Miljöredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2007"

Transkript

1 Miljöredovisning 27 S-223

2 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion 8 Svenskt Sigill, medlem 1 Året som gått 11 Milkos betydande miljöaspekter 12 Bull-Olles bageri 14 Klimatsmart 15 Milko Forum 15 Uppföljning av miljömål 16 Tjänsteresor 18 Förpackningar 18 Logistik 19 Produktion totalt 2 Östersunds mejeri 22 Sundsvalls mejeri 23 Bollnäs mejeri 24 Grådö mejeri 25 Karlstad mejeri 26 Adresser och kontaktpersoner 27 Ordlista BOD7 Biological Oxygen Demand biologisk syreförbrukning under sju dygn. Ett mått på det organiska innehållet i t.ex. avloppsvatten. COD Chemical Oxygen Demand kemisk syreförbrukning. Ett mått på det organiska innehållet i t.ex. avloppsvatten. EMAS Eco-Management and Audit Scheme eller EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsförordning. Emissioner Spridning av ämne eller energi (föroreningar, buller, värme mm) till omgivningen. Freoner Handelsnamn för olika klorfluorkarboner, t ex CFC och HCFC, som används som köldmedium i kylanläggningar. Dessa ämnen bryter ner ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Idag byts CFC och HCFC ut mot HFC som inte innehåller klor och därmed är mindre skadligt för miljön. Förnyelsebar energi Energi som ej har fossilt ursprung. Ex. vind och vattenkraft, ved mm. Grumlighetsmätare Mäter grumligheten i vätska (i detta fall mjölk i spillvatten) Gränsmjölk Mjölk/vattenblandning som uppstår vid ursköljning av tankar mm vid mejerier. ISO Internationella Standardiseringskommittén. ISO kommer av grekiskans isos som betyder lika. ISO 14 1 Standard innehållande kravspecifikation för miljöledningssystem. ISO 91 Standard innehållande kravspecifikation för kvalitetsledningssystem. ISO 22 Standard innehållande kravspecifikation för livsmedelssäkerhetsledningssystem. Konsumtionsmjölk Mjölk, fil, yoghurt, grädde mm. Flytande mjölkprodukter. Kontrollprogram Program för hur miljökontroll av verksamheten ska ske. Varje mejeri har ett kontrollprogram som är godkänt av dess tillsynsmyndighet. Köldmedium Ämne som effektivt tar upp och transporterar energi. KRAV Kontrollföreningen för ekologisk odling. Koldioxid (CO2) En gas som naturligt finns i atmosfären och som är nödvändig för djur och växter. CO2 halten har ökat p.g.a. användningen av fossila bränslen. CO2 är den viktigaste växthusgasen. Kväveoxid (NOx) En grupp gaser som bl.a. bildas vid förbränning och består av kväve och syre. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till salpetersyra som faller ner som surt regn. Bidrar också till övergödning. LCC (Life Cycle Cost) livscykelkostnad Livscykelkostnader är summan av nuvärdet av årliga drifts- och underhållskostnader och grundinvesteringen. LRF Lantbrukarnas Riksförbund. Miljöaspekt Del av ett företags verksamhet, produkter eller tjänster som medför eller kan medföra miljöpåverkan. Miljöledningssystem Del av det övergripande ledningssystemet som syftar till att förbättra företagets miljöprestanda. Innehåller bland annat miljöpolicy, mål och program samt rutiner för miljösäkring av driften. Miljöprestanda Samlat mått på hur ett företag påverkar miljön. Miljörevision Ett verktyg för företagsledningen som ger en systematisk, dokumenterad och objektiv utvärdering av hur bra företagets miljöledningssystem är. Miljöutredning Ett verktyg som syftar till att identifiera de aktiviteter i företaget som kan vara miljöpåverkande och som fastställer företagets miljöstatus. Process I ledningssystem beskriv process som en grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. REPA-registret Ett registreringsbolag för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar t.ex. kartong, wellpapp, plast och metall. Som medlem i REPA betalar Milko förpackningsavgifter för de förpackningar som släpps ut på den svenska marknaden. Ny organisation sedan 1/8 27 bolaget heter FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Spillvatten Mer eller mindre förorenat vatten från tillverkningsprocesser mm. Svenskt Sigill, IP SIGILL Standard för kvalitetssäkring av lantbruksföretag. Efterlevnaden av standarden kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan Utjämnings- och neutraliseringstankar Tank som rymmer stora volymer spillvatten. I den utjämnas spillvattnets flöde till det kommunala avloppsnätet. Spillvattnets ph-värde neutraliseras innan det släpps till avloppet. Värmeväxlare Överför värme från ett medium, t ex utgående ventilationsluft, till ett annat, t ex ingående ventilationsluft. WRD-olja Wide Range Distillate är en miljöanpassad eldningsolja med låg svavelhalt. (,1%). 2 Milko Miljöredovisning 27

3 Ställer du höga krav på din mat? Det gör vi! På Milko tycker vi om kunder med höga krav. Kunder som förväntar sig att maten är god och nyttig, och att djur och natur mår bra. Det stämmer nämligen bra överens med de produkter vi tillverkar och det sätt vi vill arbeta på. I Milkoland har vi naturliga förutsättningar för att driva miljövänliga jordbruk, till exempel behöver vi inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel på många av våra gårdar. Dessutom är alla våra mjölkbönder certifierade enligt IP Sigill. Det innebär att vi kan garantera att råvaran kommer från en svensk gård med höga krav på bland annat livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Vi har certifieringar och kontroller av vår produktion i hela kedjan från gården till mejeriet. Det är vi först med bland mejerierna, och stolta över. Under året har efterfrågan på Milkos ekologiska mjölk och fil ökat rejält försäljningen av våra ekologiska produkter ökade med 22 procent under 27. Det är en utveckling som vi inte är ensamma om, utan det är en tydlig trend i hela livsmedelsindustrin. Och det passar oss bra. Kommande år ska vi lansera fler ekologiska produkter, för att det ska finnas ännu mer att välja på i mejerihyllan. Vi strävar också mot att hälften av vår mjölk ska komma från ekologiska gårdar inom 15 år vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att lyckas nå det målet. Vill du veta mer om arbetet på en ekologisk gård kan du läsa reportaget på sidorna 8-9. Milko deltar också i ett projekt som ska ta fram en särskild klimatmärkning av livsmedel. Genom att ta det steget vill vi hjälpa våra konsumenter att göra en jämförelse och välja de livsmedel som står för en lägre andel utsläpp av växthusgaser. Det är en komplicerad fråga, men vi tror på att det går att ta fram en märkning som både är trovärdig och enkel för konsumenten att förstå. För att vi ska lyckas nå ett mer hållbart samhälle måste vi arbeta tillsammans från bonden och korna på gården, till mejeriet och vidare till våra kunder och den mjölk de väljer att köpa. Milkos medarbetare och medlemmar har under året gjort ett bra jobb för att dra sitt strå till stacken och vi tror på att våra kunder också vill vara med och göra det. Rolf Midow tf VD 3

4 Milko ett stort litet mejeri Milko ekonomisk förening hade vid årets slut 962 aktiva mjölkleverantörer och den totala mjölkinvägningen under året uppgick till ton. I Milkoland ingår de åtta landskapen Dalarna, Härjedalen, Hälsingland, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Värmland och Norra Dalsland. Tillsammans motsvarar landskapen en tredjedel av Sveriges yta. Milkos produkter tillverkas vid de fem mejerierna i Bollnäs, Grådö, Karlstad, Sundsvall och Östersund. Milkos organisation framgår av organisationsschemat på nästa sida. Förutom det som framgår av schemat finns: Bull-Olles Bageri AB i Bollnäs som är ett helägt dotterbolag som tillverkar bageri- och konditorivaror, paltbröd, Hälsingeostkaka och Moas ostkaka. Svenska Ostkompaniet HB är ett handelsbolag som ägs till lika delar av Milko och Skånemejerier. Företaget ansvarar för bitning, rivning, paketering, försäljning och marknadsföring av hårdost på den svenska marknaden. Bolaget Milko Skånemejerier Private Label HB ägs till lika delar av Skånemejerier och Milko. I bolaget säljs egna märkesvaror till handeln, så kallade Private Label produkter. HB Grådö Produktion är ett handelsbolag som ägs till lika delar av Milko och Arla. Företaget tillverkar olika produkter i bägare. Smältost- messmör- och matfettsproduktionen på mejeri Östersund har överförts till ett eget AB. Karlstad Östersund Sundsvall Bollnäs Grådö Mörby Produkter Vid våra mejerier tillverkas dryckesmjölk, fil, yoghurt, gräddeprodukter, smör, smältost, mesvaror, ost och aseptiskt förpackade produkter. Några av produkterna ingår i vårt ekologiska sortiment. Starka kända varumärken är Fjällfil, Fjällyoghurt, Fjällbrynt, Bärry och Bollnäsfil. 4 Milko Miljöredovisning 27

5 Miljö i hela kedjan Miljöarbetet i Milko omfattar hela kedjan från primärproduktionen till konsument. Det är viktigt att ha ett fungerande miljöarbete ända från mjölkleverantörerna på gården, transportarbetet till mejeriet, produktionen på mejeriet och distributionen ut till kund och konsument. Att djuren mår bra och vistas i en naturlig miljö är en grundförutsättning. Att vi använder förpackningar som är tillverkade av material som går att återvinna är en annan viktig miljöaspekt. Milkos engagemang för miljön omfattar både våra mjölkleverantörer och de företag som vi anlitar. I juni 22 certifierades hela Milko enligt ISO 141 och ISO 91:2. Regelverket kräver en omcertifiering vart 3:e år. Milko är även granskade enligt EMAS. I december 26 certifierades hela Milko mot livsmedelsstandarden, ISO 22. Milkos lantbruksföretag är certifierade enligt IP Sigills regelverk. Efterlevnad av standarden kontrolleras genom regelbundna revisioner som genomförs av ett oberoende certifieringsorgan. Från den 1 februari 27 är Milkos samtliga produkter märkta med Svenskt Sigill. Läs mer om detta på sidan 1. Den produktionskedja som ledningssystemet för kvalitet och miljö omfattar börjar vid mjölkkyltanken hos bonden och slutar vid leverans till kund. För att systemet ska kunna utgöra ett effektivt verktyg i vår strävan efter förbättring är det viktigt att det är en del i det dagliga arbetet och att ansvaret för driften ligger i linjeorganisationen. Milkos ledningsgrupp har det övergripande ansvaret. Ständiga förbättringar Kvalitets- och miljöchefen rapporterar arbetets fortskridande i ledningsgruppen. Inom linjeorganisationen finns på stabs-/funktions-/ driftplatsnivå speciella kvalitets- och miljösamordnare som ingår i kvalitets- och miljögruppen. Se Kontaktpersoner sid 27. Milkos ledningsgrupp har fastställt de övergripande miljömålen som sedan bryts ner i detaljerade miljömål på varje driftsplats/funktion/ avdelning och läggs in i affärsplanerna. Resultatet följs upp tertials eller årsvis på varje funktion/avdelning. Granskning av att systemet fungerar sker genom återkommande interna och externa revisioner. Att ta till vara konsumenternas synpunkter som kommer via Milko Forum är viktiga insatser till förbättringar. Organisationsschema Milkos ledningssystem för kvalitet och miljö Målgrupp för miljöredovisningen Syftet med miljöredovisningen är att ha en öppen redovisning av vårt miljöarbete samt öka engagemanget för miljöarbetet hos medlemmarna och medarbetarna. Målgrupper för miljöredovisningen är medlemmarna, medarbetarna, kunder, konsumenter och övriga intressenter. Vi har en allt större kontakt med skolor och högskolor och ser dessa som en mycket viktig intressent. Miljöredovisningen kommer även att läggas ut på vår hemsida. Organisation för kvalitets- och miljöarbetet 5

6 Flöden i Milko Gård 962 mjölkgårdar 334 miljoner kg mjölk Intransport mil Drivmedel 1 54 tusen liter diesel Utsläpp till luft ton CO2 26 ton NOx Mejeri Förnödenheter ton förpackningar Energi MWh eldningsolja MWh elenergi MWh fjärrvärme Vatten 1 8 miljoner liter Avfall 817 ton till energiutvinning 186 ton till deponi 38 ton till materialåtervinning 1 44 ton till kompost/rötning 24 ton farligt avfall Utsläpp till luft ton CO2 13 ton NOx Utsläpp till vatten 84 miljoner liter avloppsvatten 678 ton BOD7 1 ton Fosfor Uttransport mil Drivmedel tusen liter diesel Utsläpp till luft ton CO2 39 ton NOx Grossist/ Butik (produkter) ton Mjölk/ fil/ yoghurt/ grädde ton Ost 2 6 ton Pulver ton Matfett ton Mesvaror 1 96 ton Mjukost ton Aseptiska produkter 669 ton Industrimjölk/grädde 6 Milko Miljöredovisning 27

7 Ekologiska produkter 27 har blivit något av ett genombrottsår för ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel efterfrågas av allt fler konsumenter. Milkos försäljningsvolym av ekologisk mjölk och fil, till dagligvaruhandeln och storhushåll, har ökat med ca 2 procent. Satsningen på ekologiskt fortsätter under 28, med lansering av ett antal nya ekologiska produkter. Dessutom satsar Milko på att uppmuntra fler av ägarna att lägga om till ekologisk produktion samt att få in nya ekologiska mjölkleverantörer. Milko strävar mot att hälften av mjölken ska komma från ekologiska gårdar inom 15 år. Den ekologiska mjölkråvaran utgjorde 7,6% av invägningen i december 27. Ytterligare information om ekologiskt lantbruk kan rekvireras från Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, tfn Hemsida Miljöfakta Milko Marknad/ Milko försäljning Ekologisk mjölk och fil, andel av mjölk- och filförsäljning 4,4% 4,8% 5,4% 6.45% Vår vision Skapa Sveriges mest intressanta livsmedelsföretag med tydlig ekologisk inriktning. Milkos affärsidé Med Sverige som bas utvecklar och marknadsför vi naturliga och intressanta och ekologiska livsmedel som tillfredställer aktiva och miljömedvetna konsumenters behov av matupplevelser och ett gott liv. Miljöpolicy för Milko Milko skall verka för ett ekologiskt hållbart samhälle, genom att förädla medlemmarnas mjölkråvara till högkvalitativa livsmedel som marknaden efterfrågar med minsta möjliga förbrukning av ändliga naturresurser. Milkos leverantörer av råvara skall arbeta enligt regler och villkor för IP Sigill. Detta innebär att vi ska: Ständigt arbeta för att minska vår verksamhets miljöbelastning samt öppet redovisa vårt miljöarbete Sträva efter att minimera resursanvändningen, speciellt med avseende på ändliga naturtillgångar Genom kontinuerlig utbildning stimulera medarbetarna och medlemmarna till att ta personligt miljöansvar samt Vara lyhörda för marknadens och övriga intressenters miljökrav Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändring av verksamheter Certifiera Milkos alla leverantörer av mjölkråvara enligt IP Sigill I övrigt leva upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning och av myndigheter Fastställd den 5 december 26 7

8 Med ekologisk produktion får man vara bonde på allvar Att vara ekologisk mjölkbonde är ett utmanande arbete, som kräver ett lite annat sätt att tänka än när man driver en konventionell mjölkgård. Men många av dem som har ekologiska gårdar tycker också att den utmaningen är det som gör jobbet spännande. Så är det i alla fall för Sigrid och Christer Wedin, ekologiska mjölkbönder i Helgum. En av Milkos 8 ekologiska gårdar drivs av Sigrid och Christer Wedin i Helgum. På sin gård, i en backe med vacker utsikt mot Helgumssjön, har de 26 mjölkande kor, kalvar, kvigor och ett par katter med tillhörande kattungar. Sigrid och Christer tillhör veteranerna bland Milkos ekologiska mjölkbönder och har haft en KRAV-certifiering av sin gård sedan mitten av 9-talet. Det började med att vi läste en omläggningskurs. Vi var nyfikna på vad det kunde innebära och hade redan innan kursen tankar på hur vi ville driva vårt jordbruk och vad våra val innebar för generationerna som kom efter oss. Av de 2 som läste kursen var vi fyra som tog steget fullt ut och ställde om till ekologisk produktion, berättar Christer. Fastän både Sigrid och Christer såg fördelarna med att vara ekologiska mjölkbönder så kändes det osäkert att ta det sista steget och faktiskt certifiera sig. Jag förstår dem som tvekar idag det satt ganska långt inne att ta det sista steget som krävdes, det var en lång mental process. Dels var det något helt nytt som man gav sig in på. Dessutom hade vi hört många skrönor om hur det gick till på ekologiska gårdar. Några som fick veta att vi var ekologiska mjölkbönder frågade är du sån?, säger Christer med ett skratt. Men jag tycker att det har blivit roligare att vara bonde sedan vi ställde om till ekologiskt. Det är mer av en utmaning nu man får vara bonde på allvar. Utmaningarna för en ekologisk mjölkbonde kan bland annat bestå av att skördarna varierar mer år från år beroende på väder och vind. KRAV:s regler säger också att en större del av kornas foder måste komma från gården, att man inte får använda handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel och att korna ska få gå ute på bete längre än på en konventionell mjölkgård. Allt det innebär att en ekologisk gård ofta har en lägre avkastning både på det som odlas och mängden mjölk de får ut från korna. Innan vi började med ekologiskt så mjölkade vi ungefär 9 kg ECM (energikorrigerad mjölk) per ko och år. Efter omställningen sjönk den siffran till 8 kg ECM. Men vi bestämde oss för att vi skulle komma upp till samma nivå igen, och nu ligger vi på ungefär 9 7 kg ECM. Så det går! säger Christer och fortsätter: Jag tror inte att man ska behöva uppleva en så stor dipp i mjölkmängden om man ställer om idag, det finns mer samlad erfarenhet nu än för tio år sedan. Och om man har en mer klöverrik vallodling och en mindre mängd inköpta fodermedel är växtnäringsbalansen oftast god för både miljö och bördighet på en ekomjölksgård. Kontroll av gården En KRAV-certifierad gård måste också kunna redovisa att de följer en uppsättning regler som ställs för att man ska få certifieringen. Det görs genom att man varje år rapporterar in allt från vilken gödslingsstrategi man har på gården till vilka diskmedel man använder. En revisor kommer en gång per år på ett föranmält besök och kontrol- 8 Milko Miljöredovisning 27

9 lerar att uppgifterna stämmer och dessutom kan oanmälda besök göras, där revisorn till exempel ser till att korna får gå ute på bete som de ska och att utsädet som används är det rätta. Visst kan det verka lite krångligt, men Christer ser det som en viktig del av KRAV-märkets trovärdighet. Kontrollen handlar om att konsumenterna ska kunna lita på vad de får när de köper en KRAV-märkt mjölkliter, utan kontrollerna skulle de inte ha något förtroende för märkningen. Dessutom ser jag revisorerna som en hjälp och ett stöd för mig på gården. De har mycket kunskap att förmedla och kan ge mycket input till förbättringar, säger Christer. Ekologiska produkter efterfrågas Efterfrågan på ekologiska livsmedel har stigit rejält både bland konsumenter i Sverige och i övriga världen. Milkos försäljning av ekologisk mjölk och fil ökade med 22 procent under 27 och i planerna för 28 ingår att utöka det ekologiska sortimentet. Visionen är också att mängden ekologisk mjölk som levereras in till våra mejerier ska motsvara 5 procent av den totala mängden mjölk om 15 år. Under 27 vägde Milko in ekologisk mjölk som motsvarade drygt 7 procent av den totala mjölkmängden. Milko behöver med andra ord många fler ekologiska mjölkleverantörer för att nå sitt mål. Med tanke på den stora efterfrågan på ekologiska livsmedel har pendeln svängt så att allt fler ser på de ekonomiska skälen till att ställa om, och inte främst fokuserar på ideologin bakom. Men om man lägger om av enbart ekonomiska skäl tror jag att det kan upplevas som för mycket med de regler och krav som ställs. Någonstans måste tankarna finnas med om att man gör det här för att man tror på ett hållbart jordbruk, säger Christer. Jag tror att det kommer att bli allt viktigare att producera maten i vårt närområde på ett hållbart sätt. Jag tror på en mycket ljus framtid för det norrländska jordbruket, med allt vårt rena vatten och övriga goda produktionsförutsättningar. Jag tror att det kommer att bli allt viktigare att producera maten i vårt närområde på ett hållbart sätt. 9

10 Svenskt Sigill Att köpa svenskt är viktigt för många konsumenter. Kraven på ursprungsmärkning som visar var ett livsmedel är producerat växer allt starkare. Det är också viktigt att råvarorna är kontrollerade, att produkten är säker och att producenterna tagit sitt ansvar för djur och miljö. Därför finns Svenskt Sigill, en kvalitetsmärkning av råvaror som garanterar att de producerats på kontrollerade svenska gårdar och odlingar med omsorg om människor, djur och natur. Gårdar och odlingar som är godkända att producera Svenskt Sigill-märkta råvaror ligger steget före myndigheternas krav och följer ett omfattande regelverk. Märkta varor kan spåras tillbaka till producenterna. Målet med Svenskt Sigill är att skapa en uthållig jordbruks- och trädgårdsproduktion som möter konsumenternas krav. Märket står för ett livskraftigt jordbruk som leder kvalitetsutvecklingen. med 35 dagar i butik, där Milkos ägare tillsammans med personal har berättat om Milko och låtit konsumenter smaka Milkos produkter. Medlem och IP Sigill i Milko Medlemsavdelningens främsta uppgift är en serviceavdelning till medlemmarna. Vid årets slut uppgick antalet mjölkproducenter till 962 st vilket är en minskning med 161. Alla leverantörer är nu certifierade och godkända enligt IP Sigill och alla produkter är märkta med Svenskt Sigill. Milkos egna interna revisorer har varit igång med återrevisioner under året. Året för mjölkleverantörerna började med en ny version av Miljöhusesyn och IP Sigillregler för både Gård och Mjölk. Dessa ska årligen genomgås i en så kallad egenrevision. Kopia på checklistorna från IP Gård och Mjölk samt en kopia på åtgärdsplanen från miljöhusesynen ska årligen skickas in till Milko. Mjölkleverantörerna är viktiga i kommunikationen med konsumenterna. Många konsumenter har besökt våra gårdar, allt från dagisbarn till nyfikna turister. Vårens betessläpp blir allt populärare att komma och titta på. Aktiviteter kallade bonde i butik har genomförts under året Miljöfakta Medlem Invägning mjölk tusen ton Ekologisk mjölk * Leverantörer andel av total mängd mjölk 5,6% 5,5% 6,5% 7,6% antal vid årets slut * Andelen ekologisk mjölk räknas per den 31 december aktuellt år. Om Svenskt Sigill Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som arbetar utifrån fem löften till konsumenterna: Säkra livsmedel. Höga krav, strikta regler, provtagningar och analyser ger säkra och trygga råvaror. Djuromsorg. En ansvarsfull djuromsorg, med höga krav på miljö och skötsel, ger friska och välskötta djur som mår bra. Öppna landskap. Svensk produktion, skyddade miljöer och betande djur ger levande och öppna landskap. Miljöansvar. Planering, precision och skyddsåtgärder ger mindre läckage av ämnen som övergöder naturen, mindre risker med bekämpningsmedel och en lägre förbrukning av jordens resurser. Fristående kontroll. Ett oberoende kontrollföretag ser till att regler följs och att den höga kvaliteten säkras. Planerade kontroller och stickprov bidrar till råvaror som uppfyller Svenskt Sigill löften. 1 Milko Miljöredovisning 27

11 Året som gått Klimatfrågan har varit i fokus under 27. KRAV och Svenskt Sigill har initierat ett projekt för att ta fram regler för klimatmärkning av mat. Milko har tillsammans med några andra verksamma inom de gröna näringarna gått med i projektet. Ett klimatmärke för mat ger konsumenterna en möjlighet att bidra i klimatarbetet genom att aktivt välja livsmedel med lägre klimatpåverkan. De viktigaste kriterierna för märkningen är att den ska vara trovärdig och funktionell. Klimatfrågan är extremt viktig men vi får inte glömma bort övriga miljömål i den tydliga klimatdebatt som pågår. Under 27 har vi arbetat med att vidareutveckla kvalitets- och miljöarbetet i hela kedjan från mjölkråvaran till konsument. Genom våra certifieringar av Svenskt Sigill, ISO 91, 141, ISO 22 och EMAS- registreringen har vi en tredjepartskontroll av vårt kvalitetsoch miljöarbete i hela kedjan från ko till konsument. Samtliga av Milkos mjölkleverantörer är certifierade enligt IP Sigill som är certifieringen bakom kvalitetsmärket Svenskt Sigill. Alla våra produkter är märkta med Svenskt Sigill vilket innebär att konsumenterna garanteras; säkra livsmedel, god djuromsorg, öppna landskap, miljöansvar samt en opartisk tredjepartskontroll. Ungefär 8 av Milkos mjölkgårdar är även certifierade för att kunna leverera KRAV-godkänd mjölk. Andelen KRAV-godkänd mjölk utgjorde 7,6 % av den invägda mjölkmängden i december 27. Milko strävar mot att hälften av mjölken ska komma från ekologiska gårdar inom 15 år. Informationsträffar har hållits under året för att stimulera fler att gå över till KRAV-godkänd produktion. Det dagliga förbättringsarbetet inom kvalitets- och miljöområdet har varit framgångsrikt även under 27. Miljönyckeltalen visar att vi har minskat vår miljöpåverkan inom många områden. Energiförbrukningen (per ton producerade produkter) har minskat med 6% genom de energieffektiviseringsåtgärder som genomförts på mejerierna. Sammanställningen av statusen på miljömålen finns redovisade på s Ett kemikaliehanteringssystem har införts och implementeringsarbetet pågår. Systemet garanterar aktuella säkerhetsdatablad och blir ett viktigt verktyg i arbetet med att minska antalet kemikalier. Milko har under året avslutat miljöärendet avseende förorenad mark i en tidigare ägd mejeri-fastighet. Saneringsåtgärder har genomförts framgångsrikt tillsammans med kommunen. Engagerade och kompetenta medarbetare och mjölkleverantörer har bidragit till ett framgångsrikt kvalitets- och miljöarbete under året. Östersund mars 28 Inger Larsson, Kvalitets- och miljöchef Klimatfrågan är extremt viktig men vi får inte glömma bort övriga miljömål i den tydliga klimatdebatt som pågår. 11

12 Betydande miljöaspekter inom Milko Mjölkleverantörer Utgångspunkten för Sveriges bönder är ett uthålligt lantbruk som bygger på kretsloppsprincipen. Den lägger fast riktlinjerna i det långsiktiga miljö- och djuromsorgsarbetet. Kor och mjölkproduktion påverkar vår miljö både positivt och negativt, liksom all annan livsmedelsproduktion. Betande kor är ett naturligt inslag i landskapsbilden och en grundförutsättning för att bibehålla det öppna landskapet. Ett av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är ett Rikt odlingslandskap. Negativ miljöpåverkan sker i form av övergödning och utsläpp av växthusgaser t.ex. metan och koldioxid. Goda förutsättningar för miljöanpassat jordbruk Omfattningen av jordbrukets miljöpåverkan beror på jordarter och klimatförhållanden, hur mycket handelsgödsel och bekämpningsmedel som används samt balansen mellan djurhållning och växtodling. I stora delar av Milko s område råder ett svalt klimat, det är ren luft och få insekter. Jordbruken bedrivs till stor del i skogs- och mellanbygd. Dessa faktorer innebär sammantaget oftast en mindre miljöpåverkan från jordbruk. Transporter Transporter är orsak till en stor del av vår totala miljöpåverkan. Men utan dem skulle vi inte klara att hämta mjölkråvara, transportera mellan mejerierna och leverera förädlade produkter. Vi ställer höga miljökrav både på egen transportverksamhet och, genom avtal, på externa åkare. Transporterna förbrukar ändliga resurser som inte kan förnyas (drivmedel, oljor m.m.) och för med sig emissioner från bränsle som påverkar klimatet globalt och bidrar till försurning av mark och vatten. Spridning av partiklar från förbränning av diesel och slitage av däck påverkar andningsorganen. För kylning av mjölkråvara och mejeriprodukter vid transport behövs energi och köldmedium. Det finns risk för läckage av köldmedium som kan påverka klimatet. Buller från fordonen kan också vara en miljöstörning för närboende. Mejerier Våra fem mejerier inverkar på miljön på ungefär samma sätt och har därmed samma betydande miljöaspekter. Därför har i många fall likvärdiga åtgärder vidtagits vid alla mejerier. Spillvatten från mejerierna Spillvattnet från ett mejeri innehåller bland annat mjölk- och kemikalierester från diskning. Dessa rester är inte miljöfarliga i sig. Däremot kan det reningsverk mejeriet är kopplat mot få problem om flöde, föroreningshalt och ph-värde varierar kraftigt. Detta kan påverka i huvudsak lokala och regionala vattendrag och sjöar. Sötvatten är globalt sett en begränsad naturresurs. Våra mejerier har idag neutraliserings- och utjämningstankar där ph-värdet justeras och flödet jämnas ut. Tankarna gör det möjligt att samla upp eventuella ofrivilliga utsläpp. Spillvattnet till det kommunala avloppsnätet kontrolleras löpande enligt våra kontrollprogram och varje mejeri har minst en ackrediterad provtagare. Andra exempel på reningsutrustning i mejerierna är fettavskiljare, som minskar utsläpp av fett till spillvattnet, och oljeavskiljare i avlopp från tvätthall och verkstad. Energiförbrukning i produktionen och utsläpp till luften Lokaluppvärmning och framställning av ånga till mejeriets processer sker med hjälp av elektricitet alternativt fossila eller förnybara bränslen. Det medför bland annat utsläpp av klimatpåverkande och försurande gaser. Fossil energi är en ändlig resurs som inte kan förnyas. I produktionskedjan upphettas och kyls mjölken i värmeväxlare med energiåtervinning. Våra mejerier använder miljöanpassad lågsvavlig olja, så kallad WRD-olja. Till samtliga driftplatser sker elleverans av förnybar el enligt benämningen Bra miljöval. Vi har börjat byta ut fossil energi mot förnyelsebar. För att spara energi har vi infört nya system för processtyrning och värmeåtervinning, värmeväxlare som återvinner värme från ventilationsluft och kylkompressorer, tidsstyrda luftkompressorer och ventilationsanläggningar samt tättslutande slussar vid utlastning från kyllagren. Hantering av kemikalier och oljor Vid mejerier används kemikalier i kylsystemen, för rengöring, vid underhåll av utrustning och för ph-justering av avloppsvattnet. Att hantera stora mängder kemikalier innebär en risk ur miljösynpunkt. 12 Milko Miljöredovisning 27

13 Milko är med i Svensk Mjölks branschgemensamma kemikalieråd. Kemikalier som finns på Svensk Mjölks lista är godkända utifrån kriterierna miljö, hälsa och funktion. Dessa ska väljas i första hand. Ett kemikalieledningssystem är inköpt och inplementeras just nu på mejerierna. Detta skall vara ett verktyg för optimering av kemikalieanvändningen. Felande ventiler, slangbrott och den mänskliga faktorn är exempel på orsaker till eventuella ofrivilliga utsläpp. Beroende på typ av kemikalie kan detta leda till olika påverkan, t.ex. förorening av mark och vatten, försurande nedfall i samband med nederbörd, påverkan på ozonskiktet eller växthuseffekt. Olika system för invallning och stängning av brunnar har införts vid alla mejerier. Beredskapsplaner för nödlägen är upprättade. Vid våra mejerier används i huvudsak ammoniak som köldmedium. Även propylenglykol och så kallade freoner kommer till användning. Utsläpp av ammoniak bidrar till det försurande nedfallet i samband med nederbörd. Avfall från produktionen I vår verksamhet uppstår en hel del avfall. Vi försöker i första hand att begränsa den totala mängden avfall. Det avfall som ändå uppstår sorteras så att så lite som möjligt läggs på deponi. Transporten av avfall påverkar miljön enligt transportavsnittet ovan. Vid förbränning av avfall uppstår emissioner i första hand till luft. Deponier kan förorsaka utsläpp till luft, mark och vatten. Farligt avfall från mejerier är främst oljor, fetter, lösningsmedel och syror/baser. Buller Processerna vid mejerierna och transporterna orsakar buller i omgivningen. Vid flera av mejerierna finns närliggande bostadsområden. Bullermätningar utförs med regelbundna intervaller. Bullerreducerande åtgärder har vidtagits. Leverantörssamverkan Övriga leverantörer av betydelse har besvarat en enkät om sitt miljöarbete vi väljer i första hand leverantörer som bedriver ett 13

14 aktivt miljöarbete om de i övrigt är likvärdiga beträffande pris och kvalitet. Produkter och förpackningar Det är i huvudsak val av råvara, hur en ny produkt passar in i produktionsprocessen och val av förpackningssystem som medför miljöpåverkan. Inom branschen har förpackningsmaterial diskuterats i många år och man har kommit fram till att papper och plast för närvarande är bäst miljöanpassat för mejeriprodukter. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla förpackningarna. Förslagsverksamhet ökar engagemanget På våra mejerier bedrivs förslagsverksamhet där medarbetarna själva kan komma med idéer kring hur miljöarbetet kan utökas och bli bättre. Inom produktion finns även förbättringsgrupper som arbetar med ständiga förbättringar på avdelningsnivå. Marknad, försäljning och administrativa funktioner På våra avdelningar för marknadsföring, försäljning och administration är det tjänsteresor som har den största miljöpåverkan på motsvarande sätt som ovan beskrivna transporter. Medvetenheten om detta har stärkts och telefoni och IT utnyttjas i allt högre grad. Upplägget i marknadsföring och försäljning påverkar även de övriga delarnas miljöpåverkan t.ex. genom val av förpackningar, produktionsplanering och logistiska utfästelser mot kund. Bull-Olles Bageri AB Bull-Olles Bageri är ett fristående dotterbolag med 22 anställda. Bull-Olles Bageri tillverkar bageri- och konditorivaror samt paltbröd för försäljning i Hälsingland, Dalarna och Gästrikland. Dessutom tillverkas ostkaka som säljs under varumärkena Moas Ostkaka och Hälsinge Ostkaka. Här tillverkas också en ostkaka som EMV till Axfood som säljs i butiker över hela landet. Försäljningen på den lokala marknaden har också utvecklats positivt vilket visar att det finns utrymme för mindre bagerier med korta avstånd till kunderna och därmed färskare bröd. Produktionen under 27 minskade med 11 ton. Energiförbrukningen per kg bröd/moas har ökat något sen året innan beroende på den minskade produktionen men ligger ändå betydligt bättre än det satta målet. Drivmedelsförbrukningen för transporterna ligger något högre än året innan. Miljöfakta Bull-Olles Bageri Bröd ton Drivmedel transporter liter diesel/kg bröd,38,39,38,4 Brännolja liter brännolja/kg bröd/moas,142,144,117, Milko Miljöredovisning 27

15 Klimatsmart Vad kan du göra för miljön? Ja, alla kan och måste göra någonting om vi skall lyckas nå ett mer hållbart samhälle - från bonden och korna på gården, till mejeriet och vidare till våra kunder och de mejerivaror kunderna väljer. Var och en kan bidra genom att: Välja närproducerad mat så minskar du transporterna Köpa ekologisk mat och Svensk Sigillmärkta produkter så minskar du påverkan på miljön genom naturliga odlingsmetoder. Välja kött från betande djur som nötkött så bevaras odlingslandskapets kultur- och naturvärden. Kasta mindre mat. Undvika at ta bilen till affären. Många av de produkter vi äter varje dag har rest långt och förbrukat en stor mängd energi innan de når vårt matbord. Vi i Milko jobbar med de val som finns i de steg där vi kan påverka. Exempel på detta är: Certifiering av alla mjölkleverantörer enligt IP Sigill. Val av energislag för våra mejerier. Optimeringar av t ex energi, vatten, kemikalier, process Optimering av transporter, både intransport och distribution. För att vi ska lyckas nå ett mer hållbart samhälle måste vi arbeta tillsammans. Livsmedelskedjan från ko till konsument är lång och inkluderar många steg. I varje steg kan man göra ett antal val för att bidra till ett uthålligt samhälle. För att vi ska lyckas nå ett mer hållbart samhälle måste vi arbeta tillsammans. Milko Forum Milko Forum är konsumenternas väg in i Milko. Hit hör man av sig med synpunkter och klagomål, beröm och frågor. Här ges direkt ett betyg på hur kvalitets- och miljöarbetet fungerar. Att ta tillvara och förmedla de signaler som kommer in till Milko Forum är en av de viktigaste insatserna till förbättring. Kontakt Milko Forum Telefon: Hemsida: 15

16 Uppföljning av miljömål Milkos övergripande miljömål 27 Fastställda vid Ledningens genomgång 1. Minska utsläpp av klimatpåverkande gaser från mejeriernas energiförsörjning, logistiken samt tjänsteresor. 2. Öka andelen ekomjölkråvara i takt med marknadens efterfrågan. 3. Öka andelen miljöbedömda kemikalier enligt Svensk Mjölks kriterier. 4. Minska utsläpp syreförbrukande ämnen, angett i BOD7, till vatten. 5. Minska mängderna avfall och restprodukter. Utifrån detta har funktionerna formulerat preciserade mätbara miljömål för respektive verksamhet. Status i preciserade miljömål vid utgången av år 27. = Målet är uppfyllt = Arbete pågår = Målet ej uppfyllt Mål (Målen är ej presenterade i prioritetsordning) Övergripande miljömål nr 1 Målår Status Kommentarer Logistik Intransportarbetet ska minska med 5 mil exkl. ev nytillkomna leverantörer utanför nuvarande hämtningsområde. 27 Intransportarbetet minskade med 35 mil. Chaufförerna som kör fordon utrustade med fordonsdator ska minska sin drivmedelsförbrukning med 3%. 27 Nuvarande fordonsdatorer fungerar inte bra. Ett nytt hjälpmedel för registrering av drivmedelsförbrukningen testas. Samtliga chaufförer ska uppdateras i heavy ecodrivutbildning. Distributionsarbetet inom Milkoland med egna och helchartrade fordon ska reduceras med 5 mil. Produktion 27 Distributionsarbetet inom Milkoland har minskat men p.g.a. att det totala distributionsområdet har blivit större har distributionsmilen ökat. Energiförbrukning < 325 kwh/ton mjölk. 27 Energiförbrukningen minskade till 314,8 kwh/ ton mjölk. Utreda möjligheten till alternativa energikällor t.ex. biogas. 27 På tre av mejerierna pågår utredning av möjligheten att ansluta energiförsörjningen till biogas alternativt pellets och fjärrvärme. Mejeriet i Bollnäs har sedan tidigare fjärrvärme för hela energiförsörjningen. Mejeriet i Karlstad har i början av 28 anslutits till fjärrvärme för energiförsörjningen av värme, varmvatten och ventilation. Aktuella energikarteringar 27 Samtliga driftplatser har genomförda energikarteringar med prioriterade aktiviteter för energieffektiviseringsåtgärder. På en anläggning ska karteringen uppdateras samt detaljeringsgraden förfinas. 16 Milko Miljöredovisning 27

17 Försäljning Resorna skall minska med minst 5% under året, räknat i km. 27 Tjänsteresorna minskade med 3 %. Arbete pågår med att införa utrustning för videokonferens. Övergripande miljömål nr 2 Medlem Ekomjölk ökar med 1%/år till 21. Ekomjölkråvaran utgör 7% Ekomjölk utgör 7.6 % av den totala mjölkinvägningen ( ). Information & Pr Konsumenten har ökad kunskap om Milkos miljöarbete. Vid minst ett tillfälle lyfta det ekologiska på Marknad 27 Hemsidan har förbättrats och på startsidan finns information om ekologiska produkter. Miljöredovisningen finns tillgänglig på hemsidan. Vi har en marknadsdriven utveckling av ekologiska produkter och har lanserat minst 2 ekologiska produkter under Många nya ekologiska produkter kommer att lanseras under våren 28. Övergripande miljömål nr 3 Produktion Införa ett kemikalieledningssystem kopplat till inköpssystemet för registrering av kemikalieinköpen. 27 Ett kemikaliehanteringssystem är infört. Arbete pågår med implementeringen av systemet samt ihopkoppling med systemet för kemikalieinköp API. Övergripande miljömål nr 4 Produktion Minska mängden syreförbrukande ämnen per processad mängd mjölk. BOD7 < 2,2 kg/ton mjölk. 27 Mängd syreförbrukande ämnen minskade med 13,8 % till 1,94 kg BOD7/ ton mjölk. Minska avloppsmängden per volym processad mängd mjölk. Avloppsmängd < 2 4 l/ton mjölk. 27 Avloppsmängden minskade med 1,8 % till 2334 liter/ ton mjölk. Övergripande miljömål nr 5 Produktion Minska mängden avfall till deponi per processad mängd mjölk. Avfall till deponi <.4 kg/ton mjölk. Information & Pr 27 Avfall till deponi minskade med 31,2 % till,48 kg/ ton mjölk. Samtliga trycksaker miljömärkta enligt Svanen eller motsvarande. 27 Beslut har tagits att bra miljöval ska vara att tryckeriet är svanenmärkt eller arbetar efter det regelverket. Tryckeriet som trycker upp de tidningar och broschyrer som vi producerar följer Svanenmärkets regler men är inte svanenmärkt. Samtliga trycksaker trycks på miljögodkänt papper. 17

18 Tjänsteresor och deras klimatpåverkan Personalens resor i tjänsten är en av de betydande miljöaspekterna. Genom att välja färdmedel kan man påverka miljöbelastningen. Den största vinsten är att inte resa alls. Ett projekt pågår för att ta fram lämplig videokonferensutrustning. Resepolicyn kommer att arbetas Flyg om under 28. De delar av Milko som sysslar med försäljning reser mest av all personal i Milko. Personlig kontakt med kunder är fortfarande en Tåg viktig del av försäljningsarbetet, men antalet fältsäljare har minskat betydligt under senare år. Resandet i övrigt sker till stor del mellan Bil 1 Milkos olika verksamhetsorter. År 27 var antalet anställda i Milko 83 st beräknat som heltidstjänster ur antalet arbetade timmar. I tabellen framgår hur tjänsteresorna fördelar sig på olika färdsätt. I genomsnitt har varje årsarbetare rest km under året, vilket är 81 km mindre än 26. Ressätt Ressätt km andel % km andel % Flyg Tåg Taxi Hyrbil Egen bil Företagsbil Summa Beräkningarna av emissioner (CO 2 ) för tjänsteresor grundar sig på NTM s databas, se mer på sidan 27. Egen bil 34% Tåg 1% Företagsbil 9% Hyrbil 5% Taxi 4% Flyg 39% Ressätt kg/anställd andel % kg/anställd andel % Flyg Tåg** Bil* Totalt ** Emissioner från tåg är 3 kg/år vilket ger kg/anställd. Flyg Tåg Bil *Här ingår taxi, hyrbil, egen bil och företagsbil. De olika ressättens procentfördelning 27. Emissioner (CO 2 ) för tjänsteresor kg/anställd. Förpackningar och miljön Milko tar sitt producentansvar för insamling och återvinning av förpackningsmaterial genom att vara anslutet till REPA. För de förpackningar som levereras ut på den svenska marknaden betalar Milko en avgift som är avpassad att täcka de utgifter materialbolagen har för att samla in och återvinna förpackningarna. Materialbolagen är Plastkretsen AB, Svensk Returkartong AB och Metallkretsen AB. Under 27 skedde en omorganisation så att REPA och de olika kretsarna flyttar sin verksamhet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). På varje förpackning finns information om hur den ska källsorteras. Under 27 startades ett projekt för att ta reda på vilken klimatpåverkan som uppkommer vid tillverkningen av de olika förpackningarna som används inom Milko. Alla förpackningsleverantörer har fått en enkät att fylla i vad som gäller just deras förpackningar i produktionsledet. Sammanställning över mängder och avgifter 27 Förpackningsmaterial avgift totalt Milko kr/kg ton kr Papper/kartong, Vätskekartong, Plast** 1, Aluminium*, Wellpapp, Företagsförpackningar 56 Totalt *Kvartal 1 var avgiften 1,2 kr/kg ** Kvartal 1 var avgiften 1,5 kr/kg 18 Milko Miljöredovisning 27

19 Logistik Milkos logistikavdelning ansvarar för företagets samtliga transporter. Transportarbetet omfattar dels hämtning av råvara hos Milkos mjölkproducenter och dels transport av förädlade produkter till Milkos kunder. För att utföra transporterna använder Milko både egna bilar och externa transportörer. Vi har även samarbete med andra producerande företag och löser transportarbetet tillsammans med dem. I dessa samtransporter fungerar Milko både som transportör och som kund i andras transportlösningar. Under 27 har Milko arbetat för en fortsatt rationalisering av transportuppläggen. Målsättningen var att minska antalet mil vid mjölkhämtning med 5. Detta mål uppnåddes dock inte och minskningen slutade på 3 5 mil. Eftersom antalet leverantörer minskade under året krävdes dock en längre körsträcka för varje inhämtat kilo mjölk. Även på distributionssidan var målsättningen att minska antalet körda mil med 5. Eftersom distributionsområdet utökades kraftigt under 27 ökade istället antalet mil. Under hösten 27 med fortsättning under 28 har ett antal förändringar genomförts, vilka kommer att få fullt genomslag under 28. Arbetet med att rationalisera transportuppläggen kommer att fortsätta och intensifieras under 28. Ett flertal åtgärder kommer att göras för att minimera Milkos transporter. Bland annat arbetar vi med att se över och samordna leveransdagar ut till butiker i samma område. Sedan tre år tillbaka har vi tre distributionsbilar som är utrustade med koldioxidaggregat för kyla istället för dieselaggregat. Dessa har fungerat bra och därför kommer vi att utrusta alla nyinköpta distributionsbilar med koldioxidaggregat framöver. För att minska drivmedelsförbrukning och därigenom utsläpp har ett test gjorts med fordonsdatorer i intransport- och distributionsbilar. Vi ser det som ett mycket bra hjälpmedel, men vi var inte nöjda med produkten som vi testade och därför kommer vi att byta till en annan programvara under 28. För att ytterligare förbättra effekten av fordonsdatorerna kommer en utbildning i Heavy Eco Driving att genomföras efter sommaren 28. Under 28 kommer logistikavdelningen arbeta med att kartlägga och förbättra uppföljningen av Milkos utsläpp. Vi kommer bland annat att ställa högre krav på externa transportörer, främst linjetrafik, som ännu inte redovisar emissioner. Sedan två år tillbaka kräver vi att alla inlejda åkerier ska vara miljö- och kvalitetscertifierade. Under 27 har ytterligare åkerier klarat certifieringen och det är nu endast någon enstaka som inte är i mål med certifieringsarbetet. Miljöfakta Logistik Drivmedelsförbrukning liter diesel/mil 3,6 3,22 3,1 3,1 Koldioxid till luft kg CO 2 /mil 8, 8,4 7,7 8, Kväveoxid till luft kg NOx/mil,64,62,55,55 Drivmedel intransport liter diesel/ton mjölk 4,41 4,41 4,32 4,51 Körsträcka intransport mil/ton mjölk 1,15 1,14 1,1 1,16 19

20 Produktion totalt I Produktion ingår de fem mejerierna.på följande sidor redovisas utfall för de olika mejerierna var för sig. Tillstånd enligt miljöbalken Driften av mejerianläggningarna är en så kallad tillståndspliktig verksamhet. Samtliga mejerier har tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Egenkontroll av verksamheten bedrivs enligt separata kontrollprogram som är upprättade i samråd med respektive tillsynsmyndighet, länsstyrelsen i respektive län eller kommunens miljökontor. Det innebär att en ständig uppföljning måste genomföras av den påverkan som anläggningarna har på miljön. En löpande rapportering sker till myndigheterna. Dessutom ska en årlig miljörapport upprättas. Kommentarer Miljönyckeltalen redovisas enligt ett sätt som mejeribranschen gemensamt har kommit fram till i ett projekt som har drivits av Svensk Mjölk. Rapport nr 734-P Miljöindikatorer en handbok för mejeriindustrin. Klimatpåverkan Varje mejeri har egna unika förutsättningar för sin resursförbrukning och miljöpåverkan. Skillnaderna beror till stor del på vilka produkter som tillverkas samt hur systemen för värmning, kylning och diskning är utformade. Därför kan en jämförelse bara ske mellan olika år för samma mejeri. När stora förändringar i driften sker visar det sig också i nyckeltalen. Elleveranserna till samtliga mejerier är av typ förnybar el enligt benämningen Bra miljöval. Energinyckeltalet har fortsatt sin nedåtgående trend med en minskning med 6 % (kwh/ton produkt) beroende på genomförda energieffektiviseringsprojekt som finns redovisade på respektive mejerisida. Energinyckeltalet har fortsatt sin nedåtgående trend med en minskning med 6 %... 2 Milko Miljöredovisning 27

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Fredrik Javensköld. Del 1. Skånemejeriers vision, strategi och det skånska mjölkupproret

Fredrik Javensköld. Del 1. Skånemejeriers vision, strategi och det skånska mjölkupproret Fredrik Javensköld Del 1. Skånemejeriers vision, strategi och det skånska mjölkupproret 1 Vision Skånemejerier: det lilla, påhittiga hälsomejeriet älskat av Dig! Affärsidé Skånemejerier erbjuder den medvetna

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer Produkttyp Aducerade rördelar Leverantör Namn Wema AB Adress Ollebovägen 14 Postadress 230 44 Bunkeflostrand Telefon/ e-post 040-467515 Kontaktperson Benämning Aducerade rördelar

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer