Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010"

Transkript

1 Ingen eld utan rök i Värmland Tobakssamverkansprojektet i Värmland

2 Innehållsförteckning Bakgrund. s.4 Provinköp och återbesök i Värmland s.4 Tillkomsten av tematisk tillsyn s.5 Metodologiska utvärderingen.. s.6 Resultat s.7 Diskussion och slutsatser. s.8 Bilagor.. s.9 2

3 Sammanfattning Huvudsyftet med tobakssamverkansprojektet Ingen rök utan eld i Värmland var att effektivisera tillsynsarbetet inom tobaksområdet. Andra syften var en satsning inom det förebyggande mot barn och unga samt satsningar mot minskad passiv rökning. Det slutgiltiga målet var att i samverkan med andra myndigheten kunna utveckla fungerande tillsynsmetoder för tillsynsarbete och för förebyggande åtgärder, som i framtiden kan implementeras i myndigheternas reguljära arbete. Detta projekt genomfördes i samarbete med flera olika aktörer både från den regionala, kommunala och privata arenan och resulterade i en effektiv tillsynsmetod som idag kallas tematisk tillsyn. Arbetsmetoden testades grundligt i praktiken vid flera tillfällen och analyserades därefter. Slutsatsen av tematisk tillsyn som arbetsmetod var positiv. Denna metod möjliggör en gedigen och mångsidig kontroll av tobaksförsäljningsställen. Metoden kan enkelt tillämpas och är lätt att lära sig. Metoden i sin helhet samt resultaten från de praktiska tillsynsbesöken från Värmlands och Örebro län presenterades vid den regionala konferensen i Karlstad Vissa kommuner i båda län har redan implementerat metoden tematisk tillsyn i deras ordinära verksamhet. Dessutom har antalet kommunala tillsynsbesök ökat i Värmland efter projektets omfattande kartläggningsarbete och resultatet av de metodenliga första tillsynsbesöken. 3

4 Bakgrund Den allmänna uppfattningen var och hade länge varit att det saknades handgripliga verktyg för olika myndigheter för att bedriva ett effektivt tillsynsarbete inom tobaksområdet. Även evidensbaserade metoder för detta arbete verkade fattas. Insatser för att utveckla fungerande metoder inom tobakstillsynsarbete samt förebyggande åtgärder behövdes, eftersom många yrkesmänniskor ansåg att verktygslådan för detta arbete motsvarade inte behovet av vad som måste göras. Den bärande tanken och huvudsyftet för projektet blev att helt enkelt effektivisera tillsynsarbetet inom tobaksområdet. Den långsiktiga tanken var att tillsammans med olika aktörer och samarbetspartners kunna utveckla fungerande metoder för detta arbete och för förebyggande åtgärder, som i framtiden kan implementeras i myndigheternas reguljära verksamhet. Tanken var att framgångar kan nås genom att kartlägga länets nutida kunskapsnivå samt utveckla fungerande metoder, strategier och policyarbetet inom tobaksområden. Utbildning av länets myndigheters personal inom dessa var av ytterst vikt. Information och opinionsbildning till allmänheten via de befintliga medierna skulle också komma att vara en central uppgift, precis som en systematisk uppföljning och utvärdering av arbetsinsatserna. Med tanke på framtidens implementeringsarbete skulle utbildningsinsatser, metodutveckling, politisk förankring och utövandet av teorin i praktik prioriteras. En systematisk uppföljning och utvärdering av arbetsinsatserna i samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen och universitetet skulle också prioriteras. Själva projektet skulle ledas utifrån metodik liknande Ansvarsfull alkoholservering (STAD -metoden) projektet. De befintliga nätverken som redan fanns i länet kunde användas och utvidgas. Spridningen av metoden Ansvarsfull alkoholservering hade redan resulterat i framgångar i länet och således ville man inte uppfinna hjulet en gång till genom att skapa ett nytt nätverk bara för den sakens skull. Provinköp och återbesök i Värmland 2009 Projektets första satsning handlade om en vidareutveckling och möjligtvis en finslipning, om så behövdes, av en redan existerande tillsynsmetod, nämligen provinköp. Den tilltänkta första länsomfattande provinköpsrunda planerades tillsammans med Länsstyrelsen i Värmlands län och länets kommuner. Alla kommuner deltog i provinköpsstudien som hade även en kartläggnings- och tillsynsfunktion. Dessa studier genomfördes under hösten Ungefär hälften av alla butiker, bensinstationer och affärer i länet som säljer tobak besöktes (dock ej restauranger). Detta resulterade i 170 besök, av 39 stycken misslyckades med att kräva legitimation vid köptillfälle. Denna insats gick till väga på följande vis: Testpersonen besökte affären som säljer tobak. Om testpersonen nekades, hände ingenting på plats men ägaren kom att kontaktas i efterhand via ett brev som informerade om det positiva resultatet (misslyckat försök till köp av cigaretter). Lyckades testpersonen däremot att köpa ut tobaksprodukter, konfronterades kassapersonalen omedelbart. Det betydde att tillsynspersonen från kommunen tillsammans med länsstyrelsen gick in och pratade med personen i fråga. Denna person informerades om projektet, anledningen till besöket, tobakslagen och om det personliga ansvaret för att förvissa sig om kundens ålder. Därefter återlämnades tobaksvaran och pengarna returnerades. Ett brev till butiksägaren skickades efteråt i vilket resultatet påtalades och löftet om nya besök utlovades. Tanken var att kartlägga läget angående benägenheten att sälja till ungdomar utan att kontrollera åldern. Detta visade hur Värmland ligger till beträffande utbudet av cigaretter till minderåriga samt hur situationen såg ut i jämförelse med resten av landet. Dessa besök hade också haft en klar tillsynsfunktion när den som säljer konfronterades med en gång. Nästa steg enligt den gamla grundidén var att besöka de misslyckade affärerna en andra gång i januari Vid ett tillsynsbesök (det första besöket) kontrollerades även förbudsskyltar inne i affären. Om 4

5 butiken skulle misslyckas än en gång var tanken att konfrontera säljaren ett snäpp hårdare; dvs. att granska även egentillsynsprotokoll samt att möjligtvis ha en polis med på besöket. Grundtanken var att sätta ännu större press på dem som återigen har misslyckats med provinköpet. Andelen misslyckanden varierade kraftigt mellan kommunerna. Tre av de 16 värmländska kommunerna lyckades hålla nollan, medan vissa kommuner misslyckades var annan gång, till och med två av tre gånger. Tanken var att under våren 2010 besöka återigen alla de 170 ursprungliga försäljningsställen. De nya resultaten skulle jämföras med de gamla (2009) för att se om någon förändring har ägt rum. Den intressanta frågan skulle ha varit om de insatser som genomfördes, bl.a. utbildning av kommunernas tillsynspersonal, informationsinsatser riktade mot näringsidkare, kunde ha haft påverkan på benägenheten att sälja tobak till människor med ungt utseende utan att kontrollera åldern hos dem. För att förbättra näringsidkarnas villighet att följa lagen skulle utbildnings- och informationsinsatser genomföras. Utbildningsinsatser, precis som modellen för tobaksprovinköp gjordes i samarbete med Örebro län. Tanken var att arbeta enhetligt med tobakstillsynsfrågor inom regionen. Dessutom fanns det redan ett samarbete med Örebro län inom Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador. Den första insatsen inom utbildningen i praktisk tobakstillsyn anordnades den 20 november i Karlstad och riktades mot kommunala tillsynspersoner. Antalet deltagare var drygt 20 personer från kommunerna i Värmlands och Örebro län. En likadan utbildningsinsats skulle genomföras under våren 2010 i Örebro och den skulle rikta sig mot de tjänstemän i Värmland och Örebro som inte hade möjlighet att delta vid första utbildningstillfället. Den första medieinsatsen ägde rum vid publicerandet av provinköpsstudiernas resultat i november Av 170 tobaksförsäljningsställen misslyckades 39. Dessa butiker besöktes ytterligare en gång. En tredjedel av dessa ställen misslyckades även vid det andra besöket. Detta ledde till påminnelse i skarpare ordalag samt en närmare granskning av försäljningsstället. Mycket kort tid efter dessa besök kom JO- beslutet som förbjöd dessa typer av tillsynsinsatser. Trots detta kunde man titta på resultaten och se på vissa indikationer om problemets beståndsdelar. Vissa variabler var återkommande med de ställen som misslyckades två gånger. De kan kategoriseras följande: Närheten till norska gränsen Bensinstationer En viss affärskedja (Pekås) Örebro hann aldrig med återbesök. Deras resultat av provinköpsrundan var 35 misslyckande av 123, cirka en tredjedel. Precis som i Värmland varierade resultatet mellan olika kommuner. Tillkomsten av tematisk tillsyn JO beslutet i slutet av 2009 sköt ner den första planerade projektidén. Man var tvungen att tänka utifrån andra perspektiv och hitta nya alternativa arbetssätt för att komma åt problematiken med försäljningen till minderåriga. Tillsammans med samverkanspartners började man resonera kring kännetecken hos dem som verkar antingen strunta i lagen, dvs. sälja till ungdomar med flit, eller av oaktsamhet gör samma sak. Den högst icke-evidensbaserade slutsatsen var att den som begår detta brott bryr sig möjligtvis inte heller om andra krav som lagen ställer. Således måste det finnas ett sätt att komma åt problematiken, oavsett om det handlar om nonchalans inför tobakslagen eller brist på kunskaper och information. Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län började analysera tobaksförsäljningen i sin helt hel. Detta ledde till en överenskommelse att det finns tre olika kontrollområden för att utöva tillsyn på. Dessa är: Egentillsynsprogram (numera egenkontrollprogram) och dekaler Marknadsföring och skyltning Prissättning, urval och varningstexter 5

6 Man bestämde sig för att testa detta sätt att arbeta och tog fram ett antal ställen i båda län. Urvalet av försäljningsställen baserade sig på informationen man kunde konstatera efter provinköpen och återbesöken. Denna information som underlag valde Länsstyrelsen i Värmlands län tillsammans med kommunerna ut följande 64 tillsynsobjekt: Alla bensinstationer Alla Pekås affärer De 13 som misslyckades två gånger med provinköp Metodologiska utvärderingen Under hösten 2010 tog en student sig an att skriva en utvärdering om tematisk tillsyn som arbetsmetod. Hon heter Lisa Jönberger. Syftet med hennes uppsats var att undersöka om tematisk tillsyn är en effektiv och relevant tillsynsmetod som kan användas i praktiken. Frågeställningarna tog upp vilka fördelar och nackdelar metoden tematisk tillsyn har och hur denna metod har använts i projektet, vilka andra metoder kan tillämpas i detta arbete samt vilken metod vore mest lämplig för detta projekt som utredningen grundar på sig. Slutsatserna är följande: Utveckling av tillvägagångssättet tematisk tillsyn är nödvändigt för att denna ska bli effektiv, relevant och kunna användas i praktiken. Det starkaste argumentet för att använda fallstudie som metod i projektet Ingen rök utan eld i Värmland är att tillvägagångssättet tematisk tillsyn provas och håller på att utvecklas. Fallstudier möjliggör ett kreativt arbetssätt. Användning av fallstudie gynnar samtidigt användning av andra metoder samt metodtriangulering, vilket bidrar till ett säkrare resultat. Kvasiexperimentell studiedesign kan med fördel användas inom projektet och då med tanke på att metoden genomförs i den komplexa verkligheten och har en ex-post-facto karaktär. Den kvasiexperimentella metoden tidsseriestudiedesign är framförallt lämplig att använda i projektet med tanke på aspekterna; tid och mångfald. Under observationer bör två forskare vara närvarande för att minimera risken för feltolkningar. Observationer möjliggör data från forskarnas sinnesintryck, minne samt noteringar. Ingen enstaka metod är mer lämplig än någon annan för det projekt som utredningen grundar sig på utan metodtriangulering rekommenderas. Att använda metodtriangulering gynnar projektet eftersom fler användbara metoder som går i likadan riktning i en studie förhöjer dess tillförlitlighet, och resultaten skapar kvalité. Metodtriangulering minimerar tunnelseende och främjar forskarna att se företeelser ur olika perspektiv. Hennes uppsats finns med som bilaga under Utvärdering Tematillsyn

7 Resultat Under våren 2010 genomfördes 64 tillsynsbesök med tematisk inriktning i alla värmländska kommuner. Tillsynsobjekten var utvalda utifrån problemområden som kunde konstateras efter provinköpen samt återbesök. Problemområden innefattade länets bensinstationer, Pekås affärer, tobaksaffärer vid norska gränsen (gränshandeln) samt 13 stycken försäljningsställen som misslyckades vid båda tidigare kontroller provinköp och återbesök. Resultatet av 64 tematillsynsbesök i Värmland var följande: Utan anmärkning 23 försäljningsställen En anmärkning 33 försäljningsställen Flera anmärkningar 8 Försäljningsställen Tidigare provinköp i Örebro län hade resulterat i 123 provinköps tillfälle, varav 35 misslyckades. På grund av JO beslutet inga återbesök hann göras. Vid slutet av 2010 var arbetet fortfarande igång och några definitiva slutresultat kunde inte presenteras. Vissa tydliga tendenser kunde ändå dras och dessa tas upp i diskussionskapitlet. 7

8 Diskussion och slutsatser JO beslutet i slutet av 2009 sköt ner den första planerade projektidén. Man var tvungen att tänka utifrån andra perspektiv och hitta nya vägar och utvägar för att komma åt problematiken med försäljningen till minderåriga. Den vanligaste anmärkningen hos försäljningsställen var avsaknad av egentillsynsprogram. Ungefär hälften av besökta ställen antingen saknade detta eller visste inte om något dokument fanns till hands i butiken. Vid några fall hittades dokumentet, som i sin tur var orört det saknades signaturer och uppdateringar. Det var helt klart att dokumentet var enbart en hyllvärmare utan någon riktig funktion i praktiken. Brister gällande marknadsföringen av absolut det mest uppenbart vid norska gränsen. Samma gällde prissättningen, många försäljningsställen hade låga priser och dessutom använde detta i marknadsföring, som ofta var på norska eller på både svenska och norska. Variationen av olika cigarettmärken varav många till tillsynspersonalen helt okända var stor i dessa trakter. Den absolut största förändringen var rutinerna hos Pekås affärerna. Alla värmländska butikerna klarade tematiska tillsynsbesöken utan anmärkningar. Vår kvalificerade och högst icke-vetenskapliga gissning är att publicerandet av höstens provinköpsresultat i samband med återkopplingen med brevet från kommunen hade tagit skruv hos företaget. Vad detta än berodde på, var deras nya rutiner utomordentliga. Detta i sin tur återigen förstärkte tillsynspersonalens tro på provinköp som arbetsmetod. Kommunerna fick från tillsynspersonalen en sammanställning av resultaten i varje enskild kommun. Dessutom bifogades rekommendationer för fortsatta åtgärder, som exempelvis upprättandet av kontakt med Skattemyndigheten, Tullen eller Polismyndigheten i Värmland. Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med länets respektive kommuner genomförde liknande tematiska tillsynsbesök. Resultatet av dessa lär ha kommit från kollegorna på länsstyrelsen i Örebro län med återrapporteringen av medel för förstärkt tobakstillsyn. Den information som Länsstyrelsen i Värmlands län besitter var problembilden likadan i Örebro dvs. att de flesta saknade egentillsynsprogram, marknadsföringen i det stora hela sköttes (en skillnad mot gränshandeln i Värmland) och i vissa delar av länet avsaknaden av dekaler om åldersgräns var vanligare. Urvalet av butikerna i Örebro län var begränsat och många kommuner valde att besöka i stort sett samtliga försäljningsställen. Efter alla tillsynsbesök kan vi konstatera att arbetsmetoden tematisk tillsyn fungerar i praktiken. Den är lätt att lära sig, lära ut och den är anpassningsbar. Den ger möjligheten till kommunen att vid besök etablera en dialog mellan branschen och myndigheten, lämna material och information om tobakslagen samt gällande regler. En viktig komplement som upptäcktes under tillsynsbesök är fotografering vid sidan av noggrann skriftig dokumentation - inte minst med tanke på eventuella åtgärder från kommunens sida som kanske kunde kräva bildbevis vid senare tillfälle. För övrigt är detta arbetssätt en stabil metod som visar verkligheten över tid istället för ögonblicksbild rutiner skapar man inte på stående fot och således får tillsynspersonalen en mer verklighetsförankrad bild av försäljningsstället. Självklart kan man även vidareutveckla metoden för att motsvara en kommuns egna behov, om sådana skulle finnas. Som några exempel kan vi nämna samordnade tillsynsbesök med polisen eller tullen, kommunalt samarbete över kommungränser osv. Vår rekommendation och förslag är att tematisk tillsyn kan genomföras i kommunen kontinuerligt med jämna mellan rum. Vid tillsynsbesök ska helst 2 personer från myndigheten delta, inte minst ur säkerhets- och juridisk aspekt. Dekaler och egentillsynsprogram (fr.o.m. den 1 augusti egenkontrollprogram) och annan information kan tas med för vägledning och rådgivning. Precis så som många andra arbetsmetoder samt deras framgångar är denna arbetsmetod beroende av ett gediget samarbete mellan myndigheterna. Samma gäller även förberedelserna och uppföljningen, som är avgörande för ett lyckat tillsynsarbete 8

9 Bilagor Utvärderingen av projektet Ingen rök utan eld i Värmland Provinköp Feedback Negativ brevet till försäljningsstället Provinköp Feedback Positiv brevet till försäljningsstället Sammanfattning av tillsynsbesöken i enskild kommun: Eda ett exempel på återkoppling av tematillsynsbesök Tillsynsprotokoll: Tematillsyn 2010 Värmland och Örebro Tobaksprovinköp Tillsyn Kartläggning

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information från Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Miljöenheten Februari 2010 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska

Läs mer

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram enligt tobakslagen 12c. Syftet med programmet

Läs mer

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006 Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE Våren 2006 i Vallentuna kommun Studien är genomförd och sammanställd inom ramen för Tryggare Vallentuna. SAMMANFATTNING Våren 2006

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 MILJÖNÄMNDEN 2009 Inledning Ett tillsynsprojekt har utförts i 21 butiker av miljökontoret, i Hörby kommun. Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror skall enligt tobakslagen 12c ha ett egentillsynsprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 1 (5) EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING Därför egenkontroll De välkända hälsoriskerna med att använda tobak är bagrunden till att det finns särskilda krav om hur försäljning till konsumenter får

Läs mer

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga Samhällsbyggnadskontoret Box 706, 572 28 OSKARSHAMN DATUM ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt 12c Tobakslagen Anmälan skickas till: Samhällsbyggnadskontoret Box 706 Oskarshamn Företag och ägaruppgifter

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581)

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 1 Socialkontoret Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: HaKeN Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Resultat 5 Media 7 Diskussion och slutsatser 7 2 Sammanfattning I de gotländska butikerna lyckas en av tre ungdomar köpa tobak alternativt folköl

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581), 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror och folköl till

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) 1 (5) Bra att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Slutrapport Ansvarsfull tobakshantering i Lerum Projekttid 2009-2010

Slutrapport Ansvarsfull tobakshantering i Lerum Projekttid 2009-2010 Slutrapport Ansvarsfull tobakshantering i Lerum Projekttid 2009-2010 Annacarin Hallberg Januari 2011 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Beskrivning av projektet 6 2.1 Bakgrund, syfte och mål... 6 2.2 Målgrupp

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM. Mål för egentillsynsprogrammet

EGENTILLSYNSPROGRAM. Mål för egentillsynsprogrammet EGENTILLSYNSPROGRAM Butikens namn: Adress: Organisationsnummer: Tel nr: Fax nr: E-post adress: Butikens ägare: Butikens föreståndare: Mål för egentillsynsprogrammet Ölförsäljningen i denna butik skall

Läs mer

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Dnr: MN 14/29 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Postadress Nyköpings kommun Nämndansvarig tjänsteman 611 83

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus 1 of 9 11/15/2013 11:18 AM Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Tobakslag (1993:581) Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

l,i1j BÅSTADS ~ KOMMUN

l,i1j BÅSTADS ~ KOMMUN l,i1j BÅSTADS ~ KOMMUN Myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-11 Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 13.00. Katarina Toremalm MP),

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Slutrapport, Glöd i det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län. 2009-2010 Suzanne Bengtsson Länsstyrelsen i Stockholms län

Slutrapport, Glöd i det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län. 2009-2010 Suzanne Bengtsson Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för sociala frågor Suzanne Bengtsson 08-785 40 58 RAPPORT 1 (12) 704-2008-100030 Slutrapport, Glöd i det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län. 2009-2010 Suzanne Bengtsson Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6)

Yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) 1 (5) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6) S2015/738/FST

Läs mer

Försäljning av vattenpipstobak

Försäljning av vattenpipstobak Försäljning av vattenpipstobak Regelverk och lagstiftning 2010 Detta gäller vid försäljning av vattenpipstobak För att få sälja tobak måste man anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland

Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland 2009 Fotograf: Anna Ode Förord Trots en gynnsam utveckling med minskat antal rökare är fortfarande tobaksbruket en orsak till mycket

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Tobak. - myndigheter, verktyg och befogenheter

Tobak. - myndigheter, verktyg och befogenheter Tobak - myndigheter, verktyg och befogenheter Punktskatter Tankbil med 55 m³ ofärgad olja för fordonsdrift ca 300 000 kr Långtradare med 15 000 l sprit, 40 % ca 3 000 000 kr Långtradare med 50 000 limpor

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Kammarrätten i Göteborg Stockholm den 12 oktober 2012 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Yttrande Givna möjligheten

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Student. Arbetsmetoden som syftar till att förebygga våldsbrott på gymnasiestudentfester

Student. Arbetsmetoden som syftar till att förebygga våldsbrott på gymnasiestudentfester Student Arbetsmetoden som syftar till att förebygga våldsbrott på gymnasiestudentfester Inledning Nedan följer en beskrivning av det arbete som genomförts före, under och efter den så kallade studentfestperioden

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer