förlusterna av kväve till luft och vatten är av mycket hög prioritet. Produktion och konsumtion av livsmedel står för en stor del av det moderna samhällets energianvändning. Det är mycket viktigt att i alla led av livsmedelskedjan arbeta för mer energibesparande åtgärder, t ex minska användningen av handelsgödsel i jordbruket, minska transporterna av mat och reducera användningen av förpackningsmaterial per produkt. Den ekonomiska dimensionen Konsumtionen av livsmedel skall skapa ekonomisk överlevnad i alla led av kedjan. En tillräcklig inkomst för jordbruket är nödvändigt för att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard för lantbrukaren och ge ekonomiskt utrymme för att investera i bättre djurvälfärd och ny teknik som leder till minskade utsläpp av näringsämnen och bekämpningsmedel. En god miljöhänsyn samspelar ofta med den ekonomiska dimensionen. Genom att optimera användningen av insatta råvaror kan ändliga resurser sparas och kostnader sparas.

14 Upphandlingsmässiga aspekter Miljökrav vid offentlig upphandling har länge varit ett omdiskuterat ämne. Det har många gånger framförts åsikter om att hänsynstagande till miljö eller andra samhälleliga aspekter skulle vara handelshindrande, diskriminerande eller icke-relevanta och att det strider mot det grundläggande begreppet affärsmässighet i lagen om offentlig upphandling (LOU). Bland annat ansågs miljöaspekter inte ha något ekonomiskt värde, och därmed inte kunna utvärderas i en upphandling, och krav på hur en vara är producerad ansågs strida mot proportionalitetsprincipen och inte heller ha tillräcklig koppling till det som ska upphandlas. Med utgångspunkt i EU-direktiven är syftet med den offentliga upphandlingen att främja den fria rörelsen av varor och tjänster och den fria etableringsrätten. Efterhand har däremot praxis, från framförallt EG-domstolen, klargjort att miljöhänsyn och liknande är möjligt och också att det är en prioriterad fråga för den EU-gemensamma politiken. Det är idag bekräftat att det är möjligt att uppställa krav och villkor som hänför sig till de flesta aspekter inom en produkts livscykel. Förutsättningarna är dock att de grundläggande EG-rättsliga principerna om ickediskriminering, proportionalitet, transparens och likabehandling är uppfyllda, att kraven påverkar produkten och att det finns ett samband med det som ska upphandlas. Några tydliga omöjligheter finns dock: krav på korta transportavstånd och regionala hänvisningar, t ex svenskt kött, är diskriminerande och därmed inte tillåtet. Inte heller begrepp som närodlad eller lokalproducerad 1 eller att kräva ovidkommande korta leveranstider kan användas oavsett om sådana krav kan ha goda miljöeffekter ur transportsynpunkt. Nya EU-direktiv för offentlig presenterades i april De konkretiserar i stor utsträckning vad som redan framkommit genom EG-domstolen praxis och innehåller redan i ingressen en skrivning om att miljöfrågor ska ingå i som en del i EU:s politik och att offentlig upphandling kan bidra till hållbar utveckling genom att ta miljöhänsyn. Direktivens bestämmelser förtydligar sedan vilka olika former av miljökrav som kan användas. Direktiven ska vara implementerade i svensk lagstiftning senast 1 februari De krav som är relevanta att ställa på livsmedel omfattar till stor del krav på produktionen. Att ta fram de föreslagna kriterierna för upphandling av livsmedel har underlättats av det faktum att frågan om det är möjligt att ställa krav på produktionsmetod har diskuterats flitigt inom EU-kommissionen och Parlamentet i samband med tillkomsten av de nya EU-direktiven för offentlig upphandling. Av diskussionen kan utläsas att produktionsmetoder (tillverkningsprocesser) ingår i begreppet miljöegenskaper även om det inte uttryckligen står så i direktivtexten. I Sverige har frågan om miljöanpassad upphandling väckts långt tidigare och lagen om offentlig upphandling (LOU) har sedan 1997 innehållit bestämmelser om miljöhänsyn. 1 Begreppet lokalproducerat har inte någon självklar definition utan beror på regionala förhållanden och befolkningsstruktur.

15 Dokumentens uppbyggnad Miljöstyrningsrådets arbete med att utveckla kriterier för EKU-verktyget bygger på brett samarbete och deltagande från aktuell bransch, upphandlare, miljömärkningsorganisationer, miljörörelsen m fl. Huvudsakliga representanter i detta arbete presenteras nedan. De föreslagna dokumenten kan användas vid upphandling av livsmedel, såväl inom den offentliga sektorn som den privata. Dokumenten med kriterier är avsedda att skickas med i förfrågningsunderlaget, som bilagor. Vilka kriteriedokument som används bestäms av upphandlingens omfattning och den upphandlande enhetens val. Vid revidering/uppdatering av dokumenten kan kraven komma att skärpas. Utvärderingskriterier kan då komma att lyftas upp till obligatoriska och ev. de förslag på kommande krav diskuteras. Bakgrundsbeskrivning I bakgrundsbeskrivningen har miljömässiga faktorer och andra hållbarhetsaspekter sammanställts för varje respektive produktområde. Kriteriedokumenten Kriterierna består (i regel) av obligatoriska krav på anbudsgivaren, obligatoriska krav på produkterna samt utvärderingskriterier. Samtliga av de obligatoriska kraven måste uppfyllas av för att anbudet ska gå vidare till utvärderingsfasen. Utvärderingskriterierna används när utvärderingsmodellen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet används. Ett par dokument innehåller också s k utförandevillkor som träder i kraft vid avtalsstart. Motivdokumenten Motivdokumentet förklarar varför de olika kraven och kriterierna är föreslagna. De är främst avsedda som information till den upphandlande enheten, men kan också bifogas förfrågningsunderlaget tillsammans med kriterierna. Övriga dokument Övriga dokument är rådgivande eller informativa. Vägledning för upphandling av ekologiska produkter ger råd och information åt upphandlare vid upphandling av ekologiskt producerade livsmedel. Kontroll- och certifieringssystem inom livsmedelskedjan ger grundläggande beskrivningar av olika nationella och internationella system som tillämpas idag samt information om märknings- och spårbarhetsregler. Lagkrav Flera av kriteriedokumenten innehåller hänvisningar till, framförallt, EU-gemensamma lagkrav. Det kan synas överflödigt, men i många fall är det klargörande för vilka miniminivåer som gäller för de aktuella livsmedlen, oavsett var de är producerade. Det minskar risken för att krav används som missgynnar utländska producenter och i vissa fall är också lagstiftningen dåligt efterlevd vilket gör att det bör poängteras. Bedömning av leverantörens kvalitetssäkring innefattar i regel rutiner för efterlevnad av lagstiftning. Med en samlad beskrivning av gällande och ibland även kommande lagkrav får såväl leverantörer som upphandlare en god överblick.

16 Kriterierna i korthet Leverantörens kvalitetssäkring Beskriver vad som i kvalificeringsfasen i en upphandling kan begäras av en leverantör av livsmedel med hänsyn till bl a spårbarhet och kontroll över produkter som ska levereras. Vägledning för ekologiska produkter Utgör ett hjälpmedel för upphandlare och andra att sätta relevanta mål för användning av ekologiska produkter inom den offentliga sektorn samt ger råd och fakta om upphandling av ekologiska livsmedel samt om produktion och marknad. Medverkande representanter från Ekologiska Lantbrukarna, Ekocentrum, Stockholm Stad, Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne. Animaliska produkter/mjölkprodukter Kriterierna ger en grund för bl a livsmedelssäkerhet, miljöanpassning av produktion, god djuromsorg och spårbarhet. Medverkande representanter från Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Swedish Meats, Svenska Djurhälsovården, Svensk Fågel, Svenska Ägg, Svensk Mjölk, Mejerierna, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Naturskyddsföreningen SNF, Sigill Kvalitetssystem, Örebro kommun, Göteborgs Stad, Ekokött (Hushållningssällskapet). Naturbeteskött Kriterier som ger möjlighet att specificera och upphandla kött med stark betoning på att främja biologisk mångfald och öppna landskap. Medverkande representanter från Sigill Kvalitetssystem, Sveriges Nötköttsproducenter, Världsnaturfonden WWF, Svenska Naturskyddsföreningen SNF. Fisk I korthet ska fisk komma från hållbara bestånd (vilda/odlade) och miljöanpassade fiskemetoder och ökad spårbarhet premieras. Medverkande representanter från Fiskeriverket, Fiskbranschens Riksförbund, Världsnaturfonden WWF, Sveriges Institut för livsmedel och bioteknik SIK, WESTMA, Göteborgs kommun. Frukt & grönt Kriterierna utgår från existerande produktionsstandarder (för miljö, produktsäkerhet m m) inom Europa och premierar ökad miljöanpassning. Medverkande representanter från Grön Produktion, SMAK, Ekocentrum, SLU Alnarp, Chiquita, SABA ( Kommentus) Spannmålsprodukter Kriterierna använder existerande produktionsstandarder (för miljö, produktsäkerhet m m) inom Europa och premierar ökad miljöanpassning och kontroll av resthalter. Medverkande representanter från Sigill Kvalitetssystem, Lantmännen, Cerealia Foods, WESTMA Kaffe Ett generellt miljöarbete har påbörjats inom branschen och flera olika standarder eller produktionssystem håller på att utvecklas. Rekommendation att ekologiskt kaffe upphandlas,

17 men vi följer utvecklingen för att bedöma när det kan vara möjligt att hänvisa till övriga system. Medverkande representant från Svensk Kaffeinformation. Livsmedelstransporter Kriterierna är avsedda för transport/distribution från grossist till kund och omfattar bl a krav på de fordon som används och körsätt. Medverkande representanter från Borlänge kommun, Servera R&S, ICA Meny, Hushållningssällskapet Måltidstjänster Dessa kriterier är avsedda för upphandling av entreprenör för måltidsservice och omfattar bl a krav på användning av miljöanpassade livsmedel, måltidsplanering och eget miljöarbete. Medverkande representanter från Sodexho, Stockholm Stad, Botkyrka kommun, Stockholm läns landsting, SIS Miljömärkning. Livsmedelsförpackningar Omfattar grundläggande materialkrav på alla förpackningar samt producentansvar. Medverkande representanter från Packforsk, Naturvårdsverket (Plast&Kemiföretagen) Naturvårdsverket, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket m fl har bidragit med mycket bakgrundsfakta och annan information.

18 Bakgrund hållbarhetsaspekter 0.1 Sidan 1 av x-xx-xx Bakgrundsbeskrivning BAKGRUND Beskrivning av miljöpåverkan och andra hållbarhetsaspekter - miljö, hälsa, djuromsorg och livsmedelssäkerhet Detta dokument ger en bakgrund till kriterierna för de olika produktgrupperna. Det beskriver övergripande de väsentliga miljöpåverkande omständigheterna och andra hållbarhetsaspekter under livsmedlens livscykel eller, vad gäller måltidstjänster och transporter, av utförande eller omfattning. Animaliska produkter 1 Övergripande beskrivning av djurhållning och köttproduktion Sverige har i många år haft en intensiv och öppen debatt om livsmedlens kvalitet och om de förhållanden under vilken mat produceras. Livsmedelskvalitet har blivit mycket mer än bara smakmässig, teknisk och hygienisk kvalitet. Svenska konsumenter vill ha goda och säkra livsmedel producerade på ett sätt som kan accepteras.man vill veta att de djur som ger våra viktigaste baslivsmedel, lever i en bra miljö, är friska och inte medicineras i onödan. Djuren ska äta ett näringsriktigt foder fritt från skadliga ämnen. Det som tillförs djuren hamnar förr eller senare på matbordet. Överdriven användning av antibiotika kan ge upphov till resistenta bakterier, vilket också är ett hot mot människors hälsa. Därför är det viktigt att användning av antibiotika inom djurproduktionen bara sker i syfte att förebygga eller bota sjukdomar för att undvika lidande hos våra husdjur. År 1986 förbjöds det i Sverige att blanda antibiotika i fodret för att öka tillväxten hos djuren och enligt svensk lagstiftning är det även förbjudet att 1 Nedanstående är skrivet som en jämförande beskrivning mellan svenska och internationella förhållanden. 6a. Bakgrundsbeskrivning.docCharlotta Frenander Sidan

19 Bakgrund hållbarhetsaspekter 0.1 Sidan 2 av x-xx-xx använda alla typer av hormoner i samband med uppfödning för att öka köttavkastningen. Att friska djur kan bära på sjukdomsframkallande bakterier som salmonella, campylobakter och E-coli ställer stora krav på hygien och åtgärder i alla led fram till konsumenten. I Sverige har man uppnått en utomordentlig god salmonellastatus genom ett aktivt kontrollprogram. Detta har lett till att förekomsten av salmonella bland svenska djur är extremt låg, under 0,1 procent, och i de fall det påträffas destrueras produkterna och når aldrig konsument. Den moderna djurhållningen är många gånger mycket intensiv med användning av grovfoder och kraftfoder med högt näringsinnehåll och ett avelsarbete som oftast har varit inriktat på hög avkastning. Detta synsätt har idag ändrats i Sverige och aveln har mer och mer inriktats mot djurhälsa och köttkvalitet. Koncentration av djurhållning inom vissa delar av landet och speciellt vissa länder inom EU skapar miljöproblem när på begränsade ytor stora mängder näringsämnen kan släppas ut till luft och vatten. Djurhållning av idisslare innebär också utsläpp av lustgas och metan (växthusgaser). Dessbättre har djurhållning med nötkreatur har dock ett par mycket viktiga miljöförbättrande potentialer: genom bete kan hag- och betesmarker hållas öppna och den biologiska mångfalden bevaras. Den vallodling som är en förutsättning för all produktion med nöt kreatur är också miljömässigt en vinst för landskapet. De senaste 50 åren har på ekonomiska grunder inneburit nedläggning av olönsamma jordbruksenheter samt en koncentration av de kvarvarande. Det har lett till ett färre antal betesdjur vilket i sin tur har bidragit till att hagmarker växer igen. En följd av detta är minskad biologisk mångfald och att det kulturellt betingade öppna och varierade landskapet försvinner. Idag återstår endast cirka av de två miljoner hektar naturbetesmarker som fanns i Sverige på 1920-talet, och rena slåtterängar och skogsbeten förekommer i mycket begränsad omfattning. Nötkötts- och mjölkproduktion med fler betesdjur kan hjälpa till med skötsel av dessa värdefulla marker. Höga produktionskrav kan leda till beteendestörningar och sjukdomar hos djuren. Därför har Sverige infört en av världens tuffaste djurskyddslagar som bland annat förbjudit burhållning av höns, transport av slaktdjur över 8 timmar och påbjuder beteskrav för nötkreatur. Allt för att djuren ska ha möjlighet att kunna utöva sina naturliga beteenden. Ofysiologiska inhysningssystem förekommer dock ännu i många länder. Det kan leda till stress, frustration, s k stereotypier och nedsatt immunförsvar vilket innebär att djuren lättare får sjukdomar. Långa transporter genom Europa med levande djur beror till stor del på en obalans i uppfödnings- och slaktkapacitet, men också traditioner och miljökrav medverkar till att en stor mängd djur skickas mellan medlemsstaterna. Foderproduktionen kan ge upphov till negativ miljöpåverkan, t ex användning av kemiska bekämpningsmedel. Soja ingår ofta i det kraftfoder som ges och det har uppmärksammats att odling av sojan många gånger sker i känsliga områden med odlingsmetoder som bl a leder till erosion. Foder kan också innehålla förhöjda halter av kadmium vilket till slut återigen hamnar på åkermarken via stallgödsel. Odling av vall sker i Sverige ofta utan användning av kemiska bekämpningsmedel och har mycket goda effekter på markbördigheten. När det gäller energikostnaden i foderproduktionen är det ofta tillverkningen av handelsgödsel som har störst betydelse. 6a. Bakgrundsbeskrivning.docCharlotta Frenander Sidan

20 Bakgrund hållbarhetsaspekter 0.1 Sidan 3 av x-xx-xx Nötkött. Nötköttsproduktion har ett par mycket viktiga miljöförbättrande effekter. Genom betesdrift kan den biologiska mångfalden ökas/bibehållas och landskapet hållas öppet. Den vallodling som är en förutsättning för all nötköttsproduktion är också viktig för markbördigheten, bidrar till den biologiska mångfalden och minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Livscykelanalyser, s.k LCA-analyser, visar att total energianvändning är ca 50 MJ per kg tillagat nötkött och åtgången av CO2-ekvivalenter 14 kg. Av den totala energiåtgången står primärproduktionen(lantbruket) för 80 %. Dessa nivåer anses vara relativt höga jämfört med produktion av vegetabilier. En annan studie där ekologisk och konventionell produktion jämfördes visar dock en betydligt lägre energianvändning i det ekologiska systemet än i den konventionella på grund av en större andel grovfoderproduktion. För att få ut ett kg färdigt nötkött krävs en markanvändning på ca 15 m2 åkermark för att odla foder och ca 20 m2 betesmark. Nötköttsproduktion har högre utsläpp av växthusgasen metan, högre kväveurlakning och större ammoniakförlust/ha än t.ex. svinproduktionen uttryckt per producerat kg kött. Svensk nötköttsproduktion har en mycket god hälsostatus och produkten nötkött är i princip salmonellafri. Enstaka fall av EHEC har konstaterats i nötköttsbesättningar. Svensk Djurskyddslagstiftning omfattar nötkreatur av alla åldrar till skillnad från EU s bestämmelser som enbart omfattar nötkreatur upp till 6 månaders ålder. Detta innebär att alla de detaljerade krav på utrymme, liggplatsens utformning, antal djur per vattenkopp osv., osv. som omfattar nötköttsproduktionen i Sverige ännu saknas i EU-lagstiftningen. Kyckling / övrig fågel. Den miljöpåverkan som kycklingproduktion främst kan orsaka är effekter vid produktion av foder. Kyckling är däremot effektiva foderomvandlare och kräver därför förhållandevis liten yta för odling av sitt foder, det framgår av bl a gjorda livscykelanalyser. När EU förbjöd inblandning av kött- och benmjöl år 2000 ökade visserligen användningen av importerad soja för svensk del vilket bl a innebar längre transporter och ökad markanvändning. Det finns inga EU-gemensamma utrymmesbestämmelser. De uppfödare som är medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel och uppfyller kraven i Djuromsorgsprogrammet tillåts ha max 36 kg kyckling/m2 och max 25 kycklingar/m2. Antalet kycklingar får inte överstiga 25 st per m2, men är kycklingarna stora så får inte dess vikt heller överstiga 36 kg per m2. Antalet tillåtna kycklingar per m2 är således beroende på kycklingens vikt. Inom branschen arbetar man idag mycket med att komma åt problem med rörelsestörningar eller benfel hos djuren samt skador vid lastning. I Svensk Fågels kontrollprogram ingår ett av Djurskyddsmyndigheten godkänt fothälsoprogram. Under överinseende av besiktningsveterinär, anställda av Statens Livsmedelsverk, utförs bedömningar av fotskador hos slaktkyckling och kalkon. I svensk produktion är inte salmonella något stort problem, tack vare hård kontroll. Antalet infekterade kycklingflockar är under 0,1%, vilka destrueras och aldrig når konsument. Import av kyckling till Sverige ökar, främst från länder inom EU, men också från ex vis Thailand och Brasilien. Även om importerat kycklingkött ska genomgå produktkontroll ökar riskerna.. Ett problem är att det finns ett kryphål i salmonellagarantierna. Krav på salmonellakontroll 6a. Bakgrundsbeskrivning.docCharlotta Frenander Sidan

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152 Matens kvaliteter kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 4 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA Text Johan Beck-Friis, Åke Bruce,

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Underlag till Jordbruksverkets hearing i Stockholm den 16 april 2012 Rapport : UTKAST Behov av nya mål och åtgärderför

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat S l a k t Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening Regler

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor KEMI Rapport från kemikalieinspektionen 2/03 Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor Exempel från Byggsektorn och Textilindustrin Beatrice Kogg, Åke Thidell the international

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM LIVSMEDEL I KALMAR LÄN PETER BJERKESJÖ, DANIEL HALLENCREUTZ, VANESSA SEVEDAG OCH KLARA SPANGENBERG STOCKHOLM 2015-02-28 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se

Läs mer