Årsmöte den 5 februari 2015 Grums församlingshem SEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte den 5 februari 2015 Grums församlingshem SEM"

Transkript

1 Jä gärefö rbundet Grums Jäktvä rdskrets Årsmöte den 5 februari 2015 Grums församlingshem SEM

2 Jägareförbundet Grums Jaktvårdskrets Dagordning årsmöte den 5 februari Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Årsmötesfunktionärer a) Val av ordförande b) Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare 4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 5. Fastställande av dagordning 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av kretsens tillika styrelsens ordförande 11. Fastställande av antalet övriga ledamöter och suppleanter 12. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen 13. Val av två revisorer och två suppleanter 14. Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämman (4 stycken), 11 April i Hagfors. 15. Val av valberedning a) Grums jaktvårdskrets b) Länsföreningen Värmland, ordinarie och ersättare 16. Styrelsens förslag: a) i ärende varöver länsföreningen infordrat yttrande b) angående inkomna motioner c) angående övriga ärenden: - Fastställande av verksamhetsplan Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och ev. extra möte 18. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling.

3 Grums Jaktvårdskrets Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen Mariana Skoglund, Segmon Helene Tivemark, Segmon Christer Skog, Nolby Åshammar Hans Johansson, Vålberg Kjell Andersson, Segmon Morgan Eriksson, Butorp Leif Johansson, Borgvik Göran Johnsen, Segmon Stefan Olsson, Körsvik Ordförande, webb, hund, utbildning Vice ordförande, rovdjur, jakt- och kvinnor, ungdom Kassör Sekreterare, skytte Ledamot, medlem, hund Ledamot, viltövervakning Ledamot, älgärenden Suppleant Suppleant, samordning eftersök Medlemsutveckling Kretsen hade 315 medlemmar den 31 december Det är en minskning med totalt 14 medlemmar sen december Årsmöte Årsmötet hölls den 5 februari i församlingshemmet vid Grums kyrka, SEM. Årsmötet gästades av Jägareförbundet Värmlands ledamot Bo Nilsson. Närvarande var ca ett 20-tal personer. Avgående ordförande Hans Turtell och valberedningens sammankallande tilldelades av kretsen Jägareförbundets rockslagsmärke i brons. Styrelsemöten Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten. Styrelsemötena har hållits i Borgviks museets lokaler. Ordförande har deltagit på en kretsordförandekonferens under våren samt att vice ordförande har deltagit på en kretsordförande konferens under hösten. Länsförbundsstämman Säffle jaktvårdskrets anordnade årets länsförbundsstämma på Medis i Säffle. Deltagande ombud från Grumskretsen var Mariana Skoglund, Helene Tivemark, Kjell Andersson och Hans Turtell. Länsförbundets valberedning Kjell Ragnarsson har ingått i länsförbundets valberedning som ordinarie ledamot och Kjell Andersson som suppleant. Älg Älgförvaltning Kretsens betydelse i älgförvaltningssystemet har diskuterats under årets gång. Kretsens uppdrag i frågan är svårtolkad och man upplever på kretsnivå att frågan lyfts ifrån dess ansvar. Älgstammen inom Grums jaktvårdskrets har börjat påverkas av rovdjur. Inom kretsen område finns i nuläget inget konstaterat revir, men rapporter om vargobsar blir allt vanligare. Årets jakt tyder på en fortsatt dålig älgtillgång lokalt och avskjutningen av stora djur minskar.

4 Vänerbygdens älgförvaltningsområde Det nya älgförvaltningssystemet har nu varit i gång i tre år. Området leds av en grupp på sex personer där tre representerar jägarna och tre markägarna. Gruppens arbete kan man följa via länsstyrelsens hemsida. Gruppen är vald på tre år. En ny mandatperiod börjar 2015 och en nomineringsprocess har ägt rum under hösten 2014, där jägarna har fått nominera lämpliga personer. Vår representant Anders Borgstrand har avsagt sig omval. Christer Skog utsågs som sammankallande i en nomineringsgrupp som bestod av representanter från Grums, Säffle och Kil-Forshaga jaktvårdskretsar samt Jägarnas riksförbund. Efter nomineringar från jaktlag och älgskötselområden föreslogs Bo Nilsson och Bengt Holmgren från Grums samt Bernt Andersson från Säffle till ledamöter i Vänerbygdens älgförvaltningsgrupp. Spillningsinventering Under våren 2014 genomförde skötselområdena en spillningsinventering. Ett stort ideellt arbete lades ner för att räkna spillningshögar. För att skapa en trovärdig grund i förvaltningen krävs en kontinuitet i inventeringen för att skapa en sann bild av älgbeståndet. Viltövervakning Vildsvin Förekomsten av vildsvin inom Grums jaktvårdskrets ökar. I närheten av Långsjön har flertalet observationer av vildsvinsgrupper rapporteras. Vildsvinsstammen förväntas öka inom kretsen de kommande åren. Kronhjort Inom Grums jaktvårdskrets finns sporadisk förekomst av Kronvilt. På områden mellan Borgvik och Värmlands Nysäter rapporteras återkommande flockar. Antalet individer är dock svårt att avgöra, men flockarna sammansätts av både kalv, hind och hjort. Rovdjur I mars 2014 träffades kretsens rovdjursansvariga och Länsstyrelsens rovdjursansvariga (Maria Falkevik) för information och uppdatering av läget inom Grums jaktvårdskrets. Värmlands län är i dagsläget berört av 29 vargrevir, varav 20 revir har konstaterad föryngring. En föryngring består generellt av 5-7 valpar där man brukar räkna med ett medeltal av 4 överlevande individer påföljande år. Styrelsen enades om att sprida vikten av att kretsens alla medlemmar rapporterar observationer till rovobs/skandobs eller direkt till Länsstyrelsen för att således bidra till att skapa bra underlag för beslut om licensjakt. Från styrelsens ledamöter har ett flertal observationer av varg och lodjursspår rapporterats. I början av november förolyckades en tax efter angrepp från varg på gränsen mellan Säffle och Grums jaktvårdskrets i närheten av Stubbkärr. Hund Kretsmästerskap viltspår Kretsen arrangerade även i år ett kretsmästerskap i viltspår den 25 Maj. Totalt deltog 4 hundekipage i tävlingen. Vinnare blev Morgan Eriksson med sin Rysk-europeiska laika, på andra plats kom Kjell Skoog med sin Basset Griffon och trea kom Stefan Andersson med sin Karelska björnhund. I samband med länsmästerskapet i eftersök fick Morgan förhinder men Kjell ställde upp med kort varsel.

5 Bild: Deltagare och domare för kretsmästerkapet i viltspår 2014 (foto: Mariana Skoglund) Utbildning Rävlockskurs Kretsen anordnade den 8 mars en utbildning i rävlock i Segmons folketshus. Kursen anordnades av Gustav Carlander för Carlander outdoor. Totalt deltog 11 personer. Under förmiddagen fick deltagarna lära sig hur man väljer pass och pipa för att lyckas med jakten. Därefter övade man på precisionsskytte för att sedan avsluta med praktisk lockjakt i Segmon med omnejd. Eftersöksutbildning I maj genomfördes en eftersöksutbildning med Per Bula Kristoffersson från PK eftersök. Ett tiotal hundekipage deltog på kursen som hölls under två intensiva dagar. Kursen syftade till att utveckla eftersöksekipagen i det praktiska genomförandet och skapa förståelse för de svåra situationer som kan uppstå i samband med ett eftersök. Jägarexamen En jägarskola med 8 deltagare, 4 killar och 4 tjejer, avslutades under sommaren Under hösten 2014 startades ytterligare en utbildning med 9 deltagare, denna kurs förväntas avslutas sommaren Jägarskolan genomförs med stöd och hjälp från Jägarförbundets studieförbund, Studiefrämjandet. Ungdom Kretskampen 2014 Grums jaktvårdskrets ställde upp med ett lag i Kretskampen 2014 som i år arrangerades av Filipstads jaktvårdskrets på Änggruvornas jaktskyttebanor. Grums ungdomar knep andra platsen. Kils jaktvårdskrets tog hem segern i kretsmästerskapet, men i samband med regionfinalen hade Kil förhinder och Grums ställde upp som representanter för Värmlands länsförening.

6 Bild: Grums ungdomslag på en andra plats i kretskampen (foto: Veronica Göransson) Ungdomsjakt Liljedal Den 4:e oktober arrangerade kretsen en ungdomsjakten på Liljedal. Till jakten anslöt åtta ungdomar och ungefär lika många vuxna. Gästerna bjöds på klingande drev och värmande korvgrillning under jaktdagen. Ungdomsjakt Portilla Den 27:e december arrangerades ytterligare en ungdomsjakt i Portilla. Totalt deltog fyra ungdomar, sju vuxna och 2 hundförare. Bild: Jaktdeltagare på ungdomsjakt den 27 december, 2014 (foto: Helen Tivemark) JAQT Under september deltog Jägareförbundet Värmland i matmässan Smaka på Värmland på Mariebergsskogen i Karlstad. Som stöd till länsföreningen marknadsförde representanter från Grums jaktvårdskrets Embladagen en prova-på dag för tjejer och kvinnor på Karlstad jaktskyttklubb.

7 Skytte Föreläsning om precisionsskytte med Marcus Rooskifte I februari anordnades en kurskväll om Precisionsskytte i Sem. Markus Roskifte från Karlstad var föredragshållare. Föredraget samlade 32 deltagare. Våren 2015 kommer kursen att följas upp med praktiska skjutövningar på skjutbanan i Bråne under April Skyttekväll i samarbete med LRF Fredagen den 1 augusti arrangerade LRF och Grums jaktvårdskrets en skyttekväll för föreningarnas medlemmar på Billeruds jaktskytteklubb i Segmon. Besökarna erbjöds möjligheter till hagel och kulskytte, tipspromenad och självklart korv med bröd och kaffe. Totalt anslöt ett 30-tal deltagare under kvällen. Bild: Skyttekväll på Billeruds jaktskytteklubb, i samarbete med LRF. (Foto: Helene Tivemark) Samordning av eftersök Viltolycksstatistik Grums 2014 Älg Figur: Antal älgolyckor per år

8 Älgolyckorna har under det senaste året minskat dramatiskt, från att ha legat på en jämn nivå, se figur 1. Uppklarande frekvensen på älgolyckor ligger på 80% inom Grums jaktvårdskrets, vilket överensstämmer med riksgenomsnittet. Andelen ej påträffad olycksplats för älgolyckor är 5% inom området. Rådjur Figur: Antalet olyckor med rådjur per år. Olyckor med rådjur ger en lite mer diffus bild, möjligen kan ett trendbrott skett under Uppklarandefrekvensen för rådjursolyckor ligger inom området på 71 % vilket är lägre än riksnivån på ca 80 %. Andelen ej påträffad olycksplats för rådjursolyckor är 10 % inom området. Inga andra viltslag än rådjur och älg har inrapporterats som inblandade i viltolyckor under Grums jaktvårdskrets styrelse, 2014 Mariana Skoglund Helene Tivemark Christer Skog Ordförande vice ordförande kassör Hans Johansson Kjell Andersson Leif Johansson Sekreterare ledamot ledamot Morgan Eriksson Stefan Olsson Göran Johnsen Ledamot suppleant suppleant

9 Jägareförbundet Grums Jaktvårdskrets Verksamhetsplan 2015 Information Viltövervakning Ungdom Jakt och kvinnor, JAQT Utbildning Viltolyckor Älg Medlem Webb

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för jaktvårdskretsen "Jägareförbundet Haninge - Tyresö" får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 2014-12-31. Kretsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2012 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 24 Stor, stark sid 1/12 Foto: Lena Runar Seminarium om vilt- och viltförvaltningshistoria Måndagen den 27 oktober inbjuds alla intresserade till ett seminarium om vilt- och viltförvaltningshistoria

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Idébank - kretsarna siktar framåt

Idébank - kretsarna siktar framåt Idébank - kretsarna siktar framåt Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsen som medlemmarna ska finna stöd, nytta

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Bilagor 1. Svenska Jägareförbundets verksamhetsplan 2009. 2. Jämställdhetsplan 3. Naturens jägare Häfte för mellanstadiet. 4. Riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Årsmöte 2011 2011-11-14. HA Justerat per mail ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Plats: Gevågs bystuga Närvarande: Uno Werner, Harriet Augusén. Thomas Mårtensson, Börje Nilsson, Sture Wennerberg. Laila

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2005

Årsstämma Sikfors VVO 2005 Årsstämma Sikfors VVO 2005 Datum: 2005-04-10 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 14:00 Erland Johansson Plats: Folkets Hus, Sikfors Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold Malm Andreas

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Örebro Läns kennelklubb FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 Kvinnersta, Örebro 1. Klubbmötets öppnande

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

2007-03-29. Inledning

2007-03-29. Inledning 2007-03-29 Inledning Denna redovisning utgår från Regeringens beslut 2005-12-20 om bidrag ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet. Redovisningen är i princip uppställd i enlighet med detta beslut.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer