V./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om dispens från näringsförbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om dispens från näringsförbud"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson Ö Rotel 22 Högsta domstolen Box STOCKHOLM V./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om dispens från näringsförbud Högsta domstolen har förordnat att riksåklagaren ska inkomma med svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Inställning Jag bestrider Vs yrkande. Det finns enligt min uppfattning inte skäl att meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten. Bakgrund Näringsförbudsdomen Tingsrätten dömde den 9 april 2008 V och en medtilltalad för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. V hade i mars 2008 dömts för bedrägeri, försök till bedrägeri, brukande av falsk urkund och dopningsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Tingsrätten förordnade att den i mars månad utdömda villkorliga domen även skulle avse den nya brottsligheten. Den villkorliga domen förenades med samhällstjänst i 70 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle straffets längd ha bestämts till två månader. I domen meddelades V näringsförbud under en tid av tre år. Domen avseende bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll avsåg att V och den medtilltalade i egenskap av bolagsmän i ett handelsbolag uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att underlåta att under år 2005 löpande bokföra uppkomna affärshändelser. Handelsbolagets verksamhet bestod av byggnads- och plåtarbeten. I påföljdsdelen konstaterades att V två gånger tidigare dömts för bokföringsbrott. I mars 2002 dömdes han för gärningar begångna under perioden V dömdes vidare i november 2003 för gärningar begångna under När det gäller frågan om näringsförbud uttalade tingsrätten följande. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (13) V döms nu för tredje gången för bokföringsbrott, som inte är ringa. Det får därför anses påkallat att näringsförbud meddelas. Tingsrätten delar uppfattningen att näringsförbudet ska gälla i tre år. V har, enligt egen uppgift, inte bedrivit någon näringsverksamhet de senaste åren. Det saknas därför anledning att förordna om tid för avveckling av näringsverksamhet. Tingsrättens dom har vunnit laga kraft. Besluten i frågan om dispens från näringsförbudet V yrkade att tingsrätten skulle bevilja honom dispens från näringsförbudet för att han skulle kunna arbeta som anställd i sin hustrus enskilda firma Plåt o Bygg i S. Tingsrätten beslutade den 4 mars 2009 att lämna Vs dispensansökan utan bifall. Beslutet motiverades enligt följande. Enligt 19 lagen (1986:436) om näringsförbud får rätten meddela den som har näringsförbud dispens från förbudet att vara anställd i en näringsverksamhet som drivs av närstående. För att dispens från näringsförbud ska få beviljas fordras att det finns särskilda skäl. Med detta avses dels att det föreligger någon sådan omständighet som gör det motiverat att inskränka näringsförbudets verkan i visst hänseende, dels att det föreligger sådana omständigheter i det enskilda fallet som gör att risken för överträdelse av näringsförbudet är liten. Särskilda skäl kan också föreligga om ett undantagslöst förbud på grund av speciella omständigheter skulle framstå som orimligt. Vid prövning av om dispens enligt 19 har tingsrätten främst att ta ställning till huruvida man kan befara att den som har näringsförbud faktiskt kommer att leda den verksamhet där han vill bli anställd. V har uppgett att han inte kan få någon annan anställning än den hos sin hustru på grund av att många företag inom branschen inte har anställda. Av utredningen i ärendet framgår emellertid att V har arbetat som anställd i det av hustrun ägda företaget sedan år Det har således inte ens påståtts att han aktivt skulle ha sökt andra anställningar. Brotten, som föranlett näringsförbudet, har ägt rum i samma bransch som den Vs hustru nu driver rörelse i. I ärendet har vidare framkommit att V trots meddelat näringsförbud har arbetat som anställd i närståendes firma. Det går mot bakgrund av detta inte att fastslå att risken för att V återigen skulle bryta mot näringsförbudet som liten eller att förbudet på grund av särskilda skäl skulle framstå som orimligt. Sammantaget anser tingsrätten därför att det saknas förutsättningar att bevilja V dispens från näringsförbudet. Efter att V överklagat beslutade hovrätten den 30 mars 2009 att inte meddela prövningstillstånd. Överklagandet till Högsta domstolen V har överklagat hovrättens beslut. I överklagandet hävdar V att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. Vidare uttalas att praxis kring dispensfrågor är mycket sparsam, om alls förekommande, att dispensreglerna är viktiga och att omständigheterna i målet tjänar ut-

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (13) märkt för en prövning av överrätt. V anser därför att det även är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar hans överklagande. V uttalar att det inte enligt lagtexten i 19 näringsförbudslagen krävs särskilda skäl för dispens. Detta krav togs bort på förslag från Lagrådet. Ändringen var av saklig karaktär. Enligt V har han sedan 2006 varit anställd i sin hustrus enskilda firma. Han befattar sig inte längre med det han inte klarar av, pappersarbete. All redovisning och bokföring sköts med hjälp av en skatte- och redovisningskonsult. Firman har inget med hans tidigare verksamhet att göra. V bor med sin hustru och tre barn. Härutöver har han ytterligare några barn. V har därför en avsevärd försörjningsbörda. På grund av den rådande lågkonjunkturen kommer det inom överskådlig tid inte att finnas någon anställning inom bygg- och plåtbranschen som V kan söka. V har i alla fall inte sett att det finns några anställningar att söka. Enligt V finns det fortfarande rätt gott om mindre reparations- och renoveringsarbeten. Det s.k. ROT-avdraget gör att framtidsavsikterna är hyggliga. Branschen domineras dock av småföretagare som inte anställer personal utan vid behov av hjälp anlitar andra småföretagare. Om V inte får dispens kommer han att tvingas ut i arbetslöshet och bidragsberoende. Verkligheten i dag är sådan att näringsförbudet i praktiken innebär ett yrkesförbud för V. Vs tidigare rörelse Som nämnts avser den dom genom vilken V ålades näringsförbud bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Brotten begicks i ett handelsbolag verksamt inom bygg- och plåtbranschen. Bolaget försattes i konkurs den 12 januari I förvaltarberättelsen har som dag för konkursansökan noterats den 1 november Vidare framgår att handelsbolaget haft en heltidsanställd och därutöver anställt snickare och plåtslagare vid behov. Som mest hade bolaget fyra anställda samtidigt. Bolaget lade ned all verksamhet i juni-juli 2006 (tab 6, s. 99 ff). Vid det förhör som hölls med V under förundersökningen i brottmålet uppgav han att det var han som samlade verifikationerna i bolaget och att han till slut anlitade skatte- och redovisningskonsulten AR för att upprätta bolagets bokföring (tingsrättens mål B , ab. 6, s. 131 ff). Vs hustrus enskilda firma Av det registreringsbevis för enskild näringsidkare som V gav in till tingsrätten vid sin ansökan om dispens från näringsförbudet framgår att Vs hustrus enskilda firma registrerades hos Bolagsverket den 6 december I beviset har

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (13) vidare antecknats att verksamheten ska avse plåtslageri och byggbranscharbeten (tingsrättens ärende Ä , ab. 5). I protokollet över det förhör som den 5 april 2007 hölls med V under förundersökningen i brottmålet har noterats att han uppgett följande angående hustruns firma (tingsrättens mål B , ab. 6, s. 134). Numera har han AR som bokförare i hans hustrus enskilda firma. Han är även kontaktperson till skatt när det gäller skattedeklarationer så att nu skall det fungera. Han är medhjälpande make i sin hustrus firma nu. De har haft den här firman i tre eller fyra månader. Den blev registrerad i november förra året men har inte varit aktiv förrän de senaste månaderna. Hans hustru har vikariat vid sidan om firman. Hon hoppar in som vikarie på olika daghem. Hans hustru J lär sig efterhand i firman. Hon har utbildning från gymnasiet inriktad på lite ekonomi, så hon är intresserad av detta. Hon sköter kundkontakterna i firman och lär sig efter hand att räkna på arbeten. Han lär upp henne och hon lämnar även offerter och sköter alla kontakter med AR så hon sköter allt det kamerala i firman så att Attila själv behöver bara arbeta faktiskt. Han tycker att detta är jätteskönt. Det är så här han vill ha det. Han vill att företaget ska skötas ordentligt. Grunder Den rättsliga regleringen Prövningstillstånd i hovrätt Den 1 november 2008 trädde en rad ändringar i rättegångsbalken i kraft. Bl.a. ändrades bestämmelsen i 49 kap. 14 om de förutsättningar som gäller för en hovrätts beslut om prövningstillstånd. Enligt 49 kap. 14 rättegångsbalken ska prövningstillstånd numera meddelas om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens), det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens), eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens). V påstår att hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd med stöd av antingen regeln om ändringsdispens eller regeln om prejudikatdispens. Av förarbetena till 1993 års utvidgning av kravet på prövningstillstånd i hovrätt och avgöranden från Högsta domstolen framgick att det för ändringsdispens inte krävdes att hovrätten var övertygad om att tingsrättens avgörande var oriktigt, utan det var tillräckligt att det fanns utrymme för tvivel om riktigheten av tingsrättens bedömning av rätts- eller bevisfrågorna. Se i detta avseende Fitger, Rättegångsbalken, En kommentar på Internet, 49 kap. 14, prop. 1992/93:216,

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (13) s. 45 ff samt rättsfallen NJA 1997 s. 41, 2002 s. 35, 2002 s. 133 och 2004 s Den centrala dispensgrunden, ändringsdispensen, har ändrats per den 1 november I propositionen uttalades i detta avseende bl.a. följande (prop. 2004/05:131, s. 185) Svea hovrätt har ställt frågan om avsikten endast är att på ett klarare sätt ge uttryck för vad som får anses vara gällande rätt eller om man vill åstadkomma en längre gående förändring. Enligt regeringen innebär förslaget i promemorian en anpassning av lagtexten till den uppfattning om gällande rätt som kom till uttryck vid 1993 års prövningstillståndsreform (se prop. 1992/93:213 s. 45 f., 53 och 57). Med den lydelse av tillståndsgrunden som föreslås i promemorian uppnås en större överensstämmelse med den generösa tillämpning som reglerna enligt regeringens mening bör ha. Det innebär att alla avgöranden som bedöms som tveksamma ska tas upp till fullständig prövning. Med en sådan ändring torde följa att även de mål som i dag omfattas av systemet med prövningstillstånd kommer att beviljas prövningstillstånd i något större utsträckning än nu. I kommentaren till rättegångsbalken konstaterar Fitger att det inte är helt ovanligt att Högsta domstolen sedan en part överklagat ett beslut av hovrätten genom vilket prövningstillstånd inte meddelats beslutar om prejudikatdispens. Enligt Fitger förutsätter detta formellt sett att det finns ett prejudikatintresse som hänför sig till själva tillståndsprövningen i hovrätten. Praktiskt sett kan Högsta domstolen emellertid, för att systemet ska fungera, sägas ge ändringsdispens i de fall där den finner att hovrätten bort meddela en prejudikatdispens (se Rättegångsbalken En kommentar på Internet, 49 kap. 14 ). Närståendeförbudet Bestämmelsen Enligt 7 första stycket lagen (1986:436) om näringsförbud får den som är underkastad näringsförbud inte vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående till honom. Av paragrafens andra stycke framgår att den som är underkastad näringsförbud inte heller får vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i den näringsverksamhet där han åsidosatt sina åligganden. Förarbetena I propositionen till den nu aktuella paragrafen i näringsförbudslagen uttalades bl.a. följande (prop. 1985/86:126, s. 83). Kommittén konstaterar att det ofta har funnits anledning att misstänka att meddelade näringsförbud har överträtts. Åtal har dock på grund av bevissvårigheterna väckts i bara mycket få fall. Av särskild betydelse är enligt kommittén de fall där den person som har fått näringsförbud är verksam i en rörelse som - enligt vad som uppges - leds av en närstående, t.ex. make, sambo eller barn. De undersökningar kommittén har gjort visar att det är mycket vanligt att den som har

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (13) meddelats näringsförbud tar anställning hos en närstående. Särskilt vanligt är det att en man med näringsförbud anställs av sin hustru i en verksamhet som i mycket liknar den gamla. Man kan inte undgå misstanken, anför kommittén, att anställningsförhållandet i ett sådant fall ofta är en skenkonstruktion och att mannen, liksom tidigare, leder verksamheten. Kommittén framhåller att en effektivare tillsyn kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen. Ett annat sätt är att införa regler som försvårar eller förhindrar överträdelser. Kommittén anser att båda metoderna bör användas. Det är enligt kommittén inte realistiskt att räkna med att en bättre tillsyn är tillräcklig för att lösa problemen. Den föreslår därför att en person som har fått näringsförbud inte skall få vara anställd i ett företag som drivs eller leds av make, sambo, barn, förälder eller syskon. Departementschefen delade kommitténs uppfattning att man i syfte att effektivisera systemet med näringsförbud borde införa bestämmelser som minskar möjligheterna för en person som fått näringsförbud att överträda eller kringgå förbudet. Reglerna borde ta sikte på de fall där den som har näringsförbud är verksam tillsammans med en närstående. Departementschefen uttalade vidare att för att närståendeförbudet ska fylla sitt syfte bör det innebära att den som har fått förbud i princip är förhindrad till varje slag av mera permanent inblandning i en närståendes företag. Han bör således inte få vara anställd i företaget. Han bör inte heller få tjänstgöra som konsult för företaget eller ta emot återkommande uppdrag av något annat slag. Den som har meddelats näringsförbud bör vidare på motsvarande sätt vara förhindrad att vara verksam i det eller de företag där han har gjort sig skyldig till de åsidosättanden som legat till grund för näringsförbudet. När det gäller närståendeförbudet uttalade departementschefen vidare följande (a. prop., s. 83 f). En regel av det slag som nu är i fråga går längre än att bara gälla näringsförbud i egentlig mening, d.v.s. avse rätten att driva näringsverksamhet. Den innebär att också anställningar i befattningar som inte innebär att vederbörande utövar ledningen av en näringsverksamhet blir förbjudna. Jag anser den ändå motiverad med hänsyn till de starka misstankar som yppats om att det är just genom anställningar av nu berört slag som meddelade näringsförbud främst kringgås. De överträdelser som sker blir sällan beivrade på grund av bevissvårigheterna, något som kan undergräva respekten för näringsförbudet som instrument mot ekonomisk brottslighet. Ett närståendeförbud av det slag som jag nu föreslår kan dock i vissa fall tänkas vara onödigt vittgående. Det får ankomma på domstolen att vid en dispensprövning överväga vilka undantag som kan vara befogade med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, bl.a. i syfte att förhindra att ett näringsförbud i praktiken kommer att fungera som ett yrkesförbud. Jag återkommer längre fram till hur en dispensregel bör utformas (avsnitt 4.4.7). I specialmotiveringen till 7 första stycket näringsförbudslagen konstaterades att den som meddelats förbud inte får vara anställd i exempelvis ett aktiebolag

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (13) där en närstående sitter i styrelsen. Ett sådant förbud angavs ibland kunna framstå som alltför strängt, t.ex. om det rör sig om en underordnad ställning i ett stort börsnoterat aktiebolag. I ett sådant fall kan en dispens te sig befogad (a. prop., s. 167). Dispens från näringsförbud Bestämmelsen Enligt 19 näringsförbudslagen får den som är underkastad näringsförbud medges dispens för att bl.a. driva en näringsverksamhet eller inneha en anställning. Rätten får föreskriva vad den som medges dispens har att iaktta då denna utnyttjas. Förarbetena I propositionen till näringsförbudslagen betonade departementschefen att bakgrunden till näringsförbudet (de grova åsidosättandena) liksom förbudets syften (i första hand att undanröja en skadehärd) måste bilda utgångspunkt för bedömningen av om dispens alls ska beviljas och hur den ska avgränsas. Frågan huruvida i ett visst fall dispens ska ges och vilken omfattning dispensen ska ha angavs ha ett nära samband med förutsättningen för näringsförbud, nämligen att det är påkallat från allmän synpunkt. Dispens ska således inte alls beviljas om det finns skäl att befara att vederbörande kommer att göra sig skyldig till oegentligheter i den verksamhet som dispensen ska avse. Enligt departementschefen bör det därför knappast kunna bli aktuellt att undanta den verksamhet i vilken merparten av de oegentligheter har förekommit som legat till grund för förbudet. Dispens ska heller inte ges om vederbörande har möjlighet att försörja sig även utan dispens och starka allmänpreventiva skäl talar mot en sådan. Om dispens bedöms kunna komma i fråga, kan det ofta finnas skäl att göra denna förhållandevis snäv och preciserad. Departementschefen uttalade att som förutsättning för dispens bör i lagtexten anges att det ska föreligga särskilda skäl (a. prop., s. 95 f). I lagförslaget vid specialmotiveringen till 19 första stycket angavs att det för att dispens ska få beviljas fordras att det finns särskilda skäl. Detta angavs i första hand avse dels att det föreligger någon omständighet som gör det motiverat att inskränka näringsförbudets verkan i visst hänseende, dels även att det föreligger sådana omständigheter i det individuella fallet som gör att risken för oegentligheter eller överträdelse av näringsförbudet är liten. Särskilda skäl angavs också kunna föreligga om ett undantagslöst förbud på grund av speciella omständigheter skulle framstå som orimligt. Vidare uttalades att när någon söker dispens för att få driva viss näringsverksamhet, eller för att få ha en sådan ställning eller ett sådant aktieinnehav som förbjuds enligt 6, bör det normalt krävas att det är fråga om en rörelse där riskerna för nya åsidosättanden är mycket små. Detta angavs kunna vara fallet om de tidigare oegentligheterna har förekommit i en helt annan verksamhet och den rörelse för vilken dispens

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (13) söks inte alls har varit berörd. Det bör däremot knappast komma i fråga att ge någon dispens från förbudet i 6 kombinerad med en dispens från förbudet i 7 för verksamhet i en rörelse där vederbörande tidigare har gjort sig skyldig till betydande oegentligheter. Vidare uttalades följande (a. prop. s. 180 f). Ibland kan det å andra sidan vara särskilt motiverat med dispens, nämligen om ett näringsförbud annars i praktiken skulle komma att innebära ett yrkesförbud. Detta blir effekten om den som är underkastad näringsförbud inte har någon möjlighet att fortsätta att utöva sitt yrke som anställd. En sådan risk kan föreligga bl.a. när det gäller jordbrukare liksom vissa av de s.k. fria yrkesutövarna (musiker, konstnärer, tandläkare m.fl.). Om någon söker dispens enbart från närståendeförbudet eller från förbudet att vara verksam i den tidigare rörelsen i 7 får bedömningen bli en delvis annan, eftersom en sådan dispens inte i sig ger vederbörande rätt att driva näringsverksamhet eller inneha en sådan befattning m.m. som anges i 6. Av intresse vid prövningen bör därför inte i första hand bli i vad mån man kan befara åsidosättanden av sådant slag som anges i 1 och 2, utan i stället om man kan befara att förbudet kommer att överträdas eller ej, alltså om det kan antas att den som har näringsförbud faktiskt kommer att leda den verksamhet där han vill bli anställd. När dispens beviljas från förbudet att ta anställning hos närstående eller i den tidigare rörelsen, kan det vara lämpligt att den verksamhet för vilken dispensen gäller preciseras närmare. Någon generell dispens från förbudet enligt 7 bör inte komma i fråga. Om en dispens bara avser närståendeförbudet eller förbudet att vara verksam i den tidigare rörelsen, synes det också lämpligt att det i domen anges att dispensen inte innebär något undantag från förbudet att leda näringsverksamhet. Lagrådet konstaterade att dispensreglerna har en viktig plats i lagförslaget eftersom de öppnar möjligheter att korrigera onödigt hårda konsekvenser av reglerna i 6 och 7 om verkan av näringsförbud. Vidare uttalades att det i vissa av de situationer som kan komma i fråga lär bli något oegentligt att tala om att det finns särskilda skäl för ett undantag. Realiteten blir snarast att ett visst uppdrag, t.ex. ledamot i en bostadsrättsförening, framstår som alltför bagatellartat för att behöva uteslutas. Lagrådet förordade därför att den inledande bisatsen i 19 skulle utgå (a. prop., s. 198 f). Vid anmälan av Lagrådets yttrande uttalade föredragande departementschefen, utan ytterligare kommentarer, att han kunde ansluta sig till vad Lagrådet hade anfört om utformningen av 19 näringsförbudslagen. Regeringen anslöt sig till föredragandens överväganden och beslutade att genom proposition föreslå Riksdagen att anta de förslag som föredraganden hade lagt fram (a. prop., s. 208 och 210). Doktrinen I kommentaren till näringsförbudslagen konstaterar Bo Svensson att även om dispens från näringsförbud kan meddelas utan särskilda skäl, ligger det i sakens natur att något skäl måste föreligga för dispens. De synpunkter som lämnas i

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (13) lagrådsremissen borde därför vara giltiga även sedan lagtexten modifierats (Svensson, Bo, Näringsförbud Kommentar till lagen om näringsförbud, 1986, s. 99 f). Praxis I RH 2008:63 dömde hovrätten den tilltalade för grovt skattebrott, bokföringsbrott, grovt brott, och försvårande av skattekontroll, grovt brott, till tio månaders fängelse. Brotten var begångna i ett handelsbolag, i vilket den tilltalade var bolagsman, som drev restaurangrörelse. Samtidigt förordnades om näringsförbud för en tid av tre år. Hovrätten medgav den tilltalade dispens från näringsförbudet på så sätt att han tilläts att arbeta som anställd i handelsbolaget; dock inte med bolagets ledning och ekonomiska skötsel. Dispensbeslutet motiverades på följande sätt. Det ligger naturligtvis i sakens natur att en dispens inte bör underminera själva syftet med näringsförbudet. Av ovan nämnda förarbeten framgår att avgörande synes vara, vid fall av dispens från närståendeförbudet, huruvida den som har näringsförbud faktiskt kommer att leda den verksamhet där han vill bli anställd. Av utredningen i målet framgår att Z.H.J. inte har arbetat i handelsbolaget, som numera ägs av hustrun och en son, sedan tingsrättens dom. Han har uppgett sig inte må väl av att inte arbeta, särskilt som hustrun har problem med hälsan. Uppenbarligen har han inte lyckats skaffa sig arbete på annat håll. Mot denna bakgrund framstår näringsförbudet som opåkallat strängt. Z.H.J. bör således beredas tillfälle att som anställd arbeta i handelsbolaget - t.ex. som kock - förutsatt att han inte leder det eller på annat sätt deltar i den ekonomiska skötseln. I Karnov, Elektroniska versionen, hänvisas under 19 näringsförbudslagen, not 47, till ett icke refererat hovrättsavgörande. Hovrätten dömde den tilltalade för bl.a. grov oredlighet mot borgenärer till fängelse i två år sex månader. I samband härmed ålades den tilltalade näringsförbud för en tid av fem år. Den tilltalade yrkade att han skulle beviljas dispens från näringsförbudet för att kunna anställas i sin hustrus aktiebolag som drev solarierörelse. Hovrätten fann inte skäl att medge dispens och motiverade sitt beslut enligt följande (Hovrättens över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 6 juli 1998 i mål B 79-98). P har genom hovrättens dom den 16 februari 1996 dömts för omfattande och allvarlig ekonomisk brottslighet till fängelse två år och sex månader och i samband därmed ålagts näringsförbud under maximal tid enligt då tillämplig lagstiftning. Han har också år 1992 dömts till ett års fängelse för grovt skattebedrägeri. Brotten, som föranlett näringsförbudet, har ägt rum i samma slags bransch som den P:s hustru nu driver rörelse i om än i blygsam omfattning och utan anställda. Med hänsyn till P:s tidigare erfarenheter och stora branschvana kan en anställning i hustruns rörelse därför antas leda till att han blir den som i praktiken får den ledande ställningen i verksamheten. Under alla förhållanden är svårigheterna att kontrollera att detta inte blir fallet eller att dispensvillkor om begränsade arbetsuppgifter efterlevs så stora att dispens för anställning i hustruns företag inte kan medges.

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (13) Min bedömning Ändringsdispens Tingsrätten uttalar att det för att dispens från näringsförbud ska få beviljas fordras att det finns särskilda skäl. Därefter redovisas kort, med utgångspunkt i vad som uttalas i propositionen, vad som bör krävas för att dispens ska beviljas. På inrådan av Lagrådet kom emellertid kravet på särskilda skäl att utgå i den slutliga utformningen av 19 första stycket näringsförbudslagen. Trots detta utgår departementschefens resonemang i såväl propositionens allmänna motivering som i specialmotiveringen från ett krav på särskilda skäl. I likhet med vad Bo Svensson uttalar i kommentaren till näringsförbudslagen anser jag att de uttalanden som görs i propositionen om tillämpningen av dispensbestämmelsen bör vara giltiga även efter att lagtexten modifierats. Så som lagtexten kom att utformas uttalas inte mer än att dispens får medges. Som Bo Svensson uttalar ligger det i sakens natur att något skäl måste föreligga för dispens. Självfallet kan tillämpningen inte bygga på en helt godtycklig bedömning utan utgångspunkt får tas i de skäl som nämns i propositionen. Lagrådet vänder sig för övrigt inte mot några av de uttalanden som görs i lagrådsremissen utan mot att det i vissa av de situationer som avses omfattas kan bli något oegentligt att tala om att det finns särskilda skäl för ett undantag. Mot bakgrund av det sagda anser jag att det, förutom när det gäller kravet på särskilda skäl, inte finns något att invända mot tingsrättens redovisning av vad som bör krävas för att dispens från närståendeförbudet ska beviljas. Av intresse vid prövningen är i första hand om man kan befara att den som har näringsförbud faktiskt kommer att leda den verksamhet där han vill bli anställd. Närståendeförbudet i 7 första stycket näringsförbudslagen tillkom som en samhällets reaktion på de starka misstankar som yppats om att det var just genom anställningar i närståendes rörelse som meddelade näringsförbud främst kringgicks. Överträdelserna blev sällan beivrade på grund av bevissvårigheterna, vilket kunde undergräva respekten för näringsförbudet som ett instrument mot ekonomisk brottslighet. I propositionen betonades också att bedömningen av om dispens ska beviljas ska ske med utgångspunkt i bakgrunden till förbudet och dess syften. Enligt propositionen ska dispens inte ges om den tilltalade har möjlighet att försörja sig även utan dispens och starka allmänpreventiva skäl talar mot en sådan. Dispens angavs kunna komma i fråga om ett näringsförbud i praktiken skulle komma att innebära ett yrkesförbud. Detta kan vara fallet bl.a. när det gäller jordbrukare liksom vissa av de s.k. fria yrkesutövarna (musiker, konstnärer, tandläkare m.fl.).

11 SVARSSKRIVELSE Sida 11 (13) V har före den dom genom vilken han ådömts näringsförbud vid två tillfällen, åren 2002 respektive 2003, dömts för bokföringsbrott. Genom den nu aktuella domen dömdes han således för tredje gången för bokföringsbrott, som inte är ringa. Bokföringsbrottet begicks i ett handelsbolag som bedrev verksamhet inom plåtslageri- och byggbranschen och bestod i att ingen löpande bokföring upprättades under hela år Bolaget försattes i konkurs efter ansökan som inkom den 1 november Det var V som enligt egen uppgift hanterade bolagets verifikationer och hade kontakt med olika redovisningskonsulter. Vs hustrus enskilda firma registrerades hos Bolagsverket den 6 december Firman ska driva verksamhet inom samma bransch som handelsbolaget. V har vid förhör berättat att hans hustru har vikariat vid sidan om firman. Hon hoppar in som vikarie på olika daghem. Han har vidare berättat att hon lär sig efterhand i firman. Enligt V sköter hustrun kundkontakterna i firman och lär sig efter hand att räkna på arbeten. Det är han som lär upp henne. V uppger att den bokförare som till slut anlitades i handelsbolaget nu har anlitats som bokförare i hustruns enskilda firma. Enligt vad som framgår av utredningen saknar Vs hustru erfarenhet av plåtslageri- och byggbranschen. Hon synes vidare sakna erfarenhet av att driva företag i allmänhet och av redovisning i synnerhet. Firman registreras strax efter det att konkursansökan gjorts i det handelsbolag i vilket V, som tidigare dömts för bokföringsbrott, under lång tid helt åsidosatt bokföringsskyldigheten. Firman synes inte ha några andra anställda. Mot bakgrund av de redovisade omständigheterna anser jag att det kan befaras att det i själva verket är V som leder verksamheten i den rörelse som utgör hans hustrus enskilda firma. V hävdar också att verkligheten i dag är sådan att näringsförbudet i praktiken innebär ett yrkesförbud för V. Plåtslagare och övriga som arbetar inom byggbranschen hör emellertid inte till de fria yrkesutövare eller andra yrkesgrupper som av olika skäl inte har möjlighet att fortsätta att utöva sitt yrke som anställd. V uppger själv att det, trots lågkonjunkturen, fortfarande finns rätt gott om mindre reparations- och renoveringsarbeten och att det s.k. ROT-avdraget gör att framtidsavsikterna är hyggliga. Som framgått i det föregående har V i samband med att handelsbolaget gick i konkurs direkt börjat sin anställning i hustruns firma. Som tingsrätten påpekat har han inte ens påstått att han aktivt skulle ha sökt andra anställningar. Enligt min uppfattning kan ingen tvekan råda om att det finns både större och mindre företag som anställer byggnadsplåtslagare. I handelsbolagets förvaltarberättelse har konkursförvaltaren för övrigt noterat att bolaget haft en heltidsanställd och därutöver anställt snickare och plåtslagare vid behov. Här kan också nämnas att i en artikel i tidningen Norra Skåne från den 3 mars i år uttalas att plåtslageribranschen ännu inte märker av låg-

12 SVARSSKRIVELSE Sida 12 (13) konjunkturen. Det påstås till och med vara brist på plåtslagare på vissa håll i landet. Alla byggplåtselever på Wendesgymnasiet i Kristianstad uppges få lärlingsjobb efter utbildningen, vilket oftast leder till riktiga anställningar. Mot bakgrund av det sagda bör det finnas möjlighet för V att fortsätta att utöva sitt yrke som anställd hos annan än hans hustru. Vid en samlad bedömning anser jag, i likhet med tingsrätten, att V inte bör beviljas dispens från det meddelade näringsförbudet. Tingsrättens avgörande kan enligt min mening inte anses som tveksamt. Skäl för meddelande av ändringsdispens saknas därför. Prejudikatdispens Frågan om det för meddelande av dispens enligt 19 första stycket näringsförbudslagen skulle krävas särskilda skäl har onekligen behandlats på ett något säreget sätt i propositionen. Trots detta anser jag att det inte kan råda någon tvekan om att de uttalanden som görs i propositionen ska vara vägledande för bedömningen av under vilka förutsättningar dispens får meddelas. Det aktuella förhållandet bör därför inte kunna motivera meddelande av prejudikatdispens. Omständigheterna avseende Vs anställning i hustruns firma är enligt min uppfattning sådana att de i det föregående redovisade uttalandena från förarbetena inte lämnar något egentligt utrymme för en annan tolkning än att Vs ansökan om dispens från det meddelade näringsförbudet ska lämnas utan bifall. Jag anser således att det inte finns någon sådan osäkerhet som skulle kunna motivera meddelande av prejudikatdispens. I mitten av 1990-talet tillkallades en särskild utredare i syfte att genomföra en utvärdering av tillämpningen av näringsförbudslagen. Resultatet redovisades i Näringsförbudsutredningens betänkande Ett renodlat näringsförbud, SOU 1995:1. I betänkandet konstateras att utredningen endast funnit tre domar eller beslut där dispens medgivits antingen i första eller andra instans. Det fanns enligt utredningen anledning att anta att domstolarna intagit en restriktiv hållning i frågan. Vidare verkade det som om den mot vilken förbudstalan riktats i mycket ringa utsträckning begärde dispens. Detta angavs i många fall kunna sammanhänga med att förbudsfrågan prövas så sent att den det berör redan har ordnat anställning uppdrag eller liknande (s. 84 f). Från Bolagsverket har inhämtats att av samtliga de näringsförbud som pågick den 18 maj 2009, har i elva fall dispens meddelats någon gång under förbudets giltighetstid. Dispensbesluten har beslutats under åren I endast ett av dessa fall synes beslutet om dispens ha fattats av hovrätt. Det dispensbeslutet har refererats i det ovan redovisade rättsfallet RH 2008:63. Enligt 4 förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska myndigheten utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den

13 SVARSSKRIVELSE Sida 13 (13) ekonomiska brottsligheten. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten särskilt följa och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. Som ett led i denna verksamhet ska sedan några år tillbaka landets samtliga åklagarmyndigheter tillställa Ekobrottsmyndigheten alla domar i mål angående ekonomisk brottslighet. Domarna gås igenom och analyseras fortlöpande i syfte att urskilja och fånga upp intressanta rättsfrågor. Enligt uppgift från Ekobrottsmyndigheten synes frågan om dispens från näringsförbud sällan komma under domstols prövning. Det finns inte heller i övrigt något som tyder på att det finns ett behov av att till Högsta domstolen fullfölja ett mål som gäller frågan om dispens från näringsförbud. Som framgått i det föregående är praxis begränsad när det gäller frågan om dispens från näringsförbud. Detta torde emellertid främst bero på att dispens från näringsförbud begärs i ett förhållandevis litet antal fall. En prövning av Vs överklagande i högre rätt skulle därför vara av begränsad betydelse för domarnas och åklagarnas operativa arbete. Slutligen bör nämnas att vid bedömningen av en dispensfråga av nu aktuellt slag ska samtliga relevanta omständigheter vägas in. De omständigheter som i enskilda fall påverkar bedömningen kan av naturliga skäl vara av mycket varierande slag. Jag är även av denna anledning tveksam till om en prövning av dispensfrågan i högre rätt skulle tillföra något av betydelse med räckvidd utanför det nu aktuella målet. Sammanfattningsvis anser jag att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i hovrätten. Prövningstillstånd i Högsta domstolen Det finns enligt min uppfattning inte heller skäl för Högsta domstolen att meddela prövningstillstånd när det gäller frågan om tillstånd till prövning av målet i hovrätten. Agneta Blidberg Bilaga: Skrivelse från Bolagsverket Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Generaldirektörens kansli, Rätts- och utvecklingsenheten Ekobrottsmyndigheten, 1:a ekobrottskammaren i Malmö (EB )

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom företagsbot

Överklagande av hovrättsdom företagsbot ÖVERKLAGANDE Sida 1 (10) Rättsavdelningen Datum Dnr 2016-07-21 ÅM 2016/5123 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom företagsbot

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2007-10-12 ÅM 2007/3793 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-07-02 Ö 3716-06 Rotel 34 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./.

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-06-10 Ö 2449-09 Rotel 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 november 2009 Ö 1281-09 KLAGANDE SR Ombud: Advokat BOH MOTPART MH Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat EN SAKEN Tillstånd

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2015 Ö 1563-15 KLAGANDE TC Ombud: Advokat EM SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-02-27 i mål Ö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov stöld m.m. (återreseförbudets längd vid utvisning pga. brott)

Överklagande av en hovrättsdom grov stöld m.m. (återreseförbudets längd vid utvisning pga. brott) Överklagande Sida 1 (8) Datum 2016-02-19 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov stöld m.m. (återreseförbudets längd vid utvisning pga. brott)

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-25 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Marianne Eliason samt justitierådet Göran Lambertz. Ny lag om näringsförbud Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2016-11-25 ÅM 2016/8351 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut i mål ÖÄ

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut i mål ÖÄ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 september 2010 Ö 4731-09 KLAGANDE JR Ombud: Advokat JN SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om adoption ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, Box Örebro

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, Box Örebro Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 1806-09 KLAGANDE Entreprenadreparationer i Örebro Aktiebolag, 556476-2424 Box 219 701 03 Örebro Ombud: Advokat AS MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer