Landlsti ngsd i rektörens rapport till. lan~jstingsstyrelsen. den 13 april Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landlsti ngsd i rektörens rapport till. lan~jstingsstyrelsen. den 13 april 2015. Agenda"

Transkript

1 I landstinget DALARNA Landlsti ngsd i rektörens rapport till lan~jstingsstyrelsen den 13 april 2015 I ; /, ' 1 n \ ~ I I I landstinget DALARNA Agenda Genomlysnin~1en - status 24/7- tillägg Landstingsjärr1förelse - löner Vårdcentralens dag 23 april lnera AB Regionalt - Uppsala-Örebroregionen Nationella frå~~or ~ I I 1

2 I Landstinget 06.LARNA Genomlysning - status Dialogdagar i Rättvik mars med verksamhetschefer, fackliga organisationer, stödpersoner m.fl. tog del av utredningsmaterialet. -~-- I Landstinget 06.LAR NA Ge~nomlysning - status Nu arbetar divisionerna/verksamheterna med materialet på hemmaplan. Dialogdagar del 11 i slutet på april där lösningar ska diskuteras. Sammanfattning av resultat skickas ut. Beslutsunderlag till AU i maj och LS 1 juni och LF juni. \ F'f. \ 2

3 I Il Landstinget Ml.ARNA Några röster från Dialogdagarna Pär Lennart Ågren - divisionschef 'Medicinska specialiteter I Asbjörn Österberg, verksamhetschef kirurgi Mora Åsa Hammarbäck, verksamhetschef akuten, Falun Vad är dina reflektioner så långt under inledningen av dialogdagarna? - Jag sammanfattar det i tre huvudpunkter. För det första så är problemet med landstingets ekonomiska underskott relativt litet i förhållande till den totala omslutningen. Det handlar om några procent. - Men vi kan inte fortsätta så här eftersom vi lever över våra tillgånga r. Problemet är dock inte oöverstigligt. Jag anser att den viktigaste parametern vi måste ha koll på är kostnadsutvecklingen som inte får överstiga intäktsutvecklingen. Vad förväntar du dig av genomlysningen? - Jag har stora förväntningar på den här genomlysningen och att det måste till förändringar. Som det är nu så blöder alla och vi är inne i en ond spiral och alla mår dåligt. Jag t ror vi måste in i strukturen också för att skapa hållbara lösningar. Har vi nöjda medarbetare så kommer det även patienterna till godo. Diskussionerna har varit väldigt bra på dialogdagarna och vi har skapat en grund att arbeta vidare ifrån. Vad har dialogdagarna medfört för tankar hos dig? - Det har varit otroligt viktiga och bra dagar. Genom att samla alla chefer och även de fackliga organisationerna så får alla känna ett delägarskap för våra utmaningar. Jag har stora förväntningar på vad som ska ske framåt. Det är en lång resa där vi måste få till ett kulturskifte. Med det menar jag att prioriteri ngar måste ligga på koncernnivå och inte som nu på verksamhetsnivå. Det har varit många kloka inlägg och spännande, diskussioner. Och vi måste helt enkelt ta oss an dessa utmaningar. I Il Landstinget Ml.ARNA 24/7-tillägg Avtalet omfattar de verksamheter som bedrivs 24/7, det vill säga dygnet runt, året runt. Det är ett ensidigt arbetsgivaravtal som slutits i samråd med verksamhetsföreträdare och Vårdförbundet gällande sjuksköterskor_ Landstinget Dalarnas avtal om 24/7-tillägg kommer att gälla till dess ett centralt nationellt avtal mellan Vårdförbundet och SKL tagits fram. \ 3

4 I llj Landstinget WARNA Järnförande chefslöner 2014 års nivå Benämning Landsti ngsdirektör Bitr Landstingsdirektör Ekonomidirektör Dalarna Landsting 2014 års nivå Gävleborg Värmland Örebro Sörmland har ej har ej vakant Uppsala har ej Västmanland har ej Anteckning Gävleborgs bitr landstingsdirektör är till ika HoS dir Personaldirektör Hälso- o Sjv Dir Kommunikations Dir/chef IT direktör Sju khuschef Adm dir har ej har ej har ej har ej Divisionschefer kallas områdeschefer i Örebro I I llj Landstinget WARNA Jän1förande chefslöner 2014 års nivå enämning erksamhetschefer Min Medel Max Dalarn a Landsting 2014 års nivå Gävleborg Värmland Örebro Sörmland Uppsa la Västmanland Anteckning ' perc Median 90 perc ivisionschefer (15) Förvaltningschefer (15) (15)

5 I Landstinget rwarna Vårdcentralens dag 23 april Alla vårdcentraler i Dalarna har Öppet hus 23 april mellan kl Syftet är att stärkai bilden av primärvården i Dalarna och visa på bredden och vilket vårdutbud som finns. Dessutom att skapa en positiv känsla hos besökarna och visa vilken kunskap som finns i organisationen. Hälsofrämjande tema, samma program på alla vårdcentraler samt utrymme för egna föreläsningar. I / I ' \ \ "'1 I Landstinget C:W.ARNA Marknadsfö ringsmaterial - affischer, flyers, webb och sociala medier - i\?ö vård. o,.,e 0 C'.? _ '... _. '~ 0+'< -i -- Z::'.( :. cf \ liffhsu;'fl!1st?i. ~\?,o. ""- b' "llll K\. '\ Välkommen på öppet hus hos allo vårdcentraler i Dalarna flf. I 5

6 landstinget CWARNA ' lnera AB Ägs av landstingen/regioner och omsätter ca 600 Mkr/år varav 400 Mkr är gemensam, solidarisk finansiering. (LDs del 3 %). lnera AB har en politiskt sammansatt styrelse. Ägarpåverkan sker bl. a. via ett programrådet där samtliga huvudmän har representation. En beredningsgrupp med landstingsdirektörer stödjer styrelsen. lnera AB levererar och koordinerar gemensamma ehälsotjänster exempelvis NPÖ, invånartjänster och kunskapstjänster till vården samt tillhandahåller infrastruktur. I / I. \ In \ ~ I I landstinget CWARNA lnera AB lneras tjänster medverkar till genomförandet av nationell e hälsostrategi och handlingsplan före-hälsa. lnera AB har nu behov av tilläggsfinansiering, dialog pågår kring prioriteringar. Ett beslut om samgående med SKL, ev. som ett SKL bolag väntas under

7 I Landstinget OOARNA Regionalt - Uppsala-Örebroregionen Totalt bor det :54 människor i Uppsala-Örebroregionen vilket gör den till Sveriges näst största region efter Stockholm. I \ "'1 I Landstinget OOARNA Uppsala-Örebroregionen Vi har två universiitetssjukhus i vår region (Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro) Det finns fem länssjukhus (Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås). Samt 250 vård-/h:31socentraler 7

8 I Il Landstinget OOARNA Uppsala-Örebroregionen Vi har gemensamma verksamheter: Regionalt Cancercentrum - RCC Regionalt biobank:scentrum - RBC Två arbets- och miljömedicinska kliniker (i Uppsala och Örebro) Hornhinnebank Regional donationsansvarig läkare och sjuksköterskor Regional transfusionsmedicin Regionala forskningsrådet (regional forskningsfond) \ I Landstinget OOARNA Regionalt - Uppsala-Örebroregionen Fokusfrågor för närvarande: Kompetensförsörjning Kunskapsstyrning Utveckling av cancersjukvården, RCC Avtalsfrågor 8

9 I landstinget OA!.ARNA Nationella frågor Utredning - Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (Göran Stiernstedt) Utredning - Utveckling av den högspecialiserade vården (Måns Rosen) Ledningsseminarium SKL I \ 9

10 EffektivarE~ resursutnyttjande LO-möte 27 mars 2015 Göran Stiernstedt ",)l'!!,fl,~ ~.. ;:. 4.% Utredningen en nationell samordnare för effekt hälso- och sjukvården ', I~~.l,~' ~ :l'\ j_~.. Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: - "Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationiell, regional och lokal nivå för att säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälsooch sjukvårdens effektivitet"...il... Utredningen en nationell samordnare för effekt vare resursutnyttjanile inom hälso- och sjukvården :~.,. ~f~.:);;~~~~

11 Uppdrag - btetalningsansvarslagen Se över nuvarande lagstiftning avseende utskrivningsklara När överg1år betalningsansvaret till kommune~n? Se över ersättningsnivå Lag om sanr1verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Obligatoriskt avtal landsting-kommun. Huvuddelen av lagen dispositiv. lnskrivningsmeddelande <24h 3 fristdagar.. Kalenderdagar Högre belopp SEK Fasta vårdkontakten (ÖV) kallar till vårdplaneriing. ~3 dagar efter utskrivning. Psykiatri=somati k

12 Utgångsp1L1nkter Utgå från mötet mellan personal - patient Framtidens möte - inte bara traditionella besök. Mail:, sociala medier, telemedicin mm.. Hur uppstår energi och engagemang i mötet? Hur stödjer "systemet" mötet bäst? Terminologii - kunskapsstöd i st f kunskapsstyrning '}~' ~%'.f. ' "'. """". Utredningen en nationell samordnare ', för,effek hälso- och sjukvården ' ig'fi - ~"'.?,_~j --- Staten bör.... Bestämma sig för roll/uppgift Ta ett fast tag (ledartröjan) kring e hä lso utvec kl in gen. Färre och tydligare styrsignaler Utreda kunskapsstödet. Hur uppnår vi mer jämlik vård/hälsa. Aktörernas roller'? Se över myndigheternas uppdrag. Mer stödjande för mötet patient - personal. Gå igenom!lagstiftningen för intyg ---

13 Landstingen och dess enheter bör.... Detaljstyra mindre Öka långsiktigheten i styrningen. Ta större grepp. Ompröva e~rsättningssystem Styra utifråln kontinuitetsprincipen Styra på be~läggningsgrad /o i akutsjukvå.rden Utredningen en nationell samordnare för. eff: ~tiväre ' resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.... (!Jt I ' >,., lli STATENS OFFENTLI GA UTRED NINGAR Landstingen bör... Produktions-, kapacitets- och bemannin~1s- och schemaplanera Stimulera t:ill omfördelning av arbetsupp~jifter. Rätt kompetens och rätt person på rätt plats. Ta tag i informatiken. Ledningsfråga på alla nivåer. UTREDNI NGAR

14 Fokus 2015 Primär"rården Arbetss ätt/processer/beman n1ng KontinL1itet IT? ""'. f(*-1... ;f~ f,'j,;~,, _ Utredningen en nationell samordnare för effek i hälso- och sjukvården, '0'. ~ ' t- ". : ~-:~~L~ Fig ur 4. Antal läkare pe r tu sen invånare 20 l 0 Medel 3,1 -~::~1' ' ' ' :~!1... ~- :, \~:-r:~ Utredningen en nationell samordnare för 'effe~tivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ' ';',,:~i:,l~ OEC D

15 Primärvår1den Allmläk/ Andel 1000 inv. allm.läk Danmark O,~r Finland 1,02 33o/o Nederl. 1,:~6 43% Norge 0,81 20% Sverige O,t33 17% UK 0, ',s,'t,~,~ ~ ' ~ :td~- Utredningen en nationell samordnare för effekti hälso- och sjukvården ',,_.d!c':, h_-j. lndikationier Utbyggd p1rimärvård ger friskare befolknin~1 Utbyggd pirimärvård ger mer rättvis fördelning av vård (efter behov) Högre andel primärvård ger lägre totala kos1tnader Högre andel primärvård ger högre produktivitet.1 ~ ~ ;'~ J.;:,'~.:: 14 Utredningen en nationell samordnare för ~ffe ~t hälso- och sjukvården ', '.,\~, r ~t... ~ _a_

16 Sverige Primärvårdens relativa resurser har inte ökat trots ambition att så borde ske Sjukhusens akutmottagningar överfulla Sjukhusen står för trygghet! PV:s förtroend ~ i befolkningen sviktar (?) Inte effektivt! Vårdstruktur Sverige!behöver en omfördelning av resurser från sjuhusviird till primärvård, men.... Vad är primärvård? Hur ska 1det gå till?

17 Reflektioner Våga st~yra hårdare? Remisstvång? Våga ar1vända löneinstrumentet mer? SamspE~let allmänläkare - organs1>ecialister Arbetssätt/bemanning/kontinuitet Projekt tillsammans med SKL/huvudmän/professioner/patien ter På klinik--lenhetsnivå Brett anslag - process, kompetens, kontinuite~t, bemanning _,_ UTREDNI NGAR

18 Arbetstid!:;system Våt filt över förändringsarbete, debatt mm. Är läkarnas nuvarande system effektivt? Bidrar nuvarande system till att Sverige har många sjukhusläkare? Varför anv 'inds inte avtalens nuvarande möjligheter mer? ' },,.,,,..(,'.. ~ ;,.fj :i;if..,, Utredningen en nationell samordnare för effek hälso- och sjukvården ; ::'<Il. ~~1,.t~i;~/ ~':t IT/e-hälsa Utredningen avvaktar f.n. e-hälsc>kom m itteens betänkande. "1'1',.,.:t. Utredningen en nationell samordnare för effek ivare hälso- och sjukvården ; ;_,~,. <~

19 Paradigm!;kiftet som behövs Från "någon annans patient" till "min patient" '"' '!:. "..,.., "',,,,"' Utredningen en nationell samordmf;~ för effek hälso- och sjukvården I, '~Af~ Kontinuite~t Vad me1nar vi? Koordir1ation/samordning eller träffa samma personer? Vad inn 1ebär PAL-rollen?

20 Tilläggsu~>pdrag Nationellt råd Kompetensförsörjning, vidareutbildning och kompetensutveckling samt kapacitetsplanering med fokus på personal hantering. Mandat? Sammansättning? ' ';'IMi. " ~~ Utredningen en nationell samordnare för_,.,effek hälso- och sjukvården. ~..

21 BlkA&A LS ~ Z>Li A;3 Utredningen1 om högspecialiserad vård (SOU 2014:11) Vi ut!1år från patientens bästa! --- Problembild Svårt att leva upp till portalparagrafen i HSL: vård på lika villkor för hela befolkningen geografin - stort land/relativt få invånare demografin - urbanisering, åldrande befolkning många relativt srnå huvudmän - regionpolitik kan försvåra koncentration långsamma beslutsprocesser ersättningssyste111en skapar inte förutsättningar för samverkan ökad specialisering med en allt högre kompetens inom allt snävare områden kombinerat med viss personalbrist forskning missgynnas av att vård och behandling är spridd fler sjukhus än vad som är kostnadseffektivt motiverat Ojämlik vård- regionala skillnader i kvalitet ~ ~ ~:51 < ' ~ ' ~r Utredningen om högspecialiserad vård 0 ~,,.;:1 ' ;! ~ µ., ~» ~~ ;.:r '~J~ _a_

22 Uppdraget precisera innehållet och omfattningen av begreppet högspecialiserad vård ta fram kriterier som grund för nivåstrukturer ~ ng av den högspecialiserade vården ''C' f'll <' ~ c ~,j Utredningen om högspecialisern~;vå :! Kommittedirektiv ~ ~ Utveckling av den högspecialiserade vården Dfr. Beslut vid regeringssammanträde den I 0 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare.ska se över lnu' den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration i syfte att fä förbättrnde vårdresultat och därigenom en mer jämlik vård samt för att erhålla ett mer effekiivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resw>er. Utredaren ska bla. - läuma förslag på vilka kriterier som ska ligga till gnmd för bedönming för nivastmkilu'ering av den högspecialiserade vården, - analysera och lämna förslag på blu' en effekiiv modell för ~dönming, tu'val, be>lut, genomförande och uppföljning av den högspecialiserade vården skulle kl.llllla se ut. ppdraget ska redovisas senast den 25 nowmber :56 STATEN S O FF ENTLIGA UTRED NINGAR forts. upp :traget ta fram en m1odell för bedömning, urval, beslut, genomförande, uppföljning och utvärderi ng av den högspecialiserade vården (nya processer - ökad koncentration) brett samråd med berörda intressenter slutredovisn ~ ng 25 november 2015 ~. ' '.~.,(~ ',,~ Utredningen om högspecialiserad vård J, ':~)~.-. ~:~ STATENS OF FEN TLI GA UTR ED NINGAR

23 " PatientförE~trädare anser vårdkvalitet allra viktigast" " De flesta patientföreträdare nämnde vårdkvalitet, medicinska resultat och kompetensen hos vårdpersonalen som de allra viktigaste faktorerna för patienterna, i synnerhet vad gäller högspecialiserad sjukvård" Källa: Centralisering med patienten i centrum, Vårdanalys, 2013,: 1 hög p <i li,.rad,. it~~ Ut~doiogoo om STATE NS OFFENTLIGA UT RED NINGAR Aktiviteter Expert-/sakkunniggrupp Volym och kvalitet Ackreditering Ersättningssystemen Sjukhusstorlek och kvalitet/effektivitet Statistik - spridningen av behandlingar Dialog/workshop med samtliga sjukvårdsregioner Dialog med andra intressenter (patientföreträdare, professionen, ak:ademin m.fl.) Internationell utblick (bl.a. DK, NO) Kontakter med kvalitetsregister Utredningen om högspecialiserad vård '. c'''t,, A t".'. ". ~- J' i~cj 1.t.

24 Vad påverlkar resultaten? Ledarskap Teamets kon1petens Kringresurser Kommunikation och nätverk Sjukhusets storlek Volym Hur mycket har Zlatan tränat? Räcker det me~d mindre än en gång i veckan? ~,t'~~~i~,, ~:.*t''; ~""; /?~ Utredningen om högspecialiserad vå;d ' ~,,',:' i.i;.:~:~ji _a_

25 Många sjukhus/specialistkliniker gör få operationer, Typ av operation Kraniell neurokirurgi Spinal neurokirurgi Sköld- och bisköldkörtelkirurgi Bjnjurekirurgi Struphuvud kirurgi lntratorakal hjärt-kärlkirurgi Hjärtarytmi ingrepp Bröstvägg-, pleura & diafragm kirurgi Bröstkörtelkirurgi Leverkirurgi Pankreaskirurgi Esofaguskirurgi Njur- och uretärkirurgi Kirurgi på livmoder, äggstock ch äggledare " >::,1 r ~~:}. '. ~~ Rygg- & nackkirurgi lntraabdominal artärkirurgi Utredningen om högspecialiserad vård " ' /~~ ' 10.a Samband v olym och kvalitet UTREDNINGA R 10 sjukhus i Sverige gjorde mindre än 3 njurcanceroperationer per år och 25 sjukhus gör mindre än 10 per år => Sämre kvalitet Enligt en artike~i i BMJ ska kirurger göra minst 35 höftledsoperationer per år för att få god kvalitet Flera studier visar dos-responssamband, dvs 200 är bättre än 100, 300 är bättre än 200 osv. ' / ' Utredningen om högspecialiserad vård, : '. '. -~

26 Samband v olym och kvalitet Kirurger fortsätter bli bättre även efter 1000 operationer Martinikliniken i Tyskland gör ca 2000 prostatektomier per år och har mindre än hälften så många komplikationer som svenska sjukhus => 36 sjukhus i Sverige ska sluta med prostatektomier Volymer på svenska sjukhus => Hur ser det ut?,;~ ;ni,,~,.~; Utredo;ogeo om hög,,.,;,;;, ra,'.,,;~~ STATE NS OFFE NTLIG A UT RED NINGA R För utrednigen att tänka på Ersättningssystemen - Akutsjukvården - Vårdkedjor I helhetstänkande utifrån patientens bästa Kompetensförsörjningen Forskning och utbildning - Annat..... " ~i ",,~ < '~ ' Utredningen om högspecialiserad vård, :.1:,,l,\:!11.I ~"'l''s, "'~;;;m - "-- STATE NS OFFENTLIG A UTRED NIN GAR

27 Förslag till dt~finition av högspecialisierad vård Högspecialiserad vård är komplex vård som kräver: en viss volym för att kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas, och/eller tvärprofessionell kompetens, och/eller stora kostnader/investeringar Högspecialiserad vård av nationell karaktär är vård som ska bedrivas på högst sex ställen i landet. Högspecialiserad vård av regional karaktär är vård som ska bedrivas på högst tre ställen per sjukvårdsregion. Högspecialiserad vård - process och beslut Rådgivande referensgrupp (tjänstemannanivå 6 regioner, myndigheter, pat.fören.) Riksdag - lag {övergripande principer, styrande kriterier) Ansvarig myndighet -styrdokument, arbetsprocess - tillsätter professionella grupper (representation samtliga regioner) Professionella grupper - Nationell högspec vård (1-6) - Regional högspec vård (0-3) Beslut om underlag från de professionella grupperna Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Ansvarig myndighet beslutar vad som är högspec (nationellt och regionalt) vård, antal ställen och var den ska bedrivas Förstärkt regional samverkan (modell RCC) beslutar vad som är högspec vård (nationellt och regionalt), antal ställen och var den ska bedrivas Ansvarig myndighet beslutar vad som är högspec vård (nationellt och regionalt) och antal ställen. När det gäller nationell l1ögspecialiserad vård beslutar ansvarig myndighet var medan förstärkt regional samverkan (modell RCC) beslutar var regional högspec vård ska bedrivas. Uppföljning Vem? Vad händer om beslut inte följs nationellvregionalt? Sanktioner? Upphäva tillstånd? Omprövning av områden! -~ ~~ 'i' :( ' ~~ Utredningen om högspecialiserad vård : ~... :~.:.-~ STATENS OFFE NTLIGA UTREDNI NGAR

28 Våra kont<1ktuppgifter Måns Rosen - Marie Lawrence - Maria Nilsson Hemsida: STATE NS OFFE NTLIGA UT RED NINGAR

29 ' t) I LAGA L 6 ~ ~Lt A : lt Lan~lstingslednings- ~sem1nar1um Kostnadsut~~eckling inhyrd personal ~~~,,,..,, 'i

30 Kostnader f'ör samtliga i Il , 4 90,0 109,9 106, 7 121,4 SJUKSKÖTERSKOR ÖVRIGA YRKESGRUPPER Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland ej inräknat Sveriges Kommuner och Landsting Totalkostnader uppdelat per landsting ll: :?: Sveriges Kommuner och Landsting

31 SKL uppdrag Specialistläk are och styrningen av ST Styrning av ST 17 olika "principer" för styrning av ST 19 olika modeller för finansiering av ST 57 % angav att beslut om tillsättning av ST sker på verksamhetschefsnivå 43 % angav att verksamhetschefen fattar beslut om ST-läkarens lön och andra förmåner 100 % angav samarbete med privata vårdgivare gällande ST Behov av specialistläkare 95 % har stor eller ganska stor kännedom om sitt behov av specialistläkare 52 % har kompetensförsörjningsplan avseende specialistläkare inom alla eller vissa specialiteter 100 % har brist på specialistläkare Störst brist inom allmänmedicin, psykiatri, bild- och funktionsmedicin Sveriges Kommuner och Landsting Utveckling ;:.v antal anställda A ntal ~ ~ ~--- - Sjuksköterska U nde rksköt ers ka ~- - ""-""'--"'-"" '" ~ ~-.;;; : Läkare -- Vå rdadministrat ör Källa: Sveriges Kommuner och Landsting - Novemberstatistik Sveriges Kommuner och Landsting

32 Rekryteringsbehov för några yrkesgruppe1r i vård och omsorg Personalgrupp Undersköterska/ vårdbiträde Anställda Anställda Pensioneringar Rekryteringsbehov Sjuksköterska Läkare Personlig assistent Socialsekreterare Vårdadministratör Biomedicinsk analytiker Arbetsterapeuter Fysioterapeut/ sjukgymnast Sveriges Kommuner och Landsting Vårdförbundets ide om AST, Akademisk specialisttjänst:göring för sjuksköterskor inrätta utbildningsanställningar som regleras i kollektivavtal för sektorn arbetsgivaren har ett ekonomisk ansvar under studietiden statlig reglering och styrning genom lagstiftning Sveriges Kommuner och Landsting

33 Att tänka på vid kollektivavtal om ut bi Id ni ngstj1ä nster Sektorns centrala kollektivavtal innehåller inte regler om utbildningars upplägg eller ersättning vid högskoleutbildning Högskoleutbildningarnas närmare upplägg och innehåll styrs av högskolan, om utbildningstjänster inrättas behövs överenskommelser 1med dem Överenskommelser i kollektivavtal kan prövas rättsligt Motsvarande erbjudande ( utbildningstjänst och full lön) kan ges utan kollektivavtal Sveriges Kommuner och Landsting Den högre ljtbildningen - vad gör StCL Lärosätenas autonomi och ansvar Utredning kring högskolornas utbildningsutbud På remiss: Förslag på nytt nationellt kvalitetssäkringssystem Samverkan för att förbättra specialistsjuksköterskeutbildningarna Sveriges Kommuner och Landsting

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Effektivare resursutnyttjande inom KEFU Lund 12 december 2014 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

10 snabba fakta om regionen

10 snabba fakta om regionen 10 snabba fakta om regionen Upprättare Regionens befolkning Totalt bor det 2 011 254 människor i Uppsala-Örebroregionen vilket gör den till Sveriges näst största region efter Stockholm. 278 575 279 682

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

Uppsala. Värdegrund. Bra

Uppsala. Värdegrund. Bra Uppsala Värdegrund Vårdkedja och team med olika professioner istället för täta skott mellan vårdnivåer. Kompetensutnyttjande HSL följs bättre med människovärdesprincipen först. Mindre vårdkostnader i längden,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl 005-08-01 Sida 1 Länssjukhus Närsjukhus Familjeläkar verksamhet Definition vårdkedja 1. Syfte SAMMANHÅLLEN VÅRDEPISOD, EN SERIE AV SAMORDNADE VÅRDINSATSER INKL. PATIENTINFORMATION OCH PATIENTUNDERVISNING,

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken Två måsten i vårdpolitiken Vården är en av de viktigaste politiska frågorna för människor i Sverige. Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga på kvaliteten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Bodil Andersson, Ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2014-09-17 Grundnivå Yrkesexamen Leg. Röntgensjuksköterska

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer