Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010"

Transkript

1 1 Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010 I. ALLMÄNT Tegnérgymnasiet har ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med en internationell inriktning med profilering mot språk och turism samt en estetisk inriktning med profilering mot design och inredning. Det är skolans mål att eleverna ska uppleva sin skoltid på Tegnérgymnasiet som intellektuellt och kreativt stimulerande, givande, tryggt och personlighetsutvecklande. Det är även av stor betydelse att skolan ger eleverna förmåga och medvetenhet att själva värdera sina kunskaper och färdigheter. Vi vill vara en skola där elever med lust och upptäckarglädje själva och i samarbete med andra utvecklar olika tekniker för att vinna och använda nya kunskaper. Inom lärarkollegiet råder låg personalomsättning, vilket skapar trygghet och arbetsro för såväl personal som elever. Det finns emellertid vissa pedagogiska driftsvårigheter då flesta lärare arbetar deltid och på andra skolor. Tegnérgymnasiets skolhälsovård har förstärkts med en elevcoach och en personlig assistent har anställts för en elev med särskilda behov. Skolans lokaler på Lineborgsplan 11 i Växjö håller hög kvalitet. De fräscha och ljusa lokalerna skapar en positiv och inspirerande lärandemiljö. Sedan 2008 har skolans designelever sin skapande verksamhet förlagd till Italienska Palatset i Växjö. Även dessa lokaler är fina och omgivningen stimulerade. Eleverna har tillgång till olika verkstäder som snickeri, screentryck, drejskiva, glasugnar samt utställningslokal. Pedagogiskt har skolan haft ett bra år med goda studieresultat och konstruktivt arbete bland såväl elever som personal. Tegnérgymnasiet har i flera år dragits med ett stort ekonomiskt underskott på grund av låg beläggning och under våren påbörjades nedskärningar av personalstyrkan som konsekvens. Detta påverkade atmosfären bland medarbetarna och dämpade såväl entusiasm som motivation i kollegiet. II. SYNLIGT : NYCKELTAL 1. Personer Antal elever *) Bokslut 2009 Totalt antal elever 82 Antal flickor 67 Antal pojkar 15 *) def = snitt av elevantal 30:e jan respektive 30:e sept Antalet elever har ökat med 14% jämfört med förra läsåret. Höstens intag slutade på 38 elever, varav 29 på Språk- och turisminriktningen. Intaget på Design

2 2 och inredning är oroväckande. Andelen pojkar har ökat från 15 till 18%. Antal lärare (heltidstjänster 15:e okt 2009 per 100 elever *) Antal lärare 9,4 Andel lärare med pedagogisk 76,2% utbildning *) def = enligt Skolverkets årliga statistik per den 15 okt Stort antal lärare jämfört med heltidstjänster. Ingen lärare har heltidstjänst på skolan utan kombinerar ofta med tjänst på annan skola. Hög personaltäthet på grund av små grupper speciellt inom de moderna språken. PRIV-/IV-elever mer resurskrävande. Antal skolledningsresurs 15:e okt 2009 (heltidstjänster per 100 elever *) Antal personer 2,4 Skolledningsresurs: rektor, biträdande rektor (inkl.syv), utbildningsadministratör, elevcoach och skolsköterska. Kommuner som eleverna representerade Namn på kommunen Växjö Alvesta Uppvidinge yd etlanda Ljungby Älmhult Vadstena Kävlinge Lidingö Antal Summa 10 kommuner Elever: 82 För varje år blir andelen elever från Växjö större. För tre år sedan var cirka 1/3 från Växjö, detta läsår var siffran 2/3. 2. Resultatmått def = enligt Skolverkets årliga statistik per den 15:e okt Andel elever (%) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Läsåret 2009/2010 Totalt på skolan 89%

3 3 Andelen med grundläggande behörighet har sjunkit från 93%. Orsaken ligger i att betygsgenomsnittet vid antagning varit lägre. Denna siffra kommer att bli lägre även fortsättningsvis så länge vi har intag på PRIV och IV. En elev lämnade med samlat betygsdokument, men skulle studera det fjärde året på annan skola. Andel elever (%) som avbröt studierna (ej byte annan skola) Läsåret 2009/2010 Totalt på skolan 0 Andel elever (%) som fullföljt studierna inom fyra år Läsåret 2009/ % Även här tappar vi något. Lägre betygssnitt vid antagning och mindre studiemotivation hos eleverna orsak. Skolbyten kan också vara en bidragande orsak. Andel elever (%) som tre år efter studenten gått vidare till högskola Mätt på de elever som tog studenten Totalt på skolan 61,4% Denna siffra har sjunkit från 90% till drygt 60%. Om än över rikssnittet är det oroväckande siffror som kan bero på att våra elever varit mindre studiemotiverade (trots relativt höga betyg) än tidigare, att man vill vänta med fortsatta studier (vet inte vad man vill/kommer inte in där man vill). Flera av dem har fått jobb och några befinner sig utomlands. Elever med minst betyget Godkänd i ämnena svenska, matematik samt engelska: Läsåret 2009/2010 Antal elever (st) Andel elever (%) Sv A,B Ma A Eng A Sv A,B Ma A Eng A Totalt på skolan Det råder stor kongruens mellan resultaten i de nationella proven och de satta kursbetygen i samtliga kurser. Genomsnittligt slutbetyg Från åk 9 Läsåret 2009/2010 Medelvärde totalt på skolan 13,8 15,3 Förädlingsvärde 1 enligt

4 4 Medelvärdet av slutbetyget har genom åren gått långsamt nedåt men är fortfarande högt. Medelvärdet av betygen från årskurs 9 har också varit lägre. Orsaken ligger delvis i det faktum att vi inte har tillräckligt med elever utan alla som söker kommer in. Trots detta har vi nått vårt mål med en betygsutveckling hos eleverna på minst 1,0. Orsaken till god betygsutveckling är små grupper i de flesta kurser samt att vi erbjuder stödundervisning i svenska, matematik och engelska. Tydlig kommunikation mellan lärare och elev, lärarens engagemang samt motiverade elever är troligen också del av framgångsfaktorn. 3. Ekonomi Marknadsandelar förstahandssökande i % Samhällsvetenskapliga programmet 10,4 % Denna siffra är något osäker då en av friskolorna har egen antagning. Konkurrensen i Växjö är stor med 13 olika gymnasieskolor och ett vikande elevunderlag från och med läsåret 09/10. Personalkostnad i förhållande till intäkt 66% (riktmärke 50%) % Alldeles för stor del av våra intäkter går till personalkostnader. Största delen av skolans negativa resultat beror på för höga personalkostnader. Problemet är att en liten grupp kostar lika mycket som en större och att det är svårt med sammanslagningar över årskurserna i vissa kurser. Anpassning till det befintliga elevunderlaget innebär en mer koncentrerad personalstyrka vilket kommer att ställa krav på personal såväl som ledning. Lokalkostnad i förhållande till intäkt % 22% (riktmärke 20%) Lokalkostnaden ligger strax över riktmärket. Del av detta beror på att vi flyttat ut designinriktningens undervisning till Italienska Palatsen då vi tidigare vi trångbodda. Då verksamheter förändras i våra lokaler förändras också gymnasiets andel av de totala kostnaderna. God samordning av resursutnyttjandet mellan alla verksamheter är nödvändigt. III. GEMENSAMT Skolans universitetskontakter Samarbete med Linnéuniversitet, institutionen för svenska och med institutionen för moderna språk: gemensamma föreläsningar samt diskussioner kunskapsglappet mellan gymnasiet och universitetet/högskolan och betygsanalyser. Tagit emot Vfu-studenter Deltagit i engelskdagen samt humanistdagarna Tegnérgymnasiets elever har guidat utländska utbytesstudenter i Växjö Bjudit in utbytesstudenter till olika aktivteter på skolan Deltagit i vetenskapliga undersökningar Arrangerat Språkseminarier för gymnasielärare under ledning av Emil Tyberg (har medverkat i utarbetningen av de nya kursplanerna i moderna språk Gy-11) SYV-information från universitetet

5 5 Skolans kontakter med arbetslivet och samhället utanför: Resia studiebesök, föreläsningar, markandsföringskampanjer Turistinformationen Smålands airport Flygets dag Arrangerat Karriärsdag (med bla..almia, Ikea, Landstinget och egen företagare) Arbetsmarknadsdagen tillsammans med Jobb- och utvecklingsgarantin Ung förtagsamhet Dag X-mässan i Växjö utställare och besökare Konstskafferiet - två elever ställde ut i Tegnérgallerian Besök på Möbelmässan i Stockholm Besök i Stockholm på Blås och Knåda, Konsthantverkarna, Galleri kontrast och Designtorget Besök på Bergdala glasbruk, Kosta glasbruk och Glashotellet Internationella aidsdagen uppmärksammades RFSL har besökt Tegnérgymnasiet Besök på Växjö Konsthall, Domkyrkan och Smålands museum Besök på Italienska Palatsets galleri Besök på Tegnérelevs utställning på Stadsbiblioteket i Växjö Studiebesök på Noaks ark Kontakter med och besök på Givakt (Växjös största PR-företag) Kontakter med Växjö Kompani som ansvarar för Växjös turist-/landsbygds och glesbygdsutveckling Träning och samarbete med Nordic Club Kontakter med näringslivsenheten på Växjö kommun Besök på KY-utbildning (Inredare Älmhult) Besök på Regionteatern utbyte och samarbete Praktikvecka i åk 2 och 3 inom språk/turism och design Skolans internationella kontakter Svenska Skolan i London Danska reseledarskolan Service & Co Utbytesstudenter från Linnéuniversitetet Besök av kanadensiska studenter. Praktikresa till Barcelona Reseledarskola i Spanien Våra internationella kontakter bör utvecklas när det gäller länder inom de moderna språken. Kontakt har tagits med spanska skolor. Skolledarträffar, elevkonferenser mellan skolorna och ämneslärarträffar Skolledare har deltagit i de fyra regionala och den nationella konferensen Elevkonferenser mellan skolorna har inte genomförts. Ämneslärarträffar med systerskolorna har inte genomförts. IV. MÖJLIGT Under läsåret har de två arbetslagen varit aktiva och nått goda resultat. Arbetet har koncentrerats till:

6 6 Tematisering och ämnessamverkan Bevara och utveckla kontakter a) med näringsliv och samarbetspartners samt b) internationellt Utveckla mentorskap och utvecklingssamtal Exempel på tematisering och ämnesintegration som genomförts under läsåret: - litteraturhistoria (engelska/svenska) - miljö (geografi/engelska) - nyheter, aktuella händelser (geografi/engelska) - turistattraktioner (turism/språk) - karta (geografi/idrott) - uppsats (svenska/historia/samhällskunskap) - kväll för blivande 9:or (turism/språk) - Turismdagen (turism/geografi/svenska/språk) - Social English in Skirsnäs - Reseafton (svenska/geografi/språk) - Karriärsdagen (turism/samhällskunskap/svenska) - friluftsliv (turism, idrott) - Sista veckan tema (i stort sett samtliga ämnen) Det är schemamässigt svårt med större teman eftersom lärarkollegiet genomsnittligt i sina små tjänster är på skolan under kort tid och vid olika tillfällen. Detta gör det svårt att samverka och samarbeta vid såväl utformning som genomförande. Tematisering/ämnesintegration mellan moderna språk och turism har fått ett gott utfall. Vi har utvecklat undervisningen så att ämnena turism och språk knyts ihop, dvs. att eleverna får praktiskt användbara språkkunskaper inom turism. Även om språkstudierna ska vara studieförberedande så ska eleverna ha nytta av att ha specifika språkkunskaper som de kan använda inom turismnäringen. Samtliga språk uppnådde gemensamma mål i de olika stegen något som gör att eleverna känner en större självtillit i respektive språk vilket turismdagen gjorde synligt. Inom ämnena turism och moderna språk hanteras arbetet med tema och ämnesintegration framöver som ett kontinuerligt återkommande undervisningsmoment med högt elevinflytande och elevaktivitet. Ämnesintegration i de andra ämnena har också gett tillfredsställande resultat. Arbetet med tematisering och ämnessamverkan ska även i fortsättningen vara ett permanent inslag i skolans pedagogiska diskussioner och utveckling. Sammanfattning av läsåret utifrån våra värdeord när det gäller ämnessamverkan och våra kontakter med arbetsliv (se ovan under Gemensamt): Synligt: Vi har synts ute på olika ställen i Växjö exempelvis på Nordic Club, Teleborgs slott, flygplatsen, City Gross, Resia och Turistinformationen. Vi har varit med i reportage i lokaltidningar. Våra elever har ställt ut alster till exempel på Stadsbiblioteket och i våra egna lokaler. Möjligt: Eleverna har fått vara med och påverka innehållet i teman, Idrottslyftet, praktikplatser, studiebesök m.m. Alla har kunnat deltaga i alla aktiviteter. Vi har haft extern medverkan i många av våra projekt. Eleverna har kunnat välja redovisningssätt. Gemensamt: Vi har arbetat i grupper som varit årskursövergripande och klassvis vilket skapar och stärker skol- respektive klasstillhörighet. Alla har varit integrerade och det har varit ett öppet och gränslöst samarbete.

7 7 Mentorskapet och utvecklingssamtalen fungerar tillfredsställande, men det framgår att otydlighet råder när det gäller utvecklingssamtalen man gör på olika sätt. Det återstår fortfarande frågor om ett gemensamt synsätt på vårt mentorskap och våra utvecklingssamtal. Det handlar bland annat om frågor som antal mentorselever, antal elevvårdskonferenser, samarbete mellan elevcoach (kurator) och mentor, gemensam mall för samtalen samt om utvecklingssamtalen ska ta upp betygsfrågor. För att utvecklingssamtalen skall bli riktigt bra och relevanta bör elevvårdskonferenserna omorganiseras och hållas tätare. En fast period för utvecklingssamtalen nästa läsår ska diskuteras. Då utvecklingssamtalen på gymnasiet skiljer sig från grundskolans bör vi i framtiden i början av årskurs 1 tydligt informera elever och föräldrar om hur utvecklingssamtalen utförs på Tegnér så att förväntningarna anpassas till vad som erbjuds. För att öka personalens engagemang och nyttja den kompetens som finns samt lyfta pedagogiska frågor genomfördes en temakonferensserie under läsåret. Personalen fick i uppdrag att hålla i konferensen och innehållet var (bilaga 1): Det coachande förhållningssättet elevcoachning Hållbar utveckling i skolan Betyg och bedömning Kultur i skolan BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet Jämställdhet och likabehandling i skolan Open space interpersonal kommunikation och allmän skolutveckling Mobbning Detta upplägg var mycket inspirerande och utvecklande för alla. Diskussionerna som följde var givande. Dessutom följdes vissa teman upp: Coachning: En dags kompetensutveckling för personalen med certifierad coach från distriktet. Betyg och bedömning: Föreläsning för och diskussion med eleverna om betygssättning. Jämställdhet och likabehandling i skolan. Enkätundersökning bland eleverna genomfördes och resultatet presenterades och diskuterades i kollegiet. Ytterligare en undersökning bland eleverna som läser marknadsföring om favorisering och olikbehandling presenterades. Kultur i skolan: Två medarbetare ansvarade för en teaterföreställning med åk1. Vid utvärdering av temaserien framkom att personalen hade önskat att vara mer involverad i planeringen av de prioriterade områdena som skolledning hade valt ut efter ansett behov. Idéerna och projekten borde ha förankrats bland berörda lärare för att bli än mer framgångsrika. På grund av andra prioriteringar samt ändrade tjänstgöringsförhållanden genomfördes inte BRUK och Open Space i den omfattning som planerats. Genom Idrottslyftet och SISU-idrottsutbildarna har vi på Tegnérgymnasiet för tredje året haft möjlighet att delta i ett samarbete mellan skola och föreningsliv. Samarbetet syftar till att öka elevernas fysiska aktivitet på lång sikt detta genom ökad insikt i utbudet av olika former av fysisk aktivitet i vårt närområde samt kunskap om hälsa samt fysiskt och socialt välbefinnande. Ekonomiska medel genom projektet har bl.a. gett oss möjlighet att under året erbjuda prova-på-

8 8 pass på ett av Växjös mest attraktiva gym samt föreläsning kring droger och missbruk. Vi deltog också i Vårruset även detta läsår. Under läsåret har vi arbetat med att på ett övergripande sätt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolans årliga Ölandsläger med 1:or och 2:or som ger 1:orna möjlighet att socialisera sig och komma in i skolans gemenskap och rutiner följer denna tanke. Vi har också anordnat filmkvällar, Halloweenparty, aktivitetskväll (matlagning) samt träningstillfällen för att öka gemenskapen. Som ett led i vårt arbete med likabehandling välkomnar vi PRIV- och IV-elever till Tegnérgymnasiet från och med hösten Vi har under läsåret tagit emot ett 10-tal PRIV/IV elever - 50% är idag behöriga att söka gymnasiestudier och har börjat sin gymnasieutbildning. PRIV/IV eleverna har snabbt kommit in i skolans rutiner och gemenskap. Vi ser dock att kunskaperna hos dessa elever varit mycket svagare under detta läsår jämfört med tidigare. Hur vi ska arbeta med elever som inte når målen är ständigt på agendan och kontinuerliga samtal har även förts med IV-programmet och gymnasieförvaltningen i kommunen, Vi kommer att behöva tillskaffa oss mer kompetens och erfarenhet om hur vi ska få dessa ungdomar att nå målen och bli behöriga framöver då Gy 11 innebär avsevärt högre krav på behörighet. Med anledningen av den undersökning som genomfördes av Linnéuniversitetet föregående läsår, och som påvisade att Tegnérgymnasiets elever är de som trivs bäst och som dessutom har mest inflytande (elevdemokrati) på sin gymnasieskola i Kronobergs län, fortsätter arbetet med att utveckla elevrådet och hela skolans demokratiprocess. Under läsåret har vi fokuserat på att förbättra informationsflödet genom att använda First Class och Schoolsoft mera. En dags kompetensutveckling inom Schoolsoft har genomförts. Tröghet med att använda två olika system kvarstår. Informationsbiten är något vi måste jobba vidare med. Kursutvärderingar har gjorts i samtliga kurser och resultaten visar en fortsatt tydlig positiv utveckling och ett mycket gott omdöme av kurserna. Undervisande lärare analyserar och utvärderar resultatet av sina kursutvärderingar. Vid avvikande resultat för rektor en diskussion med respektive lärare. Vid elevernas utvärdering av läsåret framgår det att elevernas trivs mycket bra på skolan och att stämningen är bra samt att de får den hjälp de behöver. Det vi behöver arbeta vidare med är att få eleverna att känna sig rättvist bedömda. Detta framgår också vid den enkät om likvärdig bedömning som genomfördes. Var fjärde elev kände sig inte likabehandlad med tanke på betygsättningen. Tydliga och kontinuerliga betygssamtal måste föras under kursens gång. Vid medarbetarsamtal framgår att personalen trivs mycket bra men känner sig frustrerade av att det finns så få tillfällen att dryfta problem och frågeställningar då de informella mötena är få. Vidare framgår att det finns en oro över vad som kommer att hända med Tegnérgymnasiet i framtiden på grund av det ekonomiska underskottet. Kollegiet anser att det skulle behövas en sammanhängande vision för skolans utveckling, vad skolan ska stå för och hur vi i fortsättningen ska arbeta för att komma dit. Diskussionen bör föras av skolledningen och lärarna tillsammans.

9 9 Vidare upplever kollegiet att det saknas en vision från Folkuniversitetets sida - vad är FU:s tankar om Tegnérgymnasiets utveckling och framtid? V. ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRINGAR UNDER NÄSTA LÅSÅR Tegnérgymnasiets resultat och måluppfyllelse är genomgående tillfredsställande. Ändå har vi kunnat identifiera nya möjligheter att förbättra skolans resultat och måluppfyllelse. Det handlar fortfarande om en tydligare kommunikation och naturlig dialog mellan elev, lärare och skolledning för att kunna upptäcka potentiella förbättringsmöjligheter så tidigt som möjligt. Arbetet med detta pågår ständigt. Med anledning av och utgångspunkter från de utvärderingar som gjorts kommer följande områden att prioriteras under nästa läsår: Gemensamma riktlinjer för utvecklingssamtal och mentorskap ska tas fram. Fortsatt implementering och utveckling av ett coachande förhållningssätt för skolans pedagogiska personal och skolans elevhälsovård. Betyg och bedömning: fortsatt arbete i samband med GY 11. Jämställdhet och likabehandling i skolan: fortsatt arbete med likvärdig och rättvis bedömning. Likabehandlingsplan ska omarbetas. Marknadsföring: hitta ramar och strategier för hur vi tillsammans kan marknadsföra skolan. Temadagar och ämnessamverkan. Implementering av Gy 11 kommer att ta mycket tid i anspråk: all personal ska kontinuerligt få information och där det erfordras grundlig information om den nya gymnasieskolan. Skolverkets konferenser tillsammans med intern kompetensutveckling ska prioriteras under läsåret. För att stärka vi-känslan för personalen på avdelningen och skolan ska en utbildning för samtliga påbörjas under hösten Fokus ska läggas på att identifiera varje medarbetares drivkrafter samt skapa en gemensam målbild och värdegrund som vi ska kommunicera utåt. Personalarbetet framöver ska fokuseras på att skapa engagemang genom personlig utveckling, förståelse/respekt för kollegor och organisation, kommunikation, teambuilding och visioner. Växjö den 31 januari 2011 Susanne Morgan, rektor

10 10 Bilaga 1 Prioriterade utvecklingsområden De prioriterade utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse för det kommande läsåret är: det coachande förhållningssättet elevcoaching betyg och bedömning jämställdhet och likabehandling i skolan hållbar utveckling i skolan kultur i skolan BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet mobbning open space interpersonal kommunikation och allmän skolutveckling Dessa utvecklingsområden tematiseras och behandlas enligt följande schema: Tisdag, 15 september, 2009 Tema: det coachande förhållningssättet Innehåll: Vad är det coachande förhållningssättet? Vad kan det innebära för relationen lärare/elev? Hur gör vi för att implementera det coachande förhållningssättet på Tegnérgymnasiet? Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Emma B, Janne och Rosalia Torsdag, 15 oktober, 2009 Tema: betyg och bedömning Innehåll: likvärdighet och rättvisa, elevers rätt till information, frånvaro, ansvar för betygsättning, mål och betygskriterier, kunskaps- och bedömningsmatriser Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Lina-Maria, Cordelia och Steffen Onsdag, 11 november, 2009 Open space ordet är fritt Innehåll: relevanta synpunkter samt diskussion om hur Tegnérgymnasiet kan utvecklas

11 11 Samtal leds av Susanne. Måndag 14 december, 2009 Tema: Jämställdhet och likabehandling i skolan Innehåll: Olikas lika värde. Ansvarig för relevant information och diskussionsledning Nina W. och Lina Maria Vi avslutar konferensen med glögg och pepparkakor. Torsdag, 11 februari, 2010 Tema: Hållbar utveckling i skolan Innehåll: miljö, demokrati, ekonomi, psykosocial och fysisk arbetsmiljö Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Jan-Anders och Emma J. Tisdag, 16 mars, 2010 Open space ordet är fritt Innehåll: relevanta synpunkter om hur Tegnérgymnasiet kan utvecklas. Samtal leds av Mathias Måndag, 12 april, 2010 Tema: Kultur i skolan Innehåll: Skapande verksamhet och estetiska lärprocesser som en del i skolans kunskapsuppdrag. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Linda och Isabelle Tisdag, 11 maj, 2010 Tema: BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet Innehåll: målformulering, genomförande, bedömning av måluppfyllelse, analys samt formulering av verksamhetens mål och pågående utvecklingsprocesser.

12 12 Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Mathias Tisdag, 15 juni 2010, Tema: Mobbning Innehåll: Vad är kränkande behandling? Mobbning: förebygga, upptäcka, utreda, åtgärder. Ansvarig för relevant information och diskussion är Emma B. och Steffen Vi avslutar konferensen med jordgubbar och glass.

13 13 Tegnérgymnasiet Kvalitetsredovisning 2010 Läsåret 09/10

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013!!!!!!!

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013!!!!!!! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg 3 Aspero Friskolor AB 3 Organisation 3 Elever

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 Datum 2014-03-12 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/61 Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 2012: 6 elever av 6 svarade på enkäten, dvs 100 % (en har dock avstått på ett antal). OBS att ett litet

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

2013- Storumans skolor utbildningsplan

2013- Storumans skolor utbildningsplan 2013- Storumans skolor utbildningsplan 2014 Inledning Storuman kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer