Varför miljöcertifiera företag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför miljöcertifiera företag?"

Transkript

1 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Företagens tillämpning av miljöledningssystemet ISO har sedan etableringen år 1994 fram till idag gradvist stegrat. Miljöfrågor får allt mer uppmärksamhet av allmänheten, samtidigt ställs det krav på företag om att de ska driva sin verksamhet utifrån ett miljövänligt perspektiv. Miljöledningssystemet ISO är en internationellt känd standard och förekommer oftare bland företag som innehar en certifiering. Investering av ett miljöledningssystem för med sig stora kostnader och företaget förväntas arbeta mycket och tillsammans för att få det att fungera väl. Det finns företag som driver sin verksamhet samtidigt som de tar hänsyn till miljön, men det är först när företag använder sig av ett miljöledningssystem som deras miljöarbete får betydelse. Det kan förklaras med den extra post som tillkommer; miljörevision. Det innebär att företagets miljöarbete granskas av externa revisorer. De ser till att ständiga förbättringar genomförs och att miljötänkandet regelbundet finns i företagets processer. Miljöledningssystemet hjälper företaget att få bättre struktur på sin verksamhet genom dokumentation. Denna dokumentation leder till ökad kontroll, effektivare resursanvändning och underlättar för den nyanställda att komma in i arbetet. Föreliggande undersökning fokuserar på företag som är etablerade i Karlstad och som har miljöledningssystemet ISO Undersökningen inkluderar sammanlagt sju intervjuer med miljösamordnare på företagen. Resultaten av undersökning visar att företag miljöcertifierar sig främst i syfte att tillfredställa intressenternas krav och för deras verksamhets fortsatta existens, den egna viljan har alltså väldigt liten inverkan. Trots att investeringen kräver mycket av personalen och kostar en del är det lönsamt eftersom intressenterna är viktiga för företagets fortlevnad. Om miljöledningssystemet bidragit till förändrad kundtillströmning, resultat och ställning är det enligt företagen svårt att mäta. Dock spekuleras det om att miljöledningssystemet har varit positivt för företagets helhetsbild vilket också har påverkan på kundtillströmningen. Samhället förändras mer eller mindre ständigt vilket i många fall har inverkan på företagen, en förändring såsom exempelvis lågkonjunkturen idag påstår de deltagande företagen att det inte kommer att påverka nuvarande miljöarbetet negativt. Miljöarbetet är något som får kosta trots sämre tider.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND ISO Miljöpolicy Planering Införande och tillämpning Uppföljning Ledningens genomgång PROBLEMFORMULERING SYFTET AVGRÄNSNINGEN METOD INDUKTION OCH DEDUKTION DATAINSAMLING VALIDITET OCH RELIABILITET KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA STUDIER METODVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER MILJÖREVISION INTRESSENTMODELLEN N TYPOLOGIN MARKNADSFÖRING EMPIRI RYDAHLS MENIGO KARLSTAD AIRPORT BBM MILKO KARLSTAD ENERGI AB FOLKSAM ANALYS SLUTSATS FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER KÄLLFÖRTECKNING...35 Bilaga 1

4 1. INLEDNING Inledningskapitlet redogör för bakgrunden till och syftet med undersökningen. Här beskrivs problemformuleringen och hur arbetet har avgränsats. För att ge läsaren en närmare inblick i ämnet förklaras här även begreppen miljöledningssystem samt ISO Bakgrund Miljöfrågor blir alltmer uppmärksammade och miljö värderas högre samtidigt som människan blir medveten om att dess nuvarande förhållningssätt gentemot naturen inte räcker till. Människans beteende måste förändras så att naturresurserna bevaras till kommande genrationer. Företagens miljöpåverkan är en stor miljöfråga eftersom de bidrar till mycket utsläpp i samband med dess verksamhet. Att jobba för en bättre miljö i företagen kräver hårt arbete och stora kostnader vilket är en utmaning för många företag (Nutek 1, 2005). Sverige är det land som har flest miljöcertifierade företag per miljon invånare. Det finns flera olika miljöledningssystem som företag kan vara certifierade enligt, det populäraste är dock ISO (Nutek 2, 2007). ISO står för International Organization for Standardization. Det är ett nätverk som sammanför de nationella standardiserings-organisationer i 157 länder. Den svenska medlemmen är SIS, Swedish Standards Institute (ISO, 2008). Sedan införandet av miljöledningssystemet ISO år 1994 har antalet certifieringar ökat i Sverige avsevärd mycket från ett certifierat företag till 3836 stycken år se fig.1 Figur Antal Ackumulerat antal certifieringar som fortfarande är giltiga År Källa: (Certifiering, 2009). 1

5 Miljöledningssystemet skapar trovärdighet för företagets tjänster och produkter dessutom fungerar det som en kvalitetsstämpel och konkurrensmedel i marknadsföring (Nutek 3, 2005). Alla typer av organisationer har möjlighet att arbeta utifrån ett miljöledningssystem. Men eftersom det kräver mycket arbete och stora kostnader blir det oftast ett hinder för vissa företag, speciellt småföretag (Brorson & Almgren 2006). Miljöledningssystemet innehåller riktlinjer om hur företaget ska bedrivas för att miljömålen ska uppfyllas. ISO:s främsta uppgift är att göra det lättare för företagen vid utveckling och tillverkning av produkter och även att underlätta vid handeln. Detta görs genom att standarder utarbetas för näringslivet. ISO styrs av medlemmarna eftersom de har valt att endast ta upp frågor som efterfrågas (Brorson & Almgren 2006). ISO har tagit fram mer än olika standarder. 340 av dessa är inom miljöområdet. De allra flesta är angående utsläppsrättigheter och liknande områden (Brorson & Almgren 2006). De mest kända är ISO och ISO 9001 är ett kvalitetssystem som ställer krav vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service (Lindgren & Sandell 1994). Medan ISO är ett miljöledningssystem (Brorson & Almgren 2006). Det har tidigare gjorts undersökningar med företag på andra marknader som har infört ISO Det har dock inte hittats någon undersökning som har gjorts här i Karlstad där denna undersökning kommer att göras. Det skulle vara intressant att se vad det är som driver de företagen till att införa ISO ISO ISO är en av de populäraste miljöledningssystem. Den har snabbt blivit ett internationellt accepterat sätt för organisationer att hantera miljöfrågorna. Det är det enda internationellt accepterade regelsystem på miljöområdet som tillämpas på ett likartad sätt av företag över hela världen (Brorson & Almgren 2006). Kraven som gäller enligt ISO kan organisationen uppnå på olika sätt. Alltså två lika företag som är certifierad enligt ISO kan ha olika krav på sig för att bli certifierad. Meningen 2

6 med detta är att det ska kunna nå ut till en bredare målgrupp med olika typer av miljöbelastning och storlek på företaget. Beviset på att målen har uppnåtts fås genom en verifiering av ett oberoende certifieringsorgan. Det finns dock en extra säkerhet för att förebygga att miljöpresentationen inte ska bli bristfällig. Ett ex är att ISO har som utgångspunkt att om det är möjligt rent ekonomsikt och samtidigt lämpligt så ska den bästa tillgängliga tekniken användas (Brorson & Almgren 2006). Grunden för ISO utgörs av PDCA-modellen och det står för Plan Do Check Act. Översättningen till svenska blir Planera - Genomföra - Följa upp - Förbättra. Standarden ISO är uppbyggd kring fem huvudkomponenter: (Brorson & Almgren 2006). Miljöpolicy Planering Införande och tillämpning Uppföljning Ledningens genomgång Miljöpolicy Företaget ska skriva en miljöpolicy som innehåller de viktigaste miljöfrågorna för företaget och som beskriver deras mål i miljöarbetet. Det är företagets ledning som har ansvaret för upprättningen av miljöpolicyn och även av genomförandet och underhållet (Brorson & Almgren 2006) Planering Vid införande av ett miljöledningssystem så måste företaget först klarlägga hur de arbetar med miljöfrågor idag och vilka miljöfrågor som berör dem mest. Behövs för att företaget ska kunna gå vidare och arbeta med förbättringar. Planering består av tre delar. Miljöaspekter Lagar och andra krav Målstyrning Miljöaspekterna innehåller företagets påverkan på miljön vid producering av varor och tjänster. Det är allt från transportfrågor till förpackningar, avfallshantering m.m. Lagar och andra krav avsnittet redogör för att 3

7 företaget ska veta vilka lagar och andra krav som påverkar deras verksamhet. Dessa ska även kunna återkopplas i miljöaspekterna. Den tredje delen innehåller hur miljömål ska uppnås och hur interna kriterier ska upprättas för företagets miljöprestanda (Brorson & Almgren 2006) Införande och tillämpning Nästa steg är att miljöpolicyn överförs till verkliga handlingar i företaget. Detta görs bland annat genom att fördela uppgifter inom företaget, öka kommunikationen, ta fram rutiner som personalen ska jobba efter, att personalen och cheferna får utbildningar (Brorson & Almgren 2006) Uppföljning Uppföljningen är det viktigaste momentet, här följer företaget upp miljöarbetet och kontrollerar att arbetet fungerar som de var tänkt. Består av mätning, övervakning och utvärdering av företagets miljöprestanda. Företaget ska även identifiera avvikelser, vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. En annan viktigt process är att mätrapporter, protokoll, loggböcker och andra redovisade dokument arkiveras på ett effektivt sätt. Interna och externa miljörevisioner av miljöledningssystemet skall också genomföras regelbundet (Brorson & Almgren 2006) Ledningens genomgång Syftar till att företaget ska kunna göra ständiga förbättringar i de miljömål som de har. Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet regelbundet. Utvärderingen ska innehålla vilka förbättringar företaget kan göra och om det är av behov att göra ändringar i miljöledningssystemet (Brorson & Almgren 2006) Problemformulering Som de framgår i fig. 1 har miljöcertifiering sedan introduceringen år 1994 fått ökat intresse hos företagen och idag är det 3836 företag som arbetar utifrån ett miljöledningssystem. Nackdelen med miljöledningssystemen är att det för med sig stora investeringskostnader och kräver hårt arbete och det speciellt för de små företagen (Brorson & Almgren 2006). 4

8 Trots det väljer fortfarande många organisationer att jobba utifrån ett miljöledningssystem. Vad är grunden till att företag införskaffar miljöcertifiering? Är det intressenternas krav? Är företagen själva intresserade av miljöfrågor? Arbetar det med miljöfrågor för att alla andra framgångsrika organisationer gör det? Är syfte att skapa fördelar för företaget? 1.4. Syftet Syftet med uppsatsen är att undersöka varför organisationer väljer att arbeta utifrån miljöledningssystemet ISO Vilka är motiven till införandet av miljöledningssystemet? Hur påverkas företagens arbete med tanke på den rådande lågkonjunkturen? 1.5. Avgränsningen Vi har valt att geografiskt avgränsa oss till några av de företag som finns etablerade i Karlstad och som använder sig av miljöledningssystemet ISO Undersökningen lägger vikt endast på företagets uppfattning om hur införandet av miljöcertifiering har påverkat företaget i helhet. På grund av att de flesta företagen använder ISO 14001, har andra miljöledningssystem valts bort. 5

9 2. METOD I det här kapitlet kommer vi att presentera möjliga metodansatser. Fortsättningsvis redogör vi för vårt val av metod utifrån de möjliga metodansatserna, avslutningsvis beskrivs tillvägagångssättet Induktion och Deduktion Vid avsikt att skaffa sig kunskap så finns det två olika sätt att få fram den önskade kunskapen. Den ena är deduktion, bevisföringens väg, och den är andra är induktion, upptäcktens väg (Andersen 1998). Vid induktion så är första steget att börja med empirin i forskningen som i sin tur ska leda till en mall som skapar teorin och eventuella modeller. Vid deduktion är det tvärtom. Alltså teorin är det första steget, sedan fortsätter arbetet med ett empiri avsnitt som ska styrka teorin (Andersen 1998). Den här strategin har kritiserats då det kan leda till att undersökaren endast söker den information som denne tycker är väsentligt och viktigt information förbises (Jacobsen 2002) Datainsamling Datainsamling kan ske på flera olika sätt. Data som forskaren själv samlar in vid bl.a. intervjuer eller enkätundersökning kallas för primärdata. Detta är dock ett tidskrävande sätt att samla in data och kan även bli dyr. Något som dock är positivt och som gynnar arbetet är att primärdata kommer direkt från källan och kan anpassas till arbetet. Det andra sättet kallas för sekundärdata. Det är data som samlats in av andra personer. Dessa data kan hittas i böcker, broschyrer och tidskrifter. I båda fall är det viktigt att forskaren har i åtanke att innehållet i litteraturen kan vara vinklad eller ej heltäckande (Björklund & Paulsson 2003) Validitet och Reliabilitet Är två parametrar som förknippas med hur trovärdig undersökningen är. Även begreppet objektivitet kan räknas in här (Björklund & Paulsson 2003). Validitet innebär att forskaren undersöker det denne har för avsikt att undersöka. Validitet delas i sin tur i relevans och giltighet. Undersökningen 6

10 kan sägas vara relevant när forskaren lyckats besvara problemformuleringen genom att använda rätt undersökningsunderlag. Giltighet uppnås när teori och empiri kan knytas samman (Jacobsen 2002). Reliabilitet är ett begrepp som står för trovärdighet och tillförlitlighet (Jacobsen 2002). En hög reliabilitet erhålls om samma undersökning visar lika resultat vid upprepade undersökningar. Om detta inträffar har rätt metod valts (Thuren 2007) Kvalitativa och Kvantitativa studier Både kvantitativ och kvalitativ metod är bra. Det är syftet med undersökningen som avgör vilken som är mest lämplig att använda. Kvalitativ ansats är en öppen metod där forskaren har lite inverkan på respondentens svar. Strukturering och kategorisering av undersökningssvar görs efter undersökningen. Avsikten med kvalitativ metod är att komma nära intervjupersonen genom t ex långa samtal. Kvalitativ metod prioriterar detaljer, nyanser och de unika hos varje respondent. Intervjupersonen avgör för vilken information som anses vara väsentlig för att besvara frågan. Nackdelen med kvalitativ metod är att den är resurskrävande både under datainsamlingen och under analysfasen och därför kan endast ett fåtal respondenter undersökas. Detta leder till generaliseringsproblem. Den kvantitativa metoden är styrande. I kvantitativ ansats formas svarsalternativen efter vad forskaren anser vara viktigt för undersökningen. Informationen är lätt att analysera och strukturera. Det är också lättare att avgränsa. Kostnader är lägre jämfört med den kvalitativa metoden och därmed är antalet respondenter ofta fler. Det leder till att generaliseringen reduceras. Nackdelen med kvantitativ metod är att den blir för ytlig. Svar ges endast på det som frågas. Avståndet mellan forskare och respondent är också ett problem som leder till bristande förståelse för det som undersöks (Jacobsen 2002). 7

11 2.5. Metodval För att på bästa sätt uppnå syftet med undersökningen är det viktigt att välja lämplig metod. Denna undersökning är uppbyggd utifrån en induktiv ansats, där undersökningar gjorts utan förutfattade meningar för att sedan analyseras och slutligen resultera i en slutsats. När det gäller primärdata som utgörs av djupintervjuer har den kvalitativa metoden visat sig mest lämplig för denna typ av undersökning. Eftersom frågeställningen kommer att vara utformad på det sätt att respondenten inte är begränsad till bestämda svarsalternativ. Intervjuerna består av personliga kontakter, mejl och en per telefon. Mejl intervjuerna förväntas inte vara lika omfattande då det inte finns någon möjlighet till följdfrågor. Telefon intervjun och de personliga intervjuerna däremot förväntas att ge den möjligheten vilket leder till en mer omfattande och kanske mer rättvisande undersökning. Sekundärdata kommer till användning främst i teoriavsnittet och består av bland annat litteraturstudier och elektroniska studier. För att uppnå giltighet med undersökningen är den induktiva ansatsen ett bra alternativ. Där teorierna väljs fram först efter att empirin är framtagen. Det ska bidra till att teorierna är rätt valda och hjälpa till en förstärkt förståelse för undersökningen. Relevansen i arbetet mäts i hur väl empirin är framtagen för att besvara undersökningens problemställning. För att uppnå relevans har frågeställningarna som så småningom blir undersökningens empiridel utformats utifrån vad som är viktigt för att besvara problemet med undersökningen. Vad gäller trovärdighet och tillförlitlighet i undersökningen är det av betydelse att ledande frågor inte förekommer och att intervjupersonen har frihet i intervjun Tillvägagångssätt Med hjälp av Internet letades företag upp som är etablerade i Karlstad och som är certifierade enligt ISO Med dessa utgångspunkter valdes sedan företagen slumpmässigt. Företagen kontaktades för att boka tid för personlig intervju med främst en miljörepresentant från de olika företagen. Målet har varit att få så många personliga intervjuer som möjligt eftersom 8

12 chansen till att ställa följdfrågor och gå närmare in på eventuellt nya begrepp som uppkommer. Tyvärr hade inte alla företag möjlighet att ge oss en personlig intervju p.g.a. tidsbrist och därför har några intervjuer skett via mejl eller telefon. Frågeställningarna som skulle användas vid intervjun skickades i förväg så att intervjupersonen kunde förberedda sig med eventuellt material som är betydelsefull för intervjun. Det är viktigt att vara insatta i ämnet inför intervjun samtidigt som det är till hjälp vid eventuella följdfrågor. P.g.a. att inget material skulle försvinna användes bandspelare vid intervjutillfällena. Därefter skrevs intervjun ner på papper. Vid sammanställning av intervjuerna strukturerades svaren upp genom att ta ut första frågan ur varje intervju och därefter göra en analys av respektive intervjusvar som framkommit och på samma sätt gjordes med resterande frågor. 9

13 3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Detta avsnitt förklarar begrepp och teorier som vi anser är av intresse och betydelse för undersökningen Miljörevision Miljörevision är ett verktyg för företag, det hjälper de följa upp miljöarbete och ser till att det miljöarbetet fungerar. Det är ett ganska nytt begrepp, har funnits i cirka 20 år till skillnad från finansiell revision vilket har funnits i hundratals år. Den finansiella revisionen har influerat på Miljörevisionen då den tar hänsyn till de grundläggande delarna vilket den finansiella revisionen bygger på. Det finns två sorter av revision; extern och intern. Extern är när företaget anlitar en utomstående part, förmodligen en revisionsbyrå deras uppdrag är att utföra miljörevisionen. Vid intern revision har en anställd inom företaget uppdraget att utföra revisionen. Det krävs att personen som har revisionsansvar har erfarenhet och utbildning inom ämnet (Almgren & Brorson 2003) Intressentmodellen Det förekommer ökad betydelse för företags relation med och koppling till omgivningen vilket i sin tur har en klar inverkan på företagets sätt att driva verksamheten(ax et al. 2005). Intressentmodellen beskriver förhållandet mellan organisation och dess omgivning bestående av olika intressenter (Thomasson 2006). Se fig. 2. Alla organisationer befinner sig i en omgivning som de är beroende av och som de måste anpassa sin verksamhet till. Utgångspunkten i intressemodellen är att organisationer strävar efter stabilitet gentemot sin omgivning (Ax et al. 2005). Alla typer av aktörer så länge som denne är betydelsefull för ett utbyte med organisationen räknas som företagets intressent. Alla intressenter är viktiga på olika sätt, speciellt viktiga är dem för företagets framgång och tillväxt. Intressentmodellen finns i många och till viss del olika versioner. Skillnaden ligger i vad som anses vara kärnan i modellen (Abrahamsson & Andersen 2005). (Bruzelius et al 2004) anser att företaget och företagsledningen utgör kärnan i intressentmodellen och runtomkring kärnan finns företagets intressenter. (Sjöstrand 1087) påstår att kärnan är det kontrakt som sluts mellan olika 10

14 parter (den s.k. kontraktspunkten) och även han placerar intressenterna utanför kärnan. Organisationer väljer själva sin omgivning med hjälp av mål och strategier. Omgivningen är antingen generell eller specifik. Den generella är den internationella och nationella omgivningen som organisationen verkar inom, den specifika är den omgivning som har direkt betydelse för organisationens möjligheter och mål. Intressentmodellen är inte tillräcklig för att beskriva omgivningen. Konkurrenter är också en del av omgivningen som utgör ett osäkerhetsmoment. Konkurrenter har inget intresse av att organisationen finns eftersom de inte heller har något utbyte med organisationen (Abrahamsson & Andersen 2005). Figur 2 Figur ur Thomasson (2006). s 17 Kunder: Bidrar med pengar till företaget och företaget ger tillbaka varor, tjänster, kvalitet och service (Ax et al. 2005). Ägare: Hit hör exempelvis aktieägarna som är intresserade av att veta t.ex. om företaget är framgångsrikt eller inte, om det ska köpa eller sälja aktier i företaget (Thomasson 2006). Aktieägarna är viktiga för företaget eftersom kapitalet kommer därifrån (Ax et al. 2005). Stat och Kommun: Är intresserade av företagets ekonomiska utveckling eftersom de utgör en viktig del i samhällsekonomin (Thomasson 2006). Företaget belönar stat och kommun med olika skatter och avgifter, dessutom skapar de arbetstillfällen. Stat och 11

15 kommun tillhandahåller företag med bra infrastruktur, utbildning och service (Ax et al. 2005). Långivare: Hjälper företaget med kapital. Företaget i sin tur amorterar och betalar ränta (Thomasson 2006). Leverantörer: Erbjuder företag varor, tjänster, kvalitet och service och tillbaka får de kapital (Ax et al. 2005) N typologin Det finns förklaringar till varför företag gör som de gör i sin verksamhet. Motiven är ofta flera. För att förstå orsakerna till det är fyra N typologin en bra hjälp (Beckman 1997). De fyra N: en är: Nytta I ett nyttoperspektiv är måluppfyllelse och konsekvenser i ständig fokus, företag tilltar sig an nya verktyg för att få högre lönsamhet. Om företaget kan påvisa att de satsar på miljön kan de ta ut ett högre pris för varan/tjänsten och vara konkurrenskraftiga. Nöje Oftast får detta motiv betydelse då någon högt uppsatt inom företaget är intresserade av ämnet, i denna undersökning för miljö. Norm Består av medvetna val där företag gör som andra framgångsrika företag har gjort, och omedvetna val där det som görs inte motiveras utan det är en självklar handling. Nöd Företag styrs av lagstiftning och normering från viktiga intressenter. Det är något som är tvingande för företagets existens. Det är detta motiv som bl.a. tvingar företag att certifiera sig p.g.a. krav från kunder och leverantörer. Nöje och nytta har med interna drivkrafter att göra medan norm och nöd beror på externa förhållanden. Motiv som utgår från nytta, norm och nöd anses vara mer seriösa till skillnad från nöjesmotivet (Bergström et al. 2002) Marknadsföring I början på talet arbetade företagen produktionsorienterat. Företagens utbud bestämdes av det maskiner som fanns tillgängliga i företaget. I mitten 12

16 på 1900-talet balanserades efterfrågan och utbud (Stensson & Norlander 2002). Företagen växte och den direkta kontakten med siste man i köpledet blev allt svårare, det ledde till att producenter fick göra marknadsundersökningar och studera konsumentbeteende för att ta fram kundbehov och kundönskemål (Tufvesson 1987). Företagen åkte ut till kunder och argumenterade för sina varor för att påverka och övertyga kunderna. Ganska snart därpå utvecklades marknadsföringen och det blev vanligare med reklam (Stensson & Norlander 2002). Marknadsföring är enligt (Stensson & Norlander 2002) Allt man gör för att föra över det som ska överföras till kunden samt få ersättning (betalt). Det är något som genomsyrar hela verksamheten. Alla medarbetare är marknadsförare, vissa på heltid (Stensson & Norlander 2002). Marknadsföring fokuserar på att identifiera och tillmötesgå kundens intresse (Stone 1995). Från att det tidigare ha varit säljarens marknad övergick det nu till att bli köparens marknad. Företagets verksamhet var också numera marknadsorienterat. Kunskap om kunder, konkurrenter m.fl. blev betydelsefullt speciellt vid produkt- och tjänsteutveckling. Marknadsföring är ett förhållningssätt lik miljötänkandet det innebär långsiktig och kontinuerligt arbete av alla i verksamheten. Att arbeta med marknadsföringen ska leda till att företaget blir kända för något bra företaget gör, en positiv image och bidra till byggande av positiva relationer (Stensson & Norlander 2002). Marknadsföring kan delas in i extern- och intern. Skillnaden är att i intern riktar sig informationen inåt i företaget till medarbetare och i den externa riktar sig information ut från organisationen till intressenter. Är inte medarbetare informerade om företagets värderingar m.m. kan de inte heller marknadsföra företaget på ett korrekt sätt, med andra ord är intern marknadsföring väldigt viktig för den externa marknadsföringen och för en rättvisande bild av företaget (Stensson & Norlander 2002). 13

17 4. EMPIRI I detta avsnitt har vi samlat de sju intervjuerna som genomförts med respektive företag. Företagen är Rydahls, Menigo, Karlstad Airport, BBM, Milko, Karlstad Energi AB och Folksam. Varje intervju inleds med en kort beskrivning av företagets verksamhet. Därefter följer själva intervjun med respektive miljöansvarig representant från de olika företagen Rydahls AB Ernst Hj. Rydahl Bromsbandfabrik. grundades 1916 av Ernst Hjalmar Rydahl. Fram till 60- och 70 talet tillverkade företaget enbart bromsband till hästkärror och de första bilarna, därefter utvecklades produktion till fler detaljer ansedda för bromsar (Rydahl 1, 2008). Idag är Rydahls ett familjeföretag med Erik Rydahl i spetsen. Företaget har två huvudinriktningar, Industri och Fordon. Årsomsättningen uppgår till 120 MSEK och antalet anställda är 60 stycken fördelade på tre städer (Stockholm, Göteborg och Karlstad) där verksamhet bedrivs (Rydahl 2, 2008). Intervju via mejl med kvalitet och miljöansvarig, Niclas Johannesson. Hur kommer det sig att ni började arbeta för att få miljöcertifiering? Ökade krav i vår bransch och att vi ville stå starkare gentemot våra konkurrenter. Vi såg också att en certifiering skulle kunna bidra till förbättringar och ökad lönsamhet. Hur länge har ni arbetat med miljöcertifiering? Sedan år Vad har ni för miljöcertifiering? ISO 14001:2004 Varför valde ni just den miljöcertifieringen? Den var mest lämpad för vår verksamhet. 14

18 Har det förändrats något i företaget i samband med miljöcertifieringen? Miljö har fått en ökad status och miljö har i vissa fall blivit mätbar. Detta har gjort oss mer miljö- och kostnadsmedvetna. Har företagets miljöåtgärder påverkat kundtillströmningen? Ja, definitivt. Alla våra större kunder har gjort leverantörsbedömningar på oss där miljöcertifiering är en av parametrarna. Jag är övertygad om att detta har bidragit till affärer i många fall. Har miljöcertifieringen påverkat resultat och ställning? I så fall hur? Det har påverkat vårt resultat och ställning. Vi har ökat vår medvetenhet om vårt inflöde och utflöde av ämnen, råvaror och produkter. Den gjorde också att vi fick siffror på vår förbrukning av energi och vatten. Därefter har vi kunnat arbeta med förbättringar. Kommer finanskrisen att påverka ert miljöarbete? I så fall hur? Ja, vi kommer att arbeta ännu mer aktivt med energibesparing. Vi kommer också att förbättra kvaliteten i våra processer. Ett exempel på detta är vår lagerhantering och logistik. Ett optimerat lager kräver mindre yta. Förbättrad kvalitet i tillverkningen leder till reducerat spill, vilket ökar lönsamheten och minskar påverkan på miljön. Finns det några miljökrav som ni måste uppfylla och hur påverkar de ert miljöarbete? Vi skall årligen till kommunen inkomma med analys på vårt processvatten samt använd sand från vattenskärning. Vi har installerat en sedimenteringsbrunn, vilket har minskat utsläppet av metaller i avloppet drastiskt. Vår använda sand är också så ren från metaller att den hämtas av Ragnsells och återanvänds i annat användningsområde. Vi undviker då en stor kostnad för deponi av sand. 15

19 4.2. Menigo Menigo Foodservice AB är en fullservicegrossist för restauranger, storkök och servicehandel i Sverige och Norge. Deras sortiment består av mat, dryck, restaurangutrustning och koncept. Tidigare ingick nuvarande Menigo i Ica-koncernen med namnet Ica Meny och idag ägs företaget av Nordic Capital. Omsättningen år 2007 uppgick till 7 miljarder kronor var antalet anställda på Menigo 1123st (Menigo, 2008). Intervju via mejl med Mikael Waern. Miljöchef på Menigo samt kvalitets/miljö/säkerhetsansvarig för region Göteborg. Hur kommer det sig att ni började arbeta för att få miljöcertifiering? Ett kundkrav från våra offentliga kunder samt att det låg i tiden. Hur länge har ni arbetat med miljöcertifiering? Vi är certifierade sedan år Vad har ni för miljöcertifiering? ISO 14001:2004 Varför valde ni just den miljöcertifieringen? Det var den största och mest kända standarden. Har det förändrats något i företaget i samband med miljöcertifieringen? Miljöarbetet har naturligtvis hamnat mer i fokus och blivit mer systematiskt. Har företagets miljöåtgärder påverkat kundtillströmningen? Kanske i början, idag är så många certifierade. Har miljöcertifieringen påverkat resultat och ställning? I så fall hur? Svårt att mäta men man har bättre kontroll på energi och bränsleförbrukning. Kommer finanskrisen att påverka ert miljöarbete? Inte vad vi ser i dagsläget. 16

20 Finns det några miljökrav som ni måste uppfylla och hur påverkar de ert miljöarbete? Enligt standarden ska man följa lagar och förordningar samt sträva efter ständig förbättring. Det finns många krav som mer eller mindre berör miljön Karlstad Airport Karlstad Airport invigdes 1944 och var då belägen nära centrum invigdes flygplatsen på nytt och den här gången var det på Mellerudstorp cirka 18km från Karlstad centrum. Karlstad ingår i den statligt affärsdrivna koncernen Luftfartsverket (Lfv) som i sin tur driver och utvecklar 16 flygplatser och ansvara för all trafikledning i Sverige. Antalet anställda på flygplatsen i Karlstad är 60 (Luftfartsverket 1, 2008). Koncernen omsätter drygt 6.3 Miljarder svenska kronor per år (Luftfartsverket 2, 2008). Personlig intervju med miljösamordnare, Katrin Persson. Hur kommer det sig att ni började arbeta för att få miljöcertifiering? Det började med att Luftfartverket (Lfv) vill prova det. Lfv valde ut tre flygplaster som de ville miljöcertifiera. Lfv ville certifiera en stor flygplats, en i norr och en relativt ny. Valet föll på Landvetter, Umeå och Karlstad. Först miljöcertifierades Umeå därefter Karlstad Airport, sen Landvetter. Nu har även Malmö flygplats miljöcertifierats. Vi blev tillfrågade och svaret blev ja, då vi såg det som en bra marknadsföring att visa att företaget är miljövänlig och försöker tänka på miljöarbetet. De sista åren är det väldigt mycket miljömedvetet överallt och det ifrågasätts inte längre. Det är roligare att jobba nu för nu jobbar vi i medvind. För vår flygplats har det varit jättebra på grund av att det var mycket negativt när det byggdes. Hur länge har ni arbetat med miljöcertifiering? Vi började med miljöarbete och år 2001 blev vi miljöcertifierade. Vi har ett certifieringsbolag som heter BMG Trada certifiering AB. Vad har ni för miljöcertifiering? ISO 14001:

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken?

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Valfritt ekonomiskt program 180hp Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Kandidatuppsats företagsekonomi, 61-90hp Slutseminarium

Läs mer

Mot en hållbar utveckling

Mot en hållbar utveckling Södertörns Högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi Vårterminen 2013 Mot en hållbar utveckling Vad motiverar företag att arbeta för en bättre miljö? Av: Niklas

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT Inriktning mot organisation VT 2006 KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT MAN INTE VET EXISTERAR? En studie om miljömärkta kläder Magisteruppsats Författare: Anna Nilsson 790510 Josefin Odqvist 800731 Handledare: Gill

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer