Kvalitetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Svalövs kommuns mål: ATTRAKTIV SKOLA Svalöfs gymnasiums vision: LÄRANDE PÅ RIKTIGT Mål och aktiviteter för Svalöfs gymnasium TRYGGHET OCH TRIVSEL Alla elever ska uppleva arbetsro i skolan ELEVERNAS ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever formulerar egna mål för sitt lärande MOTIVATION/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska uppleva att lärandet sker i ett sammanhang och uppleva det meningsfullt MÅLUPPFYLLELSE/KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Alla elever ska känna att de når bra studieresultat DELAKTIGHET Alla elever ska ha inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av 1

2 Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet och i kommunal Vuxenutbildning. På gymnasiet finns följande program: Naturbruksprogram Fordons- och transportprogram Naturvetenskapsprogram Samhällsvetenskapsprogram 5 Introduktionsprogram Gymnasiesärskola inom Naturbruk och fordon Inom naturbruksprogrammen finns det flera Yrkesutgångar att välja på. Om man är intresserad av maskiner eller att ta hand om djur så finns det nästan alltid en utbildning som passar. Till skolans resurser hör också övningsytor i form av skoljordbruk med moderna maskiner, 300 hektar odlad mark, kostall samt får och fjäderfän. Erfarenhet av grisskötsel får man hos en av traktens större grisproducenter. Skoljordbrukets växtodling, mjölkproduktion och gårdsbild är certifierade enligt reglerna för IP Sigill. Skolan erbjuder tunga fordon med körplan, truckar och hjullastare och grävmaskin, verkstäder för både personbilsteknik och lantbruksmaskiner, smådjursstall med cirka 100 djurarter, hundens hus, djurpark och tropikhus. På Ring Knutstorp utbildas tävlingstekniker som har delar av sin praktik i anslutning till motorbanan. Denna utbildning har 8 elevplatser med riksintag. Det finns numera fem introduktionsprogram som alla erbjuds på Svalöfs gymnasium. Det är Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Många nyanlända invandrarelever går på språkintroduktionsprogrammet för att senare kunna söka in till ett nationellt program. På vuxenutbildning finns följande: Gymnasiekurser Grundskolekurser Särvux Sfi Omvårdnad Vuxlärling och yrkesvux YH-veterinärassistent Från och med augusti 2013 finns också en yrkeshögskoleutbildning för 20 elever som leder till veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens. Skolan har totalt ungefär 700 elever, varav cirka 200 tillhör vuxenstuderande. Vuxenutbildningen som förutom Gruvkurser och Gymnasiekurser och SFI också består av Omvårdnadsutbildning, Särvux och kurser inom Yrkesvux och Vuxlärling som riktar sig mot djurskötare, personbilsmekaniker och omvårdnadsutbildning. Skolan har ett internat med cirka 180 boende, varav ett trettiotal elever tillhör gymnasiesärskolan. Kvalitetsredovisningen har skrivits utifrån Qualis kvalitetsverktyg med sina elva kvalitetsområden. Såväl skolledning som arbetslag följer vid sina självvärderingar de sammanlagt 77 kriterier, som utformats i anslutning till de sju stegen i Qualistrappan. 2

3 Som utvärderingsmetod har Svalöfs Gymnasium använt enkäter riktade till föräldrar och elever samt till personal. Enkätfrågorna täcker i huvudsak efterfrågade delar i Qualistrappan. Qualis är ett levande kvalitetsverktyg och enkätfrågor förändras/utvecklas, därför kan det förekomma nya frågor i enkäterna och andra tas bort. Utöver självvärderingarna som görs årligen utvärderas och analyseras måluppfyllelse, nationella prov, elevhälsan, internatet på de gemensamma utvärderingsdagarna i slutet av läsåret. Resultat och analys ligger till grund för förbättringar och fortbildning kommande läsår. Genom att arbeta utifrån Qualis kvalitetsverktyg hålls hela tiden skolplanen levande och styr på så sätt verksamheten i alla delar och skolans systematiska kvalitetsarbete blir en långsiktig förbättringsprocess. I tabellerna nedan och fortsättningsvis betyder de gröna markeringarna bättre eller samma resultat som tidigare medan röd markering anger att resultatet blivit sämre. Enkäternas svarsfrekvens ser ut som följer: TRYGGHET OCH TRIVSEL Personalens svar: Alla elever ska uppleva arbetsro i skolan Jag trivs på min arbetsplats Instämmer helt 55 54,2 56,6 52,5 Till stor del ,3 92,5 31,1 87,7 38,4 90,9 Viss del 4 6,5 10,4 8,1 Inte alls 1 5 0,9 7,4 0,9 11,3 0 8,1 Vet ej Miljön i vår skola är trivsam Instämmer helt 44 40, ,4 Till stor del ,6 88,8 37,7 87,7 38,4 83,8 Viss del 7 10,3 7,5 10,1 Inte alls 0 7 0,9 11,2 0,9 8,4 1 11,1 Vet ej Vi vuxna reagerar på regelbrott, diskriminering och kränkande behandling Instämmer helt 61 63,6 61,3 52,5 Till stor del ,6 30,2 91,5 37,4 89,9 Viss del 11 7,5 3,8 8,1 Inte alls ,5 0 3,8 0 8,1 Vet ej 2 0,9 Under året har skolan haft ett stort underskott som har reglerats med att personalstyrkan har minskats. Skolledningen har minskats med en personal och en tjänst har tillsatts med ny person. Denna återhållsamhet i ekonomin kan troligen påverka en del av svaren i enkäten både vad gäller personal och elever. Läsåret för personal har inletts med diskussioner kring den gemensamma överenskommelsen Arbetet med likabehandlingsplanen har fortsatt 3

4 Fortsatt kompetensutveckling gällande värdegrund har skett, enskilt och i grupp och som föreläsningar Arbetslagen har infört gemensam IUP-tid för att underlätta mötet mentor-elev Arbetslagsledarna utbildats i sin ledarroll och tid har avsatts för detta viktiga arbete. Tydliga mål för arbetslagsledarens roll har tagits fram och presenterats. Tydliga förväntningar på arbetslaget har också tagits fram och presenterats. Tidsplaner för när möten ska ske och hur protokoll ska distribueras Något lägre resultat i vad personalen anser om regelbrott, kränkande behandling Elevsvar: Jag trivs i skolan Instämmer helt 45 47,8 44,1 45,9 Till stor del ,9 79,7 30,3 74,4 30,2 76,1 Viss del 18 15,7 12,8 10,6 Inte alls ,8 18,5 4,3 17,1 5 15,6 Vet ej 3 1,8 2 Jag har studiekamrater att samarbeta med om jag vill Instämmer helt 78 78,9 75,9 79,3 Till stor del , ,8 88,7 10,6 89,9 Viss del 6 5,1 4,5 4,1 Inte alls 2 8 2,1 7,2 0,5 5 1,8 5,9 Vet ej 2 1,8 3 Jag får den arbetsro som jag behöver Instämmer helt 24 22,9 19,8 21 Till stor del ,7 57,6 32,6 52,4 39,4 60,4 Viss del 34 33,4 25,3 23,1 Inte alls ,5 41,9 8 33,3 7,4 30,5 Vet ej 1 0,5 4 5 Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Instämmer helt 40 46,8 34,6 39,6 Till stor del ,1 77,9 33,1 67,7 28,1 67,7 Viss del Inte alls ,3 21, ,9 21,9 Vet ej 0,5 0,8 Om jag skulle bli mobbad eller trakaserad vet jag att jag får stöd av skolpersonal Instämmer helt 49 45,5 42,4 43,5 Till stor del ,4 70,9 21,3 63,7 19,5 63 Viss del 16 12,1 5,8 5,6 Inte alls ,9 17 7,3 13,1 8,6 14,2 Vet ej 12 12,1 6 Jag har förtroende för mina lärare Instämmer helt 41 43,7 35,1 39,4 Till stor del ,4 75,1 35,3 70,4 33,7 73,1 Viss del ,3 10,4 Inte alls ,1 23,1 4,8 18,1 7,1 17,5 Vet ej 2 1,8 4

5 Resultatet på trivsel i skolan har minskat sedan Det kan som tidigare nämnts bero på färre lärare i arbetslagen. Från och med 2014 har budgeten balanserats och personalresurserna byggs nu upp efterhand. Liksom resultatet på fråga sex, där lärare från andra arbetslag har tvingats att undervisa i andra arbetslag än de ordinarie. Vad gäller arbetsro, stöd och samarbete är resultaten oförändrade eller bättre. Skolans självvärdering visar att det råder arbetsro och att man trivs i skolan. Miljön är också något man uppskattar. Ett resultat som minskat däremot är hur skolan arbetar med diskriminering och kränkande behandling. Detta kommer att bli ett av de förbättringsområden som kommer att arbetas med under kommande läsår. Elevhälsans mål är att jobba för högre måluppfyllelse och att arbeta preventivt. Det som förändrats är att biträdande rektorerna är de som arbetslaget närmst vänder sig till om man känner oro för en elevs resultat. Tydliga regler och struktur för hur arbetsgången vid utredning och åtgärdsprogram har tagits fram. Vår gemensamma överenskommelse kommer att revideras och förnyas under Det gemensamma värdegrundsarbetet pågår ständigt. Förväntningar på arbetslag och arbetslagsledare kommer också att förtydligas. ELEVERNAS ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska formulera egna mål för sitt lärande Under året har: Ett antal kompetensutvecklingstillfällen gällande likvärdig bedömning med extern konsult Under hösten har arbetssätt och lärarroll prioriterats Det individuella stödet från mentor till elev har ökat Frekventa IUP-samtal avhållits mentor elev och ska dokumenteras Arbetslagen arbetat systematiskt med att analysera elevernas resultat Formativ bedömning ska användas i alla verksamheter Arbetslagen har utvecklats sig i olika specialprogram för elever med svårigheter och använder modern teknik i lärandet. Arbetslagsledarens och arbetslagets ansvar har preciserats Elevhälsan kommer att se annorlunda ut i framtiden. Tydlig struktur för hur gången med utredning/åtgärdsprogram ska hanteras. Biträdande rektorerna kommer att ha övergripande ansvar för eleverna respektive program. 5

6 Elevsvar: Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan Instämmer helt 33 35,7 30,3 34,9 71, Till stor del ,7 4 40,9 Viss del 20 20, ,9 Inte alls ,9 Vet ej 3 3,9 24, 7 3, , 2 33,7 68,6 16, 5 6,2 20,1 12.Jag formulerar egna mål för mitt lärande Instämmer helt 32 32,1 30,3 32,2 Till stor del ,5 67, 6 34,1 64, 4 31,4 63,6 Viss del ,8 13,6 Inte alls ,1 24, 1 3,3 17, 1 6,2 19,8 Vet ej 5 8,2 13.Skolarbetet utmanar mig och min lust att lära mig mer Instämmer helt 26 23,4 30,3 38,5 Till stor del , 4 40,6 70, 9 29,3 67,8 Viss del 25 23,4 9,8 13,6 Inte alls , , 8 4,7 18,3 Vet ej 3 4,6 14.Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra Instämmer helt 33 28,3 31,1 28,7 Till stor del ,8 56, 1 30,8 61, 9 21,6 50,3 Viss del ,5 10,4 Inte alls ,7 25, , 5 9,2 19,6 Vet ej 14 18,3 15.Programmålen/examensmålen styr tillsammans med utvecklingssamtalet mitt arbete Instämmer helt 25 22,1 21,6 23,1 Till stor del ,8 52, 9 33,8 55, 4 30,8 53,9 Viss del ,5 13,9 Inte alls ,1 22, 1 5,8 17, 3 5,9 19,8 Vet ej 18 24,9 Skolan har aktivt arbetat med att synliggöra kursmålen för eleverna. Spännande att elevernas svarsresultat ökat när det gäller att själv planera och formulera sina mål. Ett område som måste arbetas vidare med är resultatet på frågan; Om skolarbetet utmanar mig. Det kan ju ha betydelse att personalen minskats under året. Eleverna är mer nöjda med utvecklingssamtalen än tidigare. Återigen ser man att kunskapsmålen återkommer i mentorssamtalen och att eleverna är medvetna om dem. 6

7 Personalsvar: Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till ålder och mognad Instämmer helt 45 48,6 51,9 42,4 89, Till stor del ,1 89,7 37,7 6 38,4 Viss del 7 8,4 3,8 11,1 Inte alls 0 7 0,9 9,3 0 3,8 2 Vet ej 9 0,9 80, 8 13, 1 8 Program/examensmålen och utvecklingssamtalen styr uppläggningen av lärandet Instämmer helt 29 48,6 40,6 24,2 Till stor del ,7 81,3 35,8 76, 4 48,5 Viss del 3 7,5 6,6 9,1 Inte alls 0 3 0,9 8,4 0,9 7,5 1 Vet ej 20 10,3 72, 7 10, Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71, 7 38,4 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 69, 7 Personalens svar vad gäller utvärdering, dokumentation, arbetssätt, och elevernas ansvar för eget lärande har inte ändrats nämnvärt under året. På frågan om utvärdering anser personalen att man inte utvärderar arbetssätt och arbetsformer lika mycket som tidigare. Kanske det handlar om tid och att resursbesparingarna spelar in även här. MOTIVATION/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska uppleva att lärandet sker i ett sammanhang och uppleva det meningsfullt Ämnesgrupperna har valt att träffas färre gånger men i stället under längre tid vid träffarna Elevhälsans framtid har diskuterats och i framtiden kommer arbetslagsledarna att ingå i elevhälsan samtidigt som ledningsforum Kompetensutveckling gällande likvärdig bedömning har genomförts med extern konsult. Formativ bedömning ska tillämpas av alla på skolan Arbetslagen ska utnyttja den naturliga integreringen mellan teori och praktik i kurser där det är möjligt 7

8 Övningsytorna har liksom tidigare år, utgjort en nödvändig och mycket uppskattad del av undervisningen där elever och lärare omsätter teori till praktik Intensivläsning av flera kurser har provats med lyckat resultat Mentorn och eleven har i stor utsträckning tillsammans planerat vilka mål eller delmål som ska uppnås under kursen Förstelärarna har fått i uppdrag att utveckla skolan på olika områden Elevsvar: Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, tex själv, i grupp eller under lärarens ledning Instämmer helt 48 51,2 44,9 45,6 Till stor del ,2 84,4 32,3 77,2 30,8 76,4 Viss del 14 11,3 9 10,4 Inte alls ,3 13,6 2,5 11,5 5 15,4 Vet ej 3 2,1 17.Mina lärare är kunniga Instämmer helt 49 52,7 45,6 49,4 Till stor del ,1 84,8 36,6 82,2 27,2 76,6 Viss del 14 9,8 6,8 10,1 Inte alls ,3 13,1 3,5 10,3 4,1 14,2 Vet ej 3 2,1 18.Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Instämmer helt 53 50,6 Till stor del ,9 83,5 Viss del 6 7,2 Inte alls ,1 10,3 Vet ej 5 6,2 19.Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Instämmer helt 39 31,4 Till stor del ,3 70,7 Viss del 17 21,6 Inte alls ,6 26,2 Vet ej 3 3,1 20.Jag tycker att jag når bra studieresultat Instämmer helt 31 29,3 23,8 24,9 Till stor del , ,8 62,6 36,1 61 Viss del 19 22,4 14,5 12,1 Inte alls ,4 5,5 20 8,3 20,4 Vet ej 3 4,6 21.Jag får veta hur det går för mig i mina studier Instämmer helt 37 34,7 Till stor del ,5 70,2 Viss del 21 20,6 Inte alls ,4 27 Vet ej 3 2,8 8

9 När det gäller svaren på arbetssätt och lärarroll verkar elevernas svar inte variera så mycket under de senaste åren. På några av frågorna har resultaten ökat. På frågan om vad lärarna förväntar sig av eleverna har resultatet ökat. Att ha höga förväntningar är locka fram viljan att nå högre mål. Eleverna är också i stort sett nöjda med sina studieresultat. Personalsvar: Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71, 7 38,4 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 10.Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämnför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 11.Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje elevs utveckling och lärande Instämmer helt 31 41,1 Till stor del ,2 81,3 0 0 Viss del 11 12,1 Inte alls ,1 0 0 Vet ej 10 6,5 69, 7 12.I vår skola har vi utarbetat metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande Instämmer helt 22 35,5 36,8 24,2 Till stor del ,2 75,7 37,7 74, 5 38,4 Viss del 9 13,1 6,6 13,1 Inte alls 0 9 0, ,6 0 Vet ej 19 10,3 13.Eleverna är med i skolans planeringsprocesser Instämmer helt 16 27,1 27,4 28,3 Till stor del ,6 60,7 25,5 52, 9 45,4 Viss del 24 25,2 14,2 11,1 15, Inte alls ,7 28,9 0,9 1 0 Vet ej 18 10,3 62, 6 13, 1 73, 7 11, 1 9

10 Vad gäller utvärdering och återkoppling anser personalen under 2013 att man gör detta mera sällan än tidigare. Det kan ha med resurserna eller att lärare från andra arbetslag gått in och undervisat och lite av kontinuiteten med att ha alla behörigheter i ett och samma arbetslag. Att eleverna är med i skolans och pedagogernas planering är något som måste ses som självklart. På denna fråga har också resultatet minskat från tidigare år. Personalen anser att arbetsformer och planering är tillfredställande och utmanar eleverna. Fortsatt kompetensutveckling av personal för att stödja eleverna som själva ska påverka planeringen av kurserna. Det borde vara ett naturligt steg eftersom de i enkäterna svarar att de är medvetna om målen. MÅLUPPFYLLELSE/KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Alla elever ska känna att de når bra studieresultat Tre år efter avslutad utbildning ska minst 90 av eleverna på respektive program eller vuxenutbildningsform ha arbete eller påbörjat fortsatta studier Ett antal kompetensutvecklingstillfällen gällande likvärdig bedömning har genomförts med extern konsult En hel del behörigheter har delats ut såsom körkort, certifikat och bevis. Statsbidrag för att utveckla APL-verksamheten har tagits emot Statsbidrag för att utveckla SFI-utbildningen har sökts och beviljats. Arbetslagen har satsat på en hel del nytt undervisningsmaterial som exempelvis läsplattor Elevsvar: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Instämmer helt 53 50,6 Till stor del ,9 83,5 Viss del 6 7,2 Inte alls ,1 10,3 Vet ej 5 6, Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Instämmer helt 39 31,4 Till stor del ,3 70,7 Viss del 17 21,6 Inte alls ,6 26,2 Vet ej 3 3,1 20.Jag tycker att jag når bra studieresultat Instämmer helt 31 29,3 23,8 24,9 Till stor del , ,8 62,6 36,1 61 Viss del 19 22,4 14,5 12,1 Inte alls ,4 5,5 20 8,3 20,4 Vet ej 3 4,6 10

11 På frågorna ovan är resultaten väldigt glädjande och positiva. Lärarna tror på sina elever och eleverna känner att de har stöd i sina lärare. Glädjande är också att så stor del av svaren på frågan om att känna till målen är så pass högt. Många elever är nöjda med sina studieresultat. Sedan HT 13 har skolan en hel del IM-elever som ingår i en egen verksamhet. Det är de elever som alltså inte har uppnått betyg i grundskolan och måste komplettera sina betyg för att söka till nationella program. För närvarande är det 31 elever. Yrkesintroduktion djur, 12 elever, Yrkesintroduktion fordon, 14 elever Yrkesintroduktion jord, 2 elever Individuellt alternativ, 3 elever. Språkintroduktion är ett annat av IM-programmen och här går för närvarande 27 elever med utländsk bakgrund. Svalöfs gymnasium utfärdar många, körkort, bevis, intyg och behörigheter. Skolan arbetar också för att leva upp till de kvalitetskrav som ställs genom SVENSKT SIGILL, KRAV och Skånemejerier. Behörigheter KB, (Yrkeskompetensbevis) 14 B-körkort 10 C-körkort 11 CE-körkort 12 Kran 43ADR, (farligt gods) 23 Heta Arbeten 3 Traktorkort 63 Förarbevis truck 14 Förarbevis hjullastare 4 Motorbranchens yrkesnämnd 16 Motorsågscertifikat 37 Grundkurs i läkemedelshantering 2 Grönt kort Växtodling 78 HLR-utbildning 11 Sprutcertifikat 11

12 Personalsvar: Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till ålder och mognad Instämmer helt 45 48,6 51,9 42,4 Till stor del ,1 89,7 37,7 89,6 38,4 80,8 Viss del 7 8,4 3,8 11,1 Inte alls 0 7 0,9 9,3 0 3,8 2 13,1 Vet ej 9 0,9 8 Program/examensmålen och utvecklingssamtalen styr uppläggningen av lärandet Instämmer helt 29 48,6 40,6 24,2 Till stor del ,7 81,3 35,8 76,4 48,5 72,7 Viss del 3 7,5 6,6 9,1 Inte alls 0 3 0,9 8,4 0,9 7,5 1 10,1 Vet ej 20 10,3 Lärarna arbetar målmedvetet med att engagera eleverna i deras eget lärande genom att de får ta stort eget ansvar. Mentorssamtalen har stor betydelse för att alla elever ska känna sig sedda och handledas i sitt lärande. Programmål, kursmål och examensmål ska styra planeringen av kurserna och det ska göras individuellt och med elevs medverkan. Skolans självvärdering tillsammans med enkäter till elever, föräldrar och personal visar på att skolan samlar in, följer upp och analyserar resultat på individ-, grupp- och skolnivå som underlag för förbättringar. Kunskapsresultaten varierar i arbetslagen. DELAKTIGHET Alla elever ska ha inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan Instämmer helt 33 35,7 30,3 34,9 Till stor del ,7 71,4 40,9 71,2 33,7 68,6 Viss del 20 20, ,9 Inte alls ,9 24,7 3,5 16,5 6,2 20,1 Vet ej 3 3,9 12 Jag formulerar egna mål för mitt lärande Instämmer helt 32 32,1 30,3 32,2 Till stor del ,5 67,6 34,1 64,4 31,4 63,6 Viss del ,8 13,6 Inte alls ,1 24,1 3,3 17,1 6,2 19,8 Vet ej 5 8,2 13 Skolarbetet utmanar mig och min lust att lära mig mer Instämmer helt 26 23,4 30,3 38,5 Till stor del ,4 40,6 70,9 29,3 67,8 Viss del 25 23,4 9,8 13,6 Inte alls , ,8 4,7 18,3 Vet ej 3 4,6 12

13 Eleverna är aktiva i att planera sitt arbete och också att formulera sina egna mål för lärande. Vikande siffror på att skolarbetet utmanar, detta är ett område som man måste titta närmare på. Det borde ju vara så att i och med att man formulerar egna mål så borde utmaningen vara större men så verkar inte fallet. Personalsvar: Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71,7 38,4 69,7 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje elevs utveckling och lärande Instämmer helt 31 41,1 Till stor del ,2 81,3 0 0 Viss del 11 12,1 Inte alls ,1 0 0 Vet ej 10 6,5 I vår skola har vi utarbetat metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande Instämmer helt 22 35,5 36,8 24,2 Till stor del ,2 75,7 37,7 74,5 38,4 62,6 Viss del 9 13,1 6,6 13,1 Inte alls 0 9 0, ,6 0 13,1 Vet ej 19 10,3 13 Eleverna är med i skolans planeringsprocesser Instämmer helt 16 27,1 27,4 28,3 Till stor del ,6 60,7 25,5 52,9 45,4 73,7 Viss del 24 25,2 14,2 11,1 Inte alls ,7 28,9 0,9 15,1 0 11,1 Vet ej 18 10,3 Att utvärdera arbetet har sjunkande siffror. Kanske svarar personalen så här eftersom lärarresurserna i arbetslagen varit ganska begränsade under föregående år. Personalen anser inte att eleverna är med i skolan planeringsprocesser. Detta är förvånande eftersom eleverna själva svarar i enkäten att de är med i planeringen. Ledningsforum äger rum varannan fredag. På mötet är också elevrepresentanter med under en del av tiden 13

14 Kompetensutveckling gällande formativ bedömning genomförts med extern konsult där eleverna blivit mer delaktiga i bedömningar Mål/kriterier och förväntningar gjorts tydligare för eleverna Arbetet med IUP intensifierats Delaktighet sker mellan personal och elever i arbetslagen. Alla arbetslag har stort inflytande och gör sin egen planering och undervisning och har egen budget. Många förändringar har skett under året i arbetslagen. Ämnesgrupperna har fortsatt sitt arbete. En grupp för att arbeta och utveckla gymnasiearbetet har startats ORGANISATION Skolan ska ha en tydlig och klar organisation med tydlig skolledning, väl fungerande arbetslag, elevhälsa med tydliga mål. Ämnesgrupper med obligatorisk närvaro och tydlig plan för mötestider. Tydligheten i organisation och struktur ska skapa delaktighet, förståelse och trygghet. Att Information kommer ut till all personal är en viktig del i att skapa delaktighet, insyn och förståelse. Informations- och ledningsgrupp träffats en gång per vecka Personalmöte en gång per månad Programgrupperna för NP,FP,YH NA-SA och Vux träffas varannan fredag Ämnesgrupperna träffas vid färre tillfällen men istället under längre tid Enstaka arbetslag fått extern handledning Elevhälsan träffats regelbundet med representanter för alla arbetslag för samsyn och för att dela erfarenheter Ledningsforum träffas varannan fredag med elevrepresentanter, arbetslagsledare och skolans ledningsgrupp Personalsvar: Skolan har en väl fungerande organisation Instämmer helt 27 33,6 41,5 36,4 Till stor del ,7 81,3 39,6 81,1 39,4 75,8 Viss del ,7 14,1 Inte alls ,9 15,9 2,8 7,5 2 16,1 Vet ej 3 2,8 16 Skolan har en bra mötesstruktur Instämmer helt 29 29,9 35,8 33,3 Till stor del ,5 79,4 41,5 77,3 41,4 74,7 Viss del ,5 15,1 Inte alls ,9 15,9 1,9 10,4 0 15,1 Vet ej 5 4,7 Personalen är positiv till både organisation och skolans mötesstruktur. 14

15 STYRNING OCH LEDARSKAP Skolledarna består av verksamhetschef/rektor, driftschef och tre biträdande rektorer. Ledningsgruppen består av skolledarna, ekonom, SYV och informationsansvarig. Personalsvar: Jag känner mig sedd och bekräftad av ledningen Instämmer helt 34 38,3 Till stor del ,3 77,6 0 0 Viss del 21 12,1 Inte alls ,3 21,4 0 0 Vet ej 2 0,9 20 Jag är förtrogen med vem som fattar beslut och har ansvar i alla delar av verksamheten Instämmer helt 44 57,9 60,4 50,5 Till stor del ,9 87,8 28,3 88,7 34,3 84,8 Viss del 14 10,3 5,7 8,1 Inte alls ,9 12,2 1,9 7,6 1 9,1 Vet ej I vår skola har vi gemensamma mål som är tydliga Instämmer helt 59 67,3 70,8 57,6 Till stor del ,3 22,6 93,4 33,3 90,9 Viss del 4 2,8 0,9 5 Inte alls 0 4 0,9 3,7 0 0,9 0 5 Vet ej Jag känner mig delaktig i skolans utveckling och systematiska kvalitetsarbete Instämmer helt 36 46,7 Till stor del ,7 79,4 0 0 Viss del Inte alls ,8 17,8 0 0 Vet ej 3 2,8 23 Skolledningen är öppen och tillgänglig i sitt ledarskap Instämmer helt 31 38,3 46,2 44,4 Till stor del , ,2 32,3 76,7 Viss del ,5 13,1 Inte alls ,9 15,9 3,8 12,3 0 13,1 Vet ej 5 2,8 24 Skolledningen driver aktivt skolans utveckling Instämmer helt 46 57,9 59,4 52,5 Till stor del ,8 89,7 23, ,3 86,8 Viss del 10 6,5 5,7 5 Inte alls ,5 0,9 6,6 0 5 Vet ej 4 3,7 Personalen känner sig delaktig i skolans mål och utveckling och man tycker också att skolledningen för skolan framåt vad gäller utveckling. På utvärderingsdagarna i juni 15

16 utvärderar personalen dels sitt arbetslag men också skolan som helhet. De frågor där resultatet är lågt blir strategi för arbetet med under kommande läsår. Personalens förtroende för ledningen har minskat i flera delar. Det handlar dels om att bli sedd och bekräftad men också om att öppenheten och tillgängligheten från att ledningens sida har minskat. Förklaringen till detta är troligen att två skolledare har slutat under året och en av tjänsterna har inte ersatts. Detta beror också på minskade resurser och ett minus i budgeten för skolan. KOMMUNIKATION Relevant information för elever och vårdnadshavare ska vara tillgänglig via Internet. All personal och elever ska kunna kommunicera via skolans intranät, Arena, oavsett vilka andra system man använder. All personal och alla elever på skolan ska ha inloggning till Arena. Blanketter, bokningar och annat material finns att hämta på Arena, På G. Informationsansvarig skickar ut anteckningar från ledningsgruppsmöten och ledningsforum på skolan. All information ska vara tillgänglig för alla. Detta är all personals skyldighet att hålla sig informerade. Många arbetslag har investerat i läsplattor Inventering av datorbeståndet på skolan En hel del äldre datorer har ersatts Protokoll från APT skickas till skolledarna Internatet lämnar av via mail till skolledarna varje morgon Personalsvar: 26 Vi som arbetar på skolan har en öppen kommunikation Instämmer helt 27 32,7 35,8 25,2 Till stor del ,5 83,2 44,3 80,1 52,5 77,7 Viss del 19 15,9 13,2 15,1 Inte alls ,9 16,8 0 13,2 1 16,1 Vet ej Vi som arbetar på skolan har en förtroendefull kommunikation Instämmer helt 22 25,2 32,1 28,3 Till stor del ,3 77,5 47,2 79,3 43,4 71,7 Viss del 19 18,7 10,4 19,2 Inte alls ,8 21,5 1,9 12,3 3 22,2 Vet ej 3 0,9 28 Vi har en öppen kommunikation med närsamhället och andra intresenter Instämmer helt 31 36,4 38,7 27,3 Till stor del ,5 71,9 37,7 76,4 31,3 58,6 Viss del 16 8,4 3,8 13,1 Inte alls ,7 12,1 0 3,8 3 16,1 Vet ej 13 15,9 På frågorna om kommunikation svarar personalen att man å ena sidan har en förtroendefull kommunikation men å andra sidan har man ingen öppen kommunikation. Detta kan återigen bero på att ledningen inte var fulltalig under stora delar av året. 16

17 Målet för kommande läsår är att skolledarna ska vara mer synliga i verksamheterna. Vårdnadshavares svar: 2013 Q 2012 Q 9 Skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet Instämmer helt 18 11,3 Till stor del ,6 33,9 Viss del 23 32,1 Inte alls ,3 60,4 Vet ej 14 5,7 10 Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av Instämmer helt 16 9,4 Till stor del ,5 33,9 Viss del 15 24,5 Inte alls ,9 43,4 Vet ej 18 22,6 11 Jag känner till skolans mål Instämmer helt Till stor del ,8 69,8 Viss del 24 15,1 Inte alls ,2 28,3 Vet ej 7 1,9 12 Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan Instämmer helt 9 13,2 Till stor del ,4 39,6 Viss del 28 22,6 Inte alls ,8 58,4 Vet ej 6 1,9 Skolans enkätresultat och självvärdering vad gäller föräldrar/vårdnadshavare visar på att det interna och externa samtalsklimatet är öppet och förtroendefullt. Det är inte helt enkelt att få föräldrarna att svara på enkäten. Vad gäller intern kommunikation kan man möjligen ha synpunkter i kommunikationen med IT-avdelningen på kommunen. Med ett tydligt mentorskap har kontakterna med vårdnadshavare ökat ytterligare. KOMPETENS Målsättningen är att alla skall ha ett stödjande förhållningssätt med helhetssyn på eleven att skapa en på alla plan fullt förankrad gemensam värdegrund att fortsätta utveckla arbetet mot mer formativ bedömning att stimulera kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande Personalsvar: Kompetensutveckling har hög prioritet i vår skola

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Arja Fekete & Jan Lindgren Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Stinsgårdens förskola är en förskola med

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer