RAPPORT AV FÖRSTUDIEN CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT"

Transkript

1 RAPPORT AV FÖRSTUDIEN CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT

2 INNEHÅLL I DENNA RAPPORT 1. Bakgrund 2. Målsättning med förstudien 3. Syfte med certifiering av viltkött 4. Syfte med särskild logotyp 5. Marknadsföring 6. Hot och möjligheter 7. Protokoll 8. Ursprung och spårbarhet 9. Verifiering 10. Sammanfattning

3 1. Bakgrund Svenska Viltmatakademin har i samarbete med Svenska Jägarförbundet erhållit medel från Jordbruksverket för projektet Viltmat och en förstudie avseende certifiering av svenskt viltkött. Projektets övergripande målsättning är att öka intresset för klimatsmart viltmat bland konsumenter, samt bland förädlingsföretag inom livsmedelsbranschen, vidare att underlätta logistik och distribution på en lokal marknad för viltmat. Inom projektet ligger en förstudie om certifiering rörande hantering av viltkött och viltmat för vilthanteringsanläggningar samt restauranger och butiker som ett delprojekt. Svenska Viltmatakademin och har sedan starten diskuterat vad det finns för möjligheter att införa ett kvalitets- eller certifieringssystem för att kvalitetssäkra hanteringen av viltmat från skott till tallrik och har tagit på sig att genomföra denna förstudie om hur ett sådant system skulle kunna utformas. 2. Målsättning med förstudien Målsättningen har varit att klargöra vilka krav som skall gälla för en certifiering och vilka aktörer inom kedjan som bör ingå samt att föreslå ett kostnadseffektivt system för kvalitetssäkringen av hela kedjan som hanterar viltkött från skott till tallrik. De olika nivåerna i vilthanteringskedjan är jaktlaget, vilthanteringsanläggningen, samt konsumenter, butiker och restauranger. Inom projektet fanns även en vilja att ta fram en symbol som var kommersiellt användningsbar.

4 3. Syfte med certifiering av viltkött Syftet är att skapa ett enkelt och kostnadseffektivt system för att kunna kvalitetssäkra viltkött, från jaktlaget till konsument. Från skott till tallrik. Certifieringen ska leda till en förbättrad hantering av viltkött i alla led och säkra ursprung och spårbarhet. Vår ambition är också att resultaten från projektet ska stärka möjligheterna för små livsmedelsförädlare som använder viltkött i sin verksamhet att kunna erbjuda viltkött av jämn och hög kvalitet. 4. Syfte med särskild logotyp Vi anser det viktigt att det finns en tydlig symbol som på ett enkelt sätt kan tydligöra och försäkra konsument om att viltkött märkt med Svenkt Vilt är hanterat på ett säkert sätt med krav på kvalitet och spårbarhet. Symbolen Äkta Vilt skall kunna användas av de olika aktörerna i all form av kommunikation och är grafiskt igenkänningsbar samt kommersiellt användbar. En symbol är också viktig för branschen för att kunna stödja sig på i all kommunikation marknadsföring.

5 5. Marknadsföring Marknadsföring av Svenskt Vilt kan sannolikt mest kostnadseffektivt ske genom sociala medier, branschorganisationer och VHA som i sin tur marknadsför och informerar sina jaktlag inom sitt upptagningsområde. SVMA kan använda sitt nätverk och via sociala medier, fackpress, redaktionell marknadsföring samt PR för att sprida information om certifieringen och märkningen.. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har ett ansvar att informera genom sina respektive forum. Mottagare för informationen om vad svenskt Vilt står för är Vilthanteringsanläggningar, Restaurantförbundet, Svensk Dagligvaruhandel, Press/ Facktidningar, TV Radio, samt på olika sätt alla Konsumenter. 6. Hot och möjligheter De flesta vi har varit i kontakt med ställer sig positiva till en certifiering och välkomnar normer som bidrar till en jämnare kvalitetsnivå på det vilt som förs ut på marknaden idag. Det största hindret är kostnader och praktisk hantering såsom stämpel med information som kräver mer utrymme på själva varan. 7. Protokoll Målet för certifieringsarbetet är att skapa ett system som innebär att viltkött som kommer ut på marknaden håller hög och jämn kvalitet både vad gäller köttkvalitet liksom hygieniska aspekter. Följande punkter har diskuterats som tänkbara på de olika nivåerna i certifieringsprocessen

6 Protokoll att föras för kontroll av: - HANTERING AV JAKTLAG FÖRE VHA All passning av vilt sker av, eller under överinseende av, en person som är registrerad Viltundersökare Vid passning av vilt ska alltid plasthandskar bäras, eller händerna tvättas innan passningen. Passningen bör om möjligt ske i särskilt utrymme i viltslakteri eller liknande. Sker passningen i skogen ska alltid röda organ följa med kroppen hem och där särskilt inspekteras. Vid passningen ska alltid röda organ, samt mage och tarm inspekteras och då särskilt de lymfknutor som finns i tarmkröset Ett viltundersökarprotokoll ska alltid skrivas för ett vilt som ska hanteras Passning och hantering av vilt ska alltid ske med största tanke på hygienen Vilt ska under det första dygnet hanteras på ett sådant sätt att temperaturen i musklerna inte understiger 10 grader under de 10 första timmarna efter döden - HANTERING INOM VHA Kontroll av jaktlag att viltet är genomgånget av utbildad viltundersökare Temperatur vid mottagning av viltet till VHA VHA följer de av Livesmedelsverket uppställda reglerna avseende hygien mm (HACCP) Hängning i rätt temperatur och övergångar Rengörning mellan slakt och styckning Renskärning av köttet Att säkra skottrensning för att undvika rester av bly Allt kött som skall märkas med Svenskt Vilt skall vara 100% Äkta Svenskt Vilt från i Sverige frilevande eller hägnade djur som lever i

7 hägn av den storleken att de under vegetationsperioden inte stödutfodras Vattenkvalitet 8. Ursprung och spårbarhet Allt viltkött som försäljes ska märkas med information om djurart, ursprung, kön och om det är ett ungdjur eller vuxet. Djurart dvs detalj av tex dovhjort,stek av innanlår eller fransyska Ursprung, kön samt ålder kan finnas med i spårbarhetsdokumenten men att det är ett frivilligt extra om det finns med på produkten. 9. Verifiering SVMA bygger utbildningsmaterial till SWEDAC och agerar konsult att utbilda de som validerar och veriferar Samma utbildningsmaterial kan gå till Livsmedelsverket och veterinärer som bedömer VHA för att öka kunskap och kännedom för vilt som specifik råvara. 10. Sammanfattning: Inom förstudien har olika förutsättningar utretts för att få reda på viljan på marknaden om att använda och rätta sig efter en certifiering Vi har tittat på kostnader och praktiska konsekvenser för de aktörer som ingår i kedjan. Kostnader hänger främst på vilken typ av valideringsmodell som man väljer för certifieringen och även på de adekvata investeringar som kan krävas för att hantera viltet enligt certifieringskraven. Svenskt Sigill som är ett alternativt valideringsorgan kan docka på en IP Vilt på sin befintliga kontroll av Vilthanteringsanläggningar (VHA) och Svenska Viltmatakademin (SVMA) kan stå som utbildningskonsult till dem. Kostnader för den som blir certifierad hålls därmed nere.

8 Kontakt har också etablerats med vilthanteringsanläggningarnas nybildade branschorganisation Svenskt Viltkött, för att involvera dessa i certifieringsprocessen, och samtidigt reda ut hur de olika aktörerna ska kunna samverka. Förstudien har sammanfattat vilka krav som bör ingå och tagit fram ett protokoll som varje aktör kan fylla i som komplement till vanliga standarder enligt svensk Livsmedelslagstiftning. SVMA har tagit fram ett enkelt protokoll som kan valideras av SVMA eller ett externt certifieringsorgan. Protokollet riktar sig till Jägare, Vilthanteringsanläggningar och Återförsäljare. Protokollet som är framtaget är lätt att förstå och kommuniceras och i enlighet med Livsmedelslagstftningen samt Jägarförbundets etiska och praktiska regler. Förstudien har gett svar på vilka aktörer och vilka delar i kedjan som bör ingå samt vilka kvalitetskrav som bör ställas på aktörer inom nischen viltmat samt tittat över olika kostnadsmodeller. Samtliga aktörer inom kedjan från skott till tallrik har ett ansvar att fylla kvalitetskraven på hanteringen av viltet från det är fällt, via vilthanteringsanläggningen samt vidare till slutkonsument. Vi har tagit fram ett förslag på symbol och marknadsföring av certifieringen Förstudien har letts av Maria Silfverschiöld och Torsten Mörner och redovisats med jämna mellanrum till Viltmatakademins ledamöter samt styrelse. Diskussioner har förts med olika aktörer såsom Livsmedelsverket, Länstyrelsen, Vilthanteringsanläggningar, Svenskt Sigill för att skapa ett underlag till förslag om hur en certifieringsmodell kan utformas. Vi har också analyserat olika tillvägagångssätt som förslag för certifieringsmodellen. Vad gäller VHA kan Svenskt Sigill docka på en IP Vilt till sin vanliga validering. Detta kan även ske av Livsmedelsverket som i sina årliga

9 inspektioner av VHA skulle kunna ha med viltfrågeställningar i protokollet. SVMA kan vara en part i certifieringsarbetet genom egenkontroll, men till detta behövs medel för personella resurser mm, något som i dagsläget inte finns inom SVMA. 17 december 2013 Maria Silfverschiöld Torsten Mörner

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län Senast uppdaterad 2015-05-12/cg Växande värde UTKAST Livsmedelsstrategi för Kalmar län Innehåll Förord?... 3 Inledning... 3 Analys... 4 Mål och framgångsfaktorer... 5 Strategier... 7 Åtgärder (regional

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-16 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer