Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!"

Transkript

1 MODERATERNA I VÄRMLAND FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

2

3 Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! Tid: Lördag den 26 april, start kl med registrering och fika. Plats: Gustaf Fröding Hotell & Konferens Höjdgatan 3, Karlstad. Program Kl Registrering med kaffe och smörgås Kl Föreningsordförande Karlstad hälsar välkommen till Stämman Kl Stämman öppnas Kl Lunch & samtal med väljare Kl Stämmoförhandlingarna fortsätter Kl Fika finns tillgängligt hämta under pågående stämmoförhandlingar Kl Stämman beräknas avslutas Dagordning 1. Förhandlingarna öppnas - fastställande av dagordningen. 2. Val av ordförande och en vice ordförande leda förhandlingarna. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justeringsmän. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 11. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 12. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen. 13. Val av två revisorer med ersättare. 14. Val av ombud till parti-/arbetsstämma och ersättare för dessa. 15. Val av ombud till Medborgarskolans distriktsstämma och ersättare för dessa. 16. Val av valberedning och ordförande i denna. 17. Förslag från styrelsen (propositioner). 18. Inkomna övriga förslag (motioner). 19. Övriga ärenden. 20. Förhandlingarna och stämman avslutas.

4 Förslag till procedurregler 1. Yttranderätt tillkommer alla medlemmar i Moderaterna i Värmlands län. Alla debinlägg görs från talarstolen. 2. Förslagsrätt (yrkanderätt) och rösträtt tillkommer partiföreningarnas valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. 3. Förslagsrätt (yrkanderätt) och rösträtt vid behandling av propositioner och motioner som är av politisk karaktär tillkommer förbundets samtliga medlemmar som efter anmälan blivit upptagna i röstlängd 4. Yrkanden skall omedelbart inlämnas på härför avsedd blankett till stämmopresidiet. 5. Reservationsrätt tillkommer av föreningarna valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. 6. Reservationsrätt vid behandling av propositioner och motioner som är av politisk karaktär tillkommer förbundets samtliga medlemmar som efter anmälan blivit upptagna i röstlängd. 7. Begäran om ordet sker skriftligen på härför avsedd blankett direkt till stämmopresidiet. 8. Den som önskar begära eller lämna sakupplysning anmäler detta skriftligen på yrkandeblanketten till stämmopresidiet. 9. Ordningsfrågor anmäls skriftligen på yrkandeblanketten.

5 Ordlista Acklamation - Omröstning med hjälp av ja-rop. Ajournera - Avbryta förhandlingarna under en viss tid. Apostroferad - Ens namn, befning eller dylikt är nämnt från talarstolen. Att-sats - De konkreta förslag som stämman tar ställning till. Beslutar stämman om avslag på alla -satser i en motion faller hela motionen och eventuella tilläggssatser kan inte tas upp för behandling. Avslag - Att rösta nej till ett yrkande. Bifall - Att rösta ja till ett yrkande. Bordlägga - Att lämna en fråga för ta upp den vid ett senare tillfälle. Brödtext - Den motivering som förklarar -satserna i en proposition eller motion. Föredragande Den person i distriktsstyrelsen som föredrar distriktsstyrelsens yrkande och förslag till beslut. Jämka - Olika förslag som i praktiken innebär samma sak kan jämkas. Exempelvis kan en motionär välja jämka sig med DS förslag till beslut. Det avgör i det här fallet motionär Motion - Det förslag som en enskild medlem lägger. Motioner kan behandlas i sin helhet eller -sats för sats. Motionär(-er) - Den eller de personer som lagt en motion. Ombud - Person som är vald av sin förening representera denna och dess medlemmar. Plenum - Ombuden samlade i stämmosalen. Presidiet - Stämmoledningen, bestående av en ordförande samt en vice ordföranden. Tillsammans leder de stämmans förhandlingar. Procedurregler - Regler för hur deben skall gå till. Proposition - Det förslag förbundsstyrelsen lägger. Propositioner behandlas i sin helhet. Replik - Ett inlägg i deben som kan göras av den person som blivit apostroferad. Anmälan till talarlistan behövs ej. Reservation - Att inlägga sin protest mot ett fat beslut för visa man inte är delaktig i detta. Votering - Omröstning Yrkande - Är ett förslag som alla stämmoombud har rätt lägga.

6 Proposition 1 Enhetlig medlemsavgift i hela länet Varje partiförening väljer sin egen medlemsavgift utöver den avgift som partistämman och förbundsstämman fastställer. Partistämman 2011 fastställde riksorganisationens del av medlemsavgiften för år till 140 kr. Förbundsstämman 2013 fastställde förbundets del till 50 kr så den totala medlemsavgiften utan föreningens del är idag 190 kr per medlem. Föreningsårsmötena har därefter till uppgift fastställa avgiften för föreningen vilket gör partiföreningarna i Värmland har medlemsavgifter mellan kr. Att ha olika medlemsavgifter för en och samma organisation kan upplevas byråkratiskt och kan ställa till problem vid aviseringar av medlemsavgift eller när medlem byter partiförening. Alla medlemmar är de som tillsammans är Moderaterna i Värmland. En gemensam avgift för alla medlemmar oavsett vilken partiförening de tillhör eller om de är förbundsanslutna får bort byråkratin kring medlemsaviseringen och ger signalen vi tillhör samma organisation. Årsavgiften för helt nya medlemmar är 100 kr och hela summan tillfaller föreningen. För få en enhetlig medlemsavgift för samtliga partiföreningar i Värmland föreslår Förbundsstyrelsen förbundsstämman besluta: rekommendera samtliga partiföreningar fastställa medlemsavgiften till totalt 200 kr. på partiföreningarnas årsmöten 2015 införa en punkt på dagordningen om fastställa medlemsavgiften till totalt 200 kr. fastställa förbundets del av medlemsavgiften till 30 kr per medlem för föreningar som beslutar i enligheten med propositionens förslag om en enhetlig avgift av 200 kr per medlem. fastställa förbundets del av medlemsavgiften till 50 kr per medlem för föreningar som inte beslutar i enligheten med propositionens förslag om en enhetlig avgift av 200 kr per medlem.

7 Proposition 2 Förnyade arbetsformer för förbundsstämman I partiets stadgar står ordinarie förbundsstämma hålls varje eller vartannat år. Beslut om periodiciteten mellan förbundsstämmorna fastställs av förbundsstämman. Att arrangera en förbundsstämma kräver en mängd administrativa åtgärder, förberedelser, resurser samt höga kostnader för förbundet som helhet. Intresset för stämmorna tycks ha minskat med åren och välja och säkerhetsställa ombud finns på plats har med åren blivit allt svårare. Det förekommer också partiföreningar har beslutat inte skicka ombud till Moderaterna i Värmlands förbundsstämmor. Ett år är också en kort tid för en förbundsstyrelse fastställa sina verksamhetsmål, arbeta mot och följa upp dem. En längre period med sittande ledning kan vara föredra då förbundsstyrelsen får arbetsro och får större möjligheter arbeta målinriktat. Intresset för politik har inte minskat i motsvarande grad som intresset kring de administrativa åtgärder som en förbundsstämma innebär. Tvärtom är den politiska deben mycket levande och ska fortsätta vara levande. Det är med andra ord inte intresset för aktuell politik och deb som behöver analyseras eller kritiseras. Det är arbetsformerna som behövs aktualiseras. Förbundsstyrelsen föreslår genomföra den ordinarie förbundsstämman vartannat år istället för varje år. Den förnyade arbetsformen för förbundsstämman blir en utveckling av vår organisation där det formella inslaget ska minskas och istället ska de politiska deberna vara en naturlig del av hela vår verksamhet. Det är trots allt våra politiska idéer som ger oss väljare och medlemmar, inte organisationen - den är verktyget. Det år som förbundsstämman inte genomförs ska minst två förbundsråd arrangeras kring aktuella frågor och ställningstagande för Moderaterna i Värmland. Möjligheten öka intresset för politiska diskussioner och gemensamma beslut borde vara större om de kan ske i enklare former än vad som är fallet på förbundsstämmor. Länshandlingsprogrammet får möjlighet revideras, utvecklas och växa fram under hela mandatperioden. Fler förbundsråd ger också möjlighet till gemensamma utåtriktade aktiviteter som leder till dialog med väljarna när de genomförs i samband med förbundsråd och förbundsstämmor. En ändring som innebär ordinarie stämma hålls vartannat år innebär nästa ordinarie förbundsstämma äger rum 2015, nästkommande förbundsstämma blir 2017 och valår blir det fokus på nomineringsstämmor. År efter valår måste ordinarie förbundsstämma genomföras eftersom rekryterings- och nomineringsregler för kommande mandatperiod ska fastställas. Den ordinarie förbundsstämman består av samma antal ombud som tidigare, 80 föreningsombud plus förbundsstyrelsens ledamöter.

8 Om beslut tas om hålla förbundsstämma vartannat år vill förbundsstyrelsen påpeka möjlighet finns hålla extra förbundsstämma om omständigheterna kräver det. Initiativet kan antingen komma från förbundsstyrelsen eller om en tredjedel av partiföreningarna begär extra förbundsstämma. När det gäller fastställande av medlemsavgiften kan den tas två år framåt i tiden då partistämman fastslaget den fyra år framåt i tiden. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: genomföra ordinarie förbundsstämma vartannat år med start år som förbundsstämma inte genomförs ska minst två förbundsråd genomföras.

9 Proposition 3 Valberedningar i Moderaterna i Värmland Valberedning har en av organisationens viktigaste uppdrag. Det är valberedningen som ger förslag på de personer som ska leda olika delar i organisationen mot organisationens mål. Valberedningsarbetet måste ske med största omsorg och kontinuerligt under hela perioden. I Moderaternas stadgar finns följande antaget för valberedningen: "För bereda inom förbundet/förening förekommande val skall tillsättas en valberedning. I valberedningen skall av Moderata Ungdomsförbundet direktutsedd ledamot ingå, samt representant för Moderatkvinnorna. Valberedningen avgör själv sina arbetsformer." För övriga gruppsammansättningar inom partiet finns tydliga direktiv över åliggande och gruppens struktur i partiets stadgar samt bilagor. Gällande valberedningen är underlag och direktiven mycket tunnare, valberedningen avgör helt själv sina arbetsformer. Att valberedningen själv får lägga upp sitt eget arbete kan försvåra arbetet för ledamöter i valberedningen, minska inflytandet från medlemmar, partiföreningar samt kandidater. Som ett led i arbetet med utveckla förbundsstyrelsens uppdrag vill förbundsstyrelsen valberedningar i hela organisationen tar ett större ansvar. Valberedningar ska aktivt följa styrelsens arbete och genomföra intervjuer med ledamöter under perioden. Nya kandidater ska också intervjuas och informeras om uppdraget i god tid innan ordinarie förbundsstämma. Målet med intervjun/utvärderingen är ge ledamot och kandidat möjlighet beskriva sina nuvarande eller tilltänkta insatser samt utvärdera ledamot eller kandidat med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. Därför föreslår förbundsstyrelsen riktlinjer och arbetsmetod för valberedningarna i Moderaterna i Värmland. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: fastställa förbundets valberednings åligganden som: bedriva ett aktivt internt och externt rekryteringsarbete för valärenden i Moderaterna i Värmland. värdera och utvärdera nya kandidater samt utvärdera nuvarande ledamöters insatser.

10 påbörja rekryteringsprocessen senast hösten före förbundsstämma. bereda enskilda medlemmar och partiföreningar möjlighet inkomma med kandidatförslag. på eget initiativ lägga till kandidater. aktivt följa förbundsstyrelsens arbete samt senast på vintern innan ordinarie förbundsstämma intervjua nya kandidater samt de som önskar kandidera för ytterligare en period. utvärdera ledamoten och kandidat med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. senast 3 veckor innan förbundsstämma presentera sitt förslag. förbundets valberedningen består av 7 ordinarie ledamöter varav en sammankallande. fastställa partiföreningarnas valberednings åligganden som: bedriva ett aktivt internt och externt rekryteringsarbete för valärenden i partiföreningen. värdera och utvärdera nya kandidater samt utvärdera nuvarande ledamöters insatser. bereda enskilda medlemmar möjlighet inkomma med kandidatförslag. på eget initiativ lägga till kandidater. aktivt följa föreningsstyrelsens arbete samt intervjua nya kandidater och de som önskar kandidera för ytterligare en period. utvärdera ledamoten och kandidat med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. partiföreningens valberedningen består av de antal ordinarie ledamöter som partiföreningens årsmöte fastställer.

11 Motion 1 Motion angående jobbskeavdragen Ulf Söhrman, Moderaterna i Filipstad Vi har sett ett fall i opinionen för moderaterna som är rätt stort sedan det femte jobbskeavdraget beslutades i riksdagen. Jobbskeavdragen gör säkert nytta för det statsfinansiella läget och förbättrar statens ekonomi, men hur ser det ut i hushållens ekonomi efter detta. Högre inkomster används till konsumtion som inte producerar bestående värden. Jag kan ge några exempel. Storhandlar vi (gamlingar) på ICA-butiken i Filipstad så kan vi lösa ut oss med :- per gång. Barnföräldern som står före oss i kön handlar i princip lika mycket livsmedel, men har på grund av tidsbristen, som det innebär både jobba( och jobba mer) och sköta om barn, handlat mer förpackade livsmedel eller portionsförpackade livsmedel som går lätt värma i mikron. Denna barnförälder får lösa ut sig från ICA-butiken med ca 1700:-, vilket är en 1000-lapp mer än vi som har tid laga mat och lägga mer tid på upphandlingen behöver betala. I julhelgen så börjar reklamen för ännu större TV-apparater redan på juldagen, nu räcker det inte med 37 eller 42 s TV-apparater utan dessa skall vara 65 s. Man måste alltså byta bort en fungerande TV apparat för en som är modernare. Sedan så kan jag se genom skvallret på facebook våra yngre medlemmar i partiet, som jobbar mycket också använder den lediga tiden som uppkommer genom skiftgången, ofta reser till Thailand, Turkiet och Spanien. Man reser dessutom inte en gång, eller två gånger utan 4-5 ggr per år. Sedan ser vi hur riksbanken våndas varje gång som det är räntediskussioner på gång. De svenska hushållen har idag ca 109 MRD i skulder på bostadslån och staten förlorar ca 32 MRD på grund av ränteavdragen. Riksbanken har på grund av skräcken för hushållens överbelåning hållit räntorna för höga och skapat ca arbetslösa i onödan tack vara detta. Så vi har genom jobbskeavdragen skapat mer pengar i hushållens fickor, men dessa pengar går inte till skapa något bestående mervärde utan används löpande till konsumtion även ränteavdrag får anses vara förbrukade utgifter.

12 Det är dags ändra på denna politik som leder enbart till konsumtion och skuldsättning genom göra på följande sätt: slopa avdraget för räntor på bostadslån och konsumtionskrediter, samt införa ett avdrag för amorteringar på bostadslån, så bestående värde i bostaden kan skapas och lånen amorteras bort innan det är dags för pensioneringen. Avdraget storlek kan var sådant det matchar belastningen på statens budget lika mycket som ränteavdragen gör nu. genomförandet av ovanstående sker i etapper och stegvis på ett förståndigt sätt. Det är nödvändigt hushållen ser lite mer bestående värden hos sig själva av jobbskeavdragspolitiken, om den politiken skall få bestående värde för partiet. Idag ökar skuldsättningen på alla håll utom hos staten som får in större skeintäkter på jobbskepolitiken. Här i lilla Filipstad har idag ca 7 % av hushållen skulder till kronofogden och antalet ökar varje år. Det finns säkert fler möjligheter än den ovannämnda justeringen för skapa mer bestående värden hos hushållen på sikt. Med skuldsa och högbelånade hushåll vinner vi inga val. Förbundsstyrelsen svar: Poängen med jobbskeavdraget är flera. Dels människor får mer kvar i plånboken leva för, de sedan konsumerar dessa pengar stimulerar ekonomin och skapar jobb. Just jobbskeavdraget kanske har varit den enskilt viktigaste insatsen i jobbpolitiken men som också bidragit till minska många enskildas beroende av socialförsäkringar. Idag är det med vår skelagstiftning inte möjligt göra avdrag för skuld. Att införa avdrag på amorteringar skulle dels vara motstridigt mot denna princip, dels inte ha samma effekt på konsumtionen och därmed inte heller ha samma effekt på jobbskapandet. Motionären har en god intention med detta förslag. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: avslå motionen i sin helhet.

13 Motion 2 Motion angående ATG beskning Ulf Söhrman, Moderaterna i Filipstad Svensk travsport krymper fortlöpande och för år 2013 har rapporterat en minskning för hästuppfödandet med 6 %. Ett skäl till detta är ATG s intäkter från bland annat spel på hästar är beskat i Sverige och ATG skall alltmer konkurrera med utländska spelbolag. Antalet sysselsa inom hästnäringen har varit drygt personer huvuddelen kvinnor. För förhindra raset för näring fortsätter yrkar jag: moderaterna tar upp frågan om beskningen av ATG och jobbar för denna skall likställas med beskningen hos utländska spelbolag som driver likartad verksamhet d.v.s. inget skeuttag alls. Förbundsstyrelsen svar: Travsporten är en av de största folksporterna tillsammans med fotbollen och ishockeyn. Travsporten är en stor och betydelsefull näring och sysselsätter många människor cirka i Sverige. Spel på hästar omsätter idag över tretton miljarder kronor. ATG:s omsättning betyder hästsporten totalt fick cirka 1,5 miljarder kronor, men trots spelutvecklingen varit god har situationen för travsportens aktiva länge varit och är fortfarande mycket tuff. Kostnaderna för äga travhäst har ökat med 30 procent under 2000-talet. Hästägare, uppfödare, tränare och inte minst travbanor har ekonomiskt sett stora problem. Många uppfödare kan inte räkna med försäljning av föl ger pengarna tillbaka, vilket resulterat i många upphört eller starkt minskat sin hästuppfödning. Studier visar bland annat antalet hästar i träning minskat med 14 procent, antalet startande hästar minskat med 19 procent, antalet lopp dragits ned med 9 procent, vilket motsvarar cirka lopp. Skulle denna situation bli bestående så kommer svensk travsport förlora sin internationella tätposition och det kommer även medföra negativa konsekvenser för miljö, jordbruk och sysselsättning. Sverige har fortfarande en långt högre totosk än de övriga nordiska länderna trots regeringen (2008) sänkte totalisatorsken på totonettot det som är kvar sedan spelvinsterna betalats ut från 36 till 35 procent. För näringen och sporten ska kunna utvecklas krävs det de ekonomiska villkoren för arrangörerna och näringsidkarna förbättras. Därför håller vi med motionären om totosken bör avskaffas så andelen som går tillbaka till travsporten blir betydligt större samt ATG kan konkurrera på liknande villkor som utländska spelbolag. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: bifalla motionen i sin helhet.

14 Motion 3 Motion till förbundsstämman Värmland 2014 Artur Hulu Distriksordf MUF, Ulf Dahlby Senioransvarig, Stina op de Weegh- Lundström ansvarig Café M, Maria Ohlsson Politisk sekreterare M-Karlstad Moderaterna skall som parti verka för så väl lokalt som nationellt verka för den samhällssyn vi har. Vi skall bilda opinion och arbeta enligt moderata idéer så vi vinner väljare och kan förverkliga dessa idéer enligt partiets riktlinjer. Vi skall också idka en god medlemsvård för behålla våra medlemmar, få fler likaså i alla ålderskategorier. För kunna ha denna medlemsvård krävs en plform - mötesplats öppen för alla. I Karlstad har vi under ett års tid hållit Café M ett forum som bjuder på politisk information, diskussioner, hemliga gäster, studiebesök, möjligheter se riksdagssändningarna på tv samt en hel del annat. Viktigt är vi skapat en plats där alla är välkomna och blir sedda samt blir delaktiga i vår förening. Vi samlas över fika med hembakt och vid högtidliga tillfällen serverar vi enklare måltider, exempelvis vid besök av hemliga gäster då vi serverat soppa eller hemlagad sallad. Vi har haft många besökare och nya tillkommer vid varje träff. Vi känner det är viktigt fler föreningar skapar dessa träffpunkter och därför föreslår vi förbundsstyrelsen: rekommendera föreningar starta fler kaféer liknande det i Karlstad ute i länet. Detta ger kontakt med medlemmarna och god medlemsvård. respektive förening utser någon ansvarig på sin ort driva dessa kaféer man samverkar mellan de olika föreningarna i denna medlemsvård Förbundsstyrelsens svar: Det är ett jättebra initiativ som Karlstadföreningen har tagit för genom Cafè M skapa en träffpunkt för medlemmarna. Däremot är det inte lika enkelt bland övriga lokalföreningar. Många föreningar har inte egna lokaler, som Karlstad, utan måste i så fall hyra en lokal. Vidare kan man inte begära någon måste ta ledigt från jobbet för fixa till en aktivitet mitt på dagen. De flesta av de aktiva är trots allt fritidspolitiker. Det måste vara upp till varje lokalförening avgöra hur de arbetar med medlemsvård. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: anse motionen vara besvarad.

15 Motion 4 Motion om upprätta ett europeiskt donationsregister Jonas Larsson, Säffle Sverige är, enligt en internationell undersökning, främst i världen när det kommer till ta till vara och transplantera organ per organdonator. Trots detta väntar just nu cirka 600 personer på en organtransplantation i Sverige. Det är en ångestfylld tillvaro som de delar med ytterligare cirka personer i Europa. Inom EU har de nationella regeringarna har ansvaret för lagstiftningen som rör organtransplantation. Detta är en försvårande faktor när det gäller organutbyte mellan EU-länder, eftersom lagstiftningen ser olika ut i våra 27 medlemsstater. Vi lever också i olika kontext vad gäller religioner och kulturellt synsätt.dock så har lagstiftningen på europeisk nivå kompletterats för garantera en hög säkerhet och god kvalitet vid organtransplantationer inom hela EU. En konsekvens av den fria rörligheten inom EU är fler människor lever, studerar, arbetar, bosätter sig och bildar familj i ett annat land inom EU än det ursprungliga hemlandet. Det kan också leda till man dör i ett annat land än det man föddes i. Därför bör det finnas ett centralt europeiskt donationsregister, så exempelvis en svensk person som anmält hon eller han vill prövas för organdonation efter döden ska kunna få sin önskan uppfylld, även om dödsfallet sker i ett annat EUland. Varje år avlider mer än personer runt om i EU i väntan på organ. I kampen för de människor som lever i ovisshet och under lång tid står i kö i väntan på organ, måste vi ständigt leta efter metoder som kan vara effektiva för öka viljan donera organ. Landsting och regioner, liksom EU:s medlemsländer, måste lära av varandra. Härmed föreslår jag stämman besluta: moderaterna ska verka för ett Europeiskt donationsregister uppförs. stämman tar motionen som sin egen. motionen skickas till nästa partistämma. Förbundsstyrelsens svar: Motionären tar upp en viktig fråga som i allra högsta grad är aktuell idag, med tanke på vi lever i en allt mer globaliserad värld och människors rörlighet över gränserna ökar.

16 Enligt statistiken så täcks inte dagens behov av organ av nuvarande organdonationer, vilket får till följd många människor mister livet i sin väntan på få ett nytt organ. Ett europeiskt donationsregister skulle öka möjligheten till fler människor får chans donera sina organ. Moderaternas målsättning måste alltid vara förebygga icke nödvändig byråkrati i syfte förenkla tillvaron för människor, vilket motionären tydligt avser i denna motion. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfning om ett europeiskt donationsregister skulle underlätta processen som rör donationer. Moderaterna i Värmland bör därför verka för ett sådant donationsregister uppförs. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: bifalla motionen i sin helhet.

17 Motion 5 Motion angående villkorlig frigivning vid fängelsestraff Jonas Larsson, Säffle En person som i har begått ett brott som i domstol lagförts ett fängelsestraff avtjänar som regel idag 2/3-delar av strafftiden så länge fängelsestraffet är längre än 1 månad. Det innebär i realiteten om du döms till ett års fängelse så avtjänar du i praktiken 8 månader i fängelse. Resterande tid är du villkorligt frigiven. Jag anser det är fel man slentrianmässigt får villkorlig frigivning efter ha avtjänat 2/3-delar av strafftiden i en tid där den grova brottsligheten ökar. Här måste samhället på ett tydligare sätt markera ett sådant beteende inte är acceptabelt. Jag tycker det är bra regeringen ser över de olika straffskalorna och justerar där de finner det behövs. Det är dock inte tillräckligt utan fler åtgärder behövs. Möjligheten till villkorlig frigivning bör dock finnas kvar, men den bör prövas av domstol och inte ske per automatik. Dock bör villkorlig frigivning ej vara tillgängligt för återfallsförbrytare. Tidigare argument har bland annat varit det inte finns plats på våra anstalter. Ett argument som idag inte håller då det finns gott om plats på våra anstalter. Till exempel har Norge tittat på förslag om hyra platser på de svenska anstalterna för det är överfullt i vissa norska fängelser. Jag föreslår stämman besluta : rätt till villkorlig frigivning alltid skall provas av domstol. förbrytare som dömts till fängelse vid 3 eller fler tillfällen mister rätten till villkorlig frigivning. stämman tar motionen som sin egen. motionen skickas till nästa partistämma. Förbundsstyrelsens svar: Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Såväl internationell forskning som svenska studier visar det är ett förhållandevis fåtal individer som begår många brott. Villkorlig frigivning kan medges från första gången någon döms till ett fängelsestraff, under förutsättning strafflängden överstiger en månad, liksom i samtliga återkommande fall då en person på nytt döms till ett fängelsestraff. På Moderaternas arbetsstämma hösten 2013 behandlades denna fråga och beslutet blev de nu gällande reglerna om villkorlig frigivning för den som dömts till ett fängelsestraff över en månad bör gälla på samma sätt som i dag. Däremot bör det övervägas om den som tidigare dömts till fängelse och som därefter på nytt döms till fängelse ska komma i fråga för villkorlig frigivning.

18 Detta skulle innebära det nya fängelsestraffet ska avtjänas fullt ut, under förutsättning den nya brottsligheten ligger inom den tid om fyra år som normalt gör den nya brottsligheten betraktas som återfall. Att personer som ofta återfaller i kriminalitet med detta förslag i praktiken skulle avtjäna mer tid av de utdömda straffen i fängelse skulle vara ett effektivt sätt minska brottsligheten bland de personer som står för en större del av all samlad brottslighet. En sådan ordning skulle säkerligen även minska den totala brottsligheten på ett inte obetydligt sätt. Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen stämman besluta: motionen härmed anses besvarad.

19 Motion 6 Motion angående starkare innovationsmiljöer i Värmland Pål Jonson, Arvika-Moderaterna I Europeiska unionens (EU) vision om Europa 2020 beskrivs det hur insatserna för forsknings- och utveckling (FoU) måste stiga om kontinenten ska öka innovationsförmågan och vidmakthålla sin konkurrenskraft. Totalt låg utgifterna för FoU inom EU:s medlemsländer på knappt 2 procent av BNP. USA och Japan spenderar i sin tur 2.6 respektive 3.4 procent av BNP på FoU. Dock uppenbarar sig en annan bild om man bryter ner siffrorna till enbart Sverige låg de svenska utgifterna för FoU på nästan 3.5 procent av BNP. Detta är en betydande tillgång för Sverige och Värmland då framtida konkurrenskraft i allt högre grad kommer byggas på innovation och vidareutveckling av produktionsteknik snarare än på löneläge och låga kostnader. Värmlandsstrategin belyser behovet av vidareutveckla forskningsmiljöer med direkt koppling till Värmlands styrkeområden, som till exempel papper och massa, stål- och verkstad, IT, förpackning, tjänsteutveckling och materialteknik. Vidare understryks behovet av stärka små och medelstora företags möjlighet delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Skogsindustrin är en teknikintensiv bransch som är i stort behov av svensk innovationskraft. En rad företag i Värmland utgör stora delar av hjärtat i den svenska skogsindustrin och branschens spelar dessutom en enormt viktig roll för den svenska och värmländska ekonomiska utvecklingen. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för ca procent. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter är relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Av Värmlands fem största företag är tre verksamma inom skogsnäringen. Ca.25 procent av jobben inom industrin i Värmland är kopplade till skogs- och pappersindustrin. Företagsklustret Paper Province arbetar tillsammans med t.ex. Region Värmland och Karlstad universitet (KAU) för fortsätta utveckla denna bransch. Många företag med anslutning till Paper Province är idag världsledande inom skogs- och pappersindustrin. För dessa företag ska behålla ledartröjan i denna teknikintensiva bransch behöver forskning och utvecklingsmiljöerna i Värmland vidareutvecklas. Liknande situationer råder även inom andra styrkeområden i det värmländska näringslivet. Ett viktigt steg i denna riktning är ambitionen etablera en Innovation Park i anslutning till campus på KAU för skapa innovationsmiljöer och kompetensförsörjning för det regionala näringslivet. Ett annat viktigt framsteg vore säkra förmågan till samverkan mellan universitet och näringsliv, vilket är ett område där KAU kommit långt, tas i beaktning när resurser för FoU fördelas mellan universitet och högskolor i Sverige.

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer