Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling"

Transkript

1 Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

2 Regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling

3 4 Strategiska områden år Statliga myndigheter - styrning och kompetens Lokal och regional nivå - engagera politiker/beslutsfattare Upphandlarnivån - säkerställ kompetensen Effektivt och enkelt verktyg -

4 Dagsläget Stöd för miljöhänsyn (och sociala hänsyn) lagstiftning rättspraxis politiska mål praktiska prioritering Offentlig upphandling verktyg för att nå samhällsmål

5 Grund för detta är bland annat: EG-fördraget hållbar utveckling Rättspraxis från EG-domstolen EG-direktiven om offentlig upphandling EU-kommissionen meddelande om Grön upphandling aug 2008 Rapport från EU-kommissionen (7 länder) mars 2009 Grön upphandling 1. minskar utsläpp med 39% enligt LCA 2. minskar kostnader med 1%! Besparing inom EU per år 200 miljarder SEK

6 Grund för detta är bland annat: Sverige positiv inställning och föregångare EKU-delegationen år EKU-verktyget LOU år om miljö- och sociala hänsyn Nya LOU/LUF 2008 (SOU 2006:28) Miljökrav och sociala krav bör ställas

7 Rättsfall som berör miljö- och sociala hänsyn EG-domstolen: Concordia C-513/99 ( Finska bussarna, bl a om låga utsläpp från bussar) Wienstroem C-448/01 (bl a om förnybar elektricitet) Beentjes C-31/87 (bl a om anställning av arbetslösa) Stora Baelt C-243/89 (bl a om material från viss nation) Contese-234/03 (bl a om geografisk närhet)

8 Rättsfall som berör miljö- och sociala hänsyn Några svenska domar: KR Sthlm mål (bl a om miljövänligt material) LR Örebro mål E (bl a om miljömärkning) LR Stockholm mål nr E (bl a proportionalitet vid miljökrav) Vänersborgs TR mål T (bl a om miljöledningssystem) KR mål (bl a om allvarligt fel i yrkesutövningen)

9 Praxis från EG-domstolen Möjligheter till miljökrav, förutsatt att dessa krav/kriterier: är kopplade till kontraktsföremålet går att kontrollera uttryckligen angives i förfrågningsunderlag överensstämmer med EG:s grundprinciper

10 EG:s grundprinciper 1. Icke-diskriminering - inte gynna/missgynna leverantörer 2. Likabehandling - samma möjligheter 3. Förutsägbarhet - tydlighet 4. Proportionalitet - syfte och ändamålsenlighet

11 Upphandlingsprocessen En omfattande organisationsprocess

12 Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen Behovsanalys Särsk. kontraktsvillkor Marknadsanalys Tekniska spec. Kvalificerings krav Utvärderings -kriterier Behovsanalys vilket behov ska tillgodoses Marknadsanalys vad kan marknaden erbjuda Teknisk specifikation - krav på det som ska upphandlas Kvalificeringskrav krav på den som ska leverera Utvärderingskriterier vid ekonomiskt mest fördelaktigt Särskilda kontraktsvillkor genomföres under avtalstiden Uppföljning - säkerställ att ni får det som avtalats

13 Effektiv miljöhänsyn i olika faser Planering och tidigt beaktande Prioritera och fokusera på det som ger mest effekt Helhetsgrepp i FFU och organisation Förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika faserna EG-domstolen: Beentjes C-31/87

14 Miljöhänsyn på flera grunder Bedöm INTERN förmåga varu-/tjänstebehov mål och beslut prioriteringar och helhetsperspektiv köptrohet uppföljningsresurser

15 Miljöhänsyn på flera grunder Bedöm MARKNADENS förmåga Produkt-/konceptutveckling leveransförmåga Dialog

16 Kvalificeringskrav krav på leverantören Uteslutning på grund av miljöbrott eller allvarligt fel i yrkesutövningen LOU 10 kap 2 / LUF 10 kap 3 KR Stockholm Förmåga och kapacitet: Utrustning, utbildning, kompetens och erfarenhet, kvalitetssäkring etc Tillgång till andra företags kapacitet LOU 11 kap 11 / LUF 11 kap

17 Teknisk specifikation Beskrivning av föremålet för upphandling Tillåtet med grön utgångspunkt t.ex. - miljöanpassad teknik och/eller - prestanda- och funktionskrav samt - miljöegenskaper Kraven på föremålet för upphandling måste klart framgå LOU 6 kap 3 / LUF 6 kap 3 KR Sthlm mål

18 Krav på produktionsmetod/tillverkning Miljöegenskaper kan innefatta även produktionsmetod: Anses påverka egenskaperna hos produkt synligt/osynligt Förutsättningar: kopplade till kontaktsföremålet kontrollerbara EG-principerna Se beaktandesats 29 i direktiv 2004/18/EG

19 Teknisk specifikation exempel Persondatorer: Produkten ska uppfylla kriterierna för Energy Star/likvärdigt Personbil: Fordon skall uppfylla de krav som anges i miljöbilsförordningen (2004:1364) Textilier: Får ej vara behandlade med följande flamskyddsmedel: PBB, pentabde, oktabde, dekabde, TRIS, TEPA (max 0 mg/kg som tillsats, maxhalt 0,1vikt%)

20 Teknisk specifikation exempel Kopieringspapper: Massa som ingår i pappersprodukten skall vara blekt utan klorgas, dvs enligt ECF- eller TCF-metoden Tunga fordon: Uppfyller emissionsvärdena för EEV Kaffe: Ekologiskt producerat enligt förordning EEG/2092/91/ om ekologisk produktion.

21 Miljömärkning i teknisk specifikation Specifikationer för miljömärkning får användas Förutsättningar: - specifikationerna är lämpliga för det som ska upphandlas - de bygger på vetenskapliga rön - de är fritt tillgängliga - ej krav på visst miljömärke Produkter försedda med miljömärket antas motsvara specifikationerna, men även andra lämpliga bevis ska godtas. LOU 6 kap 7 / LUF 6 kap 7 Länsrätten Örebro E

22 Miljömärkning - exempel Arbetsmaskiner: Produkten ska uppfylla Nordisk miljömärkning Svanens kriterier för Maskiner för park och trädgård (version 4.2), kapitel 1.4 utformning kapitel 1.5 materialkrav kapitel 2.2 gränsvärden kapitel 2.3 provmetoder

23 Relevant med krav på miljöledning? Är det en upphandling av byggentreprenad eller tjänst? Ja Ger byggentreprenaden / tjänsten upphov till stor miljöpåverkan? Ja Nej Nej Ställ inte krav på miljöskyddsåtgärder! Nej Är miljöaspekterna vid utförandet av byggentrepr/tjänsten definierade? Ja Begär uppgift om de miljöskyddsåtgärder som kommer att vidtagas för att uppfylla de i kontraktet uppställda villkoren (t ex hantering av farligt avfall, skydd av vattentäkt). ISO / EMAS certifikat kan användas som bevismedel, dock måste även andra bevismedel godtas.

24 Kvalificeringskrav - miljöledning En upphandlande myndighet/enhet får, om det behövs med hänsyn till kontraktet, ställa krav på att leverantören har kapacitet, dvs. kunskap och förmåga, att hantera den stora miljöpåverkan/ miljömässiga riskerna som är förknippade med kontraktet. Exempelvis Byggentreprenader stor (identifierad) miljöpåverkan, närhet till skyddsområde, tidigare förorening, särskilda kunskaper etc. Tjänster hantering av kemikalier, farligt avfall, tunga transporter etc.

25 Krav på leverantören - miljöledning I dessa fall är det möjligt att begära in uppgifter om miljöskyddsåtgärder som leverantören kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs Men endast vid upphandling av byggentreprenader/tjänster om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana uppgifter LOU 11 kap 11 7p / 11 kap 12 Vad menas med med hänsyn till vad kontraktet avser? Stor miljöpåverkan /stora risker för miljön Vänersborgs TR

26 Bevis: certifikat enligt ISO 14001, EMAS eller likvärdigt andra bevismedel måste således godtas och alla leverantörer ska ges en möjlighet att visa att de kan fullgöra villkoren. LOU 11 kap 15 / LUF 11 kap 12

27 Kvalificeringskrav exempel miljöledning Byggentreprenad/ Tunga transporter/ Hantering av farligt avfall: Anbudsgivaren skall ha ett strukturerat miljöledningsarbete som minst omfattar följande komponenter: Rutiner för det enskilda uppdraget: Efterlevnad av relevanta miljökrav Aktuella miljölagar och miljöregler identifieras och efterlevs Identifiering av uppdragets betydande miljöaspekter All operativ personal genomgår relevant grundutbildning i miljöfrågor Rapportering och avvikelsehantering

28 Miljöledning övriga fall? Upphandling av varor kvalitetssäkring av miljökrav vara tillverkas på beställning Krav på produktionsmetoder (Kvalitetskontroll) (11 kap 11 3p - 5p)

29 Anbudsutvärdering En upphandlande myndighet/enhet skall anta antingen - det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten/enheten, eller - det anbud som innehåller det lägsta priset. Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall myndigheten/enheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd C-448/01 EVN och Wienstrom, C-513/99 Concordia Bus,

30 Utvärderingskriterier tilldelning av kontrakt Anbudsutvärderingen kan omfatta miljöegenskaper: Måste vara kopplade till föremålet för upphandlingen Kan förstärka ett krav i den tekniska specifikationen UTVÄRDERINGSMODELLEN AVGÖRANDE Slit inte förgäves

31 Utvärderingskriterier exempel Persondatorer: Innehåller inte bakgrundsbelysning till platta bildskärmar mer än 3mg kvicksilver (Hg) per lampa (i medeltal)? Livsmedelsdistribution: Hur stor andel av de tunga fordonen som kommer att användas i uppdraget uppfyller Euro III eller bättre? Frukt&Grönt: Är produkten odlad utan kemiska växtskyddsmedel?

32 Avtalsformer för miljöhänsyn Incitamentsavtal Mer betalt om ex vis en transportjänst utförs med alternativbränslefordon, om antal resande ökar och är nöjda osv Energy Performance Contract EPC (avtal om energiprestanda) - betalning i förhållande till den avtalade nivån av förbättrad energieffektivitet. OPS/PPP (Offentlig Privat samverkan) fördelning av risker och finansiering Offentliga sektorn: står för funktions- och kvalitetskrav Privata sektorn: står för detaljplanering och genomförande

33 Särskilda kontraktsvillkor Villkor för hur leverantören skall agera vid kontraktsfullgörande. Ej uteslutningsgrund Ej utvärderingsbara Är varken tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, urvalskriterier eller utvärderingskriterier, utan förpliktelser som den leverantör som tilldelas kontraktet måste acceptera.

34 Särskilda kontraktsvillkor Uteslutningsgrund: Om anbud inte åtar sig att uppfylla villkoren/inte innehåller en sådan bekräftelse om de tilldelas kontraktet får anbud förkastas. Kan kopplas ihop med : Bonus (eller viten) och incitamentsavtal

35 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt En upphandlande myndighet/enhet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för fullgörande av kontrakt. villkoren skall anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Beentjes C-31/87, Nord-Pas-de-Calais C-225/98 6 kap. 13 /6 kap. 14 (samt 15 kap. 14 /15 kap. 14 )

36 Särskilda kontraktsvillkor - exempel Utbildning och uppföljning av sparsam körning Följa den upphandl myndighetens resepolicy vid genomförande av uppdrag Leverantören ska på begäran redovisa att grundläggande arbetsvillkor har beaktats vid produktion av varor som omfattas av kontraktet; - ILO:s kärnkonventioner, - FN:s förklaring om mänskliga rättigheter - Nationell lagstiftning om minimilöner

37 Särskilda kontraktsvillkor - exempel Tillämpa ett miljöledningssystem under uppdragstiden med minst följande punkter: - miljöpolicy - tidsatta mål - åtgärder för att nå målen

38 Avtalsformer för miljöhänsyn Funktionsupphandling Ej detaljspecificerad, leverantörens tekniska kunskap får lösa behovet, ev bättre förutsättningar för miljöhänsyn Tjänstekoncessioner Omfattas ej av LOU/LUF, miljöhänsyn möjligt om grundläggande EG-principer upprätthålls LOV ( Fritt kundval ) Lag som alternativ till upphandling för vård- och omsorgstjänster, kontraktsvillkor på liknande sätt följa EGprinciperna som i LOU

39 Hur kan uppföljning gå till Bevis som ska bifogas anbudet: Prover, självdeklarationer eller verifikat certifikat, intyg eller annan skriftlig dokumentation (ev styrkt) Tidigare slutförda uppdrag, kvalitetssäkring, utrustning, underleverantörer m m Uppföljning under kontraktsperioden: Verifikat (uppdaterade) Besök på plats hos leverantören Leverantörens internkontroll och rapportering, Leverantören genomför en tredjepartsrevision

40 Olika former av verifikationer Vi intygar på heder och samvete att Det finns officiellt tillgängliga dokument som intygar att... Andrapartsdeklaration det finns en annan part som intygar att Tredjepartscertifikat det finns en externt oberoende part som intygar att... Ackrediterad tredjepartscertifikat det finns en extern oberoende auktoriserad part som intygar att

41 Uppföljningsmall - exempel Krav / villkor Uppfylls? Noterad avvikelse Bekräftad av leverantör Åtgärd Ny kontroll Ex: Fordons miljöklass Nej Två fordon för gamla signatur Ny anskaffning senast datum Åtgärdat datum Alkolås i samtliga nyinköpta fordon Ja Inga interna rutiner signatur Inför rutiner senast datum Åtgärdat datum

42 Vilken OBLIGATORISKA KRAV / LAGKRAV: Uppfyllt? Verifikation: Verifikation Kvalitetssäkring, spårbarhet och hygien för samtliga produkter enligt Miljöstyrningsrådets kriterier uppfylles Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring, spårbarhet och hygien enligt ISO 9001, ISO 9000:2000, ISO eller likvärdigt Kvalitetssäkring enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för spannmålsprodukter uppfylles för de produkter som omfattas av anbudet Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring, spårbarhet och hygien enligt ISO 9001, ISO 9000:2000, ISO 22000, IP SIGILL, GLOBAL-GAP eller likvärdigt Lagstiftning: Lagkrav enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för de produkter som omfattas av anbudet uppfylles Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, ISO 14001, EMAS eller likvärdigt och/eller verifikation föreslagen i kriteriedokumentet för resp produktområde eller likvärdigt Ekologiska produkter: Samtliga produkter som offereras som "ekologiska" uppfyller förordning 834/2007/EG (1804/99/EG) Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, produktfakta som visar att produkten är godkänd av KRAV eller ett godkänt kontrollorgan inom EU eller likvärdigt Obligatoriska krav på produkterna enligt Miljöstyrningsrådets kriterier: Samtliga obligatoriska krav inom resp produktområden uppfylles för de produkter som omfattas av anbudet Certifikat / Beskrivning av rutiner och metoder för kvalitetsäkring enligt ISO 9001, ISO 14001, EMAS, GLOBAL-GAP/IP, REPA, Normpack (för förpackningar) etc och/eller verifikation föreslagen i kriteriedokumentet för resp produktområde eller likvärdigt Om "likvärdigt" ovanstående verfikationer, var vänlig specificera:

43 Uppföljning - sanktioner Vad händer om inte leverantören inte uppfyller kraven? Rättelse Prisavdrag Vite Hävning av avtalet

44 Repetition Hur var det nu igen?

45 Två sätt att använda miljökrav som utvärderingskriterium Kommunen vill försäkra sig om att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid anbudsutvärderingen. Detta innebär produkter med bättre miljöprestanda än grundkraven På vilka sätt kan de göra detta?

46 Förutsättningar för miljöhänsyn enligt EG-domstolen Landstingen i Fyrklövern vill vara på säkra sidan då de ställer miljökrav i sin upphandling av vårdtjänster och förbrukningsmaterial. Vad ska då uppfyllas enligt EG-domstolen?

47 Miljökrav på produktionsmetod Tre kommuner som ofta gör gemensamma upphandlingar vill ställa krav på hur deras kopieringspapper är framställt. Vad ska de tänka på vid miljökrav på tillverkningsprocessen?

48 När kan man begära miljöledningssystem el. motsvarande? Det kommunala bostadsbolaget anser att alla deras leverantörer ska arbeta med i enlighet med metodiken för miljöledningssystem eftersom bostadsbolaget är certifierat. Är deras resonemang korrekt?

49 Icke-diskrimineringsprincipen Några politiker i din kommun har skrivit en motion till fullmäktige om att skolmaten ska vara säsongsanpassad och närproducerad. Du ska som tjänsteman skriva ett yttrande. Vad svarar du?

50 Nämn ett exempel där ett särskilt kontraktsvillkor kan komma ifråga En myndighet, som normalt arbetar med bistånd och utvecklingsprojekt i tredje världen, vill att kaffet de dricker ska vara etiskt producerat. Hur ska de gå till väga?

51 Leverantörens miljöarbete Det är dags för konsultupphandling för er ekonomirevision. Du har ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget att företaget ska ha källsortering på kontoret. Är detta OK? Kan du kräva ISO 14001? Kan du kräva miljöanpassad persontransport?

52 Leverantörens miljöarbete Glesbygdskommunen begär vid en upphandling av transporttjänster att företagen skall ha miljöledningssystem. Karlsson Transport HB har inte ett system men skulle gärna vilja införa ett ifall han får kontraktet. Hur kan du möjliggöra för små och medelstora företag att lägga anbud?

53 Avtalsformer Fastighetsbolaget ska minska energiförbrukningen med 20% i sitt fastighetsbestånd för att uppnå högsta möjliga energieffektivitet. Hur skulle detta kunna möjliggöras vid upphandling av en eller flera entreprenörer?

54 Landstinget ska upphandla frukt till sina förskoleenheter: Kostchefen önskar att bananerna ska vara rättvisemärkta Den upphandlade leverantören ska ha ett miljöledningssystem för att kvalificera sig - Vad bör man överväga först? - Är kraven OK?

55 Tack för visat intresse! eller eller Helpdesk: Måndag Tisdag fredag 10 12

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat. Innovativa upphandlingar Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Kristian Pedersen, advokat Innovativa upphandlingar Upphandling24 konferens Stockholm den 4 november 2009 Innovativa upphandlingar nya möjligheter till goda

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv. Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.se Agenda»Ett samlad upphandlingsstöd»att ställa hållbarhetskrav»kriterier

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Regionalt arbete som gör skillnad!

Regionalt arbete som gör skillnad! Regionalt arbete som gör skillnad! Upphandling löser inte allt. Men miljökrav kan driva på en utveckling! Thomas Rodén Stadskontoret upphandlingsenheten Gudrun Bremle Inköpsavdelningen Landstinget Det

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Välkommen till Borlänge!

Välkommen till Borlänge! Välkommen till Borlänge! Foto: Viggo Nielsen 1 Hur tolkas LOU? Från mittcirkeln gör endast Zlatan mål! God upphandlingssed affärsmässighet, objektivitet och konkurrens på lika villkor Proportionerliga

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Program - Klimatkrav i offentlig upphandling

Program - Klimatkrav i offentlig upphandling Program - Klimatkrav i offentlig upphandling Vilka krav kan ställas? Eva Dalenstam Kort om Miljöstyrningsrådet Handlingsplanen för miljöanpassad offentlig upphandling Varför ställa miljökrav? Vilka krav

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Gatukontorsdagarna 2012 Advokat Per-Ola Bergqvist Fällor och fallgropar? Inga specifika för just denna typ av entreprenader Avsaknaden

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Program för miljöanpassad upphandling

Program för miljöanpassad upphandling Program för miljöanpassad upphandling Ks/2011:418 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för miljöanpassad upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 178 Program

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ställ verifierbara miljökrav

Ställ verifierbara miljökrav RAPPORT Ställ verifierbara miljökrav eller på "heder och samvete" Martin Erlandsson B 1685 Augusti 2006 Rapportgranskning: 2006-09-22 Lars-Gunnar Lindfors Forskningsdirektör Organisation IVL Swedish Environmental

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling. Förbundsjurist Eva Sveman

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling. Förbundsjurist Eva Sveman 1 Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Förbundsjurist Eva Sveman 2 LOU 1 kap. 9 Principer för offentlig upphandling: Likabehandling Icke-diskriminering Öppenhet Ömsesidigt erkännande Proportionalitet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

SOI Väst 25 oktober 2012 Tips och råd i förfrågnings- underlag

SOI Väst 25 oktober 2012 Tips och råd i förfrågnings- underlag SOI Väst 25 oktober 2012 Tips och råd i förfrågnings- underlag Fredrik Rogö Upphandlingsbolaget Inga regler! Tjohoo!? Likabehandling Ömsesidigt erkännande Förfrågningsunderlag Utvärderingsmodell Avtalsvillkor

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer