Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande"

Transkript

1 Socialnämnden (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande Maj-Britt Dahlgren (C) Michael Kjellstrand (C) Kjerstin Persson (C) Åsa Olsson (M) Kerstin Johannesen (M) Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordförande Kari Gjulem (S) Gerd Karlsson (S) Tina Bok (MP), Övriga närvarande Cathrine Larsson, förvaltningschef Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare Maria Mattsson, förvaltningsekonom, Ulrika Jönsson, LSS-handläggare, 51 Karin Nyström, verksamhetschef, Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef, Madelaine Kjellström, enhetschef, 56 Lena Bäcklund, undersköterska, 56 Utses att justera Gerd Karlsson Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, , kl 16:00 Sekreterare Åsa Hugosdotter Ordförande Gunilla Ingemyr Gerd Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift Åsa Hugosdotter Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun växel bankgiro 26. Socialförvaltningen Storgatan direkt org.nr Sunne Sunne fax

2 Socialnämnden (25) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan... 3 Yttrande, medborgarförslag om socialnämndens beslut om kyld mat... 4 Budgetuppföljning... 6 Rapport, avvikelser mot budget Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut... 8 Uppföljning av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan år Svar till kommunala handikapprådet, KHR, om införande av kyld mat i hemtjänsten Redovisning av delegationsbeslut - LSS-ärende Rapport från uppdrag, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Yttrande, rapport om vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem Patientsäkerhetsberättelse Överenskommelse om samverkansregler Verksamhetsföreträde - äldreomsorg Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Yttrande, länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Rapporter från verksamheten Anmälan av delegationsbeslut Handlingar för kännedom Inbjudningar till kurser och konferenser... 25

3 Socialnämnden (25) Sn 44 Ändringar i föredragningslistan Dnr SOC2014/15/01 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten.

4 Socialnämnden (25) Sn 45 Yttrande, medborgarförslag om socialnämndens beslut om kyld mat Dnr SOC2014/41/10 1. Socialnämnden beslutar fullfölja införandet av kyld mat i hemtjänsten. 2. Medborgarförslaget om kyld mat avslås därmed. 3. Uppföljning av införandet av kyld mat i hemtjänsten ska genomföras i november Reservation Gert Dahlberg (S), Kari Gjulem (S) och Gerd Karlsson (S) reserverar sig mot besluten nr 1 och 2 till förmån för Gert Dahlbergs yrkande. Ett medborgarförslag har inkommit från Lars Andersson angående socialnämndens beslut om leverans av kyld mat i hemtjänsten som han anser ska upphävas. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. Förvaltningschef Cathrine Larsson har lämnat förslag till yttrande över medborgarförslaget med följande sammanfattning: Socialnämnden beslutade om leverans av kyld mat i hemtjänsten. Bakgrunden till beslutet är att socialnämnden vill säkerställa kvaliteten på matens näringsinnehåll samt att öka valfriheten för varje person att bestämma när maten ska ätas. Dessutom kan verksamheten lättare planera matutkörningen. Den mat som levereras varm och sedan värms upp igen har sämre näringsvärde än kyld mat som värms. För kunderna kommer kyld mat att innebära möjligheter att få välja mat, och själv bestämma den tid på dagen som man vill äta maten. De som kan värmer sin mat själva. För kunder som behöver mathjälp, kan hjälpen lättare anpassas till hur de vill ha det. Socialnämnden har även beslutat att en uppföljning ska genomföras 6 månader efter startdatum och en utvärdering efter 1 år. Yrkande Ordförande Gunilla Ingemyr (C) yrkar att arbetsutskottets förslag ska bifallas, vilket innebär att fullfölja införandet av kyld mat i hemtjänsten och att medborgarförslaget om kyld mat därmed avslås. Gert Dahlberg (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.

5 Socialnämnden (25) Beslutsgång Ordförande ställer Gert Dahlbergs förslag mot Gunilla Ingemyrs förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Gunilla Ingemyrs förslag. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige , 11. Förvaltningschef Cathrine Larssons tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 39. Lars Andersson Kommunstyrelsen, för kännedom

6 Socialnämnden (25) Sn 46 Budgetuppföljning Dnr SOC2014/17/03 Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och ser positivt på de effekter som genomförda åtgärder fått på den ekonomiska utvecklingen. Budgetuppföljningen per den 31 mars visar på en generellt positiv utveckling jämfört med samma period år Förvaltningsekonom Maria Mattsson och förvaltningschef Cathrine Larsson menar att genomförda åtgärder, till exempel intern ekonomiutbildning, nytt system för personalplanering och fjolårets organisationsförändring nu börjat ge effekt. Beslutsunderlag Statistik över löner, januari-mars 2014 i jämförelse med föregående år. Maria Mattsson Kommunstyrelsen, för kännedom

7 Socialnämnden (25) Sn 47 Rapport, avvikelser mot budget 2014 Dnr SOC2014/17/03 Socialnämnden tackar för informationen. Förvaltningsekonom Maria Mattsson meddelar att det inte har rapporterats in några avvikelser mot budget sedan socialnämndens förra sammanträde.

8 Socialnämnden (25) Sn 48 Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut Dnr SOC2014/100/01 Socialnämnden tackar för redovisningen. Enligt socialnämndens reglemente, 6, ska socialnämnden två gånger per år redovisa de nämndbeslut som ej verkställts. Redovisningen ska göras på nämndens ordinarie sammanträden i april och oktober. Förvaltningschef Cathrine Larsson informerar om att de flesta av socialnämndens beslut är verkställda. Några beslut är ännu inte verkställda fullt ut, utan ett arbete pågår, bl.a. avseende: Utbildning för socialnämndens ledamöter. Socialnämndens visionsarbete. Skapa ett LSS-boende inom befintlig budgetram.

9 Socialnämnden (25) Sn 49 Uppföljning av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan år 2013 Dnr SOC2014/101/01 Uppföljningen för 2013 av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan godkänns. Sunne kommuns drogpolitiska program innehåller mål och utifrån dessa även en handlingsplan. Det som har betydelse är om de uppsatta målen med åtgärder i handlingsplanen är uppnådda. Mål, barn 0-18 år Åldern för ungdomars alkoholdebut ska höjas till lagstadgad ålder. Inga ungdomar ska prova narkotika. Bevara och utveckla drogfria miljöer för ungdomar att vistas i på fritiden. Inga ungdomar ska använda tobak innan 18-årsåldern. Inga ungdomar ska använda dopingpreparat. Alla föräldrar ska ha möjlighet till föräldrastöd innan utgången av Mål, vuxna Minska berusningsdrickandet. Ingen användning av narkotika. Tidig upptäckt och stöd för att sluta sitt missbruk. Halvera tobaksanvändandet. Ingen användning av doping. Uppföljning av målen ska ske genom undersökningar, Ung i Värmland vart tredje år, Ung i Sunne vartannat år och enkät i årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. Förvaltningschef Cathrine Larsson menar att eftersom uppföljning av målen inte sker varje år vet man inte om åtgärderna i handlingsplanen är bra. Målen behöver omformuleras och måttsättas för att man ska kunna veta om de är till nytta för kommunmedborgarna. Beslutsunderlag Socialnämndens uppföljning 2013 av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan. Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Kommunstyrelsen, för kännedom Cathrine Larsson Karin Nyström

10 Socialnämnden (25) Sn 50 Svar till kommunala handikapprådet, KHR, om införande av kyld mat i hemtjänsten Dnr SOC2014/72/10 Socialnämnden lämnar följande svar till KHR: Alla kunder som så behöver får hjälp vid mathanteringen, både då varm mat och kall mat levereras. Enligt kommunens kostchef har nuvarande hantering med varm mat, som inte äts direkt, lägre näringsvärde än kyld mat som värms när den ska ätas. Kostenheten är med i hela processen, därigenom finns den kunskap som behövs. Leverans av kyld mat är beslutad av socialnämnden. Socialnämnden har samtidigt beslutat om en uppföljning efter 6 månader samt en utvärdering efter 1 år. Socialnämnden har vid dagens sammanträde beslutat att uppföljningen ska genomföras i november Skrivelse inkommen från KHR, Kommunala handikapprådet, med anledning av socialnämndens beslut att leverera kyld mat inom hemtjänsten. KHR hänvisar till tillgänglighetsplanen om att det står där att de ska få yttra sig i frågan. I skrivelsen ställer KHR fem krav. Ordförande Gunilla Ingemyr deltog på KHR:s möte där denna fråga avhandlades. Hon informerade då om beslutet om kyld mat samt besvarade alla frågor som uppkom. Beslutsunderlag Cathrine Larssons tjänsteskrivelse med förslag på svar till KHR. Skrivelse från handikapporganisationernas referensgrupp Utdrag ur KHR:s minnesanteckningar Kommunala handikapprådet

11 Socialnämnden (25) Sn 51 Redovisning av delegationsbeslut - LSS-ärende Dnr SOC2014/20/01 Socialnämnden tackar för den positiva informationen. LSS-handläggare Ulrika Jönsson redogör för ett ärende som enheten utsett och som avser placering av barn/ungdom enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslutsunderlag Socialnämnden , 41. Ulrika Jönsson

12 Socialnämnden (25) Sn 52 Rapport från uppdrag, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Dnr SOC2014/105/10 1. Socialnämnden tackar för rapporten. 2. Socialnämnden får en ny rapport på nästa sammanträde Socialnämnden har beslutat om genomförande av en djupgranskning av verksamheten personlig assistans, t.ex. jämförelser med andra kommuner, påverkan av Försäkringskassans striktare bedömningar och ersättningar till privata utförare. Syftet är att se över om något kan göras annorlunda. Verksamhetschef Karin Nyström redogör för pågående arbete med jämförelser med andra kommuner avseende ersättning till privata utförare av personlig assistans och utformning av avtal med de privata utförarna. Beslutsunderlag Socialnämnden , 27. Ledningsgruppen

13 Socialnämnden (25) Sn 53 Yttrande, rapport om vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem. Dnr SOC2013/204/01 1. Socialnämnden antar föreslaget yttrande till kommunrevisorerna som sitt. 2. Socialnämndens yttrande översänds till kommunrevisorerna. Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng granskat om landstinget och kommunerna säkerställt att vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Syftet har varit att bedöma om landstinget och kommunerna, utifrån sina respektive uppdrag och ansvar, har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring för att kunna tillgodose behovet av vård, omsorg och stöd. Granskningen har visat att kommunerna och landstinget till stora delar har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer. Däremot finns ett betydande glapp mellan ambitionen i styrdokumenten inom området och den operativa verksamheten. Ett antal rekommendationer redovisas i revisionsrapporten. Kommunens revisorer önskar nu få socialnämndens svar med en redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta och vilka initiativ man avser att ta med anledning av iakttagelserna i rapporten. Beslutsunderlag PWC:s revisionsrapport, granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik, januari 2014, en samgranskning av Landstinget i Värmland och 14 värmländska kommuner. Följebrev från kommunrevisionen med begäran om svar från socialnämnden. Verksamhetschef Karin Nyströms tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 41. Kommunrevisorerna

14 Socialnämnden (25) Sn 54 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr SOC2014/80/10 1. Socialnämnden tackar för informationen. 2. Innehållet i patientsäkerhetsberättelsen ska tas i beaktande i socialnämndens målarbete inför år Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström redogör för innehållet i framtagen patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun för år Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse Ulla Engström Cathrine Larsson, förvaltningschef

15 Socialnämnden (25) Sn 55 Överenskommelse om samverkansregler Dnr SOC2013/226/10 Sunne kommun antar överenskommelsen om samverkansregler. Sveriges kommuner och landsting, SKL, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech har undertecknat en ny överenskommelse om samverkansregler. Överenskommelsen reglerar hur samarbetet ska gå till mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. De nya reglerna trädde i kraft De nya reglerna innebär bland annat att den så kallade regeln är borttagen. Den innebar att industrin kunnat betala deltagaravgift och hälften av kostnaden för resa, kost och logi vid kongresser. Med den nya överenskommelsen försvinner den möjligheten och landstinget och, i förekommande fall, kommunen får själv bekosta hela avgiften. Denna del av överenskommelsen träder i kraft först för att hälso- och sjukvården och industrin ska hinna planera för den nya situationen. För kommunen innebär detta i praktiken ingenting, då kommunen så gott som aldrig kommit i åtnjutande av detta. En annan förändring är att företagen tidigare varit skyldiga att inhämta verksamhetschefens godkännande för medarbetares deltagande i olika sammankomster. Detta är nu borttaget och i den nya överenskommelsen är det den enskilde medarbetaren som har eget ansvar för att inhämta godkännande från sin arbetsgivare. SKL rekommenderar nu landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för handläggning och beslut. Beslutsunderlag SKL:s rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström Arbetsutskottet , 40. Kommunstyrelsen, för kännedom

16 Socialnämnden (25) Sn 56 Verksamhetsföreträde - äldreomsorg Dnr SOC2014/19/01 Socialnämnden tackar för en intressant redovisning av de positiva effekterna av införande av nya system och nya arbetssätt. Verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson, enhetschef Madelaine Kjellström och undersköterska Lena Bäcklund redogör för verksamheten inom hemtjänstens enhet 3. Beskrivning av verksamheten Enhet 3 omfattar Gräsmark och Västra Ämterviks hemtjänstområden. Hur verksamheten fungerar Hemtjänsten har genomgått en rad förändringar och det viktiga är att införande av nya arbetssätt får ta tid. Social dokumentation införs och kommer att spara tid i slutändan. Planeringssystemet Laps Care gör det lättare att lägga scheman. Planeringsenheten försöker se till så att kunden får träffa utsedd kontaktpersonal. Personalplaneringssystemet Time Care Pool infördes i januari. Det har medfört en mera rättvis och tidsbesparande vikariehantering, och borde minska antalet timanställda. Låssystemet Phoniro fungerar bra och personalen kan nu använda mobiltelefonen istället för en mängd olika nycklar. Särskilt sommartid kommer kunder från andra kommuner. Hemkommunen betalar kostnaderna för den vård och omsorg som utförs. Vad är positivt Hemtjänsten, distriktssköterskor och planeringsenheten sitter nu i samma lokaler på Hagen vilket underlättar kontakterna t.ex. vid schemaläggning. Personalgrupperna är överlag positiva till införande av kyld mat i hemtjänsten eftersom det kommer att öka kundens valfrihet och även underlätta schemaläggningen. Verksamheten har blivit bättre på att se över orsakerna till förändringar, till exempel vid ökat antal kundtimmar. Vilka problem finns Det är svårt att planera för minskat antal personal som besöker kunden. Måluppfyllelse Verksamheten har kommit långt i arbetet med att få nöjda kunder. Genomförandeplaner fungerar bra och kunderna är alltmer delaktiga och verksamheten försöker tillgodose deras önskemål. Framtidsplaner SITHS-kort ska införas för all personal. Korten har flera funktioner, och kan bland annat användas som fysisk och elektronisk legitimation, inloggning till datorer och som inpassering.

17 Socialnämnden (25) Ann-Katrin Nilsson Madelaine Kjellström Lena Bäcklund

18 Socialnämnden (25) Sn 57 Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten Dnr SOC2014/107/03 Portionsavgiften år 2014 för kyld mat, inklusive hemkörning, fastställs till 49 kr. Kyld mat som levereras till hemtjänstens kunder tillagas vid Allégårdens kök av kommunens kostenhet. Maten kommer att levereras tre dagar i veckan; tisdag, torsdag och lördag, och kommer att bestå av ett huvudmål med grönsaker och eventuella tillbehör. Ingen efterrätt eller dryck kommer att skickas med. Kunder på Allégården, Kålsgården och Uddebo som beviljats matdistribution får, liksom tidigare, varm mat med dryck och efterrätt till, och betalar, liksom tidigare, avgiften 68 kr per portion inklusive efterrätt och dryck. Beslutsunderlag Skrivelse och förslag från verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson Ann-Katrin Nilsson Gunilla Lundell Larsson, avgiftshandläggare

19 Socialnämnden (25) Sn 58 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Dnr SOC2014/30/01 Riktlinjerna för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap ändras till följande lydelse i slutet av första stycket: Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan vara vid ett eller flera enstaka tillfällen som inte är regelbundet återkommande, inom en begränsad tidsperiod på 3 månader. Undantag är när evenemanget har anknytning till ett betydande seriöst evenemang som löper under längre tid. Arbetsutskottet har diskuterat behovet av förändringar i antagna riktlinjer för serveringstillstånd och uppdragit till alkoholinspektör Erik Asplund att ta fram förslag på ändringar avseende riktlinjer för tillfällig alkoholservering. Nuvarande riktlinjer för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap har följande lydelse i slutet av första stycket: Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan vara i 7 dagar med undantag när evenemanget har anknytning till ett betydande seriöst evenemang som löper under längre tid. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 3. Erik Asplunds tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 43. Erik Asplund

20 Socialnämnden (25) Sn 59 Yttrande, länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr SOC2014/37/01 Socialnämnden meddelar Länsstyrelsen Värmland att tillsynen av rökfria skolgårdar enligt 2 tobakslagen ska påbörjas under våren Länsstyrelsen i Värmland genomförde ett tillsynsbesök i Sunne kommun enligt 9 kap 1 alkohollagen och 19 a tobakslagen. Tillsynsbesöket var av tematisk karaktär, vilket betyder att kommunens verksamhet inom alkohol- och tobaksområdet granskades utifrån ett mer specificerat perspektiv. De områden som granskades var dokumentation av tillsyn över serveringsställen, folköl- och tobaksförsäljning, rökfria miljöer, åtgärdsbeslut och tillståndsprövning. Länsstyrelsen riktar kritik mot att det under 2013 inte genomförts någon tillsyn av rökfria skolgårdar. Länsstyrelsen bedömer i övrigt att Sunne kommun följer lagstiftningen i de delar som granskats. Socialnämnden ska nu redovisa till länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Värmlands beslut avseende tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Sunne kommun. Alkoholinspektör Erik Asplunds tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 44. Länsstyrelsen Värmland Erik Asplund

21 Socialnämnden (25) Sn 60 Rapporter från verksamheten Dnr SOC2014/21/01 Socialnämnden tackar för rapporteringen. Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: Uppvaktning av 100-åringar Enligt kommunledningsgruppen ligger ansvaret för uppvaktning av 100-åringar hos kommunkansliet och kommunalrådet. Uppföljning av socialförvaltningens organisationsförändring En enkät har genomförts bland berörd personal, och en sammanställning av inkomna synpunkter kommer att rapporteras på socialnämndens nästa sammanträde. Krisövning Socialförvaltningens enhetschefer har genomfört en krisövning avseende extraordinär händelse. Nya Perspektiv Det pågår mycket arbete i länet, bl.a. kring området den sårbara familjen. Tina Bok (MP) och ordförande Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från konferens om våld och äldre som anordnades av länsstyrelsen den 25 mars. Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från följande möten, träffar och konferenser: 10-årsjubileum för Krismottagningen för män i Karlstad. Presentation av ett robotbaserat gånghjälpmedel som ingår i ett samarbetsprojekt inom WEPA. Halvdag om sociala risker och social oro, då bl.a. Sunnes Trygghetscenter presenterade sin verksamhet. Kommunforum om integration på inbjudan från landshövdingen. Där deltog bl.a. 2 samordnare som utsetts av regeringen. Gunilla lyfte då frågan om försörjningsstöd till studerande ungdomar. Möte på Region Värmland med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementets psykiatrisamordnare. Mötet utgick ifrån kommunernas behovsinventering som genomfördes Dialogmöte i Karlstad och kunskapsseminarium i Västerås om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för missbruk och beroenden.

22 Socialnämnden (25) Demokratidag som anordnades i Stockholm av Sveriges Kommuner och Landsting. Gunilla Ingemyr lämnar även följande rapporter: Värmlands läns Vårdförbund Förbundet har bättre ekonomi, och kommer att betala tillbaka delar av det extra bidrag som kommunerna lämnat till förbundet. Hagens nya kontorslokaler Kontoret har öppet hus den 15 april. Kari Gjulem (S) deltar från socialnämnden. Lokala förebyggande rådet Rådet har möte den 8 maj. Mirja Lundström (C) deltar istället för Gunilla Ingemyr. Ledningsgruppen

23 Socialnämnden (25) Sn 61 Anmälan av delegationsbeslut Dnr SOC2014/22/01 Anmälan godkänns. Delegationsbeslut anmäls till socialnämnden enligt följande: - Arbetsutskottet , Budgetberedningen , 1. - Beslut inom individ- och familjeomsorg, nr 3/14, februari-mars Beslut inom handläggarenheten, nr 3/14, mars 2014.

24 Socialnämnden (25) Sn 64 Handlingar för kännedom Dnr SOC2014/25/01 Redovisningen godkänns. Följande handlingar föreligger för kännedom på sammanträdet: Kommunfullmäktige, dnr SOC 2014/4/01: Revidering av förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund. Överenskommelse med Migrationsverket, dnr SOC 2013/68/01: Mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Kommunala pensionärsrådet, dnr SOC 2014/56/01: Protokoll Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar, dnr SOC 2014/83/11: Verksamhetsberättelse Statistik Kommunala handikapprådet, dnr SOC2014/79/01: Minnesanteckningar FOU Välfärd Värmland, dnr SOC2014/27/01: FOU-nytt, mars Synskadades Riksförbund i Värmland, dnr SOC 2014/77/10: Skrivelse till förtroendevalda och chefstjänstemän i sociala nämnder i Värmland.

25 Socialnämnden (25) Sn 65 Inbjudningar till kurser och konferenser Dnr SOC2014/24/01 Ingen anmälan sker denna gång. Inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har inkommit.

Socialkontoret, Sunne, 2013-03-12, kl 17.00. Socialkontoret, Sunne

Socialkontoret, Sunne, 2013-03-12, kl 17.00. Socialkontoret, Sunne 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, Sunne, kl 09.00 11.30 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande, 18-23 Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande, tjg ordförande 24-30 Elisabeth Olsson (C)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00 17.30 ande Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m) Birgitta Valdemarsson (s) Jim Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-08-31 2 SN 101 Dnr 63.11 700 Individrapportering ej verkställda beslut Socialassistent Lena Pettersson redovisar individrapportering ej verkställda beslut för perioden 2011-04-01 2011-06-30

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer