Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset HÄSSLEHOLM. 1. Allmänt om verksamheten. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM. 1. Allmänt om verksamheten. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning"

Transkript

1 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Djurhållning med mer än 100 djurenheter (dock ej mer än 400 djurenheter) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset HÄSSLEHOLM 1. Allmänt om verksamheten Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefon Fax: E-post Verksamhetsutövare/ Huvudman Faktureringsadress Postnummer och ort Organisationsnummer/ Personnummer Anmälan avser Ny verksamhet Befintlig, ej tidigare anmäld verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Annat:

2 2(13) Ange vilka bilagor som medföljer anmälan Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande Bilaga 2: Ritning över verksamheten Bilaga 3: VA-ritning Bilaga 4: Säkerhetsdatablad (KIFS 2005:7 eller CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008) Bilaga 5: Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6: Bilaga 7: Gällande beslut eller råd Gällande beslut finns. Ange beslutens datum och beslutsmyndighet Gällande råd finns. Ange rådens datum och utfärdare. Verksamhetsbeskrivning Ny verksamhet Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är lämpligt. Beskriv i korthet produktions- eller behandlingsmetoder, produktionskapacitet, producerad mängd, driftförhållanden, råvaror, energiförbrukning, andel ekologisk odling mm Ändring av befintlig verksamhet Beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas. Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 2

3 3(13) Lokalisering Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Finns naturvårds- eller vattenskyddsintressen? Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 1. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet, närliggande anläggningar och andra områden av intresse t ex skyddsområde för vattentäkt. Egenkontroll, certifiering Finns dokumenterad egenkontroll? (t.ex. Miljöhusesyn, egen), vilken: Är verksamheten certifierad? (t.ex. IP Sigill, KRAV), vad:

4 2. Djurhållning och gödselslag Djurslag Motsvarar antal djurenheter Mjölkkor 1 Kalv 1 6 månader 0,17 Övriga nöt över 6 mån 0,33 Dikor och amkor 0,33 Suggor 0,33 Slaktsvin 12 veckor 0,10 Häst (inkl föl < 6 mån) 1 Värphöns 16 veckor 0,01 Unghöns < 16 veckor 0,005 Slaktkycklingar 0,005 Kalkoner, gäss, ankor 0,01 Strutsfåglar 0,067 Får eller getter 6 mån 0,1 Lamm eller killingar < 6 mån 0,025 Annat nämligen Antal djurplatser Befintliga Utnyttjade Fastgödsel Antal djur med: Flytgödsel 4(13) Djupströgödsel 3. Lagringskapacitet stallgödsel Följande lagringskapacitet för stallgödsel finns eller planeras: m 2 gödselplatta. Gödseln kan i genomsnitt staplas c:a meter högt. m 3 urinbehållare m 3 flytgödselbehållare m 3 stukalagring (kompost) på fält av djupströgödsel m 3 annan lagring, nämligen Bottenpåfyllning Typ av täckning för varje behållare Finns beräkning över lagringsbehovet? Hur är beräkningen gjord? STANK Egen beräkning Annat:

5 5(13) 4. Mottagande av stallgödsel m.m. Företaget tar emot: Mängd per år (ton eller m 3 ) Tas emot från (företag, kommun etc) Stallgödsel, fast Urin Flytgödsel Avloppsslam 5. Spridningsarealer Sprider stallgödsel inom egen eller arrenderad spridningsareal Åkermark hektar Betesmark hektar Sprider enligt skriftliga gödselspridningsavtal Åkermark hektar Betesmark hektar Avser att lämna eller sälja stallgödsel enligt nedan (ange mängder och mottagare) Fast stallgödsel m 3 Mottagare Fast stallgödsel m 3 Mottagare Flytgödsel m 3 Mottagare Flytgödsel m 3 Mottagare 6. Stallgödselspridning m.m. Aktuell spridningsjournal ska finnas tillgänglig vid tillsynsbesök. Spridningstidpunkter vår-sommar (mars-juli) ca procent av gödseln (normalt sett) höst (aug-okt) ca procent av gödseln Höst- och vinterbevuxen mark: ca procent av åkermarken

6 7. Analyser 6(13) Stallgödselanalys senast utförd år Resultat : TS-halt ph Kväve (N) Fosfor (P) Markkartering eller linjekartering senast utförd år Resultat: ph Fosfor (P-AL) klass Kalium (K-AL) klass 8. Skyddsåtgärder längs vattendrag Öppna diken, vattendrag, dammar eller sjöar gränsar till åkermark som brukas av företaget Om ja finns ständigt bevuxna skyddszoner längs dessa?, m breda (räknat från dikets ovankant) längs ca procent av sträckningen Ange vilka mått som tillämpas för spridningsfria zoner längs diken etc: vid gödselspridning meter vid kemisk bekämpning meter 9 Smittskydd och hygien Vattnas betande djur direkt från naturligt ytvatten (sjöar, bäckar m.m.) Tillverkas, bearbetas eller lagras annat foder än sådant som produceras på fastigheten Finns rutiner för spårbarhet av inköpt foder (följesedlar eller liknade dokument) 10. Slam eller aska Sker spridning av slam eller aska?, tot: ton Ursprung: Om ja, är tillsynsmyndigheten informerad? Finns analyser på mark respektive slam- eller askprover? (Näringsämnen, tungmetaller, salmonella), resultat:

7 7(13) 11. Avlopp och vatten Bifoga ritning över vatten och avloppsförsörjning i bilaga 3 Avlopp från spolplattor leds till: Avlopp från ev personalutrymmen leds till: urin- eller gödselbehållare slamavskiljare dike eller dräneringsrör annat, vad urin- eller gödselbehållare slamavskiljare dike eller dräneringsrör annat, vad Avlopp från bostadshus avleds till: urin- eller gödselbehållare slamavskiljare dike eller dräneringsrör annat, vad Uppgifter för nötkreatur: Avlopp från mjölkrum och -grop leds till: urin- eller gödselbehållare slamavskiljare dike eller dräneringsrör annat, vad Rengöring av traktor och arbetsmaskiner: Finns spolplatta?, avleds till Finns avlopp eller golvbrunn i verkstad?, avleds till Finns oljeavskiljare?, avleds till Om ja, typ: Tömningsintervall: Utförare: Pressaft från silo avleds till: urin- eller gödselbehållare slamavskiljare dike eller dräneringsrör annat, vad Typ av siloanläggning: Uppgifter för fjäderfä: Spolvatten leds till: särskild behållare med volymen m 3 urin- eller gödselbehållare slamavskiljare dike eller dräneringsrör annat, vad Vatten Kommunalt Enskilt, borrad brunn Enskilt, grävd brunn Bevattning Sker bevattning Varifrån tas vattnet? Brunn Vattendrag, vilket: Uttag årligen: Tillstånd för vattenverksamhet (MB 11 kap)

8 8(13) 12. Avfallshantering a) Farligt avfall Avfallsslag Mängd per år Transportör Mottagare Spillolja Oljefilter Blybatterier Nickel-kadmiumbatterier Olika lösningsmedel, även blandningar Bekämpningsmedelsrester och förbjudna preparat Alla emballage med rester av farliga ämnen Uppsamlingsmaterial med rester av farliga ämnen Glykol Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall Glas, plast och trä (t ex tryckimpregnerat virke) som innehåller eller är förorenade av farliga ämnen Bygg- och rivningsavfall som innehåller (även blandat avfall) farliga ämnen Uttjänta fordon Bromsbelägg som innehåller asbest Kasserad utrustning (t ex kylar och frysar) som innehåller CFC, HCFC och HFC. Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller andra farliga komponenter än PCB, asbest, CFC, HCFC, HFC Annat, nämligen: Kvitto finns för omhändertagandet: Förvaring av farligt avfall: Invallat Utrymme utan risk för läckage Annat: Sker transport av farligt avfall i egen regi? Om ja finns anmälan eller tillstånd?, giltigt t.o.m:

9 b) Övrigt avfall Typ av avfall Mängd per år Transportör Mottagare Ensilageplast Storsäckar Plastdunkar Metall Kadaver Annat, nämligen: 9(13) Annat, nämligen: Transporterar verksamheten själv mer än 50 ton eller 250 m 3 per år övrigt avfall som uppkommit i den egna verksamheten? Om ja finns en anmälan eller tillstånd?, giltigt t.o.m: 13. Bränsle- och drivmedelslagring Uppgifter om cisterner Diesel, volym m 3 Senast kontrollerad Placering: Ovan mark I mark Inne Ute Under tak: På hårt underlag Upphöjd: Påkörningsskydd Överfyllnadsskydd Invallad Dubbelmantlad Eldningsolja, volym m 3 Senast kontrollerad Placering: Ovan mark I mark Inne Ute Under tak: På hårt underlag Upphöjd: Påkörningsskydd Överfyllnadsskydd Invallad Dubbelmantlad Spillolja, volym m 3 Senast kontrollerad Placering: Ovan mark I mark Inne Ute Under tak: På hårt underlag Upphöjd: Påkörningsskydd Överfyllnadsskydd Invallad Dubbelmantlad Annan, volym m 3 Senast kontrollerad Placering: Ovan mark I mark Inne Ute Under tak: På hårt underlag Upphöjd: Påkörningsskydd Överfyllnadsskydd Invallad Dubbelmantlad Spillberedskap Droppskydd används Absorptionsmedel finns

10 14. Bekämpningsmedel och andra kemiska produkter Ange de bekämpningsmedel och andra kemiska produkter (t ex myrsyra, konstgödsel, mineraloljor, medicin, diskmedel) som används. Bifoga säkerhetsdatablad i bilaga 4. 10(13) Produktnamn Säkerhetsdatablad Årsförbrukning (kg, st, m 3, etc) Användningsområde Förvaring av bekämpningsmedelmedel och andra kemiska produkter Särskilt utrymme för lagring av kemikalier? Annat: Utrymmet är: Låsbart Avskilt från foder, livsmedel, explosivt & brandfarligt Utrymmet har: Gjutet golv Tröskel/Invallning Ventilation Varningsskylt Avlopp, är det i så fall invallat, avstängt eller pluggat? Lagringen sker i originalförpackningar Rätt etiketter på förpackningarna (läsliga) Bekämpning utförs av: Verksamhetsutövaren Anställd/annan: Maskinstation: Sprutbehörighet Tillstånd 1 Vem: Gäller t o m Kunskapsbevis 2L Vem: Gäller t o m

11 11(13) Sker spridning inom vattenskyddsområde? Ej aktuellt Om ja, finns tillstånd? Påfyllning och rengöring av spruta Biobädd Fält Biologisk aktiv mark Platta kopplad till: Är plattan och brunnen täta? Annat: Påfyllning av vatten Påfyllning av vatten sker från: Tank Brunn Kran Annat: Sprutans förvaring då den ej används Inomhus Biobädd Biologisk aktiv mark Platta kopplad till uppsamlingsbrunn Annat: Sprutning Journal Vindmätare Vimpel Termometer Droppskydd Vilken typ av spruta används i verksamheten? Senaste funktionstest gjord år: Årsintervall: Finns utrustning (munstycken) som uppfyller de krav som ställs för de använda preparaten? Ej aktuellt Används Hjälpredan vid bestämning av vindanpassat skyddsavstånd?, varför: 15. Köldmediaanläggning Används köldmedium i verksamheten t ex i kylanläggning, klimatanläggningar? Om ja, ange nedan uppgifter för varje aggregat. Användningsområde Köldmedium, typ Köldmedium, mängd Anmäld Senast kontrollerad

12 12(13) 16. Buller Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder. Redogör för förväntat resultat av eventuella åtgärder. 17. Energiförsörjning Har energikartläggning genomförts för verksamheten eller boendet? Ange total energianvändning: olja m 3 /år, el kwh/år, övrigt Verksamhetens största energiförbrukare är: Vilka energiförbrukare kan konverteras till annan energikälla för att minska miljöpåverkan? 18. Transporter Beskriv transporter förknippade med verksamheten för såväl råvaror, produkter som avfall. Redogör för omfattning och eventuell samordning av transporter.

13 13(13) 19.Övriga upplysningar Beskriv eventuella övriga miljöförbättringar och miljöskyddsåtgärder som har vidtagits Andra upplysningar som kan ha betydelse ur miljösynpunkt 20. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En anmälan skall om det behövs i det enskilda fallet innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (25 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Bifoga eventuell MKB i bilaga Komplettering En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljönämnden skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Miljönämnden kan begära kompletteringar och utredningar utöver vad ni har redovisat om nämnden behöver det för sin bedömning. 21. Avgift Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige Avgift för kod 1:20 med mer än 200 djurenheter (de) är 6 K. Avgift för kod 1:20 med mer än 100 de men högst 200 de är 5 K. K är en kostnadsfaktor som kan ändras med KPI (konsumentprisindex) varje årsskifte. K = 880 kr år Underskrift Datum Underskrift Namnförtydligande Adresseras till: Miljönämnden Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Webb: Miljökontorets ärendehantering sker i system ECOS

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning

Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Checklista ch inspektinsanteckningar Ref nr: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning/ar Fastighetsägare Kntaktpersn/huvudansvarig för verksamheten Org. Nummer

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg IP SIGILL standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill frukt & grönt Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning.

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning. EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 EGENKONTROLL Dokument Innehåll Kommentar /Flik 01 Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter Boxholms Kommun Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3 Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4 Kap 3. Hushållsavfall 5-7 Kap 4. Annat avfall än hushållsavfall 8-9 Kap 5. Undantag

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby 1 (25) Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby Administrativa uppgifter Sökandes namn Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Organisationsnummer:

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer