Miljöredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2007"

Transkript

1 Miljöredovisning 27 S-223

2 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion 8 Svenskt Sigill, medlem 1 Året som gått 11 Milkos betydande miljöaspekter 12 Bull-Olles bageri 14 Klimatsmart 15 Milko Forum 15 Uppföljning av miljömål 16 Tjänsteresor 18 Förpackningar 18 Logistik 19 Produktion totalt 2 Östersunds mejeri 22 Sundsvalls mejeri 23 Bollnäs mejeri 24 Grådö mejeri 25 Karlstad mejeri 26 Adresser och kontaktpersoner 27 Ordlista BOD7 Biological Oxygen Demand biologisk syreförbrukning under sju dygn. Ett mått på det organiska innehållet i t.ex. avloppsvatten. COD Chemical Oxygen Demand kemisk syreförbrukning. Ett mått på det organiska innehållet i t.ex. avloppsvatten. EMAS Eco-Management and Audit Scheme eller EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsförordning. Emissioner Spridning av ämne eller energi (föroreningar, buller, värme mm) till omgivningen. Freoner Handelsnamn för olika klorfluorkarboner, t ex CFC och HCFC, som används som köldmedium i kylanläggningar. Dessa ämnen bryter ner ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Idag byts CFC och HCFC ut mot HFC som inte innehåller klor och därmed är mindre skadligt för miljön. Förnyelsebar energi Energi som ej har fossilt ursprung. Ex. vind och vattenkraft, ved mm. Grumlighetsmätare Mäter grumligheten i vätska (i detta fall mjölk i spillvatten) Gränsmjölk Mjölk/vattenblandning som uppstår vid ursköljning av tankar mm vid mejerier. ISO Internationella Standardiseringskommittén. ISO kommer av grekiskans isos som betyder lika. ISO 14 1 Standard innehållande kravspecifikation för miljöledningssystem. ISO 91 Standard innehållande kravspecifikation för kvalitetsledningssystem. ISO 22 Standard innehållande kravspecifikation för livsmedelssäkerhetsledningssystem. Konsumtionsmjölk Mjölk, fil, yoghurt, grädde mm. Flytande mjölkprodukter. Kontrollprogram Program för hur miljökontroll av verksamheten ska ske. Varje mejeri har ett kontrollprogram som är godkänt av dess tillsynsmyndighet. Köldmedium Ämne som effektivt tar upp och transporterar energi. KRAV Kontrollföreningen för ekologisk odling. Koldioxid (CO2) En gas som naturligt finns i atmosfären och som är nödvändig för djur och växter. CO2 halten har ökat p.g.a. användningen av fossila bränslen. CO2 är den viktigaste växthusgasen. Kväveoxid (NOx) En grupp gaser som bl.a. bildas vid förbränning och består av kväve och syre. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till salpetersyra som faller ner som surt regn. Bidrar också till övergödning. LCC (Life Cycle Cost) livscykelkostnad Livscykelkostnader är summan av nuvärdet av årliga drifts- och underhållskostnader och grundinvesteringen. LRF Lantbrukarnas Riksförbund. Miljöaspekt Del av ett företags verksamhet, produkter eller tjänster som medför eller kan medföra miljöpåverkan. Miljöledningssystem Del av det övergripande ledningssystemet som syftar till att förbättra företagets miljöprestanda. Innehåller bland annat miljöpolicy, mål och program samt rutiner för miljösäkring av driften. Miljöprestanda Samlat mått på hur ett företag påverkar miljön. Miljörevision Ett verktyg för företagsledningen som ger en systematisk, dokumenterad och objektiv utvärdering av hur bra företagets miljöledningssystem är. Miljöutredning Ett verktyg som syftar till att identifiera de aktiviteter i företaget som kan vara miljöpåverkande och som fastställer företagets miljöstatus. Process I ledningssystem beskriv process som en grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. REPA-registret Ett registreringsbolag för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar t.ex. kartong, wellpapp, plast och metall. Som medlem i REPA betalar Milko förpackningsavgifter för de förpackningar som släpps ut på den svenska marknaden. Ny organisation sedan 1/8 27 bolaget heter FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Spillvatten Mer eller mindre förorenat vatten från tillverkningsprocesser mm. Svenskt Sigill, IP SIGILL Standard för kvalitetssäkring av lantbruksföretag. Efterlevnaden av standarden kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan Utjämnings- och neutraliseringstankar Tank som rymmer stora volymer spillvatten. I den utjämnas spillvattnets flöde till det kommunala avloppsnätet. Spillvattnets ph-värde neutraliseras innan det släpps till avloppet. Värmeväxlare Överför värme från ett medium, t ex utgående ventilationsluft, till ett annat, t ex ingående ventilationsluft. WRD-olja Wide Range Distillate är en miljöanpassad eldningsolja med låg svavelhalt. (,1%). 2 Milko Miljöredovisning 27

3 Ställer du höga krav på din mat? Det gör vi! På Milko tycker vi om kunder med höga krav. Kunder som förväntar sig att maten är god och nyttig, och att djur och natur mår bra. Det stämmer nämligen bra överens med de produkter vi tillverkar och det sätt vi vill arbeta på. I Milkoland har vi naturliga förutsättningar för att driva miljövänliga jordbruk, till exempel behöver vi inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel på många av våra gårdar. Dessutom är alla våra mjölkbönder certifierade enligt IP Sigill. Det innebär att vi kan garantera att råvaran kommer från en svensk gård med höga krav på bland annat livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Vi har certifieringar och kontroller av vår produktion i hela kedjan från gården till mejeriet. Det är vi först med bland mejerierna, och stolta över. Under året har efterfrågan på Milkos ekologiska mjölk och fil ökat rejält försäljningen av våra ekologiska produkter ökade med 22 procent under 27. Det är en utveckling som vi inte är ensamma om, utan det är en tydlig trend i hela livsmedelsindustrin. Och det passar oss bra. Kommande år ska vi lansera fler ekologiska produkter, för att det ska finnas ännu mer att välja på i mejerihyllan. Vi strävar också mot att hälften av vår mjölk ska komma från ekologiska gårdar inom 15 år vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att lyckas nå det målet. Vill du veta mer om arbetet på en ekologisk gård kan du läsa reportaget på sidorna 8-9. Milko deltar också i ett projekt som ska ta fram en särskild klimatmärkning av livsmedel. Genom att ta det steget vill vi hjälpa våra konsumenter att göra en jämförelse och välja de livsmedel som står för en lägre andel utsläpp av växthusgaser. Det är en komplicerad fråga, men vi tror på att det går att ta fram en märkning som både är trovärdig och enkel för konsumenten att förstå. För att vi ska lyckas nå ett mer hållbart samhälle måste vi arbeta tillsammans från bonden och korna på gården, till mejeriet och vidare till våra kunder och den mjölk de väljer att köpa. Milkos medarbetare och medlemmar har under året gjort ett bra jobb för att dra sitt strå till stacken och vi tror på att våra kunder också vill vara med och göra det. Rolf Midow tf VD 3

4 Milko ett stort litet mejeri Milko ekonomisk förening hade vid årets slut 962 aktiva mjölkleverantörer och den totala mjölkinvägningen under året uppgick till ton. I Milkoland ingår de åtta landskapen Dalarna, Härjedalen, Hälsingland, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Värmland och Norra Dalsland. Tillsammans motsvarar landskapen en tredjedel av Sveriges yta. Milkos produkter tillverkas vid de fem mejerierna i Bollnäs, Grådö, Karlstad, Sundsvall och Östersund. Milkos organisation framgår av organisationsschemat på nästa sida. Förutom det som framgår av schemat finns: Bull-Olles Bageri AB i Bollnäs som är ett helägt dotterbolag som tillverkar bageri- och konditorivaror, paltbröd, Hälsingeostkaka och Moas ostkaka. Svenska Ostkompaniet HB är ett handelsbolag som ägs till lika delar av Milko och Skånemejerier. Företaget ansvarar för bitning, rivning, paketering, försäljning och marknadsföring av hårdost på den svenska marknaden. Bolaget Milko Skånemejerier Private Label HB ägs till lika delar av Skånemejerier och Milko. I bolaget säljs egna märkesvaror till handeln, så kallade Private Label produkter. HB Grådö Produktion är ett handelsbolag som ägs till lika delar av Milko och Arla. Företaget tillverkar olika produkter i bägare. Smältost- messmör- och matfettsproduktionen på mejeri Östersund har överförts till ett eget AB. Karlstad Östersund Sundsvall Bollnäs Grådö Mörby Produkter Vid våra mejerier tillverkas dryckesmjölk, fil, yoghurt, gräddeprodukter, smör, smältost, mesvaror, ost och aseptiskt förpackade produkter. Några av produkterna ingår i vårt ekologiska sortiment. Starka kända varumärken är Fjällfil, Fjällyoghurt, Fjällbrynt, Bärry och Bollnäsfil. 4 Milko Miljöredovisning 27

5 Miljö i hela kedjan Miljöarbetet i Milko omfattar hela kedjan från primärproduktionen till konsument. Det är viktigt att ha ett fungerande miljöarbete ända från mjölkleverantörerna på gården, transportarbetet till mejeriet, produktionen på mejeriet och distributionen ut till kund och konsument. Att djuren mår bra och vistas i en naturlig miljö är en grundförutsättning. Att vi använder förpackningar som är tillverkade av material som går att återvinna är en annan viktig miljöaspekt. Milkos engagemang för miljön omfattar både våra mjölkleverantörer och de företag som vi anlitar. I juni 22 certifierades hela Milko enligt ISO 141 och ISO 91:2. Regelverket kräver en omcertifiering vart 3:e år. Milko är även granskade enligt EMAS. I december 26 certifierades hela Milko mot livsmedelsstandarden, ISO 22. Milkos lantbruksföretag är certifierade enligt IP Sigills regelverk. Efterlevnad av standarden kontrolleras genom regelbundna revisioner som genomförs av ett oberoende certifieringsorgan. Från den 1 februari 27 är Milkos samtliga produkter märkta med Svenskt Sigill. Läs mer om detta på sidan 1. Den produktionskedja som ledningssystemet för kvalitet och miljö omfattar börjar vid mjölkkyltanken hos bonden och slutar vid leverans till kund. För att systemet ska kunna utgöra ett effektivt verktyg i vår strävan efter förbättring är det viktigt att det är en del i det dagliga arbetet och att ansvaret för driften ligger i linjeorganisationen. Milkos ledningsgrupp har det övergripande ansvaret. Ständiga förbättringar Kvalitets- och miljöchefen rapporterar arbetets fortskridande i ledningsgruppen. Inom linjeorganisationen finns på stabs-/funktions-/ driftplatsnivå speciella kvalitets- och miljösamordnare som ingår i kvalitets- och miljögruppen. Se Kontaktpersoner sid 27. Milkos ledningsgrupp har fastställt de övergripande miljömålen som sedan bryts ner i detaljerade miljömål på varje driftsplats/funktion/ avdelning och läggs in i affärsplanerna. Resultatet följs upp tertials eller årsvis på varje funktion/avdelning. Granskning av att systemet fungerar sker genom återkommande interna och externa revisioner. Att ta till vara konsumenternas synpunkter som kommer via Milko Forum är viktiga insatser till förbättringar. Organisationsschema Milkos ledningssystem för kvalitet och miljö Målgrupp för miljöredovisningen Syftet med miljöredovisningen är att ha en öppen redovisning av vårt miljöarbete samt öka engagemanget för miljöarbetet hos medlemmarna och medarbetarna. Målgrupper för miljöredovisningen är medlemmarna, medarbetarna, kunder, konsumenter och övriga intressenter. Vi har en allt större kontakt med skolor och högskolor och ser dessa som en mycket viktig intressent. Miljöredovisningen kommer även att läggas ut på vår hemsida. Organisation för kvalitets- och miljöarbetet 5

6 Flöden i Milko Gård 962 mjölkgårdar 334 miljoner kg mjölk Intransport mil Drivmedel 1 54 tusen liter diesel Utsläpp till luft ton CO2 26 ton NOx Mejeri Förnödenheter ton förpackningar Energi MWh eldningsolja MWh elenergi MWh fjärrvärme Vatten 1 8 miljoner liter Avfall 817 ton till energiutvinning 186 ton till deponi 38 ton till materialåtervinning 1 44 ton till kompost/rötning 24 ton farligt avfall Utsläpp till luft ton CO2 13 ton NOx Utsläpp till vatten 84 miljoner liter avloppsvatten 678 ton BOD7 1 ton Fosfor Uttransport mil Drivmedel tusen liter diesel Utsläpp till luft ton CO2 39 ton NOx Grossist/ Butik (produkter) ton Mjölk/ fil/ yoghurt/ grädde ton Ost 2 6 ton Pulver ton Matfett ton Mesvaror 1 96 ton Mjukost ton Aseptiska produkter 669 ton Industrimjölk/grädde 6 Milko Miljöredovisning 27

7 Ekologiska produkter 27 har blivit något av ett genombrottsår för ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel efterfrågas av allt fler konsumenter. Milkos försäljningsvolym av ekologisk mjölk och fil, till dagligvaruhandeln och storhushåll, har ökat med ca 2 procent. Satsningen på ekologiskt fortsätter under 28, med lansering av ett antal nya ekologiska produkter. Dessutom satsar Milko på att uppmuntra fler av ägarna att lägga om till ekologisk produktion samt att få in nya ekologiska mjölkleverantörer. Milko strävar mot att hälften av mjölken ska komma från ekologiska gårdar inom 15 år. Den ekologiska mjölkråvaran utgjorde 7,6% av invägningen i december 27. Ytterligare information om ekologiskt lantbruk kan rekvireras från Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, tfn Hemsida Miljöfakta Milko Marknad/ Milko försäljning Ekologisk mjölk och fil, andel av mjölk- och filförsäljning 4,4% 4,8% 5,4% 6.45% Vår vision Skapa Sveriges mest intressanta livsmedelsföretag med tydlig ekologisk inriktning. Milkos affärsidé Med Sverige som bas utvecklar och marknadsför vi naturliga och intressanta och ekologiska livsmedel som tillfredställer aktiva och miljömedvetna konsumenters behov av matupplevelser och ett gott liv. Miljöpolicy för Milko Milko skall verka för ett ekologiskt hållbart samhälle, genom att förädla medlemmarnas mjölkråvara till högkvalitativa livsmedel som marknaden efterfrågar med minsta möjliga förbrukning av ändliga naturresurser. Milkos leverantörer av råvara skall arbeta enligt regler och villkor för IP Sigill. Detta innebär att vi ska: Ständigt arbeta för att minska vår verksamhets miljöbelastning samt öppet redovisa vårt miljöarbete Sträva efter att minimera resursanvändningen, speciellt med avseende på ändliga naturtillgångar Genom kontinuerlig utbildning stimulera medarbetarna och medlemmarna till att ta personligt miljöansvar samt Vara lyhörda för marknadens och övriga intressenters miljökrav Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändring av verksamheter Certifiera Milkos alla leverantörer av mjölkråvara enligt IP Sigill I övrigt leva upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning och av myndigheter Fastställd den 5 december 26 7

8 Med ekologisk produktion får man vara bonde på allvar Att vara ekologisk mjölkbonde är ett utmanande arbete, som kräver ett lite annat sätt att tänka än när man driver en konventionell mjölkgård. Men många av dem som har ekologiska gårdar tycker också att den utmaningen är det som gör jobbet spännande. Så är det i alla fall för Sigrid och Christer Wedin, ekologiska mjölkbönder i Helgum. En av Milkos 8 ekologiska gårdar drivs av Sigrid och Christer Wedin i Helgum. På sin gård, i en backe med vacker utsikt mot Helgumssjön, har de 26 mjölkande kor, kalvar, kvigor och ett par katter med tillhörande kattungar. Sigrid och Christer tillhör veteranerna bland Milkos ekologiska mjölkbönder och har haft en KRAV-certifiering av sin gård sedan mitten av 9-talet. Det började med att vi läste en omläggningskurs. Vi var nyfikna på vad det kunde innebära och hade redan innan kursen tankar på hur vi ville driva vårt jordbruk och vad våra val innebar för generationerna som kom efter oss. Av de 2 som läste kursen var vi fyra som tog steget fullt ut och ställde om till ekologisk produktion, berättar Christer. Fastän både Sigrid och Christer såg fördelarna med att vara ekologiska mjölkbönder så kändes det osäkert att ta det sista steget och faktiskt certifiera sig. Jag förstår dem som tvekar idag det satt ganska långt inne att ta det sista steget som krävdes, det var en lång mental process. Dels var det något helt nytt som man gav sig in på. Dessutom hade vi hört många skrönor om hur det gick till på ekologiska gårdar. Några som fick veta att vi var ekologiska mjölkbönder frågade är du sån?, säger Christer med ett skratt. Men jag tycker att det har blivit roligare att vara bonde sedan vi ställde om till ekologiskt. Det är mer av en utmaning nu man får vara bonde på allvar. Utmaningarna för en ekologisk mjölkbonde kan bland annat bestå av att skördarna varierar mer år från år beroende på väder och vind. KRAV:s regler säger också att en större del av kornas foder måste komma från gården, att man inte får använda handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel och att korna ska få gå ute på bete längre än på en konventionell mjölkgård. Allt det innebär att en ekologisk gård ofta har en lägre avkastning både på det som odlas och mängden mjölk de får ut från korna. Innan vi började med ekologiskt så mjölkade vi ungefär 9 kg ECM (energikorrigerad mjölk) per ko och år. Efter omställningen sjönk den siffran till 8 kg ECM. Men vi bestämde oss för att vi skulle komma upp till samma nivå igen, och nu ligger vi på ungefär 9 7 kg ECM. Så det går! säger Christer och fortsätter: Jag tror inte att man ska behöva uppleva en så stor dipp i mjölkmängden om man ställer om idag, det finns mer samlad erfarenhet nu än för tio år sedan. Och om man har en mer klöverrik vallodling och en mindre mängd inköpta fodermedel är växtnäringsbalansen oftast god för både miljö och bördighet på en ekomjölksgård. Kontroll av gården En KRAV-certifierad gård måste också kunna redovisa att de följer en uppsättning regler som ställs för att man ska få certifieringen. Det görs genom att man varje år rapporterar in allt från vilken gödslingsstrategi man har på gården till vilka diskmedel man använder. En revisor kommer en gång per år på ett föranmält besök och kontrol- 8 Milko Miljöredovisning 27

9 lerar att uppgifterna stämmer och dessutom kan oanmälda besök göras, där revisorn till exempel ser till att korna får gå ute på bete som de ska och att utsädet som används är det rätta. Visst kan det verka lite krångligt, men Christer ser det som en viktig del av KRAV-märkets trovärdighet. Kontrollen handlar om att konsumenterna ska kunna lita på vad de får när de köper en KRAV-märkt mjölkliter, utan kontrollerna skulle de inte ha något förtroende för märkningen. Dessutom ser jag revisorerna som en hjälp och ett stöd för mig på gården. De har mycket kunskap att förmedla och kan ge mycket input till förbättringar, säger Christer. Ekologiska produkter efterfrågas Efterfrågan på ekologiska livsmedel har stigit rejält både bland konsumenter i Sverige och i övriga världen. Milkos försäljning av ekologisk mjölk och fil ökade med 22 procent under 27 och i planerna för 28 ingår att utöka det ekologiska sortimentet. Visionen är också att mängden ekologisk mjölk som levereras in till våra mejerier ska motsvara 5 procent av den totala mängden mjölk om 15 år. Under 27 vägde Milko in ekologisk mjölk som motsvarade drygt 7 procent av den totala mjölkmängden. Milko behöver med andra ord många fler ekologiska mjölkleverantörer för att nå sitt mål. Med tanke på den stora efterfrågan på ekologiska livsmedel har pendeln svängt så att allt fler ser på de ekonomiska skälen till att ställa om, och inte främst fokuserar på ideologin bakom. Men om man lägger om av enbart ekonomiska skäl tror jag att det kan upplevas som för mycket med de regler och krav som ställs. Någonstans måste tankarna finnas med om att man gör det här för att man tror på ett hållbart jordbruk, säger Christer. Jag tror att det kommer att bli allt viktigare att producera maten i vårt närområde på ett hållbart sätt. Jag tror på en mycket ljus framtid för det norrländska jordbruket, med allt vårt rena vatten och övriga goda produktionsförutsättningar. Jag tror att det kommer att bli allt viktigare att producera maten i vårt närområde på ett hållbart sätt. 9

10 Svenskt Sigill Att köpa svenskt är viktigt för många konsumenter. Kraven på ursprungsmärkning som visar var ett livsmedel är producerat växer allt starkare. Det är också viktigt att råvarorna är kontrollerade, att produkten är säker och att producenterna tagit sitt ansvar för djur och miljö. Därför finns Svenskt Sigill, en kvalitetsmärkning av råvaror som garanterar att de producerats på kontrollerade svenska gårdar och odlingar med omsorg om människor, djur och natur. Gårdar och odlingar som är godkända att producera Svenskt Sigill-märkta råvaror ligger steget före myndigheternas krav och följer ett omfattande regelverk. Märkta varor kan spåras tillbaka till producenterna. Målet med Svenskt Sigill är att skapa en uthållig jordbruks- och trädgårdsproduktion som möter konsumenternas krav. Märket står för ett livskraftigt jordbruk som leder kvalitetsutvecklingen. med 35 dagar i butik, där Milkos ägare tillsammans med personal har berättat om Milko och låtit konsumenter smaka Milkos produkter. Medlem och IP Sigill i Milko Medlemsavdelningens främsta uppgift är en serviceavdelning till medlemmarna. Vid årets slut uppgick antalet mjölkproducenter till 962 st vilket är en minskning med 161. Alla leverantörer är nu certifierade och godkända enligt IP Sigill och alla produkter är märkta med Svenskt Sigill. Milkos egna interna revisorer har varit igång med återrevisioner under året. Året för mjölkleverantörerna började med en ny version av Miljöhusesyn och IP Sigillregler för både Gård och Mjölk. Dessa ska årligen genomgås i en så kallad egenrevision. Kopia på checklistorna från IP Gård och Mjölk samt en kopia på åtgärdsplanen från miljöhusesynen ska årligen skickas in till Milko. Mjölkleverantörerna är viktiga i kommunikationen med konsumenterna. Många konsumenter har besökt våra gårdar, allt från dagisbarn till nyfikna turister. Vårens betessläpp blir allt populärare att komma och titta på. Aktiviteter kallade bonde i butik har genomförts under året Miljöfakta Medlem Invägning mjölk tusen ton Ekologisk mjölk * Leverantörer andel av total mängd mjölk 5,6% 5,5% 6,5% 7,6% antal vid årets slut * Andelen ekologisk mjölk räknas per den 31 december aktuellt år. Om Svenskt Sigill Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som arbetar utifrån fem löften till konsumenterna: Säkra livsmedel. Höga krav, strikta regler, provtagningar och analyser ger säkra och trygga råvaror. Djuromsorg. En ansvarsfull djuromsorg, med höga krav på miljö och skötsel, ger friska och välskötta djur som mår bra. Öppna landskap. Svensk produktion, skyddade miljöer och betande djur ger levande och öppna landskap. Miljöansvar. Planering, precision och skyddsåtgärder ger mindre läckage av ämnen som övergöder naturen, mindre risker med bekämpningsmedel och en lägre förbrukning av jordens resurser. Fristående kontroll. Ett oberoende kontrollföretag ser till att regler följs och att den höga kvaliteten säkras. Planerade kontroller och stickprov bidrar till råvaror som uppfyller Svenskt Sigill löften. 1 Milko Miljöredovisning 27

11 Året som gått Klimatfrågan har varit i fokus under 27. KRAV och Svenskt Sigill har initierat ett projekt för att ta fram regler för klimatmärkning av mat. Milko har tillsammans med några andra verksamma inom de gröna näringarna gått med i projektet. Ett klimatmärke för mat ger konsumenterna en möjlighet att bidra i klimatarbetet genom att aktivt välja livsmedel med lägre klimatpåverkan. De viktigaste kriterierna för märkningen är att den ska vara trovärdig och funktionell. Klimatfrågan är extremt viktig men vi får inte glömma bort övriga miljömål i den tydliga klimatdebatt som pågår. Under 27 har vi arbetat med att vidareutveckla kvalitets- och miljöarbetet i hela kedjan från mjölkråvaran till konsument. Genom våra certifieringar av Svenskt Sigill, ISO 91, 141, ISO 22 och EMAS- registreringen har vi en tredjepartskontroll av vårt kvalitetsoch miljöarbete i hela kedjan från ko till konsument. Samtliga av Milkos mjölkleverantörer är certifierade enligt IP Sigill som är certifieringen bakom kvalitetsmärket Svenskt Sigill. Alla våra produkter är märkta med Svenskt Sigill vilket innebär att konsumenterna garanteras; säkra livsmedel, god djuromsorg, öppna landskap, miljöansvar samt en opartisk tredjepartskontroll. Ungefär 8 av Milkos mjölkgårdar är även certifierade för att kunna leverera KRAV-godkänd mjölk. Andelen KRAV-godkänd mjölk utgjorde 7,6 % av den invägda mjölkmängden i december 27. Milko strävar mot att hälften av mjölken ska komma från ekologiska gårdar inom 15 år. Informationsträffar har hållits under året för att stimulera fler att gå över till KRAV-godkänd produktion. Det dagliga förbättringsarbetet inom kvalitets- och miljöområdet har varit framgångsrikt även under 27. Miljönyckeltalen visar att vi har minskat vår miljöpåverkan inom många områden. Energiförbrukningen (per ton producerade produkter) har minskat med 6% genom de energieffektiviseringsåtgärder som genomförts på mejerierna. Sammanställningen av statusen på miljömålen finns redovisade på s Ett kemikaliehanteringssystem har införts och implementeringsarbetet pågår. Systemet garanterar aktuella säkerhetsdatablad och blir ett viktigt verktyg i arbetet med att minska antalet kemikalier. Milko har under året avslutat miljöärendet avseende förorenad mark i en tidigare ägd mejeri-fastighet. Saneringsåtgärder har genomförts framgångsrikt tillsammans med kommunen. Engagerade och kompetenta medarbetare och mjölkleverantörer har bidragit till ett framgångsrikt kvalitets- och miljöarbete under året. Östersund mars 28 Inger Larsson, Kvalitets- och miljöchef Klimatfrågan är extremt viktig men vi får inte glömma bort övriga miljömål i den tydliga klimatdebatt som pågår. 11

12 Betydande miljöaspekter inom Milko Mjölkleverantörer Utgångspunkten för Sveriges bönder är ett uthålligt lantbruk som bygger på kretsloppsprincipen. Den lägger fast riktlinjerna i det långsiktiga miljö- och djuromsorgsarbetet. Kor och mjölkproduktion påverkar vår miljö både positivt och negativt, liksom all annan livsmedelsproduktion. Betande kor är ett naturligt inslag i landskapsbilden och en grundförutsättning för att bibehålla det öppna landskapet. Ett av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är ett Rikt odlingslandskap. Negativ miljöpåverkan sker i form av övergödning och utsläpp av växthusgaser t.ex. metan och koldioxid. Goda förutsättningar för miljöanpassat jordbruk Omfattningen av jordbrukets miljöpåverkan beror på jordarter och klimatförhållanden, hur mycket handelsgödsel och bekämpningsmedel som används samt balansen mellan djurhållning och växtodling. I stora delar av Milko s område råder ett svalt klimat, det är ren luft och få insekter. Jordbruken bedrivs till stor del i skogs- och mellanbygd. Dessa faktorer innebär sammantaget oftast en mindre miljöpåverkan från jordbruk. Transporter Transporter är orsak till en stor del av vår totala miljöpåverkan. Men utan dem skulle vi inte klara att hämta mjölkråvara, transportera mellan mejerierna och leverera förädlade produkter. Vi ställer höga miljökrav både på egen transportverksamhet och, genom avtal, på externa åkare. Transporterna förbrukar ändliga resurser som inte kan förnyas (drivmedel, oljor m.m.) och för med sig emissioner från bränsle som påverkar klimatet globalt och bidrar till försurning av mark och vatten. Spridning av partiklar från förbränning av diesel och slitage av däck påverkar andningsorganen. För kylning av mjölkråvara och mejeriprodukter vid transport behövs energi och köldmedium. Det finns risk för läckage av köldmedium som kan påverka klimatet. Buller från fordonen kan också vara en miljöstörning för närboende. Mejerier Våra fem mejerier inverkar på miljön på ungefär samma sätt och har därmed samma betydande miljöaspekter. Därför har i många fall likvärdiga åtgärder vidtagits vid alla mejerier. Spillvatten från mejerierna Spillvattnet från ett mejeri innehåller bland annat mjölk- och kemikalierester från diskning. Dessa rester är inte miljöfarliga i sig. Däremot kan det reningsverk mejeriet är kopplat mot få problem om flöde, föroreningshalt och ph-värde varierar kraftigt. Detta kan påverka i huvudsak lokala och regionala vattendrag och sjöar. Sötvatten är globalt sett en begränsad naturresurs. Våra mejerier har idag neutraliserings- och utjämningstankar där ph-värdet justeras och flödet jämnas ut. Tankarna gör det möjligt att samla upp eventuella ofrivilliga utsläpp. Spillvattnet till det kommunala avloppsnätet kontrolleras löpande enligt våra kontrollprogram och varje mejeri har minst en ackrediterad provtagare. Andra exempel på reningsutrustning i mejerierna är fettavskiljare, som minskar utsläpp av fett till spillvattnet, och oljeavskiljare i avlopp från tvätthall och verkstad. Energiförbrukning i produktionen och utsläpp till luften Lokaluppvärmning och framställning av ånga till mejeriets processer sker med hjälp av elektricitet alternativt fossila eller förnybara bränslen. Det medför bland annat utsläpp av klimatpåverkande och försurande gaser. Fossil energi är en ändlig resurs som inte kan förnyas. I produktionskedjan upphettas och kyls mjölken i värmeväxlare med energiåtervinning. Våra mejerier använder miljöanpassad lågsvavlig olja, så kallad WRD-olja. Till samtliga driftplatser sker elleverans av förnybar el enligt benämningen Bra miljöval. Vi har börjat byta ut fossil energi mot förnyelsebar. För att spara energi har vi infört nya system för processtyrning och värmeåtervinning, värmeväxlare som återvinner värme från ventilationsluft och kylkompressorer, tidsstyrda luftkompressorer och ventilationsanläggningar samt tättslutande slussar vid utlastning från kyllagren. Hantering av kemikalier och oljor Vid mejerier används kemikalier i kylsystemen, för rengöring, vid underhåll av utrustning och för ph-justering av avloppsvattnet. Att hantera stora mängder kemikalier innebär en risk ur miljösynpunkt. 12 Milko Miljöredovisning 27

13 Milko är med i Svensk Mjölks branschgemensamma kemikalieråd. Kemikalier som finns på Svensk Mjölks lista är godkända utifrån kriterierna miljö, hälsa och funktion. Dessa ska väljas i första hand. Ett kemikalieledningssystem är inköpt och inplementeras just nu på mejerierna. Detta skall vara ett verktyg för optimering av kemikalieanvändningen. Felande ventiler, slangbrott och den mänskliga faktorn är exempel på orsaker till eventuella ofrivilliga utsläpp. Beroende på typ av kemikalie kan detta leda till olika påverkan, t.ex. förorening av mark och vatten, försurande nedfall i samband med nederbörd, påverkan på ozonskiktet eller växthuseffekt. Olika system för invallning och stängning av brunnar har införts vid alla mejerier. Beredskapsplaner för nödlägen är upprättade. Vid våra mejerier används i huvudsak ammoniak som köldmedium. Även propylenglykol och så kallade freoner kommer till användning. Utsläpp av ammoniak bidrar till det försurande nedfallet i samband med nederbörd. Avfall från produktionen I vår verksamhet uppstår en hel del avfall. Vi försöker i första hand att begränsa den totala mängden avfall. Det avfall som ändå uppstår sorteras så att så lite som möjligt läggs på deponi. Transporten av avfall påverkar miljön enligt transportavsnittet ovan. Vid förbränning av avfall uppstår emissioner i första hand till luft. Deponier kan förorsaka utsläpp till luft, mark och vatten. Farligt avfall från mejerier är främst oljor, fetter, lösningsmedel och syror/baser. Buller Processerna vid mejerierna och transporterna orsakar buller i omgivningen. Vid flera av mejerierna finns närliggande bostadsområden. Bullermätningar utförs med regelbundna intervaller. Bullerreducerande åtgärder har vidtagits. Leverantörssamverkan Övriga leverantörer av betydelse har besvarat en enkät om sitt miljöarbete vi väljer i första hand leverantörer som bedriver ett 13

14 aktivt miljöarbete om de i övrigt är likvärdiga beträffande pris och kvalitet. Produkter och förpackningar Det är i huvudsak val av råvara, hur en ny produkt passar in i produktionsprocessen och val av förpackningssystem som medför miljöpåverkan. Inom branschen har förpackningsmaterial diskuterats i många år och man har kommit fram till att papper och plast för närvarande är bäst miljöanpassat för mejeriprodukter. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla förpackningarna. Förslagsverksamhet ökar engagemanget På våra mejerier bedrivs förslagsverksamhet där medarbetarna själva kan komma med idéer kring hur miljöarbetet kan utökas och bli bättre. Inom produktion finns även förbättringsgrupper som arbetar med ständiga förbättringar på avdelningsnivå. Marknad, försäljning och administrativa funktioner På våra avdelningar för marknadsföring, försäljning och administration är det tjänsteresor som har den största miljöpåverkan på motsvarande sätt som ovan beskrivna transporter. Medvetenheten om detta har stärkts och telefoni och IT utnyttjas i allt högre grad. Upplägget i marknadsföring och försäljning påverkar även de övriga delarnas miljöpåverkan t.ex. genom val av förpackningar, produktionsplanering och logistiska utfästelser mot kund. Bull-Olles Bageri AB Bull-Olles Bageri är ett fristående dotterbolag med 22 anställda. Bull-Olles Bageri tillverkar bageri- och konditorivaror samt paltbröd för försäljning i Hälsingland, Dalarna och Gästrikland. Dessutom tillverkas ostkaka som säljs under varumärkena Moas Ostkaka och Hälsinge Ostkaka. Här tillverkas också en ostkaka som EMV till Axfood som säljs i butiker över hela landet. Försäljningen på den lokala marknaden har också utvecklats positivt vilket visar att det finns utrymme för mindre bagerier med korta avstånd till kunderna och därmed färskare bröd. Produktionen under 27 minskade med 11 ton. Energiförbrukningen per kg bröd/moas har ökat något sen året innan beroende på den minskade produktionen men ligger ändå betydligt bättre än det satta målet. Drivmedelsförbrukningen för transporterna ligger något högre än året innan. Miljöfakta Bull-Olles Bageri Bröd ton Drivmedel transporter liter diesel/kg bröd,38,39,38,4 Brännolja liter brännolja/kg bröd/moas,142,144,117, Milko Miljöredovisning 27

15 Klimatsmart Vad kan du göra för miljön? Ja, alla kan och måste göra någonting om vi skall lyckas nå ett mer hållbart samhälle - från bonden och korna på gården, till mejeriet och vidare till våra kunder och de mejerivaror kunderna väljer. Var och en kan bidra genom att: Välja närproducerad mat så minskar du transporterna Köpa ekologisk mat och Svensk Sigillmärkta produkter så minskar du påverkan på miljön genom naturliga odlingsmetoder. Välja kött från betande djur som nötkött så bevaras odlingslandskapets kultur- och naturvärden. Kasta mindre mat. Undvika at ta bilen till affären. Många av de produkter vi äter varje dag har rest långt och förbrukat en stor mängd energi innan de når vårt matbord. Vi i Milko jobbar med de val som finns i de steg där vi kan påverka. Exempel på detta är: Certifiering av alla mjölkleverantörer enligt IP Sigill. Val av energislag för våra mejerier. Optimeringar av t ex energi, vatten, kemikalier, process Optimering av transporter, både intransport och distribution. För att vi ska lyckas nå ett mer hållbart samhälle måste vi arbeta tillsammans. Livsmedelskedjan från ko till konsument är lång och inkluderar många steg. I varje steg kan man göra ett antal val för att bidra till ett uthålligt samhälle. För att vi ska lyckas nå ett mer hållbart samhälle måste vi arbeta tillsammans. Milko Forum Milko Forum är konsumenternas väg in i Milko. Hit hör man av sig med synpunkter och klagomål, beröm och frågor. Här ges direkt ett betyg på hur kvalitets- och miljöarbetet fungerar. Att ta tillvara och förmedla de signaler som kommer in till Milko Forum är en av de viktigaste insatserna till förbättring. Kontakt Milko Forum Telefon: Hemsida: 15

16 Uppföljning av miljömål Milkos övergripande miljömål 27 Fastställda vid Ledningens genomgång 1. Minska utsläpp av klimatpåverkande gaser från mejeriernas energiförsörjning, logistiken samt tjänsteresor. 2. Öka andelen ekomjölkråvara i takt med marknadens efterfrågan. 3. Öka andelen miljöbedömda kemikalier enligt Svensk Mjölks kriterier. 4. Minska utsläpp syreförbrukande ämnen, angett i BOD7, till vatten. 5. Minska mängderna avfall och restprodukter. Utifrån detta har funktionerna formulerat preciserade mätbara miljömål för respektive verksamhet. Status i preciserade miljömål vid utgången av år 27. = Målet är uppfyllt = Arbete pågår = Målet ej uppfyllt Mål (Målen är ej presenterade i prioritetsordning) Övergripande miljömål nr 1 Målår Status Kommentarer Logistik Intransportarbetet ska minska med 5 mil exkl. ev nytillkomna leverantörer utanför nuvarande hämtningsområde. 27 Intransportarbetet minskade med 35 mil. Chaufförerna som kör fordon utrustade med fordonsdator ska minska sin drivmedelsförbrukning med 3%. 27 Nuvarande fordonsdatorer fungerar inte bra. Ett nytt hjälpmedel för registrering av drivmedelsförbrukningen testas. Samtliga chaufförer ska uppdateras i heavy ecodrivutbildning. Distributionsarbetet inom Milkoland med egna och helchartrade fordon ska reduceras med 5 mil. Produktion 27 Distributionsarbetet inom Milkoland har minskat men p.g.a. att det totala distributionsområdet har blivit större har distributionsmilen ökat. Energiförbrukning < 325 kwh/ton mjölk. 27 Energiförbrukningen minskade till 314,8 kwh/ ton mjölk. Utreda möjligheten till alternativa energikällor t.ex. biogas. 27 På tre av mejerierna pågår utredning av möjligheten att ansluta energiförsörjningen till biogas alternativt pellets och fjärrvärme. Mejeriet i Bollnäs har sedan tidigare fjärrvärme för hela energiförsörjningen. Mejeriet i Karlstad har i början av 28 anslutits till fjärrvärme för energiförsörjningen av värme, varmvatten och ventilation. Aktuella energikarteringar 27 Samtliga driftplatser har genomförda energikarteringar med prioriterade aktiviteter för energieffektiviseringsåtgärder. På en anläggning ska karteringen uppdateras samt detaljeringsgraden förfinas. 16 Milko Miljöredovisning 27

17 Försäljning Resorna skall minska med minst 5% under året, räknat i km. 27 Tjänsteresorna minskade med 3 %. Arbete pågår med att införa utrustning för videokonferens. Övergripande miljömål nr 2 Medlem Ekomjölk ökar med 1%/år till 21. Ekomjölkråvaran utgör 7% Ekomjölk utgör 7.6 % av den totala mjölkinvägningen ( ). Information & Pr Konsumenten har ökad kunskap om Milkos miljöarbete. Vid minst ett tillfälle lyfta det ekologiska på Marknad 27 Hemsidan har förbättrats och på startsidan finns information om ekologiska produkter. Miljöredovisningen finns tillgänglig på hemsidan. Vi har en marknadsdriven utveckling av ekologiska produkter och har lanserat minst 2 ekologiska produkter under Många nya ekologiska produkter kommer att lanseras under våren 28. Övergripande miljömål nr 3 Produktion Införa ett kemikalieledningssystem kopplat till inköpssystemet för registrering av kemikalieinköpen. 27 Ett kemikaliehanteringssystem är infört. Arbete pågår med implementeringen av systemet samt ihopkoppling med systemet för kemikalieinköp API. Övergripande miljömål nr 4 Produktion Minska mängden syreförbrukande ämnen per processad mängd mjölk. BOD7 < 2,2 kg/ton mjölk. 27 Mängd syreförbrukande ämnen minskade med 13,8 % till 1,94 kg BOD7/ ton mjölk. Minska avloppsmängden per volym processad mängd mjölk. Avloppsmängd < 2 4 l/ton mjölk. 27 Avloppsmängden minskade med 1,8 % till 2334 liter/ ton mjölk. Övergripande miljömål nr 5 Produktion Minska mängden avfall till deponi per processad mängd mjölk. Avfall till deponi <.4 kg/ton mjölk. Information & Pr 27 Avfall till deponi minskade med 31,2 % till,48 kg/ ton mjölk. Samtliga trycksaker miljömärkta enligt Svanen eller motsvarande. 27 Beslut har tagits att bra miljöval ska vara att tryckeriet är svanenmärkt eller arbetar efter det regelverket. Tryckeriet som trycker upp de tidningar och broschyrer som vi producerar följer Svanenmärkets regler men är inte svanenmärkt. Samtliga trycksaker trycks på miljögodkänt papper. 17

18 Tjänsteresor och deras klimatpåverkan Personalens resor i tjänsten är en av de betydande miljöaspekterna. Genom att välja färdmedel kan man påverka miljöbelastningen. Den största vinsten är att inte resa alls. Ett projekt pågår för att ta fram lämplig videokonferensutrustning. Resepolicyn kommer att arbetas Flyg om under 28. De delar av Milko som sysslar med försäljning reser mest av all personal i Milko. Personlig kontakt med kunder är fortfarande en Tåg viktig del av försäljningsarbetet, men antalet fältsäljare har minskat betydligt under senare år. Resandet i övrigt sker till stor del mellan Bil 1 Milkos olika verksamhetsorter. År 27 var antalet anställda i Milko 83 st beräknat som heltidstjänster ur antalet arbetade timmar. I tabellen framgår hur tjänsteresorna fördelar sig på olika färdsätt. I genomsnitt har varje årsarbetare rest km under året, vilket är 81 km mindre än 26. Ressätt Ressätt km andel % km andel % Flyg Tåg Taxi Hyrbil Egen bil Företagsbil Summa Beräkningarna av emissioner (CO 2 ) för tjänsteresor grundar sig på NTM s databas, se mer på sidan 27. Egen bil 34% Tåg 1% Företagsbil 9% Hyrbil 5% Taxi 4% Flyg 39% Ressätt kg/anställd andel % kg/anställd andel % Flyg Tåg** Bil* Totalt ** Emissioner från tåg är 3 kg/år vilket ger kg/anställd. Flyg Tåg Bil *Här ingår taxi, hyrbil, egen bil och företagsbil. De olika ressättens procentfördelning 27. Emissioner (CO 2 ) för tjänsteresor kg/anställd. Förpackningar och miljön Milko tar sitt producentansvar för insamling och återvinning av förpackningsmaterial genom att vara anslutet till REPA. För de förpackningar som levereras ut på den svenska marknaden betalar Milko en avgift som är avpassad att täcka de utgifter materialbolagen har för att samla in och återvinna förpackningarna. Materialbolagen är Plastkretsen AB, Svensk Returkartong AB och Metallkretsen AB. Under 27 skedde en omorganisation så att REPA och de olika kretsarna flyttar sin verksamhet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). På varje förpackning finns information om hur den ska källsorteras. Under 27 startades ett projekt för att ta reda på vilken klimatpåverkan som uppkommer vid tillverkningen av de olika förpackningarna som används inom Milko. Alla förpackningsleverantörer har fått en enkät att fylla i vad som gäller just deras förpackningar i produktionsledet. Sammanställning över mängder och avgifter 27 Förpackningsmaterial avgift totalt Milko kr/kg ton kr Papper/kartong, Vätskekartong, Plast** 1, Aluminium*, Wellpapp, Företagsförpackningar 56 Totalt *Kvartal 1 var avgiften 1,2 kr/kg ** Kvartal 1 var avgiften 1,5 kr/kg 18 Milko Miljöredovisning 27

19 Logistik Milkos logistikavdelning ansvarar för företagets samtliga transporter. Transportarbetet omfattar dels hämtning av råvara hos Milkos mjölkproducenter och dels transport av förädlade produkter till Milkos kunder. För att utföra transporterna använder Milko både egna bilar och externa transportörer. Vi har även samarbete med andra producerande företag och löser transportarbetet tillsammans med dem. I dessa samtransporter fungerar Milko både som transportör och som kund i andras transportlösningar. Under 27 har Milko arbetat för en fortsatt rationalisering av transportuppläggen. Målsättningen var att minska antalet mil vid mjölkhämtning med 5. Detta mål uppnåddes dock inte och minskningen slutade på 3 5 mil. Eftersom antalet leverantörer minskade under året krävdes dock en längre körsträcka för varje inhämtat kilo mjölk. Även på distributionssidan var målsättningen att minska antalet körda mil med 5. Eftersom distributionsområdet utökades kraftigt under 27 ökade istället antalet mil. Under hösten 27 med fortsättning under 28 har ett antal förändringar genomförts, vilka kommer att få fullt genomslag under 28. Arbetet med att rationalisera transportuppläggen kommer att fortsätta och intensifieras under 28. Ett flertal åtgärder kommer att göras för att minimera Milkos transporter. Bland annat arbetar vi med att se över och samordna leveransdagar ut till butiker i samma område. Sedan tre år tillbaka har vi tre distributionsbilar som är utrustade med koldioxidaggregat för kyla istället för dieselaggregat. Dessa har fungerat bra och därför kommer vi att utrusta alla nyinköpta distributionsbilar med koldioxidaggregat framöver. För att minska drivmedelsförbrukning och därigenom utsläpp har ett test gjorts med fordonsdatorer i intransport- och distributionsbilar. Vi ser det som ett mycket bra hjälpmedel, men vi var inte nöjda med produkten som vi testade och därför kommer vi att byta till en annan programvara under 28. För att ytterligare förbättra effekten av fordonsdatorerna kommer en utbildning i Heavy Eco Driving att genomföras efter sommaren 28. Under 28 kommer logistikavdelningen arbeta med att kartlägga och förbättra uppföljningen av Milkos utsläpp. Vi kommer bland annat att ställa högre krav på externa transportörer, främst linjetrafik, som ännu inte redovisar emissioner. Sedan två år tillbaka kräver vi att alla inlejda åkerier ska vara miljö- och kvalitetscertifierade. Under 27 har ytterligare åkerier klarat certifieringen och det är nu endast någon enstaka som inte är i mål med certifieringsarbetet. Miljöfakta Logistik Drivmedelsförbrukning liter diesel/mil 3,6 3,22 3,1 3,1 Koldioxid till luft kg CO 2 /mil 8, 8,4 7,7 8, Kväveoxid till luft kg NOx/mil,64,62,55,55 Drivmedel intransport liter diesel/ton mjölk 4,41 4,41 4,32 4,51 Körsträcka intransport mil/ton mjölk 1,15 1,14 1,1 1,16 19

20 Produktion totalt I Produktion ingår de fem mejerierna.på följande sidor redovisas utfall för de olika mejerierna var för sig. Tillstånd enligt miljöbalken Driften av mejerianläggningarna är en så kallad tillståndspliktig verksamhet. Samtliga mejerier har tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Egenkontroll av verksamheten bedrivs enligt separata kontrollprogram som är upprättade i samråd med respektive tillsynsmyndighet, länsstyrelsen i respektive län eller kommunens miljökontor. Det innebär att en ständig uppföljning måste genomföras av den påverkan som anläggningarna har på miljön. En löpande rapportering sker till myndigheterna. Dessutom ska en årlig miljörapport upprättas. Kommentarer Miljönyckeltalen redovisas enligt ett sätt som mejeribranschen gemensamt har kommit fram till i ett projekt som har drivits av Svensk Mjölk. Rapport nr 734-P Miljöindikatorer en handbok för mejeriindustrin. Klimatpåverkan Varje mejeri har egna unika förutsättningar för sin resursförbrukning och miljöpåverkan. Skillnaderna beror till stor del på vilka produkter som tillverkas samt hur systemen för värmning, kylning och diskning är utformade. Därför kan en jämförelse bara ske mellan olika år för samma mejeri. När stora förändringar i driften sker visar det sig också i nyckeltalen. Elleveranserna till samtliga mejerier är av typ förnybar el enligt benämningen Bra miljöval. Energinyckeltalet har fortsatt sin nedåtgående trend med en minskning med 6 % (kwh/ton produkt) beroende på genomförda energieffektiviseringsprojekt som finns redovisade på respektive mejerisida. Energinyckeltalet har fortsatt sin nedåtgående trend med en minskning med 6 %... 2 Milko Miljöredovisning 27

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2013... 2 VDns ord Hållbarhetstänkande lönar sig... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Nya smaker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

2007-01-01 2007-12-31

2007-01-01 2007-12-31 Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och väl befinnande. Därigenom skapar vi också högsta möjliga mjölkpris till våra ägare.

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Arla Foods uppgift är att uppfylla konsumenternas önskningar och behov. Därigenom skapar vi största möjliga värde på marknaden och

Arla Foods uppgift är att uppfylla konsumenternas önskningar och behov. Därigenom skapar vi största möjliga värde på marknaden och ÅRSREDOVISNING 2007 Arla Foods uppgift är att uppfylla konsumenternas önskningar och behov. Därigenom skapar vi största möjliga värde på marknaden och kan betala ägarna högsta möjliga pris för mjölkråvaran.

Läs mer

Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan. Årsredovisning 2009

Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan. Årsredovisning 2009 Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan Årsredovisning 29 Året som gått 4 VD har ordet 6 Våra produkter 8 Våra mejerier 14 Personal 16 Miljö 18 Ordföranden har ordet 22 Medlemmar 24 Skånemejerier under

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013 Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 213 Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. är en av Europas ledande leverantörer av bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar högkvalitativt bestruket,

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer