Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering"

Transkript

1 Skräddarsydda lösningar för ökad trygghet 95 procent av Uppsalaeleverna känner sig trygga i skolan Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering Tryggkommun UPPSALA Barnombudsmannen ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA SIDAN 7 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga.

2 2 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga ALLT TRYGGARE NÄT FÖR BARNENS BÄSTA EN AV KOMMUNENS huvuduppgifter är att värna om den sociala tryggheten för medborgarna. Det gäller att alla ska kunna känna trygghet i alla de miljöer där man bor och verkar dagligen. På gator och torg, när man reser med bussen, i skolan och på andra arbetsplatser. Men även i hemmet, varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Alla barn och ungdomar i Uppsala lever i en god fysisk och psykisk miljö det är ett av målen i kommunens barn- och ungdomspolitiska program. Tyvärr är det inte så idag, det är många barn och ungdomar som behöver och får stöd från kommunen för att få en drägligare tillvaro. UPPSALA ÄR EN AV FÅ kommuner som har ett barnoch ungdomspolitiskt program. Programmet bygger till stor del på FNs barnkonvention. I Uppsala är barnkonventionen inte bara en vacker deklaration; inriktningen och ambitionen är helt klar vi söker på alla sätt fullfölja principerna i den dagliga praktiken. FÖRENTA NATIONERNAS konvention om barnets rättigheter är omfattande, men det är fyra delar som är särskilt viktiga. I artikel 2 slås fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 lyfter fram barnets bästa som utgångspunkt för allt som rör barnet, medan artikel 6 handlar om barnets hälsa och om rätten till andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. I artikel 12 framgår barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som rör henne eller honom. UPPSALA ÄR EN BRA kommun för barn att växa upp i, men det finns förstås utrymme för många förbättringar. Socialnämnden för barn och unga tar sin del av det kommunala ansvaret för barnens och ungdomarnas bästa och för ett tryggare Uppsala. Det gäller såväl översiktsplanering och stadsdelsutveckling med sociala perspektiv, som förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikabruk samt brottsförebyggande arbete. MEN I FÖRSTA HAND handlar det om att ge det stöd som behövs till utsatta barn och ungdomar; till barn med otrygga och socialt utsatta hem; till barn med missbrukande föräldrar, till barn som blir slagna, till barn som inte får den omvårdnad som de behöver. Men även stöd till och insatser för barn och ungdomar som själva strular till det, trots en ytligt sett god uppväxtmiljö. I de många gånger mycket svåra avvägningar som socialtjänstens professionella medarbetare och politikerna i nämnden ställs inför återkommer vi till riktmärket i FNs barnkonvention barnets bästa. Varje barns rätt till god hälsa, till goda uppväxtförhållanden och till utvecklingsmöjligheter är alltid ledstjärnan. Anders A. Aronsson (FP) Ordförande i socialnämnden för barn och unga Uppsala kommun Konkreta insatser för ett tryggare Uppsala Det ska vara tryggt att växa upp. På uppdrag av Socialnämnden för barn och unga genomför Brottsförebyggande rådet i Uppsala såväl slyröjning som trygghetsvandringar. Många städer har ett brottsförebyggande råd på inrådan av Brå en statlig myndighet med uppgift att bland annat stödja lokalt brottsförebyggande arbete. Arbetet som utförs av rådet är något som respektive kommun beslutar och organiserar på egen hand. I Uppsala innebär det bland annat att sträva efter ett strukturerat och effektivt samarbete mellan kommunens skolor, socialtjänst och polis. Vi har ett extra tydligt uttalat fokus på barn och ungdomar i Uppsala. Grundsynen är helt enkelt att det är viktigt att barn och ungdomar får en bra start i livet, säger Ann-Christine Dahlén, samordnare för Uppsalas brottsförebyggande råd. Fler aktörer I Brottsförebyggande rådet i Uppsala finns bland annat Uppsala föreningsråd, Uppsala Handelsförening, polisen, åklagaren, fritidsverksamhet, socialtjänsten och brandförsvaret representerade. Rådet har inte direkt beslutsrätt men samtliga representanter har förmågan att påverka inom respektive enhet. Genom effektiva samarbetsformer kan vi kartlägga och verkställa brottsförebyggande insatser med bättre resultat, säger Torsten Tornberg (M), ordförande i rådet, och ledamot i Socialnämnden för barn och unga. Viktig konferensvärd I oktober var Uppsalas brottsförebyggande råd tillsammans med myndigheten Brå värd för den nationella brottförebyggande konferensen Råd för framtiden, en tvådagarskonferens på Uppsala konsert och kongress med över 350 deltagare från hela landet som gästades av företrädare från politiken, polisen, ideella organisationer samt brotts- och drogförebyggande samordnare. På agendan stod aktuell forskning och verksamhet inom brottsprevention. Det är en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Det är intressant att ta del av pågående forskning och projekt i andra delar av Sverige, säger Ann-Christine Dahlén. Initierat trygghetsvandringar Trivsamma utrymmen i staden är en bra grund för trygghet. Under hösten har trygghetsvandringar genomförts i bl.a. Sävja, Flogsta/ Ekeby, Gränby och Stadsträdgården. Tillsammans med kommunala tjänstemän, lokala fastighetsägare och polis betar vi av staden och identifierar otrygga områden. Därefter fokuserar vi på trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder som förbättring av belysning och röjning av sly, säger Ann-Christine Dahlén. Ann-Christine Dahlén Fler toaletter Jag önskar att de naturliga mötesplatserna i stan blev fler. De bidrar till ökad trygghet. Evenemang som lockar blandade åldrar, till exempel Kulturnatten, är också mycket bra. Därutöver står fler allmänna toaletter i det offentliga uterummet på agendan. Mitt mål är att få fram betydligt fler trevliga offentliga toaletter som ett tryggt alternativ för unga tjejer som i brist på annat väljer en mörk och otrygg skogsdunge, säger Ann- Christine. Agera rätt Utpressning genom att tvinga till sig pengar, saker eller tjänster för påhittade skulder förekommer bland ungdomar i många städer. Här i Uppsala har vi lyft problemet genom att informera om det och ge tips på hur man bör agera som vuxen. Vi har tagit fram en skrift som framför allt riktar sig till skolor och fritidsgårdar. Syftet är att personalen ska få vägledning och handla efter samma rutiner. Den finns att ladda ner på www. uppsala.se/brauppsala, berättar Ann-Christine. Som förälder finns naturligtvis också mycket att göra: Ta dig tid att kolla upp hur det egentligen är med barnets borttappade mobil eller jacka. Prata och stötta ditt barn och polisanmäl om det visar sig ligga ett brott bakom. Barn och ungdomar är ofta rädda för repressalier och då behövs en vuxen som hjälper till att sätta stopp. ILLUSTRATION: Anna Olofsson EN TIDNING FRÅN SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA. Frågor om innehållet besvaras av: JAN HOLMLUND Uppdragschef Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Denna tidning är annonsfi nansierad och belastar inte ekonomiskt socialnämnden för barn och unga. -makes you visible Projektledare: Anders Söderberg, Roger Nydahl, Redaktör: Thérése Larsson vxl Stålg Uppsala Grafisk form: Omslagsbild: Repro: Tryck: Anna Hammarbäck Patrik Lundin JMS Mittmedia Print

3 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 3 Åsa Morén är vice stadsdirektör och säkerhetschef i Uppsala kommun. ARBETAR FÖR ETT TRYGGT OCH SÄKERT UPPSALA I bilen, på skolan eller i centrum sent på natten. Uppsala kommun arbetar för att alla ska känna sig trygga och säkra oavsett var man befinner sig i kommunen. Uppsala kommuns säkerhetsarbete sker på en rad olika plan. När det gäller verksamheter som bedrivs i kommunen, som skola, äldrevård och i kommunhuset, ingår säkerhetsarbetet som en självklar del i verksamhetsplaneringen. Om något inträffar så finns en skyldighet att rapportera detta och därefter följer arbetet att minimera risken för att det inträffar igen. Ett par områden som kommunen kontinuerligt arbetar med är brandskydd och fallolyckor bland äldre. Men säkerhetsarbetet förekommer även i vanliga hem med personer som till exempel har hemtjänst. Flera hundra vårdbiträden har till exempel utbildats i hur man arbetar förebyggande med brandskydd i enskilda hem. Det är servicetagarnas hem men också våra medarbetares arbetsmiljö och där ska både servicetagarna och de anställda kunna känna sig säkra, säger Åsa Morén, vice stadsdirektör och säkerhetschef i Uppsala kommun och fortsätter: Man ska kunna känna sig trygg och vara säker i alla kommunala verksamheter. Det är en stor organisation det handlar om och säkerhetsarbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet det rör. Men även utanför kommunens verksamheter märks säkerhetsarbetet. Genom trafiksäkerhetsrådet ser kommunen till att uppsalaborna på ett säkert sätt tar sig fram i trafiken. Detta sker bland annat genom att informera allmänheten om trafiksäkerhetsfrågor och olycksrisker i trafiken. Rådet består av 39 medlemsorganisationer och är en egen enhet inom gatu- och trafiknämndens verksamhetsområde. Tryggare Uppsala län är ett annat samarbetsorgan bestående av bland annat kommunerna i länet, polis, landsting, länsstyrelsen, försäkringsbolag och en rad näringsidkare som syftar till att minska brottsligheten, öka tryggheten och se till att brottsoffren får den hjälp och det stöd som de har rätt Man ska kunna känna sig trygg och vara säker i alla kommunala verksamheter. till. Genom att var och en av medlemmarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet så kan ett bredare grepp tas om problemet. Samverkan har bland annat gällt våld mot kvinnor, bilrelaterade inbrott, butiksrån och gatuvåld. Arbetet har utgått från vilka brott som förekommit mer än andra och insatserna har intensifierats på de platser brotten har förekommit. Till exempel startade en rad olika aktiviteter med fler vuxna närvarande i centrala delarna i Uppsala efter krogarna stängt på helgerna för att minska gatuvåldet. Det visade sig bli lugnare efter det. Ungdomarna uppskattade också det här initiativet, berättar Åsa Morén. Just när det gäller vuxna på stan så har en stor aktiv organisation byggts upp som kvälls- och nattetid rör sig där ungdomarna befinner sig. Här ser man ett stort engagemang bland uppsalaborna att ställa upp. Ett annat initiativ är Fett me kärlek, en trygg och drogfri festival i Uppsala som visar att ungdomar kan festa och ha roligt nyktert i en säker miljö. Kommunen har också ett områdesansvar när det gäller krissituationer. En krisledningsnämnd kan snabbt rycka in och ta över det som andra nämnder normalt hanterar när något händer som är så allvarligt att de vanliga samhällssystemen inte fungerar. Lyckligtvis har vi aldrig behövt aktivera krisledningsnämnden, men däremot har dess tjänstmannagrupp fått agera vid flera tillfällen, bland annat under tsunamikatastrofen och pandemifaran. Det är viktigt för en kommun att vara väl förberedd när och om en stor kris inträffar. Därför tränar och utbildar vi oss kontinuerligt för att klara en sådan situation.

4 4 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga FOTO: Johan Alp FOTO: Alexander Joneby Skräddarsytt nät för trygghet Att växa upp ska vara tryggt. I en stad med invånare finns naturligt olika behov hos våra barn och ungdomar. Den röda tråden i Uppsala kommuns filosofi är kärlek och omsorg via individanpassade lösningar. Uppsala kommun Vård & bildning har ett heltäckande upplägg för att fånga upp de barn, ungdomar och familjer som behöver extra stöttning. Det kan handla om personlig assistent, boende för barn med multifunktionshinder, nyanlända flyktingbarn eller behandlingshem för trassliga tonåringar. Vägen till hjälp går via LSS (Lagen om stöd och service), genom en biståndshandläggare på kommunen eller via Socialtjänsten. Grundtanken är nära hjälp för individens bästa. Vi är inte ett vinstdrivande företag och ett eventuellt överskott går raka vägen till utveckling av den befintliga verksamheten, säger Yvonne Bispfors, affärsområdeschef, Vård & bildning. Stärkande boende I dagsläget driver Uppsala kommun fem boenden för små barn och familjer. Varje hem rymmer mellan ett till fem barn och ungdomar. För att få hjälp krävs en kontakt med LSS och ett läkarutlåtande. Därutöver driver kommunen fem HVB-hem för barn och ungdomar från 1 till 21 år. Älby Behandlingshem fokuserar på ungdomar år som ofta har en akututredning via Socialjouren i bagaget. Eksätra, som ligger i vackra Hågadalen, är ett be- Hit kan vem som helst komma. Det kan till exempel handla om alkohol, narkotika eller för mycket dataspel. handlingshem med en integrerad resursskola för grundskoleungdomar med beteendeproblematik, ofta kopplat till en ADHD-diagnos. Insatserna som sträcker sig över hela dygnet innefattar samverkansarbete med föräldrarna och föräldrautbildning samt skola, boende och fritid. För att nå målen används kognitiv beteendeterapi (KBT), behandlingstiden är cirka ett år, säger Zorica Lohajner, enhetschef, Eksätra Behandlingshem. Eksätras modell bygger på bibehållen närhet till elevens familj och vänner. Ett viktigt inslag är dessutom en psykoterapihund. Vår samojed Shimo avleder många utbrott hos våra utåtagerande barn. Han får ungdomarna att känna sig tryggare och vår psykolog använder honom i kontakten med dem. Psykoterapihunden ger emotionellt stöd och har en lugnande effekt. Sedan Shimo kom till behandlingshemmet har vi betydligt färre utbrott, säger Zorica Lohajner. Viktig anknytning Behandlingshemmet Nyckelgården ligger i en villa i centrala Uppsala och finns för familjer med barn mellan 0 och 12 år. Syftet är att förstärka anknytningen, samspelet och kommunikationen mellan barn och föräldrar. Det handlar ofta om att stärka rutiner i vardagen och att stödja gränssättning, säger Margareta Roman, enhetschef, Nyckelgården. För föräldrar och barn med funktionshinder finns stödjande insatser som följeslagare till innebandyträningar och andra fritidsaktiviteter. För barn som har svårigheter socialt finns även möjligheten att nyttja kontaktpersonverksamhet. Rättigheten att få kontaktstöd går via kommunens biståndshandläggare. En tonårstjej som hade svårt att hitta vänner på grund av sociala svårigheter hjälpte vi nyligen med en kontaktperson. Hon ville gärna komma i kontakt med någon som också brinner för teknik och naturvetenskap. Vi söker ofta kontaktpersoner via jobbmässor, nu senast via lappar på Ångströmlaboratoriet, säger Yvonne Bispfors, affärsområdeschef, Vård & bildning. Pappavåld i fokus Brogårdens akut- och utredningshem ligger strax utanför Uppsala, har 18 platser och tar emot barnfamiljer samt ensamplacerade barn på uppdrag av Socialtjänsten. De flesta av familjerna befinner sig i en akut kris. I majoriteten förekommer eller har det

5 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 5 Samojedhunden Shimo är värd sin vikt i guld. Med hjälp av honom blir de utåtagerande barnen på Eksätra Behandlingshem betydligt lugnare. Personalen upplever dessutom att barnen får lättare att prata om känslor. förekommit våld, oftast från pappan. Under en tvåårsperiod pågår ett projekt med stöd av bidragsmedel från Länsstyrelsen. Projektet innefattar fyra verksamheter; Brogården, barn- och ungdomsenhet Norr och Söder samt Mansmottagningen mot våld, pappagruppen. I de allra flesta fall är det mammor och barn som placeras för skydd eller för utredning av sitt föräldraskap. Papporna står vanligtvis utanför vilket innebär att de vare sig behöver ta ansvar för sina barns situation eller för det våld som förekommit. För de barn som lever i dessa familjer innebär det att situationen ofta fortsätter och förvärras. På Brogården har vi tack vare projektet lyckats synliggöra våld på ett tydligare sätt än tidigare och utvecklat vårt säkerhetsarbete kring barnen i dessa familjer. Genom att involvera och erbjuda papporna stöd och hjälp i föräldraskapet kan vi lösa mycket och bryta ett mönster som kanske pågått i generationer, säger Inger Selling, enhetschef, Brogården. Tidig hjälp För att fånga upp problem och förhindra att de växer sig så pass stora att Socialtjänstens myndighetsutövande del blir inblandad driver Uppsala Kommun, Råd & Stöd Ungdomscentrum på Kungsgatan 66. Hit kan barn och ungdomar inklusive föräldrar vända sig för ett bollplank redan i ett tidigt skede. Om föräldrar tar hjälp och ungdomar på glid fångas upp tidigare behöver det inte gå så långt som behandling på ett HVB-hem. Hit kan vem som helst komma. Det kan till exempel handla om alkohol, narkotika eller för mycket dataspel. Vi erbjuder medling mellan unga gärningsmän och brottsoffer, stöd till ungdomar som utsatts för brott och enskilda psykologsamtal för ungdomar och familjesamtal, säger Eva Köpman, chef för Råd & Stöd. Inom Råd & Stöd finns även enheten Trappan som vänder sig till barn och ungdomar med anhöriga som har alkohol/drogberoende eller psykisk ohälsa. Här erbjuds hjälp såväl enskilt som i grupp samt kurser i positivt föräldraskap. FÖR DIG SOM VILL VETA MER LSS (Lagen om stöd och service) En rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Lagen om särskild vård av unga, LVU I de fall föräldrar inte samtycker till behövlig stöd, hjälp och vård kan insatser genomföras utan så kallat samtycke. Det är en rättslig process som dels passerar en politisk prövning, dels en förvaltningsrättsprocess. Tvångsvård kan vara aktuellt om man som barn far illa i hemmiljön samt om man som ungdom utsätter sig själv för ett riskbeteende. Socialtjänstlagen, SoL Bestämmelser som rör dina rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd samt kommunens ansvar för: Barn och ungdomar, Människor med missbruksproblem, Äldre människor, Människor med funktionshinder, Anhörigvårdare och Brottsoffer. Socialsekreterare Tjänsteman som tar emot och utreder anmälning gällande barn och ungdomar i åldern 0 till 20 år. Socialsekreteraren ger råd, stöd samt fattar beslut om bistånd till olika hjälpinsatser i syfte att stödja barnet/ungdomen/familjen. Socialjour Socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Hit kan du ringa på kvällar och helger för hjälp. Öppettider mån-tors kl , fre-sön samt helgdagar kl Tel Kl finns beredskap som nås via SOS 112. HVB (Hem för vård eller boende) En institution som erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Trappan Hjälp för barn och ungdomar 5-20 år som har föräldrar med alkohol/ drogberoende eller psykisk ohälsa. Gruppverksamhet samt enskilda krissamtal. Även kurser i positivt föräldraskap. Adress: Von Bahrs väg 3 A, tel Ungdomscentrum Uppsala Kommuns ungdomscentrum på Kungsgatan 66 för föräldrar, barn och ungdomar som behöver ett bollplank. Telefon expedition: Uppsala kommun Vård & bildning Vård & bildning har anställda och omsätter 5,3 miljarder kronor. I arbetet ingår att driva förskolor, skolor och gymnasier, daglig verksamhet, personlig assistans, stöd vid funktionshinder, äldreboende och hemvård. Bibliotek, konst och teater ingår också i verksamheten. ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN VIT JUL VI VILL GÖRA SKILLNAD, VILL DU? Visste du att vart tionde barn känner oro inför julen? Inte för att tomten ska ge fel julklappar, utan för att han vinglar så konstigt. Vi vill få fler vuxna att avstå alkohol under julhelgen och genomför även en rad alkoholfria aktiviteter för barn och ungdomar runt om i landet. På Vit juls hemsida finns uppgifter om de aktiviteter som finns nära dig. Ta ställning du med och skippa alkoholen i år! Om du kan lova att avstå alkohol över 2,25% under julafton, juldagen och annandagen räknas det som ett ställningstagande. IOGT-NTO-rörelsen i Uppsala kommer att finnas på Forumtorget den 10 och den 17 december mellan 11 och 16. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. IOGT-NTO-rörelsen i Uppsala län Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. FÖRÄLDER SYSKON ANHÖRIG KAMRAT När bekymren hopar sig. När ditt barn eller andra du känner använder droger, då kan hjälpen vara närmare än du tror! Vänd dig då med förtroende till oss för stöd, hjälp eller råd. Föräldraföreningen Mot Narkotika UPPSALA S:t Olofsgatan 35, UPPSALA Tel: E-post:

6 6 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga NÄTVERKET För folkhälsoarbete mot!drogmissbruk bland unga i Uppsala SAMARBETE ENGAGEMANG KUNSKAP Vägen till framgång ligger i att engagera elever, föräldrar, skolpersonal, poliser, socialarbetare, fritidsgårdspersonal och många andra. Följande verksamheter finns representerade i Nätverket Verksamheter i Uppsala läns landsting Plusteamet Ungdomshälsan Hälsoäventyret Verksamheter i Uppsala kommun Ungdomscentrum Trappan Mentorn Grundskolan Gymnasieskolan Fritidsgården mfl. Nätverket för drogförebyggande arbete med folkhälsoperspektiv i Uppsala verkar för en samsyn och planerar tillsammans insatser för att förebygga drogmissbruk bland barn och unga. Vi arbetar långsiktigt och uthålligt genom att alla aktörer tillför sin kompetens i nätverket. Föräldraföreningen Mot Narkotika Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande Studenthälsan Polismyndigheten Svenska kyrkan mfl. Vi möter omvärldens förändringar med handlingskraft, effektivitet och samarbete. Kontakta gärna oss om du har frågor, idéer eller synpunkter. Kontaktperson: Preventionssamordnare tfn COPE föräldrautbildningsprogram för dig som har barn i åldern 3-12 år samt i tonåren COPE är en föräldrautbildning som utmanar föräldrar till förändring! Hilde Wiberg är familjebehandlare på en familjeenhet inom kommunens Råd & Stöd och kurator på en av Uppsalas ungdomsmottagningar har under många år jobbat som kursledare i Uppsala för föräldrautbildningen COPE. Hilde berättar vidare att COPE är en utbildning som hjälper föräldrar att hitta nya verktyg. Att få möta andra vuxna som har liknande erfarenheter av att vara tex tonårsförälder. Hilde Wiberg Hilde säger att en mamma berättade att hon efter kursen kände sig som en helt ny mamma, hon hade blivit medveten om hur viktigt hennes bemötande gentemot sina barn är för att det skulle fungera hemma. En av COPEs målsättningar är att uppmuntra och möjliggöra nätverksbyggande mellan föräldrar och att faktiskt lyfta föräldrarna som experter på sina egna barn. Genom att föräldrarna får nya verktyg till sitt föräldraskap så växer många under kursen och känner sig stärkta i sin föräldraroll. Den senaste forskningen visar också att föräldrar som gått kursen får verktyg och nya sätt att tänka, stressen minskar, barnets beteendeproblem minskar och relationen mellan barn och förälder blir bättre. Hilde välkomnar nyfikna föräldrar att gå kursen som startar i vår igen. COPE står för The Community Parent Education Program och har utvecklats av professor Charles Cunningham och hans medarbetare vid McMasters University i Kanada. Föräldrautbildningen COPE har använts närmare 10 år i Uppsala. Forskning och utvärderingar visar på goda resultat. Kursstart Kurserna startar under vecka 5, 2012 och omfattar ca 10 träffar. Måndagar för tonårsföräldrar och tisdagar för barn 3-12 år, mellan kl Har du ytterligare frågor, ring gärna! Kursen är kostnadsfri! Lokal: Infoteket, S:t Johannesgatan 28 D (vid Kungsgärdets sjukhus) För mer info se sök vidare på COPE eller på Cope-föreningens hemsida som närmare beskriver vad Cope kan innebära för en familj. Välkommen att höra av dig per telefon eller e-post Lena Justusson Hilde Wiberg Eva Soto-Roback

7 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 7 BARNOMBUDSMANNEN Ett stöttande bollplank för både stor och liten Uppsala är en av åtta kommuner som satsat på en lokal Barnombudsman. Att lyssna och att snappa upp angelägna frågor som rör barn och unga står högst på agendan. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. Men verksamheten i Uppsala är en ideell förening och drivs med hjälp av ekonomiskt stöd från so cialnämnden för barn & unga. Vi finns på plats sedan 1988 och Uppsala var först i Sverige med lokal Barnombudsman. I dag är vi fyra personer som jobbar heltid för barnens bästa, säger Ida B Lindman, verksamhetsansvarig. En viktig uppgift för att delta i samhällsdebatten och att påverka beslutsfattares och allmänhetens förhållningssätt i angelägna frågor som rör barn och ungas rättigheter och intressen. Viktigt att bli hörd Arbetet innebär besök hos skolklasser, kontakt med socialtjänst samt barnpsykiatrin och att fungera som opinionsbildare, kunskapsförmedlare och påtryckare. Barnombudsmannen i Uppsala finns tillhands för både barn och föräldrar som behöver någon som lyssnar. Jag upplever att fler och fler barn och ungdomar saknar tillgängliga vuxna i sin närhet. Många har ett uppdämt behov av att få prata om sina känslor och upplevelser, säger Ida B Lindman. Angeläget bollplank Även vuxna nyttjar Barnombudsmannen i Uppsala. Anledningen till kontakt är ofta vårdnadstvister, skolproblem, barn som slutat äta, separationer och mobbning. Majoriteten som kontaktar oss behöver ett bollplank. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym både som vuxen och barn. Vid önskemål slussar vi vidare till rätt kommunal verksamhet för specialistkompetens, säger Ida B Lindman. Viktigt civilkurage Ida B Lindman och hennes fyra kollegor står även bakom Mötesplatsen ett arrangerat möte mellan politiker och ungdomar på Grand, samt magasinet Word för gymnasieungdomar. Man stärker även vuxna som rör Ida B Lindman, Verksamhetsansvarig på Barnombudsmannen i Uppsala brinner för sin uppgift. sig i barnens och ungdomarnas närhet via föreläsningar på idrottsföreningar och skolor. Vuxna som saknar kunskap och vana väljer ofta att inte se problem. Vår ambition är att ge vuxna handlingskraft att ingripa när barn och ungdomar far illa, säger Ida. Cirka 500 barn och vuxna kontaktar Barnombudsmannen i Uppsala varje månad. Vi har alla lång erfarenhet och vet att det är jobbigt att bära omkring på ledsamheter, ilska och funderingar på egen hand. Kontakta oss för stöd när du inte har någon i din närhet som känns okej att prata med, säger Ida. KONTAKT E-post: nu telefon , vardagar mellan klockan 9 och 16. På helger och kvällar kan du ringa till Bris (Barnens rätt i samhället) på telefon FOTO: Patrik Lundin Behöver ditt barn extra hjälp? Vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder fritids, ungdomshelg, korttids och ett tryggt boende för barn med funktionsnedsättning. Välkommen att ringa

8 8 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga MATTIAS RICKMAN 20 år, Uppsala Jag har nattvandrat regelbundet de senaste åren, det här blir min andra Valborg. Jag har lånat ut min mobiltelefon till många unga som druckit för mycket och sett till att de kommit hem. Jag har aldrig känt mig hotad, snarare uppskattad. Det känns bra att hjälpa till och att känna sig behövd. NADJA BOUCHELOUKH Uppsala Jag jobbar på förskola och vill gärna hjälpa även större barn. Jag har två tonåringar själv och vet hur viktigt det är för unga att ha trygga vuxna omkring sig. Jag nattvandrar regelbundet med La Softa i Gottsunda. Fler föräldrar borde ta sig ut på stan för att se miljön som våra ungdomar rör sig i. CHRISTIAN KILLINER 31 år, Uppsala Jag utbildar mig till gym nattvandringen som ett b domar. Många unga inser av sitt drickande och utsä hittade exempelvis en be sammans med en äldre k Då tillkallade jag Socialjo henne tills hon fick skjuts att ungdomarna är glada Många uttrycker sin upps VALBORG I UPPSALA Nattvandrare sprider trygghet Ett gediget arbete sker för att motverka våld, fylla och misshandel under Valborg i Uppsala ett evenemang som i år lockade människor. Vi följde nattvandrarna och fick en inblick i en viktig och betydande insats för Uppsalabornas trygghet. SStrax efter klockan är ett gäng kaffetermosar redan fyllda och ett fat dignar av goda mackor på nattvandrarnas högkvarter på Väderkvarnsgatan i centrala Uppsala. Strax därpå droppar påbyltade människor i olika åldrar in. De hejar, skrattar och stämningen är uppsluppen och trevlig. Klockan åtta välkomnas hela gänget av Claes Tollinger, socialtjänsteman på Uppsala kommun inom divisionen Vård & Bildning och samordnare för kvällens nattvandring. Christer Nordström, polis och presstalesman i Uppsala län, börjar med en lägesrapport av det pågående valborgsfirandet: Det har börjat mycket bra. 20 unga vuxna födda mellan 1988 och 1991 är omhändertagna för fylla. I jämförelse med 2010 är det rekordlugnt så här långt. Men det kan ändras. Vi sätter ett jättestort värde på att ni alla finns som en extra resurs. Genom att socialtjänsten, polisen och nattvandrare samarbetar kan vi göra Uppsala tryggare. Effektivt samarbete Verksamheten är ideell och beroende av människor som investerar sin fritid. Kvällens nattvandrare är drygt 100 till antalet och kommer från Socialjouren, Råd & Stöd, Livets Ord, Pannkakskyrkan, La Softa, Gottsunda Nattvandrare, Eriksbergs nattvandrare och Svenska kyrkan. Som grund för att fånga upp unga i behov av hjälp denna kalla men vårlika kväll finns ett välstrukturerat samarbete mellan polis, sjukvård, transport, familjehem, frivilligorganisationer, Råd & Stöd Uppsala kommun och kollektivtrafiken. Fokus är barn och ungdomar under 15 år. Lugn start Samtliga nattvandrare utrusats med telefonnummer till bland annat socialjour, brandförsvar, polis, trafikledning, befälsbil och Röda Korset och påminns om att alla nattvandrare åker gratis på bussarna. Stadsparken är relativt lugn. I Ekonomikumparken däremot har det samlats jättemycket folk. Många är unga och risken finns att folk drar ihop skräp och tänder brasor. Vi har hällt ut mycket sprit, så frågan är om man kan dricka Uppsalas grundvatten i morgon, säger polis Tomas Eriksson med glimten i ögat. Varannan vatten Under 2000-talet har fyllan tilltagit på studentnationerna. För fem år sedan begärde vi ett möte med nationernas kuratorer då vi ansåg att något måste göras. Varannan Vatten-kampanjen är ett led i detta som förhoppningsvis gör kvällen lugnare, säger Christer Nordström. Kampanjen går ut på att få nationsgästerna att dricka mer vatten och mindre alkoholhaltiga drycker för ett trevligare Valborgsfirande. Kampanjen togs väl emot av såväl gäster som personal på Uppsalas studentnationer 2009 och 2010 och gav ett mycket lyckat resultat. I år genomför nationernas samarbetsorgan Kuratorskonventet kampanjen med stöd från Uppsala universitet, Uppsala kommun, Uppsala Studentkår och Länsförsäkringar. Inför årets Valborg togs flaskor fram vilket är fler än tidigare. Årets Valborg började relativt lugnt. Framåt natten blev det mer intensivt med småstökig fylla och misshandel, men vi hade full kontroll. Många alkoholhaltiga drycker hälldes ut under Valborgsnatten. För att få nationsgästerna att dricka mindre alkoholhaltiga drycker satsade Kuratorskonventet även i år på Varannan Vatten-kampanjen och gratis vattenflaskor. Uppskattat gäng Framåt halv nio åker varma jackor på liksom tydliga band på nattvandrarnas armar. Därefter ger man sig iväg i folkvimlet på Uppsalas gator. En grupp tar sig till brasan i Gamla Uppsala. Gottsundagänget tar sig via St Persgatan till citykärnan och vidare förbi Upplandsmuseet med siktet inställt på Ekonomikumparken. Vingliga och glada ungdomar stannar nattvandrarna på vägen för vägbeskrivningar till olika nationer. Jag har mycket kontakt med ungdomar via mitt jobb på Gottsunda teater och ser nattvandringen som ytterligare ett sätt att hjälpa till. Jag började nattvandra i samband med bilbränderna i Gottsunda för två år sen. Unga tjejer på väg hem på natten brukar ofta fråga oss nattvandrare om lotsning hem i mörkret, säger Hans Wärnsberg. Konkreta insatser Vi tar oss fram genom skräpet i Ekonomikumparken där drygt ungdomar vistats under dagen. Nu är området, som mest liknar en stor skräphög med överfyllda bajamajor, relativt öde. Nattvandrarna skannar av området med hjälp av ficklampor. Vi söker igenom parken för att se att ingen blivit lämnad kvar i mörkret. Vi har hittat sovande ungdomar med alldeles för mycket sprit i kroppen tidigare år. Då väcker vi dem och ser till att de kommer hem. En gång hittade jag en tjej som inte mådde bra och vaktade henne till Socialjouren kom och körde henne hem, säger Christian Killiner. Lång natt Framåt midnatt lämnar jag nattvandrargänget mellan trädstammarna i en av stadens parker. Det är kallt trots partystämningen i luften och ännu återstår många timmars vandring och många människomöten för det entusiastiska gänget. Morgonen därpå får jag veta att majoriteten vandrat till klockan och att insatsen räddat livet på två unga män som somnat bakom Uppsala Gamla Högar i en temperatur av minus en grad. Enligt Christer Nordström, polis och presstalesman, omhändertogs 96 personer under Valborg. Förra året var siffran drygt 100. Årets Valborg började relativt lugnt. Framåt natten blev det mer intensivt med småstökig fylla och misshandel, men vi hade full kontroll. VILL DU OCKSÅ NATTVANDRA OCH SPRIDA TRYGGHET BLAND UPPSALAS UNGDOMAR? Titta in på eller kontakta Claes Tollinger vid kommunens Råd & Stöd verksamhet FOTO: Arash Atri

9 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 9 nasielärare och ser ra sätt att hjälpa unginte konsekvenserna tter sig för risker. Jag rusad tjej en gång tilllle i utkanten av stan. uren och vaktade hem. Jag upplever att vi finns där ute. kattning. JOHAN ERIKSSON 42 år, Uppsala Jag tycker om att vara på stan och se vad som händer. Vissa ungdomar vill inte prata med myndighetspersoner, jag har själv ett förflutet på gatan och har därmed en annan ingång i kontakten med ungdomarna. Vi nattvandrar framför allt i utkanterna där andra vuxna inte rör sig och behövs som komplement till Polisen. Jag har hjälpt många fulla ungdomar hem och avstyrt en 14-årig berusad tjej från att hoppa in i en bil full av män. Valborg i Uppsala innehåller såväl sill, jordgubbar, champagnegalopp, båtrace i Fyrisån och picknick som mycket festande. Klockan hade Uppsalapolisen omhändertagit 20 unga vuxna mellan 20 och 23 år. Relativt få i jämförelse med tidigare år. Innan den kalla natten var slut hade drygt 90 personer omhändertagits varav två var under 18 år. Ingela Tholander och Natalie Pogossov, Stödcentrum för unga brottsutsatta samt Sara Nyström och Jonas Galfvensjö på kommunens Medlingsverksamhet drivs av en gemensam ambition: att stärka ungdomar. Support för en lättare morgondag Ungdomar som kommer till Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medlingsverksamheten har alla en intention om en bättre framtid. Många bär på ilska, sorg och hämndlystnad. Men efter professionell handledning och ett medlingsmöte är de jobbiga känslorna ofta utbytta mot lättnad. Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medling drivs under Ungdomscentrums tak på Kungsgatan 66 i Uppsala. Här får brottsdrabbade och unga gärningspersoner professionell vägledning, stöttning och effektiva verktyg för att tackla morgondagen. Vi arbetar under sekretess och hjälpen är kostnadsfri. Cirka 25 ungdomar mellan 13 och 20 år kommer varje månad. Ofta via tips från polis eller skolkurator, säger Ingela Tholander, socionom på Stödcentrum för unga brottsutsatta. Människor som utsätts för brott som misshandel, hot, rån, våldtäkt och ofredanden känner sig ofta kränkta, förvirrade, rädda och arga. Målet är att ge kunskap om vanliga reaktioner och hur de kan hanteras, support för att återerövra tryggheten som fått sig en törn samt hjälp för att förbereda sig inför en eventuell rättegång. Att sätta ord på känslorna är en viktig del i bearbetningsprocessen. Vår uppgift är att stärka de brottsdrabbade ungdomarna som alla får en individuell handlingsplan, säger Natalie Pogossov, socionom och familjeterapeut. Konstruktivt möte Kommunens Medlingsverksamhet erbjuder ett möte mellan brottsdrabbade och unga gärningspersoner. Syftet är att ge brottsdrabbade i alla åldrar en möjlighet att bearbeta händelsen, och unga gärningspersoner som polisanmälts och vill ta ansvar för sitt handlande, ett tillfälle att ställa tillrätta. Vem som helst kan ringa för mer info och tidsbokning. Varje år sker cirka medlingar. Vi börjar med ett enskilt samtal som förberedelse för båda parter. Därefter ordnar vi ett gemensamt möte som ger båda parter en möjlighet att prata om brottshändelsen, om varför det hände och konsekvenserna. Ett möte kan ske och bli givande för båda parter även om det gått en tid sedan händelsen, säger Sara Nyström, socionom och medlare. Många ungdomar, som rör sig på samma platser i stan, upplever att det är otroligt skönt att reda ut det som hänt och att man kommer överens om hur man bemöter varandra i framtiden. I och med att alla som kommer har en förhoppning om att lösa saker, och är här frivilligt, går det lugnt till. Vi är erfarna samtalsledare som håller i ramarna och samtalsreglerna är tydliga, säger Jonas Galfvensjö, socionom och medlare. Välkommen att kontakta Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medlingsverksamheten i Ungdomscentrum tele ,

10 10 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga FOTO: Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Tryggheten mäts i skolorna 95 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 känner sig trygga i skolan. Samtidigt tycker tre av tio elever i samma årskurser att skolan är en miljö där man kan kränka varandra utan att vuxna griper in. Det visar en ny undersökning som Uppsala kommun har gjort. Den nya skollagen är tydlig och utgår från barnens behov: Lagen säger att inget barn ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering i skolan och att samtliga vuxna i skolan ska arbeta för likabehandling och mot kränkande behandling. Uppsala kommun lägger stor vikt vid detta och har skrivit in i sina styrdokument att det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkningar i skolan. Målet är strikt och är satt så högt som det bara går. Målsättningen ska också signalera allvaret i detta, säger Annbritt Öqvist på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i Uppsala kommun. Tankar om skolmiljön För första gången har Uppsala kommun genomfört en enkätundersökning där barn i grundskolan fått svara på frågor som rör trygghet, likabehandling och diskriminering i sin skolmiljö. Elever i årskurs 5 och 8 har tillfrågats. Hur eleverna upplever tryggheten varierar stort mellan olika skolor och områden. I genomsnitt svarar 95 procent av eleverna ja på den övergripande frågan om de känner sig trygga i skolan. Undersökningen visar samtidigt att tre av tio elever tycker att skolan är en miljö där man kan kränka varandra utan att vuxna griper in. Med den här undersökningen har vi fått en första bild av hur det ser ut i kommunen. Det är först när vi ställt samma frågor under några år som vi kan se mönster och tendenser, säger Annbritt Öqvist. Resultaten från elevundersökningarna skickas också till skolorna. Samtidigt ställs frågor till rek- Alla individer ska tas på allvar. Det avgörande är hur barnet känner och upplever en situation. torer om hur skolan arbetar med frågor för likabehandling och mot kränkande behandling i syfte att göra en kartläggning och nulägesanalys om hur frågorna tacklas av de vuxna på skolorna. Genom att ställa frågorna får området också uppmärksamhet och kommunens prioriteringar blir tydliga, säger hon. Eleven i centrum Den nya skollagen som trädde i kraft 2011 sätter den enskilda eleven i centrum. Det som en individ upplever som en kränkning kanske inte upplevs som en kränkning för en annan. Alla individer ska tas på allvar. Det avgörande är hur barnet känner och upplever en situation, säger Annbritt Öqvist. Den nya skollagen inkluderar också föräldrarna, som ska erbjudas att vara delaktiga i hur skolan ska arbeta med frågor som rör likabehandling, jämställdhet och trygghet. Varje skola måste ha en plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Föräldrar som upptäcker kränkningar eller diskriminering har möjlighet att anmäla till Skolinspektionen om de upplever att skolan inte tar tag i problemet. FÄLTARNA I GOTTSUNDA/VALSÄTRA Vi möter ungdomar i deras miljöer Vi kan hjälpa till om du eller någon du känner har det svårt, eller om du bara vill prata av dig om vad som helst Vi kan även berätta vart du kan vända dig om du behöver mer stöd Vi jobbar på Råd & stöd, Gottsunda familjeenhet Vi har tystnadsplikt. Självklart måste vi dock anmäla till socialtjänst om barn eller ungdomar riskerar att fara illa Hör gärna av dig! Vi nns i skolan, på fritidsgården, i centrum eller promenerandes på en gångväg nära dig Vi ses! Linus & Sara Linus: linus Sara:

11 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 11 Tryggare Gottsundabor via webb I Gottsunda talas över 100 olika språk. Genom att stärka områdets närvaro på webben, Facebook, via bloggar och kommunens webbplats skapar Uppsala kommun en ny kanal för delaktighet och trygghet. MÖTESPLATS GOTT- SUNDA PÅ WEBBEN är ett projekt med ambitionen att förhindra utanförskap i Gottsunda och Valsätra med cirka människor från världens alla hörn. Målet är att öka medborgarinflytandet och uppmuntra Oskar Jalkevik till dialog. Hemsidan startade i april Vi har cirka 100 besökare i veckan och 240 medlemmar på Facebook, säger Oskar Jalkevik, som arbetar deltid med informationsinsamling och uppdatering. I dag finns närmare 40 föreningar representerade på hemsidan. Den gemensamma nämnaren är kärlek till Gottsunda och till områdets barn och ungdomar. Kalendariet, som just nu innehåller 200 aktiviteter, och bloggen är mest besökta. DET FINNS ETT BEHOV av ett forum där människor och åsikter får mötas. Det pratats om Gottsunda i media men det är sällan som någon Gottsundabo får prata om stadsdelen och vad de faktiskt upplever. Jag gillar Mötesplats Gottsunda på webben och läser vad folk tycker. Jag tittar även in på hemsidan för att se vad som är aktuellt, säger Laven Fathi, 29 år, Gottsundabo och en av Uppsalatidningens bloggare. Inläggen på bloggsidan handlar om allt mellan himmel och jord. Den 28 oktober när den här artikeln produceras skriver signaturen Johan: Har bott här sedan 1998, bra miljö, bra människor o underbar natur, nära till allt o med ett nytt fint FOTO: Anna Maria Mårtensson centrum:). Gottsunda blir bara bättre o bättre. MÅLGRUPPENS KUNSKAPER i svenska varierar. En lättförståelig och enkel svenska är därför av största vikt. Många som känner sig osäkra på språket drar sig för att göra sin röst hörd i verkliga livet. Att skriva ett blogginlägg och framföra sin åsikt på nätet känns oftast lättare. Jag kan dessutom hjälpa till med texter, säger Oskar Jalkevik. Han är övertygad om att alla har tankar och åsikter om hur området bör utvecklas och hemsidan är en utmärkt kanal för att föra fram sina åsikter: Jag uppmuntrar gästbloggare, både unga och gamla som rör sig ute på aktiviteter och kan förmedla sina upplevelser. Mötesplats Gottsunda är ett utmärkt sätt att ge luft åt tankar och funderingar. Vi planerar att göra liknande satsningar för fler stadsdelar i Uppsala. Oskar Jalkevik arbetar deltid med Mötesplats Gottsunda på webben. Det innebär bland annat några timmar varje dag på uppdatering av mötesplatsens olika delar. I snart 20 år har församlingen Livets Ord nattvandrat i Uppsalas stadskärna Varje helg så finns våra frivilliga nattvandrare med de gula jackorna ute bland tonårsgängen, studenterna och krogbesökarna. Vad är det då som motiverar alla dessa volontärer att i regn, kyla och snöslask ge av sin tid för att nattvandra på Uppsalas gator? Nattvandring Att våga bry sig Tryggheten och omsorgen är ledorden som funnits med från första början. Att se den enskilde individen och vara en medmänniska som bryr sig. Att ställa de frågor som ställs alltför sällan hur går det för dig, kan jag hjälpa dig med något?. Det är hjärtat och kärnan i den kristna tron, att se behoven och möta varje människa med omsorg och respekt. Oavsett om det är den hemlöse på gatan eller den prydligt klädde krogbesökaren. Nattvandring Samarbete för ett tryggare Uppsala I Uppsala är vi glada och stolta över det fina samarbete som vuxit fram mellan Livets Ord, myndigheter och ideella organisationer. Att få samarbeta för att göra Uppsala till en tryggare stad att bo och leva i är vårt gemensamma uppdrag. Att som en av kyrkorna i Uppsala göra detta tillsammans med polisen, lokala brottsförebyggande rådet och de sociala myndigheterna känns mycket meningsfullt. Tillsammans skapar vi ett tryggare Uppsala! Välkommen att besöka någon av våra gudstjänster onsdagar 19.00, fredagar (ungdomsmöte), söndagar livets ord livets ord Box 17, Uppsala telefon e-post hemsida

12 12 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga Sociala insatsgrupper hopp för unga Via intensifierat samarbete mellan Polis, Skola, Socialtjänst och Kriminalvård ska rekrytering till kriminella nätverk motverkas. Avhoppare ska dessutom erbjudas stöd för att bryta en kriminell livsstil. Kriminella grupperingar är ett samhällsproblem i storstäder. Rikspolisstyrelsen har därför på uppdrag av Regeringen initierat en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Även ungdomar som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk står i fokus. Projektet som startade den 15 juni 2011 ska genomföras och utvärderas i 12 kommuner. Ett effektivare samarbete mellan olika myndigheter är grunden liksom individuella handlingsplaner som ska skräddarsys för ungdomarnas bästa. Där ska framgå vilka insatser som ska genomföras för den unge och vilka myndigheter som ansvarar för att åtgärderna genomförs. Huvudansvaret för att se till att handlingsplanen verkställs vilar på Socialtjänsten. Vi har jobbat med samverkan mellan SSP (Skola, Socialtjänst och Polis) i Uppsala sedan tidigare. Det här projektet ska effektivisera och utveckla vårt arbete ytterligare. Vi ska rekrytera en socialsekreterare/koordinator som ska samordna och organisera det fortsatta arbetet, säger Lars Nelander, samordnare Uppsala Kommun. Sociala insatsgrupper Arbetet innebär att Socialtjänsten tillsammans med Polisen, berörda myndigheter och frivilligorganisationer ska samarbeta och använda sin samlade kompetens fokuserat och uthålligt. Ungdomar 15 till 18 år, som befinner sig i riskzonen för att rekryteras till kriminalitet, ska fångas upp i tid. Avhoppare från kriminella nätverk i åldern 19 till 25 år ska erbjudas stöttning. I Uppsala väljer man att även hjälpa barn yngre än 15 år. Socialtjänstlagens sekretess har tidigare legat i vägen för effektivt samarbete. Den har förhindrat att diskutera specifika individer över myndighetsgränserna. Men tack vare en ny samtyckesblankett är det möjligt och det är grunden för att lyckas, säger Roger Hellström, samordnare Närpolisen Uppsala/Knivsta. Genom att föräldrar till minderåriga, liksom ungdomar över 18 år, ger sitt medtycke får alla berörda instanser samarbeta och diskutera lösningar för individens bästa. Blanketten används redan i Göteborg med positivt resultat. Roger Hellström En viktig del i det här projektet är samarbetet med kriminalvården då 85 procent av fängelsedömda gängmedlemmar återfaller till ny brottslighet. FOTO: Roger Hellström I riskzonen Nyrekrytering av unga till kriminella nätverk sker framför allt i de socialt mest utsatta bostadsområdena. Barn och ungdomar i riskzonen har ofta problem i skolan, det är inte heller ovanligt att de har kriminellt belastade äldre syskon. Genom att stärka det sociala nätverket kring den unge via särskild yrkesträning, arbete, fritidssysselsättning och särskilt stöd i skolarbetet kan mycket göras. I början på 2000-talet ökade våldet och trygghetsbrotten på offentlig plats i Gottsunda. Genom ökad närvaro av närpoliser har det blivit lugnare. Lugnet hänger nära samman med att många åkt fast och sitter inne. En viktig del i det här projektet är samarbetet med kriminalvården då 85 procent av fängelsedömda gängmedlemmar återfaller till ny brottslighet. Vi måste bli bättre på att ta hand om återvändarna och ge stöd till dem som är motiverade att lämna en kriminell livsstil, säger Roger Hellström. En vanlig kommentar som poliser ofta möter på fältet i kontakten med kriminella ungdomar är samhället skiter ändå i oss. Det känns gott att nu kunna erbjuda en individuell handlingsplan. Genom betydligt effektivare samverkan med alla berörda myndigheter kan vi kartlägga, stötta och prioritera betydligt effektivare. Polisens uppdrag är att identifiera ungdomar som skulle ha nytta av en individuell handlingsplan. Enligt Roger Hellström, samordnare Närpolisen Uppsala/Knivsta handlar det om drygt 100 unga i Uppsala. TRÄNINGSLÄGENHETER I UPPSALA Utslussen arbetar aktivt för ett tryggare Uppsala! STÖD I EGET BOENDE KVALIFICERAT KONTAKTMANNASKAP TILLGÅNG TILL PERSONAL DYGNET RUNT

13 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 13 NY BIBLIOTEKSWEBB FOLKBILDAR Biblioteken i Uppsala kommun, Enköping, Heby, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har tillsammans skapat en helt unik ny webbplats; Här bjuder man på ett helt nytt sätt in användarna till att tycka till, bland annat genom att tipsa och sätta betyg på böcker, filmer och musik. Genom att skapa ett eget konto kan man ha koll på sina lån men också dela med sig av vad man tycker om det man lånat. Du kan till exempel gå en kurs i hur man använder sociala medier och ta del av nyskrivet material av författare med anknytning till länet. Bibli är modern folkbildning i en opretentiös form, menar Kia Gumbel, Uppsala stadsbibliotek och projektägare för Bibli.se. HITTA RÄTT MED INTERAKTIVA KARTOR Nu finns nya interaktiva kartor på Uppsala kommuns webbplats. Ett bra sätt att hitta rätt. Kartorna visar även hur kommunen planerar för stadens utveckling, hur deltagandet såg ut i det senast valet och hur åldersfördelningen ser ut i olika områden. Prova att bygga upp din egen karta med olika lager, skissa och skriv ut, ta del av historiska kartor samt navigera och titta på Uppsalabyggnader från olika håll. VILL DU HA HJÄLP MED MATTELÄXAN? Varje måndag-torsdag kan du chatta med coacher mellan klockan på uppsala.se. De finns för din skull och svarar på olika typer av räkneuppgifter. Coacherna fungerar inte som facit, utan hjälper dig genom att förklara, ge exempel och beskriva vad talet går ut på så att du som elev själv ska kunna lösa talet. Mattecoachningen har uppehåll på sommaren samt en kortare paus vid jul. Kvinnofridsmottagningen Mottagning och rådgivning för dig som utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp , kontorstid Kvinnofridslinjen dygnet runt Kvinnofridsmottagningen är en del av Nationellt centrum för kvinnofrid. Vi finns vid ingång 18. Kom och besök oss på webben

14 14 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga FOTO: Oskar Jalkevik Gottsundadagarna är ett konkret exempel på ett lyckat samarbete och vad nätverk av föreningar, aktörer, boende och näringsliv kan skapa. Socialnämnden för barn och unga en unik samhällsplanerare Genom att se till helheten redan på planeringsstadiet finns mycket att vinna för ett välfungerande samhälle. För samverkan och helhetssyn i Uppsala har Socialnämnden för barn och unga tagit en unik och viktig roll. Samhällsplaneringen sköts traditionellt av aktörer som Byggnadsnämnden och kommunledningskontor inom respektive kommun. Målet med Socialnämnden för barn och ungas unika engagemang i Uppsala är att identifiera svagheter och att därigenom kunna fördela resurser och satsningar på ett bättre sätt. Engagemanget startade 2004 som ett projekt initierat av lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som ansåg att en gemensam insats måste göras i Gottsunda och Valsätra. I dag tillhör stadsdelsutvecklingsarbete den ordinarie verksamheten för Socialnämnden för barn och unga. I socialtjänstlagen 3 kap 1 står att kommuner ska ha ett socialt perspektiv på samhällsplaneringen men mig veterligen är det bara Uppsala som anammat detta så övergripande, säger Hilde Klasson, samordnare, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Effektiv helhetssyn Planering av gator, vägar, byggnationer och skolverksamhet drevs tidigare separat. Tack vare bättre samordning på ett tidigare stadium mellan olika myndigheter, organisationer och föreningar får alla insikt i varandras projekt och därmed en gemensam helhetsbild. Socialnämnden för barn och unga har ett samordningsansvar för den kommunala stadsdelsutvecklingen och följer upp att arbetet, som vi tillsammans kommit överens om, verkligen utförs, säger Hilde Klasson. Mitt uppdrag är att identifiera svaga länkar i olika områden och få personer och funktioner att finna varandra. Genomförda projekt På listan över utförda projekt och aktiviteter, där Socialnämnden för barn och unga varit involverad, finns t.ex. Mötesplats Treklangen i Gottsunda, utbyggnaden av Gottsunda centrum samt slyröjning och förfining kring grönområdet Gipen. Mitt uppdrag är att Hilde Klasson identifiera svaga länkar i olika områden och få personer och funktioner att finna varandra och att bidra till att politikerna fördelar kommunens medel och resurser rättvist. Vi har kommit en bra bit men har mycket kvar att göra, säger Hilde Klasson. Bland projekten som väntar runt hörnet står bland annat skapandet av ett kulturhus samt utveckling av webbkommunikation och sociala medier i Sävja. 8 kr/resa för dig som är 7 t.o.m. 19 år. Med vårt värdekort betalar du bara 8 kronor per resa om du är 7 t.o.m. 19 år. Kortet, som kan lånas ut, passar dig som reser med Stadsbussarna i Uppsala lite då och då. Det finns ett kort för alla. Läs mer på ul.se ul.se STADSBUSSARNA

15 En tidning från Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga 15 Ungplan Målet ger mod att växa Ungplan Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård. Vi finns till för unga människor som behöver stöd i att förändra sin vardag. Vi ser möjligheterna Aleris Ungplan har i mer än 10 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Genom att fokusera på möjligheterna snarare än på problemen bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Vill du också placera hos oss? Kontakta Jan-Erik Edeholm på telefon eller via e-post på Familjeenheterna i Uppsala kommun Du som är förälder - barn - ungdom Familjeenheterna i Uppsala kommun Gamla Uppsala familjeenhet Telefon: Besöksadress: von Bahrs väg 3 B E-post: Gottsunda familjeenhet Telefon: , Besöksadress: Valthornsvägen 1B E-post: Stenhagens familjeenhet Telefon: Besöksadress: Stabby backe 2 och Stenhagsvägen 131 E-post: När livet inte bara är enkelt Sävja familjeenhet Telefon: Besöksadress: Västgötaresan 64 E-postadress: För vidare info se sök vidare på Familjeenhet. -vill du prata och rådgöra med någon om din situation?

16 Välj en personlig assistent som passar din personlighet. De finns hos oss. Ring om du eller ditt barn behöver ledsagare, avlösare, kontaktperson eller personlig assistent Vinterpasset BÄSTA JULKLAPPEN! ETT SÄKERT KORT FÖR ETT LYCKAT JULLOV! Med ett Vinterpass på fi ckan kan du bada och ha kul på Fyrishov och Gottsundabadet varje dag i en månad med start på julafton. Ett perfekt kort för ett lyckat jullov, fyllt av värme och glädje i vintermörkret. Äventyrsbad med varma härliga bubbelpooler. Hopptorn och hinderbana i simhallen. Prova Uppsalas längsta vattenrutschbana, den finns på Gottsundabadet. Vinterpasset upp till 15 år 155:- över 15 år 205:- Köp Vinterpasset redan idag på eller i receptionen på Fyrishov eller Gottsundabadet. Vinterpasset gäller 24/ till 23/ Fyrishov och Gottsundabadet har öppet alla dagar året runt.

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 yppsala "KOMMUN KOMMUNLEDNINGS KONTORET Handläggare Datum Carina Börjesdotter Samordnare Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2015-03-04 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-03- 2 7 Diarienr.)/ SA

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. bris.se 1 Redaktör: Charlotte Ljunggren Art director: Marie Landelius/Landelius design Illustratör: Mia Valgren/Darling management Tryck: Digaloo Var och

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Varför bör vi erbjuda stöd till föräldrar?

Varför bör vi erbjuda stöd till föräldrar? Varför bör vi erbjuda föräldrastöd under barnets hela uppväxt och vad vill föräldrar ha? Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: Eva Lindén Varför bör vi erbjuda

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Plan för arbete med likabehandling. Öppna förskolan

Plan för arbete med likabehandling. Öppna förskolan Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan Inledning På Öppna förskolan ska alla känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande behandling,

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen Anna Sjöstrand Arnell Socialförvaltningen

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Bakgrund IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp)

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) PM 2004 RVII (Dnr 325-3035/2003) Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer