Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering"

Transkript

1 Skräddarsydda lösningar för ökad trygghet 95 procent av Uppsalaeleverna känner sig trygga i skolan Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering Tryggkommun UPPSALA Barnombudsmannen ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA SIDAN 7 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga.

2 2 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga ALLT TRYGGARE NÄT FÖR BARNENS BÄSTA EN AV KOMMUNENS huvuduppgifter är att värna om den sociala tryggheten för medborgarna. Det gäller att alla ska kunna känna trygghet i alla de miljöer där man bor och verkar dagligen. På gator och torg, när man reser med bussen, i skolan och på andra arbetsplatser. Men även i hemmet, varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Alla barn och ungdomar i Uppsala lever i en god fysisk och psykisk miljö det är ett av målen i kommunens barn- och ungdomspolitiska program. Tyvärr är det inte så idag, det är många barn och ungdomar som behöver och får stöd från kommunen för att få en drägligare tillvaro. UPPSALA ÄR EN AV FÅ kommuner som har ett barnoch ungdomspolitiskt program. Programmet bygger till stor del på FNs barnkonvention. I Uppsala är barnkonventionen inte bara en vacker deklaration; inriktningen och ambitionen är helt klar vi söker på alla sätt fullfölja principerna i den dagliga praktiken. FÖRENTA NATIONERNAS konvention om barnets rättigheter är omfattande, men det är fyra delar som är särskilt viktiga. I artikel 2 slås fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 lyfter fram barnets bästa som utgångspunkt för allt som rör barnet, medan artikel 6 handlar om barnets hälsa och om rätten till andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. I artikel 12 framgår barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som rör henne eller honom. UPPSALA ÄR EN BRA kommun för barn att växa upp i, men det finns förstås utrymme för många förbättringar. Socialnämnden för barn och unga tar sin del av det kommunala ansvaret för barnens och ungdomarnas bästa och för ett tryggare Uppsala. Det gäller såväl översiktsplanering och stadsdelsutveckling med sociala perspektiv, som förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikabruk samt brottsförebyggande arbete. MEN I FÖRSTA HAND handlar det om att ge det stöd som behövs till utsatta barn och ungdomar; till barn med otrygga och socialt utsatta hem; till barn med missbrukande föräldrar, till barn som blir slagna, till barn som inte får den omvårdnad som de behöver. Men även stöd till och insatser för barn och ungdomar som själva strular till det, trots en ytligt sett god uppväxtmiljö. I de många gånger mycket svåra avvägningar som socialtjänstens professionella medarbetare och politikerna i nämnden ställs inför återkommer vi till riktmärket i FNs barnkonvention barnets bästa. Varje barns rätt till god hälsa, till goda uppväxtförhållanden och till utvecklingsmöjligheter är alltid ledstjärnan. Anders A. Aronsson (FP) Ordförande i socialnämnden för barn och unga Uppsala kommun Konkreta insatser för ett tryggare Uppsala Det ska vara tryggt att växa upp. På uppdrag av Socialnämnden för barn och unga genomför Brottsförebyggande rådet i Uppsala såväl slyröjning som trygghetsvandringar. Många städer har ett brottsförebyggande råd på inrådan av Brå en statlig myndighet med uppgift att bland annat stödja lokalt brottsförebyggande arbete. Arbetet som utförs av rådet är något som respektive kommun beslutar och organiserar på egen hand. I Uppsala innebär det bland annat att sträva efter ett strukturerat och effektivt samarbete mellan kommunens skolor, socialtjänst och polis. Vi har ett extra tydligt uttalat fokus på barn och ungdomar i Uppsala. Grundsynen är helt enkelt att det är viktigt att barn och ungdomar får en bra start i livet, säger Ann-Christine Dahlén, samordnare för Uppsalas brottsförebyggande råd. Fler aktörer I Brottsförebyggande rådet i Uppsala finns bland annat Uppsala föreningsråd, Uppsala Handelsförening, polisen, åklagaren, fritidsverksamhet, socialtjänsten och brandförsvaret representerade. Rådet har inte direkt beslutsrätt men samtliga representanter har förmågan att påverka inom respektive enhet. Genom effektiva samarbetsformer kan vi kartlägga och verkställa brottsförebyggande insatser med bättre resultat, säger Torsten Tornberg (M), ordförande i rådet, och ledamot i Socialnämnden för barn och unga. Viktig konferensvärd I oktober var Uppsalas brottsförebyggande råd tillsammans med myndigheten Brå värd för den nationella brottförebyggande konferensen Råd för framtiden, en tvådagarskonferens på Uppsala konsert och kongress med över 350 deltagare från hela landet som gästades av företrädare från politiken, polisen, ideella organisationer samt brotts- och drogförebyggande samordnare. På agendan stod aktuell forskning och verksamhet inom brottsprevention. Det är en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Det är intressant att ta del av pågående forskning och projekt i andra delar av Sverige, säger Ann-Christine Dahlén. Initierat trygghetsvandringar Trivsamma utrymmen i staden är en bra grund för trygghet. Under hösten har trygghetsvandringar genomförts i bl.a. Sävja, Flogsta/ Ekeby, Gränby och Stadsträdgården. Tillsammans med kommunala tjänstemän, lokala fastighetsägare och polis betar vi av staden och identifierar otrygga områden. Därefter fokuserar vi på trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder som förbättring av belysning och röjning av sly, säger Ann-Christine Dahlén. Ann-Christine Dahlén Fler toaletter Jag önskar att de naturliga mötesplatserna i stan blev fler. De bidrar till ökad trygghet. Evenemang som lockar blandade åldrar, till exempel Kulturnatten, är också mycket bra. Därutöver står fler allmänna toaletter i det offentliga uterummet på agendan. Mitt mål är att få fram betydligt fler trevliga offentliga toaletter som ett tryggt alternativ för unga tjejer som i brist på annat väljer en mörk och otrygg skogsdunge, säger Ann- Christine. Agera rätt Utpressning genom att tvinga till sig pengar, saker eller tjänster för påhittade skulder förekommer bland ungdomar i många städer. Här i Uppsala har vi lyft problemet genom att informera om det och ge tips på hur man bör agera som vuxen. Vi har tagit fram en skrift som framför allt riktar sig till skolor och fritidsgårdar. Syftet är att personalen ska få vägledning och handla efter samma rutiner. Den finns att ladda ner på www. uppsala.se/brauppsala, berättar Ann-Christine. Som förälder finns naturligtvis också mycket att göra: Ta dig tid att kolla upp hur det egentligen är med barnets borttappade mobil eller jacka. Prata och stötta ditt barn och polisanmäl om det visar sig ligga ett brott bakom. Barn och ungdomar är ofta rädda för repressalier och då behövs en vuxen som hjälper till att sätta stopp. ILLUSTRATION: Anna Olofsson EN TIDNING FRÅN SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA. Frågor om innehållet besvaras av: JAN HOLMLUND Uppdragschef Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Denna tidning är annonsfi nansierad och belastar inte ekonomiskt socialnämnden för barn och unga. -makes you visible Projektledare: Anders Söderberg, Roger Nydahl, Redaktör: Thérése Larsson vxl Stålg Uppsala Grafisk form: Omslagsbild: Repro: Tryck: Anna Hammarbäck Patrik Lundin JMS Mittmedia Print

3 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 3 Åsa Morén är vice stadsdirektör och säkerhetschef i Uppsala kommun. ARBETAR FÖR ETT TRYGGT OCH SÄKERT UPPSALA I bilen, på skolan eller i centrum sent på natten. Uppsala kommun arbetar för att alla ska känna sig trygga och säkra oavsett var man befinner sig i kommunen. Uppsala kommuns säkerhetsarbete sker på en rad olika plan. När det gäller verksamheter som bedrivs i kommunen, som skola, äldrevård och i kommunhuset, ingår säkerhetsarbetet som en självklar del i verksamhetsplaneringen. Om något inträffar så finns en skyldighet att rapportera detta och därefter följer arbetet att minimera risken för att det inträffar igen. Ett par områden som kommunen kontinuerligt arbetar med är brandskydd och fallolyckor bland äldre. Men säkerhetsarbetet förekommer även i vanliga hem med personer som till exempel har hemtjänst. Flera hundra vårdbiträden har till exempel utbildats i hur man arbetar förebyggande med brandskydd i enskilda hem. Det är servicetagarnas hem men också våra medarbetares arbetsmiljö och där ska både servicetagarna och de anställda kunna känna sig säkra, säger Åsa Morén, vice stadsdirektör och säkerhetschef i Uppsala kommun och fortsätter: Man ska kunna känna sig trygg och vara säker i alla kommunala verksamheter. Det är en stor organisation det handlar om och säkerhetsarbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet det rör. Men även utanför kommunens verksamheter märks säkerhetsarbetet. Genom trafiksäkerhetsrådet ser kommunen till att uppsalaborna på ett säkert sätt tar sig fram i trafiken. Detta sker bland annat genom att informera allmänheten om trafiksäkerhetsfrågor och olycksrisker i trafiken. Rådet består av 39 medlemsorganisationer och är en egen enhet inom gatu- och trafiknämndens verksamhetsområde. Tryggare Uppsala län är ett annat samarbetsorgan bestående av bland annat kommunerna i länet, polis, landsting, länsstyrelsen, försäkringsbolag och en rad näringsidkare som syftar till att minska brottsligheten, öka tryggheten och se till att brottsoffren får den hjälp och det stöd som de har rätt Man ska kunna känna sig trygg och vara säker i alla kommunala verksamheter. till. Genom att var och en av medlemmarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet så kan ett bredare grepp tas om problemet. Samverkan har bland annat gällt våld mot kvinnor, bilrelaterade inbrott, butiksrån och gatuvåld. Arbetet har utgått från vilka brott som förekommit mer än andra och insatserna har intensifierats på de platser brotten har förekommit. Till exempel startade en rad olika aktiviteter med fler vuxna närvarande i centrala delarna i Uppsala efter krogarna stängt på helgerna för att minska gatuvåldet. Det visade sig bli lugnare efter det. Ungdomarna uppskattade också det här initiativet, berättar Åsa Morén. Just när det gäller vuxna på stan så har en stor aktiv organisation byggts upp som kvälls- och nattetid rör sig där ungdomarna befinner sig. Här ser man ett stort engagemang bland uppsalaborna att ställa upp. Ett annat initiativ är Fett me kärlek, en trygg och drogfri festival i Uppsala som visar att ungdomar kan festa och ha roligt nyktert i en säker miljö. Kommunen har också ett områdesansvar när det gäller krissituationer. En krisledningsnämnd kan snabbt rycka in och ta över det som andra nämnder normalt hanterar när något händer som är så allvarligt att de vanliga samhällssystemen inte fungerar. Lyckligtvis har vi aldrig behövt aktivera krisledningsnämnden, men däremot har dess tjänstmannagrupp fått agera vid flera tillfällen, bland annat under tsunamikatastrofen och pandemifaran. Det är viktigt för en kommun att vara väl förberedd när och om en stor kris inträffar. Därför tränar och utbildar vi oss kontinuerligt för att klara en sådan situation.

4 4 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga FOTO: Johan Alp FOTO: Alexander Joneby Skräddarsytt nät för trygghet Att växa upp ska vara tryggt. I en stad med invånare finns naturligt olika behov hos våra barn och ungdomar. Den röda tråden i Uppsala kommuns filosofi är kärlek och omsorg via individanpassade lösningar. Uppsala kommun Vård & bildning har ett heltäckande upplägg för att fånga upp de barn, ungdomar och familjer som behöver extra stöttning. Det kan handla om personlig assistent, boende för barn med multifunktionshinder, nyanlända flyktingbarn eller behandlingshem för trassliga tonåringar. Vägen till hjälp går via LSS (Lagen om stöd och service), genom en biståndshandläggare på kommunen eller via Socialtjänsten. Grundtanken är nära hjälp för individens bästa. Vi är inte ett vinstdrivande företag och ett eventuellt överskott går raka vägen till utveckling av den befintliga verksamheten, säger Yvonne Bispfors, affärsområdeschef, Vård & bildning. Stärkande boende I dagsläget driver Uppsala kommun fem boenden för små barn och familjer. Varje hem rymmer mellan ett till fem barn och ungdomar. För att få hjälp krävs en kontakt med LSS och ett läkarutlåtande. Därutöver driver kommunen fem HVB-hem för barn och ungdomar från 1 till 21 år. Älby Behandlingshem fokuserar på ungdomar år som ofta har en akututredning via Socialjouren i bagaget. Eksätra, som ligger i vackra Hågadalen, är ett be- Hit kan vem som helst komma. Det kan till exempel handla om alkohol, narkotika eller för mycket dataspel. handlingshem med en integrerad resursskola för grundskoleungdomar med beteendeproblematik, ofta kopplat till en ADHD-diagnos. Insatserna som sträcker sig över hela dygnet innefattar samverkansarbete med föräldrarna och föräldrautbildning samt skola, boende och fritid. För att nå målen används kognitiv beteendeterapi (KBT), behandlingstiden är cirka ett år, säger Zorica Lohajner, enhetschef, Eksätra Behandlingshem. Eksätras modell bygger på bibehållen närhet till elevens familj och vänner. Ett viktigt inslag är dessutom en psykoterapihund. Vår samojed Shimo avleder många utbrott hos våra utåtagerande barn. Han får ungdomarna att känna sig tryggare och vår psykolog använder honom i kontakten med dem. Psykoterapihunden ger emotionellt stöd och har en lugnande effekt. Sedan Shimo kom till behandlingshemmet har vi betydligt färre utbrott, säger Zorica Lohajner. Viktig anknytning Behandlingshemmet Nyckelgården ligger i en villa i centrala Uppsala och finns för familjer med barn mellan 0 och 12 år. Syftet är att förstärka anknytningen, samspelet och kommunikationen mellan barn och föräldrar. Det handlar ofta om att stärka rutiner i vardagen och att stödja gränssättning, säger Margareta Roman, enhetschef, Nyckelgården. För föräldrar och barn med funktionshinder finns stödjande insatser som följeslagare till innebandyträningar och andra fritidsaktiviteter. För barn som har svårigheter socialt finns även möjligheten att nyttja kontaktpersonverksamhet. Rättigheten att få kontaktstöd går via kommunens biståndshandläggare. En tonårstjej som hade svårt att hitta vänner på grund av sociala svårigheter hjälpte vi nyligen med en kontaktperson. Hon ville gärna komma i kontakt med någon som också brinner för teknik och naturvetenskap. Vi söker ofta kontaktpersoner via jobbmässor, nu senast via lappar på Ångströmlaboratoriet, säger Yvonne Bispfors, affärsområdeschef, Vård & bildning. Pappavåld i fokus Brogårdens akut- och utredningshem ligger strax utanför Uppsala, har 18 platser och tar emot barnfamiljer samt ensamplacerade barn på uppdrag av Socialtjänsten. De flesta av familjerna befinner sig i en akut kris. I majoriteten förekommer eller har det

5 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 5 Samojedhunden Shimo är värd sin vikt i guld. Med hjälp av honom blir de utåtagerande barnen på Eksätra Behandlingshem betydligt lugnare. Personalen upplever dessutom att barnen får lättare att prata om känslor. förekommit våld, oftast från pappan. Under en tvåårsperiod pågår ett projekt med stöd av bidragsmedel från Länsstyrelsen. Projektet innefattar fyra verksamheter; Brogården, barn- och ungdomsenhet Norr och Söder samt Mansmottagningen mot våld, pappagruppen. I de allra flesta fall är det mammor och barn som placeras för skydd eller för utredning av sitt föräldraskap. Papporna står vanligtvis utanför vilket innebär att de vare sig behöver ta ansvar för sina barns situation eller för det våld som förekommit. För de barn som lever i dessa familjer innebär det att situationen ofta fortsätter och förvärras. På Brogården har vi tack vare projektet lyckats synliggöra våld på ett tydligare sätt än tidigare och utvecklat vårt säkerhetsarbete kring barnen i dessa familjer. Genom att involvera och erbjuda papporna stöd och hjälp i föräldraskapet kan vi lösa mycket och bryta ett mönster som kanske pågått i generationer, säger Inger Selling, enhetschef, Brogården. Tidig hjälp För att fånga upp problem och förhindra att de växer sig så pass stora att Socialtjänstens myndighetsutövande del blir inblandad driver Uppsala Kommun, Råd & Stöd Ungdomscentrum på Kungsgatan 66. Hit kan barn och ungdomar inklusive föräldrar vända sig för ett bollplank redan i ett tidigt skede. Om föräldrar tar hjälp och ungdomar på glid fångas upp tidigare behöver det inte gå så långt som behandling på ett HVB-hem. Hit kan vem som helst komma. Det kan till exempel handla om alkohol, narkotika eller för mycket dataspel. Vi erbjuder medling mellan unga gärningsmän och brottsoffer, stöd till ungdomar som utsatts för brott och enskilda psykologsamtal för ungdomar och familjesamtal, säger Eva Köpman, chef för Råd & Stöd. Inom Råd & Stöd finns även enheten Trappan som vänder sig till barn och ungdomar med anhöriga som har alkohol/drogberoende eller psykisk ohälsa. Här erbjuds hjälp såväl enskilt som i grupp samt kurser i positivt föräldraskap. FÖR DIG SOM VILL VETA MER LSS (Lagen om stöd och service) En rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Lagen om särskild vård av unga, LVU I de fall föräldrar inte samtycker till behövlig stöd, hjälp och vård kan insatser genomföras utan så kallat samtycke. Det är en rättslig process som dels passerar en politisk prövning, dels en förvaltningsrättsprocess. Tvångsvård kan vara aktuellt om man som barn far illa i hemmiljön samt om man som ungdom utsätter sig själv för ett riskbeteende. Socialtjänstlagen, SoL Bestämmelser som rör dina rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd samt kommunens ansvar för: Barn och ungdomar, Människor med missbruksproblem, Äldre människor, Människor med funktionshinder, Anhörigvårdare och Brottsoffer. Socialsekreterare Tjänsteman som tar emot och utreder anmälning gällande barn och ungdomar i åldern 0 till 20 år. Socialsekreteraren ger råd, stöd samt fattar beslut om bistånd till olika hjälpinsatser i syfte att stödja barnet/ungdomen/familjen. Socialjour Socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Hit kan du ringa på kvällar och helger för hjälp. Öppettider mån-tors kl , fre-sön samt helgdagar kl Tel Kl finns beredskap som nås via SOS 112. HVB (Hem för vård eller boende) En institution som erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Trappan Hjälp för barn och ungdomar 5-20 år som har föräldrar med alkohol/ drogberoende eller psykisk ohälsa. Gruppverksamhet samt enskilda krissamtal. Även kurser i positivt föräldraskap. Adress: Von Bahrs väg 3 A, tel Ungdomscentrum Uppsala Kommuns ungdomscentrum på Kungsgatan 66 för föräldrar, barn och ungdomar som behöver ett bollplank. Telefon expedition: Uppsala kommun Vård & bildning Vård & bildning har anställda och omsätter 5,3 miljarder kronor. I arbetet ingår att driva förskolor, skolor och gymnasier, daglig verksamhet, personlig assistans, stöd vid funktionshinder, äldreboende och hemvård. Bibliotek, konst och teater ingår också i verksamheten. ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN VIT JUL VI VILL GÖRA SKILLNAD, VILL DU? Visste du att vart tionde barn känner oro inför julen? Inte för att tomten ska ge fel julklappar, utan för att han vinglar så konstigt. Vi vill få fler vuxna att avstå alkohol under julhelgen och genomför även en rad alkoholfria aktiviteter för barn och ungdomar runt om i landet. På Vit juls hemsida finns uppgifter om de aktiviteter som finns nära dig. Ta ställning du med och skippa alkoholen i år! Om du kan lova att avstå alkohol över 2,25% under julafton, juldagen och annandagen räknas det som ett ställningstagande. IOGT-NTO-rörelsen i Uppsala kommer att finnas på Forumtorget den 10 och den 17 december mellan 11 och 16. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. IOGT-NTO-rörelsen i Uppsala län Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. FÖRÄLDER SYSKON ANHÖRIG KAMRAT När bekymren hopar sig. När ditt barn eller andra du känner använder droger, då kan hjälpen vara närmare än du tror! Vänd dig då med förtroende till oss för stöd, hjälp eller råd. Föräldraföreningen Mot Narkotika UPPSALA S:t Olofsgatan 35, UPPSALA Tel: E-post:

6 6 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga NÄTVERKET För folkhälsoarbete mot!drogmissbruk bland unga i Uppsala SAMARBETE ENGAGEMANG KUNSKAP Vägen till framgång ligger i att engagera elever, föräldrar, skolpersonal, poliser, socialarbetare, fritidsgårdspersonal och många andra. Följande verksamheter finns representerade i Nätverket Verksamheter i Uppsala läns landsting Plusteamet Ungdomshälsan Hälsoäventyret Verksamheter i Uppsala kommun Ungdomscentrum Trappan Mentorn Grundskolan Gymnasieskolan Fritidsgården mfl. Nätverket för drogförebyggande arbete med folkhälsoperspektiv i Uppsala verkar för en samsyn och planerar tillsammans insatser för att förebygga drogmissbruk bland barn och unga. Vi arbetar långsiktigt och uthålligt genom att alla aktörer tillför sin kompetens i nätverket. Föräldraföreningen Mot Narkotika Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande Studenthälsan Polismyndigheten Svenska kyrkan mfl. Vi möter omvärldens förändringar med handlingskraft, effektivitet och samarbete. Kontakta gärna oss om du har frågor, idéer eller synpunkter. Kontaktperson: Preventionssamordnare tfn COPE föräldrautbildningsprogram för dig som har barn i åldern 3-12 år samt i tonåren COPE är en föräldrautbildning som utmanar föräldrar till förändring! Hilde Wiberg är familjebehandlare på en familjeenhet inom kommunens Råd & Stöd och kurator på en av Uppsalas ungdomsmottagningar har under många år jobbat som kursledare i Uppsala för föräldrautbildningen COPE. Hilde berättar vidare att COPE är en utbildning som hjälper föräldrar att hitta nya verktyg. Att få möta andra vuxna som har liknande erfarenheter av att vara tex tonårsförälder. Hilde Wiberg Hilde säger att en mamma berättade att hon efter kursen kände sig som en helt ny mamma, hon hade blivit medveten om hur viktigt hennes bemötande gentemot sina barn är för att det skulle fungera hemma. En av COPEs målsättningar är att uppmuntra och möjliggöra nätverksbyggande mellan föräldrar och att faktiskt lyfta föräldrarna som experter på sina egna barn. Genom att föräldrarna får nya verktyg till sitt föräldraskap så växer många under kursen och känner sig stärkta i sin föräldraroll. Den senaste forskningen visar också att föräldrar som gått kursen får verktyg och nya sätt att tänka, stressen minskar, barnets beteendeproblem minskar och relationen mellan barn och förälder blir bättre. Hilde välkomnar nyfikna föräldrar att gå kursen som startar i vår igen. COPE står för The Community Parent Education Program och har utvecklats av professor Charles Cunningham och hans medarbetare vid McMasters University i Kanada. Föräldrautbildningen COPE har använts närmare 10 år i Uppsala. Forskning och utvärderingar visar på goda resultat. Kursstart Kurserna startar under vecka 5, 2012 och omfattar ca 10 träffar. Måndagar för tonårsföräldrar och tisdagar för barn 3-12 år, mellan kl Har du ytterligare frågor, ring gärna! Kursen är kostnadsfri! Lokal: Infoteket, S:t Johannesgatan 28 D (vid Kungsgärdets sjukhus) För mer info se sök vidare på COPE eller på Cope-föreningens hemsida som närmare beskriver vad Cope kan innebära för en familj. Välkommen att höra av dig per telefon eller e-post Lena Justusson Hilde Wiberg Eva Soto-Roback

7 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 7 BARNOMBUDSMANNEN Ett stöttande bollplank för både stor och liten Uppsala är en av åtta kommuner som satsat på en lokal Barnombudsman. Att lyssna och att snappa upp angelägna frågor som rör barn och unga står högst på agendan. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. Men verksamheten i Uppsala är en ideell förening och drivs med hjälp av ekonomiskt stöd från so cialnämnden för barn & unga. Vi finns på plats sedan 1988 och Uppsala var först i Sverige med lokal Barnombudsman. I dag är vi fyra personer som jobbar heltid för barnens bästa, säger Ida B Lindman, verksamhetsansvarig. En viktig uppgift för att delta i samhällsdebatten och att påverka beslutsfattares och allmänhetens förhållningssätt i angelägna frågor som rör barn och ungas rättigheter och intressen. Viktigt att bli hörd Arbetet innebär besök hos skolklasser, kontakt med socialtjänst samt barnpsykiatrin och att fungera som opinionsbildare, kunskapsförmedlare och påtryckare. Barnombudsmannen i Uppsala finns tillhands för både barn och föräldrar som behöver någon som lyssnar. Jag upplever att fler och fler barn och ungdomar saknar tillgängliga vuxna i sin närhet. Många har ett uppdämt behov av att få prata om sina känslor och upplevelser, säger Ida B Lindman. Angeläget bollplank Även vuxna nyttjar Barnombudsmannen i Uppsala. Anledningen till kontakt är ofta vårdnadstvister, skolproblem, barn som slutat äta, separationer och mobbning. Majoriteten som kontaktar oss behöver ett bollplank. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym både som vuxen och barn. Vid önskemål slussar vi vidare till rätt kommunal verksamhet för specialistkompetens, säger Ida B Lindman. Viktigt civilkurage Ida B Lindman och hennes fyra kollegor står även bakom Mötesplatsen ett arrangerat möte mellan politiker och ungdomar på Grand, samt magasinet Word för gymnasieungdomar. Man stärker även vuxna som rör Ida B Lindman, Verksamhetsansvarig på Barnombudsmannen i Uppsala brinner för sin uppgift. sig i barnens och ungdomarnas närhet via föreläsningar på idrottsföreningar och skolor. Vuxna som saknar kunskap och vana väljer ofta att inte se problem. Vår ambition är att ge vuxna handlingskraft att ingripa när barn och ungdomar far illa, säger Ida. Cirka 500 barn och vuxna kontaktar Barnombudsmannen i Uppsala varje månad. Vi har alla lång erfarenhet och vet att det är jobbigt att bära omkring på ledsamheter, ilska och funderingar på egen hand. Kontakta oss för stöd när du inte har någon i din närhet som känns okej att prata med, säger Ida. KONTAKT E-post: nu telefon , vardagar mellan klockan 9 och 16. På helger och kvällar kan du ringa till Bris (Barnens rätt i samhället) på telefon FOTO: Patrik Lundin Behöver ditt barn extra hjälp? Vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder fritids, ungdomshelg, korttids och ett tryggt boende för barn med funktionsnedsättning. Välkommen att ringa

8 8 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga MATTIAS RICKMAN 20 år, Uppsala Jag har nattvandrat regelbundet de senaste åren, det här blir min andra Valborg. Jag har lånat ut min mobiltelefon till många unga som druckit för mycket och sett till att de kommit hem. Jag har aldrig känt mig hotad, snarare uppskattad. Det känns bra att hjälpa till och att känna sig behövd. NADJA BOUCHELOUKH Uppsala Jag jobbar på förskola och vill gärna hjälpa även större barn. Jag har två tonåringar själv och vet hur viktigt det är för unga att ha trygga vuxna omkring sig. Jag nattvandrar regelbundet med La Softa i Gottsunda. Fler föräldrar borde ta sig ut på stan för att se miljön som våra ungdomar rör sig i. CHRISTIAN KILLINER 31 år, Uppsala Jag utbildar mig till gym nattvandringen som ett b domar. Många unga inser av sitt drickande och utsä hittade exempelvis en be sammans med en äldre k Då tillkallade jag Socialjo henne tills hon fick skjuts att ungdomarna är glada Många uttrycker sin upps VALBORG I UPPSALA Nattvandrare sprider trygghet Ett gediget arbete sker för att motverka våld, fylla och misshandel under Valborg i Uppsala ett evenemang som i år lockade människor. Vi följde nattvandrarna och fick en inblick i en viktig och betydande insats för Uppsalabornas trygghet. SStrax efter klockan är ett gäng kaffetermosar redan fyllda och ett fat dignar av goda mackor på nattvandrarnas högkvarter på Väderkvarnsgatan i centrala Uppsala. Strax därpå droppar påbyltade människor i olika åldrar in. De hejar, skrattar och stämningen är uppsluppen och trevlig. Klockan åtta välkomnas hela gänget av Claes Tollinger, socialtjänsteman på Uppsala kommun inom divisionen Vård & Bildning och samordnare för kvällens nattvandring. Christer Nordström, polis och presstalesman i Uppsala län, börjar med en lägesrapport av det pågående valborgsfirandet: Det har börjat mycket bra. 20 unga vuxna födda mellan 1988 och 1991 är omhändertagna för fylla. I jämförelse med 2010 är det rekordlugnt så här långt. Men det kan ändras. Vi sätter ett jättestort värde på att ni alla finns som en extra resurs. Genom att socialtjänsten, polisen och nattvandrare samarbetar kan vi göra Uppsala tryggare. Effektivt samarbete Verksamheten är ideell och beroende av människor som investerar sin fritid. Kvällens nattvandrare är drygt 100 till antalet och kommer från Socialjouren, Råd & Stöd, Livets Ord, Pannkakskyrkan, La Softa, Gottsunda Nattvandrare, Eriksbergs nattvandrare och Svenska kyrkan. Som grund för att fånga upp unga i behov av hjälp denna kalla men vårlika kväll finns ett välstrukturerat samarbete mellan polis, sjukvård, transport, familjehem, frivilligorganisationer, Råd & Stöd Uppsala kommun och kollektivtrafiken. Fokus är barn och ungdomar under 15 år. Lugn start Samtliga nattvandrare utrusats med telefonnummer till bland annat socialjour, brandförsvar, polis, trafikledning, befälsbil och Röda Korset och påminns om att alla nattvandrare åker gratis på bussarna. Stadsparken är relativt lugn. I Ekonomikumparken däremot har det samlats jättemycket folk. Många är unga och risken finns att folk drar ihop skräp och tänder brasor. Vi har hällt ut mycket sprit, så frågan är om man kan dricka Uppsalas grundvatten i morgon, säger polis Tomas Eriksson med glimten i ögat. Varannan vatten Under 2000-talet har fyllan tilltagit på studentnationerna. För fem år sedan begärde vi ett möte med nationernas kuratorer då vi ansåg att något måste göras. Varannan Vatten-kampanjen är ett led i detta som förhoppningsvis gör kvällen lugnare, säger Christer Nordström. Kampanjen går ut på att få nationsgästerna att dricka mer vatten och mindre alkoholhaltiga drycker för ett trevligare Valborgsfirande. Kampanjen togs väl emot av såväl gäster som personal på Uppsalas studentnationer 2009 och 2010 och gav ett mycket lyckat resultat. I år genomför nationernas samarbetsorgan Kuratorskonventet kampanjen med stöd från Uppsala universitet, Uppsala kommun, Uppsala Studentkår och Länsförsäkringar. Inför årets Valborg togs flaskor fram vilket är fler än tidigare. Årets Valborg började relativt lugnt. Framåt natten blev det mer intensivt med småstökig fylla och misshandel, men vi hade full kontroll. Många alkoholhaltiga drycker hälldes ut under Valborgsnatten. För att få nationsgästerna att dricka mindre alkoholhaltiga drycker satsade Kuratorskonventet även i år på Varannan Vatten-kampanjen och gratis vattenflaskor. Uppskattat gäng Framåt halv nio åker varma jackor på liksom tydliga band på nattvandrarnas armar. Därefter ger man sig iväg i folkvimlet på Uppsalas gator. En grupp tar sig till brasan i Gamla Uppsala. Gottsundagänget tar sig via St Persgatan till citykärnan och vidare förbi Upplandsmuseet med siktet inställt på Ekonomikumparken. Vingliga och glada ungdomar stannar nattvandrarna på vägen för vägbeskrivningar till olika nationer. Jag har mycket kontakt med ungdomar via mitt jobb på Gottsunda teater och ser nattvandringen som ytterligare ett sätt att hjälpa till. Jag började nattvandra i samband med bilbränderna i Gottsunda för två år sen. Unga tjejer på väg hem på natten brukar ofta fråga oss nattvandrare om lotsning hem i mörkret, säger Hans Wärnsberg. Konkreta insatser Vi tar oss fram genom skräpet i Ekonomikumparken där drygt ungdomar vistats under dagen. Nu är området, som mest liknar en stor skräphög med överfyllda bajamajor, relativt öde. Nattvandrarna skannar av området med hjälp av ficklampor. Vi söker igenom parken för att se att ingen blivit lämnad kvar i mörkret. Vi har hittat sovande ungdomar med alldeles för mycket sprit i kroppen tidigare år. Då väcker vi dem och ser till att de kommer hem. En gång hittade jag en tjej som inte mådde bra och vaktade henne till Socialjouren kom och körde henne hem, säger Christian Killiner. Lång natt Framåt midnatt lämnar jag nattvandrargänget mellan trädstammarna i en av stadens parker. Det är kallt trots partystämningen i luften och ännu återstår många timmars vandring och många människomöten för det entusiastiska gänget. Morgonen därpå får jag veta att majoriteten vandrat till klockan och att insatsen räddat livet på två unga män som somnat bakom Uppsala Gamla Högar i en temperatur av minus en grad. Enligt Christer Nordström, polis och presstalesman, omhändertogs 96 personer under Valborg. Förra året var siffran drygt 100. Årets Valborg började relativt lugnt. Framåt natten blev det mer intensivt med småstökig fylla och misshandel, men vi hade full kontroll. VILL DU OCKSÅ NATTVANDRA OCH SPRIDA TRYGGHET BLAND UPPSALAS UNGDOMAR? Titta in på eller kontakta Claes Tollinger vid kommunens Råd & Stöd verksamhet FOTO: Arash Atri

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen

brottsoffer Med rädslan som ständig följeslagare 2 740 unga om våld i vardagen Blekinge BOJ följer upp alla domar tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2007 2 740 unga om våld i vardagen sidorna 6-7 Blekinge BOJ följer upp alla domar sidan 18 Med rädslan som ständig följeslagare lösnummerpris

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Med individen i centrum Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Unga som fastnar i kriminalitet är ett stort problem för samhället men framför allt för

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

vem ska lyssna nu? Kultur & samhälle

vem ska lyssna nu? Kultur & samhälle Kultur & samhälle Prioritera dubbelt utsatta kvinnor 4 Hästar ger utnyttjade flickor hopp 14 Ja, det finns fattiga barn i Sverige 30 Integrerad dans blir magisk konst 40 NR 1l mars 2013 l PRIS: 79 KRONOR

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

BRIS Vuxentelefon om barn 2010

BRIS Vuxentelefon om barn 2010 BRIS RAPPORT BRIS Vuxentelefon om barn 2010 Myndighetskontakter Skilsmässa Familjehem Att möta vuxna 80 kr sek 2/2010 BRIS-tidningen #2/2010 1 innehåll #2/2010 chefredaktörens ord Bra. 11 5 11 BRIS Vuxentelefon

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Friends nätrapport 2015

Friends nätrapport 2015 Friends nätrapport 2015 I samarbete med: OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer