Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling"

Transkript

1 Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

2 Regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling

3 4 Strategiska områden år Statliga myndigheter - styrning och kompetens Lokal och regional nivå - engagera politiker/beslutsfattare Upphandlarnivån - säkerställ kompetensen Effektivt och enkelt verktyg -

4 Dagsläget Stöd för miljöhänsyn (och sociala hänsyn) lagstiftning rättspraxis politiska mål praktiska prioritering Offentlig upphandling verktyg för att nå samhällsmål

5 Grund för detta är bland annat: EG-fördraget hållbar utveckling Rättspraxis från EG-domstolen EG-direktiven om offentlig upphandling EU-kommissionen meddelande om Grön upphandling aug 2008 Rapport från EU-kommissionen (7 länder) mars 2009 Grön upphandling 1. minskar utsläpp med 39% enligt LCA 2. minskar kostnader med 1%! Besparing inom EU per år 200 miljarder SEK

6 Grund för detta är bland annat: Sverige positiv inställning och föregångare EKU-delegationen år EKU-verktyget LOU år om miljö- och sociala hänsyn Nya LOU/LUF 2008 (SOU 2006:28) Miljökrav och sociala krav bör ställas

7 Rättsfall som berör miljö- och sociala hänsyn EG-domstolen: Concordia C-513/99 ( Finska bussarna, bl a om låga utsläpp från bussar) Wienstroem C-448/01 (bl a om förnybar elektricitet) Beentjes C-31/87 (bl a om anställning av arbetslösa) Stora Baelt C-243/89 (bl a om material från viss nation) Contese-234/03 (bl a om geografisk närhet)

8 Rättsfall som berör miljö- och sociala hänsyn Några svenska domar: KR Sthlm mål (bl a om miljövänligt material) LR Örebro mål E (bl a om miljömärkning) LR Stockholm mål nr E (bl a proportionalitet vid miljökrav) Vänersborgs TR mål T (bl a om miljöledningssystem) KR mål (bl a om allvarligt fel i yrkesutövningen)

9 Praxis från EG-domstolen Möjligheter till miljökrav, förutsatt att dessa krav/kriterier: är kopplade till kontraktsföremålet går att kontrollera uttryckligen angives i förfrågningsunderlag överensstämmer med EG:s grundprinciper

10 EG:s grundprinciper 1. Icke-diskriminering - inte gynna/missgynna leverantörer 2. Likabehandling - samma möjligheter 3. Förutsägbarhet - tydlighet 4. Proportionalitet - syfte och ändamålsenlighet

11 Upphandlingsprocessen En omfattande organisationsprocess

12 Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen Behovsanalys Särsk. kontraktsvillkor Marknadsanalys Tekniska spec. Kvalificerings krav Utvärderings -kriterier Behovsanalys vilket behov ska tillgodoses Marknadsanalys vad kan marknaden erbjuda Teknisk specifikation - krav på det som ska upphandlas Kvalificeringskrav krav på den som ska leverera Utvärderingskriterier vid ekonomiskt mest fördelaktigt Särskilda kontraktsvillkor genomföres under avtalstiden Uppföljning - säkerställ att ni får det som avtalats

13 Effektiv miljöhänsyn i olika faser Planering och tidigt beaktande Prioritera och fokusera på det som ger mest effekt Helhetsgrepp i FFU och organisation Förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika faserna EG-domstolen: Beentjes C-31/87

14 Miljöhänsyn på flera grunder Bedöm INTERN förmåga varu-/tjänstebehov mål och beslut prioriteringar och helhetsperspektiv köptrohet uppföljningsresurser

15 Miljöhänsyn på flera grunder Bedöm MARKNADENS förmåga Produkt-/konceptutveckling leveransförmåga Dialog

16 Kvalificeringskrav krav på leverantören Uteslutning på grund av miljöbrott eller allvarligt fel i yrkesutövningen LOU 10 kap 2 / LUF 10 kap 3 KR Stockholm Förmåga och kapacitet: Utrustning, utbildning, kompetens och erfarenhet, kvalitetssäkring etc Tillgång till andra företags kapacitet LOU 11 kap 11 / LUF 11 kap

17 Teknisk specifikation Beskrivning av föremålet för upphandling Tillåtet med grön utgångspunkt t.ex. - miljöanpassad teknik och/eller - prestanda- och funktionskrav samt - miljöegenskaper Kraven på föremålet för upphandling måste klart framgå LOU 6 kap 3 / LUF 6 kap 3 KR Sthlm mål

18 Krav på produktionsmetod/tillverkning Miljöegenskaper kan innefatta även produktionsmetod: Anses påverka egenskaperna hos produkt synligt/osynligt Förutsättningar: kopplade till kontaktsföremålet kontrollerbara EG-principerna Se beaktandesats 29 i direktiv 2004/18/EG

19 Teknisk specifikation exempel Persondatorer: Produkten ska uppfylla kriterierna för Energy Star/likvärdigt Personbil: Fordon skall uppfylla de krav som anges i miljöbilsförordningen (2004:1364) Textilier: Får ej vara behandlade med följande flamskyddsmedel: PBB, pentabde, oktabde, dekabde, TRIS, TEPA (max 0 mg/kg som tillsats, maxhalt 0,1vikt%)

20 Teknisk specifikation exempel Kopieringspapper: Massa som ingår i pappersprodukten skall vara blekt utan klorgas, dvs enligt ECF- eller TCF-metoden Tunga fordon: Uppfyller emissionsvärdena för EEV Kaffe: Ekologiskt producerat enligt förordning EEG/2092/91/ om ekologisk produktion.

21 Miljömärkning i teknisk specifikation Specifikationer för miljömärkning får användas Förutsättningar: - specifikationerna är lämpliga för det som ska upphandlas - de bygger på vetenskapliga rön - de är fritt tillgängliga - ej krav på visst miljömärke Produkter försedda med miljömärket antas motsvara specifikationerna, men även andra lämpliga bevis ska godtas. LOU 6 kap 7 / LUF 6 kap 7 Länsrätten Örebro E

22 Miljömärkning - exempel Arbetsmaskiner: Produkten ska uppfylla Nordisk miljömärkning Svanens kriterier för Maskiner för park och trädgård (version 4.2), kapitel 1.4 utformning kapitel 1.5 materialkrav kapitel 2.2 gränsvärden kapitel 2.3 provmetoder

23 Relevant med krav på miljöledning? Är det en upphandling av byggentreprenad eller tjänst? Ja Ger byggentreprenaden / tjänsten upphov till stor miljöpåverkan? Ja Nej Nej Ställ inte krav på miljöskyddsåtgärder! Nej Är miljöaspekterna vid utförandet av byggentrepr/tjänsten definierade? Ja Begär uppgift om de miljöskyddsåtgärder som kommer att vidtagas för att uppfylla de i kontraktet uppställda villkoren (t ex hantering av farligt avfall, skydd av vattentäkt). ISO / EMAS certifikat kan användas som bevismedel, dock måste även andra bevismedel godtas.

24 Kvalificeringskrav - miljöledning En upphandlande myndighet/enhet får, om det behövs med hänsyn till kontraktet, ställa krav på att leverantören har kapacitet, dvs. kunskap och förmåga, att hantera den stora miljöpåverkan/ miljömässiga riskerna som är förknippade med kontraktet. Exempelvis Byggentreprenader stor (identifierad) miljöpåverkan, närhet till skyddsområde, tidigare förorening, särskilda kunskaper etc. Tjänster hantering av kemikalier, farligt avfall, tunga transporter etc.

25 Krav på leverantören - miljöledning I dessa fall är det möjligt att begära in uppgifter om miljöskyddsåtgärder som leverantören kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs Men endast vid upphandling av byggentreprenader/tjänster om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana uppgifter LOU 11 kap 11 7p / 11 kap 12 Vad menas med med hänsyn till vad kontraktet avser? Stor miljöpåverkan /stora risker för miljön Vänersborgs TR

26 Bevis: certifikat enligt ISO 14001, EMAS eller likvärdigt andra bevismedel måste således godtas och alla leverantörer ska ges en möjlighet att visa att de kan fullgöra villkoren. LOU 11 kap 15 / LUF 11 kap 12

27 Kvalificeringskrav exempel miljöledning Byggentreprenad/ Tunga transporter/ Hantering av farligt avfall: Anbudsgivaren skall ha ett strukturerat miljöledningsarbete som minst omfattar följande komponenter: Rutiner för det enskilda uppdraget: Efterlevnad av relevanta miljökrav Aktuella miljölagar och miljöregler identifieras och efterlevs Identifiering av uppdragets betydande miljöaspekter All operativ personal genomgår relevant grundutbildning i miljöfrågor Rapportering och avvikelsehantering

28 Miljöledning övriga fall? Upphandling av varor kvalitetssäkring av miljökrav vara tillverkas på beställning Krav på produktionsmetoder (Kvalitetskontroll) (11 kap 11 3p - 5p)

29 Anbudsutvärdering En upphandlande myndighet/enhet skall anta antingen - det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten/enheten, eller - det anbud som innehåller det lägsta priset. Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall myndigheten/enheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd C-448/01 EVN och Wienstrom, C-513/99 Concordia Bus,

30 Utvärderingskriterier tilldelning av kontrakt Anbudsutvärderingen kan omfatta miljöegenskaper: Måste vara kopplade till föremålet för upphandlingen Kan förstärka ett krav i den tekniska specifikationen UTVÄRDERINGSMODELLEN AVGÖRANDE Slit inte förgäves

31 Utvärderingskriterier exempel Persondatorer: Innehåller inte bakgrundsbelysning till platta bildskärmar mer än 3mg kvicksilver (Hg) per lampa (i medeltal)? Livsmedelsdistribution: Hur stor andel av de tunga fordonen som kommer att användas i uppdraget uppfyller Euro III eller bättre? Frukt&Grönt: Är produkten odlad utan kemiska växtskyddsmedel?

32 Avtalsformer för miljöhänsyn Incitamentsavtal Mer betalt om ex vis en transportjänst utförs med alternativbränslefordon, om antal resande ökar och är nöjda osv Energy Performance Contract EPC (avtal om energiprestanda) - betalning i förhållande till den avtalade nivån av förbättrad energieffektivitet. OPS/PPP (Offentlig Privat samverkan) fördelning av risker och finansiering Offentliga sektorn: står för funktions- och kvalitetskrav Privata sektorn: står för detaljplanering och genomförande

33 Särskilda kontraktsvillkor Villkor för hur leverantören skall agera vid kontraktsfullgörande. Ej uteslutningsgrund Ej utvärderingsbara Är varken tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, urvalskriterier eller utvärderingskriterier, utan förpliktelser som den leverantör som tilldelas kontraktet måste acceptera.

34 Särskilda kontraktsvillkor Uteslutningsgrund: Om anbud inte åtar sig att uppfylla villkoren/inte innehåller en sådan bekräftelse om de tilldelas kontraktet får anbud förkastas. Kan kopplas ihop med : Bonus (eller viten) och incitamentsavtal

35 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt En upphandlande myndighet/enhet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för fullgörande av kontrakt. villkoren skall anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Beentjes C-31/87, Nord-Pas-de-Calais C-225/98 6 kap. 13 /6 kap. 14 (samt 15 kap. 14 /15 kap. 14 )

36 Särskilda kontraktsvillkor - exempel Utbildning och uppföljning av sparsam körning Följa den upphandl myndighetens resepolicy vid genomförande av uppdrag Leverantören ska på begäran redovisa att grundläggande arbetsvillkor har beaktats vid produktion av varor som omfattas av kontraktet; - ILO:s kärnkonventioner, - FN:s förklaring om mänskliga rättigheter - Nationell lagstiftning om minimilöner

37 Särskilda kontraktsvillkor - exempel Tillämpa ett miljöledningssystem under uppdragstiden med minst följande punkter: - miljöpolicy - tidsatta mål - åtgärder för att nå målen

38 Avtalsformer för miljöhänsyn Funktionsupphandling Ej detaljspecificerad, leverantörens tekniska kunskap får lösa behovet, ev bättre förutsättningar för miljöhänsyn Tjänstekoncessioner Omfattas ej av LOU/LUF, miljöhänsyn möjligt om grundläggande EG-principer upprätthålls LOV ( Fritt kundval ) Lag som alternativ till upphandling för vård- och omsorgstjänster, kontraktsvillkor på liknande sätt följa EGprinciperna som i LOU

39 Hur kan uppföljning gå till Bevis som ska bifogas anbudet: Prover, självdeklarationer eller verifikat certifikat, intyg eller annan skriftlig dokumentation (ev styrkt) Tidigare slutförda uppdrag, kvalitetssäkring, utrustning, underleverantörer m m Uppföljning under kontraktsperioden: Verifikat (uppdaterade) Besök på plats hos leverantören Leverantörens internkontroll och rapportering, Leverantören genomför en tredjepartsrevision

40 Olika former av verifikationer Vi intygar på heder och samvete att Det finns officiellt tillgängliga dokument som intygar att... Andrapartsdeklaration det finns en annan part som intygar att Tredjepartscertifikat det finns en externt oberoende part som intygar att... Ackrediterad tredjepartscertifikat det finns en extern oberoende auktoriserad part som intygar att

41 Uppföljningsmall - exempel Krav / villkor Uppfylls? Noterad avvikelse Bekräftad av leverantör Åtgärd Ny kontroll Ex: Fordons miljöklass Nej Två fordon för gamla signatur Ny anskaffning senast datum Åtgärdat datum Alkolås i samtliga nyinköpta fordon Ja Inga interna rutiner signatur Inför rutiner senast datum Åtgärdat datum

42 Vilken OBLIGATORISKA KRAV / LAGKRAV: Uppfyllt? Verifikation: Verifikation Kvalitetssäkring, spårbarhet och hygien för samtliga produkter enligt Miljöstyrningsrådets kriterier uppfylles Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring, spårbarhet och hygien enligt ISO 9001, ISO 9000:2000, ISO eller likvärdigt Kvalitetssäkring enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för spannmålsprodukter uppfylles för de produkter som omfattas av anbudet Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring, spårbarhet och hygien enligt ISO 9001, ISO 9000:2000, ISO 22000, IP SIGILL, GLOBAL-GAP eller likvärdigt Lagstiftning: Lagkrav enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för de produkter som omfattas av anbudet uppfylles Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, ISO 14001, EMAS eller likvärdigt och/eller verifikation föreslagen i kriteriedokumentet för resp produktområde eller likvärdigt Ekologiska produkter: Samtliga produkter som offereras som "ekologiska" uppfyller förordning 834/2007/EG (1804/99/EG) Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, produktfakta som visar att produkten är godkänd av KRAV eller ett godkänt kontrollorgan inom EU eller likvärdigt Obligatoriska krav på produkterna enligt Miljöstyrningsrådets kriterier: Samtliga obligatoriska krav inom resp produktområden uppfylles för de produkter som omfattas av anbudet Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, ISO 14001, EMAS, GLOBAL-GAP/IP, REPA, Normpack (för förpackningar) etc och/eller verifikation föreslagen i kriteriedokumentet för resp produktområde eller likvärdigt Om "likvärdigt" ovanstående verfikationer, var vänlig specificera:

43 Uppföljning - sanktioner Vad händer om inte leverantören inte uppfyller kraven? Rättelse Prisavdrag Vite Hävning av avtalet

44 Repetition Hur var det nu igen?

45 Två sätt att använda miljökrav som utvärderingskriterium Kommunen vill försäkra sig om att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid anbudsutvärderingen. Detta innebär produkter med bättre miljöprestanda än grundkraven På vilka sätt kan de göra detta?

46 Förutsättningar för miljöhänsyn enligt EG-domstolen Landstingen i Fyrklövern vill vara på säkra sidan då de ställer miljökrav i sin upphandling av vårdtjänster och förbrukningsmaterial. Vad ska då uppfyllas enligt EG-domstolen?

47 Miljökrav på produktionsmetod Tre kommuner som ofta gör gemensamma upphandlingar vill ställa krav på hur deras kopieringspapper är framställt. Vad ska de tänka på vid miljökrav på tillverkningsprocessen?

48 När kan man begära miljöledningssystem el. motsvarande? Det kommunala bostadsbolaget anser att alla deras leverantörer ska arbeta med i enlighet med metodiken för miljöledningssystem eftersom bostadsbolaget är certifierat. Är deras resonemang korrekt?

49 Icke-diskrimineringsprincipen Några politiker i din kommun har skrivit en motion till fullmäktige om att skolmaten ska vara säsongsanpassad och närproducerad. Du ska som tjänsteman skriva ett yttrande. Vad svarar du?

50 Nämn ett exempel där ett särskilt kontraktsvillkor kan komma ifråga En myndighet, som normalt arbetar med bistånd och utvecklingsprojekt i tredje världen, vill att kaffet de dricker ska vara etiskt producerat. Hur ska de gå till väga?

51 Leverantörens miljöarbete Det är dags för konsultupphandling för er ekonomirevision. Du har ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget att företaget ska ha källsortering på kontoret. Är detta OK? Kan du kräva ISO 14001? Kan du kräva miljöanpassad persontransport?

52 Leverantörens miljöarbete Glesbygdskommunen begär vid en upphandling av transporttjänster att företagen skall ha miljöledningssystem. Karlsson Transport HB har inte ett system men skulle gärna vilja införa ett ifall han får kontraktet. Hur kan du möjliggöra för små och medelstora företag att lägga anbud?

53 Avtalsformer Fastighetsbolaget ska minska energiförbrukningen med 20% i sitt fastighetsbestånd för att uppnå högsta möjliga energieffektivitet. Hur skulle detta kunna möjliggöras vid upphandling av en eller flera entreprenörer?

54 Landstinget ska upphandla frukt till sina förskoleenheter: Kostchefen önskar att bananerna ska vara rättvisemärkta Den upphandlade leverantören ska ha ett miljöledningssystem för att kvalificera sig - Vad bör man överväga först? - Är kraven OK?

55 Tack för visat intresse! eller eller Helpdesk: Måndag Tisdag fredag 10 12

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

RAPPORT U2009:21. Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:21. Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:21 Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092 Förord I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det anbud som innehåller det lägsta priset eller

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se AGENDA Miljöstyrningsrådets i t kriterier i för upphandling Ekologiska livsmedel Miljöanpassade

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @ e Uppsala Diplomerad den 9 maj till FAIR TRADE CITY 2015 Diplomerad av @ Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige [City FAIRTRADE SVERIGE Feedback på ansökan om Fairtrade

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007

Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 RAPPORT 5807 FEBRUARI 2008 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer