Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010"

Transkript

1 1 Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010 I. ALLMÄNT Tegnérgymnasiet har ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med en internationell inriktning med profilering mot språk och turism samt en estetisk inriktning med profilering mot design och inredning. Det är skolans mål att eleverna ska uppleva sin skoltid på Tegnérgymnasiet som intellektuellt och kreativt stimulerande, givande, tryggt och personlighetsutvecklande. Det är även av stor betydelse att skolan ger eleverna förmåga och medvetenhet att själva värdera sina kunskaper och färdigheter. Vi vill vara en skola där elever med lust och upptäckarglädje själva och i samarbete med andra utvecklar olika tekniker för att vinna och använda nya kunskaper. Inom lärarkollegiet råder låg personalomsättning, vilket skapar trygghet och arbetsro för såväl personal som elever. Det finns emellertid vissa pedagogiska driftsvårigheter då flesta lärare arbetar deltid och på andra skolor. Tegnérgymnasiets skolhälsovård har förstärkts med en elevcoach och en personlig assistent har anställts för en elev med särskilda behov. Skolans lokaler på Lineborgsplan 11 i Växjö håller hög kvalitet. De fräscha och ljusa lokalerna skapar en positiv och inspirerande lärandemiljö. Sedan 2008 har skolans designelever sin skapande verksamhet förlagd till Italienska Palatset i Växjö. Även dessa lokaler är fina och omgivningen stimulerade. Eleverna har tillgång till olika verkstäder som snickeri, screentryck, drejskiva, glasugnar samt utställningslokal. Pedagogiskt har skolan haft ett bra år med goda studieresultat och konstruktivt arbete bland såväl elever som personal. Tegnérgymnasiet har i flera år dragits med ett stort ekonomiskt underskott på grund av låg beläggning och under våren påbörjades nedskärningar av personalstyrkan som konsekvens. Detta påverkade atmosfären bland medarbetarna och dämpade såväl entusiasm som motivation i kollegiet. II. SYNLIGT : NYCKELTAL 1. Personer Antal elever *) Bokslut 2009 Totalt antal elever 82 Antal flickor 67 Antal pojkar 15 *) def = snitt av elevantal 30:e jan respektive 30:e sept Antalet elever har ökat med 14% jämfört med förra läsåret. Höstens intag slutade på 38 elever, varav 29 på Språk- och turisminriktningen. Intaget på Design

2 2 och inredning är oroväckande. Andelen pojkar har ökat från 15 till 18%. Antal lärare (heltidstjänster 15:e okt 2009 per 100 elever *) Antal lärare 9,4 Andel lärare med pedagogisk 76,2% utbildning *) def = enligt Skolverkets årliga statistik per den 15 okt Stort antal lärare jämfört med heltidstjänster. Ingen lärare har heltidstjänst på skolan utan kombinerar ofta med tjänst på annan skola. Hög personaltäthet på grund av små grupper speciellt inom de moderna språken. PRIV-/IV-elever mer resurskrävande. Antal skolledningsresurs 15:e okt 2009 (heltidstjänster per 100 elever *) Antal personer 2,4 Skolledningsresurs: rektor, biträdande rektor (inkl.syv), utbildningsadministratör, elevcoach och skolsköterska. Kommuner som eleverna representerade Namn på kommunen Växjö Alvesta Uppvidinge yd etlanda Ljungby Älmhult Vadstena Kävlinge Lidingö Antal Summa 10 kommuner Elever: 82 För varje år blir andelen elever från Växjö större. För tre år sedan var cirka 1/3 från Växjö, detta läsår var siffran 2/3. 2. Resultatmått def = enligt Skolverkets årliga statistik per den 15:e okt Andel elever (%) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Läsåret 2009/2010 Totalt på skolan 89%

3 3 Andelen med grundläggande behörighet har sjunkit från 93%. Orsaken ligger i att betygsgenomsnittet vid antagning varit lägre. Denna siffra kommer att bli lägre även fortsättningsvis så länge vi har intag på PRIV och IV. En elev lämnade med samlat betygsdokument, men skulle studera det fjärde året på annan skola. Andel elever (%) som avbröt studierna (ej byte annan skola) Läsåret 2009/2010 Totalt på skolan 0 Andel elever (%) som fullföljt studierna inom fyra år Läsåret 2009/ % Även här tappar vi något. Lägre betygssnitt vid antagning och mindre studiemotivation hos eleverna orsak. Skolbyten kan också vara en bidragande orsak. Andel elever (%) som tre år efter studenten gått vidare till högskola Mätt på de elever som tog studenten Totalt på skolan 61,4% Denna siffra har sjunkit från 90% till drygt 60%. Om än över rikssnittet är det oroväckande siffror som kan bero på att våra elever varit mindre studiemotiverade (trots relativt höga betyg) än tidigare, att man vill vänta med fortsatta studier (vet inte vad man vill/kommer inte in där man vill). Flera av dem har fått jobb och några befinner sig utomlands. Elever med minst betyget Godkänd i ämnena svenska, matematik samt engelska: Läsåret 2009/2010 Antal elever (st) Andel elever (%) Sv A,B Ma A Eng A Sv A,B Ma A Eng A Totalt på skolan Det råder stor kongruens mellan resultaten i de nationella proven och de satta kursbetygen i samtliga kurser. Genomsnittligt slutbetyg Från åk 9 Läsåret 2009/2010 Medelvärde totalt på skolan 13,8 15,3 Förädlingsvärde 1 enligt

4 4 Medelvärdet av slutbetyget har genom åren gått långsamt nedåt men är fortfarande högt. Medelvärdet av betygen från årskurs 9 har också varit lägre. Orsaken ligger delvis i det faktum att vi inte har tillräckligt med elever utan alla som söker kommer in. Trots detta har vi nått vårt mål med en betygsutveckling hos eleverna på minst 1,0. Orsaken till god betygsutveckling är små grupper i de flesta kurser samt att vi erbjuder stödundervisning i svenska, matematik och engelska. Tydlig kommunikation mellan lärare och elev, lärarens engagemang samt motiverade elever är troligen också del av framgångsfaktorn. 3. Ekonomi Marknadsandelar förstahandssökande i % Samhällsvetenskapliga programmet 10,4 % Denna siffra är något osäker då en av friskolorna har egen antagning. Konkurrensen i Växjö är stor med 13 olika gymnasieskolor och ett vikande elevunderlag från och med läsåret 09/10. Personalkostnad i förhållande till intäkt 66% (riktmärke 50%) % Alldeles för stor del av våra intäkter går till personalkostnader. Största delen av skolans negativa resultat beror på för höga personalkostnader. Problemet är att en liten grupp kostar lika mycket som en större och att det är svårt med sammanslagningar över årskurserna i vissa kurser. Anpassning till det befintliga elevunderlaget innebär en mer koncentrerad personalstyrka vilket kommer att ställa krav på personal såväl som ledning. Lokalkostnad i förhållande till intäkt % 22% (riktmärke 20%) Lokalkostnaden ligger strax över riktmärket. Del av detta beror på att vi flyttat ut designinriktningens undervisning till Italienska Palatsen då vi tidigare vi trångbodda. Då verksamheter förändras i våra lokaler förändras också gymnasiets andel av de totala kostnaderna. God samordning av resursutnyttjandet mellan alla verksamheter är nödvändigt. III. GEMENSAMT Skolans universitetskontakter Samarbete med Linnéuniversitet, institutionen för svenska och med institutionen för moderna språk: gemensamma föreläsningar samt diskussioner kunskapsglappet mellan gymnasiet och universitetet/högskolan och betygsanalyser. Tagit emot Vfu-studenter Deltagit i engelskdagen samt humanistdagarna Tegnérgymnasiets elever har guidat utländska utbytesstudenter i Växjö Bjudit in utbytesstudenter till olika aktivteter på skolan Deltagit i vetenskapliga undersökningar Arrangerat Språkseminarier för gymnasielärare under ledning av Emil Tyberg (har medverkat i utarbetningen av de nya kursplanerna i moderna språk Gy-11) SYV-information från universitetet

5 5 Skolans kontakter med arbetslivet och samhället utanför: Resia studiebesök, föreläsningar, markandsföringskampanjer Turistinformationen Smålands airport Flygets dag Arrangerat Karriärsdag (med bla..almia, Ikea, Landstinget och egen företagare) Arbetsmarknadsdagen tillsammans med Jobb- och utvecklingsgarantin Ung förtagsamhet Dag X-mässan i Växjö utställare och besökare Konstskafferiet - två elever ställde ut i Tegnérgallerian Besök på Möbelmässan i Stockholm Besök i Stockholm på Blås och Knåda, Konsthantverkarna, Galleri kontrast och Designtorget Besök på Bergdala glasbruk, Kosta glasbruk och Glashotellet Internationella aidsdagen uppmärksammades RFSL har besökt Tegnérgymnasiet Besök på Växjö Konsthall, Domkyrkan och Smålands museum Besök på Italienska Palatsets galleri Besök på Tegnérelevs utställning på Stadsbiblioteket i Växjö Studiebesök på Noaks ark Kontakter med och besök på Givakt (Växjös största PR-företag) Kontakter med Växjö Kompani som ansvarar för Växjös turist-/landsbygds och glesbygdsutveckling Träning och samarbete med Nordic Club Kontakter med näringslivsenheten på Växjö kommun Besök på KY-utbildning (Inredare Älmhult) Besök på Regionteatern utbyte och samarbete Praktikvecka i åk 2 och 3 inom språk/turism och design Skolans internationella kontakter Svenska Skolan i London Danska reseledarskolan Service & Co Utbytesstudenter från Linnéuniversitetet Besök av kanadensiska studenter. Praktikresa till Barcelona Reseledarskola i Spanien Våra internationella kontakter bör utvecklas när det gäller länder inom de moderna språken. Kontakt har tagits med spanska skolor. Skolledarträffar, elevkonferenser mellan skolorna och ämneslärarträffar Skolledare har deltagit i de fyra regionala och den nationella konferensen Elevkonferenser mellan skolorna har inte genomförts. Ämneslärarträffar med systerskolorna har inte genomförts. IV. MÖJLIGT Under läsåret har de två arbetslagen varit aktiva och nått goda resultat. Arbetet har koncentrerats till:

6 6 Tematisering och ämnessamverkan Bevara och utveckla kontakter a) med näringsliv och samarbetspartners samt b) internationellt Utveckla mentorskap och utvecklingssamtal Exempel på tematisering och ämnesintegration som genomförts under läsåret: - litteraturhistoria (engelska/svenska) - miljö (geografi/engelska) - nyheter, aktuella händelser (geografi/engelska) - turistattraktioner (turism/språk) - karta (geografi/idrott) - uppsats (svenska/historia/samhällskunskap) - kväll för blivande 9:or (turism/språk) - Turismdagen (turism/geografi/svenska/språk) - Social English in Skirsnäs - Reseafton (svenska/geografi/språk) - Karriärsdagen (turism/samhällskunskap/svenska) - friluftsliv (turism, idrott) - Sista veckan tema (i stort sett samtliga ämnen) Det är schemamässigt svårt med större teman eftersom lärarkollegiet genomsnittligt i sina små tjänster är på skolan under kort tid och vid olika tillfällen. Detta gör det svårt att samverka och samarbeta vid såväl utformning som genomförande. Tematisering/ämnesintegration mellan moderna språk och turism har fått ett gott utfall. Vi har utvecklat undervisningen så att ämnena turism och språk knyts ihop, dvs. att eleverna får praktiskt användbara språkkunskaper inom turism. Även om språkstudierna ska vara studieförberedande så ska eleverna ha nytta av att ha specifika språkkunskaper som de kan använda inom turismnäringen. Samtliga språk uppnådde gemensamma mål i de olika stegen något som gör att eleverna känner en större självtillit i respektive språk vilket turismdagen gjorde synligt. Inom ämnena turism och moderna språk hanteras arbetet med tema och ämnesintegration framöver som ett kontinuerligt återkommande undervisningsmoment med högt elevinflytande och elevaktivitet. Ämnesintegration i de andra ämnena har också gett tillfredsställande resultat. Arbetet med tematisering och ämnessamverkan ska även i fortsättningen vara ett permanent inslag i skolans pedagogiska diskussioner och utveckling. Sammanfattning av läsåret utifrån våra värdeord när det gäller ämnessamverkan och våra kontakter med arbetsliv (se ovan under Gemensamt): Synligt: Vi har synts ute på olika ställen i Växjö exempelvis på Nordic Club, Teleborgs slott, flygplatsen, City Gross, Resia och Turistinformationen. Vi har varit med i reportage i lokaltidningar. Våra elever har ställt ut alster till exempel på Stadsbiblioteket och i våra egna lokaler. Möjligt: Eleverna har fått vara med och påverka innehållet i teman, Idrottslyftet, praktikplatser, studiebesök m.m. Alla har kunnat deltaga i alla aktiviteter. Vi har haft extern medverkan i många av våra projekt. Eleverna har kunnat välja redovisningssätt. Gemensamt: Vi har arbetat i grupper som varit årskursövergripande och klassvis vilket skapar och stärker skol- respektive klasstillhörighet. Alla har varit integrerade och det har varit ett öppet och gränslöst samarbete.

7 7 Mentorskapet och utvecklingssamtalen fungerar tillfredsställande, men det framgår att otydlighet råder när det gäller utvecklingssamtalen man gör på olika sätt. Det återstår fortfarande frågor om ett gemensamt synsätt på vårt mentorskap och våra utvecklingssamtal. Det handlar bland annat om frågor som antal mentorselever, antal elevvårdskonferenser, samarbete mellan elevcoach (kurator) och mentor, gemensam mall för samtalen samt om utvecklingssamtalen ska ta upp betygsfrågor. För att utvecklingssamtalen skall bli riktigt bra och relevanta bör elevvårdskonferenserna omorganiseras och hållas tätare. En fast period för utvecklingssamtalen nästa läsår ska diskuteras. Då utvecklingssamtalen på gymnasiet skiljer sig från grundskolans bör vi i framtiden i början av årskurs 1 tydligt informera elever och föräldrar om hur utvecklingssamtalen utförs på Tegnér så att förväntningarna anpassas till vad som erbjuds. För att öka personalens engagemang och nyttja den kompetens som finns samt lyfta pedagogiska frågor genomfördes en temakonferensserie under läsåret. Personalen fick i uppdrag att hålla i konferensen och innehållet var (bilaga 1): Det coachande förhållningssättet elevcoachning Hållbar utveckling i skolan Betyg och bedömning Kultur i skolan BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet Jämställdhet och likabehandling i skolan Open space interpersonal kommunikation och allmän skolutveckling Mobbning Detta upplägg var mycket inspirerande och utvecklande för alla. Diskussionerna som följde var givande. Dessutom följdes vissa teman upp: Coachning: En dags kompetensutveckling för personalen med certifierad coach från distriktet. Betyg och bedömning: Föreläsning för och diskussion med eleverna om betygssättning. Jämställdhet och likabehandling i skolan. Enkätundersökning bland eleverna genomfördes och resultatet presenterades och diskuterades i kollegiet. Ytterligare en undersökning bland eleverna som läser marknadsföring om favorisering och olikbehandling presenterades. Kultur i skolan: Två medarbetare ansvarade för en teaterföreställning med åk1. Vid utvärdering av temaserien framkom att personalen hade önskat att vara mer involverad i planeringen av de prioriterade områdena som skolledning hade valt ut efter ansett behov. Idéerna och projekten borde ha förankrats bland berörda lärare för att bli än mer framgångsrika. På grund av andra prioriteringar samt ändrade tjänstgöringsförhållanden genomfördes inte BRUK och Open Space i den omfattning som planerats. Genom Idrottslyftet och SISU-idrottsutbildarna har vi på Tegnérgymnasiet för tredje året haft möjlighet att delta i ett samarbete mellan skola och föreningsliv. Samarbetet syftar till att öka elevernas fysiska aktivitet på lång sikt detta genom ökad insikt i utbudet av olika former av fysisk aktivitet i vårt närområde samt kunskap om hälsa samt fysiskt och socialt välbefinnande. Ekonomiska medel genom projektet har bl.a. gett oss möjlighet att under året erbjuda prova-på-

8 8 pass på ett av Växjös mest attraktiva gym samt föreläsning kring droger och missbruk. Vi deltog också i Vårruset även detta läsår. Under läsåret har vi arbetat med att på ett övergripande sätt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolans årliga Ölandsläger med 1:or och 2:or som ger 1:orna möjlighet att socialisera sig och komma in i skolans gemenskap och rutiner följer denna tanke. Vi har också anordnat filmkvällar, Halloweenparty, aktivitetskväll (matlagning) samt träningstillfällen för att öka gemenskapen. Som ett led i vårt arbete med likabehandling välkomnar vi PRIV- och IV-elever till Tegnérgymnasiet från och med hösten Vi har under läsåret tagit emot ett 10-tal PRIV/IV elever - 50% är idag behöriga att söka gymnasiestudier och har börjat sin gymnasieutbildning. PRIV/IV eleverna har snabbt kommit in i skolans rutiner och gemenskap. Vi ser dock att kunskaperna hos dessa elever varit mycket svagare under detta läsår jämfört med tidigare. Hur vi ska arbeta med elever som inte når målen är ständigt på agendan och kontinuerliga samtal har även förts med IV-programmet och gymnasieförvaltningen i kommunen, Vi kommer att behöva tillskaffa oss mer kompetens och erfarenhet om hur vi ska få dessa ungdomar att nå målen och bli behöriga framöver då Gy 11 innebär avsevärt högre krav på behörighet. Med anledningen av den undersökning som genomfördes av Linnéuniversitetet föregående läsår, och som påvisade att Tegnérgymnasiets elever är de som trivs bäst och som dessutom har mest inflytande (elevdemokrati) på sin gymnasieskola i Kronobergs län, fortsätter arbetet med att utveckla elevrådet och hela skolans demokratiprocess. Under läsåret har vi fokuserat på att förbättra informationsflödet genom att använda First Class och Schoolsoft mera. En dags kompetensutveckling inom Schoolsoft har genomförts. Tröghet med att använda två olika system kvarstår. Informationsbiten är något vi måste jobba vidare med. Kursutvärderingar har gjorts i samtliga kurser och resultaten visar en fortsatt tydlig positiv utveckling och ett mycket gott omdöme av kurserna. Undervisande lärare analyserar och utvärderar resultatet av sina kursutvärderingar. Vid avvikande resultat för rektor en diskussion med respektive lärare. Vid elevernas utvärdering av läsåret framgår det att elevernas trivs mycket bra på skolan och att stämningen är bra samt att de får den hjälp de behöver. Det vi behöver arbeta vidare med är att få eleverna att känna sig rättvist bedömda. Detta framgår också vid den enkät om likvärdig bedömning som genomfördes. Var fjärde elev kände sig inte likabehandlad med tanke på betygsättningen. Tydliga och kontinuerliga betygssamtal måste föras under kursens gång. Vid medarbetarsamtal framgår att personalen trivs mycket bra men känner sig frustrerade av att det finns så få tillfällen att dryfta problem och frågeställningar då de informella mötena är få. Vidare framgår att det finns en oro över vad som kommer att hända med Tegnérgymnasiet i framtiden på grund av det ekonomiska underskottet. Kollegiet anser att det skulle behövas en sammanhängande vision för skolans utveckling, vad skolan ska stå för och hur vi i fortsättningen ska arbeta för att komma dit. Diskussionen bör föras av skolledningen och lärarna tillsammans.

9 9 Vidare upplever kollegiet att det saknas en vision från Folkuniversitetets sida - vad är FU:s tankar om Tegnérgymnasiets utveckling och framtid? V. ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRINGAR UNDER NÄSTA LÅSÅR Tegnérgymnasiets resultat och måluppfyllelse är genomgående tillfredsställande. Ändå har vi kunnat identifiera nya möjligheter att förbättra skolans resultat och måluppfyllelse. Det handlar fortfarande om en tydligare kommunikation och naturlig dialog mellan elev, lärare och skolledning för att kunna upptäcka potentiella förbättringsmöjligheter så tidigt som möjligt. Arbetet med detta pågår ständigt. Med anledning av och utgångspunkter från de utvärderingar som gjorts kommer följande områden att prioriteras under nästa läsår: Gemensamma riktlinjer för utvecklingssamtal och mentorskap ska tas fram. Fortsatt implementering och utveckling av ett coachande förhållningssätt för skolans pedagogiska personal och skolans elevhälsovård. Betyg och bedömning: fortsatt arbete i samband med GY 11. Jämställdhet och likabehandling i skolan: fortsatt arbete med likvärdig och rättvis bedömning. Likabehandlingsplan ska omarbetas. Marknadsföring: hitta ramar och strategier för hur vi tillsammans kan marknadsföra skolan. Temadagar och ämnessamverkan. Implementering av Gy 11 kommer att ta mycket tid i anspråk: all personal ska kontinuerligt få information och där det erfordras grundlig information om den nya gymnasieskolan. Skolverkets konferenser tillsammans med intern kompetensutveckling ska prioriteras under läsåret. För att stärka vi-känslan för personalen på avdelningen och skolan ska en utbildning för samtliga påbörjas under hösten Fokus ska läggas på att identifiera varje medarbetares drivkrafter samt skapa en gemensam målbild och värdegrund som vi ska kommunicera utåt. Personalarbetet framöver ska fokuseras på att skapa engagemang genom personlig utveckling, förståelse/respekt för kollegor och organisation, kommunikation, teambuilding och visioner. Växjö den 31 januari 2011 Susanne Morgan, rektor

10 10 Bilaga 1 Prioriterade utvecklingsområden De prioriterade utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse för det kommande läsåret är: det coachande förhållningssättet elevcoaching betyg och bedömning jämställdhet och likabehandling i skolan hållbar utveckling i skolan kultur i skolan BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet mobbning open space interpersonal kommunikation och allmän skolutveckling Dessa utvecklingsområden tematiseras och behandlas enligt följande schema: Tisdag, 15 september, 2009 Tema: det coachande förhållningssättet Innehåll: Vad är det coachande förhållningssättet? Vad kan det innebära för relationen lärare/elev? Hur gör vi för att implementera det coachande förhållningssättet på Tegnérgymnasiet? Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Emma B, Janne och Rosalia Torsdag, 15 oktober, 2009 Tema: betyg och bedömning Innehåll: likvärdighet och rättvisa, elevers rätt till information, frånvaro, ansvar för betygsättning, mål och betygskriterier, kunskaps- och bedömningsmatriser Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Lina-Maria, Cordelia och Steffen Onsdag, 11 november, 2009 Open space ordet är fritt Innehåll: relevanta synpunkter samt diskussion om hur Tegnérgymnasiet kan utvecklas

11 11 Samtal leds av Susanne. Måndag 14 december, 2009 Tema: Jämställdhet och likabehandling i skolan Innehåll: Olikas lika värde. Ansvarig för relevant information och diskussionsledning Nina W. och Lina Maria Vi avslutar konferensen med glögg och pepparkakor. Torsdag, 11 februari, 2010 Tema: Hållbar utveckling i skolan Innehåll: miljö, demokrati, ekonomi, psykosocial och fysisk arbetsmiljö Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Jan-Anders och Emma J. Tisdag, 16 mars, 2010 Open space ordet är fritt Innehåll: relevanta synpunkter om hur Tegnérgymnasiet kan utvecklas. Samtal leds av Mathias Måndag, 12 april, 2010 Tema: Kultur i skolan Innehåll: Skapande verksamhet och estetiska lärprocesser som en del i skolans kunskapsuppdrag. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Linda och Isabelle Tisdag, 11 maj, 2010 Tema: BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet Innehåll: målformulering, genomförande, bedömning av måluppfyllelse, analys samt formulering av verksamhetens mål och pågående utvecklingsprocesser.

12 12 Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Mathias Tisdag, 15 juni 2010, Tema: Mobbning Innehåll: Vad är kränkande behandling? Mobbning: förebygga, upptäcka, utreda, åtgärder. Ansvarig för relevant information och diskussion är Emma B. och Steffen Vi avslutar konferensen med jordgubbar och glass.

13 13 Tegnérgymnasiet Kvalitetsredovisning 2010 Läsåret 09/10

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 1 (25) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM (SP) SPINT (Samhällsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G Y - SVENSKA SEKTIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-01/6 SID 1 (15) 2013-09-13 Handläggare: Annica Tengbom Telefon: 08 508 38002 Kvalitetsredovisning Inledning Skolans vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe

Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe Kvalitetsredovisning 2007/2008 Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe Sammanfattning Skvaderns gymnasieskola är en attraktiv skola som uppnår goda resultat. Vid starten höstterminen 2007 var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text 2006 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter 56

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer