Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(28) Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer Stenström (m) Gretha Erlandsson (fp) Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel Övriga deltagare: Christina Yngvesson (s) , Lars-Uno Fast (s) , Susanne Petersson (c) , Anna Espenkrona (m), Hjördis Thiel (rp) Inga-Lill Gliveson, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Margaretha Larsson t.f. äldrechef, Peter Jansson handikappchef, Johan Sjögren ekonom, Eva Hammarström biståndshandläggare 95, Susanne Johnsson och Vibeke Clegg Jensen enhetschefer 95, Karina Larsson LSS-handläggare och Per Elmgren 114. Utses att justera: Anders Lund Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret /15.00 Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Bo Johansson Anders Lund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Omsorgskontoret Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(28) Innehållsförteckning 95 Projektbeskrivning för myndighetsutövning och verkställare Tertial I äldreomsorg 4 97 Motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar Lokalutredning Vårdförbundet - konflikt/strejk Biståndsbeslut för särskilt boende Kurser, konferenser m.m Delegationsbeslut Övriga ärenden Utvalda ärenden i handikappomsorgen Individärende Gruppbostäder enligt LSS angående personligt utformat stöd jämlikt 4 kap. 1 SoL (socialtjänstlagen) Tertial I handikappomsorgen Aktuellt i verksamheten Handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg Inspektionsmeddelande från Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, resultat av inspektion Revisionsrapport "Granskning av styrning och organisation av LSSverksamheten" i Ronneby kommun Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Skrivelser, cirkulär m.m. 28

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(28) 2008/ Projektbeskrivning för myndighetsutövning och verkställare. sunderlag 1 Handling Delrapport Sammanfattning Biståndshandläggare Eva Hammarström och enhetscheferna Vibeke Jensen Clegg och Susanne Johnsson är närvarande och lämnar delrapport om projektet som beskriver hur man arbeta med verkställighet och genomförande av biståndsbeslut åtskilda från varandra. Detta projekt ska tydliggöras genom två nya yrkesroller, biståndshandläggare och enhetschef. Projektet är avsett att pågå under ett år med start Projektet har inriktning mot hemtjänstgrupperna i centrala Ronneby samt ytterområdena i Johannishus och Listerby. Anledningen till att starta upp projektet är att myndighetsutövning kräver rättsäkerhet för den enskilde, objektivitet, kompetens, samverkan och samordning med andra aktörer. Myndighetsutövarens objektivitet kan ifrågasättas när man ska tillvarataga både personalens arbetsmiljö kontra myndighetsutövning och kan påverka biståndshandläggarens bedömning utifrån tilldelade mål och medel. Syftet med projektet är att främja likheter och bedömning och beslut samt att utveckla rättsäkerhet och kvalitet i myndighetsutövningen. Bo Johansson (s) anser att det är viktigt att klargöra syftet. Vad det är för skillnad för den enskilde när det gäller rättsäkerheten och hur påverkar det arbetsbelastningen för enhetschefen. Enhetscheferna har erhållit utbildning i rättsäkerhet. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m), Ingegerd Johansson (c), Hans Kylhlbäck (v), Ulla Svensson (kd), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m). Delrapporten noteras till protokollet.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(28) 2008/24 96 Tertial I äldreomsorg sunderlag 1 Handling Tertial I äldreomsorg. Anslagsförbrukning föreligger för tiden januari april Denna hanteras under Tertial I. Arbetsutskottet har behandlat Tertial I under Sammanfattning Omsorgsnämnden visar ett överskridande av budget på totalt tkr varav tkr avser äldreomsorgen. Avvikelserapport redovisas under respektive verksamhet i uppföljningsrapporten för Omsorgsnämnden. Lägesrapport med måluppfyllelse rapporteras till Kommunfullmäktige. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Ulla Svensson (kd). Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Kommunfullmäktige tillställes Tertial I och måluppfyllelse. Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Exp: Kommunfullmäktige

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(28) 2008/ Motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby. sunderlag 1 Handling Förslag på svar på motionen, , från Peter Jansson. 2 Handling Begäran om remissyttrande, Sammanfattning Kommunstyrelsen har under 150/2008 remitterat motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby till Omsorgsnämnden. Motionären Roger Fredriksson (m) föreslår - att kommunen utreder möjligheterna till avknoppningar inom omsorgsverksamheten i Ronneby kommun. - att Kommunfullmäktige beslutar upphandla hemtjänsten i två hemtjänstområden i centrala Ronneby. I Omsorgsnämndens inriktnings- och verksamhetsmål (ON ) står det Omvårdnads- och servicebehovet tillgodoses genom den gemensamt finansierade och offentligt drivna äldre- och handikappomsorgen. Genom Omsorgsnämnden beslut saknar motionärens förslag aktualitet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m), Hans Kyhlbäck (v), Ulla Svensson (kd), Johnny Håkansson (s), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m).

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(28) 97 forts. Yrkanden Bo Johansson (s) yrkar på att motionen avslås. Christoffer Stenström (m) yrkar bifall till förslaget. Ingegerd Johansson (c) m.fl. yrkar bifall till att kommunen utreder möjligheterna till avknoppning inom Omsorgsverksamheten i Ronneby. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Ordförandens yrkande att motionen ska avslås. Votering. Ordföranden ställer proposition på Christoffer Stenströms (m) och Ingegerd Johansson (c) yrkande varvid Omsorgsnämnden beslutar utse Christoffer Stenströms (m) yrkande som motförslag. Följande propositionsordning godkännes: Den som vill bifalla Ordförandens yrkande röstar ja den det ej vill röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen avges med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Omsorgsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Christoffer Stenström (m), Anders Lund (m), Ingegerd Johansson (c) och Ola Svensson (rp) reserverar sig mot beslutet. Exp: Kommunfullmäktige

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(28) 2008/ Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar. sunderlag 1 Handling Skrivelse av Karin Widecrantz. Sammanfattning Karin Widecrantz redogör för synpunkter angående Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar. Primärvårdsförvaltningen fullgör genom avtal med Capiokliniken på läkarnivå Hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilt boende. Vid samtal med kommunsjuksköterskorna har det framförts synpunkter på svårigheter att få kontakt med läkare på Capiokliniken. Enligt tidigare överenskommelse ska sjuksköterskan på Capio lämna meddelande till berörd läkare, som ska ringa tillbaka till kommunsjuksköterskan snarast. Läkaren får med all sannolikhet meddelande, men ignorerar detta. Capiokliniken har jouren vissa vardagsnätter och de är inte alltid villiga att åka på hembesök, då nattsjuksköterskan bedömer att behov finns, utan patienten hänvisas till akutmottagningen på Blekingesjukhuset. Det har även förekommit slarv med att fylla i och sända iväg viktiga dokument. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och ett par kommun-sjuksköterskor har vid två tillfällen haft sittningar med primärvårdsförvaltningens företrädare och verksamhetschefen för Capio och diskuterat problemen. Capiokliniken har bytt verksamhetschef ett par tre gånger under avtalstiden, likaså har det varit omsättning bland läkarna. En förbättring har skett. Läkarna ringer idag upp omgående. Uppföljning kommer att ske. Förslag till beslut Omsorgsnämnden tar informationen till protokollet och uppdrar åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att ånyo ta kontakt med primärvårdsförvaltningen Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd), Birgitta Andersson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ånyo ta kontakt med primärvårdsförvaltningen för en uppföljning. Resultatet av uppföljningen redovisas vid nämndens sammanträde i september 2008.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(28) 2008/ Lokalutredning. sunderlag 1 Handling Remissvar av Karin Widecrantz. 2 Handling Slutrapport KF 147/2007. Sammanfattning I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut ( 147/2007) tillsatte Kommunstyrelsen en utredning som har till syfte att lämna förslag till åtgärder som ska reducera kostnaderna genom att få till stånd ett bättre utnyttjande av de lokaler som nyttjas av kommunens olika verksamheter och/eller de lokaler som kommunen ger bidrag till eller upplåter till föreningslivet. Många frågor infann sig initialt när projektgruppen startade utredningsarbetet. Gruppen insåg snart, för att få ett långsiktigt. effektivare utnyttjande av kommunens lokaler behövs ett fastställt strukturerat arbetssätt och ett ökat samarbete i organisationen. Gruppen inriktade sig på att hitta lösningar för att uppnå detta. 1. Avgränsning Utredningen avser de lokaler som disponeras av kommunens verksamheter (verksamhetslokaler) och de lokaler som hyrs ut/upplåts till föreningar (föreningslokaler). Lokaler tillhörande de kommunala bolagen behandlas inte i utredningen. 2. Inriktning I utredningens delrapport från oktober 2007 redovisades vilka inriktningar som lokalutredningen arbetar i. Denna slutrapport innehåller en genomgång av tre utredningsområden. Dessa är: 1. långsiktig effektivisering genom planering där tillgång och efterfrågan på lokaler samordnas 2. policy för uthyrning och enhetlig hyressättning av lokaler som kommunen stadigvarande hyr ut eller upplåter åt föreningar 3. föreningsstöd Lokalresursplanering Sammanfattning av gruppens förslag * En lokalresursplaneringsgrupp (LRP- grupp) utses där företrädare för kommunledning, bygg- och fastighetsenheten, utbildningsenheten, fritids- och turistenheten, omsorgen och samhällsbyggnadsenheten ingår. Verksamheterna respresenteras av verksamhetschef eller motsvarande.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(28) 99 forts. LRP-gruppen ska arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen och kanslichefen utses som ledare för gruppen. LRP-gruppen ska inför kommande budget/plan upprätta/revidera lokalresursplan som fastställs av Kommunfullmäktige. LRP-gruppen ska verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart. Som första uppgift föreslås att LRP-gruppen utreder möjligheterna -att flytta verksamhet från externt hyrda lokaler till lokaler som kommunen äger -att samla ägandet av kommunens samtliga byggnader (fastigheter) till bygg- och fastighetsenhet Policy och hyressättning * All stadigvarande uthyrning av kommunala lokaler till föreningar ska fortsättningsvis ske genom Teniska nämnden. Tekniska nämnden sluter hyreskontrakt med hyrestagande förening. Löpande hyreskontrakt överlåts fr o m till Tekniska Nämnden. * Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda och till budgetberedningen föreslå en modell att använda vid hyressättning av lokaler vid extern uthyrning. Utredningen ska även framföra förslag till hur ansvar för utförande av underhållsåtgärder ska fördela sig mellan hyresvärd och hyresgäst inom ramen för upprättat hyreskontrakt. Föreningsstöd Samtliga beslut om stöd till föreningslivet samlas till en nämnd Inrätta en föreningsbyrå som handlägger samtliga bidragsformer till föreningar. Föreningsbyrån ansvarar också för uppföljning av utbetalda bidrag och utarbetande av nya regler för bidragsgivning. Föreningsbyrån svarar också för uthyrning och bokning av idrottsanläggningar, sporthallar och skolans lokaler efter skoldagens slut. Föreningsbyrån bör organisatoriskt tillhöra den bidragsgivande nämnden. Kommunledningsenheten upprättar en handlingsplan med förslag om hur överföring av arbetsuppgifterna till föreningsbyrån lämpligast kan ske. Planen ska kunna redovisas för kommunstyrelsen senast i juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden ser positivt på lämnat förslag till lokalresursplanering, policy och hyressättning samt föreningsstöd.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(28) 99 forts. Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att se positivt på lämnat förslag till lokalresursplanering, policy och hyressättning samt föreningsstöd. Exp: Kommunfullmäktige

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(28) 2008/ Vårdförbundet - konflikt/strejk. Karin Widecrantz rapporterar dagsläget av Vårdförbundets konflikt/strejk. Sammanfattning Idag, den 27 maj 2008, är det fem personer, som vi betalar för på Blekingesjukhuset. Av dessa är det tre som väntar på särskilt boende, en på korttidsvistelse och en på Höstsol. En har återvänt hem i väntan på korttidsvistelse. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson(s), Ola Svensson (rp), Ingegerd Johansson (c), Christoffer Stenström (m), Christina Yngvesson (s), Hjördis Thiel (rp) och Anna Espenkrona (m). Informationen noteras till protokollet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(28) 2008/ Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redogörelse för tiden t.o.m. april Sammanfattning Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende t.o.m. april månad Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Ola Svensson (rp). Redovisningen noteras till protokollet.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(28) 2008/ Kurser, konferenser m.m. sunderlag 1 Handling Välfärd med välmående 1-3 oktober 2008 i Uppsala. Sammanfattning Föreligger inbjudan till Föreningen Sveriges Socialchefers studiedagar 1 3 oktober 2008 i Uppsala. Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Christoffer Stenström (m) antas att deltaga i konferensen.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(28) 2008/ Delegationsbeslut. Sammanfattning Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 30 april Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 30 april Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(28) 2008/ Övriga ärenden Bo Johansson (s) omtalar att han varit ute i verksamheten vid ett tillfälle under Vårdförbundets strejk. Fakturor som skulle ha attesterats av enhetschefer som tagits ut i strejk har skötts av verksamhetschef och ordförande. Anställningsavtal har skrivits på av verksamhetschef. Informationen noteras till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(28) 2008/ Utvalda ärenden i handikappomsorgen LSS-handläggare Karina Larsson redovisar slumpvis utvalda ärenden med mycket dokumentation. Ordföranden tackar Karina Larsson för redovisningen, som noteras till protokollet.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(28) 106 Individärende.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(28) 2008/ Gruppbostäder enligt LSS. Bo Johansson (s) redogör för ärendet. Kommunala Handikapprådet har behandlat ärendet på sammanträde den 21 april , Gruppbostäder enligt LSS omflyttning handikappomsorg-äldreomsorg. Diskussioner i ärendet föreligger där det tydligt markeras att dialog med godman är viktigt. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christina Yngvesson (s) och Ingegerd Johansson (c). Diskussionerna noteras till protokollet

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(28) 2008/ angående personligt utformat stöd jämlikt 4 kap. 1 SoL (socialtjänstlagen). sunderlag 1 Handling Förslag av Mona Johansson. Peter Jansson redogör för ärendet. Sammanfattning Personligt utformat stöd jämlikt socialtjänstlagen förekommer idag inom handikappomsorgen. Ursprungstanken var att den enskilde ska tillhöra LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) personkrets men inte ha rätt till insatsen personlig assistent, därför att den enskilde inte behöver hjälp med de grundläggande behoven utan har behov av motivationsarbete och aktiveringsinsatser. Den enskilde kan oftast delvis utföra sysslorna själv men behöver uppmaning och vägledning, utöver de punktinsatser som erbjuds av hemtjänsten. Insatsen personligt utformat stöd är ingen ersättning för insatser enligt LSS. Den enskilde ska aktivt deltaga i beslutade stödinsatser. et ska tidsbegränsas, fungerar det inte att den enskilde deltar utan personalen gör allt är det hemtjänst som gäller. Personligt utformat stöd bör om möjligt inte verkställas individuellt. Det bör dock vara en mindre grupp som verkställer insatserna i besluten personligt utformat stöd och att verkställigheten ligger på en högst två enhetschefer. Förslag till beslut Med ändring i delegationsförteckningen föreslås att LSS-handläggarnas delegation begränsas till 30 timmar/vecka i varje enskilt ärende. Över 30 timmar tas beslut av Omsorgsnämnden, vid uppehåll av Omsorgsnämndens sammanträde under sommarmånaderna tas beslut av verksamhetschef. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Anna Espenkrona (m), Christina Yngvesson (s) och Ingegerd Johansson (c). Med ändring i delegationsförteckningen beslutas att LSS-handläggarnas delegation begränsas till 30 timmar/vecka i varje enskilt ärende. Över 30 timmar tas beslut av Omsorgsnämnden, vid uppehåll av Omsorgsnämndens sammanträde under sommarmånaderna tas beslut av verksamhetschef. Uppdras åt handikappomsorgen att återkomma med förslag till riktlinjer under hösten.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(28) 2008/ Tertial I handikappomsorgen sunderlag 1 Handling Tertial I handikappomsorg. Anslagsförbrukning föreligger för tiden januari april Denna hanteras under Tertial I. Peter Jansson lämnar redovisning i ärendet. Arbetsutskottet har behandlat Tertial I under Peter Jansson har för arbetsutskottet informerat om Lägesrapport måluppfyllelse och planerat arbete och möten för att till Omsorgsnämnden redovisa förslag till åtgärder samt önskemål till ekonomienheten om stöd till särskild analys av personlig assistans. Arbetsutskottet har haft genomgång av enhetschefernas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos. Sammanfattning Omsorgsnämnden visar ett överskridande av budget på totalt tkr varav tkr avser handikappomsorgen. Avvikelserapport redovisas under respektive verksamhet i uppföljningsrapporten för Omsorgsnämnden. Arbetsutskottet beslutade att till Omsorgsnämnden ska redovisas särskilt följande - Omfördelning av personalhandledning 1094 konteras utbildningskonto - Ronnebyvägen 10, personalkostnader - Kompassvägen 12 - Statsbidrag, intäkt från 514 till Daglig verksamhet, driftskostnader - Personlig assistans, redovisning av vidtagna åtgärder per objekt. - Personlig assistans, redovisning av övertid, fyllnad jämfört med 2006, 2007, Personlig assistans, ändra delegation för utökade timmar. - Riktlinjer för utökade timmar. - Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(28) 109 forts. Följande redovisas till Omsorgsnämnden. - Omfördelning av personalhandledning 1094 konteras utbildningskonto (ärendet kvarstår) - Ronnebyvägen 10, personalkostnader (ärendet kvarstår) - Kompassvägen 12 (klart) Statsbidrag, intäkt från 514 till 513 (klart) - Daglig verksamhet, driftskostnader (klart) Personlig assistans, redovisning av vidtagna åtgärder per objekt (ingen redovisning klar) - Personlig assistans, redovisning av övertid, fyllnad jämfört med 2006, 2007, 2008 (ingen redovisning klar) - Personlig assistans, ändra delegation för utökade timmar (redovisning i juni) - Riktlinjer för utökade timmar (redovisning i juni) - Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor (konsekvensbeskrivning i augusti). Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Christoffer Stenström (m) och Ola Svensson (rp). Arbetsutskottets beslut Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Kommunfullmäktige tillställes Tertial I och måluppfyllelse. Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att vidtaga åtgärder för budget i balans och fullfölja övriga uppdrag enligt rapport ovan. Exp: Kommunfullmäktige

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(28) 2008/ Aktuellt i verksamheten. Peter Jansson redovisar enligt nedan. - Överläggning har skett den 15 maj 2008 med FUB för att gå igenom Omsorgsnämndens budget för handikappomsorgen. - Peter Jansson har varit på Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2008 angående * blockhyresavtal vilket lämnats som uppdrag till kommundirektören att fullfölja. * daglig verksamhet, skyldighet enligt 15 LSS, verka för att få behov tillgodosedda. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar beslut till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. - Vikarierande enhetschef för handikappomsorgen tiden t.o.m har varit utannonserad. Tre sökanden har anmält sitt intresse. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Redovisningen noteras till protokollet.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(28) 2008/ Handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. sunderlag 1 Handling Från Landstinget FoU-rådet Sammanfattning Från Landstingets kansli, Kompetenscentrum, har inkommit handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. Vid FoU-rådets sammanträde den 24 april 2008, 19, beslöts att godkänna handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. Vidare beslöts att tillstyrka att verksamhetsområden fortsätter med det arbete som har påbörjats, då det ligger inom ramen för FoU-avtalet. Utöver de i handlingsplanerna planerade aktiviteterna har efter FoU-rådets sammanträde följande aktiviteter påbörjats eller pågår sedan tidigare: - informations- och utbildningsinsatser inom verksamhetsområdena handikapp- och äldreomsorg. - handledningsinsatser för kommunens representanter inom området äldreomsorg. - samarbetet med nätverket för länets demenssjuksköterskor fortsätter. - kommunernas representanter inom samtliga verksamhetsområden har erhållit en heldagsutbildning i EBV (Evidensbaserad vård). - anställda i kommunerna inom de tre verksamhetsområdena, erbjuds tillgång till bibliotekstjänster såsom råd och hjälp med informationssökning i medicinska databaser, antingen genom enskild handledning eller vid undervisning i grupper. Peter Jansson tillägger att brukarundersökning ska göras 2009 av hela handikappomsorgen. Kommunerna är överens om ett flerårigt avtal. Utvärdering sker i augusti av kompetenscentrum. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Hans Kyhlbäck (v), Ingegerd Johansson (c), Anders Lund (m), Ulla Svensson (kd) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden noterar upprättade handlingsplaner till protokollet och godkänner desamma.

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(28) 2008/ Inspektionsmeddelande från Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, resultat av inspektion. sunderlag 1 Handling Från Arbetsmiljöverket information om avslutat ärende. Sammanfattning Peter Jansson har senast under 89 redogjort för ärendet. I inspektionsmeddelande den 7 februari 2008 ställde Arbetsmiljöverket krav att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Redovisning har skett av de åtgärder som vidtagits i ärendet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kraven nu uppfylles och har därför avslutat ärendet. Informationen noteras till protokollet.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(28) 2007/ Revisionsrapport "Granskning av styrning och organisation av LSSverksamheten" i Ronneby kommun. sunderlag 1 Handling Redogörelse från Peter Jansson. Sammanfattning Omsorgsnämnden behandlade yttrande vid sammanträde , 10, till Revisorerna. Nämnden beslöt även Arbetsplan med prioriteringsordning om hur åtgärderna ska verkställas, tillställes Omsorgsnämnden vid sammanträde i april. Åtgärderna ska vara verkställda innan 2008 års utgång. De frågor som Omsorgsnämnden avsåg var revisorernas sammanfattade bedömning: Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden behöver klarläggas Kunskapen om hur verksamheten använder resurserna och vad som uppnås med dessa måste öka Styrning i form av mål, uppdrag och uppföljning bör utvecklas Nämnden bör tydliggöra mål och riktlinjer för handläggningsprocessen Rutiner för bevakning av verkställighet bör fastställas Genomförandet av individuell planering, dokumentation och uppföljning behöver utvecklas Nämnden bör säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen Den systematiska kvalitetssäkringen av verksamheten behöver utvecklas Omsorgsnämnden beslöt vid sammanträdet i april att svar ska lämnas under maj. Som bilaga till Omsorgsnämndens yttrande till Revisorerna i januari lämnades även Verksamhetsplan för handikappomsorgen. Handikappomsorgens ledning har arbetat vidare med detta material som nu ger svar på samtliga frågeställningar som Revisorerna och Omsorgsnämnden har utom Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden behöver klarläggas Nämnden bör säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(28) 113 forts. Reviderat Styrkort, uppdrag enligt styrkort och uppdrag utöver styrkort bifogas som svar på frågorna utom de två ovan. Genom styrkortet blir det en tydlig struktur för styrning, ledning och uppföljning inom handikappomsorgen. Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden diskuteras i det nyligen bildade samverkansorganet för barn som far illa eller riskera fara illa. Omsorgsnämnden har också i budgetprocessen aktualiserat ansvarsförhållandena. Se Mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, bifogas. Revisorerna har aktualiserat möjligheten att säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen i budgetförslag Se Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram, bifogas. Förslag till beslut Ovanstående arbetsplan godkänns. Revisorerna och budgetberedningen delges arbetsplanen. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s). Arbetsplanen delges revisorerna och budgetberedningen. Uppföljning sker under hösten 2008 enligt plan. Exp: Revisionen Budgetberedningen

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(28) 2008/ Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Ärendet har redovisats vid Omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars Per Elmgren lämnar ytterligare information i ärendet. Rapporten om jämförelseprojektet är publicerat sedan igår på kommunens webbplats och delas ut till nämndens ledamöter och ersättare på sammanträdet. Nätverket framhåller att handikappomsorgen är ett komplext område att mäta och jämföra. Ett ambitiöst försök har gjorts att komplettera befintlig statistik och nätverkets kommuner har ett stort material att arbeta vidare med för fortsatt analys. Denna rapport ska ses som ett första steg i att kartlägga insatserna inom handikappomsorgen och ett avstamp för ett fortsatt utvecklingsarbete att utveckla mått som visar vad brukarna får ut av de insatser kommunerna erbjuder. Syftet är att jämföra kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m) och Anna Espenkrona (m). Rapporten noteras till protokollet. Verksamhetschefen får i uppdrag att visa fortsatt kostnads- och verksamhetsanalys.

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(28) 2008/ Skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunstyrelsens arbetsutskott 168 Uppföljning av Översiktsplan. b) Från Vårdförbundet angående Vårdkonflikten , och samt från verksamhetschef och vissa enhetschefer c) Från Träffpunkten Verksamhetsberättelse d) Från Länsstyrelsen Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 punkt 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Ronneby kommun. e) Klagomål på enskild färdtjänstresa med svar från Ostkustresor. f) Utredning angående stöld på Skruvens servicehus. g) Från Länsrätten dom angående särskilt boende enligt socialtjänstlagen ( ) ledsagarservice enligt 9 kap. 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. h) Från Länsstyrelsen kartläggning kring våld i nära relationer. i) Från Hyresnämnden i Malmö samt svar angående ingrepp i lägenhet. j) Protokoll från Vårdförbundet i Blekinge. Redovisningen noteras till protokollet.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-09-19

Omsorgsnämnden 2006-09-19 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 16.45 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Jonny Håkansson (s) 126-137 Hans Kyhlbäck (v) 126-144 Helene Svan (v) Ingrid

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-05-22

Omsorgsnämnden 2001-05-22 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 19.00 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Carin Nilsson 79-90 V Lennart Karlsson S Karl-Erik Danielsson KD Göran Andersson 83-95

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

2009-08-25. Övriga deltagare, delvis: Karin Widecrantz MAS, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare och Susanne Jonasson enhetschef HO

2009-08-25. Övriga deltagare, delvis: Karin Widecrantz MAS, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare och Susanne Jonasson enhetschef HO Sammanträdesprotokoll 1(21) 2009-08-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.00 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-12-11

Omsorgsnämnden 2001-12-11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne Östergaard (fp)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelselsens sessionssal kl. 09:00 14.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Jörgen Molin (M), ordförande Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Ligia Ahlgren

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-12-05

Omsorgsnämnden 2006-12-05 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18. Omsorgsnämnden 2007-04-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18. Omsorgsnämnden 2007-04-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.00 Beslutande Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-10-24

Omsorgsnämnden 2000-10-24 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson M Christer Falk, ers. S

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2004-06-22

Omsorgsnämnden 2004-06-22 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 19.05. Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI)

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI) Omsorgsnämnden 2015-03-19 1 (11) Plats och tid Hörsalen 13:15-15-45 Beslutande Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 16.45 Beslutande S Anders Johansson, ordförande KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin M Yvonne

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132

Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132 Sammanträdesprotokoll 1(20) 2008-08-26 Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 14.10 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151 Sammanträdesprotokoll 1(23) 2009-10-20 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 9.30 15.45 ande Bo Johansson (S) Gretha Erlandsson (FP) Ulla Svensson (KD) Ola Svensson (RP) Christoffer

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

kl Qerim Maksudi, s Siw Svensson, s Jan-Erik Pilthammar, m Birgitta Karlsson, sd

kl Qerim Maksudi, s Siw Svensson, s Jan-Erik Pilthammar, m Birgitta Karlsson, sd 2010-01-28 Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 28 januari 2010 kl 18.30-19.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Justerare Roine Olsson, s, ordförande Annelie

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17..30. Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Anna Johansson S Carin Nilsson 48-53 KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Janet Kling (S)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-04-18

Omsorgsnämnden 2006-04-18 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 09.00 16.25. Ajournering kl. 11.00 13.15. Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson (s) Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Plats och tid F.d. Folkets Hus lokal, Garvaren klockan 13.15-17.05 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) 13.15-16.00 Margareta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Johnny Håkansson (s) 1(17) Sammanträdesprotokoll 2010-06-15. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30.

Johnny Håkansson (s) 1(17) Sammanträdesprotokoll 2010-06-15. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30. Sammanträdesprotokoll 1(17) 2010-06-15 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer