Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål"

Transkript

1 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

2 En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella programmen är uppdelade i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Utöver dessa program så finns det program med särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar samt spetsutbildningar. Samtliga kommuner inom Värmlands län samt Åmåls kommun har tecknat ett samverkansavtal som innebär att samtliga elever som är folkbokförda i Värmlands län och Åmåls kommun tas emot som sökande i första hand oavsett vilket program eller inriktning man söker till åk 1. Om man blir antagen i en annan kommun har man rätt till inackorderingstillägg under förutsättning att man uppfyller kraven på avstånd m.m. Om man däremot söker ett program och inriktning (som erbjuds inom Värmland) i en kommun utanför Värmland, s.k. frisök, tas man emot i mån av plats. Man har då inte rätt till inackorderingstillägg. I denna folder kommer vi att redovisa vilka program och inriktningar som finns, behörighetsregler m.m. Ansökan till gymnasiet görs på webben. Användarkonto skickas ut till vårdnadshavare/elever i början av januari. Det är viktigt att ni sparar detta konto eftersom man under sommaren kan se om man är antagen till ett program eller vilken reservplats man ligger på. För ytterligare information kontakta din studie och yrkesvägledare. Se även vår hemsida som kommer att uppdateras kontinuerligt. Lycka till med gymnasievalet!

3 Tidsplan Användarkonto skickas hem till vårdnadshavare/elev Webben (Dexter) öppnas Webben (Dexter) stängs kl Sista dag att lämna in påskriven kvittens och eventuella bilagor till studie och yrkesvägledaren Antagningsprov Estetiska programmet Preliminära besked skickas ut Webben (Dexter) öppnas för eventuella omval Webben (Dexter) stängs kl Sista dag att lämna in påskriven kvittens (omval). Sista dag att lämna in ansökan i fri kvot med bilagor. Sista dag att lämna in dispens för engelska Slutliga besked skickas hem till eleverna Sista svarsdag till antagningskanslierna i Värmland Reservantagning OBS! Det är viktigt att du följer instruktionerna på antagningsbeskedet! Om du inte är tillgänglig under sommaren kan du i förväg meddela antagningskansliet om du vill ha erbjuden plats eller inte Antagning till PRIV-platser

4 Antagningsbestämmelser Ditt slutbetyg i åk 9 är avgörande för antagningen. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg och de värderas enligt nedan: A=20 poäng B=17,5 poäng C=15 poäng D=12,5 poäng E=10 poäng F=0 poäng (d.v.s. ej godkänd) Betyg i moderna språk För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. Vad krävs för behörighet? Yrkesprogram Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen Högskoleförberedande program Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen. Om du väljer Naturvetenskaps eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen. Dispens från engelska Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan kan få dispens om du saknar betyg i engelska. För mer information prata med din studie och yrkesvägledare. Färdighetspoäng Om du söker Estetiska programmet såsom bild, musik, dans och teater kan du få göra ett antagningsprov. Den färdighetspoäng som du eventuellt får här läggs till ditt betyg och det är den poängen du söker på till detta program.

5 Fri kvot Du kan begära att prövas i så kallad fri kvot. Du kan då hänvisa till medicinska eller sociala skäl. Det gäller även den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans betyg. För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du söker. För att ansökan till fri kvot ska behandlas måste ansökan vara komplett, d.v.s. samtliga handlingar måste bifogas och vara undertecknade. Riksrekryterande program/inriktningar Innebär att elever från hela Sverige har möjlighet att söka. Frisök En elev som söker ett program/inriktning i en kommun utanför Värmland och om programmet/inriktningen finns i Värmland tas eleven emot i andra hand. Det vill säga sedan alla behöriga sökande tagits emot från anordnarkommunen/samverkansområdet och från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning samt sedan elever med särskilda skäl har tagits emot. En sökande som tas emot i andra hand har inte rätt till inackorderingstillägg. Beslut om mottagande Om en elev sökt ett program utanför Värmland kommer man att få ett beslut från den sökta kommunen om man tas emot som sökande i första eller andra hand. Det är alltid den kommun man söker till som beslutar om mottagande. Överklagan Beslutet om att inte tas emot som sökande kan överklagas. Överklagandet ska skickas in till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor efter man fått beslutet. Överklagan prövas av Skolväsendets överklagandenämnd. Idrottsgymnasium Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium oavsett var du bor och tas emot som sökande i första hand. Det finns också nationella idrottsutbildningar. Dessa utbildningar är inte riksrekryterande men omfattas av s.k. frisök (se ovan). Antagning efter rangordning Antagning sker strikt efter elevernas rangordning av valen på ansökan. Om du är antagen på ditt 1:a-handsval är du inte aktuell för antagning eller reservplacering på lägrehandsvalen.

6 Flyttning Om du och/eller din familj planerar att flytta så ska ni lämna in blanketten särskilda skäl där ni anger vart ni kommer att flytta. När ni är folkbokförda på en ny adress ska ett personbevis skickas in till antagningskansliet Andrahandsreserv Om du ändrar ditt val efter ansökningstidens utgång så placeras du som andrahandsreserv, d.v.s. efter de som är antagna och efter ordinarie reserver. Lärlingsutbildningar Några av kommunerna i Värmland kommer att erbjuda lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildningarna kommer att finnas med på webben (Dexter) som valmöjlighet. För vidare information om lärlingsutbildningar kontakta din studie och yrkesvägledare. Programinriktat individuellt val PRIV De sökbara PRIV-platserna kommer att finnas med på webben (Dexter) som valmöjlighet. Antagningen till de eventuella PRIV-platserna kommer att ske För vidare information om programinriktat individuellt val - PRIV, kontakta din studie och yrkesvägledare. Introduktionsprogrammen På nästa sida presenteras de fem olika introduktionsprogrammen. Ytterligare information om dessa program kan du få av din studie och yrkesvägledare. Idrottsgymnasier För att komma in på en idrottsutbildning måste man bli antagen BÅDE på antagningsprov och på programmet för att komma i fråga för idrottsutbildningen. Detta gäller både RIG (Riksidrottsgymnasier) och NIU (Nationellt godkända idrottsutbildningar). Talerätt En ny bestämmelse gäller fr.o.m. antagningen En elev som fyllt 16 år har rätt att föra sin egen talan i ärende och mål. Detta gäller även vid ansökan till gymnasieskolan. Det innebär att man som sökande till gymnasieskolan skriver under sin ansökan själv. Även om inte vårdnadshavare behöver skriva på kvittensen så är det ändå viktigt att ni är överens om valen till gymnasieskolan. Söker man en utbildning till en annan kommun uppstår kostnader både om man pendlar eller om man ska bo inackorderad.

7 Introduktionsprogram För dig som inte är behörig Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan. Det kan se mycket olika ut i skilda kommuner, men här kan du läsa om fem introduktionsprogram som kommunerna måste eller brukar erbjuda. Preparandutbildning Denna utbildning är till för dig som vill bli behörig till gymnasieskolan. Du läser vanligtvis ett år på heltid. Du som är behörig till ett yrkesprogram - men vill söka ett högskoleförberedande program - kan också läsa denna utbildning. Programinriktat individuellt val - PRIV Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli behörig. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program. Behörighetskrav Du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen. Ett annat alternativ är att du har lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen Det skiljer mellan olika kommuner inom vilka program de erbjuder PRIVplatser och det finns inte heller något tvång för kommunerna att erbjuda sådana platser. Yrkesintroduktion Du ska få möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig. Du får undervisning i skolan men får vanligtvis också göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det ska också finnas möjlighet för att dig att läsa de ämnen du behöver för att bli behörig. En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram på gymnasieskolan eller hjälpa dig att få ett arbete eller praktikplats. Individuellt alternativ Detta är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att kunna nå gymnasieskolan. Du ska få en utbildning anpassad helt efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar. Språkintroduktion Detta är tänkt för dig har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.

8 Studieekonomi Studiehjälp Studiehjälpen är på kr per månad och kommer automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om det. Reseersättning Du kan få reseersättning om din resväg till skola eller APL-plats är sex km eller längre. Oftast utgår ersättningen i form av exempelvis busskort. Extra tillägg Du kan få 285, 570 eller 855 kronor per månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN. Inackorderingstillägg Om du på grund av långa restider, måste flytta hemifrån, kan du ansöka om att få inackorderingstillägg. Du som söker till en kommunal skola utanför den egna kommunen ska söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen. Du som söker en friskola eller riksinternatskola söker inackorderingstillägg hos CSN. Om du blir antagen i andra hand har du inte rätt till inackorderingstillägg. Om du läser vid en friskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hemkommunen så har du inte heller rätt till inackorderingstillägg.

9 Nationella program och inriktningar Högskoleförberedande program EK EKEKO EKJUR ES ESBIL ESDAN ESEST ESMUS ESTEA HU HUKUL HUSPR NA NANAT NANAS SA SABET SAMED SASAM TE TEDES TEINF TEPRO TESAM TETEK Ekonomiprogrammet EK inr Ekonomi EK inr Juridik Estetiska programmet ES inr Bild och formgivning ES inr Dans ES inr Estetik och media ES inr Musik ES inr Teater Humanistiska programmet HU inr Kultur HU inr Språk Naturvetenskapsprogrammet NA inr Naturvetenskap NA inr Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet SA inr Beteendevetenskap SA inr Medier, information och kommunikation SA inr Samhällsvetenskap Teknikprogrammet TE inr Design och produktutveckling TE inr Informations och medieteknik TE inr Produktionsteknik TE inr Samhällsbyggande och miljö TE inr Teknikvetenskap

10 Nationella program och inriktningar Yrkesprogram BF BFFRI BFPED BFSOC BA BAANL BAHUS BAMAR BAMAL BAPLA EE EEAUT EEDAT EEELT EEENE FT FTGOD FTKAR FTLAS FTPER FTTRA HA HAADM HAHAN HV HVFIN HVFLO HVFRI HVTEX HVGLA HVGUL HVHUD HVINR HVKER HVLAS Barn och fritidsprogrammet BF inr Fritid och hälsa BF inr Pedagogiskt arbete BF inr Socialt arbete Bygg och anläggningsprogrammet BA inr Anläggningsfordon BA inr Husbyggnad BA inr Mark och anläggning BA inr Måleri BA inr Plåtslageri El och energiprogrammet EE inr Automation EE inr Dator och kommunikationsteknik EE inr Elteknik EE inr Energiteknik Fordons och transportprogrammet FT inr Godshantering FT inr Karosseri och lackering FT inr Lastbil och mobila maskiner FT inr Personbil FT inr Transport Handels och administrationsprogrammet HA inr Administrativ service HA inr Handel och service Hantverksprogrammet HV inr Finsnickeri HV inr Florist HV inr Frisör HV inr Textil design HV inr Övriga hantverk, glasblåsare HV inr Övriga hantverk, guldsmed HV inr Övriga hantverk, hudvård HV inr Övriga hantverk, inredning HV inr Övriga hantverk, keramik HV inr Övriga hantverk, låssmed

11 Nationella program och inriktningar Yrkesprogram HVSAD HVSIL HVSKO HVSME HVSTY HVTAP HVTIM HVURM HT HTHOT HTTUR IN INDRI INDPRO INPRK INSVE NB NBDJU NBLAN NBSKO NBTRA RL RLBAG RLFAR RLKOK VF VFFAS VFKYL VFVEN VFVVS VO HV inr Övriga hantverk, sadelmakare HV inr Övriga hantverk, silversmed HV inr Övriga hantverk, skomakare HV inr Övriga hantverk, smed HV inr Övriga hantverk, stylist HV inr Övriga hantverk, tapetserare HV inr Övriga Hantverk, timmerman HV inr Övriga hantverk, urmakare Hotell och turismprogrammet HT inr Hotell och konferens HT inr Turism och resor Industritekniska programmet IN inr Driftsäkerhet och underhåll IN inr Processteknik IN inr Produkt och maskinteknik IN inr Svetsteknik Naturbruksprogrammet NB inr Djur NB inr Lantbruk NB inr Skog NB inr Trädgård Restaurang och livsmedelsprogrammet RL inr Bageri och konditori RL inr Färskvaror, delikatesser och catering RL inr Kök och servering VVS och fastighetsprogrammet VF inr Fastighet VF inr Kyl och värmepumpsteknik VF inr Ventilationsteknik VF inr VVS Vård och omsorgsprogrammet

12 Arvika Christina Westberg Tfn: Fax: E-post: 17. Gymnasieantagningen ARVIKA Filipstad Inger Qvarnström Tfn: Fax: E-post: Antagningskansliet Box FILIPSTAD Hagfors Anneli Åslund Tfn: Fax: E-post: Gymnasieantagningen HAGFORS Karlstad Jerry Bergling Tfn: Fax: E-post: Dajana Dajic Tfn: Fax: E-post: Kristinehamn ArjaLeena Larsson Tfn: Fax: E-post: Karlstad-Hammarö Gymnasieförvaltning Elevantagningen KARLSTAD Gymnasieantagningen 10. Presterudsgymnasiet KRISTINEHAMN Torsby Kenneth Ek Tfn: Fax: E-post: Torsby kommun 60. Antagningskansliet TORSBY

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren Gävles kommunala gymnasieskola väljaren Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF 9 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla Gymnasieskola 2011 Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Livet består av program& Läs om alla inriktningar Möjligheter Det viktiga valet! just nu står du inför ett av ditt livs stora val din fortsatta

Läs mer

Gymnasieguiden. Väljer du rätt? en hel bilaga som hjälper. Pröva vingarna ett år utomlands? DN har träfat fem som vågade. Sidan 16

Gymnasieguiden. Väljer du rätt? en hel bilaga som hjälper. Pröva vingarna ett år utomlands? DN har träfat fem som vågade. Sidan 16 Gymnasieguiden Torsdag 8 November 2012 DAGENS NYHETER en hel bilaga som hjälper dig inför gymnasievalet Nyheter. Program. Experttips. Viktiga datum. var gick du? Tio kända proiler om var de gick i skolan

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer