SPECIALLINJENS KURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALLINJENS KURSER"

Transkript

1 SPECIALLINJENS KURSER 9. Jutellaan (FINA 9 S) Konversationskurs i åk 1. Praktisk finska i vardagssituationer, i umgänge och i olika slags servicesituationer. En del av kursen kan den studerande få till godo om hon/han vistas på en finskspråkig ort t.ex. på sommaren eller far som utbyteselev till ett finskspråkigt gymnasium. 10. Neuvotellaan (FINA 10 S) Konversationskurs i åk 2. Praktisk finska i arbetslivet. Någon kännedom om en enklare terminologi inom näringslivet. Ett arbete på minst 3-4 veckor inom industrin eller handeln på en finskspråkig ort kan räknas till godo. 9. Business English (ENA 9 S) Du lär dig muntligt och skriftligt grunderna i affärslivets terminologi och internationell kommunikation. 10. Tysk kultur/konversation (TYB2 10 S) Eleverna skall efter kursen ha fått en inblick i tysk kultur, gjort en närmare bekantskap med Tyskland samt ha övat den muntliga förmågan i tyska. Under vissa år samarbetar våra elever med elever vid vår tyska vänskola och kursen utmynnar då eventuellt i ett besök i Tyskland. 6. Naturanalys (BI 6 S) Fältarbete, öppen för alla, tillhör speciallinjen. Studerande undersöker vatten, plankton och andra organismer vid hav, sjöar och älvar i Nykarlebyregionen. Kursen ordnas på hösten och våren. En del av kursen kan genomföras under isbeläggningstid. Kursens mål är att de studerande gör observationer, planerar och genomför mätningar i fält

2 lär sig använda redskap och kemikalier på ett tryggt sätt lär sig presentera resultaten både muntligt och skriftligt lär sig tolka och bedöma resultaten lär sig dra slutsatser och utvärdera dem studerande lär sig skillnader i vattenkvaliteten hos sötvatten i brunnar, diken, bäckar, älvar, deltan, grustag, dammar, träsk och sjöar samt brackvatten i havsvikar och öppet hav studerande lär sig skillnader i vattenorganismernas artsammansättning och populationernas storleksvariationer studerande lär sig årstidernas kraftiga inverkan på vattenkvaliteten och organismpopulationerna studerande lär sig hur miljöpåverkan (utsläpp, spridd belastning, muddringar) ändrar vattenkvaliteten och organismernas utbredning studerande lär sig hur man kan minska och lindra skador som orsakats av människans verksamhet Bedömning av kursen: se under bedömning. 7. Vilddjurskurs (BI 7 S) Fältarbete, öppen för alla, tillhör speciallinjen. Kursen behandlar populationsekologi och genetik. Studerande koncentrerar sig på arter, vars utbredning är osäker i Nykarlebyregionen. Kursen ordnas på hösten eller våren. behärska regionens ekologi och förstår hur den mänskliga verksamheten inverkar på den levande naturen bekanta sig med Nykarlebyregionens olika ekosystem och deras särdrag samt vara insatta även i de ekosystem som människan bearbetat kunna planera en liten undersökning om en djurarts utbredning inom regionen och presentera resultaten av denna

3 utveckla sin förmåga att avläsa miljön, inse sitt ansvar för miljöns tillstånd och hur man kan påverka djurarters utbredning kartläggning av Nykarlebyregionens ekosystem planering och genomförande av en egen undersökning samlande av fakta genom enkät, litteratur, internet, myndigheter samt egna fältiakttagelser behandling av fakta dragandet av slutsatser presentation av resultaten muntligt och skriftligt MA 15 Ekonomisk matematik Kursen motsvarar delvis MAB Energi och miljö (FY 10 S) Förhandskunskaper: kurserna FY 1 - FY 3 skall vara godkända. kunna definiera begreppet energi naturvetenskapligt beskriva energiomvandlingar och energiflöden planera, genomföra och redovisa experimentella uppgifter i anslutning till kursinnehållet hantera mätinstrument och annan apparatur för fysikaliska mätningar och experiment utnyttja dator för insamling, bearbetning och analys av mätvärden, för informationssökning samt för redovisning energibegreppet, -former, -omvandling, -transport, -lagring och -kvalitet energikällor; förnybara och icke förnybara jordens värmebalans, växthuseffekten, UV-strålning och ozonskikt miljökonsekvenser

4 nationellt eller internationellt projekt studiebesök till olika energipunkter, högskolor och universitet laborationer och experiment i skolan forskningsprojekt 11. Medicinsk fysik (FY 11 S) Förhandskunskaper: Kurserna FY 1 FY 3 skall vara godkända få ämnesövergripande tillämpningar där människan sätts i centrum få grundläggande kunskaper inom medicinsk fysik kunna redogöra och förklara fysikaliska principer hos ögat och örat kunna redogöra och förklara principen för hur ultraljud, röntgen och joniserad strålning används inom medicinsk diagnostik med fokusering på hur fysiken används förstå kroppens mekanik och hur belastningsskador kan förebyggas få utföra hörsel-, syn- och ultraljudsundersökningar, analysera röntgenbilder, göra enkla dosberäkningar, belastningstest lära sig att självständigt planera och genomföra ett teoretiskt eller experimentellt arbete samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka erhållna resultat ur naturvetenskaplig synvinkel ögat; linser, glasögon, kontaktlinser, medicinska behandlingar bl.a. med laser örat; ljudets egenskaper, audiogram, buller ultraljud: piezoelektricitet, dopplereffekt, akustisk absorption, reflexion, impedans röntgen: röntgenröret, strålningens uppkomst, spektrum, intensitet, dämpning i människokroppen nuklearmedicin; joniserad strålning, produktion av radioisotop, radiofarmacia, gammakameran, dosberäkningar ergonomi; kroppens- kraftmoment, -tyngdpunkt, -belastning studiebesök; optiker, ögon- och öronläkare, isotopavdelning vidsjukhus, naprapat, djurklinik självständigt arbete och instuderingsuppgifter

5 12. Projektkurs i fysik (FY 12 S) lära sig att ta ansvar för ett mätprojekt under en längre tid analysera och sammanfatta mätresultat samt ge en slutrapport lära sig att rapportera muntligt och skriftligt på ett främmande språk delta i ett nationellt eller internationellt projekt, där fysik är integrerat med ett språk kursens innehåll fastställs vid kursens början i samråd med partnerskolan. 13. Kvantfysik (FY 13 S) Förhandskunskaper: Kurs FY 8 skall vara godkänd få fördjupade kunskaper i den moderna fysiken få en inblick i dagens forskning inom partikelfysik få besöka partikelforskningslaboratorium i Finland eller utomlands relativitetsteorin kvantmekaniken standardmodellen antimateria nyaste forskningen i CERN 14. Fysikens idéhistoria (FY 14 S) Förhandskunskaper: Kursen FY 1 skall vara godkänd.

6 få en inblick i fysikens idéhistoria och fysikerns världsbild lära sig milstolpar inom fysikens vetenskapliga tänkande speciellt lära sig fysikens utveckling under 1900-talet fram till våra dagar naturfilosofer och andra personer som är omnämnda i fysikböckerna rörelsens problem från Zenon via Galilei till relativitetsteorin kvantmekanikens svar på de eviga frågorna 7. Laborationskurs (KE 7 S) behärska de elementära grunderna i laborationsteknik kunna göra observationer och planera och genomföra mätningar och experiment kunna presentera resultaten i skriftlig form kunna tolka, analysera och dra slutsatser av resultaten separationsmetoder kvantitativa och kvalitativa analysmetoder vardagskemi FÖRKUNSKAPER: KE 1 och KE 2 8. Syntetiska och naturliga polymerer (KE 8 S) få kännedom om olika framställningstekniker

7 få en inblick i den kemiska industrin i vår nejd kunna föra diskussioner under laborationer och studiebesök polymerer cellulosaprodukter studiebesök vid lokala industrier FÖRKUNSKAPER: KE Tillämpad oorganisk kemi (KE 9 S) få vetskap om viktiga kemiska egenskaper för olika oorganiska ämnen få kunskap om olika framställningsmetoder för metaller, keramer och glas keramer metaller och legeringar vattnet ur olika synvinklar 10. Projektkurs i biokemi - kroppens kemi (KE 10 S) För att avlägga kursen krävs förmåga till självständigt arbete. Den studerande väljer ett tema inom ämnet biokemi-kroppens kemi och skriver ett specialarbete under lärarens handledning. erhålla kunskap om de levande organismernas sammansättning och om de reaktioner som sker i dem få kunskap om kroppens kemi och förstå hur avgörande den är för vår hälsa, samt förstå hur viktig kroppens kemi är när man ska bota sjukdom och när man designar nya läkemedel.

8 kolhydrater, fetter, proteiner och enzymer biomolekyler kroppens syra-basbalans, kroppen som förbränningsmotor, kroppens katalysatorsystem kolhydrater, fetter, proteiner och enzymer Företagskunskap del 1 (FÖR 1 S) introduktion dataspel om konsumentmedvetenhet att starta ett företag - möjligheter, belöningar, risker, påfrestningar. kioskspelet olika typer av företag aktiebolag att leda ett företag företagsbesök (lokalt företag) personalskötsel (vad gäller för personalen?) pälsnäringen ekonomiska strategier (budget, bokslut mm.) brainstorming kring företagsidéer studerandearbete Att bekanta sig med ett företag företagspresentation utvärdering Företagskunskap del 2 (FÖR 2 S) introduktion ett företags uppbyggnad företagsbilden i Österbotten företagsadministration att vara företagare

9 data och företag företagsbeskattning företagsfinansiering företagsbesök / koncerner att utveckla produkter att kunna sälja en produkt att leda ett företag företagsbesök / olika nischer pälsdjursnäring ekonomisk planering marknadsföring personal och ekonomi elevarbete Mitt företag Företagskunskap del 3 (FÖR 3 S) Studerandena väljer ut s.k. fadderföretag. Företaget tillsammans med studerande utvecklar företagsidéer. Ett UF-företag bildas med representanter från företaget som konsulter. Företaget drivs ett läsår. Studerande utan fadderföretag driver på egen hand ett företag med rådgivare från näringslivet. Företagen har möten en gång i veckan (schemalagt). BOK 1 Bokföring Studerandena lär sig grunderna i bokföring. Under kursen behandlas budgetuppgörelse, bokslut, kontoplaner, resultat- och balansräkning samt revision. ÅA 1 Introduktion till informationsbehandling Kursen följer Åbo Akademis fordringar och ger tre studiepoäng. Den räknas i gymnasiet som två kurser. Du får lära dig informationsbehandlingens grunder och efter avklarad kurs är du redo att fördjupa dig i datateknikens spännande värld. ÅA 2 Grundkurs i programmering Också denna kurs följer Åbo Akademis fordringar och ger tre studiepoäng. För att få börja på denna kurs måste du ha avklarat introduktionskursen till informationsbehandling. Som programmeringsspråk används Java. Denna kurs ger två gymnasiekurser. Öppna högskolekurser inom naturvetenskap kan räknas till godo som speciallinje kurser.

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker.

Läs mer

Mattlidens gymnasium

Mattlidens gymnasium Mattlidens gymnasium Modersmål och litteratur Mo 1 En värld av texter Introduktion till litteraturhistoria med fokus på novellen. Materialbaserat och kreativt skrivande. Gruppdiskussioner. Mo 2 Epik och

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 2014-01-23 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 2015-01-07 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer