Litteraturöversikt. Barnperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturöversikt. Barnperspektiv 2004-2008"

Transkript

1 Litteraturöversikt Barnperspektiv Hjördis Gustafsson dec

2 Litteraturöversikten om barnperspektiv i socialt arbete kompletterar två tidigare översikter från 2000 och Denna gäller litteratur utgivna mellan 2004 och 2008 och har samlats genom sökningar på Libris. I den mån det finns sammanfattningar att tillgå via Internet är dessa återgivna från sidan 8. Sökorden är: Barns bästa Barnets bästa Barnperspektiv Barnperspektivet Barns perspektiv Barnens perspektiv Barns rätt Barns rättighet Barns rättigheter Barnets röst Barnintervju Böckerna finns tillgängliga i biblioteken i Stockholmsområdet. 2

3 Innehållsförteckning Litteraturöversikt...4 ar...8 Barnombudsmannen (2004). Barnperspektiv i handikappråden...8 Barnombudsmannen (2004). Mer plats för mindre medborgare: barnperspektivet i statliga myndigheter Barnombudsmannen (2006). Röster som räknas: barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande...9 Burguete, Carina (2004). Barns rätt till personlig assistans & assistansersättning : en kartläggning och analys av utvecklingen Ejderstedt, Kerstin (2004). Barnets bästa i tvistefrågor om vårdnad, boende och umgänge...10 Gunnelbrand, Anna (2007). Barn i skuldfälla : barns rätt till en bra start i livet...11 Ingrids, Henrik (2006) Tala med barn...12 Iwarsson, Petter (2007) Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS..12 Johansson, Malin (2005). Barns rätt till skadestånd vid bevittnat våld i hemmet...12 Perepelova, Daria (2008). Barnets bästa utifrån olika perspektiv. (Elektronisk resurs) Socialstyrelsen (2004). Samtal med barn i socialtjänsten

4 Litteraturöversikt * markerar att det finns en sammanfattning Barnombudsmannen (2004). Barnperspektiv i handikappråden (Elektronisk resurs)* Stockholm: Barnombudsmannen Bibl: Hjälpmedelsinstitutet. Barnombudsmannen (2004). Mer plats för mindre medborgare: barnperspektivet i statliga myndigheter 2003 (Elektronisk resurs)* Stockholm: Barnombudsmannen Bibl: Kungl. biblioteket (S); Universitetsbiblioteket. Barnombudsmannen (2004). Samtala med barn och unga Stockholm: Barnombudsmannen Bibl: Hjälpmedelsinstitutet; Kungl. biblioteket (S) Barnombudsmannen (2005). Barnets bästa: barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Stockholm: Barnombudsmannen Bibl: Uppsala universitetsbibliotek, ILU-Biblioteket Barnombudsmannen (2006). Röster som räknas: barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande (Elektronisk resurs)* Stockholm: Barnombudsmannen Bibl: Kungl. biblioteket (S). Barnombudsmannen (2008). Från beslut till praktik : barnkonventionen i kommunala verksamheter Stockholm: Barnombudsmannen Bibl: Hjälpmedelsinstitutet. Berg Wikander, Birgitta (2006) Familjecentralen : integrerad verksamhet för barnets bäst. Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset Bibl: Kungl. biblioteket (S), Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Bredow, Maria von (2004). Bästa barnkommun Stockholm : Unga örnars riksförbund Bibl: Kungl. biblioteket (S). Burguete, Carina (2004). Barns rätt till personlig assistans & assistansersättning: en kartläggning och analys av utvecklingen (Elektronisk resurs)* Stockholm : Riksförsäkringsverket 4

5 Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek (H); Hjälpmedelsinstitutet. Cederborg, Ann-Christin (2006). Barns behov i centrum: perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn misstänks fara illa Linköping : FoU-centrum för vård och omsorg, Linköpings kommun. FoU-rapport. 2006:35 Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Dahlstrand, Lotta (2004). Barns deltagande i familjerättsliga processer Uppsala : Juridiska fakulteten. Avhandling. Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek (H). Ejderstedt, Kerstin (2004). Barnets bästa i tvistefrågor om vårdnad, boende och umgänge (Elektronisk resurs)* Luleå : Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/rättsvetenskap. D- uppsats. Ewerlöf, Göran, Sverne, Tor & Singer, Anna (2004). Barnets bästa : om föräldrars och samhällets ansvar 5., [omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek (H). Forkby, Torbjörn & Larsson, Lena (2007). Serviceinsatser inom socialtjänsten: perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Göteborg: FoU i Väst Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Frenning Anna (2006). Barnets bästa kräver resurser: om kommunernas ansvar för barn som far illa Stockholm: Rädda Barnen Bibl: Uppsala universitetsbibliotek, ILU-Biblioteket (Uilu) Gunnelbrand, Anna (2007). Barn i skuldfälla : barns rätt till en bra start i livet (Elektronisk resurs)* Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/samhällsvetenskap, D-uppsats. Gustafsson, Jan-Eric (2006). Lika rättigheter - likvärdig utbildning?: en sammanfattning av studien Barns utbildningssituation - bidrag till ett kommunalt barnindex (Elektronisk resurs) Stockholm: Rädda barnen, cop. Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek (H). Gustavsson Holmström, Marie (2004). Områdesanknutna socialsekreterare : delutvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa 5

6 Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier Bibl: Lunds universitet bibiliotek. Hammarberg, Thomas (2006). Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter Sverige. Utrikesdepartementet (utgivare) Stockholm: Utrikesdepartementet. Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek (Hls). Hollander, Anna, Nygren, Rolf & Olsen, Lena (2004). Barn och rätt: bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen Uppsala: Iustus Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Holmsen, Merete, Lindelöf, Inger & Midthun, Kjell E (2005). Samtalsbilder : en väg till kommunikation med barn Lund: Studentlitteratur Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek. Holmsen, Merete, Lindelöf, Inger & Midthun, Kjell E (2007). Samtalsbilder och teckningar : samtal med barn i svåra situationer Lund: Studentlitteratur, Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Hylander, Ingrid (2004). Utvärdering av familjestödjande åtgärder Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier Bibl: Kungl. biblioteket (S). Ingrids, Henrik (2006) Tala med barn (Elektronisk resurs)* Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet Bibl: Hjälpmedelsinstitutet. Iwarsson, Petter (2007) Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS Barnens rätt i samhället* Stockholm: Gothia : 2007 Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek (H), Biblioteket för socialt arbete Johansson, Malin (2005). Barns rätt till skadestånd vid bevittnat våld i hemmet (Elektronisk resurs)* Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/samhällsvetenskap, C-uppsats Ohlsson, Ann-Margreth (2007). Barns berättelser om socialtjänstens utredningar : samtal mellan socialsekreterare och barn Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län 6

7 Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Perepelova, Daria (2008). Barnets bästa utifrån olika perspektiv (Elektronisk resurs)* Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/samhällsvetenskap, C-uppsats. Socialstyrelsen (2004). Samtal med barn i socialtjänsten* Stockholm: Socialstyrelsen Bibl: Kungl. biblioteket (S); Stockholms universitetsbibliotek, Biblioteket för socialt arbete Söderström, Bengt (2004). Boken om det som hände: ett metodinslag i samtal med små barn som utsatts för sexuella övergrepp Stockholm: Barn- och ungdomspsykiatri, Mottagning Vasa, Stockholms läns sjukvårdsområde, Bibl: Kungl. biblioteket (S). 7

8 ar Barnombudsmannen (2004). Barnperspektiv i handikappråden Stockholm: Barnombudsmannen, 2004 Barnombudsmannen genomförde hösten 2003 en enkätundersökning bland handikappråden i samtliga kommuner och landsting. Syftet med undersökningen var att få en aktuell bild av i vilken utsträckning som handikappråden bevakar barns och ungas rättigheter. Undersökningen ville även ge svar på hur handikappråden är placerade i sina organisationer och om barn och unga omnämns i rådens styrdokument. Rådens sammansättning var även av intresse i denna undersökning. Vår undersökning visar att handikappråden i landstingen är närmare knutna till sin styrelse än handikappråden i kommunerna. Barnombudsmannen anser att handikappråden bör placeras så centralt som möjligt i såväl kommuner som landsting. Undersökningen visar att barn och unga alltför sällan omnämns i instruktionerna till handikappråden. Barnombudsmannen anser att ett barnperspektiv bör genomsyra all verksamhet inom kommuner och landsting såväl på övergripande nivå som på verksamhetsnivå. De lokala handikapplanerna samt instruktionerna för handikappråden bör därför innehålla ett tydligt barnperspektiv. Handikappråden består företrädesvis av personer mellan 50 och 65 år och av representanter för Synskadades riksförbund och De handikappades riksförbund. Frågor som rör barns och ungas situation behandlas sällan av råden. Endast 25 procent av råden har behandlat flera barnfrågor under 2002 och Det är sällan råden hämtar in synpunkter genom direktkontakter med barn och unga som har funktionshinder. Vanligtvis hämtas synpunkter in via föräldrar eller representanter för de handikapporganisationer som deltar som ledamöter i råden. Barnombudsmannen anser att barn och unga bör ges möjlighet att företräda sig själva och att en föryngring av handikappråden bör ske. Ett sätt att gå tillväga är att direkt fråga ungdomsorganisationerna om vad de tycker. Barnombudsmannen anser vidare att det finns skäl att se över formerna för handikappråden för att skapa goda förutsättningar för ungdomsorganisationers representation. Genom att till exempel skapa särskilda handikappråd för barn och unga skulle det finnas ökade möjligheter att framföra egna krav till handikappråden eller direkt till kommuner och landsting. Barnombudsmannen anser slutligen att handikappråden bör utveckla samarbetet med till exempel elevråd och ungdomsråd samt verka för att barn och unga med funktionshinder finns representerade i ungdomsråden och elevråden. Barnombudsmannen (2004). Mer plats för mindre medborgare: barnperspektivet i statliga myndigheter 2003 Vid tre tillfällen, 1998, 2001 och 2003, har Barnombudsmannen genom enkäter ställt frågor till myndigheter på en övergripande nivå om barnkonventionens genomförande. Enkätfrågorna har i 8

9 allt väsentligt varit desamma vid de tre undersökningstillfällena. Bland de 88 myndigheter som besvarat 2003 års enkät återfinns 66 myndigheter som deltog i undersökningen också Dessa förhållanden bidrar till att undersökningsresultaten ger en förhållandevis fyllig bild av utvecklingen. Redovisningen är indelad i olika delar som i tur och ordning behandlar: myndigheternas bedömning av barnkonventionens relevans för deras verksamhet, framgångsfaktorer för barnkonventionens genomförande, ett antal krav på arbets- och beslutsprocesser som följer av barnkonventionen och slutligen ett avsnitt om Barnombudsmannens arbete. En antalsmässig redovisning av hur svaren fördelar sig på olika frågor och svarsalternativ redovisas i bilaga 1. Ett övergripande intryck från enkätundersökningen är att den utveckling av barnkonventionsarbetet som var målet för den nationella strategin har uteblivit i stora delar av statsförvaltningen. Vid utvärderingen av enkäten 2001 var en av slutsatserna att det på ledningsnivå i myndigheterna inte fanns förankring för genomförandet av barnkonventionen. Det intrycket kvarstår också efter en analys av 2003 års undersökning. Det är endast 27 av de 88 myndigheterna som har informerat personalen eller genomfört utbildningar om barnkonventionen. Bland dessa 27 myndigheter återfinns 6 av landets 21 länsstyrelser. Myndigheter som har verksamhet som berör medborgarna ser ändå inte barn och unga som målgrupp. Det är uppenbart att det finns ett positivt samband mellan uppdrag i regleringsbrev och graden av intern dialog om barnkonventionen i en myndighet. Det finns också ett samband mellan uppdrag i regleringsbrev, intern dialog och erfarenhetsutbyte med andra. En fjärdedel av myndigheterna gör någon form av barnkonsekvensanalyser, men bara en av dem enligt en fastställd modell som dokumenteras. I undersökningen 2001 uppgav tre myndigheter att de följde en modell och dokumenterade analyserna. Två myndigheter gör barnkonsekvensanalyser vid budgetbeslut men ingen myndighet gör särskilda barnbokslut för att visa hur stora resurser som avsatts för barn och unga. Barns möjlighet till inflytande är inte välutvecklat. Majoriteten av myndigheterna bereder inte barnet möjlighet att höras i enskilda ärenden som berör det. Det är uppenbart att det krävs fortsatt stöd och tydliga styrsignaler för att arbetet med införandet ska bli framgångsrikt. Även om den bild av utvecklingen som framträder i undersökningen inte är så positiv som man kan önska finns det information som kan läggas till grund för ett fortsatt offensivt arbete från Barnombudsmannen och andra. Det verkar finnas ett positivt samband mellan att man genomfört utbildningsinsatser och att man anser sig behöva fortsatt stöd i arbetet. Utbildning är en av framgångsfaktorerna för barnkonventionens realiserande och det är ofta med den man börjar när man bestämt sig för att tydliggöra barnperspektivet i verksamheten. Arbetet med att införa ett barnperspektiv är en process som ibland har sin startpunkt i rent ointresse eller i bristande kunskap. Processen fortskrider med någon form av ahaupplevelse och landar i en insikt om att barnperspektivet har kommit för att stanna och därmed blivit en fråga som man måste fortsätta att arbeta aktivt med. Ansvaret för att genomföra barnkonventionen ligger på myndigheterna själva. Barnombudsmannens uppgift är att ge stöd i olika former. Allteftersom myndigheternas kunskap på området ökar ställs allt högre krav på Barnombudsmannens medverkan. Vi ska vara expert i frågor som rör barnkonventionen och möta en rad experter på olika verksamhetsområden för att tillsammans arbeta för att barnperspektivet ska få genomslag i verksamheten. Barnombudsmannen (2006). Röster som räknas: barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande. Barnombudsmannens årsrapport Stockholm: Barnombudsmannen,

10 Ur inledningen I den här årsrapporten vill vi ge en bild av barns och ungas vilja att vara delaktiga och av hur de ser på sina möjligheter att påverka sin vardag och närmiljö. Underlaget har vi fått dels genom en enkätundersökning bland våra kontaktklasser, dels genom möten och intervjuer med barn och unga. I årsrapporten ger vi även en beskrivning av hur vi uppfattar läget när det gäller arbetet med barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner. Dessa uppgifter har vi inhämtat genom en enkät till samtliga kommuner, landsting och regioner under hösten Vår beskrivning bygger på deras egna svar. Vi lyfter även fram några av de metoder och arbetssätt som kan fungera som verktyg i arbetet med att bli bättre på att leva upp till barnkonventionen. Vi beskriver dessutom några av de lärande exempel vi har mött under året. Burguete, Carina (2004). Barns rätt till personlig assistans & assistansersättning : en kartläggning och analys av utvecklingen (Elektronisk resurs). Stockholm: Riksförsäkringsverket. Ur sammanfattningen Av samtliga barn och unga, 0 22 år med personlig assistans och assistansersättning, är ungefär 40 procent flickor och 60 procent pojkar. Skillnaderna mellan antal flickor och pojkar är som mest framträdande bland barnen och ungdomarna i personkrets 11. Flickor i personkrets 32 har fler timmar än pojkarna i samma personkrets. Vetenskapliga analyser som förklarar skillnaderna mellan flickor och pojkar är knapphändiga. Därför är det också tänkbart att skillnaderna i vad beträffar antal barn och antal beviljade timmar för flickor och pojkar är naturliga. Kunskap behövs om flickors och pojkars funktionshinder, både förekomsten av funktionshinder samt hur funktionshindret yttrar sig. Studien visar att antalet barn i 0 6-årsåldern med personlig assistans och assistansersättning drastiskt minskat. Även andra insatser enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har minskat för denna grupp barn. Minskningen av antalet barn i 0 6-årsåldern kan delvis förklaras av att det totala antalet barn i den aktuella åldersgruppen minskat. Även olika lag- och regeländringar har troligen haft en inverkan på antalet barn med personlig assistans och assistansersättning. För att undvika icke avsedda effekter för barn på grund av regeländringar måste värdet av barnkonsekvensanalyser före lag- och regeländringar betonas. Som ett led i regeringsuppdraget har Riksförsäkringsverket granskat ärenden där Försäkringskassan utrett barns behov av assistansersättning. Studien är en totalundersökning av samtliga nybeviljade ärenden för 9- och 10-åringar under tidsintervallet januari 1999 till juni Granskningen visar att tillämpningen inte är likformig i fråga om bedömningen av barns behov. Avsaknad av enhetlighet återfinns bland annat avseende beräkningen av antalet timmar, hur timmarna ska viktas i förhållande till annat samhällsstöd och vad som ska ingå i föräldraansvaret. Mot denna bakgrund framgår det tydligt att Försäkringskassan behöver ytterligare stöd och vägledning från Riksförsäkringsverket för att på ett likformigt sätt bedöma behoven och därmed rätten till assistansersättning. Av studien framgår diskrepans mellan kommunens och Försäkringskassans bedömningar. Kommun och försäkringskassa litar inte i alla lägen på var andras utredningar. Ejderstedt, Kerstin (2004). Barnets bästa i tvistefrågor om vårdnad, boende och umgänge (Elektronisk resurs). D-uppsats. 10

11 Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/rättsvetenskap Vad har barn i Sverige för rättigheter idag och vad har föräldrar för skyldigheter gentemot sina barn? Ska föräldrar skiljas eller ska de stanna kvar för barnens skull? När familjer splittras är det ofta barnen som blir de största förlorarna, för att föräldrar inte kan komma överens. Ska det verkligen vara så? Lagstiftningen har de senaste årtiondena förbättrats och går fortfarande i positiv riktning inom detta område, bl.a. beroende på att separationer inom familjer har blivit allt vanligare och att samhällsutvecklingen har förändrats. Detta har i sin tur har lett till att barn mer än tidigare blivit mer uppmärksammade på grund av att allt fler människor i samhället blivit medvetna om barns situation. Barnets bästa är ett begrepp som allt mer har hamnat i fokus i dagens samhälle. Vad detta begrepp innebär diskuteras i uppsatsen utifrån olika synvinklar med utgångspunkt i föräldrabalken och FN:s konvention om barnets rättigheter. Där regleras detta för att barn skall få bästa möjliga uppväxt till ett tryggt och tillfredställande liv. Begreppet barnets bästa har inte en och samma innebörd, utan är beroende av olika omständigheter i varje enskilt fall. Det bästa sättet att lösa frågorna om vårdnad, boende och umgänge är att föräldrarna själva kommer fram till en lösning. För det fall de inte gör det, finns samarbetsavtal att tillgå, för att hjälpa föräldrarna att nå en lösning. En sista utväg är att tvisten går till domstol. Denna uppsats tar upp barnets bästa vid vårdnad, boende och umgänge. Den tar inte upp situationer där det förekommer våld och andra missbruk mellan föräldrar eller mellan barn och föräldrar. Gunnelbrand, Anna (2007). Barn i skuldfälla : barns rätt till en bra start i livet (Elektronisk resurs). Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/samhällsvetenskap, D-uppsats. Året 1995 ändrades reglerna i föräldrabalken som reglerar förmyndarskap för barn. Genom ändringen så tillfaller automatiskt, om inget annat sägs, förmyndarskapet till vårdnadshavaren. Detta innebär att vårdnadshavarens ställning stärktes genom att exempelvis alla barnets konton skall vara tillgängliga för vårdnadshavaren. Men i vissa fall, bland annat om barnet skall skuldsättas, så skall överförmyndaren kontaktas. Syftet med denna framställning var att utreda rättsläget i föräldrabalken och utsökningsbalken med hjälp av traditionell juridisk metod. I slutdiskussionen kommer jag att belysa ämnet utifrån olika aspekter för att sedan komma med egna idéer och förslag till ändring i dagens gällanderätt. En huvudtanke bakom ändringarna i föräldrabalken var att vårdnadshavaren vill barnet sitt bästa. Trots detta så skuldsätts barn, år 2003 var det 5700 barn registrerade i kronofogdemyndighetens register för en skuld på totalt kronor. Denna siffra är anmärkningsvärt hög med tanke på att vi i dagsläget har en lagstiftning som skall motverka att barn skuldsätts. 11

12 Ingrids, Henrik (2006) Tala med barn (Elektronisk resurs). Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet Att samtal med barn är en svår konst, poängteras mer eller mindre tydligt i nästintill alla studier inom ämnet. För att behärska samtalet med barn krävs i många sammanhang både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Samtidigt finns det kanske en risk i att låta svårigheterna bli så stora att de avskräcker. När barn skall höras i samband med till exempel brottsmål eller fosterhemsplaceringar är samtalen svåra och kraven på de vuxna utredarna mycket stora. Men enligt Barnkonventionen skall barn höras i alla de frågor som berör dem och det behöver inte enbart vara komplexa och komplicerade sammanhang och situationer som behöver utredas. Det är viktigt att komma ihåg att även mindre frågor, som färgen på en rullstol, kan vara av största betydelse för det enskilda barnet. Den här korta redogörelsen har lyft fram några av de mer grundläggande problemen i barnsamtalet och pekat på några möjliga sätt att hantera dem. Genom förberedelser, frågetekniker och förståelse för hur barn minns, tänker och formulerar sig kan barnet vara en kompetent samtalspartner. Men kanske bör man framförallt att komma ihåg att barns möjlighet att komma till tals ytterst beror på huruvida det finns vuxna som vill lyssna på vad det har att säga. Iwarsson, Petter (2007) Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS Barnens rätt i samhället. Stockholm: Gothia: 2007 En bok om samtalsmetodik för dig som någon gång, ibland eller dagligen möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Erfarenheter från arbetet på BRIS är utgångspunkt för boken men innehållet kan generaliseras till samtal inom nästan vilket sammanhang som helst. Som läsare får man konkreta verktyg, ett förhållningssätt, för samtal med barn och ungdomar. Boken ger också reflektioner och en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. En röd tråd i boken är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Johansson, Malin (2005). Barns rätt till skadestånd vid bevittnat våld i hemmet (Elektronisk resurs). Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/samhällsvetenskap, C-uppsats Med hjälp av den klassiska juridiska metoden har jag i arbetet först undersökt barns möjligheter att i dagsläget få skadestånd vid bevittnat våld i hemmet. Här visade det sig att barn teoretiskt sett borde ha stora möjligheter att erhålla ersättning i de fall skadorna är medicinskt påvisbara. I praktiken förhåller det sig dock annorlunda. Endast i ett fåtal fall har bland annat Brottsoffermyndig- 12

13 heten betalat ut ersättning till barn som bevittnat när mamma blivit slagen. Enligt min undersökning har inte några fall prövats av högsta instans. Beträffande utbetalt skadestånd till en misshandlad mamma har jag även undersökt om, och i så fall i vilken utsträckning, mamman fått högre ersättning om barnet bevittnat händelsen. Här visade det sig att det finns några fall där man betalat ut både högre ersättning och utdömt högre straff till gärningsmannen när ett barn blivit vittne till t ex en misshandel. Vidare har i arbetet tyngd lagts vid att studera barns framtida rätt att få skadestånd efter tänkbara lagförändringar. Förändringar behövs eftersom barn idag inte får ersättning i den utsträckning som Brottsoffermyndigheten, Justitiedepartementet m fl. vill, bland annat utgår inte någon kränkningsersättning då kravet på att barnet skall vara direkt utsatt, inte är uppfyllt. Det har föreslagits diverse tänkbara lösningar bland annat att man skulle kunna införa en tydligare skadeståndsrättslig reglering för barn i skadeståndslagens 5:e kapitel. Förslag om införande av en rätt till ersättning för barn i brottsskadelagen är en väg för att lyfta fram barnets situation, en annan att utvidga misshandelsbrottet i brottsbalken. Oavsett vilka åtgärder man bestämmer sig för att vidta återstår det bara att invänta och se resultaten i praktiken. Förhoppningsvis kommer i framtiden fler barn än idag att få ekonomisk upprättelse och slippa leva i den förfärliga vardag som många barn faktiskt tvingas göra. Perepelova, Daria (2008). Barnets bästa utifrån olika perspektiv. (Elektronisk resurs). Luleå: Luleå tekniska universitet/industriell ekonomi och samhällsvetenskap/samhällsvetenskap, C-uppsats. Barnkonvention som präglas av idén om barnets bästa har fått stort gensvar i många länder. Dokumentet har ratificerats av alla världens stater utom USA och Somalia och därmed fick idén om barnets bästa och barnets rättigheter rättens stöd. Syftet med uppsatsen är en granskning av vad barnets bästa innebär, hur barnets bästa ses utifrån olika internationella och nationella perspektiv, vad domstolarna anser med barnets bästa och hur barnperspektivet tolkas. I arbetet användes juridisk metod och en jämförelse av begreppet barnets bästa i Sverige och Ryssland. Varför har svenska barn fina leksaker samtidigt som ryska barnhemsbarn får klara sig på 80 öre per dag? Det viktigaste är inte att länderna ratificerat barnkonventionen utan hur den införlivats i nationella lagstiftningen. Barnets bästa som används i svensk lagstiftningen är en bättre definition än barnets intresse som finns i originaltexten i barnkonventionen och i ryska lagstiftningen. Socialstyrelsen (2004). Samtal med barn i socialtjänsten Stockholm : Socialstyrelsen, 2004 Många av socialtjänstens insatser berör barn. I svensk lagstiftning betonas barnets rätt att höras och att hänsyn ska tas till barnets vilja. Men barnets egen syn kommer inte alltid fram i socialtjänstens arbete. De skäl som uppges är att det är svårt att samtala med barn, att socialsekreterare är rädda för att skada och att de är osäkra på hur de ska tolka det barnet säger. Barnets unika kunskap om sin egen verklighet är en viktig utgångspunkt i alla beslut som rör barn. Ett barn har ock- 13

14 så rätt att få information och vara delaktigt när det fattas beslut som rör barnet. Barnets bästa ska vara vägledande och barnets egen syn ska beaktas. Det lägger ett stort ansvar på socialtjänsten. Det handlar om att bedöma och avväga vad som på kort och lång sikt är barnets bästa. Vid en konflikt ska man sätta barnets bästa före föräldrarnas. Men samtidigt måste man ta hänsyn till att barnet har starka band till sin familj. Att samtala med barn kräver särskild kompetens och erfarenhet. Samtalen måste lyhört och flexibelt anpassas till varje barn och situation. Samtalen ska på ett adekvat sätt ge barnet den information det behöver och följsamt låta det självt berätta hur det har det. Grundläggande frågor är vad som är det huvudsakliga syftet med samtalet, var det ska äga rum, om det ska ske enskilt eller tillsammans med någon närstående, vilka metoder och hjälpmedel situationen och frågeställningen kräver, hur samtalet ska användas och hur kontakten med barnet ska följas upp. Syftet med kunskapsöversikten är att inspirera, ge underlag till egna reflektioner och diskussioner i arbetslaget samt en del praktiska råd. Olika syften och sammanhang ger olika förutsättningar och olika slags samtal, med delvis varierande metoder. Oavsett villkoren i övrigt ska samtal med barn ge röst åt barnen, göra dem delaktiga, informera, synliggöra och stärka dem. Barnet måste också få veta vad samtalet ska syfta till och hur det som barnet berättar kan komma att användas. Kunskapsöversikten tar upp olika syften med samtal med barn, förutsättningar och eventuella konsekvenser av sådana samtal. Vidare behandlas praktiska frågor kring samtalen, samtalens struktur, vägar att skapa kontakt och att inspirera barnet att berätta om sin tillvaro och sina tankar. 14

15 15

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar FoU-Södertörn skriftserie nr 34/04 En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar Eva-Britt Fagrell Berit Greger Karlsson ISSN 1403-8358 1 Abstract Rapporten

Läs mer

Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet;

Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet; Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet; Barnets rättigheter i vårdnadstvister med fokus på projektets förbättringsområden; Handläggningsordningen Barns

Läs mer

BARNRÄTTSPILOT BARNETS BÄSTA. - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BÄSTA HÄLSA

BARNRÄTTSPILOT BARNETS BÄSTA. - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BÄSTA HÄLSA BARNRÄTTSPILOT - ett stöd för arbetet med barns och ungas rättigheter i Landstinget Sörmland BÄSTA HÄLSA BEHOV BARNPERSPEKTIV RÄTTIGHETER RESPEKT MÄNNISKOVÄRDE SKYDD INFLYTANDE DELAKTIGHET BARNETS BÄSTA

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Barn med personlig assistans Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND 2003:013 HV EXAMENSARBETE Personlig assistans En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PROGRAMMET FÖR SOCIAL OMSORG Institutionen

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Vikten av vårdnadsutredningar

Vikten av vårdnadsutredningar Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Höstterminen 2006 C-uppsats Vikten av vårdnadsutredningar en studie om hur tingsrätten använder sig av socialtjänstens vårdnadsutredningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats 15 poäng HT 2008 Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet En kvalitativ undersökning gjord på

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer