Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling"

Transkript

1 Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

2 Regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling

3 4 Strategiska områden år Statliga myndigheter - styrning och kompetens Lokal och regional nivå - engagera politiker/beslutsfattare Upphandlarnivån - säkerställ kompetensen Effektivt och enkelt verktyg -

4 Dagsläget Stöd för miljöhänsyn (och sociala hänsyn) lagstiftning rättspraxis politiska mål praktiska prioritering Offentlig upphandling verktyg för att nå samhällsmål

5 Grund för detta är bland annat: EG-fördraget hållbar utveckling Rättspraxis från EG-domstolen EG-direktiven om offentlig upphandling EU-kommissionen meddelande om Grön upphandling aug 2008 Rapport från EU-kommissionen (7 länder) mars 2009 Grön upphandling 1. minskar utsläpp med 39% enligt LCA 2. minskar kostnader med 1%! Besparing inom EU per år 200 miljarder SEK

6 Grund för detta är bland annat: Sverige positiv inställning och föregångare EKU-delegationen år EKU-verktyget LOU år om miljö- och sociala hänsyn Nya LOU/LUF 2008 (SOU 2006:28) Miljökrav och sociala krav bör ställas

7 Rättsfall som berör miljö- och sociala hänsyn EG-domstolen: Concordia C-513/99 ( Finska bussarna, bl a om låga utsläpp från bussar) Wienstroem C-448/01 (bl a om förnybar elektricitet) Beentjes C-31/87 (bl a om anställning av arbetslösa) Stora Baelt C-243/89 (bl a om material från viss nation) Contese-234/03 (bl a om geografisk närhet)

8 Rättsfall som berör miljö- och sociala hänsyn Några svenska domar: KR Sthlm mål (bl a om miljövänligt material) LR Örebro mål E (bl a om miljömärkning) LR Stockholm mål nr E (bl a proportionalitet vid miljökrav) Vänersborgs TR mål T (bl a om miljöledningssystem) KR mål (bl a om allvarligt fel i yrkesutövningen)

9 Praxis från EG-domstolen Möjligheter till miljökrav, förutsatt att dessa krav/kriterier: är kopplade till kontraktsföremålet går att kontrollera uttryckligen angives i förfrågningsunderlag överensstämmer med EG:s grundprinciper

10 EG:s grundprinciper 1. Icke-diskriminering - inte gynna/missgynna leverantörer 2. Likabehandling - samma möjligheter 3. Förutsägbarhet - tydlighet 4. Proportionalitet - syfte och ändamålsenlighet

11 Upphandlingsprocessen En omfattande organisationsprocess

12 Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen Behovsanalys Särsk. kontraktsvillkor Marknadsanalys Tekniska spec. Kvalificerings krav Utvärderings -kriterier Behovsanalys vilket behov ska tillgodoses Marknadsanalys vad kan marknaden erbjuda Teknisk specifikation - krav på det som ska upphandlas Kvalificeringskrav krav på den som ska leverera Utvärderingskriterier vid ekonomiskt mest fördelaktigt Särskilda kontraktsvillkor genomföres under avtalstiden Uppföljning - säkerställ att ni får det som avtalats

13 Effektiv miljöhänsyn i olika faser Planering och tidigt beaktande Prioritera och fokusera på det som ger mest effekt Helhetsgrepp i FFU och organisation Förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika faserna EG-domstolen: Beentjes C-31/87

14 Miljöhänsyn på flera grunder Bedöm INTERN förmåga varu-/tjänstebehov mål och beslut prioriteringar och helhetsperspektiv köptrohet uppföljningsresurser

15 Miljöhänsyn på flera grunder Bedöm MARKNADENS förmåga Produkt-/konceptutveckling leveransförmåga Dialog

16 Kvalificeringskrav krav på leverantören Uteslutning på grund av miljöbrott eller allvarligt fel i yrkesutövningen LOU 10 kap 2 / LUF 10 kap 3 KR Stockholm Förmåga och kapacitet: Utrustning, utbildning, kompetens och erfarenhet, kvalitetssäkring etc Tillgång till andra företags kapacitet LOU 11 kap 11 / LUF 11 kap

17 Teknisk specifikation Beskrivning av föremålet för upphandling Tillåtet med grön utgångspunkt t.ex. - miljöanpassad teknik och/eller - prestanda- och funktionskrav samt - miljöegenskaper Kraven på föremålet för upphandling måste klart framgå LOU 6 kap 3 / LUF 6 kap 3 KR Sthlm mål

18 Krav på produktionsmetod/tillverkning Miljöegenskaper kan innefatta även produktionsmetod: Anses påverka egenskaperna hos produkt synligt/osynligt Förutsättningar: kopplade till kontaktsföremålet kontrollerbara EG-principerna Se beaktandesats 29 i direktiv 2004/18/EG

19 Teknisk specifikation exempel Persondatorer: Produkten ska uppfylla kriterierna för Energy Star/likvärdigt Personbil: Fordon skall uppfylla de krav som anges i miljöbilsförordningen (2004:1364) Textilier: Får ej vara behandlade med följande flamskyddsmedel: PBB, pentabde, oktabde, dekabde, TRIS, TEPA (max 0 mg/kg som tillsats, maxhalt 0,1vikt%)

20 Teknisk specifikation exempel Kopieringspapper: Massa som ingår i pappersprodukten skall vara blekt utan klorgas, dvs enligt ECF- eller TCF-metoden Tunga fordon: Uppfyller emissionsvärdena för EEV Kaffe: Ekologiskt producerat enligt förordning EEG/2092/91/ om ekologisk produktion.

21 Miljömärkning i teknisk specifikation Specifikationer för miljömärkning får användas Förutsättningar: - specifikationerna är lämpliga för det som ska upphandlas - de bygger på vetenskapliga rön - de är fritt tillgängliga - ej krav på visst miljömärke Produkter försedda med miljömärket antas motsvara specifikationerna, men även andra lämpliga bevis ska godtas. LOU 6 kap 7 / LUF 6 kap 7 Länsrätten Örebro E

22 Miljömärkning - exempel Arbetsmaskiner: Produkten ska uppfylla Nordisk miljömärkning Svanens kriterier för Maskiner för park och trädgård (version 4.2), kapitel 1.4 utformning kapitel 1.5 materialkrav kapitel 2.2 gränsvärden kapitel 2.3 provmetoder

23 Relevant med krav på miljöledning? Är det en upphandling av byggentreprenad eller tjänst? Ja Ger byggentreprenaden / tjänsten upphov till stor miljöpåverkan? Ja Nej Nej Ställ inte krav på miljöskyddsåtgärder! Nej Är miljöaspekterna vid utförandet av byggentrepr/tjänsten definierade? Ja Begär uppgift om de miljöskyddsåtgärder som kommer att vidtagas för att uppfylla de i kontraktet uppställda villkoren (t ex hantering av farligt avfall, skydd av vattentäkt). ISO / EMAS certifikat kan användas som bevismedel, dock måste även andra bevismedel godtas.

24 Kvalificeringskrav - miljöledning En upphandlande myndighet/enhet får, om det behövs med hänsyn till kontraktet, ställa krav på att leverantören har kapacitet, dvs. kunskap och förmåga, att hantera den stora miljöpåverkan/ miljömässiga riskerna som är förknippade med kontraktet. Exempelvis Byggentreprenader stor (identifierad) miljöpåverkan, närhet till skyddsområde, tidigare förorening, särskilda kunskaper etc. Tjänster hantering av kemikalier, farligt avfall, tunga transporter etc.

25 Krav på leverantören - miljöledning I dessa fall är det möjligt att begära in uppgifter om miljöskyddsåtgärder som leverantören kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs Men endast vid upphandling av byggentreprenader/tjänster om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana uppgifter LOU 11 kap 11 7p / 11 kap 12 Vad menas med med hänsyn till vad kontraktet avser? Stor miljöpåverkan /stora risker för miljön Vänersborgs TR

26 Bevis: certifikat enligt ISO 14001, EMAS eller likvärdigt andra bevismedel måste således godtas och alla leverantörer ska ges en möjlighet att visa att de kan fullgöra villkoren. LOU 11 kap 15 / LUF 11 kap 12

27 Kvalificeringskrav exempel miljöledning Byggentreprenad/ Tunga transporter/ Hantering av farligt avfall: Anbudsgivaren skall ha ett strukturerat miljöledningsarbete som minst omfattar följande komponenter: Rutiner för det enskilda uppdraget: Efterlevnad av relevanta miljökrav Aktuella miljölagar och miljöregler identifieras och efterlevs Identifiering av uppdragets betydande miljöaspekter All operativ personal genomgår relevant grundutbildning i miljöfrågor Rapportering och avvikelsehantering

28 Miljöledning övriga fall? Upphandling av varor kvalitetssäkring av miljökrav vara tillverkas på beställning Krav på produktionsmetoder (Kvalitetskontroll) (11 kap 11 3p - 5p)

29 Anbudsutvärdering En upphandlande myndighet/enhet skall anta antingen - det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten/enheten, eller - det anbud som innehåller det lägsta priset. Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall myndigheten/enheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd C-448/01 EVN och Wienstrom, C-513/99 Concordia Bus,

30 Utvärderingskriterier tilldelning av kontrakt Anbudsutvärderingen kan omfatta miljöegenskaper: Måste vara kopplade till föremålet för upphandlingen Kan förstärka ett krav i den tekniska specifikationen UTVÄRDERINGSMODELLEN AVGÖRANDE Slit inte förgäves

31 Utvärderingskriterier exempel Persondatorer: Innehåller inte bakgrundsbelysning till platta bildskärmar mer än 3mg kvicksilver (Hg) per lampa (i medeltal)? Livsmedelsdistribution: Hur stor andel av de tunga fordonen som kommer att användas i uppdraget uppfyller Euro III eller bättre? Frukt&Grönt: Är produkten odlad utan kemiska växtskyddsmedel?

32 Avtalsformer för miljöhänsyn Incitamentsavtal Mer betalt om ex vis en transportjänst utförs med alternativbränslefordon, om antal resande ökar och är nöjda osv Energy Performance Contract EPC (avtal om energiprestanda) - betalning i förhållande till den avtalade nivån av förbättrad energieffektivitet. OPS/PPP (Offentlig Privat samverkan) fördelning av risker och finansiering Offentliga sektorn: står för funktions- och kvalitetskrav Privata sektorn: står för detaljplanering och genomförande

33 Särskilda kontraktsvillkor Villkor för hur leverantören skall agera vid kontraktsfullgörande. Ej uteslutningsgrund Ej utvärderingsbara Är varken tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, urvalskriterier eller utvärderingskriterier, utan förpliktelser som den leverantör som tilldelas kontraktet måste acceptera.

34 Särskilda kontraktsvillkor Uteslutningsgrund: Om anbud inte åtar sig att uppfylla villkoren/inte innehåller en sådan bekräftelse om de tilldelas kontraktet får anbud förkastas. Kan kopplas ihop med : Bonus (eller viten) och incitamentsavtal

35 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt En upphandlande myndighet/enhet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för fullgörande av kontrakt. villkoren skall anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Beentjes C-31/87, Nord-Pas-de-Calais C-225/98 6 kap. 13 /6 kap. 14 (samt 15 kap. 14 /15 kap. 14 )

36 Särskilda kontraktsvillkor - exempel Utbildning och uppföljning av sparsam körning Följa den upphandl myndighetens resepolicy vid genomförande av uppdrag Leverantören ska på begäran redovisa att grundläggande arbetsvillkor har beaktats vid produktion av varor som omfattas av kontraktet; - ILO:s kärnkonventioner, - FN:s förklaring om mänskliga rättigheter - Nationell lagstiftning om minimilöner

37 Särskilda kontraktsvillkor - exempel Tillämpa ett miljöledningssystem under uppdragstiden med minst följande punkter: - miljöpolicy - tidsatta mål - åtgärder för att nå målen

38 Avtalsformer för miljöhänsyn Funktionsupphandling Ej detaljspecificerad, leverantörens tekniska kunskap får lösa behovet, ev bättre förutsättningar för miljöhänsyn Tjänstekoncessioner Omfattas ej av LOU/LUF, miljöhänsyn möjligt om grundläggande EG-principer upprätthålls LOV ( Fritt kundval ) Lag som alternativ till upphandling för vård- och omsorgstjänster, kontraktsvillkor på liknande sätt följa EGprinciperna som i LOU

39 Hur kan uppföljning gå till Bevis som ska bifogas anbudet: Prover, självdeklarationer eller verifikat certifikat, intyg eller annan skriftlig dokumentation (ev styrkt) Tidigare slutförda uppdrag, kvalitetssäkring, utrustning, underleverantörer m m Uppföljning under kontraktsperioden: Verifikat (uppdaterade) Besök på plats hos leverantören Leverantörens internkontroll och rapportering, Leverantören genomför en tredjepartsrevision

40 Olika former av verifikationer Vi intygar på heder och samvete att Det finns officiellt tillgängliga dokument som intygar att... Andrapartsdeklaration det finns en annan part som intygar att Tredjepartscertifikat det finns en externt oberoende part som intygar att... Ackrediterad tredjepartscertifikat det finns en extern oberoende auktoriserad part som intygar att

41 Uppföljningsmall - exempel Krav / villkor Uppfylls? Noterad avvikelse Bekräftad av leverantör Åtgärd Ny kontroll Ex: Fordons miljöklass Nej Två fordon för gamla signatur Ny anskaffning senast datum Åtgärdat datum Alkolås i samtliga nyinköpta fordon Ja Inga interna rutiner signatur Inför rutiner senast datum Åtgärdat datum

42 Vilken OBLIGATORISKA KRAV / LAGKRAV: Uppfyllt? Verifikation: Verifikation Kvalitetssäkring, spårbarhet och hygien för samtliga produkter enligt Miljöstyrningsrådets kriterier uppfylles Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring, spårbarhet och hygien enligt ISO 9001, ISO 9000:2000, ISO eller likvärdigt Kvalitetssäkring enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för spannmålsprodukter uppfylles för de produkter som omfattas av anbudet Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring, spårbarhet och hygien enligt ISO 9001, ISO 9000:2000, ISO 22000, IP SIGILL, GLOBAL-GAP eller likvärdigt Lagstiftning: Lagkrav enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för de produkter som omfattas av anbudet uppfylles Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, ISO 14001, EMAS eller likvärdigt och/eller verifikation föreslagen i kriteriedokumentet för resp produktområde eller likvärdigt Ekologiska produkter: Samtliga produkter som offereras som "ekologiska" uppfyller förordning 834/2007/EG (1804/99/EG) Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, produktfakta som visar att produkten är godkänd av KRAV eller ett godkänt kontrollorgan inom EU eller likvärdigt Obligatoriska krav på produkterna enligt Miljöstyrningsrådets kriterier: Samtliga obligatoriska krav inom resp produktområden uppfylles för de produkter som omfattas av anbudet Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, ISO 14001, EMAS, GLOBAL-GAP/IP, REPA, Normpack (för förpackningar) etc och/eller verifikation föreslagen i kriteriedokumentet för resp produktområde eller likvärdigt Om "likvärdigt" ovanstående verfikationer, var vänlig specificera:

43 Uppföljning - sanktioner Vad händer om inte leverantören inte uppfyller kraven? Rättelse Prisavdrag Vite Hävning av avtalet

44 Repetition Hur var det nu igen?

45 Två sätt att använda miljökrav som utvärderingskriterium Kommunen vill försäkra sig om att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid anbudsutvärderingen. Detta innebär produkter med bättre miljöprestanda än grundkraven På vilka sätt kan de göra detta?

46 Förutsättningar för miljöhänsyn enligt EG-domstolen Landstingen i Fyrklövern vill vara på säkra sidan då de ställer miljökrav i sin upphandling av vårdtjänster och förbrukningsmaterial. Vad ska då uppfyllas enligt EG-domstolen?

47 Miljökrav på produktionsmetod Tre kommuner som ofta gör gemensamma upphandlingar vill ställa krav på hur deras kopieringspapper är framställt. Vad ska de tänka på vid miljökrav på tillverkningsprocessen?

48 När kan man begära miljöledningssystem el. motsvarande? Det kommunala bostadsbolaget anser att alla deras leverantörer ska arbeta med i enlighet med metodiken för miljöledningssystem eftersom bostadsbolaget är certifierat. Är deras resonemang korrekt?

49 Icke-diskrimineringsprincipen Några politiker i din kommun har skrivit en motion till fullmäktige om att skolmaten ska vara säsongsanpassad och närproducerad. Du ska som tjänsteman skriva ett yttrande. Vad svarar du?

50 Nämn ett exempel där ett särskilt kontraktsvillkor kan komma ifråga En myndighet, som normalt arbetar med bistånd och utvecklingsprojekt i tredje världen, vill att kaffet de dricker ska vara etiskt producerat. Hur ska de gå till väga?

51 Leverantörens miljöarbete Det är dags för konsultupphandling för er ekonomirevision. Du har ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget att företaget ska ha källsortering på kontoret. Är detta OK? Kan du kräva ISO 14001? Kan du kräva miljöanpassad persontransport?

52 Leverantörens miljöarbete Glesbygdskommunen begär vid en upphandling av transporttjänster att företagen skall ha miljöledningssystem. Karlsson Transport HB har inte ett system men skulle gärna vilja införa ett ifall han får kontraktet. Hur kan du möjliggöra för små och medelstora företag att lägga anbud?

53 Avtalsformer Fastighetsbolaget ska minska energiförbrukningen med 20% i sitt fastighetsbestånd för att uppnå högsta möjliga energieffektivitet. Hur skulle detta kunna möjliggöras vid upphandling av en eller flera entreprenörer?

54 Landstinget ska upphandla frukt till sina förskoleenheter: Kostchefen önskar att bananerna ska vara rättvisemärkta Den upphandlade leverantören ska ha ett miljöledningssystem för att kvalificera sig - Vad bör man överväga först? - Är kraven OK?

55 Tack för visat intresse! eller eller Helpdesk: Måndag Tisdag fredag 10 12

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter?

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur tar vi oss igenom regelverket? Seminarium 23 januari 2013 Advokat Kaisa Adlercreutz och jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten

Läs mer

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn i de nya upphandlingsdirektiven Möjligheterna att ta miljö-,

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta

Läs mer

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Miljökrav och sociala krav Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Offentlig upphandling som verktyg Offentlig upphandling har en framträdande roll och ska vara ett av de marknadsbaserade instrumenten

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Upphandlingens möjligheter. Plusenergiforum 12 sept 2016 Charlotta Frenander

Upphandlingens möjligheter. Plusenergiforum 12 sept 2016 Charlotta Frenander Upphandlingens möjligheter Plusenergiforum 12 sept 2016 Charlotta Frenander Upphandlingsmyndigheten erbjuder Helpdesk Nyhetsbrev Konferenser & seminarier Matnyttig webbplats med: Nyheter Vägledningar Kriteriebibliotek

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

STÄLL HÅLLBARHETSKRAV FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR EN HÅLLBAR UPPHANDLING

STÄLL HÅLLBARHETSKRAV FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR EN HÅLLBAR UPPHANDLING STÄLL HÅLLBARHETSKRAV FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR EN HÅLLBAR UPPHANDLING STÄLL HÅLLBARHETSKRAV I UPPHANDLINGEN! Samhället står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet. FN:s klimatpanel har visat

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

Mathias Sylwan. Avdelningen för juridik. Kommuner Landsting och regioner Inköp/Upphandling

Mathias Sylwan. Avdelningen för juridik. Kommuner Landsting och regioner Inköp/Upphandling UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:86 Diarienr: 09/6089 Handläggare: Avdelning: Mathias Sylwan Datum: 2009-12-22 Mottagare: Avdelningen för juridik Kommuner Landsting

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat Innovativa upphandlingar Upphandling24 konferens Stockholm den 4 november 2009 Innovativa upphandlingar nya möjligheter till goda

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Miljö och sociala krav i upphandling Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus Agenda Varför använda upphandling till att driva hållbarhetsfrågor? Vad säger nya lagen? UHMs

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Offentlig upphandling krav på märkning

Offentlig upphandling krav på märkning Offentlig upphandling krav på märkning Forum för kemikaliesmart byggande 6 september 2017 Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten Om oss en stödjande myndighet 1 september 2015 Upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl Temadag LABU 12 Upphandlaren/inköparens perspektiv Anders Pihl Upphandlingsutredningen Betonar vikten LCC-kalkyler Menar att användandet av LCCkalkyler kan leda till kostnadsbesparingar Upphandlingsdirektivet

Läs mer

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling Föredrag 5 februari 2009 Nätverket Renare Mark - Norrköping Advokat Rikard Setterlid Upphandlingsrättsliga utgångspunkter Korrekt och saklig reglering av

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling RIKTLINJER FRÅN KONKURRENSVERKET

Hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling RIKTLINJER FRÅN KONKURRENSVERKET Hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling RIKTLINJER FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NUVARANDE ONORMALT LAGSTIFTNING LÅGA ANBUD MALMÖ DEN 17 FEBRUARI 2016 TILLDELNINGSKRITERIER I LOU/LUF En upphandlande myndighet ska anta antingen

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NUVARANDE LAGSTIFTNING TILLDELNINGSKRITERIER I NUVARANDE LOU/LUF En upphandlande myndighet eller

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Miljöanpassad offentlig upphandling

Miljöanpassad offentlig upphandling Miljöanpassad offentlig upphandling The training material was produced using the materials developed by ICLEI within the context of the PRIMES project (www.primes-eu.net). Co-funded by the Intelligent

Läs mer

Social upphandling ett strategiskt verktyg med nya affärsmöjligeter. HBV 28 maj 2015

Social upphandling ett strategiskt verktyg med nya affärsmöjligeter. HBV 28 maj 2015 Social upphandling ett strategiskt verktyg med nya affärsmöjligeter HBV 28 maj 2015 Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau Advokatbyrå Den EU-rättsliga ramen 1 - Fri rörlighet och den inre marknaden Grundläggande

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Upphandling 24. 1:a december 2015. Sofia Lundberg Per-Olov Marklund SNS rapport NR 30, 2015.

Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Upphandling 24. 1:a december 2015. Sofia Lundberg Per-Olov Marklund SNS rapport NR 30, 2015. Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel 1:a december 2015 Upphandling 24 Sofia Lundberg Per-Olov Marklund SNS rapport NR 30, 2015. 2 Varför GPP? Utgångspunkten är den offentliga sektorns marknadsmakt

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

PRIMES. [3] Hållbar upphandling processen i praktiken. Energikontor Sydost. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

PRIMES. [3] Hållbar upphandling processen i praktiken. Energikontor Sydost. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union PRIMES [3] Hållbar upphandling processen i praktiken Energikontor Sydost Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Översikt 1) Upphandlingsprocessen 2) Anbudskriterier

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Upphandlingscenter Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städ Rydsområdet Diarie UH-2013-381 Upphandlare Mona Lindberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

PRIMES. [2] Juridiska ramar och policyramar för hållbar upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES. [2] Juridiska ramar och policyramar för hållbar upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [2] Juridiska ramar och policyramar för hållbar upphandling Energikontor Sydost Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Varför offentlig upphandling Kom ihåg!

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA Principer för offentlig upphandling Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är en helt ny lagstiftning som omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S.Sundin Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 1050-12 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: Advokat Liselott Fröstad och jur. kand. Eleonore

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Ställer du miljökrav vid offentlig upphandling? Länsstyrelsen i Hallands län i samarbete med Miljöstyrningsrådet (MSR)

Ställer du miljökrav vid offentlig upphandling? Länsstyrelsen i Hallands län i samarbete med Miljöstyrningsrådet (MSR) Ställer du miljökrav vid offentlig upphandling? Länsstyrelsen i Hallands län i samarbete med Miljöstyrningsrådet (MSR) Camilla Funke vik. Klimat- och energisamordnare E-post: camilla.funke@lansstyrelsen.se

Läs mer

UPPFÖLJNING AV UPPHANDLINGAR

UPPFÖLJNING AV UPPHANDLINGAR MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2008-01-24 SIDOR 1 (7) UPPFÖLJNING AV UPPHANDLINGAR Uppföljning handlar om att säkerställa att man får den kvalitet och miljöprestanda man betalar för. Utan uppföljning kan det

Läs mer

Hållbar offentlig upphandling. SKL 23 september 2016 Charlotta Frenander

Hållbar offentlig upphandling. SKL 23 september 2016 Charlotta Frenander Hållbar offentlig upphandling SKL 23 september 2016 Charlotta Frenander Bakgrund 1 september 2015 Upphandlingsmyndigheten Tidigare fanns upphandlingsstödet på Konkurrensverket som 2014 samlade Miljöstyrningsrådet

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

Regionalt arbete som gör skillnad!

Regionalt arbete som gör skillnad! Regionalt arbete som gör skillnad! Upphandling löser inte allt. Men miljökrav kan driva på en utveckling! Thomas Rodén Stadskontoret upphandlingsenheten Gudrun Bremle Inköpsavdelningen Landstinget Det

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad 2016-04-12 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Sida 1 av 5 Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Anbudsgivarens namn: Dustin Sverige AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Camilla Svensson, 08-553 44 103, camilla.svensson@dustin.se Specifikationen

Läs mer

Referenser vid tjänsteupphandlingar. Eva Sveman eva.sveman@skl.se

Referenser vid tjänsteupphandlingar. Eva Sveman eva.sveman@skl.se Referenser vid tjänsteupphandlingar Eva Sveman eva.sveman@skl.se EG-domstolens dom 2008-01-24 mål C-532/06 ( Lianakis ) - En grekisk kommun upphandlade en konsulttjänst avseende viss stadsplanering - Tilldelningskriterierna

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av revisionstjänst avseende KemI:s ledningssystem enligt ISO och ISO 9001

Upphandling av revisionstjänst avseende KemI:s ledningssystem enligt ISO och ISO 9001 Ref: 2.2c H17-00110 Anbudsinbjudan Upphandling av revisionstjänst avseende KemI:s ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 Kemikalieinspektionen, KemI är central tillsynsmyndighet med ansvar för att

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet VAD SKA JAG PRATA OM? Varför miljöanpassa upphandlingen av transporter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Miljökriterierna

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud. Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå

Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud. Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå Gemensamma anbud 1 kap. 11 LOU: Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer