Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010"

Transkript

1 Ingen eld utan rök i Värmland Tobakssamverkansprojektet i Värmland

2 Innehållsförteckning Bakgrund. s.4 Provinköp och återbesök i Värmland s.4 Tillkomsten av tematisk tillsyn s.5 Metodologiska utvärderingen.. s.6 Resultat s.7 Diskussion och slutsatser. s.8 Bilagor.. s.9 2

3 Sammanfattning Huvudsyftet med tobakssamverkansprojektet Ingen rök utan eld i Värmland var att effektivisera tillsynsarbetet inom tobaksområdet. Andra syften var en satsning inom det förebyggande mot barn och unga samt satsningar mot minskad passiv rökning. Det slutgiltiga målet var att i samverkan med andra myndigheten kunna utveckla fungerande tillsynsmetoder för tillsynsarbete och för förebyggande åtgärder, som i framtiden kan implementeras i myndigheternas reguljära arbete. Detta projekt genomfördes i samarbete med flera olika aktörer både från den regionala, kommunala och privata arenan och resulterade i en effektiv tillsynsmetod som idag kallas tematisk tillsyn. Arbetsmetoden testades grundligt i praktiken vid flera tillfällen och analyserades därefter. Slutsatsen av tematisk tillsyn som arbetsmetod var positiv. Denna metod möjliggör en gedigen och mångsidig kontroll av tobaksförsäljningsställen. Metoden kan enkelt tillämpas och är lätt att lära sig. Metoden i sin helhet samt resultaten från de praktiska tillsynsbesöken från Värmlands och Örebro län presenterades vid den regionala konferensen i Karlstad Vissa kommuner i båda län har redan implementerat metoden tematisk tillsyn i deras ordinära verksamhet. Dessutom har antalet kommunala tillsynsbesök ökat i Värmland efter projektets omfattande kartläggningsarbete och resultatet av de metodenliga första tillsynsbesöken. 3

4 Bakgrund Den allmänna uppfattningen var och hade länge varit att det saknades handgripliga verktyg för olika myndigheter för att bedriva ett effektivt tillsynsarbete inom tobaksområdet. Även evidensbaserade metoder för detta arbete verkade fattas. Insatser för att utveckla fungerande metoder inom tobakstillsynsarbete samt förebyggande åtgärder behövdes, eftersom många yrkesmänniskor ansåg att verktygslådan för detta arbete motsvarade inte behovet av vad som måste göras. Den bärande tanken och huvudsyftet för projektet blev att helt enkelt effektivisera tillsynsarbetet inom tobaksområdet. Den långsiktiga tanken var att tillsammans med olika aktörer och samarbetspartners kunna utveckla fungerande metoder för detta arbete och för förebyggande åtgärder, som i framtiden kan implementeras i myndigheternas reguljära verksamhet. Tanken var att framgångar kan nås genom att kartlägga länets nutida kunskapsnivå samt utveckla fungerande metoder, strategier och policyarbetet inom tobaksområden. Utbildning av länets myndigheters personal inom dessa var av ytterst vikt. Information och opinionsbildning till allmänheten via de befintliga medierna skulle också komma att vara en central uppgift, precis som en systematisk uppföljning och utvärdering av arbetsinsatserna. Med tanke på framtidens implementeringsarbete skulle utbildningsinsatser, metodutveckling, politisk förankring och utövandet av teorin i praktik prioriteras. En systematisk uppföljning och utvärdering av arbetsinsatserna i samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen och universitetet skulle också prioriteras. Själva projektet skulle ledas utifrån metodik liknande Ansvarsfull alkoholservering (STAD -metoden) projektet. De befintliga nätverken som redan fanns i länet kunde användas och utvidgas. Spridningen av metoden Ansvarsfull alkoholservering hade redan resulterat i framgångar i länet och således ville man inte uppfinna hjulet en gång till genom att skapa ett nytt nätverk bara för den sakens skull. Provinköp och återbesök i Värmland 2009 Projektets första satsning handlade om en vidareutveckling och möjligtvis en finslipning, om så behövdes, av en redan existerande tillsynsmetod, nämligen provinköp. Den tilltänkta första länsomfattande provinköpsrunda planerades tillsammans med Länsstyrelsen i Värmlands län och länets kommuner. Alla kommuner deltog i provinköpsstudien som hade även en kartläggnings- och tillsynsfunktion. Dessa studier genomfördes under hösten Ungefär hälften av alla butiker, bensinstationer och affärer i länet som säljer tobak besöktes (dock ej restauranger). Detta resulterade i 170 besök, av 39 stycken misslyckades med att kräva legitimation vid köptillfälle. Denna insats gick till väga på följande vis: Testpersonen besökte affären som säljer tobak. Om testpersonen nekades, hände ingenting på plats men ägaren kom att kontaktas i efterhand via ett brev som informerade om det positiva resultatet (misslyckat försök till köp av cigaretter). Lyckades testpersonen däremot att köpa ut tobaksprodukter, konfronterades kassapersonalen omedelbart. Det betydde att tillsynspersonen från kommunen tillsammans med länsstyrelsen gick in och pratade med personen i fråga. Denna person informerades om projektet, anledningen till besöket, tobakslagen och om det personliga ansvaret för att förvissa sig om kundens ålder. Därefter återlämnades tobaksvaran och pengarna returnerades. Ett brev till butiksägaren skickades efteråt i vilket resultatet påtalades och löftet om nya besök utlovades. Tanken var att kartlägga läget angående benägenheten att sälja till ungdomar utan att kontrollera åldern. Detta visade hur Värmland ligger till beträffande utbudet av cigaretter till minderåriga samt hur situationen såg ut i jämförelse med resten av landet. Dessa besök hade också haft en klar tillsynsfunktion när den som säljer konfronterades med en gång. Nästa steg enligt den gamla grundidén var att besöka de misslyckade affärerna en andra gång i januari Vid ett tillsynsbesök (det första besöket) kontrollerades även förbudsskyltar inne i affären. Om 4

5 butiken skulle misslyckas än en gång var tanken att konfrontera säljaren ett snäpp hårdare; dvs. att granska även egentillsynsprotokoll samt att möjligtvis ha en polis med på besöket. Grundtanken var att sätta ännu större press på dem som återigen har misslyckats med provinköpet. Andelen misslyckanden varierade kraftigt mellan kommunerna. Tre av de 16 värmländska kommunerna lyckades hålla nollan, medan vissa kommuner misslyckades var annan gång, till och med två av tre gånger. Tanken var att under våren 2010 besöka återigen alla de 170 ursprungliga försäljningsställen. De nya resultaten skulle jämföras med de gamla (2009) för att se om någon förändring har ägt rum. Den intressanta frågan skulle ha varit om de insatser som genomfördes, bl.a. utbildning av kommunernas tillsynspersonal, informationsinsatser riktade mot näringsidkare, kunde ha haft påverkan på benägenheten att sälja tobak till människor med ungt utseende utan att kontrollera åldern hos dem. För att förbättra näringsidkarnas villighet att följa lagen skulle utbildnings- och informationsinsatser genomföras. Utbildningsinsatser, precis som modellen för tobaksprovinköp gjordes i samarbete med Örebro län. Tanken var att arbeta enhetligt med tobakstillsynsfrågor inom regionen. Dessutom fanns det redan ett samarbete med Örebro län inom Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador. Den första insatsen inom utbildningen i praktisk tobakstillsyn anordnades den 20 november i Karlstad och riktades mot kommunala tillsynspersoner. Antalet deltagare var drygt 20 personer från kommunerna i Värmlands och Örebro län. En likadan utbildningsinsats skulle genomföras under våren 2010 i Örebro och den skulle rikta sig mot de tjänstemän i Värmland och Örebro som inte hade möjlighet att delta vid första utbildningstillfället. Den första medieinsatsen ägde rum vid publicerandet av provinköpsstudiernas resultat i november Av 170 tobaksförsäljningsställen misslyckades 39. Dessa butiker besöktes ytterligare en gång. En tredjedel av dessa ställen misslyckades även vid det andra besöket. Detta ledde till påminnelse i skarpare ordalag samt en närmare granskning av försäljningsstället. Mycket kort tid efter dessa besök kom JO- beslutet som förbjöd dessa typer av tillsynsinsatser. Trots detta kunde man titta på resultaten och se på vissa indikationer om problemets beståndsdelar. Vissa variabler var återkommande med de ställen som misslyckades två gånger. De kan kategoriseras följande: Närheten till norska gränsen Bensinstationer En viss affärskedja (Pekås) Örebro hann aldrig med återbesök. Deras resultat av provinköpsrundan var 35 misslyckande av 123, cirka en tredjedel. Precis som i Värmland varierade resultatet mellan olika kommuner. Tillkomsten av tematisk tillsyn JO beslutet i slutet av 2009 sköt ner den första planerade projektidén. Man var tvungen att tänka utifrån andra perspektiv och hitta nya alternativa arbetssätt för att komma åt problematiken med försäljningen till minderåriga. Tillsammans med samverkanspartners började man resonera kring kännetecken hos dem som verkar antingen strunta i lagen, dvs. sälja till ungdomar med flit, eller av oaktsamhet gör samma sak. Den högst icke-evidensbaserade slutsatsen var att den som begår detta brott bryr sig möjligtvis inte heller om andra krav som lagen ställer. Således måste det finnas ett sätt att komma åt problematiken, oavsett om det handlar om nonchalans inför tobakslagen eller brist på kunskaper och information. Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län började analysera tobaksförsäljningen i sin helt hel. Detta ledde till en överenskommelse att det finns tre olika kontrollområden för att utöva tillsyn på. Dessa är: Egentillsynsprogram (numera egenkontrollprogram) och dekaler Marknadsföring och skyltning Prissättning, urval och varningstexter 5

6 Man bestämde sig för att testa detta sätt att arbeta och tog fram ett antal ställen i båda län. Urvalet av försäljningsställen baserade sig på informationen man kunde konstatera efter provinköpen och återbesöken. Denna information som underlag valde Länsstyrelsen i Värmlands län tillsammans med kommunerna ut följande 64 tillsynsobjekt: Alla bensinstationer Alla Pekås affärer De 13 som misslyckades två gånger med provinköp Metodologiska utvärderingen Under hösten 2010 tog en student sig an att skriva en utvärdering om tematisk tillsyn som arbetsmetod. Hon heter Lisa Jönberger. Syftet med hennes uppsats var att undersöka om tematisk tillsyn är en effektiv och relevant tillsynsmetod som kan användas i praktiken. Frågeställningarna tog upp vilka fördelar och nackdelar metoden tematisk tillsyn har och hur denna metod har använts i projektet, vilka andra metoder kan tillämpas i detta arbete samt vilken metod vore mest lämplig för detta projekt som utredningen grundar på sig. Slutsatserna är följande: Utveckling av tillvägagångssättet tematisk tillsyn är nödvändigt för att denna ska bli effektiv, relevant och kunna användas i praktiken. Det starkaste argumentet för att använda fallstudie som metod i projektet Ingen rök utan eld i Värmland är att tillvägagångssättet tematisk tillsyn provas och håller på att utvecklas. Fallstudier möjliggör ett kreativt arbetssätt. Användning av fallstudie gynnar samtidigt användning av andra metoder samt metodtriangulering, vilket bidrar till ett säkrare resultat. Kvasiexperimentell studiedesign kan med fördel användas inom projektet och då med tanke på att metoden genomförs i den komplexa verkligheten och har en ex-post-facto karaktär. Den kvasiexperimentella metoden tidsseriestudiedesign är framförallt lämplig att använda i projektet med tanke på aspekterna; tid och mångfald. Under observationer bör två forskare vara närvarande för att minimera risken för feltolkningar. Observationer möjliggör data från forskarnas sinnesintryck, minne samt noteringar. Ingen enstaka metod är mer lämplig än någon annan för det projekt som utredningen grundar sig på utan metodtriangulering rekommenderas. Att använda metodtriangulering gynnar projektet eftersom fler användbara metoder som går i likadan riktning i en studie förhöjer dess tillförlitlighet, och resultaten skapar kvalité. Metodtriangulering minimerar tunnelseende och främjar forskarna att se företeelser ur olika perspektiv. Hennes uppsats finns med som bilaga under Utvärdering Tematillsyn

7 Resultat Under våren 2010 genomfördes 64 tillsynsbesök med tematisk inriktning i alla värmländska kommuner. Tillsynsobjekten var utvalda utifrån problemområden som kunde konstateras efter provinköpen samt återbesök. Problemområden innefattade länets bensinstationer, Pekås affärer, tobaksaffärer vid norska gränsen (gränshandeln) samt 13 stycken försäljningsställen som misslyckades vid båda tidigare kontroller provinköp och återbesök. Resultatet av 64 tematillsynsbesök i Värmland var följande: Utan anmärkning 23 försäljningsställen En anmärkning 33 försäljningsställen Flera anmärkningar 8 Försäljningsställen Tidigare provinköp i Örebro län hade resulterat i 123 provinköps tillfälle, varav 35 misslyckades. På grund av JO beslutet inga återbesök hann göras. Vid slutet av 2010 var arbetet fortfarande igång och några definitiva slutresultat kunde inte presenteras. Vissa tydliga tendenser kunde ändå dras och dessa tas upp i diskussionskapitlet. 7

8 Diskussion och slutsatser JO beslutet i slutet av 2009 sköt ner den första planerade projektidén. Man var tvungen att tänka utifrån andra perspektiv och hitta nya vägar och utvägar för att komma åt problematiken med försäljningen till minderåriga. Den vanligaste anmärkningen hos försäljningsställen var avsaknad av egentillsynsprogram. Ungefär hälften av besökta ställen antingen saknade detta eller visste inte om något dokument fanns till hands i butiken. Vid några fall hittades dokumentet, som i sin tur var orört det saknades signaturer och uppdateringar. Det var helt klart att dokumentet var enbart en hyllvärmare utan någon riktig funktion i praktiken. Brister gällande marknadsföringen av absolut det mest uppenbart vid norska gränsen. Samma gällde prissättningen, många försäljningsställen hade låga priser och dessutom använde detta i marknadsföring, som ofta var på norska eller på både svenska och norska. Variationen av olika cigarettmärken varav många till tillsynspersonalen helt okända var stor i dessa trakter. Den absolut största förändringen var rutinerna hos Pekås affärerna. Alla värmländska butikerna klarade tematiska tillsynsbesöken utan anmärkningar. Vår kvalificerade och högst icke-vetenskapliga gissning är att publicerandet av höstens provinköpsresultat i samband med återkopplingen med brevet från kommunen hade tagit skruv hos företaget. Vad detta än berodde på, var deras nya rutiner utomordentliga. Detta i sin tur återigen förstärkte tillsynspersonalens tro på provinköp som arbetsmetod. Kommunerna fick från tillsynspersonalen en sammanställning av resultaten i varje enskild kommun. Dessutom bifogades rekommendationer för fortsatta åtgärder, som exempelvis upprättandet av kontakt med Skattemyndigheten, Tullen eller Polismyndigheten i Värmland. Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med länets respektive kommuner genomförde liknande tematiska tillsynsbesök. Resultatet av dessa lär ha kommit från kollegorna på länsstyrelsen i Örebro län med återrapporteringen av medel för förstärkt tobakstillsyn. Den information som Länsstyrelsen i Värmlands län besitter var problembilden likadan i Örebro dvs. att de flesta saknade egentillsynsprogram, marknadsföringen i det stora hela sköttes (en skillnad mot gränshandeln i Värmland) och i vissa delar av länet avsaknaden av dekaler om åldersgräns var vanligare. Urvalet av butikerna i Örebro län var begränsat och många kommuner valde att besöka i stort sett samtliga försäljningsställen. Efter alla tillsynsbesök kan vi konstatera att arbetsmetoden tematisk tillsyn fungerar i praktiken. Den är lätt att lära sig, lära ut och den är anpassningsbar. Den ger möjligheten till kommunen att vid besök etablera en dialog mellan branschen och myndigheten, lämna material och information om tobakslagen samt gällande regler. En viktig komplement som upptäcktes under tillsynsbesök är fotografering vid sidan av noggrann skriftig dokumentation - inte minst med tanke på eventuella åtgärder från kommunens sida som kanske kunde kräva bildbevis vid senare tillfälle. För övrigt är detta arbetssätt en stabil metod som visar verkligheten över tid istället för ögonblicksbild rutiner skapar man inte på stående fot och således får tillsynspersonalen en mer verklighetsförankrad bild av försäljningsstället. Självklart kan man även vidareutveckla metoden för att motsvara en kommuns egna behov, om sådana skulle finnas. Som några exempel kan vi nämna samordnade tillsynsbesök med polisen eller tullen, kommunalt samarbete över kommungränser osv. Vår rekommendation och förslag är att tematisk tillsyn kan genomföras i kommunen kontinuerligt med jämna mellan rum. Vid tillsynsbesök ska helst 2 personer från myndigheten delta, inte minst ur säkerhets- och juridisk aspekt. Dekaler och egentillsynsprogram (fr.o.m. den 1 augusti egenkontrollprogram) och annan information kan tas med för vägledning och rådgivning. Precis så som många andra arbetsmetoder samt deras framgångar är denna arbetsmetod beroende av ett gediget samarbete mellan myndigheterna. Samma gäller även förberedelserna och uppföljningen, som är avgörande för ett lyckat tillsynsarbete 8

9 Bilagor Utvärderingen av projektet Ingen rök utan eld i Värmland Provinköp Feedback Negativ brevet till försäljningsstället Provinköp Feedback Positiv brevet till försäljningsstället Sammanfattning av tillsynsbesöken i enskild kommun: Eda ett exempel på återkoppling av tematillsynsbesök Tillsynsprotokoll: Tematillsyn 2010 Värmland och Örebro Tobaksprovinköp Tillsyn Kartläggning

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: HaKeN Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Resultat 5 Media 7 Diskussion och slutsatser 7 2 Sammanfattning I de gotländska butikerna lyckas en av tre ungdomar köpa tobak alternativt folköl

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006 Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE Våren 2006 i Vallentuna kommun Studien är genomförd och sammanställd inom ramen för Tryggare Vallentuna. SAMMANFATTNING Våren 2006

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Rapport från Läkemedelsverket i samarbete med Uppsala Universitet 2012-02-29 Postadress/Postal

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer