Värmlands Museum Box Karlstad Tel: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se"

Transkript

1 Värmlands Museum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

2 Värmlands Museum Box Karlstad Tel: E-post:

3 Verksamhetsberättelse 2007 VÄRMLANDS MUSEUM

4 Innehåll Förord 5 Övergripande satsningar 6 Besöksstatistik 7 Museet bevarar och 8 dokumenterar kulturarvet Kunskap och upplevelser för alla sinnen 10 Konstverksamheten 13 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar 16 och kulturlandskap Ett museum för hela Värmland 19 Dyvelstens flottningsmuseum 19 Borgvik Byggnadsvård 20 Långbans gruvby 20 Torsby Finnkulturcentrum 21 von Echstedtska gården 22 Tekniska enheten 23 Kanslienheten 24 Styrelse Personal och organisation Ekonomisk berättelse

5 Folkets kärlek vår belöning Karl XIV Johan hade valspråket Folkets kärlek min belöning. Den gamle kondomkungen Nils Adamsson lär ha haft samma valspråk. Värmlands Museum kan nu ställa sig i kön, efter att Karlstads kommun i maj presenterat sin senaste Kultur- och fritidsvaneundersökning baserad på enkätsvar. 61 % av invånarna uppger sig ha besökt Värmlands Museum minst en gång under den senaste 12- månadersperioden! Till Karlstadmuseets utställningar, föredrag, restaurang, konferens och butik räknades besökare in under året. Detta är fler besökare än exempelvis Nordiska museet, Etnografiska museet och Historiska museet har haft. Ändå var det en nedgång från föregående år, men de viktiga parametrarna utställningsbesökare och andelen unga besökare var i tillväxt. En annan som förklarade Värmlands Museum sin kärlek var krönikören Marcus Grahn i Värmlands Folkblad. Scenen är Stockholms Central och den 11 maj skrev han: Den ena tipsar om Värmlands Museum, den andra himlar blicken och svarar: - Du, säg så här: jag hatar att gå på museum. Att gå på Värmlands museum, det vore ju liksom höjden. Och det är här jag går sönder. Jag vill hoppa på honom, hänga mig på hans rygg, vira hans caffè latte-scarf runt halsen och fråga vad han tror, egentligen. Svara, svara, svara. Vet du vad du pratar om? Vad skulle hindra Värmlands Museum från att vara så piggt, så snyggt, så smart som det är? Kan du svara? Kan du andas? Ger du dig? Den goda responsen är ett resultat av en omfattande verksamhet med mer än 250 offentliga arrangemang som givit minst 450 inslag i press, radio och TV. Verksamheten har dels varit av traditionell art, dels provat nya utvecklingsvägar. Bland det nya märks teknikklubben LUSTEN, ett litet science center som byggdes upp i nära samarbete med näringslivet och öppnades den 25 februari. Efterfrågan på denna verksamhet överträffade de största förväntningar men resulterade också i stort slitage. I skolprogrammet En fängslande historia, som ägde rum på det gamla fängelset, undervisades eleverna i synen på brott och straff. Museets arkeologer har undervisat poliser i den arkeologiska undersökningsmetodiken kunskaper som polisen kan överföra till sina brottsplatsundersökningar. Den retrospektiva utställningen över Dick Bengtssons konstnärskap gav ett tiotal helsidor press, radio och TV-bevakning mest p.g.a. att museichefen dragit in ett affischförslag, där ett framträdande hakkors var ett av formelementen. Samarbetet inom nätverket Museer i Värmland har förstärkts med gemensam museikarta och informationsträffar. Verksamheten på museets fem filialer har varit framgångsrik, utom beträffande Borgvik Byggnadsvård som åter noterat lägre besöksfrekvens. Problemet har diskuterats med en grupp ur Grums kommunstyrelse och enighet har nåtts om att hitta en mer centralt belägen plats i Borgvik för museets sommarverksamhet. På Torsby Finnkulturcentrum har basutställningen från 1997 genomgått en uppfräschning samt fått tillägg anpassade för barn. Museistyrelsen vill framföra ett tack till alla som gjort museiarbetet lättare huvudmän, andra förtroendevalda, anslagsgivare, besökare med flera. Verksamheten hade inte varit möjlig utan en engagerad och skicklig personal. Tack för er insats! Tomas Jönsson, länsmuseichef

6 Övergripande satsningar TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Med stort ekonomiskt stöd från det värmländska näringslivet mest från Paper Province-företagen öppnades museets science center den 25 februari och blev omedelbart en stor publik framgång bland museets yngre besökare. MUSEER I VÄRMLAND Genom ett utvecklingsbidrag från Statens kulturråd förstärktes samarbetet inom nätverket Museer i Värmland, där 46 museer i länet med regelbundet öppethållande åtminstone sommartid samverkar. En gemensam karta har givits ut, och två träffar har hållits i Karlstad (information om upphovsrätt, säkerhet m m) och på Utmarksmuseet i Ransby (erfarenheter från sommaren, museipedagogik m m). ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Översynen under 2006 resulterade i att en särskild Enhet för publik verksamhet bildades och en personalhandläggare anställdes. Ledningsgruppen utökades med platscheferna i Torsby och Långban. De interna informationsvägarna förstärktes och vissa rutiner ändrades. ÖVERSYN AV MUSEETS STADGAR Stiftelsen Värmlands Museum bildades 1980 och dess stadgar kan inte alltid följas p.g.a. ändrade yttre förhållanden som att länsmuseifastigheten sålts till LandstingsService och att samarbetspartnern Föreningen Alsters herrgård lagts ner. Landstingets jurister Sören Jansson och Stefan Larsson har tillsammans med länsmuseichefen tagit fram ett förslag till nya stadgar. KVALITETSPLAN Med utgångspunkt från museilagarna i Danmark och Finland antog styrelsen i juni ett antal kvalitetskriterier som museet ska uppfylla senast 2008: ICOM:s museietiska regler ska följas, lönekostnaden får inte överstiga 65 % av kostnaderna, öppethållande under minst 300 dagar per år, gratis tillträde för alla under 20 år, 1 % av lönesumman till fortbildning, aktiv insamlingspolitik, offentliga register, information på ytterligare ett språk utöver svenska m m. Marknadsföringen 2007 Museet har under året rekryterat en ny kommunikatör. Under 2007 omnämndes Värmlands Museum minst 450 gånger i press, radio och TV. Publiksuccéer som Kulturnatten, Världens fest, Alfons har landat! och teknikklubben LUSTEN har visat att museet nått prioriterade grupper som barn och unga och människor med utländsk bakgrund. En mindre publikundersökning har gjorts på Mitt i City i Karlstad för att fånga en annan, inte så given kundgrupp. Museet fortsätter att dela ut gratis årskort till alla nya studenter på Karlstads universitet och till alla nyinflyttade Karlstads- och Forshagabor. En planskiss över museet har tagits fram på svenska och engelska under 2008 kommer denna att översättas till ytterligare cirka åtta språk. Museet har satsat extra på att utveckla hemsidan och ständigt hålla den uppdaterad. Tomas Jönsson, länsmuseichef 6

7 7

8 Besöksstatistik Värmlands Museums besökssiffror är fortsatt mycket höga och under året besöktes museet i Karlstad av personer och filialerna av cirka personer. Detta ger en total besökssiffra för hela Värmlands Museum på knappt besökare. Som jämförelse kan nämnas, att hela Värmlands folkmängd i september 2007 var Värmlands Museum, Karlstad varav till utställningarna Borgviks Byggnadsvård Dyvelstens flottningsmuseum Långbans gruvby varav till utställningarna von Echstedtska gården Torsby Finnkulturcentrum

9 Museet bevarar och dokumenterar kulturarvet Värmlands Museum är en del av det värmländska samhällets kollektiva minne. Museet samlar kontinuerligt in, vårdar och bevarar föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Föremålen, fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna hålls registrerade. Uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten i utställningar, programverksamhet, publikationer med mera och med hänsyn tagen till upphovsrättsorganisationer och PUL (personuppgiftslagen). Enskilda kan ta del av materialet via databaser, arkiv och genom förfrågningar. Museet har ett referensbibliotek öppet för allmänheten. SAMLINGARNAS TILLVÄXT OCH VÅRD Under året har cirka 350 föremål förvärvats till museet, biblioteket har utökats med 167 böcker och arkivet har växt med cirka tre hyllmeter. Basutställningarnas föremål får kontinuerlig tillsyn av konservator. Föremålen, negativen, fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna förvaras i ändamålsenliga lokaler på museet respektive i Ulvsbymagasinet norr om Karlstad, där de får kontinuerlig tillsyn och vård. Cirka 325 personer har under året besökt något av museets magasin och arkiv. FÖREMÅLSSAMLINGEN BLIR TILLGÄNGLIG PÅ INTERNET Genom det arbetsmarknadspolitiska projektet Access finns cirka en tredjedel av museets arkeologiska och kulturhistoriska föremål helt digitaliserade och fotograferade i en databas som kan läggas ut på Internet. Ytterligare cirka föremål finns i en ren textdatabas som även den kan läggas ut. Underlag och information till ett användarvänligt gränssnitt har tagits fram. ABM Arbetet med den institutionsöverskridande kulturarvsportalen har under första delen av året gått vidare genom Accessprojektet, men står vid årsskiftet under utvärdering. Värmlands Museum, Länsbiblioteket i Värmland och Värmlandsarkiv har under året haft möten då gemensamma frågor diskuterats. MUSIKARKIVET I DIGITAL FORM Museets musikarkiv är i sin analoga form tämligen svårtillgängligt. Med hjälp av två musikhögskolestuderande genomfördes ett digitaliseringsprojekt under sommaren Cirka 200 rullband kopierades till digitalt medium, spårmarkerades och strukturerades. Projektet ska ses som ett test för att ta reda på vilka hinder och svårigheter som finns för ett mer omfattande kopieringsarbete. Resultatet blev dels ett mycket användarvänligt material och dels även kunskaper och erfarenheter som pekar på nyttan av samarbete med andra intressenter kring ett eventuellt fortsatt digitaliseringsprojekt. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Museets verksamhet genererar varje år en mängd dokument, dels rent arbetsmaterial och dels handlingar som ska sparas och arkiveras. För att få bra rutiner för vad som ska sparas har en dokumenthanteringsplan upprättats under året i samarbete med en arkivarie på Värmlandsarkiv. Dokumenthanteringsplanen tar upp varje enhet för sig inklusive styrelsen och museiledningen och beskriver vilken typ av handlingar som ska sparas, var de ska förvaras och hur länge de ska sparas. Denna plan ska uppdateras varje år för att vara så aktuell och användbar som möjligt. VAR BLEV DU AV LJUVA 60-TAL? Museet genomförde den 29 september en insamlingsdag helt vigd åt 1960-talet. Artiklar i NWT och VF samt en egen marknadsföringsinsats lockade en stadig ström av besökare till Värmlands Museum. En del kom bärande på kassar och väskor med föremål som de ville skänka till museet, andra kom med erbjudande om att låna ut 1960-talsprylar till den planerade utställningen sommaren Väl 9

10 inne på museet bjöds besökarna på musik från 60-talet och maträtter och kaffebröd i årtiondets anda fanns i museikaféet. Besökarna togs om hand av tidsenligt klädd museipersonal som även visade upp hur museet arbetar med insamlade föremål: registrering, märkning och digitalisering. UTAN SPANING INGEN ANING BERÄTTELSER OM VÅLBERG Under 2007 arbetade flera klasser vid Vålbergsskolan vidare med dokumentationsprojektet för unga i Vålberg/ Älvenäs som inleddes under De mindre barnen fick till exempel skriva om sig själva och sin skolväg, men även intervjua personer i Vålberg som betydde något för dem. Ett samarbete med Film i Värmland ledde till att de äldre eleverna fick göra korta dokumentärfilmer om Vålberg. Resultatet blev sju filmer som hade premiär på Värmlands Museum under Kulturnatten i september. En hemsida, kopplad till skolans egen, har producerats och där har allt material från projektet lagts ut. Projektet presenterades även för politiker, press och företagare i Vålberg under en eftermiddag i november på Vålbergsskolan. IKEA KOM TILL KARLSTAD Den 29 augusti invigdes IKEA i Karlstad. IKEA:s etablering målades upp som en milstolpe i regionens utveckling. Många karlstadsbor och andra värmlänningar uttryckte stora förväntningar på etableringens betydelse både för kommunen och för regionen, men även för deras privata intressen. Museet genomförde därför en kort men intensiv dokumentation av invigningsdagen. Museets tjänstemän intervjuade kunder och anställda om köpvanor och attityder till stormarknader. KULTUR I VÅRDEN Under året har museet besökt samtliga äldreboenden i Karlstads kommun, flera av dem mer än en gång. Sammanlagt har cirka 500 personer deltagit i aktiviteterna. Museets tjänstemän har för de äldre visat dels ett axplock ur museets föremålssamlingar, dels nya och gamla fotografier från Karlstad med omnejd. Mötena har resulterat i engagerade samtal och museet har fått mycket ny kunskap om framför allt sina äldre fotografier. Aktiviteterna har varit så uppskattade, att Karlstads kommuns aktivitetssamordnare efter dessa besök har beställt tio pärmar med fotografier till kommunens äldreboenden. BRUDAR I MAGASINET Under ovanstående tema genomfördes tre fullsatta programkvällar i museets textilmagasin. Som ett svar på den aktuella bröllopstrenden bland unga plockades brud- och brudgumskläder med tillbehör fram till beskådan. Besökarna fick höra om bröllopstraditioner genom historien fram till våra dagar, traditioner som berättar mycket om det samhälle de uppkommer och frodas i. ORRHOLMSLÅDAN Museet har medverkat med innehåll i den tidskapsel som kommer att muras in i väggen i Orrholmsgaraget. Sju föremål samt en enkel och kortfattad berättelse om varför just dessa föremål får representera livet i Karlstad 2007 överlämnades i slutet av året till Torbjörn Eriksson, projektledare för Orrholmsgaragets kulturprojekt. DRÄKTRÅDET Museet har varit representerat i dräktrådet i Värmland. Det är ett råd där flera organisationer bland annat Värmländska ungdomsringen, Värmlands hembygdsförbund och länshemslöjdsföreningen arbetar med frågor om länets traditionella dräktskick. Susanne Olsson, enheten för kulturhistoria 10

11 Kunskap och upplevelser för alla sinnen Museets uppdrag är att förmedla kunskap och upplevelser för alla sinnen om konst, historia och kulturarv. Syftet med verksamheten är folkbildning. Det pedagogiska arbetet omfattar alla de redskap och strategier som museet använder vid kunskapsförmedling och i dialog med allmänheten. Utställningen, föredraget, visningen, lektionen, trycksaken och hemsidan är de vanligaste uttrycksmedlen. Det pedagogiska arbetet bedrivs i samarbete med filialerna. Besöksmottagandet är välkomnande och besökarna erbjuds en välsorterad och intresseväckande museibutik. Museet är en välbesökt mötesplats. Basutställningar Grunden för museets utställningsverksamhet är de tio basutställningarna. Dessa med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Följande basutställningar har visats under året: Jag Herulen - en värmländsk historia, Stadsliv-KARLSTAD, Forntida tankar, Klädloftet, Skogen - Fattigmans tröja, Rökstugans folk, KAFFE och Samtidigt tal. I februari öppnade Värmlands Museum en för museet helt ny verksamhet, ett science center under namnet Teknikklubben LUSTEN. Utställningen och experimentverkstaden har till syfte att locka fram ett teknikintresse hos barn och ungdomar. På 350 m² inryms experiment på olika tema: papperstillverkning, rörelse, energi samt ett mörkt rum med experimentstationer om laser, plasma och ultraviolett ljus. Verksamheten har varit mycket uppskattad och besöktes under det första året av över barn, 150 grupper har fått tekniklektioner och en särskild klubbverksamhet har nu nästan 500 medlemmar. Teknikklubben LUSTEN bedrivs i projektform och fick stort stöd av näringslivet i uppbyggnadsfasen. Verksamheten är personalkrävande och sysselsätter en museipedagog för lektionsarbetet och därutöver en assistent på halvtid, hela museets personal är schemalagd för jourarbete under helger och under sommaren ingick fyra ungdomar i bemanningen. Tillfälliga utställningar Museet har haft 20 tillfälliga utställningar med mycket varierande innehåll för att attrahera olika målgrupper allt ifrån konstutställningen med Dick Bengtssons förbryllande målningar till småbarnens leklandskap i utställningen Alfons har landat! I den egenproducerade Helvetet en djävulsk berättelse lades stor kraft på ett genomarbetat pedagogiskt program för skolan och marknadsföringen, varför utställningen fick extra lång visningsperiod. RÖTTER 9 december januari 2007, Stora hallen Sanna Sjöswärd föddes 1973 i Iran och adopterades av svenska föräldrar. I vuxen ålder började hon söka sina rötter och reste tillbaka till Iran. Fotoutställningen Rötter skildrade hennes resa och den glädje och frustration som hon kände i mötet med sin andra kultur. HELGE FRENDER 3 december februari 2007, Västra galleriet Helge Frender skulle ha fyllt hundra år Den blå färgen var karaktäristisk för honom Värmlands blåmålare - men eftersom han var kolorist använde han alla palettens färger. FÖRNUFT OCH KÄNSLA 11

12 3 december april 2007, Östra galleriet Utställningen var 1.e intendent Barbro Järlidens avskedsutställning efter 35 års anställning. Konstbasutställningen kompletterades med tidstypiska kulturhistoriska föremål. HELVETET - EN DJÄVULSK BERÄTTELSE 18 februari - 26 augusti, Stora hallen Den mörka delen av vårt liv och medvetande fångades upp och allmogens, kyrkans och konstens helvetesskildringar uppmärksammades tillsammans med filmerna, musiken och dataspelen. ARBETSLIVET - DÖDSKUL ELLER LIVSFARLIGT 18 februari - 17 april Utställningen Arbetsliv tog upp frågor kring varför vi arbetar, mångfaldens fördelar, livspusslet, maktfrågor, arbetsglädje, stress och systematiskt arbetsmiljöarbete. HANS M KARLSSON 18 februari - 23 augusti, Västra galleriet Hans M Karlssons fotosvit Tattoo. THRON ULLBERG 18 februari - 23 augusti, Västra galleriet Thron Ullbergs utställning Element bestående av eld- och jordbilder starkt förknippade med födsel samt död. PÅSKBREV 4 april - 15 april, Sinnet En årligen återkommande utställning där Värmlands Museum i samarbete med NWT ställer ut barn- och ungdomars påskbrev. DICK BENGTSSON 5 maj - 19 augusti, Östra galleriet I Moderna Museets vandringsutställning Dick Bengtsson ( ) visades verk ur ett förbryllande konstnärskap. Utställningen resulterade i en pressdebatt om hakkors på affischer, sedan museichefen dragit in en sådan affisch. ALFONS HAR LANDAT! 2 september - 21 oktober, Västra galleriet I vandringsutställningen Alfons har landat! kunde barn uppleva Alfons koja, den egenhändigt snickrade helikoptern och labyrinten. TRE PERIODER FBK 75 ÅR 21 september - 11 november, Stora hallen En jubileumsutställning producerad i ett samarbete mellan Färjestads BK och Värmlands Museum. 75 års idrott med stark betoning på ishockey visades. OLLE ZETTERQUIST 80 ÅR RETROSPEKTIVT

13 4 november januari 2008, Västra galleriet, prinsens rum och grafikgången Olle Zetterquist (f. 1927) visade upp ett konstnärskap som gått från ett abstrakt organiskt landskapsmåleri till ett mer naturalistiskt uttryck. JULEN ÄR HÄR 25 november januari 2008, Stora hallen Julbord, julbak, adventskalendrar, lucia, Jenny Nyström, tomteverkstad, pyssel och klappar. Här fick besökarna frossa i föremål och pynt från förr och nu - och samtidigt lära sig mer om hur vi firat jul genom tiderna. HELVETET INTRYCK, AVTRYCK, UTTRYCK 23 maj - 20 juni, Cyrillushusets foajé I samarbete mellan Värmlands Museum, maskmakare Torbjörn Alström och Film i Värmland fick unga möjlighet att estetiskt arbeta med utställningen Helvetet och själva presentera sina arbeten i en utställning. KARLSTAD I TIDEN FRÅN BRANDEN TILL BLUE MOON 23 maj - 6 juni, Sinnet TIME3-utbildningen på Älvkullegymnasiet och Värmlands Museum presenterade en helt ny syn på Karlstads historia. Genom modern teknik fick besökarna vandra runt i en 3D-simulation av Karlstads domkyrka m m. 700 elever såg utställningen på sju dagar. INGEMAR LÖÖF 25 juni - 16 september, Cyrillusfoajén Minnesutställning över konstnären Ingemar Lööf ( ). BERTIL LUDVIGSSON 50 ÅR BAKOM KAMERAN 2 oktober - 5 december, Museikaféet Förre museifotograf Bertil Ludvigsson firade 50-årsjubileum som fotograf. I den här utställningen visade han bilder från de senaste årens arbete. KERSTIN WESSBERG OCH TORGER BERSTAD 13 oktober - 28 oktober, Cyrillusfoajén I samband med den nystartade Konstrundan i Karlstad presenterades konstnärerna Kerstin Wessberg och Torger Berstad, båda medlemmar i Värmlands konstnärsförbund. UTOMHUS Hela 2007, Orrleken i Karlstad En fotoutställning om parkleken Orrleken, som invigdes 1968 på Orrholmen i Karlstad. KLIMAT, EKONOMI OCH POLITIK Våren 2007 i Kristinehamn, Storfors och Karlstad En vandringsutställning från Naturhistoriska museet och Riksutställningar om ett angeläget ämne. Genom Värmlands Museum visades den i tre kommuner. 13

14 ALL VÄRLDENS HÄRLIGHET Våren och sommaren 2007 i Hammarö och Långbans Gruvby Vandringsutställning producerad 2005 i samarbete mellan Värmlands Museum och Film i Värmland. KVINNOLIV I VÄRMLAND 6 mars - 11 mars på Värmlands Museum, därefter vandringsutställning I utställningen berättas om nio kvinnoliv från 1800-talets mitt och fram till idag. Den har producerats i samarbete mellan Värmlands Museum, ABF, LO och Svenska vänsterkvinnor. Programverksamhet Programverksamheten bestod 2007 av över 250 offentliga arrangemang. Totalt lockade utställningarna och programverksamheten tillsammans besökare. En del program drevs i egen regi, men flertalet anordnades tillsammans med en eller flera andra aktörer. Målsättningen med verksamheten är att nå många olika målgrupper och spegla mångfalden i konst, historia och kulturarv. Bland programmen kan nämnas: Teknikklubben LUSTEN Pedagogiskt ledd verksamhet varje helg och onsdagskväll Programserien De sju dödssynderna Himmelska barnlördagar Programserien Bebisar på museet Programserien Kultursoppa Programserien Studio-S med fördjupningar i Värmlands historia Programserien Konstvetarnas favoriter i samarbete med Konstvetenskapliga föreningen Till årets största arrangemang räknar museet Världens fest, Modersmålets dag, Våryran, Kulturnatten, Kulturhusens dag, Stora Alfonsdagen, Thaifestival, Värmländsk Bokmässa, Rättvisedagen, Julmarknad och givetvis vernissagedagarna. Totalt lockade dessa arrangemang över besökare. Pedagogisk verksamhet Värmlands Museum har fri entré för alla under 20 år. Klasser och grupper kan boka olika visningar, lektioner, skapande verksamhet och program besöktes museets pedagogiska verksamhet av drygt barn och ungdomar. Den pedagogiska verksamheten har dessutom bestått av informationer, skollovsaktiviteter, delaktighet i mässarrangemang och projektstyrd verksamhet. Totalt har den pedagogiska verksamheten mött 557 grupper (barn och vuxna). Huvuddelen av dessa möten har skett på Värmlands Museum och varit kopplat till ett utställningsbesök. En bidragande faktor till denna positiva besöksstatistik (högre än någonsin) kan vi se i teknikklubben LUSTEN. Med i siffran räknas också de framgångsrika pedagogiska projekten En fängslande historia, Utgrävarna och bland annat en aktiv konstbildningsverksamheten som skett utanför museets väggar. EN FÄNGSLANDE HISTORIA Projektet genomfördes under två veckor i november i samarbete med hotell Bilan. Här fick högstadieoch gymnasielever lära sig mer om Brott och straff och kriminalvårdens historia med fokus på det gamla cellfängelset i Karlstad. Totalt besökte 36 klasser fängelsemuseet. 14

15 UTGRÄVARNA Projektet ägde rum i Nykroppa, Filipstads kommun. I samarbete med museets arkeologer genomfördes pedagogisk verksamhet runt en medeltida hyttlämning. Trots utgrävningens perifera läge besöktes platsen av 25 skolklasser. HISTORIA I GYMNASIET Under 2007 startade också pilotprojektet Historia i gymnasiet. Ett historieprojekt med syfte att få gymnasielever att använda museets olika källmaterial i sina projektarbeten. Fyra gymnasier har under året skickat sina elever till museets historiepedagog för detta samarbete. För att få verksamheten känd arbetar museets pedagoger med lärar- och museiombudsträffar på kvällstid. Museet har i dagsläget ca 200 museiombud. Arbetet är framgångsrikt, men hämmas av den nedlagda kulturbussningen, d v s systemet med fria bussresor för skolklasser från hela länet till museet. Antalet besökande grupper från Karlstad med omnejd har ökat starkt på bekostnad av de mera långväga besökarna. Museireception, butik och museivärdskap Receptionen och museibutiken har under året haft en omslutning enligt budget. Genom en aktiv lagerutförsäljning, hög kostnadsmedvetenhet och andra riktade aktiviteter har dock vinsten blivit större än förväntat. Utbudet i butiken varieras medvetet efter årstiderna och kopplas alltid mot museets olika utställningar och större programsatsningar. Genom museets webbplats erbjuds kunder att shoppa online. På webbplatsen finns sedan sommaren även en särskild sida med bokförsäljningserbjudanden. Museivärdskapet har under året bland annat inneburit ett särskilt säkerhetsarbete runt den värdefulla utställningen med Dick Bengtssons konst. Maria Linder, chef enheten för publik verksamhet 15

16 Konstverksamheten Det bildkonstnärliga skapandet ger kunskap, upplevelser och insikter om människan, tiden, värderingar och tankesystem i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten ska med Värmlands Museums och andra samlingar samt inlån som grund arbeta med folkbildning i enlighet med museets övergripande verksamhetsmål. Medlen är permanent visning av konst i Cyrillushuset, tillfälliga utställningar och konstprojekt samt konstbildningsverksamhet erbjuden till barn, ungdom och vuxna. Museets roll är dels att stå för en kontinuitet med en konstsamling som täcker 300 års utveckling, dels att uppmärksamma en ofta utmanande avantgarde-konst. Genom samlingarnas vård och utökning jämte dokumentation av konstnärer och konstliv i regionen, fullföljs ett långsiktigt dokumentationsansvar. Konserveringsverksamhet och rådgivning inom konstområdet utförs. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Museet har haft nio konstutställningar under året, alltifrån minnesutställningar och presentationer av nya konstnärskap till retrospektiva exposéer. Utställningarna har redan presenterats i kapitlet Kunskap och upplevelser för alla sinnen. DIGITALISERING AV KONSTSAMLINGEN Genom en Access-tjänst har arbetet med att digitalisera museets konstsamlingar fortgått med fotografering av verken, bildbehandling samt katalogisering. Syftet är att lägga ut samtliga verk på nätet. KONSTINKÖP UNDER 2007 Med medel ur Marja och Rune Wiréns fond gjordes flera konstinköp under året. Bland de inköpta verken kan nämnas målningen Anamorfos med pyramidspegel och de grafiska bladen Pyramiden och Lådan av Hans Hamngren, textilen Jacka av den norske designern Gunnar Fon samt målningen Tallar av Björn Ahlgrensson. Samtida värmländskt konsthantverk har inköpts av keramikern Anders Fredholm och skinn/textildesignern Helena Bengtsson. Fotografierna Träd av Hans M Karlsson och Jord av Thron Ullberg har köpts in. KONSERVERINGSVERKSAMHETEN Museets konservator har under året haft flera externa uppdrag som gjort det nödvändigt att tillfälligt projektanställa personal. Uppdragsgivare är bl.a. Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk och privatpersoner. Arbetet med Alsters kyrka har slutförts och Hammarö kyrkas restaurering har påbörjats under Förutom underhåll på museets konstsamling så har genomgång och vård av biskopsgårdens konstsamling genomförts. KONSTKONSULENTENS ARBETE Konstkonsulenten har under året arbetat med skolorna och haft ett lärarinriktat perspektiv. Vad är konst, skapande? Hur kan man använda detta i lärprocesser? Fokus har varit på den samtida konsten. Under året har projekt i olika omfattning genomförts i sju av länets sexton kommuner. Konstkonsulenten har initierat ett nätverk för länets bildlärare. Under 2007 arrangerades två nätverksträffar och en studiedag. Konsulenten har också gjort en enkätundersökning riktad till kommunernas kultur- och fritidssektorer. Undersökningen syftade till att skapa en bild av hur möjligheterna för barn och unga att delta i bildskapande verksamhet ser ut i olika kommuner. 16

17 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar och kulturlandskap I Värmlands kulturmiljöer finns ett källmaterial, som aldrig går att återskapa om vi förstör det. Med kunskaper från kulturmiljön och om det förgångna kan vi blicka framåt och välja väg in i framtiden. Framtidsfrågorna idag handlar om mångfald, delaktighet och hållbarhet. Uppdraget är att så många som möjligt bland dagens människor ska ges möjlighet att se sig själva och sitt samhälle i ljuset av kultur och historia. Länsmuseets arbets- och kunskapsfält är vittomfattande och innehåller bland annat rådgivning, kunskapsuppbyggnad och förmedling kring bebyggelse, kyrkor, fornminnen och kulturlandskap. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling I Värmlands Museums verksamhet ingår rådgivning till privatpersoner, kommuner och myndigheter, kunskapsinsamling och förmedling. En del av länsmuseets verksamhet är också att arbeta med särskilda insatser i form av uppdrag. På den arkeologiska uppdragssidan har tolv kommuner berörts av olika uppdrag, alltifrån kulturmiljöutredningar i Torsby till särskilda arkeologiska undersökningar i Säffle. Bland annat utfördes en större undersökning på gården Berg i Millesvik på Värmlandsnäs. Undersökningen berörde en grav i form av stensättning och ett kulthus från övergången mellan brons- och järnålder. Stensättningen visade sig innehålla sex skeppssättningar, vilka utgjort begravningsplatser för ett flertal individer. Det intilliggande kulthuset innehöll bland annat malstenar, keramik och deglar för bronsgjutning. Under året har länsmuseets byggnadsantikvarier fungerat som antikvariska kontrollanter vid ett 30-tal byggnadsvårdsprojekt. Till de mer omfattande hör renoveringsarbeten på Sölje, Uddeholm och Höglunda herrgårdar, liksom arbetet med utvecklingen av kulturreservatet Krigsflygfält 16, Brattforsheden. Antikvarierna har också fungerat som rådgivare och kontrollanter i ett flertal kyrkoärenden, bland annat i Hammarö, Ekshärad och Alster. En alltid lika viktig uppgift är arbetet med Föreningen Värmländska Industriminnen. Föreningen har under året förvaltat sju industriminnen i östra Värmland och det har hållits två styrelsemöten samt en årsstämma. Därtill har ett antal vård- och underhållsarbeten utförts, bland annat uppröjning av sly i ett igenvuxet område vid Gubbortslaven i Nordmark. I före detta disponentbostaden i Långban har en bergvärmeanläggning installerats och ersatt tidigare eluppvärmning. Historia och framtid - Bergslagen I ett stort kulturturistiskt samverkansprojekt för utveckling ska fem län och tjugosex kommuner gemensamt arbeta med att framhäva Bergslagen som en sammanhängande kulturhistorisk region. Idén är att tretton bergslagshistoriska centra ska utgöra bas för regionalt utvecklingsarbete, där Värmlands Museums filial Långbans Gruvby blir ett centrum. Museet har varit representerat i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Långbans Gruvby samt deltagit i de träffar som arrangerats i syfte att öka samarbetet mellan olika museer och besöksobjekt runtom i Bergslagen. Utgrävarna Åskagen i Filipstad Som en del i det arkeologiska projektet Utgrävarna undersöktes under en vecka i september ett 17

18 hyttområde vid Åskagen i Filipstads kommun. Under fältveckan hade museets arkeologer och pedagoger besök av omkring 300 inbjudna ungdomar och lärare. Dessutom besöktes utgrävningsplatsen av cirka 100 personer i samband med olika visningar. Förutom att barn fick delta praktiskt vid utgrävningen resulterade undersökningen i flera nypåträffade lämningar inom hyttområdet och en fördjupad förståelse för hyttmiljön. Utställning i Tingshuset, Karlstad Under året producerade Värmlands Museum i samarbete med NCC och fastighetsägarna en mindre utställning i Tingshuset, Karlstad. Utställningen berättar om kvarterets historia och dess människor. Utställningen baseras på resultaten från den arkeologiska undersökningen som ägde rum i kvarteret Samarbete med Polisen i Värmland Under 2007 drev Värmlands Museum och kriminaltekniska avdelningen vid Polisen i Värmland ett samarbetsprojekt gällande arkeologisk dokumentation och metodarbete vid undersökningar av olika typer av platser. Under två dagar utbildades två kriminaltekniker av arkeologer vid en arkeologisk undersökning i Värmland. Folder om kulturmiljö och konservering Under 2007 producerade museet en folder som visar vad Enheten för kulturmiljö och konserveringsverksamheten kan erbjuda för tjänster inom kulturturism- och kulturmiljösektorn. Rapport om panoramatapeter I Värmland finns fyra franska panoramatapeter, vilka redan då de sattes upp vid mitten av 1800-talet var mycket exklusiva. Idag är panoramatapeter förhållandevis sällsynta - endast ett hundratal finns i Sverige. I rapporten Panoramatapeter i Värmland, författad av Stefan Bergendahl och utgiven av länsmuseet studeras särskilt den unika tapeten på gården Höje i Alsters socken. Med utgångspunkt i denna tapet får man en inblick i panoramatapeternas bakgrund, motivvärld och tillverkningsprocess, men också en guide till övriga panoramatapeter i Värmland. Digitalisering av det äldre bebyggelseregistret Inom ramen för regeringens Access-projekt har en byggnadsantikvarie varit anställd för att arbeta med tillgängliggörandet av äldre bebyggelseinventeringar. Under 2007 slutfördes digitaliseringen av en Finnskogsinventering i Torsby kommun som museet genomförde Under året genomfördes även digitaliseringsarbete avseende riksintresseområdet Kårebolsätern i Torsby kommun. Ett omfattande material bestående av inventeringsblanketter, foton, gårds- och byggnadsinformation samt GIS-data är numera tillgängligt och sökbart i Riksantikvarieämbetets nationella bebyggelseregister på Internet. Informationen är användbar för dem som arbetar med handläggning av ärenden inom kulturmiljövård, det vill säga kommuner, myndigheter, kyrkoförsamlingar, länsmuseer men även av en intresserad allmänhet. Värmländska byggnadsminnen I Värmland finns 66 byggnadsmiljöer som efter beslut av länsstyrelsen är skyddade som så kallade byggnadsminnen - det starkaste bevarandeskydd en bebyggelse kan ha. Länsstyrelsen arbetar speciellt 18

19 med att informera om dessa kulturmiljöer och planerar därför utgivning av en ny bok. Inför denna utgivning har museets byggnadsantikvarier på länsstyrelsens uppdrag författat byggnadsbeskrivningar till samtliga byggnadsminnen. Skogens lämningar Mellan 1996 och 2006 har personal från Värmlands Museum utfört granskning av objekt påträffade i Skogsstyrelsens projekt Skog och historia års arbete bestod istället av deltagande i ett arbete som bland annat inkluderade ett antal seminarier som behandlade projektet ur flera synvinklar. I arbetet deltog även andra institutioner som Länsstyrelsen, Karlstads universitet och Skogsstyrelsen. Museets del i arbetet resulterade i två rapporter, som dels innefattade en kritisk granskning av projektets resultat under åren och dels en landskapsanalys av ett område i Ekshärads socken. Stadsvandringar, föredrag och konferenser Länsmuseets antikvarier (arkeologer och byggnadsantikvarier) har under året engagerats för cirka 45 föreläsningar, stadsvandringar eller visningar ute i länet. Vi har bland annat hållit föredrag om arkeologiska utgrävningar på Värmlandsnäs, värmländsk herrgårdsarkitektur, järnets historia i Värmland och stadslivet i Karlstad under och 1700-talet. I samband med Kulturhusens dag i september anordnades välbesökta visningar som drog cirka 600 personer. Totalt har antikvarierna i dessa sammanhang mött cirka personer. Maria Linder, enheten för kulturmiljö 19

20 Ett museum för hela Värmland Värmlands Museum har profilerat sig som länsmuseum genom att bedriva en omfattande verksamhet utanför residensstaden Karlstad. Utöver tjänstemännens täta resor i olika ärenden har Värmlands Museum ett nät av filialer, som alltid drivs med finansiellt stöd av och i tätt samarbete med respektive värdkommun. Borgviks Byggnadsvård drives tillsammans med Grums kommun, Dyvelstens flottningsmuseum med Forshaga kommun, Långbans gruvby med Filipstads kommun och Torsby Finnkulturcentrum med Torsby kommun och von Echstedtska med Säffle kommun. En av länsmuseernas viktigaste uppgifter är att förse en region med sådan kulturhistorisk kompetens, som regionens kommuner annars inte skulle ha möjlighet att tillhandahålla. Sedan 1930-talet uppbär länsmuseerna statligt verksamhetsstöd för denna kompetensförsörjning. Värmlands Museum bedriver kunskapsuppbyggande, vårdande och kunskapsspridande verksamhet inom hela Värmlands län. Beträffande kulturminnesvård och rådgivning vid renovering av äldre bebyggelse och renoveringar av kyrkor är museets personal regelbundet konsulterad. Museets konservator utför målerikonservering i hela länet, museets arkeologer utför arkeologiska undersökningar. Museet har en särskild tjänsteman avdelad för kontakt och rådgivning till länets föreningsliv, en särskild tjänsteman för frågor om industrisamhällets kulturarv, en pedagog som speciellt arbetar med historia i gymnasieskolan och en konstkonsulent som framför allt främjar skolornas konstarbete. Alla museets tjänstemän står ständigt i kontakt med medborgarna i rådgivningsfrågor om konst och kulturhistoria. Föremålssamlingen, konstsamlingen, fotosamlingen, musiksamlingen, arkivet och museets övriga samlingar representerar hela Värmland och är en viktig källa till Värmlands historia. Dyvelstens flottningsmuseum Dyvelstens flottningsmuseum berättar om den traditionsrika flottningen på Klarälven, landets sista flottled. På museets plats strax utanför Forshaga låg tidigare Löveds skiljeställe fram till 1959, då det flyttades till sjön Lusten. Kvar i Dyvelsten blev verkstaden från 1949, där upp till 20 man arbetade med renoveringar, underhåll och tillverkning av flottningsredskap. I den gamla verkstadens bottenvåning har miljön återställts, och på den övre våningen kan man se en utställning om flottningens historia. På området finns två flottarkojor, varav den ena används som kafé. Dessutom finns flera andra byggnader och en del större redskap - bland annat spelet från en gammal spelflotte, varpbåtar och bogserbåtar. Under året har brunvita sevärdhetsskyltar satts upp och informationstexter har bytts. En efterlysning av gamla flottningsbilder resulterade i ca 25 nya foton. Säkerheten förstärktes genom att skyddsräcken mot älven uppfördes av Forshaga kommun och en grind till bryggan tillverkades i verkstaden. Barnens dag genomfördes i samarbete med bl a Civilförsvarsföreningen, Friluftsfrämjandet, Räddningstjänsten och Rädda Barnen. På temadagen Hett som i Helvetet kunde man prova på smide med länshemslöjdskonsulenten och höra förra intendenten Britt-Marie Insulander berätta om Dyvelstenen och Djävulen i tro och tradition. Allsång & kolbullar vid Flottarkojan och Verkstadsrock tillhörde kvällsarrangemangen. Museet var öppet under perioden 16 juni 19 augusti alla dagar utom midsommar och drog sammanlagt ca besökare. 20

Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 E-post: museet@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2009 Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2010 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren omabm 2 omabm 1 En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer redaktörer: Märta Molin Bengt Wittgren 4 ABM Resurs Redaktörer: Märta Molin och Bengt Wittgren Form: Pia Nykvist och Märta Molin

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer