Kvalitetsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Svalövs kommuns mål: ATTRAKTIV SKOLA Svalöfs gymnasiums vision: LÄRANDE PÅ RIKTIGT Mål och aktiviteter för Svalöfs gymnasium TRYGGHET OCH TRIVSEL Alla elever ska uppleva arbetsro i skolan ELEVERNAS ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever formulerar egna mål för sitt lärande MOTIVATION/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska uppleva att lärandet sker i ett sammanhang och uppleva det meningsfullt MÅLUPPFYLLELSE/KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Alla elever ska känna att de når bra studieresultat DELAKTIGHET Alla elever ska ha inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av 1

2 Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet och i kommunal Vuxenutbildning. På gymnasiet finns följande program: Naturbruksprogram Fordons- och transportprogram Naturvetenskapsprogram Samhällsvetenskapsprogram 5 Introduktionsprogram Gymnasiesärskola inom Naturbruk och fordon Inom naturbruksprogrammen finns det flera Yrkesutgångar att välja på. Om man är intresserad av maskiner eller att ta hand om djur så finns det nästan alltid en utbildning som passar. Till skolans resurser hör också övningsytor i form av skoljordbruk med moderna maskiner, 300 hektar odlad mark, kostall samt får och fjäderfän. Erfarenhet av grisskötsel får man hos en av traktens större grisproducenter. Skoljordbrukets växtodling, mjölkproduktion och gårdsbild är certifierade enligt reglerna för IP Sigill. Skolan erbjuder tunga fordon med körplan, truckar och hjullastare och grävmaskin, verkstäder för både personbilsteknik och lantbruksmaskiner, smådjursstall med cirka 100 djurarter, hundens hus, djurpark och tropikhus. På Ring Knutstorp utbildas tävlingstekniker som har delar av sin praktik i anslutning till motorbanan. Denna utbildning har 8 elevplatser med riksintag. Det finns numera fem introduktionsprogram som alla erbjuds på Svalöfs gymnasium. Det är Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Många nyanlända invandrarelever går på språkintroduktionsprogrammet för att senare kunna söka in till ett nationellt program. På vuxenutbildning finns följande: Gymnasiekurser Grundskolekurser Särvux Sfi Omvårdnad Vuxlärling och yrkesvux YH-veterinärassistent Från och med augusti 2013 finns också en yrkeshögskoleutbildning för 20 elever som leder till veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens. Skolan har totalt ungefär 700 elever, varav cirka 200 tillhör vuxenstuderande. Vuxenutbildningen som förutom Gruvkurser och Gymnasiekurser och SFI också består av Omvårdnadsutbildning, Särvux och kurser inom Yrkesvux och Vuxlärling som riktar sig mot djurskötare, personbilsmekaniker och omvårdnadsutbildning. Skolan har ett internat med cirka 180 boende, varav ett trettiotal elever tillhör gymnasiesärskolan. Kvalitetsredovisningen har skrivits utifrån Qualis kvalitetsverktyg med sina elva kvalitetsområden. Såväl skolledning som arbetslag följer vid sina självvärderingar de sammanlagt 77 kriterier, som utformats i anslutning till de sju stegen i Qualistrappan. 2

3 Som utvärderingsmetod har Svalöfs Gymnasium använt enkäter riktade till föräldrar och elever samt till personal. Enkätfrågorna täcker i huvudsak efterfrågade delar i Qualistrappan. Qualis är ett levande kvalitetsverktyg och enkätfrågor förändras/utvecklas, därför kan det förekomma nya frågor i enkäterna och andra tas bort. Utöver självvärderingarna som görs årligen utvärderas och analyseras måluppfyllelse, nationella prov, elevhälsan, internatet på de gemensamma utvärderingsdagarna i slutet av läsåret. Resultat och analys ligger till grund för förbättringar och fortbildning kommande läsår. Genom att arbeta utifrån Qualis kvalitetsverktyg hålls hela tiden skolplanen levande och styr på så sätt verksamheten i alla delar och skolans systematiska kvalitetsarbete blir en långsiktig förbättringsprocess. I tabellerna nedan och fortsättningsvis betyder de gröna markeringarna bättre eller samma resultat som tidigare medan röd markering anger att resultatet blivit sämre. Enkäternas svarsfrekvens ser ut som följer: TRYGGHET OCH TRIVSEL Personalens svar: Alla elever ska uppleva arbetsro i skolan Jag trivs på min arbetsplats Instämmer helt 55 54,2 56,6 52,5 Till stor del ,3 92,5 31,1 87,7 38,4 90,9 Viss del 4 6,5 10,4 8,1 Inte alls 1 5 0,9 7,4 0,9 11,3 0 8,1 Vet ej Miljön i vår skola är trivsam Instämmer helt 44 40, ,4 Till stor del ,6 88,8 37,7 87,7 38,4 83,8 Viss del 7 10,3 7,5 10,1 Inte alls 0 7 0,9 11,2 0,9 8,4 1 11,1 Vet ej Vi vuxna reagerar på regelbrott, diskriminering och kränkande behandling Instämmer helt 61 63,6 61,3 52,5 Till stor del ,6 30,2 91,5 37,4 89,9 Viss del 11 7,5 3,8 8,1 Inte alls ,5 0 3,8 0 8,1 Vet ej 2 0,9 Under året har skolan haft ett stort underskott som har reglerats med att personalstyrkan har minskats. Skolledningen har minskats med en personal och en tjänst har tillsatts med ny person. Denna återhållsamhet i ekonomin kan troligen påverka en del av svaren i enkäten både vad gäller personal och elever. Läsåret för personal har inletts med diskussioner kring den gemensamma överenskommelsen Arbetet med likabehandlingsplanen har fortsatt 3

4 Fortsatt kompetensutveckling gällande värdegrund har skett, enskilt och i grupp och som föreläsningar Arbetslagen har infört gemensam IUP-tid för att underlätta mötet mentor-elev Arbetslagsledarna utbildats i sin ledarroll och tid har avsatts för detta viktiga arbete. Tydliga mål för arbetslagsledarens roll har tagits fram och presenterats. Tydliga förväntningar på arbetslaget har också tagits fram och presenterats. Tidsplaner för när möten ska ske och hur protokoll ska distribueras Något lägre resultat i vad personalen anser om regelbrott, kränkande behandling Elevsvar: Jag trivs i skolan Instämmer helt 45 47,8 44,1 45,9 Till stor del ,9 79,7 30,3 74,4 30,2 76,1 Viss del 18 15,7 12,8 10,6 Inte alls ,8 18,5 4,3 17,1 5 15,6 Vet ej 3 1,8 2 Jag har studiekamrater att samarbeta med om jag vill Instämmer helt 78 78,9 75,9 79,3 Till stor del , ,8 88,7 10,6 89,9 Viss del 6 5,1 4,5 4,1 Inte alls 2 8 2,1 7,2 0,5 5 1,8 5,9 Vet ej 2 1,8 3 Jag får den arbetsro som jag behöver Instämmer helt 24 22,9 19,8 21 Till stor del ,7 57,6 32,6 52,4 39,4 60,4 Viss del 34 33,4 25,3 23,1 Inte alls ,5 41,9 8 33,3 7,4 30,5 Vet ej 1 0,5 4 5 Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Instämmer helt 40 46,8 34,6 39,6 Till stor del ,1 77,9 33,1 67,7 28,1 67,7 Viss del Inte alls ,3 21, ,9 21,9 Vet ej 0,5 0,8 Om jag skulle bli mobbad eller trakaserad vet jag att jag får stöd av skolpersonal Instämmer helt 49 45,5 42,4 43,5 Till stor del ,4 70,9 21,3 63,7 19,5 63 Viss del 16 12,1 5,8 5,6 Inte alls ,9 17 7,3 13,1 8,6 14,2 Vet ej 12 12,1 6 Jag har förtroende för mina lärare Instämmer helt 41 43,7 35,1 39,4 Till stor del ,4 75,1 35,3 70,4 33,7 73,1 Viss del ,3 10,4 Inte alls ,1 23,1 4,8 18,1 7,1 17,5 Vet ej 2 1,8 4

5 Resultatet på trivsel i skolan har minskat sedan Det kan som tidigare nämnts bero på färre lärare i arbetslagen. Från och med 2014 har budgeten balanserats och personalresurserna byggs nu upp efterhand. Liksom resultatet på fråga sex, där lärare från andra arbetslag har tvingats att undervisa i andra arbetslag än de ordinarie. Vad gäller arbetsro, stöd och samarbete är resultaten oförändrade eller bättre. Skolans självvärdering visar att det råder arbetsro och att man trivs i skolan. Miljön är också något man uppskattar. Ett resultat som minskat däremot är hur skolan arbetar med diskriminering och kränkande behandling. Detta kommer att bli ett av de förbättringsområden som kommer att arbetas med under kommande läsår. Elevhälsans mål är att jobba för högre måluppfyllelse och att arbeta preventivt. Det som förändrats är att biträdande rektorerna är de som arbetslaget närmst vänder sig till om man känner oro för en elevs resultat. Tydliga regler och struktur för hur arbetsgången vid utredning och åtgärdsprogram har tagits fram. Vår gemensamma överenskommelse kommer att revideras och förnyas under Det gemensamma värdegrundsarbetet pågår ständigt. Förväntningar på arbetslag och arbetslagsledare kommer också att förtydligas. ELEVERNAS ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska formulera egna mål för sitt lärande Under året har: Ett antal kompetensutvecklingstillfällen gällande likvärdig bedömning med extern konsult Under hösten har arbetssätt och lärarroll prioriterats Det individuella stödet från mentor till elev har ökat Frekventa IUP-samtal avhållits mentor elev och ska dokumenteras Arbetslagen arbetat systematiskt med att analysera elevernas resultat Formativ bedömning ska användas i alla verksamheter Arbetslagen har utvecklats sig i olika specialprogram för elever med svårigheter och använder modern teknik i lärandet. Arbetslagsledarens och arbetslagets ansvar har preciserats Elevhälsan kommer att se annorlunda ut i framtiden. Tydlig struktur för hur gången med utredning/åtgärdsprogram ska hanteras. Biträdande rektorerna kommer att ha övergripande ansvar för eleverna respektive program. 5

6 Elevsvar: Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan Instämmer helt 33 35,7 30,3 34,9 71, Till stor del ,7 4 40,9 Viss del 20 20, ,9 Inte alls ,9 Vet ej 3 3,9 24, 7 3, , 2 33,7 68,6 16, 5 6,2 20,1 12.Jag formulerar egna mål för mitt lärande Instämmer helt 32 32,1 30,3 32,2 Till stor del ,5 67, 6 34,1 64, 4 31,4 63,6 Viss del ,8 13,6 Inte alls ,1 24, 1 3,3 17, 1 6,2 19,8 Vet ej 5 8,2 13.Skolarbetet utmanar mig och min lust att lära mig mer Instämmer helt 26 23,4 30,3 38,5 Till stor del , 4 40,6 70, 9 29,3 67,8 Viss del 25 23,4 9,8 13,6 Inte alls , , 8 4,7 18,3 Vet ej 3 4,6 14.Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra Instämmer helt 33 28,3 31,1 28,7 Till stor del ,8 56, 1 30,8 61, 9 21,6 50,3 Viss del ,5 10,4 Inte alls ,7 25, , 5 9,2 19,6 Vet ej 14 18,3 15.Programmålen/examensmålen styr tillsammans med utvecklingssamtalet mitt arbete Instämmer helt 25 22,1 21,6 23,1 Till stor del ,8 52, 9 33,8 55, 4 30,8 53,9 Viss del ,5 13,9 Inte alls ,1 22, 1 5,8 17, 3 5,9 19,8 Vet ej 18 24,9 Skolan har aktivt arbetat med att synliggöra kursmålen för eleverna. Spännande att elevernas svarsresultat ökat när det gäller att själv planera och formulera sina mål. Ett område som måste arbetas vidare med är resultatet på frågan; Om skolarbetet utmanar mig. Det kan ju ha betydelse att personalen minskats under året. Eleverna är mer nöjda med utvecklingssamtalen än tidigare. Återigen ser man att kunskapsmålen återkommer i mentorssamtalen och att eleverna är medvetna om dem. 6

7 Personalsvar: Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till ålder och mognad Instämmer helt 45 48,6 51,9 42,4 89, Till stor del ,1 89,7 37,7 6 38,4 Viss del 7 8,4 3,8 11,1 Inte alls 0 7 0,9 9,3 0 3,8 2 Vet ej 9 0,9 80, 8 13, 1 8 Program/examensmålen och utvecklingssamtalen styr uppläggningen av lärandet Instämmer helt 29 48,6 40,6 24,2 Till stor del ,7 81,3 35,8 76, 4 48,5 Viss del 3 7,5 6,6 9,1 Inte alls 0 3 0,9 8,4 0,9 7,5 1 Vet ej 20 10,3 72, 7 10, Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71, 7 38,4 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 69, 7 Personalens svar vad gäller utvärdering, dokumentation, arbetssätt, och elevernas ansvar för eget lärande har inte ändrats nämnvärt under året. På frågan om utvärdering anser personalen att man inte utvärderar arbetssätt och arbetsformer lika mycket som tidigare. Kanske det handlar om tid och att resursbesparingarna spelar in även här. MOTIVATION/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska uppleva att lärandet sker i ett sammanhang och uppleva det meningsfullt Ämnesgrupperna har valt att träffas färre gånger men i stället under längre tid vid träffarna Elevhälsans framtid har diskuterats och i framtiden kommer arbetslagsledarna att ingå i elevhälsan samtidigt som ledningsforum Kompetensutveckling gällande likvärdig bedömning har genomförts med extern konsult. Formativ bedömning ska tillämpas av alla på skolan Arbetslagen ska utnyttja den naturliga integreringen mellan teori och praktik i kurser där det är möjligt 7

8 Övningsytorna har liksom tidigare år, utgjort en nödvändig och mycket uppskattad del av undervisningen där elever och lärare omsätter teori till praktik Intensivläsning av flera kurser har provats med lyckat resultat Mentorn och eleven har i stor utsträckning tillsammans planerat vilka mål eller delmål som ska uppnås under kursen Förstelärarna har fått i uppdrag att utveckla skolan på olika områden Elevsvar: Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, tex själv, i grupp eller under lärarens ledning Instämmer helt 48 51,2 44,9 45,6 Till stor del ,2 84,4 32,3 77,2 30,8 76,4 Viss del 14 11,3 9 10,4 Inte alls ,3 13,6 2,5 11,5 5 15,4 Vet ej 3 2,1 17.Mina lärare är kunniga Instämmer helt 49 52,7 45,6 49,4 Till stor del ,1 84,8 36,6 82,2 27,2 76,6 Viss del 14 9,8 6,8 10,1 Inte alls ,3 13,1 3,5 10,3 4,1 14,2 Vet ej 3 2,1 18.Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Instämmer helt 53 50,6 Till stor del ,9 83,5 Viss del 6 7,2 Inte alls ,1 10,3 Vet ej 5 6,2 19.Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Instämmer helt 39 31,4 Till stor del ,3 70,7 Viss del 17 21,6 Inte alls ,6 26,2 Vet ej 3 3,1 20.Jag tycker att jag når bra studieresultat Instämmer helt 31 29,3 23,8 24,9 Till stor del , ,8 62,6 36,1 61 Viss del 19 22,4 14,5 12,1 Inte alls ,4 5,5 20 8,3 20,4 Vet ej 3 4,6 21.Jag får veta hur det går för mig i mina studier Instämmer helt 37 34,7 Till stor del ,5 70,2 Viss del 21 20,6 Inte alls ,4 27 Vet ej 3 2,8 8

9 När det gäller svaren på arbetssätt och lärarroll verkar elevernas svar inte variera så mycket under de senaste åren. På några av frågorna har resultaten ökat. På frågan om vad lärarna förväntar sig av eleverna har resultatet ökat. Att ha höga förväntningar är locka fram viljan att nå högre mål. Eleverna är också i stort sett nöjda med sina studieresultat. Personalsvar: Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71, 7 38,4 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 10.Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämnför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 11.Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje elevs utveckling och lärande Instämmer helt 31 41,1 Till stor del ,2 81,3 0 0 Viss del 11 12,1 Inte alls ,1 0 0 Vet ej 10 6,5 69, 7 12.I vår skola har vi utarbetat metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande Instämmer helt 22 35,5 36,8 24,2 Till stor del ,2 75,7 37,7 74, 5 38,4 Viss del 9 13,1 6,6 13,1 Inte alls 0 9 0, ,6 0 Vet ej 19 10,3 13.Eleverna är med i skolans planeringsprocesser Instämmer helt 16 27,1 27,4 28,3 Till stor del ,6 60,7 25,5 52, 9 45,4 Viss del 24 25,2 14,2 11,1 15, Inte alls ,7 28,9 0,9 1 0 Vet ej 18 10,3 62, 6 13, 1 73, 7 11, 1 9

10 Vad gäller utvärdering och återkoppling anser personalen under 2013 att man gör detta mera sällan än tidigare. Det kan ha med resurserna eller att lärare från andra arbetslag gått in och undervisat och lite av kontinuiteten med att ha alla behörigheter i ett och samma arbetslag. Att eleverna är med i skolans och pedagogernas planering är något som måste ses som självklart. På denna fråga har också resultatet minskat från tidigare år. Personalen anser att arbetsformer och planering är tillfredställande och utmanar eleverna. Fortsatt kompetensutveckling av personal för att stödja eleverna som själva ska påverka planeringen av kurserna. Det borde vara ett naturligt steg eftersom de i enkäterna svarar att de är medvetna om målen. MÅLUPPFYLLELSE/KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Alla elever ska känna att de når bra studieresultat Tre år efter avslutad utbildning ska minst 90 av eleverna på respektive program eller vuxenutbildningsform ha arbete eller påbörjat fortsatta studier Ett antal kompetensutvecklingstillfällen gällande likvärdig bedömning har genomförts med extern konsult En hel del behörigheter har delats ut såsom körkort, certifikat och bevis. Statsbidrag för att utveckla APL-verksamheten har tagits emot Statsbidrag för att utveckla SFI-utbildningen har sökts och beviljats. Arbetslagen har satsat på en hel del nytt undervisningsmaterial som exempelvis läsplattor Elevsvar: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Instämmer helt 53 50,6 Till stor del ,9 83,5 Viss del 6 7,2 Inte alls ,1 10,3 Vet ej 5 6, Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Instämmer helt 39 31,4 Till stor del ,3 70,7 Viss del 17 21,6 Inte alls ,6 26,2 Vet ej 3 3,1 20.Jag tycker att jag når bra studieresultat Instämmer helt 31 29,3 23,8 24,9 Till stor del , ,8 62,6 36,1 61 Viss del 19 22,4 14,5 12,1 Inte alls ,4 5,5 20 8,3 20,4 Vet ej 3 4,6 10

11 På frågorna ovan är resultaten väldigt glädjande och positiva. Lärarna tror på sina elever och eleverna känner att de har stöd i sina lärare. Glädjande är också att så stor del av svaren på frågan om att känna till målen är så pass högt. Många elever är nöjda med sina studieresultat. Sedan HT 13 har skolan en hel del IM-elever som ingår i en egen verksamhet. Det är de elever som alltså inte har uppnått betyg i grundskolan och måste komplettera sina betyg för att söka till nationella program. För närvarande är det 31 elever. Yrkesintroduktion djur, 12 elever, Yrkesintroduktion fordon, 14 elever Yrkesintroduktion jord, 2 elever Individuellt alternativ, 3 elever. Språkintroduktion är ett annat av IM-programmen och här går för närvarande 27 elever med utländsk bakgrund. Svalöfs gymnasium utfärdar många, körkort, bevis, intyg och behörigheter. Skolan arbetar också för att leva upp till de kvalitetskrav som ställs genom SVENSKT SIGILL, KRAV och Skånemejerier. Behörigheter KB, (Yrkeskompetensbevis) 14 B-körkort 10 C-körkort 11 CE-körkort 12 Kran 43ADR, (farligt gods) 23 Heta Arbeten 3 Traktorkort 63 Förarbevis truck 14 Förarbevis hjullastare 4 Motorbranchens yrkesnämnd 16 Motorsågscertifikat 37 Grundkurs i läkemedelshantering 2 Grönt kort Växtodling 78 HLR-utbildning 11 Sprutcertifikat 11

12 Personalsvar: Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till ålder och mognad Instämmer helt 45 48,6 51,9 42,4 Till stor del ,1 89,7 37,7 89,6 38,4 80,8 Viss del 7 8,4 3,8 11,1 Inte alls 0 7 0,9 9,3 0 3,8 2 13,1 Vet ej 9 0,9 8 Program/examensmålen och utvecklingssamtalen styr uppläggningen av lärandet Instämmer helt 29 48,6 40,6 24,2 Till stor del ,7 81,3 35,8 76,4 48,5 72,7 Viss del 3 7,5 6,6 9,1 Inte alls 0 3 0,9 8,4 0,9 7,5 1 10,1 Vet ej 20 10,3 Lärarna arbetar målmedvetet med att engagera eleverna i deras eget lärande genom att de får ta stort eget ansvar. Mentorssamtalen har stor betydelse för att alla elever ska känna sig sedda och handledas i sitt lärande. Programmål, kursmål och examensmål ska styra planeringen av kurserna och det ska göras individuellt och med elevs medverkan. Skolans självvärdering tillsammans med enkäter till elever, föräldrar och personal visar på att skolan samlar in, följer upp och analyserar resultat på individ-, grupp- och skolnivå som underlag för förbättringar. Kunskapsresultaten varierar i arbetslagen. DELAKTIGHET Alla elever ska ha inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan Instämmer helt 33 35,7 30,3 34,9 Till stor del ,7 71,4 40,9 71,2 33,7 68,6 Viss del 20 20, ,9 Inte alls ,9 24,7 3,5 16,5 6,2 20,1 Vet ej 3 3,9 12 Jag formulerar egna mål för mitt lärande Instämmer helt 32 32,1 30,3 32,2 Till stor del ,5 67,6 34,1 64,4 31,4 63,6 Viss del ,8 13,6 Inte alls ,1 24,1 3,3 17,1 6,2 19,8 Vet ej 5 8,2 13 Skolarbetet utmanar mig och min lust att lära mig mer Instämmer helt 26 23,4 30,3 38,5 Till stor del ,4 40,6 70,9 29,3 67,8 Viss del 25 23,4 9,8 13,6 Inte alls , ,8 4,7 18,3 Vet ej 3 4,6 12

13 Eleverna är aktiva i att planera sitt arbete och också att formulera sina egna mål för lärande. Vikande siffror på att skolarbetet utmanar, detta är ett område som man måste titta närmare på. Det borde ju vara så att i och med att man formulerar egna mål så borde utmaningen vara större men så verkar inte fallet. Personalsvar: Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71,7 38,4 69,7 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje elevs utveckling och lärande Instämmer helt 31 41,1 Till stor del ,2 81,3 0 0 Viss del 11 12,1 Inte alls ,1 0 0 Vet ej 10 6,5 I vår skola har vi utarbetat metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande Instämmer helt 22 35,5 36,8 24,2 Till stor del ,2 75,7 37,7 74,5 38,4 62,6 Viss del 9 13,1 6,6 13,1 Inte alls 0 9 0, ,6 0 13,1 Vet ej 19 10,3 13 Eleverna är med i skolans planeringsprocesser Instämmer helt 16 27,1 27,4 28,3 Till stor del ,6 60,7 25,5 52,9 45,4 73,7 Viss del 24 25,2 14,2 11,1 Inte alls ,7 28,9 0,9 15,1 0 11,1 Vet ej 18 10,3 Att utvärdera arbetet har sjunkande siffror. Kanske svarar personalen så här eftersom lärarresurserna i arbetslagen varit ganska begränsade under föregående år. Personalen anser inte att eleverna är med i skolan planeringsprocesser. Detta är förvånande eftersom eleverna själva svarar i enkäten att de är med i planeringen. Ledningsforum äger rum varannan fredag. På mötet är också elevrepresentanter med under en del av tiden 13

14 Kompetensutveckling gällande formativ bedömning genomförts med extern konsult där eleverna blivit mer delaktiga i bedömningar Mål/kriterier och förväntningar gjorts tydligare för eleverna Arbetet med IUP intensifierats Delaktighet sker mellan personal och elever i arbetslagen. Alla arbetslag har stort inflytande och gör sin egen planering och undervisning och har egen budget. Många förändringar har skett under året i arbetslagen. Ämnesgrupperna har fortsatt sitt arbete. En grupp för att arbeta och utveckla gymnasiearbetet har startats ORGANISATION Skolan ska ha en tydlig och klar organisation med tydlig skolledning, väl fungerande arbetslag, elevhälsa med tydliga mål. Ämnesgrupper med obligatorisk närvaro och tydlig plan för mötestider. Tydligheten i organisation och struktur ska skapa delaktighet, förståelse och trygghet. Att Information kommer ut till all personal är en viktig del i att skapa delaktighet, insyn och förståelse. Informations- och ledningsgrupp träffats en gång per vecka Personalmöte en gång per månad Programgrupperna för NP,FP,YH NA-SA och Vux träffas varannan fredag Ämnesgrupperna träffas vid färre tillfällen men istället under längre tid Enstaka arbetslag fått extern handledning Elevhälsan träffats regelbundet med representanter för alla arbetslag för samsyn och för att dela erfarenheter Ledningsforum träffas varannan fredag med elevrepresentanter, arbetslagsledare och skolans ledningsgrupp Personalsvar: Skolan har en väl fungerande organisation Instämmer helt 27 33,6 41,5 36,4 Till stor del ,7 81,3 39,6 81,1 39,4 75,8 Viss del ,7 14,1 Inte alls ,9 15,9 2,8 7,5 2 16,1 Vet ej 3 2,8 16 Skolan har en bra mötesstruktur Instämmer helt 29 29,9 35,8 33,3 Till stor del ,5 79,4 41,5 77,3 41,4 74,7 Viss del ,5 15,1 Inte alls ,9 15,9 1,9 10,4 0 15,1 Vet ej 5 4,7 Personalen är positiv till både organisation och skolans mötesstruktur. 14

15 STYRNING OCH LEDARSKAP Skolledarna består av verksamhetschef/rektor, driftschef och tre biträdande rektorer. Ledningsgruppen består av skolledarna, ekonom, SYV och informationsansvarig. Personalsvar: Jag känner mig sedd och bekräftad av ledningen Instämmer helt 34 38,3 Till stor del ,3 77,6 0 0 Viss del 21 12,1 Inte alls ,3 21,4 0 0 Vet ej 2 0,9 20 Jag är förtrogen med vem som fattar beslut och har ansvar i alla delar av verksamheten Instämmer helt 44 57,9 60,4 50,5 Till stor del ,9 87,8 28,3 88,7 34,3 84,8 Viss del 14 10,3 5,7 8,1 Inte alls ,9 12,2 1,9 7,6 1 9,1 Vet ej I vår skola har vi gemensamma mål som är tydliga Instämmer helt 59 67,3 70,8 57,6 Till stor del ,3 22,6 93,4 33,3 90,9 Viss del 4 2,8 0,9 5 Inte alls 0 4 0,9 3,7 0 0,9 0 5 Vet ej Jag känner mig delaktig i skolans utveckling och systematiska kvalitetsarbete Instämmer helt 36 46,7 Till stor del ,7 79,4 0 0 Viss del Inte alls ,8 17,8 0 0 Vet ej 3 2,8 23 Skolledningen är öppen och tillgänglig i sitt ledarskap Instämmer helt 31 38,3 46,2 44,4 Till stor del , ,2 32,3 76,7 Viss del ,5 13,1 Inte alls ,9 15,9 3,8 12,3 0 13,1 Vet ej 5 2,8 24 Skolledningen driver aktivt skolans utveckling Instämmer helt 46 57,9 59,4 52,5 Till stor del ,8 89,7 23, ,3 86,8 Viss del 10 6,5 5,7 5 Inte alls ,5 0,9 6,6 0 5 Vet ej 4 3,7 Personalen känner sig delaktig i skolans mål och utveckling och man tycker också att skolledningen för skolan framåt vad gäller utveckling. På utvärderingsdagarna i juni 15

16 utvärderar personalen dels sitt arbetslag men också skolan som helhet. De frågor där resultatet är lågt blir strategi för arbetet med under kommande läsår. Personalens förtroende för ledningen har minskat i flera delar. Det handlar dels om att bli sedd och bekräftad men också om att öppenheten och tillgängligheten från att ledningens sida har minskat. Förklaringen till detta är troligen att två skolledare har slutat under året och en av tjänsterna har inte ersatts. Detta beror också på minskade resurser och ett minus i budgeten för skolan. KOMMUNIKATION Relevant information för elever och vårdnadshavare ska vara tillgänglig via Internet. All personal och elever ska kunna kommunicera via skolans intranät, Arena, oavsett vilka andra system man använder. All personal och alla elever på skolan ska ha inloggning till Arena. Blanketter, bokningar och annat material finns att hämta på Arena, På G. Informationsansvarig skickar ut anteckningar från ledningsgruppsmöten och ledningsforum på skolan. All information ska vara tillgänglig för alla. Detta är all personals skyldighet att hålla sig informerade. Många arbetslag har investerat i läsplattor Inventering av datorbeståndet på skolan En hel del äldre datorer har ersatts Protokoll från APT skickas till skolledarna Internatet lämnar av via mail till skolledarna varje morgon Personalsvar: 26 Vi som arbetar på skolan har en öppen kommunikation Instämmer helt 27 32,7 35,8 25,2 Till stor del ,5 83,2 44,3 80,1 52,5 77,7 Viss del 19 15,9 13,2 15,1 Inte alls ,9 16,8 0 13,2 1 16,1 Vet ej Vi som arbetar på skolan har en förtroendefull kommunikation Instämmer helt 22 25,2 32,1 28,3 Till stor del ,3 77,5 47,2 79,3 43,4 71,7 Viss del 19 18,7 10,4 19,2 Inte alls ,8 21,5 1,9 12,3 3 22,2 Vet ej 3 0,9 28 Vi har en öppen kommunikation med närsamhället och andra intresenter Instämmer helt 31 36,4 38,7 27,3 Till stor del ,5 71,9 37,7 76,4 31,3 58,6 Viss del 16 8,4 3,8 13,1 Inte alls ,7 12,1 0 3,8 3 16,1 Vet ej 13 15,9 På frågorna om kommunikation svarar personalen att man å ena sidan har en förtroendefull kommunikation men å andra sidan har man ingen öppen kommunikation. Detta kan återigen bero på att ledningen inte var fulltalig under stora delar av året. 16

17 Målet för kommande läsår är att skolledarna ska vara mer synliga i verksamheterna. Vårdnadshavares svar: 2013 Q 2012 Q 9 Skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet Instämmer helt 18 11,3 Till stor del ,6 33,9 Viss del 23 32,1 Inte alls ,3 60,4 Vet ej 14 5,7 10 Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av Instämmer helt 16 9,4 Till stor del ,5 33,9 Viss del 15 24,5 Inte alls ,9 43,4 Vet ej 18 22,6 11 Jag känner till skolans mål Instämmer helt Till stor del ,8 69,8 Viss del 24 15,1 Inte alls ,2 28,3 Vet ej 7 1,9 12 Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan Instämmer helt 9 13,2 Till stor del ,4 39,6 Viss del 28 22,6 Inte alls ,8 58,4 Vet ej 6 1,9 Skolans enkätresultat och självvärdering vad gäller föräldrar/vårdnadshavare visar på att det interna och externa samtalsklimatet är öppet och förtroendefullt. Det är inte helt enkelt att få föräldrarna att svara på enkäten. Vad gäller intern kommunikation kan man möjligen ha synpunkter i kommunikationen med IT-avdelningen på kommunen. Med ett tydligt mentorskap har kontakterna med vårdnadshavare ökat ytterligare. KOMPETENS Målsättningen är att alla skall ha ett stödjande förhållningssätt med helhetssyn på eleven att skapa en på alla plan fullt förankrad gemensam värdegrund att fortsätta utveckla arbetet mot mer formativ bedömning att stimulera kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande Personalsvar: Kompetensutveckling har hög prioritet i vår skola

18 Instämmer helt 29 36,4 36,8 26,3 Till stor del ,3 74,7 38,7 75,5 41,4 67,7 Viss del 25 21,5 10,4 19,2 Inte alls ,9 22,4 3,8 14,2 3 22,2 Vet ej 5 2,8 30 Kompetensutvecklingen utgår ifrån skolans, arbetslagens och individens behov Instämmer helt 26 40,2 37,7 24,2 Till stor del ,2 35,8 73,5 39,4 63,6 Viss del 25 26,2 15,1 20,2 Inte alls ,9 27,1 0 15,1 3 23,2 Vet ej 8 3,7 31 Det finns en plan för min kompetensutveckling Instämmer helt 29 30,8 34,9 29,3 Till stor del ,4 68,2 24,5 59,4 31,3 60,6 Viss del 24 19,6 17,9 17,2 Inte alls ,8 22,4 5,7 23,6 8,1 25,3 Vet ej 10 9,3 Personalen på skolan är nöjd med kompetensutvecklingen. Kompetensutveckling kan ske för all personal eller individuellt där arbetslaget bekostar via arbetslagsbudgeten.skolan avsätter jämförelsevis stora resurser för kompetensutveckling. Kompetensutveckling har hög prioritet för att föra skolan framåt. En del yrkeslärare läser in sin lärarbehörighet under året Några lärare läser på eget initiativ en kurs om andraspråksundervisning Två biträdande rektorer på rektorsutbildning Skåne Nordvästsamarbetet har fortsatt både på gymnasie- och vuxennivå RESURSUTNYTTJANDE Ett väl förankrat och tillfredsställande resursutnyttjande har skett under Det minus som visade sig för 2012 har delvis kompenserats genom olika besparingsåtgärder. Skolledarna har minskat med en anställd och lärartätheten har varit snävt tilltagen under året. Personal som slutat eller pensionerats har i vissa fall inte ersatts. Personalen har lojalt ställt upp under året med de indragningar som gjorts. Även åtstramningar i arbetslagsbudgetarna har skett. Internatkostnaderna har setts över och nya regler för att minska kostnaderna på matbudgeten på internatet. Personalsvar: Jag känner till hur skolan utnyttjar sina resurser Instämmer helt 20 34,6 26,4 19,2 Till stor del ,6 40, ,4 57,6 Viss del 30 11,2 13,2 17,2 Inte alls ,7 15,9 6,6 19,8 10,1 27,3 Vet ej 8 6,5 Under 2013 har skolledningen tillsammans med skolekonomen tydligt för var och en av de budgetansvariga informerat om vad deras budget ska täcka under året och vilka utgifter som förs löpande och vilka utgifter, inklusive en uppskattning av dessa belopp, som omförs vid halvårs- och helårsboksluten. 18

19 Förra årets resultat visade på ett minusresultat. Detta förklarar en hel del av de minskade resultaten i enkäten. Elever som söker till Svalöfs gymnasium har stor betydelse för hur ekonomin ser ut och hur budgeten kan hållas. Skoljordbruket har ny driftschef och ekonomin har setts över. Vi har stärkt djurundervisningen med samarbete med Annelövsgrisen och utvecklat samarbete med maskinfirmor där vi hyr lantbruksmaskiner. IMAGE Svalöfs gymnasium ska vara en förebild bland Sveriges gymnasieskolor. Skolans goda rykte har stor betydelse för hur eleverna hittar till Svalöfs gymnasium. Skolan satsar en del av budgeten på marknadsföring och gymnasiets kommunikatör är aktiv på mässor och i de sammanhang där skolan behöver synas. Skolan har arrangerat Öppet hus, informationskvällar deltagit i mässor, varit ute på grundskolor, tagit emot besök av blivande gymnasister såväl i grupp som enskilt, haft praoelever, tagit fram profilkläder och fortsatt arbetet med hemsidan. Upplevelsedag/Prova på anordnades under maj månad då elever som sökt skolan bjöds in Gymnasiesärskolan tagit emot praktikanter från grundsärskolan för att låta dem under en eller två veckor prova på hur det är att gå på skolan. Det nätverk som detta har skapat ger en stabil tillströmning av sökande. Skolan har i olika sammanhang framhållits som förebild Facebook är en viktig förbindelselänk med elever och imageskapare för både elever och omvärld. Skolan har flera metoder och kanaler för att marknadsföra och informera Elevsvar: Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola Instämmer helt 38 46,8 43,9 47,9 Till stor del , ,8 66,7 22,2 70,1 Viss del 18 12,6 11 9,5 Inte alls ,3 23, ,6 18,1 Vet ej 5 4,1 24 Totalt sett är jag nöjd med min skola Instämmer helt 41 46,8 46,1 52,4 Till stor del ,6 77,4 30,6 76,7 25,4 77,8 Viss del 21 16,2 10 9,5 Inte alls ,9 21, ,7 14,2 Vet ej 1 1,5 Svaren från eleverna på dessa frågor ger en del övrigt att önska. Det här är något skolan måste arbeta vidare med under kommande år. Minskningen i resultat är ganska stor. 19

20 Personalsvar: Totalt sett är jag nöjd med vår 35 skola Instämmer helt 50 62,6 53,8 53,5 Till stor del ,1 89,7 38,7 92,5 34,3 87,8 Viss del 8 8,4 3,8 5 Inte alls 0 8 0,9 9,3 0 3,8 0 5 Vet ej 2 0,9 Glädjande är personalens syn sin arbetsplats och skola där nästan nittio procent är nöjda. Personalens inställning är självklart viktig för hur eleverna upplever sin arbetsplats. RESULTATSAMMANSTÄLLNING Fordonsprogrammet Elever med slutår 2011 Elever med slutår 2012 Elever med slutår 2013 Antagningsvärde Slutbetyg 10,2 12,6 12,2 Slutbetyg riket 11,5 11,5 11,5 Naturbruksprogrammet Elever med slutår Elever med slutår 2012 Elever med slutår 2013 Antagningsvärde ,5 Slutbetyg 12,4 13,2 12,4 Slutbetyg riket 13,8 13,4 13,5 Samhällsvetenskapsprogrammet Elever med slutår Slutbetyg 13,0 Slutbetyg riket 14,7 20

Introduktion till Svalöfs gymnasium

Introduktion till Svalöfs gymnasium Kvalitetsrapport 2014-2015 Introduktion till Svalöfs gymnasium Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet och i kommunal Vuxenutbildning. På gymnasiet finns följande program: Naturbruksprogram

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Vision Lärande på riktigt Skolans arbetsplan TRYGGHET OCH TRIVSEL Alla elever skall uppleva arbetsro i skolan. Alla skall känna sig trygga och bemötas respektfullt i skolan. Skolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för Svalöfs gymnasium. Läsåret

Kvalitetsrapport för Svalöfs gymnasium. Läsåret Kvalitetsrapport för Svalöfs gymnasium Läsåret 2015 2016 Introduktion till Svalöfs gymnasium Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet, på Kommunal vuxenutbildning och Yrkeshögskolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Vision Lärande på riktigt Skolans ledningspolicy Den enskilde elevens behov i fokus Under fyraårsperioden 2009-2012 så är skolans prioriterade mål: Elevernas ansvar för eget lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011

Kvalitetsredovisning 2011 Kvalitetsredovisning 2011 Vision Lärande på riktigt Skolans arbetsplan TRYGGHET OCH TRIVSEL Alla elever skall uppleva arbetsro i skolan. Alla skall känna sig trygga och bemötas respektfullt i skolan. Skolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för Svalöfs gymnasium. Läsåret

Kvalitetsrapport för Svalöfs gymnasium. Läsåret Kvalitetsrapport för Svalöfs gymnasium Läsåret 2016 2017 Introduktion till Svalöfs gymnasium Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet, på Kommunal vuxenutbildning och Yrkeshögskolan.

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport K V A L I T E T S S Ä K R I N G Qualis Granskningsrapport Svalöfs gymnasium Svalöv Granskning genomförd i mars 2015 av Kurt Westlund & Anne-Maj Kihlstrand Sammanfattning Svalöfs gymnasium är en kommunal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport förskola Läsåret 2014/2015. Björkhälls Förskola Karin Svensson

Kvalitetsrapport förskola Läsåret 2014/2015. Björkhälls Förskola Karin Svensson Kvalitetsrapport förskola Läsåret / Björkhälls Förskola Karin Svensson Till förvaltningen -06-30 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Anden Förskolan Andens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012/2013. Grundsärskolan

Arbetsplan läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2015/2016 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: HT 2014-VT 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun W:\Götene\Dokument\020620\Bunt 1\Introduktionsprogram.doc Innehållsförteckning! Inledning och bakgrund sid. 3! Programinnehåll

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 2 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 2 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LINDAN 2 FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 RL, HV 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser finns? finns mönster? skillnader

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 SG/Södra Viken Bakgrund SG/Södra Viken är ett yrkesgymnasium med Naturbruksprogrammet, inriktning skog, Fordon och transportprogrammet, inriktning transport,

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Ängelholms skolplan

Ängelholms skolplan ÄNGELHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ängelholms skolplan 2007-2010 Ängelholms skolplan 2007-2010 Utan kompass ingen riktning och utan sjökort ingen vetskap om vilken riktning man ska ta.

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer