Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!"

Transkript

1 MODERATERNA I VÄRMLAND FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

2

3 Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! Tid: Lördag den 26 april, start kl med registrering och fika. Plats: Gustaf Fröding Hotell & Konferens Höjdgatan 3, Karlstad. Program Kl Registrering med kaffe och smörgås Kl Föreningsordförande Karlstad hälsar välkommen till Stämman Kl Stämman öppnas Kl Lunch & samtal med väljare Kl Stämmoförhandlingarna fortsätter Kl Fika finns tillgängligt hämta under pågående stämmoförhandlingar Kl Stämman beräknas avslutas Dagordning 1. Förhandlingarna öppnas - fastställande av dagordningen. 2. Val av ordförande och en vice ordförande leda förhandlingarna. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justeringsmän. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 11. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 12. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen. 13. Val av två revisorer med ersättare. 14. Val av ombud till parti-/arbetsstämma och ersättare för dessa. 15. Val av ombud till Medborgarskolans distriktsstämma och ersättare för dessa. 16. Val av valberedning och ordförande i denna. 17. Förslag från styrelsen (propositioner). 18. Inkomna övriga förslag (motioner). 19. Övriga ärenden. 20. Förhandlingarna och stämman avslutas.

4 Förslag till procedurregler 1. Yttranderätt tillkommer alla medlemmar i Moderaterna i Värmlands län. Alla debinlägg görs från talarstolen. 2. Förslagsrätt (yrkanderätt) och rösträtt tillkommer partiföreningarnas valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. 3. Förslagsrätt (yrkanderätt) och rösträtt vid behandling av propositioner och motioner som är av politisk karaktär tillkommer förbundets samtliga medlemmar som efter anmälan blivit upptagna i röstlängd 4. Yrkanden skall omedelbart inlämnas på härför avsedd blankett till stämmopresidiet. 5. Reservationsrätt tillkommer av föreningarna valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. 6. Reservationsrätt vid behandling av propositioner och motioner som är av politisk karaktär tillkommer förbundets samtliga medlemmar som efter anmälan blivit upptagna i röstlängd. 7. Begäran om ordet sker skriftligen på härför avsedd blankett direkt till stämmopresidiet. 8. Den som önskar begära eller lämna sakupplysning anmäler detta skriftligen på yrkandeblanketten till stämmopresidiet. 9. Ordningsfrågor anmäls skriftligen på yrkandeblanketten.

5 Ordlista Acklamation - Omröstning med hjälp av ja-rop. Ajournera - Avbryta förhandlingarna under en viss tid. Apostroferad - Ens namn, befning eller dylikt är nämnt från talarstolen. Att-sats - De konkreta förslag som stämman tar ställning till. Beslutar stämman om avslag på alla -satser i en motion faller hela motionen och eventuella tilläggssatser kan inte tas upp för behandling. Avslag - Att rösta nej till ett yrkande. Bifall - Att rösta ja till ett yrkande. Bordlägga - Att lämna en fråga för ta upp den vid ett senare tillfälle. Brödtext - Den motivering som förklarar -satserna i en proposition eller motion. Föredragande Den person i distriktsstyrelsen som föredrar distriktsstyrelsens yrkande och förslag till beslut. Jämka - Olika förslag som i praktiken innebär samma sak kan jämkas. Exempelvis kan en motionär välja jämka sig med DS förslag till beslut. Det avgör i det här fallet motionär Motion - Det förslag som en enskild medlem lägger. Motioner kan behandlas i sin helhet eller -sats för sats. Motionär(-er) - Den eller de personer som lagt en motion. Ombud - Person som är vald av sin förening representera denna och dess medlemmar. Plenum - Ombuden samlade i stämmosalen. Presidiet - Stämmoledningen, bestående av en ordförande samt en vice ordföranden. Tillsammans leder de stämmans förhandlingar. Procedurregler - Regler för hur deben skall gå till. Proposition - Det förslag förbundsstyrelsen lägger. Propositioner behandlas i sin helhet. Replik - Ett inlägg i deben som kan göras av den person som blivit apostroferad. Anmälan till talarlistan behövs ej. Reservation - Att inlägga sin protest mot ett fat beslut för visa man inte är delaktig i detta. Votering - Omröstning Yrkande - Är ett förslag som alla stämmoombud har rätt lägga.

6 Proposition 1 Enhetlig medlemsavgift i hela länet Varje partiförening väljer sin egen medlemsavgift utöver den avgift som partistämman och förbundsstämman fastställer. Partistämman 2011 fastställde riksorganisationens del av medlemsavgiften för år till 140 kr. Förbundsstämman 2013 fastställde förbundets del till 50 kr så den totala medlemsavgiften utan föreningens del är idag 190 kr per medlem. Föreningsårsmötena har därefter till uppgift fastställa avgiften för föreningen vilket gör partiföreningarna i Värmland har medlemsavgifter mellan kr. Att ha olika medlemsavgifter för en och samma organisation kan upplevas byråkratiskt och kan ställa till problem vid aviseringar av medlemsavgift eller när medlem byter partiförening. Alla medlemmar är de som tillsammans är Moderaterna i Värmland. En gemensam avgift för alla medlemmar oavsett vilken partiförening de tillhör eller om de är förbundsanslutna får bort byråkratin kring medlemsaviseringen och ger signalen vi tillhör samma organisation. Årsavgiften för helt nya medlemmar är 100 kr och hela summan tillfaller föreningen. För få en enhetlig medlemsavgift för samtliga partiföreningar i Värmland föreslår Förbundsstyrelsen förbundsstämman besluta: rekommendera samtliga partiföreningar fastställa medlemsavgiften till totalt 200 kr. på partiföreningarnas årsmöten 2015 införa en punkt på dagordningen om fastställa medlemsavgiften till totalt 200 kr. fastställa förbundets del av medlemsavgiften till 30 kr per medlem för föreningar som beslutar i enligheten med propositionens förslag om en enhetlig avgift av 200 kr per medlem. fastställa förbundets del av medlemsavgiften till 50 kr per medlem för föreningar som inte beslutar i enligheten med propositionens förslag om en enhetlig avgift av 200 kr per medlem.

7 Proposition 2 Förnyade arbetsformer för förbundsstämman I partiets stadgar står ordinarie förbundsstämma hålls varje eller vartannat år. Beslut om periodiciteten mellan förbundsstämmorna fastställs av förbundsstämman. Att arrangera en förbundsstämma kräver en mängd administrativa åtgärder, förberedelser, resurser samt höga kostnader för förbundet som helhet. Intresset för stämmorna tycks ha minskat med åren och välja och säkerhetsställa ombud finns på plats har med åren blivit allt svårare. Det förekommer också partiföreningar har beslutat inte skicka ombud till Moderaterna i Värmlands förbundsstämmor. Ett år är också en kort tid för en förbundsstyrelse fastställa sina verksamhetsmål, arbeta mot och följa upp dem. En längre period med sittande ledning kan vara föredra då förbundsstyrelsen får arbetsro och får större möjligheter arbeta målinriktat. Intresset för politik har inte minskat i motsvarande grad som intresset kring de administrativa åtgärder som en förbundsstämma innebär. Tvärtom är den politiska deben mycket levande och ska fortsätta vara levande. Det är med andra ord inte intresset för aktuell politik och deb som behöver analyseras eller kritiseras. Det är arbetsformerna som behövs aktualiseras. Förbundsstyrelsen föreslår genomföra den ordinarie förbundsstämman vartannat år istället för varje år. Den förnyade arbetsformen för förbundsstämman blir en utveckling av vår organisation där det formella inslaget ska minskas och istället ska de politiska deberna vara en naturlig del av hela vår verksamhet. Det är trots allt våra politiska idéer som ger oss väljare och medlemmar, inte organisationen - den är verktyget. Det år som förbundsstämman inte genomförs ska minst två förbundsråd arrangeras kring aktuella frågor och ställningstagande för Moderaterna i Värmland. Möjligheten öka intresset för politiska diskussioner och gemensamma beslut borde vara större om de kan ske i enklare former än vad som är fallet på förbundsstämmor. Länshandlingsprogrammet får möjlighet revideras, utvecklas och växa fram under hela mandatperioden. Fler förbundsråd ger också möjlighet till gemensamma utåtriktade aktiviteter som leder till dialog med väljarna när de genomförs i samband med förbundsråd och förbundsstämmor. En ändring som innebär ordinarie stämma hålls vartannat år innebär nästa ordinarie förbundsstämma äger rum 2015, nästkommande förbundsstämma blir 2017 och valår blir det fokus på nomineringsstämmor. År efter valår måste ordinarie förbundsstämma genomföras eftersom rekryterings- och nomineringsregler för kommande mandatperiod ska fastställas. Den ordinarie förbundsstämman består av samma antal ombud som tidigare, 80 föreningsombud plus förbundsstyrelsens ledamöter.

8 Om beslut tas om hålla förbundsstämma vartannat år vill förbundsstyrelsen påpeka möjlighet finns hålla extra förbundsstämma om omständigheterna kräver det. Initiativet kan antingen komma från förbundsstyrelsen eller om en tredjedel av partiföreningarna begär extra förbundsstämma. När det gäller fastställande av medlemsavgiften kan den tas två år framåt i tiden då partistämman fastslaget den fyra år framåt i tiden. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: genomföra ordinarie förbundsstämma vartannat år med start år som förbundsstämma inte genomförs ska minst två förbundsråd genomföras.

9 Proposition 3 Valberedningar i Moderaterna i Värmland Valberedning har en av organisationens viktigaste uppdrag. Det är valberedningen som ger förslag på de personer som ska leda olika delar i organisationen mot organisationens mål. Valberedningsarbetet måste ske med största omsorg och kontinuerligt under hela perioden. I Moderaternas stadgar finns följande antaget för valberedningen: "För bereda inom förbundet/förening förekommande val skall tillsättas en valberedning. I valberedningen skall av Moderata Ungdomsförbundet direktutsedd ledamot ingå, samt representant för Moderatkvinnorna. Valberedningen avgör själv sina arbetsformer." För övriga gruppsammansättningar inom partiet finns tydliga direktiv över åliggande och gruppens struktur i partiets stadgar samt bilagor. Gällande valberedningen är underlag och direktiven mycket tunnare, valberedningen avgör helt själv sina arbetsformer. Att valberedningen själv får lägga upp sitt eget arbete kan försvåra arbetet för ledamöter i valberedningen, minska inflytandet från medlemmar, partiföreningar samt kandidater. Som ett led i arbetet med utveckla förbundsstyrelsens uppdrag vill förbundsstyrelsen valberedningar i hela organisationen tar ett större ansvar. Valberedningar ska aktivt följa styrelsens arbete och genomföra intervjuer med ledamöter under perioden. Nya kandidater ska också intervjuas och informeras om uppdraget i god tid innan ordinarie förbundsstämma. Målet med intervjun/utvärderingen är ge ledamot och kandidat möjlighet beskriva sina nuvarande eller tilltänkta insatser samt utvärdera ledamot eller kandidat med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. Därför föreslår förbundsstyrelsen riktlinjer och arbetsmetod för valberedningarna i Moderaterna i Värmland. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: fastställa förbundets valberednings åligganden som: bedriva ett aktivt internt och externt rekryteringsarbete för valärenden i Moderaterna i Värmland. värdera och utvärdera nya kandidater samt utvärdera nuvarande ledamöters insatser.

10 påbörja rekryteringsprocessen senast hösten före förbundsstämma. bereda enskilda medlemmar och partiföreningar möjlighet inkomma med kandidatförslag. på eget initiativ lägga till kandidater. aktivt följa förbundsstyrelsens arbete samt senast på vintern innan ordinarie förbundsstämma intervjua nya kandidater samt de som önskar kandidera för ytterligare en period. utvärdera ledamoten och kandidat med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. senast 3 veckor innan förbundsstämma presentera sitt förslag. förbundets valberedningen består av 7 ordinarie ledamöter varav en sammankallande. fastställa partiföreningarnas valberednings åligganden som: bedriva ett aktivt internt och externt rekryteringsarbete för valärenden i partiföreningen. värdera och utvärdera nya kandidater samt utvärdera nuvarande ledamöters insatser. bereda enskilda medlemmar möjlighet inkomma med kandidatförslag. på eget initiativ lägga till kandidater. aktivt följa föreningsstyrelsens arbete samt intervjua nya kandidater och de som önskar kandidera för ytterligare en period. utvärdera ledamoten och kandidat med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. partiföreningens valberedningen består av de antal ordinarie ledamöter som partiföreningens årsmöte fastställer.

11 Motion 1 Motion angående jobbskeavdragen Ulf Söhrman, Moderaterna i Filipstad Vi har sett ett fall i opinionen för moderaterna som är rätt stort sedan det femte jobbskeavdraget beslutades i riksdagen. Jobbskeavdragen gör säkert nytta för det statsfinansiella läget och förbättrar statens ekonomi, men hur ser det ut i hushållens ekonomi efter detta. Högre inkomster används till konsumtion som inte producerar bestående värden. Jag kan ge några exempel. Storhandlar vi (gamlingar) på ICA-butiken i Filipstad så kan vi lösa ut oss med :- per gång. Barnföräldern som står före oss i kön handlar i princip lika mycket livsmedel, men har på grund av tidsbristen, som det innebär både jobba( och jobba mer) och sköta om barn, handlat mer förpackade livsmedel eller portionsförpackade livsmedel som går lätt värma i mikron. Denna barnförälder får lösa ut sig från ICA-butiken med ca 1700:-, vilket är en 1000-lapp mer än vi som har tid laga mat och lägga mer tid på upphandlingen behöver betala. I julhelgen så börjar reklamen för ännu större TV-apparater redan på juldagen, nu räcker det inte med 37 eller 42 s TV-apparater utan dessa skall vara 65 s. Man måste alltså byta bort en fungerande TV apparat för en som är modernare. Sedan så kan jag se genom skvallret på facebook våra yngre medlemmar i partiet, som jobbar mycket också använder den lediga tiden som uppkommer genom skiftgången, ofta reser till Thailand, Turkiet och Spanien. Man reser dessutom inte en gång, eller två gånger utan 4-5 ggr per år. Sedan ser vi hur riksbanken våndas varje gång som det är räntediskussioner på gång. De svenska hushållen har idag ca 109 MRD i skulder på bostadslån och staten förlorar ca 32 MRD på grund av ränteavdragen. Riksbanken har på grund av skräcken för hushållens överbelåning hållit räntorna för höga och skapat ca arbetslösa i onödan tack vara detta. Så vi har genom jobbskeavdragen skapat mer pengar i hushållens fickor, men dessa pengar går inte till skapa något bestående mervärde utan används löpande till konsumtion även ränteavdrag får anses vara förbrukade utgifter.

12 Det är dags ändra på denna politik som leder enbart till konsumtion och skuldsättning genom göra på följande sätt: slopa avdraget för räntor på bostadslån och konsumtionskrediter, samt införa ett avdrag för amorteringar på bostadslån, så bestående värde i bostaden kan skapas och lånen amorteras bort innan det är dags för pensioneringen. Avdraget storlek kan var sådant det matchar belastningen på statens budget lika mycket som ränteavdragen gör nu. genomförandet av ovanstående sker i etapper och stegvis på ett förståndigt sätt. Det är nödvändigt hushållen ser lite mer bestående värden hos sig själva av jobbskeavdragspolitiken, om den politiken skall få bestående värde för partiet. Idag ökar skuldsättningen på alla håll utom hos staten som får in större skeintäkter på jobbskepolitiken. Här i lilla Filipstad har idag ca 7 % av hushållen skulder till kronofogden och antalet ökar varje år. Det finns säkert fler möjligheter än den ovannämnda justeringen för skapa mer bestående värden hos hushållen på sikt. Med skuldsa och högbelånade hushåll vinner vi inga val. Förbundsstyrelsen svar: Poängen med jobbskeavdraget är flera. Dels människor får mer kvar i plånboken leva för, de sedan konsumerar dessa pengar stimulerar ekonomin och skapar jobb. Just jobbskeavdraget kanske har varit den enskilt viktigaste insatsen i jobbpolitiken men som också bidragit till minska många enskildas beroende av socialförsäkringar. Idag är det med vår skelagstiftning inte möjligt göra avdrag för skuld. Att införa avdrag på amorteringar skulle dels vara motstridigt mot denna princip, dels inte ha samma effekt på konsumtionen och därmed inte heller ha samma effekt på jobbskapandet. Motionären har en god intention med detta förslag. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: avslå motionen i sin helhet.

13 Motion 2 Motion angående ATG beskning Ulf Söhrman, Moderaterna i Filipstad Svensk travsport krymper fortlöpande och för år 2013 har rapporterat en minskning för hästuppfödandet med 6 %. Ett skäl till detta är ATG s intäkter från bland annat spel på hästar är beskat i Sverige och ATG skall alltmer konkurrera med utländska spelbolag. Antalet sysselsa inom hästnäringen har varit drygt personer huvuddelen kvinnor. För förhindra raset för näring fortsätter yrkar jag: moderaterna tar upp frågan om beskningen av ATG och jobbar för denna skall likställas med beskningen hos utländska spelbolag som driver likartad verksamhet d.v.s. inget skeuttag alls. Förbundsstyrelsen svar: Travsporten är en av de största folksporterna tillsammans med fotbollen och ishockeyn. Travsporten är en stor och betydelsefull näring och sysselsätter många människor cirka i Sverige. Spel på hästar omsätter idag över tretton miljarder kronor. ATG:s omsättning betyder hästsporten totalt fick cirka 1,5 miljarder kronor, men trots spelutvecklingen varit god har situationen för travsportens aktiva länge varit och är fortfarande mycket tuff. Kostnaderna för äga travhäst har ökat med 30 procent under 2000-talet. Hästägare, uppfödare, tränare och inte minst travbanor har ekonomiskt sett stora problem. Många uppfödare kan inte räkna med försäljning av föl ger pengarna tillbaka, vilket resulterat i många upphört eller starkt minskat sin hästuppfödning. Studier visar bland annat antalet hästar i träning minskat med 14 procent, antalet startande hästar minskat med 19 procent, antalet lopp dragits ned med 9 procent, vilket motsvarar cirka lopp. Skulle denna situation bli bestående så kommer svensk travsport förlora sin internationella tätposition och det kommer även medföra negativa konsekvenser för miljö, jordbruk och sysselsättning. Sverige har fortfarande en långt högre totosk än de övriga nordiska länderna trots regeringen (2008) sänkte totalisatorsken på totonettot det som är kvar sedan spelvinsterna betalats ut från 36 till 35 procent. För näringen och sporten ska kunna utvecklas krävs det de ekonomiska villkoren för arrangörerna och näringsidkarna förbättras. Därför håller vi med motionären om totosken bör avskaffas så andelen som går tillbaka till travsporten blir betydligt större samt ATG kan konkurrera på liknande villkor som utländska spelbolag. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: bifalla motionen i sin helhet.

14 Motion 3 Motion till förbundsstämman Värmland 2014 Artur Hulu Distriksordf MUF, Ulf Dahlby Senioransvarig, Stina op de Weegh- Lundström ansvarig Café M, Maria Ohlsson Politisk sekreterare M-Karlstad Moderaterna skall som parti verka för så väl lokalt som nationellt verka för den samhällssyn vi har. Vi skall bilda opinion och arbeta enligt moderata idéer så vi vinner väljare och kan förverkliga dessa idéer enligt partiets riktlinjer. Vi skall också idka en god medlemsvård för behålla våra medlemmar, få fler likaså i alla ålderskategorier. För kunna ha denna medlemsvård krävs en plform - mötesplats öppen för alla. I Karlstad har vi under ett års tid hållit Café M ett forum som bjuder på politisk information, diskussioner, hemliga gäster, studiebesök, möjligheter se riksdagssändningarna på tv samt en hel del annat. Viktigt är vi skapat en plats där alla är välkomna och blir sedda samt blir delaktiga i vår förening. Vi samlas över fika med hembakt och vid högtidliga tillfällen serverar vi enklare måltider, exempelvis vid besök av hemliga gäster då vi serverat soppa eller hemlagad sallad. Vi har haft många besökare och nya tillkommer vid varje träff. Vi känner det är viktigt fler föreningar skapar dessa träffpunkter och därför föreslår vi förbundsstyrelsen: rekommendera föreningar starta fler kaféer liknande det i Karlstad ute i länet. Detta ger kontakt med medlemmarna och god medlemsvård. respektive förening utser någon ansvarig på sin ort driva dessa kaféer man samverkar mellan de olika föreningarna i denna medlemsvård Förbundsstyrelsens svar: Det är ett jättebra initiativ som Karlstadföreningen har tagit för genom Cafè M skapa en träffpunkt för medlemmarna. Däremot är det inte lika enkelt bland övriga lokalföreningar. Många föreningar har inte egna lokaler, som Karlstad, utan måste i så fall hyra en lokal. Vidare kan man inte begära någon måste ta ledigt från jobbet för fixa till en aktivitet mitt på dagen. De flesta av de aktiva är trots allt fritidspolitiker. Det måste vara upp till varje lokalförening avgöra hur de arbetar med medlemsvård. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: anse motionen vara besvarad.

15 Motion 4 Motion om upprätta ett europeiskt donationsregister Jonas Larsson, Säffle Sverige är, enligt en internationell undersökning, främst i världen när det kommer till ta till vara och transplantera organ per organdonator. Trots detta väntar just nu cirka 600 personer på en organtransplantation i Sverige. Det är en ångestfylld tillvaro som de delar med ytterligare cirka personer i Europa. Inom EU har de nationella regeringarna har ansvaret för lagstiftningen som rör organtransplantation. Detta är en försvårande faktor när det gäller organutbyte mellan EU-länder, eftersom lagstiftningen ser olika ut i våra 27 medlemsstater. Vi lever också i olika kontext vad gäller religioner och kulturellt synsätt.dock så har lagstiftningen på europeisk nivå kompletterats för garantera en hög säkerhet och god kvalitet vid organtransplantationer inom hela EU. En konsekvens av den fria rörligheten inom EU är fler människor lever, studerar, arbetar, bosätter sig och bildar familj i ett annat land inom EU än det ursprungliga hemlandet. Det kan också leda till man dör i ett annat land än det man föddes i. Därför bör det finnas ett centralt europeiskt donationsregister, så exempelvis en svensk person som anmält hon eller han vill prövas för organdonation efter döden ska kunna få sin önskan uppfylld, även om dödsfallet sker i ett annat EUland. Varje år avlider mer än personer runt om i EU i väntan på organ. I kampen för de människor som lever i ovisshet och under lång tid står i kö i väntan på organ, måste vi ständigt leta efter metoder som kan vara effektiva för öka viljan donera organ. Landsting och regioner, liksom EU:s medlemsländer, måste lära av varandra. Härmed föreslår jag stämman besluta: moderaterna ska verka för ett Europeiskt donationsregister uppförs. stämman tar motionen som sin egen. motionen skickas till nästa partistämma. Förbundsstyrelsens svar: Motionären tar upp en viktig fråga som i allra högsta grad är aktuell idag, med tanke på vi lever i en allt mer globaliserad värld och människors rörlighet över gränserna ökar.

16 Enligt statistiken så täcks inte dagens behov av organ av nuvarande organdonationer, vilket får till följd många människor mister livet i sin väntan på få ett nytt organ. Ett europeiskt donationsregister skulle öka möjligheten till fler människor får chans donera sina organ. Moderaternas målsättning måste alltid vara förebygga icke nödvändig byråkrati i syfte förenkla tillvaron för människor, vilket motionären tydligt avser i denna motion. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfning om ett europeiskt donationsregister skulle underlätta processen som rör donationer. Moderaterna i Värmland bör därför verka för ett sådant donationsregister uppförs. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: bifalla motionen i sin helhet.

17 Motion 5 Motion angående villkorlig frigivning vid fängelsestraff Jonas Larsson, Säffle En person som i har begått ett brott som i domstol lagförts ett fängelsestraff avtjänar som regel idag 2/3-delar av strafftiden så länge fängelsestraffet är längre än 1 månad. Det innebär i realiteten om du döms till ett års fängelse så avtjänar du i praktiken 8 månader i fängelse. Resterande tid är du villkorligt frigiven. Jag anser det är fel man slentrianmässigt får villkorlig frigivning efter ha avtjänat 2/3-delar av strafftiden i en tid där den grova brottsligheten ökar. Här måste samhället på ett tydligare sätt markera ett sådant beteende inte är acceptabelt. Jag tycker det är bra regeringen ser över de olika straffskalorna och justerar där de finner det behövs. Det är dock inte tillräckligt utan fler åtgärder behövs. Möjligheten till villkorlig frigivning bör dock finnas kvar, men den bör prövas av domstol och inte ske per automatik. Dock bör villkorlig frigivning ej vara tillgängligt för återfallsförbrytare. Tidigare argument har bland annat varit det inte finns plats på våra anstalter. Ett argument som idag inte håller då det finns gott om plats på våra anstalter. Till exempel har Norge tittat på förslag om hyra platser på de svenska anstalterna för det är överfullt i vissa norska fängelser. Jag föreslår stämman besluta : rätt till villkorlig frigivning alltid skall provas av domstol. förbrytare som dömts till fängelse vid 3 eller fler tillfällen mister rätten till villkorlig frigivning. stämman tar motionen som sin egen. motionen skickas till nästa partistämma. Förbundsstyrelsens svar: Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Såväl internationell forskning som svenska studier visar det är ett förhållandevis fåtal individer som begår många brott. Villkorlig frigivning kan medges från första gången någon döms till ett fängelsestraff, under förutsättning strafflängden överstiger en månad, liksom i samtliga återkommande fall då en person på nytt döms till ett fängelsestraff. På Moderaternas arbetsstämma hösten 2013 behandlades denna fråga och beslutet blev de nu gällande reglerna om villkorlig frigivning för den som dömts till ett fängelsestraff över en månad bör gälla på samma sätt som i dag. Däremot bör det övervägas om den som tidigare dömts till fängelse och som därefter på nytt döms till fängelse ska komma i fråga för villkorlig frigivning.

18 Detta skulle innebära det nya fängelsestraffet ska avtjänas fullt ut, under förutsättning den nya brottsligheten ligger inom den tid om fyra år som normalt gör den nya brottsligheten betraktas som återfall. Att personer som ofta återfaller i kriminalitet med detta förslag i praktiken skulle avtjäna mer tid av de utdömda straffen i fängelse skulle vara ett effektivt sätt minska brottsligheten bland de personer som står för en större del av all samlad brottslighet. En sådan ordning skulle säkerligen även minska den totala brottsligheten på ett inte obetydligt sätt. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: motionen härmed anses besvarad.

19 Motion 6 Motion angående starkare innovationsmiljöer i Värmland Pål Jonson, Arvika-Moderaterna I Europeiska unionens (EU) vision om Europa 2020 beskrivs det hur insatserna för forsknings- och utveckling (FoU) måste stiga om kontinenten ska öka innovationsförmågan och vidmakthålla sin konkurrenskraft. Totalt låg utgifterna för FoU inom EU:s medlemsländer på knappt 2 procent av BNP. USA och Japan spenderar i sin tur 2.6 respektive 3.4 procent av BNP på FoU. Dock uppenbarar sig en annan bild om man bryter ner siffrorna till enbart Sverige låg de svenska utgifterna för FoU på nästan 3.5 procent av BNP. Detta är en betydande tillgång för Sverige och Värmland då framtida konkurrenskraft i allt högre grad kommer byggas på innovation och vidareutveckling av produktionsteknik snarare än på löneläge och låga kostnader. Värmlandsstrategin belyser behovet av vidareutveckla forskningsmiljöer med direkt koppling till Värmlands styrkeområden, som till exempel papper och massa, stål- och verkstad, IT, förpackning, tjänsteutveckling och materialteknik. Vidare understryks behovet av stärka små och medelstora företags möjlighet delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Skogsindustrin är en teknikintensiv bransch som är i stort behov av svensk innovationskraft. En rad företag i Värmland utgör stora delar av hjärtat i den svenska skogsindustrin och branschens spelar dessutom en enormt viktig roll för den svenska och värmländska ekonomiska utvecklingen. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för ca procent. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter är relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Av Värmlands fem största företag är tre verksamma inom skogsnäringen. Ca.25 procent av jobben inom industrin i Värmland är kopplade till skogs- och pappersindustrin. Företagsklustret Paper Province arbetar tillsammans med t.ex. Region Värmland och Karlstad universitet (KAU) för fortsätta utveckla denna bransch. Många företag med anslutning till Paper Province är idag världsledande inom skogs- och pappersindustrin. För dessa företag ska behålla ledartröjan i denna teknikintensiva bransch behöver forskning och utvecklingsmiljöerna i Värmland vidareutvecklas. Liknande situationer råder även inom andra styrkeområden i det värmländska näringslivet. Ett viktigt steg i denna riktning är ambitionen etablera en Innovation Park i anslutning till campus på KAU för skapa innovationsmiljöer och kompetensförsörjning för det regionala näringslivet. Ett annat viktigt framsteg vore säkra förmågan till samverkan mellan universitet och näringsliv, vilket är ett område där KAU kommit långt, tas i beaktning när resurser för FoU fördelas mellan universitet och högskolor i Sverige.

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer