Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande"

Transkript

1 Socialnämnden (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande Maj-Britt Dahlgren (C) Michael Kjellstrand (C) Kjerstin Persson (C) Åsa Olsson (M) Kerstin Johannesen (M) Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordförande Kari Gjulem (S) Gerd Karlsson (S) Tina Bok (MP), Övriga närvarande Cathrine Larsson, förvaltningschef Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare Maria Mattsson, förvaltningsekonom, Ulrika Jönsson, LSS-handläggare, 51 Karin Nyström, verksamhetschef, Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef, Madelaine Kjellström, enhetschef, 56 Lena Bäcklund, undersköterska, 56 Utses att justera Gerd Karlsson Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, , kl 16:00 Sekreterare Åsa Hugosdotter Ordförande Gunilla Ingemyr Gerd Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift Åsa Hugosdotter Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun växel bankgiro 26. Socialförvaltningen Storgatan direkt org.nr Sunne Sunne fax

2 Socialnämnden (25) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan... 3 Yttrande, medborgarförslag om socialnämndens beslut om kyld mat... 4 Budgetuppföljning... 6 Rapport, avvikelser mot budget Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut... 8 Uppföljning av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan år Svar till kommunala handikapprådet, KHR, om införande av kyld mat i hemtjänsten Redovisning av delegationsbeslut - LSS-ärende Rapport från uppdrag, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Yttrande, rapport om vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem Patientsäkerhetsberättelse Överenskommelse om samverkansregler Verksamhetsföreträde - äldreomsorg Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Yttrande, länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Rapporter från verksamheten Anmälan av delegationsbeslut Handlingar för kännedom Inbjudningar till kurser och konferenser... 25

3 Socialnämnden (25) Sn 44 Ändringar i föredragningslistan Dnr SOC2014/15/01 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten.

4 Socialnämnden (25) Sn 45 Yttrande, medborgarförslag om socialnämndens beslut om kyld mat Dnr SOC2014/41/10 1. Socialnämnden beslutar fullfölja införandet av kyld mat i hemtjänsten. 2. Medborgarförslaget om kyld mat avslås därmed. 3. Uppföljning av införandet av kyld mat i hemtjänsten ska genomföras i november Reservation Gert Dahlberg (S), Kari Gjulem (S) och Gerd Karlsson (S) reserverar sig mot besluten nr 1 och 2 till förmån för Gert Dahlbergs yrkande. Ett medborgarförslag har inkommit från Lars Andersson angående socialnämndens beslut om leverans av kyld mat i hemtjänsten som han anser ska upphävas. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. Förvaltningschef Cathrine Larsson har lämnat förslag till yttrande över medborgarförslaget med följande sammanfattning: Socialnämnden beslutade om leverans av kyld mat i hemtjänsten. Bakgrunden till beslutet är att socialnämnden vill säkerställa kvaliteten på matens näringsinnehåll samt att öka valfriheten för varje person att bestämma när maten ska ätas. Dessutom kan verksamheten lättare planera matutkörningen. Den mat som levereras varm och sedan värms upp igen har sämre näringsvärde än kyld mat som värms. För kunderna kommer kyld mat att innebära möjligheter att få välja mat, och själv bestämma den tid på dagen som man vill äta maten. De som kan värmer sin mat själva. För kunder som behöver mathjälp, kan hjälpen lättare anpassas till hur de vill ha det. Socialnämnden har även beslutat att en uppföljning ska genomföras 6 månader efter startdatum och en utvärdering efter 1 år. Yrkande Ordförande Gunilla Ingemyr (C) yrkar att arbetsutskottets förslag ska bifallas, vilket innebär att fullfölja införandet av kyld mat i hemtjänsten och att medborgarförslaget om kyld mat därmed avslås. Gert Dahlberg (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.

5 Socialnämnden (25) Beslutsgång Ordförande ställer Gert Dahlbergs förslag mot Gunilla Ingemyrs förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt Gunilla Ingemyrs förslag. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige , 11. Förvaltningschef Cathrine Larssons tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 39. Lars Andersson Kommunstyrelsen, för kännedom

6 Socialnämnden (25) Sn 46 Budgetuppföljning Dnr SOC2014/17/03 Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och ser positivt på de effekter som genomförda åtgärder fått på den ekonomiska utvecklingen. Budgetuppföljningen per den 31 mars visar på en generellt positiv utveckling jämfört med samma period år Förvaltningsekonom Maria Mattsson och förvaltningschef Cathrine Larsson menar att genomförda åtgärder, till exempel intern ekonomiutbildning, nytt system för personalplanering och fjolårets organisationsförändring nu börjat ge effekt. Beslutsunderlag Statistik över löner, januari-mars 2014 i jämförelse med föregående år. Maria Mattsson Kommunstyrelsen, för kännedom

7 Socialnämnden (25) Sn 47 Rapport, avvikelser mot budget 2014 Dnr SOC2014/17/03 Socialnämnden tackar för informationen. Förvaltningsekonom Maria Mattsson meddelar att det inte har rapporterats in några avvikelser mot budget sedan socialnämndens förra sammanträde.

8 Socialnämnden (25) Sn 48 Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut Dnr SOC2014/100/01 Socialnämnden tackar för redovisningen. Enligt socialnämndens reglemente, 6, ska socialnämnden två gånger per år redovisa de nämndbeslut som ej verkställts. Redovisningen ska göras på nämndens ordinarie sammanträden i april och oktober. Förvaltningschef Cathrine Larsson informerar om att de flesta av socialnämndens beslut är verkställda. Några beslut är ännu inte verkställda fullt ut, utan ett arbete pågår, bl.a. avseende: Utbildning för socialnämndens ledamöter. Socialnämndens visionsarbete. Skapa ett LSS-boende inom befintlig budgetram.

9 Socialnämnden (25) Sn 49 Uppföljning av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan år 2013 Dnr SOC2014/101/01 Uppföljningen för 2013 av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan godkänns. Sunne kommuns drogpolitiska program innehåller mål och utifrån dessa även en handlingsplan. Det som har betydelse är om de uppsatta målen med åtgärder i handlingsplanen är uppnådda. Mål, barn 0-18 år Åldern för ungdomars alkoholdebut ska höjas till lagstadgad ålder. Inga ungdomar ska prova narkotika. Bevara och utveckla drogfria miljöer för ungdomar att vistas i på fritiden. Inga ungdomar ska använda tobak innan 18-årsåldern. Inga ungdomar ska använda dopingpreparat. Alla föräldrar ska ha möjlighet till föräldrastöd innan utgången av Mål, vuxna Minska berusningsdrickandet. Ingen användning av narkotika. Tidig upptäckt och stöd för att sluta sitt missbruk. Halvera tobaksanvändandet. Ingen användning av doping. Uppföljning av målen ska ske genom undersökningar, Ung i Värmland vart tredje år, Ung i Sunne vartannat år och enkät i årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. Förvaltningschef Cathrine Larsson menar att eftersom uppföljning av målen inte sker varje år vet man inte om åtgärderna i handlingsplanen är bra. Målen behöver omformuleras och måttsättas för att man ska kunna veta om de är till nytta för kommunmedborgarna. Beslutsunderlag Socialnämndens uppföljning 2013 av alkohol- och drogpolitisk handlingsplan. Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Kommunstyrelsen, för kännedom Cathrine Larsson Karin Nyström

10 Socialnämnden (25) Sn 50 Svar till kommunala handikapprådet, KHR, om införande av kyld mat i hemtjänsten Dnr SOC2014/72/10 Socialnämnden lämnar följande svar till KHR: Alla kunder som så behöver får hjälp vid mathanteringen, både då varm mat och kall mat levereras. Enligt kommunens kostchef har nuvarande hantering med varm mat, som inte äts direkt, lägre näringsvärde än kyld mat som värms när den ska ätas. Kostenheten är med i hela processen, därigenom finns den kunskap som behövs. Leverans av kyld mat är beslutad av socialnämnden. Socialnämnden har samtidigt beslutat om en uppföljning efter 6 månader samt en utvärdering efter 1 år. Socialnämnden har vid dagens sammanträde beslutat att uppföljningen ska genomföras i november Skrivelse inkommen från KHR, Kommunala handikapprådet, med anledning av socialnämndens beslut att leverera kyld mat inom hemtjänsten. KHR hänvisar till tillgänglighetsplanen om att det står där att de ska få yttra sig i frågan. I skrivelsen ställer KHR fem krav. Ordförande Gunilla Ingemyr deltog på KHR:s möte där denna fråga avhandlades. Hon informerade då om beslutet om kyld mat samt besvarade alla frågor som uppkom. Beslutsunderlag Cathrine Larssons tjänsteskrivelse med förslag på svar till KHR. Skrivelse från handikapporganisationernas referensgrupp Utdrag ur KHR:s minnesanteckningar Kommunala handikapprådet

11 Socialnämnden (25) Sn 51 Redovisning av delegationsbeslut - LSS-ärende Dnr SOC2014/20/01 Socialnämnden tackar för den positiva informationen. LSS-handläggare Ulrika Jönsson redogör för ett ärende som enheten utsett och som avser placering av barn/ungdom enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslutsunderlag Socialnämnden , 41. Ulrika Jönsson

12 Socialnämnden (25) Sn 52 Rapport från uppdrag, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Dnr SOC2014/105/10 1. Socialnämnden tackar för rapporten. 2. Socialnämnden får en ny rapport på nästa sammanträde Socialnämnden har beslutat om genomförande av en djupgranskning av verksamheten personlig assistans, t.ex. jämförelser med andra kommuner, påverkan av Försäkringskassans striktare bedömningar och ersättningar till privata utförare. Syftet är att se över om något kan göras annorlunda. Verksamhetschef Karin Nyström redogör för pågående arbete med jämförelser med andra kommuner avseende ersättning till privata utförare av personlig assistans och utformning av avtal med de privata utförarna. Beslutsunderlag Socialnämnden , 27. Ledningsgruppen

13 Socialnämnden (25) Sn 53 Yttrande, rapport om vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem. Dnr SOC2013/204/01 1. Socialnämnden antar föreslaget yttrande till kommunrevisorerna som sitt. 2. Socialnämndens yttrande översänds till kommunrevisorerna. Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng granskat om landstinget och kommunerna säkerställt att vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar på ett tillfredsställande sätt. Syftet har varit att bedöma om landstinget och kommunerna, utifrån sina respektive uppdrag och ansvar, har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring för att kunna tillgodose behovet av vård, omsorg och stöd. Granskningen har visat att kommunerna och landstinget till stora delar har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer. Däremot finns ett betydande glapp mellan ambitionen i styrdokumenten inom området och den operativa verksamheten. Ett antal rekommendationer redovisas i revisionsrapporten. Kommunens revisorer önskar nu få socialnämndens svar med en redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta och vilka initiativ man avser att ta med anledning av iakttagelserna i rapporten. Beslutsunderlag PWC:s revisionsrapport, granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik, januari 2014, en samgranskning av Landstinget i Värmland och 14 värmländska kommuner. Följebrev från kommunrevisionen med begäran om svar från socialnämnden. Verksamhetschef Karin Nyströms tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 41. Kommunrevisorerna

14 Socialnämnden (25) Sn 54 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr SOC2014/80/10 1. Socialnämnden tackar för informationen. 2. Innehållet i patientsäkerhetsberättelsen ska tas i beaktande i socialnämndens målarbete inför år Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström redogör för innehållet i framtagen patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i Sunne kommun för år Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse Ulla Engström Cathrine Larsson, förvaltningschef

15 Socialnämnden (25) Sn 55 Överenskommelse om samverkansregler Dnr SOC2013/226/10 Sunne kommun antar överenskommelsen om samverkansregler. Sveriges kommuner och landsting, SKL, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech har undertecknat en ny överenskommelse om samverkansregler. Överenskommelsen reglerar hur samarbetet ska gå till mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. De nya reglerna trädde i kraft De nya reglerna innebär bland annat att den så kallade regeln är borttagen. Den innebar att industrin kunnat betala deltagaravgift och hälften av kostnaden för resa, kost och logi vid kongresser. Med den nya överenskommelsen försvinner den möjligheten och landstinget och, i förekommande fall, kommunen får själv bekosta hela avgiften. Denna del av överenskommelsen träder i kraft först för att hälso- och sjukvården och industrin ska hinna planera för den nya situationen. För kommunen innebär detta i praktiken ingenting, då kommunen så gott som aldrig kommit i åtnjutande av detta. En annan förändring är att företagen tidigare varit skyldiga att inhämta verksamhetschefens godkännande för medarbetares deltagande i olika sammankomster. Detta är nu borttaget och i den nya överenskommelsen är det den enskilde medarbetaren som har eget ansvar för att inhämta godkännande från sin arbetsgivare. SKL rekommenderar nu landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för handläggning och beslut. Beslutsunderlag SKL:s rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström Arbetsutskottet , 40. Kommunstyrelsen, för kännedom

16 Socialnämnden (25) Sn 56 Verksamhetsföreträde - äldreomsorg Dnr SOC2014/19/01 Socialnämnden tackar för en intressant redovisning av de positiva effekterna av införande av nya system och nya arbetssätt. Verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson, enhetschef Madelaine Kjellström och undersköterska Lena Bäcklund redogör för verksamheten inom hemtjänstens enhet 3. Beskrivning av verksamheten Enhet 3 omfattar Gräsmark och Västra Ämterviks hemtjänstområden. Hur verksamheten fungerar Hemtjänsten har genomgått en rad förändringar och det viktiga är att införande av nya arbetssätt får ta tid. Social dokumentation införs och kommer att spara tid i slutändan. Planeringssystemet Laps Care gör det lättare att lägga scheman. Planeringsenheten försöker se till så att kunden får träffa utsedd kontaktpersonal. Personalplaneringssystemet Time Care Pool infördes i januari. Det har medfört en mera rättvis och tidsbesparande vikariehantering, och borde minska antalet timanställda. Låssystemet Phoniro fungerar bra och personalen kan nu använda mobiltelefonen istället för en mängd olika nycklar. Särskilt sommartid kommer kunder från andra kommuner. Hemkommunen betalar kostnaderna för den vård och omsorg som utförs. Vad är positivt Hemtjänsten, distriktssköterskor och planeringsenheten sitter nu i samma lokaler på Hagen vilket underlättar kontakterna t.ex. vid schemaläggning. Personalgrupperna är överlag positiva till införande av kyld mat i hemtjänsten eftersom det kommer att öka kundens valfrihet och även underlätta schemaläggningen. Verksamheten har blivit bättre på att se över orsakerna till förändringar, till exempel vid ökat antal kundtimmar. Vilka problem finns Det är svårt att planera för minskat antal personal som besöker kunden. Måluppfyllelse Verksamheten har kommit långt i arbetet med att få nöjda kunder. Genomförandeplaner fungerar bra och kunderna är alltmer delaktiga och verksamheten försöker tillgodose deras önskemål. Framtidsplaner SITHS-kort ska införas för all personal. Korten har flera funktioner, och kan bland annat användas som fysisk och elektronisk legitimation, inloggning till datorer och som inpassering.

17 Socialnämnden (25) Ann-Katrin Nilsson Madelaine Kjellström Lena Bäcklund

18 Socialnämnden (25) Sn 57 Avgift 2014, kyld mat i hemtjänsten Dnr SOC2014/107/03 Portionsavgiften år 2014 för kyld mat, inklusive hemkörning, fastställs till 49 kr. Kyld mat som levereras till hemtjänstens kunder tillagas vid Allégårdens kök av kommunens kostenhet. Maten kommer att levereras tre dagar i veckan; tisdag, torsdag och lördag, och kommer att bestå av ett huvudmål med grönsaker och eventuella tillbehör. Ingen efterrätt eller dryck kommer att skickas med. Kunder på Allégården, Kålsgården och Uddebo som beviljats matdistribution får, liksom tidigare, varm mat med dryck och efterrätt till, och betalar, liksom tidigare, avgiften 68 kr per portion inklusive efterrätt och dryck. Beslutsunderlag Skrivelse och förslag från verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson Ann-Katrin Nilsson Gunilla Lundell Larsson, avgiftshandläggare

19 Socialnämnden (25) Sn 58 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd Dnr SOC2014/30/01 Riktlinjerna för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap ändras till följande lydelse i slutet av första stycket: Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan vara vid ett eller flera enstaka tillfällen som inte är regelbundet återkommande, inom en begränsad tidsperiod på 3 månader. Undantag är när evenemanget har anknytning till ett betydande seriöst evenemang som löper under längre tid. Arbetsutskottet har diskuterat behovet av förändringar i antagna riktlinjer för serveringstillstånd och uppdragit till alkoholinspektör Erik Asplund att ta fram förslag på ändringar avseende riktlinjer för tillfällig alkoholservering. Nuvarande riktlinjer för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap har följande lydelse i slutet av första stycket: Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan vara i 7 dagar med undantag när evenemanget har anknytning till ett betydande seriöst evenemang som löper under längre tid. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 3. Erik Asplunds tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 43. Erik Asplund

20 Socialnämnden (25) Sn 59 Yttrande, länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr SOC2014/37/01 Socialnämnden meddelar Länsstyrelsen Värmland att tillsynen av rökfria skolgårdar enligt 2 tobakslagen ska påbörjas under våren Länsstyrelsen i Värmland genomförde ett tillsynsbesök i Sunne kommun enligt 9 kap 1 alkohollagen och 19 a tobakslagen. Tillsynsbesöket var av tematisk karaktär, vilket betyder att kommunens verksamhet inom alkohol- och tobaksområdet granskades utifrån ett mer specificerat perspektiv. De områden som granskades var dokumentation av tillsyn över serveringsställen, folköl- och tobaksförsäljning, rökfria miljöer, åtgärdsbeslut och tillståndsprövning. Länsstyrelsen riktar kritik mot att det under 2013 inte genomförts någon tillsyn av rökfria skolgårdar. Länsstyrelsen bedömer i övrigt att Sunne kommun följer lagstiftningen i de delar som granskats. Socialnämnden ska nu redovisa till länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Värmlands beslut avseende tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Sunne kommun. Alkoholinspektör Erik Asplunds tjänsteskrivelse Arbetsutskottet , 44. Länsstyrelsen Värmland Erik Asplund

21 Socialnämnden (25) Sn 60 Rapporter från verksamheten Dnr SOC2014/21/01 Socialnämnden tackar för rapporteringen. Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: Uppvaktning av 100-åringar Enligt kommunledningsgruppen ligger ansvaret för uppvaktning av 100-åringar hos kommunkansliet och kommunalrådet. Uppföljning av socialförvaltningens organisationsförändring En enkät har genomförts bland berörd personal, och en sammanställning av inkomna synpunkter kommer att rapporteras på socialnämndens nästa sammanträde. Krisövning Socialförvaltningens enhetschefer har genomfört en krisövning avseende extraordinär händelse. Nya Perspektiv Det pågår mycket arbete i länet, bl.a. kring området den sårbara familjen. Tina Bok (MP) och ordförande Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från konferens om våld och äldre som anordnades av länsstyrelsen den 25 mars. Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från följande möten, träffar och konferenser: 10-årsjubileum för Krismottagningen för män i Karlstad. Presentation av ett robotbaserat gånghjälpmedel som ingår i ett samarbetsprojekt inom WEPA. Halvdag om sociala risker och social oro, då bl.a. Sunnes Trygghetscenter presenterade sin verksamhet. Kommunforum om integration på inbjudan från landshövdingen. Där deltog bl.a. 2 samordnare som utsetts av regeringen. Gunilla lyfte då frågan om försörjningsstöd till studerande ungdomar. Möte på Region Värmland med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementets psykiatrisamordnare. Mötet utgick ifrån kommunernas behovsinventering som genomfördes Dialogmöte i Karlstad och kunskapsseminarium i Västerås om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för missbruk och beroenden.

22 Socialnämnden (25) Demokratidag som anordnades i Stockholm av Sveriges Kommuner och Landsting. Gunilla Ingemyr lämnar även följande rapporter: Värmlands läns Vårdförbund Förbundet har bättre ekonomi, och kommer att betala tillbaka delar av det extra bidrag som kommunerna lämnat till förbundet. Hagens nya kontorslokaler Kontoret har öppet hus den 15 april. Kari Gjulem (S) deltar från socialnämnden. Lokala förebyggande rådet Rådet har möte den 8 maj. Mirja Lundström (C) deltar istället för Gunilla Ingemyr. Ledningsgruppen

23 Socialnämnden (25) Sn 61 Anmälan av delegationsbeslut Dnr SOC2014/22/01 Anmälan godkänns. Delegationsbeslut anmäls till socialnämnden enligt följande: - Arbetsutskottet , Budgetberedningen , 1. - Beslut inom individ- och familjeomsorg, nr 3/14, februari-mars Beslut inom handläggarenheten, nr 3/14, mars 2014.

24 Socialnämnden (25) Sn 64 Handlingar för kännedom Dnr SOC2014/25/01 Redovisningen godkänns. Följande handlingar föreligger för kännedom på sammanträdet: Kommunfullmäktige, dnr SOC 2014/4/01: Revidering av förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund. Överenskommelse med Migrationsverket, dnr SOC 2013/68/01: Mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Kommunala pensionärsrådet, dnr SOC 2014/56/01: Protokoll Norra Värmlands familjerådgivning och krismottagningar, dnr SOC 2014/83/11: Verksamhetsberättelse Statistik Kommunala handikapprådet, dnr SOC2014/79/01: Minnesanteckningar FOU Välfärd Värmland, dnr SOC2014/27/01: FOU-nytt, mars Synskadades Riksförbund i Värmland, dnr SOC 2014/77/10: Skrivelse till förtroendevalda och chefstjänstemän i sociala nämnder i Värmland.

25 Socialnämnden (25) Sn 65 Inbjudningar till kurser och konferenser Dnr SOC2014/24/01 Ingen anmälan sker denna gång. Inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har inkommit.

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer