Värmlands Museum Box Karlstad Tel: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se"

Transkript

1 Värmlands Museum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

2 Värmlands Museum Box Karlstad Tel: E-post:

3 Verksamhetsberättelse 2007 VÄRMLANDS MUSEUM

4 Innehåll Förord 5 Övergripande satsningar 6 Besöksstatistik 7 Museet bevarar och 8 dokumenterar kulturarvet Kunskap och upplevelser för alla sinnen 10 Konstverksamheten 13 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar 16 och kulturlandskap Ett museum för hela Värmland 19 Dyvelstens flottningsmuseum 19 Borgvik Byggnadsvård 20 Långbans gruvby 20 Torsby Finnkulturcentrum 21 von Echstedtska gården 22 Tekniska enheten 23 Kanslienheten 24 Styrelse Personal och organisation Ekonomisk berättelse

5 Folkets kärlek vår belöning Karl XIV Johan hade valspråket Folkets kärlek min belöning. Den gamle kondomkungen Nils Adamsson lär ha haft samma valspråk. Värmlands Museum kan nu ställa sig i kön, efter att Karlstads kommun i maj presenterat sin senaste Kultur- och fritidsvaneundersökning baserad på enkätsvar. 61 % av invånarna uppger sig ha besökt Värmlands Museum minst en gång under den senaste 12- månadersperioden! Till Karlstadmuseets utställningar, föredrag, restaurang, konferens och butik räknades besökare in under året. Detta är fler besökare än exempelvis Nordiska museet, Etnografiska museet och Historiska museet har haft. Ändå var det en nedgång från föregående år, men de viktiga parametrarna utställningsbesökare och andelen unga besökare var i tillväxt. En annan som förklarade Värmlands Museum sin kärlek var krönikören Marcus Grahn i Värmlands Folkblad. Scenen är Stockholms Central och den 11 maj skrev han: Den ena tipsar om Värmlands Museum, den andra himlar blicken och svarar: - Du, säg så här: jag hatar att gå på museum. Att gå på Värmlands museum, det vore ju liksom höjden. Och det är här jag går sönder. Jag vill hoppa på honom, hänga mig på hans rygg, vira hans caffè latte-scarf runt halsen och fråga vad han tror, egentligen. Svara, svara, svara. Vet du vad du pratar om? Vad skulle hindra Värmlands Museum från att vara så piggt, så snyggt, så smart som det är? Kan du svara? Kan du andas? Ger du dig? Den goda responsen är ett resultat av en omfattande verksamhet med mer än 250 offentliga arrangemang som givit minst 450 inslag i press, radio och TV. Verksamheten har dels varit av traditionell art, dels provat nya utvecklingsvägar. Bland det nya märks teknikklubben LUSTEN, ett litet science center som byggdes upp i nära samarbete med näringslivet och öppnades den 25 februari. Efterfrågan på denna verksamhet överträffade de största förväntningar men resulterade också i stort slitage. I skolprogrammet En fängslande historia, som ägde rum på det gamla fängelset, undervisades eleverna i synen på brott och straff. Museets arkeologer har undervisat poliser i den arkeologiska undersökningsmetodiken kunskaper som polisen kan överföra till sina brottsplatsundersökningar. Den retrospektiva utställningen över Dick Bengtssons konstnärskap gav ett tiotal helsidor press, radio och TV-bevakning mest p.g.a. att museichefen dragit in ett affischförslag, där ett framträdande hakkors var ett av formelementen. Samarbetet inom nätverket Museer i Värmland har förstärkts med gemensam museikarta och informationsträffar. Verksamheten på museets fem filialer har varit framgångsrik, utom beträffande Borgvik Byggnadsvård som åter noterat lägre besöksfrekvens. Problemet har diskuterats med en grupp ur Grums kommunstyrelse och enighet har nåtts om att hitta en mer centralt belägen plats i Borgvik för museets sommarverksamhet. På Torsby Finnkulturcentrum har basutställningen från 1997 genomgått en uppfräschning samt fått tillägg anpassade för barn. Museistyrelsen vill framföra ett tack till alla som gjort museiarbetet lättare huvudmän, andra förtroendevalda, anslagsgivare, besökare med flera. Verksamheten hade inte varit möjlig utan en engagerad och skicklig personal. Tack för er insats! Tomas Jönsson, länsmuseichef

6 Övergripande satsningar TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Med stort ekonomiskt stöd från det värmländska näringslivet mest från Paper Province-företagen öppnades museets science center den 25 februari och blev omedelbart en stor publik framgång bland museets yngre besökare. MUSEER I VÄRMLAND Genom ett utvecklingsbidrag från Statens kulturråd förstärktes samarbetet inom nätverket Museer i Värmland, där 46 museer i länet med regelbundet öppethållande åtminstone sommartid samverkar. En gemensam karta har givits ut, och två träffar har hållits i Karlstad (information om upphovsrätt, säkerhet m m) och på Utmarksmuseet i Ransby (erfarenheter från sommaren, museipedagogik m m). ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Översynen under 2006 resulterade i att en särskild Enhet för publik verksamhet bildades och en personalhandläggare anställdes. Ledningsgruppen utökades med platscheferna i Torsby och Långban. De interna informationsvägarna förstärktes och vissa rutiner ändrades. ÖVERSYN AV MUSEETS STADGAR Stiftelsen Värmlands Museum bildades 1980 och dess stadgar kan inte alltid följas p.g.a. ändrade yttre förhållanden som att länsmuseifastigheten sålts till LandstingsService och att samarbetspartnern Föreningen Alsters herrgård lagts ner. Landstingets jurister Sören Jansson och Stefan Larsson har tillsammans med länsmuseichefen tagit fram ett förslag till nya stadgar. KVALITETSPLAN Med utgångspunkt från museilagarna i Danmark och Finland antog styrelsen i juni ett antal kvalitetskriterier som museet ska uppfylla senast 2008: ICOM:s museietiska regler ska följas, lönekostnaden får inte överstiga 65 % av kostnaderna, öppethållande under minst 300 dagar per år, gratis tillträde för alla under 20 år, 1 % av lönesumman till fortbildning, aktiv insamlingspolitik, offentliga register, information på ytterligare ett språk utöver svenska m m. Marknadsföringen 2007 Museet har under året rekryterat en ny kommunikatör. Under 2007 omnämndes Värmlands Museum minst 450 gånger i press, radio och TV. Publiksuccéer som Kulturnatten, Världens fest, Alfons har landat! och teknikklubben LUSTEN har visat att museet nått prioriterade grupper som barn och unga och människor med utländsk bakgrund. En mindre publikundersökning har gjorts på Mitt i City i Karlstad för att fånga en annan, inte så given kundgrupp. Museet fortsätter att dela ut gratis årskort till alla nya studenter på Karlstads universitet och till alla nyinflyttade Karlstads- och Forshagabor. En planskiss över museet har tagits fram på svenska och engelska under 2008 kommer denna att översättas till ytterligare cirka åtta språk. Museet har satsat extra på att utveckla hemsidan och ständigt hålla den uppdaterad. Tomas Jönsson, länsmuseichef 6

7 7

8 Besöksstatistik Värmlands Museums besökssiffror är fortsatt mycket höga och under året besöktes museet i Karlstad av personer och filialerna av cirka personer. Detta ger en total besökssiffra för hela Värmlands Museum på knappt besökare. Som jämförelse kan nämnas, att hela Värmlands folkmängd i september 2007 var Värmlands Museum, Karlstad varav till utställningarna Borgviks Byggnadsvård Dyvelstens flottningsmuseum Långbans gruvby varav till utställningarna von Echstedtska gården Torsby Finnkulturcentrum

9 Museet bevarar och dokumenterar kulturarvet Värmlands Museum är en del av det värmländska samhällets kollektiva minne. Museet samlar kontinuerligt in, vårdar och bevarar föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Föremålen, fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna hålls registrerade. Uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten i utställningar, programverksamhet, publikationer med mera och med hänsyn tagen till upphovsrättsorganisationer och PUL (personuppgiftslagen). Enskilda kan ta del av materialet via databaser, arkiv och genom förfrågningar. Museet har ett referensbibliotek öppet för allmänheten. SAMLINGARNAS TILLVÄXT OCH VÅRD Under året har cirka 350 föremål förvärvats till museet, biblioteket har utökats med 167 böcker och arkivet har växt med cirka tre hyllmeter. Basutställningarnas föremål får kontinuerlig tillsyn av konservator. Föremålen, negativen, fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna förvaras i ändamålsenliga lokaler på museet respektive i Ulvsbymagasinet norr om Karlstad, där de får kontinuerlig tillsyn och vård. Cirka 325 personer har under året besökt något av museets magasin och arkiv. FÖREMÅLSSAMLINGEN BLIR TILLGÄNGLIG PÅ INTERNET Genom det arbetsmarknadspolitiska projektet Access finns cirka en tredjedel av museets arkeologiska och kulturhistoriska föremål helt digitaliserade och fotograferade i en databas som kan läggas ut på Internet. Ytterligare cirka föremål finns i en ren textdatabas som även den kan läggas ut. Underlag och information till ett användarvänligt gränssnitt har tagits fram. ABM Arbetet med den institutionsöverskridande kulturarvsportalen har under första delen av året gått vidare genom Accessprojektet, men står vid årsskiftet under utvärdering. Värmlands Museum, Länsbiblioteket i Värmland och Värmlandsarkiv har under året haft möten då gemensamma frågor diskuterats. MUSIKARKIVET I DIGITAL FORM Museets musikarkiv är i sin analoga form tämligen svårtillgängligt. Med hjälp av två musikhögskolestuderande genomfördes ett digitaliseringsprojekt under sommaren Cirka 200 rullband kopierades till digitalt medium, spårmarkerades och strukturerades. Projektet ska ses som ett test för att ta reda på vilka hinder och svårigheter som finns för ett mer omfattande kopieringsarbete. Resultatet blev dels ett mycket användarvänligt material och dels även kunskaper och erfarenheter som pekar på nyttan av samarbete med andra intressenter kring ett eventuellt fortsatt digitaliseringsprojekt. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Museets verksamhet genererar varje år en mängd dokument, dels rent arbetsmaterial och dels handlingar som ska sparas och arkiveras. För att få bra rutiner för vad som ska sparas har en dokumenthanteringsplan upprättats under året i samarbete med en arkivarie på Värmlandsarkiv. Dokumenthanteringsplanen tar upp varje enhet för sig inklusive styrelsen och museiledningen och beskriver vilken typ av handlingar som ska sparas, var de ska förvaras och hur länge de ska sparas. Denna plan ska uppdateras varje år för att vara så aktuell och användbar som möjligt. VAR BLEV DU AV LJUVA 60-TAL? Museet genomförde den 29 september en insamlingsdag helt vigd åt 1960-talet. Artiklar i NWT och VF samt en egen marknadsföringsinsats lockade en stadig ström av besökare till Värmlands Museum. En del kom bärande på kassar och väskor med föremål som de ville skänka till museet, andra kom med erbjudande om att låna ut 1960-talsprylar till den planerade utställningen sommaren Väl 9

10 inne på museet bjöds besökarna på musik från 60-talet och maträtter och kaffebröd i årtiondets anda fanns i museikaféet. Besökarna togs om hand av tidsenligt klädd museipersonal som även visade upp hur museet arbetar med insamlade föremål: registrering, märkning och digitalisering. UTAN SPANING INGEN ANING BERÄTTELSER OM VÅLBERG Under 2007 arbetade flera klasser vid Vålbergsskolan vidare med dokumentationsprojektet för unga i Vålberg/ Älvenäs som inleddes under De mindre barnen fick till exempel skriva om sig själva och sin skolväg, men även intervjua personer i Vålberg som betydde något för dem. Ett samarbete med Film i Värmland ledde till att de äldre eleverna fick göra korta dokumentärfilmer om Vålberg. Resultatet blev sju filmer som hade premiär på Värmlands Museum under Kulturnatten i september. En hemsida, kopplad till skolans egen, har producerats och där har allt material från projektet lagts ut. Projektet presenterades även för politiker, press och företagare i Vålberg under en eftermiddag i november på Vålbergsskolan. IKEA KOM TILL KARLSTAD Den 29 augusti invigdes IKEA i Karlstad. IKEA:s etablering målades upp som en milstolpe i regionens utveckling. Många karlstadsbor och andra värmlänningar uttryckte stora förväntningar på etableringens betydelse både för kommunen och för regionen, men även för deras privata intressen. Museet genomförde därför en kort men intensiv dokumentation av invigningsdagen. Museets tjänstemän intervjuade kunder och anställda om köpvanor och attityder till stormarknader. KULTUR I VÅRDEN Under året har museet besökt samtliga äldreboenden i Karlstads kommun, flera av dem mer än en gång. Sammanlagt har cirka 500 personer deltagit i aktiviteterna. Museets tjänstemän har för de äldre visat dels ett axplock ur museets föremålssamlingar, dels nya och gamla fotografier från Karlstad med omnejd. Mötena har resulterat i engagerade samtal och museet har fått mycket ny kunskap om framför allt sina äldre fotografier. Aktiviteterna har varit så uppskattade, att Karlstads kommuns aktivitetssamordnare efter dessa besök har beställt tio pärmar med fotografier till kommunens äldreboenden. BRUDAR I MAGASINET Under ovanstående tema genomfördes tre fullsatta programkvällar i museets textilmagasin. Som ett svar på den aktuella bröllopstrenden bland unga plockades brud- och brudgumskläder med tillbehör fram till beskådan. Besökarna fick höra om bröllopstraditioner genom historien fram till våra dagar, traditioner som berättar mycket om det samhälle de uppkommer och frodas i. ORRHOLMSLÅDAN Museet har medverkat med innehåll i den tidskapsel som kommer att muras in i väggen i Orrholmsgaraget. Sju föremål samt en enkel och kortfattad berättelse om varför just dessa föremål får representera livet i Karlstad 2007 överlämnades i slutet av året till Torbjörn Eriksson, projektledare för Orrholmsgaragets kulturprojekt. DRÄKTRÅDET Museet har varit representerat i dräktrådet i Värmland. Det är ett råd där flera organisationer bland annat Värmländska ungdomsringen, Värmlands hembygdsförbund och länshemslöjdsföreningen arbetar med frågor om länets traditionella dräktskick. Susanne Olsson, enheten för kulturhistoria 10

11 Kunskap och upplevelser för alla sinnen Museets uppdrag är att förmedla kunskap och upplevelser för alla sinnen om konst, historia och kulturarv. Syftet med verksamheten är folkbildning. Det pedagogiska arbetet omfattar alla de redskap och strategier som museet använder vid kunskapsförmedling och i dialog med allmänheten. Utställningen, föredraget, visningen, lektionen, trycksaken och hemsidan är de vanligaste uttrycksmedlen. Det pedagogiska arbetet bedrivs i samarbete med filialerna. Besöksmottagandet är välkomnande och besökarna erbjuds en välsorterad och intresseväckande museibutik. Museet är en välbesökt mötesplats. Basutställningar Grunden för museets utställningsverksamhet är de tio basutställningarna. Dessa med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Följande basutställningar har visats under året: Jag Herulen - en värmländsk historia, Stadsliv-KARLSTAD, Forntida tankar, Klädloftet, Skogen - Fattigmans tröja, Rökstugans folk, KAFFE och Samtidigt tal. I februari öppnade Värmlands Museum en för museet helt ny verksamhet, ett science center under namnet Teknikklubben LUSTEN. Utställningen och experimentverkstaden har till syfte att locka fram ett teknikintresse hos barn och ungdomar. På 350 m² inryms experiment på olika tema: papperstillverkning, rörelse, energi samt ett mörkt rum med experimentstationer om laser, plasma och ultraviolett ljus. Verksamheten har varit mycket uppskattad och besöktes under det första året av över barn, 150 grupper har fått tekniklektioner och en särskild klubbverksamhet har nu nästan 500 medlemmar. Teknikklubben LUSTEN bedrivs i projektform och fick stort stöd av näringslivet i uppbyggnadsfasen. Verksamheten är personalkrävande och sysselsätter en museipedagog för lektionsarbetet och därutöver en assistent på halvtid, hela museets personal är schemalagd för jourarbete under helger och under sommaren ingick fyra ungdomar i bemanningen. Tillfälliga utställningar Museet har haft 20 tillfälliga utställningar med mycket varierande innehåll för att attrahera olika målgrupper allt ifrån konstutställningen med Dick Bengtssons förbryllande målningar till småbarnens leklandskap i utställningen Alfons har landat! I den egenproducerade Helvetet en djävulsk berättelse lades stor kraft på ett genomarbetat pedagogiskt program för skolan och marknadsföringen, varför utställningen fick extra lång visningsperiod. RÖTTER 9 december januari 2007, Stora hallen Sanna Sjöswärd föddes 1973 i Iran och adopterades av svenska föräldrar. I vuxen ålder började hon söka sina rötter och reste tillbaka till Iran. Fotoutställningen Rötter skildrade hennes resa och den glädje och frustration som hon kände i mötet med sin andra kultur. HELGE FRENDER 3 december februari 2007, Västra galleriet Helge Frender skulle ha fyllt hundra år Den blå färgen var karaktäristisk för honom Värmlands blåmålare - men eftersom han var kolorist använde han alla palettens färger. FÖRNUFT OCH KÄNSLA 11

12 3 december april 2007, Östra galleriet Utställningen var 1.e intendent Barbro Järlidens avskedsutställning efter 35 års anställning. Konstbasutställningen kompletterades med tidstypiska kulturhistoriska föremål. HELVETET - EN DJÄVULSK BERÄTTELSE 18 februari - 26 augusti, Stora hallen Den mörka delen av vårt liv och medvetande fångades upp och allmogens, kyrkans och konstens helvetesskildringar uppmärksammades tillsammans med filmerna, musiken och dataspelen. ARBETSLIVET - DÖDSKUL ELLER LIVSFARLIGT 18 februari - 17 april Utställningen Arbetsliv tog upp frågor kring varför vi arbetar, mångfaldens fördelar, livspusslet, maktfrågor, arbetsglädje, stress och systematiskt arbetsmiljöarbete. HANS M KARLSSON 18 februari - 23 augusti, Västra galleriet Hans M Karlssons fotosvit Tattoo. THRON ULLBERG 18 februari - 23 augusti, Västra galleriet Thron Ullbergs utställning Element bestående av eld- och jordbilder starkt förknippade med födsel samt död. PÅSKBREV 4 april - 15 april, Sinnet En årligen återkommande utställning där Värmlands Museum i samarbete med NWT ställer ut barn- och ungdomars påskbrev. DICK BENGTSSON 5 maj - 19 augusti, Östra galleriet I Moderna Museets vandringsutställning Dick Bengtsson ( ) visades verk ur ett förbryllande konstnärskap. Utställningen resulterade i en pressdebatt om hakkors på affischer, sedan museichefen dragit in en sådan affisch. ALFONS HAR LANDAT! 2 september - 21 oktober, Västra galleriet I vandringsutställningen Alfons har landat! kunde barn uppleva Alfons koja, den egenhändigt snickrade helikoptern och labyrinten. TRE PERIODER FBK 75 ÅR 21 september - 11 november, Stora hallen En jubileumsutställning producerad i ett samarbete mellan Färjestads BK och Värmlands Museum. 75 års idrott med stark betoning på ishockey visades. OLLE ZETTERQUIST 80 ÅR RETROSPEKTIVT

13 4 november januari 2008, Västra galleriet, prinsens rum och grafikgången Olle Zetterquist (f. 1927) visade upp ett konstnärskap som gått från ett abstrakt organiskt landskapsmåleri till ett mer naturalistiskt uttryck. JULEN ÄR HÄR 25 november januari 2008, Stora hallen Julbord, julbak, adventskalendrar, lucia, Jenny Nyström, tomteverkstad, pyssel och klappar. Här fick besökarna frossa i föremål och pynt från förr och nu - och samtidigt lära sig mer om hur vi firat jul genom tiderna. HELVETET INTRYCK, AVTRYCK, UTTRYCK 23 maj - 20 juni, Cyrillushusets foajé I samarbete mellan Värmlands Museum, maskmakare Torbjörn Alström och Film i Värmland fick unga möjlighet att estetiskt arbeta med utställningen Helvetet och själva presentera sina arbeten i en utställning. KARLSTAD I TIDEN FRÅN BRANDEN TILL BLUE MOON 23 maj - 6 juni, Sinnet TIME3-utbildningen på Älvkullegymnasiet och Värmlands Museum presenterade en helt ny syn på Karlstads historia. Genom modern teknik fick besökarna vandra runt i en 3D-simulation av Karlstads domkyrka m m. 700 elever såg utställningen på sju dagar. INGEMAR LÖÖF 25 juni - 16 september, Cyrillusfoajén Minnesutställning över konstnären Ingemar Lööf ( ). BERTIL LUDVIGSSON 50 ÅR BAKOM KAMERAN 2 oktober - 5 december, Museikaféet Förre museifotograf Bertil Ludvigsson firade 50-årsjubileum som fotograf. I den här utställningen visade han bilder från de senaste årens arbete. KERSTIN WESSBERG OCH TORGER BERSTAD 13 oktober - 28 oktober, Cyrillusfoajén I samband med den nystartade Konstrundan i Karlstad presenterades konstnärerna Kerstin Wessberg och Torger Berstad, båda medlemmar i Värmlands konstnärsförbund. UTOMHUS Hela 2007, Orrleken i Karlstad En fotoutställning om parkleken Orrleken, som invigdes 1968 på Orrholmen i Karlstad. KLIMAT, EKONOMI OCH POLITIK Våren 2007 i Kristinehamn, Storfors och Karlstad En vandringsutställning från Naturhistoriska museet och Riksutställningar om ett angeläget ämne. Genom Värmlands Museum visades den i tre kommuner. 13

14 ALL VÄRLDENS HÄRLIGHET Våren och sommaren 2007 i Hammarö och Långbans Gruvby Vandringsutställning producerad 2005 i samarbete mellan Värmlands Museum och Film i Värmland. KVINNOLIV I VÄRMLAND 6 mars - 11 mars på Värmlands Museum, därefter vandringsutställning I utställningen berättas om nio kvinnoliv från 1800-talets mitt och fram till idag. Den har producerats i samarbete mellan Värmlands Museum, ABF, LO och Svenska vänsterkvinnor. Programverksamhet Programverksamheten bestod 2007 av över 250 offentliga arrangemang. Totalt lockade utställningarna och programverksamheten tillsammans besökare. En del program drevs i egen regi, men flertalet anordnades tillsammans med en eller flera andra aktörer. Målsättningen med verksamheten är att nå många olika målgrupper och spegla mångfalden i konst, historia och kulturarv. Bland programmen kan nämnas: Teknikklubben LUSTEN Pedagogiskt ledd verksamhet varje helg och onsdagskväll Programserien De sju dödssynderna Himmelska barnlördagar Programserien Bebisar på museet Programserien Kultursoppa Programserien Studio-S med fördjupningar i Värmlands historia Programserien Konstvetarnas favoriter i samarbete med Konstvetenskapliga föreningen Till årets största arrangemang räknar museet Världens fest, Modersmålets dag, Våryran, Kulturnatten, Kulturhusens dag, Stora Alfonsdagen, Thaifestival, Värmländsk Bokmässa, Rättvisedagen, Julmarknad och givetvis vernissagedagarna. Totalt lockade dessa arrangemang över besökare. Pedagogisk verksamhet Värmlands Museum har fri entré för alla under 20 år. Klasser och grupper kan boka olika visningar, lektioner, skapande verksamhet och program besöktes museets pedagogiska verksamhet av drygt barn och ungdomar. Den pedagogiska verksamheten har dessutom bestått av informationer, skollovsaktiviteter, delaktighet i mässarrangemang och projektstyrd verksamhet. Totalt har den pedagogiska verksamheten mött 557 grupper (barn och vuxna). Huvuddelen av dessa möten har skett på Värmlands Museum och varit kopplat till ett utställningsbesök. En bidragande faktor till denna positiva besöksstatistik (högre än någonsin) kan vi se i teknikklubben LUSTEN. Med i siffran räknas också de framgångsrika pedagogiska projekten En fängslande historia, Utgrävarna och bland annat en aktiv konstbildningsverksamheten som skett utanför museets väggar. EN FÄNGSLANDE HISTORIA Projektet genomfördes under två veckor i november i samarbete med hotell Bilan. Här fick högstadieoch gymnasielever lära sig mer om Brott och straff och kriminalvårdens historia med fokus på det gamla cellfängelset i Karlstad. Totalt besökte 36 klasser fängelsemuseet. 14

15 UTGRÄVARNA Projektet ägde rum i Nykroppa, Filipstads kommun. I samarbete med museets arkeologer genomfördes pedagogisk verksamhet runt en medeltida hyttlämning. Trots utgrävningens perifera läge besöktes platsen av 25 skolklasser. HISTORIA I GYMNASIET Under 2007 startade också pilotprojektet Historia i gymnasiet. Ett historieprojekt med syfte att få gymnasielever att använda museets olika källmaterial i sina projektarbeten. Fyra gymnasier har under året skickat sina elever till museets historiepedagog för detta samarbete. För att få verksamheten känd arbetar museets pedagoger med lärar- och museiombudsträffar på kvällstid. Museet har i dagsläget ca 200 museiombud. Arbetet är framgångsrikt, men hämmas av den nedlagda kulturbussningen, d v s systemet med fria bussresor för skolklasser från hela länet till museet. Antalet besökande grupper från Karlstad med omnejd har ökat starkt på bekostnad av de mera långväga besökarna. Museireception, butik och museivärdskap Receptionen och museibutiken har under året haft en omslutning enligt budget. Genom en aktiv lagerutförsäljning, hög kostnadsmedvetenhet och andra riktade aktiviteter har dock vinsten blivit större än förväntat. Utbudet i butiken varieras medvetet efter årstiderna och kopplas alltid mot museets olika utställningar och större programsatsningar. Genom museets webbplats erbjuds kunder att shoppa online. På webbplatsen finns sedan sommaren även en särskild sida med bokförsäljningserbjudanden. Museivärdskapet har under året bland annat inneburit ett särskilt säkerhetsarbete runt den värdefulla utställningen med Dick Bengtssons konst. Maria Linder, chef enheten för publik verksamhet 15

16 Konstverksamheten Det bildkonstnärliga skapandet ger kunskap, upplevelser och insikter om människan, tiden, värderingar och tankesystem i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten ska med Värmlands Museums och andra samlingar samt inlån som grund arbeta med folkbildning i enlighet med museets övergripande verksamhetsmål. Medlen är permanent visning av konst i Cyrillushuset, tillfälliga utställningar och konstprojekt samt konstbildningsverksamhet erbjuden till barn, ungdom och vuxna. Museets roll är dels att stå för en kontinuitet med en konstsamling som täcker 300 års utveckling, dels att uppmärksamma en ofta utmanande avantgarde-konst. Genom samlingarnas vård och utökning jämte dokumentation av konstnärer och konstliv i regionen, fullföljs ett långsiktigt dokumentationsansvar. Konserveringsverksamhet och rådgivning inom konstområdet utförs. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Museet har haft nio konstutställningar under året, alltifrån minnesutställningar och presentationer av nya konstnärskap till retrospektiva exposéer. Utställningarna har redan presenterats i kapitlet Kunskap och upplevelser för alla sinnen. DIGITALISERING AV KONSTSAMLINGEN Genom en Access-tjänst har arbetet med att digitalisera museets konstsamlingar fortgått med fotografering av verken, bildbehandling samt katalogisering. Syftet är att lägga ut samtliga verk på nätet. KONSTINKÖP UNDER 2007 Med medel ur Marja och Rune Wiréns fond gjordes flera konstinköp under året. Bland de inköpta verken kan nämnas målningen Anamorfos med pyramidspegel och de grafiska bladen Pyramiden och Lådan av Hans Hamngren, textilen Jacka av den norske designern Gunnar Fon samt målningen Tallar av Björn Ahlgrensson. Samtida värmländskt konsthantverk har inköpts av keramikern Anders Fredholm och skinn/textildesignern Helena Bengtsson. Fotografierna Träd av Hans M Karlsson och Jord av Thron Ullberg har köpts in. KONSERVERINGSVERKSAMHETEN Museets konservator har under året haft flera externa uppdrag som gjort det nödvändigt att tillfälligt projektanställa personal. Uppdragsgivare är bl.a. Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk och privatpersoner. Arbetet med Alsters kyrka har slutförts och Hammarö kyrkas restaurering har påbörjats under Förutom underhåll på museets konstsamling så har genomgång och vård av biskopsgårdens konstsamling genomförts. KONSTKONSULENTENS ARBETE Konstkonsulenten har under året arbetat med skolorna och haft ett lärarinriktat perspektiv. Vad är konst, skapande? Hur kan man använda detta i lärprocesser? Fokus har varit på den samtida konsten. Under året har projekt i olika omfattning genomförts i sju av länets sexton kommuner. Konstkonsulenten har initierat ett nätverk för länets bildlärare. Under 2007 arrangerades två nätverksträffar och en studiedag. Konsulenten har också gjort en enkätundersökning riktad till kommunernas kultur- och fritidssektorer. Undersökningen syftade till att skapa en bild av hur möjligheterna för barn och unga att delta i bildskapande verksamhet ser ut i olika kommuner. 16

17 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar och kulturlandskap I Värmlands kulturmiljöer finns ett källmaterial, som aldrig går att återskapa om vi förstör det. Med kunskaper från kulturmiljön och om det förgångna kan vi blicka framåt och välja väg in i framtiden. Framtidsfrågorna idag handlar om mångfald, delaktighet och hållbarhet. Uppdraget är att så många som möjligt bland dagens människor ska ges möjlighet att se sig själva och sitt samhälle i ljuset av kultur och historia. Länsmuseets arbets- och kunskapsfält är vittomfattande och innehåller bland annat rådgivning, kunskapsuppbyggnad och förmedling kring bebyggelse, kyrkor, fornminnen och kulturlandskap. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling I Värmlands Museums verksamhet ingår rådgivning till privatpersoner, kommuner och myndigheter, kunskapsinsamling och förmedling. En del av länsmuseets verksamhet är också att arbeta med särskilda insatser i form av uppdrag. På den arkeologiska uppdragssidan har tolv kommuner berörts av olika uppdrag, alltifrån kulturmiljöutredningar i Torsby till särskilda arkeologiska undersökningar i Säffle. Bland annat utfördes en större undersökning på gården Berg i Millesvik på Värmlandsnäs. Undersökningen berörde en grav i form av stensättning och ett kulthus från övergången mellan brons- och järnålder. Stensättningen visade sig innehålla sex skeppssättningar, vilka utgjort begravningsplatser för ett flertal individer. Det intilliggande kulthuset innehöll bland annat malstenar, keramik och deglar för bronsgjutning. Under året har länsmuseets byggnadsantikvarier fungerat som antikvariska kontrollanter vid ett 30-tal byggnadsvårdsprojekt. Till de mer omfattande hör renoveringsarbeten på Sölje, Uddeholm och Höglunda herrgårdar, liksom arbetet med utvecklingen av kulturreservatet Krigsflygfält 16, Brattforsheden. Antikvarierna har också fungerat som rådgivare och kontrollanter i ett flertal kyrkoärenden, bland annat i Hammarö, Ekshärad och Alster. En alltid lika viktig uppgift är arbetet med Föreningen Värmländska Industriminnen. Föreningen har under året förvaltat sju industriminnen i östra Värmland och det har hållits två styrelsemöten samt en årsstämma. Därtill har ett antal vård- och underhållsarbeten utförts, bland annat uppröjning av sly i ett igenvuxet område vid Gubbortslaven i Nordmark. I före detta disponentbostaden i Långban har en bergvärmeanläggning installerats och ersatt tidigare eluppvärmning. Historia och framtid - Bergslagen I ett stort kulturturistiskt samverkansprojekt för utveckling ska fem län och tjugosex kommuner gemensamt arbeta med att framhäva Bergslagen som en sammanhängande kulturhistorisk region. Idén är att tretton bergslagshistoriska centra ska utgöra bas för regionalt utvecklingsarbete, där Värmlands Museums filial Långbans Gruvby blir ett centrum. Museet har varit representerat i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Långbans Gruvby samt deltagit i de träffar som arrangerats i syfte att öka samarbetet mellan olika museer och besöksobjekt runtom i Bergslagen. Utgrävarna Åskagen i Filipstad Som en del i det arkeologiska projektet Utgrävarna undersöktes under en vecka i september ett 17

18 hyttområde vid Åskagen i Filipstads kommun. Under fältveckan hade museets arkeologer och pedagoger besök av omkring 300 inbjudna ungdomar och lärare. Dessutom besöktes utgrävningsplatsen av cirka 100 personer i samband med olika visningar. Förutom att barn fick delta praktiskt vid utgrävningen resulterade undersökningen i flera nypåträffade lämningar inom hyttområdet och en fördjupad förståelse för hyttmiljön. Utställning i Tingshuset, Karlstad Under året producerade Värmlands Museum i samarbete med NCC och fastighetsägarna en mindre utställning i Tingshuset, Karlstad. Utställningen berättar om kvarterets historia och dess människor. Utställningen baseras på resultaten från den arkeologiska undersökningen som ägde rum i kvarteret Samarbete med Polisen i Värmland Under 2007 drev Värmlands Museum och kriminaltekniska avdelningen vid Polisen i Värmland ett samarbetsprojekt gällande arkeologisk dokumentation och metodarbete vid undersökningar av olika typer av platser. Under två dagar utbildades två kriminaltekniker av arkeologer vid en arkeologisk undersökning i Värmland. Folder om kulturmiljö och konservering Under 2007 producerade museet en folder som visar vad Enheten för kulturmiljö och konserveringsverksamheten kan erbjuda för tjänster inom kulturturism- och kulturmiljösektorn. Rapport om panoramatapeter I Värmland finns fyra franska panoramatapeter, vilka redan då de sattes upp vid mitten av 1800-talet var mycket exklusiva. Idag är panoramatapeter förhållandevis sällsynta - endast ett hundratal finns i Sverige. I rapporten Panoramatapeter i Värmland, författad av Stefan Bergendahl och utgiven av länsmuseet studeras särskilt den unika tapeten på gården Höje i Alsters socken. Med utgångspunkt i denna tapet får man en inblick i panoramatapeternas bakgrund, motivvärld och tillverkningsprocess, men också en guide till övriga panoramatapeter i Värmland. Digitalisering av det äldre bebyggelseregistret Inom ramen för regeringens Access-projekt har en byggnadsantikvarie varit anställd för att arbeta med tillgängliggörandet av äldre bebyggelseinventeringar. Under 2007 slutfördes digitaliseringen av en Finnskogsinventering i Torsby kommun som museet genomförde Under året genomfördes även digitaliseringsarbete avseende riksintresseområdet Kårebolsätern i Torsby kommun. Ett omfattande material bestående av inventeringsblanketter, foton, gårds- och byggnadsinformation samt GIS-data är numera tillgängligt och sökbart i Riksantikvarieämbetets nationella bebyggelseregister på Internet. Informationen är användbar för dem som arbetar med handläggning av ärenden inom kulturmiljövård, det vill säga kommuner, myndigheter, kyrkoförsamlingar, länsmuseer men även av en intresserad allmänhet. Värmländska byggnadsminnen I Värmland finns 66 byggnadsmiljöer som efter beslut av länsstyrelsen är skyddade som så kallade byggnadsminnen - det starkaste bevarandeskydd en bebyggelse kan ha. Länsstyrelsen arbetar speciellt 18

19 med att informera om dessa kulturmiljöer och planerar därför utgivning av en ny bok. Inför denna utgivning har museets byggnadsantikvarier på länsstyrelsens uppdrag författat byggnadsbeskrivningar till samtliga byggnadsminnen. Skogens lämningar Mellan 1996 och 2006 har personal från Värmlands Museum utfört granskning av objekt påträffade i Skogsstyrelsens projekt Skog och historia års arbete bestod istället av deltagande i ett arbete som bland annat inkluderade ett antal seminarier som behandlade projektet ur flera synvinklar. I arbetet deltog även andra institutioner som Länsstyrelsen, Karlstads universitet och Skogsstyrelsen. Museets del i arbetet resulterade i två rapporter, som dels innefattade en kritisk granskning av projektets resultat under åren och dels en landskapsanalys av ett område i Ekshärads socken. Stadsvandringar, föredrag och konferenser Länsmuseets antikvarier (arkeologer och byggnadsantikvarier) har under året engagerats för cirka 45 föreläsningar, stadsvandringar eller visningar ute i länet. Vi har bland annat hållit föredrag om arkeologiska utgrävningar på Värmlandsnäs, värmländsk herrgårdsarkitektur, järnets historia i Värmland och stadslivet i Karlstad under och 1700-talet. I samband med Kulturhusens dag i september anordnades välbesökta visningar som drog cirka 600 personer. Totalt har antikvarierna i dessa sammanhang mött cirka personer. Maria Linder, enheten för kulturmiljö 19

20 Ett museum för hela Värmland Värmlands Museum har profilerat sig som länsmuseum genom att bedriva en omfattande verksamhet utanför residensstaden Karlstad. Utöver tjänstemännens täta resor i olika ärenden har Värmlands Museum ett nät av filialer, som alltid drivs med finansiellt stöd av och i tätt samarbete med respektive värdkommun. Borgviks Byggnadsvård drives tillsammans med Grums kommun, Dyvelstens flottningsmuseum med Forshaga kommun, Långbans gruvby med Filipstads kommun och Torsby Finnkulturcentrum med Torsby kommun och von Echstedtska med Säffle kommun. En av länsmuseernas viktigaste uppgifter är att förse en region med sådan kulturhistorisk kompetens, som regionens kommuner annars inte skulle ha möjlighet att tillhandahålla. Sedan 1930-talet uppbär länsmuseerna statligt verksamhetsstöd för denna kompetensförsörjning. Värmlands Museum bedriver kunskapsuppbyggande, vårdande och kunskapsspridande verksamhet inom hela Värmlands län. Beträffande kulturminnesvård och rådgivning vid renovering av äldre bebyggelse och renoveringar av kyrkor är museets personal regelbundet konsulterad. Museets konservator utför målerikonservering i hela länet, museets arkeologer utför arkeologiska undersökningar. Museet har en särskild tjänsteman avdelad för kontakt och rådgivning till länets föreningsliv, en särskild tjänsteman för frågor om industrisamhällets kulturarv, en pedagog som speciellt arbetar med historia i gymnasieskolan och en konstkonsulent som framför allt främjar skolornas konstarbete. Alla museets tjänstemän står ständigt i kontakt med medborgarna i rådgivningsfrågor om konst och kulturhistoria. Föremålssamlingen, konstsamlingen, fotosamlingen, musiksamlingen, arkivet och museets övriga samlingar representerar hela Värmland och är en viktig källa till Värmlands historia. Dyvelstens flottningsmuseum Dyvelstens flottningsmuseum berättar om den traditionsrika flottningen på Klarälven, landets sista flottled. På museets plats strax utanför Forshaga låg tidigare Löveds skiljeställe fram till 1959, då det flyttades till sjön Lusten. Kvar i Dyvelsten blev verkstaden från 1949, där upp till 20 man arbetade med renoveringar, underhåll och tillverkning av flottningsredskap. I den gamla verkstadens bottenvåning har miljön återställts, och på den övre våningen kan man se en utställning om flottningens historia. På området finns två flottarkojor, varav den ena används som kafé. Dessutom finns flera andra byggnader och en del större redskap - bland annat spelet från en gammal spelflotte, varpbåtar och bogserbåtar. Under året har brunvita sevärdhetsskyltar satts upp och informationstexter har bytts. En efterlysning av gamla flottningsbilder resulterade i ca 25 nya foton. Säkerheten förstärktes genom att skyddsräcken mot älven uppfördes av Forshaga kommun och en grind till bryggan tillverkades i verkstaden. Barnens dag genomfördes i samarbete med bl a Civilförsvarsföreningen, Friluftsfrämjandet, Räddningstjänsten och Rädda Barnen. På temadagen Hett som i Helvetet kunde man prova på smide med länshemslöjdskonsulenten och höra förra intendenten Britt-Marie Insulander berätta om Dyvelstenen och Djävulen i tro och tradition. Allsång & kolbullar vid Flottarkojan och Verkstadsrock tillhörde kvällsarrangemangen. Museet var öppet under perioden 16 juni 19 augusti alla dagar utom midsommar och drog sammanlagt ca besökare. 20

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 E-post: museet@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 PRESS-PM Datum 2013-06-26 Sida 1(4) Kommunikationschef Ann-Charlotte Carlqvist Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 I samband med Konung Carl XVI Gustavs

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Värmlands Museum - En fallstudie på verksamheten

Värmlands Museum - En fallstudie på verksamheten Karlstads Universitet 2012-03-25 Estetisk-filosofiska fakulteten Kulturvetenskap VT12 Värmlands Museum - En fallstudie på verksamheten Av: Karoline Höglund Petra Svensson Madeleine Wigertoft Isabel Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 1 VÄRMLANDS MUSEUM Kulturarv Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet i samarbete med Föreningen Svartviksdagarna och Svartviks skola Innehållsförteckning Inledning sid 3 Syfte och målsättning

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN KULTURVANDRINGAR I LÄNET JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN KULTURVANDRINGAR I LÄNET JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN KULTURVANDRINGAR I LÄNET JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN Ons 29 apr kl 18 Jönköping under jord En vandring i det medeltida Jönköping.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Hänt under hösten 2009

Hänt under hösten 2009 December 2009 Hänt under hösten 2009 Landskapsarkeologernas höstmöte ägde rum i Finnhamn, Stockholms skärgård, med härlig utsikt över klipphällar från trevligt och rofullt vandrarhem. Vid mötet avhandlades

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Anders Petersen From Back Home & J H Engström

Anders Petersen From Back Home & J H Engström Ett fyrverkeri av värmländskt konsthantverk. Värmlands Museum 9 maj - 16 augusti. Anders Petersen From Back Home & J H Engström Värmlands Museum 23 maj - 16 augusti Verksamhetsberättelse 2009 VÄRMLANDS

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Foto: Mattias Lindbäck

Foto: Mattias Lindbäck Foto: Mattias Lindbäck PROGRAM HÖSTEN 2015 KONTAKTINFORMATION ÖREBRO LÄNS MUSEUM Besöksadress: Engelbrektsgatan 3 Telefon: 019-602 87 00 Webb: www.olm.se E-post: info@olm.se FRI ENTRÉ @lansmuseum @orebrolansmuseum

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare:

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare: Mötesanteckning Datum 2017-05-17 Webmöte In-och utlån Mötesdatum: 2017-05-11 Mötestid: 14.00-15.00 Deltagare: Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet Audrey Lebioda, Nationalmuseum Bengt Nordqvist, Jamtli

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Är du intresserad av teater, musik, historia, undervisning, turism, jordbruk, djur eller skogsarbete? Tycker du om att arbeta med barnverksamhet? Är du intresserad

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 Text: Arne Vannevik Foto: Elisabeth Thorsell Fredag 1 juni De tre första dagarna i juni månad samlades ungefär 45 FINNSAM:are, flertalet svenskar men hela

Läs mer

LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND Medlemsnytt nr 1, 2015

LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND Medlemsnytt nr 1, 2015 LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND Medlemsnytt nr 1, 2015 Medlemsnytt utkommer med 4 nummer/år. Ansvarig utgivare: Bengt Nordqvist KÄRA MEDLEMMAR I LÄNSHEMSLÖJDEN I VÄRMLAND! IDAG HAR VI ETT STRÅLANDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999

ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999 Verksamhetsberättelse 1999 ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999 Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Den 20-21 mars 1998 bildades Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd -ArbetSam

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

20:17 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna

20:17 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna www.jarfalla.se/mpc 20:17 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna Det här är Mediepedagogiskt Centrum Mediepedagogiskt Centrum (MPC) erbjuder kurser och projekt som använder olika mediala uttrycksformer

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer