Landlsti ngsd i rektörens rapport till. lan~jstingsstyrelsen. den 13 april Agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landlsti ngsd i rektörens rapport till. lan~jstingsstyrelsen. den 13 april 2015. Agenda"

Transkript

1 I landstinget DALARNA Landlsti ngsd i rektörens rapport till lan~jstingsstyrelsen den 13 april 2015 I ; /, ' 1 n \ ~ I I I landstinget DALARNA Agenda Genomlysnin~1en - status 24/7- tillägg Landstingsjärr1förelse - löner Vårdcentralens dag 23 april lnera AB Regionalt - Uppsala-Örebroregionen Nationella frå~~or ~ I I 1

2 I Landstinget 06.LARNA Genomlysning - status Dialogdagar i Rättvik mars med verksamhetschefer, fackliga organisationer, stödpersoner m.fl. tog del av utredningsmaterialet. -~-- I Landstinget 06.LAR NA Ge~nomlysning - status Nu arbetar divisionerna/verksamheterna med materialet på hemmaplan. Dialogdagar del 11 i slutet på april där lösningar ska diskuteras. Sammanfattning av resultat skickas ut. Beslutsunderlag till AU i maj och LS 1 juni och LF juni. \ F'f. \ 2

3 I Il Landstinget Ml.ARNA Några röster från Dialogdagarna Pär Lennart Ågren - divisionschef 'Medicinska specialiteter I Asbjörn Österberg, verksamhetschef kirurgi Mora Åsa Hammarbäck, verksamhetschef akuten, Falun Vad är dina reflektioner så långt under inledningen av dialogdagarna? - Jag sammanfattar det i tre huvudpunkter. För det första så är problemet med landstingets ekonomiska underskott relativt litet i förhållande till den totala omslutningen. Det handlar om några procent. - Men vi kan inte fortsätta så här eftersom vi lever över våra tillgånga r. Problemet är dock inte oöverstigligt. Jag anser att den viktigaste parametern vi måste ha koll på är kostnadsutvecklingen som inte får överstiga intäktsutvecklingen. Vad förväntar du dig av genomlysningen? - Jag har stora förväntningar på den här genomlysningen och att det måste till förändringar. Som det är nu så blöder alla och vi är inne i en ond spiral och alla mår dåligt. Jag t ror vi måste in i strukturen också för att skapa hållbara lösningar. Har vi nöjda medarbetare så kommer det även patienterna till godo. Diskussionerna har varit väldigt bra på dialogdagarna och vi har skapat en grund att arbeta vidare ifrån. Vad har dialogdagarna medfört för tankar hos dig? - Det har varit otroligt viktiga och bra dagar. Genom att samla alla chefer och även de fackliga organisationerna så får alla känna ett delägarskap för våra utmaningar. Jag har stora förväntningar på vad som ska ske framåt. Det är en lång resa där vi måste få till ett kulturskifte. Med det menar jag att prioriteri ngar måste ligga på koncernnivå och inte som nu på verksamhetsnivå. Det har varit många kloka inlägg och spännande, diskussioner. Och vi måste helt enkelt ta oss an dessa utmaningar. I Il Landstinget Ml.ARNA 24/7-tillägg Avtalet omfattar de verksamheter som bedrivs 24/7, det vill säga dygnet runt, året runt. Det är ett ensidigt arbetsgivaravtal som slutits i samråd med verksamhetsföreträdare och Vårdförbundet gällande sjuksköterskor_ Landstinget Dalarnas avtal om 24/7-tillägg kommer att gälla till dess ett centralt nationellt avtal mellan Vårdförbundet och SKL tagits fram. \ 3

4 I llj Landstinget WARNA Järnförande chefslöner 2014 års nivå Benämning Landsti ngsdirektör Bitr Landstingsdirektör Ekonomidirektör Dalarna Landsting 2014 års nivå Gävleborg Värmland Örebro Sörmland har ej har ej vakant Uppsala har ej Västmanland har ej Anteckning Gävleborgs bitr landstingsdirektör är till ika HoS dir Personaldirektör Hälso- o Sjv Dir Kommunikations Dir/chef IT direktör Sju khuschef Adm dir har ej har ej har ej har ej Divisionschefer kallas områdeschefer i Örebro I I llj Landstinget WARNA Jän1förande chefslöner 2014 års nivå enämning erksamhetschefer Min Medel Max Dalarn a Landsting 2014 års nivå Gävleborg Värmland Örebro Sörmland Uppsa la Västmanland Anteckning ' perc Median 90 perc ivisionschefer (15) Förvaltningschefer (15) (15)

5 I Landstinget rwarna Vårdcentralens dag 23 april Alla vårdcentraler i Dalarna har Öppet hus 23 april mellan kl Syftet är att stärkai bilden av primärvården i Dalarna och visa på bredden och vilket vårdutbud som finns. Dessutom att skapa en positiv känsla hos besökarna och visa vilken kunskap som finns i organisationen. Hälsofrämjande tema, samma program på alla vårdcentraler samt utrymme för egna föreläsningar. I / I ' \ \ "'1 I Landstinget C:W.ARNA Marknadsfö ringsmaterial - affischer, flyers, webb och sociala medier - i\?ö vård. o,.,e 0 C'.? _ '... _. '~ 0+'< -i -- Z::'.( :. cf \ liffhsu;'fl!1st?i. ~\?,o. ""- b' "llll K\. '\ Välkommen på öppet hus hos allo vårdcentraler i Dalarna flf. I 5

6 landstinget CWARNA ' lnera AB Ägs av landstingen/regioner och omsätter ca 600 Mkr/år varav 400 Mkr är gemensam, solidarisk finansiering. (LDs del 3 %). lnera AB har en politiskt sammansatt styrelse. Ägarpåverkan sker bl. a. via ett programrådet där samtliga huvudmän har representation. En beredningsgrupp med landstingsdirektörer stödjer styrelsen. lnera AB levererar och koordinerar gemensamma ehälsotjänster exempelvis NPÖ, invånartjänster och kunskapstjänster till vården samt tillhandahåller infrastruktur. I / I. \ In \ ~ I I landstinget CWARNA lnera AB lneras tjänster medverkar till genomförandet av nationell e hälsostrategi och handlingsplan före-hälsa. lnera AB har nu behov av tilläggsfinansiering, dialog pågår kring prioriteringar. Ett beslut om samgående med SKL, ev. som ett SKL bolag väntas under

7 I Landstinget OOARNA Regionalt - Uppsala-Örebroregionen Totalt bor det :54 människor i Uppsala-Örebroregionen vilket gör den till Sveriges näst största region efter Stockholm. I \ "'1 I Landstinget OOARNA Uppsala-Örebroregionen Vi har två universiitetssjukhus i vår region (Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro) Det finns fem länssjukhus (Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås). Samt 250 vård-/h:31socentraler 7

8 I Il Landstinget OOARNA Uppsala-Örebroregionen Vi har gemensamma verksamheter: Regionalt Cancercentrum - RCC Regionalt biobank:scentrum - RBC Två arbets- och miljömedicinska kliniker (i Uppsala och Örebro) Hornhinnebank Regional donationsansvarig läkare och sjuksköterskor Regional transfusionsmedicin Regionala forskningsrådet (regional forskningsfond) \ I Landstinget OOARNA Regionalt - Uppsala-Örebroregionen Fokusfrågor för närvarande: Kompetensförsörjning Kunskapsstyrning Utveckling av cancersjukvården, RCC Avtalsfrågor 8

9 I landstinget OA!.ARNA Nationella frågor Utredning - Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (Göran Stiernstedt) Utredning - Utveckling av den högspecialiserade vården (Måns Rosen) Ledningsseminarium SKL I \ 9

10 EffektivarE~ resursutnyttjande LO-möte 27 mars 2015 Göran Stiernstedt ",)l'!!,fl,~ ~.. ;:. 4.% Utredningen en nationell samordnare för effekt hälso- och sjukvården ', I~~.l,~' ~ :l'\ j_~.. Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: - "Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationiell, regional och lokal nivå för att säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälsooch sjukvårdens effektivitet"...il... Utredningen en nationell samordnare för effekt vare resursutnyttjanile inom hälso- och sjukvården :~.,. ~f~.:);;~~~~

11 Uppdrag - btetalningsansvarslagen Se över nuvarande lagstiftning avseende utskrivningsklara När överg1år betalningsansvaret till kommune~n? Se över ersättningsnivå Lag om sanr1verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Obligatoriskt avtal landsting-kommun. Huvuddelen av lagen dispositiv. lnskrivningsmeddelande <24h 3 fristdagar.. Kalenderdagar Högre belopp SEK Fasta vårdkontakten (ÖV) kallar till vårdplaneriing. ~3 dagar efter utskrivning. Psykiatri=somati k

12 Utgångsp1L1nkter Utgå från mötet mellan personal - patient Framtidens möte - inte bara traditionella besök. Mail:, sociala medier, telemedicin mm.. Hur uppstår energi och engagemang i mötet? Hur stödjer "systemet" mötet bäst? Terminologii - kunskapsstöd i st f kunskapsstyrning '}~' ~%'.f. ' "'. """". Utredningen en nationell samordnare ', för,effek hälso- och sjukvården ' ig'fi - ~"'.?,_~j --- Staten bör.... Bestämma sig för roll/uppgift Ta ett fast tag (ledartröjan) kring e hä lso utvec kl in gen. Färre och tydligare styrsignaler Utreda kunskapsstödet. Hur uppnår vi mer jämlik vård/hälsa. Aktörernas roller'? Se över myndigheternas uppdrag. Mer stödjande för mötet patient - personal. Gå igenom!lagstiftningen för intyg ---

13 Landstingen och dess enheter bör.... Detaljstyra mindre Öka långsiktigheten i styrningen. Ta större grepp. Ompröva e~rsättningssystem Styra utifråln kontinuitetsprincipen Styra på be~läggningsgrad /o i akutsjukvå.rden Utredningen en nationell samordnare för. eff: ~tiväre ' resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.... (!Jt I ' >,., lli STATENS OFFENTLI GA UTRED NINGAR Landstingen bör... Produktions-, kapacitets- och bemannin~1s- och schemaplanera Stimulera t:ill omfördelning av arbetsupp~jifter. Rätt kompetens och rätt person på rätt plats. Ta tag i informatiken. Ledningsfråga på alla nivåer. UTREDNI NGAR

14 Fokus 2015 Primär"rården Arbetss ätt/processer/beman n1ng KontinL1itet IT? ""'. f(*-1... ;f~ f,'j,;~,, _ Utredningen en nationell samordnare för effek i hälso- och sjukvården, '0'. ~ ' t- ". : ~-:~~L~ Fig ur 4. Antal läkare pe r tu sen invånare 20 l 0 Medel 3,1 -~::~1' ' ' ' :~!1... ~- :, \~:-r:~ Utredningen en nationell samordnare för 'effe~tivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ' ';',,:~i:,l~ OEC D

15 Primärvår1den Allmläk/ Andel 1000 inv. allm.läk Danmark O,~r Finland 1,02 33o/o Nederl. 1,:~6 43% Norge 0,81 20% Sverige O,t33 17% UK 0, ',s,'t,~,~ ~ ' ~ :td~- Utredningen en nationell samordnare för effekti hälso- och sjukvården ',,_.d!c':, h_-j. lndikationier Utbyggd p1rimärvård ger friskare befolknin~1 Utbyggd pirimärvård ger mer rättvis fördelning av vård (efter behov) Högre andel primärvård ger lägre totala kos1tnader Högre andel primärvård ger högre produktivitet.1 ~ ~ ;'~ J.;:,'~.:: 14 Utredningen en nationell samordnare för ~ffe ~t hälso- och sjukvården ', '.,\~, r ~t... ~ _a_

16 Sverige Primärvårdens relativa resurser har inte ökat trots ambition att så borde ske Sjukhusens akutmottagningar överfulla Sjukhusen står för trygghet! PV:s förtroend ~ i befolkningen sviktar (?) Inte effektivt! Vårdstruktur Sverige!behöver en omfördelning av resurser från sjuhusviird till primärvård, men.... Vad är primärvård? Hur ska 1det gå till?

17 Reflektioner Våga st~yra hårdare? Remisstvång? Våga ar1vända löneinstrumentet mer? SamspE~let allmänläkare - organs1>ecialister Arbetssätt/bemanning/kontinuitet Projekt tillsammans med SKL/huvudmän/professioner/patien ter På klinik--lenhetsnivå Brett anslag - process, kompetens, kontinuite~t, bemanning _,_ UTREDNI NGAR

18 Arbetstid!:;system Våt filt över förändringsarbete, debatt mm. Är läkarnas nuvarande system effektivt? Bidrar nuvarande system till att Sverige har många sjukhusläkare? Varför anv 'inds inte avtalens nuvarande möjligheter mer? ' },,.,,,..(,'.. ~ ;,.fj :i;if..,, Utredningen en nationell samordnare för effek hälso- och sjukvården ; ::'<Il. ~~1,.t~i;~/ ~':t IT/e-hälsa Utredningen avvaktar f.n. e-hälsc>kom m itteens betänkande. "1'1',.,.:t. Utredningen en nationell samordnare för effek ivare hälso- och sjukvården ; ;_,~,. <~

19 Paradigm!;kiftet som behövs Från "någon annans patient" till "min patient" '"' '!:. "..,.., "',,,,"' Utredningen en nationell samordmf;~ för effek hälso- och sjukvården I, '~Af~ Kontinuite~t Vad me1nar vi? Koordir1ation/samordning eller träffa samma personer? Vad inn 1ebär PAL-rollen?

20 Tilläggsu~>pdrag Nationellt råd Kompetensförsörjning, vidareutbildning och kompetensutveckling samt kapacitetsplanering med fokus på personal hantering. Mandat? Sammansättning? ' ';'IMi. " ~~ Utredningen en nationell samordnare för_,.,effek hälso- och sjukvården. ~..

21 BlkA&A LS ~ Z>Li A;3 Utredningen1 om högspecialiserad vård (SOU 2014:11) Vi ut!1år från patientens bästa! --- Problembild Svårt att leva upp till portalparagrafen i HSL: vård på lika villkor för hela befolkningen geografin - stort land/relativt få invånare demografin - urbanisering, åldrande befolkning många relativt srnå huvudmän - regionpolitik kan försvåra koncentration långsamma beslutsprocesser ersättningssyste111en skapar inte förutsättningar för samverkan ökad specialisering med en allt högre kompetens inom allt snävare områden kombinerat med viss personalbrist forskning missgynnas av att vård och behandling är spridd fler sjukhus än vad som är kostnadseffektivt motiverat Ojämlik vård- regionala skillnader i kvalitet ~ ~ ~:51 < ' ~ ' ~r Utredningen om högspecialiserad vård 0 ~,,.;:1 ' ;! ~ µ., ~» ~~ ;.:r '~J~ _a_

22 Uppdraget precisera innehållet och omfattningen av begreppet högspecialiserad vård ta fram kriterier som grund för nivåstrukturer ~ ng av den högspecialiserade vården ''C' f'll <' ~ c ~,j Utredningen om högspecialisern~;vå :! Kommittedirektiv ~ ~ Utveckling av den högspecialiserade vården Dfr. Beslut vid regeringssammanträde den I 0 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare.ska se över lnu' den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration i syfte att fä förbättrnde vårdresultat och därigenom en mer jämlik vård samt för att erhålla ett mer effekiivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resw>er. Utredaren ska bla. - läuma förslag på vilka kriterier som ska ligga till gnmd för bedönming för nivastmkilu'ering av den högspecialiserade vården, - analysera och lämna förslag på blu' en effekiiv modell för ~dönming, tu'val, be>lut, genomförande och uppföljning av den högspecialiserade vården skulle kl.llllla se ut. ppdraget ska redovisas senast den 25 nowmber :56 STATEN S O FF ENTLIGA UTRED NINGAR forts. upp :traget ta fram en m1odell för bedömning, urval, beslut, genomförande, uppföljning och utvärderi ng av den högspecialiserade vården (nya processer - ökad koncentration) brett samråd med berörda intressenter slutredovisn ~ ng 25 november 2015 ~. ' '.~.,(~ ',,~ Utredningen om högspecialiserad vård J, ':~)~.-. ~:~ STATENS OF FEN TLI GA UTR ED NINGAR

23 " PatientförE~trädare anser vårdkvalitet allra viktigast" " De flesta patientföreträdare nämnde vårdkvalitet, medicinska resultat och kompetensen hos vårdpersonalen som de allra viktigaste faktorerna för patienterna, i synnerhet vad gäller högspecialiserad sjukvård" Källa: Centralisering med patienten i centrum, Vårdanalys, 2013,: 1 hög p <i li,.rad,. it~~ Ut~doiogoo om STATE NS OFFENTLIGA UT RED NINGAR Aktiviteter Expert-/sakkunniggrupp Volym och kvalitet Ackreditering Ersättningssystemen Sjukhusstorlek och kvalitet/effektivitet Statistik - spridningen av behandlingar Dialog/workshop med samtliga sjukvårdsregioner Dialog med andra intressenter (patientföreträdare, professionen, ak:ademin m.fl.) Internationell utblick (bl.a. DK, NO) Kontakter med kvalitetsregister Utredningen om högspecialiserad vård '. c'''t,, A t".'. ". ~- J' i~cj 1.t.

24 Vad påverlkar resultaten? Ledarskap Teamets kon1petens Kringresurser Kommunikation och nätverk Sjukhusets storlek Volym Hur mycket har Zlatan tränat? Räcker det me~d mindre än en gång i veckan? ~,t'~~~i~,, ~:.*t''; ~""; /?~ Utredningen om högspecialiserad vå;d ' ~,,',:' i.i;.:~:~ji _a_

25 Många sjukhus/specialistkliniker gör få operationer, Typ av operation Kraniell neurokirurgi Spinal neurokirurgi Sköld- och bisköldkörtelkirurgi Bjnjurekirurgi Struphuvud kirurgi lntratorakal hjärt-kärlkirurgi Hjärtarytmi ingrepp Bröstvägg-, pleura & diafragm kirurgi Bröstkörtelkirurgi Leverkirurgi Pankreaskirurgi Esofaguskirurgi Njur- och uretärkirurgi Kirurgi på livmoder, äggstock ch äggledare " >::,1 r ~~:}. '. ~~ Rygg- & nackkirurgi lntraabdominal artärkirurgi Utredningen om högspecialiserad vård " ' /~~ ' 10.a Samband v olym och kvalitet UTREDNINGA R 10 sjukhus i Sverige gjorde mindre än 3 njurcanceroperationer per år och 25 sjukhus gör mindre än 10 per år => Sämre kvalitet Enligt en artike~i i BMJ ska kirurger göra minst 35 höftledsoperationer per år för att få god kvalitet Flera studier visar dos-responssamband, dvs 200 är bättre än 100, 300 är bättre än 200 osv. ' / ' Utredningen om högspecialiserad vård, : '. '. -~

26 Samband v olym och kvalitet Kirurger fortsätter bli bättre även efter 1000 operationer Martinikliniken i Tyskland gör ca 2000 prostatektomier per år och har mindre än hälften så många komplikationer som svenska sjukhus => 36 sjukhus i Sverige ska sluta med prostatektomier Volymer på svenska sjukhus => Hur ser det ut?,;~ ;ni,,~,.~; Utredo;ogeo om hög,,.,;,;;, ra,'.,,;~~ STATE NS OFFE NTLIG A UT RED NINGA R För utrednigen att tänka på Ersättningssystemen - Akutsjukvården - Vårdkedjor I helhetstänkande utifrån patientens bästa Kompetensförsörjningen Forskning och utbildning - Annat..... " ~i ",,~ < '~ ' Utredningen om högspecialiserad vård, :.1:,,l,\:!11.I ~"'l''s, "'~;;;m - "-- STATE NS OFFENTLIG A UTRED NIN GAR

27 Förslag till dt~finition av högspecialisierad vård Högspecialiserad vård är komplex vård som kräver: en viss volym för att kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas, och/eller tvärprofessionell kompetens, och/eller stora kostnader/investeringar Högspecialiserad vård av nationell karaktär är vård som ska bedrivas på högst sex ställen i landet. Högspecialiserad vård av regional karaktär är vård som ska bedrivas på högst tre ställen per sjukvårdsregion. Högspecialiserad vård - process och beslut Rådgivande referensgrupp (tjänstemannanivå 6 regioner, myndigheter, pat.fören.) Riksdag - lag {övergripande principer, styrande kriterier) Ansvarig myndighet -styrdokument, arbetsprocess - tillsätter professionella grupper (representation samtliga regioner) Professionella grupper - Nationell högspec vård (1-6) - Regional högspec vård (0-3) Beslut om underlag från de professionella grupperna Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Ansvarig myndighet beslutar vad som är högspec (nationellt och regionalt) vård, antal ställen och var den ska bedrivas Förstärkt regional samverkan (modell RCC) beslutar vad som är högspec vård (nationellt och regionalt), antal ställen och var den ska bedrivas Ansvarig myndighet beslutar vad som är högspec vård (nationellt och regionalt) och antal ställen. När det gäller nationell l1ögspecialiserad vård beslutar ansvarig myndighet var medan förstärkt regional samverkan (modell RCC) beslutar var regional högspec vård ska bedrivas. Uppföljning Vem? Vad händer om beslut inte följs nationellvregionalt? Sanktioner? Upphäva tillstånd? Omprövning av områden! -~ ~~ 'i' :( ' ~~ Utredningen om högspecialiserad vård : ~... :~.:.-~ STATENS OFFE NTLIGA UTREDNI NGAR

28 Våra kont<1ktuppgifter Måns Rosen - Marie Lawrence - Maria Nilsson Hemsida: STATE NS OFFE NTLIGA UT RED NINGAR

29 ' t) I LAGA L 6 ~ ~Lt A : lt Lan~lstingslednings- ~sem1nar1um Kostnadsut~~eckling inhyrd personal ~~~,,,..,, 'i

30 Kostnader f'ör samtliga i Il , 4 90,0 109,9 106, 7 121,4 SJUKSKÖTERSKOR ÖVRIGA YRKESGRUPPER Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland ej inräknat Sveriges Kommuner och Landsting Totalkostnader uppdelat per landsting ll: :?: Sveriges Kommuner och Landsting

31 SKL uppdrag Specialistläk are och styrningen av ST Styrning av ST 17 olika "principer" för styrning av ST 19 olika modeller för finansiering av ST 57 % angav att beslut om tillsättning av ST sker på verksamhetschefsnivå 43 % angav att verksamhetschefen fattar beslut om ST-läkarens lön och andra förmåner 100 % angav samarbete med privata vårdgivare gällande ST Behov av specialistläkare 95 % har stor eller ganska stor kännedom om sitt behov av specialistläkare 52 % har kompetensförsörjningsplan avseende specialistläkare inom alla eller vissa specialiteter 100 % har brist på specialistläkare Störst brist inom allmänmedicin, psykiatri, bild- och funktionsmedicin Sveriges Kommuner och Landsting Utveckling ;:.v antal anställda A ntal ~ ~ ~--- - Sjuksköterska U nde rksköt ers ka ~- - ""-""'--"'-"" '" ~ ~-.;;; : Läkare -- Vå rdadministrat ör Källa: Sveriges Kommuner och Landsting - Novemberstatistik Sveriges Kommuner och Landsting

32 Rekryteringsbehov för några yrkesgruppe1r i vård och omsorg Personalgrupp Undersköterska/ vårdbiträde Anställda Anställda Pensioneringar Rekryteringsbehov Sjuksköterska Läkare Personlig assistent Socialsekreterare Vårdadministratör Biomedicinsk analytiker Arbetsterapeuter Fysioterapeut/ sjukgymnast Sveriges Kommuner och Landsting Vårdförbundets ide om AST, Akademisk specialisttjänst:göring för sjuksköterskor inrätta utbildningsanställningar som regleras i kollektivavtal för sektorn arbetsgivaren har ett ekonomisk ansvar under studietiden statlig reglering och styrning genom lagstiftning Sveriges Kommuner och Landsting

33 Att tänka på vid kollektivavtal om ut bi Id ni ngstj1ä nster Sektorns centrala kollektivavtal innehåller inte regler om utbildningars upplägg eller ersättning vid högskoleutbildning Högskoleutbildningarnas närmare upplägg och innehåll styrs av högskolan, om utbildningstjänster inrättas behövs överenskommelser 1med dem Överenskommelser i kollektivavtal kan prövas rättsligt Motsvarande erbjudande ( utbildningstjänst och full lön) kan ges utan kollektivavtal Sveriges Kommuner och Landsting Den högre ljtbildningen - vad gör StCL Lärosätenas autonomi och ansvar Utredning kring högskolornas utbildningsutbud På remiss: Förslag på nytt nationellt kvalitetssäkringssystem Samverkan för att förbättra specialistsjuksköterskeutbildningarna Sveriges Kommuner och Landsting

(SOU 2014:11) Vi utgår från patientens bästa! Problembild Svårt att leva upp till portalparagrafen i HSL: vård på lika villkor för hela befolkningen geografin stort land/relativt få invånare demografin

Läs mer

Träning ger färdighet

Träning ger färdighet Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Uppdraget Precisera innehållet och omfattningen av begreppet högspecialiserad vård Ta fram kriterier som grund för nivåstrukturering av den

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Effektivare resursutnyttjande i svensk hälso- sjukvård

Effektivare resursutnyttjande i svensk hälso- sjukvård Effektivare resursutnyttjande i svensk hälso- sjukvård LHC 4 maj 2015 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt Effektivare vård Göteborgsregionens kommunalförbund 160127 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Uppdraget enligt dir 2013:104 Ge förslag på åtgärder

Läs mer

Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Effektivare resursutnyttjande inom KEFU Lund 12 december 2014 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional

Läs mer

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt Effektivare vård Nätverksmöte SKL, 160414 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg UPPDRAGEN Effektivare resursutnyttjande inom S 2013:14 (dir. 2013:104)

Läs mer

Effektivare vård. Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt Effektivare vård Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Professionen Sitter vid datorn hela dagen och administrerar med värdelösa

Läs mer

Hur få jämlik tillgång till högspecialiserad vård?

Hur få jämlik tillgång till högspecialiserad vård? Hur få jämlik tillgång till högspecialiserad vård? Måns Rosén Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Hur har utredningen arbetat? Öppen dialog Dialog/workshop med samtliga sjukvårdsregioner

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Träning ger färdighet

Träning ger färdighet Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Hur har utredningen arbetat? Öppen dialog Dialog/workshop med samtliga sjukvårdsregioner Dialog med andra intressenter (patientföreträdare,

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 2 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 Inledning Detta avtal reglerar samverkan inom hälso- och sjukvården mellan

Läs mer

Effektivare vård. Vårdsamverkan Skaraborg Stockholm Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Vårdsamverkan Skaraborg Stockholm Göran Stiernstedt Effektivare vård Vårdsamverkan Skaraborg Stockholm 160318 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Professionen Sitter vid datorn hela dagen och administrerar

Läs mer

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden?

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden? Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden? Svensk förening för Glesbygdsmedicin den 7 april 2016 Agneta Karlsson Statssekreterare Vården står inför stora utmaningar Allt fler äldre med kronisk sjukdom

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Utvecklingen för dem vi är till för Fler äldre Allt fler med långvariga sjukdomar och med flera samtidigt Ojämlik

Läs mer

Effektiv vård hur svårt kan det vara? Time Care Forum Stockholm Göran Stiernstedt

Effektiv vård hur svårt kan det vara? Time Care Forum Stockholm Göran Stiernstedt Effektiv vård hur svårt kan det vara? Time Care Forum Stockholm 170316 Göran Stiernstedt UPPDRAGEN Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 (dir. 2013:104) beslutade 21/11 2013

Läs mer

På gång inom äldreområdet!

På gång inom äldreområdet! På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke Nationellt Ökad bemanning ÄO Kunskapssatsning ÄO/FH Överenskommelse: Psykisk hälsa Betänkande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Utredning:

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 2015-11-30 Gunnarsson 1 Utredningen återfinns här www.sou.gov.se/hogspecialiseradvard/ De

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar PM 2016-04-25 1 (6) Avd för arbetsgivarpolitik Lotta Christofferson Sommarplaneringen i vården 2016 Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar SKL årliga enkätundersökning ger en bild

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet.

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet. Lång väg till patientnytta Vårdanalys Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet nina.viberg@regeringskansliet.se Lång väg till patientnytta Vårdanalys 2015:7 Vissa positiva effekter men ett otillräckligt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-04-19 Diarienummer 160042 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Regionbildning sjukvårdens utmaningar. Östersund 26 april 2016 Göran Stiernstedt

Regionbildning sjukvårdens utmaningar. Östersund 26 april 2016 Göran Stiernstedt Regionbildning sjukvårdens utmaningar Östersund 26 april 2016 Göran Stiernstedt Vårdens utmaningar Finansiering Effektivitet Framtidens patient Jämlikhet Utveckling/innovation Digitalisering Nationell

Läs mer

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm svnuppsalaorebro.se Hur lyckas vi maxa resultaten av våra resurser och se till att befolkningen får vård efter behov? Målet.. Bästa aktuella kunskap

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

10 snabba fakta om regionen

10 snabba fakta om regionen 10 snabba fakta om regionen Upprättare Regionens befolkning Totalt bor det 2 011 254 människor i Uppsala-Örebroregionen vilket gör den till Sveriges näst största region efter Stockholm. 278 575 279 682

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

HANDIKAPP. Träning ger färdighet (SOU 2015:98) Sundbyberg Dnr.nr: S2015/07487/FS

HANDIKAPP. Träning ger färdighet (SOU 2015:98) Sundbyberg Dnr.nr: S2015/07487/FS HANDIKAPP Sundbyberg 2016-04-12 Dnr.nr: S2015/07487/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s.registrator@regeringska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Träning ger färdighet (SOU 2015:98)

Läs mer

Professionernas behov av e-hälsa. Socialdepartementet

Professionernas behov av e-hälsa. Socialdepartementet Professionernas behov av e-hälsa Professionernas behov av e- hälsa E-hälsodagen Stockholm 22 oktober 2014 Göran Stiernstedt Två uppdrag Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Nationell

Läs mer

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst 1 En vattendelare och.. lite av ett getingbo? 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl

Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl Vårdvalsnätverket 19 september 2012 Rapporten innehåll - Tre delar: - Kartläggning

Läs mer

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Uppdraget Starka Tillsammans Regeringen beslutade den 11 september 2014 att

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Dir. 2013:104

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Dir. 2013:104 Kommittédirektiv En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Dir. 2013:104 Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2013 Sammanfattning En nationell samordnare

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Regionbildning från ett vårdperspektiv

Regionbildning från ett vårdperspektiv Regionbildning från ett vårdperspektiv Karlskrona 21 februari 2014 Göran Stiernstedt Framtidens utmaningar Finansiering Effektivitet kvalitet - kostnader Patientmakt - valfrihet Jämlikhet IT Framtidens

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsen Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Läs mer

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer

En primär angelägenhet

En primär angelägenhet En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum HFS nätverket 12 september 2017 Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-07 LS 2015-0121 Landstingsstyrelsen Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Större regioner, Svealandsregionen och Region Gävleborg. regiongavleborg.se

Större regioner, Svealandsregionen och Region Gävleborg. regiongavleborg.se Större regioner, Svealandsregionen och Region Gävleborg Detta har hänt 1634: Axel Oxenstierna lät indela Sverige i jämnstora län med fasta länsgränser 1957: Riksdagens revisorer pekade på att länen inte

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Framtidens utmaningar En snabb utveckling Förväntningar på hälso- och sjukvården Stort rekryteringsbehov Folksjukdomar Global sårbarhet

Läs mer

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Läkarförbundet genomför här en enkät för att utvärdera vårdvalet i den svenska primärvården. Enkäten är det tredje och sista steget i förbundets arbete

Läs mer

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Framtidens bästa primärvård Utmaningar för Östergötlands primärvård Alla har inte välfungerande vårdcentral nära Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter Låg patientnöjdhet 60 tillsvidareanställda

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 Effektiv vård SOU 2016:2 Utredningen lämnar sammanlagt 26 förslag, 11 rekommendationer och ett hundratal bedömningar. Betänkandet är uppdelat i tre delar: Del A utgör inledning, samlad bakgrund och analys.

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Karin Junehag Källman, Folkhälsomyndigheten Ingrid Ström, Socialstyrelsen Innehåll i vår föredragning Förutsättningar

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer