Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter"

Transkript

1 Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter Enkäten om UF-verkningarna 2014

2 Innehåll Ni öppnade mina ögon för min egen framtid Verkningar av programmet UF Ett år som företagare Verkningar av programmet UF Ett år som företagare...3 Ung Företagsamhet...3 Programmet UF Ett år som företagare uppnådde myndig ålder i Finland...3 Enkäten om UF-verkningarna telefonlinjerna gick heta...4 Utredningar från andra nordiska länder...4 Inhemska riktlinjer och kommissionens linjedragningar visar vägen...5 Resultaten av enkäten...6 Företagsamhet Det här e kunskap, färdigheter och attityd...6 Arbetslivsfärdigheter Världen är full med möjligheter vad gäller arbete...7 Kontroll över ekonomin Bokslutet var en fantastisk upplevelse...8 Programmet UF Ett år som företagare lär ut företagaranda i arbetslivet och i den egna businessen...10 Ledande, färdigheter i att uppträda och kontroll över helheter Tack, uppmuntran och utbildning till lärare unga med i programmet UF Ett år som företagare år Vem grundar företag och skapar nya arbetsplatser i Finland på och 2030-talet?...14 Information om Enkäten om UF-verkningar...15 Stegen i programmet UF Ett år som företagare: Från grupp till företag ideskapande, kreativitet, samarbete affärsverksamhetsidé Planering och grundande företagets namn, affärsverksamhetsplan, risker roller och ansvar att kontakta rådgivare / affärslivsvolontärer Inledande av verksamheten kapital, penningtrafik, bokföring produktion av produkten / tjänsten internationalisering och ansvarsfullhet Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet rf (UF) främjar med sin verksamhet företagsam inställning samt aktiv och deltagande verksamhet hos unga i Finland. Genom verksamhetsmodeller som bygger på inlärning genom egen aktivitet stärker vi företagsamhetskunskap och erfarenheter, arbetslivsberedskap och kontroll över egen ekonomi hos barn och unga i åldern 7-25 år. Verksamhetsmodellerna som sträcker sig från de lägsta klasserna till högskolestadiet bildar en helhet, UF Stigen för företagsamhetsfostran. De stöder det arbetet som i skolorna görs inom företagsamhetsfostran. I Ung Företagsamhet rf:s vision har unga en modig inställning till sin egen framtid, de ser möjligheter omkring sig och skapar själva sina arbetsplatser. Programmet UF Ett år som företagare uppnådde myndig ålder i Finland UF Ett år som företagare är ett program som riktas till elever i årskurs 9 och studerande på andra stadiet. I programmet grundar studerande ett miniföretag (UFföretag) som fungerar med riktiga pengar. Företaget fungerar som en egen inlärningsstig till arbetslivsfärdigheter och företagsamhet tillsammans med gruppen som verkar runt omkring. I programmet går man under läsåret igenom alla företagets skeden från grundande till avvecklande. Källor...15 Försäljning och tävlingar regionalmässor, nätverkande, färdigheter i att uppträda försäljning och marknadsföring förädling av idén 4 UF-företagen erbjuder unga en inlärningsmiljö i vilken de kan testa att i praktiken använda sig av de färdigheter de lärt sig i skolan. Inlärning sker genom att lära sig genom egen aktivitet och själv inse saker. Programmet UF Ett år som företagare(company program på engelska) har genomförts i Europa sedan 1960-talet. För närvarande är det både i Europa och världen över det största företagsamhetsprogrammet som baserar sig på learning by doing. Programmet UF Ett år som företagare har använts redan i 95 år runtom världen. Förläggare: Ung Företagsamhet rf, Helsingfors 2014 Redaktion: Arsi Koskenranta och Virpi Utriainen Utseende och layout: Anne Jokisaari Översättning: Tom Nyman (Kielilähetti Oy) Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi FINANSIERAR PROJEKTET UTBILDNINGSSTYRELSEN Avslutande av verksamheten och erfarenheter sammandrag över året slutrapport erfarenheter 5 Under årens lopp har programmet fått fotfäste i finska skolor som en valbar kurs eller som en del av studierna. UF Ett år som företagare har nämnts i läroplanen för yrkesutbildning fr.o.m. år I Finland genomfördes programmet för första gången i mitten på talet. Programmet har alltså uppnått myndig ålder även i Norden som är känt för sin uthållighet, sisu. 2 3

3 Enkäten om UF-verkningarna telefonlinjerna gick heta Det är utmanande att mäta arbetet med företagsamhetsfostran som sker i skolan eftersom verkningarna ofta syns först efter årtionden. Enkäten om UF-verkningarna hade som mål att klargöra hurudana saker de unga som deltagit i programmet lärt sig under den ettåriga erfarenheten och vilka saker de senare burit med sig i sina studier och i arbetslivet. Programmet UF Ett år som företagare har under årens lopp haft över unga deltagare i åldern år. Med en slumpmässig enkät utredde vi hurudana tankar och erfarenheter de som åren medverkat i programmet och som nu är i åldern har om rollen de centrala lärdomarna i programmet: företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och kontroll över ekonomin för närvarande har i deras liv. Tillsammans med UF-alumner nådde vi 332 unga som svarade på enkäten. Som referensgrupp tog vi 93 unga som svarade på enkäten utan att ha UF-erfarenhet. Dessutom samlade vi via telefonintervjuer tankar av 17 unga som deltagit i programmet. Enkäten och resultaten vi fått av den ger oss riktlinjer om hur programmet UF Ett år som företagare och företagsamhetsfostran ska utvecklas framöver Impact of Entrepreneurship Education in Denmark 2013 Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande * ** Karl Wennberg* Niklas Elert** Utredningar från andra nordiska länder Utredningar om programmet UF Ett år som företagare har gjorts också i andra nordiska länder, bl.a. i Danmark i Impact on Entepreneurship Education 2012 och i Sverige i Effekter av utbildning i entreprenörskap I båda utredningarna har man kartlagt utvecklingen av arbetslivsfärdigheter och företagsamhet bland unga som en följd av undervisning i företagsamhetsfostran, speciellt med programmet UF Ett år som företagare. I UF-enkäten har frågeställningarna följt linjen i de övriga nordiska länderna. Rapporterna kan man bekanta sig med via UF:s webbsidor (ungforetagsamhet.fi) Inhemska riktlinjer och kommissionens linjedragningar visar vägen En företagarmässigt eller företagsamt inriktad verksamhetskultur kommer i en nära framtid att bli en framgångsfaktor för läroinrättningar. I den här verksamhetskulturen är det fråga om att aktivera alla inlärare. Den företagarmässiga verksamhetskulturen har i uppgift att fostra inlärare till ansvar över sig själv och sina göranden, uppmuntra till att ta nya steg samt utveckla beredskapen och olika sätt att påverka och delta också i samhällsverksamhet. Undervisnings- och kulturministeriets Riktlinjer för företagsamhetsfostran (UKM 2009:7) ritar upp företagsamhetsfostran på andra stadiet så här: I gymnasiet har företagsamhetsfostran som mål att stärka studerandes beredskap att delta och påverka på olika samhällsområden. Under gymnasieutbildningen skall studerande ta initiativtagande och företagsamhet till sitt verksamhetssätt, få omfattande kunskapsmässig beredskap i företagsamhet, förstå betydelsen av arbete samt känna vilja att själv delta. I den yrkesinriktade utbildningen skall studerande sätta sig in i företagsverksamhet och få företagsamhetsberedskap också i praktiken under perioderna i inlärning i arbete. Alla studerande får grundkunskap i affärsverksamhet och beredskap att fungera företagsamt i annans tjänst. UF Ett år som företagare gav konkretare yrkeskunskap än det man lärde sig i skolan. Vi jobbade passionerat åt oss själva, inte för läraren, vilket motiverade till bättre inlärningsresultat på alla delområden. Det bästa mervärdet kom av de många verkligen viktiga människorelationerna. I Europeiska kommissionens verksamhetsplan Företagsamhet 2020 (COM 2012, 795) uppmanas medlemsländerna att säkra att nyckelfärdigheten företagsamhet inkluderas i läroplanerna för grundskolstadiet och andra stadiet samt yrkes-, högskole- och vuxenutbildningen innan utgången av år Dessutom uppmuntras medlemsländerna att erbjuda unga möjligheten att få åtminstone en erfarenhet i anknytning till företagsamhet innan de uppfyllt sin läroplikt, t.ex. i form av att driva ett miniföretag eller via samarbete mellan skola och företag. I verksamhetsplanen hänvisar man med miniföretag till programmet UF Ett år som företagare som är den mest omfattande av inlärningsmiljöer för företagsamhet i Europa. Programmet UF Ett år som företagare presenteras som en ettårig uppväxtstig. Ett läsår är en tillräckligt lång tid att ha inverkan på de ungas inställningar och ansvarstagande samt förmågan att fungera i grupp och förstå samhällets funktioner genom konkret görande. Utmaningen med att konstruera lärmiljöer som stöder företagsamhetsfostran är att utnyttja undervisningsmetoder och pedagogiska lösningar som tar sikte på företagsamhet och företagarmässig aktivitet samt att se möjligheterna i dem. Studerande och deras förmåga att själv ta fram lösningar bör placeras i centrum av företagsamhetsfostran. Vårt UF-företag var ett förlag som klarade sig ekonomiskt ganska bra för att vara ett UF-företag. Vi jobbade mycket som team med sådana saker som kanske inte har en så central roll i gymnasieutbildning: marknadsföring, försäljning, kundrelationer, mötesteknik och företagsekonomi. I vårt gäng råkade vi alltid hitta någon som hade ens lite erfarenhet av ovan nämnda kunnande innan kursen, och i och med kursen lärde vi oss saker av varandra, vår handledare och naturligtvis genom saker vi gjorde. 4 5

4 6 Resultaten av enkäten Programmet UF Ett år som företagare har producerat många nya företagare i Finland. En av dem är Vasabon Jenni Parpala som anställde sin första arbetstagare till sitt företag, Kiffel, efter att ha fungerat 150 dagar som företagare. Jag har ju redan en sysselsättande funktion, konstaterade Jenni då hon talade mindre än ett halft år efter att programmet UF Ett år som företagare för hennes del tagit slut. Frågorna i Enkäten om UF-verkningarna formades kring tre centrala innehållsteman i programmet UF Ett år som företagare. Vi kartlade åsikter och erfarenheter ur företagsamhetsattitydernas, arbetslivsfärdigheternas och Resultaten i Enkäten om UF-verkningarna går i linje med ekonomiska självkontrollens synvinkel. Dessutom bad vi kartläggningen gjord av Accenture. Enligt dem som svarat respondenterna berätta hur man kunde utveckla företagsamhetsfostran och undervisning i skolorna, 15. hur Työelämässä vi tarvitaan yrittäjämäisiä taitoja. Valitse mielestäsi kolme (3) Yrittäjyys: på enkäten Mitä är yrittäjyys de tre viktigaste mielestäsi företagsamma färdigheterna on? tärkeintä. i fortsättningen kunde stöda dem som undervisar i programmet UF Ett år som företagare med deras jobb och hur programmet kunde utvecklas. Företagsamhet Det här e kunskap, färdigheter och attityd Företagsamhet är individens förmåga att omsätta idéer i verkligheten. Det innehåller kreativitet, innovationsförmåga och risktagning, liksom även en förmåga att planera och leda en verksamhet för att uppnå uppsatta mål. (UKM 2009:7) I Europa har det funnits ett intresse för att utveckla undervisningen i företagsamhet och olika sätt att förverkliga den redan från början av 2000-talet (bl.a. Lissabon-strategin 2000). Utbildningen har ofta fått i uppgift att utveckla attityder, färdigheter och kultur så att unga redan vid tidig ålder skulle bli företagare. I Finland har utbildning och fostran som uppgift att stöda företagsamhet så att det blir ett verksamhetssätt där inställning, vilja och lust att agera kombineras med kunskap. Det sker en förändring lite i taget. Man måste sköta saker själv och så bra som möjligt. Ingen sköter mina saker om jag inte själv tar hand om det. Saker har också en tendens att bara hända om man själv tar initiativ. I ett flertal undersökningar som berör företagsamhet listas olika färdigheter som anknyter till företagsamhet. I en färdighetskartläggning i Finland som Accenture gjorde 2014 beskrev man företagsamhetsfärdigheter som samarbets- och gruppfärdigheter, problemlösningsförmåga, kreativt och innovativt tänkande, försäljningsskicklighet, marknadsföring och kommunikationsförmåga samt digitala färdigheter. Framtidens arbetstagare ska mer än någonsin tidigare vara allt kreativare och företagsammare och ha en bättre förmåga att samarbeta. I programmet UF Ett år som företagare är företagsamhet enligt vår erfarenhet utöver det att man driver ett eget miniföretag just allt detta. Kunskap och färdigheter man lärt sig hamnar i ett test i och med den egna verksamheten och utvecklas i interaktion med den egna gruppen och nätverket runt omkring. man behöver i arbetslivet attityd, förmåga att ta och bära ansvar och sociala färdigheter: Bra interaktionsförmåga Punktlighet Förmåga att ta och bära ansvar Fördomsfrihet Förmåga att slutföra påbörjade saker Sakkännedom (genom studier) Sakkännedom (via det man lärt sig med jobbet) Förmåga till nätverkning Förmåga att gå utanför bekvämlighetszonen Initiativförmåga Förmåga att ta mot konstruktiv kritik Humor Inställning (jag gör, frågar, tar reda på, ler) Något annat, vad 8% 2 8% 1 17% % % % 5 Jag lärde mig om mig själv att jag hellre gör saker själv än väntar på att andra ska göra det. Det här kunde också vändas så att det lönar sig att göra saker genast och inte vänta på bättre tid. Unga tyckte företagsamhet beskrivs bäst med följande påståenden: Företagsamhet är en inställning att jobba : 93 % av respondenterna Företagsamhet är ett sätt att sysselsätta sig själv : 97 % av respondenterna Företagsamhet utgör en möjlighet att ta i bruk sina egna idéer. : 98 % av respondenterna Företagsamhet är utveckling av egna levnadsfärdigheter, kunskap och kunnande såväl i arbete som på fritiden. Företagsamhet är kunskapstörst, vilja att lära sig och utveckla sig själv. Företagsamhetsinställningen är att också kasta sig in i något. Företagsamhet passar åt de sega. Samhället och företagsverksamhet som skapar näringslivsverksamhet är i ständig förändring. Utvecklande av det egna kunnandet och en snabb reaktionsförmåga är viktiga färdigheter som hjälper såväl företagare som anställda att klara sig i en föränderlig arbetsmiljö. I programmet UF Ett år som företagare får studerande chansen att utveckla sitt eget kunnande i praktiken. Genom det lär de sig viktiga färdigheter och hur man ska klara sig i ett föränderligt företags- och arbetsliv i framtiden. Arbetslivsfärdigheter Världen är full med möjligheter vad gäller arbete Värderingar och inställningar till arbete är i ett brytningsskede. Då Finland blir en allt mer digital informationsekonomi utvecklas arbetet så att vi har i uppgift att lösa allt mer komplicerade problem. Nu söker mananställda som istället för en eller två viktiga funktionella färdigheter har ett brett urval färdigheter tack vare vilka de klarar av att fungera mer friktionsfritt och effektivare. Till arbetslivsfärdigheterna kopplar man oftast också förmågan att ställa upp personliga mål och att bli medveten om sina egna påverkningsmöjligheter. (Färdighetskartläggningen 2014, Accenture) I rapporten som publicerades i projektet Arbetsliv 2020 (ANM 35/2013) sammanfattas arbetslivets värdegrund som mening, mod, förtroende och uthållighet. Samtidigt lyfter man fram det faktum att atmosfären som påverkar framtiden inom finländskt arbete och således hela samhället inte föds som givet. Detta ger en bra diskussionsgrund för det i hurudant beteende värdena syns i arbetslivet och hur dessa värderingar kunde förstärkas och utvecklas redan under utbildningen. Vi behöver inspiration och förmåga att leda sig själv. I ett flertal av svaren i den här enkäten nämndes saker som hörde samman med att leda sig själv i sitt arbete, vilket man hade upplevt under programmet UF Ett år som företagare. Med ledande av sig själv och sitt eget arbete avser man här vars och ens egna funderingar och uppfattningar om sig själv: vad motiverar mig att jobba och att bli medveten om mina egna resurser, kunskapsområden och utvecklingspunkter. Värderingar väcker också diskussion bland unga. Fastän enkäten tog reda på de ungas erfarenheter om programmet UF Ett år som företagare utgör de ungas värderingar gentemot företagsamhet och arbete en god grund för framtida forskning. (Saken lyfts fram bl.a. i Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja 1/2003). Ett särskilt mervärde hade det praktiska arbetet på en verklig kundbas. I grundskolan jobbar man på böckernas sidor, så programmet UF Ett år som företagare erbjöd en möjlighet att i praktiken lära sig genom att pröva att ta ansvar för sitt eget görande, pekade på betydelsen av att planera för att arbetet skulle bli kvalitativt och visade hur egna föreställningar och önskemålen hos en verklig kundgrupp inte alltid möts. Det lärde en att se på världen mera fördomsfritt och sträva till att lyssna på önskemål hos människor omkring en framom sina egna, långt komna funderingar. Först under de två senaste åren har synligheten av informations- och kommunikationsteknik ökat i programmet UF Ett år som företagare. Förutom att unga i sin marknadsföring lär sig utnyttja kanaler som sociala medier erbjuder är målet att under UF-året förstärka studerandes förståelse för de möjligheter IKT erbjuder i utvecklingen av företagsverksamheten. Informations- och kommunikationstekniken accentueras i framtiden. Man borde kunna vara steget före. Dagens färdigheter räcker inte mera om tio år. Jag blev liksom lite tvungen att lära mig lite programmering genom vår egen företagsidé. 7

5 8 Työelämä: Mitä asioita arvostat työssä? Resultat av enkäten 11. Valitse kolme (3) sinulle tärkeintä asiaa työelämässä. De unga tyckte att de tre viktigaste sakerna i arbetslivet är ett meningsfullt innehåll i arbetet, utvecklingen i arbetet och en lön som man klarar sig med. Allt som allt värderade respondenterna arbetslivets viktiga aspekter på följande sätt: Jag behöver en examen för att ha framgång i arbetslivet. Innehållet i mitt arbete är meningsfullt. Jag har möjligheter att avansera under min karriär. Jag kan utvecklas i mitt arbete. Jag upplever mig göra ett samhälleligt betydelsefullt arbete. Det finns en internationell dimension i arbetet. Jag har kolleger. Jag upplever att jag utför ett ansvarsfullt arbete. Jag kan föra mina egna idéer framåt i mitt arbete. Jag kan göra mitt jobb självständigt och jag kan själv göra beslut som berör mitt arbete. Mitt arbete är mångsidigt. Mitt jobb erbjuder nätverkningsmöjligheter. Jag har ett gott förhållande till min förman. Det är roligt på arbetsplatsen. Mina arbetsuppgifter är strikt begränsade. Jag kan bli rik med de inkomster jag förtjänar i mitt jobb. Regelbunden arbetstid En lön som man klarar sig med. Något annat, vad 27% 3 1 8% 7% 1 8% 30% 20% 28% 26% 2 0% 1 17% 3 57% 5 I framtiden måste man anpassa sig till ett arbetssätt i företagaranda. Man var tvungen att ta sig själv i kragen och gå och diskutera om avtal och ta ansvar för det man gjorde och sade. Enligt de unga lärde programmet UF Ett år som företagare ut följande arbetslivsfärdigheter: UF-året lärde mig att ta och bära ansvar. : 89 % av respondenterna UF-året lärde mig att få saker gjorda : 84 % av respondenterna Man lärde sig teamarbete under UF-året : 84 % av respondenterna Eget initiativ och att verka utanför bekvämlighetsområdet: också tråkiga saker måste skötas och ingen andades s.a.s. en i nacken. Det här betyder att om jag själv inte skötte saker och ting blev de ogjorda. Jag lärde mig att produktifiera mitt eget kunnande och prissätta realistiskt. Kontroll över ekonomin Bokslutet var en fantastisk upplevelse Jag tycker att man i skolan borde lära alla hur man sköter sin egen ekonomi, hur man använder pengar i praktiken och hur företagsamhet på riktigt inverkar på Finlands ekonomi och det finländska samhället. De ungas verksamhetsmiljö förändras konstant och är utmanande också ur en synvinkel av ekonomiskt kunnande. Unga tar lätt till sig nya produkter och tjänster och de är en gynnsam målgrupp för marknadsföring och reklam. T.ex. olika krediter marknadsförs synligt åt unga. Unga köper produkter och tjänster, ingår olika avtal och sköter bankärenden på nätet eller med sin smarttelefon. Jag lärde mig att produktifiera mitt eget kunnande och prissätta realistiskt. Många unga tror sig förstå och ha kontroll över vardagliga ekonomiärenden. I praktiken saknar de faktiskt ofta planering i skötseln av sin egen ekonomi. Att inleda ett självständigt liv förutsätter att unga har basfärdigheter som att förstå sig på levnadskostnader och ha en förmåga att hålla koll på sina penningaffärer. Jag lärde mig tänka med logiken i min egen plånbok hur följa med inkomster och utgifter och hur hålla dem i balans. I programmet UF Ett år som företagare fungerar miniföretaget med riktiga pengar. I början av läsåret placerar delägarna max. 40 euro startkapital i sitt företag. Utgående från detta gör de upp en budget. Det är inte tillåtet att lyfta lån under UF-året. Som avslutning på läsåret gör studerande ett bokslut och den eventuella vinsten fördelas mellan delägarna. Fastän jag hade nära vänner som mina företagskumpaner stötte vi på konflikter och problem längs med programmet. Vi redde dock ut dem med hedern i behåll. Dessutom var bokslutet som placerar sig i slutet av programmet en härlig upplevelse eftersom jag tycker om arbete som kräver systematik och noggrannhet. Vi frågade dem som deltagit i programmet UF Ett år som företagare vilka ekonomiska färdigheter de lärde sig under programmet och motsvarande av referensgruppen hurudan ekonomikunskap de lärde sig under sina studier på andra stadiet. Av dem som avlagt programmet var 67 % helt eller nästan helt av samma åsikt att de lärde sig förstå företagarnas betydelse i samhället (som sysselsättare och skattebetalare). Motsvarande åsikt i refe- finanssilukutaitoja? Opin ymmärtämään rensgruppen yrittäjien merkityksen hade 45 yhteiskunnassa %: (työllistäjänä). NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Omaa taloudenhallintaa ja 7% % 3 4 Jag lärde mig hur man i verkliga livet kan utnyttja alla färdigheter och all kunskap man lär sig i skolan. Jämfört med mina jämnåriga är jag också mer erfaren t.ex. i att sköta min egen ekonomi. Jag fick höra intressanta berättelser om olika företagares bakgrund och förstod att alla som har tillräckligt med tro och vilja att pröva sina vingar har en chans att klara sig. Resultat av enkäten Av dem som avlagt programmet var 59 % helt eller delvis av samma åsikt om att de lärde sig grunderna i bokföring NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Omaa taloudenhallintaa ja under programmet. I referensgruppen var endast 21 % finanssilukutaitoja? helt eller delvis av den åsikten att de lärde sig grunderna i Opin kirjanpidon alkeet. bokföring under studierna på andra stadiet: NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Omaa taloudenhallintaa ja 14% 1 14% 1 14% % 36% 34% 46% 4 54% Av dem som avlagt programmet var 80 % % helt eller delvis av samma åsikt om att de lärde sig förstå värdet av sitt eget arbete som en del av helheten. Motsvarande andel i referensgruppen uppgick till 57 %: finanssilukutaitoja? Opin ymmärtämään oman työni arvon osana kokonaisuutta. På basen av enkätsvaren stärker programmet UF Ett år som företagare ekonomiläsfärdigheterna hos unga på andra stadiet. De upplever learning by doing som ett bra sätt att också lära sig ekonomiläsfärdigheter och andra samhällsfärdigheter. 9

6 NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Miten ohjelma vaikutti sinuun? Madalsi Enligt kynnystä enkäten oman låg yrityksen de mest perustamiseen. betydelsefulla inverkningarna av programmet i attityderna. Av de som svarat var 66 % helt eller delvis av samma åsikt att programmet UF Ett år som företagare sänkte tröskeln att starta som företagare. 10 Programmet UF Ett år som företagare lär ut företagaranda i arbetslivet och i den egna businessen. Programmet UF Ett år som företagare är en mångsidig helhet. Programmet har hållit sina ställningar under olika tidsperioder just för att det formar sig i samhällsförändringen och innehållen i det är universella. De erfarenheter man fått av programmet påverkas mest av varje individs person, men också läraren och UF-rådgivaren har en inverkan. Företagarandan och de praktiska erfarenheterna är viktiga. Alla behöver inte bli företagare, men attityden gentemot arbete och beredskapen att sysselsätta sig själv hjälper en att få in en fot i arbetslivet. 6% 6% 2 34% 3 Deltagit i programmet UF Ett år som företagare (Svar: 332) Under programmet UF Ett år som företagare fick jag på riktigt ta ansvar för vad jag gjorde och jag var ansvarig för dem gentemot betalande kunder. Jag fick sköta om kundprojektet från början till slut: kundanskaffning, utförande av arbetet och fakturering. En så här helomspännande bild av företagsamhet och om branschen i allmänhet kunde man inte ha fått i skolan. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Miten ohjelma vaikutti sinuun? Sai Av minut dem harkitsemaan som svarat hade oman11 yrityksen % grundat perustamista. ett företag influerad av studieprogrammet. Nästan hälften av respondenterna var fortfarande studerande vilket kan ha en inverkan på resultatet eftersom 67 % övervägde att grunda ett företag. 1 18% 2 38% Deltagit i programmet UF Ett år som företagare (Svar: 332) Dessutom upplevde de unga att programmet stärkte deras initiativförmåga vilket senare synts i fortsatta studier och arbetslivet. toimimaan oma-aloitteisesti Så många som 89 % av respondenterna var helt eller delvis av samma åsikt att UF-året lärde dem att börja ta egna initiativ. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Miten ohjelma vaikutti sinuun? 6% 37% 5 Deltagit i programmet UF Ett år som företagare (Svar: 332) En viktig sak jag lärde mig var förmågan att organisera: förmågan att sköta uppgifter effektivt, medveten om de krav som tiden som man hade till förfogande ställde, att delegera eller göra själv. Ledande, färdigheter i att uppträda och kontroll över helheter Om du verkligen vill nå framgång och uppnå något måste du på riktigt jobba för det. Också den elaka anmärkningen att det lönar sig att se sig för vem man börjar jobba med så att man inte blir tvungen att föra allt jobb själv. I de öppna frågorna i enkäten om UF-inflytelse betonas ansvarstagande samt att ta itu med och slutföra åtaganden som ett speciellt mervärde eller en färdighet man lärt sig. Många respondenter upplever sig också ha lärt sig planering och organisationsförmåga. I svaren understreckades också förståelsen för hur man tillsammans ska jobba och lösa konflikter. Många respondenter har också insett hur saker fungerar i praktiken. I yrkesskolan eller gymnasiet lär man sig inte ledarskap alls. Min uppgift som vd i vårt UF-företag ökade mina ledarfärdigheter, något som man på sätt och vis som av sig själv samlat på sig i grupparbeten i skolan. Det var en viktig lärdom att man faktiskt gjorde saker helt själv utan att någon hela tiden gav uppdrag. Jag tycker att man uppträder alldeles för lite i finländska skolor, fastän färdigheterna i att uppträda och förmågan att uttrycka sig klart och övertygande är väldigt viktigt i många arbetsuppgifter i arbetslivet. Det goda med UF-programmet var att man faktiskt fick/blev tvungen att uppträda mycket, vilket först kändes skrämmande, men man lärde sig tycka om det mot slutet och fick upplevelser av att lyckas. Jag fick också mod i sociala situationer; innan UF-programmet vågade jag t.ex. inte själv ringa just någonstans då det kändes svårt att prata med personer i kundbetjäning. Men UF-året lärde mig att fatta telefonen och sköta saker också med främmande människor. Exempel är viktiga för unga På basen av svaren på de öppna frågorna i Enkäten om UF-influens kom det fram att unga upplevde kraften hos olika företagarberättelser uppmuntrande jämsides med undervisningen. Ur berättelserna framgår den där inställningen som är svår att lära ut. Taivas+Helvetti -böckerna presenterar finländska företagares berättelser som alla kan inspireras av på sitt eget sätt. Riku Korhonen som blev företagare efter UF-året är med och ivrar med sin egen berättelse i T+H vol

7 Tack, uppmuntran och utbildning till lärare Företagsamhet som tankesätt borde får att bubbla fram ur människans inre. Lärare måste erbjudas skolning och rätta erfarenheter. UF-kursens lärare har en central roll under resan som varar ett läsår. Det ökade deltagarantalet i programmet UF Ett år som företagare visar att inställningen hos lärare på olika skolstadier har blivit positivare. Både lärarnas kunskapsmässiga och färdighetsbaserade beredskap för företagsamhetsundervisning varierar. Responsen av dem som svarat på enkäten ger UF goda utvecklingslinjer för att förstärka fortbildningen av lärare framöver. De unga tackar lärare för att visa vägen och uppmuntra och berömmer dem för ett aktivt grepp också för att ordna med utomstående volontärer och studiebesök. Samtidigt önskar de unga också mera skolning i företagsamhetsfostran åt undervisningspersonalen samt utomstående coacher och tilläggsmaterial som stöd för kursen unga med i programmet UF Ett år som företagare år 2016 Det viktigaste var inte den färdighet man lärde sig utan förståelsen för vad allt företagsamhet kan vara. Företagsamhetskursen är inte nyttig bara för dem som är intresserade av företagsvärlden utan för alla! Under kursen förklarades många aspekter av livet bättre än t.ex. under lektionerna i samhällslära. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma: Hauska tapa oppia? Allt som allt ansåg man programmet UF Ett år som företagare vara on toimiva oppimismalli yrittäjyyteen. en bra inlärningsmodell. T.o.m. 89 % av respondenterna konstaterade att programmet utgör en fungerande modell för att lära ut företagsamhet. 4 47% Deltagit i programmet UF Ett år som företagare (Svar: 332) Samhället står överallt inför stora utmaningar. Det fanns väsentliga skillnader mellan färdigheterna som krävs i arbetslivet, de verkliga färdigheterna hos dem som söker in till arbetsmarknaden och de branscher som erbjuder de bästa sysselsättningsutsikterna (Accenture). Skolorna har en nyckelroll då man ska nå unga och påverka de färdigheter som behövs. YES-nätverket fungerar som hjälp för skolorna och har en inverkan på den företagsamhets- och arbetslivsfostran som förverkligas i skolorna. Nätverket utgör en resurs för lärare och skolor. YES erbjuder undervisningspersonalen skolning, skapar nätverk för samarbete mellan skolor och företag och finns med och gör upp mera omfattande, landskapsomfattande strategier för företagsamhetsfostran. I dessa strategier har man inkluderat åtgärder och byggt in modeller om hur företagsamhetsfostran och dess mål förverkligas på alla skolstadier. Utbildningsanordnarna omsätter strategierna i konkreta gärningar. För närvarande har programmet UF Ett år som företagare skrivits in i flera landskapsomfattande strategier för företagsamhetsfostran som en verksamhetsmodell för andra stadiet. Detta stärker målet som Ung Företagsamhet satt upp: att få unga från grundskole- och andra stadiet med i programmet UF Ett år som företagare läsåret Målet stöds också av att företagsamhet syns i den kommande reformen av läroplansgrunderna både i grundskolan och på andra stadiet. Man borde lära ut allmänt beteende i arbetslivet: vad kräver arbete i allmänhet och hur skiljer det sig från skolvardagen

8 Vem grundar företag och skapar nya arbetsplatser i Finland på och 2030-talet? I Enkäten om UF-inflytelse frågade vi av målgruppen som befinner sig i början av sin arbetskarriär hurudana saker man nu och i framtiden borde lära ut i skolan. De unga listade centrala teman för utvecklande av undervisningen: - Att förbättra social förmåga: interaktion, färdigheter i att uppträda och samarbeta samt nätverkande - Att utnyttja informations- och kommunikationsteknikens möjligheter i föränderligt arbete under den digitala omvälvningen - Ansvarsfull kontroll över ekonomin och bokföringsförmåga - Att marknadsföra och sälja sitt eget kunnande - Att tillämpa det inlärda i praktiken, att lära sig företagsamhet genom praktik och att träna på arbetslivsfärdigheter I skolan borde man lära ut att det är nödvändigt att gå utanför sin bekvämlighetszon i arbetslivet och att man får mer detaljerad information på nätet och att man bör vara aktiv i att söka den. Man borde också lära ut att misslyckanden bara är steg på vägen till framgång. Därför borde eleverna pröva på många olika saker för att slutligen hitta sin egen grej. På basen av de svar vi fått av de unga kan vi ställa en fråga: Kunde Finland vara det första europeiska landet där man företagarmässigt i världens bästa skolor tar i bruk den inhämtade kunskapen redan under utbildningens gång? Inverkan av detta på arbetslöshet, grundande av företag och generationsskiften skulle vara ett intressant forskningsämne år Ifall Ung Företagsamhet rf:s mål förverkligas, deltar 50 % av åldersklassen i programmet UF Ett år som företagare år År 2020 är det säkert utmanande att få jobb och konkurrensen företag emellan är hård. Man kunde mera lyfta fram fakta om företagsamhetens risker och svårigheter som man kan möta så att man kan funktionera också i svåra situationer. En mera omfattande sammanfattning av svaren kan ses på adressen nuoriyrittajyys.fi/medialle. Information om Enkäten om UF-verkningar Enkäten om UF-inflytelse besvarades av 425 personer av vilka 332 hade avlagt programmet Ett år som företagare och 93 fungerade som referensgrupp som inte deltagit i programmet. Av respondenterna var 60 % kvinnor och 40 % män. Av respondenterna är 70 % i åldern år. 70 % av respondenterna hade utexaminerats antingen från ett gymnasium eller yrkesinstitut. Största delen av respondenterna antingen studerar på heltid (50 %) eller är verksamma i arbetslivet (4). Regionalt inflöt mest svar av dem som går eller gått sina studier på andra stadiet i Nyland, Mellersta Finland eller Birkaland. Av de respondenter som deltagit i studieprogrammet Ett år som företagare hade avlagt programmet mellan åren Källor Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle - Suomen taitokartoitus. Accenture, 2014 Työelämä2020 -verkkosivusto. Työ- ja elinkeinoministeriön raportti 35/2013 Entrepreneurship Action Plan Europe COM, 2012 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 7/2009 Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turun yliopisto, 2011 Opetuksen yrityspalat käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen. Kasvu yittäjyyteen hankeraportti 2011 Yrittäjyysosaamisella kilpailukykyä. Suomen Yrittäjät, 2014 Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura, 1/2013 Nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa? Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT, 2012 Valmistu töihin Mihin? Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT, 2012 Impact of Entrepreneurship Education in Denmark. Young Enterprise Danmark, 2011 Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus Ung Företagsamhet rf. Statistikcentralen, olika databaser

9 Mitt UF-år var en väldigt bra upplevelse och jag förtjänade t.o.m. lite pengar. Idén om en ung skolelevs eget företag som kan drivas helt själv som man behagar tycker jag är en mycket effektiv och bra idé. Ung Företagsamhet rf är en non-profitabel förening som hör till det internationella Junior Achievement Worldwide. I Finland inleddes verksamheten år Ung Företagsamhet rf vill på sina egna och alla ungas vägnar som deltar i programmen tacka följande företag och stiftelser som möjliggör UF-verksamheten i Finland. Huvudsamarbetsparter FINANSIERAR PROJEKTET UTBILDNINGSSTYRELSEN Samarbetsparter Stiftande medlemmar Fonder och stiftelser som stöder verksamheten Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - partner

UF Volontärens guide

UF Volontärens guide UF Volontärens guide Vem jobbar hos er på 2020-talet? De som i en nära framtid finns i arbetslivet och i företagen finns nu i skolan. Ung Företagsamhet rf erbjuder dig, representant för arbetslivet, en

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

Geografi. Modersmål Samhällslära. Biologi. Kemi. UF-programmen i läroplanen. Gymnastik. UF Jag+du=vi. Matematik. Språk. Bildkonst.

Geografi. Modersmål Samhällslära. Biologi. Kemi. UF-programmen i läroplanen. Gymnastik. UF Jag+du=vi. Matematik. Språk. Bildkonst. Geografi Modersmål Samhällslära Biologi Kemi Gymnastik UF-programmen i läroplanen Matematik Språk Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start Up UF Next Steps UF 24h -läger Enterprise

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

UF-programmen. i läroplanen. UF Jag+du=vi. Samhällslära. Språk. Modersmål. Biologi. Kemi. Geografi. Gymnastik. Matematik. Fysik.

UF-programmen. i läroplanen. UF Jag+du=vi. Samhällslära. Språk. Modersmål. Biologi. Kemi. Geografi. Gymnastik. Matematik. Fysik. Geografi Kemi Matematik Biologi Gymnastik Modersmål Språk Samhällslära UF-programmen i läroplanen Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF EGET FÖRETAG EWB UF 24H -LÄGER UF ETT ÅR SOM FÖRETAGARE

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Samhällsvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Samhällsvetenskapsprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

UF Vad gör människor - vad händer i stan?

UF Vad gör människor - vad händer i stan? Geografi Modersmål Samhällslära Kemi Gymnastik Biologi UF-programmen i läroplanen Matematik Språk UF Vad gör människor - vad händer i stan? Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

UF Nycklarna till. framgång kontroll över. den egna ekonomin! UF-programmen i läroplanen. Modersmål Samhällslära. Språk. Biologi. Kemi.

UF Nycklarna till. framgång kontroll över. den egna ekonomin! UF-programmen i läroplanen. Modersmål Samhällslära. Språk. Biologi. Kemi. Geografi Modersmål Samhällslära Biologi Kemi Gymnastik UF-programmen i läroplanen UF Nycklarna till Matematik framgång kontroll över Språk den egna ekonomin! Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

UF-programmen. i läroplanen. Samhällslära. Språk. Modersmål. Biologi. Kemi. Geografi. Gymnastik. Matematik. Fysik. Bildkonst

UF-programmen. i läroplanen. Samhällslära. Språk. Modersmål. Biologi. Kemi. Geografi. Gymnastik. Matematik. Fysik. Bildkonst Geografi Kemi Matematik Gymnastik Biologi Modersmål Språk Samhällslära UF-programmen i läroplanen Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF EGET FÖRETAG EWB UF 24H -LÄGER UF ETT ÅR SOM FÖRETAGARE

Läs mer

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet.

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Handledare: Elisabeth Banemark 2001-05-28 Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Österängskolan. Av: Monica Mårtensson Mats Eriksson Lars-Inge Wigren Inledning När vi fick uppslaget att starta småföretag

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

om fostran till Du kan om du vill Lärares tankar företagsamhet

om fostran till Du kan om du vill Lärares tankar företagsamhet Du kan om du vill Lärares tankar om fostran till företagsamhet Bettina Backström-Widjeskog, PeD Novia, University of Applied Sciences / Yrkeshögskolan Novia Vasa, Finland bettinabw@novia.fi www.novia.fi

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom El- och energiprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Estetiska programmet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Estetiska programmet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Estetiska programmet 2 Vi ser trenden att fler och fler blir egenföretagare inom vår bransch Joakim Thulin, Bergs School of Communikation Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Naturvetenskapsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Naturvetenskapsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Naturvetenskapsprogrammet 2 Att vara forskare är att vara projektledare Karin Lundberg, Docent Karolinska Institutet Introduktion Det är vår förhoppning att det här

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Bygg- och anläggningsprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Bygg- och anläggningsprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Med UF får man tänka själv. Markus, Byggtjänst UF Introduktion Det är vår förhoppning att det här materialet kan fungera som utgångspunkt

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet

UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet UF-företagande på Fordon och Transportprogrammet Örjan Ahlin Ung Företagsamhet Sverige 073-2323049 orjan.ahlin@ungforetagsamhet.se Olof Gränström Ung Företagsamhet Sverige 08-783 80 68 olof.granstrom@ungforetagsamhet.se

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Fordons- och transportprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Fordons- och transportprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Fordons- och transportprogrammet 2 Krångla inte till det. Ta en enkel idé och bara kör! Jonas och Johannes, Flytt och slit UF Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter. Mot målet: år 2020 är varannan ung på andra stadiet med i UF.

Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter. Mot målet: år 2020 är varannan ung på andra stadiet med i UF. Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter Mot målet: år 2020 är varannan ung på andra stadiet med i UF. ÅRSBERÄTTELSE 2013 2014 Alla kan innehåll påverka Förord Virpi Utriainen,

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer