Kvalitetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Svalövs kommuns mål: ATTRAKTIV SKOLA Svalöfs gymnasiums vision: LÄRANDE PÅ RIKTIGT Mål och aktiviteter för Svalöfs gymnasium TRYGGHET OCH TRIVSEL Alla elever ska uppleva arbetsro i skolan ELEVERNAS ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever formulerar egna mål för sitt lärande MOTIVATION/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska uppleva att lärandet sker i ett sammanhang och uppleva det meningsfullt MÅLUPPFYLLELSE/KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Alla elever ska känna att de når bra studieresultat DELAKTIGHET Alla elever ska ha inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av 1

2 Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet och i kommunal Vuxenutbildning. På gymnasiet finns följande program: Naturbruksprogram Fordons- och transportprogram Naturvetenskapsprogram Samhällsvetenskapsprogram 5 Introduktionsprogram Gymnasiesärskola inom Naturbruk och fordon Inom naturbruksprogrammen finns det flera Yrkesutgångar att välja på. Om man är intresserad av maskiner eller att ta hand om djur så finns det nästan alltid en utbildning som passar. Till skolans resurser hör också övningsytor i form av skoljordbruk med moderna maskiner, 300 hektar odlad mark, kostall samt får och fjäderfän. Erfarenhet av grisskötsel får man hos en av traktens större grisproducenter. Skoljordbrukets växtodling, mjölkproduktion och gårdsbild är certifierade enligt reglerna för IP Sigill. Skolan erbjuder tunga fordon med körplan, truckar och hjullastare och grävmaskin, verkstäder för både personbilsteknik och lantbruksmaskiner, smådjursstall med cirka 100 djurarter, hundens hus, djurpark och tropikhus. På Ring Knutstorp utbildas tävlingstekniker som har delar av sin praktik i anslutning till motorbanan. Denna utbildning har 8 elevplatser med riksintag. Det finns numera fem introduktionsprogram som alla erbjuds på Svalöfs gymnasium. Det är Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Många nyanlända invandrarelever går på språkintroduktionsprogrammet för att senare kunna söka in till ett nationellt program. På vuxenutbildning finns följande: Gymnasiekurser Grundskolekurser Särvux Sfi Omvårdnad Vuxlärling och yrkesvux YH-veterinärassistent Från och med augusti 2013 finns också en yrkeshögskoleutbildning för 20 elever som leder till veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens. Skolan har totalt ungefär 700 elever, varav cirka 200 tillhör vuxenstuderande. Vuxenutbildningen som förutom Gruvkurser och Gymnasiekurser och SFI också består av Omvårdnadsutbildning, Särvux och kurser inom Yrkesvux och Vuxlärling som riktar sig mot djurskötare, personbilsmekaniker och omvårdnadsutbildning. Skolan har ett internat med cirka 180 boende, varav ett trettiotal elever tillhör gymnasiesärskolan. Kvalitetsredovisningen har skrivits utifrån Qualis kvalitetsverktyg med sina elva kvalitetsområden. Såväl skolledning som arbetslag följer vid sina självvärderingar de sammanlagt 77 kriterier, som utformats i anslutning till de sju stegen i Qualistrappan. 2

3 Som utvärderingsmetod har Svalöfs Gymnasium använt enkäter riktade till föräldrar och elever samt till personal. Enkätfrågorna täcker i huvudsak efterfrågade delar i Qualistrappan. Qualis är ett levande kvalitetsverktyg och enkätfrågor förändras/utvecklas, därför kan det förekomma nya frågor i enkäterna och andra tas bort. Utöver självvärderingarna som görs årligen utvärderas och analyseras måluppfyllelse, nationella prov, elevhälsan, internatet på de gemensamma utvärderingsdagarna i slutet av läsåret. Resultat och analys ligger till grund för förbättringar och fortbildning kommande läsår. Genom att arbeta utifrån Qualis kvalitetsverktyg hålls hela tiden skolplanen levande och styr på så sätt verksamheten i alla delar och skolans systematiska kvalitetsarbete blir en långsiktig förbättringsprocess. I tabellerna nedan och fortsättningsvis betyder de gröna markeringarna bättre eller samma resultat som tidigare medan röd markering anger att resultatet blivit sämre. Enkäternas svarsfrekvens ser ut som följer: TRYGGHET OCH TRIVSEL Personalens svar: Alla elever ska uppleva arbetsro i skolan Jag trivs på min arbetsplats Instämmer helt 55 54,2 56,6 52,5 Till stor del ,3 92,5 31,1 87,7 38,4 90,9 Viss del 4 6,5 10,4 8,1 Inte alls 1 5 0,9 7,4 0,9 11,3 0 8,1 Vet ej Miljön i vår skola är trivsam Instämmer helt 44 40, ,4 Till stor del ,6 88,8 37,7 87,7 38,4 83,8 Viss del 7 10,3 7,5 10,1 Inte alls 0 7 0,9 11,2 0,9 8,4 1 11,1 Vet ej Vi vuxna reagerar på regelbrott, diskriminering och kränkande behandling Instämmer helt 61 63,6 61,3 52,5 Till stor del ,6 30,2 91,5 37,4 89,9 Viss del 11 7,5 3,8 8,1 Inte alls ,5 0 3,8 0 8,1 Vet ej 2 0,9 Under året har skolan haft ett stort underskott som har reglerats med att personalstyrkan har minskats. Skolledningen har minskats med en personal och en tjänst har tillsatts med ny person. Denna återhållsamhet i ekonomin kan troligen påverka en del av svaren i enkäten både vad gäller personal och elever. Läsåret för personal har inletts med diskussioner kring den gemensamma överenskommelsen Arbetet med likabehandlingsplanen har fortsatt 3

4 Fortsatt kompetensutveckling gällande värdegrund har skett, enskilt och i grupp och som föreläsningar Arbetslagen har infört gemensam IUP-tid för att underlätta mötet mentor-elev Arbetslagsledarna utbildats i sin ledarroll och tid har avsatts för detta viktiga arbete. Tydliga mål för arbetslagsledarens roll har tagits fram och presenterats. Tydliga förväntningar på arbetslaget har också tagits fram och presenterats. Tidsplaner för när möten ska ske och hur protokoll ska distribueras Något lägre resultat i vad personalen anser om regelbrott, kränkande behandling Elevsvar: Jag trivs i skolan Instämmer helt 45 47,8 44,1 45,9 Till stor del ,9 79,7 30,3 74,4 30,2 76,1 Viss del 18 15,7 12,8 10,6 Inte alls ,8 18,5 4,3 17,1 5 15,6 Vet ej 3 1,8 2 Jag har studiekamrater att samarbeta med om jag vill Instämmer helt 78 78,9 75,9 79,3 Till stor del , ,8 88,7 10,6 89,9 Viss del 6 5,1 4,5 4,1 Inte alls 2 8 2,1 7,2 0,5 5 1,8 5,9 Vet ej 2 1,8 3 Jag får den arbetsro som jag behöver Instämmer helt 24 22,9 19,8 21 Till stor del ,7 57,6 32,6 52,4 39,4 60,4 Viss del 34 33,4 25,3 23,1 Inte alls ,5 41,9 8 33,3 7,4 30,5 Vet ej 1 0,5 4 5 Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Instämmer helt 40 46,8 34,6 39,6 Till stor del ,1 77,9 33,1 67,7 28,1 67,7 Viss del Inte alls ,3 21, ,9 21,9 Vet ej 0,5 0,8 Om jag skulle bli mobbad eller trakaserad vet jag att jag får stöd av skolpersonal Instämmer helt 49 45,5 42,4 43,5 Till stor del ,4 70,9 21,3 63,7 19,5 63 Viss del 16 12,1 5,8 5,6 Inte alls ,9 17 7,3 13,1 8,6 14,2 Vet ej 12 12,1 6 Jag har förtroende för mina lärare Instämmer helt 41 43,7 35,1 39,4 Till stor del ,4 75,1 35,3 70,4 33,7 73,1 Viss del ,3 10,4 Inte alls ,1 23,1 4,8 18,1 7,1 17,5 Vet ej 2 1,8 4

5 Resultatet på trivsel i skolan har minskat sedan Det kan som tidigare nämnts bero på färre lärare i arbetslagen. Från och med 2014 har budgeten balanserats och personalresurserna byggs nu upp efterhand. Liksom resultatet på fråga sex, där lärare från andra arbetslag har tvingats att undervisa i andra arbetslag än de ordinarie. Vad gäller arbetsro, stöd och samarbete är resultaten oförändrade eller bättre. Skolans självvärdering visar att det råder arbetsro och att man trivs i skolan. Miljön är också något man uppskattar. Ett resultat som minskat däremot är hur skolan arbetar med diskriminering och kränkande behandling. Detta kommer att bli ett av de förbättringsområden som kommer att arbetas med under kommande läsår. Elevhälsans mål är att jobba för högre måluppfyllelse och att arbeta preventivt. Det som förändrats är att biträdande rektorerna är de som arbetslaget närmst vänder sig till om man känner oro för en elevs resultat. Tydliga regler och struktur för hur arbetsgången vid utredning och åtgärdsprogram har tagits fram. Vår gemensamma överenskommelse kommer att revideras och förnyas under Det gemensamma värdegrundsarbetet pågår ständigt. Förväntningar på arbetslag och arbetslagsledare kommer också att förtydligas. ELEVERNAS ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska formulera egna mål för sitt lärande Under året har: Ett antal kompetensutvecklingstillfällen gällande likvärdig bedömning med extern konsult Under hösten har arbetssätt och lärarroll prioriterats Det individuella stödet från mentor till elev har ökat Frekventa IUP-samtal avhållits mentor elev och ska dokumenteras Arbetslagen arbetat systematiskt med att analysera elevernas resultat Formativ bedömning ska användas i alla verksamheter Arbetslagen har utvecklats sig i olika specialprogram för elever med svårigheter och använder modern teknik i lärandet. Arbetslagsledarens och arbetslagets ansvar har preciserats Elevhälsan kommer att se annorlunda ut i framtiden. Tydlig struktur för hur gången med utredning/åtgärdsprogram ska hanteras. Biträdande rektorerna kommer att ha övergripande ansvar för eleverna respektive program. 5

6 Elevsvar: Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan Instämmer helt 33 35,7 30,3 34,9 71, Till stor del ,7 4 40,9 Viss del 20 20, ,9 Inte alls ,9 Vet ej 3 3,9 24, 7 3, , 2 33,7 68,6 16, 5 6,2 20,1 12.Jag formulerar egna mål för mitt lärande Instämmer helt 32 32,1 30,3 32,2 Till stor del ,5 67, 6 34,1 64, 4 31,4 63,6 Viss del ,8 13,6 Inte alls ,1 24, 1 3,3 17, 1 6,2 19,8 Vet ej 5 8,2 13.Skolarbetet utmanar mig och min lust att lära mig mer Instämmer helt 26 23,4 30,3 38,5 Till stor del , 4 40,6 70, 9 29,3 67,8 Viss del 25 23,4 9,8 13,6 Inte alls , , 8 4,7 18,3 Vet ej 3 4,6 14.Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra Instämmer helt 33 28,3 31,1 28,7 Till stor del ,8 56, 1 30,8 61, 9 21,6 50,3 Viss del ,5 10,4 Inte alls ,7 25, , 5 9,2 19,6 Vet ej 14 18,3 15.Programmålen/examensmålen styr tillsammans med utvecklingssamtalet mitt arbete Instämmer helt 25 22,1 21,6 23,1 Till stor del ,8 52, 9 33,8 55, 4 30,8 53,9 Viss del ,5 13,9 Inte alls ,1 22, 1 5,8 17, 3 5,9 19,8 Vet ej 18 24,9 Skolan har aktivt arbetat med att synliggöra kursmålen för eleverna. Spännande att elevernas svarsresultat ökat när det gäller att själv planera och formulera sina mål. Ett område som måste arbetas vidare med är resultatet på frågan; Om skolarbetet utmanar mig. Det kan ju ha betydelse att personalen minskats under året. Eleverna är mer nöjda med utvecklingssamtalen än tidigare. Återigen ser man att kunskapsmålen återkommer i mentorssamtalen och att eleverna är medvetna om dem. 6

7 Personalsvar: Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till ålder och mognad Instämmer helt 45 48,6 51,9 42,4 89, Till stor del ,1 89,7 37,7 6 38,4 Viss del 7 8,4 3,8 11,1 Inte alls 0 7 0,9 9,3 0 3,8 2 Vet ej 9 0,9 80, 8 13, 1 8 Program/examensmålen och utvecklingssamtalen styr uppläggningen av lärandet Instämmer helt 29 48,6 40,6 24,2 Till stor del ,7 81,3 35,8 76, 4 48,5 Viss del 3 7,5 6,6 9,1 Inte alls 0 3 0,9 8,4 0,9 7,5 1 Vet ej 20 10,3 72, 7 10, Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71, 7 38,4 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 69, 7 Personalens svar vad gäller utvärdering, dokumentation, arbetssätt, och elevernas ansvar för eget lärande har inte ändrats nämnvärt under året. På frågan om utvärdering anser personalen att man inte utvärderar arbetssätt och arbetsformer lika mycket som tidigare. Kanske det handlar om tid och att resursbesparingarna spelar in även här. MOTIVATION/ARBETSSÄTT OCH LÄRARROLL Alla elever ska uppleva att lärandet sker i ett sammanhang och uppleva det meningsfullt Ämnesgrupperna har valt att träffas färre gånger men i stället under längre tid vid träffarna Elevhälsans framtid har diskuterats och i framtiden kommer arbetslagsledarna att ingå i elevhälsan samtidigt som ledningsforum Kompetensutveckling gällande likvärdig bedömning har genomförts med extern konsult. Formativ bedömning ska tillämpas av alla på skolan Arbetslagen ska utnyttja den naturliga integreringen mellan teori och praktik i kurser där det är möjligt 7

8 Övningsytorna har liksom tidigare år, utgjort en nödvändig och mycket uppskattad del av undervisningen där elever och lärare omsätter teori till praktik Intensivläsning av flera kurser har provats med lyckat resultat Mentorn och eleven har i stor utsträckning tillsammans planerat vilka mål eller delmål som ska uppnås under kursen Förstelärarna har fått i uppdrag att utveckla skolan på olika områden Elevsvar: Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, tex själv, i grupp eller under lärarens ledning Instämmer helt 48 51,2 44,9 45,6 Till stor del ,2 84,4 32,3 77,2 30,8 76,4 Viss del 14 11,3 9 10,4 Inte alls ,3 13,6 2,5 11,5 5 15,4 Vet ej 3 2,1 17.Mina lärare är kunniga Instämmer helt 49 52,7 45,6 49,4 Till stor del ,1 84,8 36,6 82,2 27,2 76,6 Viss del 14 9,8 6,8 10,1 Inte alls ,3 13,1 3,5 10,3 4,1 14,2 Vet ej 3 2,1 18.Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Instämmer helt 53 50,6 Till stor del ,9 83,5 Viss del 6 7,2 Inte alls ,1 10,3 Vet ej 5 6,2 19.Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Instämmer helt 39 31,4 Till stor del ,3 70,7 Viss del 17 21,6 Inte alls ,6 26,2 Vet ej 3 3,1 20.Jag tycker att jag når bra studieresultat Instämmer helt 31 29,3 23,8 24,9 Till stor del , ,8 62,6 36,1 61 Viss del 19 22,4 14,5 12,1 Inte alls ,4 5,5 20 8,3 20,4 Vet ej 3 4,6 21.Jag får veta hur det går för mig i mina studier Instämmer helt 37 34,7 Till stor del ,5 70,2 Viss del 21 20,6 Inte alls ,4 27 Vet ej 3 2,8 8

9 När det gäller svaren på arbetssätt och lärarroll verkar elevernas svar inte variera så mycket under de senaste åren. På några av frågorna har resultaten ökat. På frågan om vad lärarna förväntar sig av eleverna har resultatet ökat. Att ha höga förväntningar är locka fram viljan att nå högre mål. Eleverna är också i stort sett nöjda med sina studieresultat. Personalsvar: Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71, 7 38,4 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 10.Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämnför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 11.Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje elevs utveckling och lärande Instämmer helt 31 41,1 Till stor del ,2 81,3 0 0 Viss del 11 12,1 Inte alls ,1 0 0 Vet ej 10 6,5 69, 7 12.I vår skola har vi utarbetat metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande Instämmer helt 22 35,5 36,8 24,2 Till stor del ,2 75,7 37,7 74, 5 38,4 Viss del 9 13,1 6,6 13,1 Inte alls 0 9 0, ,6 0 Vet ej 19 10,3 13.Eleverna är med i skolans planeringsprocesser Instämmer helt 16 27,1 27,4 28,3 Till stor del ,6 60,7 25,5 52, 9 45,4 Viss del 24 25,2 14,2 11,1 15, Inte alls ,7 28,9 0,9 1 0 Vet ej 18 10,3 62, 6 13, 1 73, 7 11, 1 9

10 Vad gäller utvärdering och återkoppling anser personalen under 2013 att man gör detta mera sällan än tidigare. Det kan ha med resurserna eller att lärare från andra arbetslag gått in och undervisat och lite av kontinuiteten med att ha alla behörigheter i ett och samma arbetslag. Att eleverna är med i skolans och pedagogernas planering är något som måste ses som självklart. På denna fråga har också resultatet minskat från tidigare år. Personalen anser att arbetsformer och planering är tillfredställande och utmanar eleverna. Fortsatt kompetensutveckling av personal för att stödja eleverna som själva ska påverka planeringen av kurserna. Det borde vara ett naturligt steg eftersom de i enkäterna svarar att de är medvetna om målen. MÅLUPPFYLLELSE/KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Alla elever ska känna att de når bra studieresultat Tre år efter avslutad utbildning ska minst 90 av eleverna på respektive program eller vuxenutbildningsform ha arbete eller påbörjat fortsatta studier Ett antal kompetensutvecklingstillfällen gällande likvärdig bedömning har genomförts med extern konsult En hel del behörigheter har delats ut såsom körkort, certifikat och bevis. Statsbidrag för att utveckla APL-verksamheten har tagits emot Statsbidrag för att utveckla SFI-utbildningen har sökts och beviljats. Arbetslagen har satsat på en hel del nytt undervisningsmaterial som exempelvis läsplattor Elevsvar: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Instämmer helt 53 50,6 Till stor del ,9 83,5 Viss del 6 7,2 Inte alls ,1 10,3 Vet ej 5 6, Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Instämmer helt 39 31,4 Till stor del ,3 70,7 Viss del 17 21,6 Inte alls ,6 26,2 Vet ej 3 3,1 20.Jag tycker att jag når bra studieresultat Instämmer helt 31 29,3 23,8 24,9 Till stor del , ,8 62,6 36,1 61 Viss del 19 22,4 14,5 12,1 Inte alls ,4 5,5 20 8,3 20,4 Vet ej 3 4,6 10

11 På frågorna ovan är resultaten väldigt glädjande och positiva. Lärarna tror på sina elever och eleverna känner att de har stöd i sina lärare. Glädjande är också att så stor del av svaren på frågan om att känna till målen är så pass högt. Många elever är nöjda med sina studieresultat. Sedan HT 13 har skolan en hel del IM-elever som ingår i en egen verksamhet. Det är de elever som alltså inte har uppnått betyg i grundskolan och måste komplettera sina betyg för att söka till nationella program. För närvarande är det 31 elever. Yrkesintroduktion djur, 12 elever, Yrkesintroduktion fordon, 14 elever Yrkesintroduktion jord, 2 elever Individuellt alternativ, 3 elever. Språkintroduktion är ett annat av IM-programmen och här går för närvarande 27 elever med utländsk bakgrund. Svalöfs gymnasium utfärdar många, körkort, bevis, intyg och behörigheter. Skolan arbetar också för att leva upp till de kvalitetskrav som ställs genom SVENSKT SIGILL, KRAV och Skånemejerier. Behörigheter KB, (Yrkeskompetensbevis) 14 B-körkort 10 C-körkort 11 CE-körkort 12 Kran 43ADR, (farligt gods) 23 Heta Arbeten 3 Traktorkort 63 Förarbevis truck 14 Förarbevis hjullastare 4 Motorbranchens yrkesnämnd 16 Motorsågscertifikat 37 Grundkurs i läkemedelshantering 2 Grönt kort Växtodling 78 HLR-utbildning 11 Sprutcertifikat 11

12 Personalsvar: Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande i förhållande till ålder och mognad Instämmer helt 45 48,6 51,9 42,4 Till stor del ,1 89,7 37,7 89,6 38,4 80,8 Viss del 7 8,4 3,8 11,1 Inte alls 0 7 0,9 9,3 0 3,8 2 13,1 Vet ej 9 0,9 8 Program/examensmålen och utvecklingssamtalen styr uppläggningen av lärandet Instämmer helt 29 48,6 40,6 24,2 Till stor del ,7 81,3 35,8 76,4 48,5 72,7 Viss del 3 7,5 6,6 9,1 Inte alls 0 3 0,9 8,4 0,9 7,5 1 10,1 Vet ej 20 10,3 Lärarna arbetar målmedvetet med att engagera eleverna i deras eget lärande genom att de får ta stort eget ansvar. Mentorssamtalen har stor betydelse för att alla elever ska känna sig sedda och handledas i sitt lärande. Programmål, kursmål och examensmål ska styra planeringen av kurserna och det ska göras individuellt och med elevs medverkan. Skolans självvärdering tillsammans med enkäter till elever, föräldrar och personal visar på att skolan samlar in, följer upp och analyserar resultat på individ-, grupp- och skolnivå som underlag för förbättringar. Kunskapsresultaten varierar i arbetslagen. DELAKTIGHET Alla elever ska ha inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av Jag får vara med och planera mitt arbete i skolan Instämmer helt 33 35,7 30,3 34,9 Till stor del ,7 71,4 40,9 71,2 33,7 68,6 Viss del 20 20, ,9 Inte alls ,9 24,7 3,5 16,5 6,2 20,1 Vet ej 3 3,9 12 Jag formulerar egna mål för mitt lärande Instämmer helt 32 32,1 30,3 32,2 Till stor del ,5 67,6 34,1 64,4 31,4 63,6 Viss del ,8 13,6 Inte alls ,1 24,1 3,3 17,1 6,2 19,8 Vet ej 5 8,2 13 Skolarbetet utmanar mig och min lust att lära mig mer Instämmer helt 26 23,4 30,3 38,5 Till stor del ,4 40,6 70,9 29,3 67,8 Viss del 25 23,4 9,8 13,6 Inte alls , ,8 4,7 18,3 Vet ej 3 4,6 12

13 Eleverna är aktiva i att planera sitt arbete och också att formulera sina egna mål för lärande. Vikande siffror på att skolarbetet utmanar, detta är ett område som man måste titta närmare på. Det borde ju vara så att i och med att man formulerar egna mål så borde utmaningen vara större men så verkar inte fallet. Personalsvar: Jag utvärderar och dokumenterar kontinuerligt arbetssätt och arbetsformer tillsammans med eleverna Instämmer helt 28 35,5 32,1 31,3 Till stor del ,9 79,4 39,6 71,7 38,4 69,7 Viss del 12 10,3 6,6 8,1 Inte alls ,7 14 1,9 8,5 1 9,1 Vet ej 11 6,5 Vi utvärderar arbetssätt och arbetsformer inom ämnen/ämnesområden och jämför för att ta reda på vilka som har bäst effekt Instämmer helt 25 36,4 Till stor del ,3 74,7 0 0 Viss del 19 15,9 Inte alls ,8 18,7 0 0 Vet ej 18 6,5 Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje elevs utveckling och lärande Instämmer helt 31 41,1 Till stor del ,2 81,3 0 0 Viss del 11 12,1 Inte alls ,1 0 0 Vet ej 10 6,5 I vår skola har vi utarbetat metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande Instämmer helt 22 35,5 36,8 24,2 Till stor del ,2 75,7 37,7 74,5 38,4 62,6 Viss del 9 13,1 6,6 13,1 Inte alls 0 9 0, ,6 0 13,1 Vet ej 19 10,3 13 Eleverna är med i skolans planeringsprocesser Instämmer helt 16 27,1 27,4 28,3 Till stor del ,6 60,7 25,5 52,9 45,4 73,7 Viss del 24 25,2 14,2 11,1 Inte alls ,7 28,9 0,9 15,1 0 11,1 Vet ej 18 10,3 Att utvärdera arbetet har sjunkande siffror. Kanske svarar personalen så här eftersom lärarresurserna i arbetslagen varit ganska begränsade under föregående år. Personalen anser inte att eleverna är med i skolan planeringsprocesser. Detta är förvånande eftersom eleverna själva svarar i enkäten att de är med i planeringen. Ledningsforum äger rum varannan fredag. På mötet är också elevrepresentanter med under en del av tiden 13

14 Kompetensutveckling gällande formativ bedömning genomförts med extern konsult där eleverna blivit mer delaktiga i bedömningar Mål/kriterier och förväntningar gjorts tydligare för eleverna Arbetet med IUP intensifierats Delaktighet sker mellan personal och elever i arbetslagen. Alla arbetslag har stort inflytande och gör sin egen planering och undervisning och har egen budget. Många förändringar har skett under året i arbetslagen. Ämnesgrupperna har fortsatt sitt arbete. En grupp för att arbeta och utveckla gymnasiearbetet har startats ORGANISATION Skolan ska ha en tydlig och klar organisation med tydlig skolledning, väl fungerande arbetslag, elevhälsa med tydliga mål. Ämnesgrupper med obligatorisk närvaro och tydlig plan för mötestider. Tydligheten i organisation och struktur ska skapa delaktighet, förståelse och trygghet. Att Information kommer ut till all personal är en viktig del i att skapa delaktighet, insyn och förståelse. Informations- och ledningsgrupp träffats en gång per vecka Personalmöte en gång per månad Programgrupperna för NP,FP,YH NA-SA och Vux träffas varannan fredag Ämnesgrupperna träffas vid färre tillfällen men istället under längre tid Enstaka arbetslag fått extern handledning Elevhälsan träffats regelbundet med representanter för alla arbetslag för samsyn och för att dela erfarenheter Ledningsforum träffas varannan fredag med elevrepresentanter, arbetslagsledare och skolans ledningsgrupp Personalsvar: Skolan har en väl fungerande organisation Instämmer helt 27 33,6 41,5 36,4 Till stor del ,7 81,3 39,6 81,1 39,4 75,8 Viss del ,7 14,1 Inte alls ,9 15,9 2,8 7,5 2 16,1 Vet ej 3 2,8 16 Skolan har en bra mötesstruktur Instämmer helt 29 29,9 35,8 33,3 Till stor del ,5 79,4 41,5 77,3 41,4 74,7 Viss del ,5 15,1 Inte alls ,9 15,9 1,9 10,4 0 15,1 Vet ej 5 4,7 Personalen är positiv till både organisation och skolans mötesstruktur. 14

15 STYRNING OCH LEDARSKAP Skolledarna består av verksamhetschef/rektor, driftschef och tre biträdande rektorer. Ledningsgruppen består av skolledarna, ekonom, SYV och informationsansvarig. Personalsvar: Jag känner mig sedd och bekräftad av ledningen Instämmer helt 34 38,3 Till stor del ,3 77,6 0 0 Viss del 21 12,1 Inte alls ,3 21,4 0 0 Vet ej 2 0,9 20 Jag är förtrogen med vem som fattar beslut och har ansvar i alla delar av verksamheten Instämmer helt 44 57,9 60,4 50,5 Till stor del ,9 87,8 28,3 88,7 34,3 84,8 Viss del 14 10,3 5,7 8,1 Inte alls ,9 12,2 1,9 7,6 1 9,1 Vet ej I vår skola har vi gemensamma mål som är tydliga Instämmer helt 59 67,3 70,8 57,6 Till stor del ,3 22,6 93,4 33,3 90,9 Viss del 4 2,8 0,9 5 Inte alls 0 4 0,9 3,7 0 0,9 0 5 Vet ej Jag känner mig delaktig i skolans utveckling och systematiska kvalitetsarbete Instämmer helt 36 46,7 Till stor del ,7 79,4 0 0 Viss del Inte alls ,8 17,8 0 0 Vet ej 3 2,8 23 Skolledningen är öppen och tillgänglig i sitt ledarskap Instämmer helt 31 38,3 46,2 44,4 Till stor del , ,2 32,3 76,7 Viss del ,5 13,1 Inte alls ,9 15,9 3,8 12,3 0 13,1 Vet ej 5 2,8 24 Skolledningen driver aktivt skolans utveckling Instämmer helt 46 57,9 59,4 52,5 Till stor del ,8 89,7 23, ,3 86,8 Viss del 10 6,5 5,7 5 Inte alls ,5 0,9 6,6 0 5 Vet ej 4 3,7 Personalen känner sig delaktig i skolans mål och utveckling och man tycker också att skolledningen för skolan framåt vad gäller utveckling. På utvärderingsdagarna i juni 15

16 utvärderar personalen dels sitt arbetslag men också skolan som helhet. De frågor där resultatet är lågt blir strategi för arbetet med under kommande läsår. Personalens förtroende för ledningen har minskat i flera delar. Det handlar dels om att bli sedd och bekräftad men också om att öppenheten och tillgängligheten från att ledningens sida har minskat. Förklaringen till detta är troligen att två skolledare har slutat under året och en av tjänsterna har inte ersatts. Detta beror också på minskade resurser och ett minus i budgeten för skolan. KOMMUNIKATION Relevant information för elever och vårdnadshavare ska vara tillgänglig via Internet. All personal och elever ska kunna kommunicera via skolans intranät, Arena, oavsett vilka andra system man använder. All personal och alla elever på skolan ska ha inloggning till Arena. Blanketter, bokningar och annat material finns att hämta på Arena, På G. Informationsansvarig skickar ut anteckningar från ledningsgruppsmöten och ledningsforum på skolan. All information ska vara tillgänglig för alla. Detta är all personals skyldighet att hålla sig informerade. Många arbetslag har investerat i läsplattor Inventering av datorbeståndet på skolan En hel del äldre datorer har ersatts Protokoll från APT skickas till skolledarna Internatet lämnar av via mail till skolledarna varje morgon Personalsvar: 26 Vi som arbetar på skolan har en öppen kommunikation Instämmer helt 27 32,7 35,8 25,2 Till stor del ,5 83,2 44,3 80,1 52,5 77,7 Viss del 19 15,9 13,2 15,1 Inte alls ,9 16,8 0 13,2 1 16,1 Vet ej Vi som arbetar på skolan har en förtroendefull kommunikation Instämmer helt 22 25,2 32,1 28,3 Till stor del ,3 77,5 47,2 79,3 43,4 71,7 Viss del 19 18,7 10,4 19,2 Inte alls ,8 21,5 1,9 12,3 3 22,2 Vet ej 3 0,9 28 Vi har en öppen kommunikation med närsamhället och andra intresenter Instämmer helt 31 36,4 38,7 27,3 Till stor del ,5 71,9 37,7 76,4 31,3 58,6 Viss del 16 8,4 3,8 13,1 Inte alls ,7 12,1 0 3,8 3 16,1 Vet ej 13 15,9 På frågorna om kommunikation svarar personalen att man å ena sidan har en förtroendefull kommunikation men å andra sidan har man ingen öppen kommunikation. Detta kan återigen bero på att ledningen inte var fulltalig under stora delar av året. 16

17 Målet för kommande läsår är att skolledarna ska vara mer synliga i verksamheterna. Vårdnadshavares svar: 2013 Q 2012 Q 9 Skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet Instämmer helt 18 11,3 Till stor del ,6 33,9 Viss del 23 32,1 Inte alls ,3 60,4 Vet ej 14 5,7 10 Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av Instämmer helt 16 9,4 Till stor del ,5 33,9 Viss del 15 24,5 Inte alls ,9 43,4 Vet ej 18 22,6 11 Jag känner till skolans mål Instämmer helt Till stor del ,8 69,8 Viss del 24 15,1 Inte alls ,2 28,3 Vet ej 7 1,9 12 Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan Instämmer helt 9 13,2 Till stor del ,4 39,6 Viss del 28 22,6 Inte alls ,8 58,4 Vet ej 6 1,9 Skolans enkätresultat och självvärdering vad gäller föräldrar/vårdnadshavare visar på att det interna och externa samtalsklimatet är öppet och förtroendefullt. Det är inte helt enkelt att få föräldrarna att svara på enkäten. Vad gäller intern kommunikation kan man möjligen ha synpunkter i kommunikationen med IT-avdelningen på kommunen. Med ett tydligt mentorskap har kontakterna med vårdnadshavare ökat ytterligare. KOMPETENS Målsättningen är att alla skall ha ett stödjande förhållningssätt med helhetssyn på eleven att skapa en på alla plan fullt förankrad gemensam värdegrund att fortsätta utveckla arbetet mot mer formativ bedömning att stimulera kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande Personalsvar: Kompetensutveckling har hög prioritet i vår skola

18 Instämmer helt 29 36,4 36,8 26,3 Till stor del ,3 74,7 38,7 75,5 41,4 67,7 Viss del 25 21,5 10,4 19,2 Inte alls ,9 22,4 3,8 14,2 3 22,2 Vet ej 5 2,8 30 Kompetensutvecklingen utgår ifrån skolans, arbetslagens och individens behov Instämmer helt 26 40,2 37,7 24,2 Till stor del ,2 35,8 73,5 39,4 63,6 Viss del 25 26,2 15,1 20,2 Inte alls ,9 27,1 0 15,1 3 23,2 Vet ej 8 3,7 31 Det finns en plan för min kompetensutveckling Instämmer helt 29 30,8 34,9 29,3 Till stor del ,4 68,2 24,5 59,4 31,3 60,6 Viss del 24 19,6 17,9 17,2 Inte alls ,8 22,4 5,7 23,6 8,1 25,3 Vet ej 10 9,3 Personalen på skolan är nöjd med kompetensutvecklingen. Kompetensutveckling kan ske för all personal eller individuellt där arbetslaget bekostar via arbetslagsbudgeten.skolan avsätter jämförelsevis stora resurser för kompetensutveckling. Kompetensutveckling har hög prioritet för att föra skolan framåt. En del yrkeslärare läser in sin lärarbehörighet under året Några lärare läser på eget initiativ en kurs om andraspråksundervisning Två biträdande rektorer på rektorsutbildning Skåne Nordvästsamarbetet har fortsatt både på gymnasie- och vuxennivå RESURSUTNYTTJANDE Ett väl förankrat och tillfredsställande resursutnyttjande har skett under Det minus som visade sig för 2012 har delvis kompenserats genom olika besparingsåtgärder. Skolledarna har minskat med en anställd och lärartätheten har varit snävt tilltagen under året. Personal som slutat eller pensionerats har i vissa fall inte ersatts. Personalen har lojalt ställt upp under året med de indragningar som gjorts. Även åtstramningar i arbetslagsbudgetarna har skett. Internatkostnaderna har setts över och nya regler för att minska kostnaderna på matbudgeten på internatet. Personalsvar: Jag känner till hur skolan utnyttjar sina resurser Instämmer helt 20 34,6 26,4 19,2 Till stor del ,6 40, ,4 57,6 Viss del 30 11,2 13,2 17,2 Inte alls ,7 15,9 6,6 19,8 10,1 27,3 Vet ej 8 6,5 Under 2013 har skolledningen tillsammans med skolekonomen tydligt för var och en av de budgetansvariga informerat om vad deras budget ska täcka under året och vilka utgifter som förs löpande och vilka utgifter, inklusive en uppskattning av dessa belopp, som omförs vid halvårs- och helårsboksluten. 18

19 Förra årets resultat visade på ett minusresultat. Detta förklarar en hel del av de minskade resultaten i enkäten. Elever som söker till Svalöfs gymnasium har stor betydelse för hur ekonomin ser ut och hur budgeten kan hållas. Skoljordbruket har ny driftschef och ekonomin har setts över. Vi har stärkt djurundervisningen med samarbete med Annelövsgrisen och utvecklat samarbete med maskinfirmor där vi hyr lantbruksmaskiner. IMAGE Svalöfs gymnasium ska vara en förebild bland Sveriges gymnasieskolor. Skolans goda rykte har stor betydelse för hur eleverna hittar till Svalöfs gymnasium. Skolan satsar en del av budgeten på marknadsföring och gymnasiets kommunikatör är aktiv på mässor och i de sammanhang där skolan behöver synas. Skolan har arrangerat Öppet hus, informationskvällar deltagit i mässor, varit ute på grundskolor, tagit emot besök av blivande gymnasister såväl i grupp som enskilt, haft praoelever, tagit fram profilkläder och fortsatt arbetet med hemsidan. Upplevelsedag/Prova på anordnades under maj månad då elever som sökt skolan bjöds in Gymnasiesärskolan tagit emot praktikanter från grundsärskolan för att låta dem under en eller två veckor prova på hur det är att gå på skolan. Det nätverk som detta har skapat ger en stabil tillströmning av sökande. Skolan har i olika sammanhang framhållits som förebild Facebook är en viktig förbindelselänk med elever och imageskapare för både elever och omvärld. Skolan har flera metoder och kanaler för att marknadsföra och informera Elevsvar: Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola Instämmer helt 38 46,8 43,9 47,9 Till stor del , ,8 66,7 22,2 70,1 Viss del 18 12,6 11 9,5 Inte alls ,3 23, ,6 18,1 Vet ej 5 4,1 24 Totalt sett är jag nöjd med min skola Instämmer helt 41 46,8 46,1 52,4 Till stor del ,6 77,4 30,6 76,7 25,4 77,8 Viss del 21 16,2 10 9,5 Inte alls ,9 21, ,7 14,2 Vet ej 1 1,5 Svaren från eleverna på dessa frågor ger en del övrigt att önska. Det här är något skolan måste arbeta vidare med under kommande år. Minskningen i resultat är ganska stor. 19

20 Personalsvar: Totalt sett är jag nöjd med vår 35 skola Instämmer helt 50 62,6 53,8 53,5 Till stor del ,1 89,7 38,7 92,5 34,3 87,8 Viss del 8 8,4 3,8 5 Inte alls 0 8 0,9 9,3 0 3,8 0 5 Vet ej 2 0,9 Glädjande är personalens syn sin arbetsplats och skola där nästan nittio procent är nöjda. Personalens inställning är självklart viktig för hur eleverna upplever sin arbetsplats. RESULTATSAMMANSTÄLLNING Fordonsprogrammet Elever med slutår 2011 Elever med slutår 2012 Elever med slutår 2013 Antagningsvärde Slutbetyg 10,2 12,6 12,2 Slutbetyg riket 11,5 11,5 11,5 Naturbruksprogrammet Elever med slutår Elever med slutår 2012 Elever med slutår 2013 Antagningsvärde ,5 Slutbetyg 12,4 13,2 12,4 Slutbetyg riket 13,8 13,4 13,5 Samhällsvetenskapsprogrammet Elever med slutår Slutbetyg 13,0 Slutbetyg riket 14,7 20

Introduktion till Svalöfs gymnasium

Introduktion till Svalöfs gymnasium Kvalitetsrapport 2014-2015 Introduktion till Svalöfs gymnasium Svalöfs gymnasiums uppdrag är att bedriva verksamhet inom gymnasiet och i kommunal Vuxenutbildning. På gymnasiet finns följande program: Naturbruksprogram

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014/2015

Kvalitetsrapport 2014/2015 Kvalitetsrapport 2014/2015 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Qualis kvalitet i skolan

Qualis kvalitet i skolan Qualis kvalitet i skolan Säkra kvaliteten i din skola I Sverige finns över 6 000 skolor, en del av dem är mycket bra, men många har brister, i form av stressade medarbetare, dålig arbetsmiljö eller svagt

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Qualis kvalitet i skolan

Qualis kvalitet i skolan Qualis kvalitet i skolan Säkra kvaliteten i din skola I Sverige finns över 6 000 skolor, en del av dem är mycket bra, men många har brister, i form av stressade medarbetare, dålig arbetsmiljö eller svagt

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Mål 1 Professionella lärare använder arbetssätt som utmanar varje elev efter hans/hennes förutsättningar.

Mål 1 Professionella lärare använder arbetssätt som utmanar varje elev efter hans/hennes förutsättningar. Verksamhetsplan för SPSP-laget 2009/2010 Mål 1 Professionella lärare använder arbetssätt som utmanar varje elev efter hans/hennes förutsättningar. Klassrumsbesök skall genomförs Vi arbetar i följande grupper:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer