Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008"

Transkript

1 Skåne mejerier Miljöredovisning 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 SKÅNEMEJERIER - OM OSS 4 VÅRA ANLÄGGNINGAR 5 SKÅNSK MJÖLK 6 MILJÖPOLICY 7 MILJÖASPEKTER 8 MILJÖMÅL 13 MILJÖMÅL - UPPFÖLJNING 15 MILJÖNYCKELTAL 16 LIVSCYKELANALYS 18 ÅRET SOM GÅTT 19 CERTIFIERINGAR 20 KONTAKTER 21

3 VD HAR ORDET Ordet miljö kan beskriva många olika saker. Det kan vara ett vackert landskap med gula böljande rapsfält, eller en trivsam miljö inne i ladugården. Men det kan också innebära att vi arbetar med att minska utsläpp till luft och vatten. Med detta menar jag att en god miljö står för en helhet där det mesta hänger ihop. Inom Skånemejerier arbetar vi för att hela kedjan ska hänga ihop - från bonde till butik. Alla våra gårdar är certifierade och godkända enligt IP Sigill och reglerna om bekämpningsmedel är strängare än vad lagen kräver. Det gäller såväl förvaring som hantering och spridning, samt hur utrustningen ska underhållas och skötas. Gräset och klövern som växer på vallarna och som korna äter när de är ute om somrarna, har till exempel inte besprutats med bekämpningsmedel. Inne i ladugården ska djuren ha en bra miljö och arbetet ska bedrivas med hänsyn till miljön. När korna har mjölkats så diskar våra bönder mjölkmaskinerna med diskmedel utan onödiga tillsatser. Detta är bara ett exempel på att miljötänkandet finns med på ett naturligt sätt i vårt dagliga arbete. När det gäller miljöbelastningen från våra transporter, vågar jag påstå att vi har unika förutsättningar. I vårt vackra skånska landskap är det bara ett par mil mellan mjölkgårdarna och mejerierna. Det gör Skånemejeriers mjölktransporter till de kortaste i Sverige - drygt sex kilometer per transporterad ton mjölk! Jag är mycket stolt över våra närproducerade kvalitetsvaror, för vi lever verkligen upp till det vi säger i reklamen. Flera av de distributionsbilar som kör ut mjölk till butikerna, går på gas istället för diesel. Detta ger positiva effekter på såväl närmiljön som den globala miljön i form av luftkvalitet, genom minskade svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp, samt minskade utsläpp av växthusgaser. Du kan läsa mer om våra transporter längre fram. Väl inne i mejeriet, där mjölken pastöriseras och förpackas, jobbar vi ständigt med optimeringar för att minska utsläppen via avloppsvattnet och rökgaserna. I vår anläggning i Lunnarp har vi satsat extra med ett eget avloppsreningsverk. Det jag nämner är bara några exempel på vårt helhetstänkande i miljöfrågorna, där vi vill ta ansvar för hela kedjan. Hos oss pågår ständigt ett arbete för att förbättra och utveckla nya sätt att minska belastningen på miljön. Vi är mycket stolta över att få vara med och värna om det skånska jordbrukslandskapet som gått i arv i generationer. Skånemejerier är med och bidrar till att traditionerna kan hållas vid liv. Med vänliga hälsningar Björn Sederblad, vd 3

4 SKÅNEMEJERIER - OM OSS Skånemejerier har som företag, arbetsgivare, partner och leverantör av livsmedel ett ansvar att uppträda som en god samhällsmedborgare. Om en hållbar utveckling ska kunna uppnås krävs att alla aktörer tar sitt ansvar. Kundens och konsumentens kunskap och krav ökar för varje år och de företag som inte lever upp till de krav som ställs på ett ansvarsfullt företagande får utstå skarp kritik. Ett företag som uppfattas som gott lockar kompetent och engagerad personal, har bättre vinstförutsättningar och kan vara med att driva utvecklingen, till skillnad från ett företag som hamnar i försvarsposition p g a sitt handlande. För Skånemejeriers del handlar det om att arbeta utifrån den gemensamma värdegrund som finns i företaget, att förstärka och arbeta vidare utifrån den. Det vi gör, och de budskap vi sprider, uppfattas av alla i vår omgivning. Våra gemensamma värderingar går under tre nyckelord; God smak, God hälsa och God miljö. Att arbeta utifrån en gemensam värdegrund innebär att man med fortsatt fokus på vinst och effektivitet tänker långsiktigt och skapar relationer som låter både kunder och leverantörer bli framgångsrika och därmed finnas med länge, lika länge som vi själva. Skånemejerier är stolta över att vara en del av det skånska matarvet och de öppna skånska slätterna. Våra anläggningar sträcker sig från Kristianstads låga landskap till det öppna Österlen till Nordens största storstadsregion. Den som påstår att Skåne är platt borde göra ett besök för att få en bild av den närproducerade mjölken och se sina föreställningar motbevisas. Här finns våtmarker, branta klippstup, bokskogar, milslånga stränder, åsar, långa pilalléer samt en mängd gamla slott och herrgårdar. I det Skånska landskapet är det inte mer än ett par mil mellan mjölkgårdarna och mejerierna vilket gör våra mjölktransporter till de kortaste i Sverige. Det gör att vi kan leverera närproducerade kvalitetsvaror, från juice till mjölk, till en miljon dagliga konsumenter i Sverige och Norden. Följande rapport du har framför dig är en sammanställning av Skånemejeriers miljöpåverkan från våra tre anläggningar runt om i Skåne. Varje år lämnar Skånemejeriers anläggningar in var sin miljörapport till sin tillståndspliktiga myndighet. I miljörapporten rapporterar anläggningarna bland annat sina utsläpp till vatten och luft, avfallsmängder samt att det sker en uppföljning av alla villkor som finns för att få bedriva verksamheten. En miljörapport följer vissa givna ramar och är kanske ingen rolig läsning för gemene man. Med fakta från miljörapporterna kommer här en sammanställning i enklare form där miljöarbetet sammanfattas och miljömålen följs upp för Följande sidor innehåller även diagram och beskrivande text där Skånemejeriers miljöpåverkan från ko till konsument redogörs. Ha det bra! 4

5 VÅRA ANLÄGGNINGAR MALMÖ Malmömejeriet i Fosie är ett av Sveriges största konsumtionsmjölksmejerier med cirka 200 anställda. Här sker tillverkning av konsumtionsmjölk med fetthalter mellan 0,1-3%, eller som vi i vardags kallar minimjölk och standardmjölk. Vidare tillverkas naturell och smaksatt filmjölk och yoghurt, gräddfil, kaffe- och vispgrädde samt ett ständigt ökande antal ekologiska mjölkprodukter Utöver ovan nämnda konsumentprodukter tillverkas produkter till industri- och storkunder, t.ex. skummjölk, kondensmjölk, grädde och standardmjölk. I Malmö finns även en distributionskyl på över 5000 m 2 där samtliga Skånemejeriers produkter, förutom ost, lagras. KRISTIANSTAD I Kristianstad ligger Skånemejeriers ysteri där ca 65 personer arbetar med att tillverka prisbelönta hårdostar så som Allerum och Marsvinholm m fl. Vasslen som erhålls vid ystningen vidarebearbetas vid mejeriet till vassleprotein och fodervassle. Ostproduktionen ökade kraftigt under 2008 jämfört med 2007, närmare bestämt med 3000 ton. LUNNARP Lunnarpsmejeriet i Tomelilla ute på Österlen har cirka 125 anställda som i skift tillverkar minst lika många artiklar. I Lunnarp finns ingen mjölkbehandling utan den mjölk och grädde som kommer hit har behandlats i andra anläggningar. Förutom mjölkprodukter som gräddfil, crème fraiche, fil, yoghurt och grädde, tillverkas specialprodukter såsom ProViva, ProViva Active, juice, krämer, fruktsoppor, smaksatt mjölk, låglaktosmjölk och Ljuva ostcreme. 5

6 Förutsättningar för biologisk mångfald med bevarande av det öppna landskapet med betande djur är en viktig faktor för skånskt lantbruk. Bekämpningsmedel är en fara för den biologiska mångfalden och för yt- och grundvattnet. Skånemejerier har en Miljöbonus som innebär förbud mot kemisk bekämpning av bete och vallfoder till mjölkkor. Skånemejerier har 27 mjölkgårdar som fram till december 2008 levererade ekologisk mjölk. Samtliga gårdar är godkända enligt KRAV:s regelverk vilket bland annat betyder att de inte använder kemiska bekämpningsmedel. Efterfrågan av ekologisk mjölk är idag större än tillgången så Skånemejerier uppmuntrar gårdar som vill övergå till ekologisk mjölk. Läkemedel inom jordbruksverksamheten innebär bl.a. risker för spridning i naturen med mutationer som följd samt resistens mot bakterier. Miljöbonusens djuromsorgsprogram har strikta regler för användningen av läkemedel och tillåter endast klorfria, miljöanpassade produkter som tagit hänsyn till kemikalieinspektionens Prio-lista. SKÅNSK MJÖLK Mjölkleverantörernas miljöprojekt Minska övergödningen till mark och vatten har lett till en minskning av outnyttjat kväve med ca 20 kg kväve/ha sedan certifieringen 1997 vilket är ett resultat av genomförda växtnäringsbalanser på gården. IP-GÅRDSCERTIFIERING IP-Sigill är en bekräftelse på hur gården sköts. Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att produkten är producerad på svenska gårdar som lever upp till fem höga krav: 1. Säkra livsmedel 2. God djuromsorg 3. Miljöansvar 4. Öppna svenska landskap 5. Oberoende kontroll Under 2007 anslöts de sista mjölkleverantörerna till IP-Sigill (Integrerad Produktion), vilket gör att samtliga Skånemejeriers bönder är anslutna. Detta medför att vissa produkter numera märks Svenskt Sigill. En mjölkbonde kan ha flera olika system att ta hänsyn till, vilket innebär att flera olika kontrollanter ska utföra kontroller. Detta beroende på att bonden levererar till många olika livsmedelsindustrier. Med det här IP-systemet ska en kontrollant kontrollera gårdens hela produktion (t ex mjölk, spannmål, växtodling osv). Hela gårdens verksamhet ska ses som en helhet. 6

7 MILJÖPOLICY Skånemejeriers verksamhet kännetecknas av sunt förnuft och hållbar utveckling, såväl i vardagen som i det långsiktiga arbetet. Vår målsättning är att systematiskt minska vår miljöpåverkan och ständigt förbättras. Viktiga områden är energianvändning, resurshushållning och utsläpp av klimatpåverkande och övergödande ämnen. Genom vårt arbetssätt skapar vi framförhållning till lagar och krav. Detta är vad vi kallar god miljö.

8 MARK Mjölkproduktion håller det skånska landskapet öppet och levande men all slags markanvändning påverkar naturen och förändrar biotoper för växter och djur, både till för- och nackdelar. Om mejerierna är hjärtat i mjölkproduktionen är gården, där korna betar och kalvarna föds, själen. För att korna skall kunna producera kvalitetsmjölk ställs en mängd krav beträffande djurhållning och hantering av mjölken. Skånemejeriers kvalitetsansvariga kontrollerar löpande gårdarna. Alltför kraftig jordpackning innebär försämrad markkvalitet som får flera oönskade följder. Därför väljer våra mjölkleverantörer maskiner för sådd och skörd så att god markbördighet uppnås. Det är både skonsamt mot naturen och plånboken. Vid slamanvändning finns det risk för att kadmium, zink eller andra föroreningar tillförs men bönderna följer den branschgemensamma slampolicyn som säkerställer att förorenat slam inte används. VATTEN Sverige är ett land som belönats med mycket vatten med god kvalitet. Trots att det finns gott om vatten i jämförelse med Sydeuropa så ser vi ingen anledning att slösa i onödan. Det jobbas ständigt med nya rutiner för att minska förbrukningen som för de tre anläggningarna uppgår till över en miljon m 3 för Det åtgår färskvatten till isvattensystemen, mjölkbehandlingen och i själva produkten (gäller ost). Den största vattenförbrukningen på anläggningarna åtgår dock för rengöring av alla livsmedelsobjekt med CIP-systemet. De centrala diskanläggningarna är i praktiken en mängd tankar och rör som är ihopkopplade på olika diskslinjer och övervakas av personalen i mjölkbehandlingen. Utöver CIPdisken så åtgår det vatten till manuell skumrengöring och självklart till sanitära behov. Processavloppsvattnet som lämnar mejerierna innehåller ofrånkomligt mjölkrester som i sin tur innehåller kväve, fosfor och organiskt material som förbrukar syre i vattnet och orsakar bottendöd om det inte behandlas. Näringsämnena bidrar till övergödningen och har en betydande miljöaspekt för Skånemejerier. Innan processavloppsvattnet når våra vattendrag reduceras det organiska materialet och näringsämnena i egna reningsverk (gäller Lunnarp) och sist nedströms i de kommunala avloppsreningsverken. Det är kväve som är svårast att reducera i avloppsreningsverken var på detta är av störst betydelse för oss. Vattenförbrukningen står i relation med den årliga produktionen dvs om produktionen ökar så ökar vattenförbrukningen. Den totala ökningen är ca 27 % och den relativa ökningen är cirka 20 % MILJÖASPEKTER Vattenförbrukning m 3 /år KEMIKALIER Kemikalierna på våra anläggningar sträcker sig från rengörningsvätskor på ett par ml per år till lut och syra på ett par hundra tusen liter per år. Skånemejerier har drygt sexhundra olika kemiska produkter som i främsta hand skall säkerställa god hygien på anläggningarna. Skånemejerier hanterar inte kemikalier som anses som särskilt miljöfarliga i stor utsträckning. De största förbrukningsposterna är diskkemikalierna lut och salpetersyra samt olika former av skumrengöringsmedel, desinfektionsmedel samt smörjmedel (smörjmedel som används i maskiner och kartongbanor är livsmedelsgodkända). Kemikalierna med omfattande användning sker som bulkleveranser i container eller tank för att minimera emballageanvändningen i största möjliga mån. Rengöringsmedel, desinfektionsmedel och underhållsprodukter vid driftsplatserna innehåller ofta svårnedbrytbara och naturfrämmande ämnen som innebär risker vid spill och läckage. Stora utsläpp kan orsaka obalans i reningsverk och skada livet i vattendrag. Skånemejerier har vidtagit skyddsåtgärder för att minimera risken för störningar i omgivningen. Exempelvis finns säkerhetsanordningar i form av organisatoriska åtgärder och tekniska installationer för att undvika ofrivilliga kemikalieutsläpp av främst lut och syra. All förvaring av kemiska produkter och farligt avfall sker i särskilda utrymmen där eventuellt spill inte kan nå avlopp. Diskkemikalierna salpetersyra och lut förvaras i invallade cisterner eller nedgrävda under jorden. De separata invallningarna av rostfri stålplåt rymmer respektive cisterns volym. Inom invallningarna finns i vissa fall pumpgropar, försedda med nivåvakter, som vid läckage larmar operatör. Den dagliga hanteringen av kemiska produkter förbättras ständigt och kemikalier byts ut mot mer miljöanpassade. Arbetet följs upp med regelbundna internrevisioner. Kemikaliehanteringen förbättras årligen och numera finns det en huvudleverantör för hela Skånemejerier som ger en bättre optimering av processerna

9 Vid inköp av nya kemikalier/produkter görs en bedömning ur miljö- och hälsosynpunkt. Till hjälp finns Svensk Mjölk:s branschlistor avseende funktion, miljö, hälsa och säkerhet samt Kemikalieinspektionens listor. LUFT Utsläppen till luft kommer från energianvändning i form av el, processenergi (värme, hetvatten, ånga) och transporter Utsläpp till luft (kg/år) Kväveoxid Svaveldioxid Användning av fossila bränslen (olja, diesel, gasol och naturgas) bidrar främst till försurning (svaveldioxider, kväveoxider) och övergödning (kväveoxider) samt förstärker växthuseffekten (koldioxid). Malmö är för närvarande den enda av de tre anläggningarna som är ansluten till naturgasnätet. Lunnarp använder gasol och intrimning till naturgas blir relativt enkelt när och om utbyggnaden av naturgasnätet når hit. Kristianstad är den enda som fortfarande använder eldningsolja av typen WRD (Wide Range Destillate) men dagens eldningsolja innehåller bara en bråkdel av de svavelhalter som fanns förr. Oljan som max innehåller 0,05 % svavel uppför sig som en tjockolja rent viskositetsmässigt vid kalla temperaturer och som en tunn olja vid rumstemperaturer. Ysteriet i Kristianstad håller i skrivande stund på att koppla in sig på det närliggande fliseldande Allöverken. Genom att köpa hetvatten/ånga kan ysteriet räkna med mindre utsläpp framöver. Om vi summerar CO 2 -utsläppen för elförbrukningen (som kraftbolagen själva redovisar men vi tar med dessa här ändå) samt de fossila bränslena så uppgår mängden CO 2 till ton. Anläggningar som når över ton måste ange detta i miljörapporten så det är långt dit. Detta medför dock inte på något sätt att Skånemejerier ser CO 2 -utsläppen som en obetydlig miljöaspekt. Just de klimatpåverkande utsläppen fick en stor prioritering när de nya miljömålen skrevs om totala CO 2 -utsläpp (ton/år) Räknat på 110 kg CO 2 /MWh el, 0,20 kg CO 2 /kwh naturgas, 0,23 kg CO 2 /kwh gasol och 0,26 kg CO 2 /kwh eldningsolja AVFALL Allt avfall innebär brutna kretslopp och risk för förorening av mark och vatten. Miljöbonusen och Gårdscertifieringen innebär att avfallet inventeras samt att rutiner för kontroll och omhändertagande förbättras. Skånemejerier följer upp sin miljöpåverkan genom internrevisioner och förbättrar driftsrutiner för att hanteringen ska vara korrekt. Att minska mängden deponerat avfall och öka mängden återvinningsbart är ett mål vi strävar efter. Källsortering finns givetvis på samtliga anläggningar och denna utvecklas successivt i samarbete med lokala avfallshanterare. Farligt avfall, till exempel spillolja och batterier, hanteras enligt gällande lagstiftning och tas om hand av entreprenörer med tillstånd från Länsstyrelsen som ser till att det omhändertas på ett säkert sätt. Avfallsfraktioner % 25% Avfallet från Skånemejerier kan delas in i fyra kategorier; Det återvinningsbara avfallet delas upp i bland annat wellpapp, hård- och mjukplast, kontorspapper, metallskrot, metallförpackningar, samt färgat och ofärgat glas och tas om hand av lokala materialåtervinningsföretag med lång erfarenhet. Avfallshanteringen effektiviseras fortlöpande, dels genom ett bättre produktutnyttjande (mindre spill) dels genom mindre emballage vid bulkleveranser. Arbetet med avfallseffektivisering fortsätter enligt de rutiner och uppföljningssystem som finns i verksamhetssystemet. 1% 7% Deponi, förbränning, biologisk behandling Återvinning Farligt avfall Slam 9

10 Avfallsmängder (ton/år) Elförbrukning 2008 (MWh) Lunnarp; Malmö; Deponi, förbränning, biologisk behandling Återvinning Farligt avfall Slam Kristianstad ; ENERGI Skånemejerier använder både el och fossila bränslen i sin produktion. Elektrisk energi används till all processutrustning där kompressorerna och kylaggregaten står för den största förbrukningen. Utöver dessa poster använd el till belysning, ventilation, separatorer, homogenisatorer, förpackningsmaskiner samt pumpar. Elenergin står för 43 % av Skånemejeriers totala energianvändning. De fossila bränslena används till att hetta upp vatten till hetvatten eller ånga för att värmebehandla mjölken och för att diska alla livsmedelsobjekt. Fossila bränslen står för 57 % av den totala energianvändningen. Eldningsolja, gasol och naturgas är ändliga naturresurser och användningen bidrar till försurning, övergödning och förstärker växthuseffekten. Inom Miljöbonusen och Gårdscertifieringen säkerställs att hanteringen sker på ett säkert sätt. Övergång till biobränslen uppmuntras och ett projekt i samarbete med fliseldande Allöverken i Kristianstad har inletts. Fossil energiförbrukning 2008 (MWh) Lunnarp; Malmö; Kristianstad ; Skånemejerier följer upp sin miljöpåverkan med hjälp av nyckeltalet kwh/ton produkt eller kwh. I den dagliga driften eftersträvar vi energihushållande åtgärder och vi arbetar aktivt med att finna alternativa bränslen. 10

11 TRANSPORTER Inom en radie av tio mil från någon av Skånemejeriers anläggningar ligger samtliga mjölkbönder. Det kallar vi mjölk hemifrån. Transporter är oundvikligt men vi jobbar aktivt med att minimera och optimera dem. Drivmedlen miljödiesel och naturgas baseras på ändliga naturresurser och bidrar både till försurning, övergödning samt att det förstärker växthuseffekten. Kväveoxider och kolväten kan bilda marknära ozon som är skadligt för både människor och grödor. Drivmedelsförbrukningen begränsas av bl a införande av optimeringssystem för distributionsbilar som verktyg vid ruttplanering. Vid driftsplatserna har utbytet börjat av gamla dieseldrivna rangerbilar till miljövänligare alternativ. Skånemejerier ingår i SMILE-projektet som är ett ramprojekt inom Civitas sedan Malmö Stad är huvudprojektledare tillsammans med aktörer från Estland, Italien, Rumänien och England. Projektets huvudinriktning är att reducera miljöbelastningen från transporter i storstäder genom att byta ut dieseldrivna fordon till gasfordon med CO 2 -kylaggregat. Projektet löper under fyra år och Skånemejerier investerar totalt i 10 nya natur- och biogasdrivna lastbilar. Två Malmöbaserade lastbilar införskaffades 2005, 3 stycken 2006, 2 st under 2007 och 3 st införskaffades under På konferensen Civitas Forum IV i Burgos, Spanien, i slutet av september 2006 fick Malmö stad och Skånemejerier motta utmärkelsen Best Civitas City of the year. Skånemejerier har även fått bidrag till utbildning av chaufförer genom så kallad Heavy Eco Driving. Denna utbildning lär chaufförerna att reducera bränsleförbrukningen med 10-15% genom bättre körning. Naturgasbil för en bättre stadsmiljö Allt var som bekant inte bättre förr... Mjölktransporter 2008 Typ av transport mil ton bränsleåtgång (l) CO2-utsläpp (ton)* NOx-utsläpp (ton)** Uppsamling mjölk Uppsamling KRAV Transport till andra mejerier Summa *räknat på 10 kg/mil...det ger ett snitt på 6,1 km per transporterat ton mjölk! **räknat på 0,07 kg/mil 11

12 FÖRPACKNINGAR Kartongförpackningar står sig bra i jämförelse med andra förpackningar för livsmedel, speciellt när det handlar om klimatpåverkan. Ju större andel förnybara material som vi använder desto lägre blir miljöpåverkan. Näst störst betydelse har vad som händer med våra förpackningar när de är förbrukade: ju fler förpackningar som går till återvinning eller energiutvinning desto lägre blir vår klimatpåverkan. På våra förpackningar sitter en symbol som kallas för Medvetet förpackningsval. Denna märkning gäller bara för förpackningen, inte för produkten som helhet. En produkts koldioxidbelastning Carbon Footprint är summan av de växthusgaser som släpps ut under en förpacknings livscykel från råvara till återvinning. Nu märker Skånemejerier förpackningar från leverantörer som med hjälp av en så kallad Livscykelanalys eller andra åtgärder arbetar för att leverera förpackningar som belastar klimatet så lite som möjligt. Ambitionen är att den miljöpåverkan som förpackningarna har ska vara dokumenterad. Den nya symbolen visar på fördelarna med kartongförpackningar. Träden visar att kartongen i förpackningen hållbart brukad skog. CO2 symboliserar att förpackningen är gjord av en förnybar kommer från råvara (träfiber) och att den har en lägre koldioxidbelastning än förpackningar gjorda av icke-förnybar råvara. 1 liters förpackning utan skruvkork = 30,7 g CO2-ekvivalenter 1 liters förpackning med skruvkork = 38,7 g CO2-ekvivalenter En mjölkförpacknings livscykel motsvarar lika mycket CO2 som 150 m bilkörning i en medelstor bil. 12

13 MILJÖMÅL De relativa koldioxidutsläppen skall minska med 10 % fram till 2010 beräknat från 2001 Den relativa energiförbrukningen skall minska med 8 % fram till 2010 beräknat från 2001

14

15 MILJÖMÅL UPPFÖLJNING Sedan 2001 fram tills idag har Skånemejeriers totala energiföbrukning ökat med cirka 14 %. Under samma period har den relativa förbrukningen (kwh/ton) minskat med 14%. Det betyder att vi idag producerar våra produkter till en mindre miljöbelastning trots att vi ökat den totala energiförbrukningen. Målet att minska den relativa energiförbrukningen med 8% i jämförelse med 2001 verkar möjligt att uppnå om trenden fortsätter Relativ energiförbrukning (kwh/ton) Relativa CO2-utsläpp (kg/ton) De totala CO 2 -utsläppen har ökat med cirka 17 % eller 2000 ton de senaste åtta åren samtidigt som de relativa utsläppen minskade med 13 % eller 5 kg CO 2 /ton. Målet med att minska de relativa CO 2 -utsläppen med 10 % fram till 2010 verkar rimligt att uppnå. 15

16 MILJÖNYCKELTAL Skånemejerier arbetar internt på varje anläggning med miljörelaterade nyckeltal som följs upp för att säkerställa att verksamheten arbetar för en ständig förbättring med att minska utsläppen och energiförbrukningen. En fördel med att se på nyckeltal är att den står i relation med produktionen. Ibland sker det en ökning av de faktiska talen (tex antal kwh) men en minskning på nyckeltalet kwh/producerat ton. Det beror på att produktionen ökat och det måste finnas i åtanke. Nyckeltalen skiljer sig lite åt mellan anläggningarna. I Malmö och Kristianstad beräknas nyckeltalen per ton producerad produkt och i Lunnarp har man valt att beräkna nyckeltalen per färdigpackad produkt. De vanligaste nyckeltalen per produktionsenhet är BOD7, kväve, CO 2 samt energiförbrukning (el och fossila bränslen). Nyckeltalen är specifika för varje anläggning och kan inte användas för jämförelse mellan dem. Det beror på helt olika förutsättningarna samt att olika produkter produceras. Anläggningarna väljer själva internt om det finns behov av uppföljning av andra nyckeltal så som vattenförbrukning, avloppsvattenmängd samt en uppdelning av gas, olja, el (istället för total energianvändning). BOD7 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Samtliga mejerier ökade sina utsläpp senaste året vilket vi jobbar med i skrivande stund. Den relativa ökningen är inte lika hög som den totala, värdena är bättre 2008 jämfört med 2004 men att det ökade senaste året är vi inte nöjda med. GÖDANDE ÄMNEN BOD7 (g/ton produkt) Kväve är ett gödande ämne och bidrar i stora mängder med syrebrist och i sin tur bottendöd i våra vattendrag på grund av övergödning. Processavloppsvattnet från mejerierna innehåller rester av proteiner som är uppbyggda av aminosyror som i sin tur är uppbyggda av bl.a. kväve och kol. Kväve tillsammans med fosfor utgör vad vi till vardags kallar gödande ämnen. En annan kvävekälla är vissa kemikalier som salpetersyra (HNO 3 ) som bidrar till ökade halter totalkväve i vattnet. Alla som jobbar med någon form av underhållsarbete på ett mejeri har förmodligen stött på ordet BOD7 någon gång. Men vad betyder det och varför är det så viktigt? BOD7 eller bara BOD betyder Biochemical Oxygen Demand och är ett mått på den mängd syre som förbrukas av bakterier vid nedbrytning av organiskt material. Sjuan står för 7 dygn, den tid som testet tar. Ett mejeri har ofta villkorsrelaterade krav på sig att inte överstiga vissa BOD7-värden och så gäller även Skånemejerier. Våra anläggningar jobbar aktivt med att optimera processen för att minska BOD7-halten i processavloppsvattnet och därmed öka mjölkmängden ut till våra konsumenter. BOD7-halterna kan egentligen motsvaras med produktförlust och då får vi en bra bild över vikten att minska halterna. Ett mejeri med höga BOD7-värden bör se över sin processoptimering. BOD7 (ton/år) N+P totalt (ton/år) N+P (kg/ton produkt) Malmö Kristianstad Lunnarp Den totala 0,00 mängden 0,05 gödande 0,10 ämnen har 0,15 ökat 40 % 0,20 de senaste 0,25 fem åren och den relativa ökningen i förhållande till produktionen är cirka hälften, 21 %. Vi fortsätter att optimera och halterna ska ner men det tar tid.

17 CO 2 Koldioxid är en lukt- och färglös gas som bildas vid förbränning av organiska (fossila) bränslen. På Skånemejeriers tre anläggningar sker tiotusentals CIPdiskar varje år. I korta drag kan en disk beskrivas som att varmt vatten i kombination med lut och syra sköljs runt med förutbestämt tryck, tid och temperatur för att rengöra tankarna, rören och maskinerna. Samtliga objekt som skall diskas är kopplade till ett CIP-system (Cleaning In Place) som genom olika diskprogram rengör objekten. En vanlig mjölktank på 10 m 3 tar ca minuter att diska beroende på produkt undertiden en pastör kan ta upp till två timmar att diska. Ångan eller hetvattnet, beroende på typ av produktion, hettas upp med hjälp av gasol, naturgas eller olja. Rökgasen som bildas vid förbränningen av dessa fossila bränslen innehåller diverse ämnen, främst koldioxid och vatten. Nyckeltalet CO 2 /producerad ton följer årstiderna och är högre på de kalla månaderna då mejerierna använder mer fossila bränslen för uppvärmning av lokalerna Totala CO 2 -utsläpp (ton/år) Malmö Kristianstad Lunnarp ENERGIFÖRBRUKNING Energiförbrukningen är en summerad mängd av energiinnehållet i de fossila bränslena (transporter ej medräknade) plus elförbrukningen. Det är främst upphettning av diskvatten,kyla, ventilation, tryckluftkompressorerna samt de hundratals pumpar som bidrar till Skånemejeriers energiförbrukning. Nyckeltalet energiförbrukning/ton produkt ger en bild om hur anläggningen arbetar för att nå målet till 2010 som säger att den relativa energianvändningen skall minska med minst 8 %till Nyckeltalet gäller för hela Skånemejerier beräknat från år Skånemejerier arbetar långsiktigt med att minska energiförbrukningen. Det sker via interna och externa revisioner, BAT (Best Availible Techniques) där det är ekonomiskt försvarbart samt energi och CIP-optimeringar Relativ energiförbrukning (MWh/ton produkt) Malmö Kristianstad Lunnarp Relativa CO 2 -utsläpp (kg/ton produkt) Mamö Kristianstad Lunnarp

18 EN KORTFATTAD LIVCYKELANALYS Livscykelanalys eller LCA introducerades i slutet av 1960-talet där ett känt läskedrycksföretag var först med att räkna ut resursanvändningen och miljöbelastningen på förpackningar analystekniken blev sedan känd som Resource and Environmental Profile Analysis (REPA) LCA blev mer känt på 1990-talet genom att ta fram kriterier för Miljömärkning. Produkter som undersökts är vitvaror, glödlampor och kopieringspapper. Idag är det en ISO-standard, ISO En LCA omfattar material och energiflöden samt bedömning på dess miljöpåverkan från vaggan till graven i syfte att hitta det flöde flöde i produktionskedjan med störst miljöpåverkan. Fördelar med denna metod är att man kan välja det material, tjänst eller produkt med minst miljöbelastning och även avslöja vissa flöden som annars skulle förbli dolda. Det finns nackdelar också. En LCA är både svår, kostsam och tidskrävande, speciellt för nya produkter. Datainsamlingen som är så viktig för resultatet kan vara svår då all fakta inte finns. Då måste man göra uppskattningar som kan få stor inverkan på resultatet. Nedan presenteras en kortfattad LCA på 1 liter mjölk för att få en uppskattning om hur många CO 2 -ekvivalenter som skapas under resan. Ni kommer märka att många avgränsningar är gjorda för att få det överskådligt. En riktig LCA på mjölk skulle förmodligen vara lika lång som hela den här rapporten. På gården Här sker hälften av energiförbrukningen i kedjan. Det är främst framställning av handelsgödsel och bränsle till traktorer mm. På gården sker de allra största utsläppen i hela kedjan. Det är främst kväveutsläppen från jordbruket och klimatpåverkande växthusgaser. Det kan nämnas att en ko i snitt mjölkar 40 kg/dygn. På ett år släpper hon ut 130 kg metan vilket motsvarar 2600 kg CO 2. För att få ihop 1000 kg mjölk så behövs 25 kor. Dessa 25 kor släpper dagligen ut 180 kg CO 2 vilket blir 180 g CO 2 /kg. Summan av alla utsläpp på gården omräknat till koldioxid blir ca 860 g/kg* Mjölktransporterna var 6,1 km/ton mjölk vilket blir 2,53 liter diesel som i sin tur ger 6,1 kg/ton eller 6,1 g/kg Transport Det gick MWh att producera ton dvs ca 0,13 kwh/kg. 47 % är el och 53 % är naturgas vilket ger ca 23,7 g CO 2 /kg Mejeriet En förpackningen med skruvkork ger 38,7 g CO 2 Förpackning Transport Distributionen ger ungefär dubbelt så mycket utsläpp* som mjölktransporterna dvs 12,2 g/kg Kunden har kanske den största miljöpåverkan beroende på hur han eller hon tar sig till butiken me i denna LCA har det inte tagits med i beräkningen. Resultat (g CO 2 per kg mjölk resp. %) Gården ,4 % Mjölktransporten 6 0,6 % Mejeriet 24 2,6 % Förpackningen 39 4,1 % Distributionen 12 1,3 % SUMMA % *Mjölkens miljöpåverkan - Svensk Mjölk - 18

19 MALMÖ Produktionen har ökat i jämförelse med året innan vilket har lett till något högre total energiörbrukning. Mångden BOD7 har ökat och utredning pågår Tillverkad mängd (ton) Produceratde produkter 2008 (ton) 2% 27% 7% 8% 3% K-mjölksprodukter Yoghurt Skummjölk 53% Filmjölksprodukter Gräddprodukter Industrimjölk ÅRET SOM GÅTT KRISTIANSTAD Produktionen har ökat kraftigt i jämförelse med 2007, hela 3000 ton mer ost producerades. En ny och mer effektiv oljepanna istallerades i slutet av 2007 och den har fungerat bra tillsammans med en ny olja som innehåller hälften så lite svavel i. I övrigt skedde ingen större förändring på miljöområdet Tillverkad mängd (ton) Producerade produkter 2008 (ton) 15% 8% 31% 3% 43% Hårdost Skummjölk Grädde Vassleproteinkoncentrat LUNNARP Produktionen ökade vilket har lett till att en ny tillståndsansökan har börjat formuleras. Ingen större förändring skedde i övrigt som påverkade miljön Tillverkad mängd (ton) Producerade produkter 2008 (ton) 0,5% 2% 4% 28% 7% Gräddbaserade produkter Yoghurt Soppor ProViva Kondensmjölk 10% 5% 36% 8% Filprodukter Juicer Ostcreme Mjölkbaserade produkter El: MWh Naturgas: MWh CO 2 : ton Vattenförbrukning: m 3 Avloppsmängd: m 3 BOD7: 360 ton Kväve: 24,3 ton Fosfor: 3,8 ton El: Olja: MWh CO 2 : ton Vattenförbrukning: m 3 Avloppsmängd: m 3 BOD7: 300 ton Kväve: 22,3 ton Fosfor: 7,5 ton El: Gasol: MWh CO 2 : ton Vattenförbrukning: m 3 Avloppsmängd: m 3 BOD7: 130 ton Kväve: 14,3 ton Fosfor: 3,4 ton 19

20 CERTIFIERINGAR ISO Skånemejerier är miljöcertifierade enligt ISO sedan ISO utvecklades under mitten på 1990-talet av International Organization for Standardisation som ett verktyg som skall hjälpa företag att identifiera, prioritera och hantera sina miljörisker. Den senaste versionen heter ISO 14001:2004 och används av företag och organisationer över hela världen, så även Skånemejerier. Miljöledningssystemet har inga utsläppskrav utan utgår från grundstenen ständiga förbättringar. De krav som standarden har är att företagen i bästa mån förhindrar skadliga utsläpp till vatten, mark och luft genom utnyttjandet av BAT (Best Availible Techniques) Bästa möjliga teknik. Detta sker under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart. Standarden utgår från företagets miljöpolicy som är grunden för miljöarbetet. Miljöpolicyn följs av identifiering av miljöaspekter, lagar och andra krav, kompetens och utbildning samt hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder. Den sista punkten är speciellt viktig för företagets arbete med ständiga förbättringar. Miljöledningssystemet följs sedan upp årligen av interna och externa revisioner. Kortfattat beskrivs miljöarbetet nedan med den vanliga typen av PDCA-cirkeln (Plan Do Check Act). Uppföljning Ständig förbättring Miljöpolicy Skånemejerier har valt att satsa mer på BRC än ISO 9001 då det passar livsmedelsföretag mycket bättre. Två anläggningar kommer under 2009 inte genomgå ny certifiering. BRC BRC (British Retail Consortium) en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien har utvecklat en livsmedelssäkerhetsstandard för utvärdering av leverantörer av produkter under detaljhandelns egna märkesvaror. Uppgradering till utgåva 5 kommer ske någon gång under 2009 i Lunnarp och Malmö. En viktig post inom BRC är HACCP som står för Hazard Analysis Critical Control Point ( Riskanalys och kritiska styrpunkter ). Det är ett produktsäkerhetssystem som innebär ett systematiskt och medvetet sätt att prioritera insatserna för att säkerställa att ingen blir sjuk eller skadad av våra livsmedelsprodukter. Det var NASA som lade grunden till HACCP redan 1959 som ett system avsett för att förhindra att astronauterna inte blev matförgiftade i rymden. Dagens HACCP principer är utvecklade av FN:s och WHO:s livsmedelsorganisation Codex Alimentarius och finns beskrivna i Annex to CAC/RCP , Rev. 3 (1997), en bilaga till Codex Food Hygiene - Basic Texts (2001). HACCP ska enligt svenska och europeiska myndighetskrav ingå som en del i livsmedelsföretags egentillsynsprogram tillsammans med rutiner för god tillverkningssed (Grundförutsättningar, GMP (Good Manufacturing Practise), GHP (Good Hygiene Practise) o s v) Kontroll & korrigering Genomförande Planering HACCP-arbetet är mer inriktat på själva produktionen med sin process (från råvaror, insatsvaror, lagring, tillverkning, transport och rengöring) än enbart slutprodukten. Den stora fördelen med HACCP jämfört med traditionell kontrollverksamhet är att man snabbt kan upptäcka, korrigera och förhindra upprepning av brister i hanteringen vid källan till felet. ISO 9001 I och med miljöcertifieringen 1997 så implementerades även ett kvalitetsledningssystem, ISO Ledningssystemet påminner i mångt och mycket om uppbyggnaden i ISO Även denna standard återspeglar PDCA-cirkeln och är till för att säkerställa god produktkvalitet utifrån kvalitetspolicyn. Kvalitetsledningssystemet gör att det i efterhand är lätt att identifiera och spåra eventuella problem och orsaken till dessa. Genom planering och uppföljning kan risken för att samma fel inträffar igen minimeras. 20

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

C4 Energis kärnverksamhet är att äga och driva anläggningar och system för:

C4 Energis kärnverksamhet är att äga och driva anläggningar och system för: Medlemmar C4 Energi C4 Energis kärnverksamhet är att äga och driva anläggningar och system för: Distribution av el, med skyldighet att ansluta nya kunder i koncessionsområdet, Kristianstad och Åhus med

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Ändringar i IP SIGILL Gris_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Ändringar i IP SIGILL Frukt & Grönt, tillvalsregler för klimatcertifiering. Verifiering:

Ändringar i IP SIGILL Frukt & Grönt, tillvalsregler för klimatcertifiering. Verifiering: Ändringar i IP SIGILL Frukt Grönt_tillvalsregler klimat_111215.doc Ändringar i IP SIGILL Frukt & Grönt, tillvalsregler för klimatcertifiering Sida Nummer Befintlig regeltext/verifiering 1 K Rubrik: 1K

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar MiljöarbetE I världsklass M i l j ö r e d o v i s n i n g e n ä r g o d k ä n d a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t i t u t Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Polisens miljöarbete Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Inledning Polismyndigheten ska sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Waste2Water SVENNINGSENS. Waste2Water har sedan 1993 utvecklat biologiska tvättanläggningar med vattenrecirkulation för tvätt av fordon och redskap.

Waste2Water SVENNINGSENS. Waste2Water har sedan 1993 utvecklat biologiska tvättanläggningar med vattenrecirkulation för tvätt av fordon och redskap. har sedan 1993 utvecklat biologiska tvättanläggningar med vattenrecirkulation för tvätt av fordon och redskap. Anläggningen kommer från USA och har hittills sålts exklusivt i Storbritannien där den gjort

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer