Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer Beslutande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande"

Transkript

1 Socialnämnden (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande Maj-Britt Dahlgren (C) Michael Kjellstrand (C) Kjerstin Persson (C) Åsa Olsson (M) Kerstin Johannesen (M) Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordförande Kari Gjulem (S) Gerd Karlsson (S) Tina Bok (MP), Övriga närvarande Cathrine Larsson, förvaltningschef Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare Maria Mattsson, förvaltningsekonom, Ulrika Jönsson, LSS-handläggare, 51 Karin Nyström, verksamhetschef, Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef, Madelaine Kjellström, enhetschef, 56 Lena Bäcklund, undersköterska, 56 Utses att justera Gerd Karlsson Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, , kl 16:00 Sekreterare Åsa Hugosdotter Ordförande Gunilla Ingemyr Gerd Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift Åsa Hugosdotter Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun växel bankgiro 26. Socialförvaltningen Storgatan direkt org.nr Sunne Sunne fax

2 Socialnämnden (25) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan... 3 Yttrande, medborgarförslag om socialnämndens beslut om kyld mat... 4 Budgetuppföljning... 6 Rapport, avvikelser mot budget Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut... 8 Uppföljning av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan år Svar till kommunala handikapprådet, KHR, om införande av kyld mat i hemtjänsten Redovisning av delegationsbeslut - LSS-ärende Rapport från uppdrag, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Yttrande, rapport om vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem Patientsäkerhetsberättelse Överenskommelse om samverkansregler Verksamhetsföreträde - äldreomsorg Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Yttrande, länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Rapporter från verksamheten Anmälan av delegationsbeslut Handlingar för kännedom Inbjudningar till kurser och konferenser... 25

3 Socialnämnden (25) Sn 44 Ändringar i föredragningslistan Dnr SOC2014/15/01 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten.

4 Socialnämnden (25) Sn 45 Yttrande, medborgarförslag om socialnämndens beslut om kyld mat Dnr SOC2014/41/10 1. Socialnämnden beslutar fullfölja införandet av kyld mat i hemtjänsten. 2. Medborgarförslaget om kyld mat avslås därmed. 3. Uppföljning av införandet av kyld mat i hemtjänsten ska genomföras i november Reservation Gert Dahlberg (S), Kari Gjulem (S) och Gerd Karlsson (S) reserverar sig mot besluten nr 1 och 2 till förmån för Gert Dahlbergs yrkande. Ett medborgarförslag har inkommit från Lars Andersson angående socialnämndens beslut om leverans av kyld mat i hemtjänsten som han anser ska upphävas. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. Förvaltningschef Cathrine Larsson har lämnat förslag till yttrande över medborgarförslaget med följande sammanfattning: Socialnämnden beslutade om leverans av kyld mat i hemtjänsten. Bakgrunden till beslutet är att socialnämnden vill säkerställa kvaliteten på matens näringsinnehåll samt att öka valfriheten för varje person att bestämma när maten ska ätas. Dessutom kan verksamheten lättare planera matutkörningen. Den mat som levereras varm och sedan värms upp igen har sämre näringsvärde än kyld mat som värms. För kunderna kommer kyld mat att innebära möjligheter att få välja mat, och själv bestämma den tid på dagen som man vill äta maten. De som kan värmer sin mat själva. För kunder som behöver mathjälp, kan hjälpen lättare anpassas till hur de vill ha det. Socialnämnden har även beslutat att en uppföljning ska genomföras 6 månader efter startdatum och en utvärdering efter 1 år. Yrkande Ordförande Gunilla Ingemyr (C) yrkar att arbetsutskottets förslag ska bifallas, vilket innebär att fullfölja införandet av kyld mat i hemtjänsten och att medborgarförslaget om kyld mat därmed avslås. Gert Dahlberg (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.

5 Socialnämnden (25) Beslutsgång Ordförande ställer Gert Dahlbergs förslag mot Gunilla Ingemyrs förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Gunilla Ingemyrs förslag. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige , 11. Förvaltningschef Cathrine Larssons tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 39. Lars Andersson Kommunstyrelsen, för kännedom

6 Socialnämnden (25) Sn 46 Budgetuppföljning Dnr SOC2014/17/03 Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och ser positivt på de effekter som genomförda åtgärder fått på den ekonomiska utvecklingen. Budgetuppföljningen per den 31 mars visar på en generellt positiv utveckling jämfört med samma period år Förvaltningsekonom Maria Mattsson och förvaltningschef Cathrine Larsson menar att genomförda åtgärder, till exempel intern ekonomiutbildning, nytt system för personalplanering och fjolårets organisationsförändring nu börjat ge effekt. Beslutsunderlag Statistik över löner, januari-mars 2014 i jämförelse med föregående år. Maria Mattsson Kommunstyrelsen, för kännedom

7 Socialnämnden (25) Sn 47 Rapport, avvikelser mot budget 2014 Dnr SOC2014/17/03 Socialnämnden tackar för informationen. Förvaltningsekonom Maria Mattsson meddelar att det inte har rapporterats in några avvikelser mot budget sedan socialnämndens förra sammanträde.

8 Socialnämnden (25) Sn 48 Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut Dnr SOC2014/100/01 Socialnämnden tackar för redovisningen. Enligt socialnämndens reglemente, 6, ska socialnämnden två gånger per år redovisa de nämndbeslut som ej verkställts. Redovisningen ska göras på nämndens ordinarie sammanträden i april och oktober. Förvaltningschef Cathrine Larsson informerar om att de flesta av socialnämndens beslut är verkställda. Några beslut är ännu inte verkställda fullt ut, utan ett arbete pågår, bl.a. avseende: Utbildning för socialnämndens ledamöter. Socialnämndens visionsarbete. Skapa ett LSS-boende inom befintlig budgetram.

9 Socialnämnden (25) Sn 49 Uppföljning av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan år 2013 Dnr SOC2014/101/01 Uppföljningen för 2013 av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan godkänns. Sunne kommuns drogpolitiska program innehåller mål och utifrån dessa även en handlingsplan. Det som har betydelse är om de uppsatta målen med åtgärder i handlingsplanen är uppnådda. Mål, barn 0-18 år Åldern för ungdomars alkoholdebut ska höjas till lagstadgad ålder. Inga ungdomar ska prova narkotika. Bevara och utveckla drogfria miljöer för ungdomar att vistas i på fritiden. Inga ungdomar ska använda tobak innan 18-årsåldern. Inga ungdomar ska använda dopingpreparat. Alla föräldrar ska ha möjlighet till föräldrastöd innan utgången av Mål, vuxna Minska berusningsdrickandet. Ingen användning av narkotika. Tidig upptäckt och stöd för att sluta sitt missbruk. Halvera tobaksanvändandet. Ingen användning av doping. Uppföljning av målen ska ske genom undersökningar, Ung i Värmland vart tredje år, Ung i Sunne vartannat år och enkät i årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. Förvaltningschef Cathrine Larsson menar att eftersom uppföljning av målen inte sker varje år vet man inte om åtgärderna i handlingsplanen är bra. Målen behöver omformuleras och måttsättas för att man ska kunna veta om de är till nytta för kommunmedborgarna. Beslutsunderlag Socialnämndens uppföljning 2013 av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan. Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Kommunstyrelsen, för kännedom Cathrine Larsson Karin Nyström

10 Socialnämnden (25) Sn 50 Svar till kommunala handikapprådet, KHR, om införande av kyld mat i hemtjänsten Dnr SOC2014/72/10 Socialnämnden lämnar följande svar till KHR: Alla kunder som så behöver får hjälp vid mathanteringen, både då varm mat och kall mat levereras. Enligt kommunens kostchef har nuvarande hantering med varm mat, som inte äts direkt, lägre näringsvärde än kyld mat som värms när den ska ätas. Kostenheten är med i hela processen, därigenom finns den kunskap som behövs. Leverans av kyld mat är beslutad av socialnämnden. Socialnämnden har samtidigt beslutat om en uppföljning efter 6 månader samt en utvärdering efter 1 år. Socialnämnden har vid dagens sammanträde beslutat att uppföljningen ska genomföras i november Skrivelse inkommen från KHR, Kommunala handikapprådet, med anledning av socialnämndens beslut att leverera kyld mat inom hemtjänsten. KHR hänvisar till tillgänglighetsplanen om att det står där att de ska få yttra sig i frågan. I skrivelsen ställer KHR fem krav. Ordförande Gunilla Ingemyr deltog på KHR:s möte där denna fråga avhandlades. Hon informerade då om beslutet om kyld mat samt besvarade alla frågor som uppkom. Beslutsunderlag Cathrine Larssons tjänsteskrivelse med förslag på svar till KHR. Skrivelse från handikapporganisationernas referensgrupp Utdrag ur KHR:s minnesanteckningar Kommunala handikapprådet

11 Socialnämnden (25) Sn 51 Redovisning av delegationsbeslut - LSS-ärende Dnr SOC2014/20/01 Socialnämnden tackar för den positiva informationen. LSS-handläggare Ulrika Jönsson redogör för ett ärende som enheten utsett och som avser placering av barn/ungdom enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslutsunderlag Socialnämnden , 41. Ulrika Jönsson

12 Socialnämnden (25) Sn 52 Rapport från uppdrag, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Dnr SOC2014/105/10 1. Socialnämnden tackar för rapporten. 2. Socialnämnden får en ny rapport på nästa sammanträde Socialnämnden har beslutat om genomförande av en djupgranskning av verksamheten personlig assistans, t.ex. jämförelser med andra kommuner, påverkan av Försäkringskassans striktare bedömningar och ersättningar till privata utförare. Syftet är att se över om något kan göras annorlunda. Verksamhetschef Karin Nyström redogör för pågående arbete med jämförelser med andra kommuner avseende ersättning till privata utförare av personlig assistans och utformning av avtal med de privata utförarna. Beslutsunderlag Socialnämnden , 27. Ledningsgruppen

13 Socialnämnden (25) Sn 53 Yttrande, rapport om vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem. Dnr SOC2013/204/01 1. Socialnämnden antar föreslaget yttrande till kommunrevisorerna som sitt. 2. Socialnämndens yttrande översänds till kommunrevisorerna. Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng granskat om landstinget och kommunerna säkerställt att vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Syftet har varit att bedöma om landstinget och kommunerna, utifrån sina respektive uppdrag och ansvar, har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring för att kunna tillgodose behovet av vård, omsorg och stöd. Granskningen har visat att kommunerna och landstinget till stora delar har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer. Däremot finns ett betydande glapp mellan ambitionen i styrdokumenten inom området och den operativa verksamheten. Ett antal rekommendationer redovisas i revisionsrapporten. Kommunens revisorer önskar nu få socialnämndens svar med en redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta och vilka initiativ man avser att ta med anledning av iakttagelserna i rapporten. Beslutsunderlag PWC:s revisionsrapport, granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik, januari 2014, en samgranskning av Landstinget i Värmland och 14 värmländska kommuner. Följebrev från kommunrevisionen med begäran om svar från socialnämnden. Verksamhetschef Karin Nyströms tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 41. Kommunrevisorerna

14 Socialnämnden (25) Sn 54 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr SOC2014/80/10 1. Socialnämnden tackar för informationen. 2. Innehållet i patientsäkerhetsberättelsen ska tas i beaktande i socialnämndens målarbete inför år Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström redogör för innehållet i framtagen patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun för år Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse Ulla Engström Cathrine Larsson, förvaltningschef

15 Socialnämnden (25) Sn 55 Överenskommelse om samverkansregler Dnr SOC2013/226/10 Sunne kommun antar överenskommelsen om samverkansregler. Sveriges kommuner och landsting, SKL, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech har undertecknat en ny överenskommelse om samverkansregler. Överenskommelsen reglerar hur samarbetet ska gå till mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. De nya reglerna trädde i kraft De nya reglerna innebär bland annat att den så kallade regeln är borttagen. Den innebar att industrin kunnat betala deltagaravgift och hälften av kostnaden för resa, kost och logi vid kongresser. Med den nya överenskommelsen försvinner den möjligheten och landstinget och, i förekommande fall, kommunen får själv bekosta hela avgiften. Denna del av överenskommelsen träder i kraft först för att hälso- och sjukvården och industrin ska hinna planera för den nya situationen. För kommunen innebär detta i praktiken ingenting, då kommunen så gott som aldrig kommit i åtnjutande av detta. En annan förändring är att företagen tidigare varit skyldiga att inhämta verksamhetschefens godkännande för medarbetares deltagande i olika sammankomster. Detta är nu borttaget och i den nya överenskommelsen är det den enskilde medarbetaren som har eget ansvar för att inhämta godkännande från sin arbetsgivare. SKL rekommenderar nu landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för handläggning och beslut. Beslutsunderlag SKL:s rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström Arbetsutskottet , 40. Kommunstyrelsen, för kännedom

16 Socialnämnden (25) Sn 56 Verksamhetsföreträde - äldreomsorg Dnr SOC2014/19/01 Socialnämnden tackar för en intressant redovisning av de positiva effekterna av införande av nya system och nya arbetssätt. Verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson, enhetschef Madelaine Kjellström och undersköterska Lena Bäcklund redogör för verksamheten inom hemtjänstens enhet 3. Beskrivning av verksamheten Enhet 3 omfattar Gräsmark och Västra Ämterviks hemtjänstområden. Hur verksamheten fungerar Hemtjänsten har genomgått en rad förändringar och det viktiga är att införande av nya arbetssätt får ta tid. Social dokumentation införs och kommer att spara tid i slutändan. Planeringssystemet Laps Care gör det lättare att lägga scheman. Planeringsenheten försöker se till så att kunden får träffa utsedd kontaktpersonal. Personalplaneringssystemet Time Care Pool infördes i januari. Det har medfört en mera rättvis och tidsbesparande vikariehantering, och borde minska antalet timanställda. Låssystemet Phoniro fungerar bra och personalen kan nu använda mobiltelefonen istället för en mängd olika nycklar. Särskilt sommartid kommer kunder från andra kommuner. Hemkommunen betalar kostnaderna för den vård och omsorg som utförs. Vad är positivt Hemtjänsten, distriktssköterskor och planeringsenheten sitter nu i samma lokaler på Hagen vilket underlättar kontakterna t.ex. vid schemaläggning. Personalgrupperna är överlag positiva till införande av kyld mat i hemtjänsten eftersom det kommer att öka kundens valfrihet och även underlätta schemaläggningen. Verksamheten har blivit bättre på att se över orsakerna till förändringar, till exempel vid ökat antal kundtimmar. Vilka problem finns Det är svårt att planera för minskat antal personal som besöker kunden. Måluppfyllelse Verksamheten har kommit långt i arbetet med att få nöjda kunder. Genomförandeplaner fungerar bra och kunderna är alltmer delaktiga och verksamheten försöker tillgodose deras önskemål. Framtidsplaner SITHS-kort ska införas för all personal. Korten har flera funktioner, och kan bland annat användas som fysisk och elektronisk legitimation, inloggning till datorer och som inpassering.

17 Socialnämnden (25) Ann-Katrin Nilsson Madelaine Kjellström Lena Bäcklund

18 Socialnämnden (25) Sn 57 Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten Dnr SOC2014/107/03 Portionsavgiften år 2014 för kyld mat, inklusive hemkörning, fastställs till 49 kr. Kyld mat som levereras till hemtjänstens kunder tillagas vid Allégårdens kök av kommunens kostenhet. Maten kommer att levereras tre dagar i veckan; tisdag, torsdag och lördag, och kommer att bestå av ett huvudmål med grönsaker och eventuella tillbehör. Ingen efterrätt eller dryck kommer att skickas med. Kunder på Allégården, Kålsgården och Uddebo som beviljats matdistribution får, liksom tidigare, varm mat med dryck och efterrätt till, och betalar, liksom tidigare, avgiften 68 kr per portion inklusive efterrätt och dryck. Beslutsunderlag Skrivelse och förslag från verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson Ann-Katrin Nilsson Gunilla Lundell Larsson, avgiftshandläggare

19 Socialnämnden (25) Sn 58 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Dnr SOC2014/30/01 Riktlinjerna för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap ändras till följande lydelse i slutet av första stycket: Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan vara vid ett eller flera enstaka tillfällen som inte är regelbundet återkommande, inom en begränsad tidsperiod på 3 månader. Undantag är när evenemanget har anknytning till ett betydande seriöst evenemang som löper under längre tid. Arbetsutskottet har diskuterat behovet av förändringar i antagna riktlinjer för serveringstillstånd och uppdragit till alkoholinspektör Erik Asplund att ta fram förslag på ändringar avseende riktlinjer för tillfällig alkoholservering. Nuvarande riktlinjer för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap har följande lydelse i slutet av första stycket: Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan vara i 7 dagar med undantag när evenemanget har anknytning till ett betydande seriöst evenemang som löper under längre tid. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 3. Erik Asplunds tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 43. Erik Asplund

20 Socialnämnden (25) Sn 59 Yttrande, länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr SOC2014/37/01 Socialnämnden meddelar Länsstyrelsen Värmland att tillsynen av rökfria skolgårdar enligt 2 tobakslagen ska påbörjas under våren Länsstyrelsen i Värmland genomförde ett tillsynsbesök i Sunne kommun enligt 9 kap 1 alkohollagen och 19 a tobakslagen. Tillsynsbesöket var av tematisk karaktär, vilket betyder att kommunens verksamhet inom alkohol- och tobaksområdet granskades utifrån ett mer specificerat perspektiv. De områden som granskades var dokumentation av tillsyn över serveringsställen, folköl- och tobaksförsäljning, rökfria miljöer, åtgärdsbeslut och tillståndsprövning. Länsstyrelsen riktar kritik mot att det under 2013 inte genomförts någon tillsyn av rökfria skolgårdar. Länsstyrelsen bedömer i övrigt att Sunne kommun följer lagstiftningen i de delar som granskats. Socialnämnden ska nu redovisa till länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Värmlands beslut avseende tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Sunne kommun. Alkoholinspektör Erik Asplunds tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 44. Länsstyrelsen Värmland Erik Asplund

21 Socialnämnden (25) Sn 60 Rapporter från verksamheten Dnr SOC2014/21/01 Socialnämnden tackar för rapporteringen. Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: Uppvaktning av 100-åringar Enligt kommunledningsgruppen ligger ansvaret för uppvaktning av 100-åringar hos kommunkansliet och kommunalrådet. Uppföljning av socialförvaltningens organisationsförändring En enkät har genomförts bland berörd personal, och en sammanställning av inkomna synpunkter kommer att rapporteras på socialnämndens nästa sammanträde. Krisövning Socialförvaltningens enhetschefer har genomfört en krisövning avseende extraordinär händelse. Nya Perspektiv Det pågår mycket arbete i länet, bl.a. kring området den sårbara familjen. Tina Bok (MP) och ordförande Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från konferens om våld och äldre som anordnades av länsstyrelsen den 25 mars. Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från följande möten, träffar och konferenser: 10-årsjubileum för Krismottagningen för män i Karlstad. Presentation av ett robotbaserat gånghjälpmedel som ingår i ett samarbetsprojekt inom WEPA. Halvdag om sociala risker och social oro, då bl.a. Sunnes Trygghetscenter presenterade sin verksamhet. Kommunforum om integration på inbjudan från landshövdingen. Där deltog bl.a. 2 samordnare som utsetts av regeringen. Gunilla lyfte då frågan om försörjningsstöd till studerande ungdomar. Möte på Region Värmland med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementets psykiatrisamordnare. Mötet utgick ifrån kommunernas behovsinventering som genomfördes Dialogmöte i Karlstad och kunskapsseminarium i Västerås om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för missbruk och beroenden.

22 Socialnämnden (25) Demokratidag som anordnades i Stockholm av Sveriges Kommuner och Landsting. Gunilla Ingemyr lämnar även följande rapporter: Värmlands läns Vårdförbund Förbundet har bättre ekonomi, och kommer att betala tillbaka delar av det extra bidrag som kommunerna lämnat till förbundet. Hagens nya kontorslokaler Kontoret har öppet hus den 15 april. Kari Gjulem (S) deltar från socialnämnden. Lokala förebyggande rådet Rådet har möte den 8 maj. Mirja Lundström (C) deltar istället för Gunilla Ingemyr. Ledningsgruppen

23 Socialnämnden (25) Sn 61 Anmälan av delegationsbeslut Dnr SOC2014/22/01 Anmälan godkänns. Delegationsbeslut anmäls till socialnämnden enligt följande: - Arbetsutskottet , Budgetberedningen , 1. - Beslut inom individ- och familjeomsorg, nr 3/14, februari-mars Beslut inom handläggarenheten, nr 3/14, mars 2014.

24 Socialnämnden (25) Sn 64 Handlingar för kännedom Dnr SOC2014/25/01 Redovisningen godkänns. Följande handlingar föreligger för kännedom på sammanträdet: Kommunfullmäktige, dnr SOC 2014/4/01: Revidering av förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund. Överenskommelse med Migrationsverket, dnr SOC 2013/68/01: Mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Kommunala pensionärsrådet, dnr SOC 2014/56/01: Protokoll Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar, dnr SOC 2014/83/11: Verksamhetsberättelse Statistik Kommunala handikapprådet, dnr SOC2014/79/01: Minnesanteckningar FOU Välfärd Värmland, dnr SOC2014/27/01: FOU-nytt, mars Synskadades Riksförbund i Värmland, dnr SOC 2014/77/10: Skrivelse till förtroendevalda och chefstjänstemän i sociala nämnder i Värmland.

25 Socialnämnden (25) Sn 65 Inbjudningar till kurser och konferenser Dnr SOC2014/24/01 Ingen anmälan sker denna gång. Inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har inkommit.

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 14:30 Paragrafer 89-102 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 14:30 Paragrafer 89-102 Beslutande Socialnämnden 2014-06-04 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 14:30 Paragrafer 89-102 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Socialnämnden 2014-03-05 1 (24) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Sunne, 2013-03-12, kl 17.00. Socialkontoret, Sunne

Socialkontoret, Sunne, 2013-03-12, kl 17.00. Socialkontoret, Sunne 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, Sunne, kl 09.00 11.30 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande, 18-23 Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande, tjg ordförande 24-30 Elisabeth Olsson (C)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:45 Paragrafer 103-120 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:45 Paragrafer 103-120 Beslutande Socialnämnden 2014-09-10 1 (18) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:45 Paragrafer 103-120 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

2014-02-05 1 (23) 1-23

2014-02-05 1 (23) 1-23 Socialnämnden 2014-02-05 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 15:45, ajournering för lunch 12:00-13:00 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C),

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 9:00 12:40 Paragrafer 105-127 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 9:00 12:40 Paragrafer 105-127 Beslutande Socialnämnden 2013-10-09 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 9:00 12:40 Paragrafer 105-127 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 08.00 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande (M) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-08-15 54 Plats och tid Garvaren, röd 13.15-17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 08.00 15.10 ande Övriga deltagande Utses att justera Rita Poromaa (s),

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S) 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer