Nya EU-program, projektidéer och fortsatt samarbete med våra vänlän. Brunstad Conference Centre där Interreg IVB Nordsjöprogrammet sparkade av.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya EU-program, projektidéer och fortsatt samarbete med våra vänlän. Brunstad Conference Centre där Interreg IVB Nordsjöprogrammet sparkade av."

Transkript

1 VÄRMLAND I VÄRLDEN LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN Internationella relationer Nyhetsbrev 3 Juli 2007 Nya EU-program, projektidéer och fortsatt samarbete med våra vänlän I sommarens nummer av Värmland i världen kan du bland annat läsa om det nya Nordsjöprogrammet, projektidéer inom Interreg IV B och C som Länsstyrelsen och andra i länet jobbar intensivt med samt om det fortsatta vänlänssamarbetet. Värmland bygger vidare på upparbetade nätverk Den juni hölls Interreg IVB Nordsjöns årskonferens i Brunstad, Norge. Konferensen sammanföll även med avsparken för det nya Nordsjöprogrammet, som kommer att gälla från 2007 till Cirka 500 personer från Kommissionen, regeringar, offentliga Brunstad Conference Centre där Interreg IVB Nordsjöprogrammet sparkade av. och privata sektorn deltog i konferensen. Nordsjöprogrammet är ett exempel på hur man genom transnationella projekt kan delta i att påverka utvecklingen i Europa men samtidigt arbeta för länets bästa genom konkreta insatser. Under Nordsjösekretariatets föredrag om projektansökningar i nya programmet, finansiering och kommunikation underströks bland annat att man under denna programperiod kommer att vara mer inriktad på konkreta resultat av transnationell samverkan än det nätverksskapande som det i tidigare program getts utrymme till. Plenumet följdes av seminarier som fokuserade på endera specifika aspekter av det nya programmet eller någon av de många projektidéer som diskuteras. Länsstyrelsen jobbar för närvarande intensivt med flera projektidéer med målet att dessa resulterar i konkreta projekt. Inom ramen för Nordsjöprogrammet utvecklas projektidéerna SAWA (baserat på FLOWS från förra programperioden), Canal Link+ (baserat på Canal Link, också från förra programperioden) samt TRACER, alla tillsammans med ett brett partnerskap både i länderna runt Nordsjön och i Värmland. 1. Klivet mot nästa programperiod: Nordsjöprogrammets svenska tjänstemannanätverk under ett möte i Varberg i maj.

2 2. Värmland bygger vidare på översvämningsprojekt I SAWA är huvudmålet att höja beredskapen inför de alltmer frekvent förekommande översvämningar som förutses i spåren av klimatförändringarna. Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland planerar samverka med kommuner runt Vänern, SMHI, SGI samt förhoppningsvis också Karlstads universitet och Räddningsverket. Målsättningen är att belysa de samhällsekonomiska effekterna av situationen i Vänern och Göta Älv samt diskutera och planera förebyggande åtgärder. Aktuella frågeställningar: Är det realistiskt eller ens möjligt att bygga sig ett skydd mot alla framtida översvämningar? Kan det vara ett bättre koncept att vi, som holländarna ofta förespråkar, i stället lär oss leva med vatten? Vilken är statens roll och vilken roll har kommunern? EU får snart ett nytt Översvämningsdirektiv, på vilket sätt kommer det att komma i konflikt eller samverka med det Ramdirektiv för vatten som nu håller på att införas? SAWA står för Strategic Alliance for Water Management Actions Fortsatt arbete för turism utmed Värmlands vattenleder Canal Link Plus vill utveckla lokala vattenleder för turism och friluftsliv med särskild tyngdpunkt på stöd till småskaligt företagande. Bland annat vill man förtäta nätverket av vattenleder och göra dem mer attraktiva genom att investera i infrastruktur som gångoch cykelstråk, kulturstråk eller äventyrsstråk. Genom nätverksbyggande och kompetensutvecklingsinsatser vill man stödja företag med verksamhet knuten till vattenlederna. En delaktivitet ska ägnas åt restaurering av nedlagda eller missskötta leder. Det värmländska partnerskapet håller på att byggas upp med konstellationer kring några större vattenleder. Internationell samverkan med fokus på landsbygdsutveckling Under Interregkonferensen i Brunstad deltog Värmland för första gången tillsammans med representanter från de sex andra länderna i Nordsjöregionen i diskussioner om projektidén TRACER. Översvämning på Kanikenäset i Karlstad På initiativ av Länsstyrelsen siktar ett värmländskt partnerskap på att delta i projektet som samordnas av Provinsen Groningen i Nederländerna. Projektidén TRA- CER fokuserar på en transformationsstrategi för landsbygden kopplat till konkreta pilotprojekt för utveckling av landbygdsområden. För Värmlands del skulle pilotprojekten främst fokusera på landsbygdsutvecklingsinsatser i Säffle kommun. TRACER står för Transforming Rural Areas to Competitive Economic Regions Värmland fortsatt aktiva i C-programmet Värmlands deltagande i Interreg IIIC-projeket CLOE fortsätter, bland annat. som klustermentor åt Gorenjska (Övre Krain) i Slovenien. Klusterutvecklingsprojektet CLOE har som ett av två projekt bland mer än 500 interregionala projekt valts ut av Kommissionen för fortsättning i nästa programperiod och har som ett direkt resultat av detta förlängts med ett år, för att överföra CLOE:s resultat till andra EU-program. Enligt juninumret av Interreg IIIC:s nyhetsbrev, där Värmlands insatser

3 I samband med dessa möten ordnades även studiebesök på Karlstads universitet och på Compare Business Innovation Centre vid Sätterstrand. Även Långbergets turistanläggning vid Sysslebäck besöktes. Där demonstrerades en trådlös bredbandslösning, som utvecklats inom projektet BRB. Projektdeltagare testar trådlöst bredband på Långberget som byggts ut inom ramen för projektet BRB i CLOE valts som case study, har CLOE:s Cluster Management Guide bidragit till att klusterföretagen har ökat sina exporter och investerar mer i länet. Den november kommer en internationell CLOE-konferens på temat Clusters for Regional Development att hållas på Carlstad Conference Centre. Bland talarna kommer EU-kommissionen, Näringsminister Maud Olofsson, Landshövding Eva Eriksson, Regionråd Tomas Riste med flera att finnas representerade. Inom ramen för det nya C-programmet (till och med 2013, Interreg IVC) diskuteras även en fortsättning av ramprogrammet Change on Borders, ett samarbete mellan 25 europeiska gränsregioner som möjliggjorts genom Värmlands medlemskap i Association of European Border Regions (AEBR). betsgrupper, Innovations and SMEs. Arbetet i denna arbetsgrupp förväntas leda till en Interreg IVC-ansökan. CLOE står för Clusters Linked Over Europe Internationell samverkan kring bredbandsutveckling I de båda internationella bredbandsprojekten BIRD (Broadband Access for Innovation and Regional Development) och BRB (Baltic Rural Broadband) har projektmöten hållits i Värmland med deltagare från många olika regioner runt Nordsjön och Östersjön. Även inom bredbandsområdet planerar man för nya Nordsjöoch Östersjöprojekt. Längst har man kommit i Interreg IVB Nordsjön, där det till exempel planeras för utveckling av ett European Media Broadband Centre (EMBC) för unga och innovativa människor som vill vara med och föra utvecklingen av e-tjänster framåt. Där finns också en idé om att i ett e-förvaltningsperspektiv undersöka hur man kan få alla medborgare positiva till att börja använda e-tjänster i större utsträckning i sina kontakter med den offentliga sektorn. Landshövdingsdelegation till vänlän Landshövdingen och en värmländsk delegation besöker den augusti vänlänet Kovászna i Rumänien. Där kommer man att delta i det Ungerska världsmötet och ha överläggningar med presidenterna för Kovászna län och ungerska vänlänet Heves. Sunnes och Säffles kommunalråd deltar även i delegationen, Kommunalrådet i Säffle kommer att dis- Här bör även nämnas att Värmland nyligen tilldelats ansvaret för en av AEBR:s fyra ar- 3. Trepartssamarbetsavtalet mellan Värmland, Heves och Kovászna undertecknas på Residenset i Karlstad

4 4. kutera vänortsavtal med Kovászna läns residensstad Sepsiszentgyörgy/Sfantu Gheorghe och Sunnes kommunalråd kommer att diskutera fortsatt samarbete med Kovászna kommuns borgmästare. Då det kommunala utbytet som hittills involverat bland annat Forshaga, Sunne och Karlstads kommun, liksom andra utbyten inom ramen för Värmlands vänlänsavtal, har visat sig vara framgångsrikt och lett till en positiv utveckling inom en rad områden är målet att även involvera Säffle kommun i samarbetet samt formalisera Sunnes samarbete. Inom ramen för vänlänssamarbetet har även Hammarö tagit initiativ till ett framtida vänortssamarbete med en kommun vid Tisza-sjön i Heves län, Ungern. Länsstyrelsen hjälper Rumänien med Operativa Program På inbjudan av Hargita län, som är vänlänet Kovásznas grannlän i Centerregionen, presenterade Länsstyrelsen den 27 april Rumäniens så kallade Sektoriella Operativa Program. Man presenterade även möjligheter till transnationellt samarbete för borgmästare och offentliga aktörer i centrala Rumänien. Länsstyrelsens motsvarighet i Hargita län samt länets kommuner är i färd med att bygga upp en struktur för utnyttjandet av de enorma summor EU-medel som finns i Rumänien, därför är man Landsbygdsturism Transylvanian style : med hästkärra genom Karpaternas fantastiska landskap intresserade av hur Värmland arbetat med EU-program samt hur man med värmländska ögon ser på Rumäniens Operativa Program För Värmlands offentliga sektor och näringsliv är detta intressant då det såväl i Rumänien som i de andra nya medlemsstaterna finns stora summor EU-medel för experthjälp från EU:s 15 gamla medlemsstater samt för konvergering med hjälp av offentliga sektorn och företag i EU15. Dessa tjänster, från kunskapsöverföring till investeringar, skulle aktiva värmländska myndigheter, kommuner eller företag kunna sälja. Fortsatta diskussioner kommer att hållas med Hargita län under hösten Värmland deltar i årlig turismkonferens Länsstyrelsen deltog den april tillsammans med Hushållningssällskapet Värmland i de årliga Östtranssylvanska turismdagarna. I år var temat Gastronomi i turism. Ylva Gustafsson från Hushållningssällskapet presenterade gårdsturism i Värmland kopplat till lokalproducerad mat under rubriken Visuella aptitretare. Hushållningssällskapets deltagande och den speciellt efterfrågade presentationen var ett resultat av ett tidigare möte mellan Hushållningssällskapet och Kovászna läns turismansvariga, under en konferens 2006 i Heves län, Ungern. Förhoppningen är att kontakterna som nu Hushållningssällskapet etablerat ska leda till att värmländska småföretagare, inom ramen för till exempel Landsbygdsprogrammet, kan besöka vänlänen. Småföretagare kan där ta till sig hur man arbetar med turism på landsbygden, boende samt kringaktiviteter. Mycket inspiration kan hämtas i hur man i andra länder och då även i Central- och Östeuropa arbetar med väl bevarade traditionella värden som grund för turismaktiviteter och olika attraktioner. Diskussioner fördes även med Heves län om ett möjligt svenskt deltagande (genom lobbying från Heves län) i Europeiska landsbygdsturismorganisationen EuroGites, förslagsvis genom Hushållningssällskapet på nationell nivå eller Bo på lantgård.

5 ning vid Enita Clermont High School of Engineers in Agriculture, Food and Rural Development. Hon intresserade sig framför allt för frågor om förvaltning av miljön. Kommunhuset i svenskbygden Árkos, Kovászna län Maria fick bland annat bekanta sig med miljömålsprogrammet, miljöövervakning av vatten, luft och natur, naturreservatsbildning- och förvaltning samt ekologiskt lantbruk. Själv skrev hon ihop två dokument om fransk miljöförvaltning, ett om skyddad natur och regionala naturparker samt ett annat om vattenförvaltning och Ramdirektivet för Vatten. Som kuriosa kan nämnas att de svensk-transsylvanska kopplingarna går tillbaka i tiden då en svensk man vid namn Dahlström 1903 bosatt sig i orten Árkos, där konferensen ägde rum. Dahlströms släktingar bor för övrigt fortfarande på orten. Kort om kommuner aktiva i Värmlands vänlänssamarbete Ester Wästlund, Forshaga kommuns enhetschef för LSSverksamhet inklusive daglig verksamhet och gruppboende, deltog den maj i en konferens med fokus på handikappfrågor i vänlänet Heves, Ungern. Konferensen hölls med anledning av att Heves läns Hem och rehabilitationscenter för handikappade firade 50 år. Bl.a. diskuterades möjligheten att rigga ett Youth in Action-projekt med fokus på handikappade ungdomar. Sunne kommun har tillsammans med Heves län, Kovászna län och Heves vänlän i Polen tagit fram en ansökan till EU:s Livslångt lärandeprogram Grundtvig 2. Projektet fokuserar på metodoch kunskapsöverföring mellan nya och gamla EU-medlemsstater för behandling av dementa. Karlstads kommun deltar sedan tidigare i ett socialt Grundtvigprojekt med vänlänen Heves och Kovászna samt med Heves vänlän i Polen och Frankrike, med fokus på en modell för personoch organisationsutveckling som tidigare använts av Karlstads kommun. Länsstyrelsepraktik som del av fransk utbildning Under tiden den 4 juni - 5 juli var Länsstyrelsen värd för Maria Muyard från Clermont Ferrand i Frankrike. Maria hade sökt sig till Värmland som en delkurs i hennes utbild- VÄRMLAND I VÄRLDEN Nyhetsbrevet Värmland i världen informerar om trans-nationella projekt, internationella utbyten och det samarbete med vänlänen som bedrivs i Värmland. Med detta nyhetsbrev hoppas Länsstyrelsen sprida kunskap om våra Internationella relationer samt uppmana fler i länet att delta i samarbetet med andra länder och regioner. Läs mer om aktuella transnationella projekt och Värmlands vänlän på 5. Redaktör: Paul Nemes, Internationella relationer Text: Johan Mannheimer, Katarina Nordmark och Paul Nemes Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad, ,

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Territoriellt samarbete. Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande

Territoriellt samarbete. Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande Territoriellt samarbete Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande 2 Foto: Nicklas Liljegren, Sjöfartsverket Vi i Sverige har sedan starten varit mycket aktiva och i stor utsträckning tagit tillvara

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet

Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet Framtidens Sjukvård Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 Slutrapport från e-hälsaprojektet LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset

Läs mer

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-10 Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Magnus.Persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella

Läs mer

Erfarenheter från Leader+ arbetet

Erfarenheter från Leader+ arbetet Erfarenheter från Leader+ arbetet Svenska nätverket för Leader+ vill dela med sig av erfarenheter från programperioden 2001 2008 1 Svenska Leader+programmet Leader är en metod för landsbygdsutveckling

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun

Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun Värmland moderna en tidning om Värmland år 2008 Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm Landshövding Eva Eriksson om de unika klustersamarbeten som gett Värmland en plats på världskartan.

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Lönsamma affärer i Östersjöregionen Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr 092-2006 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 www.nutek.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer