SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN"

Transkript

1 SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN Reviderad av Anette Bramstorp, HIR, Malmöhus, feb

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEKÄMPNINGSMEDEL I MILJÖN...3 Vad gäller för dricksvatten?...3 Vad gäller för ytvatten?...3 Aktuella mätningar i Sverige...3 LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD...4 TVÄRVILLKOR...5 BRANSCHKRAV, KONTRAKTSKRAV...6 KONSUMENTSKYDD...7 PLANERA DITT VÄXTSKYDDSARBETE...8 FÖRVARING AV BEKÄMPNINGSMEDEL...9 FÖRVARING AV ANDRA FARLIGA KEMIKALIER...10 FÖRVARING AV LÄKEMEDEL...10 TRANSPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL...11 SÄKER PÅFYLLNING...12 SPRUTAN...14 SPRUTTEKNIK VAL AV MUNSTYCKE...15 PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING...17 EMBALLAGE OCH RESTER...18 INVÄNDIG RENGÖRING AV SPRUTAN...19 UTVÄNDIG RENGÖRING AV SPRUTAN...20 DOKUMENTATION...21 Förteckning över farliga ämnen...21 Dokumentation vid spridning av bekämpningsmedel...21 Lagring av spannmål...22 Användning av läkemedel...22 SKYDDSAVSTÅND...23 OGRÄSBEKÄMPNING PÅ GÅRDSPLANER...24 SPILL SKADOR - PERSONOLYCKOR

3 BEKÄMPNINGSMEDEL I MILJÖN Fyra av de svenska miljömålen berör användning av kemikalier: Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Giftfri miljö: halten av främmande ämnen ska vara nära noll Ett rikt odlingslandskap: delmål som rör växtskyddsmedel saknas dock Vad gäller för dricksvatten? EU:s dricksvattendirektiv anger att dricksvatten är otjänligt om följande gränser överskrids: >0,1 mikrogram/l (µg/l) av ett enskilt bekämpningsmedel >0,5 µg/l för flera bekämpningsmedel tillsammans. Hur mycket är 0,1 mikrogram/l? 0,1 µg/l = 1 g aktiv substans i 10 miljoner liter vatten. Jämför med: Resterna på stanniolen till locket på preparatdunken = 2 g aktiv substans! Vad gäller för ytvatten? Kemikalieinspektionen har arbetat fram svenska riktvärden för vattenlevande organismer. Riktvärdet anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne, både med tanke på akuta och kroniska skador. Hänsyn har tagits till den säsongsrelaterade användningen och de förhållanden som kan råda i mindre vattendrag där vattnet kan vara mer stillastående. En osäkerhetsfaktor är inräknad och bristande dataunderlag ger en högre faktor. OBS! För vissa ämnen kan riktvärdet vara lägre än detektionsgränsen, t ex för vissa insekticider. Glyfosat (Roundup, Touchdown m.fl) 10 µg/l Isoproturon (Arelon, Cougar m fl) 0,3 µg/l Esfenvalerat (Sumi-Alpha) 0,0001 µg/l Propiconazole (Stereo, Tilt) 7 µg/l Cyprodinil (Stereo, Switch, Unix) 0,2 µg/l Aktuella mätningar i Sverige Inom den svenska miljöövervakningen undersöks sedan 2002 fyra jordbruksområden i Skåne, Halland, Västergötland och Östergötland. Bekämpningsmedelsprover tas på jordbruksbäckar och grundvatten inom dessa områden ( ha stora) samt på regnvatten i ett skogsparti i nordvästra Skåne. Några exempel på resultaten från ytvattenprovtagningen : Vanligast förekommande substanser i halter >0,1 µg/l i jordbruksbäckarna: bentazon, glyfosat, isoproturon och MCPA. Isoproturon är den substans som oftast överskrider sitt riktvärde för vattenlevande organismer. Kraftiga regn efter bekämpning påverkar. Ett exempel: 2003 var den högsta koncentrationen (medelhalt under en vecka) av en enskild substans 25 µg/l. Detta fynd var från den skånska jordbruksbäcken och visar effekten av ett kraftigt regn just efter bekämpning med bentazon i ärter. Resultat från typområdet i Skåne (Vemmenhögsån) visar att halterna i bäcken har minskat med över 90% sedan undersökningarna inleddes i början av 1990-talet. Säkert växtskydd lönar sig! Lästips: Resultat från miljöövervakningen presenteras i rapportserien Ekohydrologi, utgiven av SLU. Vilka pesticidrester hittas i svenska och danska vatten?, nr i HIR Malmöhus rapportserie. 3

4 LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Miljöbalken är viktig Bekämpningsmedelshantering styrs ytterst av Miljöbalken 1998:808 där det i: 2 kap. finns Allmänna hänsynsregler m.m. 7 kap. finns Skydd av område 14 kap. finns Kemiska produkter och biotekniska organismer 15 kap. finns Avfall och producentansvar Lagar - stiftas av Riksdagen. Förordningar beslutas av Regeringen. Föreskrifter - utfärdas av myndigheter. I föreskrifter används ofta ordvalet skall. Allmänna råd - ges ut av myndigheter som vägledning vid tolkning av lagar och föreskrifter. I allmänna råd står det oftast bör. Det är inget lagbrott att inte följa ett allmänt råd, men vid en rättslig prövning är de allmänna råden starkt vägledande för domstolen när man bedömer om man brutit mot en lag eller föreskrift. Regler kring bekämpningsmedelshantering finns i följande författningar Transport av bekämpningsmedel regleras av Räddningsverket, SRVFS 2004:14, samt även av Arbetsmiljöverket, AFS 1998:6. Förvaring av bekämpningsmedel - finns i KIFS 1998:8 från KEMI samt i AFS 1998:6 och AFS 2000:4 från Arbetsmiljöverket. Avfall och Farligt avfall - regleras av Avfallsförordningen, SFS 2001:1063, och Naturvårdsverkets AR 97:3 och NFS 2005:3 samt av AFS 1998:6 från Arbetsmiljöverket. Påfyllning av spruta, bekämpning i fält och rengöring av spruta - finns i Förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2006:1010, samt i SNFS 1997:2 med AR 97:3 från Naturvårdsverket och i AFS 1998:6 från Arbetsmiljöverket. Skydd för anställd sprutförare - regleras av Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160, och av AFS 1998:6, AFS 2000:4 och AFS 2001:3 från Arbetsmiljöverket. Kunskapskrav för sprutförare - finns reglerat i Förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2006:1010, samt i SJVFS 2005:51 från Jordbruksverket. Anteckningsskyldighet Sprutjournal regleras av Förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2006:1010, och SNFS 1997:2 med AR 97:3 från Naturvårdsverket samt SJVFS 1999:94 från Jordbruksverket. Verksamhetsutövarens egenkontroll regleras i SFS 1998:901. Vattenskyddsområde - regleras av Förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2006:1010 samt av SNFS 1997:2 med AR 97:3, NFS 2000:7 och Handbok 2003:6 från Naturvårdsverket. Livsmedelverkets SLVFS 2001:30 reglerar dricksvattenkvalitet. Första hjälpen finns i AFS 1999:7 från Arbetsmiljöverket. Väteperoxid Sprängämnesinspektionens SÄFS 1999:2 4

5 TVÄRVILLKOR För att kunna få gårdsstöd måste lantbrukare uppfylla ett antal tvärvillkor. Dessa ställer krav på att: Åker- och betesmark hålls i hävd, s.k. skötselkrav Olika verksamhetskrav som återfinns i svensk lagstiftning och som har anknytning till områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurskydd och djurhälsa uppfylls. Från och med 2006 gäller följande verksamhetskrav vid användning av växtskyddsmedel: 1. Du får bara använda produkter som är godkända i Sverige. 2. Du får använda växtskyddsmedlen endast till de grödor och med högst den dosering som framgår av medlets märkning. Det är den som ansöker om gårdsstödet som har ansvar för att jordbruksdriften sköts på ett riktigt sätt även om de direkta arbetsuppgifterna sköts av någon annan. Märkning I samband med att produkten godkänns anger Kemikalieinspektionen de yttre ramarna för godkännandet. Dessa återfinns i Bekämpningsmedelsregistret. Den firma som innehar produkten i Sverige kan därefter välja att lägga till ytterligare villkor, ge ett snävare användningsområde, bestämma lämpliga dosintervall och användningstidpunkter, ange strategier för att undvika resistens m m. Därför är viktigt att gå igenom produktens märkning. Produktens märkning består av etiketten och ev. bipacksedel. Vad gäller dispenser är det KemI:s hemsida som gäller. Det KemI har beslutat om grödor och högsta dosering gäller här som verksamhetskrav. OBS! Vid omregistrering kan preparaten få ändrade villkor av Kemikalieinspektionen. Dessa gäller för nyproducerade förpackningar men för de som redan finns ute på marknaden gäller befintlig märkning. Observera att registreringsnumret måste vara detsamma! Vid omregistrering på senare tid anger Kemikalieinspektionen att det på märkningen ska framgå att användaren ska följa anvisningarna kring mark- och vindanpassade skyddsavstånd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd AR 97:3 och Säkert växtskydds Hjälpreda för vindavdrift. Detta är en grundförutsättning vid all bekämpning och ett krav i många odlingskontrakt. Register över bekämpningsmedel Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida innehåller registreringsvillkor för alla medel som är godkända i Sverige, dispenser, sista användningsdag för förbjudna preparat m m. Produkter som marknadsförs under ytterligare ett namn. Extra tvärvillkor För lantbrukare som söker miljöersättningar f o m 2007 måste även extra tvärvillkor uppfyllas: 1. Tillstånd och kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel. 2. Skyddsavstånd vid spridning, rengöring och annan hantering av växtskyddsmedel. 3. Spridningsutrustningen som är anpassad för ändamålet, underhållen och kalibrerad. 4. Sprutjournal. 5. Tillstånd för spridning inom vattenskyddsområde. 6. Förbud mot spridning på naturbetesmarker och ängar. 7. Säker förvaring. 5

6 BRANSCHKRAV, KONTRAKTSKRAV Exempel på branschkrav och kontraktskrav som innehåller regler för att säkra en säker kemikaliehantering till skydd för produktkvalitet, omgivande miljö och den som utför arbetet: IP Sigill IP Frukt & Grönt Miljöledning Betodling, MBO Odlingskoncept stärkelsevete, Absolut Vodka 6

7 KONSUMENTSKYDD Rätt användningsområde Bekämpningsmedel måste vara godkända av KEMI för att få användas. I godkännandet anges i vilka grödor bekämpningsmedlet får användas samt andra villkor kring användandet. De detaljerade villkoren kring godkännandet motiveras av att man måste minimera miljöriskerna vid användandet och att resthaltsstudier bara finns för vissa användningssätt. I villkoren för olika kontraktsodlingar kan finnas ytterligare begränsningar för användning av olika preparat. Karenstider för att minska risken för resthalter Konsumenten skall kunna lita på att det inte finns skadliga rester av bekämpningsmedel i livsmedel. Livsmedelverket fastställer gränsvärden och gör stickprovskontroller. Risken för överskridna resthalter är störst i frukt och grönt. Resthalten är beroende av bekämpningsmedlets egenskaper, dosen, väderleken samt tiden som förflutit mellan bekämpning och skörd. För att inte få oönskade resthalter i vegetabilier finns villkor om karenstider och sista användningstidpunkt för bekämpningsmedel. Karenstiden är den minsta tid som måste förflyta mellan bekämpning och skörd. Ofta finns regler för användningstidpunkt som kan ha samma funktion som en karenstid. Skyddsavstånd Se särskilt kapitel. Skyltning vid bekämpning för att varna allmänheten Vid bekämpning i växthus ska varningsskylt och uppgifter om villkor för tillträde sättas upp direkt efter bekämpning. Varningen ska finnas kvar så länge det är olämpligt att gå in. Anmälan ska göras till berörd myndighet om spridning av bekämpningsmedel ska göras på plats där allmänheten får färdas fritt, ex banvall, idrottsanläggning. Skyltning ska göras en vecka i förväg. Vattenskyddsområde För att skydda vattentäkter som kan användas till dricksvatten kan kommuner upprätta vattenskyddsområden. Beroende på geologiska och hydrologiska förhållanden som bestämmer hur lång tillrinningstiden är till vattentäkten upprättas skyddszoner. Inom skyddszonerna måste användare av bekämpningsmedel söka tillstånd, i regel från kommunens Miljö- och hälsa. Regler och förutsättningar för hantering av kemikalier inom vattenskyddsområden diskuteras i en annan rådgivningsmodul 13C. 7

8 PLANERA DITT VÄXTSKYDDSARBETE Viktiga frågor att ställa och som denna rådgivning tar upp: Har jag behörighet att hantera, använda och transportera bekämpningsmedel? Vilka lagkrav, banschkrav och kontraktskrav berör mig? Berörs jag av vattenskyddsområde, Natura 2000 eller andra lokala krav? Vilka produkter behöver jag och vilka får jag använda? Var på gården finns risker? Markera på kartor. Är all utrustning i bra skick? Fungerar mina rutiner bra? Är ansvarsfrågan utredd mellan mig och den entreprenör jag hyr in? Har jag beredskap och rutiner för olyckshändelser? Karta över känsliga objekt Utgå från t ex SAM-karta eller EU-karta. Rita in: Öppet vatten, d v s vattendrag som är vattenförande hela året Skyddszoner intill vattendrag Åtgärder för biologisk mångfald Dricksvattenbrunnar och vattentäkter (även grannarnas om de ligger nära dina fält) Dammar och märgelhål Dräneringsbrunnar Öppna diken Biodlingar, ekologiska odlingar, växthus Trädgårdar, förskolor, skolor m m. Situationsplan över gårdsområdet Med tanke på beredskap för olycksfall är en situationsplan viktig. Markera följande: Tankar och oljecisterner Kemikalieförråd Påfyllningsplats för spruta Kyllager Lagringsplats explosiva gödningsmedel ex N34 Gastuber Huvudströmbrytare Anslutningsdon för reservelverk Brandsläckare, brandpost, vatten Återsamlingsplats vid fara Lejer bort sprutning Ansvaret måste vara tydligt mellan den som har odlingen och den som utför bekämpningsarbetet. Om sprutning lejs bort till företag/person bör ett skriftligt kontrakt finnas som garanterar att lagar och regler efterlevs. Detta är ett krav i t ex IP Sigill. Exempel på kontrakt kan hämtas på under rubriken För lantbrukare Producentpärmar Gårdspärm. 8

9 FÖRVARING AV BEKÄMPNINGSMEDEL Lagkrav och Allmänna Råd Förvaras oåtkomligt för barn och andra obehöriga, d v s personer utan behörighet eller motsvarande kunskaper. Låsbar dörr men klass 1-medel skall vara inlåsta. Tillsammans med ovanstående krav innebär det i princip att förrådet ska vara låst. (Inlåst är krav i IP Sigill) Skylt på ytterdörr och förrådsdörr för att varna och för att förrådet lätt ska kunna lokaliseras vid leverans och brand. (Varningsskylt med larmuppgifter krävs i IP Sigill, IP Frukt & Grönt) Förvaras åtskilt från livsmedel och foder och inte i närheten av explosiva varor. (Separat förråd krävs i IP Frukt & Grönt) Förvaras i originalförpackningar. Betat utsäde ska förvaras i märkta och täta förpackningar. (Originalförpackning krävs i IP Sigill) Ogenomsläppligt golv utan avlopp samt tröskel eller fall som hindrar spill från att rinna ut. Säkerhetsdatablad (f.d. varuinformationsblad) över alla farliga kemikalier som finns i lager ett lagkrav om man har anställda. (Ett generellt krav i IP Sigill, IP Frukt & Grönt, Absolut Vodka) Endast bekämpningsmedel godkända i Sverige får användas. Alla utgångna preparat bör rensas ut och lämnas till destruktion så att endast preparat som kan användas i gårdens verksamhet förvaras. (Krav i MBO, IP Sigill, IP Frukt & Grönt, Absolut Vodka) Förrådet bör vara i god ordning, rent och ha god ventilation. (Krav i MBO, IP Sigill, IP Frukt & Grönt, Absolut Vodka) Beakta brandskyddsaspekterna. (Brandsäker förvaring, 30 min, krävs i IP Frukt & Grönt, vid nybyggnation) Tänk på hur du förvarar preparat som tas med till påfyllningsplatsen eller fraktas ut i fält! Rekommendationer Frostfritt, god ventilation, god ordning och bra belysning (Krav i IP Sigill, IP Frukt & Grönt) Hyllplan av icke-absorberande material (Krav i IP Frukt & Grönt) Tillräckligt stort golvutrymme för fat, säckar och större förpackningar Skrivplats Preparat i puder- eller granulatform skall förvaras på hyllplan över flytande preparat (Krav i IP Frukt & Grönt) Sågspån eller annat uppsamlingsmaterial, skyffel och avfallspåse för att snabbt ta hand om spill (Krav i MBO, IP Sigill, IP Frukt & Grönt) Aktuell inventeringslista över växtskyddsmedel i lager (Krav i IP Frukt & Grönt) Skriftliga rutiner för nöd- eller olycksfall, utsläpp av kemikalier. (IP Sigill, IP Frukt & Grönt) Tillgång till rent vatten, tvål, ögondusch, första hjälpen-utrustning (IP Sigill, IP Frukt & Grönt) 9

10 FÖRVARING AV ANDRA FARLIGA KEMIKALIER Förutom växtskyddsmedel och betningsmedel räknas här in koncentrerade syror, koncentrerade diskoch desinfektionsmedel och medel för skadedjursbekämpning. Reglerna om förvaring avskilt från foder, livsmedel, explosiva varor, obehöriga och barn är desamma som för växtskyddsmedel. Likaså kravet på säkerhetsdatablad och förvaring i originalförpackning. Nedan följer ytterligare krav på förvaring och preparatval i olika kontrakt: IP Sigill Isoproturon får inte användas på IP Sigill-ansluten gård. IP Sigill Spannmål När spannmål hanteras på platta rekommenderas att biologiskt nedbrytbar hydraulolja används i lastmaskinen. IP Sigill Mjölk I mjölkrummet får endast förvaras rengörings- och desinfektionsmedel för löpande bruk Rengöringsmedel och desinfektionsmedel kan förvaras i annan förpackning men ska då märkas med namn och farobeteckning på samma sätt som originalförpackningen Endast rengörings- och desinfektionsprodukter godkända av Svensk Mjölks Bra Kemråd får användas. IP Frukt & Grönt Rengöringsmedel, smörjmedel o dyl. ska vara godkända för användning i livsmedelshantering Anvisningar ska finnas för dosering av rengöringsmedel o dyl Rengöringsmedel, smörjmedel o dyl. ska hanteras så att de inte hamnar på produkterna Kemikalier ska förvaras i separat utrymme så att de inte kommer i kontakt med produkter, emballage eller annat material Riskbedömning ska göras för att konstatera om det kan uppkomma några risker som påverkar produkternas livsmedelssäkerhet (biologiska, fysikaliska, kemiska) vid och efter skörd Före efterskördsbehandling av potatis för industriellt bruk med groningshämmande medel överlägg med kund för att fastställa om det finns kommersiella restriktioner. FÖRVARING AV LÄKEMEDEL Mediciner, kanyler, sprutor, skalpeller ska förvaras så att de inte kan förorena foder eller mjölk Mediciner bör förvaras i ett låst skåp eller låda (Rekommendation i IP Sigill) Läkemedelsrester och använda kanyler ska förvaras säkert t ex som riskavfall Behandling med antibiotika och andra receptbelagda läkemedel får bara göras efter veterinärs förskrivning Karenstider ska vara kända och efterlevas. 10

11 TRANSPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Lantbrukare transporterar ibland produkter som är klassade som farligt gods, t ex bekämpningsmedel, syra, bensin. Då gäller Räddningsverkets föreskrifter ADR-S. Under punkt 14 i säkerhetsdatabladet anges om produkten är ADR-klassad eller inte. För ej transportklassade preparat gäller: Transport skall ske i originalförpackning Åtgärder skall vidtas för att hindra eller motverka att skador orsakas på människor, djur, egendom och i miljön Godset ska hållas skilt från foder och livsmedel Förar- och passagerarutrymmet bör vara avskilt från förvaringsutrymmet Förpackningar skall vara säkrade så att de inte kan ramla omkull eller förskjutas För transportklassade (ADR) preparat gäller: Samtliga villkor ovan samt beroende på fordon och omfattning: För transporter med traktor eller motorredskap gäller Alla förpackningsstorlekar och obegränsade mängder kan transporteras om transporten sker utan ekonomisk vinning efter detaljförsäljningsled. För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ: 1. Transport som begränsad mängd: - Förpackningarna skall vara tillräckligt små (för många preparat högst 3 l) - Förpackningarna skall vara kombinationsemballage, t.ex. plastflaskor i en kartong, och kollinas storlek är begränsad (för många preparat högst 12 l) - Kollina skall vara märkta med LQ eller produktens UN-nummer inom en kvadrat ställd på sin spets 2. Transport som värdeberäknad mängd då storleken på förpackningar eller kollin överstiger ett visst värde. För sådana transporter krävs att: - Mängden transporterat gods inte överstiger 1000 poäng enligt ett speciellt beräkningssätt poäng motsvarar i allmänhet så stora varumängder att mängden endast kan överskridas vid transport med lastbil. Vid transport som värdeberäknad mängd är leverantören skyldig att lämna ett transportdokument där det framgår poängsumman för den aktuella transporten. - Typgodkänd förpackning. Varje förpackning ska vara märkt med symbol för aktuell ADRklass samt UN-nummer - Godsdeklaration medföljer godset - Brandsläckare motsvarande minst 2 kg pulver finns på fordonet - Samlastningsbestämmelser skall iakttas - Föraren har genomgått speciell utbildning. För dig som har behörighet kan Länsstyrelsen erbjuda en förkortad transportutbildning på distans. 11

12 SÄKER PÅFYLLNING För att kunna kallas en säker påfyllningsplats krävs: Säkert underlag Stor yta så att dunkar aldrig behöver ställas utanför påfyllningsplatsen. Rekommendation: Längd: spruta + traktor + minst 1 m Bredd: spruta + traktor + minst 2 m Skyddsavståndet är tillräckligt långt till avlopp, asfalterad gårdsplan, spolplatta, hängrännor och oskyddade stuprör. Men gärna kort avstånd till sprutförråd Påfyllning av vatten kan göras utan risk för överfyllnad eller baksug. Använd gärna bufferttank, överfyllnadsskydd, vattenmätare med automatisk stängningsventil och liknande. Slangen ska hänga över vattenytan för att minimera risken för baksug. 1. Biobädd Minst 15 m till brunnar, vattendrag, vattentäkter eller vattenförande diken. Tänk även på placering av hängrännor, stuprör och närhet till spolplatta Stora mängder yt- eller regnvatten från tak får inte rinna ner i bädden Ska placeras utomhus eftersom det krävs solljus och avdunstning för att det ska fungera Grundvattennivån får inte vara så hög att vatten riskerar tränga in underifrån Gärna omgiven av biologiskt aktiv, gräsbevuxen mark Gör så mycket som möjligt av sprutans rengöring i fält Omfattande bekämpningsmedelsanvändning i nederbördsrikt område välj en lösning med betongelement i sidorna och gjuten botten/folie i kombination med övertäckning under vinterhalvåret eller uppsamling av läckagevatten Uppvärmd biobädd krävs för ex växthus där biobädden används även vintertid. Underhållet är viktigt! Byt visset gräs. Om orsaken är spill åtgärda rutiner/teknisk utrustning så att det inte upprepas Fyll på med nytt material regelbundet Kan behöva täckas under vinterhalvåret i områden med höga nederbördsmängder Kan behöva vattnas en torr sommar Byt bädd efter 5-8 år. Lägg den utbytta bädden i kompost på t ex en presenning. Lägg en presenning över. Sprid på åkermark efter ett år. 2. Platta med uppsamling Minst 15 m till brunnar, vattendrag, vattentäkter eller vattenförande diken. Tänk även på placering av hängrännor, stuprör och närhet till spolplatta Kan t.ex. vara gödselplatta kopplad till urinbrunn Samla ALLT vatten hela året på platta utomhus Kan även ske inomhus på platta med uppsamlingstank Tank + uppsamlingsyta bör rymma minst spruttanken volym + regnvatten under säsongen Dimensionera yta, fall och ledningar så att plattan klarar tvätt och eventuell överfyllnad Omfattande tvätt av även andra maskiner och traktorer installera oljeavskiljare. Tänk på var du sprider! Små rester kan påverka vissa grödor. Sprid ut över så stor yta som möjligt. 12

13 3. Bevuxen mark Minst 30 m till brunnar, vattendrag, vattentäkter eller vattenförande diken Gräsbevuxen yta med ordentligt matjordslager Plan odränerad yta Biologisk aktiv mark Lång slang så att du kan flytta runt lite på ytan. Oftast bara lämpligt vid liten bekämpningsmedelsanvändning och små arealer. 4. Fältet Mobil påfyllning Minst 30 m till brunnar, vattendrag, vattentäkter och vattenförande diken För att undvika punktbelastningar, stå inte alltid på samma ställe vid påfyllning Kräver säker transport av preparat ut i fält Kräver att man kan skölja och ta hand om förpackningar i fält Kräver ofta även tankvagn med vatten samt utrustning för utvändig tvätt i fält. Odlingskontrakt MBO, IP Frukt & Grönt, Odlingskoncept Absolut Vodka: alt 1-4 är godkänt. IP Sigill: alt 1,2 och 4 är godkänt. 13

14 SPRUTAN Testad och godkänd En frivillig självklarhet är att sprutan ska vara testad och försedd med godkänt kontrollmärke. Länsstyrelsen har förteckning över godkända testare. För nedanstående odlingskontrakt är det krav på spruttest: IP Sigill, MBO, Odlingskoncept Absolut Vodka: Vartannat år eller max 25 ha/m ramp och år Inom vissa vattenskyddsområden. Vad ska medfölja sprutekipaget? Vindhastighetsmätare Vindriktningsvisare Termometer Tvättank med vatten samt tvål för föraren Handskar och annan skyddsutrustning Utrustning för byte/rensning av munstycken Första förbandsutrustning och ögondusch Larmanordning vid ensamarbete t ex mobiltelefon Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd (Krav i MBO, Absolut Vodka) Merparten av ovanstående är lagkrav eller allmänna råd! Underhåll och förbättringar av sprutan Exempel på utrustning som normalt bör finnas: Droppskydd Fotsteg och avställningsyta intill påfyllningshålet Dunksköljningsutrustning som använder rent vatten Sköljvattentank gärna med möjlighet till separat sköljning av tank, ramp, preparatpåfyllare Tankdiskmunstycke Ändventiler på bomsektionerna Hydraulisk bommanövrering Elmanövrering huvudventil och delsektionsavstängningar samt tryckreglerventil Exempel på utrustning som kan öka säkerheten vid omfattande bekämpningsarbete: Flervalshållare Preparatpåfyllare Tvättslang/högtryckstvätt för utvändig rengöring i fält Elmanövrering av ventil till sköljvattentank Styr- och övervakningsutrustning Kolfilter i traktorhytten Läs mer i broschyren Säkert Växtskydd Hur du underhåller och förbättrar sprutan. 14

15 SPRUTTEKNIK VAL AV MUNSTYCKE Storlek och märkning Munstyckstillverkare följer i regel en ISOstandard för märkning av munstycken (tabell 1). Standarden anger storlek, färg, munstycksflöde mm. Storleksmärkningen av munstycken grundas på flödet i gallon per minut vid 3 bars tryck. Vill du veta munstycksflödet för dina munstycken vid 3 bars tryck multiplicera storleken med 0,4. Ett exempel: Munstycket F har storlek 02 och flödet vid 3 bars tryck blir därmed 2*0,4 d v s 0,8 l/min. Märkningen av munstycken gäller oavsett material eller typ t ex low-drift, injektor, vanlig spaltspridare. Droppstorlek och duschkvalitet är dock unikt för varje munstycke och omfattas inte av standarden. Duschkvalitet Tabell 1. Märkning av munstycken enligt ISOstandard Märkning Färg Flöde vid 3 bar i l/min 0075 Rosa 0,3 01 Orange 0,4 015 Grön 0,6 02 Gul 0,8 025 Lila 1,0 03 Blå 1,2 04 Röd 1,6 05 Brun 2,0 06 Grå 2,4 08 Vit 3,2 10 Ljusblå 4,0 Tabell 2 är ett exempel på en tabell där droppstorlek och duschkvalitet för ett specifikt munstycke kan utläsas beroende på storlek och tryck. För att beräkna vätskemängd vid önskad duschkvalitet eller duschkvalitet vid den körhastighet du brukar använda behövs formlerna nedan. Vätskemängd (l/ha) = Munstycksflöde (l/min) = Munstycksflöde (l/min)*600 Hastighet (km/h)*munstycksavstånd (m) Vätskemängd (l/ha)*hastighet (km/h)*munstycksavstånd (m) 600 Tabell 2. Droppstorlek för ett specifikt munstycke vid olika storlek och tryck F F F F F F F F F F F Rosa Orange Grön Gul Lila Blå Röd Brun Grå Vit Ljusblå Tryck Bar Munstycksflöde från ett munstycke ( liter / minut ) FIN MEDIUM GROV MYCKET GROV 15

16 Vilken typ av munstycken ska jag välja? Munstycksvalet styrs av en mängd faktorer. Typen av preparat Vätskemängd Körhastighet Väderleksförhållanden Finns en flervalshållare (triplett, kvartett etc.) på sprutan kan man bestycka denna med munstycken som passar i olika specialsituationer t ex krav på god täckning vid låga vätskemängder eller krav på avdriftsreducering. Några typexempel hämtade från broschyren Säkert Växtskydd Hur du underhåller och förbättrar sprutan ges nedan. Särskilt avdriftsreducerande utrustning Idag finns det, för vissa preparat, krav på särskilt avdriftsreducerande utrustning. Det kan vara särskild sprutteknik eller munstycken som klarar av att reducera avdriften med 50 procent eller mer. För att få kalla utrustningen särskilt avdriftsreducerande måste tillverkare lämna in sin utrustning för provning, t ex vid BBA (Biologisches Bundesanstalt) i Tyskland. Längst bak i Hjälpredan för vindanpassade skyddsavstånd finns en lista över särskilt avdriftsreducerande utrustning godkänd vid Hjälpredans tryckning. Därför kan det idag finnas fler godkända munstycken och tekniker. Hör med din leverantör eller spruttestare. Observera att det kan finnas villkor för godkännandet, t ex att trycket i ytterdrag är lägre. 16

17 PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING På bekämpningsmedlets etikett och säkerhetsdatablad finns information om vilken personlig skyddsutrustning som krävs vid normal hantering. För fullständig rekommendation - läs båda. Utöver vad som anges på etikett/säkerhetsdatablad kan det finnas ytterligare behov vid vissa arbetsmoment. Vid tillredning av bekämpningsmedel - utgå från att du minst behöver: Skyddskläder: Overall + skyddsförkläde. Vid vissa arbeten kan det vara lämpligt att använda korttidskläder eller förkläde av korttidsmaterial. Gummistövlar: Ger ett bra skydd vid hantering av bekämpningsmedel. Använd ett särskilt par vid sprutning och byt inför varje säsong. Overallsbyxorna träs utanpå stövlarna så att man förhindrar att bekämpningsmedel rinner ner i skaften. Skor av läder eller tyg är direkt olämpliga när man jobbar med bekämpningsmedel, eftersom både läder och tyg suger upp vätska. Skyddshandskar: Vid blandning och annan hantering med koncentrerade kemikalier är en grövre handske av t.ex. nitrilgummi att föredra, eftersom de har en bättre motståndskraft mot kemikalier. För att skydda den tunna huden på underarmarna måste skaften vara tillräckligt långa. Skölj efter användning och byt handskar ofta! Engångshandskar finns i flera material. Nitrilgummi är att föredra framför PVC och latex. Engångshandskar passar endast vid kortare arbetsmoment och vid risk för kontakt med utspädda bekämpningsmedel, t.ex. när ett munstycke skall göras rent. Ögonskydd: Skall användas vid risk för stänk i ögonen, t ex vid påfyllning, rengöring och servicearbeten. Visir är bekvämt och skyddar även ansiktet och går i vissa fall att använda i kombination med halvmask. Ögonspolningsutrustning bör alltid finnas till hands! Andningsskydd: Hel- eller halvmask skall användas då det finns risk för inandning av ångor eller partiklar, t ex då man står lutad över preparatpåfyllare eller tanklock, då man befinner sig nära sprutdimman i en otät traktorhytt eller vid arbete med ryggspruta. På preparatetiketten står angivet vilken typ av filter som skall användas. Vid användning av partikelfilter är det minst klass P2 som gäller. Kolfilter finns i olika typer och klasser. Ett kombinationsfilter t ex ABE skyddar mot olika typer av gaser. Byt filter ofta - minst en gång per säsong! Vid sprutningsarbetet gäller: Om du inte har en tät hytt med övertryck skall du utgå från att du behöver full skyddsutrustning med andningsskydd enligt etikett. Är hytten tät och luftfiltret (partikel/kolfilter) i god kondition räcker det med overallen. Tänk på att inte dra in bekämpningsmedel i hytten via stövlar och handskar. Skölj av handskarna och ta av dem innan du sätter dig i en tät hytt. Måste du ta med skyddskläderna in i hytten lägg dessa i en hink eller liknade och ställ denna på golvet i hytten. Undvik att gå i bekämpad gröda. Skötsel av skyddsutrustningen Tvätta handskar, stövlar, visir, förkläde och skyddskläder med vatten direkt efter användning. Tvätta skyddsutrustningen ordentligt vid arbetets slut och häng upp den till torkning. Tag av gasfilter och partikelfilter från andningsskyddet och skölj masken enligt tillverkarens anvisningar. Tvätta alla kläder efter användning. Tvätta händerna noga! Förvaring Skyddsutrustningen skall förvaras torrt, ventilerat och lättillgänglig nära preparatförråd/påfyllnadsplats men åtskilt från både privata kläder och arbetskläder. Förvara inte skyddsutrustning i preparatförrådet. Läs mer i Säkert växtskydd Hur du skapar en säker arbetsmiljö. 17

18 EMBALLAGE OCH RESTER Rengöring av förpackningar Alt 1. Ingen sköljutrustning på sprutan. Fyll med vatten Fyll den tomma förpackningen till 1/5 med vatten. Sätt på korken Håll inte för med handen. Skaka Sköljvattnet ska komma åt hela förpackningens insida. Töm i tanken Låt förpackningen rinna av i minst 30 sek. Upprepa sköljningen minst 3 gånger Så att förpackningen säkert är ren. Alt 2: Sköljutrustning på sprutan finns. Skölj tills förpackningen är helt ren Sköljutrustningen måste arbeta med rent vatten, inte vatten från spruttanken Förvara rengjorda förpackningar samlat på särskild plats, exempelvis avgränsat under tak eller på påfyllningsplattan. Var lämnas rengjorda förpackningar? Tömda och ordentligt rengjorda förpackningar klassas inte som farligt avfall utan ska lämnas till återvinning. Dock inte till miljöstationer för hushåll! Eftersom det finns producentansvar på förpackningarna tas rengjorda dunkar emot gratis av det avfallsbolag som får ersättning för detta. Numera är det SvepRetur som även anordnar insamling av annan lantbruksplast. Insamling sker två gånger per år på angivna anläggningar. Övriga avfallsbolag tar emot dunkar men har rätt att ta betalt. Då ofta till en taxa för Brännbart. Rester och ej rengjorda förpackningar Farligt avfall Klassas som farligt avfall och skall därför lämnas till destruktion. Utnyttja kampanjer för insamling av gamla preparat Kontakta Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för upplysningar om vad som gäller kring insamlingsplatser. Det kan finnas möjlighet för små företag att lämna mindre mängder till bemannade återvinningscentraler i kommunen. Kontakta annars ditt avfallsbolag och ta reda på var insamling av farligt avfall från företag sker. Avfallsjournal Uppkommer farligt avfall i verksamheten skall anteckningar föras, s.k. Avfallsjournal. Transport av farligt avfall För transport av miljöfarligt avfall finns särskilda restriktioner. Kontakta Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i din kommun. Det kan finnas kommunala transportmonopol på farligt avfall. Transporten måste anmälas till länsstyrelsen eftersom det är transport av miljöfarligt avfall. Anmälan gäller i fem år. Transportanteckningar ska föras. Om det är större mängder (>100 kg kemikalierester per år) krävs särskilt tillstånd för transport av farligt avfall. Då krävs även transportdokument. 18

19 INVÄNDIG RENGÖRING AV SPRUTAN Direkt i fält efter avslutad sprutning - i rampen finns rester som motsvarar full dos i m. Kvar i tanken kan finnas 3 30 l, beroende på sprutans konstruktion. Koncentrerad sprutvätska finns i tankens sump, preparatpåfyllare, omrörningssystem, returslangar. Rekommenderad extrautrustning Sköljvattentank på ca 10% av tankvolymen - dock minst 150 liter. Tankspolningsmunstycke - sakta roterande med stora droppar är bäst. Förenklad rengöring - ger 1-3% av ursprunglig koncentration i spruttanken ca 15 min I regel använder man sig idag av en tredelad sköljning av sprutan. Undersökningar och försök visar att sköljningen av sprutan blir bättre om den delas upp ytterligare t ex i fem eller sex delar. Vissa sprutor har en konstruktion som medför att de måste sköljas på ett speciellt sätt för att man inte ska riskera att det finns rester av växtskyddsmedel kvar i den, t ex sprutor med rampcikulation. Sprutans instruktionsbok ger upplysningar om hur sköljning och rengöring ska gå till. Förenklad rengöring 1. Kör sprutan tom. 2. Späd ut resterna i tanken med ca 1/3 av färskvattentankens innehåll och sprid i fältet. Om det är möjligt på sprutan så bör den första delen färskvatten ledas direkt till ledningar och ramp för att späda ut de rester som finns där. 3. Fyll på med ytterligare 1/3. Cirkulera i systemet och sprid ut i fältet. 4. Fyll på med sista 1/3 vatten. Cirkulera i systemet och sprid ut i fältet. 5. Nu är sprutan sköljd nästan ren 6. Bottenventiler, filter och ändventiler på rampen kan nu öppnas på biobädd, platta med uppsamling eller biologiskt aktiv mark Tänk på att: Att alla ventiler öppnas och stängs under sköljningen Rester ska sprutas ut i fält men se upp så att rekommenderade doser inte överskrids i t ex grönsaker. Vid den första sköljningen är det full dos i ledningar och ramp! Grundlig rengöring inför sprutning i annan gröda, servicearbeten, funktionstest, vinterförvaring 1. Starta med förenklad rengöring 2. Fyll hela sprutan och tillsätt rengöringsmedel enligt anvisningarna. Cirkulera i systemet. Sprid ut i fält 3. Avsluta med förenklad rengöring. Rensa alla silar och munstycken Rengöringsmedel Ofta specifik verkan, d v s ett visst rengöringsmedel fungerar bra mot vissa medel men inte mot alla. Kan användas både för invändig och utvändig rengöring. All Clear Extra - Bästa medlet mot lågdospreparat. Tank o Ramptvätt - Bästa medlet mot fenoxisyror. 19

20 UTVÄNDIG RENGÖRING AV SPRUTAN Även utanpå sprutan finns rester som kommer från spill, skumning, överfyllnad eller avdrift. Upp till 1 % av den utsprutade kemikalien kan avsättas utanpå ekipaget. Minst avsättning - Low Drift eller Injektorspridare på en bom med liten yta. Störst avsättning - ramper med stor yta, t ex Hardi Twin eller Kyndestoft. Exempel på utrustning Tvättslang kopplad till separat pump (lågtryck alternativt högtryck) med rent vatten från sköljvattentanken. Borste eller spolmunstycke kopplas till tvättslangen. Borste ger bäst tvättresultat men det går åt mer vatten. God rengöringseffekt kan uppnås även med lågtryckspump (ca-pris 5000:-). Sprutans egen pump kan kopplas till lågtryckssystem (tryck upp till 8 bar) Val av plats Fält: Oftast bästa lösningen eftersom rampen är lättast att rengöra utfälld. Kräver slang kopplad till färskvattentank via pumpen eller annan utrustning för renspolning. Observera samma skyddsavstånd till brunnar, vattendrag och vattentäkt måste hållas vid tvätt som vid påfyllning. Biobädd: Viktigt att biobädden är tillräckligt stor så att vattnet inte stänker utanför. Biobädden tål inte alltför stora mängder vatten. Platta med uppsamling: Fungerar bra om plattan är tillräckligt stor. Gräsbevuxen biologisk aktiv mark: Fungerar bra om man växlar plats. Observera samma skyddsavstånd till brunnar, vattendrag och vattentäkt måste hållas vid tvätt som vid påfyllning. Vinterförvaring - frostskydd Glykol - Får inte spridas i miljön utan måste därför samlas upp och återanvändas eller destrueras. Spilld eller utsprutad glykol är en arbetsmiljöfara. 20

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna!

13 A Växtskydd/ Hantering. Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/ Hantering Magnus Sandström Välkomna! 13 A Växtskydd/Hantering Vilka är vi?: Magnus Sandström, kursansvarig, Jordbruksverket Thomas Wildt-Persson, rådgivningsexpert, Hushållningssällskapet

Läs mer

Förråd för växtskyddsmedel

Förråd för växtskyddsmedel Bygg säkert Förråd för växtskyddsmedel Bygg säkert Förråd för växtskyddsmedel 1 Växtskyddsmedel ska förvaras säkert av flera skäl. Det finns risker för barnen på gården, för obehöriga, för den yttre miljön

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Bygg säkert. Platta med uppsamling

Bygg säkert. Platta med uppsamling Bygg säkert Platta med uppsamling Säker påfyllningsplats är en av de viktigaste åtgärderna för att minska riskerna för att växtskyddsmedel sprids till känsliga miljöer. Påfyllning på platta kopplad till

Läs mer

L139267 Användningsområde 10 KG

L139267 Användningsområde 10 KG L139267 SWED/10L Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 10 KG L141170

Läs mer

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02 Trimaxx Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete Verksamt ämne: Formulering: Rekisterinumero: 5121 Behörighetsklass: 2L Registreringsinnehavare: ADAMA Registrations B.V.

Läs mer

Säker hantering av växtskyddsmedel

Säker hantering av växtskyddsmedel Säker hantering av växtskyddsmedel Information och konkreta råd 1 Jordbruksinformation 9 2008 Innehållsförteckning Du kan själv göra mycket.........................................4 Skydda yt- och grundvattnet.................................4

Läs mer

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Stödsökande Ansvarig/Närvarande Org.nr/Pers.nr Gårdsnamn Adress Fastighet Företagsnamn Postadress Telefon nr. Mobilnr. Datum Tid E-post Anledning till inspektionen Rutininspektion

Läs mer

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande Sidan 1 av 3 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

CHECKLISTA LANTBRUKSTILLSYN

CHECKLISTA LANTBRUKSTILLSYN CHECKLISTA LANTBRUKSTILLSYN 1. Administrativa uppgifter Företagets namn Org/persnr Tfn nr Adress Fastighetsbeteckningar Postadress E-postadress Söker gårdsstöd? Areal Total Åker Träda Bete Bedrivs verksamhet

Läs mer

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda Tern 750 EC Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda : vete, havre, korn råg och rågvete Verkningsmekanism : FRAC 5 Batchnummer och tilverkningsdatum : se

Läs mer

Sidan 1 av 4. Sökande. Datum. Från och med: Till och med: Samma som sökande (fyll dock i behörighetsnumret) Vem ska sprida ut bekämpningsmedlet?

Sidan 1 av 4. Sökande. Datum. Från och med: Till och med: Samma som sökande (fyll dock i behörighetsnumret) Vem ska sprida ut bekämpningsmedlet? Sidan 1 av 4 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Net innehåll: 3 L L166338 SWED/07Q PPE 4013778. Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. L166338 SWED/07Q PPE 4013778 Reg nr 5075. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. Riskupplysningar och skyddsanvisningar Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

Läs mer

Hur du underhåller och förbättrar sprutan

Hur du underhåller och förbättrar sprutan Hur du underhåller och förbättrar sprutan TRYCKSAK Hur du underhåller och förbättrar sprutan Textförfattare: Eskil Nilsson och Lars Pålsson, Visavi God Lantmannased AB, Magnus Sandström, Jordbruksverket

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 VARUINFORMATION Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt: ProtoxSvamp Anv. område: Träskyddsmedel. Sanering av äkta hussvamp,

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Växtskyddet och vattnet

Växtskyddet och vattnet Ett material från Säkert växtskydd och LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Växtskyddet och vattnet Hur mår vattnet i sverige, vad kan göras på gården för att minska läckaget, 1 vad innebär

Läs mer

Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel

Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel April 2011 Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att

Läs mer

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor.

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor. Belvedere Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor Gröda Betor Verksamt ämne Fenmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Desmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Formulering Suspo-emulsion (SE) Verkningsmekanism

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Känsliga områden enligt nitratdirektivet

Känsliga områden enligt nitratdirektivet Känsliga områden enligt nitratdirektivet kustområde Nya känsliga området övriga länet Lagring av stallgödsel Inget läckage eller avrinning Täckning av urin- och flytgödselbrunn Påfyllning av urin och flytgödsel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel

Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel Oktober 2011 Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Ombud: Distributör: Telefonnummer vid nödsituation: Bekämpningsmedel mot sniglar. W. Neudorff GmbH KG

Läs mer

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass

BRUKSANVISNING. 01 Produktfakta. Behörighetsklass L147730 SWED/12M Användningsområde Mot bladlöss i odlingar av lantbruksgrödor, frukt, jordgubbar, grönsaker, prydnadsväxter samt i plantskolor. I växthus, endast på prydnadsväxter. Behandling av ätliga

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

Säker växtskyddshantering i växthus

Säker växtskyddshantering i växthus Säker växtskyddshantering i växthus A B C D 0 % 0,01 % 33 % 100 % Bilden illustrerar olika koncentrationer av växtskyddsmedel A) Sprutvätska (100 g preparat/100 l). B) Sköljvatten (de sista 10 l i sprutan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

7-3105-200-184-11/10 SWED/11M

7-3105-200-184-11/10 SWED/11M 7-3105-200-184-11/10 SWED/11M Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behandling i potatis får ej ske senare än 7 dagar före skörd och i kepalök ej senare än 28 dagar före

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering

Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering Den här broschyren vänder sig till dig som planterar skog! Plantering av besprutade plantor medför hälsorisker. Det gör även besprutning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Reviderad: 2008-06-20 (ver 1c) Ersätter: 2007-08-17 (ver 1b) 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Reviderad: 2008-06-20 (ver 1c) Ersätter: 2007-08-17 (ver 1b) 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Reviderad: 2008-06-20 (ver 1c) Ersätter: 2007-08-17 (ver 1b) SÄKERHETSDATABLAD 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Funktion Shirlan (A7087J) Svampmedel Hälsoskadlig Miljöfarlig

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen

Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Lantbrukstillsyn Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Nr 4, 3 april 2009 Innehåll: Information kring bekämpningsmedel Jurister reder ut begreppen kring vad som gäller vid miljöbrott Vad gäller för förorenade

Läs mer

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl.

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. AquaPy 1 l (art nr 1385) AquaPy används för bekämpning av insekter i restauranger, storkök, slakterier, sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer, fjäderfähus,

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering

Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering Denna checklista gäller för: Företag/namn: Findus gårds-/fältnr: Underskrift: Datum:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Miljöpärm för golfbaneskötsel. Informations- och blankettmaterial

Miljöpärm för golfbaneskötsel. Informations- och blankettmaterial Miljöpärm för golfbaneskötsel Informations- och blankettmaterial Syfte Golfen påverkar miljön på olika sätt, både positivt och negativt. Ett bra och trovärdigt miljöarbete är nödvändigt för att golfbranschen

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. FORMEL Aerosolförpackad Skyddskräm för händer Artikelnummer 1-5005 Producent/Importör Företag ÖBERGS INDUSTRIER AB Adress

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Starane 180. EU513 Leaflet Label Front page cover OGRÄSMEDEL

Starane 180. EU513 Leaflet Label Front page cover OGRÄSMEDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Fara Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 88 Starane 180 Faroangivelser: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Bedömningsmanual Instruktioner Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas under berörd punkt. 1. Verkstadslokal brandsäkerhet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16

Säkerhetsdatablad. 1118-503, 118-510 Datum: 2009-02-16 1118503, 118510 Datum: 20090216 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktnamn och/eller nummer: 118503, 118510 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Alkaliskt rengöringsmedel

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden

Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden SYFTE Projektet behandlar kemikaliehantering inom vattenskyddsområden. Projektet är uppbyggt i flera delprojekt så att de deltagande

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Box 8061. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 08.03.2006 Sida: 1/6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produkter Produktnamn Icosit HM primer Komp. A

Läs mer

Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering

Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering Kursplan för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering Huvudman Skogsstyrelsen i respektive region är huvudman för kursen. Huvudmannen har ansvar för att det erbjuds kurser efter behov, att

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Reviderad: 2008-05-29 (ver 9b) Ersätter: 2007-06-19 (ver 9a)

SÄKERHETSDATABLAD. Reviderad: 2008-05-29 (ver 9b) Ersätter: 2007-06-19 (ver 9a) Reviderad: 2008-05-29 (ver 9b) Ersätter: 2007-06-19 (ver 9a) SÄKERHETSDATABLAD 01 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Topas 100 EC (A6209G) Funktion Svampmedel Importör Syngenta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Waste2Water SVENNINGSENS. Waste2Water har sedan 1993 utvecklat biologiska tvättanläggningar med vattenrecirkulation för tvätt av fordon och redskap.

Waste2Water SVENNINGSENS. Waste2Water har sedan 1993 utvecklat biologiska tvättanläggningar med vattenrecirkulation för tvätt av fordon och redskap. har sedan 1993 utvecklat biologiska tvättanläggningar med vattenrecirkulation för tvätt av fordon och redskap. Anläggningen kommer från USA och har hittills sålts exklusivt i Storbritannien där den gjort

Läs mer