Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(28) Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer Stenström (m) Gretha Erlandsson (fp) Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel Övriga deltagare: Christina Yngvesson (s) , Lars-Uno Fast (s) , Susanne Petersson (c) , Anna Espenkrona (m), Hjördis Thiel (rp) Inga-Lill Gliveson, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Margaretha Larsson t.f. äldrechef, Peter Jansson handikappchef, Johan Sjögren ekonom, Eva Hammarström biståndshandläggare 95, Susanne Johnsson och Vibeke Clegg Jensen enhetschefer 95, Karina Larsson LSS-handläggare och Per Elmgren 114. Utses att justera: Anders Lund Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret /15.00 Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Bo Johansson Anders Lund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Omsorgskontoret Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(28) Innehållsförteckning 95 Projektbeskrivning för myndighetsutövning och verkställare Tertial I äldreomsorg 4 97 Motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar Lokalutredning Vårdförbundet - konflikt/strejk Biståndsbeslut för särskilt boende Kurser, konferenser m.m Delegationsbeslut Övriga ärenden Utvalda ärenden i handikappomsorgen Individärende Gruppbostäder enligt LSS angående personligt utformat stöd jämlikt 4 kap. 1 SoL (socialtjänstlagen) Tertial I handikappomsorgen Aktuellt i verksamheten Handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg Inspektionsmeddelande från Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, resultat av inspektion Revisionsrapport "Granskning av styrning och organisation av LSSverksamheten" i Ronneby kommun Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Skrivelser, cirkulär m.m. 28

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(28) 2008/ Projektbeskrivning för myndighetsutövning och verkställare. sunderlag 1 Handling Delrapport Sammanfattning Biståndshandläggare Eva Hammarström och enhetscheferna Vibeke Jensen Clegg och Susanne Johnsson är närvarande och lämnar delrapport om projektet som beskriver hur man arbeta med verkställighet och genomförande av biståndsbeslut åtskilda från varandra. Detta projekt ska tydliggöras genom två nya yrkesroller, biståndshandläggare och enhetschef. Projektet är avsett att pågå under ett år med start Projektet har inriktning mot hemtjänstgrupperna i centrala Ronneby samt ytterområdena i Johannishus och Listerby. Anledningen till att starta upp projektet är att myndighetsutövning kräver rättsäkerhet för den enskilde, objektivitet, kompetens, samverkan och samordning med andra aktörer. Myndighetsutövarens objektivitet kan ifrågasättas när man ska tillvarataga både personalens arbetsmiljö kontra myndighetsutövning och kan påverka biståndshandläggarens bedömning utifrån tilldelade mål och medel. Syftet med projektet är att främja likheter och bedömning och beslut samt att utveckla rättsäkerhet och kvalitet i myndighetsutövningen. Bo Johansson (s) anser att det är viktigt att klargöra syftet. Vad det är för skillnad för den enskilde när det gäller rättsäkerheten och hur påverkar det arbetsbelastningen för enhetschefen. Enhetscheferna har erhållit utbildning i rättsäkerhet. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m), Ingegerd Johansson (c), Hans Kylhlbäck (v), Ulla Svensson (kd), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m). Delrapporten noteras till protokollet.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(28) 2008/24 96 Tertial I äldreomsorg sunderlag 1 Handling Tertial I äldreomsorg. Anslagsförbrukning föreligger för tiden januari april Denna hanteras under Tertial I. Arbetsutskottet har behandlat Tertial I under Sammanfattning Omsorgsnämnden visar ett överskridande av budget på totalt tkr varav tkr avser äldreomsorgen. Avvikelserapport redovisas under respektive verksamhet i uppföljningsrapporten för Omsorgsnämnden. Lägesrapport med måluppfyllelse rapporteras till Kommunfullmäktige. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Ulla Svensson (kd). Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Kommunfullmäktige tillställes Tertial I och måluppfyllelse. Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Exp: Kommunfullmäktige

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(28) 2008/ Motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby. sunderlag 1 Handling Förslag på svar på motionen, , från Peter Jansson. 2 Handling Begäran om remissyttrande, Sammanfattning Kommunstyrelsen har under 150/2008 remitterat motion från Roger Fredriksson (m) om att öka mångfalden inom omsorg i Ronneby till Omsorgsnämnden. Motionären Roger Fredriksson (m) föreslår - att kommunen utreder möjligheterna till avknoppningar inom omsorgsverksamheten i Ronneby kommun. - att Kommunfullmäktige beslutar upphandla hemtjänsten i två hemtjänstområden i centrala Ronneby. I Omsorgsnämndens inriktnings- och verksamhetsmål (ON ) står det Omvårdnads- och servicebehovet tillgodoses genom den gemensamt finansierade och offentligt drivna äldre- och handikappomsorgen. Genom Omsorgsnämnden beslut saknar motionärens förslag aktualitet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m), Hans Kyhlbäck (v), Ulla Svensson (kd), Johnny Håkansson (s), Christina Yngvesson (s) och Anna Espenkrona (m).

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(28) 97 forts. Yrkanden Bo Johansson (s) yrkar på att motionen avslås. Christoffer Stenström (m) yrkar bifall till förslaget. Ingegerd Johansson (c) m.fl. yrkar bifall till att kommunen utreder möjligheterna till avknoppning inom Omsorgsverksamheten i Ronneby. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Ordförandens yrkande att motionen ska avslås. Votering. Ordföranden ställer proposition på Christoffer Stenströms (m) och Ingegerd Johansson (c) yrkande varvid Omsorgsnämnden beslutar utse Christoffer Stenströms (m) yrkande som motförslag. Följande propositionsordning godkännes: Den som vill bifalla Ordförandens yrkande röstar ja den det ej vill röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen avges med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Omsorgsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Christoffer Stenström (m), Anders Lund (m), Ingegerd Johansson (c) och Ola Svensson (rp) reserverar sig mot beslutet. Exp: Kommunfullmäktige

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(28) 2008/ Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar. sunderlag 1 Handling Skrivelse av Karin Widecrantz. Sammanfattning Karin Widecrantz redogör för synpunkter angående Capioklinikens förhållningssätt gentemot tecknat avtal och läkaransvar. Primärvårdsförvaltningen fullgör genom avtal med Capiokliniken på läkarnivå Hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilt boende. Vid samtal med kommunsjuksköterskorna har det framförts synpunkter på svårigheter att få kontakt med läkare på Capiokliniken. Enligt tidigare överenskommelse ska sjuksköterskan på Capio lämna meddelande till berörd läkare, som ska ringa tillbaka till kommunsjuksköterskan snarast. Läkaren får med all sannolikhet meddelande, men ignorerar detta. Capiokliniken har jouren vissa vardagsnätter och de är inte alltid villiga att åka på hembesök, då nattsjuksköterskan bedömer att behov finns, utan patienten hänvisas till akutmottagningen på Blekingesjukhuset. Det har även förekommit slarv med att fylla i och sända iväg viktiga dokument. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och ett par kommun-sjuksköterskor har vid två tillfällen haft sittningar med primärvårdsförvaltningens företrädare och verksamhetschefen för Capio och diskuterat problemen. Capiokliniken har bytt verksamhetschef ett par tre gånger under avtalstiden, likaså har det varit omsättning bland läkarna. En förbättring har skett. Läkarna ringer idag upp omgående. Uppföljning kommer att ske. Förslag till beslut Omsorgsnämnden tar informationen till protokollet och uppdrar åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att ånyo ta kontakt med primärvårdsförvaltningen Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd), Birgitta Andersson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ånyo ta kontakt med primärvårdsförvaltningen för en uppföljning. Resultatet av uppföljningen redovisas vid nämndens sammanträde i september 2008.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(28) 2008/ Lokalutredning. sunderlag 1 Handling Remissvar av Karin Widecrantz. 2 Handling Slutrapport KF 147/2007. Sammanfattning I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut ( 147/2007) tillsatte Kommunstyrelsen en utredning som har till syfte att lämna förslag till åtgärder som ska reducera kostnaderna genom att få till stånd ett bättre utnyttjande av de lokaler som nyttjas av kommunens olika verksamheter och/eller de lokaler som kommunen ger bidrag till eller upplåter till föreningslivet. Många frågor infann sig initialt när projektgruppen startade utredningsarbetet. Gruppen insåg snart, för att få ett långsiktigt. effektivare utnyttjande av kommunens lokaler behövs ett fastställt strukturerat arbetssätt och ett ökat samarbete i organisationen. Gruppen inriktade sig på att hitta lösningar för att uppnå detta. 1. Avgränsning Utredningen avser de lokaler som disponeras av kommunens verksamheter (verksamhetslokaler) och de lokaler som hyrs ut/upplåts till föreningar (föreningslokaler). Lokaler tillhörande de kommunala bolagen behandlas inte i utredningen. 2. Inriktning I utredningens delrapport från oktober 2007 redovisades vilka inriktningar som lokalutredningen arbetar i. Denna slutrapport innehåller en genomgång av tre utredningsområden. Dessa är: 1. långsiktig effektivisering genom planering där tillgång och efterfrågan på lokaler samordnas 2. policy för uthyrning och enhetlig hyressättning av lokaler som kommunen stadigvarande hyr ut eller upplåter åt föreningar 3. föreningsstöd Lokalresursplanering Sammanfattning av gruppens förslag * En lokalresursplaneringsgrupp (LRP- grupp) utses där företrädare för kommunledning, bygg- och fastighetsenheten, utbildningsenheten, fritids- och turistenheten, omsorgen och samhällsbyggnadsenheten ingår. Verksamheterna respresenteras av verksamhetschef eller motsvarande.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(28) 99 forts. LRP-gruppen ska arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen och kanslichefen utses som ledare för gruppen. LRP-gruppen ska inför kommande budget/plan upprätta/revidera lokalresursplan som fastställs av Kommunfullmäktige. LRP-gruppen ska verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart. Som första uppgift föreslås att LRP-gruppen utreder möjligheterna -att flytta verksamhet från externt hyrda lokaler till lokaler som kommunen äger -att samla ägandet av kommunens samtliga byggnader (fastigheter) till bygg- och fastighetsenhet Policy och hyressättning * All stadigvarande uthyrning av kommunala lokaler till föreningar ska fortsättningsvis ske genom Teniska nämnden. Tekniska nämnden sluter hyreskontrakt med hyrestagande förening. Löpande hyreskontrakt överlåts fr o m till Tekniska Nämnden. * Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda och till budgetberedningen föreslå en modell att använda vid hyressättning av lokaler vid extern uthyrning. Utredningen ska även framföra förslag till hur ansvar för utförande av underhållsåtgärder ska fördela sig mellan hyresvärd och hyresgäst inom ramen för upprättat hyreskontrakt. Föreningsstöd Samtliga beslut om stöd till föreningslivet samlas till en nämnd Inrätta en föreningsbyrå som handlägger samtliga bidragsformer till föreningar. Föreningsbyrån ansvarar också för uppföljning av utbetalda bidrag och utarbetande av nya regler för bidragsgivning. Föreningsbyrån svarar också för uthyrning och bokning av idrottsanläggningar, sporthallar och skolans lokaler efter skoldagens slut. Föreningsbyrån bör organisatoriskt tillhöra den bidragsgivande nämnden. Kommunledningsenheten upprättar en handlingsplan med förslag om hur överföring av arbetsuppgifterna till föreningsbyrån lämpligast kan ske. Planen ska kunna redovisas för kommunstyrelsen senast i juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden ser positivt på lämnat förslag till lokalresursplanering, policy och hyressättning samt föreningsstöd.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(28) 99 forts. Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att se positivt på lämnat förslag till lokalresursplanering, policy och hyressättning samt föreningsstöd. Exp: Kommunfullmäktige

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(28) 2008/ Vårdförbundet - konflikt/strejk. Karin Widecrantz rapporterar dagsläget av Vårdförbundets konflikt/strejk. Sammanfattning Idag, den 27 maj 2008, är det fem personer, som vi betalar för på Blekingesjukhuset. Av dessa är det tre som väntar på särskilt boende, en på korttidsvistelse och en på Höstsol. En har återvänt hem i väntan på korttidsvistelse. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson(s), Ola Svensson (rp), Ingegerd Johansson (c), Christoffer Stenström (m), Christina Yngvesson (s), Hjördis Thiel (rp) och Anna Espenkrona (m). Informationen noteras till protokollet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(28) 2008/ Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redogörelse för tiden t.o.m. april Sammanfattning Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende t.o.m. april månad Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Ola Svensson (rp). Redovisningen noteras till protokollet.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(28) 2008/ Kurser, konferenser m.m. sunderlag 1 Handling Välfärd med välmående 1-3 oktober 2008 i Uppsala. Sammanfattning Föreligger inbjudan till Föreningen Sveriges Socialchefers studiedagar 1 3 oktober 2008 i Uppsala. Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Christoffer Stenström (m) antas att deltaga i konferensen.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(28) 2008/ Delegationsbeslut. Sammanfattning Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 30 april Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 30 april Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(28) 2008/ Övriga ärenden Bo Johansson (s) omtalar att han varit ute i verksamheten vid ett tillfälle under Vårdförbundets strejk. Fakturor som skulle ha attesterats av enhetschefer som tagits ut i strejk har skötts av verksamhetschef och ordförande. Anställningsavtal har skrivits på av verksamhetschef. Informationen noteras till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(28) 2008/ Utvalda ärenden i handikappomsorgen LSS-handläggare Karina Larsson redovisar slumpvis utvalda ärenden med mycket dokumentation. Ordföranden tackar Karina Larsson för redovisningen, som noteras till protokollet.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(28) 106 Individärende.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(28) 2008/ Gruppbostäder enligt LSS. Bo Johansson (s) redogör för ärendet. Kommunala Handikapprådet har behandlat ärendet på sammanträde den 21 april , Gruppbostäder enligt LSS omflyttning handikappomsorg-äldreomsorg. Diskussioner i ärendet föreligger där det tydligt markeras att dialog med godman är viktigt. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christina Yngvesson (s) och Ingegerd Johansson (c). Diskussionerna noteras till protokollet

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(28) 2008/ angående personligt utformat stöd jämlikt 4 kap. 1 SoL (socialtjänstlagen). sunderlag 1 Handling Förslag av Mona Johansson. Peter Jansson redogör för ärendet. Sammanfattning Personligt utformat stöd jämlikt socialtjänstlagen förekommer idag inom handikappomsorgen. Ursprungstanken var att den enskilde ska tillhöra LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) personkrets men inte ha rätt till insatsen personlig assistent, därför att den enskilde inte behöver hjälp med de grundläggande behoven utan har behov av motivationsarbete och aktiveringsinsatser. Den enskilde kan oftast delvis utföra sysslorna själv men behöver uppmaning och vägledning, utöver de punktinsatser som erbjuds av hemtjänsten. Insatsen personligt utformat stöd är ingen ersättning för insatser enligt LSS. Den enskilde ska aktivt deltaga i beslutade stödinsatser. et ska tidsbegränsas, fungerar det inte att den enskilde deltar utan personalen gör allt är det hemtjänst som gäller. Personligt utformat stöd bör om möjligt inte verkställas individuellt. Det bör dock vara en mindre grupp som verkställer insatserna i besluten personligt utformat stöd och att verkställigheten ligger på en högst två enhetschefer. Förslag till beslut Med ändring i delegationsförteckningen föreslås att LSS-handläggarnas delegation begränsas till 30 timmar/vecka i varje enskilt ärende. Över 30 timmar tas beslut av Omsorgsnämnden, vid uppehåll av Omsorgsnämndens sammanträde under sommarmånaderna tas beslut av verksamhetschef. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ola Svensson (rp), Anna Espenkrona (m), Christina Yngvesson (s) och Ingegerd Johansson (c). Med ändring i delegationsförteckningen beslutas att LSS-handläggarnas delegation begränsas till 30 timmar/vecka i varje enskilt ärende. Över 30 timmar tas beslut av Omsorgsnämnden, vid uppehåll av Omsorgsnämndens sammanträde under sommarmånaderna tas beslut av verksamhetschef. Uppdras åt handikappomsorgen att återkomma med förslag till riktlinjer under hösten.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(28) 2008/ Tertial I handikappomsorgen sunderlag 1 Handling Tertial I handikappomsorg. Anslagsförbrukning föreligger för tiden januari april Denna hanteras under Tertial I. Peter Jansson lämnar redovisning i ärendet. Arbetsutskottet har behandlat Tertial I under Peter Jansson har för arbetsutskottet informerat om Lägesrapport måluppfyllelse och planerat arbete och möten för att till Omsorgsnämnden redovisa förslag till åtgärder samt önskemål till ekonomienheten om stöd till särskild analys av personlig assistans. Arbetsutskottet har haft genomgång av enhetschefernas kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognos. Sammanfattning Omsorgsnämnden visar ett överskridande av budget på totalt tkr varav tkr avser handikappomsorgen. Avvikelserapport redovisas under respektive verksamhet i uppföljningsrapporten för Omsorgsnämnden. Arbetsutskottet beslutade att till Omsorgsnämnden ska redovisas särskilt följande - Omfördelning av personalhandledning 1094 konteras utbildningskonto - Ronnebyvägen 10, personalkostnader - Kompassvägen 12 - Statsbidrag, intäkt från 514 till Daglig verksamhet, driftskostnader - Personlig assistans, redovisning av vidtagna åtgärder per objekt. - Personlig assistans, redovisning av övertid, fyllnad jämfört med 2006, 2007, Personlig assistans, ändra delegation för utökade timmar. - Riktlinjer för utökade timmar. - Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(28) 109 forts. Följande redovisas till Omsorgsnämnden. - Omfördelning av personalhandledning 1094 konteras utbildningskonto (ärendet kvarstår) - Ronnebyvägen 10, personalkostnader (ärendet kvarstår) - Kompassvägen 12 (klart) Statsbidrag, intäkt från 514 till 513 (klart) - Daglig verksamhet, driftskostnader (klart) Personlig assistans, redovisning av vidtagna åtgärder per objekt (ingen redovisning klar) - Personlig assistans, redovisning av övertid, fyllnad jämfört med 2006, 2007, 2008 (ingen redovisning klar) - Personlig assistans, ändra delegation för utökade timmar (redovisning i juni) - Riktlinjer för utökade timmar (redovisning i juni) - Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor (konsekvensbeskrivning i augusti). Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Christoffer Stenström (m) och Ola Svensson (rp). Arbetsutskottets beslut Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att föra dialog med enhetschefer som har avvikelser i Tertial I. Rapport sker på nämndens sammanträde den 17 juni. Kommunfullmäktige tillställes Tertial I och måluppfyllelse. Omsorgsnämnden uppdra till verksamhetschefen att vidtaga åtgärder för budget i balans och fullfölja övriga uppdrag enligt rapport ovan. Exp: Kommunfullmäktige

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(28) 2008/ Aktuellt i verksamheten. Peter Jansson redovisar enligt nedan. - Överläggning har skett den 15 maj 2008 med FUB för att gå igenom Omsorgsnämndens budget för handikappomsorgen. - Peter Jansson har varit på Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2008 angående * blockhyresavtal vilket lämnats som uppdrag till kommundirektören att fullfölja. * daglig verksamhet, skyldighet enligt 15 LSS, verka för att få behov tillgodosedda. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar beslut till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. - Vikarierande enhetschef för handikappomsorgen tiden t.o.m har varit utannonserad. Tre sökanden har anmält sitt intresse. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Redovisningen noteras till protokollet.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(28) 2008/ Handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. sunderlag 1 Handling Från Landstinget FoU-rådet Sammanfattning Från Landstingets kansli, Kompetenscentrum, har inkommit handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. Vid FoU-rådets sammanträde den 24 april 2008, 19, beslöts att godkänna handlingsplaner för verksamhetsområdena handikappomsorg, psykiatri och äldreomsorg. Vidare beslöts att tillstyrka att verksamhetsområden fortsätter med det arbete som har påbörjats, då det ligger inom ramen för FoU-avtalet. Utöver de i handlingsplanerna planerade aktiviteterna har efter FoU-rådets sammanträde följande aktiviteter påbörjats eller pågår sedan tidigare: - informations- och utbildningsinsatser inom verksamhetsområdena handikapp- och äldreomsorg. - handledningsinsatser för kommunens representanter inom området äldreomsorg. - samarbetet med nätverket för länets demenssjuksköterskor fortsätter. - kommunernas representanter inom samtliga verksamhetsområden har erhållit en heldagsutbildning i EBV (Evidensbaserad vård). - anställda i kommunerna inom de tre verksamhetsområdena, erbjuds tillgång till bibliotekstjänster såsom råd och hjälp med informationssökning i medicinska databaser, antingen genom enskild handledning eller vid undervisning i grupper. Peter Jansson tillägger att brukarundersökning ska göras 2009 av hela handikappomsorgen. Kommunerna är överens om ett flerårigt avtal. Utvärdering sker i augusti av kompetenscentrum. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Hans Kyhlbäck (v), Ingegerd Johansson (c), Anders Lund (m), Ulla Svensson (kd) och Anna Espenkrona (m). Omsorgsnämnden noterar upprättade handlingsplaner till protokollet och godkänner desamma.

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(28) 2008/ Inspektionsmeddelande från Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, resultat av inspektion. sunderlag 1 Handling Från Arbetsmiljöverket information om avslutat ärende. Sammanfattning Peter Jansson har senast under 89 redogjort för ärendet. I inspektionsmeddelande den 7 februari 2008 ställde Arbetsmiljöverket krav att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Redovisning har skett av de åtgärder som vidtagits i ärendet. Arbetsmiljöverket konstaterar att kraven nu uppfylles och har därför avslutat ärendet. Informationen noteras till protokollet.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(28) 2007/ Revisionsrapport "Granskning av styrning och organisation av LSSverksamheten" i Ronneby kommun. sunderlag 1 Handling Redogörelse från Peter Jansson. Sammanfattning Omsorgsnämnden behandlade yttrande vid sammanträde , 10, till Revisorerna. Nämnden beslöt även Arbetsplan med prioriteringsordning om hur åtgärderna ska verkställas, tillställes Omsorgsnämnden vid sammanträde i april. Åtgärderna ska vara verkställda innan 2008 års utgång. De frågor som Omsorgsnämnden avsåg var revisorernas sammanfattade bedömning: Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden behöver klarläggas Kunskapen om hur verksamheten använder resurserna och vad som uppnås med dessa måste öka Styrning i form av mål, uppdrag och uppföljning bör utvecklas Nämnden bör tydliggöra mål och riktlinjer för handläggningsprocessen Rutiner för bevakning av verkställighet bör fastställas Genomförandet av individuell planering, dokumentation och uppföljning behöver utvecklas Nämnden bör säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen Den systematiska kvalitetssäkringen av verksamheten behöver utvecklas Omsorgsnämnden beslöt vid sammanträdet i april att svar ska lämnas under maj. Som bilaga till Omsorgsnämndens yttrande till Revisorerna i januari lämnades även Verksamhetsplan för handikappomsorgen. Handikappomsorgens ledning har arbetat vidare med detta material som nu ger svar på samtliga frågeställningar som Revisorerna och Omsorgsnämnden har utom Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden behöver klarläggas Nämnden bör säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(28) 113 forts. Reviderat Styrkort, uppdrag enligt styrkort och uppdrag utöver styrkort bifogas som svar på frågorna utom de två ovan. Genom styrkortet blir det en tydlig struktur för styrning, ledning och uppföljning inom handikappomsorgen. Ansvarsförhållandena mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden diskuteras i det nyligen bildade samverkansorganet för barn som far illa eller riskera fara illa. Omsorgsnämnden har också i budgetprocessen aktualiserat ansvarsförhållandena. Se Mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, bifogas. Revisorerna har aktualiserat möjligheten att säkerställa att de individer som har sysselsättning, utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen i budgetförslag Se Redovisning av förslag som kan kräva en utökad budgetram, bifogas. Förslag till beslut Ovanstående arbetsplan godkänns. Revisorerna och budgetberedningen delges arbetsplanen. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s). Arbetsplanen delges revisorerna och budgetberedningen. Uppföljning sker under hösten 2008 enligt plan. Exp: Revisionen Budgetberedningen

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(28) 2008/ Handikappomsorgen - En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. Ärendet har redovisats vid Omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars Per Elmgren lämnar ytterligare information i ärendet. Rapporten om jämförelseprojektet är publicerat sedan igår på kommunens webbplats och delas ut till nämndens ledamöter och ersättare på sammanträdet. Nätverket framhåller att handikappomsorgen är ett komplext område att mäta och jämföra. Ett ambitiöst försök har gjorts att komplettera befintlig statistik och nätverkets kommuner har ett stort material att arbeta vidare med för fortsatt analys. Denna rapport ska ses som ett första steg i att kartlägga insatserna inom handikappomsorgen och ett avstamp för ett fortsatt utvecklingsarbete att utveckla mått som visar vad brukarna får ut av de insatser kommunerna erbjuder. Syftet är att jämföra kostnader och kvalitativa resultat som leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Christoffer Stenström (m) och Anna Espenkrona (m). Rapporten noteras till protokollet. Verksamhetschefen får i uppdrag att visa fortsatt kostnads- och verksamhetsanalys.

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(28) 2008/ Skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunstyrelsens arbetsutskott 168 Uppföljning av Översiktsplan. b) Från Vårdförbundet angående Vårdkonflikten , och samt från verksamhetschef och vissa enhetschefer c) Från Träffpunkten Verksamhetsberättelse d) Från Länsstyrelsen Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 punkt 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Ronneby kommun. e) Klagomål på enskild färdtjänstresa med svar från Ostkustresor. f) Utredning angående stöld på Skruvens servicehus. g) Från Länsrätten dom angående särskilt boende enligt socialtjänstlagen ( ) ledsagarservice enligt 9 kap. 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. h) Från Länsstyrelsen kartläggning kring våld i nära relationer. i) Från Hyresnämnden i Malmö samt svar angående ingrepp i lägenhet. j) Protokoll från Vårdförbundet i Blekinge. Redovisningen noteras till protokollet.

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer