Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(28) Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer Stenström (m) Gretha Erlandsson (fp) Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel Övriga deltagare: Christina Yngvesson (s) , Lars-Uno Fast (s) , Susanne Petersson (c) , Anna Espenkrona (m), Hjördis Thiel (rp) Inga-Lill Gliveson, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Margaretha Larsson t.f. äldrechef, Peter Jansson handikappchef, Johan Sjögren ekonom, Eva Hammarström biståndshandläggare 95, Susanne Johnsson och Vibeke Clegg Jensen enhetschefer 95, Karina Larsson LSS-handläggare och Per Elmgren 114. Utses att justera: Anders Lund Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret /15.00 Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Bo Johansson Anders Lund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Omsorgskontoret Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(28) Innehållsförteckning 95 Projektbeskrivning för myndighetsutövning och verkställare Tertial I äldreomsorg 4 97 Motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar Lokalutredning Vårdförbundet - konflikt/strejk Biståndsbeslut för särskilt boende Kurser, konferenser m.m Delegationsbeslut Övriga ärenden Utvalda ärenden i handikappomsorgen Individärende Gruppbostäder enligt LSS angående personligt utformat stöd jämlikt 4 kap. 1 SoL (socialtjänstlagen) Tertial I handikappomsorgen Aktuellt i verksamheten Handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg Inspektionsmeddelande från Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, resultat av inspektion Revisionsrapport "Granskning av styrning och organisation av LSSverksamheten" i Ronneby kommun Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Skrivelser, cirkulär m.m. 28

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(28) 2008/ Projektbeskrivning för myndighetsutövning och verkställare. sunderlag 1 Handling Delrapport Sammanfattning Biståndshandläggare Eva Hammarström och enhetscheferna Vibeke Jensen Clegg och Susanne Johnsson är närvarande och lämnar delrapport om projektet som beskriver hur man arbeta med verkställighet och genomförande av biståndsbeslut åtskilda från varandra. Detta projekt ska tydliggöras genom två nya yrkesroller, biståndshandläggare och enhetschef. Projektet är avsett att pågå under ett år med start Projektet har inriktning mot hemtjänstgrupperna i centrala Ronneby samt ytterområdena i Johannishus och Listerby. Anledningen till att starta upp projektet är att myndighetsutövning kräver rättsäkerhet för den enskilde, objektivitet, kompetens, samverkan och samordning med andra aktörer. Myndighetsutövarens objektivitet kan ifrågasättas när man ska tillvarataga både personalens arbetsmiljö kontra myndighetsutövning och kan påverka biståndshandläggarens bedömning utifrån tilldelade mål och medel. Syftet med projektet är att främja likheter och bedömning och beslut samt att utveckla rättsäkerhet och kvalitet i myndighetsutövningen. Bo Johansson (s) anser att det är viktigt att klargöra syftet. Vad det är för skillnad för den enskilde när det gäller rättsäkerheten och hur påverkar det arbetsbelastningen för enhetschefen. Enhetscheferna har erhållit utbildning i rättsäkerhet. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m), Ingegerd Johansson (c), Hans Kylhlbäck (v), Ulla Svensson (kd), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m). Delrapporten noteras till protokollet.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(28) 2008/24 96 Tertial I äldreomsorg sunderlag 1 Handling Tertial I äldreomsorg. Anslagsförbrukning föreligger för tiden januari april Denna hanteras under Tertial I. Arbetsutskottet har behandlat Tertial I under Sammanfattning Omsorgsnämnden visar ett överskridande av budget på totalt tkr varav tkr avser äldreomsorgen. Avvikelserapport redovisas under respektive verksamhet i uppföljningsrapporten för Omsorgsnämnden. Lägesrapport med måluppfyllelse rapporteras till Kommunfullmäktige. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Ulla Svensson (kd). Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Kommunfullmäktige tillställes Tertial I och måluppfyllelse. Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Exp: Kommunfullmäktige

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(28) 2008/ Motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby. sunderlag 1 Handling Förslag på svar på motionen, , från Peter Jansson. 2 Handling Begäran om remissyttrande, Sammanfattning Kommunstyrelsen har under 150/2008 remitterat motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby till Omsorgsnämnden. Motionären Roger Fredriksson (m) föreslår - att kommunen utreder möjligheterna till avknoppningar inom omsorgsverksamheten i Ronneby kommun. - att Kommunfullmäktige beslutar upphandla hemtjänsten i två hemtjänstområden i centrala Ronneby. I Omsorgsnämndens inriktnings- och verksamhetsmål (ON ) står det Omvårdnads- och servicebehovet tillgodoses genom den gemensamt finansierade och offentligt drivna äldre- och handikappomsorgen. Genom Omsorgsnämnden beslut saknar motionärens förslag aktualitet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m), Hans Kyhlbäck (v), Ulla Svensson (kd), Johnny Håkansson (s), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m).

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(28) 97 forts. Yrkanden Bo Johansson (s) yrkar på att motionen avslås. Christoffer Stenström (m) yrkar bifall till förslaget. Ingegerd Johansson (c) m.fl. yrkar bifall till att kommunen utreder möjligheterna till avknoppning inom Omsorgsverksamheten i Ronneby. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Ordförandens yrkande att motionen ska avslås. Votering. Ordföranden ställer proposition på Christoffer Stenströms (m) och Ingegerd Johansson (c) yrkande varvid Omsorgsnämnden beslutar utse Christoffer Stenströms (m) yrkande som motförslag. Följande propositionsordning godkännes: Den som vill bifalla Ordförandens yrkande röstar ja den det ej vill röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen avges med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Omsorgsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Christoffer Stenström (m), Anders Lund (m), Ingegerd Johansson (c) och Ola Svensson (rp) reserverar sig mot beslutet. Exp: Kommunfullmäktige

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(28) 2008/ Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar. sunderlag 1 Handling Skrivelse av Karin Widecrantz. Sammanfattning Karin Widecrantz redogör för synpunkter angående Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar. Primärvårdsförvaltningen fullgör genom avtal med Capiokliniken på läkarnivå Hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilt boende. Vid samtal med kommunsjuksköterskorna har det framförts synpunkter på svårigheter att få kontakt med läkare på Capiokliniken. Enligt tidigare överenskommelse ska sjuksköterskan på Capio lämna meddelande till berörd läkare, som ska ringa tillbaka till kommunsjuksköterskan snarast. Läkaren får med all sannolikhet meddelande, men ignorerar detta. Capiokliniken har jouren vissa vardagsnätter och de är inte alltid villiga att åka på hembesök, då nattsjuksköterskan bedömer att behov finns, utan patienten hänvisas till akutmottagningen på Blekingesjukhuset. Det har även förekommit slarv med att fylla i och sända iväg viktiga dokument. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och ett par kommun-sjuksköterskor har vid två tillfällen haft sittningar med primärvårdsförvaltningens företrädare och verksamhetschefen för Capio och diskuterat problemen. Capiokliniken har bytt verksamhetschef ett par tre gånger under avtalstiden, likaså har det varit omsättning bland läkarna. En förbättring har skett. Läkarna ringer idag upp omgående. Uppföljning kommer att ske. Förslag till beslut Omsorgsnämnden tar informationen till protokollet och uppdrar åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att ånyo ta kontakt med primärvårdsförvaltningen Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd), Birgitta Andersson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ånyo ta kontakt med primärvårdsförvaltningen för en uppföljning. Resultatet av uppföljningen redovisas vid nämndens sammanträde i september 2008.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(28) 2008/ Lokalutredning. sunderlag 1 Handling Remissvar av Karin Widecrantz. 2 Handling Slutrapport KF 147/2007. Sammanfattning I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut ( 147/2007) tillsatte Kommunstyrelsen en utredning som har till syfte att lämna förslag till åtgärder som ska reducera kostnaderna genom att få till stånd ett bättre utnyttjande av de lokaler som nyttjas av kommunens olika verksamheter och/eller de lokaler som kommunen ger bidrag till eller upplåter till föreningslivet. Många frågor infann sig initialt när projektgruppen startade utredningsarbetet. Gruppen insåg snart, för att få ett långsiktigt. effektivare utnyttjande av kommunens lokaler behövs ett fastställt strukturerat arbetssätt och ett ökat samarbete i organisationen. Gruppen inriktade sig på att hitta lösningar för att uppnå detta. 1. Avgränsning Utredningen avser de lokaler som disponeras av kommunens verksamheter (verksamhetslokaler) och de lokaler som hyrs ut/upplåts till föreningar (föreningslokaler). Lokaler tillhörande de kommunala bolagen behandlas inte i utredningen. 2. Inriktning I utredningens delrapport från oktober 2007 redovisades vilka inriktningar som lokalutredningen arbetar i. Denna slutrapport innehåller en genomgång av tre utredningsområden. Dessa är: 1. långsiktig effektivisering genom planering där tillgång och efterfrågan på lokaler samordnas 2. policy för uthyrning och enhetlig hyressättning av lokaler som kommunen stadigvarande hyr ut eller upplåter åt föreningar 3. föreningsstöd Lokalresursplanering Sammanfattning av gruppens förslag * En lokalresursplaneringsgrupp (LRP- grupp) utses där företrädare för kommunledning, bygg- och fastighetsenheten, utbildningsenheten, fritids- och turistenheten, omsorgen och samhällsbyggnadsenheten ingår. Verksamheterna respresenteras av verksamhetschef eller motsvarande.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(28) 99 forts. LRP-gruppen ska arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen och kanslichefen utses som ledare för gruppen. LRP-gruppen ska inför kommande budget/plan upprätta/revidera lokalresursplan som fastställs av Kommunfullmäktige. LRP-gruppen ska verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart. Som första uppgift föreslås att LRP-gruppen utreder möjligheterna -att flytta verksamhet från externt hyrda lokaler till lokaler som kommunen äger -att samla ägandet av kommunens samtliga byggnader (fastigheter) till bygg- och fastighetsenhet Policy och hyressättning * All stadigvarande uthyrning av kommunala lokaler till föreningar ska fortsättningsvis ske genom Teniska nämnden. Tekniska nämnden sluter hyreskontrakt med hyrestagande förening. Löpande hyreskontrakt överlåts fr o m till Tekniska Nämnden. * Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda och till budgetberedningen föreslå en modell att använda vid hyressättning av lokaler vid extern uthyrning. Utredningen ska även framföra förslag till hur ansvar för utförande av underhållsåtgärder ska fördela sig mellan hyresvärd och hyresgäst inom ramen för upprättat hyreskontrakt. Föreningsstöd Samtliga beslut om stöd till föreningslivet samlas till en nämnd Inrätta en föreningsbyrå som handlägger samtliga bidragsformer till föreningar. Föreningsbyrån ansvarar också för uppföljning av utbetalda bidrag och utarbetande av nya regler för bidragsgivning. Föreningsbyrån svarar också för uthyrning och bokning av idrottsanläggningar, sporthallar och skolans lokaler efter skoldagens slut. Föreningsbyrån bör organisatoriskt tillhöra den bidragsgivande nämnden. Kommunledningsenheten upprättar en handlingsplan med förslag om hur överföring av arbetsuppgifterna till föreningsbyrån lämpligast kan ske. Planen ska kunna redovisas för kommunstyrelsen senast i juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden ser positivt på lämnat förslag till lokalresursplanering, policy och hyressättning samt föreningsstöd.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(28) 99 forts. Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att se positivt på lämnat förslag till lokalresursplanering, policy och hyressättning samt föreningsstöd. Exp: Kommunfullmäktige

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(28) 2008/ Vårdförbundet - konflikt/strejk. Karin Widecrantz rapporterar dagsläget av Vårdförbundets konflikt/strejk. Sammanfattning Idag, den 27 maj 2008, är det fem personer, som vi betalar för på Blekingesjukhuset. Av dessa är det tre som väntar på särskilt boende, en på korttidsvistelse och en på Höstsol. En har återvänt hem i väntan på korttidsvistelse. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson(s), Ola Svensson (rp), Ingegerd Johansson (c), Christoffer Stenström (m), Christina Yngvesson (s), Hjördis Thiel (rp) och Anna Espenkrona (m). Informationen noteras till protokollet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(28) 2008/ Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redogörelse för tiden t.o.m. april Sammanfattning Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende t.o.m. april månad Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Ola Svensson (rp). Redovisningen noteras till protokollet.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(28) 2008/ Kurser, konferenser m.m. sunderlag 1 Handling Välfärd med välmående 1-3 oktober 2008 i Uppsala. Sammanfattning Föreligger inbjudan till Föreningen Sveriges Socialchefers studiedagar 1 3 oktober 2008 i Uppsala. Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Christoffer Stenström (m) antas att deltaga i konferensen.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(28) 2008/ Delegationsbeslut. Sammanfattning Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 30 april Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 30 april Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(28) 2008/ Övriga ärenden Bo Johansson (s) omtalar att han varit ute i verksamheten vid ett tillfälle under Vårdförbundets strejk. Fakturor som skulle ha attesterats av enhetschefer som tagits ut i strejk har skötts av verksamhetschef och ordförande. Anställningsavtal har skrivits på av verksamhetschef. Informationen noteras till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(28) 2008/ Utvalda ärenden i handikappomsorgen LSS-handläggare Karina Larsson redovisar slumpvis utvalda ärenden med mycket dokumentation. Ordföranden tackar Karina Larsson för redovisningen, som noteras till protokollet.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(28) 106 Individärende.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(28) 2008/ Gruppbostäder enligt LSS. Bo Johansson (s) redogör för ärendet. Kommunala Handikapprådet har behandlat ärendet på sammanträde den 21 april , Gruppbostäder enligt LSS omflyttning handikappomsorg-äldreomsorg. Diskussioner i ärendet föreligger där det tydligt markeras att dialog med godman är viktigt. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christina Yngvesson (s) och Ingegerd Johansson (c). Diskussionerna noteras till protokollet

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(28) 2008/ angående personligt utformat stöd jämlikt 4 kap. 1 SoL (socialtjänstlagen). sunderlag 1 Handling Förslag av Mona Johansson. Peter Jansson redogör för ärendet. Sammanfattning Personligt utformat stöd jämlikt socialtjänstlagen förekommer idag inom handikappomsorgen. Ursprungstanken var att den enskilde ska tillhöra LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) personkrets men inte ha rätt till insatsen personlig assistent, därför att den enskilde inte behöver hjälp med de grundläggande behoven utan har behov av motivationsarbete och aktiveringsinsatser. Den enskilde kan oftast delvis utföra sysslorna själv men behöver uppmaning och vägledning, utöver de punktinsatser som erbjuds av hemtjänsten. Insatsen personligt utformat stöd är ingen ersättning för insatser enligt LSS. Den enskilde ska aktivt deltaga i beslutade stödinsatser. et ska tidsbegränsas, fungerar det inte att den enskilde deltar utan personalen gör allt är det hemtjänst som gäller. Personligt utformat stöd bör om möjligt inte verkställas individuellt. Det bör dock vara en mindre grupp som verkställer insatserna i besluten personligt utformat stöd och att verkställigheten ligger på en högst två enhetschefer. Förslag till beslut Med ändring i delegationsförteckningen föreslås att LSS-handläggarnas delegation begränsas till 30 timmar/vecka i varje enskilt ärende. Över 30 timmar tas beslut av Omsorgsnämnden, vid uppehåll av Omsorgsnämndens sammanträde under sommarmånaderna tas beslut av verksamhetschef. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Anna Espenkrona (m), Christina Yngvesson (s) och Ingegerd Johansson (c). Med ändring i delegationsförteckningen beslutas att LSS-handläggarnas delegation begränsas till 30 timmar/vecka i varje enskilt ärende. Över 30 timmar tas beslut av Omsorgsnämnden, vid uppehåll av Omsorgsnämndens sammanträde under sommarmånaderna tas beslut av verksamhetschef. Uppdras åt handikappomsorgen att återkomma med förslag till riktlinjer under hösten.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(28) 2008/ Tertial I handikappomsorgen sunderlag 1 Handling Tertial I handikappomsorg. Anslagsförbrukning föreligger för tiden januari april Denna hanteras under Tertial I. Peter Jansson lämnar redovisning i ärendet. Arbetsutskottet har behandlat Tertial I under Peter Jansson har för arbetsutskottet informerat om Lägesrapport måluppfyllelse och planerat arbete och möten för att till Omsorgsnämnden redovisa förslag till åtgärder samt önskemål till ekonomienheten om stöd till särskild analys av personlig assistans. Arbetsutskottet har haft genomgång av enhetschefernas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos. Sammanfattning Omsorgsnämnden visar ett överskridande av budget på totalt tkr varav tkr avser handikappomsorgen. Avvikelserapport redovisas under respektive verksamhet i uppföljningsrapporten för Omsorgsnämnden. Arbetsutskottet beslutade att till Omsorgsnämnden ska redovisas särskilt följande - Omfördelning av personalhandledning 1094 konteras utbildningskonto - Ronnebyvägen 10, personalkostnader - Kompassvägen 12 - Statsbidrag, intäkt från 514 till Daglig verksamhet, driftskostnader - Personlig assistans, redovisning av vidtagna åtgärder per objekt. - Personlig assistans, redovisning av övertid, fyllnad jämfört med 2006, 2007, Personlig assistans, ändra delegation för utökade timmar. - Riktlinjer för utökade timmar. - Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(28) 109 forts. Följande redovisas till Omsorgsnämnden. - Omfördelning av personalhandledning 1094 konteras utbildningskonto (ärendet kvarstår) - Ronnebyvägen 10, personalkostnader (ärendet kvarstår) - Kompassvägen 12 (klart) Statsbidrag, intäkt från 514 till 513 (klart) - Daglig verksamhet, driftskostnader (klart) Personlig assistans, redovisning av vidtagna åtgärder per objekt (ingen redovisning klar) - Personlig assistans, redovisning av övertid, fyllnad jämfört med 2006, 2007, 2008 (ingen redovisning klar) - Personlig assistans, ändra delegation för utökade timmar (redovisning i juni) - Riktlinjer för utökade timmar (redovisning i juni) - Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor (konsekvensbeskrivning i augusti). Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Christoffer Stenström (m) och Ola Svensson (rp). Arbetsutskottets beslut Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Kommunfullmäktige tillställes Tertial I och måluppfyllelse. Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att vidtaga åtgärder för budget i balans och fullfölja övriga uppdrag enligt rapport ovan. Exp: Kommunfullmäktige

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(28) 2008/ Aktuellt i verksamheten. Peter Jansson redovisar enligt nedan. - Överläggning har skett den 15 maj 2008 med FUB för att gå igenom Omsorgsnämndens budget för handikappomsorgen. - Peter Jansson har varit på Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2008 angående * blockhyresavtal vilket lämnats som uppdrag till kommundirektören att fullfölja. * daglig verksamhet, skyldighet enligt 15 LSS, verka för att få behov tillgodosedda. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar beslut till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. - Vikarierande enhetschef för handikappomsorgen tiden t.o.m har varit utannonserad. Tre sökanden har anmält sitt intresse. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Redovisningen noteras till protokollet.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(28) 2008/ Handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. sunderlag 1 Handling Från Landstinget FoU-rådet Sammanfattning Från Landstingets kansli, Kompetenscentrum, har inkommit handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. Vid FoU-rådets sammanträde den 24 april 2008, 19, beslöts att godkänna handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. Vidare beslöts att tillstyrka att verksamhetsområden fortsätter med det arbete som har påbörjats, då det ligger inom ramen för FoU-avtalet. Utöver de i handlingsplanerna planerade aktiviteterna har efter FoU-rådets sammanträde följande aktiviteter påbörjats eller pågår sedan tidigare: - informations- och utbildningsinsatser inom verksamhetsområdena handikapp- och äldreomsorg. - handledningsinsatser för kommunens representanter inom området äldreomsorg. - samarbetet med nätverket för länets demenssjuksköterskor fortsätter. - kommunernas representanter inom samtliga verksamhetsområden har erhållit en heldagsutbildning i EBV (Evidensbaserad vård). - anställda i kommunerna inom de tre verksamhetsområdena, erbjuds tillgång till bibliotekstjänster såsom råd och hjälp med informationssökning i medicinska databaser, antingen genom enskild handledning eller vid undervisning i grupper. Peter Jansson tillägger att brukarundersökning ska göras 2009 av hela handikappomsorgen. Kommunerna är överens om ett flerårigt avtal. Utvärdering sker i augusti av kompetenscentrum. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Hans Kyhlbäck (v), Ingegerd Johansson (c), Anders Lund (m), Ulla Svensson (kd) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden noterar upprättade handlingsplaner till protokollet och godkänner desamma.

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(28) 2008/ Inspektionsmeddelande från Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, resultat av inspektion. sunderlag 1 Handling Från Arbetsmiljöverket information om avslutat ärende. Sammanfattning Peter Jansson har senast under 89 redogjort för ärendet. I inspektionsmeddelande den 7 februari 2008 ställde Arbetsmiljöverket krav att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Redovisning har skett av de åtgärder som vidtagits i ärendet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kraven nu uppfylles och har därför avslutat ärendet. Informationen noteras till protokollet.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(28) 2007/ Revisionsrapport "Granskning av styrning och organisation av LSSverksamheten" i Ronneby kommun. sunderlag 1 Handling Redogörelse från Peter Jansson. Sammanfattning Omsorgsnämnden behandlade yttrande vid sammanträde , 10, till Revisorerna. Nämnden beslöt även Arbetsplan med prioriteringsordning om hur åtgärderna ska verkställas, tillställes Omsorgsnämnden vid sammanträde i april. Åtgärderna ska vara verkställda innan 2008 års utgång. De frågor som Omsorgsnämnden avsåg var revisorernas sammanfattade bedömning: Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden behöver klarläggas Kunskapen om hur verksamheten använder resurserna och vad som uppnås med dessa måste öka Styrning i form av mål, uppdrag och uppföljning bör utvecklas Nämnden bör tydliggöra mål och riktlinjer för handläggningsprocessen Rutiner för bevakning av verkställighet bör fastställas Genomförandet av individuell planering, dokumentation och uppföljning behöver utvecklas Nämnden bör säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen Den systematiska kvalitetssäkringen av verksamheten behöver utvecklas Omsorgsnämnden beslöt vid sammanträdet i april att svar ska lämnas under maj. Som bilaga till Omsorgsnämndens yttrande till Revisorerna i januari lämnades även Verksamhetsplan för handikappomsorgen. Handikappomsorgens ledning har arbetat vidare med detta material som nu ger svar på samtliga frågeställningar som Revisorerna och Omsorgsnämnden har utom Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden behöver klarläggas Nämnden bör säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(28) 113 forts. Reviderat Styrkort, uppdrag enligt styrkort och uppdrag utöver styrkort bifogas som svar på frågorna utom de två ovan. Genom styrkortet blir det en tydlig struktur för styrning, ledning och uppföljning inom handikappomsorgen. Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden diskuteras i det nyligen bildade samverkansorganet för barn som far illa eller riskera fara illa. Omsorgsnämnden har också i budgetprocessen aktualiserat ansvarsförhållandena. Se Mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, bifogas. Revisorerna har aktualiserat möjligheten att säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen i budgetförslag Se Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram, bifogas. Förslag till beslut Ovanstående arbetsplan godkänns. Revisorerna och budgetberedningen delges arbetsplanen. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s). Arbetsplanen delges revisorerna och budgetberedningen. Uppföljning sker under hösten 2008 enligt plan. Exp: Revisionen Budgetberedningen

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(28) 2008/ Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Ärendet har redovisats vid Omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars Per Elmgren lämnar ytterligare information i ärendet. Rapporten om jämförelseprojektet är publicerat sedan igår på kommunens webbplats och delas ut till nämndens ledamöter och ersättare på sammanträdet. Nätverket framhåller att handikappomsorgen är ett komplext område att mäta och jämföra. Ett ambitiöst försök har gjorts att komplettera befintlig statistik och nätverkets kommuner har ett stort material att arbeta vidare med för fortsatt analys. Denna rapport ska ses som ett första steg i att kartlägga insatserna inom handikappomsorgen och ett avstamp för ett fortsatt utvecklingsarbete att utveckla mått som visar vad brukarna får ut av de insatser kommunerna erbjuder. Syftet är att jämföra kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m) och Anna Espenkrona (m). Rapporten noteras till protokollet. Verksamhetschefen får i uppdrag att visa fortsatt kostnads- och verksamhetsanalys.

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(28) 2008/ Skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunstyrelsens arbetsutskott 168 Uppföljning av Översiktsplan. b) Från Vårdförbundet angående Vårdkonflikten , och samt från verksamhetschef och vissa enhetschefer c) Från Träffpunkten Verksamhetsberättelse d) Från Länsstyrelsen Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 punkt 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Ronneby kommun. e) Klagomål på enskild färdtjänstresa med svar från Ostkustresor. f) Utredning angående stöld på Skruvens servicehus. g) Från Länsrätten dom angående särskilt boende enligt socialtjänstlagen ( ) ledsagarservice enligt 9 kap. 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. h) Från Länsstyrelsen kartläggning kring våld i nära relationer. i) Från Hyresnämnden i Malmö samt svar angående ingrepp i lägenhet. j) Protokoll från Vårdförbundet i Blekinge. Redovisningen noteras till protokollet.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-12-11

Omsorgsnämnden 2001-12-11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne Östergaard (fp)

Läs mer

Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132

Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132 Sammanträdesprotokoll 1(20) 2008-08-26 Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 14.10 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-10-24

Omsorgsnämnden 2000-10-24 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson M Christer Falk, ers. S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-04-18

Omsorgsnämnden 2006-04-18 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 09.00 16.25. Ajournering kl. 11.00 13.15. Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson (s) Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19. Omsorgsnämnden 2007-10-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19. Omsorgsnämnden 2007-10-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(14) 2012-11-20 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40 ande Susanne Lundgren (m) Johnny Håkansson (s) Sune Håkansson (rp) Tomas Lund (sd) Bo Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Omsorgsnämnden 2002-08-20

Omsorgsnämnden 2002-08-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.40 16.30 Beslutande Göran Andersson (kd) ordförande Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Aina Svensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s) 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Theo

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer